Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 24 din 12 aprilie 1996

pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 69/1991

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 76 din 13 aprilie 1996


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 238 din 28 noiembrie 1991, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Administratia publica in unitatile administrativ-teritoriale se intemeiaza pe principiile autonomiei locale, descentralizarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si consultarii cetatenilor in problemele locale de interes deosebit."
    2. Dupa alineatul 1 al articolului 1 se introduce un nou alineat, care devine alineatul 2, avand urmatorul cuprins:
    "Autonomia locala este administrativa si se exercita numai in cadrul legii."
    3. Alineatul 2 al articolului 1, care devine alineatul 3, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Autonomia locala priveste organizarea si functionarea administratiei publice locale si reprezinta dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor administratiei publice locale de a rezolva si de a gestiona, in nume propriu si sub responsabilitatea lor, o parte importanta a treburilor publice, in interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta. Prin colectivitate locala se intelege totalitatea cetatenilor din unitatea administrativ-teritoriala."
    4. Alineatul 3 al articolului 1 devine alineatul 4.
    5. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    Delimitarea comunelor, oraselor si judetelor se stabileste prin lege. Orice modificare a limitelor teritoriale ale acestora se poate efectua numai in temeiul legii si cu consultarea prealabila a cetatenilor din unitatile administrativ-teritoriale respective, prin referendum care se organizeaza potrivit legii."
    6. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    In fiecare judet se alege un consiliu judetean, ca autoritate a administratiei publice, care coordoneaza activitatea consiliilor locale in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean. Consiliul judetean alege, din randul membrilor sai, pe presedinte, pe vicepresedinti si delegatia permanenta."
    7. Articolul 11 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local. El conduce serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale ale administratiei publice, organizate in unitatile administrativ-teritoriale."
    8. La articolul 12, dupa alineatul 2 se introduce un nou alineat, care va avea urmatorul cuprins:
    "Prefectul raspunde conform legii, la cererea autoritatilor administratiei publice locale si judetene, in cazul in care instanta de contencios administrativ stabileste ca actul acestora a fost atacat in mod abuziv sau cu rea-credinta."
    9. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    Numarul membrilor fiecarui consiliu local se stabileste prin ordin al prefectului, in functie de populatia comunei sau a orasului raportata de Comisia Nationala pentru Statistica la data de 1 ianuarie a anului in curs sau, dupa caz, la data de 1 iulie a anului care precede alegerile, dupa cum urmeaza:
------------------------------------------------
 Numarul locuitorilor             Numarul
 comunei sau ai orasului          consilierilor
------------------------------------------------
 - pana la                3.000      11
 - intre      3.001 si    5.000      13
 - intre      5.001 si    7.000      15
 - intre      7.001 si   10.000      17
 - intre     10.001 si   20.000      19
 - intre     20.001 si   50.000      21
 - intre     50.001 si  100.000      23
 - intre    100.001 si  200.000      25
 - intre    200.001 si  400.000      31
 - peste                400.000      35
------------------------------------------------
    Consiliul General al Municipiului Bucuresti este compus dintr-un numar de 65 de consilieri."
    10. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    Calitatea de consilier este incompatibila cu:
    a) functia de prefect si de subprefect;
    b) calitatea de functionar in aparatul propriu al consiliilor comunale, orasenesti si judetene respective si al prefecturilor, precum si de conducator al regiei autonome de interes local sau judetean si al serviciului public de specialitate al consiliului local sau judetean;
    c) functia de primar;
    d) calitatea de deputat, senator, consilier al Presedintelui Romaniei sau membru al Guvernului.
    Alte incompatibilitati se pot stabili prin lege."
    11. Articolul 16 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Constituirea consiliilor locale se face in termen de 20 de zile de la data alegerilor. Convocarea consilierilor in sedinta de constituire se face de catre prefect. La sedinta de constituire participa prefectul sau reprezentantul sau. La sedinta va fi convocat si primarul, chiar daca procedura de validare a acestuia nu a fost finalizata."
    12. Articolul 16 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Sedinta este legal constituita, daca participa cel putin doua treimi din numarul consilierilor alesi. In cazul in care nu se poate asigura aceasta majoritate, sedinta se va tine, de drept, peste 3 zile, in aceleasi conditii. Daca nici la a doua convocare sedinta nu se poate constitui legal, se va proceda la o noua convocare, peste alte 3 zile. La noua convocare, sedinta va fi legal constituita, daca se asigura prezenta majoritatii consilierilor alesi. In situatia in care consiliul nu se poate constitui nici la ultima convocare, datorita absentei, fara motive temeinice, a consilierilor, prefectul va declara vacante locurile consilierilor alesi, care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocari anterioare, daca acestia nu pot fi inlocuiti cu supleantii de pe listele respective, si se vor organiza alegeri de completare, in termen de 30 de zile, in conditiile Legii privind alegerile locale. Ordinul prefectului prin care se declara vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei in cauza, la instanta de contencios administrativ, in termen de 5 zile de la comunicare. Hotararea primei instante este definitiva si irevocabila."
    13. La articolul 16, dupa alineatul 2 se introduce un nou alineat, care va avea urmatorul cuprins:
    "Absenta consilierilor de la sedinta de constituire este motivata, daca, din cauza bolii, acestia sunt netransportabili sau daca sunt plecati in strainatate in interes de serviciu."
    14. Articolul 17 alineatul 3 litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) alegerea consilierului s-a facut prin frauda electorala, constatata de Biroul Electoral Central, sau prin orice alta incalcare a Legii privind alegerile locale."
    15. Articolul 17 alineatul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Validarea sau invalidarea mandatelor se face cu votul majoritatii consilierilor prezenti la sedinta. Persoana al carei mandat este supus validarii sau invalidarii nu participa la vot."
    16. Articolul 17 alineatul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Hotararile privind validarea sau invalidarea mandatelor de consilier pot fi atacate de cei interesati, la instanta de contencios administrativ, in termen de 5 zile de la adoptare sau de la comunicare, in cazul celor absenti de la sedinta. Hotararea instantei este definitiva si irevocabila."
    17. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    Mandatul de consilier inceteaza inainte de termen, in caz de deces; demisie; incompatibilitate; schimbare a domiciliului in alta unitate administrativ-teritoriala; lipsa nemotivata de la mai mult de 3 sedinte ordinare consecutive ale consiliului; imposibilitate de a fi exercitat pe o perioada mai mare de 6 luni; in cazul in care s-a constatat, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, dupa validarea mandatelor, ca alegerea s-a facut prin frauda electorala sau prin orice alta incalcare a Legii privind alegerile locale; in caz de condamnare prin hotarare judecatoreasca definitiva la o pedeapsa privativa de libertate, punere sub interdictie pentru debilitate sau alienare mintala ori in cazul pierderii drepturilor electorale. Incetarea mandatului de consilier se constata prin hotarare a consiliului local. In caz de demisie, consilierul poate reveni asupra acesteia, pana la adoptarea hotararii."
    18. Articolul 20 se abroga.
    19. Articolul 21 alineatul 2 literele a), c), d), h), i), j), k), l), m), n), s) si x) vor avea urmatorul cuprins:
    "a) alege, din randul consilierilor, pe viceprimar, sau, dupa caz, pe viceprimari;"
    "c) aproba studii, prognoze orientative si programe de dezvoltare economico-sociala, de organizare si amenajare a teritoriului;"
    "d) aproba, la propunerea primarului, organigrama, numarul de personal din aparatul propriu al consiliului, precum si regulamentul de organizare si functionare a acestuia. De asemenea, aproba organigramele si numarul de personal la regiile autonome si la serviciile publice de specialitate ale consiliului local;"
    "h) infiinteaza institutii si agenti economici de interes local; hotaraste asupra concesionarii sau inchirierii de bunuri sau de servicii publice de interes local, precum si asupra participarii, cu capital sau cu bunuri, la societati comerciale pentru realizarea de lucrari si servicii de interes public local, in conditiile legii;"
    "i) numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, pe conducatorii agentilor economici si ai institutiilor publice de interes local, care se afla sub autoritatea sa;"
    "j) urmareste, controleaza si analizeaza activitatea agentilor economici si a institutiilor publice, care se afla sub autoritatea sa;"
    "k) instituie norme specifice pentru institutiile publice si agentii economici de interes local, care se afla sub autoritatea sa, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege;"
    "l) organizeaza servicii publice de gospodarie comunala, transport local, retele edilitare si altele, in conditii de eficienta si operativitate, si asigura buna functionare a acestora;"
    "m) aproba, in conditiile legii, planurile de organizare si de dezvoltare urbanistica a localitatilor din componenta unitatilor administrativ-teritoriale, precum si de amenajare a teritoriului si masurile necesare realizarii acestora; aproba, potrivit competentelor legale, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local si asigura conditiile necesare realizarii lor, la termen si in conditii de calitate;"
    "n) asigura, in cadrul competentelor sale, conditiile necesare bunei functionari a institutiilor de invatamant, sanitare, de cultura, de tineret si sport, potrivit legii;"
    "s) contribuie la realizarea masurilor de protectie si asistenta sociala;"
    "x) hotaraste, in conditiile legii, asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice locale sau judetene pentru realizarea unor lucrari si servicii de interes public, precum si colaborarea cu agenti economici din tara sau din strainatate, in scopul realizarii unor actiuni sau lucrari de interes comun;"
    20. Articolul 21 alineatul 2 litera o) se abroga.
    21. Articolul 21 alineatul 2 se completeaza cu o noua litera, care va avea urmatorul cuprins:
    "y) sprijina activitatea cultelor religioase, in conditiile legii."
    22. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit prin lege organica, pe timp de razboi sau de catastrofa.
    Consiliul isi exercita mandatul de la data constituirii pana la data declararii ca legal constituit a noului consiliu ales.
    Consiliul legal constituit alege prin vot deschis, cu majoritate simpla, pentru durata unei sedinte, un presedinte."
    23. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23
    Primarul este obligat sa puna la dispozitia consilierilor, la cererea acestora, in termen de cel mult 15 zile, conform regulamentului de functionare a consiliului local, informatiile necesare indeplinirii mandatului."
    24. La articolul 24, dupa alineatul 3 se introduce un nou alineat, care va avea urmatorul cuprins:
    "In caz de forta majora si de maxima urgenta pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei sau ai orasului, convocarea consiliului local se poate face de indata."
    25. Articolul 24 alineatul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Ordinea de zi se aduce la cunostinta locuitorilor comunei sau ai orasului prin presa locala ori prin alt mijloc de publicitate. In unitatile administrativ-teritoriale in care minoritatile nationale au pondere insemnata, ordinea de zi se aduce la cunostinta cetatenilor si in limba acestora."
    26. Articolul 25 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Sedintele consiliului local sunt legal constituite, daca este prezenta majoritatea consilierilor in functie."
    27. Alineatul 3 al articolului 25 va avea urmatorul cuprins:
    "In cazul in care consiliul nu se intruneste timp de 3 luni consecutiv sau nu a adoptat in 3 sedinte consecutive nici o hotarare, precum si in situatia in care numarul consilierilor se reduce sub jumatate plus unul si nu se poate completa prin supleanti, acesta se dizolva de drept."
    28. La articolul 25 se introduc 3 alineate noi, care vor avea urmatorul cuprins:
    "Dizolvarea de drept a consiliului se comunica de catre primar prefectului, care, prin ordin, ia act de dizolvarea consiliului si propune Guvernului organizarea de noi alegeri.
    Ordinul prefectului poate fi atacat de consilieri la instanta de contencios administrativ, in termen de 10 zile de la comunicare.
    Stabilirea datei alegerilor se va putea face numai dupa expirarea termenului prevazut la alin. 5 sau dupa ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti prin care s-a respins actiunea consilierilor, in termen de 30 de zile."
    29. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 27
    Dezbaterile din sedintele consiliului se consemneaza intr-un proces-verbal, semnat de presedintele de sedinta, de secretar si de cel putin 3 consilieri.
    La inceputul fiecarei sedinte, secretarul prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si il supune aprobarii consiliului. Consilierii au dreptul sa conteste continutul procesului-verbal si sa ceara mentionarea exacta a opiniilor exprimate in sedinta anterioara.
    Procesul-verbal si documentele care au fost dezbatute in sedinta se depun intr-un dosar special al sedintei respective, care va fi numerotat, semnat si sigilat de presedintele de sedinta, de secretar si de consilierii prevazuti la alin. 1."
    30. Articolul 29 alineatele 1 si 2 vor avea urmatorul cuprins:
    "In exercitarea atributiilor ce-i revin, consiliul local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti, in afara de cazurile in care legea sau regulamentul de functionare a consiliului cere o alta majoritate. In caz de paritate de voturi, hotararea nu se adopta si se reiau dezbaterile in sedinta urmatoare.
    Hotararile privind administrarea domeniului public si privat al comunei sau al orasului, organizarea si dezvoltarea urbanistica a localitatilor si amenajarea teritoriului si asocierea cu alte consilii, institutii publice sau agenti economici din tara si din strainatate se adopta cu votul a cel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie."
    31. La articolul 29, dupa alineatul 2 se introduce un nou alineat, care va avea urmatorul cuprins:
    "Hotararile privind bugetul local, precum si cele prin care se stabilesc impozite si taxe locale, se adopta cu votul majoritatii consilierilor in functie. Daca bugetul nu poate fi adoptat dupa doua lecturi consecutive, care vor avea loc la un interval de cel mult 5 zile, activitatea se va desfasura pe baza bugetului anului precedent, pana la adoptarea noului buget."
    32. Articolul 29 alineatul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Proiectele de hotarari pot fi propuse de catre consilieri sau de catre primar. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun."
    33. Articolul 30 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Hotararile consiliului local se semneaza de catre presedintele de sedinta, se contrasemneaza de catre secretar si se comunica primarului. In cazul in care presedintele de sedinta se afla in imposibilitatea de a semna sau refuza sa semneze, hotararea va fi semnata de catre unul dintre consilierii prezenti."
    34. La articolul 30, dupa alineatul 2 se introduce un nou alineat, care va avea urmatorul cuprins:
    "Aducerea la cunostinta publica a hotararilor cu caracter normativ se face numai dupa expirarea termenului in care prefectul poate exercita calea de atac in fata instantei de contencios administrativ sau dupa ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti prin care actiunea prefectului a fost respinsa."
    35. Articolul 31 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Nu poate lua parte la deliberare si la adoptarea hotararilor consilierul care, fie personal, fie prin sot, sotie, afin sau rude pana la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial in problema supusa dezbaterii consiliului".
    36. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 32
    Problemele inscrise pe ordinea de zi a sedintei consiliului local nu pot fi dezbatute, de regula, daca nu sunt insotite de raportul de specialitate al compartimentului de resort din aparatul propriu al consiliului, care va fi elaborat in termen de 30 de zile de la solicitarea initiatorului, precum si de avizul comisiei de specialitate a consiliului."
    37. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 33
    Consilierii raspund solidar pentru activitatea consiliului local din care fac parte si pentru hotararile acestuia, pe care le-au votat. De asemenea, fiecare consilier raspunde pentru propria activitate desfasurata in exercitarea mandatului.
    La cererea consilierilor, votul lor va fi consemnat in procesul-verbal al sedintei."
    38. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 34
    Consiliul local poate fi dizolvat, daca a adoptat hotarari repetate, care au fost anulate irevocabil de catre instanta de judecata intrucat au contravenit intereselor generale ale statului sau au incalcat Constitutia si legile tarii.
    Dizolvarea consiliului se face prin hotarare a Guvernului, la propunerea motivata a prefectului, bazata pe hotararile definitive ale instantei de judecata. Hotararea si motivele care au stat la baza emiterii acesteia se aduc la cunostinta membrilor consiliului de catre prefect, in termen de 5 zile de la publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Hotararea de dizolvare poate fi atacata de catre consilieri la instanta de contencios administrativ, in termen de 10 zile de la data aducerii la cunostinta potrivit alin. 2. In acest caz, procedura prealabila prevazuta de lege nu se mai efectueaza. Introducerea actiunii suspenda executarea masurii de dizolvare.
    Data pentru organizarea alegerii noului consiliu local se stabileste de catre Guvern, la propunerea prefectului, in termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevazut la alin. 3 sau, dupa caz, de la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti prin care a fost respinsa actiunea consilierilor.
    Pana la constituirea noului consiliu, primarul va rezolva problemele curente ale comunei sau ale orasului."
    39. Articolul 35 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 35
    In exercitarea functiei, consilierii sunt in serviciul colectivitatii locale, fiind ocrotiti de lege.
    Numai la sesizarea motivata a instantei de judecata sau a Parchetului, prefectul poate dispune, prin ordin, suspendarea din functie a consilierului, in cazul in care acesta a fost trimis in judecata pentru savarsirea, cu intentie, a unei fapte penale, precum si in situatia in care s-a pus in miscare actiunea penala, daca s-a luat impotriva sa masura arestarii preventive.
    Suspendarea dureaza pana la solutionarea definitiva a cauzei, in afara de cazul in care Parchetul sau instanta de judecata a solicitat ridicarea acestei masuri mai inainte. Ordinul de suspendare se comunica de indata consilierului.
    Impotriva ordinului de suspendare consilierul se poate adresa instantei de judecata in conditiile Legii contenciosului administrativ, in termen de 10 zile de la luarea la cunostinta."
    40. Articolul 36 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 36
    La lucrarile consiliului local pot participa, fara drept de vot, prefectul, presedintele consiliului judetean, reprezentantii acestora, parlamentarii, precum si persoanele invitate de consiliul local, a caror prezenta este considerata utila.
    Cetatenii satelor si ai catunelor care nu au consilieri alesi in consiliile locale vor fi reprezentati la sedinte de catre un delegat satesc. Acesta este ales pe perioada unui mandat al consiliului local de catre o adunare sateasca, constituita din cate un reprezentant din fiecare familie, desfasurata in prezenta primarului sau a viceprimarului. La discutarea problemelor ce privesc satele respective, delegatii satesti vor fi invitati in mod obligatoriu. Votul acestora are caracter consultativ."
    41. Dupa articolul 36 se introduce articolul 36^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 36^1
    Dupa constituire, consiliul local isi organizeaza comisii de specialitate, in principalele domenii de activitate.
    Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii.
    Comisiile de specialitate isi aleg cate un presedinte si un secretar.
    Comisiile de specialitate avizeaza proiectele de hotarari din domeniul lor de activitate.
    Comisiile de specialitate lucreaza in plen si iau hotarari cu votul majoritatii membrilor lor.
    Organizarea, functionarea si atributiile comisiilor de specialitate se stabilesc prin regulamentul de functionare a consiliului local."
    42. Articolul 37 alineatele 1, 2 si 4 vor avea urmatorul cuprins:
    "Comunele, orasele si municipiile au cate un primar si un viceprimar; municipiile resedinta de judet si sectoarele municipiului Bucuresti au cate un primar si doi viceprimari, iar municipiul Bucuresti are un primar general si patru viceprimari, alesi in conditiile legii."
    "Primarul participa, obligatoriu, la sedintele consiliului local."
    "Pe toata durata mandatului de primar si de viceprimar, contractul de munca al acestora la institutiile publice, la regiile autonome sau la societatile comerciale cu capital majoritar de stat se suspenda."
    43. Articolul 37 alineatul 3 se abroga.
    44. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 38
    Validarea alegerii primarului se face in termen de 20 de zile de la data alegerilor, in camera de consiliu, de catre un judecator desemnat de presedintele judecatoriei in a carei raza teritoriala se afla comuna, orasul sau subdiviziunea administrativ-teritoriala.
    Validarea alegerii primarului general al municipiului Bucuresti se face de catre un judecator desemnat de presedintele Tribunalului Municipiului Bucuresti.
    Invalidarea alegerii primarului se poate pronunta in cazurile prevazute la art. 17 alin. 3.
    Rezultatul validarii se prezinta in sedinta de constituire a consiliului local sau, dupa caz, intr-o sedinta extraordinara, de catre un judecator sau un delegat al prefectului.
    In caz de invalidare a mandatului primarului, se organizeaza alegeri in termen de cel mult 45 de zile de la data invalidarii, in conditiile stabilite de Legea privind alegerile locale."
    45. Articolul 39 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Primarul depune in fata consiliului local juramantul prevazut la art. 18. In situatii deosebite, juramantul se poate depune si in fata presedintelui instantei judecatoresti care a validat alegerea primarului".
    46. Articolul 40 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 40
    Mandatul primarului este de 4 ani si se exercita pana la depunerea juramantului de catre primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organica, pe timp de razboi sau catastrofa.
    Mandatul inceteaza inainte de termen in caz de deces; demisie; incompatibilitate; schimbare a domiciliului intr-o alta unitate administrativ-teritoriala; imposibilitate de a fi exercitat pe o perioada mai mare de 6 luni; in cazul in care s-a constatat prin hotarare judecatoreasca, ramasa definitiva dupa validarea mandatelor, ca alegerea s-a facut prin frauda electorala sau prin orice alta incalcare a Legii privind alegerile locale; in cazul condamnarii definitive la o pedeapsa privativa de libertate, precum si in cazul punerii sub interdictie pentru debilitate sau alienare mintala ori in cazul pierderii drepturilor electorale.
    In situatiile prevazute la alin. 2, consiliul local adopta o hotarare prin care ia act de incetarea mandatului primarului si declara vacanta functia acestuia.
    In cazul demisiei, pana la adoptarea de catre consiliul local a hotararii prevazute la alin. 3, primarul poate reveni asupra demisiei."
    47. Articolul 41 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 41
    Primarul poate fi demis din functie pentru motivele prevazute la art. 34 alin. 1, care se aplica in mod corespunzator, daca actele acestuia au fost emise cu rea-credinta.
    Demiterea primarului, bazata pe hotararile definitive ale instantei de judecata, se face prin hotarare a Guvernului, la propunerea motivata a prefectului. Hotararea si motivele care au stat la baza emiterii acesteia se aduc la cunostinta primarului de catre prefect, in termen de 5 zile de la publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Hotararea de demitere poate fi atacata de catre primar la instanta de contencios administrativ, in termen de 10 zile de la data aducerii la cunostinta potrivit alin. 2. In acest caz, procedura prealabila prevazuta de lege nu se mai efectueaza. Introducerea actiunii suspenda executarea masurii de demitere."
    48. Dupa articolul 42 se introduce articolul 42^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 42^1
    In exercitarea atributiilor de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara, precum si a sarcinilor ce-i revin din actele normative privitoare la recensamant, la organizarea si desfasurarea alegerilor, aducerea la cunostinta cetatenilor a legilor, precum si a altor asemenea atributii, stabilite prin legi, primarul actioneaza si ca reprezentant al statului in comuna sau in orasul in care a fost ales.
    In cazuri exceptionale, daca primarul refuza sau este in imposibilitatea de exercitare a unora dintre atributiile prevazute la alin. 1 sau in alte legi speciale, aceste atributii se exercita de catre secretar."
    49. Articolul 43 alineatul 1 literele i), j), k), n), s), v) si x) vor avea urmatorul cuprins:
    "i) ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, impreuna cu organele specializate ale statului. In acest scop, poate mobiliza si populatia, agentii economici si institutiile publice din comuna sau din oras, acestea fiind obligate sa execute masurile stabilite;"
    "j) asigura ordinea publica si linistea locuitorilor, prin intermediul gardienilor publici si cu ajutorul jandarmeriei, politiei, pompierilor si apararii civile, care au obligatia sa raspunda solicitarilor sale, in conditiile legii;"
    "k) indruma si supravegheaza activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale;"
    "n) controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si a produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie, cu sprijinul organelor de specialitate;"
    "s) conduce serviciile publice locale; asigura functionarea serviciilor de stare civila si de autoritate tutelara; supravegheaza realizarea masurilor de asistenta si ajutor social;"
    "v) numeste si elibereaza din functie personalul din aparatul propriu al consiliului local, cu exceptia secretarului; propune consiliului local eliberarea din functie a conducatorilor agentilor economici si ai institutiilor publice de interes local, care se afla sub autoritatea consiliului local respectiv;"
    "x) controleaza activitatea personalului din aparatul propriu al consiliului local;"
    50. Articolul 43 alineatul 1 litera z) devine litera y).
    51. Dupa articolul 43 se introduce articolul 43^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 43^1
    Primarul prezinta trimestrial sau la cererea consiliului local informari privind executarea hotararilor adoptate de consiliu."
    52. Articolul 44 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 44
    Primarul deleaga viceprimarilor, prin dispozitie emisa in termen de 30 de zile de la validare, exercitarea unora dintre atributiile ce-i revin potrivit art. 43, cu precadere cele prevazute la lit. k), n), r), s) si y), cu exceptia celor prevazute la lit. a)-g), i), j), l), m) si t).
    Atributiile de ofiter de stare civila pot fi delegate viceprimarului, secretarului sau altor functionari cu competente in acest domeniu.
    Atributiile ce revin primarului, potrivit art. 42^1 alin. 1, cu exceptia celor de ofiter de stare civila, nu pot fi delegate."
    53. Dupa articolul 44 se introduce articolul 44^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 44^1
    Viceprimarul este ales cu votul secret al majoritatii consilierilor in functie. El isi pastreaza calitatea de consilier. Durata mandatului viceprimarului este egala cu cea a mandatului consiliului local. Prevederile art. 40 alin. 2 si 3 se aplica in mod corespunzator.
    Demiterea viceprimarului se face de catre consiliul local, la propunerea unei treimi din numarul consilierilor, prin hotarare adoptata cu votul a doua treimi din numarul consilierilor in functie. Prevederile art. 41 alin. 3 se aplica in mod corespunzator."
    54. Articolul 46 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 46
    In exercitarea functiei, primarul este ocrotit de lege.
    Prefectul poate dispune, prin ordin, suspendarea din functie a primarului in cazurile in care acesta a fost trimis in judecata pentru savarsirea, cu intentie, a unei fapte penale, precum si in situatia in care s-a pus in miscare actiunea penala, daca s-a luat impotriva lui masura arestarii preventive.
    Suspendarea poate fi dispusa numai la cererea motivata a instantei de judecata sau a Parchetului.
    Suspendarea dureaza pana la solutionarea definitiva a cauzei, in afara de cazul in care Parchetul sau instanta de judecata a solicitat ridicarea acestei masuri mai inainte.
    Ordinul de suspendare se comunica, de indata, primarului. Impotriva ordinului de suspendare, primarul se poate adresa instantei de judecata in conditiile Legii contenciosului administrativ, in termen de 10 zile de la luarea la cunostinta.
    Daca primarul suspendat din functie a fost gasit nevinovat, acesta are dreptul la despagubiri, in conditiile legii.
    Prevederile prezentului articol se aplica in mod corespunzator si viceprimarilor, suspendarea lor fiind dispusa de consiliul local prin hotarare, adoptata cu majoritatea consilierilor in functie."
    55. Dupa articolul 46 se introduce articolul 46^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 46^1
    In caz de vacanta a functiei de primar, precum si in caz de suspendare din functie a acestuia, atributiile sale vor fi exercitate, de drept, de catre viceprimar, pana la validarea mandatului noului primar sau, dupa caz, pana la incetarea suspendarii.
    In situatia prevazuta la alin. 1, consiliul local deleaga, prin hotarare, din randul membrilor sai, un consilier, care va indeplini temporar atributiile viceprimarului.
    In situatia in care sunt suspendati din functie, in acelasi timp, atat primarul, cat si viceprimarul, consiliul local deleaga un consilier care va indeplini atat atributiile primarului, cat si ale viceprimarului, pana la incetarea suspendarii.
    Daca devin vacante, in acelasi timp, atat functia de primar, cat si cea de viceprimar, consiliul local alege un nou viceprimar, prevederile alin. 1 si 2 aplicandu-se pana la alegerea unui nou primar. Stabilirea de catre Guvern a datei alegerii noului primar se va face in termen de 30 de zile de la data cand cele doua functii au devenit vacante."
    56. Articolul 47 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 47
    Fiecare comuna, oras si subdiviziune administrativ-teritoriala a municipiului are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul este functionar public, cu studii superioare juridice sau administrative. In mod exceptional, la comune si la orasele avand sub 30.000 de locuitori, in functia de secretar pot fi numite si persoane care au alte studii superioare sau numai bacalaureatul. Secretarul nu poate fi membru al unui partid sau al unei formatiuni politice, sub sanctiunea eliberarii din functie."
    57. Articolul 48 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 48
    Numirea secretarului se face de catre prefect pe baza propunerilor consiliului local, la initiativa primarului, pe baza de concurs sau de examen.
    Concursul sau examenul se organizeaza de catre primar, potrivit legii, in termen de 45 de zile de la data la care postul a devenit vacant. Din comisia de concurs sau de examinare vor face parte, in mod obligatoriu, cate un reprezentant al prefectului, al presedintelui consiliului judetean si al consiliului local respectiv. Ordinul de numire se emite in termen de cel mult 10 zile de la primirea propunerii.
    Secretarul se bucura de stabilitate in functie si se supune regulilor cuprinse in statutul functionarului public.
    Eliberarea din functie a secretarului se face de catre prefect, numai la propunerea consiliului local, adoptata cu votul a cel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie, la initiativa primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor.
    Sanctionarea disciplinara a secretarului se face de catre prefect, la propunerea primarului sau a consiliului local, in conditiile legii."
    58. La articolul 49 alineatul 1, dupa litera a) se introduce litera a)^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "a)^1 asigura buna functionare a compartimentelor si activitatilor cu caracter juridic din cadrul aparatului propriu al consiliului local;"
    59. Articolul 49 alineatul 1 literele b) si c) vor avea urmatorul cuprins:
    "b) avizeaza proiectele de hotarari ale consiliului local, asumandu-si raspunderea pentru legalitatea acestora;"
    "c) primeste si distribuie corespondenta; urmareste realizarea raspunsului in termenul legal;"
    60. La articolul 49 alineatul 1, dupa litera j) se introduc literele k) si l), care vor avea urmatorul cuprins:
    "k) asigura functionarea compartimentelor de stare civila, autoritate tutelara si protectie sociala;"
    "l) tine legatura cu organizatiile de cult din unitatea administrativ-teritoriala si face propuneri primarului sau consiliului local pentru solutionarea problemelor legate de buna lor functionare."
    61. Titlul sectiunii a 2-a a capitolului IV va avea urmatorul cuprins:
    "Serviciile publice ale comunei, ale orasului si aparatul propriu al consiliului local"
    62. Articolul 51 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 51
    Numirea si eliberarea din functie a personalului din serviciile publice ale comunei si ale orasului se fac de catre conducatorii acestora, in conditiile legii.
    Numirea si eliberarea din functie a personalului din aparatul propriu al consiliului local se fac de catre primar, in conditiile legii.
    Consiliul local poate recomanda, motivat, primarului, eliberarea din functie a conducatorilor compartimentelor din aparatul propriu."
    63. Articolul 52 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 52
    Consiliul local aproba regulamente de organizare si functionare a aparatului propriu, stabileste competentele si atributiile personalului, in conditiile prevazute de lege."
    64. Articolul 53 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 53
    Conditiile privind numirea, angajarea, promovarea, sanctionarea si eliberarea din functie, drepturile si obligatiile personalului din serviciile publice ale comunei si ale orasului, precum si ale personalului din aparatul propriu al consiliului local, sunt stabilite prin lege si regulamente.
    Functionarii din aparatul propriu al consiliului local se bucura de stabilitate in functie si se supun prevederilor statutului functionarilor publici."
    65. Articolul 54 alineatele 2 si 3 vor avea urmatorul cuprins:
    "Cetatenii apartinand minoritatilor nationale, in raporturile lor cu autoritatile administratiei publice locale si cu aparatul acestora, se pot adresa oral sau in scris si in limba lor materna.
    Cererile prezentate in scris vor fi insotite de traducerea lor in limba romana."
    66. Dupa articolul 54 se introduce articolul 54^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 54^1
    Primarul, viceprimarul, secretarul comunei, orasului sau municipiului, impreuna cu aparatul propriu al consiliului local constituie primaria comunei, orasului sau municipiului, institutie publica cu activitate permanenta care aduce la indeplinire efectiva hotararile consiliului local si solutioneaza problemele curente ale colectivitatii locale in care functioneaza."
    67. Articolul 56 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 56
    Numarul consilierilor fiecarui consiliu judetean se stabileste prin ordin al prefectului, in functie de populatia judetului, raportata de catre Comisia Nationala pentru Statistica la data de 1 ianuarie a anului in curs sau, dupa caz, la data de 1 iulie a anului care precede alegerile, dupa cum urmeaza:
----------------------------------------------
 Numarul locuitorilor           Numarul
 judetului                      consilierilor
----------------------------------------------
 - pana la 350.000                  37
 - intre   350.001 si 500.000       39
 - intre   500.001 si 650.000       41
 - peste   650.000                  45
----------------------------------------------
    68. Articolul 57 se abroga.
    69. Articolul 58 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 58
    La alegerea si la constituirea consiliului judetean se aplica, in mod corespunzator, dispozitiile art. 15-19 si 36^1."
    70. Articolul 59 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Consiliul judetean este autoritatea administratiei publice judetene pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale si orasenesti, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean, si exercita, in acest sens, urmatoarele atributii principale;"
    71. La articolul 59 alineatul 1, dupa litera b) se introduce litera b)^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "b)^1 acorda consiliilor locale si aparatului propriu al acestora, precum si serviciilor publice ale comunelor si oraselor, sprijin si asistenta tehnica, juridica si de orice alta natura, la cererea acestora;"
    72. Articolul 59 alineatul 1 literele e), i), j), k), m), n) si s) vor avea urmatorul cuprins:
    "e) adopta bugetul propriu al judetului si contul de incheiere a exercitiului bugetar;"
    "i) alege dintre consilieri si elibereaza din functie, in conditiile prezentei legi, pe presedinte, vicepresedinti si delegatia permanenta;"
    "j) adopta propriul regulament de functionare;"
    "k) aproba, in limitele normelor legale, organigrama si numarul de personal din aparatul propriu;"
    "m) hotaraste, in conditiile legii, infiintarea de institutii si agenti economici de interes judetean, dobandirea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat si de servicii publice de interes judetean, precum si participarea cu bunuri si capital la societatile comerciale, pentru realizarea de lucrari si servicii de interes judetean;"
    "n) numeste si elibereaza din functie pe conducatorii agentilor economici de sub autoritatea sa si ai institutiilor publice de interes judetean; urmareste si controleaza activitatea lor, analizand trimestrial rapoarte ale acestora;"
    "s) atribuie, in conditiile legii, la propunerea consiliilor locale, denumiri de strazi, de piete si de obiective de interes local;"
    73. La articolul 59 alineatul 1, dupa litera s) se introduce litera t), care va avea urmatorul cuprins:
    "t) hotaraste, in conditiile legii, asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice locale sau judetene pentru realizarea unor lucrari si servicii de interes public, precum si colaborarea cu agentii economici din tara sau din strainatate, in scopul realizarii unor actiuni sau lucrari de interes comun."
    74. Articolul 60 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 60
    Consiliul judetean se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organica, in caz de razboi sau de catastrofa.
    Consiliul judetean isi exercita mandatul de la data constituirii, pana la declararea ca legal constituit a noului consiliu ales."
    75. Articolul 61 alineatele 1, 2 si 4 vor avea urmatorul cuprins:
    "Consiliul judetean se intruneste in sedinte ordinare, o data la doua luni."
    "Consiliul judetean se poate intruni in sedinte extraordinare ori de cate ori este necesar, la cererea presedintelui acestuia, a cel putin o treime din numarul membrilor sai sau a delegatiei permanente."
    "Dispozitiile art. 24 alin. 5, art. 25, art. 26 si art. 28 se aplica in mod corespunzator."
    76. Articolul 62 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 62
    Consiliul judetean, in exercitarea atributiilor ce-i revin, adopta hotarari. Hotararile se semneaza de presedintele consiliului judetean sau de vicepresedintele care a condus sedinta si se contrasemneaza de catre secretar."
    77. Articolul 63 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 63
    Consiliul judetean alege dintre membrii sai, pe durata mandatului, pe presedinte si 2 vicepresedinti ai consiliului, 4 sau 6 consilieri, respectandu-se, pe cat posibil, configuratia politica a acestuia, care, impreuna, constituie delegatia permanenta.
    Presedintele si vicepresedintii consiliului judetean sunt si presedinte si vicepresedinti ai delegatiei permanente.
    Presedintele si vicepresedintii consiliului judetean se aleg cu votul majoritatii consilierilor in functie.
    Eliberarea din functie a presedintelui si a vicepresedintilor se poate face de catre consiliul judetean, la propunerea a cel putin o treime din numarul consilierilor, daca sunt intrunite cerintele prevazute de lege pentru demiterea primarului si numai cu votul a doua treimi din numarul consilierilor in functie.
    Pe timpul exercitarii mandatului, contractul de munca al presedintelui si vicepresedintilor consiliului judetean la institutiile publice, la regiile autonome si la societatile comerciale cu capital majoritar de stat se suspenda."
    78. Articolul 64 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 64
    Delegatia permanenta a consiliului judetean, constituita potrivit art. 63, indeplineste urmatoarele atributii principale:
    a) intocmeste proiectul ordinii de zi a sedintei consiliului;
    b) analizeaza proiectele de hotarari care vor fi supuse consiliului spre dezbatere si adoptare si asigura fundamentarea acestora;
    c) pregateste desfasurarea in bune conditii a lucrarilor sedintelor consiliului, asigurand intocmirea in mod corespunzator a tuturor documentelor supuse dezbaterii;
    d) propune presedintelui convocarea sedintelor extraordinare;
    e) supune aprobarii consiliului regulamentul de functionare a acestuia;
    f) stabileste masurile necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului judetean si analizeaza, periodic, stadiul indeplinirii acestora.
    Delegatia permanenta indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau prin regulamentul de functionare a consiliului judetean, elaborat si aprobat cu respectarea normelor legale.
    Modul de organizare si de functionare a delegatiei permanente se stabileste prin regulamentul de functionare a consiliului.
    Secretarul judetului este si secretarul delegatiei permanente."
    79. Articolul 66 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 66
    Presedintele consiliului judetean este seful administratiei publice judetene si raspunde de buna functionare a compartimentelor de specialitate din aparatul propriu al consiliului judetean, precum si a agentilor economici de sub autoritatea consiliului.
    Presedintele consiliului judetean reprezinta judetul in relatiile cu celelalte autoritati publice, cu persoane fizice si juridice din tara si din strainatate, precum si in justitie.
    Aparatul propriu al consiliului judetean este subordonat presedintelui acestuia."
    80. Articolul 67 alineatul 1 literele b), f) si g) vor avea urmatorul cuprins:
    "b) asigura executarea hotararilor consiliului judetean;"
    "f) intocmeste proiectul bugetului propriu al judetului si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului;"
    "g) numeste, sanctioneaza si elibereaza din functie personalul din aparatul propriu al consiliului judetean, in conditiile legii."
    81. Articolul 69 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 69
    Fiecare judet si municipiul Bucuresti au un secretar, salarizat din bugetul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti. Secretarul este functionar public si are studii superioare juridice sau administrative. Secretarul nu poate fi membru al vreunui partid sau formatiune politica, sub sanctiunea eliberarii din functie.
    Numirea secretarului se face de catre Departamentul pentru Administratie Publica Locala, la propunerea consiliului judetean, din initiativa presedintelui acestuia, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti.
    Numirea se face pe baza de examen sau de concurs organizat, potrivit legii, de catre presedintele consiliului judetean, respectiv de catre primarul general, in termen de 45 de zile de la data la care postul a devenit vacant. Din comisia de examinare sau de concurs va face parte, in mod obligatoriu, un reprezentant al Departamentului pentru Administratie Publica Locala.
    Emiterea dispozitiei de numire se va face in termen de cel mult 10 zile de la primirea propunerii.
    Eliberarea din functie, precum si sanctionarea disciplinara a secretarului judetului se fac de catre Departamentul pentru Administratie Publica Locala, numai la propunerea consiliului judetean, adoptata cu votul a cel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie, la initiativa presedintelui acestuia sau a unei treimi din numarul consilierilor.
    Secretarului judetului ii sunt aplicabile in mod corespunzator dispozitiile prezentei legi privitoare la secretarul comunei si al orasului.
    Secretarul judetului si cel al municipiului Bucuresti exercita atributiile care revin, potrivit legii, judetului si municipiului Bucuresti in domeniile starii civile, autoritatii tutelare si ocrotirii minorilor, coordonand compartimentele de specialitate din aparatul propriu al consiliului judetean sau, dupa caz, al municipiului Bucuresti, in al caror obiect de activitate intra aceste atributii."
    82. Articolul 70 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 70
    Dispozitiile prezentei legi privitoare la organizarea si functionarea consiliilor locale, precum si cele cu privire la primar, cu exceptia celor referitoare la atributii, se aplica in mod corespunzator consiliului judetean si presedintelui acestuia.
    Dizolvarea de drept a consiliului judetean, in cazul in care nu se intruneste timp de 6 luni consecutiv, precum si in situatia in care numarul consilierilor s-a redus sub jumatate plus unul si nu se poate completa prin supleanti, se comunica prefectului si Guvernului de catre secretarul judetului. Dupa efectuarea verificarilor necesare, Guvernul emite o hotarare prin care ia act de dizolvarea consiliului judetean.
    Prevederile art. 25 alin. 5 si 6 se aplica in mod corespunzator.
    Pe perioada in care consiliul judetean este dizolvat sau nu s-a putut constitui potrivit legii, problemele curente, aflate in competenta presedintelui acestuia, se rezolva de catre un imputernicit numit de Guvern, avand calitatea de functionar public."
    83. Dupa articolul 70 se introduce capitolul VI "Administratia publica a municipiului Bucuresti", cuprinzand articolele 70^1 - 70^4.
    84. Articolul 70^1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 70^1
    Sectoarele municipiului Bucuresti se organizeaza ca subdiviziuni administrativ-teritoriale ale acestuia."
    85. Articolul 70^2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 70^2
    Administratia publica a municipiului Bucuresti se realizeaza de catre consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, ca autoritati deliberative, precum si de catre primarii sectoarelor municipiului Bucuresti si primarul general al municipiului Bucuresti, ca autoritati executive, alese in conditiile Legii privind alegerile locale."
    86. Articolul 70^3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 70^3
    Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti functioneaza in conditiile prevazute in prezenta lege pentru consiliile locale ale comunelor si oraselor si exercita atributiile prevazute pentru acestea, cu exceptia celor de la art. 21 alin. 2 lit. b), c), f), m), v), x) si z). Bugetele subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucuresti se aproba de catre consiliile locale ale acestora, cu acordul Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Atributiile prevazute la art. 21 alin. 2 lit. g), h), i), j), k) si t) vor putea fi exercitate de catre consiliile locale ale sectoarelor numai pe baza hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
    Consiliul General al Municipiului Bucuresti se alege, se constituie si functioneaza, in conditiile prevazute de dispozitiile prezentei legi si de cele ale Legii privind alegerile locale pentru consiliile locale, care se aplica in mod corespunzator.
    Primarii si viceprimarii sectoarelor municipiului Bucuresti functioneaza in conditiile prevazute de prezenta lege pentru primarii si viceprimarii comunelor si oraselor si exercita atributiile stabilite prin prezenta lege pentru primarii si viceprimarii comunelor si oraselor, cu exceptia celor prevazute la art. 43 alin. 1 lit. c), l) si m), care se exercita numai de catre primarul general al municipiului Bucuresti.
    Hotararile Consiliului General al Municipiului Bucuresti si dispozitiile primarului general al municipiului Bucuresti sunt obligatorii si pentru autoritatile administratiei publice organizate in sectoarele municipiului Bucuresti.
    Primarul general al municipiului Bucuresti impreuna cu primarii sectoarelor municipiului Bucuresti se intrunesc cel putin o data pe luna, la convocarea primarului general, pentru a analiza modul in care sunt aduse la indeplinire hotararile Consiliului General al Municipiului Bucuresti si dispozitiile primarului general al municipiului Bucuresti, stabilind masurile corespunzatoare. La sedinta participa si prefectul municipiului Bucuresti.
    Consiliul General al Municipiului Bucuresti, primarul general si viceprimarii municipiului Bucuresti exercita atributiile prevazute de lege pentru consiliile locale, pentru primarii si viceprimarii comunelor si oraselor, care se aplica in mod corespunzator.
    Autoritatilor prevazute la alin. 1 si 2 le sunt aplicabile in mod corespunzator si prevederile art. 71-95, 111 si 112 din prezenta lege."
    87. Articolul 70^4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 70^4
    Dispozitiile art. 96-110 privind pe prefectul judetului si Comisia administrativa se aplica in mod corespunzator si prefectului municipiului Bucuresti si Comisiei administrative organizate pe langa prefectura."
    88. Capitolul VI "Bunuri si lucrari" devine capitolul VII.
    89. Articolul 72 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 72
    Apartin domeniului public de interes local sau judetean toate bunurile care potrivit legii sau prin natura lor, sunt afectate unei utilitati publice, sunt de uz sau de interes public si nu au fost declarate de interes national. Bunurile domeniului public de interes local sau judetean cuprind terenurile pe care sunt amplasate constructii de interes public local sau judetean, pietele, retelele stradale, parcurile publice, cladirile, monumentele de interes public local sau judetean, padurile si lacurile care, potrivit legii, nu apartin domeniului public de interes national. Pot apartine domeniului public de interes local sau judetean si alte bunuri dobandite de comuna, oras sau judet, in conditiile legii."
    90. Articolul 76 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Consiliile locale si cele judetene hotarasc ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat, de interes local sau judetean, dupa caz, sa fie date in administrarea regiilor autonome si institutiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie inchiriate. De asemenea, ele hotarasc cu privire la cumpararea si vanzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judetean, in conditiile legii."
    91. Articolul 77 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 77
    Consiliile locale si judetene pot contracta, in conditiile legii, lucrari si servicii de utilitate publica, in limita sumelor aprobate prin bugetul local si judetean, dupa caz, sau a listei publice realizate."
    92. Articolul 78 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 78
    Consiliile locale si cele judetene pot da in folosinta gratuita, pe termen limitat, imobile din patrimoniul lor societatilor si institutiilor de utilitate publica sau de binefacere, recunoscute ca persoane juridice, in scopul indeplinirii unor activitati care satisfac cerintele cetatenilor din comuna, oras sau judet."
    93. Articolul 79 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 79
    Lucrarile de constructii si reparatii de interes public se executa pe teritoriul comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor numai in baza unor documentatii tehnico-economice avizate sau aprobate, dupa caz, de consiliul local sau judetean, potrivit legii."
    94. Articolul 80 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 80
    Documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului privind comuna, orasul si judetul se elaboreaza, se analizeaza si se aproba in conformitate cu prevederile legii."
    95. Capitolul VII "Administrarea finantelor publice" devine capitolul VIII.
    96. La articolul 83 se introduce un nou alineat, care va avea urmatorul cuprins:
    "Autoritatile administratiei publice locale au dreptul la resurse proprii, suficiente, proportional cu competentele ce le revin potrivit legii, de care pot dispune in mod liber."
    97. Dupa articolul 84 se introduce articolul 84^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 84^1
    Repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din impozite si a transferurilor din bugetul de stat, stabilite anual prin legea bugetului de stat, se realizeaza de catre consiliul judetean impreuna cu directia generala judeteana a finantelor publice si controlului financiar de stat, dupa consultarea primarilor si a reprezentantilor consiliilor locale.
    Sumele repartizate unitatilor administrativ-teritoriale conform alin. 1 se folosesc potrivit destinatiei si esalonarii stabilite prin bugetul aprobat de consiliul local sau judetean."
    98. Articolul 87 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 87
    Pentru functionarea unor servicii publice locale sau judetene, create in interesul locuitorilor, consiliile locale si judetene stabilesc taxe speciale, potrivit legii.
    Cuantumul taxelor speciale se stabileste pentru a acoperi cel putin sumele investite si cheltuielile curente de intretinere a acestor servicii."
    99. Dupa articolul 88 se introduce articolul 88^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 88^1
    Constatarea, asezarea si urmarirea incasarii veniturilor bugetelor locale se realizeaza prin organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finantelor sau prin organele proprii ale consiliilor locale si judetene, in conditiile legii."
    100.  Articolul 90 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Hotararile consiliilor privind contractarea imprumuturilor pe termen lung se supun aprobarii locuitorilor din unitatile administrativ-teritoriale respective."
    101. Articolul 91 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 91
    In bugetele locale si judetene se inscriu, la capitolul cheltuieli, si sumele necesare pentru salarizarea presedintelui si a vicepresedintilor consiliilor judetene, primarilor, viceprimarilor, secretarilor, precum si pentru acordarea indemnizatiilor de sedinta pentru consilieri, in conditiile stabilite prin regulamentele acestor consilii pentru plata functionarilor din aparatul propriu al consiliului local si judetean, precum si pentru reprezentare si protocol."
    102. Articolul 92 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 92
    In fiecare buget local si judetean se va prevedea distinct fondul de rezerva din care se pot aproba credite suplimentare, potrivit legii, care se utilizeaza in cazul in care creditele deschise prin buget pentru necesitati curente nu sunt suficiente."
    103. Articolul 94 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 94
    Primarul si presedintele consiliului judetean intocmesc, prin aparatul propriu, si prezinta spre aprobare consiliilor contul de incheiere a exercitiului bugetar."
    104. Capitolul VIII "Prefectul" devine capitolul IX.
    105. Articolul 96 alineatele 1 si 2 vor avea urmatorul cuprins:
    "Guvernul numeste cate un prefect, ca reprezentant al sau, in fiecare judet si in municipiul Bucuresti."
    "Prefectul este ajutat de un subprefect. La municipiul Bucuresti, prefectul este ajutat de doi subprefecti."
    106. La articolul 96 se introduce un alineat final, care va avea urmatorul cuprins:
    "Pe toata durata indeplinirii functiei de prefect si de subprefect, contractul de munca al acestora la institutiile publice sau la agentii economici cu capital majoritar de stat se suspenda."
    107. Articolul 98 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Intre prefecti, pe de o parte, si consiliile locale, judetene si primari, pe de alta parte, nu exista raporturi de subordonare. "
    108. Articolul 99 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 99
    Prefectul conduce serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale."
    109. Articolul 100 alineatul 1 literele c) si f) vor avea urmatorul cuprins:
    "c) avizeaza numirea sau eliberarea din functie a conducatorilor serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ teritoriale;"
    "f) prezinta, anual, Guvernului, un raport asupra starii generale economice, sociale, culturale si administrative a judetului, inclusiv realizarea programului de guvernare."
    110. Articolul 101 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 101
    In exercitarea controlului cu privire la legalitatea actelor autoritatilor administratiei publice locale si judetene, prefectul poate ataca, in fata instantei de contencios administrativ, actele acestora, precum si pe cele ale presedintelui consiliului judetean, cu exceptia celor de gestiune curenta, daca le considera ilegale. Actul atacat este suspendat de drept.
    Cu 10 zile inaintea introducerii actiunii, prefectul va solicita autoritatilor administratiei publice locale si judetene, cu motivarea necesara, sa reanalizeze actul socotit ilegal, in vederea modificarii sau, dupa caz, a revocarii acestuia.
    Introducerea actiunii de catre prefect se face in termen de 30 de zile de la comunicarea actului, potrivit prevederilor art. 49 lit. g). Termenul de 30 de zile este termen de decadere. Actiunea este scutita de taxa de timbru."
    111. Articolul 102 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 102
    Prefectul prezinta, anual, consiliului judetean sau Consiliului General al Municipiului Bucuresti, o informare cu privire la activitatea desfasurata de serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale organizate in judet si in municipiul Bucuresti ."
    112. La articolul 105 se introduc doua alineate noi, care vor avea urmatorul cuprins:
    "Prefectul, subprefectul si aparatul propriu isi desfasoara activitatea in prefectura. Prefectura si, dupa caz, consiliul judetean si aparatul propriu al acestuia isi au sediul in Palatul administrativ, proprietate publica de interes national, care este situat in municipiul resedinta de judet."
    "Persoanele din aparatul propriu al prefecturii si, respectiv, al consiliului judetean se supun reglementarilor cuprinse in statutul functionarilor publici."
    113. Articolul 106 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Comisia administrativa este compusa din: prefect - ca presedinte -, presedintele consiliului judetean sau, dupa caz, primarul general al municipiului Bucuresti, primarul municipiului resedinta de judet si conducatorii serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale organizate la nivelul judetului si al municipiului Bucuresti, precum si directorii sucursalelor regiilor autonome de interes national din judetele respective."
    114. Articolul 107 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 107
    Comisia administrativa se convoaca de catre prefect, din proprie initiativa, sau la cererea presedintelui consiliului judetean, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti, trimestrial si ori de cate ori este necesar. La lucrarile comisiei vor fi invitati primari ai localitatilor din judet, precum si orice alte persoane a caror prezenta este apreciata ca necesara.
    115. Articolul 108 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 108
    Comisia administrativa elaboreaza, anual, pe baza programului de guvernare, propriul program al judetului sau al municipiului Bucuresti, pe care il comunica serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale, regiilor autonome de interes national si sucursalelor acestora din judetul respectiv, precum si, spre informare, autoritatilor administratiei publice locale si judetene.
    Comisia administrativa sprijina serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale organizate la nivelul judetului si al municipiului Bucuresti, activitatea regiilor autonome de interes national sau a sucursalelor acestora cu activitati pe teritoriul judetului, precum si pe cele ale administratiei publice judetene."
    116. Articolul 109 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "In activitatea sa, Comisia administrativa adopta, prin vot deschis, hotarari care se semneaza de catre presedinte si sunt obligatorii pentru serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale organizate in judete si in municipiul Bucuresti."
    117. Articolul 110 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 110
    Divergentele dintre serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale organizate in judete sau in municipiul Bucuresti, si autoritatile administratiei publice judetene se mediaza de catre Guvern."
    118. Dupa articolul 110 se introduc articolele 110^1 si 110^2, care vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 110^1
    Ministerele si celelalte organe centrale au obligatia sa comunice si prefectilor ordinele si celelalte dispozitii si indrumari pe care le transmit serviciilor publice descentralizate."
    "Art. 110^2
    Asigurarea aducerii la indeplinire a atributiilor care revin Guvernului cu privire la administratia publica locala, inclusiv controlul exercitarii de catre primar a atributiilor delegate, se realizeaza de catre Departamentul pentru Administratie Publica Locala, care propune Guvernului luarea masurilor corespunzatoare."
    119. Capitolul IX "Dispozitii tranzitorii si finale" devine capitolul X.
    120. Articolul 111 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 111
    In exercitarea mandatului, consilierii locali si judeteni, precum si primarii si viceprimarii sunt in serviciul colectivitatii locale.
    Consilierii locali si judeteni, primarii si viceprimarii se bucura de protectia acordata de legea privind statutul alesilor locali."
    121. Articolul 112 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 112
    Primarii si viceprimarii, primarul general al municipiului Bucuresti, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene, consilierii, secretarii si personalul din aparatul propriu al consiliilor locale si judetene raspund, dupa caz, material, civil, administrativ sau penal, pentru faptele savarsite in exercitarea atributiilor care le revin, in conditiile legii.
    Prevederile alin. 1 se aplica si prefectilor, subprefectilor si personalului din aparatul propriu al prefecturilor."
    122. Dupa articolul 112 se introduce articolul 112^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 112^1
    Prefectul, subprefectul, presedintele si vicepresedintii consiliului judetean, primarul general al municipiului Bucuresti, primarii si viceprimarii nu pot fi reprezentanti ai statului in adunarile generale ale actionarilor de la societatile comerciale cu capital majoritar de stat si nu pot face parte din consiliile de administratie ale regiilor autonome."
    123. Articolul 113 alineatele 1, 2 si 3 se abroga.
    124. Articolul 113 alineatele 4 si 5 vor avea urmatorul cuprins:
    "De la data intrarii in vigoare a prezentei legi si pana la noua organizare administrativ-teritoriala a tarii, sectorul agricol Ilfov se va numi judetul Ilfov."
    "Serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din municipiul Bucuresti functioneaza si pentru judetul Ilfov."
    125. Articolul 114 se abroga.
    126. Articolul 115 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 115
    Defalcarea si trecerea in proprietatea comunelor, oraselor sau, dupa caz, a judetelor, a bunurilor si valorilor de interes local din domeniul public si privat al statului se fac prin hotarare a Guvernului, in conditiile legii patrimoniului public si privat."
    127. Dupa articolul 115 se introduc articolele 115^1 si 115^2, care vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 115^1
    Pana la intrarea in vigoare a statutului functionarilor publici, secretarul unitatii administrativ-teritoriale poate contesta, la instanta de contencios administrativ, actele privind eliberarea din functie sau sanctionarea sa disciplinara.
    Secretarii consiliilor locale si judetene, in functie la data prezentei legi, devin secretari ai comunei, orasului, subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului Bucuresti, respectiv ai judetului in care functioneaza, fara vreo alta formalitate. "
    "Art. 115^2
    Consiliile locale si judetene, precum si primarii alesi in cursul unei legislaturi, ca urmare a dizolvarii unor consilii sau devenirii vacante a unor posturi de primari, nou-alesii incheie mandatul predecesorilor.
    Prevederile alin. 1 se aplica consilierilor si primarilor alesi in cursul actualei legislaturi."
    128. Articolele 116 si 117 se abroga.
    129. Articolul 118 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 118
    Legea nr. 57/1968 privind organizarea si functionarea consiliilor populare, Legea nr. 5/1990 privind administrarea judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor pana la organizarea de alegeri locale si Hotararea Guvernului nr. 932/1990 privind Indrumarul pentru aducerea la indeplinire a prevederilor Legii nr. 5/1990, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga."
    130. Dupa articolul 118 se introduce articolul 118^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 118^1
    Prezenta lege intra in vigoare pe data constituirii autoritatilor administratiei publice locale rezultate in urma alegerilor locale din anul 1996, cu exceptia art. 14 si 56 care se aplica o data cu publicarea legii in Monitorul Oficial al Romaniei."
    Art. 2
    Sintagma secretar al consiliului local sau judetean din cuprinsul legii se inlocuieste, dupa caz, cu sintagma secretar al comunei, orasului, sectorului municipiului Bucuresti sau al judetului.
    Art. 3
    Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, dandu-se articolelor si alineatelor o numerotare corespunzatoare.

    Aceasta lege a fost adoptata in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului din 3 aprilie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

              PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                      ADRIAN NASTASE

                  PRESEDINTELE SENATUI
              prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN



SmartCity5

COMENTARII la Legea 24/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 24 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu