E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 15 din 13 ianuarie 2000

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 611/1999 privind constituirea si componenta comisiei de autorizare a contractarii de imprumuturi externe de catre autoritatile administratiei publice locale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 18 din 19 ianuarie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 6 din Legea datoriei publice nr. 81/1999 si ale art. 48 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Hotararea Guvernului nr. 611/1999 privind constituirea si componenta comisiei de autorizare a contractarii de imprumuturi externe de catre autoritatile administratiei publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 373 din 5 august 1999, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    Documentatia necesara pentru autorizarea contractarii unui imprumut extern se stabileste prin Normele si procedurile privind autorizarea contractarii de imprumuturi externe de catre autoritatile administratiei publice locale, prevazute in anexa nr. 1."
    2. Dupa articolul 6 se introduc articolele 7 si 8 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    Se aproba Regulamentul de functionare a comisiei de autorizare a contractarii de imprumuturi externe de catre autoritatile administratiei publice locale, prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 8
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare."
    3. Anexa "Normele si procedurile privind autorizarea contractarii de imprumuturi externe de catre autoritatile administratiei publice locale", care devine anexa nr. 1, se inlocuieste cu anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Hotararea Guvernului nr. 611/1999, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministrul functiei publice,
                       Vlad Rosca

                       Ministrul lucrarilor publice
                       si amenajarii teritoriului,
                       Nicolae Noica

    ANEXA 1

                         NORMELE SI PROCEDURILE
privind autorizarea contractarii de imprumuturi externe de catre autoritatile administratiei publice locale

    In temeiul art. 48 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, consiliile locale, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot aproba contractarea de imprumuturi externe, pe termen mediu si lung, pentru realizarea de investitii publice de interes local, precum si pentru refinantarea datoriei publice locale. In temeiul art. 6 alin. (3) din Legea datoriei publice nr. 81/1999, imprumuturile externe vor fi contractate de autoritatile administratiei publice locale numai cu aprobarea comisiei de autorizare a acestor imprumuturi, constituita din reprezentanti ai autoritatilor administratiei publice locale, ai Guvernului si ai Bancii Nationale a Romaniei, a carei componenta se aproba de Guvern.
    Contractarea de datorie publica locala, realizata fie prin emisiuni de titluri de valoare, fie prin imprumuturi externe de la organisme bancare sau de la alte institutii de credit, se face in conditiile legii si conform aprobarii comisiei de autorizare a contractarii de imprumuturi externe de catre autoritatile administratiei publice locale, denumita in continuare comisie.
    Datoria publica locala se ramburseaza, conform acordurilor incheiate, din resursele aflate la dispozitia unitatii administrativ-teritoriale, cu exceptia transferurilor de la bugetul de stat cu destinatie speciala.

    A. Contractarea de imprumuturi externe de catre autoritatile administratiei publice locale de la organisme bancare sau de la alte institutii de credit, in baza garantiilor proprii
    Autoritatile administratiei publice locale, care solicita comisiei autorizarea contractarii unui imprumut extern in conditiile reglementarilor legale in vigoare, au obligatia de a prezenta, o data cu cererea de autorizare (formularul nr. 1), urmatoarele:
    a) documentatia tehnico-economica pentru obiectivul de investitii a carui finantare se asigura integral sau in completare din imprumuturi externe care se contracteaza direct de catre autoritatile administratiei publice locale, aprobata, dupa caz, de consiliul local, consiliul judetean sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti;
    b) hotararea autoritatii administratiei publice locale, aprobata in conditiile prevazute la art. 48 alin. (2) din Legea nr. 189/1998;
    c) proiectia bugetului local pe anul curent si pe urmatorii 3 ani, in care se vor cuprinde estimarile pentru veniturile proprii ale bugetului local, pentru cotele defalcate din impozitul pe salarii, intrarile la bugetul local din imprumuturile interne si/sau externe, precum si proiectia tuturor cheltuielilor bugetului local, inclusiv a cheltuielilor privind serviciul datoriei publice locale (rambursari de rate, plati de dobanzi, comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor contractate sau in curs de contractare).
    La proiectul bugetului local multianual astfel estimat se va anexa o situatie din care sa rezulte, pe ani, pana la completa rambursare a imprumutului/imprumuturilor, dupa caz, ratele de rambursat si toate costurile aferente imprumuturilor, precum si veniturile cu care se garanteaza plata serviciului datoriei publice locale;
    d) situatia privind executia de casa a bugetului local pentru ultimii 2 ani anteriori anului curent in care se solicita contractarea imprumutului, care va servi comisiei la analiza in dinamica a evolutiei veniturilor si cheltuielilor bugetului local si la prevenirea supraestimarii veniturilor si/sau a subestimarii cheltuielilor pe anii urmatori;
    e) documentul prin care se incheie acordul de garantare prin venituri, ce urmeaza sa fie inregistrat la primarie sau, dupa caz, la consiliul judetean;
    f) oferta de imprumut extern selectata de autoritatea administratiei publice locale, sub rezerva autorizarii de catre comisie a contractarii imprumutului extern;
    g) orice alte documente pe care comisia le va solicita in scopul formularii autorizarii de contractare a imprumutului.

    B. Contractarea externa de datorie publica locala de catre autoritatile administratiei publice locale prin emisiuni de titluri de valoare
    Contractarea externa de datorie publica locala de catre autoritatile administratiei publice locale prin emisiuni de titluri de valoare se face cu respectarea legislatiei privind regimul titlurilor de valoare.
    Intreaga documentatie legata de emisiunea de titluri de valoare preconizata se inainteaza comisiei, suplimentar fata de cele prevazute la lit. A.
    Prospectul de emisiune prezentat trebuie sa cuprinda, in principal, date referitoare la:
    - valoarea totala a emisiunii de titluri de valoare si obiectivul finantat;
    - termenii si caracteristicile titlurilor de valoare (tipul, forma, valuta in care sunt denominate, valoarea nominala, valoarea de emisiune, rata anuala a dobanzii, scadenta, frecventa de plata a cuponului);
    - termenii si conditiile emisiunii de titluri de valoare (procedurile de oferta, conditiile si modalitatile de vanzare a titlurilor de valoare, agentii de plata, legea care guverneaza emisiunea de titluri de valoare).
    Cererea de autorizare (formularul nr. 2) a contractarii imprumutului extern se transmite comisiei de catre autoritatile administratiei publice locale, insotita de documentatia prevazuta la lit. A si B.

    C. Contractarea de imprumuturi externe de catre autoritatile administratiei publice locale cu garantia statului
    In baza art. 55 din Legea nr. 189/1998 Guvernul poate acorda garantii la imprumuturi externe contractate de autoritatile administratiei publice locale, in conditiile prevederilor Legii nr. 81/1999.
    Imprumuturile externe se vor contracta numai cu aprobarea comisiei.
    Hotararea de autorizare se obtine in baza documentatiei si a procedurilor prevazute la capitolele precedente.
    Pentru obtinerea scrisorii de garantie in contul si in numele statului autoritatile administratiei publice locale vor adresa o cerere scrisa in acest sens Ministerului Finantelor, insotita de hotararea de autorizare si de documentatia aferenta, respectiv:
    - proiectul contractului comercial care se va incheia cu societatea (firma) castigatoare a licitatiei organizate de autoritatea administratiei publice locale pentru realizarea obiectivului de investitie finantat din imprumutul extern;
    - proiectul acordului de imprumut, din care sa rezulte cel putin urmatoarele:
     - valoarea imprumutului;
     - durata si termenele de rambursare, inclusiv perioada de gratie;
     - conditiile de tragere;
     - nivelul dobanzii si termenele de plata a acesteia;
     - alte costuri ale imprumutului, nivelul si termenele de plata ale acestora;
    - veniturile cu care se garanteaza rambursarea imprumutului, a dobanzii si a altor costuri aferente acestuia;
    - fundamentarea capacitatii de a asigura plata serviciului datoriei contractate pe toata perioada de rambursare a imprumutului contractat, in baza unei evaluari cat mai corecte si responsabile a surselor de venituri;
    - documentul prin care se incheie acordul de garantare prin venituri, ce urmeaza sa fie inregistrat la primarie sau, dupa caz, la consiliul judetean;
    - alte informatii pe care solicitantul le considera necesare in sustinerea cererii sale.
    Pentru necesitati de analiza se poate solicita completarea documentatiei cu orice alte date considerate utile.
    Cu prilejul analizei termenilor obtinuti la adjudecarea licitatiei, Ministerul Finantelor poate solicita revizuirea acestora din proiectul contractului de imprumut (credit) sau comercial, pentru a imbunatati conditiile de acordare a garantiei.
    Aceste propuneri sunt aduse la cunostinta imprumutatului.
    In termen de 15 zile de la primirea documentatiei complete, daca sunt intrunite conditiile, Ministerul Finantelor emite scrisoarea de garantie care, dupa semnarea de catre ministrul finantelor, se remite in original creditorului extern dupa indeplinirea urmatoarelor obligatii:
    - obtinerea in prealabil a vizei controlului financiar preventiv pe copia de pe scrisoarea de garantie de la organul sau persoana desemnata ori imputernicita, in conditiile legii, pentru a executa aceasta functie;
    - semnarea conventiei de garantie pentru imprumutul extern contractat cu garantia statului de catre persoanele imputernicite ale celor doua parti;
    - inregistrarea garantiei emise in registrul garantiilor de stat, subregistrul garantiilor externe de stat.
    La emiterea scrisorii de garantie pentru imprumutul extern si pe baza acesteia, intre Ministerul Finantelor, in calitate de garant, si autoritatea administratiei publice locale, in calitate de garantat, se incheie o conventie de garantie in care sunt prevazute drepturile si obligatiile partilor semnatare.
    In conventia de garantie se includ, fara a se limita numai la acestea, urmatoarele obligatii pentru persoana juridica beneficiara a imprumutului (creditului) extern cu garantia statului:
    a) sa utilizeze imprumutul (creditul) extern garantat in numele si in contul statului numai pentru destinatiile stabilite prin acordul (contractul) de imprumut extern incheiat intre persoana juridica si creditorul extern;
    b) sa achite la scadenta obligatiile care decurg din acordul (contractul) de imprumut extern incheiat cu creditorul extern, in favoarea caruia Ministerul Finantelor a emis scrisoarea de garantie;
    c) sa plateasca, la scadentele si in conditiile prevazute in conventia de garantie, comisionul de risc negociabil suportat din bugetul local, precum si majorarile calculate pentru plata cu intarziere a comisionului de risc;
    d) sa instiinteze, in scris, Ministerul Finantelor, la termenele stabilite, despre imposibilitatea constituirii partiale sau totale a sumelor necesare pentru plata obligatiilor care decurg din acordul (contractul) de imprumut extern, cu motivatiile si fundamentarile corespunzatoare;
    e) sa achite, la termenele si in conditiile care se vor stabili cu garantul, sumele platite de acesta ca urmare a executarii partiale sau totale a garantiei, precum si majorarile de intarziere, calculate potrivit dispozitiilor legale.
    Scrisoarea de garantie emisa in contul si in numele statului se inregistreaza de Ministerul Finantelor in Registrul garantiilor de stat, subregistrul garantiilor externe de stat, cu mentiunea "pentru autoritatile administratiei publice locale".
    Determinarea comisionului de risc, modalitatea de constituire si de gestionare a fondului de risc, precum si reflectarea in contabilitatea trezoreriei statului si a autoritatilor administratiei publice locale beneficiare de imprumuturi externe a operatiunilor legate de acordarea garantiei, de executarea scrisorii de garantie, de platile efectuate de Ministerul Finantelor si de recuperarea sumelor platite de Ministerul Finantelor pentru imprumuturile externe urmeaza regimul reglementat prin Legea nr. 81/1999.

    D. Diverse
    1. Datoria contractata de autoritatea administratiei publice locale se opereaza in registrul de evidenta a datoriei publice locale al acestei autoritati si se raporteaza in conditiile si la termenele stabilite de Ministerul Finantelor.
    2. Registrul de evidenta a datoriei publice locale va include informatii care sa specifice suma totala a datoriilor autoritatilor administratiei publice locale, precum si detalierea datoriilor si alte informatii stabilite in normele metodologice emise de Ministerul Finantelor in aplicarea Legii nr. 81/1999.

    Formularul nr. 1

                             CERERE
    pentru autorizarea contractarii de imprumut extern*)

    *) Se completeaza de catre autoritatile administratiei publice locale, in vederea autorizarii contractarii de imprumut extern in baza garantiilor locale sau a garantiei statului.

    1. Denumirea solicitantului .............................................
    2. Adresa completa, telefon/fax .........................................
    3. Persoanele imputernicite .............................................
    4. Obiectivul pentru care se solicita finantare externa .................
    5. Aprobarea autoritatii administratiei publice locale ..................
    6. Modalitatea de finantare externa .....................................
    7. Autoritatea care garanteaza imprumutul extern ........................
    8. Situatia privind alte imprumuturi/credite in derulare:                

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - perioada de gratie
    B - perioada de rambursare
 _____________________________________________________________________________
|Imprumutator/|Valoarea    |Obiectul    |Banca romana -|Tipul    |Durata      |
|creditor     |imprumutului|imprumutului|administrator |garantiei|imprumutului|
|             |/creditului |/creditului |de imprumut/  |Garantul |/creditului |
|             |(valuta de  |            |credit        |         |____________|
|             |contract)   |            |              |         |  A   |  B  |
|_____________|____________|____________|______________|_________|______|_____|
|_____________|____________|____________|______________|_________|______|_____|
|_____________|____________|____________|______________|_________|______|_____|
|_____________|____________|____________|______________|_________|______|_____|
|_____________|____________|____________|______________|_________|______|_____|
|_____________|____________|____________|______________|_________|______|_____|
|_____________|____________|____________|______________|_________|______|_____|
|_____________|____________|____________|______________|_________|______|_____|
|_____________|____________|____________|______________|_________|______|_____|
|_____________|____________|____________|______________|_________|______|_____|
|_____________|____________|____________|______________|_________|______|_____|
|_____________|____________|____________|______________|_________|______|_____|
|_____________|____________|____________|______________|_________|______|_____|
|_____________|____________|____________|______________|_________|______|_____|

    9. Denumirea finantatorului extern ......................................
    10. Conditiile imprumutului pentru care se solicita autorizare:
 _________________________________________________________________________
| Valoarea     | Rata anuala |    Durata imprumutului    | Modalitatea de |
| imprumutului | a dobanzii  |___________________________| plata: rate    |
| (valuta de   |             |           |               | de capital,    |
| contract)    |             | perioada  | perioada      | dobanda,       |
|              |             | de gratie | de rambursare | comisioane     |
|______________|_____________|___________|_______________|________________|
|______________|_____________|___________|_______________|________________|
|______________|_____________|___________|_______________|________________|
|______________|_____________|___________|_______________|________________|
|______________|_____________|___________|_______________|________________|
|______________|_____________|___________|_______________|________________|
|______________|_____________|___________|_______________|________________|

               Data                               Semnatura
        ..................                   ....................

 _________________________________________________________________________
|  Se completeaza de Ministerul Finantelor:                               |
|  Data primirii                                                          |
|  Numarul cererii                                                        |
|  (din Registrul de evidenta)                                            |
|_________________________________________________________________________|

    Anexe:
    - documentatia tehnico-economica pentru obiectivul de investitii, aprobata de consiliul local, consiliul judetean sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz;
    - hotararea autoritatii administratiei publice locale de aprobare a documentatiei;
    - proiectia bugetului local pe anul curent si pe urmatorii 3 ani;
    - situatia privind rambursarea (pe ani), ratele de rambursat si toate costurile aferente imprumutului;
    - situatia privind veniturile cu care se garanteaza plata serviciului datoriei publice locale;
    - situatia privind executia de casa a bugetului local pentru ultimii 2 ani anteriori anului curent in care se solicita contractarea imprumutului;
    - documentul prin care se incheie acordul de garantare prin venituri, ce urmeaza sa fie inregistrat la primarie sau, dupa caz, la consiliul judetean;
    - dupa obtinerea hotararii de autorizare se vor depune toate documentele prevazute la lit. C din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 611/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.

    Formularul nr. 2

                                  CERERE
pentru autorizarea contractarii de datorie publica locala de catre autoritatile administratiei publice locale prin emisiuni de titluri de valoare

    1. Denumirea solicitantului/emitentului .................................
    2. Adresa completa, telefon/fax .........................................
    3. Persoanele imputernicite .............................................
    4. Obiectivul pentru care se solicita finantare externa .................
    5. Aprobarea autoritatii administratiei publice locale ..................
    6. Situatia privind imprumuturile/creditele in derulare:

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - perioada de gratie
    B - perioada de rambursare
______________________________________________________________________________
|Imprumutatorul|Valoarea    |Obiectul    |Banca romana -|Tipul    |Durata      |
|/creditorul   |imprumutului|imprumutului|administrator |garantiei|imprumutului|
|              |/creditului |/creditului |de imprumut/  |Garantul |/creditului |
|              |(valuta de  |            |credit        |         |____________|
|              |contract)   |            |              |         |  A   |  B  |
|______________|____________|____________|______________|_________|______|_____|
|______________|____________|____________|______________|_________|______|_____|
|______________|____________|____________|______________|_________|______|_____|
|______________|____________|____________|______________|_________|______|_____|
|______________|____________|____________|______________|_________|______|_____|
|______________|____________|____________|______________|_________|______|_____|
|______________|____________|____________|______________|_________|______|_____|
|______________|____________|____________|______________|_________|______|_____|
|______________|____________|____________|______________|_________|______|_____|
|______________|____________|____________|______________|_________|______|_____|
|______________|____________|____________|______________|_________|______|_____|
|______________|____________|____________|______________|_________|______|_____|
|______________|____________|____________|______________|_________|______|_____|
|______________|____________|____________|______________|_________|______|_____|

    7. Informatii referitoare la emisiunea de valori mobiliare:
       - tipul valorilor mobiliare ........................................
       - forma valorilor mobiliare ........................................
       - volumul emisiunii ................................................
       - valoarea nominala ................................................
       - pretul de vanzare ................................................
       - rata dobanzii ....................................................
       - randamentul cuponului ............................................
       - data scadentei ...................................................
       - garantarea emisiunii .............................................
       - marimea fondurilor scontate a fi obtinute ........................
       - tipul ofertei de valori mobiliare ................................
       - in cazul plasamentului intermediat, denumirea societatii/
         sindicatului de intermediere (lead-manager) ......................
       - perioada de derulare .............................................
       - alte detalii .....................................................

               Data                               Semnatura
        ..................                   ....................
 _________________________________________________________________________
|  Se completeaza de Ministerul Finantelor:                               |
|  Data primirii                                                          |
|  Numarul cererii                                                        |
|  (din Registrul de evidenta)                                            |
|_________________________________________________________________________|

    Anexe:
    - documentatia tehnico-economica pentru obiectivul de investitii, aprobata de consiliul local, consiliul judetean sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz;
    - hotararea autoritatii administratiei publice locale de aprobare a documentatiei tehnico-economice;
    - proiectia bugetului local pe anul curent si pe urmatorii 3 ani;
    - situatia privind rambursarea (pe ani), ratele de rambursat si toate costurile aferente imprumutului;
    - situatia privind veniturile cu care se garanteaza plata serviciului datoriei publice locale;
    - situatia privind executia de casa a bugetului local pentru ultimii 2 ani anteriori anului curent in care se solicita contractarea imprumutului;
    - documentul prin care se incheie acordul de garantare prin venituri, ce urmeaza sa fie inregistrat la primarie sau, dupa caz, la consiliul judetean;
    - prospectul emisiunii de valori mobiliare, in cazul plasamentului intermediat.

    ANEXA 2

                             REGULAMENT
de functionare a comisiei de autorizare a contractarii de imprumuturi externe de catre autoritatile administratiei publice locale

    1. Comisia de autorizare a contractarii de imprumuturi externe de catre autoritatile administratiei publice locale, denumita in continuare comisie, constituita in baza prezentei hotarari, isi desfasoara activitatea in cadrul Ministerului Finantelor.
    2. Comisia este condusa de un secretar general adjunct din Ministerul Finantelor, cu atributii de coordonare a datoriei publice, si are in componenta sa 11 membri, dintre care 5 reprezentanti ai Ministerului Finantelor, 3 ai Departamentului pentru Administratie Publica Locala si cate un reprezentant al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, al Bancii Nationale a Romaniei si al autoritatilor administratiei publice locale. Reprezentantii institutiilor publice, membri in comisie, sunt desemnati prin ordin al conducatorului institutiei respective. Persoanele care fac parte din comisie isi pastreaza calitatea de angajat al institutiilor de la care provin, precum si toate drepturile care deriva din aceasta calitate.
    3. Comisia se intruneste lunar si ori de cate ori este nevoie la sediul Ministerului Finantelor. Hotararile comisiei se iau cu o majoritate simpla, conditionat de prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor acesteia.
    4. La sedintele comisiei pot participa ca invitati reprezentantii autoritatilor administratiei publice locale si ai altor institutii interesate.
    5. Lucrarile de secretariat ale comisiei vor fi asigurate, ca activitate permanenta si distincta, de Ministerul Finantelor. Secretariatul comisiei va fi coordonat de un specialist desemnat de Ministerul Finantelor. Secretariatul va asigura convocarea comisiei. Convocarea comisiei se va face cu cel putin 3 zile inainte de data stabilita pentru sedinta. O data cu convocarea se vor transmite membrilor comisiei proiectul ordinii de zi si setul de materiale ce urmeaza sa fie supuse discutiilor.
    6. La secretariatul comisiei se primesc si se inregistreaza intr-un registru special de evidenta cererile primite de la autoritatile administratiei publice locale, ocazie cu care se va verifica si primirea documentatiilor prevazute in anexa nr. 1 la prezenta hotarare. La constatarea lipsei unuia sau mai multor documente solicitantului i se cere sa completeze documentatia.
    7. Secretariatul comisiei, pe baza documentatiei complete aferente primite de la autoritatile administratiei publice locale prezinta in comisie, in termen de maximum 15 zile calendaristice, cererea prin care se solicita autorizarea contractarii imprumutului extern.
    8. Pentru autorizarea contractarii imprumutului extern comisia va analiza, pe baza documentatiei primite de la solicitant:
    a) incadrarea in plafonul de indatorare publica externa;
    b) intrunirea conditiilor legale pentru contractarea imprumuturilor;
    c) oportunitatea lansarii de titluri de valoare, corelat cu programul de emisiuni al Ministerului Finantelor, in scopul evitarii concurentei in atragerea de imprumuturi de pe pietele de capital;
    d) respectarea stricta a prevederilor art. 51 alin. (1) din Legea nr. 189/1998, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 216/1999, potrivit carora autoritatilor administratiei publice locale li se interzice accesul la orice fel de imprumut, daca totalul costurilor anuale reprezentand rate scadente la imprumuturile contractate, dobanzile si comisioanele aferente acestora, inclusiv la imprumuturi care urmeaza sa fie angajate in anul respectiv, depaseste limita de 20% din totalul veniturilor curente ale bugetelor locale, inclusiv cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.
    9. Comisia analizeaza documentatia completa si avizeaza contractarea de imprumuturi externe in conditiile in care sunt indeplinite prevederile stipulate in Normele si procedurile privind autorizarea contractarii de imprumuturi externe de catre autoritatile administratiei publice locale, prezentate in anexa nr. 1.
    10. Lucrarile comisiei se consemneaza intr-un proces-verbal, pe baza caruia se comunica solicitantilor aprobarea sau respingerea cererii de autorizare a contractarii de imprumuturi externe. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care l-a intocmit si va fi aprobat, prin semnatura, de membrii comisiei care au luat hotararea de aprobare sau de respingere a cererii, conform prevederilor pct. 3.
    11. Hotararea comisiei se transmite solicitantului in termen de 3 zile de la adoptarea sa. In cazul unui aviz nefavorabil, hotararea va fi insotita de motivarea respingerii autorizarii de contractare a imprumutului extern.
    12. Contractul de imprumut incheiat cu institutia finantatoare se transmite comisiei in termen de 5 zile de la data semnarii, ca parte a documentatiei aferente pentru evidenta si actualizarea bazei de date proprii.
    13. Pentru analiza documentelor prevazute in normele cuprinse in anexa nr. 1 autoritatile administratiei publice locale suporta din bugetul local o taxa de 0,001%, calculata asupra valorii imprumutului. Taxa se achita la depunerea documentatiei complete. In cazul autorizarii de catre comisie a contractarii imprumutului extern, in vederea eliberarii hotararii de autorizare, autoritatile administratiei publice locale suporta din bugetul local un comision de 0,2%, calculat asupra valorii imprumutului, din care se deduce taxa achitata la depunerea documentatiei complete.
    14. Gestionarea fondului de autorizare se face de catre Ministerul Finantelor, in regim extrabugetar, prin contul general al trezoreriei statului. Sumele din comisioane se incaseaza in contul "Disponibil din mijloace extrabugetare ale ministerelor si institutiilor", deschis pe seama Ministerului Finantelor la Trezoreria municipiului Bucuresti.
    15. Veniturile fondului de autorizare se constituie din sumele incasate de la autoritatile administratiei publice locale, reprezentand taxa de analiza si comisionul de autorizare, precum si din dobanzile bonificate de trezoreria statului la depozitele constituite din sursele temporar disponibile.
    16. Toate cheltuielile legate de functionarea comisiei, inclusiv indemnizatiile cuvenite membrilor acesteia, se suporta din fondul de autorizare. Competentele de aprobare a cheltuielilor din mijloace extrabugetare se vor stabili prin ordin al ministrului finantelor.
    17. Pentru activitatea efectiv depusa in cadrul comisiei persoanele vor primi o indemnizatie lunara. Nivelul indemnizatiilor lunare ale persoanelor numite in comisie este similar cu nivelul indemnizatiilor membrilor Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 293/1992.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 15/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 15 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu