Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.209 din 03.04.2019

pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, conţinutul-cadru al caietului de sarcini
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 284 din 15 aprilie 2019SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 104 alin. (12) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă Cadrul general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, conţinutul-cadru al caietului de sarcini, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 749/2014 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 709 din 29 septembrie 2014.PRIM-MINISTRUVASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Ministrul energiei,Anton Anton Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,Vasile-Daniel Suciu Bucureşti, 3 aprilie 2019.Nr. 209.ANEXĂCADRUL GENERAL privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, conţinutul-cadru al caietului de sarcini Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1
(1) Contractul de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale se atribuie prin procedura licitaţiei publice deschise organizată de autorităţile administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale sau asocieri ale acestora, împuternicind un reprezentant. În cazul în care se optează pentru o asociere între mai multe autorităţi ale administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale, acestea vor concretiza acest fapt într-un document asumat de toţi reprezentanţii participanţi din cadrul asocierii, iar documentul va conţine stabilirea unui reprezentant dintre aceştia care va organiza licitaţia şi va încheia contractul de concesiune urmând să monitorizeze derularea acestuia.
(2) În cazul contractelor de concesiune care urmează a fi predate consiliilor locale, dar în care sunt cuprinse mai multe unităţi administrativ-teritoriale, consiliile locale implicate vor face o asociere, împuternicind un reprezentant, urmând ca monitorizarea contractului să fie făcută de către împuternicit în calitate de concedent.
(3) În cazul unităţilor administrativ-teritoriale în care cel puţin într-o localitate serviciul de distribuţie a gazelor naturale a fost concesionat, concesionarul titular are obligaţia ca în termen de 90 de zile de la solicitarea unităţilor administrativ-teritoriale să încheie acte adiţionale la contractele de concesiune existente în vederea dezvoltării ulterioare a reţelei de distribuţie a gazelor naturale în condiţii de eficienţă economică.
(4) În cazul contractelor de concesiune care cuprind mai multe zone delimitate - unităţi administrativ-teritoriale, consiliile locale implicate vor face o asociere, împuternicind un reprezentant, urmând ca licitaţia să fie organizată de către împuternicit în calitate de concedent.
(5) Principiile care stau la baza atribuirii contractului de concesiune a serviciului de utilitate publică de interes general de distribuţie a gazelor naturale sunt:a)nediscriminarea; b)tratamentul egal; c)recunoaşterea reciprocă; d)transparenţa; e)proporţionalitatea; f)eficienţa utilizării fondurilor; g)asumarea răspunderii.
(6) Comisia de evaluare a ofertelor este numită prin hotărâre a consiliului local sau hotărâre a entităţii împuternicite, în cazul în care există o asociere a mai multor consilii locale, pentru fiecare licitaţie publică în parte.
Articolul 2În vederea atribuirii contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale se vor parcurge următoarele etape: a)iniţierea procedurii de concesionare; b)elaborarea de către concedent a studiului de fundamentare a deciziei de concesionare; c)aprobarea concesionării serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale pentru una sau mai multe zone delimitate - unităţi administrativ-teritoriale: comune, oraşe şi judeţe; în condiţiile legii, unele oraşe pot fi declarate municipii; d)întocmirea documentaţiei de atribuire, potrivit documentaţiei-cadru de atribuire licitaţie publică deschisă, prevăzute în anexa A; e)organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice deschise; f)încheierea contractului de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale.
Capitolul IIIniţierea procedurii de concesionare a serviciului Articolul 3
(1) Potrivit prevederilor art. 104 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, procedura de concesionare poate fi iniţiată de autorităţile administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale sau asocieri ale acestora, prin reprezentantul împuternicit, în urma solicitării primite de la o persoană sau autoritate publică interesată.
(2) În vederea iniţierii procedurii de concesionare se parcurg următoarele etape:a)aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate prin hotărâre/hotărâri a/ale consiliului/consiliilor local(e) vizat(e); b)elaborarea studiului de fezabilitate de către un operator economic autorizat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) în conformitate cu prevederile legale; c)studiul de fezabilitate este parte integrantă din documentaţia de atribuire a concesiunii; d)întocmirea dosarului preliminar.
Articolul 4
(1) Dosarul preliminar întocmit în vederea concesionării serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale va conţine:a)datele de identificare ale solicitantului; b)obiectul concesiunii; c)hotărârile consiliului local privind:

(i) punerea la dispoziţia concesionarului a terenurilor necesare pentru realizarea obiectivelor aferente sistemelor de distribuţie a gazelor naturale pe toată durata concesiunii, precum şi a terenurilor necesare organizării de şantier pe durata realizării investiţiei; hotărârea consiliului local cu privire la terenurile din proprietatea unităţii administrativ-teritoriale la care are competenţă legală de autoritate deliberativă trebuie să prevadă în mod explicit modalitatea de punere la dispoziţie a terenurilor cu titlu gratuit; în cazul în care lucrările vor afecta şi terenurile altor unităţi administrativ-teritoriale, se vor prezenta şi hotărârile consiliilor locale aferente cu privire la terenurile din proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale la care acestea au competenţă legală. Autoritatea contractantă va menţiona dacă punerea la dispoziţia concesionarului a terenurilor necesare pentru realizarea obiectivelor aferente sistemelor de distribuţie a gazelor naturale pe toată durata concesiunii, precum şi a terenurilor necesare organizării de şantier pe durata realizării investiţiei se face cu titlu oneros, în condiţiile legii sau în cazul terenurilor proprietate a terţilor. În cazul în care se va face cu titlu oneros, este necesar a se indica şi cuantumul pretenţiilor financiare;
(ii) modalitatea de punere la dispoziţia operatorului sistemului de transport a terenurilor necesare amplasării instalaţiei de racordare la Sistemul naţional de transport, cu respectarea cerinţelor legale;
(iii) regimul juridic al terenurilor pe care sunt amplasate reţelele de distribuţie a gazelor naturale şi, după caz, al staţiilor de reglare-măsurare-de predare (SRMP) şi al staţiilor de reglare de sector (SRS). Hotărârea trebuie să precizeze clar apartenenţa fiecărei părţi componente a sistemului de distribuţie la bunurile proprietate publică/privată a comunei/oraşului sau a unor persoane fizice/juridice;

d)avizul tehnic de principiu (ATP)/acordul operatorului sistemului de transport, însoţit de valoarea estimată a tarifului de racordare, în cazul în care soluţia de alimentare cu gaze naturale prevede alimentarea din Sistemul naţional de transport al gazelor naturale/operatorului conductelor de amonte, după caz, cu respectarea prevederilor Ordinului preşedintelui ANRE nr. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare; e)dovada deţinerii de către consiliul local a terenurilor necesare pentru realizarea obiectivelor aferente sistemului de distribuţie a gazelor naturale şi, după caz, cele aferente realizării racordării la Sistemul naţional de transport sau la conductele din amonte după caz, pe toată durata concesiunii, precum şi a terenurilor necesare organizării de şantier pe durata realizării investiţiei; f)în cazul în care alimentarea viitoarei reţele de distribuţie proiectate se va realiza dintr-un sistem de distribuţie a gazelor naturale existent într-o localitate vecină este necesar avizul operatorului de distribuţie din acea localitate, cu respectarea art. 147 şi 148 din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi o estimare a tarifului de distribuţie pentru tranzitarea gazelor naturale prin reţeaua de distribuţie existentă în localitatea vecină; g)certificatul de urbanism eliberat de primăria unităţii administrativ-teritoriale unde urmează a se concesiona serviciul şi avizele de principiu privind asigurarea utilităţilor; h)avizele/acordurile emise conform lit. d) şi f) nu vor putea fi schimbate pe perioada execuţiei lucrărilor de investiţii decât în situaţii temeinic justificate.
(2) În cazul în care există lucrări realizate până în momentul demarării procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale, se vor prezenta documente care să ateste dreptul de proprietate asupra acestor lucrări, precum şi, după caz, documentaţia tehnico-economică aferentă lucrărilor realizate, respectiv procesele-verbale de recepţie şi punere în funcţiune a obiectivelor preluate.
(3) Pentru lucrările realizate în condiţiile prevăzute la alin. (2) este obligatoriu ca acestea să se regăsească în studiul de fezabilitate, iar starea acestora să fie dovedită printr-un raport de expertiză tehnică, întocmit de experţi tehnici atestaţi de ANRE, conform prevederilor legale specifice, precum şi un raport de evaluare financiară, ambele nu mai vechi de 12 luni.
Capitolul IIIElaborarea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare, a documentaţiei de atribuire şi aprobarea concesionării Articolul 5
(1) Pe baza documentelor, astfel cum au fost prevăzute la art. 4, autorităţile concedente elaborează studiul de fundamentare a deciziei de concesionare.
(2) Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare include datele tehnice şi valoarea investiţiei aferentă obiectivelor prevăzute în studiul de fezabilitate care stă la baza concesiunii şi cuprinde, în principal:a)descrierea serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale care urmează să fie concesionat; b)motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu, care justifică acordarea concesiunii; c)investiţiile necesare pentru construcţie, dezvoltare sau extindere; d)nivelul minim al redevenţei, dar nu mai puţin de 1% din tariful de distribuţie a gazelor naturale, aplicat la totalul cantităţii distribuite, plătibilă trimestrial, la data de 30 a lunii următoare trimestrului încheiat; e)modalitatea de acordare a concesiunii; f)durata estimată a concesiunii; g)termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare.
Articolul 6Pe baza studiului de fundamentare a deciziei de concesionare se aprobă demararea procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale pentru una sau mai multe zone delimitate - unităţi administrativ-teritoriale, prin hotărâre emisă de consiliul local al unităţii administrativ-teritoriale aparţinătoare/hotărâre emisă de entitatea împuternicită în cazul asocierii mai multor unităţi administrativ-teritoriale. Articolul 7 (1) După aprobarea demarării procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale pentru una sau mai multe zone delimitate - unităţi administrativ-teritoriale se elaborează documentaţia de atribuire de către autoritatea contractantă.
(2) După publicarea anunţurilor privind organizarea licitaţiei de concesionare, potrivit prevederilor art. 8 alin. (2), documentaţia de atribuire, pe suport hârtie şi în format electronic, este pusă de către autoritatea contractantă, cu titlu gratuit, la dispoziţia ofertanţilor care au înaintat o solicitare în acest sens, între data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, şi data de depunere a ofertelor precizată în anunţ.
(3) Documentaţia de atribuire cuprinde: a)informaţii generale; b)criterii de calificare, precum şi documentele care urmează să fie prezentate de participanţi pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie; c)elaborarea ofertei; d)prezentarea ofertei; e)modalitatea de deschidere şi evaluarea ofertelor; f)cerinţele impuse de autoritatea contractantă; g)formularele-tip care vor fi completate de fiecare participant; h)anexele: studiu de fezabilitate, caiet-cadru de sarcini şi contract-cadru de concesiune; i)alte informaţii.
Capitolul IVOrganizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice deschise şi încheierea contractului de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale Articolul 8
(1) După publicarea anunţurilor privind organizarea licitaţiei publice deschise se procedează la organizarea acesteia.
(2) Anunţul privind organizarea licitaţiei publice deschise se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziţii publice, cu cel puţin 45 de zile înainte de data de depunere a ofertelor şi pe site-ul organizatorului procedurii, în cel mult două zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României.
(3) De la data apariţiei anunţului prevăzut la alin. (2) şi până la data de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă pune la dispoziţia ofertanţilor documentaţia necesară participării la licitaţia publică deschisă:a)documentaţia de atribuire; b)caietul de sarcini al cărui conţinut-cadru este prevăzut în anexa B; c)contractul-cadru de concesiune prevăzut în anexa C.
(4) Organizatorul procedurii are obligaţia de a răspunde la toate solicitările participanţilor privind elaborarea ofertelor, în termen de 5 zile de la primirea şi înregistrarea solicitării.
(5) Solicitările de clarificări luate în considerare sunt cele depuse şi înregistrate la Registratura autorităţii contractante sau primite pe adresa de e-mail indicată de către autoritatea contractantă în anunţul privind organizarea licitaţiei cu cel puţin 12 zile înaintea şedinţei de deschidere a ofertelor.
(6) Autoritatea contractantă are obligaţia de a informa potenţialii participanţi la licitaţia publică deschisă, cu 7 zile înaintea deschiderii ofertelor, asupra clarificărilor depuse privind documentaţiile de atribuire aferente procedurii licitaţiei.
(7) Autoritatea contractantă primeşte şi înregistrează plicurile cuprinzând ofertele participanţilor la licitaţia publică deschisă.
Articolul 9
(1) Pentru fiecare procedură de licitaţie publică deschisă se numeşte prin decizie a autorităţii contractante Comisia de evaluare, care este alcătuită din minimum 3 membri şi un număr de 2 membri de rezervă. Comisia de evaluare este valabil întrunită dacă sunt prezenţi toţi membrii acesteia.
(2) Pe parcursul desfăşurării procesului de evaluare, Comisia de evaluare are obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor, precum şi asupra oricăror altor informaţii prezentate de ofertanţi, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele.
(3) Încălcarea angajamentelor referitoare la confidenţialitate se sancţionează potrivit legii.
(4) Cu excepţia şedinţei de deschidere a ofertelor, la care pot participa reprezentanţii ofertanţilor şi membrii Comisiei de evaluare, la întrunirile acesteia au dreptul de a participa numai membrii săi.
(5) Membrii Comisiei de evaluare au obligaţia de a semna pe propria răspundere o declaraţie de confidenţialitate şi o declaraţie de incompatibilitate, prin care confirmă că nu se află într-o situaţie care implică existenţa unui conflict de interese potrivit prevederilor art. 59 şi 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
(6) Declaraţiile prevăzute la alin. (5) trebuie semnate înainte de preluarea atribuţiilor specifice în cadrul procesului de evaluare.
(7) În cazul în care unul dintre membrii desemnaţi în Comisia de evaluare constată că se află într-o situaţie de incompatibilitate, potrivit prevederilor Ghidului privind incompatibilităţile şi conflictele de interese emis de Autoritatea Naţională de Integritate, atunci acesta are obligaţia de a solicita de îndată înlocuirea sa din componenţa comisiei respective cu o altă persoană. Situaţiile de incompatibilitate pot fi sesizate autorităţii contractante şi de către orice altă persoană.
Articolul 10
(1) Comisia de evaluare are obligaţia de a deschide ofertele la data, ora şi locul indicate în anunţul de participare.
(2) Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor.
(3) În cadrul şedinţei de deschidere nu este permisă respingerea niciunei oferte, cu excepţia celor care se încadrează în una dintre următoarele situaţii:a)au fost depuse după data şi ora de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în anunţul de participare; b)nu sunt însoţite de scrisoarea de garanţie bancară pentru participare la procedura de atribuire solicitată potrivit anexei A pct. B.1 lit. a). Garanţia de participare este un instrument utilizat pentru garantarea participării la procedurile de atribuire şi se constituie de către ofertant, acesta fiind obligat să o prezinte la data depunerii ofertei, în scopul de a proteja autoritatea contractantă până la încheierea contractului.
(4) Şedinţa de deschidere se finalizează printr-un proces-verbal semnat de membrii Comisiei de evaluare şi de reprezentanţii ofertanţilor, în care se consemnează modul de desfăşurare a şedinţei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, precum şi existenţa documentelor de calificare solicitate prin documentaţia de atribuire.
(5) Comisia de evaluare are obligaţia de a transmite un exemplar al procesului-verbal de deschidere tuturor ofertanţilor participanţi la procedura de atribuire, indiferent dacă aceştia au fost sau nu prezenţi la şedinţa de deschidere.
(6) Orice decizie cu privire la calificarea ofertanţilor sau, după caz, cu privire la evaluarea ofertelor se adoptă de către Comisia de evaluare în cadrul unor şedinţe ulterioare şedinţei de deschidere a ofertelor.
(7) Comisia de evaluare are obligaţia verificării modului de îndeplinire a criteriilor de calificare de către fiecare ofertant.
(8) Comisia de evaluare are obligaţia de a analiza şi de a verifica fiecare ofertă atât din punctul de vedere al elementelor tehnice propuse, cât şi din punctul de vedere al aspectelor financiare pe care le implică.
(9) Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerinţelor minime prevăzute în caietul de sarcini.
(10) Pe parcursul analizării şi verificării documentelor prezentate de ofertanţi, Comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricând clarificări sau completări ale documentelor prezentate de aceştia pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare sau pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate.
(11) Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii:a)se încadrează în categoria celor prevăzute la alin. (3); b)a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte cerinţele minime de calificare, solicitate potrivit anexei A pct. B.1 lit. b); c)a fost depusă de un ofertant care, din culpa acestuia, în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, fapt care a produs ori este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia; d)nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de muncă şi de protecţie a muncii.
(12) Oferta este considerată neconformă în următoarele situaţii:a)valoarea investiţiilor din oferta financiară nu asigură executarea întregului volum fizic al lucrărilor de investiţii, prevăzută în caietul de sarcini; b)durata minimă de finalizare prevăzută în caietul de sarcini nu este respectată; c)redevenţa nu corespunde solicitărilor minimale din caietul de sarcini; d)în cazul în care ofertantul nu răspunde la clarificări în termenul precizat de comisia de evaluare; e)nu sunt îndeplinite orice alte cerinţe care se regăsesc în cadrul caietului de sarcini.
(13) Ofertele care nu se încadrează în niciuna dintre situaţiile prevăzute la alin. (11) şi (12) sunt ofertele care pot fi considerate admisibile.
(14) Comisia de evaluare declară câştigătoare oferta care a întrunit cel mai mare punctaj.
(15) Orice decizie a Comisiei de evaluare trebuie să întrunească votul majorităţii membrilor săi; votul membrilor Comisiei de evaluare se reflectă prin punctajul individual acordat fiecărei oferte.
(16) Membrii Comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptată au obligaţia de a-şi prezenta punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală, care se ataşează procesului-verbal.
(17) După ce a finalizat evaluarea ofertelor, Comisia de evaluare are obligaţia de a elabora, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul deschiderii ofertelor, un raport al procedurii de atribuire, semnat de toţi membrii acesteia şi de preşedinte, care se înaintează conducătorului autorităţii contractante, în vederea aprobării acestuia, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data elaborării. În cazul în care comisia solicită clarificări sau completări ale documentelor prezentate de ofertanţi, termenul de 3 zile lucrătoare începe de la data înregistrării clarificărilor sau completărilor la autoritatea contractantă.
(18) Autoritatea contractantă are obligaţia de a informa toţi ofertanţii în legătură cu rezultatul aplicării procedurii de atribuire, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la aprobarea raportului procedurii de atribuire.
(19) Activitatea Comisiei de evaluare încetează după elaborarea raportului procedurii de atribuire.
Articolul 11Autoritatea contractantă execută scrisoarea de garanţie bancară de participare la licitaţia publică deschisă, solicitată potrivit anexei A pct. B.1 lit. a), în următoarele situaţii: a)ofertantul îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; b)ofertantul declarat câştigător refuză să semneze contractul de concesiune în perioada de valabilitate a ofertei. Articolul 12
(1) Dacă în urma desfăşurării procedurii de licitaţie publică deschisă nu au fost depuse oferte sau niciuna dintre ofertele depuse nu a fost admisă, procedura de licitaţie publică deschisă se încheie.
(2) Dacă în urma desfăşurării procedurii de licitaţie publică deschisă există o singură ofertă admisibilă pentru evaluare, se procedează la aplicarea criteriilor de evaluare şi va fi declarată ofertă câştigătoare de către Comisia de evaluare, dacă obţine minimum 70 de puncte.
Articolul 13
(1) Comisia de evaluare înaintează, în termen de 3 zile lucrătoare de la încheierea procedurii, Raportul procedurii de atribuire, spre aprobare, conducerii autorităţii contractante.
(2) Raportul procedurii de atribuire cuprinde cel puţin următoarele elemente:a)denumirea şi sediul autorităţii contractante; b)obiectul contractului de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale; c)denumirea ofertanţilor participanţi la procedura de deschidere a ofertelor; d)denumirea ofertanţilor selectaţi şi neselectaţi la procedura de deschidere a ofertelor, precum şi motivele care au stat la baza selectării sau neselectării respectivilor ofertanţi; e)denumirea ofertanţilor participanţi la procesul de evaluare; f)denumirea ofertanţilor respinşi la procesul de evaluare şi motivele care au stat la baza acestei decizii; g)denumirea ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare şi punctajele obţinute de toţi ofertanţii care au intrat în etapa evaluării; h)nivelul investiţiei minime asumate şi a redevenţei; i)natura juridică a bunurilor care vor rezulta din executarea contractului de concesiune; j)dacă este cazul, justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire.
Articolul 14
(1) După aprobarea raportului prevăzut la art. 13, autoritatea contractantă comunică fiecărui ofertant rezultatul aplicării procedurii în termenul prevăzut la art. 10 alin. (18), precizând punctajul obţinut de acesta şi punctajul obţinut de oferta câştigătoare.
(2) Comunicarea către ofertantul declarat câştigător trebuie să conţină şi invitaţia pentru semnarea contractului de concesiune.
(3) Comunicarea, transmiterea şi stocarea informaţiilor se realizează astfel încât să se asigure integritatea şi confidenţialitatea datelor respective.
(4) Documentele scrise pot fi transmise prin oricare dintre următoarele modalităţi: a)prin poştă; b)prin fax.
(5) Autoritatea contractantă are dreptul de a impune în documentaţia de atribuire modalităţile de comunicare pe care intenţionează să le utilizeze pe parcursul aplicării procedurii.
(6) Ofertanţii se consideră informaţi la data primirii documentelor prin scrisoare recomandată/fax cu confirmare de primire.
Articolul 15Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act al autorităţii contractante, cu încălcarea prezentelor prevederi, are dreptul, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, de a se adresa instanţelor competente. Articolul 16
(1) Contractul de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale se încheie, cu respectarea conţinutului contractului-cadru de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale prevăzut în anexa C, cu ofertantul declarat câştigător, în perioada de valabilitate a ofertei, dar nu mai devreme de 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului procedurii de atribuire. Semnarea şi parafarea contractului de concesiune se fac la sediul autorităţii contractante, cu această ocazie părţile prezentând şi documentele de împuternicire în vederea semnării, dacă este cazul.
(2) După încheierea contractului de concesiune, concedentul transmite în 30 de zile calendaristice la ANRE un exemplar original al contractului de concesiune.
(3) Concesionarul/Afiliatul, după caz, are obligaţia de a solicita la ANRE toate autorizaţiile şi licenţele necesare pentru desfăşurarea activităţilor de distribuţie şi furnizare a gazelor naturale conform legislaţiei în vigoare.
(4) Concesionarul/Afiliatul, după caz, are obligaţia de a realiza activitatea de furnizare reglementată până la data stabilită în legislaţia în vigoare.
(5) Afiliatul are obligaţiile prevăzute la alin. (3) şi (4) doar în cazul în care sunt separate activităţile de distribuţie şi de furnizare de gaze naturale conform prevederilor legale.
Capitolul VDispoziţii finale Articolul 17În termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale, autoritatea contractantă are obligaţia de a publica pe site-ul său cel puţin informaţiile referitoare la identitatea ofertantului câştigător (sediu, CUI, nr. de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului), la serviciile care fac obiectul contractului de concesiune, la redevenţa pe care o primeşte autoritatea contractantă, precum şi la valoarea investiţiilor asumate de către concesionar. Articolul 18Pentru localităţile aparţinătoare unităţilor administrativ-teritoriale care nu sunt incluse în contractele de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale existente aferente acestora, în care operatorul de distribuţie a gazelor naturale alimentează obiective ale sistemului de distribuţie la care sunt racordaţi şi puşi în funcţiune clienţii finali, concedentul încheie cu concesionarul, la solicitarea acestuia, acte adiţionale la contractele de concesiune existente pentru unităţile administrativ-teritoriale. Articolul 19Anexele A-C fac parte integrantă din prezentul cadru general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, conţinutul-cadru al caietului de sarcini.
ANEXA Ala cadrul-general DOCUMENTAŢIA-CADRU de atribuire - licitaţie publică deschisă A. Informaţii generale A.1. Informaţii privind autoritatea contractantă: denumirea autorităţii contractante: ........ ........... în calitate de concedent;

cod fiscal: ........ ........ .............;

adresa: ........ ................ ................ ..............;

numărul de telefon: ........ ................, fax: ........ ................; e-mail: ........ ................ .............;

persoane de contact: ........ ........ .......... funcţia .............. .A.2. Obiectul contractului de concesiune Serviciul de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale, reprezentând ansamblul activităţilor şi operaţiunilor desfăşurate de către concesionar pentru sau în legătură cu activitatea de distribuţie a gazelor naturale în cadrul perimetrului concesiunii ...... (numele/locul) ......., inclusiv construcţia, exploatarea, dezvoltarea şi reabilitarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale şi utilizarea acestora, conform precizărilor din caietul de sarcini Perioada de concesionare: maximum 49 de ani începând de la data semnării contractului de concesiune A.3. Vizitarea amplasamentului Ofertantului i se recomandă să viziteze şi să examineze amplasamentul şi împrejurimile acestuia şi, după caz, obiectivele aferente reţelei de distribuţie a gazelor naturale deja executate şi să obţină pentru el însuşi, pe propria răspundere, toate informaţiile necesare pentru elaborarea ofertei şi încheierea contractului. Costul acestei vizite este suportat de ofertant. Vizitarea amplasamentului se poate face la o dată stabilită de comun acord cu Consiliul Local al ............., după anunţarea datei licitaţiei. A.4. Procedura aplicată: licitaţie publică deschisă A.5. Legislaţie aplicabilă Atribuirea contractului de concesiune se realizează potrivit Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale, aprobate prin hotărâre a Guvernului. B. Criterii de calificare pentru ofertanţi B.1. Cerinţe minime de calificare în vederea stabilirii ofertelor admisibile pentru deschidere Documente obligatorii: a)prezentarea în original a scrisorii de garanţie bancară - formularul nr. 7 la prezenta documentaţie; cuantumul garanţiei pentru participare este de 2% din valoarea estimată a investiţiei, perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare este de 60 de zile de la data deschiderii ofertelor; b)dovada depunerii ofertei, în termenul-limită de depunere a ofertelor prevăzut în anunţul de participare; c)împuternicirea scrisă din partea ofertantului pentru persoanele desemnate să asiste la şedinţa de deschidere a ofertelor. Ofertantul este descalificat în situaţia în care: a)nu prezintă documentele prevăzute la lit. B.1; b)valoarea scrisorii de garanţie este mai mică decât cuantumul stabilit; c)depunerea ofertei s-a făcut după termenul-limită de depunere a ofertelor sau la altă adresă decât cele stabilite în anunţul de participare B.2. Cerinţe minime de calificare în vederea stabilirii ofertelor admisibile pentru evaluare Documente obligatorii privind situaţia personală a ofertantului 1. Declaraţie pe propria răspundere privind eligibilitatea, completată în conformitate cu formularul nr. 1 la prezenta documentaţie 2. Declaraţie pe propria răspundere privind situaţia personală, completată în conformitate cu formularul nr. 2 la prezenta documentaţie, privind neîncadrarea în următoarele situaţii: a)în ultimii 5 ani a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani; b)este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător-sindic sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; c)face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute la lit. b); d)nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit; e)a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; f)în ultimii 2 ani a îndeplinit obligaţiile contractuale fără producerea de prejudicii beneficiarilor. 3. Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit, valabile la data deschiderii ofertelor - formulare-tip eliberate de autorităţile competente din ţara în care ofertantul este rezident, din care să reiasă că ofertantul nu are datorii la bugetul general consolidat sau la bugetele locale. 4. Declaraţie pe propria răspundere, verificată de autoritatea contractantă privind respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de muncă şi protecţia muncii Ofertantul este descalificat în situaţia în care: a)nu prezintă documentele prevăzute mai sus; b)prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie; c)se constată neîndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit, valabile la data deschiderii ofertelor.Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale Documente obligatorii: pentru persoane juridice române: certificate emise de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, respectiv certificatul de înmatriculare şi certificatul constatator;

pentru persoane juridice străine: documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident;

ofertanţii persoane juridice străine vor prezenta toate documentele solicitate prin documentaţia de atribuire, traduse în limba română de traducători autorizaţi;

filialele societăţilor, înregistrate la oficiul registrului comerţului, participă la licitaţie în nume propriu, cu documentele de calificare şi selecţie proprii filialei. Sucursalele înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului pot participa la licitaţie numai în numele societăţii-mamă, prin împuternicire. În acest caz, documentele de calificare şi de selecţie ce se vor prezenta vor fi cele ale societăţii-mamă, iar contractul se încheie cu împuternicire din partea acesteia;

filialele firmelor străine înregistrate în România, cu personalitate juridică proprie, pot participa la licitaţie în nume propriu, cu condiţia îndeplinirii criteriilor de calificare, fără luarea în considerare a datelor de calificare a firmelor străine care au subscris şi au vărsat capitalul filialei şi care, din punct de vedere contractual, sunt persoane juridice diferite de ofertant. Sucursalele şi reprezentanţele societăţilor străine care nu sunt înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului nu pot participa la licitaţie în nume propriu şi nici în numele societăţii-mamă. Ofertantul este descalificat în situaţia în care: a)nu prezintă documentele prevăzute mai sus; b)prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie. Situaţia economică şi financiară Documente obligatorii: a)copii ale bilanţurilor contabile din ultimii 2 ani, vizate şi înregistrate de organele competente, şi o scrisoare de bonitate financiară emisă de o bancă din România sau cu corespondent în România, care să conţină obligatoriu următorii indicatori financiari obţinuţi pe baza ultimului bilanţ contabil: lichiditatea generală = active circulante/datorii pe termen scurt; solvabilitatea patrimonială = capital propriu/total pasiv x 100; rata de rentabilitate a activelor = (profit net/active totale) x 100. Este obligatoriu ca ofertanţii să prezinte lichiditate generală şi solvabilitate patrimonială pozitivă; b)ofertanţii vor face dovada disponibilului financiar cert, reprezentând minimum 3% din întreaga valoare a investiţiei preconizată a fi suportată de către concesionar, printr-o scrisoare de bonitate emisă de o bancă din România sau cu corespondent în România; c)structura organizatorică a ofertantului şi capitalul său social: în virtutea obligaţiilor ce decurg după încheierea contractului de concesiune, concesionarul trebuie să demonstreze că prin structura sa organizatorică şi capitalul său social este capabil să asigure exploatarea eficace, în regim de siguranţă, continuitate şi permanenţă a serviciului de distribuţie a gazelor naturale; ofertantul trebuie să demonstreze capacitatea financiară în scopul realizării investiţiei şi punerii în funcţiune a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, iar ulterior în scopul exploatării şi dezvoltării acestuia; d)metoda obţinerii finanţării externe, în situaţia în care există: ofertantul prezintă în ofertă, în cazul în care intenţionează să obţină finanţare externă pentru realizarea investiţiei, metoda prin care obţine această finanţare; ofertantul se angajează să asigure finanţarea investiţiei potrivit celor descrise în caietul de sarcini.Ofertantul este descalificat în situaţia în care: a)nu prezintă documentele şi cerinţele minime prevăzute mai sus; b)prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.Capacitatea tehnică şi/sau profesională Documente obligatorii: a)informaţii generale în conformitate cu datele cuprinse în formularul nr. 4 la prezenta documentaţieÎn cazul participării unui ofertant care are sucursale şi filiale în subordine se vor prezenta certificate atât pentru societatea-mamă, cât şi pentru sucursala sau filiala împuternicită; b)fişă/fişe de informare privind serviciile similare, ca natură şi complexitate, cu obiectivul supus licitaţiei, realizată/realizate de ofertanţi în conformitate cu datele cuprinse în formularul nr. 5 la prezenta documentaţieOfertantul este descalificat în situaţia în care: a)nu prezintă documentele prevăzute mai sus; b)prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.Standarde de asigurare a calităţii Documente obligatorii: La data depunerii ofertelor, ofertanţii, în cazul persoanelor juridice, vor prezenta acreditările de conformitate cu standardele de calitate şi de mediu în vigoare - ISO 9001 şi ISO 14001, în copie, semnate de reprezentantul legal al ofertantului şi ştampilate pentru atestarea conformităţii. În cazul în care solicitantul nu deţine acreditările amintite mai sus, acesta va face dovada iniţierii procedurii de acreditare în acest sens. Ofertantul este descalificat în situaţia în care: a)nu prezintă documentele prevăzute mai sus; b)prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.Ofertantul prezintă toate documentele obligatorii în original sau copie legalizată. C. Elaborarea ofertei Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării şi prezentării ofertei sale, precum şi documentelor care o însoţesc, iar autoritatea contractantă nu este responsabilă sau răspunzătoare pentru costurile respective. Limba de redactare a ofertei: limba română Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data deschiderii Oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă: 1. Propunerea tehnică Ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele prevăzute în caietul de sarcini. Modul de prezentare a propunerii tehnice trebuie să asigure posibilitatea verificării corespondenţei propunerii tehnice cu specificaţiile prevăzute în caietul de sarcini. 2. Propunerea financiară Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă indicat în documentaţia de atribuire (formularul nr. 6 la prezenta documentaţie). Documentele care însoţesc oferta sunt cele prevăzute la lit. B. 3. Dreptul de a solicita clarificări Orice operator economic care a obţinut un exemplar din documentaţia de atribuire are dreptul de a solicita în scris clarificări despre elementele cuprinse în aceasta. Solicitările de clarificări vor fi transmise la numărul de fax: ........ ............... . D. Prezentarea ofertei Ofertele pot fi depuse sau transmise prin poştă la adresa indicată în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire. Adresa la care se depune/transmite oferta: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ......... Data-limită pentru depunerea ofertei: ........ ..........., ora ....... Oferta se prezintă în două exemplare, un exemplar în original şi unul în copie. Fiecare exemplar se introduce în câte un plic sigilat, denumit plic interior, notând corespunzător plicurile cu „Original" şi „Copie". Acestea împreună cu documentele de calificare vor fi introduse într-un alt plic, denumit plic exterior, care se sigilează. Pe plicul exterior este lipită eticheta prevăzută în formularul nr. 8 la prezenta documentaţie. Plicului exterior sigilat i se vor ataşa formularul nr. 9 „Scrisoarea de înaintare" şi formularul nr. 7 „Scrisoare de garanţie bancară" (scrisoarea de garanţie bancară şi scrisoarea de înaintare nu se introduc în plicul exterior). Plicul exterior cuprinde toate documentele obligatorii prevăzute la lit. B (documente de calificare) şi plicurile interioare („Original" şi „Copie"). Conţinutul plicului interior În plicul exterior ofertantul introduce două plicuri, notând corespunzător plicurile cu „Original" şi „Copie", care vor conţine: a)oferta financiară (formularul nr. 6 la prezenta documentaţie); b)oferta tehnică; c)contractul-cadru de concesiune - condiţiile din contractul-cadru de concesiune vor fi însuşite prin semnătură şi parafă, cu sau fără obiecţiuni.Observaţie: Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi semna fiecare pagină a ofertei, precum şi de a anexa un opis al documentelor prezentate. Oferte întârziate Data şi ora până la care pot fi depuse, respectiv pot fi primite ofertele sunt denumite termenul-limită de depunere a ofertelor. Ofertele primite şi înregistrate de către autoritatea contractantă după termenul-limită de depunere a ofertelor prevăzut în anunţul de participare, respectiv data de ........ ........ ........, vor fi excluse de la licitaţie şi vor fi înapoiate ofertanţilor fără a fi deschise. Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită în anunţul de participare ori care este primită de către autoritatea contractantă după expirarea termenului-limită pentru depunere se returnează nedeschisă. Nu se acceptă ofertă comună. E. Deschiderea şi evaluarea ofertelor Ora, data şi locul deschiderii ofertelor: ............ ora .............., la sediul autorităţii contractante din ........ .......... (adresa) ......... Direcţia/Compartiment ........ ................ ................ .........Modul de lucru al Comisiei de evaluare 1. Comisia de evaluare are obligaţia de a deschide ofertele la data, ora şi locul indicate în anunţul de participare. 2. Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor. 3. În cadrul şedinţei de deschidere nu este permisă respingerea niciunei oferte, cu excepţia celor care: au fost depuse după data şi ora de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în anunţul de participare;

nu sunt însoţite de garanţia de participare, astfel cum a fost solicitată în documentaţia de atribuire.4. Şedinţa de deschidere se finalizează printr-un proces-verbal semnat de membrii Comisiei de evaluare şi de reprezentanţii ofertanţilor, în care se consemnează modul de desfăşurare a şedinţei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor şi elementele principale ale fiecărei oferte. 5. Comisia de evaluare are obligaţia de a transmite un exemplar al procesului-verbal de deschidere tuturor ofertanţilor participanţi la procedura de atribuire, indiferent dacă aceştia au fost sau nu prezenţi la şedinţa de deschidere. 6. Orice decizie cu privire la calificarea ofertanţilor sau, după caz, cu privire la evaluarea ofertelor se adoptă de către Comisia de evaluare în cadrul unor şedinţe ulterioare şedinţei de deschidere a ofertelor. 7. Comisia de evaluare are obligaţia verificării modului de îndeplinire a criteriilor de calificare de către fiecare ofertant. 8. Comisia de evaluare are obligaţia de a analiza şi de a verifica fiecare ofertă atât din punctul de vedere al elementelor tehnice propuse, cât şi din punctul de vedere al aspectelor financiare pe care le implică. 9. Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerinţelor minime prevăzute în caietul de sarcini. 10. Pe parcursul analizării şi verificării documentelor prezentate de ofertanţi, Comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricând clarificări sau completări ale documentelor prezentate de aceştia pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare sau pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate. 11. Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii: a)se încadrează în categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (3) din cadrul general; b)a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte cerinţele minime de calificare; c)nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de muncă şi de protecţie a muncii.12. Oferta este considerată neconformă în următoarele situaţii: a)valoarea investiţiilor din oferta financiară nu asigură executarea întregului volum fizic al lucrărilor de investiţii; b)durata minimă de finalizare prevăzută în caietul de sarcini nu este respectată; c)redevenţa nu corespunde solicitărilor minimale din caietul de sarcini; d)în cazul în care nu răspunde la clarificări în termenul precizat de Comisia de evaluare; e)nu sunt îndeplinite orice alte cerinţe care se regăsesc în cadrul caietului de sarcini.13. Ofertele care nu se încadrează în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 10 alin. (11) şi (12) din cadrul general sunt singurele oferte care pot fi considerate admisibile. 14. Oferta câştigătoare se stabileşte numai dintre ofertele admisibile; Comisia de evaluare declară câştigătoare oferta care a întrunit cel mai mare punctaj. 15. Orice decizie a Comisiei de evaluare trebuie să întrunească votul majorităţii membrilor săi; votul membrilor Comisiei de evaluare se reflectă prin punctajul individual acordat fiecărei oferte. 16. Membrii Comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptată au obligaţia de a-şi prezenta punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală, care se ataşează procesului-verbal. 17. După ce a finalizat evaluarea ofertelor, Comisia de evaluare are obligaţia de a elabora, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul deschiderii ofertelor, un raport al procedurii de atribuire, semnat de toţi membrii acesteia şi de preşedinte, care se înaintează conducătorului autorităţii contractante, în vederea aprobării acestuia, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data elaborării. În cazul în care comisia solicită clarificări sau completări ale documentelor prezentate de ofertanţi, termenul de 3 zile lucrătoare începe de la data înregistrării clarificărilor sau completărilor la autoritatea contractantă. 18. Autoritatea contractantă are obligaţia de a informa toţi ofertanţii în legătură cu rezultatul aplicării procedurii de atribuire, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la aprobarea raportului procedurii de atribuire. În adresa transmisă fiecărui ofertant se specifică punctajul obţinut de acesta, precum şi numele şi punctajul societăţii câştigătoare. 19. Activitatea Comisiei de evaluare încetează după elaborarea raportului procedurii de atribuire. 20. Dacă în urma desfăşurării procedurii de licitaţie publică deschisă nu a fost desemnat un câştigător, procedura de licitaţie publică deschisă se încheie. 21. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de concesiune: oferta care a întrunit cel mai mare punctaj 22. Comisia de evaluare face evaluarea ofertelor admise pe baza criteriilor prezentate mai jos şi în conformitate cu numărul maxim de puncte acordat pentru fiecare criteriu. Criteriile de evaluare a ofertelor admise sunt:

Nr. crt. Criteriul Nr. maxim de puncte Observaţii
Aspecte economice ale ofertei - 40 de puncte
1 Situaţia economică şi financiară a ofertantului 10
2 Planul de finanţare pentru punerea în funcţiune, dezvoltarea şi exploatarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv documente justificative privind surse de finanţare 10
3 Valoarea redevenţei ofertată - % din tariful de distribuţie 10
4 Ofertantul a cărui ofertă însumează cea mai mare valoare a investiţiilor şi a beneficiilor suplimentare ofertate 10
Aspecte tehnice ale ofertei - 45 de puncte
5 Pregătirea organizatorică şi tehnică a ofertantului 10
6 Experienţa ofertantului în executarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale 5
7 Experienţa ofertantului privind punerea în funcţiune şi/sau exploatarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale 15
8 Programul de construcţie, care specifică data începerii, etapizarea şi finalizarea investiţiilor, conform caietului de sarcini 15
Aspecte juridice ale ofertei - 15 puncte
9 Condiţiile concesiunii acceptate de către ofertant şi prezentate în caietul de sarcini 15
Număr maxim de puncte 100

23. Acordarea punctelor în cadrul procesului de evaluare se efectuează după cum urmează:

(i) Punctajul pentru criteriul 1 se acordă astfel:

a)cifra de afaceri medie anuală din domeniul de distribuţie a gazelor naturale al ofertantului - se utilizează formularul nr. 4 - Informaţii generale = maximum 2,5 puncte.Ofertantul care are cifra de afaceri cea mai mare obţine maximul de puncte. Pentru ceilalţi ofertanţi se va aplica principiul proporţionalităţii directe; b)lichiditate generală > 1 = 2,5 puncte;lichiditate generală = 1 = 1 punct; lichiditate generală < 1 = 0 puncte; c)solvabilitate patrimonială peste 30% = 2,5 puncte;solvabilitate patrimonială 10%-30% = 1 punct; solvabilitate patrimonială < 10% = 0 puncte; d)rata de rentabilitate a activelor = maximum 2,5 puncte.Ofertantul care are rata de rentabilitate cea mai mare va obţine maximul de puncte. Pentru ceilalţi ofertanţi se va aplica principiul proporţionalităţii directe.

(ii) Punctajul pentru criteriul 2 se va acorda astfel:

Se prezintă un plan de finanţare pentru realizarea şi exploatarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale. Ca documente justificative privind sursele de finanţare se vor prezenta: scrisoare bancară privind o linie de credit la nivelul valorii participării ofertantului ca aport la obiectivul de investiţii (în cazul în care există cofinanţare din partea primăriilor locale) sau la nivelul valorii totale a obiectivului de investiţii, în cazul în care ofertantul participă singur la finanţare, contract de împrumut, documente din care să rezulte disponibilităţile financiare ale participantului. Se acordă punctaj maxim ofertantului care prezintă valoarea cea mai mare, demonstrată printr-o linie de credit, contract de împrumut; pentru restul ofertanţilor se aplică principiul proporţionalităţii directe.

(iii) Punctajul pentru criteriul 3
Obţine punctajul maxim ofertantul care se angajează să plătească cea mai mare redevenţă, iar pentru restul ofertanţilor se aplică principiul proporţionalităţii directe.
(iv) Punctajul pentru criteriul 4
Ofertantul a cărui ofertă însumează cea mai mare valoare a investiţiilor şi a beneficiilor suplimentare ofertate, iar pentru restul ofertanţilor se aplică principiul proporţionalităţii directe.
(v) Punctajul pentru criteriul 5
Se prezintă schema organizatorică, precum şi o listă cu personalul tehnic calificat şi autorizat în domeniul gazelor naturale. De asemenea, se vor prezenta o listă şi o descriere amănunţită a utilajelor/aparaturii specifice execuţiei/operării reţelelor de distribuţie a gazelor naturale.
Obţine punctaj maxim de 5 puncte ofertantul care deţine cel mai mare număr de personal calificat şi punctaj maxim de 5 puncte ofertantul care deţine cel mai mare număr al utilajelor specifice execuţiei/operării de sisteme de distribuţie a gazelor naturale; pentru restul ofertanţilor se aplică principiul proporţionalităţii directe.
(vi) Punctajul pentru criteriul 6
Se va prezenta o listă cu sistemele de distribuţie de gaze naturale aferente localităţilor concesionate de ofertant şi/sau localităţilor în care nu este concesionar, dar în care a participat la execuţia acestor sisteme.
Punctajul maxim îl va obţine ofertantul care a executat numărul cel mai mare de sisteme de distribuţie finalizate. Se vor prezenta şi procesele-verbale de recepţie a sistemelor de distribuţie executate.
(vii) Pentru punctarea criteriului 7
Ofertanţii vor prezenta o listă a localităţilor în care au avut loc puneri în funcţiune ale reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, specificând numărul de km de reţele de distribuţie puşi în funcţiune corespunzător fiecărei localităţi şi suma totală a km de reţea PIF până la momentul licitaţiei. Se va puncta cu punctaj maxim de 15 puncte cel mai mare număr total de km puşi în funcţiune; pentru restul ofertanţilor se va aplica principiul proporţionalităţii directe.
Ofertanţii vor prezenta pentru fiecare locaţie unde există puneri în funcţiune ale reţelelor de distribuţie a gazelor naturale orice document care atestă îndeplinirea criteriului.
(viii) Pentru punctarea criteriului 8
Se prezintă graficul fizic şi valoric de execuţie şi finalizare a investiţiei pe obiective, etape şi punere în funcţiune. Se punctează cu punctaj maxim durata cea mai scurtă de realizare şi finalizare a investiţiei.
(ix) Pentru punctarea criteriului 9

Ofertantul care acceptă toate condiţiile prezentate în caietul de sarcini obţine punctajul maxim de 15 puncte. 24. Pe parcursul evaluării şi comparării ofertelor, Comisia de evaluare poate solicita consultarea firmei de proiectare care a întocmit documentaţia de licitaţie, precum şi a ofertanţilor în scopul soluţionării corecte a unor situaţii neclare. 25. Comisia de evaluare declară câştigătoare oferta care a întrunit cel mai mare punctaj, întocmindu-se procesul-verbal şi raportul de evaluare. 26. Dacă în urma desfăşurării procedurii de licitaţie publică deschisă nu au fost depuse oferte sau niciuna dintre ofertele depuse nu a fost admisă, procedura de licitaţie publică deschisă se încheie. 27. Dacă în urma desfăşurării procedurii de licitaţie publică deschisă există o singură ofertă admisibilă pentru evaluare, se procedează la aplicarea criteriilor de evaluare şi este declarată de către Comisia de evaluare ofertă câştigătoare, dacă obţine minimum 70 de puncte. 28. Comisia de evaluare înaintează, în termen de 3 zile lucrătoare, raportul procedurii de atribuire conducerii autorităţii contractante, spre aprobare. 29. După aprobarea raportului prevăzut mai sus, autoritatea contractantă comunică fiecărui ofertant rezultatul aplicării procedurii, precizând punctajul obţinut de acesta şi punctajul obţinut de oferta câştigătoare. Ofertantului câştigător i se transmite şi invitaţia pentru semnarea contractului de concesiune. 30. Ofertanţii se consideră a fi informaţi prin simpla primire a scrisorilor recomandate cu confirmare de primire - care conţin acceptarea sau respingerea ofertelor, începând de la data primirii acestora. 31. Contractul de concesiune se încheie cu ofertantul declarat câştigător, în perioada de valabilitate a ofertei, dar nu mai devreme de 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului procedurii de atribuire. 32. Autoritatea contractantă execută scrisoarea de garanţie bancară de participare la licitaţia publică deschisă în următoarele situaţii: a)ofertantul îşi retrage oferta după deschiderea acesteia; b)ofertantul declarat câştigător refuză să semneze contractul de concesiune.F. Cerinţe impuse de autoritatea contractantă Contractul de concesiune se încheie cu ofertantul declarat câştigător, în perioada de valabilitate a ofertei, dar nu mai devreme de 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului procedurii de atribuire. Semnarea şi parafarea contractului de concesiune se fac la sediul autorităţii contractante, cu această ocazie părţile prezentând şi documentele de împuternicire în vederea semnării - dacă este cazul. După încheierea contractului de concesiune, concedentul transmite în 30 de zile calendaristice la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) un exemplar original al contractului de concesiune. Concesionarul are obligaţia de a solicita ANRE toate autorizaţiile şi licenţele necesare pentru desfăşurarea activităţilor de distribuţie a gazelor naturale conform legislaţiei în vigoare. FORMULARE Formularul nr. 1 Ofertant, ........ ........ ............... (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind eligibilitatea Subsemnatul, ........ ................ ............, reprezentant împuternicit al ........ ................ ................ ................ ........ .............., declar (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic) pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situaţia prevăzută la subcap. B.2, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o altă candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ........ ................ ................ ................ ................ ............ . (Se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei.) Data completării ........ .......... Operator economic, ........ ................ ........ (semnătura autorizată) Formularul nr. 2 Ofertant, ........ ........ ............... (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind situaţia personală Subsemnatul, ........ ................ ................ ................ ................ ..............., în calitate de ofertant la procedura de ........ ................ ........ .......... (Se inserează numele operatorului economic - persoană juridică.) (Se menţionează procedura.) pentru concesionarea ........ ................ ................ ........ ......... la data de ........ ................ ........., organizată de ........ ................ ................ ........ .......... , (Se inserează denumirea serviciului.) (Se inserează data.) (Se inserează numele autorităţii contractante.) declar pe propria răspundere că: a)nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, în ultimii 5 ani, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani; b)nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic; c)mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit, până la data solicitată ........ ...............; d)nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; e)în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit obligaţiile contractuale, fără producerea de prejudicii beneficiarilor; f)am prezentat informaţiile solicitate de autorităţile contractante; g)nu am prezentat informaţii false în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem. Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. Ofertant, ........ ................ ........ (semnătura autorizată) Formularul nr. 3 DECLARAŢIE privind îndeplinirea obligaţiilor contractuale Ofertant, ........ ........ ............... (denumirea/numele) Subsemnatul, ........ ................ ............, reprezentant împuternicit al ........ ................ ................ ................ ........ .............., declar (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic) pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că mi-am îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile contractuale şi că nu am produs prejudicii beneficiarilor ........ ................ ................ ................ ........ .............. (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic) în ultimii 2 ani. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem. Data completării ........ .......... Ofertant, ........ ................ ........ (semnătura autorizată) Formularul nr. 4 Ofertant, ........ ........ ............... (denumirea/numele) INFORMAŢII GENERALE Subsemnatul, ........ ................ ..........., reprezentant legal al societăţii, declar pe propria răspundere următoarele: 1. Firma: ........ ................ ................ ................ ................ .............. (denumirea şi forma de organizare a operatorului economic) 2. Sediul social: ........ ................ ................ ................ ........ ............... (adresa completă şi a sediului central, telefon/telex/telefax) 3. Certificatul de înmatriculare al operatorului economic la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ........ ................ ........ ........... (numărul şi data înmatriculării) 4. Capitalul social (mii lei): ........ ................ ................ (subscris şi vărsat) 5. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (milioane lei)

Nr. crt. Domeniile de activitate Cifra de afaceri anuală (milioane lei) pe domenii de activitate, aferentă exerciţiului financiar pe ultimii 3 ani Cifra medie anuală
................ ............... ................
0 1 2 3 4 5
1.
2.
3.
4.
Total

6. Până la data de ........ ........ ......... la dosarul firmei nu s-au operat cereri de înscrieri de menţiuni conform art. 21 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 7. Birourile sucursalelor (filialelor) locale (dacă este cazul) sunt: ........ ................ ................ ........ .......... . (adresele complete, nr. de telefon/telex/fax) 8. Certificatele de înmatriculare ale sucursalelor (filialelor) locale la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (judeţul): ........ ................ ................ ........ .............. (numerele şi datele înmatriculării) 9. Obiectul de activitate, pe domenii, este ........ ................ ................ ................ ............ . (conform celor înscrise în statutul societăţii) 10. Informaţii despre acţionarii societăţii care au rol hotărâtor în domeniul principal de activitate şi din punct de vedere financiar (nume acţionari, cotă-parte deţinută din capitalul social) ........ ................ ................ ................ ................ ............. Semnătura ........ ........ ........ Formularul nr. 5 Ofertant, ........ .............. FIŞA DE INFORMARE privind serviciile similare, ca natură şi complexitate, cu obiectivul supus licitaţiei, realizate de ofertanţi Denumirea serviciului ........ ................ ........ ......... Date tehnice şi economice ........ ................ .......... Ofertant, ........ ................ ........... (semnătura autorizată) L.S. Formularul nr. 6 Ofertant, ........ .............. FORMULAR DE OFERTĂ Către ........ ................ ................ ........ Domnilor, 1. Examinând caietul de sarcini, subsemnaţii ne oferim să finanţăm lucrările de investiţie, conform caietului de sarcini, cu o sumă exprimată în lei fără TVA reprezentând ......... lei (în cifre şi litere) sau contravaloarea realizării unei reţele în lungime de ... metri, oricare dintre aceste sume va fi mai mică la momentul realizării investiţiei. 2. Pe durata concesionării pentru exploatarea concesiunii oferim o redevenţă de ..........% (dar nu mai puţin de 1%) din valoarea tarifului de distribuţie. 3. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este acceptată, să solicităm la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei toate autorizaţiile şi licenţele necesare pentru operarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale şi să începem lucrările prevăzute în caietul de sarcini cât mai curând posibil şi să terminăm lucrările în ........ ........ ......... luni calendaristice. (cifre şi litere) 4. Acceptăm să menţinem această ofertă pentru o durată de valabilitate de 60 de zile de la termenul-limită de depunere a ofertelor stabilit de dumneavoastră, care rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea acestei perioade. 5. Până la încheierea contractului de concesiune întocmit şi semnat de dumneavoastră, această ofertă, împreună cu acceptarea ei în scris de către dumneavoastră, constituie un angajament ferm. 6. Condiţiile de acordare a concesiunii cuprinse în documentele licitaţiei ni le însuşim cu/fără obiecţii. În plus, în cazul adjudecării licitaţiei în favoarea noastră, mai oferim următoarele facilităţi: ........ ................ ................ ............ Dată în ziua de ........ luna ...... anul ........ de către ........ ................ ................ ........ ............... în calitate de ........ ............., (denumirea societăţii ofertante) legal autorizat să semneze ofertele pentru şi în numele ........ ................ ................ ............... Semnătura ........ ................ ............... Formularul nr. 7 Banca ........ ................ ............... (denumirea) SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale Către ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ........ ................ ................ ........ ........., noi, ........ ........ .........., având (denumirea contractului de concesiune) (denumirea băncii) sediul înregistrat la ........ ........ .............., ne obligăm faţă de ........ ................ ................ .......... să plătim suma de ........ ........ ............. (adresa băncii) (denumirea autorităţii contractante) (în litere şi în cifre) la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare: a)ofertantul ........ ................ ........... şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia; (denumirea/numele) b)oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ........ ................ ........ nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada (denumirea/numele) de valabilitate a ofertei; c)oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ........ ........ ............. a refuzat să semneze contractul de concesiune în perioada (denumirea/numele) de valabilitate a ofertei. Prezenta garanţie este valabilă până la data de ........ ............. . Parafată de Banca ........ ........ ............. în ziua ...... luna ............... anul ........ ................ .............. ........ ................ ........ ............... (semnătură autorizată) Formularul nr. 8 Eticheta Sediul organizatorului licitaţiei ........ ................ ........ ............. OFERTĂ Pentru licitaţia publică deschisă privind concesionarea serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale în perimetrul indicat în anunţul din Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. ............ /data A nu se deschide înainte de data ........ ........ ......... ora .......... Formularul nr. 9 Ofertantul înregistrat la sediul autorităţii contractante ........ ........ ............. nr. ........./......... (denumirea/numele) SCRISOARE DE ÎNAINTARE Către ........ ................ ............... Ca urmare a anunţului de participare publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. ...... din ........ ........ ......... privind (ziua, luna, anul) aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune ........ ..........., noi, ........ ................ ............, vă transmitem alăturat următoarele: (denumirea ofertantului) documentul........ ................ ................ ......... privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilite de (tipul, seria/numărul şi emitentul) dumneavoastră prin documentaţia de atribuire; coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând în original şi un număr de ............ copii; oferta; documentele care însoţesc oferta. Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele. Data completării de către ofertant ........ ................ ................ ......... (semnătura autorizată) ANEXA B la cadrul-general CONŢINUTUL-CADRU al caietului de sarcini al concesiunii serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale Cuprinsul caietului de sarcini: 1. Obiectul concesiunii 2. Obiectivele concedentului 3. Durata concesiunii 4. Investiţiile pe care concesionarul este obligat să le realizeze. Termene de realizare 5. Regimul bunurilor utilizate de concesionar în derularea concesiunii 6. Redevenţa şi garanţiile financiare 7. Responsabilităţi privind protecţia mediului 8. Interdicţia subconcesionării serviciului de utilitate publică concesionat 9. Forma de control şi de monitorizare cerută de concedent 10. Alte condiţii Anexe: 1. Anexa .......... - adresa ........ ........ ........ (de la operatorul din amonte sau de la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz" - S.A. privind soluţia de alimentare şi oferta de contract de racordare conductă, racord înaltă presiune, staţie de reglare, măsurare, predare - SRMP, după caz) Acest document este necesar pentru ca ofertantul să fie informat corect în legătură cu costurile necesare pentru punerea în funcţiune a sistemului de distribuţie a gazelor naturale. 2. Anexa ........ - ........., document emis de primărie cu privire la modalitatea de punere la dispoziţia concesionarului pe toată durata concesiunii a terenurilor ce vor fi ocupate definitiv pentru realizarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale (hotărâre a consiliului cu privire la terenurile din proprietatea unităţii administrativ-teritoriale la care are competenţă legală de autoritate deliberativă) Hotărârea consiliului local al comunei ............... prin care: a)se avizează modalitatea de punere cu titlu gratuit la dispoziţia viitorului concesionar al serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale, pe toată durata concesiunii, a terenurilor proprietate publică locală ocupate de obiectivele sistemului de distribuţie a gazelor naturale, precum şi pentru realizarea lucrărilor de execuţie, operare, întreţinere, reparaţii - conform dispoziţiilor art. 138 alin. (2) lit. d) din Legea energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi informaţii similare pentru terenurile necesare amplasării obiectivelor aferente racordării la Sistemul naţional de transport, inclusiv informaţii legate de eventualele costuri aferente: din hotărârea consiliului local trebuie să rezulte clar modalitatea de punere la dispoziţie a terenurilor proprietate a terţilor; b)se avizează - conform dispoziţiilor art. 109 din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, dreptul de uz şi dreptul de servitute al viitorului concesionar al reţelei de distribuţie asupra terenurilor şi altor bunuri proprietate publică, precum şi asupra activităţilor desfăşurate de persoane fizice sau juridice în vecinătatea capacităţilor, pe durata lucrărilor de dezvoltare, reabilitare, modernizare, respectiv de exploatare şi de întreţinere a capacităţilor respective, pentru:

(i) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare în vederea realizării, reabilitării sau modernizării obiectivelor/sistemelor;
(ii) dreptul de uz pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii prin efectuarea reviziilor, reparaţiilor şi a intervenţiilor necesare;
(iii) dreptul de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru instalarea de reţele, de conducte, de linii sau de alte echipamente aferente obiectivelor/sistemelor şi pentru accesul la locul de amplasare a acestora;
(iv) dreptul de a obţine restrângerea sau încetarea unor activităţi care ar putea pune în pericol persoane şi bunuri;
(v) dreptul de acces la utilităţile publice.

3. Anexa ......... - ......., document emis de investitor/investitori care a/au finanţat lucrări aferente înfiinţării distribuţiei de gaze naturale până la data concesionării serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale Acest document este necesar pentru ca ofertantul să fie informat corect în legătură cu costurile necesare pentru punerea în funcţiune a sistemului de distribuţie a gazelor naturale. 4. Anexa ......... - devizul general din studiul de fezabilitate privind cheltuielile necesare realizării reţelelor (de înaltă presiune - racord şi SRMP, reţea de medie presiune, staţii de reglare măsurare de sector - SRMS şi reţea de redusă presiune) 5. Anexa A - lista zonelor delimitate care fac parte din perimetrul concesiunii 6. Anexa B - valoarea totală a investiţiilor (pentru înaltă presiune - racord şi SRMP, medie presiune, SRMS-uri şi reţea redusă presiune) 1. Obiectul concesiunii Obiectul concesiunii îl constituie serviciul de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale în ........ ................ ................ ................ ........ .......... (localităţile aparţinătoare comunei/oraşului/municipiului) judeţul ...... (anexa A), având ca temei legal hotărârea consiliului local/Decizia .... nr. ..... privind concesionarea serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale pentru una sau mai multe zone delimitate - unităţi administrativ-teritoriale, Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi hotărârea Guvernului pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale. Serviciul de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale Serviciul de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale reprezintă ansamblul activităţilor şi operaţiunilor desfăşurate de către concesionar pentru sau în legătură cu activitatea de distribuţie a gazelor naturale în cadrul perimetrului concesiunii, inclusiv construcţia, exploatarea, dezvoltarea şi reabilitarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale şi utilizarea acestora. Distribuţia gazelor naturale - activitatea de vehiculare a gazelor naturale printr-un sistem de conducte de distribuţie pentru a fi furnizate clienţilor, dar neincluzând furnizarea Delimitarea unui sistem de distribuţie se realizează, după caz: a)de obiectivele de producţie de la robinetul aflat la ieşirea din staţia de reglare-măsurare-predare a producătorului; b)de sistemul de transport de la ieşirea din staţia de reglare-măsurare-predare a operatorului de transport; c)de alt sistem de distribuţie de la ieşirea din staţia de reglare/măsurare dintre operatorii de distribuţie; d)de clienţii finali de la ieşirea din staţiile/posturile de reglare/măsurare sau, după caz, ieşirea din robinetul de branşament către instalaţiile de utilizare ale acestora. Prin zonă delimitată se înţelege cel puţin o localitate (municipiu, oraş, comună) care formează o unitate administrativ-teritorială. Serviciul de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale, în contextul legislaţiei în vigoare, se realizează de către operatorul licenţiat de ANRE, acesta având drepturile şi obligaţiile precizate în legislaţia în vigoare. 2. Obiectivele concedentului 2.1. Alimentarea în condiţii de siguranţă şi de continuitate cu gaze naturale a tuturor clienţilor din zona delimitată - anexa ....., cu respectarea legislaţiei în vigoare, inclusiv a celei referitoare la protecţia mediului şi protecţia muncii 2.2. Realizarea investiţiilor - finalizarea investiţiilor, dacă acestea au fost începute, necesare pentru îndeplinirea obiectivului menţionat la pct. 2.1 2.3. Creşterea veniturilor prin încasarea redevenţei pentru concesionarea serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale 3. Durata concesiunii Durata concesiunii este de maximum 49 de ani, începând de la data semnării contractului de concesiune. 4. Investiţiile pe care concesionarul este obligat să le realizeze. Termene de realizare 4.1. Localităţile aferente licitaţiei pentru concesionarea serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale din data de ...... sunt prezentate în anexa ......... . 4.2. Investiţiile aferente realizării sistemului de distribuţie, aşa cum rezultă din studiul de fezabilitate, sunt prezentate în anexa ........ la prezentul caiet de sarcini. 4.3. Tariful aferent realizării racordării la Sistemul naţional de transport, aşa cum rezultă din studiul de fezabilitate întocmit de S.C. ......... - S.R.L., este prezentat în anexa ........ la prezentul caiet de sarcini. 4.4. Alte cheltuieli necesare realizării investiţiei, aşa cum rezultă din studiul de fezabilitate, sunt prezentate în anexa ..... la prezentul caiet de sarcini. 4.5. Durata maximă de realizare a investiţiei este de ..... de la data semnării contractului de concesiune. În ofertă concesionarul prezintă graficul fizic şi valoric de execuţie şi finalizare a investiţiei pe obiective, etape şi punere în funcţiune. 4.6. Pentru obiectivele care nu au fost precizate prin contractul de concesiune al serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale din zonele delimitate, concesionarul are obligaţia de a proceda conform legislaţiei în vigoare. 5. Regimul bunurilor utilizate de concesionar în derularea concesiunii 5.1. În derularea prezentului contract, concesionarul utilizează următoarele categorii de bunuri: a)bunuri de retur - bunurile care revin de drept, gratuit şi libere de orice sarcini, concedentului, la expirarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul concesiunii, precum şi cele care au rezultat în urma investiţiilor impuse prin caietul de sarcini; b)bunuri de preluare - bunurile care, la expirarea contractului de concesiune, pot reveni concedentului, în măsura în care acesta din urmă îşi manifestă intenţia de a prelua bunurile respective în schimbul plăţii unei compensaţii egale cu valoarea contabilă actualizată, conform dispoziţiilor caietului de sarcini. Sunt bunuri de preluare bunurile care au aparţinut concesionarului şi au fost utilizate de către acesta pe durata concesiunii; c)bunuri proprii - bunurile care, la expirarea contractului de concesiune, rămân în proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au aparţinut concesionarului şi au fost folosite de către acesta pe durata concesiunii, cu excepţia celor prevăzute la lit. b). 5.2. În contractul de concesiune se menţionează repartiţia acestor bunuri la încetarea, din orice cauză, a concesiunii. 6. Redevenţa şi garanţiile financiare 6.1. Redevenţa este de cel puţin 1% din tariful de distribuţie a gazelor naturale, aplicat la totalul cantităţii distribuite, plătibilă trimestrial, la data de 30 a lunii următoare trimestrului încheiat. 6.2. Obligaţia de plată a redevenţei începe la data punerii în funcţiune a sistemului de distribuţie a gazelor naturale. 6.3. Plata cu întârziere a redevenţei conduce la aplicarea de penalităţi, în cuantumul prevăzut pentru plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale. Se consideră întârziere la plata redevenţei depăşirea termenului scadent. 6.4. Concesionarul are obligaţia ca, în termen de 70 de zile de la data semnării contractului de concesiune, să depună cu titlu de garanţie a plăţii redevenţei o scrisoare de garanţie bancară necondiţionată, valoarea acesteia reprezentând o cotă-parte din redevenţa datorată către concedent pentru primul an de activitate. 6.5. În cazul depăşirii cu 30 de zile a scadenţei de plată, redevenţa şi penalităţile aferente se vor încasa cu prioritate din garanţia constituită conform pct. 6.4, cu înştiinţarea prealabilă a concesionarului în acest sens. 6.6. Concesionarul are obligaţia de a reconstitui garanţia depusă conform pct. 6.4, în cazul executării acesteia, în termen de 30 de zile calendaristice. 6.7. În termen de maximum 20 de zile de la data semnării contractului de concesiune, concesionarul prezintă concedentului scrisoarea de garanţie bancară de bună execuţie pentru garantarea investiţiilor asumate, în cuantum de 3% din valoarea investiţiei asumate de către concesionar, având valabilitate pentru toată perioada de realizare a investiţiei. 6.8. În cazul în care concesionarul nu face dovada realizării programului de investiţii la care s-a obligat prin angajamentul investiţional, la termenele expres menţionate în graficul fizic şi valoric de execuţie şi finalizare a investiţiei pe obiective, prevăzut la pct. 4.5, din culpa sa, acesta este notificat de către concedent şi are o perioadă de 30 de zile pentru rezolvarea situaţiei. După această perioadă concesionarul achită o despăgubire în cuantumul valorii redevenţei calculate la cantitatea de gaze estimată a fi distribuită corespunzătoare perioadei în care se află în întârziere. Plata despăgubirilor nu îl exonerează pe concesionar de realizarea investiţiilor angajate, cu excepţia situaţiei în care solicită expres încetarea contractului. 6.9. Despăgubirile prevăzute la pct. 6.8 se vor executa proporţional din valoarea scrisorii de garanţie bancară de bună execuţie pentru garantarea investiţiilor. 6.10. Concesionarul are obligaţia de a reconstitui scrisoarea de garanţie bancară de bună execuţie pentru garantarea investiţiilor asumate, depusă conform pct. 6.7, în cazul executării acesteia, în termen de 30 de zile calendaristice de la data executării. 6.11. Despăgubirile şi daunele-interese nu se cer de către concedent atunci când executarea obligaţiilor de către concesionar a devenit imposibilă din cauze neimputabile acestuia. 7. Responsabilităţi privind protecţia mediului 7.1. Responsabilităţile de mediu revin în exclusivitate concesionarului, începând de la preluarea terenului pe care execută investiţia până la încetarea contractului de concesiune, respectiv refacerea cadrului natural după execuţia lucrărilor de orice fel - de exemplu: investiţie, organizare de şantier, intervenţie, exploatare şi menţinerea acestuia în condiţii normale, utilizarea de echipamente nepoluante pentru mediul ambiant şi lipsite de riscuri pentru personalul din exploatare şi întreţinere, precum şi pentru aşezările umane. 7.2. În cursul lucrărilor de înfiinţare şi după terminarea acestora, concesionarul are obligaţia să nu afecteze în niciun fel suprafeţele de teren din afara celor alocate pentru concesiune. 7.3. Concesionarul are obligaţia de a deţine, pe cheltuiala sa, toate acordurile şi avizele solicitate de legislaţia privind mediul. 8. Interdicţia subconcesionării serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale Concesionarul nu are drept de subconcesionare a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale concesionat sub sancţiunea nulităţii absolute a contractului şi plata, după caz, de penalităţi şi daune-interese. 9. Forma de control şi de monitorizare cerută de concedent 9.1. Pe durata contractului de concesiune, concedentul are dreptul să verifice respectarea obligaţiilor asumate de concesionar. Astfel, concedentul are dreptul să inspecteze bunurile, să verifice stadiul de realizare a investiţiilor, precum şi modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea activităţii sau serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale. 9.2. Verificarea se exercită cu notificarea prealabilă a concesionarului şi în condiţiile stabilite în contract. 10. Alte condiţii 10.1. Concesionarul, pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în contractul de concesiune, trebuie să deţină toate acordurile, avizele, autorizaţiile şi licenţele prevăzute de legislaţia în vigoare şi să achite contravaloarea tarifelor aferente acestora. 10.2. Concesionarul asigură executarea lucrărilor de investiţii în conformitate cu proiectele avizate, cu respectarea legislaţiei şi reglementărilor tehnice în vigoare. 10.3. La data depunerii ofertelor, ofertanţii vor prezenta acreditările de conformitate cu standarde de calitate şi de mediu în vigoare - ISO 9001 şi ISO 14001. 10.4. Echipamentele, instalaţiile, aparatele, produsele şi procedeele utilizate de concesionar în sectorul gazelor naturale vor fi în conformitate cu oferta şi vor respecta cerinţele legislaţiei în vigoare. 10.5. Concesionarul este obligat să asigure personal calificat şi în număr suficient pentru realizarea obligaţiilor ce îi revin prin contractul de concesiune, conform reglementărilor, standardelor de performanţă, condiţiilor de valabilitate ale autorizaţiilor şi licenţelor în vigoare. În cazul în care concesionarul contractează anumite lucrări cu alţi operatori economici, aceştia trebuie să deţină autorizaţiile necesare desfăşurării acestor lucrări. 10.6. Concesionarul are obligaţia de a pune la dispoziţia concedentului toate informaţiile, datele şi documentele solicitate de acesta în legătură cu derularea contractului de concesiune. 10.7. Pentru protecţia şi funcţionarea normală a sistemului de distribuţie a gazelor naturale din comuna ........., judeţul ....... (anexa ......), în zonele de protecţie şi de siguranţă, se instituie în sarcina terţilor interdicţiile stabilite prin legislaţia în vigoare. 10.8. Asupra terenurilor şi altor bunuri proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice, precum şi asupra activităţilor desfăşurate de persoane fizice sau juridice în vecinătatea capacităţilor, concesionarul beneficiază, cu acordul proprietarilor şi al titularilor de activităţi, pe durata lucrărilor de realizare, de exploatare şi de întreţinere a capacităţilor respective, de drepturile prevăzute la art. 108-112 din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare. 10.9. Ofertanţii vor face dovada disponibilului financiar cert reprezentând minimum 3% din întreaga valoare a investiţiei preconizate, printr-o scrisoare de bonitate emisă de o bancă din România sau cu corespondent în România. ANEXA Cla cadrul general CONTRACT-CADRU de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale Nr. .... anul ...... luna ...... ziua ........ Părţile contractante Denumirea autorităţii contractante.............., cu sediul în .........., telefon ........., fax ......., cod fiscal ........ ........., contul nr. ......, deschis la ..........., reprezentată legal prin domnul .........., având funcţia de ........ ........., în calitate de concedent, şi

Societatea ............, cu sediul social în localitatea .............., str. ......... nr. ........., cod poştal ............., telefon ........., fax .........., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului din ........... cu nr. ...., cod unic de înregistrare ..........., reprezentată legal prin domnul ........., având funcţia de ..........., în calitate de concesionar, au încheiat prezentul contract de concesiune, în baza Raportului procedurii de atribuire nr. ..........din data de............ Articolul 1Definiţii Termenii şi expresiile din cuprinsul contractului au înţelesul prevăzut de Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 2Obiectul contractului de concesiune
(1) Obiectul prezentului contract îl constituie concesionarea serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale în ..........., în condiţiile convenite de părţi.
(2) Concesionarul realizează lucrările de investiţii în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, cu respectarea graficului lucrărilor de investiţii prevăzut în anexa nr 1.
(3) Concedentul acordă concesionarului prin prezentul contract dreptul exclusiv de a exploata serviciul în cadrul perimetrului concesiunii şi de a efectua pentru aceasta toate investiţiile necesare, cu respectarea contractului şi a legislaţiei în vigoare. Atât obligaţia de realizare a investiţiilor, în conformitate cu graficul lucrărilor de investiţii prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul contract, cât şi obligaţia de exploatare a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale reprezintă obligaţii principale ale concesionarului.
(4) Concesionarul este responsabil de realizarea serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale, în conformitate cu contractul şi cu legislaţia în vigoare.
(5) Concesionarul va presta serviciul de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale pe propriul risc şi va răspunde pentru lucrările efectuate, bunurile în folosinţă, precum şi pentru prestarea serviciului.
Articolul 3Redevenţa şi modalităţile de plată a acesteia
(1) Redevenţa stabilită în condiţiile ofertei financiare este de ......% din tariful de distribuţie aplicat la totalul cantităţii de gaze naturale distribuite.
(2) Plata redevenţei se va efectua trimestrial, cel târziu până la data de 30 a primei luni a trimestrului următor; redevenţa se va calcula în baza cantităţilor de gaze naturale distribuite în trimestrul precedent.
(3) Plata cu întârziere a redevenţei conduce la aplicarea de penalităţi, în cuantumul prevăzut pentru plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale. Redevenţa şi penalităţile aferente se vor executa cu prioritate de către concedent din scrisoarea de garanţie bancară a plăţii redevenţei prevăzute în prezentul contract.
(4) În situaţia executării garanţiei de plată a redevenţei, conform alin. (3), scrisoarea de garanţie respectivă va fi reînnoită sau completată de către concesionar în termen de 30 de zile calendaristice de la data executării.
(5) Plata redevenţei se face în contul ........ ......... conform prevederilor legale în vigoare.
(6) Cheltuielile înregistrate cu plata redevenţei vor fi suportate de concesionar şi reprezintă suma datorată de acesta pentru prestarea serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale.
Articolul 4Garanţii şi asigurări
(1) În termen de 70 de zile de la data semnării prezentului contract, concesionarul va depune, cu titlu de garanţie a plăţii redevenţei, o scrisoare de garanţie bancară necondiţionată, în forma prevăzută în anexa nr. 3.
(2) Scrisoarea de garanţie bancară se reînnoieşte anual, până cel târziu la data expirării celei precedente.
(3) Suma acoperită de scrisoarea de garanţie va fi: a)50% din redevenţa calculată în baza cantităţii de gaze naturale estimate a fi distribuită în primul an de funcţionare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale din perimetrul concesiunii, pentru scrisorile depuse în perioada de timp cuprinsă între termenul prevăzut alin. (1) şi până la împlinirea unui an de la data punerii în funcţiune a investiţiilor prevăzute în art. 9; b)50% din redevenţa calculată în baza de date înregistrată cu privire la cantitatea de gaze naturale distribuită în anul precedent, pentru scrisorile depuse după împlinirea unui an de la data punerii în funcţiune a investiţiilor prevăzute în prezentul contract.
(4) În cazul în care concesionarul va încălca obligaţiile ce îi revin potrivit art. 3 alin. (4) şi nu remediază situaţia în termen de 5 zile, concedentul este în drept să considere contractul încetat fără nicio punere în întârziere şi fără nicio formalitate prealabilă.
(5) În termen de maximum 20 de zile de la data semnării contractului de concesiune, concesionarul va prezenta concedentului scrisoarea de garanţie bancară de bună execuţie pentru garantarea investiţiilor asumate, în cuantum de 3% din valoarea totală a investiţiei, având valabilitate pentru toată perioada de realizare a investiţiei, conform anexei nr. 4.
(6) În cazul neexecutării obligaţiei de realizare a investiţiilor, la termenele expres menţionate în graficul fizic şi valoric, acesta va fi notificat, având un termen de 30 de zile pentru rezolvarea situaţiei.
(7) În cazul în care termenul final pentru punerea în funcţiune se va modifica prin act adiţional la prezentul contract, din culpa concesionarului, acesta va achita, începând cu data de la care se află în întârziere, o despăgubire în cuantumul valorii redevenţei calculate la cantitatea de gaze ce ar fi trebuit livrată, corespunzătoare perioadei în care se află în întârziere.
(8) Concesionarul nu se poate libera oferind despăgubirea convenită, iar concedentul poate cere executarea clauzei penale fără a fi ţinut să dovedească vreun prejudiciu.
(9) Penalităţile şi daunele-interese nu se cer de către concedent atunci când executarea obligaţiilor de către concesionar a devenit imposibilă din cauze neimputabile acestuia.
(10) Concedentul cere, în cazul prevăzut la alin. (7), atât îndeplinirea obligaţiei de realizare a investiţiei, cât şi plata despăgubirii. Plata despăgubirii nu îl exonerează pe concesionar de realizarea investiţiilor angajate, cu excepţia situaţiei în care solicită expres încetarea contractului.
(11) Concedentul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie pentru garantarea investiţiilor oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, începând cu data neexecutării obligaţiei de realizare a investiţiilor, din culpa concesionarului, cu notificarea prealabilă a acestuia.
(12) În situaţia executării scrisorii de garanţie bancară de bună execuţie pentru garantarea investiţiilor, scrisoarea de garanţie respectivă va fi reînnoită sau completată de către concesionar, în termen de 30 de zile calendaristice de la data executării.
(13) Neprezentarea scrisorii bancare de bună execuţie pentru garantarea investiţiilor în termenul prevăzut la alin. (5), precum şi neîndeplinirea obligaţiei de reînnoire sau completare a acestei scrisori conform alin. (12) vor atrage încetarea de plin drept a contractului fără nicio punere în întârziere şi fără nicio formalitate prealabilă, dacă situaţia nu se remediază în 15 zile de la data scadentă.
Articolul 5Tarifele practicate de concesionar
(1) Pe întreaga durată a derulării contractului, concesionarul se obligă să respecte tarifele de distribuţie reglementate în contractele de distribuţie a gazelor naturale.
(2)Tarifele prevăzute la alin. (1) pot fi modificate pe durata de valabilitate a contractului, conform reglementărilor în vigoare.
(3) Până la data la care concesionarul/afiliatul, după caz, asigură furnizarea gazelor naturale la preţ reglementat şi în baza contractelor-cadru conform prevederilor legale în vigoare, acesta se obligă să respecte, în contractele de furnizare, preţurile finale reglementate şi metodologiile de reglementare a acestora, aprobate de către ANRE.
Articolul 6Durata contractului
(1) Prezentul contract se încheie pe o perioadă de .......... ani, începând cu data semnării lui de către ambele părţi.
(2) Contractul poate fi modificat în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
Articolul 7Drepturile şi obligaţiile concedentului
(1) Concedentul are următoarele drepturi:a)să verifice, în conformitate cu prezentul contract, stadiul de realizare a lucrărilor de investiţii în sarcina concesionarului, modul de îndeplinire de către concesionar a obligaţiilor specifice serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale ce îi revin acestuia şi modul în care se prestează serviciul, conform clauzelor contractului; b)să urmărească îndeplinirea obligaţiei de plată a redevenţei conform contractului; c)orice alte drepturi prevăzute de prezentul contract sau de lege.
(2) Concedentul are următoarele obligaţii:a)să nu îl împiedice pe concesionar în exercitarea drepturilor rezultate din acest contract; b)să nu modifice unilateral contractul decât din motive excepţionale în legătură cu interesul naţional; c)orice alte obligaţii prevăzute de prezentul contract sau de lege; d)să participe la finanţare cu cota-parte din realizarea investiţiei necesară înfiinţării sistemului de gaze naturale care este nerentabilă pentru concesionar, conform obligaţiilor asumate prin caietul de sarcini.
Articolul 8Drepturile şi obligaţiile concesionarului
(1) Concesionarul, în calitatea sa de operator de distribuţie a gazelor naturale, la momentul obţinerii licenţei de operare are, în principal, următoarele drepturi:a)să desfăşoare activităţi comerciale legate de serviciul de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale; b)să încaseze contravaloarea tarifelor corespunzătoare serviciilor prestate, să limiteze şi/sau să întrerupă prestarea serviciului, conform reglementărilor specifice; c)să întrerupă funcţionarea obiectivelor sistemului de distribuţie şi alimentarea cu gaze naturale a clienţilor pentru timpul strict necesar executării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii sau în caz de forţă majoră, cu anunţarea prealabilă a dispecerilor sistemelor afectate şi, după caz, a clienţilor; d)să folosească, cu titlu gratuit, terenurile proprietate publică locală ocupate de obiectivele sistemului de distribuţie, precum şi pentru realizarea lucrărilor de execuţie, operare, întreţinere şi reparaţii, în condiţiile legii; e)să aibă acces la instalaţiile de utilizare ale clienţilor finali pentru verificarea informaţiilor referitoare la debitele instalate, modificările efectuate, precum şi ori de câte ori este necesară intervenţia în scopul menţinerii siguranţei în funcţionare a acestora; f)să sisteze alimentarea cu gaze naturale a aparatelor/instalaţiilor de utilizare care nu respectă prevederile legislaţiei în vigoare şi care pot pune în pericol securitatea persoanelor sau integritatea bunurilor, după certificarea neconformităţilor de către un operator economic autorizat de ANRE, altul decât viitorul operator de distribuţie; g)să stocheze gaze naturale în sistemele de distribuţie, conform reglementărilor aprobate de ANRE; h)să refuze racordarea la sistemul de distribuţie în condiţiile art. 150 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare; i)să elaboreze norme tehnice/comerciale specifice activităţii proprii şi să le supună spre aprobare ANRE; j)în cazul intervenţiilor de către persoane neautorizate asupra instalaţiilor de reglare-măsurare aflate la limita de proprietate, care pun în pericol siguranţa alimentării cu gaze naturale, operatorul de distribuţie la momentul obţinerii licenţei de operare este îndreptăţit să întrerupă alimentarea, în conformitate cu reglementările specifice ale ANRE.
(2) Concesionarul, în calitatea sa de distribuitor de gaze naturale, are, în principal, următoarele obligaţii:a)să opereze, să întreţină, să repare, să modernizeze şi să dezvolte sistemul de distribuţie în condiţii de siguranţă, eficienţă economică şi de protecţie a mediului, activităţile urmând a fi desfăşurate în baza autorizaţiilor specifice pentru proiectare şi execuţie a sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, iar operarea urmând să se desfăşoare în baza licenţei de distribuţie; b)să realizeze interconectări cu alte sisteme, după caz, şi să asigure capacitatea sistemului de distribuţie pe termen lung; c)să asigure accesul terţilor la sistemele de distribuţie, în condiţii nediscriminatorii, în limitele capacităţilor de distribuţie, cu respectarea regimurilor tehnologice, conform reglementărilor specifice elaborate de ANRE; d)să asigure echilibrul permanent al sistemului operat; e)să asigure condiţiile de securitate în alimentarea cu gaze naturale; f)să desfăşoare activităţi conexe celei de operare a sistemului, conform reglementărilor specifice elaborate de ANRE, în limitele stabilite prin condiţiile de valabilitate asociate licenţei.
(3) Pentru realizarea serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale, în cazul utilizării bunurilor proprietate a terţilor, concesionarul are următoarele drepturi:a)să folosească aceste bunuri prin efectul legii; b)să utilizeze bunurile conform condiţiilor prevăzute în procesul-verbal de predare în exploatare şi/sau în contract; c)să includă costurile aferente lucrărilor de exploatare, întreţinere, reparaţii şi modernizare şi altele, efectuate pentru bunuri, la stabilirea tarifului pentru serviciul prestat, în condiţiile reglementărilor ANRE specifice; d)cu acordul proprietarului, să preia aceste bunuri în proprietatea sa, cu o justă despăgubire; e)să dezvolte sistemul; f)să utilizeze întreaga capacitate a bunului; g)să asigure accesul unor noi solicitanţi, cu respectarea uneia dintre următoarele condiţii:

(i) prezentarea acceptului proprietarului;
(ii) prezentarea acordului solicitantului de acces privind despăgubirea proprietarului; acordul solicitantului se prezumă atunci când acesta consimte în scris, printr-un act autentic, să îl despăgubească pe proprietar pentru partea ce îi revine din investiţia făcută;

h)să solicite proprietarului bunului documente tehnico-economice care să facă dovada calităţii materialelor şi lucrărilor efectuate, precum şi a valorii investiţiei; i)să înlocuiască bunurile în urma unor necesităţi apărute în scopul modernizării, măririi capacităţii sistemului sau ca urmare a creşterii gradului de uzură ori deteriorării acestora; concesionarul are obligaţia să înlocuiască aceste bunuri în conformitate cu reglementările aprobate de ANRE în acest scop; concesionarul este proprietarul bunurilor astfel înlocuite.
(4) Corelativ cu drepturile prevăzute la alin. (3), operatorii sistemelor de distribuţie se obligă: a)să finanţeze, la expirarea duratei de funcţionare, investiţiile aferente înlocuirii bunurilor; b)să opereze şi să întreţină bunurile pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă a sistemului.
(5) În vederea asigurării continuităţii şi a siguranţei în alimentarea cu gaze naturale a clienţilor, în cazul în care prestarea serviciului de utilitate publică de distribuţie se realizează prin intermediul bunurilor proprietate a terţilor, se interzice schimbarea destinaţiei pentru care aceste bunuri au fost construite.
(6) Pentru realizarea obiectului contractului, concesionarul exercită drepturile şi îndeplineşte obligaţiile prevăzute de art. 109-116 din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 9Investiţii
(1) Concesionarul dezvoltă şi reabilitează sistemul de distribuţie a gazelor naturale în perimetrul concesiunii, în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu reglementările ANRE în materie.
(2) Investiţiile care urmează să fie realizate de concesionar, în primele ...... luni de derulare a prezentului contract, sunt în valoare de ....... lei, conform graficului lucrărilor de investiţii prevăzut în anexa nr. 1.
Articolul 10Siguranţa exploatării serviciului Concesionarul se angajează să exploateze serviciul asigurând cu prioritate siguranţa persoanelor şi a bunurilor, inclusiv prin respectarea dispoziţiilor legale şi a prevederilor contractuale privind condiţiile de executare a lucrărilor şi alte aspecte legate de siguranţa exploatării. Articolul 11Controlul concesiunii
(1) Concedentul poate să procedeze la toate verificările utile pentru exercitarea drepturilor sale şi poate să ia cunoştinţă pe loc sau prin copii de pe orice document tehnic ori contabil, care poate fi relevant pentru controlul efectuat de concedent, sub rezerva obligaţiei de confidenţialitate prevăzute în prezentul contract. Controlul va avea loc cu un preaviz de minimum 48 de ore, în care se va preciza obiectul acestuia.
(2) Controlul va avea loc în timpul programului de lucru al concesionarului, pe costul şi cheltuiala concedentului.
(3) Concedentul nu poate interveni în niciun caz în gestiunea serviciului.
(4) Concesionarul are obligaţia să permită concedentului accesul deplin pentru exercitarea de către acesta a dreptului de control.
Articolul 12Răspunderea contractuală
(1) În cazul în care activităţile concesionarului menţionate în prezentul contract nu pot fi realizate din cauza neîndeplinirii obligaţiilor asumate de către concedent, acesta din urmă este obligat să îl despăgubească pe concesionar, în condiţiile legii.
(2) În cazul în care concesionarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale ori şi le îndeplineşte în mod necorespunzător, iar concedentul nu reziliază contractul conform art. 13 alin. (1) lit. e), acesta este obligat să îl despăgubească pe concedent, în condiţiile legii şi prezentului contract, în mod corespunzător prejudiciului adus, precum şi să plătească, după caz, penalităţi şi daune-interese, conform legislaţiei în vigoare, în termen de 30 de zile de la data notificării primite de la acesta.
(3) Concedentul şi concesionarul vor lua măsurile necesare pentru îndeplinirea în bune condiţii a prevederilor prezentului contract în vederea evitării pagubelor faţă de părţi.
(4) În cazul în care concesionarul îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale din punct de vedere fizic, acesta va notifica concedentul în acest sens, iar concedentul, după analizare, va considera îndeplinite obligaţiile contractuale chiar dacă acestea nu au fost îndeplinite din punct de vedere valoric.
Articolul 13Încetarea contractului de concesiune
(1) Prezentul contract încetează în următoarele situaţii: a)la expirarea duratei de valabilitate a contractului de concesiune; b)la retragerea de către ANRE a licenţei de distribuţie a gazelor naturale şi/sau a autorizaţiilor corelative; c)la retragerea dreptului de concesiune de către concedent, în condiţiile legii, în situaţiile în care titularul:

(i) nu efectuează volumul de lucrări în termenele prevăzute în contract;
(ii) nu respectă clauzele esenţiale definite ca atare de către părţile din contract, care includ obligatoriu clauzele privind plata redevenţelor şi protecţia mediului;

d)încalcă în mod sistematic condiţiile de valabilitate ale licenţelor de distribuţie a gazelor naturale sau ale legislaţiei privitoare la siguranţa în funcţionare a obiectivelor; e)prin reziliere:

(i) de către concedent, în cazul nerespectării de către concesionar a obligaţiilor contractuale prevăzute în sarcina sa la art. 3, 4, 8 şi 9 şi în alte cazuri admise de legislaţia în vigoare, cu plata unei despăgubiri, stabilită în condiţiile legii; sau
(ii) de către concesionar, în cazul nerespectării de către concedent a obligaţiilor contractuale prevăzute în sarcina sa la art. 7 alin. (2) lit. a) şi b), cu plata unei despăgubiri de către concedent, stabilită în condiţiile legii;

f)în cazuri de forţă majoră sau caz fortuit, când concesionarul se află în imposibilitatea de a continua contractul, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri; g)din alte cauze de încetare a contractului de concesiune, convenţionale sau legale; h)prin denunţare unilaterală de către concedent, în cazul în care interesul naţional sau local o impune, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului.
(2) Cu excepţia cazurilor în care se prevede altfel în prezentul contract, pentru a putea să treacă la rezilierea contractului de concesiune, conform alin. (1) lit. e), concedentul/ concesionarul va notifica mai întâi concesionarul/concedentul cu privire la încălcările identificate şi va indica termenul în care concesionarul/concedentul va trebui să remedieze situaţia, în cazul în care remedierea este practic posibilă. Acest termen nu poate fi mai mare de două luni.
(3) În termen de maximum 60 de zile de la încetarea contractului de concesiune, indiferent de motivul acesteia, concesionarul are obligaţia să predea concedentului, cu titlu gratuit, toate datele şi documentele tehnice, indiferent de forma de stocare, în legătură cu realizarea serviciului şi documentaţia privind activitatea desfăşurată în baza prezentului contract până la data încetării.
(4) Concesionarul poate renunţa la contractul de concesiune, sub rezerva îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii: a)a notificat concedentului şi ANRE intenţia sa de renunţare; b)a pus la dispoziţie concedentului documentaţia privind activitatea desfăşurată în baza prezentului contract până la data renunţării, precum şi rezultatele acesteia; c)a achitat concedentului redevenţa datorată până la momentul încetării concesiunii.
(5) În situaţia prevăzută la alin. (4) concesionarul are obligaţia asigurării continuităţii serviciului pe o perioadă determinată, dar nu mai mult de 120 de zile.
(6) După îndeplinirea de către concesionar a condiţiilor prevăzute la alin. (4), concedentul emite decizia de încuviinţare a renunţării, care va fi publicată, pe cheltuiala concesionarului, în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a. Renunţarea la contract devine efectivă în termen de 60 de zile calendaristice de la data notificării intenţiei de renunţare.
(7) Indiferent de motivul încetării contractului de concesiune, concesionarul rămâne răspunzător faţă de cei interesaţi pentru toate prejudiciile cauzate de exploatarea concesiunii şi de lucrările efectuate, precum şi pentru cele rezultate din relaţiile contractuale cu aceştia, până la data încetării, inclusiv pentru pagubele constatate după data încetării, dar având cauze anterioare acestei date.
(8) La încetarea din orice motiv a contractului de concesiune, bunurile aferente serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale aflate în proprietatea concesionarului pot fi preluate, în tot sau în parte, de către concedent sau de către un alt concesionar, cu acordul concedentului, în schimbul plăţii unei compensaţii egale cu valoarea reglementată rămasă neamortizată, stabilită de ANRE.
(9) În cazul în care contractul de concesiune încetează din vina exclusivă a concesionarului, acesta nu poate beneficia de compensaţii de la concedent sau alt concesionar, cu excepţia unei compensaţii egale cu valoarea reglementată rămasă neamortizată stabilită de ANRE.
(10) La cererea scrisă a concedentului, concesionarul are obligaţia să asigure, la încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât ajungerea la termen şi forţa majoră, continuitatea prestării serviciului, în condiţiile stipulate prin contractul de concesiune, până la preluarea acestuia de către un alt concesionar, în termenul prevăzut de lege; în acest caz concesionarul va beneficia şi de drepturile corelative ale acestei obligaţii, inclusiv să perceapă tarife. Perioada pentru care concesionarului i se poate cere să îşi asume o astfel de obligaţie nu poate depăşi 90 de zile.
(11) Concedentul are obligaţia: a)să asigure, la încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât ajungerea la termen şi forţa majoră, preluarea serviciului de către alt concesionar de la concesionarul care este în situaţia de a nu îşi mai putea îndeplini obligaţia de prestare în regim de continuitate a serviciului, într-o perioadă determinată, care nu va putea depăşi 120 de zile; b)în termen de 120 de zile de la încetarea concesiunii potrivit prevederilor prezentului contract:

(i) să notifice concesionarului intenţia sa cu privire la achiziţionarea bunurilor aferente serviciului, aflate în proprietatea concesionarului, la valoarea rămasă neamortizată, recunoscută în tarifele reglementate, în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu acesta; contractul de vânzare-cumpărare va fi încheiat cu un concesionar în termen de maximum 120 de zile calendaristice de la notificarea concedentului; sau
(ii) să organizeze o licitaţie pentru adjudecarea concesiunii şi să prevadă expres, în caietul de sarcini şi în contractul de concesiune care urmează să fie încheiat de către concedent cu noul concesionar, obligaţia noului concesionar de a achiziţiona bunurile aferente serviciului, aflate în proprietatea vechiului concesionar, la aceeaşi valoare şi nu mai târziu de 120 de zile.

(12) Decizia de retragere a concesiunii emisă de concedent poate fi contestată, în termen de 60 de zile de la comunicare, la instanţa de contencios administrativ competentă. Decizia rămasă definitivă va fi publicată conform prevederilor legale.
(13) Licenţa corelativă concesiunii se retrage de ANRE, în condiţiile încetării contractului de concesiune.
Articolul 14 Forţa majoră
(1) Partea care invocă un caz de forţă majoră este obligată să îl notifice celeilalte părţi în termen de 3 zile de la producerea acestuia şi să transmită documentele justificative în termen de 30 de zile calendaristice de la încetarea sa.
(2) Partea care invocă un caz de forţă majoră este obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecinţelor produse de un asemenea caz.
(3) Cazurile de forţă majoră vor fi certificate de către instituţiile abilitate, în condiţiile legii.
(4) În cazul în care îndeplinirea vreunei obligaţii contractuale de către oricare dintre părţi este împiedicată sau întârziată din motive de forţă majoră: a)pentru o perioadă consecutivă mai mare de 10 zile calendaristice de la data producerii acesteia, părţile vor începe discuţii pentru a atenua efectele; b)pentru o perioadă mai mare de 90 de zile calendaristice de la data producerii acestuia, partea căreia îi este opusă forţa majoră are dreptul să solicite încetarea de drept şi fără nicio formalitate a contractului, fără să poată pretinde daune-interese pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale ca urmare a cazului de forţă majoră, în perioada afectată.
Articolul 15Comunicări
(1) Părţile sunt obligate ca pe parcursul derulării prezentului contract să îşi notifice reciproc orice modificare a circumstanţelor avute în vedere la data semnării acestuia.
(2) Comunicările în legătură cu prezentul contract se vor face la sediile prevăzute în partea introductivă a contractului de concesiune sau la adresele desemnate ca având această destinaţie.
(3) Termenul de comunicare este de 15 zile calendaristice de la data producerii modificării respective, dacă prin prezentul contract nu se prevede un alt termen.
(4) În cazul în care comunicarea se face prin poştă, aceasta va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, considerându-se primită de către destinatar la data menţionată pe această confirmare de oficiul poştal primitor.
(5) Comunicările transmise prin fax, telex sau poştă electronică (e-mail) se consideră primite în momentul transmiterii, cu condiţia existenţei dovezii de primire.
Articolul 16Clauza de confidenţialitate
(1) Părţile convin că termenele şi clauzele prezentului contract sunt confidenţiale, fiecare dintre părţi obligându-se să nu transmită terţilor documente, date sau informaţii rezultate din derularea acestuia.
(2) Părţile se obligă să nu dezvăluie, pe durata concesiunii sau după încetarea contractului de concesiune, pentru niciun motiv şi faţă de nicio persoană, şi nici să utilizeze vreo informaţie confidenţială ori secretă obţinută pe parcursul contractului, în legătură cu cealaltă parte.
(3) În înţelesul prezentului contract, informaţii confidenţiale sau secrete includ datele referitoare la activităţile comerciale, procesele tehnice, design sau finanţare ori relative la know-how, invenţii sau inovaţii ori la alte aspecte în legătură cu serviciul prestat conform contractului de concesiune.
(4) Părţile vor lua măsurile care se impun pentru respectarea de către personalul propriu a prevederilor alin. (1) şi (2).
(5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele documente, date şi informaţii: a)cele pentru a căror dezvăluire s-a primit acordul scris al celeilalte părţi contractante; b)cele care sunt sau ajung la dispoziţia publicului altfel decât prin încălcarea contractului de concesiune; c)cele pe care oricare dintre părţi trebuie să le dezvăluie conform legii; d)cele primite de către oricare dintre părţi din partea terţilor, fără asumare de obligaţii privind păstrarea caracterului confidenţial al acestora; e)cele pe care concedentul este dator a le dezvălui în cadrul îndeplinirii atribuţiilor sale publice şi administrative; f)cele care sunt dezvăluite de către oricare dintre părţi directorilor, funcţionarilor, angajaţilor, subcontractanţilor, agenţilor sau consultanţilor săi, finanţatorilor şi consultanţilor acestora, în măsura necesară pentru ca părţile să ducă la îndeplinire sau să asigure îndeplinirea ori să realizeze oricare dintre drepturile sale rezultând din contractul de concesiune, cu condiţia ca toate aceste persoane să fie ţinute de obligaţii de confidenţialitate similare celor prevăzute de prevederile alin. (1) şi (2) în legătură cu aceste informaţii.
Articolul 17Transmiterea drepturilor şi obligaţiilor contractuale Sub sancţiunea inopozabilităţii, concesionarul nu are dreptul să subconcesioneze, în tot sau în parte, obiectul concesiunii altei persoane. Articolul 18Legea aplicabilă şi soluţionarea litigiilor
(1) Contractul este guvernat de legea română.
(2) Părţile convin ca neînţelegerile privind validitatea contractului sau cele privind interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie realizate pe cale amiabilă în termen de 10 zile lucrătoare, urmând ca, în cazul în care nu se ajunge la o înţelegere, acestea să fie supuse jurisdicţiei instanţelor judecătoreşti competente din România.
Articolul 19Amendamente
(1) Cu excepţia dreptului concedentului de a modifica partea reglementară a acestui contract, potrivit Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu excepţia cazului în care se prevede altfel în prezentul contract, orice modificare şi/sau completare a contractului de concesiune se va face prin act adiţional, încheiat cu acordul ambelor părţi contractante, în condiţiile legii.
(2) Părţile vor conveni modificarea contractului prin act adiţional în următoarele situaţii: a)în mod regulat, cu cel puţin ..... luni înainte de începerea fiecărei perioade de reglementare, aşa cum sunt acestea definite de reglementările ANRE; b)în caz de modificare a cadrului legislativ sau reglementar cu privire la distribuţia gazelor naturale sau cu privire la producţia, importul ori transportul de gaze naturale şi care ar avea incidenţă asupra distribuţiei de gaze naturale.
Articolul 20Documentele contractului
(1) Documentele prezentului contract sunt următoarele: a)graficul lucrărilor de investiţii - anexa nr. 1, cu ....... pagini; b)lista zonelor delimitate care fac parte din perimetrul concesiunii - anexa nr. 2, cu ....... pagini; c)scrisoare de garanţie bancară pentru redevenţă - anexa nr. 3, cu ....... pagini; d)scrisoare de garanţie bancară de bună execuţie pentru garantarea investiţiilor asumate - anexa nr. 4, cu ....... pagini; e)caiet de sarcini, anexa nr. 5, cu ....... pagini; f)propunerea tehnică şi propunerea financiară, anexa nr. 6, cu ....... pagini.
(2) Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul contract.
Articolul 21Clauze finale Prezentul contract ce conţine ...... pagini, împreună cu anexele sale în număr de ........, ce fac parte integrantă din acesta, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice înţelegere anterioară dintre acestea. Contractul a fost încheiat astăzi, ............., în 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte şi unul pentru ANRE, fiecare exemplar având aceeaşi valoare. Concedent, Concesionar, ........ ........... ........ ..........
ANEXA Nr. 1la Contractul de concesiune nr. .... Graficul lucrărilor de investiţii ANEXA Nr. 2la Contractul de concesiune nr. .... LISTA zonelor delimitate (municipii, oraşe, comune cu satele aparţinătoare), care fac parte din perimetrul concesiunii 1. ........ ........ ............ 2. ........ ........ ............ ANEXA Nr. 3la Contractul de concesiune nr. .... Scrisoare de garanţie bancară Către: Denumirea autorităţii contractante, cu sediul ............, reprezentat legal prin domnul ............, având funcţia de ................, întrucât ........ ................ ........ ..............., numit în cele ce urmează concesionar, s-a angajat, în conformitate cu Contractul nr. ........ (numele şi adresa concesionarului) din data de ........ ..........., să presteze serviciul de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale în anumite zone delimitate, denumit în cele ce urmează contract; şi întrucât aţi stipulat în contract obligaţia prezentării de către concesionar a unei scrisori de garanţie bancară, emisă de o bancă recunoscută, pentru suma specificată în contract cu titlu de garanţie pentru îndeplinirea obligaţiei de plată a redevenţei, în conformitate cu art. 4 alin. (1) din contract; şi întrucât am fost de acord să acordăm concesionarului această garanţie bancară, prin prezenta afirmăm că vom acţiona în calitate de garant şi vom răspunde în faţa dumneavoastră, în numele concesionarului, până la concurenţa sumei de ........ ........ ........./........ ........ ........., care va fi plătită în moneda în care se plăteşte redevenţa respectivă, şi înţelegem să plătim (suma garanţiei) ..../.... (suma în litere) imediat la prima dumneavoastră cerere, fără nicio tergiversare sau obiecţie, orice sumă sau sume în limita ........ ........ ............ menţionată (suma garanţiei) mai sus, fără a mai fi necesar să dovediţi sau să argumentaţi cererea dumneavoastră pentru suma specificată. În continuare, suntem de acord că nicio modificare sau suplimentare ori amendare a termenilor şi condiţiilor contractului sau a oricăror documente contractuale care pot fi încheiate de dumneavoastră şi concesionar nu ne va exonera în niciun fel de răspunderea pe care o avem în baza prezentei garanţii şi, prin prezenta, renunţăm la obligaţia notificării în caz de modificare, suplimentare sau amendare. Prezenta garanţie va fi valabilă pentru o perioadă de un an. Semnătura şi ştampila garantului ........ ............. Numele băncii ........ ................ ........... Adresa ........ ................ ........ ......... Data ........ ........ ........... ANEXA Nr. 4 la Contractul de concesiune nr. ...... BANCA ........ .......... (denumirea) Scrisoare de garanţie bancară de bună execuţie pentru garantarea investiţiilor asumate Întrucât ........ ................ ................ ..........., în calitate de concesionar, având domiciliul/sediul social în ............, a încheiat (numele/denumirea concesionarului) Contractul nr. ........... de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale în localităţile ........ ......... aparţinătoare municipiului/oraşului/comunei ............, judeţul .............., cu ........ ................ ........ .............., în calitate de concedent, (denumirea autorităţii contractante) prin licitaţie publică deschisă, noi, Banca ............, cu sediul în .............., ne obligăm prin prezenta să plătim imediat în favoarea concedentului, până la concurenţa sumei de ............. lei, reprezentând 3% din valoarea investiţiei de realizat prevăzută în contractul de concesiune, orice sumă cerută de concedent la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce îi revin concesionarului, astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul de concesiune mai sus menţionat. Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nicio altă formalitate suplimentară din partea concedentului sau a concesionarului. Scrisoarea de garanţie bancară este valabilă de la data de ........ ........ până la data de ................ . În cazul în care părţile sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar, prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea. Parafată de Banca ........ ........ ............... (semnătura autorizată)SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 209/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 209 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 209/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu