Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 19 din 23 februarie 2011

privind unele masuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicatiilor electronice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 146 din 28 februarie 2011Luând în considerare faptul ca în scrisoarea de punere în întârziere din data de 29 octombrie 2009 (Cauza 2009/2.288) Comisia Europeana atrage atentia asupra încalcarii prevederilor art. 3 alin. (2) din Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice (Directiva-cadru), prin faptul ca autoritatile române nu asigura separarea structurala efectiva a functiilor de reglementare conform art. 9 alin. (1), pe de o parte, de activitatile legate de proprietate sau de control, pe de alta parte,

tinând seama de actiunile demarate la nivelul Comisiei Europene în vederea asigurarii acestei separari functionale,

având în vedere faptul ca Guvernul României, în raspunsul la scrisoarea de punere în întârziere din cadrul actiunii declansate în data de 29 octombrie 2009, si-a asumat modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, aprobata prin Legea nr. 113/2010,

luând în considerare faptul ca Guvernul României, în acelasi raspuns la punerea în întârziere incidenta, si-a asumat si modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,

având în vedere faptul ca, în cursul lunii noiembrie 2010, Comisia Europeana a adresat o cerere oficiala României - care îmbraca forma avizului motivat din cadrul procedurii de infringement -, prin care îi solicita sa se conformeze prevederilor Directivei 2002/21/CE în termen de doua luni, în caz contrar urmând sa sesizeze Curtea de Justitie a Uniunii Europene,

luând în considerare faptul ca neadoptarea unor astfel de masuri ar putea avea ca efect negativ deschiderea procedurii contencioase în fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene, care s-ar putea finaliza în urmatoarele luni si ar duce la plata unei amenzi,

deoarece singura modalitate de a pune capat procedurilor de încalcare a dreptului Uniunii Europene o reprezinta modificarea, în regim de urgenta, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 22/2009, aprobata prin Legea nr. 113/2010, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,

tinând cont de faptul ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare si de urgenta, a caror reglementare nu poate fi amânata,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 27 iunie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 8, alineatele (1), (3) si (5) vor avea urmatorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii adopta Tabelul national de atribuire a benzilor de frecvente radio, prin decizie a presedintelui, cu avizul Comisiei Interdepartamentale de Radiocomunicatii, pentru atribuirile cuprinzând benzi de frecvente radio cu utilizare guvernamentala sau aflate în partaj guvernamental/neguvernamental.

(3) Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii poate interzice pe o perioada limitata utilizarea partiala sau totala a unei benzi de frecventa ori a unei anumite frecvente de catre persoane fizice sau juridice, la cererea motivata a autoritatilor publice competente, în cazul în care siguranta nationala, ordinea publica sau apararea nationala impune aceasta masura.

(5) Costurile ocazionate de schimbarea destinatiei sau reorganizarea utilizarii unor benzi de frecvente radio vor fi suportate din cuantumul taxei de licenta prevazute la art. 15 alin. (3). Modul de compensare va fi stabilit, pentru fiecare caz, prin hotarâre a Guvernului, initiata de catre Secretariatul General al Guvernului, numai la propunerea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii."

2. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:

„Art. 9. -Activitatea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii privind administrarea si coordonarea gestionarii spectrului de frecvente radio este asistata de Comisia Interdepartamentala de Radiocomunicatii, organism consultativ, fara personalitate juridica, înfiintata prin hotarâre a Guvernului."

3. La articolul 13 alineatul (4), partea introductiva va avea urmatorul cuprins:

„(4) In cazul frecventelor radio necesare pentru nevoile proprii ale institutiilor din cadrul Sistemului national de aparare, utilizarea acestora se realizeaza în mod gratuit, fara a fi necesara obtinerea unei licente, pe baza atribuirii efectuate prin Tabelul national de atribuire a benzilor de frecvente radio, cu îndeplinirea urmatoarelor conditii:".

4. La articolul 15, alineatele (3) si (6) vor avea urmatorul cuprins:

„(3) Acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radio prin intermediul unor proceduri de selectie competitiva sau comparativa este conditionata de plata catre bugetul statului a unei taxe de licenta, al carei cuantum va fi stabilit, pentru fiecare caz, prin hotarâre a Guvernului, initiata de catre Secretariatul General al Guvernului, numai la propunerea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii.

(6) Tipul de procedura de selectie aplicata pentru acordarea dreptului de utilizare a spectrului radio se stabileste prin hotarâre a Guvernului, initiata de catre Secretariatul General al Guvernului, numai la propunerea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, iar reglementarea detaliata a modului de desfasurare a procedurilor de selectie competitiva sau comparativa se adopta prin decizie a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii."

Art. II. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 19 martie 2009, aprobata prin Legea nr. 113/2010, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 10 alineatul (1), punctul 6 va avea urmatorul cuprins:

„6. initiaza propuneri de acte normative pentru modificarea si completarea cadrului legislativ privind exercitarea unor functii si atributii de reglementare în domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de telecomunicatii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitatii electromagnetice, precum si în domeniul serviciilor postale;".

2. La articolul 10 alineatul (2), punctele 4,11,12 si 14 vor avea urmatorul cuprins:

„4. adopta PNN si orice modificari ale acestuia, sub rezerva restrictiilor impuse din motive de securitate nationala; înainte de adoptarea PNN, ANCOM are obligatia de a informa MCSI în legatura cu modificarile aduse;

11. adopta TNABF si orice modificari si/sau completari ale acestuia;

12. acorda licentele de utilizare a frecventelor radio pentru furnizarea de retele si servicii de comunicatii electronice care utilizeaza spectrul radio, precum si licentele de emisie si stabileste si încaseaza tariful de utilizare a spectrului;

14. acorda autorizatiile de asignare a frecventelor radio si autorizatiile tehnice, cu respectarea reglementarilor în vigoare;".

Art. III. - Legea audiovizualului nr. 504/2002, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 19, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

„Art. 19. - (1) In vederea stabilirii strategiei în domeniul utilizarii frecventelor radio, a Planului national de frecvente radio

atribuite serviciilor media audiovizuale si pentru analizarea problemelor legate de utilizarea spectrului radio destinat serviciilor media audiovizuale, precum si a celor privind noile dezvoltari tehnologice cu impact asupra serviciilor media audiovizuale, se instituie o comisie mixta consultativa, compusa din 3 membri propusi de Consiliu, 3 membri propusi de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii si un membru propus de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, cu rol de observator."

2. La articolul 59, alineatul (6) va avea urmatorul cuprins:

„(6) Modul de desfasurare a procedurilor prevazute la alin. (4), conditiile de acordare a licentelor de utilizare a frecventelor radio în sistem digital terestru, precum si cuantumul taxei de licenta prevazute la alin. (5) se stabilesc prin hotarâre a Guvernului, initiata de catre Secretariatul General al Guvernului, numai la propunerea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii."

3. La articolul 65, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:

„Art. 65. - Licenta de emisie se poate revoca sau suspenda, dupa caz, de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, prin decizie a presedintelui, în urmatoarele situatii:".

4. La articolul 651, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:

„Art. 651. - Licenta de utilizare a frecventelor radio în sistem digital terestru se poate revoca sau suspenda, dupa caz, de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, prin decizie a presedintelui, în urmatoarele situatii:".

5. La articolul 73, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

„Art. 73. - (1) Utilizarea statiilor de emisie de radiodifuziune sonora terestra si televiziune terestra aflate sub jurisdictia României, în scopul furnizarii oricarui serviciu de programe pe, respectiv de pe teritoriul României, se poate face numai dupa obtinerea autorizatiei tehnice de la Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, pe baza procedurii stabilite de aceasta."

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemneaza:

Ministrul comunicatiilor si societatii informationale,

Valerian Vreme

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

p. Ministrul culturii si patrimoniului national,

Vasile Timis,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu


SmartCity5

COMENTARII la OUG 19/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 19 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Declaraţia 0 1992
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! I was actually fooled and scammed over ( $753,000 ) by someone I trusted with my funds through a transaction we did and I feel so disappointed and hurt knowing that someone can steal from you without remorse after trusting them, so I started searching for help legally to recover my stolen funds and latter came across a lot of testimonials about JAMESMCKAYWIZARD, an agent who helps in recovering lost funds, which I can tell has helped so many people who had contacted him regarding such issues and without a questionable doubt their funds was returned back to their wallet in a very short space of time, it took the expert 48hours to help me recover my funds and the best part of it all was that the scammers was actually located and arrested by local authorities in his region which was very relieving. Hope this helps as many people who have lost their hard earned money to scammers out of trust, you can reach him through the link below for help to recover your scammed funds and thank me later. Email Address: jamesmckaywizard@gmail.com Or WhatsApp: +919863293475
ANONIM a comentat Legea 4 2003
    Potřebujete naléhavou půjčku k obnovení vaší firmy? Vaše projekty? Vaše podnikání? Už se nebojte. Poskytujeme půjčky od 20 000 CZK do 50 000 000 CZK s úrokovou sazbou 3 %. Kontaktujte nás pro více informací. E-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo WhatsApp +420608136440
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu