E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 69 1991 in legatura cu Legea 510 2001
Articolul 43 din actul Legea 69 1991 in legatura cu Legea 253 2001
Legea 69 1991 abrogat de articolul 157 din actul Legea 215 2001
Legea 69 1991 in legatura cu Hotărârea 15 2000
Legea 69 1991 in legatura cu Hotărârea 611 1999
Articolul 43 din actul Legea 69 1991 modificat de OUG 107 1999
Articolul 63 din actul Legea 69 1991 in legatura cu articolul 2 din actul Hotărârea 117 1999
Articolul 8 din actul Legea 69 1991 abrogat de OUG 61 1998
Articolul 8 din actul Legea 69 1991 abrogat de articolul 66 din actul Legea 189 1998
Legea 69 1991 in legatura cu Decizia 83 1998
Legea 69 1991 in legatura cu articolul 2 din actul OUG 88 1997
Legea 69 1991 modificat de OUG 22 1997
Articolul 126 din actul Legea 69 1991 modificat de Legea 50 1997
Legea 69 1991 republicat de articolul 3 din actul Legea 24 1996
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 69 din 26 noiembrie 1991    * Republicata

Legea administratiei publice locale

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 79 din 18 aprilie 1996


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. III din Legea nr. 24 din 12 aprilie 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 76 din 13 aprilie 1996, dandu-se articolelor si alineatelor numerotarea corespunzatoare.
    Legea nr. 69 din 26 noiembrie 1991 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 238 din 28 noiembrie 1991.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Administratia publica in unitatile administrativ-teritoriale se intemeiaza pe principiile autonomiei locale, descentralizarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si consultarii cetatenilor in problemele locale de interes deosebit.
    (2) Autonomia locala este administrativa si se exercita numai in cadrul legii.
    (3) Autonomia locala priveste organizarea si functionarea administratiei publice locale si reprezinta dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor administratiei publice locale de a rezolva si de a gestiona, in nume propriu si sub responsabilitatea lor, o parte importanta a treburilor publice, in interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta. Prin colectivitate locala se intelege totalitatea cetatenilor din unitatea administrativ-teritoriala.
    (4) Aplicarea principiilor enuntate nu poate aduce atingere caracterului de stat national unitar al Romaniei.
    Art. 2
    (1) Unitatile administrativ-teritoriale sunt: comunele, orasele si judetele.
    (2) Comunele pot fi formate din unul sau mai multe sate si catune.
    (3) Unele orase pot fi declarate municipii, in conditiile legii. Municipiile pot avea subdiviziuni administrativ-teritoriale, a caror delimitare si organizare se stabilesc prin lege.
    Art. 3
    Delimitarea comunelor, oraselor si judetelor se stabileste prin lege. Orice modificare a limitelor teritoriale ale acestora se poate efectua numai in temeiul legii si cu consultarea prealabila a cetatenilor din unitatile administrativ-teritoriale respective, prin referendum care se organizeaza potrivit legii.
    Art. 4
    (1) Comunele, orasele si judetele sunt persoane juridice. Ele au deplina capacitate, poseda un patrimoniu si au initiativa in tot ceea ce priveste administrarea intereselor publice locale, exercitand, in conditiile legii, autoritatea in limitele administrativ-teritoriale stabilite.
    (2) Ca persoane juridice civile au in proprietate bunuri din domeniul privat, iar ca persoane juridice de drept public sunt proprietare ale bunurilor domeniului public de interes local, potrivit legii.
    Art. 5
    (1) Autoritatile administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala in comune si orase sunt consiliile locale, ca autoritati deliberative, si primarii, ca autoritati executive. Consiliile locale si primarii se aleg in conditiile prevazute de lege.
    (2) Autoritatile administratiei publice locale se pot constitui si in subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor. Acestea sunt subordonate autoritatilor administrative ale municipiilor.
    Art. 6
    Consiliile locale si primarii functioneaza ca autoritati administrative autonome si rezolva treburile publice din comune si orase, in conditiile prevazute de lege.
    Art. 7
    In fiecare judet se alege un consiliu judetean, ca autoritate a administratiei publice, care coordoneaza activitatea consiliilor locale in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean. Consiliul judetean alege, din randul membrilor sai, pe presedinte, pe vicepresedinti si delegatia permanenta.
    Art. 8
    Raporturile dintre administratia publica judeteana si cea locala au la baza principiile autonomiei, legalitatii si colaborarii in rezolvarea problemelor comune. In relatiile dintre administratia publica locala si cea judeteana nu exista raporturi de subordonare.
    Art. 9
    In scopul asigurarii autonomiei locale, autoritatile administratiei publice din comune, orase si judete elaboreaza si aproba bugetele de venituri si cheltuieli si au dreptul sa instituie si sa perceapa impozite si taxe locale, in conditiile legii.
    Art. 10
    Problemele de interes deosebit din unitatile administrativ-teritoriale se pot supune, in conditiile legii, aprobarii locuitorilor, prin referendum local.
    Art. 11
    (1) Guvernul numeste cate un prefect in fiecare judet si in municipiul Bucuresti.
    (2) Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local. El conduce serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale ale administratiei publice, organizate in unitatile administrativ-teritoriale.
    Art. 12
    (1) Prefectul poate ataca, in fata instantei de contencios administrativ, actele autoritatilor administratiei publice locale, in cazul in care considera ca acestea sunt ilegale.
    (2) Actul atacat este suspendat de drept.
    (3) Prefectul raspunde conform legii, la cererea autoritatilor administratiei publice locale si judetene, in cazul in care instanta de contencios administrativ stabileste ca actul acestora a fost atacat in mod abuziv sau cu rea-credinta.

    CAP. 2
    Consiliile locale

    Sectiunea 1
    Componenta si constituirea consiliilor locale
    Art. 13
    Consiliile comunelor si ale oraselor sunt compuse din consilieri alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, in conditiile stabilite de Legea privind alegerile locale.
    Art. 14
    (1) Numarul membrilor fiecarui consiliu local se stabileste prin ordin al prefectului, in functie de populatia comunei sau a orasului, raportata de Comisia Nationala pentru Statistica la data de 1 ianuarie a anului in curs sau, dupa caz, la data de 1 iulie a anului care precede alegerile, dupa cum urmeaza:
---------------------------------------------------
  Numarul locuitorilor                Numarul
  comunei sau ai orasului             consilierilor
---------------------------------------------------
 - pana la                3.000          11
 - intre      3.001 si    5.001          13
 - intre      5.001 si    7.000          15
 - intre      7.001 si   10.000          17
 - intre     10.001 si   20.000          19
 - intre     20.001 si   50.000          21
 - intre     50.001 si  100.000          23
 - intre    100.001 si  200.000          25
 - intre    200.001 si  400.000          31
 - peste                400.000          35
---------------------------------------------------
    (2) Consiliul General al Municipiului Bucuresti este compus dintr-un numar de 65 de consilieri.
    Art. 15
    (1) Calitatea de consilier este incompatibila cu:
    a) functia de prefect si de subprefect;
    b) calitatea de functionar in aparatul propriu al consiliilor comunale, orasenesti si judetene respective si al prefecturilor, precum si de conducator al regiei autonome de interes local sau judetean si al serviciului public de specialitate al consiliului local sau judetean;
    c) functia de primar;
    d) calitatea de deputat, senator, consilier al Presedintelui Romaniei sau membru al Guvernului.
    (2) Alte incompatibilitati se pot stabili prin lege.
    Art. 16
    (1) Constituirea consiliilor locale se face in termen de 20 de zile de la data alegerilor. Convocarea consilierilor in sedinta de constituire se face de catre prefect. La sedinta de constituire participa prefectul sau reprezentantul sau. La sedinta va fi convocat si primarul, chiar daca procedura de validare a acestuia nu a fost finalizata.
    (2) Sedinta este legal constituita, daca participa cel putin doua treimi din numarul consilierilor alesi. In cazul in care nu se poate asigura aceasta majoritate, sedinta se va tine, de drept, peste 3 zile, in aceleasi conditii. Daca nici la a doua convocare sedinta nu se poate constitui legal, se va proceda la o noua convocare, peste alte 3 zile. La noua convocare, sedinta va fi legal constituita, daca se asigura prezenta majoritatii consilierilor alesi. In situatia in care consiliul nu se poate constitui nici la ultima convocare, datorita absentei, fara motive temeinice, a consilierilor, prefectul va declara vacante locurile consilierilor alesi, care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocari anterioare, daca acestia nu pot fi inlocuiti cu supleantii de pe listele respective, si se vor organiza alegeri de completare, in termen de 30 de zile, in conditiile Legii privind alegerile locale. Ordinul prefectului prin care se declara vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei in cauza, la instanta de contencios administrativ, in termen de 5 zile de la comunicare. Hotararea primei instante este definitiva si irevocabila.
    (3) Absenta consilierilor de la sedinta de constituire este motivata, daca, din cauza bolii, acestia sunt netransportabili sau daca sunt plecati in strainatate in interes de serviciu.
    (4) Lucrarile sedintei de constituire sunt conduse de cel mai in varsta consilier, asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri.
    Art. 17
    (1) Consiliile locale aleg, dintre membrii lor, pe intreaga durata a mandatului, o comisie de validare alcatuita din 3 - 7 consilieri.
    (2) Comisia examineaza legalitatea alegerii fiecarui consilier si propune consiliului validarea sau invalidarea mandatelor.
    (3) Comisia de validare poate propune invalidarea alegerii unui consilier numai in cazul in care:
    a) constata existenta unor incompatibilitati sau incalcarea conditiilor de eligibilitate;
    b) alegerea consilierului s-a facut prin frauda electorala, constatata de Biroul Electoral Central, sau prin orice alta incalcare a Legii privind alegerile locale.
    (4) Validarea sau invalidarea mandatelor se face cu votul majoritatii consilierilor prezenti la sedinta. Persoana al carei mandat este supus validarii sau invalidarii nu participa la vot.
    (5) Consiliul este legal constituit dupa validarea mandatelor a cel putin doua treimi din numarul membrilor acestuia.
    (6) Hotararile privind validarea sau invalidarea mandatelor de consilier pot fi atacate de cei interesati, la instanta de contencios administrativ, in termen de 5 zile de la adoptare sau de la comunicare, in cazul celor absenti de la sedinta. Hotararea instantei este definitiva si irevocabila.
    Art. 18
    (1) Consilierii ale caror mandate au fost validate depun in fata consiliului urmatorul juramant:
    "Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac, cu buna-credinta, tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei (orasului, judetului)...".
    (2) Consilierii care refuza sa depuna juramantul sunt considerati demisionati de drept.
    (3) Dupa depunerea juramantului, consilierul care a condus sedinta de constituire declara consiliul legal constituit.
    Art. 19
    Mandatul de consilier inceteaza inainte de termen, in caz de deces; demisie; incompatibilitate; schimbare a domiciliului in alta unitate administrativ-teritoriala; lipsa nemotivata de la mai mult de 3 sedinte ordinare consecutive ale consiliului; imposibilitate de a fi exercitat pe o perioada mai mare de 6 luni; in cazul in care s-a constatat, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, dupa validarea mandatelor, ca alegerea s-a facut prin frauda electorala sau prin orice alta incalcare a Legii privind alegerile locale; in caz de condamnare prin hotarare judecatoreasca definitiva la o pedeapsa privativa de libertate; in caz de punere sub interdictie pentru debilitate sau alienare mintala ori in cazul pierderii drepturilor electorale. Incetarea mandatului de consilier se constata prin hotarare a consiliului local. In caz de demisie, consilierul poate reveni asupra acesteia, pana la adoptarea hotararii.

    Sectiunea a 2-a
    Atributiile consiliilor locale
    Art. 20
    (1) Consiliul local are initiativa si hotaraste, cu respectarea legii, in problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati publice.
    (2) Consiliul local are urmatoarele atributii principale:
    a) alege, din randul consilierilor, pe viceprimar sau, dupa caz, pe viceprimari;
    b) aproba statutul comunei sau al orasului si regulamentul de functionare a consiliului, pe baza statutului si regulamentului-cadru orientative, elaborate de Guvern;
    c) aproba studii, prognoze orientative si programe de dezvoltare economico-sociala, de organizare si amenajare a teritoriului;
    d) aproba, la propunerea primarului, organigrama, numarul de personal din aparatul propriu al consiliului, precum si regulamentul de organizare si functionare a acestuia. De asemenea, aproba organigramele si numarul de personal la regiile autonome si la serviciile publice de specialitate ale consiliului local;
    e) aproba bugetul local, formarea, administrarea, si executarea acestuia; aproba virarile de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare; aproba imprumuturile si contul de incheiere a exercitiului bugetar;
    f) stabileste impozite si taxe locale, precum si taxe speciale, pe timp limitat, in conditiile legii;
    g) administreaza domeniul public si privat al comunei ori al orasului si exercita drepturile prevazute de lege cu privire la regiile autonome pe care le-a infiintat;
    h) infiinteaza institutii si agenti economici de interes local; hotaraste asupra concesionarii sau inchirierii de bunuri sau de servicii publice de interes local, precum si asupra participarii, cu capital sau cu bunuri, la societati comerciale pentru realizarea de lucrari si servicii de interes public local, in conditiile legii;
    i) numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, pe conducatorii agentilor economici si ai institutiilor publice de interes local, care se afla sub autoritatea sa;
    j) urmareste, controleaza si analizeaza activitatea agentilor economici si a institutiilor publice, care se afla sub autoritatea sa;
    k) instituie norme specifice pentru institutiile publice si agentii economici de interes local, care se afla sub autoritatea sa, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege;
    l) organizeaza servicii publice de gospodarire comunala, transport local, retele edilitare si altele, in conditii de eficienta si operativitate, si asigura buna functionare a acestora;
    m) aproba, in conditiile legii, planurile de organizare si de dezvoltare urbanistica a localitatilor din componenta unitatilor administrativ-teritoriale, precum si de amenajare a teritoriului si masurile necesare realizarii acestora; aproba, potrivit competentelor legale, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local si asigura conditiile necesare realizarii lor, la termen si in conditii de calitate;
    n) asigura, in cadrul competentelor sale, conditiile necesare bunei functionari a institutiilor de invatamant, sanitare, de cultura, de tineret si sport, potrivit legii;
    o) ia masuri pentru crearea conditiilor necesare petrecerii timpului liber al cetatenilor si asigura desfasurarea activitatilor stiintifice, culturale, artistice, sportive si de agrement;
    p) actioneaza pentru refacerea si protectia mediului inconjurator in scopul cresterii calitatii vietii; contribuie la protectia si conservarea monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor si rezervatiilor naturale;
    r) contribuie la realizarea masurilor de protectie si asistenta sociala;
    s) asigura libertatea comertului si a concurentei loiale si incurajeaza libera initiativa, in conditiile legii;
    s) infiinteaza si asigura functionarea unor institutii de binefacere de interes local;
    t) asigura apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si a libertatilor fundamentale ale cetatenilor;
    t) organizeaza targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractii si asigura buna functionare a acestora;
    u) confera persoanelor fizice romane sau straine, cu merite deosebite, titlul de cetatean de onoare al comunei sau al orasului;
    v) hotaraste, in conditiile legii, asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice locale sau judetene pentru realizarea unor lucrari si servicii de interes public, precum si colaborarea cu agenti economici din tara sau din strainatate, in scopul realizarii unor actiuni sau lucrari de interes comun;
    x) hotaraste stabilirea legaturilor de colaborare, cooperare si infratire cu localitati din strainatate;
    y) sprijina activitatea cultelor religioase, in conditiile legii.
    (3) Consiliul local exercita si alte atributii stabilite prin lege sau prin statutul comunei sau al orasului.

    Sectiunea a 3-a
    Functionarea consiliilor locale
    Art. 21
    (1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit prin lege organica, pe timp de razboi sau de catastrofa.
    (2) Consiliul isi exercita mandatul de la data constituirii pana la data declararii ca legal constituit a noului consiliu ales.
    (3) Consiliul legal constituit alege prin vot deschis, cu majoritate simpla, pentru durata unei sedinte, un presedinte.
    Art. 22
    Primarul este obligat sa puna la dispozitia consilierilor, la cererea acestora, in termen de cel mult 15 zile, conform regulamentului de functionare a consiliului local, informatiile necesare indeplinirii mandatului.
    Art. 23
    (1) Consiliul local se intruneste in sedinta ordinara, lunar, la convocarea primarului.
    (2) El se poate intruni in sedinta extraordinara, ori de cate ori este necesar, la cererea primarului sau a cel putin o treime din numarul membrilor consiliului.
    (3) Convocarea consiliului local se face cu cel putin 5 zile inaintea sedintelor ordinare sau cu cel putin 3 zile inaintea sedintelor extraordinare.
    (4) In caz de forta majora si de maxima urgenta pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei sau ai orasului, convocarea consiliului local se poate face de indata.
    (5) Convocarea se face in scris si se consemneaza in procesul-verbal al sedintei. Invitatia la sedinta va preciza ordinea de zi, data, ora si locul desfasurarii acesteia.
    (6) Ordinea de zi se aduce la cunostinta locuitorilor comunei sau ai orasului prin presa locala ori prin alt mijloc de publicitate. In unitatile administrativ-teritoriale in care minoritatile nationale au pondere insemnata, ordinea de zi se aduce la cunostinta cetatenilor si in limba acestora.
    Art. 24
    (1) Sedintele consiliului local sunt legal constituite daca este prezenta majoritatea consilierilor in functie.
    (2) Prezenta consilierilor la sedinte este obligatorie. In cazul in care un consilier absenteaza de doua ori consecutiv, fara motive temeinice, el poate fi sanctionat in conditiile regulamentului de functionare a consiliului.
    (3) In cazul in care consiliul nu se intruneste timp de 3 luni consecutiv sau nu a adoptat in 3 sedinte consecutive nici o hotarare, precum si in situatia in care numarul consilierilor se reduce sub jumatate plus unul si nu se poate completa prin supleanti, acesta se dizolva de drept.
    (4) Dizolvarea de drept a consiliului se comunica de catre primar prefectului, care, prin ordin, ia act de dizolvarea consiliului si propune Guvernului organizarea de noi alegeri.
    (5) Ordinul prefectului poate fi atacat de consilieri la instanta de contencios administrativ, in termen de 10 zile de la comunicare.
    (6) Stabilirea datei alegerilor se va putea face numai dupa expirarea termenului prevazut la alin. (5) sau dupa ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti prin care s-a respins actiunea consilierilor, in termen de 30 de zile.
    Art. 25
    (1) Sedintele consiliului local sunt publice, cu exceptia cazurilor in care consilierii decid, cu majoritate de voturi, ca acestea sa se desfasoare cu usile inchise.
    (2) Lucrarile sedintelor se desfasoara in limba oficiala a statului.
    (3) Problemele de buget se vor discuta, intotdeauna, in sedinta publica.
    Art. 26
    (1) Dezbaterile din sedintele consiliului se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de presedintele de sedinta, de secretar si de cel putin 3 consilieri.
    (2) La inceputul fiecarei sedinte, secretarul prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si il supune aprobarii consiliului. Consilierii au dreptul sa conteste continutul procesului-verbal si sa ceara mentionarea exacta a opiniilor exprimate in sedinta anterioara.
    (3) Procesul-verbal si documentele care au fost dezbatute in sedinta se depun intr-un dosar special al sedintei respective, care va fi numerotat, semnat si sigilat de presedintele de sedinta, de secretar si de consilierii prevazuti la alin. (1).
    Art. 27
    Ordinea de zi a sedintelor se aproba de consiliu, la propunerea celui care, in conditiile art. 23, a cerut intrunirea consiliului. Modificarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente.
    Art. 28
    (1) In exercitarea atributiilor ce-i revin, consiliul local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti, in afara de cazurile in care legea sau regulamentul de functionare a consiliului cere o alta majoritate. In caz de paritate de voturi, hotararea nu se adopta si se reiau dezbaterile in sedinta urmatoare.
    (2) Hotararile privind administrarea domeniului public si privat al comunei sau al orasului, organizarea si dezvoltarea urbanistica a localitatilor si amenajarea teritoriului si asocierea cu alte consilii, institutii publice sau agenti economici din tara si din strainatate se adopta cu votul a cel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie.
    (3) Hotararile privind bugetul local, precum si cele prin care se stabilesc impozite si taxe locale, se adopta cu votul majoritatii consilierilor in functie. Daca bugetul nu poate fi adoptat dupa doua lecturi consecutive, care vor avea loc la un interval de cel mult 5 zile, activitatea se va desfasura pe baza bugetului anului precedent, pana la adoptarea noului buget.
    (4) Consiliul poate stabili ca unele hotarari sa fie luate prin vot secret. Hotararile cu privire la persoane vor fi luate intotdeauna prin vot secret.
    (5) Proiectele de hotarari pot fi propuse de catre consilieri sau de catre primar. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun.
    Art. 29
    (1) Hotararile consiliului local se semneaza de catre presedintele de sedinta, se contrasemneaza de catre secretar si se comunica primarului. In cazul in care presedintele de sedinta se afla in imposibilitatea de a semna sau refuza sa semneze, hotararea va fi semnata de catre unul dintre consilierii prezenti.
    (2) Hotararile normative devin obligatorii de la data aducerii lor la cunostinta publica, iar cele individuale, de la data comunicarii.
    (3) Aducerea la cunostinta publica a hotararilor cu caracter normativ se face numai dupa expirarea termenului in care prefectul poate exercita calea de atac in fata instantei de contencios administrativ sau dupa ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti prin care actiunea prefectului a fost respinsa.
    (4) In unitatile administrativ-teritoriale in care minoritatile nationale au o pondere insemnata, hotararile se aduc la cunostinta cetatenilor si in limba acestora.
    Art. 30
    (1) Nu poate lua parte la deliberare si la adoptarea hotararilor consilierul care, fie personal, fie prin sot, sotie, afin sau rude pana la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial in problema supusa dezbaterii consiliului.
    (2) Hotararile luate de consiliul local cu incalcarea dispozitiilor alin. (1) pot fi anulate, in conditiile legii.
    Art. 31
    Problemele inscrise pe ordinea de zi a sedintei consiliului local nu pot fi dezbatute, de regula, daca nu sunt insotite de raportul de specialitate al compartimentului de resort din aparatul propriu al consiliului, care va fi elaborat in termen de 30 de zile de la solicitarea initiatorului, precum si de avizul comisiei de specialitate a consiliului.
    Art. 32
    (1) Consilierii raspund solidar pentru activitatea consiliului local din care fac parte si pentru hotararile acestuia, pe care le-au votat. De asemenea, fiecare consilier raspunde pentru propria activitate desfasurata in exercitarea mandatului.
    (2) La cererea consilierilor, votul lor va fi consemnat in procesul-verbal al sedintei.
    Art. 33
    (1) Consiliul local poate fi dizolvat, daca a adoptat hotarari repetate, care au fost anulate irevocabil de catre instanta de judecata intrucat au contravenit intereselor generale ale statului sau au incalcat Constitutia si legile tarii.
    (2) Dizolvarea consiliului se face prin hotarare a Guvernului, la propunerea motivata a prefectului, bazata pe hotararile definitive ale instantei de judecata. Hotararea si motivele care au stat la baza emiterii acesteia se aduc la cunostinta membrilor consiliului de catre prefect, in termen de 5 zile de la publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (3) Hotararea de dizolvare poate fi atacata de catre consilieri la instanta de contencios administrativ, in termen de 10 zile de la data aducerii la cunostinta potrivit alin. (2). In acest caz, procedura prealabila prevazuta de lege nu se mai efectueaza. Introducerea actiunii suspenda executarea masurii de dizolvare.
    (4) Data pentru organizarea alegerii noului consiliu local se stabileste de catre Guvern, la propunerea prefectului, in termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (3) sau, dupa caz, de la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti prin care a fost respinsa actiunea consilierilor.
    (5) Pana la constituirea noului consiliu, primarul va rezolva problemele curente ale comunei sau ale orasului.
    Art. 34
    (1) In exercitarea functiei, consilierii sunt in serviciul colectivitatii locale, fiind ocrotiti de lege.
    (2) Numai la sesizarea motivata a instantei de judecata sau a Parchetului, prefectul poate dispune, prin ordin, suspendarea din functie a consilierului, in cazul in care acesta a fost trimis in judecata pentru savarsirea, cu intentie, a unei fapte penale, precum si in situatia in care s-a pus in miscare actiunea penala, daca s-a luat impotriva sa masura arestarii preventive.
    (3) Suspendarea dureaza pana la solutionarea definitiva a cauzei, in afara de cazul in care Parchetul sau instanta de judecata a solicitat ridicarea acestei masuri mai inainte. Ordinul de suspendare se comunica de indata consilierului.
    (4) Impotriva ordinului de suspendare consilierul se poate adresa instantei de judecata in conditiile Legii contenciosului administrativ, in termen de 10 zile de la luarea la cunostinta.
    Art. 35
    (1) La lucrarile consiliului local pot participa, fara drept de vot, prefectul, presedintele consiliului judetean, reprezentantii acestora, parlamentarii, precum si persoanele invitate de consiliul local, a caror prezenta este considerata utila.
    (2) Cetatenii satelor si ai catunelor care nu au consilieri alesi in consiliile locale vor fi reprezentati la sedinte de catre un delegat satesc. Acesta este ales pe perioada unui mandat al consiliului local de catre o adunare sateasca, constituita din cate un reprezentant din fiecare familie, desfasurata in prezenta primarului sau a viceprimarului. La discutarea problemelor ce privesc satele respective, delegatii satesti vor fi invitati in mod obligatoriu. Votul acestora are caracter consultativ.
    Art. 36
    (1) Dupa constituire, consiliul local isi organizeaza comisii de specialitate, in principalele domenii de activitate.
    (2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii.
    (3) Comisiile de specialitate isi aleg cate un presedinte si un secretar.
    (4) Comisiile de specialitate avizeaza proiectele de hotarari din domeniul lor de activitate.
    (5) Comisiile de specialitate lucreaza in plen si iau hotarari cu votul majoritatii membrilor lor.
    (6) Organizarea, functionarea si atributiile comisiilor de specialitate se stabilesc prin regulamentul de functionare a consiliului local.

    CAP. 3
    Primarul

    Art. 37
    (1) Comunele, orasele si municipiile au cate un primar si un viceprimar; municipiile resedinta de judet si sectoarele municipiului Bucuresti au cate un primar si 2 viceprimari, iar municipiul Bucuresti are un primar general si 4 viceprimari, alesi in conditiile legii.
    (2) Primarul participa, obligatoriu, la sedintele consiliului local.
    (3) Pe toata durata mandatului de primar si de viceprimar, contractul de munca al acestora la institutiile publice, la regiile autonome sau la societatile comerciale cu capital majoritar de stat se suspenda.
    Art. 38
    (1) Validarea alegerii primarului se face in termen de 20 de zile de la data alegerilor, in camera de consiliu, de catre un judecator desemnat de presedintele judecatoriei in a carei raza teritoriala se afla comuna, orasul sau subdiviziunea administrativ-teritoriala.
    (2) Validarea alegerii primarului general al municipiului Bucuresti se face de catre un judecator desemnat de presedintele Tribunalului Municipiului Bucuresti.
    (3) Invalidarea alegerii primarului se poate pronunta in cazurile prevazute la art. 17 alin. (3).
    (4) Rezultatul validarii se prezinta in sedinta de constituire a consiliului local sau, dupa caz, intr-o sedinta extraordinara, de catre un judecator sau un delegat al prefectului.
    (5) In caz de invalidare a mandatului primarului, se organizeaza alegeri in termen de cel mult 45 de zile de la data invalidarii, in conditiile stabilite de Legea privind alegerile locale.
    Art. 39
    (1) Primarul depune in fata consiliului local juramantul prevazut la art. 18. In situatii deosebite, juramantul se poate depune si in fata presedintelui instantei judecatoresti care a validat alegerea primarului.
    (2) Primarul care refuza sa depuna juramantul este considerat demisionat de drept.
    Art. 40
    (1) Mandatul primarului este de 4 ani si se exercita pana la depunerea juramantului de catre primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organica, pe timp de razboi sau catastrofa.
    (2) Mandatul inceteaza inainte de termen in caz de deces; demisie; incompatibilitate; schimbare a domiciliului intr-o alta unitate administrativ-teritoriala; imposibilitate de a fi exercitat pe o perioada mai mare de 6 luni; in cazul in care s-a constatat prin hotarare judecatoreasca, ramasa definitiva dupa validarea mandatelor, ca alegerea s-a facut prin frauda electorala sau prin orice alta incalcare a Legii privind alegerile locale; in cazul condamnarii definitive la o pedeapsa privativa de libertate, precum si in cazul punerii sub interdictie pentru debilitate sau alienare mintala ori in cazul pierderii drepturilor electorale.
    (3) In situatiile prevazute la alin. (2), consiliul local adopta o hotarare prin care ia act de incetarea mandatului primarului si declara vacanta functia acestuia.
    (4) In cazul demisiei, pana la adoptarea de catre consiliul local a hotararii prevazute la alin. (3), primarul poate reveni asupra demisiei.
    Art. 41
    (1) Primarul poate fi demis din functie pentru motivele prevazute la art. 33 alin. (1), care se aplica in mod corespunzator, daca actele acestuia au fost emise cu rea-credinta.
    (2) Demiterea primarului, bazata pe hotararile definitive ale instantei de judecata, se face prin hotarare a Guvernului, la propunerea motivata a prefectului. Hotararea si motivele care au stat la baza emiterii acesteia se aduc la cunostinta primarului de catre prefect, in termen de 5 zile de la publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (3) Hotararea de demitere poate fi atacata de catre primar la instanta de contencios administrativ, in termen de 10 zile de la data aducerii la cunostinta potrivit alin. (2). In acest caz, procedura prealabila prevazuta de lege nu se mai efectueaza. Introducerea actiunii suspenda executarea masurii de demitere.
    Art. 42
    (1) Primarul si primarul general al Capitalei sunt sefii administratiei publice locale si raspund in fata consiliului de buna functionare a acesteia.
    (2) Primarul reprezinta comuna sau orasul in relatiile cu persoanele fizice sau juridice din tara si din strainatate, precum si in justitie.
    (3) Semnul distinctiv al primarului este o esarfa in culorile drapelului national.
    (4) Este obligatorie purtarea esarfei la solemnitati, receptii, ceremonii publice si la celebrarea casatoriilor.
    (5) Modelul acestei esarfe se va stabili prin hotarare a Guvernului.
    Art. 43
    In exercitarea atributiilor de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara, precum si a sarcinilor ce-i revin din actele normative privitoare la recensamant, la organizarea si desfasurarea alegerilor, aducerea la cunostinta cetatenilor a legilor, precum si a altor asemenea atributii, stabilite prin legi, primarul actioneaza si ca reprezentant al statului in comuna sau in orasul in care a fost ales.
    (2) In cazuri exceptionale, daca primarul refuza sau este in imposibilitatea de exercitare a unora dintre atributiile prevazute la alin. (1) sau in alte legi speciale, aceste atributii se exercita de catre secretar.
    Art. 44
    (1) Primarul indeplineste urmatoarele atributii principale:
    a) asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei si ale legilor tarii, ale decretelor Presedintelui Romaniei, ale hotararilor Guvernului, ale actelor emise de ministere si alte autoritati ale administratiei publice centrale, ale hotararilor consiliului judetean;
    b) asigura executarea hotararilor consiliului local. In cazul in care apreciaza ca o hotarare a acestuia este ilegala, in termen de 3 zile de la data luarii la cunostinta sesizeaza pe prefect;
    c) poate propune consiliului local consultarea populatiei, prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit si, pe baza hotararii consiliului, ia masuri pentru organizarea acestei consultari;
    d) prezinta consiliului, anual sau ori de cate ori este necesar, rapoarte privind starea economica si sociala a comunei sau a orasului;
    e) intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune aprobarii consiliului;
    f) exercita drepturile si asigura indeplinirea obligatiilor ce revin comunei sau orasului in calitate de persoana juridica civila;
    g) exercita functia de ordonator principal de credite;
    h) verifica, din oficiu sau la cerere, incasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunica de indata consiliului cele constatate;
    i) ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, impreuna cu organele specializate ale statului. In acest scop, poate mobiliza si populatia, agentii economici si institutiile publice din comuna sau din oras, acestea fiind obligate sa execute masurile stabilite;
    j) asigura ordinea publica si linistea locuitorilor, prin intermediul gardienilor publici si cu ajutorul jandarmeriei, politiei, pompierilor si apararii civile, care au obligatia sa raspunda solicitarilor sale, in conditiile legii;
    k) indruma si supravegheaza activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale;
    l) ia masurile prevazute de lege cu privire la desfasurarea adunarilor publice;
    m) ia masuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentatiilor sau a altor manifestari publice care contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele moravuri, la ordinea si linistea publica;
    n) controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si a produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie, cu sprijinul organelor de specialitate;
    o) ia masuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de animale;
    p) asigura elaborarea regulamentului local de urbanism si a documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului si le supune aprobarii consiliului local, cu respectarea prevederilor legii;
    r) asigura intretinerea drumurilor publice din comuna sau din oras, implantarea semnelor de circulatie, desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal;
    s) supravegheaza targurile, pietele, oboarele, locurile si parcurile de distractii si ia masuri operative pentru buna functionare a acestora;
    s) conduce serviciile publice locale; asigura functionarea serviciilor de stare civila si de autoritate tutelara; supravegheaza realizarea masurilor de asistenta si ajutor social;
    t) indeplineste functia de ofiter de stare civila;
    t) emite avizele, acordurile si autorizatiile prevazute de lege;
    u) elaboreaza proiectul de statut al personalului, propune structura organizatorica, numarul de personal si salarizarea acestuia si le supune spre aprobare consiliului local;
    v) numeste si elibereaza din functie personalul din aparatul propriu al consiliului local, cu exceptia secretarului; propune consiliului local eliberarea din functie a conducatorilor agentilor economici si ai institutiilor publice de interes local, care se afla sub autoritatea consiliului local respectiv;
    x) controleaza activitatea personalului din aparatul propriu al consiliului local;
    y) supravegheaza inventarierea si administrarea bunurilor care apartin comunei sau orasului.
    (2) Primarul indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau incredintate de catre consiliul local.
    Art. 45
    Primarul prezinta trimestrial sau la cererea consiliului local informari privind executarea hotararilor adoptate de consiliu.
    Art. 46
    (1) Primarul deleaga viceprimarilor, prin dispozitie emisa in termen de 30 de zile de la validare, exercitarea unora dintre atributiile ce-i revin potrivit art. 44, cu precadere pe cele prevazute la lit. k), n), r), s) si y), cu exceptia celor prevazute la lit. a) - g), i), j), l), m) si t).
    (2) Atributiile de ofiter de stare civila pot fi delegate viceprimarului, secretarului sau altor functionari cu competente in acest domeniu.
    (3) Atributiile ce revin primarului, potrivit art. 43 alin. (1), cu exceptia celor de ofiter de stare civila, nu pot fi delegate.
    Art. 47
    (1) Viceprimarul este ales cu votul secret al majoritatii consilierilor in functie. El isi pastreaza calitatea de consilier. Durata mandatului viceprimarului este egala cu cea a mandatului consiliului local. Prevederile art. 40 alin. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator.
    (2) Demiterea viceprimarului se face de catre consiliul local, la propunerea unei treimi din numarul consilierilor, prin hotarare adoptata cu votul a doua treimi din numarul consilierilor in functie. Prevederile art. 41 alin. (3) se aplica in mod corespunzator.
    Art. 48
    (1) In exercitarea atributiilor sale, primarul emite dispozitii. Acestea devin executorii dupa ce sunt aduse la cunostinta persoanelor interesate.
    (2) Primarul constata incalcarile legii si adopta masurile legale pentru inlaturarea acestora sau, dupa caz, sesizeaza organele competente.
    (3) Prevederile art. 29 alin. (4) se aplica in mod corespunzator.
    Art. 49
    (1) In exercitarea functiei, primarul este ocrotit de lege.
    (2) Prefectul poate dispune, prin ordin, suspendarea din functie a primarului in cazurile in care acesta a fost trimis in judecata pentru savarsirea, cu intentie, a unei fapte penale, precum si in situatia in care s-a pus in miscare actiunea penala, daca s-a luat impotriva lui masura arestarii preventive.
    (3) Suspendarea poate fi dispusa numai la cererea motivata a instantei de judecata sau a Parchetului.
    (4) Suspendarea dureaza pana la solutionarea definitiva a cauzei, in afara de cazul in care Parchetul sau instanta de judecata a solicitat ridicarea acestei masuri mai inainte.
    (5) Ordinul de suspendare se comunica, de indata, primarului. Impotriva ordinului de suspendare, primarul se poate adresa instantei de judecata in conditiile Legii contenciosului administrativ, in termen de 10 zile de la luarea la cunostinta.
    (6) Daca primarul suspendat din functie a fost gasit nevinovat, acesta are dreptul la despagubiri, in conditiile legii.
    (7) Prevederile prezentului articol se aplica in mod corespunzator si viceprimarilor, suspendarea lor fiind dispusa de consiliul local prin hotarare, adoptata cu majoritatea consilierilor in functie.
    Art. 50
    (1) In caz de vacanta a functiei de primar, precum si in caz de suspendare din functie a acestuia, atributiile sale vor fi exercitate, de drept, de catre viceprimar, pana la validarea mandatului noului primar sau, dupa caz, pana la incetarea suspendarii.
    (2) In situatia prevazuta la alin. (1), consiliul local deleaga, prin hotarare, din randul membrilor sai, un consilier, care va indeplini temporar atributiile viceprimarului.
    (3) In situatia in care sunt suspendati din functie, in acelasi timp, atat primarul, cat si viceprimarul, consiliul local deleaga un consilier care va indeplini atat atributiile primarului, cat si ale viceprimarului, pana la incetarea suspendarii.
    (4) Daca devin vacante, in acelasi timp, atat functia de primar, cat si cea de viceprimar, consiliul local alege un nou viceprimar, prevederile alin. (1) si (2) aplicandu-se pana la alegerea unui nou primar. Stabilirea de catre Guvern a datei alegerii noului primar se va face in termen de 30 de zile de la data cand cele doua functii au devenit vacante.

    CAP. 4
    Secretarul si serviciile publice locale

    Sectiunea 1
    Secretarul
    Art. 51
    Fiecare comuna, oras si subdiviziune administrativ-teritoriala a municipiului are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul este functionar public, cu studii superioare juridice sau administrative. In mod exceptional, la comune si la orasele avand sub 30.000 de locuitori, in functia de secretar pot fi numite si persoane care au alte studii superioare sau numai bacalaureatul. Secretarul nu poate fi membru al unui partid sau al unei formatiuni politice, sub sanctiunea eliberarii din functie.
    Art. 52
    (1) Numirea secretarului se face de catre prefect pe baza propunerilor consiliului local, la initiativa primarului, pe baza de concurs sau de examen.
    (2) Concursul sau examenul se organizeaza de catre primar, potrivit legii, in termen de 45 de zile de la data la care postul a devenit vacant. Din comisia de concurs sau de examinare vor face parte, in mod obligatoriu, cate un reprezentant al prefectului, al presedintelui consiliului judetean si al consiliului local respectiv. Ordinul de numire se emite in termen de cel mult 10 zile de la primirea propunerii.
    (3) Secretarul se bucura de stabilitate in functie si se supune regulilor cuprinse in statutul functionarului public.
    (4) Eliberarea din functie a secretarului se face de catre prefect, numai la propunerea consiliului local, adoptata cu votul a cel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie, la initiativa primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor.
    (5) Sanctionarea disciplinara a secretarului se face de catre prefect, la propunerea primarului sau a consiliului local, in conditiile legii.
    Art. 53
    (1) Secretarul indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii principale:
    a) participa la sedintele consiliului local;
    b) asigura buna functionare a compartimentelor si activitatilor cu caracter juridic din cadrul aparatului propriu al consiliului local;
    c) avizeaza proiectele de hotarari ale consiliului local, asumandu-si raspunderea pentru legalitatea acestora;
    d) primeste si distribuie corespondenta; urmareste realizarea raspunsului in termenul legal;
    e) asigura efectuarea lucrarilor de secretariat;
    f) asigura convocarea consiliului local;
    g) pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local;
    h) comunica si inainteaza, in termen de 10 zile, daca legea nu prevede altfel, autoritatilor si persoanelor interesate, actele emise de catre consiliul local sau de catre primar;
    i) asigura aducerea la cunostinta publica a hotararilor si dispozitiilor de interes general;
    j) elibereaza extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului, in afara celor cu caracter secret stabilit potrivit legii; elibereaza extrase sau copii de pe actele de stare civila;
    k) legalizeaza semnaturi si confirma autenticitatea copiilor cu actele originale, cu exceptia celor care se elibereaza de autoritatile publice centrale;
    l) asigura functionarea compartimentelor de stare civila, autoritate tutelara si protectie sociala;
    m) tine legatura cu organizatiile de cult din unitatea administrativ-teritoriala si face propuneri primarului sau consiliului local pentru solutionarea problemelor legate de buna lor functionare.
    (2) Secretarul indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau incredintate de catre consiliul local sau de catre primar.

    Sectiunea a 2-a
    Serviciile publice ale comunei, ale orasului si aparatul propriu al consiliului local
    Art. 54
    Serviciile publice ale comunei sau ale orasului se organizeaza de catre consiliul local, in principalele domenii de activitate, potrivit specificului si nevoilor locale, cu respectarea prevederilor legale si in limita mijloacelor financiare de care dispune.
    Art. 55
    (1) Numirea si eliberarea din functie a personalului din serviciile publice ale comunei si ale orasului se fac de catre conducatorii acestora, in conditiile legii.
    (2) Numirea si eliberarea din functie a personalului din aparatul propriu al consiliului local se fac de catre primar, in conditiile legii.
    (3) Consiliul local poate recomanda, motivat, primarului, eliberarea din functie a conducatorilor compartimentelor din aparatul propriu.
    Art. 56
    Consiliul local aproba regulamente de organizare si functionare a aparatului propriu, stabileste competentele si atributiile personalului, in conditiile prevazute de lege.
    Art. 57
    (1) Conditiile privind numirea, angajarea, promovarea, sanctionarea si eliberarea din functie, drepturile si obligatiile personalului din serviciile publice ale comunei si ale orasului, precum si ale personalului din aparatul propriu al consiliului local, sunt stabilite prin lege si regulamente.
    (2) Functionarii din aparatul propriu al consiliului local se bucura de stabilitate in functie si se supun prevederilor statutului functionarilor publici.
    Art. 58
    (1) In raporturile dintre cetateni si autoritatile administratiei publice locale se foloseste limba romana.
    (2) Cetatenii apartinand minoritatilor nationale, in raporturile lor cu autoritatile administratiei publice locale si cu aparatul acestora, se pot adresa oral sau in scris si in limba lor materna.
    (3) Cererile prezentate in scris vor fi insotite de traducerea lor in limba romana.
    (4) In cazul in care reprezentantul autoritatii publice sau functionarul acesteia nu cunoaste limba minoritatii respective, se va folosi un interpret.
    Art. 59
    Primarul, viceprimarul, secretarul comunei, orasului sau municipiului, impreuna cu aparatul propriu al consiliului local constituie primaria comunei, orasului sau municipiului, institutie publica cu activitate permanenta care aduce la indeplinire efectiva hotararile consiliului local si solutioneaza problemele curente ale colectivitatii locale in care functioneaza.

    CAP. 5
    Consiliul judetean

    Sectiunea 1
    Componenta si constituirea consiliului judetean
    Art. 60
    (1) Consiliul judetean este autoritate a administratiei publice judetene.
    (2) Consiliul judetean se compune din consilieri alesi in conditiile Legii privind alegerile locale.
    Art. 61
    Numarul consilierilor fiecarui consiliu judetean se stabileste prin ordin al prefectului, in functie de populatia judetului, raportata de catre Comisia Nationala pentru Statistica la data de 1 ianuarie a anului in curs sau, dupa caz, la data de 1 iulie a anului care precede alegerile, dupa cum urmeaza:
-----------------------------------------------
 Numarul locuitorilor            Numarul
 judetului                       consilierilor
-----------------------------------------------
 - pana la 350.000                37
 - intre 350.001 si 500.000       39
 - intre 500.001 si 650.000       41
 - peste 650.000                  45
-----------------------------------------------
    Art. 62
    La constituirea consiliului judetean se aplica, in mod corespunzator, dispozitiile art. 15 - 19 si 36.

    Sectiunea a 2-a
    Atributiile consiliului judetean
    Art. 63
    (1) Consiliul judetean este autoritatea administratiei publice judetene pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale si orasenesti, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean, si exercita, in acest sens, urmatoarele atributii principale:
    a) coordoneaza activitatea consiliilor locale, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean;
    b) organizeaza si conduce serviciile publice judetene si aproba regulamentele de functionare a acestora;
    c) acorda consiliilor locale si aparatului propriu al acestora, precum si serviciilor publice ale comunelor si oraselor, sprijin si asistenta tehnica, juridica si de orice alta natura, la cererea acestora;
    d) analizeaza propunerile facute de comune si orase, in vederea elaborarii de prognoze economice sau pentru refacerea si protectia mediului inconjurator;
    e) adopta programe si prognoze de dezvoltare economico-sociala a judetului si urmareste realizarea acestora;
    f) adopta bugetul propriu al judetului si contul de incheiere a exercitiului bugetar;
    g) stabileste orientarile generale privind organizarea si dezvoltarea urbanistica a localitatilor, precum si amenajarea teritoriului;
    h) administreaza domeniul public si privat al judetului;
    i) asigura construirea, intretinerea si modernizarea drumurilor de interes judetean, precum si a drumurilor de legatura cu judetele vecine;
    j) alege dintre consilieri si elibereaza din functie, in conditiile prezentei legi, pe presedinte, vicepresedinti si delegatia permanenta;
    k) adopta propriul regulament de functionare;
    l) aproba, in limitele normelor legale, organigrama si numarul de personal din aparatul propriu;
    m) stabileste impozite si taxe judetene, precum si taxe speciale pe timp limitat, in conditiile legii;
    n) hotaraste, in conditiile legii, infiintarea de institutii si agenti economici de interes judetean, dobandirea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat si de servicii publice de interes judetean, precum si participarea cu bunuri si capital la societatile comerciale, pentru realizarea de lucrari si servicii de interes judetean;
    o) numeste si elibereaza din functie pe conducatorii agentilor economici de sub autoritatea sa si ai institutiilor publice de interes judetean; urmareste si controleaza activitatea lor, analizand trimestrial rapoarte ale acestora;
    p) instituie norme orientative pentru regiile autonome sau pentru societatile comerciale pe care le infiinteaza;
    r) infiinteaza institutii social-culturale si sanitare si asigura buna lor functionare;
    s) asigura conditii pentru organizarea si desfasurarea activitatilor stiintifice, cultural-artistice, sportive si de tineret;
    s) atribuie, in conditiile legii, la propunerea consiliilor locale, denumiri de strazi, de piete si de obiective de interes local;
    t) hotaraste, in conditiile legii, asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice locale sau judetene pentru realizarea unor lucrari si servicii de interes public, precum si colaborarea cu agentii economici din tara sau din strainatate, in scopul realizarii unor actiuni sau lucrari de interes comun.
    (2) Consiliul judetean indeplineste si alte atributii stabilite de lege.

    Sectiunea a 3-a
    Functionarea consiliului judetean
    Art. 64
    (1) Consiliul judetean se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organica, in caz de razboi sau de catastrofa.
    (2) Consiliul judetean isi exercita mandatul de la data constituirii, pana la declararea ca legal constituit a noului consiliu ales.
    Art. 65
    (1) Consiliul judetean se intruneste in sedinte ordinare, o data la doua luni.
    (2) Consiliul judetean se poate intruni in sedinte extraordinare ori de cate ori este necesar, la cererea presedintelui acestuia, a cel putin o treime din numarul membrilor sai sau a delegatiei permanente.
    (3) Convocarea consiliului judetean se face de catre presedintele acestuia, cu cel putin 10 zile inaintea sedintelor ordinare sau cu cel putin 3 zile inaintea celor extraordinare.
    (4) Dispozitiile art. 24, art. 25 si art. 27 se aplica in mod corespunzator.
    (5) Convocarea se face in scris si se consemneaza in procesul-verbal al sedintei. Invitatia la sedinta va preciza ordinea de zi, data si locul desfasurarii acesteia.
    Art. 66
    Consiliul judetean, in exercitarea atributiilor ce-i revin, adopta hotarari. Hotararile se semneaza de presedintele consiliului judetean sau de vicepresedintele care a condus sedinta si se contrasemneaza de catre secretar.
    Art. 67
    (1) Consiliul judetean alege dintre membrii sai, pe durata mandatului, pe presedinte si 2 vicepresedinti ai consiliului, 4 sau 6 consilieri, respectandu-se, pe cat posibil, configuratia politica a acestuia, care, impreuna, constituie delegatia permanenta.
    (2) Presedintele si vicepresedintii consiliului judetean sunt si presedinte si vicepresedinti ai delegatiei permanente.
    (3) Presedintele si vicepresedintii consiliului judetean se aleg cu votul majoritatii consilierilor in functie.
    (4) Eliberarea din functie a presedintelui si a vicepresedintilor se poate face de catre consiliul judetean, la propunerea a cel putin o treime din numarul consilierilor, daca sunt intrunite cerintele prevazute de lege pentru demiterea primarului si numai cu votul a doua treimi din numarul consilierilor in functie.
    (5) Pe timpul exercitarii mandatului, contractul de munca al presedintelui si vicepresedintilor consiliului judetean la institutiile publice, la regiile autonome si la societatile comerciale cu capital majoritar de stat se suspenda.
    Art. 68
    (1) Delegatia permanenta a consiliului judetean, constituita potrivit art. 67, indeplineste urmatoarele atributii principale:
    a) intocmeste proiectul ordinii de zi a sedintei consiliului;
    b) analizeaza proiectele de hotarari care vor fi supuse consiliului spre dezbatere si adoptare si asigura fundamentarea acestora;
    c) pregateste desfasurarea in bune conditii a lucrarilor sedintelor consiliului, asigurand intocmirea in mod corespunzator a tuturor documentelor supuse dezbaterii;
    d) propune presedintelui convocarea sedintelor extraordinare;
    e) supune aprobarii consiliului regulamentul de functionare a acestuia;
    f) stabileste masurile necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului judetean si analizeaza, periodic, stadiul indeplinirii acestora.
    (2) Delegatia permanenta indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau prin regulamentul de functionare a consiliului judetean, elaborat si aprobat cu respectarea normelor legale.
    (3) Modul de organizare si de functionare a delegatiei permanente se stabileste prin regulamentul de functionare a consiliului.
    (4) Secretarul judetului este si secretarul delegatiei permanente.
    Art. 69
    La sedintele delegatiei permanente poate asista prefectul sau reprezentantul acestuia.
    Art. 70
    (1) Presedintele consiliului judetean este seful administratiei publice judetene si raspunde de buna functionare a compartimentelor de specialitate din aparatul propriu al consiliului judetean, precum si a agentilor economici de sub autoritatea consiliului.
    (2) Presedintele consiliului judetean reprezinta judetul in relatiile cu celelalte autoritati publice, cu persoane fizice si juridice din tara si din strainatate, precum si in justitie.
    (3) Aparatul propriu al consiliului judetean este subordonat presedintelui acestuia.
    Art. 71
    (1) Presedintele consiliului judetean indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii principale:
    a) conduce sedintele consiliului judetean si ale delegatiei permanente;
    b) asigura executarea hotararilor consiliului judetean;
    c) sprijina activitatea institutiilor si a regiilor autonome de interes judetean;
    d) exercita atributiile care revin judetului in calitate de persoana juridica;
    e) exercita functia de ordonator principal de credite;
    f) intocmeste proiectul bugetului propriu al judetului si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului;
    g) numeste, sanctioneaza si elibereaza din functie personalul din aparatul propriu al consiliului judetean, in conditiile legii;
    h) prezinta consiliului, anual sau ori de cate ori este necesar, rapoarte cu privire la starea si activitatea administratiei judetului, precum si cu privire la starea economica si sociala a judetului.
    (2) Presedintele consiliului judetean indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau incredintate de catre consiliul judetean.
    Art. 72
    Presedintele consiliului judetean emite dispozitii cu caracter individual. Ele devin executorii dupa ce au fost aduse la cunostinta persoanelor interesate.
    Art. 73
    (1) Fiecare judet si municipiul Bucuresti au un secretar, salarizat din bugetul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti. Secretarul este functionar public si are studii superioare juridice sau administrative. Secretarul nu poate fi membru al vreunui partid sau formatiune politica, sub sanctiunea eliberarii din functie.
    (2) Numirea secretarului se face de catre Departamentul pentru Administratie Publica Locala, la propunerea consiliului judetean, din initiativa presedintelui acestuia, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti.
    (3) Numirea se face pe baza de examen sau de concurs organizat, potrivit legii, de catre presedintele consiliului judetean, respectiv de catre primarul general, in termen de 45 de zile de la data la care postul a devenit vacant. Din comisia de examinare sau de concurs va face parte, in mod obligatoriu, un reprezentant al Departamentului pentru Administratie Publica Locala.
    (4) Emiterea dispozitiei de numire se va face in termen de cel mult 10 zile de la primirea propunerii.
    (5) Eliberarea din functie, precum si sanctionarea disciplinara a secretarului judetului se fac de catre Departamentul pentru Administratie Publica Locala, numai la propunerea consiliului judetean, adoptata cu votul a cel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie, la initiativa presedintelui acestuia sau a unei treimi din numarul consilierilor.
    (6) Secretarului judetului ii sunt aplicabile in mod corespunzator dispozitiile prezentei legi privitoare la secretarul comunei si al orasului.
    (7) Secretarul judetului si cel al municipiului Bucuresti exercita atributiile care revin, potrivit legii, judetului si municipiului Bucuresti in domeniile starii civile, autoritatii tutelare si ocrotirii minorilor, coordonand compartimentele de specialitate din aparatul propriu al consiliului judetean sau, dupa caz, al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in al caror obiect de activitate intra aceste atributii.
    Art. 74
    (1) Dispozitiile prezentei legi privitoare la organizarea si functionarea consiliilor locale, precum si cele cu privire la primar, cu exceptia celor referitoare la atributii, se aplica in mod corespunzator consiliului judetean si presedintelui acestuia.
    (2) Dizolvarea de drept a consiliului judetean, in cazul in care nu se intruneste timp de 6 luni consecutiv, precum si in situatia in care numarul consilierilor s-a redus sub jumatate plus unul si nu se poate completa prin supleanti, se comunica prefectului si Guvernului de catre secretarul judetului. Dupa efectuarea verificarilor necesare, Guvernul emite o hotarare prin care ia act de dizolvarea consiliului judetean.
    (3) Prevederile art. 24 alin. (5) si (6) se aplica in mod corespunzator.
    (4) Pe perioada in care consiliul judetean este dizolvat sau nu s-a putut constitui potrivit legii, problemele curente, aflate in competenta presedintelui acestuia, se rezolva de catre un imputernicit numit de Guvern, avand calitatea de functionar public.

    CAP. 6
    Administratia publica a municipiului Bucuresti

    Art. 75
    Sectoarele municipiului Bucuresti se organizeaza ca subdiviziuni administrativ-teritoriale ale acestuia.
    Art. 76
    Administratia publica a municipiului Bucuresti se realizeaza de catre consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, ca autoritati deliberative, precum si de catre primarii sectoarelor municipiului Bucuresti si primarul general al municipiului Bucuresti, ca autoritati executive, alese in conditiile Legii privind alegerile locale.
    Art. 77
    (1) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti functioneaza in conditiile prevazute in prezenta lege pentru consiliile locale ale comunelor si oraselor si exercita atributiile prevazute pentru acestea, cu exceptia celor de la art. 20 alin. (2) lit. b), c), f), m), u), v) si x). Bugetele subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucuresti se aproba de catre consiliile locale ale acestora, cu acordul Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Atributiile prevazute la art. 20 alin. (2) lit. g), h), i), j), k) si s) vor putea fi exercitate de catre consiliile locale ale sectoarelor numai pe baza hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
    (2) Consiliul General al Municipiului Bucuresti se alege, se constituie si functioneaza, in conditiile prevazute de dispozitiile prezentei legi si de cele ale Legii privind alegerile locale pentru consiliile locale, care se aplica in mod corespunzator.
    (3) Primarii si viceprimarii sectoarelor municipiului Bucuresti functioneaza in conditiile prevazute de prezenta lege pentru primarii si viceprimarii comunelor si oraselor si exercita atributiile stabilite prin prezenta lege pentru primarii si viceprimarii comunelor si oraselor, cu exceptia celor prevazute la art. 44 alin. (1) lit. c), l) si m), care se exercita numai de catre primarul general al municipiului Bucuresti.
    (4) Hotararile Consiliului General al Municipiului Bucuresti si dispozitiile primarului general al municipiului Bucuresti sunt obligatorii si pentru autoritatile administratiei publice organizate in sectoarele municipiului Bucuresti.
    (5) Primarul general al municipiului Bucuresti impreuna cu primarii sectoarelor municipiului Bucuresti se intrunesc cel putin o data pe luna, la convocarea primarului general, pentru a analiza modul in care sunt aduse la indeplinire hotararile Consiliului General al Municipiului Bucuresti si dispozitiile primarului general al municipiului Bucuresti, stabilind masurile corespunzatoare. La sedinta participa si prefectul municipiului Bucuresti.
    (6) Consiliul General al Municipiului Bucuresti, primarul general si viceprimarii municipiului Bucuresti exercita atributiile prevazute de lege pentru consiliile locale, pentru primarii si viceprimarii comunelor si oraselor, care se aplica in mod corespunzator.
    (7) Autoritatilor prevazute la alin. (1) si (2) le sunt aplicabile in mod corespunzator si prevederile art. 79 - 105, 123 si 124 din prezenta lege.
    Art. 78
    Dispozitiile art. 106 - 121 privind pe prefectul judetului si Comisia administrativa se aplica in mod corespunzator si prefectului municipiului Bucuresti si Comisiei administrative organizate pe langa prefectura.

    CAP. 7
    Bunuri si lucrari

    Sectiunea 1
    Administrarea bunurilor
    Art. 79
    Constituie patrimoniul unitatii administrativ-teritoriale bunurile mobile si imobile care apartin domeniului public de interes local, domeniului privat al acesteia, precum si drepturile si obligatiile cu caracter patrimonial.
    Art. 80
    Apartin domeniului public de interes local sau judetean toate bunurile care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt afectate unei utilitati publice, sunt de uz sau de interes public si nu au fost declarate de interes national. Bunurile domeniului public de interes local sau judetean cuprind terenurile pe care sunt amplasate constructii de interes public local sau judetean, pietele, retelele stradale, parcurile publice, cladirile, monumentele de interes public local sau judetean, padurile si lacurile care, potrivit legii, nu apartin domeniului public de interes national. Pot apartine domeniului public de interes local sau judetean si alte bunuri dobandite de comuna, oras sau judet, in conditiile legii.
    Art. 81
    Domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale este alcatuit din bunuri mobile si imobile - altele decat cele prevazute la art. 80 - aflate sau intrate in proprietatea lor prin caile si mijloacele prevazute de lege.
    Art. 82
    (1) Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile si insesizabile.
    (2) Domeniul privat este supus dispozitiilor de drept comun, daca prin lege nu se prevede altfel.
    (3) Donatiile si legatele de bunuri cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea consiliului local sau, dupa caz, judetean, cu votul a doua treimi din numarul membrilor acestuia.
    Art. 83
    Toate bunurile apartinand unitatilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale. Consiliilor locale si judetene li se prezinta anual un raport asupra situatiei bunurilor.
    Art. 84
    (1) Consiliile locale si cele judetene hotarasc ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat, de interes local sau judetean, dupa caz, sa fie date in administrarea regiilor autonome si institutiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie inchiriate. De asemenea, ele hotarasc cu privire la cumpararea si vanzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judetean, in conditiile legii.
    (2) Vanzarea, concesionarea, inchirierea si locatia de gestiune se fac prin licitatie publica, organizata in conditiile legii.
    (3) Instrainarea bunurilor apartinand domeniului privat al comunelor, oraselor sau judetelor, schimburile de terenuri, delimitarea sau partajarea imobilelor aflate in indiviziune cu acest domeniu privat, renuntarile la drepturi sau recunoasterile de drepturi in favoarea tertelor persoane se fac pe baza de expertiza insusita de consiliu.
    Art. 85
    Consiliile locale si judetene pot contracta, in conditiile legii, lucrari si servicii de utilitate publica, in limita sumelor aprobate prin bugetul local si judetean, dupa caz, sau a listei publice realizate.
    Art. 86
    Consiliile locale si cele judetene pot da in folosinta gratuita, pe termen limitat, imobile din patrimoniul lor societatilor si institutiilor de utilitate publica sau de binefacere, recunoscute ca persoane juridice, in scopul indeplinirii unor activitati care satisfac cerintele cetatenilor din comuna, oras sau judet.

    Sectiunea a 2-a
    Lucrarile publice
    Art. 87
    Lucrarile de constructii si reparatii de interes public se executa pe teritoriul comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor numai in baza unor documentatii tehnico-economice avizate sau aprobate, dupa caz, de consiliul local sau judetean, potrivit legii.
    Art. 88
    Documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului privind comuna, orasul si judetul se elaboreaza, se analizeaza si se aproba in conformitate cu prevederile legii.
    Art. 89
    Lucrarile aprobate vor fi atribuite, spre executie, in baza licitatiei organizate in conditiile legii si cu respectarea stricta a documentatiilor tehnico-economice aprobate.
    Art. 90
    Consiliile locale si cele judetene pot hotari infiintarea, in conditiile legii, a unor societati comerciale, asociatii, agentii si pot organiza alte activitati, in scopul executarii unor lucrari de interes local, cu capital social constituit prin aportul consiliilor si al altor persoane juridice si fizice.

    CAP. 8
    Administrarea finantelor publice

    Sectiunea 1
    Dispozitii comune
    Art. 91
    (1) Finantele comunelor, oraselor si judetelor se administreaza in conditiile prevazute de lege, conform principiului autonomiei locale.
    (2) Autoritatile administratiei publice locale au dreptul la resurse proprii, suficiente, proportional cu competentele ce le revin potrivit legii, de care pot dispune in mod liber.
    Art. 92
    Veniturile administratiei publice locale si ale celei judetene sunt constituite din sursele realizate pe teritoriul acestora si din alte surse, in conformitate cu dispozitiile legale.
    Art. 93
    (1) Repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din impozite si a transferurilor din bugetul de stat, stabilite anual prin legea bugetului de stat, se realizeaza de catre consiliul judetean impreuna cu directia generala judeteana a finantelor publice si controlului financiar de stat, dupa consultarea primarilor si a reprezentantilor consiliilor locale.
    (2) Sumele repartizate unitatilor administrativ-teritoriale conform alin. (1) se folosesc potrivit destinatiei si esalonarii stabilite prin bugetul aprobat de consiliul local sau judetean.
    Art. 94
    Veniturile si cheltuielile unitatilor administrativ-teritoriale sunt prevazute pentru fiecare an financiar in bugetele respective, aprobate de consiliul local sau, dupa caz, de cel judetean, in conditiile legii.

    Sectiunea a 2-a
    Venituri
    Art. 95
    Consiliile locale si cele judetene asigura veniturile comunelor, oraselor si ale judetelor prin stabilirea de impozite si taxe locale sau judetene, dupa caz, precum si prin alte surse stabilite potrivit legii.
    Art. 96
    (1) Pentru functionarea unor servicii publice locale sau judetene, create in interesul locuitorilor, consiliile locale si judetene stabilesc taxe speciale, potrivit legii.
    (2) Cuantumul taxelor speciale se stabileste pentru a acoperi cel putin sumele investite si cheltuielile curente de intretinere a acestor servicii.
    Art. 97
    (1) Taxele speciale se incaseaza numai de la locuitorii care se folosesc de serviciile speciale prestate.
    (2) Prin regulamentul aprobat de consiliul local sau judetean, dupa caz, se vor determina conditiile in care se pot percepe taxele speciale si de aprobare de catre locuitorii interesati, precum si modul de repartizare a acestora pe locuitor.
    (3) Hotararile luate de consiliile locale si judetene in legatura cu repartizarea taxelor speciale pe locuitor vor fi afisate, de indata, la sediul acestora si vor fi aduse la cunostinta prin orice mijloc de publicitate.
    (4) Impotriva acestor hotarari orice persoana interesata poate face contestatie, in termen de 15 zile de la afisarea acestora, constatata prin proces-verbal. Dupa expirarea acestui termen, consiliul care a adoptat hotararea se intruneste si delibereaza asupra contestatiilor primite.
    Art. 98
    Constatarea, asezarea si urmarirea incasarii veniturilor bugetelor locale se realizeaza prin organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finantelor sau prin organele proprii ale consiliilor locale si judetene, in conditiile legii.

    Sectiunea a 3-a
    Cheltuieli
    Art. 99
    (1) In bugetele locale si cele judetene se inscriu, la cheltuieli, sumele destinate activitatilor care se finanteaza de la aceste bugete, in conditiile legii.
    (2) Nici o cheltuiala bugetara nu poate fi aprobata fara existenta surselor de finantare.
    Art. 100
    (1) Consiliile locale si cele judetene pot hotari, cu majoritatea a doua treimi din numarul membrilor ce le compun, contractarea de imprumuturi, in conditiile legii. Imprumuturile vor fi prevazute in bugete dupa votarea lor, impreuna cu celelalte mijloace de acoperire si de rambursare.
    (2) Hotararile consiliilor privind contractarea imprumuturilor pe termen lung se supun aprobarii locuitorilor din unitatile administrativ-teritoriale respective.
    (3) Hotararile privind imprumuturile se pot aproba numai daca se constata ca unitatea administrativ-teritoriala poate garanta acoperirea si rambursarea acestora.
    Art. 101
    In bugetele locale si judetene se inscriu, la capitolul cheltuieli, si sumele necesare pentru salarizarea presedintelui si a vicepresedintilor consiliilor judetene, primarilor, viceprimarilor, secretarilor, precum si pentru acordarea indemnizatiilor de sedinta pentru consilieri, in conditiile stabilite prin regulamentele acestor consilii pentru plata functionarilor din aparatul propriu al consiliului local si judetean, precum si pentru reprezentare si protocol.

    Sectiunea a 4-a
    Intocmirea, aprobarea si executarea bugetelor. Incheierea si aprobarea conturilor
    Art. 102
    In fiecare buget local si judetean se va prevedea distinct fondul de rezerva din care se pot aproba credite suplimentare, potrivit legii, care se utilizeaza in cazul in care creditele deschise prin buget pentru necesitati curente nu sunt suficiente.
    Art. 103
    (1) Proiectul de buget, intocmit si publicat, este supus deliberarii consiliului respectiv, in prima sedinta, dupa expirarea termenului de 15 zile de la data publicarii.
    (2) Proiectul este insotit de raportul primarului sau al presedintelui consiliului judetean, dupa caz, precum si de contestatiile depuse in termenul de 15 zile de la data publicarii proiectului.
    (3) Consiliul delibereaza, pronuntandu-se si asupra contestatiilor, adoptand proiectul de buget dupa ce acesta a fost votat pe articole.
    Art. 104
    Primarul si presedintele consiliului judetean intocmesc, prin aparatul propriu, si prezinta spre aprobare consiliilor contul de incheiere a exercitiului bugetar.
    Art. 105
    Dispozitiile cuprinse in acest capitol se completeaza cu prevederile Legii privind finantele publice.

    CAP. 9
    Prefectul

    Sectiunea 1
    Prefectul judetului si al municipiului Bucuresti
    Art. 106
    (1) Guvernul numeste cate un prefect, ca reprezentant al sau, in fiecare judet si in municipiul Bucuresti.
    (2) Prefectul este ajutat de un subprefect. La municipiul Bucuresti, prefectul este ajutat de 2 subprefecti.
    (3) Numirea si eliberarea din functie a prefectilor si a subprefectilor se fac prin hotarare a Guvernului.
    (4) Pentru a fi numiti in functie, prefectul si subprefectul trebuie sa aiba studii superioare si varsta de cel putin 30 de ani.
    (5) Pe toata durata indeplinirii functiei de prefect si de subprefect, contractul de munca al acestora la institutiile publice sau la agentii economici cu capital majoritar de stat se suspenda.
    Art. 107
    Prefectul si subprefectul nu pot fi deputati sau senatori, membri in consiliul judetean si in consiliile locale sau primari si nu pot indeplini o functie de reprezentare profesionala cu caracter national, o alta functie publica sau o functie ori o activitate profesionala salarizata in cadrul regiilor autonome, societatilor comerciale sau oricaror organizatii ori unitati cu scop lucrativ.
    Art. 108
    (1) In calitate de reprezentant al Guvernului, prefectul vegheaza ca activitatea consiliilor locale si judetene si a primarilor sa se desfasoare conform legii.
    (2) Intre prefecti, pe de o parte, si consiliile locale, judetene si primari, pe de alta parte, nu exista raporturi de subordonare.
    Art. 109
    Prefectul conduce serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale.
    Art. 110
    (1) Prefectul, ca reprezentant al Guvernului, indeplineste urmatoarele atributii principale:
    a) asigura realizarea intereselor nationale, respectarea legilor si a ordinii publice;
    b) exercita controlul cu privire la legalitatea actelor administrative ale autoritatilor publice locale si judetene;
    c) avizeaza numirea sau eliberarea din functie a conducatorilor serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale;
    d) dispune luarea masurilor corespunzatoare pentru prevenirea infractiunilor si apararea drepturilor cetatenilor, prin organele legal constituite;
    e) raspunde, in conditiile stabilite prin lege, de pregatirea si aducerea la indeplinire a masurilor de aparare care nu au un caracter militar; autoritatile militare si organele locale ale Ministerului de Interne au obligatia sa informeze pe prefect asupra oricarei probleme care poate avea importanta pentru judet;
    f) prezinta, anual, Guvernului un raport asupra starii generale economice, sociale, culturale si administrative a judetului, inclusiv realizarea programului de guvernare.
    (2) Prefectul indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de Guvern.
    Art. 111
    (1) In exercitarea controlului cu privire la legalitatea actelor autoritatilor administratiei publice locale si judetene, prefectul poate ataca, in fata instantei de contencios administrativ, actele acestora, precum si pe cele ale presedintelui consiliului judetean, cu exceptia celor de gestiune curenta, daca le considera ilegale. Actul atacat este suspendat de drept.
    (2) Cu 10 zile inaintea introducerii actiunii, prefectul va solicita autoritatilor administratiei publice locale si judetene, cu motivarea necesara, sa reanalizeze actul socotit ilegal, in vederea modificarii sau, dupa caz, a revocarii acestuia.
    (3) Introducerea actiunii de catre prefect se face in termen de 30 de zile de la comunicarea actului, potrivit prevederilor art. 53 alin. (1) lit. h). Termenul de 30 de zile este termen de decadere. Actiunea este scutita de taxa de timbru.
    Art. 112
    Prefectul prezinta, anual, consiliului judetean sau Consiliului General al Municipiului Bucuresti o informare cu privire la activitatea desfasurata de serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale organizate in judet si in municipiul Bucuresti.
    Art. 113
    (1) Pentru indeplinirea atributiilor ce-i revin, prefectul emite ordine, in conditiile legii.
    (2) Ordinele care stabilesc masuri cu caracter tehnic si de specialitate sunt emise dupa consultarea organelor sau a serviciilor de specialitate si sunt contrasemnate de conducatorii acestora.
    Art. 114
    Ordinul prefectului devine executoriu numai dupa ce a fost adus la cunostinta publica, prin afisare si publicare cand contine dispozitii normative, sau de la data comunicarii in celelalte cazuri.
    Art. 115
    (1) Prefectura are un aparat tehnic de specialitate, a carui structura si atributii se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    (2) Prefectul, subprefectul si aparatul propriu isi desfasoara activitatea in prefectura. Prefectura si, dupa caz, consiliul judetean si aparatul propriu al acestuia isi au sediul in Palatul administrativ, proprietate publica de interes national, care este situat in municipiul resedinta de judet.
    (3) Persoanele din aparatul propriu al prefecturii si, respectiv, al consiliului judetean se supun reglementarilor cuprinse in statutul functionarilor publici.

    Sectiunea a 2-a
    Comisia administrativa
    Art. 116
    (1) In fiecare judet si in municipiul Bucuresti se organizeaza, pe langa prefecturi, Comisia administrativa.
    (2) Comisia administrativa este compusa din: prefect - ca presedinte -, presedintele consiliului judetean sau, dupa caz, primarul general al municipiului Bucuresti, primarul municipiului resedinta de judet si conducatorii serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale organizate la nivelul judetului si al municipiului Bucuresti, precum si directorii sucursalelor regiilor autonome de interes national din judetele respective.
    Art. 117
    Comisia administrativa se convoaca de catre prefect, din proprie initiativa, sau la cererea presedintelui consiliului judetean, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti, trimestrial si ori de cate ori este necesar. La lucrarile comisiei vor fi invitati primari ai localitatilor din judet, precum si orice alte persoane a caror prezenta este apreciata ca necesara.
    Art. 118
    (1) Comisia administrativa elaboreaza, anual, pe baza programului de guvernare, propriul program al judetului sau al municipiului Bucuresti, pe care il comunica serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale, regiilor autonome de interes national si sucursalelor acestora din judetul respectiv, precum si, spre informare, autoritatilor administratiei publice locale si judetene.
    (2) Comisia administrativa sprijina serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale organizate la nivelul judetului si al municipiului Bucuresti, activitatea regiilor autonome de interes national sau a sucursalelor acestora cu activitati pe teritoriul judetului, precum si pe cele ale administratiei publice judetene.
    Art. 119
    (1) In activitatea sa, Comisia administrativa adopta, prin vot deschis, hotarari care se semneaza de catre presedinte si sunt obligatorii pentru serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale organizate in judete si in municipiul Bucuresti.
    (2) Lucrarile Comisiei administrative se realizeaza prin aparatul prefecturii.
    Art. 120
    Divergentele dintre serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale organizate in judete sau in municipiul Bucuresti si autoritatile administratiei publice judetene se mediaza de catre Guvern.
    Art. 121
    Ministerele si celelalte organe centrale au obligatia sa comunice si prefectilor ordinele si celelalte dispozitii si indrumari pe care le transmit serviciilor publice descentralizate.
    Art. 122
    Asigurarea aducerii la indeplinire a atributiilor care revin Guvernului cu privire la administratia publica locala, inclusiv controlul exercitarii de catre primar a atributiilor delegate, se realizeaza de catre Departamentul pentru Administratie Publica Locala, care propune Guvernului luarea masurilor corespunzatoare.

    CAP. 10
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 123
    (1) In exercitarea mandatului, consilierii locali si judeteni, precum si primarii si viceprimarii sunt in serviciul colectivitatii locale.
    (2) Consilierii locali si judeteni, primarii si viceprimarii se bucura de protectia acordata de legea privind statutul alesilor locali.
    Art. 124
    (1) Primarii si viceprimarii, primarul general al municipiului Bucuresti, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene, consilierii, secretarii si personalul din aparatul propriu al consiliilor locale si judetene raspund, dupa caz, material, civil, administrativ sau penal, pentru faptele savarsite in exercitarea atributiilor care le revin, in conditiile legii.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica si prefectilor, subprefectilor si personalului din aparatul propriu al prefecturilor.
    Art. 125
    Prefectul, subprefectul, presedintele si vicepresedintii consiliului judetean, primarul general al municipiului Bucuresti, primarii si viceprimarii nu pot fi reprezentanti ai statului in adunarile generale ale actionarilor de la societatile comerciale cu capital majoritar de stat si nu pot face parte din consiliile de administratie ale regiilor autonome.
    Art. 126
    (1) De la data intrarii in vigoare a prezentei legi si pana la noua organizare administrativ-teritoriala a tarii, sectorul agricol Ilfov se va numi judetul Ilfov.
    (2) Serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din municipiul Bucuresti functioneaza si pentru judetul Ilfov.
    Art. 127
    Defalcarea si trecerea in proprietatea comunelor, oraselor sau, dupa caz, a judetelor, a bunurilor si valorilor de interes local din domeniul public si privat al statului se fac prin hotarare a Guvernului, in conditiile legii patrimoniului public si privat.
    Art. 128
    (1) Pana la intrarea in vigoare a statutului functionarilor publici, secretarul unitatii administrativ-teritoriale poate contesta, la instanta de contencios administrativ, actele privind eliberarea din functie sau sanctionarea sa disciplinara.
    (2) Secretarii consiliilor locale si judetene, in functie la data prezentei legi, devin secretari ai comunei, orasului, subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului Bucuresti, respectiv ai judetului in care functioneaza, fara vreo alta formalitate.
    Art. 129
    (1) Consiliile locale si judetene, precum si primarii alesi in cursul unei legislaturi, ca urmare a dizolvarii unor consilii sau devenirii vacante a unor posturi de primari, incheie mandatul predecesorilor.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica si consiliilor si primarilor alesi in cursul actualei legislaturi.
    Art. 130
    Legea nr. 57/1968 privind organizarea si functionarea consiliilor populare, Legea nr. 5/1990 privind administrarea judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor pana la organizarea de alegeri locale si Hotararea Guvernului nr. 932/1990 privind Indrumarul pentru aducerea la indeplinire a prevederilor Legii nr. 5/1990, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.
    Art. 131
    Prezenta lege intra in vigoare pe data constituirii autoritatilor administratiei publice locale rezultate in urma alegerilor locale din anul 1996, cu exceptia art. 14 si 61 care se aplica o data cu publicarea legii in Monitorul Oficial al Romaniei.
SmartCity5

COMENTARII la Legea 69/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 69 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 69/1991
Legea 510 2001
privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 22/1997 pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 69/1991, republicata
Legea 253 2001
privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 107/1999 pentru modificarea si completarea art. 43 din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicata
Legea 215 2001
Legea administratiei publice locale
Hotărârea 15 2000
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 611/1999 privind constituirea si componenta comisiei de autorizare a contractarii de imprumuturi externe de catre autoritatile administratiei publice locale
Hotărârea 611 1999
privind constituirea si componenta comisiei de autorizare a contractarii de imprumuturi externe de catre autoritatile administratiei publice locale
OUG 107 1999
pentru modificarea si completarea art. 43 din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicata
Hotărârea 117 1999
pentru aprobarea Normelor metodologice si a masurilor tranzitorii de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate, precum si a Metodologiei de coordonare a activitatilor de protectie si de promovare a drepturilor copilului la nivel national
OUG 61 1998
pentru modificarea si completarea Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale
Legea 189 1998
privind finantele publice locale
Decizia 83 1998
privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 22/1997 pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 69/1991, republicata
OUG 88 1997
privind privatizarea societatilor comerciale
OUG 22 1997
pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 69/1991, republicata
Legea 50 1997
pentru modificarea articolului 126 din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicata
Legea 24 1996
pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 69/1991
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu