E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 117 din  1 martie 1999

pentru aprobarea Normelor metodologice si a masurilor tranzitorii de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate, precum si a Metodologiei de coordonare a activitatilor de protectie si de promovare a drepturilor copilului la nivel national

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 105 din 12 martie 1999


SmartCity3


    In temeiul dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate, republicata, ale Legii administratiei publice locale nr. 69/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/1998 privind reorganizarea Departamentului pentru Protectia Copilului,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice si masurile tranzitorii de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 276 din 24 iulie 1998, prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 2
    (1) Se aproba Metodologia de coordonare a activitatilor de protectie si de promovare a drepturilor copilului la nivel national, prevazuta in anexa nr. 2.
    (2) In exercitarea atributiilor care le revin potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) si art. 3 alin. (1) lit. a), b) si i) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/1998 privind reorganizarea Departamentului pentru Protectia Copilului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 432 din 16 noiembrie 1998, ale art. 63 alin. (1) lit. a) si e) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 79 din 18 aprilie 1996, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/1997, precum si ale art. 3, 4 si 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate, republicata, Departamentul pentru Protectia Copilului si autoritatile administratiei publice locale aplica masurile prevazute de metodologia mentionata la alin. (1).
    Art. 3
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 4
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 205/1997 cu privire la organizarea activitatii autoritatilor administratiei publice locale in domeniul protectiei drepturilor copilului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 100 din 26 mai 1997.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Secretar de stat,
                       seful Departamentului pentru
                       Protectia Copilului,
                       Cristian Liviu Tabacaru

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

                       p. Ministrul educatiei nationale,
                       Jozsef Koto,
                       secretar de stat

                       Ministrul sanatatii,
                       Hajdu Gabor

                       Secretar de stat,
                       seful Departamentului pentru
                       Administratie Publica Locala,
                       Vlad Rosca

    ANEXA 1

                  NORME METODOLOGICE SI MASURI TRANZITORII
de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate, republicata

    CAP. 1
    Organizarea si functionarea comisiilor pentru protectia copilului

    Art. 1
    (1) Comisia pentru protectia copilului, denumita in continuare comisie, este organ de specialitate al consiliului judetean, respectiv al consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, cu activitate decizionala in materia protectiei copilului aflat in dificultate si a protectiei drepturilor copilului prin adoptie.
    (2) In exercitarea atributiilor ce ii revin comisia reprezinta autoritatea consiliului judetean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
    Art. 2
    (1) Infiintarea si componenta comisiei se aproba prin hotarare a consiliului judetean, respectiv prin hotarari ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, la propunerea secretarului consiliului judetean, respectiv a secretarilor primariilor sectoarelor municipiului Bucuresti, potrivit legii.
    (2) Modificarea componentei comisiei se aproba potrivit alin. (1).
    Art. 3
    In vederea exercitarii atributiilor ce ii revin potrivit art. 2, secretarul consiliului judetean, respectiv al primariei sectorului municipiului Bucuresti, are urmatoarele obligatii:
    a) solicita sefilor serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Sanatatii, Ministerului Educatiei Nationale, Ministerului de Interne si Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap sa isi desemneze cate un reprezentant pentru a fi propus ca membru al comisiei; pot fi membri ai comisiei numai reprezentantii desemnati care sunt specialisti angajati ai serviciilor publice descentralizate respective, cu studii superioare in domeniul stiintelor socioumane, ale caror integritate morala si experienta profesionala ofera garantii corespunzatoare pentru indeplinirea atributiilor ce le revin in cadrul comisiei;
    b) solicita directorului directiei generale de munca si protectie sociala si directorului serviciului public specializat pentru protectia copilului sa isi desemneze cate un reprezentant care sa fie propus ca inlocuitor al vicepresedintelui comisiei; inlocuitorii vicepresedintilor comisiei trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la lit. a);
    c) propune consiliului judetean, respectiv consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, nominalizarea a 4 membri ai comisiei dintre specialistii in materie de protectie a copilului, care au domiciliul pe teritoriul unitatii sau, dupa caz, al subdiviziunii administrativ-teritoriale respective, sau dintre reprezentantii organismelor private autorizate de comisie, in conditiile legii, care desfasoara activitati in domeniul protectiei copilului aflat in dificultate; pot fi propusi ca membri ai comisiei numai specialisti cu studii superioare in domeniul stiintelor socioumane, ale caror integritate morala si experienta profesionala ofera garantii corespunzatoare pentru indeplinirea atributiilor ce le vor reveni in cadrul comisiei si care nu desfasoara activitati in cadrul institutiilor sau organismelor publice sau private, ce au ca obiect de activitate protectia copilului aflat in dificultate; un organism privat autorizat poate avea un singur reprezentant ca membru al comisiei; in alegerea organismelor private autorizate ai caror reprezentanti sunt propusi ca membri ai comisiei se au in vedere profesionalismul si corectitudinea demonstrate de fiecare organism privat in desfasurarea activitatii de protectie a copilului aflat in dificultate; in cazul in care numarul organismelor private autorizate de comisie este mai mare de 4, reprezentarea acestora in cadrul comisiei poate fi asigurata prin rotatie, pentru perioade de minimum 6 luni;
    d) intocmeste proiectul de hotarare privind infiintarea si componenta comisiei, pe care il supune aprobarii consiliului judetean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti;
    e) verifica si raspunde de indeplinirea de catre membrii comisiei a conditiilor prevazute la lit. a), b) si c) si propune consiliului judetean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, modificarea componentei comisiei in cazul in care aceste conditii nu sunt indeplinite.
    Art. 4
    In cazul in care s-a decis plasamentul copilului in regim de urgenta, comisia competenta sa hotarasca mentinerea masurii plasamentului in regim de urgenta sau, dupa caz, incredintarea copilului este comisia din unitatea sau, dupa caz, subdiviziunea administrativ-teritoriala pe al carei teritoriu functioneaza serviciul public specializat pentru protectia copilului care a decis plasamentul in regim de urgenta.
    Art. 5
    (1) In cazul copilului cu handicap aflat in dificultate, o data cu stabilirea masurii de protectie a acestuia, comisia este obligata sa sesizeze comisia de diagnostic si triaj sau, dupa caz, comisia de expertiza complexa, in vederea stabilirii tipului si gradului de handicap al copilului, precum si a orientarii scolare a acestuia.
    (2) Comisia de expertiza complexa sau, dupa caz, comisia de diagnostic si triaj raspunde de solutionarea operativa a cauzei si de compatibilitatea dintre masura de protectie stabilita de comisia pentru protectia copilului si hotararea pe care o adopta, potrivit atributiilor ce ii revin.
    (3) In cazul copilului cu handicap care nu se afla in dificultate, dar care a fost incredintat sau a fost internat intr-o institutie de ocrotire prin hotarare a fostelor comisii teritoriale pentru ocrotirea minorilor, care au functionat potrivit Legii nr. 3/1970 privind regimul ocrotirii unor categorii de minori, comisia isi declina competenta in favoarea comisiei de diagnostic si triaj sau, dupa caz, a comisiei de expertiza complexa. Dispozitiile alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
    (4) In cazul in care comisia este sesizata cu o cerere privind protectia unui copil cu handicap, iar din analiza cauzei se constata ca acel copil nu se afla in dificultate, aceasta isi declina competenta in favoarea comisiei de expertiza complexa sau, dupa caz, a comisiei de diagnostic si triaj.
    Art. 6
    (1) Comisia poate hotari incredintarea sau plasamentul copilului unei persoane, unei familii, unui serviciu public specializat pentru protectia copilului sau unui organism privat autorizat, care are domiciliul sau, dupa caz, sediul pe teritoriul altei unitati, ori dupa caz, al altei subdiviziuni administrativ-teritoriale decat cea in care functioneaza comisia, daca interesul major al copilului aflat in dificultate o impune, cu avizul favorabil al comisiei din unitatea sau, dupa caz, subdiviziunea administrativ-teritoriala respectiva.
    (2) In situatia prevazuta la alin. (1), comisia competenta sa ia hotararea prezinta comisiei al carei aviz este cerut toate informatiile pertinente pe care le detine, referitoare la solutionarea cauzei, precum si motivul care impune luarea hotararii propuse.
    (3) Comisia al carei aviz este cerut este obligata sa comunice celeilalte comisii hotararea privind eliberarea avizului, in termen de 15 zile de la primirea solicitarii si a informatiilor prevazute la alin. (2). Respingerea solicitarii de eliberare a avizului poate fi intemeiata numai pe protejarea interesului major al copilului.
    (4) In cazul nerespectarii termenului prevazut la alin. (3), avizul favorabil al comisiei este prezumat.
    (5) Dispozitiile alin. (1) - (4) sunt aplicabile atat in cazul stabilirii unei masuri de protectie, cat si in cazul inlocuirii masurii stabilite.
    (6) Prevederile alineatelor precedente nu sunt aplicabile in cazul incredintarii copilului in vederea adoptiei.
    Art. 7
    (1) In exercitarea atributiilor referitoare la reevaluarea periodica si la inlocuirea masurilor de protectie a copilului aflat in dificultate ce au fost stabilite, comisia poate inlocui masura plasamentului cu cea a incredintarii, daca parintii pun in pericol securitatea, dezvoltarea sau integritatea morala a copilului, prin exercitarea in mod abuziv a drepturilor parintesti sau prin neglijenta grava in indeplinirea obligatiilor de parinte.
    (2) In situatia prevazuta la alin. (1), sunt aplicabile prevederile legale referitoare la obligatiile comisiei si la efectele hotararii acesteia in cazul inlocuirii plasamentului in regim de urgenta cu masura incredintarii.
    (3) In vederea exercitarii efective a atributiilor prevazute la alin. (1), comisia este obligata sa analizeze relatia si comportamentul parintilor fata de copil pe durata plasamentului, mentinerea legaturii firesti dintre acestia, precum si modul in care parintii isi indeplinesc obligatiile fata de copil. In cazurile in care parintii manifesta dezinteres vadit fata de copil, nu achita contributia lunara la intretinerea acestuia sau refuza sa presteze activitatea neremunerata in folosul colectivitatii la care au fost obligati, comisia va hotari asupra inlocuirii masurii plasamentului cu cea a incredintarii, in conditiile legii.
    Art. 8
    Comisia poate stabili masura incredintarii, a plasamentului sau, dupa caz, a plasamentului in regim de urgenta, in mod cumulativ cu una dintre masurile educative, daca sunt indeplinite concomitent conditiile prevazute de lege pentru stabilirea acestor masuri.
    Art. 9
    (1) Lucrarile de secretariat ale comisiei sunt asigurate de un secretariat, care functioneaza in cadrul serviciului public specializat pentru protectia copilului din unitatea sau, dupa caz, subdiviziunea administrativ-teritoriala respectiva.
    (2) Secretariatul comisiei este condus de secretarul acesteia, numit prin dispozitie a directorului general al serviciului public specializat pentru protectia copilului.
    Art. 10
    (1) Convocarea persoanelor chemate in fata comisiei pentru solutionarea cauzelor privind copiii aflati in dificultate se face de catre secretarul comisiei.
    (2) Convocarea se face in scris si se comunica persoanei interesate fie prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire, transmisa cu cel putin 15 zile inainte de data tinerii sedintei, fie prin curier, cu cel putin 5 zile inainte de data tinerii sedintei, insotita de procesul-verbal de indeplinire a procedurii de convocare.
    (3) In cazul in care procedura de convocare prevazuta la alin. (2) nu poate fi indeplinita, convocarea se poate face prin afisare la sediul comisiei, precum si la sediul primariei unitatii administrativ-teritoriale pe teritoriul careia se afla ultimul domiciliu cunoscut al persoanei interesate, cu cel putin 3 zile inainte de data tinerii sedintei. In acest caz secretarul comisiei intocmeste procesul-verbal de indeplinire a procedurii de convocare prin afisare, care va fi semnat si de reprezentantul primariei la care se afiseaza convocarea.
    (4) Convocarile persoanelor chemate in fata comisiei pentru solutionarea cauzelor privind copiii aflati in dificultate, confirmarile de primire a scrisorilor recomandate, precum si procesele-verbale de indeplinire a procedurii de convocare se inregistreaza intr-un registru special de evidenta a convocarilor de catre secretarul comisiei.
    (5) Viciul procedural privind neindeplinirea procedurii de convocare se acopera in cazul prezentarii persoanei interesate in fata comisiei la data tinerii sedintei. In acest caz, prezentarea persoanei interesate se consemneaza in procesul-verbal al sedintei si se inregistreaza de catre secretarul comisiei in registrul special de evidenta a convocarilor, cu mentiunea "prezentat in fata comisiei".
    Art. 11
    Sedintele comisiei au loc in spatii special amenajate, care sa asigure confidentialitatea datelor si a informatiilor referitoare la copilul aflat in dificultate, care sunt prezentate comisiei, precum si a dezbaterilor membrilor comisiei.
    Art. 12
    (1) Sedintele comisiei sunt conduse de presedintele acesteia, iar in absenta sa, de unul dintre vicepresedinti. La sedinte participa in mod obligatoriu secretarul comisiei, fara drept de vot. Pot participa la sedintele comisiei si alte persoane invitate de presedinte, de vicepresedinti sau de unul dintre membrii comisiei, cu acordul acesteia.
    (2) In timpul sedintei comisiei solutionarea cauzei privind copilul aflat in dificultate cuprinde urmatoarele etape:
    1. prezentarea de catre secretarul comisiei a datelor de identitate ale copilului si ale persoanelor chemate in fata comisiei pentru solutionarea cauzei, precum si a situatiei privind convocarile acestora, pe baza documentelor prevazute la art. 10 alin. (4) si a registrului special de evidenta a convocarilor;
    2. prezentarea raportului asupra copilului, a propunerii motivate referitoare la stabilirea unei masuri de protectie a copilului, precum si a pozitiei copilului fata de masura propusa; prezentarea acestor date si informatii se face de specialistul sau, dupa caz, de specialistii serviciului public specializat pentru protectia copilului care au instrumentat cauza, care vor furniza comisiei orice informatii suplimentare solicitate de membrii acesteia; este interzisa prezentarea acestor date si informatii in prezenta altor persoane in afara de membrii comisiei, de secretarul acesteia si de specialistii serviciului public specializat pentru protectia copilului;
    3. audierea persoanelor chemate in fata comisiei pentru solutionarea cauzei; acestea vor fi audiate de comisie separat, in urmatoarea ordine: copilul care a implinit varsta de 10 ani, parintii acestuia, persoana, familia sau reprezentantul organismului privat autorizat care doreste sa ii fie incredintat sau dat in plasament copilul, celelalte persoane chemate in fata comisiei pentru a da relatii necesare solutionarii cauzei; dupa audierea separata a acestor persoane, comisia poate proceda la o noua audiere comuna a doua sau mai multe dintre acestea; copilului care a implinit varsta de 10 ani i se comunica de catre presedintele comisiei masura propusa pentru protectia sa, consecintele pe care stabilirea acestei masuri le va avea si i se asigura dreptul de a-si exprima in mod liber opinia cu privire la masura de protectie propusa;
    4. dezbaterile membrilor comisiei cu privire la solutionarea cauzei; in cadrul dezbaterilor membrii comisiei pot face noi propuneri pentru solutionarea cauzei;
    5. supunerea la vot de catre presedinte a propunerilor privind stabilirea masurii de protectie a copilului aflat in dificultate si adoptarea hotararii comisiei; membrii comisiei care se abtin sau care voteaza impotriva au obligatia sa isi motiveze votul exprimat.
    Art. 13
    (1) Audierile si dezbaterile ce au loc in sedintele comisiei, hotararile adoptate de ea, precum si modul in care acestea au fost adoptate se consemneaza de secretarul comisiei in procesul-verbal al sedintei, care se semneaza de catre presedinte, vicepresedinti, precum si de membrii prezenti si se contrasemneaza de catre secretarul comisiei.
    (2) Procesele-verbale ale sedintelor comisiei se consemneaza in registrul special de procese-verbale, ale carui pagini sunt numerotate si poarta stampila comisiei, precum si semnatura secretarului comisiei.
    Art. 14
    (1) Hotararile comisiei se iau cu majoritatea voturilor membrilor ei. Acestea se redacteaza de secretarul comisiei, potrivit procesului-verbal al sedintei in care au fost adoptate, in termen de 3 zile de la data tinerii sedintei. Hotararea comisiei va cuprinde, in mod obligatoriu, codul numeric personal al persoanelor care au luat in incredintare sau in plasament copilul, seria si numarul livretului de familie al acestora, in care sunt inregistrate datele de identificare ale copilului, precum si codul numeric personal al copilului.
    (2) In cazul in care, in urma reevaluarilor efectuate de comisie, aceasta hotaraste mentinerea masurii stabilite, redactarea hotararii nu este necesara.
    (3) Hotararile redactate potrivit. alin. (1) se semneaza de presedintele comisiei sau de unul dintre vicepresedinti, se contrasemneaza de secretarul comisiei si se inregistreaza intr-un registru special de evidenta a hotararilor.
    (4) Hotararile comisiei se comunica persoanelor interesate in termen de 5 zile de la data tinerii sedintei. Dispozitiile art. 10 se aplica in mod corespunzator.
    (5) Actele emise de comisie, care nu necesita adoptarea unei hotarari, se semneaza de presedintele acesteia sau de unul dintre vicepresedinti si se inregistreaza in registrul general de intrari-iesiri al comisiei.
    Art. 15
    (1) Comisia coordoneaza activitatile in domeniul autoritatii tutelare si al protectiei drepturilor copilului, inclusiv pentru prevenirea situatiilor ce pun in pericol securitatea si dezvoltarea copilului, desfasurate de consiliile locale si de primarii din unitatile administrativ-teritoriale de pe teritoriul judetului in care functioneaza.
    (2) In exercitarea atributiilor care ii revin potrivit alin. (1) comisia aproba strategiile judetene anuale, pe termen mediu si lung, de restructurare, organizare si dezvoltare a serviciilor de sprijin si asistenta pentru prevenirea situatiilor ce pun in pericol securitatea si dezvoltarea copilului, organizate de autoritatile administratiei publice locale de pe teritoriul judetului. Strategiile aprobate de comisie si adoptate de consiliul judetean sunt obligatorii pentru consiliile locale. Primarii asigura masurile necesare si raspund de implementarea acestor strategii.
    (3) Comisia poate solicita primarilor luarea anumitor masuri in domeniul autoritatii tutelare si al protectiei drepturilor copilului, potrivit competentelor ce le revin.
    (4) Primarii asigura sprijinul necesar pentru desfasurarea activitatii de protectie a copilului aflat in dificultate, potrivit hotararilor comisiei, prin intermediul serviciilor de specialitate din aparatul propriu sau, dupa caz, din subordinea consiliului local, care desfasoara activitati in domeniul autoritatii tutelare si protectiei drepturilor copilului. Prin grija primarului se completeaza livretul de familie cu datele stabilite prin hotararea comisiei, referitoare la copilul pentru care s-a dispus masura de incredintare sau plasament.
    Art. 16
    (1) Comisia aproba strategiile judetene anuale, pe termen mediu si lung, de restructurare, organizare si dezvoltare a sistemului judetean de protectie a copilului aflat in dificultate, inclusiv a serviciilor de sprijin si asistenta pentru prevenirea situatiilor ce pun in pericol securitatea si dezvoltarea copilului, si le supune adoptarii consiliului judetean.
    (2) Comisia prezinta consiliului judetean, trimestrial sau la cererea acestuia, rapoarte generale privind activitatea de protectie a copilului aflat in dificultate, stadiul implementarii strategiilor prevazute la alin. (1) si propuneri de masuri pentru imbunatatirea acestor activitati. Presedintele, vicepresedintii si membrii comisiei asigura masurile necesare si raspund de indeplinirea acestei obligatii, potrivit atributiilor serviciilor publice sau organismelor private pe care le reprezinta.
    (3) Prevederile alineatelor precedente se aplica in mod corespunzator si comisiilor care functioneaza in subordinea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
    Art. 17
    (1) Presedintele, vicepresedintii si membrii comisiei raspund in fata consiliului judetean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, de neindeplinirea obligatiilor care le revin potrivit legii si de aplicarea necorespunzatoare a hotararilor comisiei, potrivit atributiilor serviciilor publice sau ale organismelor private pe care le reprezinta.
    (2) In situatiile prevazute la alin. (1) comisia poate propune aplicarea urmatoarelor masuri presedintelui, vicepresedintilor sau membrilor vinovati:
    a) retinerea partiala sau neacordarea indemnizatiei de sedinta pe o perioada de pana la 3 luni;
    b) solicitarea sanctionarii disciplinare a celui vinovat de catre conducerea institutiei al carei reprezentant este, in conditiile legii;
    c) revocarea calitatii de membru al comisiei.
    (3) Masurile prevazute la alin. (2) lit. a) si b) se aplica prin dispozitie a presedintelui consiliului judetean, respectiv a primarului sectorului municipiului Bucuresti. Masura prevazuta la alin. (2) lit. c) se aplica prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti.

    CAP. 2
    Organizarea si functionarea serviciilor publice specializate pentru protectia copilului

    Art. 18
    (1) In exercitarea atributiilor ce le revin potrivit art. 4 si 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/1997, republicata, consiliile judetene si consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti infiinteaza, organizeaza si conduc servicii publice specializate pentru protectia copilului, pentru analizarea situatiei copiilor aflati in dificultate din unitatea sau subdiviziunea administrativ-teritoriala respectiva, pentru pregatirea masurilor de protectie a acestora, precum si pentru asigurarea aplicarii corespunzatoare a acestor masuri.
    (2) Serviciul public specializat pentru protectia copilului asigura copiilor aflati in dificultate protectie si asistenta in realizarea si exercitarea drepturilor lor si acorda sprijin si asistenta parintilor pentru prevenirea situatiilor ce pun in pericol securitatea si dezvoltarea copilului, potrivit atributiilor care ii revin.
    Art. 19
    (1) Serviciul public specializat pentru protectia copilului este institutie publica de interes judetean, respectiv local, cu personalitate juridica.
    (2) Structura organizatorica, numarul de personal si bugetul serviciului public specializat pentru protectia copilului se aproba prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, astfel incat functionarea acestui serviciu sa asigure indeplinirea in mod corespunzator a atributiilor ce ii revin, precum si realizarea deplina si exercitarea efectiva a drepturilor copilului aflat in dificultate.
    (3) Regulamentul de organizare si functionare a serviciului public specializat pentru protectia copilului se aproba prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti.
    Art. 20
    (1) Conducerea serviciului public specializat pentru protectia copilului se asigura de directorul general si de colegiul director, potrivit prevederilor art. 23 si 24.
    (2) Structura organizatorica orientativa, necesara pentru asigurarea functionarii serviciului public specializat pentru protectia copilului, este urmatoarea:
    1. Serviciul de monitorizare, sinteza, strategii si probleme de coordonare a activitatii autoritatilor administratiei publice locale in domeniul protectiei drepturilor copilului si al autoritatii tutelare;
    2. Serviciul contencios;
    3. Serviciul de ancheta psihosociala si asistenta a copilului pentru exercitarea dreptului sau la exprimarea libera a opiniei;
    4. Serviciul de asistenta si sprijin pentru prevenirea situatiilor ce pun in pericol securitatea si dezvoltarea copilului;
    5. Serviciul pentru probleme de protectie de tip familial a copilului;
    6. Serviciul pentru probleme de protectie de tip rezidential a copilului;
    7. Serviciul pentru protectia in regim de urgenta a copilului;
    8. Serviciul pentru protectia copilului delincvent;
    9. Corpul de control al activitatii de protectie a copilului aflat in dificultate;
    10. Secretariatul Comisiei pentru protectia copilului;
    11. Serviciul resurse umane;
    12. Serviciul economic, administrativ si financiar-contabil.
    (3) In vederea asigurarii protectiei speciale de care se bucura copiii aflati in dificultate in exercitarea si realizarea drepturilor lor, consiliul judetean, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti pot aproba organizarea altor servicii suplimentare in cadrul structurii organizatorice a serviciului public specializat pentru protectia copilului si asigura incadrarea personalului corespunzator pentru structura organizatorica.
    Art. 21
    (1) Postul de director general al serviciului public specializat pentru protectia copilului se ocupa prin concurs sau, dupa caz, prin examen, in conditiile legii.
    (2) Candidatii pentru ocuparea postului de director general al serviciului public specializat pentru protectia copilului trebuie sa fie absolventi cu diploma de licenta ai invatamantului universitar de lunga durata sau absolventi ai invatamantului postuniversitar, in domeniul stiintelor socioumane, juridice, administrative sau economice.
    (3) Comisia de examinare se numeste de presedintele consiliului judetean, respectiv de primarii sectoarelor municipiului Bucuresti. Din comisia de examinare care verifica indeplinirea conditiilor de participare la concurs si competenta profesionala a candidatilor pentru ocuparea postului de director general fac parte, in mod obligatoriu, cate un reprezentant al Departamentului pentru Protectia Copilului si al Departamentului pentru Administratie Publica Locala. Presedintele comisiei este secretarul consiliului judetean, respectiv al primariei sectorului municipiului Bucuresti.
    (4) Concursul consta in mod obligatoriu si din prezentarea si sustinerea unui referat cuprinzand analiza sistemului de protectie a copilului aflat in dificultate din unitatea sau, dupa caz, subdiviziunea administrativ-teritoriala respectiva, precum si propuneri de restructurare sau, dupa caz, de dezvoltare a acestui sistem:
    Art. 22
    (1) Colegiul director al serviciului public specializat pentru protectia copilului este compus din directorul general, directorii generali adjuncti si sefii serviciilor din cadrul serviciului public specializat pentru protectia copilului. Presedintele colegiului director este secretarul consiliului judetean, respectiv al primariei sectorului municipiului Bucuresti.
    (2) Serviciul public specializat pentru protectia copilului are 2 directori generali adjuncti. Seful serviciului prevazut la art. 20 alin. (2) pct. 12 este director general adjunct economic al serviciului public specializat pentru protectia copilului.
    Art. 23
    (1) Directorul general al serviciului public specializat pentru protectia copilului asigura conducerea executiva a acestuia si raspunde de buna lui functionare in indeplinirea atributiilor ce ii revin. In exercitarea atributiilor ce ii revin directorul general emite dispozitii.
    (2) Directorul general reprezinta serviciul public specializat pentru protectia copilului in relatiile cu autoritatile si institutiile publice, cu persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate, precum si in justitie.
    (3) Directorul general indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii principale:
    a) este vicepresedintele comisiei si reprezinta serviciul public specializat pentru protectia copilului in relatiile cu aceasta;
    b) asigura executarea hotararilor comisiei;
    c) exercita atributiile ce revin serviciului public specializat pentru protectia copilului in calitate de persoana juridica;
    d) exercita functia de ordonator de credite al serviciului public specializat pentru protectia copilului;
    e) intocmeste proiectul bugetului propriu al serviciului public specializat pentru protectia copilului si contul de incheiere a exercitiului bugetar, pe care le supune avizarii colegiului director si aprobarii consiliului judetean, respectiv consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti;
    f) elaboreaza proiectele strategiilor anuale, pe termen mediu si lung, de restructurare, organizare si dezvoltare a sistemului de protectie a copilului aflat in dificultate, inclusiv a serviciilor de sprijin si asistenta pentru prevenirea situatiilor ce pun in pericol securitatea si dezvoltarea copilului, pe care le prezinta pentru avizare colegiului director, apoi comisiei;
    g) elaboreaza proiectele rapoartelor generale privind activitatea de protectie a copilului aflat in dificultate, stadiul implementarii strategiilor prevazute la lit. f) si propunerile de masuri pentru imbunatatirea acestei activitati, pe care le prezinta spre avizare colegiului director si apoi comisiei;
    h) aproba statul de personal al serviciului public specializat pentru protectia copilului; numeste si elibereaza din functie personalul din cadrul serviciului public specializat pentru protectia copilului, potrivit legii; elaboreaza si propune spre aprobare colegiului director statul de functii al serviciului public specializat pentru protectia copilului;
    i) controleaza activitatea personalului din cadrul serviciului public specializat pentru protectia copilului si aplica sanctiuni disciplinare acestui personal;
    j) constata contraventiile si aplica sanctiunile prevazute la art. 41 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/1997, republicata.
    (4) Directorul general indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau stabilite prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti.
    (5) In absenta directorului general, atributiile acestuia se exercita de unul dintre directorii generali adjuncti, desemnat prin dispozitie a directorului general, in conditiile prevazute de regulamentul de organizare si functionare a serviciului public specializat pentru protectia copilului.
    Art. 24
    (1) Organizarea, functionarea si atributiile colegiului director se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a serviciului public specializat pentru protectia copilului.
    (2) Colegiul director se intruneste in sedinta ordinara trimestrial, la convocarea directorului general, precum si in sedinta extraordinara, ori de cate ori este necesar, la cererea directorului general, a presedintelui colegiului director sau a unuia dintre directorii generali adjuncti.
    (3) La sedintele colegiului director pot participa, fara drept de vot, membrii comisiei, presedintele consiliului judetean si consilierii judeteni, respectiv primarul sectorului municipiului Bucuresti si consilieri locali, precum si alte persoane invitate de membrii colegiului director.
    (4) Colegiul director indeplineste urmatoarele atributii principale:
    a) analizeaza si controleaza activitatea serviciului public specializat pentru protectia copilului; propune directorului general masurile necesare pentru imbunatatirea activitatilor serviciului public specializat pentru protectia copilului;
    b) avizeaza proiectul bugetului propriu al serviciului public specializat pentru protectia copilului si contul de incheiere a exercitiului bugetar;
    c) avizeaza proiectele strategiilor si rapoartelor elaborate de directorul general al serviciului public specializat pentru protectia copilului, potrivit art. 23 alin. (3) lit. f) si g); avizul este consultativ;
    d) propune consiliului judetean respectiv consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, modificarea structurii organizatorice si a regulamentului de organizare si functionare ale serviciului public specializat pentru protectia copilului, precum si rectificarea bugetului serviciului public specializat pentru protectia copilului, in vederea imbunatatirii activitatii acestuia;
    e) hotaraste asupra instrainarii mijloacelor fixe din patrimoniul serviciului public specializat pentru protectia copilului, altele decat bunurile imobile, prin licitatie publica, organizata in conditiile legii;
    f) hotaraste asupra concesionarii sau inchirierii de bunuri sau servicii de catre serviciul public specializat pentru protectia copilului, prin licitatie publica organizata in conditiile legii;
    g) aproba statul de functii si salarizarea personalului serviciului public specializat pentru protectia copilului, cu incadrarea in resursele financiare alocate de consiliul judetean, respectiv de consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in conditiile legii.
    (5) Colegiul director indeplineste si alte atributii stabilite de lege sau prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti.
    (6) Sedintele colegiului director se desfasoara in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai si a presedintelui. In exercitarea atributiilor ce ii revin colegiul director adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor.
    Art. 25
    Sanctionarea disciplinara a directorului serviciului public specializat pentru protectia copilului se face de catre presedintele consiliului judetean, respectiv de catre primarul sectorului municipiului Bucuresti, in conditiile legii, la propunerea motivata a secretarului consiliului judetean, respectiv al primariei sectorului municipiului Bucuresti, sau a Departamentului pentru Protectia Copilului.
    Art. 26
    Eliberarea din functie a directorului serviciului public specializat pentru protectia copilului se face de catre consiliul judetean, respectiv de consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in conditiile legii, la propunerea motivata a secretarului consiliului judetean, respectiv al primariei sectorului municipiului Bucuresti, a presedintelui consiliului judetean, respectiv a primarului sectorului municipiului Bucuresti, sau, dupa caz, a Departamentului pentru Protectia Copilului.
    Art. 27
    (1) Atributiile serviciului public specializat pentru protectia copilului, competentele si raspunderea fiecarui serviciu din structura organizatorica a serviciului public specializat pentru protectia copilului in indeplinirea acestor atributii, precum si modalitatile de cooperare intre aceste servicii pentru indeplinirea atributiilor ce le revin sunt prevazute in regulamentul de organizare si functionare a serviciului public specializat pentru protectia copilului.
    (2) Serviciul public specializat pentru protectia copilului indeplineste urmatoarele atributii principale:
    1. elaboreaza proiectele strategiilor anuale, pe termen mediu si lung, referitoare la restructurarea, organizarea si dezvoltarea sistemului de protectie a copilului aflat in dificultate din unitatea sau, dupa caz, subdiviziunea administrativ-teritoriala in care functioneaza;
    2. asigura implementarea strategiilor prevazute la pct. 1, potrivit atributiilor ce ii revin, dupa aprobarea acestora de catre comisie si adoptarea lor de consiliul judetean, respectiv de consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, intocmind proiecte detaliate pentru realizarea masurilor prevazute de aceste strategii;
    3. coordoneaza, sprijina si controleaza, la cererea comisiei, activitatea autoritatilor administratiei publice locale din judet in domeniul protectiei drepturilor copilului;
    4. monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor aflati in dificultate din unitatea sau, dupa caz, subdiviziunea administrativ-teritoriala in care functioneaza, respectarea si realizarea drepturilor lor; asigura centralizarea si sintetizarea acestor date si informatii;
    5. colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din judetul sau, dupa caz, din sectorul municipiului Bucuresti in care functioneaza, in vederea identificarii situatiilor deosebite care apar in activitatea de protectie a copilului aflat in dificultate, a cauzelor aparitiei acestor situatii si a stabilirii masurilor ce se impun pentru imbunatatirea acestei activitati;
    6. identifica copiii aflati in dificultate de pe teritoriul judetului sau, dupa caz, al sectorului municipiului Bucuresti in care functioneaza si pregateste stabilirea masurilor de protectie a acestora;
    7. intocmeste raportul referitor la ancheta psihosociala a copilului aflat in dificultate si propune comisiei stabilirea unei masuri de protectie sau, dupa caz, a unei masuri educative pentru copil;
    8. determina pozitia copilului capabil de discernamant cu privire la masura propusa, asigurand cunoasterea de catre copil a situatiei sale de drept si de fapt;
    9. acorda copilului capabil de discernamant asistenta si sprijin in exercitarea dreptului sau la libera exprimare a opiniei;
    10. depune diligentele necesare pentru clarificarea situatiei juridice a copilului, inclusiv pentru inregistrarea nasterii acestuia, in vederea identificarii unei solutii cu caracter permanent pentru protectia copilului - reintegrarea in familia naturala sau, dupa caz, adoptia;
    11. sesizeaza instanta judecatoreasca competenta pentru declararea judecatoreasca a abandonului de copii, in conditiile legii;
    12. acorda comisiei, la cererea acesteia, asistenta juridica de specialitate pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, potrivit legii;
    13. asigura aplicarea hotararilor comisiei; urmareste si supravegheaza modul de aplicare a acestor hotarari;
    14. identifica familii sau persoane carora sa le poata fi incredintat sau dat in plasament copilul, cu prioritate printre rudele acestuia, pana la gradul al patrulea inclusiv;
    15. identifica, evalueaza si pregateste persoane care pot deveni asistenti maternali profesionisti, in conditiile legii, si supravegheaza activitatea acestora; incheie contracte individuale de munca cu asistentii maternali profesionisti;
    16. acorda asistenta si sprijin familiilor sau persoanelor care au primit in plasament sau in incredintare copii, pentru asigurarea dezvoltarii armonioase a acestora;
    17. acorda asistenta si sprijin parintilor copilului aflat in dificultate, pentru a pregati revenirea acestuia in mediul sau familial;
    18. supravegheaza familiile si persoanele care au primit in incredintare sau in plasament copii, pe toata durata acestei masuri, precum si parintii copilului aflat in dificultate, dupa revenirea acestuia in mediul sau familial;
    19. pregateste integrarea sau reintegrarea copilului in familia sa naturala, intr-o familie substitutiva temporara sau in familia adoptiva, dupa caz, inclusiv prin asigurarea unor spatii special amenajate si a mijloacelor necesare pentru contactul personal si nemijlocit al copilului cu parintii sai; in acest scop, in cadrul serviciului public specializat pentru protectia copilului se organizeaza si functioneaza centre de pregatire si sprijinire a reintegrarii sau integrarii copilului in familie;
    20. verifica si reevalueaza, cel putin o data la 3 luni, imprejurarile legate de plasamentul sau de incredintarea copilului si propune comisiei, dupa caz, mentinerea masurii de protectie stabilite, modificarea sau revocarea acesteia;
    21. acorda asistenta si sprijin de urgenta parintilor copilului, urmarind daca acestia isi pot asuma responsabilitatile si daca isi indeplinesc obligatiile cu privire la copil, astfel incat sa previna aparitia situatiilor ce pun in pericol securitatea si dezvoltarea copilului; in acest scop, in cadrul serviciului public specializat pentru protectia copilului se organizeaza si functioneaza centre maternale, centre de ingrijire de zi, centre de consiliere si sprijin pentru parinti, servicii de monitorizare, asistenta si sprijin al femeii gravide predispuse sa isi abandoneze copilul, centre de ingrijire si recuperare de zi pentru copilul cu handicap;
    22. actioneaza pentru prevenirea abandonului copiilor prin planning familial si prin educatie contraceptiva; in acest scop, in cadrul serviciului public specializat pentru protectia copilului se organizeaza si functioneaza servicii de prevenire a abandonului copilului prin planning familial si prin educatie contraceptiva;
    23. identifica copiii care pot fi protejati prin adoptie, in conditiile legii, de pe teritoriul judetului sau, dupa caz, al sectorului municipiului Bucuresti in care functioneaza, si prezinta presedintelui comisiei sau unuia dintre vicepresedinti, in termen de 5 zile de la data identificarii, datele de identitate si alte informatii pertinente referitoare la situatia acestora, spre a fi comunicate Comitetului Roman pentru Adoptii;
    24. identifica familiile sau persoanele care doresc sa adopte copii de pe teritoriul judetului sau, dupa caz, al sectorului municipiului Bucuresti in care functioneaza; evalueaza conditiile materiale si garantiile morale pe care acestea le prezinta si face propuneri comisiei cu privire la eliberarea atestatului de familie sau de persoana apta sa adopte copii; transmite cererile de adoptie ale acestor familii sau persoane Comitetului Roman pentru Adoptii, insotite de atestatul de persoana sau de familie apta sa adopte copii, in termen de 5 zile de la eliberarea acestuia;
    25. sprijina familiile sau persoanele atestate ca apte sa adopte copii pentru a le fi incredintati copii in vederea adoptiei si face propuneri comisiei competente in acest sens; supravegheaza aceste familii sau persoane pe perioada incredintarii copilului in vederea adoptiei, in conditiile legii; asigura transmiterea cererilor de incredintare, in vederea adoptiei, Comitetului Roman pentru Adoptii, in conditiile legii;
    26. identifica familii sau persoane potrivite pentru adoptia copiilor aflati in evidenta Comitetului Roman pentru Adoptii, acorda asistenta de specialitate acestor familii sau persoane pentru solutionarea cererilor de incuviintare a adoptiei, in conditiile legii;
    27. urmareste evolutia copiilor adoptati de pe teritoriul judetului sau, dupa caz, al sectorului municipiului Bucuresti in care functioneaza, precum si a relatiilor dintre acestia si parintii lor adoptivi, pe o perioada de cel putin 2 ani de la incuviintarea adoptiilor pe care le-au sprijinit; prezinta rapoarte comisiei cu privire la aceste aspecte, trimestrial sau la cererea acesteia; sprijina parintii adoptivi ai copilului in indeplinirea obligatiei de a-l informa pe acesta ca este adoptat, de indata ce varsta si gradul de maturitate ale copilului o permit;
    28. exercita dreptul de a administra bunurile copilului incredintat, in conditiile art. 10 alin. (5) si (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/1997, republicata;
    29. asigura dezvoltarea armonioasa, precum si mediul familial corespunzator pentru copiii pe care i-a primit in plasament sau in incredintare; in acest scop, in cadrul serviciului pentru probleme de protectie de tip rezidential a copilului din cadrul serviciului public specializat se organizeaza si functioneaza centre de plasament si centre de plasament pentru copilul cu handicap sever aflat in dificultate;
    30. asigura asistenta si sprijin persoanelor care sunt incredintate serviciului public specializat pentru protectia copilului si dobandesc capacitatea deplina de exercitiu, daca isi continua studiile, cel mult pana la implinirea varstei de 26 de ani; in acest scop, acorda acestor persoane asistenta de specialitate, precum si sprijin pentru definitivarea studiilor si integrarea lor sociala;
    31. asigura masurile necesare pentru protectia in regim de urgenta a copilului aflat in dificultate, inclusiv pentru plasamentul copilului in regim de urgenta; in acest scop, in cadrul serviciului public specializat pentru protectia copilului se organizeaza si functioneaza centre de primire a copilului si centre de asistenta si sprijin pentru readaptarea psihologica a copilului cu probleme psihosociale;
    32. pregateste luarea masurilor educative pentru copilul care a savarsit o fapta prevazuta de legea penala, dar nu raspunde penal; in acest scop, asigura ingrijirea si supravegherea copiilor care au savarsit o fapta prevazuta de legea penala si, dupa caz, sunt plasati in regim de urgenta, in cadrul unor spatii special amenajate, pana la clarificarea situatiei lor juridice; acorda asistenta juridica si de specialitate acestor copii;
    33. asigura si urmareste aplicarea masurilor educative stabilite de comisie; in acest scop in cadrul serviciului public specializat pentru protectia copilului se organizeaza si functioneaza servicii de orientare, supraveghere si sprijinire a reintegrarii sociale a copilului delincvent, centre rezidentiale de reeducare pentru copilul delincvent, precum si institute medico-educative pentru protectia copilului delincvent cu nevoi speciale;
    34. controleaza modul in care sunt respectate drepturile copilului aflat in dificultate in familia naturala, substitutiva sau adoptiva, precum si in cadrul centrelor de plasament sau al celorlalte centre organizate pentru asigurarea protectiei copilului aflat in dificultate, copilului delincvent sau pentru prevenirea situatiilor care pun in pericol securitatea si dezvoltarea copilului si ia masuri pentru prevenirea sau inlaturarea oricaror abuzuri;
    35. controleaza modul in care sunt respectate si se aplica hotararile comisiei;
    36. controleaza activitatea organismelor private autorizate care desfasoara activitati in domeniul protectiei copilului aflat in dificultate pe teritoriul unitatii sau, dupa caz, al subdiviziunii administrativ-teritoriale in care functioneaza, prin personalul de specialitate imputernicit de comisie;
    37. asigura serviciile administrative si de secretariat ale comisiei;
    38. colaboreaza cu organismele private autorizate care desfasoara activitati in domeniul protectiei copilului aflat in dificultate, cu organizatiile neguvernamentale cu activitati in domeniul protectiei drepturilor copilului sau cu agentii economici, avand posibilitatea sa incheie conventii de colaborare cu acestia, sa le concesioneze bunuri sau servicii, precum si sa inchirieze bunuri sau servicii ale acestora prin licitatie organizata in conditiile legii;
    39. ia masuri pentru popularizarea dispozitiilor legale interne si internationale in domeniul protectiei drepturilor copilului si pentru sensibilizarea opiniei publice cu privire la situatia copiilor aflati in dificultate;
    40. colaboreaza cu serviciile publice specializate pentru protectia copilului din judete si din sectoarele municipiului Bucuresti, in vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin;
    41. elaboreaza, trimestrial sau la cererea comisiei, proiectele rapoartelor generale privind activitatea de protectie a copilului aflat in dificultate, stadiul implementarii strategiilor aprobate de comisie si adoptate de consiliul judetean, respectiv de consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, si propunerile de masuri pentru imbunatatirea acestor activitati.
    (3) Serviciul public specializat pentru protectia copilului indeplineste si alte atributii, stabilite prin lege, prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, precum si prin hotarari ale comisiei.
    (4) Institutiile publice, alte persoane juridice, precum si persoanele fizice sunt obligate sa puna la dispozitie serviciului public specializat pentru protectia copilului toate actele pe care le detin, necesare pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin acestuia, si sa permita accesul personalului de specialitate al serviciului public specializat pentru protectia copilului in sediile sau la domiciliul lor, in masura necesara indeplinirii acestor atributii.
    Art. 28
    (1) Serviciile de specialitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor locale de pe teritoriul judetului in care functioneaza serviciul public specializat pentru protectia copilului sau din subordinea acestora, care desfasoara activitati in domeniul autoritatii tutelare si al protectiei drepturilor copilului, sunt obligate sa asigure serviciului public specializat pentru protectia copilului sprijinul necesar pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin.
    (2) In caz de refuz al indeplinirii obligatiilor prevazute la alin. (1), comisia poate solicita primarului, sa dispuna, prin hotarare, masurile necesare pentru indeplinirea acestor obligatii.
    Art. 29
    Cheltuielile pentru activitatile desfasurate de serviciul public specializat pentru protectia copilului in indeplinirea atributiilor ce ii revin se finanteaza de la bugetul judetului, respectiv al sectorului municipiului Bucuresti, pe teritoriul caruia functioneaza serviciul public specializat pentru protectia copilului. In acelasi scop pot fi utilizate si fonduri extrabugetare, obtinute din donatii sau din sponsorizari.
    Art. 30
    Normativele serviciului public specializat pentru protectia copilului privind dotarea cu autoturisme si consumul lunar de carburanti se stabilesc prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, adoptata in conditiile legii.

    CAP. 3
    Masuri tranzitorii de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate, republicata

    Art. 31
    (1) Transferul institutiilor de ocrotire - leagane, case de copii - si al centrelor de primire a minorilor, transferul patrimoniului si al personalului acestora, potrivit art. 46 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate, republicata, se fac dupa cum urmeaza:
    a) transferul se face prin protocol incheiat intre consiliul judetean, respectiv consiliul local al sectorului municipiului Bucuresti, din unitatea, respectiv subdiviziunea administrativ-teritoriala, pe teritoriul careia se afla sediul institutiei sau, dupa caz, al centrului de primire a minorilor si serviciul public descentralizat al ministerului, respectiv autoritatea administratiei publice locale in subordinea careia a functionat institutia de ocrotire sau, dupa caz, centrul de primire a minorilor, pana la data transferului;
    b) transferul priveste toate institutiile de ocrotire existente pana la data de 12 iunie 1997, indiferent de forma de organizare a acestora, care, potrivit obiectului lor de activitate, primeau in incredintare si ocroteau copii in regim rezidential, prin hotarari ale fostelor comisii teritoriale de ocrotire a minorilor care au functionat potrivit Legii nr. 3/1970*) privind regimul ocrotirii unor categorii de minori;
    c) drepturile reale asupra bunurilor imobile ale institutiilor prevazute la lit. b), precum si ale centrelor de primire a minorilor, astfel cum rezulta din bilantul contabil al institutiei, incheiat la data de 30 iunie 1997, sau, in cazul in care nu s-a incheiat bilantul contabil la acea data, astfel cum rezulta din bilantul contabil incheiat la data de 31 decembrie 1997, se transfera consiliilor judetene, respectiv consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti; bunurile imobile sunt date in folosinta exclusiva a serviciilor publice specializate pentru protectia copilului;
    d) drepturile reale asupra mijloacelor fixe, altele decat bunurile imobile, si asupra obiectelor de inventar ale institutiilor prevazute la lit. b), precum si ale centrelor de primire a minorilor, astfel cum rezulta din bilantul contabil al institutiei, incheiat la data de 30 iunie 1997, sau, in cazul in care nu s-a incheiat bilantul contabil la acea data, astfel cum rezulta din bilantul contabil incheiat la data de 31 decembrie 1997, se transfera in patrimoniul serviciilor publice specializate pentru protectia copilului;
    e) materialele consumabile, disponibilitatile in lichiditati, drepturile de creanta, precum si obligatiile institutiilor prevazute la lit. b) si ale centrelor de primire a minorilor se transfera in patrimoniul serviciilor publice specializate pentru protectia copilului, potrivit situatiei existente la data intrarii in vigoare a protocolului de transfer;
    f) personalul incadrat al institutiilor prevazute la lit. b) si al centrelor de primire a minorilor se preia pe baza de protocol incheiat intre autoritatile publice prevazute la lit. a) si se transfera la serviciile publice specializate pentru protectia copilului, potrivit situatiei juridice a raporturilor de munca existente la data intrarii in vigoare a protocolului de transfer.
    (2) In cazul institutiilor de ocrotire in care functioneaza si unitati ale invatamantului special, patrimoniul si personalul institutiei de ocrotire se separa de cel al unitatii de invatamant special, fiind aplicabile prevederile alin. (1). Separarea patrimoniului si a personalului se face dupa cum urmeaza:
    a) patrimoniul se separa potrivit destinatiei bunurilor; astfel, bunurile destinate desfasurarii procesului instructiv-educativ raman in patrimoniul unitatii de invatamant special, iar celelalte bunuri urmeaza regimul prevazut la alin. (1);
    b) personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic, ale carui atributii de serviciu privesc desfasurarea procesului instructiv-educativ, ramane incadrat la unitatea de invatamant special; restul personalului urmeaza regimul prevazut la alin. (1).
    Unitatile invatamantului special care se separa de institutiile de ocrotire, potrivit prevederilor prezentului alineat, raman in subordinea inspectoratelor scolare.
    (3) Pe data intrarii in vigoare a protocoalelor de transfer institutiile de ocrotire si centrele de primire a minorilor care au functionat ca persoane juridice isi pierd aceasta calitate si se reorganizeaza in centre de plasament si in centre de primire a copilului, drept componente functionale ale structurii serviciilor publice specializate pentru protectia copilului.
------------
    *) Legea nr. 3/1970 a fost abrogata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/1997, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 276 din 24 iulie 1998.

    Art. 32
    (1) Personalului transferat potrivit art. 31 i se asigura cel putin nivelul de salarizare avut anterior transferului, potrivit legii.
    (2) Posturile vacante din cadrul serviciilor publice specializate pentru protectia copilului, destinate functionarii centrelor de plasament si centrelor de primire a copilului, pot fi ocupate si cu personal de alte specialitati decat cele prevazute de actele normative aplicabile institutiilor de ocrotire transferate, in vigoare la data transferului, potrivit specificului activitatilor directiilor.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 33
    (1) Dreptul la plata alocatiei de intretinere, prevazuta la art. 20 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/1997, republicata, se stabileste prin hotarare a comisiei si se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care s-a emis hotararea.
    (2) Dreptul la plata alocatiei de intretinere inceteaza incepand cu luna urmatoare celei in care nu mai sunt indeplinite conditiile de acordare prevazute de ordonanta de urgenta a Guvernului mentionata la alin. (1).
    (3) Serviciile publice specializate pentru protectia copilului au obligatia sa comunice lunar directiilor generale de munca si protectie sociala judetene si a municipiului Bucuresti orice modificare a situatiei copilului cu privire la acordarea dreptului la plata alocatiei lunare de intretinere.
    Art. 34
    (1) Alocatia lunara de intretinere pentru copiii incredintati sau dati in plasament se plateste, potrivit legii, de directiile generale de munca si protectie sociala judetene si a municipiului Bucuresti fie prin mandat postal emis de Oficiul Central pentru Plata Pensiilor, fie in cont personal sau, dupa caz, in contul organismului privat autorizat, pe baza situatiilor lunare transmise de serviciul public specializat pentru protectia copilului.
    (2) Conditiile privind plata alocatiei de intretinere prin mandat postal se reglementeaza pe baza conventiei incheiate intre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Compania Nationala "Posta Romana" - S.A.
    (3) Tarifele serviciilor realizate de Compania Nationala "Posta Romana" - S.A. potrivit prevederilor alin. (2) se stabilesc prin negociere, cu avizul Oficiului Concurentei.
    Art. 35
    Organismele private autorizate sa desfasoare activitati in domeniul protectiei copilului pot organiza si dezvolta, potrivit legii, urmatoarele tipuri de servicii destinate protectiei copilului aflat in dificultate si prevenirii situatiilor care pun in pericol securitatea si dezvoltarea copilului:
    a) centre de plasament de tip familial;
    b) centre de primire a copilului;
    c) centre maternale;
    d) centre de ingrijire de zi;
    e) centre de consiliere si de sprijin pentru parinti;
    f) servicii de asistenta si sprijin pentru persoanele cu capacitate deplina de exercitiu care beneficiaza de drepturile prevazute la art. 19 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/1997, republicata;
    g) servicii de monitorizare, asistenta si sprijin al femeii gravide predispuse sa isi abandoneze copilul;
    h) servicii de prevenire a abandonului de copii prin planning familial si prin educatie contraceptiva;
    i) centre de ingrijire si recuperare de zi pentru copilul cu handicap;
    j) centre de plasament pentru copilul cu handicap sever;
    k) centre de pregatire si de sprijinire a reintegrarii si integrarii copilului in familie;
    l) centre de asistenta si sprijin pentru readaptarea psihologica a copilului cu probleme psihosociale;
    m) servicii de orientare, supraveghere si sprijinire a reintegrarii sociale a copilului delincvent;
    n) centre de reeducare pentru copilul delincvent;
    o) institute medico-educative pentru copilul delincvent;
    p) servicii de asistenta a copilului pentru exercitarea dreptului sau la exprimarea libera a opiniei;
    q) orice alte servicii care sa conduca la bunastarea copilului, alaturi de parintii sai.
    Art. 36
    (1) Structura organizatorica-cadru si standardele minime obligatorii pentru organizarea si functionarea serviciilor prevazute la art. 35, precum si ghidurile metodologice orientative de buna practica in organizarea si functionarea acestor servicii se elaboreaza de Departamentul pentru Protectia Copilului si se aproba prin ordin al secretarului de stat, seful departamentului.
    (2) Restructurarea centrelor de plasament si a centrelor de primire a copilului, rezultate in urma transferului si a reorganizarii institutiilor de ocrotire si a centrelor de primire a minorilor potrivit prevederilor art. 31, precum si organizarea si dezvoltarea sistemului de protectie a copilului aflat in dificultate, la nivelul judetului, respectiv al sectoarelor municipiului Bucuresti, se vor face in conformitate cu prevederile alin. (1).

    ANEXA 2

                              METODOLOGIA
de coordonare a activitatilor de protectie si de promovare a drepturilor copilului la nivel national

    Art. 1
    (1) Departamentul pentru Protectia Copilului elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului strategiile nationale anuale, pe termen mediu si lung, de restructurare, organizare si dezvoltare a sistemului national de protectie a drepturilor copilului.
    (2) Strategiile mentionate la alin. (1) cuprind obiectivele generale si directiile de actiune, menite sa asigure respectarea in Romania a principiilor si normelor internationale din domeniul drepturilor copilului, precum si desfasurarea corespunzatoare a activitatilor de protectie a copilului aflat in dificultate si de prevenire a situatiilor ce pun in pericol securitatea si dezvoltarea copilului.
    Art. 2
    (1) In exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit prevederilor art. 63 alin. (1) lit. a) si e) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicata, precum si ale art. 3, 4 si 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/1997, republicata, consiliul judetean adopta strategiile judetene anuale, pe termen mediu si lung, aprobate de comisie, referitoare la restructurarea, organizarea si dezvoltarea sistemului judetean de protectie a copilului aflat in dificultate, inclusiv a serviciilor de sprijin si asistenta pentru prevenirea situatiilor ce pun in pericol securitatea si dezvoltarea copilului, organizate de autoritatile administratiei publice locale de pe teritoriul judetului.
    (2) Strategiile adoptate de consiliile judetene asigura indeplinirea obiectivelor generale si a directiilor de actiune prevazute de strategiile nationale mentionate la art. 1.
    Art. 3
    (1) In exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit art. 77 din Legea nr. 69/1991, republicata, Consiliul General al Municipiului Bucuresti adopta strategiile anuale, pe termen mediu si lung, referitoare la restructurarea, organizarea si dezvoltarea sistemului de protectie a copilului aflat in dificultate, la nivelul municipiului Bucuresti, in vederea asigurarii unei activitati coordonate, integrate si eficiente in acest domeniu a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti. Dispozitiile art. 2 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
    (2) In vederea indeplinirii atributiei prevazute la alin. (1), Consiliul General al Municipiului Bucuresti aproba organizarea si functionarea in cadrul aparatului propriu a Serviciului de coordonare, monitorizare, sinteza, strategii pentru problemele copilului aflat in dificultate, la nivelul municipiului Bucuresti. Serviciul de coordonare, monitorizare, sinteza, strategii pentru problemele copilului aflat in dificultate este coordonat de secretarul general al Primariei Municipiului Bucuresti.
    (3) Serviciul prevazut la alin. (2) asigura coordonarea activitatilor consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti in domeniul protectiei copilului aflat in dificultate, in vederea organizarii si dezvoltarii unui sistem integrat de protectie a copilului aflat in dificultate, la nivelul municipiului Bucuresti, si a unei administrari eficiente si coordonate a resurselor utilizate in acest domeniu. Serviciul prevazut la alin. (2) organizeaza si sprijina cooperarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti in acest domeniu si asigura medierea neintelegerilor aparute intre consiliile locale ale sectoarelor. Serviciul elaboreaza proiectele strategiilor prevazute la alin. (1) si propune Consiliului General al Municipiului Bucuresti adoptarea masurilor necesare pentru implementarea acestora, precum si pentru imbunatatirea activitatii in acest domeniu la nivelul municipiului Bucuresti.
    (4) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti adopta strategiile anuale, pe termen mediu si lung, aprobate de comisiile pentru protectia copilului, referitoare la restructurarea, organizarea si dezvoltarea sistemului de protectie a copilului aflat in dificultate, la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti. Aceste strategii cuprind directiile de actiune prevazute de strategiile adoptate de Consiliul General al Municipiului Bucuresti si asigura realizarea obiectivelor prevazute de acestea.
    Art. 4
    (1) Autoritatile administratiei publice locale de pe teritoriul judetului aplica masurile prevazute de strategiile mentionate la art. 2 alin. (1) si sprijina activitatile serviciului public specializat pentru protectia copilului din subordinea consiliului judetean. In acest scop acestea indeplinesc urmatoarele atributii principale:
    a) asigura incadrarea cu personal suficient si cu pregatire corespunzatoare pentru serviciile de specialitate din aparatul propriu cu atributii in domeniul autoritatii tutelare si al protectiei drepturilor copilului;
    b) asigura infiintarea, organizarea, dezvoltarea si functionarea urmatoarelor servicii publice de specialitate, de sprijin si asistenta pentru prevenirea situatiilor ce pun in pericol securitatea si dezvoltarea copilului:
    1. centre maternale;
    2. centre de ingrijire de zi;
    3. centre de consiliere si sprijin pentru parinti;
    4. servicii de monitorizare, asistenta si sprijin al femeii gravide predispuse sa isi abandoneze copilul;
    5. centre de ingrijire si recuperare de zi pentru copilul cu handicap;
    6. centre de pregatire si sprijinire a reintegrarii si integrarii copilului in familie;
    7. centre de asistenta si sprijin pentru readaptarea psihologica a copilului cu probleme psihosociale;
    8. servicii de orientare, supraveghere si sprijinire a reintegrarii sociale a copilului delincvent;
    9. servicii de asistenta a copilului pentru exercitarea dreptului sau la exprimarea libera a opiniei;
    c) asigura orice alte servicii care sa conduca la bunastarea copilului, alaturi de parintii sai;
    d) indeplinesc si alte atributii, stabilite prin acte normative, hotarari ale consiliilor judetene sau ale comisiei.
    (2) Serviciile publice de specialitate prevazute la alin. (1) lit. b) se organizeaza si functioneaza ca institutii publice de interes local cu personalitate juridica, sub autoritatea consiliului local. Aceste institutii pot cuprinde unul sau mai multe dintre tipurile de servicii mentionate, in functie de nevoile, resursele si oportunitatile locale existente.
    Art. 5
    (1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari consiliile judetene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, vor modifica hotararile privind infiintarea, organizarea si functionarea comisiei pentru protectia copilului, respectiv a serviciului public specializat pentru protectia copilului, in conformitate cu prevederile prezentei hotarari.
    (2) Strategiile nationale si judetene anuale, referitoare la restructurarea, organizarea si dezvoltarea sistemului de protectie a copilului aflat in dificultate, se aproba pana la data de 30 septembrie a anului in curs pentru anul urmator.
    (3) Strategiile nationale si judetene, pe termen mediu si lung, referitoare la restructurarea, organizarea si dezvoltarea sistemului de protectie a copilului aflat in dificultate, se aproba in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari si pot fi revizuite anual sau ori de cate ori este necesar.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 117/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 117 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu