E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 611 din 29 iulie 1999

privind constituirea si componenta comisiei de autorizare a contractarii de imprumuturi externe de catre autoritatile administratiei publice locale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 373 din  5 august 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 404 din 22 octombrie 1998,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se constituie comisia de autorizare a contractarii de imprumuturi externe de catre autoritatile administratiei publice locale, definite conform art. 1 pct. 1 din Legea nr. 189/1998, si anume: "consiliile locale, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, ca autoritati deliberative, si primarii, presedintii consiliilor judetene si primarul general al municipiului Bucuresti, ca autoritati executive".
    Art. 2
    Comisia de autorizare a contractarii de imprumuturi externe este condusa de un secretar general adjunct din Ministerul Finantelor, cu atributii de coordonare a datoriei publice, si are in componenta sa 11 membri, dintre care 5 reprezentanti ai Ministerului Finantelor, 3 ai Departamentului pentru Administratie Publica Locala si cate un reprezentant al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, al Bancii Nationale a Romaniei si al autoritatilor administratiei publice locale. Reprezentantii institutiilor publice, membri in comisie, sunt desemnati prin ordin al conducatorului institutiei respective.
    Art. 3
    Comisia de autorizare a contractarii de imprumuturi externe se intruneste cel putin o data pe luna, pentru analizarea cererilor si a documentatiei aferente, primite de la autoritatile publice locale, prin care se solicita autorizarea contractarii imprumutului extern.
    Art. 4
    Autoritatile administratiei publice locale au obligatia ca in cazul in care contracteaza imprumuturi interne si/sau externe sa le inscrie in registrul de evidenta a datoriei publice locale, in conditiile legii.
    Art. 5
    Raportarea si inregistrarea datoriei publice locale se face conform Normelor metodologice emise de Ministerul Finantelor in aplicarea Legii datoriei publice nr. 81/1999.
    Art. 6
    Procedurile de lucru ale comisiei de autorizare a contractarii de imprumuturi externe si documentatia necesara pentru aprobarea contractarii unui imprumut extern se stabilesc prin Normele si procedurile privind autorizarea contractarii de imprumuturi externe de catre autoritatile administratiei publice locale, prezentate in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       p. Secretar de stat,
                       seful Departamentului pentru
                       Administratie Publica Locala,
                       Ioan Onisei

    ANEXA 1

                         NORMELE SI PROCEDURILE
privind autorizarea contractarii de imprumuturi externe de catre autoritatile administratiei publice locale

    In temeiul art. 48 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, consiliile locale, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot aproba contractarea de imprumuturi externe, pe termen mediu si lung, pentru realizarea de investitii publice de interes local, precum si pentru refinantarea datoriei publice locale.
    Contractarea de datorie publica locala, realizata fie prin emisiuni de titluri de valoare, fie prin imprumuturi externe de la organisme bancare sau de la alte institutii de credit, se face in conditiile legii si conform aprobarii comisiei de autorizare a contractarii de imprumuturi externe de catre autoritatile administratiei publice locale, denumita in continuare comisie.
    Datoria publica locala se ramburseaza, conform acordurilor incheiate, din resursele aflate la dispozitia unitatii administrativ-teritoriale, cu exceptia transferurilor de la bugetul de stat cu destinatie speciala.

    A. Contractarea de imprumuturi externe de catre autoritatile administratiei publice locale de la organisme bancare sau de la alte institutii de credit in baza garantiilor proprii
    Autoritatile administratiei publice locale, care solicita comisiei autorizarea contractarii unui imprumut extern in conditiile reglementarilor legale in vigoare, au obligatia de a prezenta, o data cu cererea de autorizare, urmatoarele:
    a) documentatia tehnico-economica pentru obiectivul de investitii a carui finantare se asigura integral sau in completare din imprumuturi externe care se contracteaza direct de catre autoritatile publice locale, aprobata, dupa caz, de catre consiliul local, consiliul judetean sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti;
    b) hotararea autoritatii administratiei publice locale, aprobata in conditiile prevazute la art. 48 alin. (2) din Legea nr. 189/1998;
    c) proiectia bugetului local pe anul curent si pe urmatorii 3 ani, in care se vor cuprinde estimarile pentru veniturile proprii ale bugetului local, pentru cotele defalcate din impozitul pe salarii, intrarile la bugetul local din imprumuturile interne si/sau externe, precum si proiectia tuturor cheltuielilor bugetului local, inclusiv a cheltuielilor privind serviciul datoriei publice locale (rambursari de rate, plati de dobanzi, comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor contractate sau in curs de contractare).
    La proiectul bugetului local multianual astfel estimat se va anexa o situatie din care sa rezulte, pe ani, pana la completa rambursare a imprumutului sau a imprumuturilor, dupa caz, ratele de rambursat si toate costurile aferente imprumuturilor, precum si veniturile cu care se garanteaza plata serviciului datoriei publice locale;
    d) situatia executiei de casa a bugetului local pentru ultimii 2 ani anteriori anului curent in care se solicita contractarea imprumutului, care va servi comisiei la analiza, in dinamica, a evolutiei veniturilor si cheltuielilor bugetului local si la prevenirea supraestimarii veniturilor si/sau subestimarii cheltuielilor pe anii urmatori;
    e) documentul prin care se incheie acordul de garantare prin venituri, ce urmeaza sa fie inregistrat la primarie sau, dupa caz, la consiliul judetean;
    f) orice alte documente pe care comisia le va solicita in scopul formularii autorizarii de contractare a imprumutului.

    B. Contractarea de datorie publica locala de catre autoritatile publice locale prin emisiuni de titluri de valoare
    Contractarea de datorie publica locala de catre autoritatile publice locale prin emisiuni de titluri se face cu respectarea legislatiei privind regimul titlurilor de valoare.
    Intreaga documentatie legata de emisiunea de titluri preconizata se inainteaza comisiei, suplimentar fata de cele prevazute la lit. A.
    Documentatia prezentata trebuie sa cuprinda date referitoare la:
    - valoarea totala a imprumutului si obiectivul finantat;
    - emisiunea titlurilor de valoare in forma materializata sau prin inregistrarea in cont si la conditiile de emisiune;
    - valoarea nominala, rata dobanzii, prime, scadente, rascumparari si plati;
    - procedurile de oferta, conditiile si modalitatile de vanzare a titlurilor.
    Cererea de autorizare a contractarii imprumutului extern se transmite comisiei de catre autoritatile administratiei publice locale, insotita de documentatia prevazuta la lit. A sau B, dupa caz.

    C. Contractarea de imprumuturi externe de catre autoritatile administratiei publice locale cu garantia statului
    In baza art. 55 din Legea nr. 189/1998, Guvernul poate acorda garantii la imprumuturi externe contractate de autoritatile publice locale, in conditiile prevederilor Legii datoriei publice nr. 81/1999.
    Imprumuturile externe se vor contracta numai cu aprobarea comisiei.
    Hotararea de autorizare se obtine in baza documentatiei si a procedurilor prevazute la capitolele precedente.
    Pentru obtinerea scrisorii de garantie in contul si in numele statului, autoritatile publice locale vor adresa o cerere scrisa in acest sens Ministerului Finantelor, insotita de hotararea de autorizare si de documentatia aferenta, respectiv:
    - proiectul contractului comercial care se va incheia cu societatea (firma) castigatoare a licitatiei organizate de autoritatea publica locala pentru realizarea obiectivului de investitie finantat din imprumutul extern;
    - proiectul acordului de imprumut, din care sa rezulte cel putin urmatoarele:
    - valoarea imprumutului;
    - durata si termenele de rambursare, inclusiv perioada de gratie;
    - conditiile de tragere;
    - nivelul dobanzii si termenele de plata a acesteia;
    - alte costuri ale imprumutului, nivelul si termenele de plata ale acestora;
    - veniturile cu care se garanteaza rambursarea imprumutului, a dobanzii si a altor costuri aferente acestuia;
    - fundamentarea capacitatii de a asigura plata serviciului datoriei contractate pe toata perioada de rambursare a imprumutului contractat, in baza unei evaluari cat mai corecte si responsabile a surselor de venituri;
    - documentul prin care se incheie acordul de garantare prin venituri, ce urmeaza sa fie inregistrat la primarie sau, dupa caz, la consiliul judetean;
    - alte informatii pe care solicitantul le considera necesare in sustinerea cererii sale.
    Pentru necesitati de analiza se poate solicita completarea documentatiei cu orice alte date considerate utile.
    Cu prilejul analizei termenilor obtinuti la adjudecarea licitatiei, Ministerul Finantelor poate solicita revizuirea acestora din proiectul contractului de imprumut (credit) sau comercial, pentru a imbunatati conditiile de acordare a garantiei.
    Aceste propuneri sunt aduse la cunostinta imprumutatului.
    In termen de 15 zile de la primirea documentatiei complete, daca sunt intrunite conditiile, Ministerul Finantelor emite scrisoarea de garantie care, dupa semnarea de catre ministrul finantelor, se remite in original creditorului extern dupa indeplinirea urmatoarelor obligatii:
    - obtinerea in prealabil a vizei controlului financiar preventiv pe copia scrisorii de garantie de la organul sau persoana desemnata ori imputernicita, in conditiile legii, pentru a executa aceasta functie;
    - semnarea conventiei de garantie pentru imprumutul extern contractat cu garantia statului de catre persoane imputernicite ale celor doua parti;
    - inregistrarea garantiei emise in registrul garantiilor de stat, subregistrul garantiilor externe de stat.
    La emiterea scrisorii de garantie pentru imprumutul extern si pe baza acesteia, intre Ministerul Finantelor, in calitate de garant, si autoritatea administratiei publice locale, in calitate de garantat, se incheie o conventie de garantie in care sunt prevazute drepturile si obligatiile partilor semnatare.
    In conventia de garantie se includ, fara a se limita numai la acestea, urmatoarele obligatii pentru persoana juridica beneficiara a imprumutului (creditului) extern cu garantia statului:
    a) sa utilizeze imprumutul (creditul) extern garantat in numele si in contul statului numai pentru destinatiile stabilite prin acordul (contractul) de imprumut extern incheiat intre persoana juridica si creditorul extern;
    b) sa achite la scadenta obligatiile care decurg din acordul (contractul) de imprumut extern incheiat cu creditorul extern, in favoarea caruia Ministerul Finantelor a emis scrisoarea de garantie;
    c) sa plateasca, la scadentele si in conditiile prevazute in conventia de garantie, comisionul de risc, precum si majorarile calculate pentru plata cu intarziere a comisionului de risc;
    d) sa instiinteze, in scris, Ministerul Finantelor, la termenele stabilite, despre imposibilitatea constituirii - partiale sau totale - a sumelor necesare platii obligatiilor care decurg din acordul (contractul) de imprumut extern, cu motivatiile si fundamentarile corespunzatoare;
    e) sa achite, la termenele si in conditiile care se vor stabili cu garantul, sumele platite de acesta ca urmare a executarii partiale sau totale a garantiei, precum si majorarile de intarziere, calculate potrivit dispozitiilor legale.
    Scrisoarea de garantie emisa in contul si in numele statului se inregistreaza de Ministerul Finantelor in Registrul garantiilor de stat, subregistrul garantiilor externe de stat, cu mentiunea "pentru autoritatile publice locale".
    Determinarea comisionului de risc, modalitatea de constituire si gestionare a fondului de risc, precum si reflectarea in contabilitatea trezoreriei statului si a autoritatilor administratiei publice locale beneficiare de imprumuturi externe, a operatiunilor legate de acordarea garantiei, de executarea scrisorii de garantie, de plati efectuate de Ministerul Finantelor si de recuperarea sumelor platite de Ministerul Finantelor pentru imprumuturile externe urmeaza regimul reglementat prin Legea datoriei publice nr. 81/1999.

    D. Functionarea comisiei
    Comisia constituita in temeiul prezentei hotarari isi desfasoara activitatea in cadrul Ministerului Finantelor.
    Conducerea comisiei de autorizare este asigurata de un secretar general adjunct din Ministerul Finantelor, cu atributii de coordonare a datoriei publice, si are in componenta sa 11 membri: 5 reprezentanti ai Ministerului Finantelor, 3 ai Departamentului pentru Administratie Publica Locala si cate un reprezentant al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, al Bancii Nationale a Romaniei si al autoritatilor administratiei publice locale. Reprezentantii institutiilor publice, membri in comisia de autorizare, sunt desemnati prin ordin al conducatorului institutiei respective.
    1. La secretariatul comisiei se primesc si se inregistreaza, intr-un registru special de evidenta, cererile primite de la autoritatile administratiei publice locale, ocazie cu care se va verifica si primirea documentatiilor mentionate; la constatarea lipsei unuia sau mai multor documente se va interveni la solicitant pentru a completa documentatia.
    2. Pentru autorizarea contractarii imprumutului extern, comisia de autorizare va analiza, pe baza documentatiei primite de la solicitant:
    a) incadrarea in plafonul de indatorare externa;
    b) intrunirea conditiilor legale pentru contractarea imprumuturilor;
    c) oportunitatea lansarii de titluri de valoare corelat cu programul de emisiuni al Ministerului Finantelor, in scopul evitarii concurentei in atragerea de imprumuturi de pe pietele de capital;
    d) respectarea stricta a prevederilor art. 51 alin. (1) din Legea nr. 189/1998, potrivit carora autoritatilor publice locale li se interzice accesul la orice fel de imprumut, daca totalul costurilor anuale, reprezentand rate scadente la imprumuturile contractate, dobanzile si comisioanele aferente acestora, inclusiv la imprumuturi care urmeaza sa fie angajate in anul respectiv, depaseste limita de 20% din totalul veniturilor curente ale bugetelor locale, inclusiv cotele defalcate din impozitul pe salarii.
    3. Lucrarile comisiei se consemneaza intr-un proces-verbal, pe baza caruia se va elabora autorizarea de contractare a imprumutului extern, procesul-verbal va fi semnat de persoana care l-a intocmit si va fi aprobat de toti membrii comisiei.
    4. Comisia se intruneste lunar pentru analiza documentatiei complete si va putea lua hotarari numai conditionat de prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor acesteia.
    5. Hotararea comisiei se transmite solicitantului in termen de 5 zile. In cazul unui aviz nefavorabil, hotararea va fi insotita de motivarea respingerii autorizarii de contractare a imprumutului extern.
    6. Dupa incheierea procedurii de licitatie organizate de autoritatea publica locala si dupa desemnarea castigatorului, contractul comercial incheiat cu acesta si contractul de imprumut incheiat cu institutia finantatoare se transmit in termen de 5 zile comisiei de autorizare, ca parte a documentatiei aferente pentru evidenta si actualizarea bazei de date proprii.

    E. Diverse
    1. Pentru analiza documentelor prevazute in prezentele norme, in vederea eliberarii autorizatiei de a contracta imprumuturi externe, autoritatile publice locale achita un comision de 0,5% din valoarea imprumuturilor.
    2. Toate cheltuielile legate de functionarea comisiei, inclusiv indemnizatiile cuvenite membrilor acesteia, se suporta din fondul de autorizare instituit in baza prezentei hotarari.
    Veniturile fondului de autorizare se constituie din sumele incasate de la autoritatile administratiei publice locale reprezentand comisionul de autorizare, precum si din dobanzile bonificate de trezoreria statului la depozitele constituite din sursele temporar disponibile.
    Gestionarea fondului de autorizare se face de catre Ministerul Finantelor, in regim extrabugetar, prin contul general al trezoreriei statului.
    3. Datoria contractata de autoritatea publica locala se opereaza in registrul de evidenta a datoriei publice locale al acestei autoritati si se raporteaza in conditiile si la termenele stabilite de Ministerul Finantelor.
    4. Registrul de evidenta a datoriei publice locale va include informatii care sa specifice suma totala a datoriilor autoritatilor publice locale, precum si detalierea datoriilor si alte informatii stabilite prin Normele metodologice emise de Ministerul Finantelor in aplicarea Legii nr. 81/1999.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 611/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 611 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu