E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1205 din 27 noiembrie 2001

privind aprobarea Metodologiei de functionare a comisiei pentru protectia copilului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 774 din  4 decembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 123/2001 privind reorganizarea comisiei pentru protectia copilului,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Metodologia de functionare a comisiei pentru protectia copilului, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga prevederile cap. I din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 117/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice si a masurilor tranzitorii de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate, precum si a Metodologiei de coordonare a activitatilor de protectie si de promovare a drepturilor copilului la nivel national, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 105 din 12 martie 1999, si orice alte dispozitii contrare.

                 PRIM-MINISTRU
                 ADRIAN NASTASE

                        Contrasemneaza:
                        Autoritatea Nationala pentru
                        Protectia Copilului si Adoptie
                        Gabriela Coman,
                        secretar de stat

                        Ministrul sanatatii si familiei,
                        Daniela Bartos

                        Ministrul administratiei publice,
                        Octav Cozmanca

    ANEXA 1

                          METODOLOGIA
de functionare a comisiei pentru protectia copilului

    Art. 1
    Comisia pentru protectia copilului, denumita in continuare comisie, este organ de specialitate al consiliului judetean, respectiv al consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, cu activitate decizionala in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului, inclusiv prin adoptie.
    Art. 2
    (1) Comisia preia atributiile comisiilor de expertiza medicala a copiilor cu handicap si ale comisiilor de expertiza pentru invatamantul special, organizate in temeiul prevederilor art. 23 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, respectiv ale art. 43 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, care se desfiinteaza.
    (2) In exercitarea atributiilor preluate potrivit alin. (1) comisia elibereaza certificate de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala si certificate de expertiza si orientare scolara, conform modelelor prevazute in anexele nr. 1 si 2.
    (3) Comisia elibereaza certificat de expertiza si orientare scolara si pentru tinerii cu handicap/deficienta care au implinit varsta de 18 ani si care au depasit cu mai mult de 3 ani varsta corespunzatoare clasei.
    Art. 3
    In sensul prezentei metodologii, prin deficienta se intelege absenta, pierderea sau alterarea unei structuri ori functii anatomice, fiziologice sau psihologice.
    Art. 4
    (1) Infiintarea si componenta comisiei se aproba prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, la propunerea secretarului general al judetului, respectiv a secretarilor sectoarelor municipiului Bucuresti, potrivit legii.
    (2) Modificarea componentei comisiei se aproba potrivit alin. (1).
    Art. 5
    In vederea exercitarii atributiilor ce ii revin potrivit art. 4 secretarul general al judetului, respectiv secretarii sectoarelor municipiului Bucuresti, are urmatoarele obligatii:
    a) solicita primariei municipiului resedinta de judet, respectiv primariei sectorului municipiului Bucuresti, precum si sefilor serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Sanatatii si Familiei, Ministerului Educatiei si Cercetarii si Ministerului de Interne sa isi desemneze reprezentanti pentru a fi propusi ca membri ai comisiei, conform art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 123/2001 privind reorganizarea comisiei pentru protectia copilului; pot fi membri ai comisiei numai reprezentantii desemnati care sunt specialisti angajati ai institutiilor respective, cu studii superioare in domeniul stiintelor socioumane, ale caror integritate morala si experienta profesionala ofera garantii corespunzatoare pentru indeplinirea atributiilor ce le revin in cadrul comisiei;
    b) solicita prefectului judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, desemnarea unui reprezentant din cadrul aparatului tehnic de specialitate, cu studii superioare socioumane, care sa activeze in calitate de vicepresedinte al comisiei;
    c) propune consiliului judetean, respectiv consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, nominalizarea unei persoane ca membru al comisiei, dintre reprezentantii organismelor private autorizate de comisie in conditiile legii, care desfasoara activitati in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului; poate fi propus ca membru in comisie numai reprezentantul organismului privat, care are studii superioare socioumane si care nu desfasoara activitati in cadrul autoritatilor publice locale sau centrale; reprezentarea organismelor private autorizate va fi asigurata prin rotatie pentru o perioada de un an;
    d) intocmeste proiectul de hotarare privind infiintarea si componenta comisiei, pe care il supune aprobarii consiliului judetean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti;
    e) verifica si raspunde de indeplinirea de catre membrii comisiei a conditiilor prevazute la lit. a), b) si c) si propune consiliului judetean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, modificarea componentei comisiei in cazul in care aceste conditii nu sunt indeplinite.
    Art. 6
    In cazul in care s-a decis plasamentul copilului in regim de urgenta, comisia competenta sa hotarasca mentinerea masurii plasamentului in regim de urgenta sau, dupa caz, incredintarea copilului este comisia din unitatea sau, dupa caz, din subdiviziunea administrativ-teritoriala pe al carei teritoriu functioneaza serviciul public specializat pentru protectia copilului, care a decis plasamentul in regim de urgenta.
    Art. 7
    (1) Comisia poate hotari incredintarea sau plasamentul copilului unei persoane, unei familii, unui serviciu public specializat pentru protectia copilului sau unui organism privat autorizat, care are domiciliul sau, dupa caz, sediul pe teritoriul altei unitati ori, dupa caz, al altei subdiviziuni administrativ-teritoriale decat cea in care functioneaza comisia, daca interesul major al copilului aflat in dificultate o impune, cu avizul favorabil al comisiei din unitatea sau, dupa caz, din subdiviziunea administrativ-teritoriala respectiva.
    (2) In situatia prevazuta la alin. (1) comisia competenta sa ia hotararea prezinta comisiei al carei aviz este cerut toate informatiile pertinente pe care le detine, referitoare la solutionarea cauzei, precum si motivul care impune luarea hotararii propuse.
    (3) Comisia al carei aviz este cerut este obligata sa comunice celeilalte comisii hotararea privind eliberarea avizului, in termen de 15 zile de la primirea solicitarii si a informatiilor prevazute la alin. (2). Respingerea solicitarii de eliberare a avizului poate fi intemeiata numai pe protejarea interesului major al copilului.
    (4) In cazul nerespectarii termenului prevazut la alin. (3) avizul favorabil al comisiei este prezumat.
    (5) Dispozitiile alin. (1) - (4) sunt aplicabile atat in cazul stabilirii unei masuri de protectie, cat si in cazul inlocuirii masurii stabilite.
    (6) Prevederile alin. (1) - (5) nu sunt aplicabile in cazul incredintarii copilului in vederea adoptiei.
    Art. 8
    (1) In exercitarea atributiilor referitoare la reevaluarea periodica si la inlocuirea masurilor de protectie a copilului aflat in dificultate, ce au fost stabilite, comisia poate inlocui masura plasamentului cu cea a incredintarii, daca parintii pun in pericol securitatea, dezvoltarea sau integritatea morala a copilului prin exercitarea in mod abuziv a drepturilor parintesti sau prin neglijenta grava in indeplinirea obligatiilor de parinte.
    (2) In situatia prevazuta la alin. (1) sunt aplicabile prevederile legale referitoare la obligatiile comisiei si la efectele hotararii acesteia in cazul inlocuirii plasamentului in regim de urgenta cu masura incredintarii.
    (3) In vederea exercitarii efective a atributiilor prevazute la alin. (1) comisia este obligata sa analizeze relatia si comportamentul parintilor fata de copil pe durata plasamentului, mentinerea legaturii firesti dintre acestia, precum si modul in care parintii isi indeplinesc obligatiile fata de copil. In cazurile in care parintii manifesta dezinteres vadit fata de copil, nu achita contributia lunara la intretinerea acestuia sau refuza sa presteze activitatea neremunerata in folosul colectivitatii, la care au fost obligati, comisia va hotari asupra inlocuirii masurii plasamentului cu cea a incredintarii, in conditiile legii.
    Art. 9
    (1) Lucrarile de secretariat ale comisiei sunt asigurate de un secretariat care functioneaza in cadrul serviciului public specializat pentru protectia copilului din unitatea sau, dupa caz, din subdiviziunea administrativ-teritoriala respectiva.
    (2) Secretariatul comisiei este condus de secretarul acesteia, numit prin dispozitie a directorului general al serviciului public specializat pentru protectia copilului.
    (3) Secretarul comisiei primeste o indemnizatie de 75% din cea a unui membru al comisiei.
    Art. 10
    (1) Convocarea persoanelor la comisie pentru solutionarea cauzelor privind copiii se face de catre secretarul comisiei.
    (2) Convocarea se face in scris si se comunica persoanei interesate fie prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, transmisa cu cel putin 15 zile inainte de data sedintei, fie prin curier, cu cel putin 5 zile inainte de data sedintei, insotita de procesul-verbal de indeplinire a procedurii de convocare.
    (3) In cazul in care procedura de convocare prevazuta la alin. (2) nu poate fi indeplinita, convocarea se poate face prin afisare la sediul comisiei, precum si la sediul primariei unitatii administrativ-teritoriale pe al carei teritoriu se afla ultimul domiciliu cunoscut al persoanei interesate, cu cel putin 3 zile inainte de data sedintei. In acest caz secretarul comisiei intocmeste procesul-verbal de indeplinire a procedurii de convocare prin afisare, care va fi semnat si de reprezentantul primariei la care se afiseaza convocarea.
    (4) Convocarile persoanelor la comisie pentru solutionarea cauzelor, confirmarile de primire a scrisorilor recomandate, precum si procesele-verbale de indeplinire a procedurii de convocare se inregistreaza intr-un registru special de evidenta a convocarilor de catre secretarul comisiei.
    (5) Viciul procedural privind neindeplinirea procedurii de convocare se acopera in cazul prezentarii persoanei interesate in fata comisiei la data tinerii sedintei. In acest caz prezentarea persoanei interesate se consemneaza in procesul-verbal al sedintei si se inregistreaza de catre secretarul comisiei in registrul special de evidenta a convocarilor, cu mentiunea "prezentat in fata comisiei".
    Art. 11
    Sedintele comisiei au loc in spatii special amenajate care sa asigure confidentialitatea datelor si a informatiilor referitoare la copil, care sunt prezentate comisiei, precum si a dezbaterilor membrilor comisiei.
    Art. 12
    (1) Sedintele comisiei sunt conduse de presedintele acesteia, iar in absenta sa, de unul dintre vicepresedinti. La sedinte participa in mod obligatoriu secretarul comisiei, fara drept de vot. Pot participa la sedintele comisiei si alte persoane invitate de presedinte, de vicepresedinti sau de unul dintre membrii comisiei, cu acordul acesteia.
    (2) In timpul sedintei comisiei solutionarea cauzei privind copilul cuprinde urmatoarele etape:
    1. prezentarea de catre secretarul comisiei a datelor de identitate ale copilului si ale persoanelor chemate in fata comisiei pentru solutionarea cauzei, precum si a situatiei privind convocarile acestora, pe baza documentelor prevazute la art. 10 alin. (4) si a registrului special de evidenta a convocarilor;
    2. prezentarea raportului asupra copilului, a propunerii motivate referitoare la stabilirea unei masuri de protectie a copilului, precum si a pozitiei copilului fata de masura propusa; prezentarea acestor date si informatii se face de specialistul sau, dupa caz, de specialistii serviciului public specializat pentru protectia copilului, care au instrumentat cauza, care vor furniza comisiei orice informatii suplimentare solicitate de membrii acesteia; este interzisa prezentarea acestor date si informatii in prezenta altor persoane in afara de membrii comisiei, de secretarul acesteia si de specialistii serviciului public specializat pentru protectia copilului;
    3. in cazul copilului care necesita incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap si, dupa caz, orientare scolara, se procedeaza la prezentarea raportului de evaluare complexa, a planului de servicii personalizat si a propunerii privind incadrarea copilului intr-o categorie de persoane cu handicap, orientarea scolara a acestuia si, dupa caz, stabilirea unei masuri de protectie; prezentarea acestor date si informatii se face cu respectarea confidentialitatii prevazute mai sus, de catre specialistii serviciului de evaluare complexa a copilului;
    4. audierea persoanelor chemate in fata comisiei pentru solutionarea cauzei; acestea vor fi audiate de comisie separat, in urmatoarea ordine: copilul care a implinit varsta de 10 ani, parintii/reprezentantul legal, persoana, familia sau reprezentantul organismului privat autorizat care doreste sa ii fie incredintat sau dat in plasament copilul, celelalte persoane chemate in fata comisiei pentru a da relatii necesare solutionarii cauzei; dupa audierea separata a acestor persoane comisia poate proceda la o noua audiere comuna a doua sau mai multe dintre acestea; copilului care a implinit varsta de 10 ani i se comunica de catre presedintele comisiei masura propusa pentru protectia sa, consecintele pe care stabilirea acestei masuri le va avea si i se asigura dreptul de a-si exprima in mod liber opinia cu privire la masura de protectie propusa;
    5. in cazul copilului care necesita incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap si, dupa caz, orientare scolara, prezenta si audierea copilului au loc numai la solicitarea expresa a comisiei;
    6. dezbaterile membrilor comisiei cu privire la solutionarea cauzei; in cadrul dezbaterilor membrii comisiei pot face noi propuneri pentru solutionarea cauzei;
    7. supunerea la vot de catre presedinte a propunerilor privind solutionarea cauzei si adoptarea hotararii comisiei; membrii comisiei care se abtin sau care voteaza impotriva au obligatia sa isi motiveze votul exprimat.
    Art. 13
    (1) Audierile si dezbaterile care au loc in sedintele comisiei, hotararile adoptate de aceasta, precum si modul in care au fost adoptate se consemneaza de secretarul comisiei in procesul-verbal al sedintei, care se semneaza de presedinte, vicepresedinti, precum si de membrii prezenti si se contrasemneaza de secretarul comisiei.
    (2) Procesele-verbale ale sedintelor comisiei se consemneaza in registrul special de procese-verbale, ale carui pagini sunt numerotate si poarta stampila comisiei, precum si semnatura secretarului comisiei.
    Art. 14
    (1) Hotararile comisiei se iau cu majoritatea voturilor membrilor ei. Acestea se redacteaza de catre secretarul comisiei, potrivit procesului-verbal al sedintei in care au fost adoptate, in termen de 3 zile de la data tinerii sedintei. Hotararea comisiei va cuprinde in mod obligatoriu codul numeric personal al persoanelor care au luat in incredintare sau in plasament copilul, seria si numarul livretului de familie al acestora, in care sunt inregistrate datele de identificare ale copilului, precum si codul numeric personal al copilului.
    (2) Certificatul de incadrare a copilului intr-o categorie de persoane cu handicap si certificatul de expertiza si orientare scolara constituie anexe la hotararea comisiei si fac parte integranta din aceasta; eliberarea acestor certificate este scutita de taxa de timbru.
    (3) Hotararile redactate potrivit alin. (1) se semneaza de presedintele comisiei sau de unul dintre vicepresedinti, se contrasemneaza de secretarul comisiei si se inregistreaza intr-un registru special de evidenta a hotararilor; hotararile privind incadrarea intr-o categorie de persoane cu handicap si/sau orientarea scolara se inregistreaza intr-un registru separat de evidenta.
    (4) Hotararile comisiei se comunica persoanelor interesate, in termen de 5 zile de la data tinerii sedintei. Dispozitiile art. 10 se aplica in mod corespunzator.
    (5) Actele emise de comisie care nu necesita adoptarea unei hotarari se semneaza de presedintele acesteia sau de unul dintre vicepresedinti si se inregistreaza in registrul general de intrari-iesiri al comisiei.
    Art. 15
    Hotararile comisiei cu privire la solutionarea cererilor referitoare la incadrarea intr-o categorie de persoane cu handicap si la orientarea scolara pot fi atacate in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare.
    Art. 16
    (1) Comisia coordoneaza activitatile in domeniul autoritatii tutelare si al protectiei drepturilor copilului, inclusiv pentru prevenirea situatiilor ce pun in pericol securitatea si dezvoltarea copilului, desfasurate de primarii din unitatile administrativ-teritoriale de pe teritoriul judetului in care functioneaza.
    (2) In exercitarea atributiilor care ii revin potrivit alin. (1) comisia aproba strategiile judetene anuale, pe termen mediu si lung, de restructurare, organizare si dezvoltare a serviciilor de sprijin si asistenta pentru prevenirea situatiilor ce pun in pericol securitatea si dezvoltarea copilului, organizate de autoritatile administratiei publice locale de pe teritoriul judetului. Strategiile aprobate de comisie si adoptate de consiliul judetean sunt obligatorii pentru consiliile locale. Primarii asigura masurile necesare si raspund de implementarea acestor strategii.
    (3) Comisia poate solicita primarilor luarea anumitor masuri in domeniul autoritatii tutelare si al protectiei drepturilor copilului, potrivit competentelor ce le revin.
    (4) Primarii asigura sprijinul necesar pentru desfasurarea activitatii de protectie a copilului, potrivit hotararilor comisiei, prin intermediul serviciilor de specialitate din aparatul propriu sau, dupa caz, din subordinea consiliului local, care desfasoara activitati in domeniul autoritatii tutelare si al protectiei drepturilor copilului. Prin grija primarului se completeaza livretul de familie cu datele stabilite prin hotararea comisiei, referitoare la copilul pentru care s-a dispus masura de incredintare sau plasament.
    Art. 17
    (1) Comisia aproba strategiile judetene anuale, pe termen mediu si lung, de restructurare, organizare si dezvoltare a sistemului judetean de protectie a copilului, inclusiv a serviciilor de sprijin si asistenta pentru prevenirea situatiilor ce pun in pericol securitatea si dezvoltarea copilului, si le supune adoptarii consiliului judetean.
    (2) Comisia prezinta consiliului judetean, trimestrial sau la cererea acestuia, rapoarte generale privind activitatea de protectie a copilului, stadiul implementarii strategiilor prevazute la alin. (1) si propuneri de masuri pentru imbunatatirea acestor activitati. Presedintele, vicepresedintii si membrii comisiei asigura masurile necesare si raspund de indeplinirea acestei obligatii, potrivit atributiilor serviciilor publice sau organismelor private pe care le reprezinta.
    (3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator si comisiilor care functioneaza in subordinea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
    Art. 18
    (1) Presedintele, vicepresedintii si membrii comisiei raspund in fata consiliului judetean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, pentru neindeplinirea obligatiilor care le revin potrivit legii, precum si pentru adoptarea unor hotarari cu nerespectarea dispozitiilor legale.
    (2) In situatiile prevazute la alin. (1) Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie sau Ministerul Administratiei Publice poate propune aplicarea urmatoarelor masuri si sanctiuni:
    a) retinerea partiala sau neacordarea indemnizatiei de sedinta pe o perioada de pana la 6 luni;
    b) solicitarea sanctionarii disciplinare a celui vinovat de catre conducerea institutiei al carei reprezentant este, in conditiile legii;
    c) revocarea calitatii de membru al comisiei;
    d) suportarea sumelor reprezentand drepturile incasate necuvenit de catre beneficiari in situatia incadrarii acestora intr-o categorie de persoane cu handicap/deficienta.
    (3) Masurile prevazute la alin. (2) lit. a) si b) se aplica prin dispozitie a presedintelui consiliului judetean, respectiv a primarului sectorului municipiului Bucuresti, sau, dupa caz, a conducatorului institutiei al carei reprezentant este persoana in cauza. Masura prevazuta la alin. (2) lit. c) se aplica prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti.
    Art. 19
    In cazul eliberarii de certificate de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala, fara respectarea criteriilor prevazute la art. 22 alin. (1), membrii comisiei vor fi obligati, in conditiile legii, la suportarea sumelor reprezentand drepturile incasate necuvenit de catre beneficiari.
    Art. 20
    In vederea exercitarii in mod corespunzator a atributiilor ce revin comisiei ca urmare a reorganizarii, in structura serviciului public specializat pentru protectia copilului se organizeaza serviciul de evaluare complexa a copilului, care exercita urmatoarele atributii:
    a) identifica, evalueaza si monitorizeaza copiii/tinerii cu handicap/deficienta si dificultati de invatare si adaptare socioscolara;
    b) verifica indeplinirea conditiilor privind incadrarea copilului intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala si, dupa caz, orientare scolara;
    c) efectueaza anchete sociale la domiciliul copilului;
    d) intocmeste rapoarte de evaluare complexa si planul de servicii personalizat, prevazut in anexa nr. 3, si propune comisiei incadrarea copilului intr-o categorie de persoane cu handicap, orientarea scolara si, dupa caz, stabilirea unei masuri de protectie; propunerile de incadrare intr-un grad de handicap, precum si cele care se refera la orientarea scolara se fac pe baza certificatelor medicale eliberate de medicii specialisti, a criteriilor medicale si a instrumentelor de evaluare prevazute la art. 22;
    e) urmareste realizarea planului de servicii personalizat aprobat de comisie;
    f) efectueaza reevaluarea anuala a copiilor care necesita incadrarea intr-o categorie de persoane cu handicap, la cererea parintelui sau a reprezentantului legal, formulata cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului; cererea de reevaluare poate fi formulata si inainte de expirarea acestui termen daca s-au schimbat conditiile pentru care s-a eliberat certificatul de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap;
    g) efectueaza reevaluarea anuala a copiilor cu deficienta, la cererea parintelui sau a reprezentantului legal; cererea va fi formulata cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului sau in situatia in care se constata schimbarea conditiilor pentru care s-a eliberat certificatul de expertiza si orientare scolara.
    Art. 21
    (1) Serviciul de evaluare complexa a copilului cuprinde in mod obligatoriu cel putin cate un specialist din urmatoarele categorii profesionale: medic pediatru, neuropsihiatru, psiholog, psihopedagog, asistent social.
    (2) In vederea inscrierii la concurs pentru ocuparea acestor posturi candidatii trebuie sa aiba studii superioare de lunga durata si vechime in specialitate de cel putin 3 ani.
    (3) In cazul imposibilitatii ocuparii acestor posturi prin concurs consiliul judetean, respectiv consiliul local al sectorului municipiului Bucuresti, prin serviciul public specializat pentru protectia copilului, va solicita angajarea acestor specialisti prin detasare.
    Art. 22
    (1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Ministerul Sanatatii si Familiei impreuna cu Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap vor elabora si vor supune Guvernului spre adoptare criteriile medicale de incadrare a copilului intr-o categorie de persoane cu handicap.
    (2) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Ministerul Educatiei si Cercetarii va elabora si va supune Guvernului spre adoptare instrumentele de evaluare in vederea orientarii scolare a copilului.
    (3) Pana la data intrarii in vigoare a criteriilor si instrumentelor mentionate la alin. (1) si (2) serviciul de evaluare complexa a copilului si comisia vor utiliza:
    a) criteriile medicale prevazute in anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii si al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap nr. 39/11/2000 privind infiintarea comisiilor de expertiza medicala a copiilor cu handicap si aprobarea criteriilor medicale de incadrare a copiilor cu varsta intre 0 - 18 ani in categoria de handicap;
    b) instrumentele de evaluare aplicate de Ministerul Educatiei si Cercetarii la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 23
    (1) Urmarirea evolutiei scolare a copilului cu handicap/deficienta in vederea reevaluarii si orientarii lui scolare se realizeaza de catre comisiile interne de evaluare continua din cadrul unitatilor de invatamant special, integrat si/sau inclusiv, care se infiinteaza si se organizeaza prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.
    (2) Comisiile prevazute la alin. (1) au obligatia sa sesizeze comisia cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului de expertiza si orientare scolara sau in situatia in care se constata schimbarea conditiilor pentru care s-a eliberat certificatul.
    Art. 24
    In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari serviciul public specializat pentru protectia copilului va propune consiliului judetean, respectiv consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, modificarea structurii organizatorice proprii, conform prevederilor prezentei metodologii.
    Art. 25
    (1) Consiliul judetean, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, va asigura organizarea de cursuri de formare initiala si continua pentru presedintele, vicepresedintii si membrii comisiei.
    (2) Cursurile de formare initiala se vor desfasura in primul an de la reorganizarea comisiei, iar cursurile de formare continua din 2 in 2 ani.
    (3) Programa cursurilor de formare initiala si continua va fi elaborata de Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie in colaborare cu institutiile si cu reprezentantii societatii civile care sunt abilitati in acest sens.
    Art. 26
    Se prelungeste de drept pentru o perioada de 30 de zile valabilitatea certificatelor de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap, eliberate de fostele comisii de expertiza medicala, al caror termen de valabilitate a expirat ulterior intrarii in vigoare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 123/2001.
    Art. 27
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta metodologie.

    ANEXA 1
    la metodologie

    Consiliul Judetean .......................
    Comisia pentru protectia copilului .......
    Nr. ........../.............

                               CERTIFICAT
                   de expertiza si orientare scolara

                               - model -

    Copilul/elevul ............................, nascut la data de ............, fiul lui ....................... si al .........................., domiciliat in .................................

    I. Rezultatul expertizei (concluziile evaluarii complexe)

    1. Prezinta/Nu prezinta cerinte educative speciale (CES)
    Daca prezinta, se precizeaza:
    a) Tipul de deficienta/handicap .......................................
    b) Gradul/nivelul de deficienta .......................................
    c) Recomandari curiculare (cu privire la planuri de invatamant, programe analitice, manuale, metodologii didactice) ................................
    d) Recomandari privind reabilitarea/recuperarea .......................
    e) Recomandari privind satisfacerea cerintelor educative speciale (CES) ...........................................................................
    2. Nu exista suficiente date pentru determinarea CES. Se recomanda: amanarea, completarea, precizarea etc. ....................................

    II. Orientare scolara

    Copilul/elevul ............................ este orientat/reorientat pentru:
    - unitate de invatamant special .......................................
    - grupa/clasa speciala in unitate obisnuita de invatamant .............
    - scoala (gradinita) obisnuita (integrare, mentinere, reintegrare/reorientare), cu sau fara structuri/servicii de sprijin (se precizeaza care, daca se recomanda) .......................................
    - meseria/meseriile (la scoala profesionala) ..........................
    - scolarizare in regim de internat (saptamanal sau trimestrial) de zi, in regim extern ..............................................................
    - alte situatii .......................................................
    Prezentul certificat este valabil timp de 12 luni de la data eliberarii.
    Prezentul certificat s-a intocmit in .............. exemplare.

        Presedinte,                   Membri,                  Secretar,
    .....................      ....................     .....................
                               ....................

                                     Acordul parintelui/reprezentantului legal
                                       pentru hotararea de orientare scolara
                                        ....................................

    ANEXA 2
    la metodologie

    Consiliul Judetean .......................
    Comisia pentru protectia copilului .......
    Nr. ........../.............

                                CERTIFICAT
de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala

                                - model -

    Copilul ............................, fiul/fiica lui .................... si al/a ..................., nascut la data de ................................. in localitatea ......................, judetul ........................, domiciliat in .........................., str. ..................... nr. ......., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., judetul/sectorul ......................., posesor al buletinului/cartii de identitate seria ........ nr. ............, cod numeric personal ................., se incadreaza in gradul de handicap ..............., cu diagnosticul ..............................., conform certificatelor medicale nr./data ....................., eliberate de ................................. .
    Prezentul certificat este valabil timp de 12 luni de la data eliberarii.
    Prezentul certificat s-a intocmit in ............... exemplare.

        Presedinte,                   Membri,                  Secretar,
    .....................      ....................     .....................
                               ....................

    ANEXA 3
    la metodologie

    Consiliul Judetean .....................................
    Comisia pentru protectia copilului .....................
    Hotararea Comisiei pentru protectia copilului nr. ......
    Certificatul de incadrare intr-o categorie de persoane
    cu handicap nr. ........................................
    Certificatul de expertiza si orientare scolara nr. .....

                      PLANUL DE SERVICII PERSONALIZAT

    Numele si prenumele copilului ..........................
    Data realizarii planului de servicii personalizat ......
    Dosar ..................................................
    Responsabil de caz .....................................
    Membrii echipei ........................................
 ______________________________________________________________________________
|    Tipuri     |Institutia |  Competente  |Dificultati|  Prioritati |Obiective|
|  de servicii  |recomandata|              |           |             | generale|
|_______________|___________|______________|___________|_____________|_________|
|               |           |Ce poate face/|Ce nu poate|Ce trebuie sa|         |
|               |           | ce ii place  |    face   |achizitioneze|         |
|               |           |   sa faca    |           |  mai intai  |         |
|_______________|___________|______________|___________|_____________|_________|
|1. Educational/|           |              |           |             |         |
|de cunoastere  |           |              |           |             |         |
|si invatare    |           |              |           |             |         |
|_______________|___________|______________|___________|_____________|_________|
|2. Social      |           |              |           |             |         |
|_______________|___________|______________|___________|_____________|_________|
|3. Medical     |           |              |           |             |         |
|_______________|___________|______________|___________|_____________|_________|
|4. De          |           |              |           |             |         |
|consiliere/    |           |              |           |             |         |
|psihoterapeutic|           |              |           |             |         |
|_______________|___________|______________|___________|_____________|_________|
|5. Alte tipuri |           |              |           |             |         |
|de servicii    |           |              |           |             |         |
|de recuperare/ |           |              |           |             |         |
|reabilitare    |           |              |           |             |         |
|_______________|___________|______________|___________|_____________|_________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1205/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1205 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu