Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.749 din 26.08.2014

pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 709 din 29 septembrie 2014SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 104 alin. (12) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICSe aprobă Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, Ilie Botoş, secretar de stat p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Shhaideh Sevil, secretar de stat Ministrul economiei, Constantin Niţă Ministrul finanţelor publice, Ioana-Maria Petrescu p. Ministrul delegat pentru buget, Daniela Pescaru, secretar de stat Ministrul apărării naţionale, Mircea Duşa
ANEXĂNORME de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1 (1) Contractul de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale se atribuie prin procedura licitaţiei publice deschisă organizată de ministerul de resort, în calitate de autoritate contractantă.(2) Principiile care stau la baza atribuirii contractului de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale sunt:a)nediscriminarea; b)tratamentul egal; c)recunoaşterea reciprocă; d)transparenţa; e)proporţionalitatea; f)eficienţa utilizării fondurilor; g)asumarea răspunderii. (2) Comisia de evaluare a ofertelor este numită prin ordin al ministrului economiei, pentru fiecare licitaţie publică în parte. Articolul 2În vederea atribuirii contractelor de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale se vor parcurge următoarele etape: a)iniţierea procedurii de concesionare, ulterior primirii unei solicitări de la o persoană sau autoritate publică interesată, potrivit prevederilor legii; solicitarea este însoţită de un studiu de fezabilitate aprobat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE; b)elaborarea de către concedent a studiului de fundamentare a deciziei de concesionare; c)aprobarea concesionării serviciului public de distribuţie a gazelor naturale pentru una sau mai multe zone delimitate - unităţi administrativ-teritoriale: comune, oraşe, judeţe; d)întocmirea documentaţiei de atribuire, conform anexei A „Documentaţia-cadru de atribuire“; e)organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice deschise; f)încheierea contractului de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale. Capitolul IIIniţierea procedurii de concesionare Articolul 3 (1) Persoanele juridice sau autorităţile publice interesate solicită, potrivit prevederilor
art. 104 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, iniţierea de către ministerul de resort a procesului de atribuire a concesiunii.
(2) Studiul de fezabilitate avizat de ANRE potrivit prevederilor legii, care însoţeşte solicitarea prevăzută la alin. (1) este parte integrantă din documentaţia de atribuire a concesiunii.(3) În cazul în care solicitantul este o unitate administrativ-teritorială, studiul de fezabilitate întocmit conform art. 2 lit. a) este pus la dispoziţie cu titlu gratuit. Articolul 4 (1) Solicitarea de concesionare a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale cuprinde datele de identificare ale solicitantului, obiectul concesiunii, precum şi hotărârile consiliului local privind:a)punerea la dispoziţia concesionarului a terenurilor necesare pentru realizarea obiectivelor aferente sistemului de distribuţie a gazelor naturale pe toată durata concesiunii, precum şi a terenurilor necesare organizării de şantier pe durata realizării investiţiei - din hotărârea consiliului local trebuie să rezulte clar modalitatea de punere la dispoziţie a terenurilor - cu privire la care consiliul local are competenţa legală de autoritate deliberativă. În cazul în care lucrările se vor desfăşura şi pe terenurile altor unităţi administrativ-teritoriale - reţeaua presupune lucrări pe terenuri şi traversarea altor unităţi administrativ-teritoriale învecinate - se vor prezenta şi hotărârile consiliilor locale aferente; b)regimul juridic al terenurilor adiacente reţelei de distribuţie a gazelor naturale şi părţile componente ale sistemului de distribuţie care sunt bunuri proprietate publică/privată a comunei/oraşului sau bunuri proprietate a unor persoane fizice/juridice; c)lungimi şi diametre de conducte, staţii de reglare de sector, valoarea şi finanţatorul acestora, precum şi pretenţiile acestuia şi/sau ale investitorului interesat privind punerea la dispoziţia concesionarului a acestora, în cazul în care există lucrări realizate până în momentul demarării procedurii de concesionare a serviciului public de distribuţie, pentru sistemul de distribuţie a gazelor naturale. (2) Solicitarea de concesionare a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale este însoţită şi de:a)avizul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A., în cazul în care soluţia de alimentare cu gaze naturale prevede alimentarea din Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, cu respectarea prevederilor
Hotărârii Guvernului nr. 1.043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la sistemul naţional de transport al gazelor naturale, a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale şi a Regulamentului privind accesul la conductele de alimentare din amonte, cu modificările şi completările ulterioare; b)dovada deţinerii de către solicitant a terenurilor necesare pentru realizarea obiectivelor aferente sistemului de distribuţie a gazelor naturale pe toată durata concesiunii, precum şi a terenurilor necesare organizării de şantier pe durata realizării investiţiei; c)în cazul în care alimentarea viitoarei reţele de distribuţie proiectată se va realiza dintr-un sistem de distribuţie a gazelor naturale existent într-o localitate vecină este necesar acordul de acces, cu respectarea art. 147 şi 148 din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare; d)certificatul de urbanism eliberat de primăria unităţii administrativ-teritoriale unde urmează a se concesiona serviciul şi avizele de principiu privind asigurarea utilităţilor; e)avizele/acordurile acordate conform lit. a) şi c) nu vor putea fi schimbate pe perioada execuţiei lucrărilor de investiţii decât în situaţii temeinic justificate.(3) Pentru lucrările realizate în condiţiile prevăzute la lit. c) a alin. (1) este obligatoriu ca acestea să se regăsească în studiul de fezabilitate aprobat de ANRE. Capitolul IIIElaborarea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare, a documentaţiei de atribuire şi aprobarea concesionării Articolul 5(1) Pe baza documentelor prevăzute la art. 4, ministerul de resort elaborează studiul de fundamentare a deciziei de concesionare.(2) Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare cuprinde, în principal, următoarele elemente:a)descrierea serviciului public de distribuţie a gazelor naturale care urmează să fie concesionat; b)motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu, care justifică acordarea concesiunii; c)investiţiile necesare pentru construcţie, dezvoltare sau extindere; d)nivelul minim al redevenţei; e)modalitatea de acordare a concesiunii; f)durata estimată a concesiunii; g)termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare; h)avizul obligatoriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi al Statului Major General privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare, după caz. Articolul 6Pe baza studiului de fundamentare a deciziei de concesionare se aprobă demararea procedurii de concesionare a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale pentru una sau mai multe zone delimitate - unităţi administrativ-teritoriale, prin ordin al ministrului de resort. Articolul 7 (1) După aprobarea demarării procedurii de concesionare a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale pentru una sau mai multe zone delimitate - unităţi administrativ-teritoriale se elaborează documentaţia de atribuire de către autoritatea contractantă. Documentaţia de atribuire este pusă la dispoziţia ofertanţilor care au înaintat o solicitare în acest sens, între data apariţiei anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, şi data de depunere a ofertelor, precizată în acest anunţ, pe suport hârtie/format electronic, de către ministerul de resort, după publicarea anunţurilor, potrivit prevederilor art. 8 alin. (2).(2) Documentaţia de atribuire cuprinde:a)informaţii generale; b)criterii de calificare, precum şi documentele care urmează să fie prezentate de ofertanţi pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie; c)elaborarea ofertei; d)prezentarea ofertei; e)modalitatea de deschidere şi evaluarea ofertelor; f)căile de atac; g)cerinţele impuse de autoritatea contractantă; h)formularele-tip care vor fi completate de fiecare ofertant; i)anexele: studiu de fezabilitate avizat de ANRE conform art. 104 alin. (3) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, caiet-cadru de sarcini şi contract-cadru de concesiune; j)alte informaţii. Capitolul IVOrganizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice deschise şi încheierea contractului de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale Articolul 8 (1) După publicarea anunţurilor privind organizarea licitaţiei publice deschise se procedează la organizarea licitaţiei publice deschise.(2) Anunţul privind organizarea licitaţiei publice deschise se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziţii publice, cu cel puţin 30 de zile înainte de data de depunere a ofertelor şi pe site-ul ministerului de resort, în cel mult două zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României.(3) De la data apariţiei anunţului menţionat la alin. (2) şi până la data de depunere a ofertelor autoritatea contractantă pune la dispoziţia ofertanţilor documentaţia necesară participării la licitaţia publică deschisă:a)documentaţia de atribuire; b)caietul de sarcini al cărui conţinut-cadru este prevăzut în anexa B; c)contractul-cadru de concesiune. (4) Ministerul Economiei, prin direcţia de specialitate, are obligaţia de a răspunde la toate solicitările participanţilor privind elaborarea ofertelor, în termen de 5 zile de la primirea şi înregistrarea solicitării.(5) Solicitările de clarificări luate în considerare sunt cele depuse şi înregistrate la direcţia de specialitate cu cel puţin 12 zile înaintea şedinţei de deschidere a ofertelor.(6) Ministerul Economiei, prin direcţia de specialitate, are obligaţia de a informa potenţialii participanţi la licitaţia publică deschisă, cu 7 zile înaintea deschiderii ofertelor, asupra clarificărilor depuse privind documentaţiile de atribuire aferente procedurii licitaţiei.(7) Ministerul Economiei, prin direcţia de specialitate, primeşte şi înregistrează plicurile cuprinzând ofertele participanţilor la licitaţia publică deschisă.(8) În cazul în care în cadrul licitaţiei publice deschise nu au fost depuse oferte sau contractul de concesiune nu s-a atribuit, se înştiinţează solicitantul care a iniţiat demersul şi se returnează documentaţia depusă, în termen de maximum 10 zile de la data licitaţiei publice deschise. Articolul 9(1) Pentru fiecare procedură de licitaţie publică deschisă se numeşte prin ordin al ministrului economiei Comisia de evaluare, care este alcătuită din 5 membri şi 3 membri de rezervă. Comisia de evaluare este valabil întrunită dacă sunt prezenţi toţi membrii acesteia.(2) Pe parcursul desfăşurării procesului de evaluare, Comisia de evaluare are obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor, precum şi asupra oricăror altor informaţii prezentate de ofertanţi, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele.(3) Încălcarea angajamentelor referitoare la confidenţialitate se sancţionează potrivit legii.(4) Cu excepţia şedinţei de deschidere a ofertelor, la care pot participa reprezentanţii ofertanţilor şi membrii Comisiei de evaluare, la întrunirile acesteia au dreptul de a participa numai membrii săi.(5) Membrii Comisiei de evaluare au obligaţia de a semna pe propria răspundere o declaraţie de confidenţialitate şi o declaraţie de incompatibilitate, prin care confirmă că nu se află într-o situaţie care implică existenţa unui conflict de interese potrivit prevederilor legii.(6) Declaraţiile prevăzute la alin. (5) trebuie semnate înainte de preluarea atribuţiilor specifice în cadrul procesului de evaluare.(7) În cazul în care unul dintre membrii desemnaţi în Comisia de evaluare constată că se află într-o situaţie de incompatibilitate, potrivit prevederilor legii, atunci acesta are obligaţia de a solicita de îndată înlocuirea sa din componenţa comisiei respective cu o altă persoană. Situaţiile de incompatibilitate pot fi sesizate autorităţii contractante şi de către orice altă persoană. Articolul 10(1) Comisia de evaluare are obligaţia de a deschide ofertele la data, ora şi locul indicate în anunţul de participare.(2) Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor.(3) În cadrul şedinţei de deschidere nu este permisă respingerea niciunei oferte, cu excepţia celor care se încadrează în una dintre următoarele situaţii:a)au fost depuse după data şi ora de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în anunţul de participare; b)nu sunt însoţite de garanţia de participare solicitată conform anexei A „Documentaţia-cadru de atribuire“, lit. B1. Garanţia de participare este un instrument utilizat pentru garantarea participării la procedurile de atribuire şi se constituie de către ofertant, acesta fiind obligat să o prezinte la data depunerii ofertei, în scopul de a proteja autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului. (4) Şedinţa de deschidere se finalizează printr-un proces-verbal semnat de membrii Comisiei de evaluare şi de reprezentanţii ofertanţilor, în care se consemnează modul de desfăşurare a şedinţei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, precum şi elementele principale ale fiecărei oferte.(5) Comisia de evaluare are obligaţia de a transmite un exemplar al procesului-verbal de deschidere tuturor ofertanţilor participanţi la procedura de atribuire, indiferent dacă aceştia au fost sau nu prezenţi la şedinţa de deschidere.(6) Orice decizie cu privire la calificarea ofertanţilor sau, după caz, cu privire la evaluarea ofertelor se adoptă de către Comisia de evaluare în cadrul unor şedinţe ulterioare şedinţei de deschidere a ofertelor.(7) Comisia de evaluare are obligaţia verificării modului de îndeplinire a criteriilor de calificare de către fiecare ofertant.(8) Comisia de evaluare are obligaţia de a analiza şi de a verifica fiecare ofertă atât din punctul de vedere al elementelor tehnice propuse, cât şi din punctul de vedere al aspectelor financiare pe care le implică.(9) Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerinţelor minime prevăzute în caietul de sarcini.(10) Pe parcursul analizării şi verificării documentelor prezentate de ofertanţi, Comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricând clarificări sau completări ale documentelor prezentate de aceştia pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare sau pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate.(11) Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii:a)se încadrează în categoria celor prevăzute la alin. (3); b)a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte cerinţele minime de calificare, solicitate conform anexei A „Documentaţia-cadru de atribuire“, lit. B; c)a fost depusă de un ofertant care, din culpa acestuia, în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, fapt care a produs ori este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia; d)nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de muncă şi de protecţie a muncii. (12) Oferta este considerată neconformă în următoarele situaţii:a)nu satisface cerinţele caietului de sarcini; b)conţine propuneri referitoare la clauzele contractuale care sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă; c)preţul inclus în propunerea financiară nu asigură executarea întregului volum fizic al lucrărilor de investiţii prevăzut în caietul de sarcini; d)redevenţa nu corespunde solicitărilor minimale din caietul de sarcini; e)în cazul în care ofertantul nu răspunde la clarificări în termenul precizat de comisia de evaluare. (13) Ofertele care nu se încadrează în niciuna dintre situaţiile prevăzute la alin. (11) şi (12) sunt ofertele care pot fi considerate admisibile.(14) Comisia de evaluare declară câştigătoare oferta care a întrunit cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriului „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic“.(15) Orice decizie a Comisiei de evaluare trebuie să întrunească votul a cel puţin 3 din numărul membrilor săi; votul membrilor Comisiei de evaluare se reflectă prin punctajul individual acordat fiecărei oferte.(16) Membrii Comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptată au obligaţia de a-şi prezenta punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală, care se ataşează procesului-verbal.(17) După ce a finalizat evaluarea ofertelor, Comisia de evaluare are obligaţia de a elabora un raport al procedurii de atribuire, semnat de toţi membrii acesteia şi de preşedinte, care se înaintează conducătorului autorităţii contractante, în vederea aprobării acestuia.(18) Direcţia de specialitate are obligaţia de a informa toţi ofertanţii în legătură cu rezultatul aplicării procedurii de atribuire, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la aprobarea raportului procedurii de atribuire.(19) Activitatea Comisiei de evaluare încetează după elaborarea raportului procedurii de atribuire. Articolul 11Autoritatea contractantă execută scrisoarea de garanţie bancară de participare la licitaţia publică deschisă, solicitată conform anexei A „Documentaţia-cadru de atribuire“, lit. B1, în următoarele situaţii: a)ofertantul îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; b)ofertantul declarat câştigător refuză să semneze contractul de concesiune în perioada de valabilitate a ofertei. Articolul 12 (1) Dacă în urma desfăşurării procedurii de licitaţie publică deschisă nu au fost depuse oferte sau niciuna dintre ofertele depuse nu a fost admisă, procedura de licitaţie publică deschisă se încheie. Ministerul Economiei, prin direcţia de specialitate, comunică solicitantului rezultatul licitaţiei şi returnează documentaţia conform art. 8 alin. (8).(2) Dacă în urma desfăşurării procedurii de licitaţie publică deschisă există o singură ofertă admisibilă pentru evaluare, se procedează la aplicarea criteriilor de evaluare şi va fi declarată ofertă câştigătoare de către Comisia de evaluare, dacă obţine minimum 70 de puncte. Articolul 13(1) Comisia de evaluare înaintează, în termen de 3 zile lucrătoare de la încheierea procedurii, Raportul procedurii de atribuire, spre aprobare, ministrului economiei.(2) Raportul procedurii de atribuire cuprinde cel puţin următoarele elemente:a)denumirea şi sediul autorităţii contractante; b)obiectul contractului de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale; c)denumirea ofertanţilor participanţi la procedura de deschidere a ofertelor; d)denumirea ofertanţilor selectaţi şi neselectaţi la procedura de deschidere a ofertelor, precum şi motivele care au stat la baza selectării sau neselectării respectivilor ofertanţi; e)denumirea ofertanţilor participanţi la procesul de evaluare; f)denumirea ofertanţilor respinşi la procesul de evaluare şi motivele care au stat la baza acestei decizii; g)denumirea ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare şi punctajele obţinute de toţi ofertanţii care au intrat în etapa evaluării; h)valoarea investiţiei minime asumate şi a redevenţei; i)natura juridică a bunurilor care vor rezulta din executarea contractului de concesiune; j)în cazul ofertantului câştigător, partea din contract aferentă lucrărilor necesare realizării investiţiei pe care acesta a declarat că o subcontractează; k)dacă este cazul, justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire. Articolul 14(1) După aprobarea raportului prevăzut la art. 13, direcţia de specialitate comunică fiecărui ofertant rezultatul aplicării procedurii, precizând punctajul obţinut de acesta şi punctajul obţinut de oferta câştigătoare.(2) Comunicarea către ofertantul declarat câştigător trebuie să conţină şi invitaţia pentru semnarea contractului de concesiune.(3) Comunicarea, transmiterea şi stocarea informaţiilor se realizează astfel încât să se asigure integritatea şi confidenţialitatea datelor respective.(4) Documentele scrise pot fi transmise prin oricare dintre următoarele modalităţi:a)prin poştă; b)prin fax. (5) Autoritatea contractantă are dreptul de a impune, în documentaţia de atribuire, modalităţile de comunicare pe care intenţionează să le utilizeze pe parcursul aplicării procedurii.(6) Ofertanţii se consideră informaţi la data primirii scrisorii recomandate/faxului cu confirmare de primire. Articolul 15Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act al autorităţii contractante, cu încălcarea prezentelor prevederi, are dreptul, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, de a se adresa instanţelor competente. Articolul 16(1) Contractul de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale se încheie, cu respectarea conţinutului contractului-cadru de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale prevăzut în anexa C, cu ofertantul declarat câştigător, în perioada de valabilitate a ofertei, dar nu mai devreme de 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului procedurii de atribuire. Semnarea şi parafarea contractului de concesiune se fac la sediul autorităţii contractante, cu această ocazie părţile prezentând şi documentele de împuternicire în vederea semnării - dacă este cazul.(2) După încheierea contractului de concesiune, concedentul transmite în 30 de zile calendaristice la ANRE un exemplar original al contractului de concesiune.(3) Concesionarul are obligaţia de a solicita la ANRE toate autorizaţiile şi licenţele necesare pentru desfăşurarea activităţilor de distribuţie şi furnizare a gazelor naturale conform legislaţiei în vigoare. Capitolul VDispoziţii finale Articolul 17În termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale, autoritatea contractantă are obligaţia de a publica pe site-ul său cel puţin informaţiile referitoare la identitatea ofertantului câştigător, la serviciile care fac obiectul contractului de concesiune, la redevenţa pe care o primeşte autoritatea contractantă, precum şi la valoarea investiţiilor asumate de către concesionar. Articolul 18Contractul de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale instituie punerea de drept în întârziere a concesionarului, fără acordarea vreunei perioade de graţie, în cazul neexecutării obligaţiei de realizare a investiţiilor la termenele expres menţionate în graficul fizic şi valoric. Articolul 19 (1) Concesionarul achită, începând cu data de la care se află în întârziere, o despăgubire în cuantumul valorii redevenţei calculate la cantitatea de gaze ce ar fi trebuit livrată, corespunzătoare perioadei în care se afla în întârziere.(2) Despăgubirea este determinată în baza specificaţiilor din cuprinsul studiului de fezabilitate cu privire la consumul de gaze estimat, cu avizul ANRE. Articolul 20Anexele A, B şi C fac parte integrantă din prezentele norme. ANEXA Ala norme DOCUMENTAŢIE-CADRU DE ATRIBUIRE LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ A. INFORMAŢII GENERALE A.1. Informaţii privind autoritatea contractantă: denumirea autorităţii contractante: Ministerul Economiei (ME) în calitate de concedent;

cod fiscal: ........ ........ .............;

adresa: ........ ................ ................ ................ ........ ........;

numărul de telefon: ........ ................, fax: ........ ................; e-mail: ........ ................ .............;

persoane de contact: ........ ........ .......... funcţia .............. .A.2. Obiectul contractului de concesiune Serviciul public de distribuţie a gazelor naturale, reprezentând ansamblul activităţilor şi operaţiunilor desfăşurate de către concesionar pentru sau în legătură cu activitatea de distribuţie a gazelor naturale în cadrul perimetrului concesiunii ...... (numele/locul) ......., inclusiv construcţia, exploatarea, dezvoltarea şi reabilitarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale şi utilizarea acestora, conform precizărilor din caietul de sarcini. Perioada de concesionare: maximum 49 de ani începând de la data semnării contractului de concesiune. A.3. Vizitarea amplasamentului Ofertantului i se recomandă să viziteze şi să examineze amplasamentul şi împrejurimile acestuia şi să obţină pentru el însuşi, pe propria răspundere, toate informaţiile necesare pentru elaborarea ofertei şi încheierea contractului. Costul acestei vizite este suportat de ofertant. Vizitarea amplasamentului se poate face la o dată stabilită de comun acord cu Consiliul Local al ............., după anunţarea datei licitaţiei. A.4. Procedura aplicată: licitaţie publică deschisă A.5. Legislaţie aplicabilă Atribuirea contractului de concesiune se realizează potrivit Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale, aprobate prin hotărâre a Guvernului. B. CRITERII DE CALIFICARE PENTRU OFERTANŢI B.1. Cerinţe minime de calificare în vederea stabilirii ofertelor admisibile pentru deschidere Documente obligatorii: a)prezentarea în original a scrisorii de garanţie bancară - formularul nr. 8 la prezenta documentaţie; cuantumul garanţiei pentru participare este de 2% din valoarea estimată a investiţiei, perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare este de 60 de zile de la data deschiderii ofertelor; b)dovada depunerii ofertei, în termenul-limită de depunere a ofertelor prevăzut în anunţul de participare; c)împuternicirea scrisă din partea ofertantului pentru persoanele desemnate să asiste la şedinţa de deschidere a ofertelor.Ofertantul este descalificat în situaţia în care: a)nu prezintă documentele prevăzute la lit. B.1; b)valoarea scrisorii de garanţie este mai mică decât cuantumul stabilit; c)depunerea ofertei s-a făcut după termenul-limită de depunere a ofertelor sau la altă adresă decât cele stabilite în anunţul de participare; d)oferta a fost depusă de un ofertant care, în ultimii 2 ani, din motive imputabile acestuia, nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia.B.2. Cerinţe minime de calificare în vederea stabilirii ofertelor admisibile pentru evaluare Documente obligatorii privind situaţia personală a ofertantului 1. Declaraţie pe propria răspundere privind eligibilitatea, completată în conformitate cu formularul nr. 1 la prezenta documentaţie. 2. Declaraţie pe propria răspundere privind situaţia personală, completată în conformitate cu formularul nr. 2 la prezenta documentaţie, privind neîncadrarea în următoarele situaţii: a)în ultimii 5 ani a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani; b)este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător-sindic sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;c)face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute la lit. b); d)nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit; e)a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.3. Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit, valabile la data deschiderii ofertelor - formulare-tip eliberate de autorităţile competente din ţara în care ofertantul este rezident, din care să reiasă că ofertantul nu are datorii la bugetul general consolidat sau la bugetele locale. 4. Certificat/Document emis sau contrasemnat de o autoritate ori de către clientul beneficiar al ofertantului, care să confirme că ofertantul şi-a îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile contractuale şi nu a produs prejudicii beneficiarilor în ultimii 2 ani. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi din motive obiective ofertantul nu are posibilitatea obţinerii certificatului/documentului, demonstrarea prestărilor de servicii se realizează printr-o declaraţie a ofertantului, conform formularului nr. 3. 5. Declaraţie pe propria răspundere privind respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de muncă şi protecţia muncii. Ofertantul este descalificat în situaţia în care: a)nu prezintă documentele prevăzute mai sus; b)prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie; c)se constată neîndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit, valabile la data deschiderii ofertelor.Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale Documente obligatorii:

pentru persoane juridice române: certificate emise de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, respectiv certificatul de înmatriculare şi certificatul constatator;

pentru persoane juridice străine: documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident;

ofertanţii persoane juridice străine vor prezenta toate documentele solicitate prin documentaţia de atribuire, traduse în limba română de traducători autorizaţi;

filialele societăţilor, înregistrate la oficiul registrului comerţului, participă la licitaţie în nume propriu, cu documentele de calificare şi selecţie proprii filialei. Sucursalele înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului pot participa la licitaţie numai în numele societăţii-mamă, prin împuternicire. În acest caz, documentele de calificare şi de selecţie ce se vor prezenta vor fi cele ale societăţii-mamă, iar contractul se încheie cu împuternicire din partea acesteia;

filialele firmelor străine înregistrate în România, cu personalitate juridică proprie, pot participa la licitaţie în nume propriu, cu condiţia îndeplinirii criteriilor de calificare, fără luarea în considerare a datelor de calificare a firmelor străine care au subscris şi au vărsat capitalul filialei şi care, din punct de vedere contractual, sunt persoane juridice diferite de ofertant. Sucursalele şi reprezentanţele societăţilor străine care nu sunt înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului nu pot participa la licitaţie în nume propriu şi nici în numele societăţii-mamă.Ofertantul este descalificat în situaţia în care: a)nu prezintă documentele prevăzute mai sus; b)prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.Situaţia economică şi financiară Documente obligatorii: a)copii ale bilanţurilor contabile din ultimii 2 ani, vizate şi înregistrate de organele competente, şi o scrisoare de bonitate financiară emisă de o bancă din România sau cu corespondent în România, care să conţină obligatoriu următorii indicatori financiari obţinuţi pe baza ultimului bilanţ contabil: lichiditatea generală = active circulante/datorii pe termen scurt; solvabilitatea patrimonială = capital propriu/total pasiv x 100; rata de rentabilitate a activelor = (profit net/active totale) x 100.Este obligatoriu ca ofertanţii să prezinte lichiditate generală şi solvabilitate patrimonială pozitivă; b)ofertanţii vor face dovada disponibilului financiar cert, reprezentând minimum 3% din întreaga valoare a investiţiei preconizate, printr-o scrisoare de bonitate emisă de o bancă din România sau cu corespondent în România; c)structura organizatorică a ofertantului şi capitalul său social: în virtutea obligaţiilor ce decurg după încheierea contractului de concesiune, concesionarul trebuie să demonstreze că prin structura sa organizatorică şi capitalul său social este capabil să asigure exploatarea eficace, în regim de siguranţă, continuitate şi permanenţă a serviciului de distribuţie a gazelor naturale; ofertantul trebuie să demonstreze experienţă în organizarea finanţării în scopul realizării investiţiei şi punerii în funcţiune a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, iar ulterior în scopul exploatării şi dezvoltării acestuia; d)metoda obţinerii finanţării externe, în situaţia în care există: ofertantul prezintă în ofertă, în cazul în care intenţionează să obţină finanţare externă pentru realizarea investiţiei, metoda prin care obţine această finanţare; ofertantul se angajează să asigure finanţarea investiţiei potrivit celor descrise în caietul de sarcini.Ofertantul este descalificat în situaţia în care: a)nu prezintă documentele şi cerinţele minime prevăzute mai sus; b)prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.Capacitatea tehnică şi/sau profesională Documente obligatorii: a)informaţii generale în conformitate cu datele cuprinse în formularul nr. 4 la prezenta documentaţie; b)declaraţie privind partea/părţile din contractul de concesiune care este/sunt îndeplinită/îndeplinite de subcontractanţi şi specializarea acestora în conformitate cu datele cuprinse în formularul nr. 5 la prezenta documentaţie, însoţită şi de acordurile de subcontractare; subcontractanţii care urmează să îndeplinească mai mult de 10% din contractul de concesiune trebuie să completeze cu propriile date formularul nr. 4 la prezenta documentaţie - în cazul în care nu există subcontractanţi se precizează acest lucru.În cazul participării unui ofertant care are sucursale şi filiale în subordine se vor prezenta certificate atât pentru societatea-mamă, cât şi pentru sucursala sau filiala împuternicită; c)fişă/fişe de informare privind serviciile similare, ca natură şi complexitate, cu obiectivul supus licitaţiei, realizată/realizate de ofertanţi în conformitate cu datele cuprinse în formularul nr. 6 la prezenta documentaţie; d)declaraţie pe propria răspundere a viitorului concesionar; în cazul în care, pe parcursul derulării contractului, apar subcontractanţi, acesta este obligat să înştiinţeze concedentul şi totodată are obligaţia să certifice că toate obligaţiile pe lucrările subcontractate rămân în sarcina concesionarului.Ofertantul este descalificat în situaţia în care: a)nu prezintă documentele prevăzute mai sus; b)prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.Standarde de asigurare a calităţii: Documente obligatorii: La data depunerii ofertelor, ofertanţii vor prezenta acreditările de conformitate cu standardele de calitate şi de mediu în vigoare - ISO 9001 şi ISO 14001, în copie, semnate de reprezentantul legal al ofertantului şi ştampilate pentru atestarea conformităţii. Ofertantul este descalificat în situaţia în care: a)nu prezintă documentele prevăzute mai sus; b)prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.Ofertantul prezintă toate documentele obligatorii în original sau copie legalizată. C. ELABORAREA OFERTEI Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării şi prezentării ofertei sale, precum şi documentelor care o însoţesc, iar autoritatea contractantă nu este responsabilă sau răspunzătoare pentru costurile respective. Limba de redactare a ofertei: limba română Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data deschiderii Oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă: 1. Propunerea tehnică Ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele prevăzute în caietul de sarcini. Modul de prezentare a propunerii tehnice trebuie să asigure posibilitatea verificării corespondenţei propunerii tehnice cu specificaţiile prevăzute în caietul de sarcini. 2. Propunerea financiară Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă indicat în documentaţia de atribuire (formularul nr. 7 la prezenta documentaţie). Documentele care însoţesc oferta sunt cele prevăzute la lit. B. 3. Dreptul de a solicita clarificări Orice operator economic care a obţinut un exemplar din documentaţia de atribuire are dreptul de a solicita în scris clarificări despre elementele cuprinse în aceasta. Solicitările de clarificări vor fi transmise la numărul de fax:......... . D. PREZENTAREA OFERTEI Ofertele pot fi depuse sau transmise prin poştă la adresa indicată în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire. Adresa la care se depune/transmite oferta: ........ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............. Data-limită pentru depunerea ofertei: ........ ........, ora ......... . Oferta se prezintă în două exemplare, un exemplar în original şi unul în copie. Fiecare exemplar se introduce în câte un plic sigilat, denumit plic interior, notând corespunzător plicurile cu „Original“ şi „Copie“. Acestea împreună cu documentele de calificare vor fi introduse într-un alt plic, denumit plic exterior, care se sigilează. Pe plicul exterior este lipită eticheta prezentă în formularul nr. 9 la prezenta documentaţie. Plicului exterior sigilat i se vor ataşa formularul nr. 10 „Scrisoarea de înaintare“ şi formularul nr. 8 „Scrisoare de garanţie bancară“ (scrisoarea de garanţie bancară şi scrisoarea de înaintare nu se introduc în plicul exterior). Plicul exterior cuprinde toate documentele obligatorii prevăzute la lit. B (documente de calificare) şi plicurile interioare („Original“ şi „Copie“). Conţinutul plicului interior În plicul exterior ofertantul introduce două plicuri, notând corespunzător plicurile cu „Original“ şi „Copie“, care vor conţine: a)oferta financiară (formularul nr. 7 la prezenta documentaţie); b)oferta tehnică; c)contractul-cadru de concesiune - condiţiile din contractul-cadru de concesiune vor fi însuşite prin semnătură şi parafă, cu sau fără obiecţiuni.Observaţie: Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi semna fiecare pagină a ofertei, precum şi de a anexa un opis al documentelor prezentate. Oferte întârziate Data şi ora până la care pot fi depuse, respectiv pot fi primite ofertele sunt denumite termenul-limită de depunere a ofertelor. Ofertele primite şi înregistrate de către autoritatea contractantă după termenul-limită de depunere a ofertelor prevăzut în anunţul de participare, respectiv data de .........., vor fi excluse de la licitaţie şi vor fi înapoiate ofertanţilor fără a fi deschise. Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită în anunţul de participare ori care este primită de către autoritatea contractantă după expirarea termenului-limită pentru depunere se returnează nedeschisă. Nu se acceptă ofertă comună. E. DESCHIDEREA ŞI EVALUAREA OFERTELOR Ora, data şi locul deschiderii ofertelor: ................ ora ........, la sediul autorităţii contractante din ........ ................ ........ ........... (adresa)

Direcţia ........ ................ ................ ........Modul de lucru al Comisiei de evaluare 1. Comisia de evaluare are obligaţia de a deschide ofertele la data, ora şi locul indicate în anunţul de participare. 2. Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor. 3. În cadrul şedinţei de deschidere nu este permisă respingerea niciunei oferte, cu excepţia celor care:

au fost depuse după data şi ora de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în anunţul de participare;

nu sunt însoţite de garanţia de participare, astfel cum a fost solicitată în documentaţia de atribuire.4. Şedinţa de deschidere se finalizează printr-un proces-verbal semnat de membrii Comisiei de evaluare şi de reprezentanţii ofertanţilor, în care se consemnează modul de desfăşurare a şedinţei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor şi elementele principale ale fiecărei oferte. 5. Comisia de evaluare are obligaţia de a transmite un exemplar al procesului-verbal de deschidere tuturor ofertanţilor participanţi la procedura de atribuire, indiferent dacă aceştia au fost sau nu prezenţi la şedinţa de deschidere. 6. Orice decizie cu privire la calificarea ofertanţilor sau, după caz, cu privire la evaluarea ofertelor se adoptă de către Comisia de evaluare în cadrul unor şedinţe ulterioare şedinţei de deschidere a ofertelor. 7. Comisia de evaluare are obligaţia verificării modului de îndeplinire a criteriilor de calificare de către fiecare ofertant. 8. Comisia de evaluare are obligaţia de a analiza şi de a verifica fiecare ofertă atât din punctul de vedere al elementelor tehnice propuse, cât şi din punctul de vedere al aspectelor financiare pe care le implică. 9. Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerinţelor minime prevăzute în caietul de sarcini. 10. Pe parcursul analizării şi verificării documentelor prezentate de ofertanţi, Comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricând clarificări sau completări ale documentelor prezentate de aceştia pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare sau pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate. 11. Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii: a)se încadrează în categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (3) din norme; b)a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte cerinţele minime de calificare; c)a fost depusă de un ofertant care, în ultimii 2 ani, din motive imputabile acestuia, nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia; d)nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de muncă şi de protecţie a muncii.12. Oferta este considerată neconformă în următoarele situaţii: a)nu satisface cerinţele caietului de sarcini; b)conţine propuneri referitoare la clauzele contractuale care sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă; c)preţul inclus în propunerea financiară nu asigură executarea întregului volum fizic al lucrărilor prevăzute în caietul de sarcini; d)redevenţa nu corespunde solicitărilor minimale din caietul de sarcini; e)în cazul în care nu răspunde la clarificări în termenul precizat de Comisia de evaluare.13. Ofertele care nu se încadrează în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 10 alin. (11) şi (12) din norme sunt singurele oferte care pot fi considerate admisibile. 14. Oferta câştigătoare se stabileşte numai dintre ofertele admisibile; Comisia de evaluare declară câştigătoare oferta care a întrunit cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriului „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic“. 15. Orice decizie a Comisiei de evaluare trebuie să întrunească votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi; votul membrilor Comisiei de evaluare se reflectă prin punctajul individual acordat fiecărei oferte. 16. Membrii Comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptată au obligaţia de a-şi prezenta punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală, care se ataşează procesului-verbal. 17. După ce a finalizat evaluarea ofertelor, Comisia de evaluare are obligaţia de a elabora un raport al procedurii de atribuire, care se înaintează conducătorului autorităţii contractante, în vederea aprobării şi apoi a încheierii contractului de concesiune. 18. Ministerul Economiei, prin direcţia de specialitate, are obligaţia de a informa toţi ofertanţii în legătură cu rezultatul aplicării procedurii de atribuire, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului procedurii de atribuire. În adresa transmisă fiecărui ofertant se specifică punctajul obţinut de acesta, precum şi numele şi punctajul societăţii câştigătoare. 19. Activitatea Comisiei de evaluare încetează după elaborarea raportului procedurii de atribuire. 20. Dacă în urma desfăşurării procedurii de licitaţie publică deschisă nu a fost desemnat un câştigător, procedura de licitaţie publică deschisă se încheie. 21. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de concesiune: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. 22. Comisia de evaluare face evaluarea ofertelor admise pe baza criteriilor prezentate mai jos şi în conformitate cu numărul maxim de puncte acordat pentru fiecare criteriu. Criteriile de evaluare a ofertelor admise sunt:

Nr. crt. Criteriul Nr. maxim Observaţii
Aspecte economice ale ofertei - 65 de puncte
1. Situaţia economică şi financiară a ofertantului 20
2. Experienţa ofertantului în executarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale 10
3. Experienţa ofertantului privind punerea în funcţiune şi/sau exploatarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale 10
4. Planul de finanţare pentru punerea în funcţiune, dezvoltarea şi exploatarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv documente justificative privind surse de finanţare 20
5. Valoarea redevenţei ofertată - % din tariful de distribuţie 5
Aspecte tehnice ale ofertei - 30 de puncte
6. Pregătirea organizatorică şi tehnică a ofertantului 20
7. Programul de construcţie, care specifică data începerii, etapizarea şi finalizarea investiţiilor conform caietului de sarcini 10
Aspecte juridice ale ofertei - 5 puncte
8. Condiţiile concesiunii acceptate de către ofertant şi prezentate în caietul de sarcini 5
Număr maxim de puncte 100

23. Acordarea punctelor în cadrul procesului de evaluare se efectuează după cum urmează:

(i) Punctajul pentru criteriul 1 se acordă astfel:
a) cifra de afaceri medie anuală din domeniul de distribuţie a gazelor naturale al ofertantului - se utilizează formularul nr. 4 - Informaţii generale = maximum 5 puncte.
Ofertantul care are cifra de afaceri cea mai mare obţine maximul de puncte. Pentru ceilalţi ofertanţi se va aplica principiul proporţionalităţii directe;
b) lichiditate generală > 1 = 5 puncte;
lichiditate generală = 1 = 2 puncte;
lichiditate generală < 1 = 0 puncte;
c) solvabilitate patrimonială peste 30% = 5 puncte;
solvabilitate patrimonială 10%-30% = 2 puncte;
solvabilitate patrimonială < 10% = 0 puncte;
d) rata de rentabilitate a activelor = maximum 5 puncte.
Ofertantul care are rata de rentabilitate cea mai mare va obţine maximul de puncte. Pentru ceilalţi ofertanţi se va aplica principiul proporţionalităţii directe.
(ii) Punctajul pentru criteriul 2 se va acorda astfel:
Se va prezenta o listă cu sistemele de distribuţie de gaze naturale aferente localităţilor concesionate de ofertant şi/sau localităţilor în care nu este concesionar, dar în care a participat la execuţia acestor sisteme.
Punctajul maxim îl va obţine ofertantul care a executat numărul cel mai mare de sisteme de distribuţie finalizate. Se vor prezenta şi procesele-verbale de recepţie a sistemelor de distribuţie executate.
(iii) Punctajul pentru criteriul 3
Ofertanţii vor prezenta o listă a localităţilor în care au avut loc puneri în funcţiune ale reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, specificând numărul de km de reţele de distribuţie puşi în funcţiune corespunzător fiecărei localităţi şi suma totală a km de reţea PIF până la momentul licitaţiei. Se va puncta cu punctaj maxim de 10 puncte cel mai mare număr total de km puşi în funcţiune; pentru restul ofertanţilor se va aplica principiul proporţionalităţii directe.
Ofertanţii vor prezenta pentru fiecare locaţie unde există puneri în funcţiune ale reţelelor de distribuţie a gazelor naturale orice document care atestă îndeplinirea criteriului.
(iv) Punctajul pentru criteriul 4
Se prezintă un plan de finanţare pentru punerea în funcţiune, dezvoltarea şi exploatarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale. Ca documente justificative privind sursele de finanţare se vor prezenta: scrisoare bancară privind o linie de credit la nivelul valorii participării ofertantului ca aport la obiectivul de investiţii (în cazul în care există cofinanţare din partea primăriilor locale) sau la nivelul valorii totale a obiectivului de investiţii, în cazul în care ofertantul participă singur la finanţare, contract de împrumut.
Se acordă punctaj maxim ofertantului care prezintă valoarea cea mai mare, demonstrată printr-o linie de credit, contract de împrumut; pentru restul ofertanţilor se aplică principiul proporţionalităţii directe.
(v) Punctajul pentru criteriul 5
Obţine punctajul maxim ofertantul care se angajează să plătească cea mai mare redevenţă, iar pentru restul ofertanţilor se aplică principiul proporţionalităţii directe.
(vi) Pentru punctarea criteriului 6
Se prezintă schema organizatorică, precum şi o listă cu personalul tehnic calificat şi autorizat în domeniul gazelor naturale. De asemenea, se vor prezenta o listă şi o descriere amănunţită a utilajelor/aparaturii specifice execuţiei/operării reţelelor de distribuţie a gazelor naturale.
Obţine punctaj maxim de 10 puncte ofertantul care deţine cel mai mare număr de personal calificat şi punctaj maxim de 10 puncte ofertantul care deţine cel mai mare număr al utilajelor specifice execuţiei/ operării de sisteme de distribuţie a gazelor naturale; pentru restul ofertanţilor se aplică principiul proporţionalităţii directe.
În cazul în care ofertantul declară faptul că părţi din contract sunt îndeplinite de subcontractanţi, se vor prezenta listele de mai sus ale subcontractanţilor.
(vii) Pentru punctarea criteriului 7
Se prezintă graficul fizic şi valoric de execuţie şi finalizare a investiţiei pe obiective, etape şi punere în funcţiune. Se punctează cu punctaj maxim durata cea mai scurtă de realizare şi finalizare a investiţiei.
(viii) Pentru punctarea criteriului 8:
Ofertantul care acceptă toate condiţiile prezentate în caietul de sarcini obţine punctajul maxim de 5 puncte.

24. Pe parcursul evaluării şi comparării ofertelor, Comisia de evaluare poate solicita consultarea firmei de proiectare care a întocmit documentaţia de licitaţie, precum şi a ofertanţilor în scopul soluţionării corecte a unor situaţii neclare. 25. Comisia de evaluare declară câştigătoare oferta care a întrunit cel mai mare punctaj, întocmindu-se procesul-verbal şi raportul de evaluare. 26. Dacă în urma desfăşurării procedurii de licitaţie publică deschisă nu au fost depuse oferte sau niciuna dintre ofertele depuse nu a fost admisă, procedura de licitaţie publică deschisă se încheie. 27. Dacă în urma desfăşurării procedurii de licitaţie publică deschisă există o singură ofertă admisibilă pentru evaluare, se procedează la aplicarea criteriilor de evaluare şi este declarată de către Comisia de evaluare ofertă câştigătoare, dacă obţine minimum 70 de puncte. 28. Comisia de evaluare înaintează, în termen de 3 zile lucrătoare, Raportul procedurii de atribuire ministrului economiei, spre aprobare. 29. După aprobarea raportului prevăzut mai sus, direcţia de specialitate comunică fiecărui ofertant rezultatul aplicării procedurii, precizând punctajul obţinut de acesta şi punctajul obţinut de oferta câştigătoare. Ofertantului câştigător i se transmite şi invitaţia pentru semnarea contractului de concesiune. 30. Ofertanţii se consideră a fi informaţi prin simpla primire a scrisorilor recomandate cu confirmare de primire - care conţin acceptarea sau respingerea ofertelor, începând de la data primirii acestora. 31. Contractul de concesiune se încheie cu ofertantul declarat câştigător, în perioada de valabilitate a ofertei, dar nu mai devreme de 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului procedurii de atribuire. 32. Autoritatea contractantă execută scrisoarea de garanţie bancară de participare la licitaţia publică deschisă în următoarele situaţii: a)ofertantul îşi retrage oferta după deschiderea acesteia; b)ofertantul declarat câştigător refuză să semneze contractul de concesiune.F. CERINŢE IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ Contractul de concesiune se încheie cu ofertantul declarat câştigător, în perioada de valabilitate a ofertei, dar nu mai devreme de 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului procedurii de atribuire. Semnarea şi parafarea contractului de concesiune se fac la sediul autorităţii contractante, cu această ocazie părţile prezentând şi documentele de împuternicire în vederea semnării - dacă este cazul. După încheierea contractului de concesiune concedentul transmite în 30 de zile calendaristice la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) un exemplar original al contractului de concesiune. Concesionarul are obligaţia de a solicita ANRE toate autorizaţiile şi licenţele necesare pentru desfăşurarea activităţilor de distribuţie şi furnizare a gazelor naturale conform legislaţiei în vigoare. FORMULARE Formularul nr. 1 Ofertant ........ ................ ............... (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind eligibilitatea Subsemnatul, ........ ................ ................ ................ ................ ..............., reprezentant împuternicit al ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situaţia prevăzută la subcap. B.2, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o altă candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ........ ................ ................ ................ ........ ............ (Se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei.) Data completării ........ .......... Operator economic, ........ ............. (semnătura autorizată) Formularul nr. 2 Ofertant ........ ................ ............... (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind situaţia personală Subsemnatul, ........ ................ ................ ................ ................ ........ ..............., în calitate de ofertant (Se inserează numele operatorului economic - persoană juridică.) la procedura de ........ ................ .............. pentru concesionarea ........ ................ ................ ........ .......... . (Se menţionează procedura.) (Se inserează denumirea serviciului.) la data de ........ ........ ........., organizată de ........ ................ ................ ................ ................ ........ .........., (Se inserează data.) (Se inserează numele autorităţii contractante.) declar pe propria răspundere că: a)nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, în ultimii 5 ani, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani; b)nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic; c)mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit, până la data solicitată ........ ...............; d)nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; e)în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit obligaţiile contractuale, fără producerea de prejudicii beneficiarilor; f)am prezentat informaţiile solicitate de autorităţile contractante; g)nu am prezentat informaţii false în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem. Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. Ofertant, ........ ................ ............... (semnătură autorizată) Formularul nr. 3 DECLARAŢIE privind îndeplinirea obligaţiilor contractuale Ofertant ........ ................ ............... (denumirea/numele) Subsemnatul, ........ ................ ................ ................ ................ ..............., reprezentant împuternicit al ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..........., declar pe propria răspundere, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic) sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că miam îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile contractuale şi că nu am produs prejudicii beneficiarilor ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... în ultimii 2 ani. (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic) Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem. Data completării ........ ........ ........ Ofertant, ........ ................ ............... (semnătură autorizată) Formularul nr. 4 Ofertant ........ ................ ............... (denumirea/numele) INFORMAŢII GENERALE Subsemnatul, ........ ................ ................ ............, reprezentant legal al societăţii, declar pe propria răspundere următoarele: 1. Firma: ........ ................ ................ ................ ........ ............ (denumirea şi forma de organizare a operatorului economic) 2. Sediul social: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ (adresa completă şi a sediului central, telefon/telex/telefax) 3. Certificatul de înmatriculare al operatorului economic la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ........ ................ ............. (numărul şi data înmatriculării) 4. Capitalul social (mii lei): ........ ........ ............ (subscris şi vărsat) 5. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (milioane lei)

Nr. crt. Domeniile de activitate Cifra de afaceri anuală (milioane lei) pe domenii de activitate, aferentă exerciţiului financiar pe ultimii 3 ani Cifra medie de afaceri anuală
................ ............... ................
0 1 2 3 4 5
1.
2.
3.
4.
Total:

6. Până la data de ........ ........ ......... la dosarul firmei nu s-au operat cereri de înscrieri de menţiuni conform art. 21 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 7. Biroul sucursalelor (filialelor) locale (dacă este cazul) sunt: ........ ................ ................ ................ ................ .............. . (adresele complete, nr. de telefon/telex/fax) 8. Certificatele de înmatriculare ale sucursalelor (filialelor) locale la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (judeţul): ........ ................ ................ ................ .......... (numerele şi datele înmatriculării) 9. Obiectul de activitate, pe domenii, este ........ ................ ................ ................ ........ ........... . (conform celor înscrise în statutul societăţii) 10. Informaţii despre acţionarii societăţii care au rol hotărâtor în domeniul principal de activitate şi din punct de vedere financiar ........ ................ ................ ................ ................ ............. Semnătura ........ ........ ........ Formularul nr. 5 Operator economic ........ ................ ............... (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind partea/părţile din contract care este/sunt îndeplinită/îndeplinite de subcontractanţi şi specializarea acestora Subsemnatul, ........ ................ ................ ................ ................ ..............., reprezentant împuternicit al ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................, declar pe propria răspundere, (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului) sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. Subsemnatul autorizez prin prezenta declaraţie orice instituţie, societate, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........ ................ ................ ................ ................ (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ........ ................ ................ ................ ........ ............. (Se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei.) Operator, ........ ................ ............... (semnătură autorizată)

Nr. crt. Denumirea subcontractantului Partea/Părţile din contract ce urmează a fi subcontractantă/e Acord subcontractor cu specimen de semnătură

Operator economic, ........ ................ ............... (semnătura autorizată) Formularul nr. 6 Ofertant ........ ................ ............... FIŞA DE INFORMARE privind serviciile similare, ca natură şi complexitate, cu obiectivul supus licitaţiei, realizate de ofertanţi Denumirea serviciului ........ ................ .............. Date tehnice şi economice ........ ................ .......... Ofertant, ........ ................ ............... (semnătura autorizată) L.S. Formularul nr. 7 Ofertant ........ ................ ............... FORMULAR DE OFERTĂ Către ........ ................ ................ ........ Domnilor, 1. Examinând caietul de sarcini şi celelalte documente privind realizarea de investiţii necesare pentru distribuţiile existente şi în funcţionare, precum şi înfiinţarea de distribuţii noi în anumite localităţi sau de dezvoltare, subsemnaţii ne oferim să finanţăm lucrările de investiţie, conform caietului de sarcini, cu o sumă exprimată în lei fără TVA de minimum ........ ................ ........ .......... (în cifre şi litere) sau în euro de minimum ........ ................ ........ .......... . (în cifre şi litere) 2. Pe durata concesionării pentru exploatarea concesiunii oferim o redevenţă de ..........% (dar nu mai puţin de 1%) din valoarea tarifului de distribuţie. 3. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este acceptată, să solicităm la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei toate autorizaţiile şi licenţele necesare pentru construcţia, punerea în funcţiune, operarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale şi pentru comercializarea gazelor naturale, să începem lucrările prevăzute în caietul de sarcini cât mai curând posibil şi să terminăm lucrările în ........ ................ ........ .......... luni calendaristice. (cifre şi litere) 4. Acceptăm să menţinem această ofertă pentru o durată de valabilitate de 60 de zile de la termenul-limită de depunere a ofertelor stabilit de dumneavoastră, care rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea acestei perioade. 5. Până la încheierea contractului de concesiune întocmit şi semnat de dumneavoastră, această ofertă, împreună cu acceptarea ei în scris de către dumneavoastră, constituie un angajament ferm. 6. Condiţiile de acordare a concesiunii cuprinse în documentele licitaţiei ni le însuşim cu/fără obiecţii. În plus, în cazul adjudecării licitaţiei în favoarea noastră, mai oferim următoarele facilităţi: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. Dată în ziua de ........ luna ...... anul ........ de către ........ ................ ................ ............ în calitate de ........ ........ ..............., (denumirea societăţii ofertante) legal autorizat să semneze ofertele pentru şi în numele ........ ................ ................ ............... Semnătura ........ ................ ............... Formularul nr. 8 Banca ........ ................ ............... (denumirea) SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale Către ........ ................ ................ ................ ........... (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ........ ................ ................ ................, noi, ........ ................ ............, (denumirea contractului de concesiune) (denumirea băncii) având sediul înregistrat la ........ ................ ................ ................ ........ ........, ne obligăm faţă de ........ ................ ................ .......... (adresa băncii) (denumirea autorităţii contractante) să plătim suma de ........ ........ .......... la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, (în litere şi în cifre) cu condiţia ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare: a)ofertantul ........ ................ ............ şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia; (denumirea/numele) b)oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ........ ................ ............ nu a constituit garanţia de bună execuţie (denumirea/numele) în perioada de valabilitate a ofertei; c)oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ........ ................ ............ a refuzat să semneze contractul de concesiune (denumirea/numele) în perioada de valabilitate a ofertei. Prezenta garanţie este valabilă până la data de ........ ............. . Parafată de Banca ........ ........ ............. în ziua ...... luna ............... anul ........ ................ ............... (semnătură autorizată) Formularul nr. 9 Eticheta Sediul organizatorului licitaţiei ........ ................ ................ ........ OFERTĂ Pentru licitaţia publică deschisă privind concesionarea serviciului public de distribuţie a gazelor naturale în perimetrul indicat în anunţul din Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. ............ /data A nu se deschide înainte de data ........ ........ ......... ora .......... Formularul nr. 10 Ofertantul înregistrat la sediul autorităţii contractante ........ ................ .............. nr. ........./......... (denumirea/numele) SCRISOARE DE ÎNAINTARE Către ........ ................ ............... Ca urmare a anunţului de participare publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. ...... din ........ ............... privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune ........ ..............., (ziua, luna, anul) noi, ........ ................ ........... vă transmitem alăturat următoarele: (denumirea ofertantului)

documentul ........ ................ ................ ................ ........ ........ privind garanţia pentru participare, (tipul, seria/numărul şi emitentul) în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire;

coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând în original şi un număr de ............ copii;

oferta;

documentele care însoţesc oferta.Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele. Data completării de către ofertant, ........ ................ ........ ........ (semnătura autorizată) ANEXA Bla norme CONŢINUTUL-CADRU al caietului de sarcini al concesiunii serviciului public de distribuţie a gazelor naturale Cuprinsul caietului de sarcini: 1. Obiectul concesiunii 2. Obiectivele concedentului 3. Durata concesiunii 4. Investiţiile pe care concesionarul este obligat să le realizeze. Termene de realizare 5. Regimul bunurilor utilizate de concesionar în derularea concesiunii 6. Redevenţa şi garanţii financiare 7. Responsabilităţi privind protecţia mediului 8. Interdicţia subconcesionării serviciului public concesionat 9. Forma de control şi de monitorizare cerută de concedent 10. Alte condiţii Anexe: 1. Anexa ........... - adresa ........ ........ ........ (de la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. referitor la planificarea investiţiei aferente: conductă, racord înaltă presiune, staţie de reglare, măsurare, predare - SRMP, după caz) Acest document este necesar pentru ca ofertantul să fie informat corect în legătură cu costurile necesare pentru punerea în funcţiune a sistemului de distribuţie a gazelor naturale. 2. Anexa ........ - ........., document emis de primărie cu privire la modalitatea de punere la dispoziţia concesionarului pe toată durata concesiunii a terenurilor ce vor fi ocupate definitiv pentru realizarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale (hotărâre a consiliului). Hotărârea Consiliului Local al Comunei ............... prin care: a)se avizează modalitatea de punere la dispoziţia viitorului concesionar al serviciului de distribuţie, cu titlu gratuit, pe toată durata concesiunii, a terenurilor proprietate publică locală ocupate de obiectivele sistemului de distribuţie a gazelor naturale, precum şi pentru realizarea lucrărilor de execuţie, operare, întreţinere, reparaţii - conform dispoziţiilor art. 138 alin. (2) lit. d) din Legea energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare; b)se avizează - conform dispoziţiilor art. 109 din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, dreptul de uz şi dreptul de servitute al viitorului concesionar al reţelei de distribuţie asupra terenurilor şi altor bunuri proprietate publică, precum şi asupra activităţilor desfăşurate de persoane fizice sau juridice în vecinătatea capacităţilor, pe durata lucrărilor de dezvoltare, reabilitare, modernizare, respectiv de exploatare şi de întreţinere a capacităţilor respective, pentru:

(i) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare în vederea realizării, reabilitării sau modernizării obiectivelor/sistemelor;
(ii) dreptul de uz pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii prin efectuarea reviziilor, reparaţiilor şi a intervenţiilor necesare;
(iii) dreptul de servitute legală de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru instalarea de reţele, de conducte, de linii sau de alte echipamente aferente obiectivelor/sistemelor şi pentru accesul la locul de amplasare a acestora;
(iv) dreptul de a obţine restrângerea sau încetarea unor activităţi care ar putea pune în pericol persoane şi bunuri;
(v) dreptul de acces la utilităţile publice.

3. Anexa ......... - ......., document emis de investitor/investitori care a/au finanţat lucrări aferente înfiinţării distribuţiei de gaze naturale până la data concesionării serviciului public de distribuţie a gazelor naturale. Acest document este necesar pentru ca ofertantul să fie informat corect în legătură cu costurile necesare pentru punerea în funcţiune a sistemului de distribuţie a gazelor naturale. 4. Anexa ......... - devizul general din studiul de fezabilitate privind cheltuielile necesare realizării reţelelor (de înaltă presiune - racord şi SRMP, reţea de medie presiune, staţii de reglare măsurare de sector - SRMS şi reţea de redusă presiune). 5. Anexa A - lista zonelor delimitate care fac parte din perimetrul concesiunii. 6. Anexa B - valoarea totală a investiţiilor (pentru înaltă presiune - racord şi SRMP, medie presiune, SRMS-uri şi reţea redusă presiune). 7. Anexa C - Decizie a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) referitoare la avizare Studiu de fezabilitate conform prevederilor art. 104 alin. (3) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare. 1. Obiectul concesiunii Obiectul concesiunii îl constituie serviciul public de distribuţie a gazelor naturale în ........ ................ ................ ................ ........, (localităţile aparţinătoare comunei/oraşului/municipiului) judeţul ........ ............. (anexa A), având ca temei legal Ordinul ministrului economiei nr. .......... privind concesionarea serviciului public de distribuţie a gazelor naturale pentru una sau mai multe zone delimitate - unităţi administrativ-teritoriale, Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 749/2014 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale. Serviciul public de distribuţie a gazelor naturale Serviciul public de distribuţie a gazelor naturale reprezintă ansamblul activităţilor şi operaţiunilor desfăşurate de către concesionar pentru sau în legătură cu activitatea de distribuţie a gazelor naturale în cadrul perimetrului concesiunii, inclusiv construcţia, exploatarea, dezvoltarea şi reabilitarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale şi utilizarea acestora. Distribuţia gazelor naturale - activitatea de vehiculare a gazelor naturale printr-un sistem de conducte de distribuţie pentru a fi furnizate clienţilor, dar neincluzând furnizarea. Delimitarea unui sistem de distribuţie se realizează, după caz: a)de obiectivele de producţie de la robinetul aflat la ieşirea din staţia de reglare-măsurare-predare a producătorului; b)de sistemul de transport de la ieşirea din staţia de reglare-măsurare-predare a operatorului de transport; c)de alt sistem de distribuţie de la ieşirea din staţia de reglare/măsurare dintre operatorii de distribuţie; d)de clienţii finali de la ieşirea din staţiile/posturile de reglare/măsurare sau, după caz, ieşirea din robinetul de branşament către instalaţiile de utilizare ale acestora.Prin zonă delimitată se înţelege cel puţin o localitate (municipiu, oraş, comună) care formează o unitate administrativ-teritorială. Serviciul public de distribuţie a gazelor naturale, în contextul legislaţiei în vigoare, se realizează de către operatorul licenţiat de ANRE. Serviciul public de distribuţie a gazelor naturale se realizează în principal prin următoarele activităţi: a)operarea, întreţinerea, repararea, modernizarea şi dezvoltarea sistemului de distribuţie în condiţii de siguranţă, eficienţă economică şi de protecţie a mediului, activităţile urmând a fi desfăşurate în baza autorizaţiilor specifice pentru proiectare şi execuţie a sistemelor de alimentare cu gaze naturale, iar operarea urmând a se desfăşura în baza licenţei de distribuţie; b)punerea la dispoziţia clienţilor a cantităţilor de gaze naturale prevăzute în contractele de vânzare-cumpărare încheiate între clienţi şi respectivul furnizor; c)utilizarea sistemelor de distribuţie în condiţii nediscriminatorii faţă de toţi clienţii; d)furnizarea de informaţii celorlalţi operatori din sectorul gazelor naturale în vederea realizării condiţiilor de funcţionare sigură şi eficientă a sistemelor de alimentare cu gaze naturale a tuturor categoriilor de consumatori; e)păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor comerciale obţinute în cursul desfăşurării activităţilor; f)întocmirea şi urmărirea bilanţului de gaze naturale intrate în/ieşite din sistemul propriu; g)asigurarea accesului furnizorilor la clienţi în condiţii egale şi nediscriminatorii, în limitele capacităţii de distribuţie; h)evitarea subvenţiei încrucişate între categoriile de clienţi finali cu privire la repartizarea costurilor; i)asigurarea aprovizionării cu gaze naturale în condiţii de siguranţă şi la parametri nominali.În realizarea serviciului public de distribuţie a gazelor naturale concesionarul, în calitatea sa de titular al licenţei de distribuţie, are următoarele drepturi: a)să perceapă tarife corespunzător serviciilor prestate; b)să folosească, cu acordul autorităţii publice locale, cu titlu gratuit, terenurile domeniului public local pentru lucrările de execuţie, exploatare, întreţinere şi reparaţii pe care le execută, în condiţiile legii; c)să întrerupă funcţionarea instalaţiilor şi alimentarea cu gaze naturale pentru timpul strict necesar executării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, precum şi în alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare sau excepţionale, cu anunţarea prealabilă a dispecerilor sistemelor afectate şi, după caz, a consumatorilor; d)să aibă acces la instalaţiile de utilizare, conform contractelor şi ori de câte ori este necesară intervenţia, potrivit legii.2. Obiectivele concedentului 2.1. Alimentarea în condiţii de siguranţă şi de continuitate cu gaze naturale a tuturor clienţilor din zona delimitată - anexa ....., cu respectarea legislaţiei în vigoare, inclusiv a celei referitoare la protecţia mediului şi protecţia muncii. 2.2. Realizarea investiţiilor - finalizarea investiţiilor, dacă acestea au fost începute, necesare pentru îndeplinirea obiectivului menţionat la pct. 2.1. 2.3. Creşterea veniturilor la bugetul de stat prin încasarea redevenţei pentru concesionarea serviciului public de distribuţie a gazelor naturale. 3. Durata concesiunii Durata concesiunii este de maximum 49 de ani, începând de la data semnării contractului de concesiune. 4. Investiţiile pe care concesionarul este obligat să le realizeze. Termene de realizare 4.1. Localităţile aferente licitaţiei pentru concesionarea serviciului public de distribuţie a gazelor naturale din data de ...... sunt prezentate în anexa ......... . 4.2. Valoarea estimativă totală a investiţiilor pentru racordul gazelor naturale şi SRMP, calculată cu preţuri actualizate la nivelul lunii ....... (nu mai mult de 12 luni de data organizării licitaţiei), este de .......... euro (1 euro = ......), respectiv ..... lei, reprezentând realizarea a ............. km (după caz) şi valoarea estimativă a investiţiei aferente reţelei de distribuţie a gazelor naturale, calculată cu preţuri actualizate la nivelul lunii ..... (1 euro = .....), este de ........ euro, respectiv ...... lei, reprezentând realizarea a ...............km, conform devizului întocmit de S.C. ...... - S.R.L. - anexa ..... . 4.3. Investiţiile aferente realizării sistemului de distribuţie, aşa cum rezultă din studiul de fezabilitate întocmit de S.C. ........ - S.R.L., sunt prezentate în anexa ........... la prezentul caiet de sarcini. 4.4. Investiţiile aferente realizării SRMP, aşa cum rezultă din studiul de fezabilitate întocmit de S.C. ...... - S.R.L., sunt prezentate în anexa ..... la prezentul caiet de sarcini. 4.5. Investiţiile aferente realizării racordului de înaltă presiune, aşa cum rezultă din studiul de fezabilitate întocmit de S.C. ............ - S.R.L., sunt prezentate în anexa ....... la prezentul caiet de sarcini. 4.6. Alte cheltuieli necesare realizării investiţiei, aşa cum rezultă din studiul de fezabilitate întocmit de S.C. ............ - S.R.L., sunt prezentate în anexa ..... la prezentul caiet de sarcini. 4.7. Durata maximă de realizare a investiţiei este de ..... de la data semnării contractului de concesiune. În ofertă concesionarul prezintă graficul fizic şi valoric de execuţie şi finalizare a investiţiei pe obiective, etape şi punere în funcţiune. 4.8. Pentru obiectivele care nu au fost precizate prin contractul de concesiune al serviciului public de distribuţie a gazelor naturale din zonele delimitate, concesionarul are obligaţia de a elabora un program de dezvoltare propriu, în concordanţă cu evoluţia viitoare a consumului de gaze naturale. 5. Regimul bunurilor utilizate de concesionar în derularea concesiunii 5.1. În derularea prezentului contract, concesionarul utilizează următoarele categorii de bunuri: a)bunuri de retur - bunurile care revin de drept, gratuit şi libere de orice sarcini concedentului, la expirarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul concesiunii, precum şi cele care au rezultat în urma investiţiilor impuse prin caietul de sarcini; b)bunuri de preluare - bunurile care, la expirarea contractului de concesiune, pot reveni concedentului, în măsura în care acesta din urmă îşi manifestă intenţia de a prelua bunurile respective în schimbul plăţii unei compensaţii egale cu valoarea contabilă actualizată, conform dispoziţiilor caietului de sarcini. Sunt bunuri de preluare bunurile care au aparţinut concesionarului şi au fost utilizate de către acesta pe durata concesiunii; c)bunuri proprii - bunurile care, la expirarea contractului de concesiune, rămân în proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au aparţinut concesionarului şi au fost folosite de către acesta pe durata concesiunii, cu excepţia celor prevăzute la lit. b).5.2. În contractul de concesiune se menţionează repartiţia acestor bunuri la încetarea, din orice cauză, a concesiunii. 6. Redevenţa şi garanţii financiare 6.1. Redevenţa este de cel puţin 1% din tariful de distribuţie a gazelor naturale, aplicat la totalul cantităţii furnizate, plătibilă trimestrial, la data de 30 a lunii următoare trimestrului încheiat. 6.2. Obligaţia de plată a redevenţei începe la data punerii în funcţiune a sistemului de distribuţie a gazelor naturale. 6.3. Plata cu întârziere a redevenţei conduce la aplicarea de penalităţi, în cuantumul prevăzut pentru plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale. Se consideră întârziere la plata redevenţei depăşirea termenului scadent. 6.4. Concesionarul are obligaţia ca, în termen de 70 de zile de la data semnării contractului de concesiune, să depună cu titlu de garanţie a plăţii redevenţei o scrisoare de garanţie bancară necondiţionată, valoarea acesteia reprezentând o cotă-parte din redevenţa datorată către concedent pentru primul an de activitate. 6.5. În cazul depăşirii cu 30 de zile a scadenţei de plată, redevenţa şi penalităţile aferente se vor încasa cu prioritate din garanţia constituită conform pct. 6.4, cu înştiinţarea prealabilă a concesionarului în acest sens. 6.6. Concesionarul are obligaţia de a reconstitui garanţia depusă conform pct. 6.4, în cazul executării acesteia, în termen de 30 de zile calendaristice. 6.7. În termen de maximum 20 de zile de la data semnării contractului de concesiune, concesionarul prezintă concedentului scrisoarea de garanţie bancară de bună execuţie pentru garantarea investiţiilor asumate, în cuantum de 3% din valoarea totală a investiţiei, având valabilitate pentru toată perioada de realizare a investiţiei. 6.8. În cazul în care concesionarul nu face dovada realizării programului de investiţii la care s-a obligat prin angajamentul investiţional, la termenele expres menţionate în graficul fizic şi valoric de execuţie şi finalizare a investiţiei pe obiective, prevăzut la pct. 4.7, din culpa sa, acesta este notificat de către concedent şi este de drept pus în întârziere. După această perioadă concesionarul achită o despăgubire în cuantumul valorii redevenţei calculate la cantitatea de gaze ce ar fi trebuit să fie livrată, corespunzătoare perioadei în care se află în întârziere. După caz, corespunzător prejudiciului cauzat, concesionarul datorează penalităţi de 0,1% pe fiecare zi de întârziere calculate la valoarea investiţiei nerealizate conform graficului, respectiv daune-interese. Plata penalităţilor nu îl exonerează pe concesionar de realizarea investiţiilor angajate, cu excepţia situaţiei în care solicită expres încetarea contractului. 6.9. Penalităţile prevăzute la pct. 6.8 se vor executa proporţional din valoarea scrisorii de garanţie bancară de bună execuţie pentru garantarea investiţiilor. 6.10. Concesionarul are obligaţia de a reconstitui scrisoarea de garanţie bancară de bună execuţie pentru garantarea investiţiilor asumate, depusă conform pct. 6.7, în cazul executării acesteia, în termen de 30 de zile calendaristice de la data executării. 6.11. Penalităţile şi daunele-interese nu se cer de către concedent atunci când executarea obligaţiilor de către concesionar a devenit imposibilă din cauze neimputabile acestuia. 7. Responsabilităţi privind protecţia mediului 7.1. Responsabilităţile de mediu revin în exclusivitate concesionarului, începând de la preluarea terenului pe care execută investiţia până la încetarea contractului de concesiune, respectiv refacerea cadrului natural după execuţia lucrărilor de orice fel - de exemplu: investiţie, organizare de şantier, intervenţie, exploatare şi menţinerea acestuia în condiţii normale, utilizarea de echipamente nepoluante pentru mediul ambiant şi lipsite de riscuri pentru personalul din exploatare şi întreţinere, precum şi pentru aşezările umane. 7.2. În cursul lucrărilor de înfiinţare şi după terminarea acestora, concesionarul are obligaţia să nu afecteze în niciun fel suprafeţele de teren din afara celor alocate pentru concesiune. 7.3. Concesionarul are obligaţia de a deţine, pe cheltuiala sa, toate acordurile şi avizele solicitate de legislaţia privind mediul. 8. Interdicţia subconcesionării serviciului public de distribuţie a gazelor naturale Concesionarul nu are drept de subconcesionare a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale concesionat sub sancţiunea nulităţii absolute a contractului şi plata, după caz, de penalităţi şi daune-interese. 9. Forma de control şi de monitorizare cerută de concedent 9.1. Pe durata contractului de concesiune concedentul are dreptul să verifice respectarea obligaţiilor asumate de concesionar. Astfel, concedentul are dreptul să inspecteze bunurile, să verifice stadiul de realizare a investiţiilor, precum şi modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea activităţii sau serviciului public de distribuţie a gazelor naturale. 9.2. Verificarea se exercită cu notificarea prealabilă a concesionarului şi în condiţiile stabilite în contract. 10. Alte condiţii 10.1. Concesionarul, pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în contractul de concesiune, trebuie să deţină toate acordurile, avizele, autorizaţiile şi licenţele prevăzute de legislaţia în vigoare şi să achite contravaloarea tarifelor aferente acestora. 10.2. Concesionarul asigură executarea lucrărilor de investiţii în conformitate cu proiectele avizate, cu respectarea legislaţiei şi reglementărilor tehnice în vigoare. 10.3. La data depunerii ofertelor, ofertanţii vor prezenta acreditările de conformitate cu standarde de calitate şi de mediu în vigoare - ISO 9001 şi ISO 14001. 10.4. Echipamentele, instalaţiile, aparatele, produsele şi procedeele utilizate de concesionar în sectorul gazelor naturale vor fi în conformitate cu oferta şi vor respecta cerinţele legislaţiei în vigoare. 10.5. Concesionarul este obligat să asigure personal calificat şi în număr suficient pentru realizarea obligaţiilor ce îi revin prin contractul de concesiune, conform reglementărilor, standardelor de performanţă, condiţiilor de valabilitate ale autorizaţiilor şi licenţelor în vigoare. În cazul în care concesionarul contractează anumite lucrări cu alţi operatori economici, aceştia trebuie să deţină autorizaţiile necesare desfăşurării acestor lucrări. 10.6. Concesionarul are obligaţia de a pune la dispoziţia concedentului toate informaţiile, datele şi documentele solicitate de acesta în legătură cu derularea contractului de concesiune. Concesionarul depune la sediul concedentului, în scopul verificării de către acesta a nivelului redevenţei, balanţa trimestrială, raportarea semestrială financiară şi bilanţul anual, în maximum 30 de zile după predarea acestora la organele fiscale, fiind vizate de acestea. 10.7. Pentru protecţia şi funcţionarea normală a sistemului de distribuţie a gazelor naturale din comuna ........., judeţul ....... (anexa ......), concesionarul asigură zonele de protecţie şi de siguranţă instituite conform normelor tehnice în vigoare. În zonele de protecţie şi de siguranţă, concesionarul impune terţilor interdicţiile stabilite prin normele tehnice în vigoare. 10.8. Asupra terenurilor şi altor bunuri proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice, precum şi asupra activităţilor desfăşurate de persoane fizice sau juridice în vecinătatea capacităţilor, concesionarul beneficiază, cu acordul proprietarilor şi al titularilor de activităţi, pe durata lucrărilor de realizare, de exploatare şi de întreţinere a capacităţilor respective, de drepturile prevăzute de lege. 10.9. Ofertanţii vor face dovada disponibilului financiar cert reprezentând minimum 3% din întreaga valoare a investiţiei preconizate, printr-o scrisoare de bonitate emisă de o bancă din România sau cu corespondent în România. ANEXA Cla norme CONTRACT-CADRU de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale Nr. ...... anul ............ luna ...... ziua ...... Părţile contractante

Ministerul ........ ................ ........ ........., cu sediul în ........ ................ ........ ............., telefon ........ ............, fax ........ ..........., cod fiscal ........ ........ ........, contul nr. ........ ................, deschis la ........ ........ ........., reprezentat legal prin domnul ........ ........ ............, având funcţia de ........ ........ ............, în calitate de concedent,şi

Societatea Comercială ........ ................ ................ ............., cu sediul social în localitatea ........ ................ ........ ........, str. ........ ................ .......... nr. ........., cod poştal ............., telefon ........ ............., fax ........ ........ ........., înregistrată la oficiul registrului comerţului din ........ ........ ........... cu nr. ........ ................ .........., cod unic de înregistrare ........ ........ ............, reprezentată legal prin domnul ........ ................ ............., având funcţia de ........ ................ ........, în calitate de concesionar,au încheiat prezentul contract de concesiune, în baza Raportului procedurii de atribuire nr. ...........din data de ........ ............. Articolul 1Definiţii Termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles: a)contract - prezentul contract cu toate anexele sale, împreună cu caietul de sarcini şi cu oferta adjudecată, care fac parte integrantă din acesta; b)perimetrul concesiunii - zonele delimitate - unităţi administrativ-teritoriale (municipiu, oraş, comună) prevăzute în anexa nr. 2, cu privire la care concesionarul are drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezentul contract; c)dezvoltare - operaţiunile şi activităţile desfăşurate de concesionar pentru şi/sau în legătură cu creşterea capacităţii sistemelor de distribuţie; d)distribuţia gazelor naturale - activitatea de vehiculare a gazelor naturale printr-un sistem de conducte de distribuţie pentru a fi furnizate clienţilor, dar neincluzând furnizarea; e)totalitatea lucrărilor de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv operaţiunile de mentenanţă a acestuia - operaţiunile şi activităţile desfăşurate de concesionar pentru şi/sau în legătură cu întreţinerea, repararea, verificarea, asigurarea securităţii în funcţionare a sistemelor de distribuţie şi altele asemenea; f)baza activelor reglementate - reflectă valoarea netă a imobilizărilor corporale şi necorporale, prudent efectuate, necesare desfăşurării activităţii, şi capitalul de lucru; g)redevenţa - suma datorată bugetului de stat de către concesionar pentru exploatarea serviciului public de distribuţie a gazelor naturale; h)serviciul public de distribuţie a gazelor naturale - ansamblul activităţilor şi operaţiunilor desfăşurate de către concesionar pentru sau în legătură cu activitatea de distribuţie a gazelor naturale în cadrul perimetrului concesiunii, inclusiv construcţia, exploatarea, dezvoltarea şi reabilitarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale şi utilizarea acestora, denumit în continuare serviciu; i)utilizare - ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de către concesionar pentru sau în legătură cu:

preluarea gazelor naturale din perimetrele de producţie, din sistemele de transport sau direct din import;

vehicularea gazelor naturale prin intermediul sistemului de distribuţie, între punctele de delimitare ale sistemului de distribuţie;

livrarea gazelor naturale la consumatorul final sau la un alt distribuitor;

măsurarea cantităţilor de gaze naturale preluate/livrate;

citirea contoarelor/echipamentelor şi/sau a sistemelor de măsurare; j)reabilitare - totalitatea activităţilor efectuate, ce au ca finalitate readucerea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale la parametrii funcţionali stabiliţi; k)forţa majoră - cazul fortuit - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil; un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs. Forţa majoră şi cazul fortuit exonerează de răspundere partea care o invocă, cu condiţia ca împrejurarea în cauză să împiedice direct sau indirect partea respectivă să îşi îndeplinească obligaţiile ce îi revin conform contractului sau legii; l)ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, care este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012; m)operator de distribuţie - persoana fizică sau juridică ce realizează activitatea de distribuţie a gazelor naturale în una sau mai multe zone delimitate şi răspunde de exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea sistemului în respectiva zonă şi, după caz, a interconectărilor sale cu alte sisteme, precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a sistemului, în vederea satisfacerii la un nivel rezonabil a cererii pentru distribuţia gazelor naturale; n)bunuri proprietate a terţilor - elemente componente ale sistemelor de transport sau ale sistemelor de distribuţie, utilizate de către operatorii licenţiaţi pentru realizarea serviciilor de transport sau de distribuţie, bunuri neincluse în patrimoniul acestora; o)reţea de transport şi/sau de distribuţie - ansamblul de conducte conectate între ele, inclusiv instalaţiile şi echipamentele aferente pentru vehicularea gazelor naturale, conform reglementărilor tehnice specifice; p)acces la conductele de alimentare din amonte - dreptul unui operator economic din sectorul gazelor naturale sau al unui client eligibil de a utiliza conductele de alimentare din amonte, mai puţin partea utilizată în procesele de producţie a gazelor naturale, respectiv în punctul în care gazele naturale îndeplinesc condiţiile tehnice de calitate pentru a putea fi comercializate; q)acces la sistemul de distribuţie - dreptul unui operator economic din sectorul gazelor naturale sau al unui client de a utiliza sistemul de distribuţie; r)autorizaţie/licenţă - actul administrativ individual emis de ANRE, acordat unei persoane fizice sau juridice pentru exercitarea unui drept şi executarea unor obligaţii; s)cod - colecţie de reglementări cu caracter tehnic şi/sau comercial, elaborate sau aprobate de către ANRE, prin care se stabilesc reguli şi proceduri pentru operatorii economici din sectorul gazelor naturale; ş)zi/zile - zile calendaristice. Articolul 2Obiectul contractului de concesiune(1) Obiectul prezentului contract îl constituie concesionarea serviciului public de distribuţie a gazelor naturale în ........ ........, în condiţiile convenite de părţi.(2) Concesionarul realizează lucrările de investiţii în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, cu respectarea graficului de execuţie prezentat în anexa nr 1.(3) Concedentul acordă concesionarului prin prezentul contract dreptul exclusiv de a exploata serviciul în cadrul perimetrului concesiunii şi de a efectua pentru aceasta toate investiţiile necesare, cu respectarea contractului şi a legislaţiei în vigoare. Atât obligaţia de realizare a investiţiilor, în conformitate cu graficul de realizare anexă la prezentul contract, cât şi obligaţia de exploatare a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale reprezintă obligaţii principale ale concesionarului.(4) Concesionarul este responsabil de realizarea serviciului public de distribuţie a gazelor naturale, în conformitate cu contractul şi cu legislaţia în vigoare.(5) Concesionarul va exploata serviciul public de distribuţie a gazelor naturale pe propriul risc şi va răspunde pentru lucrările efectuate, bunurile în folosinţă, precum şi pentru exploatarea serviciului. Articolul 3Redevenţa şi modalităţile de plată a acesteia(1) Redevenţa stabilită în condiţiile ofertei financiare este de ...... % din tariful de distribuţie aplicat la totalul cantităţii de gaze naturale distribuite.(2) Plata redevenţei se va efectua trimestrial, cel târziu până la data de 30 a primei luni a trimestrului următor; redevenţa se va calcula în baza cantităţilor de gaze naturale distribuite în trimestrul precedent.(3) Plata cu întârziere a redevenţei conduce la aplicarea de penalităţi, în cuantumul prevăzut pentru plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale. Redevenţa şi penalităţile aferente se vor executa cu prioritate de către concedent din scrisoarea de garanţie bancară a plăţii redevenţei prevăzute în prezentul contract.(4) În situaţia executării garanţiei de plată a redevenţei, conform alin. (3), scrisoarea de garanţie respectivă va fi reînnoită sau completată de către concesionar în termen de 30 de zile calendaristice de la data executării.(5) Plata redevenţei se face în contul Trezoreriei ........ ......... ca venit la bugetul de stat.(6) Cheltuielile înregistrate cu plata redevenţei vor fi suportate de concesionar. Articolul 4Garanţii şi asigurări(1) În termen de 70 de zile de la data semnării prezentului contract, concesionarul va depune, cu titlu de garanţie a plăţii redevenţei, o scrisoare de garanţie bancară necondiţionată, în forma prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul contract. (2) Scrisoarea de garanţie bancară se reînnoieşte anual, până cel târziu la data expirării celei precedente.(3) Suma acoperită de scrisoarea de garanţie va fi:a)50% din redevenţa calculată în baza cantităţii de gaze naturale estimate a fi distribuită în primul an de funcţionare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale din perimetrul concesiunii, pentru scrisorile depuse în perioada de timp cuprinsă între termenul prevăzut alin. (1) şi până la împlinirea unui an de la data punerii în funcţiune a investiţiilor prevăzute în art. 9; b)50% din redevenţa calculată în baza de date înregistrată cu privire la cantitatea de gaze naturale distribuită în anul precedent, pentru scrisorile depuse după împlinirea unui an de la data punerii în funcţiune a investiţiilor prevăzute în prezentul contract. (4) În cazul în care concesionarul va încălca obligaţiile ce îi revin potrivit art. 3 alin. (4) şi nu remediază situaţia în termen de 5 zile, concedentul este în drept să considere contractul încetat fără nicio punere în întârziere şi fără nicio formalitate prealabilă.(5) În termen de maximum 20 de zile de la data semnării contractului de concesiune, concesionarul va prezenta concedentului scrisoarea de garanţie bancară de bună execuţie pentru garantarea investiţiilor asumate, în cuantum de 3% din valoarea totală a investiţiei, având valabilitate pentru toată perioada de realizare a investiţiei, conform anexei nr. 4.(6) În cazul neexecutării obligaţiei de realizare a investiţiilor, la termenele expres menţionate în graficul fizic şi valoric, acesta va fi de drept pus în întârziere, fără acordarea vreunei perioade de gratie, cu respectarea alin. (9).(7) În cazul în care graficul de execuţie se va modifica prin act adiţional la prezentul contract, concesionarul va achita, începând cu data de la care se află în întârziere, o despăgubire în cuantumul valorii redevenţei calculată la cantitatea de gaze ce ar fi trebuit livrată, corespunzătoare perioadei în care se află în întârziere.(8) Concesionarul nu se poate libera oferind despăgubirea convenită, iar concedentul poate cere executarea clauzei penale fără a fi ţinut să dovedească vreun prejudiciu.(9) Penalităţile şi daunele-interese nu se cer de către concedent atunci când executarea obligaţiilor de către concesionar a devenit imposibilă din cauze neimputabile acestuia.(10) Concedentul cere, în cazul prevăzut la alin. (7), atât îndeplinirea obligaţiei de realizare a investiţiei, cât şi plata despăgubirii. Plata despăgubirii nu îl exonerează pe concesionar de realizarea investiţiilor angajate, cu excepţia situaţiei în care solicită expres încetarea contractului.(11) Concedentul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie pentru garantarea investiţiilor oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, începând cu data neexecutării obligaţiei de realizare a investiţiilor, cu notificarea prealabilă a concesionarului.(12) În situaţia executării scrisorii de garanţie bancară de bună execuţie pentru garantarea investiţiilor, scrisoarea de garanţie respectivă va fi reînnoită sau completată de către concesionar, în termen de 30 de zile calendaristice de la data executării. (13) Neprezentarea scrisorii bancare de bună execuţie pentru garantarea investiţiilor în termenul prevăzut la alin. (5), precum şi neîndeplinirea obligaţiei de reînnoire sau completare a acestei scrisori conform alin. (12) vor atrage încetarea de plin drept a contractului fără nicio punere în întârziere şi fără nicio formalitate prealabilă, dacă situaţia nu se remediază în 15 zile de la data scadentă. Articolul 5 Preţurile şi tarifele practicate de concesionar(1) Pe întreaga durată a derulării contractului, concesionarul se obligă să respecte tarifele de distribuţie reglementate în contractele de distribuţie a gazelor naturale şi preţurile finale reglementate, după caz, în cele de furnizare.(2) Preţurile şi tarifele prevăzute la alin. (1) pot fi modificate pe durata de valabilitate a contractului, conform reglementărilor în vigoare. Articolul 6 Durata contractului (1) Prezentul contract se încheie pe o perioadă de .......... ani, începând cu data semnării de către ambele părţi.(2) Contractul poate fi modificat în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare la momentul respectiv. Articolul 7 Drepturile şi obligaţiile concedentului(1) Concedentul are următoarele drepturi:a)să verifice, în conformitate cu prezentul contract, stadiul de realizare a lucrărilor de investiţii în sarcina concesionarului, modul de îndeplinire de către concesionar a obligaţiilor specifice serviciului public de distribuţie a gazelor naturale ce îi revin acestuia şi modul în care se prestează serviciul, conform clauzelor contractului; b)să urmărească îndeplinirea obligaţiei de plată a redevenţei conform contractului; c)orice alte drepturi prevăzute de prezentul contract sau de lege. (2) Concedentul are următoarele obligaţii:a)să nu îl împiedice pe concesionar în exercitarea drepturilor rezultate din acest contract; b)să nu modifice unilateral contractul decât din motive excepţionale în legătură cu interesul naţional sau local; c)orice alte obligaţii prevăzute de prezentul contract sau de lege. Articolul 8 Drepturile şi obligaţiile concesionarului (1) Concesionarul în calitatea sa de operator de distribuţie a gazelor naturale la momentul obţinerii licenţei de operare are, în principal, următoarele drepturi:a)să desfăşoare activităţi comerciale legate de serviciul de distribuţie a gazelor naturale; b)să încaseze contravaloarea tarifelor corespunzătoare serviciilor prestate, să limiteze şi/sau să întrerupă prestarea serviciului, conform reglementărilor specifice; c)să întrerupă funcţionarea obiectivelor sistemului de distribuţie şi alimentarea cu gaze naturale a clienţilor pentru timpul strict necesar executării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii sau în caz de forţă majoră, cu anunţarea prealabilă a dispecerilor sistemelor afectate şi, după caz, a clienţilor; d)să folosească, cu titlu gratuit, terenurile proprietate publică locală ocupate de obiectivele sistemului de distribuţie, precum şi pentru realizarea lucrărilor de execuţie, operare, întreţinere şi reparaţii, în condiţiile legii; e)să aibă acces la instalaţiile de utilizare ale clienţilor finali pentru verificarea informaţiilor referitoare la debitele instalate, modificările efectuate, precum şi ori de câte ori este necesară intervenţia în scopul menţinerii siguranţei în funcţionare a acestora; f)să sisteze alimentarea cu gaze naturale a aparatelor/instalaţiilor de utilizare care nu respectă prevederile legislaţiei în vigoare şi care pot pune în pericol securitatea persoanelor sau integritatea bunurilor, după certificarea neconformităţilor de către un operator economic autorizat de ANRE, altul decât viitorul operator de distribuţie; g)să stocheze gaze naturale în sistemele de distribuţie, conform reglementărilor aprobate de ANRE; h)să refuze racordarea la sistemul de distribuţie în condiţiile art. 150 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare; i)să elaboreze norme tehnice/comerciale specifice activităţii proprii şi să le supună spre aprobare ANRE; j)în cazul intervenţiilor de către persoane neautorizate asupra instalaţiilor de reglare-măsurare aflate la limita de proprietate, care pun în pericol siguranţa alimentării cu gaze naturale, operatorul de distribuţie la momentul obţinerii licenţei de operare este îndreptăţit să întrerupă alimentarea, în conformitate cu reglementările specifice ale ANRE.(2) Concesionarul, în calitatea sa de distribuitor de gaze naturale, are, în principal, următoarele obligaţii:a)să opereze, să întreţină, să repare, să modernizeze şi să dezvolte sistemul de distribuţie în condiţii de siguranţă, eficienţă economică şi de protecţie a mediului, activităţile urmând a fi desfăşurate în baza autorizaţiilor specifice pentru proiectare şi execuţie a sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, iar operarea urmând să se desfăşoare în baza licenţei de distribuţie; b)să realizeze interconectări cu alte sisteme, după caz, şi să asigure capacitatea sistemului de distribuţie pe termen lung; c)să asigure accesul terţilor la sistemele de distribuţie, în condiţii nediscriminatorii, în limitele capacităţilor de distribuţie, cu respectarea regimurilor tehnologice, conform reglementărilor specifice elaborate de ANRE; d)să preia pentru o perioadă determinată, dar nu mai mult de 2 ani, la solicitarea şi conform reglementărilor ANRE, operarea unui sistem de distribuţie în cazul în care operatorului iniţial i-a fost retrasă licenţa de distribuţie sau a fost reziliat contractul de concesiune; e)să asigure echilibrul permanent al sistemului operat; f)să asigure condiţiile de securitate în alimentarea cu gaze naturale; g)să desfăşoare activităţi conexe celei de operare a sistemului, conform reglementărilor specifice elaborate de ANRE, în limitele stabilite prin condiţiile de valabilitate asociate licenţei. (3) Pentru realizarea serviciului de transport sau de distribuţie, în cazul utilizării bunurilor proprietate a terţilor, concesionarul are următoarele drepturi:a)să folosească aceste bunuri prin efectul legii; b)să utilizeze bunurile conform condiţiilor prevăzute în procesul-verbal de predare în exploatare şi/sau în contract; c)să includă costurile aferente lucrărilor de exploatare, întreţinere, reparaţii şi modernizare şi altele, efectuate pentru bunuri, la stabilirea tarifului pentru serviciul prestat, în condiţiile reglementărilor ANRE specifice; d)cu acordul proprietarului, să preia aceste bunuri în proprietatea sa, cu o justă despăgubire; e)să dezvolte sistemul; f)să utilizeze întreaga capacitate a bunului; g)să asigure accesul unor noi solicitanţi, cu respectarea uneia dintre următoarele condiţii:

(i) prezentarea acceptului proprietarului;
(ii) prezentarea acordului solicitantului de acces privind despăgubirea proprietarului; acordul solicitantului se prezumă atunci când acesta consimte în scris, printrun act autentic, să îl despăgubească pe proprietar pentru partea ce îi revine din investiţia făcută;

h)să solicite proprietarului bunului documente tehnico-economice care să facă dovada calităţii materialelor şi lucrărilor efectuate, precum şi a valorii investiţiei; i)să înlocuiască bunurile în urma unor necesităţi apărute în scopul modernizării, măririi capacităţii sistemului sau ca urmare a creşterii gradului de uzură ori deteriorării acestora; concesionarul are obligaţia să înlocuiască aceste bunuri în conformitate cu reglementările aprobate de ANRE în acest scop; concesionarul este proprietarul bunurilor astfel înlocuite. (4) Corelativ cu drepturile prevăzute la alin. (3), operatorii sistemelor de distribuţie se obligă:a)să finanţeze, la expirarea duratei de funcţionare, investiţiile aferente înlocuirii bunurilor; b)să opereze şi să întreţină bunurile pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă a sistemului. (5) În vederea asigurării continuităţii şi a siguranţei în alimentarea cu gaze naturale a clienţilor, în cazul în care prestarea serviciului public de distribuţie se realizează prin intermediul bunurilor proprietate a terţilor, se interzice schimbarea destinaţiei pentru care aceste bunuri au fost construite.(6) Pentru realizarea obiectului contractului concesionarul exercită drepturile şi îndeplineşte obligaţiile prevăzute de art. 109-116 din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 9 Investiţii (1) Concesionarul dezvoltă şi reabilitează sistemul de distribuţie a gazelor naturale în perimetrul concesiunii, în conformitate cu prevederile prezentului contract şi reglementările ANRE în materie.(2) Investiţiile care urmează să fie realizate de concesionar, avizate de către ANRE, în primele ...... luni de derulare a prezentului contract, sunt în valoare de ....... lei ......., respectiv euro .............., şi ............. km, conform graficului de execuţie.(3) Pentru a fi recunoscute în tarife de către ANRE, investiţiile vor fi realizate de către concesionar cu avizul ANRE. Articolul 10 Siguranţa exploatării serviciului Concesionarul se angajează să exploateze serviciul asigurând cu prioritate siguranţa persoanelor şi a bunurilor, inclusiv prin respectarea dispoziţiilor legale şi a prevederilor contractuale privind condiţiile de executare a lucrărilor, şi alte aspecte legate de siguranţa exploatării. Articolul 11 Controlul concesiunii (1) Concedentul poate să procedeze la toate verificările utile pentru exercitarea drepturilor sale şi poate să ia cunoştinţă pe loc sau prin copii de pe orice document tehnic ori contabil, care poate fi relevant pentru controlul efectuat de concedent, sub rezerva obligaţiei de confidenţialitate prevăzute în prezentul contract. Controlul va avea loc cu un preaviz de minimum 48 de ore, în care se va preciza obiectul acestuia.(2) Controlul va avea loc în timpul programului de lucru al concesionarului, pe costul şi cheltuiala concedentului.(3) Concedentul nu poate interveni în niciun caz în gestiunea serviciului.(4) Concesionarul are obligaţia să permită concedentului accesul deplin pentru exercitarea de către acesta a dreptului de control.(5) În cel mult 5 zile de aprobarea de către ANRE a documentelor pe care are obligaţia să le furnizeze acestuia, în conformitate cu cadrul de reglementare în vigoare, concesionarul va transmite şi concedentului o copie a graficului de investiţii, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 12Răspunderea contractuală (1) În cazul în care activităţile concesionarului menţionate în prezentul contract nu pot fi realizate din cauza neîndeplinirii obligaţiilor asumate de către concedent, acesta din urmă este obligat să îl despăgubească pe concesionar, în condiţiile legii.(2) În cazul în care concesionarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale ori şi le îndeplineşte în mod necorespunzător, iar concedentul nu reziliază contractul conform art. 13 alin. (1) lit. e), acesta este obligat să îl despăgubească pe concedent, în condiţiile legii şi prezentului contract, în mod corespunzător prejudiciului adus, precum şi să plătească, după caz, penalităţi şi daune-interese, conform legislaţiei în vigoare, în termen de 30 de zile de la data notificării primite de la acesta.(3) Concedentul şi concesionarul vor lua măsurile necesare pentru îndeplinirea în bune condiţii a prevederilor prezentului contract în vederea evitării pagubelor faţă de părţi. Articolul 13 Încetarea contractului de concesiune(1) Prezentul contract încetează în următoarele situaţii:a)la expirarea duratei de valabilitate a contractului de concesiune; b)la retragerea de către ANRE a licenţei de distribuţie a gazelor naturale şi/sau a autorizaţiilor corelative; c)la retragerea dreptului de concesiune de către concedent, în condiţiile legii, în situaţiile în care titularul:

(i) nu efectuează volumul de lucrări în termenele prevăzute în contract;
(ii) nu respectă clauzele esenţiale definite ca atare de către părţile din contract, care includ obligatoriu clauzele privind plata redevenţelor şi protecţia mediului;

d)încalcă în mod sistematic condiţiile de valabilitate ale licenţelor de distribuţie a gazelor naturale sau ale legislaţiei privitoare la siguranţa în funcţionare a obiectivelor; e)prin reziliere:

(i) de către concedent, în cazul nerespectării de către concesionar a obligaţiilor contractuale prevăzute în sarcina sa la art. 3, 4, art. 8 şi 9 şi în alte cazuri admise de legislaţia în vigoare, cu plata unei despăgubiri, stabilită în condiţiile legii; sau
(ii) de către concesionar, în cazul nerespectării de către concedent a obligaţiilor contractuale prevăzute în sarcina sa la art. 7 alin. (2) lit. a) şi b), cu plata unei despăgubiri de către concedent, stabilită în condiţiile legii;

f)în cazuri de forţă majoră sau caz fortuit, când concesionarul se află în imposibilitatea de a continua contractul, prin renunţare fără plata unei despăgubiri; g)din alte cauze de încetare a contractului de concesiune, convenţionale sau legale; h)prin denunţare unilaterală de către concedent, în cazul în care interesul naţional sau local o impune, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului. (2) Cu excepţia cazurilor în care se prevede altfel în prezentul contract, pentru a putea să treacă la rezilierea contractului de concesiune, conform alin. (1) lit. e), concedentul/concesionarul va notifica mai întâi concesionarul/concedentul cu privire la încălcările identificate şi va indica termenul în care concesionarul/concedentul va trebui să remedieze situaţia, în cazul în care remedierea este practic posibilă. Acest termen nu poate fi mai mare de două luni.(3) În termen de maximum 60 de zile de la încetarea contractului de concesiune, indiferent de motivul acesteia, concesionarul are obligaţia să predea concedentului, cu titlu gratuit, toate datele şi documentele tehnice, indiferent de forma de stocare, în legătură cu realizarea serviciului şi documentaţia privind activitatea desfăşurată în baza prezentului contract până la data încetării lui.(4) Concesionarul poate renunţa la contractul de concesiune, sub rezerva îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii:a)a notificat concedentului intenţia sa de renunţare; b)a pus la dispoziţie concendentului documentaţia privind activitatea desfăşurată în baza prezentului contract până la data renunţării, precum şi rezultatele acesteia; c)a achitat concedentului redevenţa datorată până la momentul încetării concesiunii. (5) În situaţia prevăzută la alin. (4) concesionarul are obligaţia asigurării continuităţii serviciului pe o perioadă determinată, dar nu mai mult de 90 de zile, stabilită de ANRE.(6) După îndeplinirea de către concesionar a condiţiilor prevăzute la alin. (4), concedentul emite decizia de încuviinţare a renunţării, care va fi publicată, pe cheltuiala concesionarului, în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a. Renunţarea la contract devine efectivă în termen de 60 de zile calendaristice de la data notificării intenţiei de renunţare.(7) Indiferent de motivul încetării contractului de concesiune, concesionarul rămâne răspunzător faţă de cei interesaţi pentru toate prejudiciile cauzate de exploatarea concesiunii şi de lucrările efectuate, precum şi pentru cele rezultate din relaţiile contractuale cu aceştia, până la data încetării, inclusiv pentru pagubele constatate după data încetării, dar având cauze anterioare acestei date.(8) La încetarea din orice motiv a contractului de concesiune, bunurile aferente serviciului public de distribuţie aflate în proprietatea concesionarului pot fi preluate, în tot sau în parte, de către concedent sau de către un alt concesionar, cu acordul concedentului, în schimbul plăţii unei compensaţii egale cu valoarea reglementată rămasă neamortizată, stabilită de ANRE.(9) În cazul în care contractul de concesiune încetează din vina exclusivă a concesionarului, acesta nu poate beneficia de compensaţii de la concedent sau alt concesionar, cu excepţia unei compensaţii egale cu valoarea reglementată rămasă neamortizată stabilită de ANRE.(10) La cererea scrisă a concedentului, concesionarul are obligaţia să asigure, la încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât ajungerea la termen şi forţa majoră, continuitatea prestării serviciului, în condiţiile stipulate prin contractul de concesiune, până la preluarea acestuia de către un alt concesionar, în termenul prevăzut de lege; în acest caz concesionarul va beneficia şi de drepturile corelative ale acestei obligaţii, inclusiv să perceapă tarife. Perioada pentru care concesionarului i se poate cere să îşi asume o astfel de obligaţie nu poate depăşi 90 de zile.(11) Concedentul are obligaţia:a)să asigure, la încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât ajungerea la termen şi forţa majoră, preluarea serviciului de către alt concesionar de la concesionarul care este în situaţia de a nu îşi mai putea îndeplini obligaţia de prestare în regim de continuitate a serviciului, într-o perioadă determinată, care nu va putea depăşi 120 de zile; b)în termen de 120 de zile de la încetarea concesiunii potrivit prevederilor prezentului contract:

(i) să notifice concesionarului intenţia sa cu privire la achiziţionarea bunurilor aferente serviciului, aflate în proprietatea concesionarului, la valoarea rămasă neamortizată, recunoscută în tarifele reglementate, în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu acesta; contractul de vânzare-cumpărare va fi încheiat cu un concesionar în termen de maximum 120 de zile calendaristice de la notificarea concedentului; sau
(ii) să organizeze o licitaţie pentru adjudecarea concesiunii şi să prevadă expres, în caietul de sarcini şi în contractul de concesiune care urmează să fie încheiat de către concedent cu noul concesionar, obligaţia noului concesionar de a achiziţiona bunurile aferente serviciului, aflate în proprietatea vechiului concesionar, la aceeaşi valoare şi nu mai târziu de 120 de zile.

(12) Decizia de retragere a concesiunii emisă de concedent poate fi contestată, în termen de 60 de zile de la comunicare, la instanţa de contencios administrativ competentă. Decizia rămasă definitivă va fi publicată conform prevederilor legale.(13) Licenţa corelativă concesiunii se retrage de ANRE, în condiţiile încetării contractului de concesiune. Articolul 14 Forţa majoră (1) Partea care invocă un caz de forţă majoră este obligată să îl notifice celeilalte părţi în termen de 3 zile de la producerea acestuia şi să transmită documentele justificative în termen de 30 de zile calendaristice de la încetarea sa.(2) Partea care invocă un caz de forţă majoră este obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecinţelor produse de un asemenea caz.(3) Cazurile de forţă majoră vor fi certificate de către instituţiile abilitate, în condiţiile legii.(4) În cazul în care îndeplinirea vreunei obligaţii contractuale de către oricare dintre părţi este împiedicată sau întârziată din motive de forţă majoră:a)pentru o perioadă consecutivă mai mare de 10 zile calendaristice, părţile vor începe discuţii pentru a atenua efectele; b)pentru o perioadă mai mare de 90 de zile calendaristice de la data producerii acestuia, partea căreia îi este opusă forţa majoră are dreptul să solicite încetarea de drept şi fără nicio formalitate a contractului, fără să poată pretinde daune-interese pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale ca urmare a cazului de forţă majoră, în perioada afectată. Articolul 15 Comunicări(1) Părţile sunt obligate ca pe parcursul derulării prezentului contract să îşi notifice reciproc orice modificare a circumstanţelor avute în vedere la data semnării acestuia. (2) Comunicările în legătură cu prezentul contract se vor face la sediile prevăzute în partea introductivă a contractului de concesiune sau la adresele desemnate ca având această destinaţie.(3) Termenul de comunicare este de 15 zile calendaristice de la data producerii modificării respective, dacă prin prezentul contract nu se prevede un alt termen. (4) În cazul în care comunicarea se face prin poştă, aceasta va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, considerându-se primită de către destinatar la data menţionată pe această confirmare de oficiul poştal primitor.(5) Comunicările transmise prin fax, telex sau poştă electronică (e-mail) se consideră primite în momentul transmiterii, cu condiţia existenţei dovezii de primire. Articolul 16 Clauza de confidenţialitate (1) Părţile convin că termenele şi clauzele prezentului contract sunt confidenţiale, fiecare dintre părţi obligându-se să nu transmită terţilor documente, date sau informaţii rezultate din derularea acestuia.(2) Părţile se obligă să nu dezvăluie, pe durata concesiunii sau după încetarea contractului de concesiune, pentru niciun motiv şi faţă de nicio persoană, şi nici să utilizeze vreo informaţie confidenţială ori secretă obţinută pe parcursul contractului, în legătură cu cealaltă parte.(3) În înţelesul prezentului contract, informaţii confidenţiale sau secrete includ datele referitoare la activităţile comerciale, procesele tehnice, design sau finanţare ori relative la know-how, invenţii sau inovaţii ori la alte aspecte în legătură cu serviciul prestat conform contractului de concesiune. (4) Părţile vor lua măsurile care se impun pentru respectarea de către personalul propriu a prevederilor alin. (1) şi (2).(5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele documente, date şi informaţii:a)cele pentru a căror dezvăluire s-a primit acordul scris al celeilalte părţi contractante; b)cele care sunt sau ajung la dispoziţia publicului altfel decât prin încălcarea contractului de concesiune; c)cele pe care oricare dintre părţi trebuie să le dezvăluie conform legii; d)cele primite de către oricare dintre părţi din partea terţilor, fără asumare de obligaţii privind păstrarea caracterului confidenţial al acestora; e)cele pe care concedentul este dator a le dezvălui în cadrul îndeplinirii atribuţiilor sale publice şi administrative; f)cele care sunt dezvăluite de către oricare dintre părţi directorilor, funcţionarilor, angajaţilor, subcontractanţilor, agenţilor sau consultanţilor săi, finanţatorilor şi consultanţilor acestora, în măsura necesară pentru ca părţile să ducă la îndeplinire sau să asigure îndeplinirea ori să realizeze oricare dintre drepturile sale rezultând din contractul de concesiune, cu condiţia ca toate aceste persoane să fie ţinute de obligaţii de confidenţialitate similare celor prevăzute de prevederile alin. (1) şi (2) în legătură cu aceste informaţii. Articolul 17Transmiterea drepturilor şi obligaţiilor contractuale Sub sancţiunea inopozabilităţii, concesionarul nu are dreptul să subconcesioneze, în tot sau în parte, obiectul concesiunii altei persoane. Articolul 18Legea aplicabilă şi soluţionarea litigiilor(1) Contractul este guvernat de legea română.(2) Părţile convin ca neînţelegerile privind validitatea contractului sau cele privind interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie realizate pe cale amiabilă în termen de 10 zile lucrătoare, urmând ca, în cazul în care nu se ajunge la o înţelegere, acestea să fie supuse jurisdicţiei instanţelor judecătoreşti competente din România. Articolul 19 Amendamente (1) Cu excepţia dreptului concedentului de a modifica partea reglementară a acestui contract, potrivit Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu excepţia cazului în care se prevede altfel în prezentul contract, orice modificare şi/sau completare a contractului de concesiune se va face prin act adiţional, încheiat cu acordul ambelor părţi contractante, în condiţiile legii.
(2) Părţile vor conveni modificarea contractului prin act adiţional în următoarele situaţii:a)în mod regulat, cu cel puţin ..... luni înainte de începerea fiecărei perioade de reglementare, aşa cum sunt acestea definite de reglementările ANRE; b)în caz de modificare a cadrului legislativ sau reglementar cu privire la distribuţia gazelor naturale sau cu privire la producţia, importul ori transportul de gaze naturale şi care ar avea incidenţă asupra distribuţiei de gaze naturale. Articolul 20Documentele contractului (1) Documentele prezentului contract sunt următoarele:a)graficul lucrărilor de investiţii - anexa nr. 1, cu ....... pagini; b)lista zonelor delimitate care fac parte din perimetrul concesiunii - anexa nr. 2, cu ....... pagini; c)model de scrisoare de garanţie bancară pentru redevenţă - anexa nr. 3, cu ....... pagini; d)model de scrisoare de garanţie bancară de bună execuţie pentru garantarea investiţiilor asumate - anexa nr. 4, cu ....... pagini; e)caiet de sarcini, anexa nr. 5, cu ....... pagini; f)propunerea tehnică şi propunerea financiară, anexa nr. 6, cu ....... pagini. (2) Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul contract. Articolul 21Clauze finale Prezentul contract ce conţine ...... pagini, împreună cu anexele sale în număr de ........, ce fac parte integrantă din acesta, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice înţelegere anterioară dintre acestea. Contractul a fost încheiat astăzi, ........ ..............., în 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte şi unul pentru ANRE, fiecare exemplar având aceeaşi valoare. Concedent, ........ ........ Concesionar, ........ ........... ANEXA Nr. 1la Contractul de concesiune nr. .... Graficul lucrărilor de investiţii ANEXA Nr. 2la Contractul de concesiune nr. .... LISTA zonelor delimitate (municipii, oraşe, comune cu satele aparţinătoare), care fac parte din perimetrul concesiunii 1. ........ ........ ............ 2. ........ ........ ............ ANEXA Nr. 3la Contractul de concesiune nr. .... Model de scrisoare de garanţie bancară Către: Ministerul Economiei, cu sediul ........ ........ .........., reprezentat legal prin domnul ........ .............., având funcţia de ministru, întrucât ........ ................ ................ ........ ........., numit în cele ce urmează concesionar, s-a angajat, (numele şi adresa concesionarului) în conformitate cu Contractul nr. ........ din data de ........ ..........., să presteze serviciul public de distribuţie a gazelor naturale în anumite zone delimitate, denumit în cele ce urmează contract; şi întrucât aţi stipulat în contract obligaţia prezentării de către concesionar a unei scrisori de garanţie bancară, emisă de o bancă recunoscută, pentru suma specificată în contract cu titlu de garanţie pentru îndeplinirea obligaţiei de plată a redevenţei, în conformitate cu art. 4 alin. (1) din contract; şi întrucât am fost de acord să acordăm concesionarului această garanţie bancară, prin prezenta afirmăm că vom acţiona în calitate de garant şi vom răspunde în faţa dumneavoastră, în numele concesionarului, până la concurenţa sumei de ........ ................ ......../........ ................ .............., (suma garanţiei) (suma în litere) care va fi plătită în moneda în care se plăteşte redevenţa respectivă, şi înţelegem să plătim imediat la prima dumneavoastră cerere, fără nicio tergiversare sau obiecţie, orice sumă sau sume în limita ........ ........ ......... (suma garanţiei) menţionată mai sus, fără a mai fi necesar să dovediţi sau să argumentaţi cererea dumneavoastră pentru suma specificată. În continuare, suntem de acord că nicio modificare sau suplimentare ori amendare a termenilor şi condiţiilor contractului sau a oricăror documente contractuale care pot fi încheiate de dumneavoastră şi concesionar nu ne va exonera în niciun fel de răspunderea pe care o avem în baza prezentei garanţii şi, prin prezenta, renunţăm la obligaţia notificării în caz de modificare, suplimentare sau amendare. Prezenta garanţie va fi valabilă pentru o perioadă de un an. Semnătura şi ştampila garantului ........ ......... Numele băncii ........ ................ ........ ............. Adresa ........ ................ ................ ................ Data ........ ........ ........... ANEXA Nr. 4la Contractul de concesiune nr. ...... BANCA ........ ................ .......... (denumirea) Scrisoare de garanţie bancară de bună execuţie pentru garantarea investiţiilor asumate Întrucât ........ ................ ................ ............., în calitate de concesionar, având domiciliul/sediul social (numele/denumirea concesionarului) în ........ ........ ..............., a încheiat Contractul nr. ........ ........ .............. de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale în localităţile ........ ................ ................ ................ ........ ............ aparţinătoare municipiului/oraşului/comunei ........ ................ ........ ........, judeţul ........ ................ .........., cu Ministerul Economiei, în calitate de concedent, prin licitaţie publică deschisă, noi, Banca ........ ..............., cu sediul în ........ ........ .............., ne obligăm prin prezenta să plătim imediat în favoarea concedentului, până la concurenţa sumei de ........ ................lei, reprezentând 3% din valoarea investiţiei de realizat prevăzută în contractul de concesiune, orice sumă cerută de concedent la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce îi revin concesionarului, astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul de concesiune mai sus menţionat. Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nicio altă formalitate suplimentară din partea concedentului sau a concesionarului. Scrisoarea de garanţie bancară este valabilă de la data de ........ ........ până la data de ................ . În cazul în care părţile sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar, prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea. Parafată de Banca ........ ........ ............. (semnătura autorizată)


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 749/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 749 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 749/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu