Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1405 din  2 septembrie 2004

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Administratiei Nationale de Meteorologie

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 841 din 14 septembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, al art. 2 alin. (2) din Legea nr. 216/2004 privind infiintarea Administratiei Nationale de Meteorologie si al art. 12 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Administratiei Nationale de Meteorologie, prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Se aproba transmiterea in administrarea Administratiei Nationale de Meteorologie a bunurilor din domeniul public al statului, prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
                         Speranta Maria Ianculescu

                         p. Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Razvan Ionut Cirica,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Maria Manolescu,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                                REGULAMENTUL
de organizare si functionare a Administratiei Nationale de Meteorologie

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Administratia Nationala de Meteorologie este persoana juridica romana cu statut de regie autonoma de interes public national si se organizeaza si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara.
    (2) Administratia Nationala de Meteorologie isi desfasoara activitatea conform Legii nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, cu modificarile si completarile ulterioare, celorlalte reglementari legale in vigoare si prezentului regulament, sub autoritatea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, si are rolul de Serviciu Meteorologic National in acceptiunea Organizatiei Meteorologice Mondiale.
    Art. 2
    Sediul central al Administratiei Nationale de Meteorologie este in municipiul Bucuresti, sos. Bucuresti - Ploiesti nr. 97, sectorul 1.

    CAP. 2
    Scopul

    Art. 3
    (1) Administratia Nationala de Meteorologie aplica strategia nationala privind supravegherea mediului aerian, cercetarea stiintifica si prestarea de servicii specializate pentru protectia meteorologica a vietii si a bunurilor.
    (2) In domeniul sau de competenta si pentru atingerea scopului pentru care a fost infiintata, Administratia Nationala de Meteorologie actioneaza ca autoritate tehnica nationala.
    (3) Pe teritoriul Romaniei Administratia Nationala de Meteorologie reprezinta sursa oficiala de date si informatii meteorologice.

    CAP. 3
    Obiectul de activitate si atributiile

    Art. 4
    (1) Obiectul principal de activitate al Administratiei Nationale de Meteorologie il constituie activitatea de meteorologie si climatologie necesara dezvoltarii durabile a Romaniei si integrarea acestei activitati in sistemul de conventii si relatii internationale, scop in care realizeaza:
    a) efectuarea de observatii si masuratori privind starea si evolutia vremii;
    b) asigurarea si controlul circulatiei interne de date si informatii meteorologice;
    c) constituirea, actualizarea sistematica si administrarea Fondului national de date meteorologice;
    d) elaborarea de metodologii de masurare si prelucrare a datelor si realizarea de produse meteorologice;
    e) elaborarea de diagnoze, prognoze si avertizari meteorologice;
    f) participarea la activitatile de preintampinare a riscurilor meteorologice;
    g) studii si cercetari, inclusiv pentru dezvoltarea propriului domeniu;
    h) elaborarea de studii si scenarii de evolutie a climei;
    i) dezvoltarea capacitatii proprii de raspuns la cererea si exigentele utilizatorilor;
    j) coordonarea si/sau elaborarea componentelor meteorologice din studiile de impact si bilant de mediu;
    k) organizarea si coordonarea sistemului national de formare si pregatire profesionala in domeniul meteorologiei, climatologiei si fizicii atmosferei, printr-o structura proprie specializata;
    l) participarea la programe/activitati internationale, conform domeniului de competenta;
    m) reprezentarea Romaniei pe langa Organizatia Meteorologica Mondiala.
    (2) Administratia Nationala de Meteorologie poate desfasura si alte activitati care au legatura directa sau adiacenta cu obiectul de activitate prezentat la alin. (1).
    (3) Activitatile pe care le desfasoara Administratia Nationala de Meteorologie, prevazute la alin. (1), apar la codul CAEN 7512.
    (4) Administratia Nationala de Meteorologie reprezinta singura institutie abilitata sa elaboreze avertizari in cazul producerii de fenomene meteorologice periculoase in Romania.
    (5) Administratia Nationala de Meteorologie, prin unitatile sale specializate, actioneaza ca institutie nationala de cercetare si dezvoltare stiintifica in domeniile meteorologiei, climatologiei, fizicii atmosferei si poluarii aerului, accesand programe nationale si internationale specifice.
    Art. 5
    (1) Pentru realizarea oricaror activitati conforme domeniului, competentei si atributiilor sale, Administratia Nationala de Meteorologie desfasoara:
    a) activitati operative, imediate si/sau sistematice, cu scadente impuse metodologic;
    b) activitati de cercetare-dezvoltare, pentru nevoi proprii sau in interesul altor utilizatori;
    c) activitati generale, functionale si auxiliare.
    (2) Pentru activitatile de cercetare-dezvoltare, Administratia Nationala de Meteorologie poate participa la licitatiile de adjudecare a unor proiecte stiintifice, poate initia colaborari cu institutii de invatamant, institute de cercetare, agenti economici si/sau specialisti, corespunzator scopurilor de cunoastere sau aplicative urmarite.
    Art. 6
    Atributiile Administratiei Nationale de Meteorologie sunt urmatoarele:
    1. elaborarea de programe pentru supravegherea unitara si calificata a mediului aerian in conformitate cu necesitatile nationale si in concordanta cu recomandarile Organizatiei Meteorologice Mondiale;
    2. efectuarea de observatii si masuratori specifice privind parametrii de stare ai atmosferei, la suprafata si in altitudine, procesele si fenomenele meteorologice;
    3. efectuarea de observatii si masuratori specifice privind compozitia chimica a aerului si poluarea de fond a atmosferei;
    4. achizitia, validarea si inregistrarea sau arhivarea datelor meteorologice;
    5. transferul intern si schimbul de date si informatii meteorologice convenite prin programe internationale la care Romania colaboreaza pe baza de acorduri directe sau sub egida Organizatiei Meteorologice Mondiale;
    6. intocmirea de cataloage, sinteze si anuare meteorologice;
    7. realizarea, conservarea si administrarea Fondului national de date meteorologice;
    8. prelucrarea datelor, extragerea de informatii si elaborarea de produse diagnostice;
    9. integrarea de modele de prognoza numerica a vremii;
    10. elaborarea de diagnoze si prognoze meteorologice de interes general si specializate;
    11. realizarea de studii si cercetari privind modelarea proceselor atmosferice si imbunatatirea procedurilor si performantelor de prognoza;
    12. realizarea verificarilor prognozelor de vreme, indiferent de sursa;
    13. elaborarea si difuzarea de avertizari privind producerea de fenomene meteorologice periculoase potential provocatoare de pagube;
    14. actualizarea sistematica a studiilor privind clima Romaniei si depistarea efectelor induse de schimbarile globale;
    15. desfasurarea de cercetari pentru dezvoltarea domeniului si a subdomeniilor sale - meteorologie dinamica, meteorologie radar, meteorologie spatiala, climatologie, agrometeorologie, hidrometeorologie, meteorologie aeronautica, marina, rutiera, urbana, meteorologie de mediu si biometeorologie - si elaborarea de produse software pentru aplicatii generale sau specializate, in concordanta cu necesitatile si performanta interna, precum si cu evolutia acestuia pe plan mondial;
    16. elaborarea, actualizarea si aplicarea strategiei de dezvoltare stiintifica si tehnologica a activitatii meteorologice la nivel national, in raport cu necesitatile interne si in concordanta cu progresele inregistrate pe plan mondial;
    17. elaborarea de prognoze privind procesele de transport si difuzie a poluantilor si radionuclizilor in atmosfera, la scara locala si regionala;
    18. participarea la actiunile de preintampinare a riscurilor meteorologice si de reducere a urmarilor dezastrelor naturale;
    19. participarea la activitatile interne sau internationale, proprii sau conexe domeniului, stipulate prin conventii guvernamentale si/sau prin protocoale directe incheiate cu institutii omoloage din strainatate;
    20. consolidarea si extinderea cooperarii cu Organizatia Meteorologica Mondiala;
    21. initierea si realizarea de proiecte de colaborare stiintifica internationala;
    22. organizarea de reuniuni stiintifice si/sau tehnico-organizatorice cu caracter intern sau international, potrivit preocuparilor si competentelor sale;
    23. participarea la targuri/expozitii si campanii interne si internationale, care intereseaza domeniul de competenta al Administratiei Nationale de Meteorologie;
    24. participarea la programe de cercetare initiate de alte institutii din tara sau de finantatori din strainatate;
    25. realizarea de studii, asistenta si servicii meteorologice pentru respectarea conventiilor la care statul roman este parte;
    26. editarea, tiparirea si schimbul de publicatii tehnice si/sau promotionale specifice domeniului;
    27. colaborarea cu ministerul de resort in vederea elaborarii programelor scolare pentru invatamantul meteorologic de toate gradele din Romania;
    28. organizarea procesului de formare profesionala de baza si a activitatilor de specializare si perfectionare a personalului care activeaza in domeniu;
    29. organizarea si realizarea inspectiei meteorologice privind respectarea reglementarilor legale referitoare la desfasurarea de activitati meteorologice si a regimului de circulatie a datelor;
    30. gestionarea brevetelor si a documentelor privind protectia proprietatii intelectuale pentru care este titulara;
    31. detinerea si utilizarea, conform legii, a etaloanelor nationale de masuratori meteorologice, exercitarea dreptului de control metrologic pentru aparatura meteorologica, indiferent de detinator, precum si exercitarea activitatilor de incercare, etalonare si/sau verificare, reparare, fabricare, import, inchiriere, vanzare si montare a mijloacelor de masurare utilizate in reteaua meteorologica nationala;
    32. realizarea de studii de modernizare a senzorilor si echipamentelor meteorologice;
    33. avizarea amplasarii de constructii supraterane, a obiectivelor care emit in atmosfera poluanti chimici si radioactivi, a sistemelor de irigatii prin aspersie sau plantarea de perdele forestiere la mai putin de 500 m in afara zonei de protectie a platformelor meteorologice;
    34. avizarea infiintarii sau desfiintarii unor componente ale retelei nationale de observatii si masuratori meteorologice, in functie de obligatiile care decurg din atributiile sale imperative;
    35. realizarea de studii de fundamentare climatologica si avizare meteorologica a amplasamentelor obiectivelor sociale si industriale sau a altor activitati care necesita asemenea studii;
    36. avizarea competentelor si a formei de punere in circulatie publica a unor date, informatii si prognoze meteorologice rezultate din activitatea meteorologica desfasurata de alte persoane fizice sau juridice, conform legii;
    37. avizarea studiilor de fundamentare meteorologica elaborate de alte persoane fizice sau juridice;
    38. expertizarea studiului de evaluare necesar in vederea atestarii, la cerere, a persoanelor fizice si juridice, pentru desfasurarea de activitati meteorologice, potrivit legii;
    39. realizarea, la cererea utilizatorilor, de studii si cercetari, asistenta tehnica si servicii specializate, in intregul sau domeniu de competenta;
    40. desfasurarea activitatilor de marketing si de diseminare a produselor sau informatiilor meteorologice;
    41. prestarea de servicii din domeniul de competenta al Administratiei Nationale de Meteorologie, pentru orice beneficiari nestrategici, pe baza de contract;
    42. fundamentarea si expertizarea parametrilor meteorologici din documentatiile pentru obtinerea avizelor sau a autorizatiilor de mediu;
    43. realizarea sau participarea la elaborarea studiilor de impact si bilant de mediu;
    44. realizarea oricaror alte activitati aducatoare de venituri, care au legatura cu scopurile si obiectul de activitate ale Administratiei Nationale de Meteorologie si nu excedeaza domeniului sau de competenta;
    45. realizarea si exploatarea sistemului propriu informatic si de telecomunicatii in reteaua meteorologica nationala;
    46. realizarea de investitii pentru dezvoltari si retehnologizari;
    47. realizarea de revizii si reparatii la statiile si instalatiile meteorologice, precum si la orice alte mijloace tehnice, speciale, de transport sau de utilitate generala, aflate in dotare;
    48. aprovizionarea tehnico-materiala necesara desfasurarii activitatii proprii;
    49. paza, protectia, asigurarea si gestionarea bunurilor proprii, precum si a celor de natura bunurilor apartinand domeniului public, primite in administrare;
    50. efectuarea de operatiuni de transport - auto sau naval - de persoane si bunuri, inclusiv de materiale speciale - gaze lichefiate, mercur si altele - necesare realizarii in intregime a obiectului sau de activitate, in conditiile legii;
    51. valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparatii, demolari, casari;
    52. vanzarea, darea in locatie si inchirierea de spatii, terenuri si bunuri patrimoniale unor persoane fizice sau juridice, in conditiile legii;
    53. realizarea de operatiuni financiare pe pietele interne si externe de capital si de cooperare internationala, in conditiile legii, in vederea asigurarii:
    - resurselor financiare pentru finantarea activitatii proprii;
    - participarii pe piata internationala cu actiuni si operatiuni specifice;
    - constituirii de societati mixte;
    54. efectuarea de operatiuni de leasing conform legislatiei in vigoare;
    55. participarea la constituirea de noi societati comerciale, impreuna cu persoane fizice sau juridice, romane ori straine, de drept privat.
    Art. 7
    (1) Administratia Nationala de Meteorologie desfasoara activitati de interes public national si are competente de autoritate tehnica in domeniul meteorologiei, conform legii.
    (2) Activitati meteorologice de orice fel, destinate unor scopuri speciale, altele decat cele prevazute la art. 6, se pot desfasura si de alte persoane fizice sau juridice, in conditiile prevazute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 139/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Pe plan extern Administratia Nationala de Meteorologie asigura reprezentarea Romaniei pe langa Organizatia Meteorologica Mondiala, in conformitate cu calitatea sa de membru al acesteia, precum si in relatiile cu alte organisme internationale specializate.
    Art. 8
    (1) In indeplinirea atributiilor sale, Administratia Nationala de Meteorologie desfasoara activitati de interes public, scop in care furnizeaza gratuit informatii de specialitate, inclusiv prognoze generale sau avertizari catre utilizatorii prevazuti la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 139/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Administratia Nationala de Meteorologie furnizeaza, de asemenea, gratuit:
    a) date meteorologice in cadrul Sistemului de Veghe Meteorologica Mondiala;
    b) date meteorologice, in volum limitat, unitatilor de invatamant de stat, in scopuri didactice, pentru elaborarea lucrarilor de licenta, masterat si doctorat;
    c) avertizari meteorologice privind fenomenele atmosferice periculoase tuturor mijloacelor de comunicare in masa, in vederea informarii publice prompte si a protectiei celor afectati.

    CAP. 4
    Patrimoniul

    Art. 9
    Administratia Nationala de Meteorologie are in administrare bunuri din domeniul public al statului in valoare de 1.831 miliarde lei, conform anexei nr. 2, si bunuri din domeniul privat al statului in valoare de 36,143 miliarde lei, conform evidentelor contabile la 31 decembrie 2003.
    Art. 10
    (1) Administratia Nationala de Meteorologie este proprietara bunurilor din patrimoniul sau, cu exceptia celor din domeniul public al statului care i-au fost date in administrare, care se evidentiaza in mod distinct si au regimul prevazut de lege.
    (2) In exercitarea dreptului sau de proprietate, Administratia Nationala de Meteorologie poseda, foloseste si dispune in mod autonom de bunurile pe care le are in patrimoniu, in vederea realizarii scopului pentru care a fost constituita.
    Art. 11
    (1) Fondul national de date meteorologice este proprietate publica a statului, se afla in administrarea exclusiva a Administratiei Nationale de Meteorologie si se foloseste in scopul indeplinirii atributiilor acesteia, potrivit unui regulament aprobat prin ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor.
    (2) Secvente ale Fondului national de date meteorologice pot fi oferite la schimb altor servicii meteorologice nationale si institutii internationale cu care Administratia Nationala de Meteorologie are incheiate conventii directe sau in cadrul unor programe de cooperare.
    (3) Accesul la datele meteorologice este permis oricarei categorii de utilizatori, in conditiile in care se respecta regulamentul de administrare a Fondului national de date meteorologice si nu se incalca dreptul de folosinta acordat.

    CAP. 5
    Structura organizatorica si functionala

    Art. 12
    (1) Pentru indeplinirea atributiilor sale, Administratia Nationala de Meteorologie functioneaza in regim de veghe permanenta, in conformitate cu metodologia, cu programele si cu modalitatile de organizare specifice.
    (2) Activitatile Administratiei Nationale de Meteorologie se dimensioneaza in concordanta cu cererea de servicii, respectand regimul de functionare a sistemului meteorologic.
    (3) Integritatea functionala a sistemului meteorologic national, reprezentat prin Administratia Nationala de Meteorologie, este conditie obligatorie a existentei si eficientei sale.
    Art. 13
    (1) Administratia Nationala de Meteorologie are in structura sa sucursale fara personalitate juridica organizate dupa principiul omogenitatii climatice a teritoriului Romaniei, in conformitate cu recomandarile internationale in domeniu, si care realizeaza obiectul de activitate al Administratiei Nationale de Meteorologie la nivel regional si local.
    (2) Sucursalele au aceleasi competente economico-financiare ca si Administratia Nationala de Meteorologie, efectuand operatiuni contabile pana la nivelul balantei de verificare, iar din punct de vedere juridic sunt imputernicite sa incheie contracte si sa reprezinte institutia in litigiile cu persoane juridice sau fizice din aria lor teritoriala de competenta.
    Art. 14
    (1) Componentele de structura ale Administratiei Nationale de Meteorologie constituie un sistem meteorologic national integrat, similar cu institutiile straine omoloage si cu structurile tehnice ale Organizatiei Meteorologice Mondiale.
    (2) In structura Administratiei Nationale de Meteorologie se pot infiinta, prin hotarare a consiliului de administratie si in acord cu necesitatile de functionare si de performanta ale activitatii:
    a) subunitati centrale - de sinteza, de cercetare-dezvoltare si activitati operative, cu responsabilitati stiintifice, metodologice si de servicii generale si/sau specializate;
    b) observatoare specializate, statii si posturi meteorologice care formeaza reteaua nationala de observatii si masuratori;
    c) subunitati functionale si auxiliare generale sau specifice activitatii - de natura a asigura indeplinirea atributiilor si atingerea scopurilor institutionale, reglementate.
    Art. 15
    (1) La cerere, Administratia Nationala de Meteorologie va efectua expertize pentru acordarea avizului tehnic persoanelor fizice sau juridice care urmeaza sa desfasoare activitati meteorologice, in conditiile legii.
    (2) Potrivit prerogativelor sale legale, Administratia Nationala de Meteorologie este in drept sa pretinda declararea sursei de date si/sau informatii meteorologice care sunt puse in circulatie publica si are obligatia sa acorde, cu respectarea prevederilor art. 8, asistenta de specialitate tuturor celor care o solicita.
    Art. 16
    Atributiile, competentele si sarcinile sucursalelor prevazute la art. 13 se stabilesc de catre consiliul de administratie prin regulamentul de organizare si functionare a acestora, in conformitate cu cerintele legislatiei in vigoare.
    Art. 17
    Structura organizatorica a Administratiei Nationale de Meteorologie se aproba de consiliul de administratie.

    CAP. 6
    Relatiile Administratiei Nationale de Meteorologie

    Art. 18
    Relatiile Administratiei Nationale de Meteorologie, persoana juridica sub autoritatea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, sunt:
    - de cooperare multilaterala, in cadrul Organizatiei Meteorologice Mondiale;
    - de colaborare bilaterala cu serviciile meteorologice nationale ale altor tari;
    - de asistenta sau comerciale, cu institutii si agenti economici din tara si din strainatate, pentru realizarea de proiecte de interes comun, servicii si prestatii, la cerere, care se desfasoara pe baza de conventii sau contracte, conform art. 8.
    Art. 19
    (1) Relatiile dintre sucursalele si subunitatile din structura Administratiei Nationale de Meteorologie sunt stabilite prin organigrama si regulamentele interne.
    (2) Relatiile cu regiile autonome, cu societati comerciale din tara si din strainatate, cu persoane fizice, precum si cu statul se desfasoara in conformitate cu reglementarile legale in vigoare si pe baza contractuala, in conditiile legii.
    Art. 20
    Pentru fundamentarea si urmarirea strategiei profesionale si de modernizare si dezvoltare a infrastructurii, Administratia Nationala de Meteorologie infiinteaza, cu aprobarea consiliului de administratie, organe consultative care functioneaza dupa regulamente proprii, in plen sau prin comisii specializate.

    CAP. 7
    Organele de conducere

    Art. 21
    (1) Conducerea Administratiei Nationale de Meteorologie se asigura prin:
    - consiliul de administratie;
    - directorul general.
    (2) Consiliul de administratie este compus din 7 membri, numiti si revocati prin ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor, astfel:
    a) directorul general al Administratiei Nationale de Meteorologie care indeplineste si functia de presedinte al consiliului de administratie;
    b) 3 reprezentanti ai Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor;
    c) un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;
    d) 2 specialisti din domeniul de activitate propriu sau inrudit cu cel al Administratiei Nationale de Meteorologie.
    (3) Pentru activitatea desfasurata, membrii consiliului de administratie sunt platiti cu o indemnizatie stabilita prin ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor, in conditiile legii.
    (4) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare si hotaraste in toate problemele privind activitatea Administratiei Nationale de Meteorologie, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date in competenta altor organe.
    Art. 22
    (1) In limita competentelor sale, consiliul de administratie poate initia si indeplini orice actiune legata de conducerea Administratiei Nationale de Meteorologie, in interesul acesteia.
    (2) Nu pot fi membri ai consiliului de administratie persoanele care, potrivit legii, sunt incompatibile cu aceasta functie.
    Art. 23
    (1) Membrii consiliului de administratie se numesc pentru o perioada de 4 ani, doi dintre ei putand fi inlocuiti la fiecare 2 ani.
    (2) In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, ministrul mediului si gospodarii apelor numeste un nou membru pentru completarea locului vacant, el urmand a functiona pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    (3) Presedintele consiliului de administratie propune ministrului mediului si gospodaririi apelor revocarea si inlocuirea unui membru pentru motive temeinice sau daca acesta solicita inlocuirea din motive personale.
    Art. 24
    (1) Consiliul de administratie se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea a cel putin 3 dintre membrii sai.
    (2) Directorul general, in calitate de presedinte al consiliului de administratie, conduce lucrarile sedintelor. In lipsa acestuia lucrarile sunt conduse de un alt membru, delegat cu atributii de reprezentare de catre directorul general.
    (3) Presedintele numeste un secretar din afara membrilor consiliului de administratie.
    (4) Convocarile pentru intrunirile consiliului de administratie se vor face cu cel putin 5 zile inainte de data programata a sedintei si vor cuprinde locul si ora la care se va tine sedinta, precum si ordinea de zi.
    (5) Pentru validarea hotararilor este necesara prezenta majoritatii numarului membrilor consiliului de administratie, iar hotararile se iau cu majoritatea membrilor prezenti, prin vot deschis.
    (6) Dezbaterile consiliului de administratie se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de catre presedintele consiliului de administratie.
    (7) Procesul-verbal va cuprinde hotararile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate si va trebui semnat de catre toti membrii consiliului de administratie participanti la sedinta si de secretar.
    (8) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de catre presedinte.
    Art. 25
    (1) Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul de organizare si functionare propriu, o parte din atributiile sale directorului general al Administratiei Nationale de Meteorologie.
    (2) La intrunirile consiliului de administratie la care sunt convocati, imputernicitii directorului general vor prezenta rapoarte scrise despre operatiunile pe care le-au executat.
    (3) Pentru analizarea si solutionarea unor probleme complexe, consiliul de administratie poate apela pentru consultanta la experti si specialisti din diferite sectoare, activitatea acestora urmand a fi platita conform prevederilor legale.
    Art. 26
    Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:
    1. aproba strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare si restructurare;
    2. aproba structura organizatorica si statutul functional al subunitatilor;
    3. aproba statul de functii si numarul de personal;
    4. aproba regulamentul de organizare si functionare a comitetului director;
    5. aproba programele de activitati proprii domeniului - de exploatare, de cercetare, de intretinere, de dezvoltare, de formare profesionala, colaborare externa - etc.
    6. aproba activitatile care se constituie ca serviciu public, in acord cu evolutia domeniului si in conformitate cu reglementarile in vigoare;
    7. aproba regulamentul de administrare a Fondului national de date meteorologice, precum si regimul de circulatie a datelor, informatiilor si produselor meteorologice;
    8. aproba investitiile ce urmeaza a fi realizate din alocatia bugetara, din surse proprii sau din alte surse constituite potrivit legii;
    9. aproba imprumuturile interne si externe, precum si modul de rambursare a acestora;
    10. aproba tarifele, preturile si chiriile, legate sau care rezulta din functionarea unitatii;
    11. aproba utilizarea fondului valutar propriu;
    12. aproba lista de utilaj-dotare a Administratiei Nationale de Meteorologie;
    13. aproba instrainarea bunurilor patrimoniale, cu respectarea prevederilor legale;
    14. aproba nivelul garantiilor pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
    15. aproba infiintarea organelor consultative menite sa sprijine conducerea executiva;
    16. hotaraste, in conditiile legii, asocierea cu alti agenti economici, persoane fizice sau juridice, din tara si din strainatate, pentru realizarea de activitati de interes comun;
    17. aproba incheierea de contracte de inchiriere - luarea sau darea cu chirie;
    18. aproba modificarile privind amplasamentele de sedii, precum si modificari privind structura organizatorica;
    19. aproba orice alte masuri privind activitatea Administratiei Nationale de Meteorologie, cu exceptia celor date, potrivit legii, in competenta altor organe;
    20. avizeaza necesarul de alocatii de la bugetul de stat si aproba repartizarea pe activitati a subventiilor prevazute in bugetul de stat;
    21. aproba proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si situatiile financiare;
    22. avizeaza, potrivit reglementarilor legale, investitiile a caror aprobare este in competenta altor organe ale administratiei publice centrale;
    23. propune, in vederea aprobarii de catre ministrul coordonator, propriul regulament de organizare si functionare;
    24. negociaza contractul colectiv de munca impreuna cu reprezentantii salariatilor;
    25. supune anual Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, in termen de 60 de zile de la data incheierii exercitiului financiar, raportul consiliului de administratie cu privire la activitatea Administratiei Nationale de Meteorologie, situatiile financiare pe anul precedent, proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs;
    26. analizeaza activitatea economica a sucursalelor si incadrarea acestora in prevederile bugetului de venituri si cheltuieli si stabileste masurile corespunzatoare.
    Art. 27
    (1) Comitetul director al Administratiei Nationale de Meteorologie este condus de directorul general si este compus din directorii executivi din sediul central si ai sucursalelor.
    (2) Comitetul director constituie organul operativ de conducere, se intruneste lunar in sedinta ordinara si ori de cate ori este necesar, in sedinte extraordinare, la convocarea directorului general al Administratiei Nationale de Meteorologie sau la cererea unei treimi din numarul membrilor sai.
    (3) Comitetul director al Administratiei Nationale de Meteorologie functioneaza in baza unui regulament aprobat de consiliul de administratie si prezinta rapoarte de activitate la cererea consiliului de administratie.
    (4) Membrii comitetului director sunt numiti, suspendati sau eliberati din functie de directorul general al Administratiei Nationale de Meteorologie, cu avizul consiliului de administratie, in conformitate cu prevederile legale si cu prezentul regulament.
    Art. 28
    (1) Directorul general numit prin ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor reprezinta Administratia Nationala de Meteorologie in raporturile acesteia cu persoane juridice si persoane fizice, asigura conducerea executiva a Administratiei Nationale de Meteorologie, pentru aceasta fiind investit de catre consiliul de administratie cu puteri decizionale, si este ordonator de credite pentru fondurile publice pe care le gestioneaza.
    (2) Directorul general al Administratiei Nationale de Meteorologie este de drept reprezentantul permanent al Romaniei pe langa Organizatia Meteorologica Mondiala, conform statutului acestei organizatii.
    (3) La numirea in functie a directorului general, acestuia ii vor fi stabilite si drepturile salariale lunare de care va beneficia.
    (4) Atributiile directorului general sunt stabilite prin contractul de performanta in conformitate cu prevederile legale.

    CAP. 8
    Finantarea activitatii proprii.
    Bugetul de venituri si cheltuieli

    Art. 29
    (1) Activitatea Administratiei Nationale de Meteorologie se finanteaza astfel:
    a) de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor; pentru activitatea de meteorologie, cercetarile fundamentale in domeniu, urmarirea sistematica si completa a starii si evolutiei vremii, realizarea schimbului international de date si integrarea in Sistemul de Veghe Meteorologica Mondiala, in limita sumelor alocate anual cu aceasta destinatie;
    b) din tarifele incasate pentru furnizarea de servicii specifice in domeniul meteorologiei si alte servicii specifice prestate potrivit obiectului sau de activitate, conform contractelor economice incheiate cu terti utilizatori;
    c) din alte surse, conform legii.
    (2) Finantarea programului de investitii si de retehnologizare al Administratiei Nationale de Meteorologie se asigura din surse proprii, credite bancare si, in completare, de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului de resort.
    (3) Veniturile obtinute din inchirierea in conditiile legii a unora dintre bunurile apartinand domeniului public al statului, aflate in administrare, se vor utiliza in proportie de 50% de Administratia Nationala de Meteorologie pentru completarea fondurilor necesare lucrarilor de intretinere si reparatii ale acestor bunuri.
    Art. 30
    (1) Administratia Nationala de Meteorologie intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli si situatiile financiare.
    (2) Administratia Nationala de Meteorologie va conduce evidenta contabila pe unitatile din subordine si va intocmi anual situatiile financiare pentru aceste activitati, avand in vedere normele metodologice in vigoare.
    (3) Situatiile financiare se aproba potrivit legii.
    (4) Bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei Nationale de Meteorologie se aproba prin hotarare a Guvernului.
    Art. 31
    (1) Administratia Nationala de Meteorologie, in baza prevederilor legii bugetului anual, isi poate prevedea in bugetul propriu cheltuieli sociale, culturale si sportive pentru personalul angajat cu contract individual de munca.
    (2) Administratia Nationala de Meteorologie poate sponsoriza activitati si actiuni, potrivit legii, in baza contractelor incheiate cu beneficiarii. In aceleasi conditii se poate efectua actul de mecenat.
    Art. 32
    Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an. Prin exceptie, primul exercitiu financiar incepe de la data constituirii Administratiei Nationale de Meteorologie.
    Art. 33
    Controlul intern al activitatii economico-financiare se realizeaza de catre organele de specialitate ale Administratiei Nationale de Meteorologie.

    CAP. 9
    Personalul

    Art. 34
    Personalul de executie al Administratiei Nationale de Meteorologie si al sucursalelor este angajat sau concediat potrivit Codului muncii si contractului colectiv de munca.
    Art. 35
    Salarizarea se face in conformitate cu prevederile legale si cu prevederile contractului colectiv de munca.
    Art. 36
    Drepturile si obligatiile personalului Administratiei Nationale de Meteorologie se stabilesc prin contractul colectiv de munca si prin contractele individuale de munca, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

    CAP. 10
    Dispozitii finale

    Art. 37
    (1) Administratia Nationala de Meteorologie se poate asocia, fara constituirea de noi persoane juridice, cu societati comerciale din alte sectoare de activitate, in vederea realizarii de activitati comune care prezinta interes pentru asociati.
    (2) Administratia Nationala de Meteorologie poate constitui noi persoane juridice prin asociere cu terte persoane fizice sau juridice romane sau straine, in conditiile prevazute de lege.
    (3) Conditiile de parteneriat in perioada asocierii, precum si cele de retragere vor fi stipulate in contractele de asociere care se vor incheia intre Administratia Nationala de Meteorologie si fiecare parte contractanta.
    Art. 38
    Prevederile prezentului regulament de organizare si functionare se completeaza, dupa caz, cu dispozitiile celorlalte reglementari legale in vigoare.

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                                 LISTA
BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI CARE SE PREIAU IN ADMINISTRARE DE CATRE ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE

    A. BUNURILE DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI DIN INVENTARUL APROBAT PRIN HOTARAREA GUVERNULUI NR. 15/2004

    B. BUNURILE DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI PUSE IN FUNCTIUNE IN ANUL 2003 CARORA LI SE VOR ATRIBUI ULTERIOR NUMERE DE INVENTAR LA MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |           Denumire mijloc fix            |     Cod clasif.    | Nr. inv.|
|crt.|                                          |                    |  MFP    |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |    Valoare de    |     Locul de munca    |            Adresa            |
|    |  inventar (lei)  |                       |                              |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 0  |                  1                       |          2         |    3    |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |        4         |           5           |                 6            |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|   1| Radar Doppler in banda S tip LM -        |              3.8   |         |
|    | Timisoara                                |                    |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |   203.277.870.902| CMR Banat - Crisana   | Timisoara, str. Gheorghe Adam|
|    |                  |                       | nr. 15                       |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|   2| Radar Doppler in banda S tip LM - Oradea |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |   197.736.690.612| CMR Banat - Crisana   | Oradea                       |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|   3| Radar Doppler in banda S tip LM -        |              3.8   |         |
|    | Bobohalma                                |                    |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |   192.566.253.474| CMR Transilvania Sud  | com. Bobohalma               |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|   4| Radar Doppler in banda S tip LM -        |              3.8   |         |
|    | Medgidia                                 |                    |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |   190.697.892.624| CMR Dobrogea          | Medgidia, str. 7 Noiembrie,  |
|    |                  |                       | jud. Constanta               |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|   5| Radar Doppler in banda S tip LM - Barnova|              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |   189.406.011.718| CMR Moldova           | Barnova, com. Ciurea,        |
|    |                  |                       | jud. Iasi                    |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|   6| Radar Doppler in banda C tip ghematronik |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |    31.420.985.119| CMR Banat - Crisana   | Dealul Vantului, Oradea,     |
|    |                  |                       | jud. Bihor                   |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|   7| Turn radar Barnova                       |            1.4.5   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |    21.222.230.055| CMR Moldova           | Barnova, com. Ciurea,        |
|    |                  |                       | jud. Iasi                    |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|   8| Turn radar Bobohalma                     |            1.4.5   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |    18.951.630.994| CMR Transilvania Nord | com. Bobohalma               |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|   9| Turn radar Medgidia                      |            1.4.5   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |    18.446.552.327| CMR Dobrogea          | Medgidia, str. 7 Noiembrie,  |
|    |                  |                       | jud. Constanta               |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  10| Turn radar Timisoara                     |            1.4.5   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |    16.175.614.034| CMR Banat - Crisana   | Timisoara, str. Gheorghe Adam|
|    |                  |                       | nr. 15                       |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  11| Turn radar Oradea                        |            1.4.5   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |    15.058.175.798| CMR Banat - Crisana   | Oradea                       |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  12| Kit upgrade comunicatii (telef. IP)      |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |    14.481.089.466| CNPM Bucuresti        | Bucuresti, sos. Bucuresti  - |
|    |                  |                       | Ploiesti nr. 97, sect. 1     |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  13| Statie de receptie METEOSAT              |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |    14.411.236.349| CNPM Bucuresti        | Bucuresti, sos. Bucuresti -  |
|    |                  |                       | Ploiesti nr. 97, sect. 1     |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  14| Consola de prognoza                      |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |    13.962.006.119| CNPM Bucuresti        | Bucuresti, sos. Bucuresti -  |
|    |                  |                       | Ploiesti nr. 97, sect. 1     |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  15| Poarta de comunicatii                    |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |    13.617.850.047| CNPM Bucuresti        | Bucuresti, sos. Bucuresti -  |
|    |                  |                       | Ploiesti nr. 97, sect. 1     |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  16| Poarta de comunicatii - Bacau            |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |    13.391.256.482| CMR Moldova           | SM Bacau, Str. Aeroportului  |
|    |                  |                       | nr. 1, Bacau                 |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  17| Statie achizitie si procesare date       |              3.9   |         |
|    | METEOSAT                                 |                    |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |    11.699.083.600| CNPM Bucuresti        | Bucuresti, sos. Bucuresti -  |
|    |                  |                       | Ploiesti nr. 97, sect. 1     |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  18| Statie de prognoza - Cluj                |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |    10.151.247.596| CMR Transilvania Sud  | Cluj, Str. Vanatorilor nr. 17|
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  19| Statie de prognoza - Timisoara           |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |    10.151.247.596| CMR Banat - Crisana   | Timisoara, str. Gheorghe Adam|
|    |                  |                       | nr. 15                       |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  20| Statie de prognoza - Constanta           |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |    10.151.225.133| CMR Dobrogea          | Constanta, str. Mamaia       |
|    |                  |                       | nr. 300                      |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  21| Statie de prognoza - Sibiu               |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |    10.151.218.197| CMR Transilvania Sud  | SM Sibiu, soseaua Alba Iulia |
|    |                  |                       | nr. 73                       |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  22| Statie de prognoza - Bacau               |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |    10.137.125.967| CMR Moldova           | SM Bacau, Str. Aeroportului  |
|    |                  |                       | nr. 1, Bacau                 |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  23| Poarta de comunicatii - Cluj             |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     9.823.512.701| CMR Transilvania Sud  | Cluj, Str. Vanatorilor nr. 17|
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  24| Poarta de comunicatii - Timisoara        |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     9.823.512.701| CMR Banat - Crisana   | Timisoara, str. Gheorghe Adam|
|    |                  |                       | nr. 15                       |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  25| Poarta de comunicatii - Constanta        |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     9.823.490.964| CMR Dobrogea          | Constanta, str. Mamaia       |
|    |                  |                       | nr. 300                      |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  26| Poarta de comunicatii - Sibiu            |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     9.823.484.252| CMR Transilvania Sud  | SM Sibiu, soseaua Alba Iulia |
|    |                  |                       | nr. 73                       |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  27| Server produse meteorologice - Bucuresti |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     9.751.884.541| CNPM Bucuresti        | Bucuresti, sos. Bucuresti -  |
|    |                  |                       | Ploiesti nr. 97, sect. 1     |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  28| Server modelare avansata                 |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     9.303.145.951| CNPM Bucuresti        | Bucuresti, sos. Bucuresti -  |
|    |                  |                       | Ploiesti nr. 97, sect. 1     |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  29| Statie de prognoza Muntenia              |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     9.080.735.727| CNPM Bucuresti        | Bucuresti, sos. Bucuresti -  |
|    |                  |                       | Ploiesti nr. 97, sect. 1     |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  30| Statie de prognoza - Craiova             |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     8.682.783.293| CMR Oltenia           | Craiova, str. Calea Bucuresti|
|    |                  |                       | nr. 150, jud. Dolj           |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  31| Server dezvoltare software               |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     8.522.719.588| CNPM Bucuresti        | Bucuresti, sos. Bucuresti -  |
|    |                  |                       | Ploiesti nr. 97, sect. 1     |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  32| Echipamente comunicatii                  |         2.22.5.3   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     8.424.763.102| CNPM Bucuresti        | Bucuresti, sos. Bucuresti -  |
|    |                  |                       | Ploiesti nr. 97, sect. 1     |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  33| Poarta de comunicatii - Craiova          |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     8.350.421.874| CMR Oltenia           | Craiova, str. Calea Bucuresti|
|    |                  |                       | nr. 150, jud. Dolj           |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  34| Statie management situatii de urgenta    |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     7.211.960.690| CNPM Bucuresti        | Bucuresti, sos. Bucuresti -  |
|    |                  |                       | Ploiesti nr. 97, sect. 1     |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  35| Statie afisare 4D-VIPIR                  |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     7.211.886.932| CNPM Bucuresti        | Bucuresti, sos. Bucuresti -  |
|    |                  |                       | Ploiesti nr. 97, sect. 1     |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  36| Sistem de afisare 2D                     |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     7.164.747.262| CNPM Bucuresti        | Bucuresti, sos. Bucuresti -  |
|    |                  |                       | Ploiesti nr. 97, sect. 1     |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  37| Server prelucrare date volum - Craiova   |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     7.033.453.065| CMR Oltenia           | Craiova, str. Calea Bucuresti|
|    |                  |                       | nr. 150, jud. Dolj           |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  38| Sistem afisare 2D - Craiova              |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     7.029.958.985| CMR Oltenia           | Craiova, str. Calea Bucuresti|
|    |                  |                       | nr. 150, jud. Dolj           |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  39| Server prelucrare date volum - Cluj      |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     6.998.690.681| CMR Transilvania Sud  | Cluj, Str. Vanatorilor nr. 17|
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  40| Server prelucrare date volum - Timisoara |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     6.998.690.681| CMR Banat - Crisana   | Timisoara, str. Gheorghe Adam|
|    |                  |                       | nr. 15                       |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  41| Server prelucrare date volum - Constanta |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     6.998.675.195| CMR Dobrogea          | Constanta, str. Mamaia       |
|    |                  |                       | nr. 300                      |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  42| Server prelucrare date volum - Sibiu     |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     6.998.670.413| CMR Transilvania Sud  | SM Sibiu, soseaua Alba Iulia |
|    |                  |                       | nr. 73                       |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  43| Sistem afisare 2D - Cluj                 |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     6.995.248.973| CMR Transilvania Sud  | Cluj, Str. Vanatorilor nr. 17|
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  44| Statie nowcasting si modelare - Cluj     |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     6.995.248.973| CMR Transilvania Sud  | Cluj, Str. Vanatorilor nr. 17|
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  45| Sistem afisare 2D - Timisoara            |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     6.995.248.973| CMR Banat - Crisana   | Timisoara, str. Gheorghe Adam|
|    |                  |                       | nr. 15                       |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  46| Statie nowcasting si modelare - Timisoara|              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     6.995.248.973| CMR Banat - Crisana   | Timisoara, str. Gheorghe Adam|
|    |                  |                       | nr. 15                       |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  47| Sistem afisare 2D - Constanta            |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     6.995.233.494| CMR Dobrogea          | Constanta, str. Mamaia       |
|    |                  |                       | nr. 300                      |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  48| Statie nowcasting si modelare - Constanta|              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     6.995.233.494| CMR Constanta         | Constanta, str. Mamaia       |
|    |                  |                       | nr. 300                      |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  49| Sistem afisare 2D - Sibiu                |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     6.995.228.715| CMR Transilvania Sud  | SM Sibiu, soseaua Alba Iulia |
|    |                  |                       | nr. 73                       |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  50| Statie nowcasting si modelare - Sibiu    |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     6.995.228.715| CMR Transilvania Sud  | SM Sibiu, soseaua Alba Iulia |
|    |                  |                       | nr. 73                       |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  51| Server prelucrare date volum - Bacau     |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     6.985.421.754| CMR Moldova           | SM Bacau, Str. Aeroportului  |
|    |                  |                       | nr. 1, Bacau                 |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  52| Sistem afisare 2D - Bacau                |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     6.981.986.571| CMR Moldova           | SM Bacau, Str. Aeroportului  |
|    |                  |                       | nr. 1, Bacau                 |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  53| Statie nowcasting si modelare - Bacau    |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     6.981.986.571| CMR Moldova           | SM Bacau, Str. Aeroportului  |
|    |                  |                       | nr. 1, Bacau                 |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  54| Statie nowcasting si modelare - Craiova  |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     6.975.793.497| CMR Oltenia           | Craiova, str. Calea Bucuresti|
|    |                  |                       | nr. 150, jud. Dolj           |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  55| Terminal afisare informatii meteo        |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     6.912.227.499| CNPM Bucuresti        | Bucuresti, sos. Bucuresti -  |
|    |                  |                       | Ploiesti nr. 97, sect. 1     |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  56| Procesor avertizari meteorologice        |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     6.867.693.981| CNPM Bucuresti        | Bucuresti, sos. Bucuresti -  |
|    |                  |                       | Ploiesti nr. 97, sect. 1     |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  57| Sistem nowcasting si modelare            |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     6.867.693.981| CNPM Bucuresti        | Bucuresti, sos. Bucuresti -  |
|    |                  |                       | Ploiesti nr. 97, sect. 1     |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  58| Statie realizare mozaic radar national   |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     6.867.693.981| CNPM Bucuresti        | Bucuresti, sos. Bucuresti -  |
|    |                  |                       | Ploiesti nr. 97, sect. 1     |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  59| Server prelucrare date volum             |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     6.820.591.190| CNPM Bucuresti        | Bucuresti, sos. Bucuresti -  |
|    |                  |                       | Ploiesti nr. 97, sect. 1     |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  60| Procesor central retea de detectie       |              3.9   |         |
|    | fulgere                                  |                    |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     6.145.553.426| CNPM Bucuresti        | Bucuresti, sos. Bucuresti -  |
|    |                  |                       | Ploiesti nr. 97, sect. 1     |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  61| Statie afisare date radar PUP            |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     5.403.315.984| CNPM Bucuresti        | Bucuresti, sos. Bucuresti -  |
|    |                  |                       | Ploiesti nr. 97, sect. 1     |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  62| Statie afisare date radar PUP - Constanta|              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     4.372.964.498| CMR Dobrogea          | Constanta, str. Mamaia       |
|    |                  |                       | nr. 300                      |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  63| Statie afisare date radar PUP - Sibiu    |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     4.372.961.510| CMR Transilvania Sud  | SM Sibiu, soseaua Alba Iulia |
|    |                  |                       | nr. 73                       |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  64| Statie afisare date radar PUP - Bacau    |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     4.371.071.925| CMR Moldova           | SM Bacau, Str. Aeroportului  |
|    |                  |                       | nr. 1, Bacau                 |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  65| Statie afisare date radar PUP - Cluj     |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     4.367.819.729| CMR Transilvania Sud  | Cluj, Str. Vanatorilor nr. 17|
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  66| Statie afisare date radar PUP - Timisoara|              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     4.367.819.729| CMR Banat - Crisana   | Timisoara, str. Gheorghe Adam|
|    |                  |                       | nr. 15                       |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  67| Statie de receptie METEOSAT - MSG        |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     3.653.328.247| CNPM Bucuresti        | Bucuresti, sos. Bucuresti -  |
|    |                  |                       | Ploiesti nr. 97, sect. 1     |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  68| Statie detectie fulgere Vf. Tarcu        |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     2.813.158.495| CMR Banat - Crisana   | SM Vf. Tarcu                 |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  69| Statie detectie fulgere Rosia Montana    |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     2.810.709.620| CMR Transilvania Sud  | SM Rosia Montana,            |
|    |                  |                       | com. Rosia Montana           |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  70| Statie detectie fulgere Rociu            |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     2.810.709.619| CMR Muntenia          | Rociu                        |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  71| Statie detectie fulgere Pauleni          |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     2.810.709.619| CMR Transilvania Sud  | SM Bucin, Pauleni            |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  72| Statie detectie fulgere Grivita          |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     2.810.677.712| CMR Muntenia          | SM Grivita                   |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  73| Statie detectie fulgere Furculesti       |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     2.810.677.712| CMR Muntenia          | Furculesti                   |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  74| Statie detectie fulgere Movileni         |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     2.810.674.589| CMR Moldova           | Movileni, com. Helesteni,    |
|    |                  |                       | jud. Iasi                    |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  75| Statie detectie fulgere Poiana Nord      |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     2.810.674.589| CMR Moldova           | Poiana Nord, com. Nicoresti, |
|    |                  |                       | jud. Galati                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  76| Echipamente comunicatii satelitare       |         2.22.5.3   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     2.740.050.169| CMR Moldova           | SM Bacau, Str. Aeroportului  |
|    |                  |                       | nr. 1, Bacau                 |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  77| Echipamente comunicatii satelitare -     |         2.22.5.3   |         |
|    | Barnova                                  |                    |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     2.740.050.169| CMR Moldova           | Radar Barnova, com. Ciurea,  |
|    |                  |                       | jud. Iasi                    |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  78| Echipamente de comunicare satelitare     |         2.22.5.3   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     2.740.050.169| CNPM Bucuresti        | Bucuresti, sos. Bucuresti -  |
|    |                  |                       | Ploiesti nr. 97, sect. 1     |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  79| Echipamente comunicatii satelitare - Cluj|         2.22.5.3   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     2.717.292.548| CMR Transilvania Sud  | Cluj, Str. Vanatorilor nr. 17|
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  80| Echipamente comunicatii satelitare -     |         2.22.5.3   |         |
|    | Timisoara                                |                    |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     2.717.292.548| CMR Banat - Crisana   | Timisoara, str. Gheorghe Adam|
|    |                  |                       | nr. 15                       |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  81| Echipamente comunicatii satelitare -     |         2.22.5.3   |         |
|    | Oradea                                   |                    |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     2.717.292.548| CMR Banat - Crisana   | Oradea                       |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  82| Echipamente comunicatii satelitare -     |         2.22.5.3   |         |
|    | Craiova                                  |                    |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     2.717.292.548| CMR Oltenia           | Craiova, str. Calea Bucuresti|
|    |                  |                       | nr. 150, jud. Dolj           |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  83| Echipamente comunicatii satelitare -     |         2.22.5.3   |         |
|    | Sibiu                                    |                    |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     2.717.292.548| CMR Transilvania Sud  | SM Sibiu, soseaua Alba Iulia |
|    |                  |                       | nr. 73                       |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  84| Echipamente comunicatii satelitare -     |         2.22.5.3   |         |
|    | Bobohalma                                |                    |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     2.717.292.548| CMR Transilvania Sud  | Radar Bobohalma,             |
|    |                  |                       | SM Tarnaveni, com. Bobohalma |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  85| Echipamente comunicatii satelitare -     |         2.22.5.3   |         |
|    | Constanta                                |                    |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     2.717.292.548| CMR Dobrogea          | Constanta, str. Mamaia       |
|    |                  |                       | nr. 300                      |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  86| Echipamente comunicatii satelitar -      |         2.22.5.3   |         |
|    | Medgidia                                 |                    |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     2.717.292.548| CMR Dobrogea          | Medgidia, str. 7 Noiembrie,  |
|    |                  |                       | jud. Constanta               |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  87| Echipamente comunicatii - Craiova        |         2.22.5.3   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     2.146.106.670| CMR Oltenia           | Craiova, str. Calea Bucuresti|
|    |                  |                       | nr. 150, jud. Dolj           |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  88| Echipamente comunicatii - Cluj           |         2.22.5.3   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     2.135.510.393| CMR Transilvania Sud  | Cluj, Str. Vanatorilor nr. 17|
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  89| Echipamente comunicatii - Timisoara      |         2.22.5.3   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     2.135.510.393| CMR Banat - Crisana   | Timisoara, str. Gheorghe Adam|
|    |                  |                       | nr. 15                       |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  90| Echipamente comunicatii - Constanta      |         2.22.5.3   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     2.135.505.668| CMR Dobrogea          | Constanta, str. Mamaia       |
|    |                  |                       | nr. 300                      |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  91| Echipamente comunicatii - Sibiu          |         2.22.5.3   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     2.135.504.209| CMR Transilvania Sud  | SM Sibiu, soseaua Alba Iulia |
|    |                  |                       | nr. 73                       |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  92| Echipamente comunicatii - Bacau          |         2.22.5.3   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |     2.112.610.265| CMR Moldova           | SM Bacau, Str. Aeroportului  |
|    |                  |                       | nr. 1, Bacau                 |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  93| Terminal afisare informatii meteo - Bacau|              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       960.853.305| CMR Moldova           | SM Bacau, Str. Aeroportului  |
|    |                  |                       | nr. 1, Bacau                 |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  94| Terminal afisare informatii meteo - Cluj |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       927.943.734| CMR Transilvania Sud  | Cluj, Str. Vanatorilor nr. 17|
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  95| Terminal afisare informatii meteo -      |              3.9   |         |
|    | Timisoara                                |                    |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       927.943.734| CMR Banat - Crisana   | Timisoara, str. Gheorghe Adam|
|    |                  |                       | nr. 15                       |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  96| Terminal afisare informatii meteo -      |              3.9   |         |
|    | Constanta                                |                    |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       927.941.681| CMR Dobrogea          | Constanta, str. Mamaia       |
|    |                  |                       | nr. 300                      |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  97| Terminal afisare informatii meteo - Sibiu|              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       927.941.047| CMR Transilvania Sud  | SM Sibiu, soseaua Alba Iulia |
|    |                  |                       | nr. 73                       |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  98| Terminal afisare informatii meteo -      |              3.9   |         |
|    | Craiova                                  |                    |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       901.469.003| CMR Oltenia           | Craiova, str. Calea Bucuresti|
|    |                  |                       | nr. 150, jud. Dolj           |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  99| Terminal utilizator                      |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       799.681.060| CNPM Bucuresti        | Bucuresti, sos. Bucuresti -  |
|    |                  |                       | Ploiesti nr. 97, sect. 1     |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 100| Grup electrogen - Oradea                 |       2.16.1.2.1   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       743.064.468| CMR Banat - Crisana   | Oradea                       |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 101| Grup electrogen - Timisoara              |       2.16.1.2.1   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       731.093.876| CMR Banat - Crisana   | Timisoara, str. Gheorghe Adam|
|    |                  |                       | nr. 15                       |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 102| Grup electrogen - Barnova                |       2.16.1.2.1   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       724.162.348| CMR Moldova           | Radar Barnova, com. Ciurea,  |
|    |                  |                       | jud. Iasi                    |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 103| Grup electrogen - Medgidia               |       2.16.1.2.1   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       723.006.853| CMR Dobrogea          | Medgidia, str. 7 Noiembrie,  |
|    |                  |                       | jud. Constanta               |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 104| Stalp statie fulgere Vf. Tarcu           |          1.4.5.1   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       679.606.100| CMR Banat - Crisana   | SM Vf. Tarcu                 |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 105| Stalp statie fulgere Rosia Montana       |          1.4.5.1   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       679.006.035| CMR Transilvania Sud  | SM Rosia Montana, com. Rosia |
|    |                  |                       | Montana                      |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 106| Grup electrogen - Bobohalma              |       2.16.1.2.1   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       582.205.202| CMR Transilvania Sud  | Radar Bobohalma, SM          |
|    |                  |                       | Tarnaveni, com. Bobohalma    |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 107| Statie automata MAWS 302 - Rm. Valcea    |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       562.004.974| CMR Oltenia           | SMJ Rm. Valcea, str. Gradina |
|    |                  |                       | Episcopiei nr. 1, Valcea     |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 108| Statie automata MAWS 302 - Dragasani     |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       562.004.974| CMR Oltenia           | SM Dragasani, str. Dealul    |
|    |                  |                       | Viilor nr. 4, Valcea         |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 109| Statie automata MAWS 302 - Tg. Jiu       |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       562.004.974| CMR Oltenia           | SM Tg. Jiu, str. Meteor      |
|    |                  |                       | nr. 23, Gorj                 |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 110| Statie automata MAWS 30 - Slatina        |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       562.004.974| CMR Oltenia           | SM Slatina, str. Streharet   |
|    |                  |                       | nr. 156, Olt                 |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 111| Statie automata MAWS 302 - Craiova       |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       562.004.974| CMR Oltenia           | Craiova, str. Calea Bucuresti|
|    |                  |                       | nr. 150, jud. Dolj           |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 112| Statie automata MAWS 302 - Sibiu,        |              3.8   |         |
|    | Paltinis                                 |                    |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       562.004.974| CMR Transilvania Sud  | SM Paltinis, statiunea       |
|    |                  |                       | Paltinis                     |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 113| Statie automata MAWS 302 - Giurgiu       |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       562.004.974| CMR Muntenia          | SM Giurgiu                   |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 114| Statie automata MAWS 302 - Pitesti       |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       562.004.974| CMR Muntenia          | SM Pitesti                   |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 115| Statie automata MAWS 302 - Alexandria    |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       562.004.974| CMR Muntenia          | SM Alexandria                |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 116| Statie automata MAWS 302 - Slobozia      |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       519.101.612| CMR Muntenia          | SM Slobozia                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 117| Statie automata MAWS 302 - Medgidia      |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       512.963.793| CMR Dobrogea          | Medgidia, str. 7 Noiembrie,  |
|    |                  |                       | jud. Constanta               |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 118| Statie automata MAWS 302 - Adamclisi     |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       512.963.793| CMR Dobrogea          | Com. Adamclisi               |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 119| Statie automata MAWS 302 - Tulcea        |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       512.963.793| CMR Dobrogea          | SMJ Tulcea, str Al.          |
|    |                  |                       | Ciucurencu nr. 3, jud. Tulcea|
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 120| Statie automata MAWS 302 - Mahmudia      |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       512.963.793| CMR Dobrogea          | SM Mahmudia, com. Mahmudia,  |
|    |                  |                       | jud. Tulcea                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 121| Statie automata MAWS 302 - Gura Portitei |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       512.963.793| CMR Dobrogea          | SM Gura Portitei,            |
|    |                  |                       | com. Jurilovca, jud. Tulcea  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 122| Statie automata MAWS 302 - Galati        |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       512.963.793| CMR Moldova           | SMJ Galati, str. Traian      |
|    |                  |                       | nr. 431, Galati              |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 123| Statie automata MAWS 302 - Focsani       |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       512.963.793| CMR Moldova           | SMJ Focsani, str. Bd. Brailei|
|    |                  |                       | nr. 123, jud. Focsani        |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 124| Statie automata MAWS 302 - Vaslui        |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       512.963.793| CMR Moldova           | SMJ Vaslui, str. Dealu Delea |
|    |                  |                       | nr. 4, jud. Vaslui           |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 125| Statie automata MAWS 302 - Piatra Neamt  |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       512.963.793| CMR Moldova           | SMJ Piatra Neamt,            |
|    |                  |                       | Str. Sirenei nr. 21, jud.    |
|    |                  |                       | Neamt                        |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 126| Statie automata MAWS 302 - Sebes         |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       512.963.793| CMR Transilvania Sud  | SM Sebes, Sos. Sebes - Deva  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 127| Statie automata MAWS 302 - Ghimbav       |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       512.963.793| CMR Transilvania Sud  | SM Brasov - Ghimbav,         |
|    |                  |                       | Str. Aeroportului nr. 1,     |
|    |                  |                       | Ghimbav                      |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 128| Statie automata MAWS 302 - Tg. Mures     |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       512.963.793| CMR Transilvania Sud  | SM Tg. Mures, Str. Libertatii|
|    |                  |                       | nr. 120, Tg. Mures           |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 129| Statie automata MAWS 302 - Tarnaveni     |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       512.963.793| CMR Transilvania Sud  | SM Tarnaveni, com. Bobohalma |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 130| Statie automata MAWS 302 - Sf. Gheorghe  |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       512.963.793| CMR Transilvania Sud  | SM Sf. Gheorghe, str. Lunca  |
|    |                  |                       | Oltului nr. 7                |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 131| Statie automata MAWS 302 - Miercurea Ciuc|              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       512.963.793| CMR Transilvania Sud  | SM Miercurea Ciuc,           |
|    |                  |                       | Str. Harghitei nr. 132       |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 132| Statie automata MAWS 302 - Toplita       |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       512.963.793| CMR Transilvania Sud  | SM Toplita, str. Avram Iancu |
|    |                  |                       | nr. 9                        |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 133| Statie automata MAWS 302 - Bechet        |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       512.963.793| CMR Oltenia           | SM Bechet, com. Bechet,      |
|    |                  |                       | jud. Dolj                    |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 134| Statie automata MAWS 302 - Calafat       |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       512.963.793| CMR Oltenia           | SM Calafat, sos. Calafat -   |
|    |                  |                       | Poiana Mare, jud. Dolj       |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 135| Statie automata MAWS 302 - Zalau         |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       512.963.793| CMR Transilvania Sud  | SM Zalau Str. Meteorologiei  |
|    |                  |                       | nr. 93, Zalau, jud. Salaj    |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 136| Statie automata MAWS 302 - Satu Mare     |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       512.963.793| CMR Transilvania Sud  | SMJ Satu Mare, str. Lucian   |
|    |                  |                       | Blaga, jud. Satu Mare        |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 137| Statie automata MAWS 302 - Baia Mare     |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       512.963.793| CMR Transilvania Sud  | SM Baia Mare, Str. Victoriei |
|    |                  |                       | nr. 230, com. Tautii-        |
|    |                  |                       | Magherausi, jud. Maramures   |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 138| Statie automata MAWS 302 - Bistrita      |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       512.963.793| CMR Transilvania Sud  | SM Bistrita, str. Calea      |
|    |                  |                       | Moldovei nr. 17, Bistrita,   |
|    |                  |                       | jud. Bistrita-Nasaud         |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 139| Statie automata MAWS 302 - Oravita       |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       512.963.793| CMR Banat - Crisana   | Oravita                      |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 140| Statie automata MAWS 302 - Resita        |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       512.963.793| CMR Banat - Crisana   | SM Resita, str. Caminelor    |
|    |                  |                       | nr. 9, jud. Caras-Severin    |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 141| Statie automata MAWS 302 - Deva          |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       512.963.793| CMR Banat - Crisana   | Deva                         |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 142| Statie automata MAWS 302 - Oradea        |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       512.963.793| CMR Banat - Crisana   | Oradea                       |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 143| Statie automata MAWS 302 - Stei          |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       512.963.793| CMR Banat - Crisana   | Stei, str. 13 Septembrie     |
|    |                  |                       | nr. 20, jud. Bihor           |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 144| Statie automata MAWS 302 - Gurahont      |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       512.963.793| CMR Banat - Crisana   | SM Gurahont, jud. Arad       |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 145| Statie automata MAWS 302 - Semenic       |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       512.963.793| CMR Banat - Crisana   | Semenic                      |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 146| Statie automata MAWS 302 - Calimani      |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       512.963.793| CMR Moldova           | SM Calimani, OP-Postrestant, |
|    |                  |                       | Vatra Dornei                 |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 147| Statie automata MAWS 302 - Radauti       |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       512.963.793| CMR Moldova           | SM Radauti, str. Stefan cel  |
|    |                  |                       | Mare nr. 132                 |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 148| Statie automata MAWS 302 - Bacau         |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       512.963.793| CMR Moldova           | SM Bacau, Str. Aeroportului  |
|    |                  |                       | nr. 1, jud. Bacau            |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 149| Statie automata MAWS 302 - Balea Lac     |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       512.963.793| CMR Transilvania Sud  | SM Balea Lac, cab. Paltinu   |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 150| Statie automata MAWS 302 - Dumbraveni    |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       512.963.793| CMR Transilvania Sud  | SM Dumbraveni, str. Cuza Voda|
|    |                  |                       | nr. 111                      |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 151| Statie automata MAWS 302 - Sinaia        |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       512.963.793| CMR Muntenia          | SM Sinaia, cota 1400, Sinaia |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 152| Statie automata MAWS 302 - Ploiesti      |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       512.963.793| CMR Muntenia          | SMJ Ploiesti, Str. Republicii|
|    |                  |                       | nr. 299, jud. Prahova        |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 153| Statie automata MAWS 302 - Stana de Vale |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       512.963.793| CMR Banat - Crisana   | SM Stana de Vale,            |
|    |                  |                       | com. Budureasa, jud. Bihor   |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 154| Statie automata MAWS 302 - Rosia Montana |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       512.963.793| CMR Transilvania Sud  | SM Rosia Montana, com. Rosia |
|    |                  |                       | Montana                      |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 155| Statie automata MAWS 302 - Ocna Sugatag  |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       512.963.793| CMR Transilvania Sud  | SM Ocna Sugatag, str. G.     |
|    |                  |                       | Cosbuc nr. 16, jud. Maramures|
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 156| Statie automata MAWS 302 - Parang        |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       512.963.793| CMR Oltenia           | Parang Petrosani, Vf. Parang,|
|    |                  |                       | jud. Hunedoara               |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 157| Statie automata MAWS 302 - Campeni       |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       512.963.793| CMR Transilvania Sud  | SM Campeni, str. Horia       |
|    |                  |                       | nr. 65, Campeni              |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 158| Statie automata MAWS 302 - Braila        |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       512.963.793| CMR Muntenia          | SM Braila                    |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 159| Statie automata MAWS 302 - Vladeasa      |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       512.963.793| CMR Transilvania Sud  | SM Vladeasa, sat Rogojel,    |
|    |                  |                       | com. Sacuieu, Vf. 1800,      |
|    |                  |                       | jud. Cluj                    |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 160| Statie automata MAWS 302 - Vf. Tarcu     |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       512.963.793| CMR Banat - Crisana   | SM Vf. Tarcu                 |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 161| Statie automata MAWS 302 - Penteleu      |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       512.963.793| CMR Muntenia          | SM Penteleu                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 162| Statie automata MAWS 302 - Targoviste    |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       512.963.793| CMR Muntenia          | SM Targoviste                |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 163| Statie automata MAWS 302 - sed. SM Roman |              3.8   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       512.963.793| INMH - Sediu Central  | Bucuresti, sos. Bucuresti -  |
|    |                  |                       | Ploiesti nr. 97, sect. 1     |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 164| Statie automata MAWS 302 - sed. SM Buc. -|              3.8   |         |
|    | Afumati                                  |                    |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       512.963.793| INMH - Sediu Central  | Bucuresti, sos. Bucuresti -  |
|    |                  |                       | Ploiesti nr. 97, sect. 1     |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 165| Statie automata MAWS 302 -               |              3.8   |         |
|    | sed. SM Vf. Omu                          |                    |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       512.963.793| INMH - Sediu Central  | Bucuresti, sos. Bucuresti -  |
|    |                  |                       | Ploiesti nr. 97, sect. 1     |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 166| Statie automata MAWS 302 -               |              3.8   |         |
|    | sed. SM Harsova                          |                    |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       512.963.793| INMH - Sediu Central  | Bucuresti, sos. Bucuresti -  |
|    |                  |                       | Ploiesti nr. 97, sect. 1     |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 167| Stalp statie fulgere Grivita             |          1.4.5.1   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       320.103.843| CMR Muntenia          | SM Grivita                   |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 168| Imprimanta laser color HP4550N - Craiova |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       239.908.718| CMR Oltenia           | Craiova, str. Calea Bucuresti|
|    |                  |                       | nr. 150, jud. Dolj           |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 169| Imprimanta laser color HP4550N - Cluj    |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       238.724.183| CMR Transilvania Sud  | Cluj, Str. Vanatorilor nr. 17|
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 170| Imprimanta laser color HP4550N -         |              3.9   |         |
|    | Timisoara                                |                    |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       238.724.183| CMR Banat - Crisana   | Timisoara, str. Gheorghe Adam|
|    |                  |                       | nr. 15                       |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 171| Imprimanta laser color HP4550N -         |              3.9   |         |
|    | Constanta                                |                    |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       238.723.654| CMR Dobrogea          | Constanta, str. Mamaia       |
|    |                  |                       | nr. 300                      |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 172| Imprimanta laser color HP4550N - Sibiu   |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       238.723.491| CMR Transilvania Sud  | SM Sibiu, soseaua Alba Iulia |
|    |                  |                       | nr. 73                       |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 173| Imprimanta laser color HP4550N - Bacau   |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       238.271.582| CMR Moldova           | SM Bacau Str. Aeroportului   |
|    |                  |                       | nr. 1, Bacau                 |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 174| Plotter A2                               |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       226.638.389| CNPM Bucuresti        | Bucuresti, sos. Bucuresti -  |
|    |                  |                       | Ploiesti nr. 97, sect. 1     |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 175| Imprimanta laser A/N HP4100N             |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       214.873.262| CNPM Bucuresti        | Bucuresti, sos. Bucuresti -  |
|    |                  |                       | Ploiesti nr. 97, sect. 1     |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 176| Imprimanta laser A/N HP4100N             |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       214.873.262| CNPM Bucuresti        | Bucuresti, sos. Bucuresti -  |
|    |                  |                       | Ploiesti nr. 97, sect. 1     |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 177| Imprimanta laser A/N HP4100N - Craiova   |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       205.636.044| CMR Oltenia           | Craiova, str. Calea Bucuresti|
|    |                  |                       | nr. 150, jud. Dolj           |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 178| Imprimanta laser A/N HP4100N - Cluj      |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       204.620.728| CMR Transilvania Sud  | Cluj, Str. Vanatorilor nr. 17|
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 179| Imprimanta laser A/N HP4100N - Timisoara |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       204.620.728| CMR Banat - Crisana   | Timisoara, str. Gheorghe Adam|
|    |                  |                       | nr. 15                       |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 180| Imprimanta laser A/N HP4100N - Constanta |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       204.620.275| CMR Dobrogea          | Constanta, str. Mamaia       |
|    |                  |                       | nr. 300                      |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 181| Imprimanta laser A/N HP4100N - Sibiu     |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       204.620.135| CMR Transilvania Sud  | SM Sibiu, soseaua Alba Iulia |
|    |                  |                       | nr. 73                       |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 182| Imprimanta laser A/N HP4100N - Bacau     |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       204.232.784| CMR Moldova           | SM Bacau, Str. Aeroportului  |
|    |                  |                       | nr. 1, Bacau                 |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 183| Grup electrogen Vf. Tarcu                |       2.16.1.2.1   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       141.476.748| CMR Banat - Crisana   | SM Vf. Tarcu                 |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 184| Imprimanta laser color HP4550N           |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |       108.914.412| CNPM Bucuresti        | Bucuresti, sos. Bucuresti -  |
|    |                  |                       | Ploiesti nr. 97, sect. 1     |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 185| Redresor Vf. Tarcu                       |         2.16.3.2   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |        80.507.315| CMR Banat - Crisana   | SM Vf. Tarcu                 |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 186| Baterie stationara Vf. Tarcu             |         2.16.2.3   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |        59.241.203| CMR Banat - Crisana   | SM Vf. Tarcu                 |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 187| Terminal afisare informatii meteo        |              3.9   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |        55.867.048| CNPM Bucuresti        | Bucuresti, sos. Bucuresti -  |
|    |                  |                       | Ploiesti nr. 97, sect. 1     |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 188| Invertor Vf. Tarcu                       |         2.16.2.3   |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    |        49.367.734| CMR Banat - Crisana   | SM Vf. Tarcu                 |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|    | TOTAL B.                                 |                    |         |
|    |__________________________________________|____________________|_________|
|    | 1.659.441.301.829|                       |                              |
|____|__________________|_______________________|______________________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1405/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1405 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu