Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 22 din 26 mai 1997

pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 69/1991, republicata

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 105 din 29 mai 1997


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 79 din 18 aprilie 1996, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 1, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (3^1), care va avea urmatorul cuprins:
    "(3^1) Autoritatile administratiei publice centrale nu intervin in domeniile care nu tin de competenta lor exclusiva, decat daca si in masura in care obiectivele actiunii nu pot fi realizate de autoritatile administratiei publice locale datorita dimensiunilor sau efectelor pe care ar urma sa le produca."
    2. Articolul 2 alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Comunele pot fi formate din unul sau mai multe sate."
    3. Articolul 4 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    (1) Comunele, orasele si judetele sunt persoane juridice. Ele au un patrimoniu, un buget propriu si hotarasc in tot ceea ce priveste administrarea intereselor publice locale, exercitand, in conditiile legii, autoritatea in limitele administrativ-teritoriale stabilite."
    4. Articolul 5 alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Autoritatile administratiei publice locale se pot constitui si in subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor. Aceste autoritati exercita atributiile prevazute la art. 77 alin. (1) si, respectiv, alin. (3), care se aplica in mod corespunzator."
    5. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    In fiecare judet se alege un consiliu judetean, ca autoritate a administratiei publice locale, care coordoneaza activitatea consiliilor locale, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean. Consiliul judetean alege, din randul membrilor sai, pe presedinte, pe vicepresedinti si delegatia permanenta."
    6. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    Raporturile dintre administratia publica organizata la nivelul judetului si cea organizata la nivel de comuna si oras au la baza principiile autonomiei, legalitatii si colaborarii in rezolvarea problemelor comune. In relatiile dintre administratia publica organizata la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale nu exista raporturi de subordonare."
    7. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Problemele din unitatile administrativ-teritoriale si subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucuresti se pot supune, in conditiile legii, aprobarii locuitorilor, prin referendum local."
    8. Articolul 12 alineatele (1) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    (1) Prefectul exercita, in conditiile legii, controlul legalitatii actelor adoptate sau emise de autoritatile administratiei publice locale, putand ataca actele acestora in fata instantei de contencios administrativ, in cazul in care considera necesar."
    "(3) Prefectul raspunde, conform legii, la cererea autoritatilor administratiei publice locale, in cazul in care instanta de contencios administrativ stabileste ca actul acestora a fost atacat in mod abuziv sau cu rea-credinta."
    9. Articolul 12 alineatul (2) se abroga.
    10. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    Consiliile locale ale comunelor, oraselor, precum si ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucuresti sunt compuse din consilieri alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, in conditiile stabilite de Legea privind alegerile locale."
    11. Articolul 14 alineatul (1) partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    (1) Numarul membrilor fiecarui consiliu local se stabileste prin ordin al prefectului, in functie de populatia comunei, orasului sau a subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucuresti, raportata de Comisia Nationala pentru Statistica la data de 1 ianuarie a anului in curs sau, dupa caz, la data de 1 iulie a anului care precede alegerile, dupa cum urmeaza:"
    12. Articolul 15 alineatul (1) literele b) si d) vor avea urmatorul cuprins:
    "b) calitatea de functionar al primariei comunei, orasului sau a subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucuresti si al aparatului propriu al consiliilor judetene, al prefecturilor, precum si de conducator al regiei autonome de interes local sau judetean si al serviciului public de specialitate al consiliului local sau judetean;"
    "d) calitatea de deputat, senator, secretar de stat si alte functii asimilate, consilier al Presedintelui Romaniei sau membru al Guvernului."
    13. La articolul 15, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (2^1), care va avea urmatorul cuprins:
    "(2^1) Incompatibilitatea intervine numai dupa validarea mandatului, cel in cauza trebuind sa opteze in termen de 10 zile, dupa care, daca acesta nu a optat pentru calitatea de consilier, in sedinta de consiliu urmatoare se va supune validarii mandatul supleantului acestuia de pe listele partidelor politice, aliantelor politice sau aliantelor electorale."
    14. La articolul 17, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (3^1), care va avea urmatorul cuprins:
    "(3^1) In cazul in care consilierul ales renunta la aceasta calitate inainte de sedinta de constituire, se supune validarii mandatul supleantului sau."
    15. Articolul 17 alineatele (4) si (5) vor avea urmatorul cuprins:
    "(4) Validarea sau invalidarea mandatelor se face prin vot secret, cu votul majoritatii consilierilor prezenti la sedinta. Persoana al carei mandat este supus validarii sau invalidarii nu participa la vot.
    (5) Consiliul este legal constituit, daca s-au validat mandatele a cel putin doua treimi din numarul consilierilor."
    16. Articolul 18 alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Dupa depunerea juramantului, consilierul care a condus sedinta de constituire declara consiliul legal constituit si propune alegerea presedintelui de sedinta, care preia conducerea lucrarilor."
    17. La articolul 19, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (1^1), care va avea urmatorul cuprins:
    "(1^1) Mandatul consilierului se suspenda in cazul numirii ca membru al Guvernului. Perioada de suspendare nu poate fi mai mare decat durata mandatului. In situatia in care inceteaza calitatea de membru al Guvernului, mandatul de consilier va fi reluat. Pe perioada suspendarii mandatului de consilier, locul sau in consiliu ramane vacant."
    18. Articolul 20 alineatul (2) literele d), h), i), j), k), m), n), t) si v) vor avea urmatorul cuprins:
    "d) aproba, la propunerea primarului, organigrama, numarul de personal din primarie, statul de functii si salarizarea, in limita mijloacelor financiare de care dispune, precum si regulamentul de organizare si functionare a acesteia. De asemenea, aproba, la propunerea primarului, organigramele si numarul de personal la regiile autonome si la serviciile publice de specialitate aflate sub autoritatea consiliului local;"
    "h) infiinteaza institutii si comercianti de interes local; hotaraste asupra concesionarii sau inchirierii de bunuri sau de servicii publice de interes local, precum si asupra participarii, cu capital social sau cu bunuri, la societati comerciale, pentru realizarea de lucrari si servicii de interes public local, in conditiile legii;"
    "i) numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, pe conducatorii comerciantilor si ai institutiilor publice de interes local, care se afla sub autoritatea sa;"
    "j) urmareste, controleaza si analizeaza activitatea comerciantilor si a institutiilor publice care se afla sub autoritatea sa;"
    "k) instituie norme specifice pentru institutiile publice si pentru comerciantii de interes local, care se afla sub autoritatea sa, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege;"
    "m) initiaza, analizeaza si aproba, in conditiile legii, planurile de organizare si de dezvoltare urbanistica a localitatilor din componenta unitatilor administrativ-teritoriale, precum si de amenajare a teritoriului, a celor de aparare impotriva inundatiilor si fenomenelor meteorologice periculoase, precum si masurile necesare realizarii acestora; aproba, potrivit competentelor legale, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local si asigura conditiile necesare realizarii lor, la termen si in conditii de calitate;"
    "n) asigura conditiile necesare bunei functionari a institutiilor de invatamant, sanitare, de cultura, de tineret si sport, potrivit legii; urmareste si analizeaza activitatea acestora;"
    "t) asigura apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si a libertatilor fundamentale ale cetatenilor; urmareste si analizeaza activitatea gardienilor publici, politiei, jandarmeriei, pompierilor si a formatiunilor de aparare civila;"
    "v) hotaraste, in conditiile legii, colaborarea sau asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice locale pentru realizarea unor lucrari si servicii de interes public;"
    19. La articolul 20 alineatul (2), dupa litera m) se introduce litera m^1), care va avea urmatorul cuprins:
    "m^1) atribuie sau schimba, in conditiile legii, denumiri de strazi, de piete si de obiective de interes local;"
    20. La articolul 20 alineatul (2), dupa litera r) se introduc literele r^1) si r^2), care vor avea urmatorul cuprins:
    "r^1) asigura protectia drepturilor copilului, potrivit legislatiei in vigoare;
    r^2) aproba criteriile pentru repartizarea locuintelor sociale;"
    21. La articolul 20 alineatul (2), dupa litera y) se introduce litera y^1), care va avea urmatorul cuprins:
    "y^1) hotaraste, in conditiile legii, finantarea, colaborarea sau asocierea cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali, in vederea realizarii in comun a unor proiecte de interes local."
    22. Articolul 20 alineatul (2) litera x) se abroga.
    23. Articolul 21 alineatul (3) se abroga.
    24. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    Primarul este obligat sa puna la dispozitia consilierilor, la cererea acestora, in termen de cel mult 20 de zile, conform regulamentului de functionare a consiliului local, informatiile necesare indeplinirii mandatului."
    25. Articolul 23 alineatul (6) va avea urmatorul cuprins:
    "(6) Ordinea de zi se aduce la cunostinta locuitorilor comunei sau ai orasului prin presa locala ori prin alt mijloc de publicitate. In unitatile administrativ-teritoriale in care o minoritate nationala are o pondere de peste 20% din numarul locuitorilor, ordinea de zi se aduce la cunostinta cetatenilor si in limba acesteia, la cerere."
    26. Dupa articolul 24 se introduce articolul 24^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 24^1
    Pentru participarea la sedintele consiliului si ale comisiilor pe domenii de specialitate, consilierul primeste o indemnizatie in cuantumul stabilit de lege."
    27. Articolul 25 alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In consiliile locale in care consilierii unei minoritati reprezinta cel putin o treime din numarul consilierilor, la sedintele de consiliu, la cerere, se poate folosi si limba minoritatii respective. In aceste cazuri, primaria va asigura prezenta unui traducator atestat. Documentele sedintelor de consiliu se intocmesc in limba romana."
    28. La articolul 25, dupa alineatul (3) se introduc alineatele (3^1) si (3^2), care vor avea urmatorul cuprins:
    "(3^1) Dezbaterile din sedintele consiliului se consemneaza intr-un proces-verbal, semnat de presedintele de sedinta, de secretar si de cel putin 3 consilieri.
    (3^2) Procesul-verbal si documentele care au fost dezbatute in sedinta se depun intr-un dosar special al sedintei respective, care va fi numerotat, semnat si sigilat de presedintele de sedinta, de secretar si de consilierii prevazuti la alin. (3^1), dupa aprobarea procesului-verbal. "
    29. Articolul 26 alineatele (1) si (3) se abroga.
    30. Articolul 26 alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) La inceputul fiecarei sedinte, secretarul prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare. Consilierii au dreptul sa conteste continutul procesului-verbal si sa ceara mentionarea exacta a opiniilor exprimate in sedinta anterioara. Dupa aprobarea procesului-verbal, secretarul propune alegerea de catre consilieri a presedintelui de sedinta. Acesta se alege prin vot deschis, cu majoritate simpla, pentru durata unei sedinte."
    31. Articolul 28 alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Hotararile privind administrarea domeniului public si privat al comunei sau al orasului, organizarea si dezvoltarea urbanistica a localitatilor si amenajarea teritoriului si asocierea cu alte consilii, institutii publice sau comercianti din tara si din strainatate se adopta cu votul a cel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie."
    32. Articolul 29 alineatele (1) si (4) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 29
    (1) Hotararile consiliului local se semneaza de catre presedintele de sedinta si se comunica primarului. In cazul in care presedintele de sedinta se afla in imposibilitate de a semna sau refuza sa semneze, hotararea va fi semnata de catre unul dintre consilierii prezenti."
    "(4) In conditiile prevazute la art. 23 alin. (6), hotararile se aduc la cunostinta cetatenilor si in limba acelor minoritati."
    33. Articolul 29 alineatul 83) se abroga.
    34. Articolul 31 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 31
    Problemele inscrise pe ordinea de zi a sedintei consiliului local nu pot fi dezbatute, daca nu sunt insotite de raportul de specialitate al compartimentului de resort din primarie, care va fi elaborat in termen de 30 de zile de la solicitarea initiatorului, precum si de avizul comisiei de specialitate a consiliului."
    35. Articolul 33 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 33
    (1) Consiliul local poate fi dizolvat, daca a adoptat hotarari repetate, care au fost anulate irevocabil de catre instanta de judecata intrucat au contravenit intereselor generale ale comunei, ale orasului, ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucuresti, ale statului sau au incalcat Constitutia si legile tarii."
    36. Articolul 35 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 35
    (1) La lucrarile consiliului local pot participa, fara drept de vot, prefectul, presedintele consiliului judetean, reprezentantii acestora, secretarul consiliului judetean, parlamentarii alesi in judet, precum si persoanele invitate de consiliul local, a caror prezenta este considerata utila.
    (2) Cetatenii satelor care nu au consilieri alesi in consiliile locale vor fi reprezentati la sedinte de catre un delegat satesc. Acesta este ales pe perioada unui mandat al consiliului local de catre o adunare sateasca, constituita din cate un reprezentant din fiecare familie, desfasurata in prezenta primarului sau a viceprimarului. La discutarea problemelor ce privesc satele respective, delegatii satesti vor fi invitati in mod obligatoriu. Votul acestora are caracter consultativ."
    37. La articolul 36, dupa alineatul (6) se introduce alineatul (6^1), care va avea urmatorul cuprins:
    "(6^1) Consiliile locale pot organiza, din proprie initiativa sau la initiativa primarului, dupa caz, comisii speciale de analiza si verificare, pe perioada determinata."
    38. Articolul 37 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 37
    (1) Comunele, orasele si municipiile au cate un primar si un viceprimar; municipiile resedinta de judet si sectoarele municipiului Bucuresti au cate un primar si doi viceprimari, iar municipiul Bucuresti are un primar general si patru viceprimari generali, alesi in conditiile legii."
    39. La articolul 37, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (3^1), care va avea urmatorul cuprins:
    "(3^1) Pe toata durata mandatului, calitatea de primar si de viceprimar este incompatibila cu:
    a) functiile si calitatile prevazute la art. 15, aplicate in mod corespunzator, cu exceptia celei prevazute la art. 40 alin. (2^1);
    b) orice alta functie de conducere detinuta de acestia."
    40. Articolul 38 alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:
    "(5) In caz de invalidare a mandatului primarului, se stabileste data alegerilor in termen de 25 de zile de la invalidare. Organizarea alegerilor se face in conditiile stabilite de Legea privind alegerile locale."
    41. Articolul 40 alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Mandatul inceteaza, inainte de termen, in caz de: deces; demisie; lipsa nemotivata de la mai mult de 3 sedinte ordinare, consecutive, ale consiliului; neemiterea, fara motive intemeiate, de dispozitii pe o perioada de 6 luni; incompatibilitate; schimbare a domiciliului intr-o alta unitate administrativ-teritoriala; imposibilitate de a fi exercitat pe o perioada mai mare de 6 luni; in cazul in care s-a constatat prin hotarare judecatoreasca, ramasa definitiva dupa validarea mandatelor, ca alegerea s-a facut prin frauda electorala sau prin orice alta incalcare a Legii privind alegerile locale; in cazul condamnarii definitive la o pedeapsa privativa de libertate, precum si in cazul punerii sub interdictie pentru debilitate sau alienare mintala ori in cazul pierderii drepturilor electorale."
    42. La articolul 40, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (2^1), care va avea urmatorul cuprins:
    "(2^1) In cazul numirii ca membru al Guvernului, mandatul primarului se suspenda. Perioada de suspendare nu poate fi mai mare decat durata mandatului. In situatia in care inceteaza calitatea de membru al Guvernului, mandatul de primar va fi reluat."
    43. Articolul 41 alineatele (1) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 41
    (1) Primarul poate fi demis din functie pentru motivele prevazute la art. 33 alin. (1), care se aplica in mod corespunzator. De asemenea, demiterea se poate face si in caz de neindeplinire sau de refuz repetat al atributiilor in exercitarea carora actioneaza si ca reprezentant al statului."
    "(3) Hotararea de demitere poate fi atacata de catre primar la instanta de contencios administrativ, in termen de 10 zile de la data aducerii la cunostinta potrivit alin. (2). In acest caz, procedura prealabila prevazuta de lege nu se mai efectueaza. Introducerea actiunii nu suspenda executarea masurii de demitere."
    44. Articolul 43 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 43
    (1) In exercitarea atributiilor de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara, precum si a sarcinilor ce-i revin din actele normative privitoare la recensamant, la organizarea si desfasurarea alegerilor, la aducerea la cunostinta cetatenilor a legilor, a altor asemenea atributii stabilite prin legi, precum si a celor prevazute la art. 44 alin. (1) lit. a), cu exceptia prevederilor referitoare la hotararile consiliului judetean, primarul actioneaza si ca reprezentant al statului in comuna, orasul sau subdiviziunea administrativ-teritoriala a municipiului in care a fost ales."
    45. Articolul 44 alineatul (1) literele d), i), k), s), u), v) si x) vor avea urmatorul cuprins:
    "d) prezinta consiliului, anual, de regula in luna decembrie, intr-o sedinta publica, o informare privind starea economica si sociala a comunei, a orasului sau a subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucuresti;"
    "i) elaboreaza planuri de aparare impotriva inundatiilor, a fenomenelor meteorologice periculoase, pe care le supune aprobarii consiliului local; ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, impreuna cu organele specializate ale statului. In acest scop, poate mobiliza si populatia, comerciantii si institutiile publice din comuna sau din oras, acestea fiind obligate sa execute masurile stabilite;"
    "k) indruma, supravegheaza si controleaza activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale;"
    "s) conduce serviciile publice locale, inclusiv serviciile de stare civila si de autoritate tutelara; supravegheaza realizarea masurilor de asistenta, ajutor social si protectie a drepturilor copilului;"
    "u) elaboreaza proiectul regulamentului de organizare si functionare a personalului din primarie, propune structura organizatorica, numarul de personal, statul de functii si salarizarea acestuia si le supune spre aprobare consiliului local;"
    "v) numeste si elibereaza din functie personalul din primarie, cu exceptia secretarului; propune consiliului local eliberarea din functie a conducatorilor comerciantilor si ai institutiilor publice de interes local, care se afla sub autoritatea consiliului local respectiv;"
    "x) controleaza activitatea personalului din primarie;"
    46. La articolul 44 alineatul (1), dupa litera k) se introduce litera k^1), care va avea urmatorul cuprins:
    "k^1) exercita controlul asupra activitatilor comerciale, de alimentatie publica si de prestari de servicii, in conditiile legii;"
    47. La articolul 44 alineatul (1), dupa litera p) se introduce litera p^1), care va avea urmatorul cuprins:
    "p^1) repartizeaza locuintele sociale pe baza criteriilor aprobate de consiliul local;"
    48. Articolul 46 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 46
    (1) Primarul deleaga viceprimarilor, prin dispozitie emisa in termen de 3O de zile de la validare, exercitarea unora dintre atributiile ce-i revin potrivit art. 44, cu precadere pe cele prevazute la lit. k), n), r), s) si y), cu exceptia celor prevazute la lit. a)-g), i), j), l), m) si p^1)."
    49. Articolul 47 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 47
    (1) Viceprimarul este ales cu votul secret al majoritatii consilierilor in functie. Durata mandatului viceprimarului este egala cu cea a mandatului consiliului local. Prevederile art. 37 alin. (2) si ale art. 40 alin. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator. Pe perioada exercitarii mandatului de viceprimar, drepturile si obligatiile ce ii revin in calitate de consilier se suspenda. Locul sau in consiliu, pe aceasta perioada, este ocupat de primul supleant de pe lista partidului politic, aliantei politice sau aliantei electorale din care face parte, dupa validarea mandatului acestuia.
    (2) Demiterea viceprimarului se face de catre consiliul local, la propunerea motivata a unei treimi din numarul consilierilor, prin hotarare adoptata cu votul a doua treimi din numarul consilierilor in functie. Prevederile art. 41 alin. (3) se aplica in mod corespunzator."
    50. Articolul 50 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 50
    (1) In cazul in care functia de primar devine vacanta, in caz de suspendare din functie, precum si in situatia prevazuta la art. 40 alin. (2^1), atributiile primarului vor fi exercitate, de drept, de catre viceprimar pana la validarea mandatului noului primar sau, dupa caz, pana la incetarea suspendarii. La municipiile resedinta de judet, la municipiul Bucuresti si la sectoarele acestuia, atributiile primarului vor fi exercitate de viceprimarul desemnat de consiliu, cu votul a jumatate plus unul din numarul consilierilor in functie."
    51. Articolul 51 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 51
    Fiecare primarie are un secretar, salarizat din bugetul local. Secretarul este functionar public, cu studii superioare juridice sau administrative. In mod exceptional, la comune si la orasele avand sub 30.000 de locuitori, in functia de secretar pot fi numite si persoane care au alte studii superioare sau bacalaureatul. Secretarul nu poate fi membru al unui partid politic sau al unei formatiuni politice, sub sanctiunea eliberarii din functie."
    52. Articolul 52 alineatele (1), (2), (4) si (5) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 52
    (1) Numirea secretarului se face de catre prefect, la propunerea primarului, pe baza de concurs sau examen."
    "(2) Concursul sau examenul se organizeaza de catre primar, potrivit legii, in termen de 30 de zile de la data la care postul a devenit vacant. Din comisia de examinare fac parte, in mod obligatoriu, cate un reprezentant al prefectului, al presedintelui consiliului judetean, al consiliului local si primarul. Ordinul de numire se emite in termen de cel mult 10 zile de la primirea rezultatului din partea comisiei de examinare."
    "(4) Eliberarea din functie a secretarului se face de catre prefect, la propunerea primarului sau a consiliului local, adoptata cu votul a cel putin jumatate plus unul din numarul consilierilor in functie."
    "(5) Sanctionarea disciplinara a secretarului se face de catre prefect, la propunerea primarului, a consiliului local, adoptata cu votul a cel putin jumatate plus unul din numarul consilierilor in functie, sau pe baza constatarilor facute de aparatul propriu al prefecturii, in conditiile legii."
    53. Articolul 53 alineatul (1) literele a), b), d) si f) vor avea urmatorul cuprins:
    "a) participa la sedintele consiliului local si asigura secretariatul tehnic al acestora, inclusiv consultanta juridica;"
    "b) sprijina buna functionare a compartimentelor si a activitatilor cu caracter juridic din cadrul primariei;"
    "d) urmareste rezolvarea corespondentei in termenul legal;"
    "f) asigura convocarea consiliului local si aduce la cunostinta publica ordinea de zi a sedintelor;"
    54. Articolul 53 alineatul (1) litera l) se abroga.
    55. Titlul sectiunii a 2-a a capitolului IV va avea urmatorul cuprins:
    "Serviciile publice ale comunei, ale orasului, ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucuresti si personalul din cadrul primariei".
    56. Articolul 54 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 54
    (1) Serviciile publice ale comunei, ale orasului si ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucuresti se organizeaza de catre consiliul local, in principalele domenii de activitate, potrivit specificului si nevoilor locale, cu respectarea prevederilor legale si in limita mijloacelor financiare de care dispune.
    (2) Serviciile publice sunt inzestrate cu mijloace materiale si banesti, in scopul satisfacerii intereselor comune ale colectivitatii. Ele sunt incadrate cu personal de specialitate care exercita atributiile ce le revin, potrivit competentelor legale."
    57. Articolul 55 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 55
    (1) Numirea si eliberarea din functie a personalului din serviciile publice ale comunei, ale orasului si ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucuresti se fac de catre conducatorii acestora, in conditiile legii.
    (2) Numirea si eliberarea din functie a personalului din primarie se fac de catre primar, in conditiile legii.
    (3) Consiliul local poate recomanda, motivat, primarului, eliberarea din functie a conducatorilor compartimentelor din primarie."
    58. La articolul 55, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (3^1), care va avea urmatorul cuprins:
    "(3^1) In conditiile prevazute la art. 23 alin. (6), in posturile care au, printre atributii, intretinerea de relatii cu publicul, oral sau in scris, vor fi incadrate, in numar corespunzator, persoane care cunosc si limba minoritatii respective."
    59. Articolul 56 se abroga.
    60. Articolul 57 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 57
    (1) Conditiile privind numirea, angajarea, promovarea, sanctionarea si eliberarea din functie, drepturile si obligatiile personalului din serviciile publice ale comunei, ale orasului si ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucuresti, precum si ale personalului din primarie sunt stabilite prin lege si regulamente.
    (2) Functionarii primariei sunt in serviciul colectivitatii locale. Ei se bucura de stabilitate in functie si se supun prevederilor statutului functionarului public."
    61. Articolul 58 alineatele (2) si (4) vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) In conditiile prevazute la art. 23 alin. (6), cetatenii apartinand minoritatilor nationale, in raporturile lor cu autoritatile administratiei publice locale si cu aparatul de lucru al acestora, se pot adresa, oral sau in scris, in limba lor materna si vor primi raspunsul in aceeasi limba. De asemenea, in aceste localitati, autoritatile administratiei publice locale vor asigura inscriptionarea denumirii localitatilor, a institutiilor publice si a unitatilor proprii, precum si afisarea anunturilor de interes public si in limba minoritatii respective. Actele oficiale se intocmesc in limba romana."
    "(4) In cazul in care reprezentantul autoritatii administratiei publice locale sau functionarul acesteia nu cunoaste limba minoritatii respective, se va folosi un traducator atestat, a carui prezenta va fi asigurata de primarie."
    62. Articolul 58 alineatul (3) se abroga.
    63. Articolul 59 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 59
    Primarul, viceprimarul, secretarul, impreuna cu personalul din subordinea ierarhica a primarului, constituie primaria comunei, orasului sau a subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului Bucuresti, institutie publica cu activitate permanenta, care aduce la indeplinire efectiva hotararile consiliului local si solutioneaza problemele curente ale colectivitatii locale in care functioneaza."
    64. Articolul 60 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 60
    (1) Consiliul judetean este autoritatea administratiei publice locale, organizat la nivelul judetului."
    65. Articolul 63 alineatul (1) partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 63
    (1) Consiliul judetean are urmatoarele atributii principale:"
    66. Articolul 63 alineatul (1) literele a), c), e), l), n), o), p) si r) vor avea urmatorul cuprins:
    "a) coordoneaza activitatea consiliilor locale ale comunelor si oraselor, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean;"
    "c) acorda consiliilor locale, primarilor, viceprimarilor, secretarilor si serviciilor publice ale comunelor si oraselor sprijin si asistenta tehnica, juridica si de orice alta natura, la cererea acestora;"
    "e) adopta strategii, programe si prognoze de dezvoltare economico-sociala a judetului si urmareste realizarea acestora;"
    "l) aproba organigrama, numarul de personal, statul de functii si salarizarea functionarilor din aparatul propriu, in limita mijloacelor financiare de care dispune, precum si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu;"
    "n) hotaraste, in conditiile legii, infiintarea de institutii si societati comerciale de interes judetean;"
    "o) numeste si elibereaza din functie pe conducatorii societatilor comerciale si ai institutiilor publice de sub autoritatea sa; urmareste si controleaza activitatea lor, analizand trimestrial rapoarte ale acestora;"
    "p) instituie norme orientative pentru regiile autonome si pentru societatile comerciale de sub autoritatea sa, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege;"
    "r) infiinteaza institutii social-culturale, pentru protectia drepturilor copilului, sanitare si asigura buna lor functionare."
    67. La articolul 63 alineatul (1), dupa litera n) se introduc literele n^1) si n^2), care vor avea urmatorul cuprins:
    "n^1) hotaraste dobandirea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat si de servicii publice de interes judetean, in conditiile legii;
    n^2) hotaraste participarea cu bunuri si capital social la societatile comerciale, pentru realizarea de lucrari si servicii de interes judetean, in conditiile legii."
    68. La articolul 63 alineatul (1), dupa litera t) se introduc literele t^1) si t^2), care vor avea urmatorul cuprins:
    "t^1) hotaraste, in conditiile legii, asocierea sau colaborarea cu organizatii neguvernamentale, in vederea realizarii unor proiecte de interes comun;
    t^2) coordoneaza activitatea Corpului gardienilor publici."
    69. Articolul 63 alineatul (1) literele s) si t) se abroga.
    70. Articolul 66 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 66
    Consiliul judetean, in exercitarea atributiilor ce-i revin, adopta hotarari, dispozitiile art. 28 aplicandu-se in mod corespunzator. Hotararile se semneaza de presedintele consiliului judetean sau de vicepresedintele care a condus sedinta."
    71. Articolul 67 alineatele (3) si (4) vor avea urmatorul cuprins:
    "(3) Presedintele si vicepresedintii consiliului judetean, precum si membrii delegatiei permanente se aleg cu votul majoritatii consilierilor in functie.
    (4) Eliberarea din functie a presedintelui se poate face de catre consiliul judetean, la propunerea a cel putin o treime din numarul consilierilor, daca sunt intrunite cerintele prevazute de lege pentru demiterea primarului si numai cu votul a doua treimi din numarul consilierilor in functie."
    72. La articolul 67, dupa alineatul (4) se introduce alineatul (4^1), care va avea urmatorul cuprins:
    "(4^1) Eliberarea vicepresedintilor si a celorlalti membri ai delegatiei permanente se poate face de catre consiliul judetean, la propunerea a cel putin o treime din numarul consilierilor si numai cu votul a doua treimi din numarul celor in functie."
    73. Articolul 68 alineatul (1) partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 68
    (1) Delegatia permanenta a consiliului judetean indeplineste urmatoarele atributii principale:"
    74. La articolul 68, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (1^1), care va avea urmatorul cuprins:
    "(1^1) Delegatia permanenta indeplineste, intre sedintele ordinare ale consiliului judetean, si atributiile acestuia prevazute la art. 63 alin. (1) lit. c), i), s) si t^2)."
    75. La articolul 68, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (2^1), care va avea urmatorul cuprins:
    "(2^1) In exercitarea atributiilor sale, delegatia permanenta emite decizii, semnate de catre presedinte. Ele devin executorii dupa ce au fost comunicate celor interesati, respectiv dupa aducerea la cunostinta publica."
    76. Articolul 69 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 69
    La sedintele delegatiei permanente poate asista, in calitate de invitat, prefectul sau reprezentantul acestuia."
    77. Articolul 70 alineatele (1) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 70
    (1) Presedintele consiliului judetean este seful administratiei publice locale, organizata la nivelul judetului, si raspunde de buna functionare a compartimentelor de specialitate din aparatul propriu al consiliului judetean, precum si a societatilor comerciale de sub autoritatea consiliului."
    "(3) Aparatul propriu al consiliului judetean este subordonat presedintelui acestuia. Personalul din aparatul propriu se bucura de stabilitate in functie si se supune reglementarilor statutului functionarului public."
    78. Articolul 71 alineatul (1) litera h) va avea urmatorul cuprins:
    "h) prezinta consiliului, anual sau ori de cate ori este necesar, informari cu privire la modul de indeplinire a atributiilor proprii."
    79. La articolul 71 alineatul (1), dupa litera h) se introduc literele h^1) si h^2), care vor avea urmatorul cuprins:
    "h^1) convoaca, cel putin o data pe luna sau ori de cate ori este necesar, delegatia permanenta a consiliului judetean;
    h^2) propune consiliului judetean, spre aprobare, organigrama, numarul de personal, statul de functii si salarizarea functionarilor aparatului propriu."
    80. La articolul 71, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (1^1), care va avea urmatorul cuprins:
    "(1^1) Presedintele consiliului judetean, in situatii deosebite, cand este in imposibilitatea exercitarii unora dintre atributiile sale, le poate delega unui vicepresedinte."
    81. Articolul 73 alineatele (1), (2), (5), (6) si (7) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 73
    (1) Fiecare consiliu judetean si Primaria Municipiului Bucuresti au cate un secretar, respectiv un secretar general, salarizat din bugetul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti. Secretarul este functionar public si are studii superioare juridice sau administrative. Secretarul nu poate fi membru al vreunui partid politic sau formatiune politica, sub sanctiunea eliberarii din functie."
    "(2) Numirea secretarului consiliului judetean si a secretarului general al Primariei Municipiului Bucuresti se face de catre Departamentul pentru Administratie Publica Locala, la propunerea presedintelui consiliului judetean, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti, pe baza de concurs sau de examen, organizate potrivit legii, in termen de 30 de zile de la data la care postul a devenit vacant. Din comisia de examinare va face parte si un reprezentant al consiliului judetean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti."
    "(5) Eliberarea din functie a secretarului consiliului judetean si a secretarului general al Primariei Municipiului Bucuresti se face de catre Departamentul pentru Administratie Publica Locala, la propunerea consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, adoptata cu votul a cel putin jumatate plus unul din numarul consilierilor in functie, la initiativa presedintelui acestuia, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti, sau a unei treimi din numarul consilierilor."
    "(6) Secretarului consiliului judetean si secretarului general al Primariei Municipiului Bucuresti le sunt aplicabile, in mod corespunzator, dispozitiile prezentei legi privitoare la secretarul primariei comunei sau a orasului."
    "(7) Secretarul consiliului judetean si secretarul general al Primariei Municipiului Bucuresti exercita, potrivit legii, atributiile care revin judetului, respectiv municipiului Bucuresti, in domeniile starii civile, autoritatii tutelare si protectiei drepturilor copilului, sprijinind compartimentele de specialitate din aparatul propriu al consiliului judetean sau, dupa caz, al Primariei Municipiului Bucuresti, in al caror obiect de activitate intra aceste atributii, precum si din institutiile de specialitate subordonate acestora."
    82. Articolul 73 alineatul (3) se abroga.
    83. La articolul 73, dupa alineatul (5) se introduce alineatul (5^1), care va avea urmatorul cuprins:
    "(5^1) Sanctionarea disciplinara a secretarului consiliului judetean si a secretarului general al Primariei Municipiului Bucuresti se face de catre Departamentul pentru Administratie Publica Locala pentru abaterile constatate de acesta sau la propunerea consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu votul a cel putin jumatate plus unul din numarul consilierilor in functie, dupa cercetarea prealabila."
    84. Articolul 74 alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Dizolvarea de drept a consiliului judetean, in cazul in care nu se intruneste timp de 6 luni consecutiv, precum si in situatia in care numarul consilierilor s-a redus sub jumatate plus unul si nu se poate completa prin supleanti, se comunica prefectului si Guvernului de catre secretar. Dupa efectuarea verificarilor necesare, Guvernul emite o hotarare prin care ia act de dizolvarea consiliului judetean."
    85. Articolul 77 alineatele (1) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 77
    (1) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti exercita urmatoarele atributii principale:
    a) aleg, din randul consilierilor, pe viceprimari;
    b) aproba regulamentul de functionare a consiliului pe baza regulamentului-cadru orientativ, aprobat de Guvern;
    c) elaboreaza studii, prognoze orientative si programe de dezvoltare economico-sociala, pe care le supune spre aprobare Consiliului General al Municipiului Bucuresti;
    d) aproba, la propunerea primarului, organigrama, numarul de personal din primarie, statul de functii si salarizarea, in limita mijloacelor financiare de care dispune, precum si regulamentul de organizare si functionare a primariei. De asemenea, aproba, la propunerea primarului, organigramele si numarul de personal la serviciile publice ale sectoarelor;
    e) aproba bugetul local, formarea, administrarea si executarea acestuia; aproba virarile de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare; aproba imprumuturile si contul de incheiere a exercitiului bugetar;
    f) stabilesc taxe locale, precum si taxe speciale, in conditiile legii;
    g) administreaza domeniul public si privat al sectorului;
    h) infiinteaza institutii de interes local si comercianti; hotarasc asupra concesionarii sau inchirierii de bunuri sau de servicii publice de interes local, precum si asupra participarii, cu capital social sau cu bunuri, la societati comerciale, pentru realizarea de lucrari si servicii de interes public local, in conditiile legii;
    i) numesc si elibereaza din functie, in conditiile legii, pe conducatorii comerciantilor si ai institutiilor publice de interes local, care se afla sub autoritatea lor;
    j) urmaresc, controleaza si analizeaza activitatea comerciantilor si a institutiilor publice, care se afla sub autoritatea lor;
    k) instituie norme specifice pentru institutiile publice si comerciantii de interes local, care se afla sub autoritatea lor, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege;
    l) organizeaza servicii publice de gospodarie comunala si altele, in conditii de eficienta si operativitate, si asigura buna functionare a acestora;
    m) aproba, in conditiile legii, planurile urbanistice de detaliu ale sectoarelor, pe care le comunica Consiliului General al Municipiului Bucuresti;
    n) asigura conditiile necesare bunei functionari a institutiilor de invatamant, sanitare, de cultura, de tineret si sport, potrivit legii; urmaresc si analizeaza activitatea acestora;
    o) iau masuri pentru crearea conditiilor necesare petrecerii timpului liber al cetatenilor si asigura desfasurarea activitatilor stiintifice, culturale, artistice, sportive si de agrement;
    p) actioneaza pentru refacerea si protectia mediului inconjurator, in scopul cresterii calitatii vietii; contribuie la protectia si conservarea monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor si rezervatiilor naturale;
    r) contribuie la realizarea masurilor de protectie si asistenta sociala;
    s) asigura protectia drepturilor copilului, in conditiile legii;
    s) aproba criteriile pentru repartizarea locuintelor sociale, in conditiile legii;
    t) asigura libertatea comertului si a concurentei loiale si incurajeaza libera initiativa, in conditiile legii;
    t) infiinteaza si asigura functionarea unor institutii de binefacere de interes local;
    u) asigura apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si a libertatilor fundamentale ale cetatenilor;
    v) organizeaza targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractii si asigura buna functionare a acestora;
    x) hotarasc, in conditiile legii, colaborarea sau asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice locale pentru realizarea unor lucrari si servicii de interes public;
    y) sprijina activitatea cultelor religioase, in conditiile legii;
    z) hotarasc, in conditiile legii, colaborarea sau asocierea cu organizatii neguvernamentale, in vederea realizarii in comun a unor proiecte de interes local."
    "(3) Primarii si viceprimarii sectoarelor municipiului Bucuresti functioneaza in conditiile prevazute de prezenta lege pentru primarii si viceprimarii comunelor si oraselor si exercita atributiile stabilite prin prezenta lege pentru primarii si viceprimarii comunelor si oraselor, cu exceptia celei prevazute la art. 44 alin. (1) lit. l), care se exercita numai de catre primarul general al municipiului Bucuresti."
    86. La articolul 77, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (1^1), care va avea urmatorul cuprins:
    "(1^1) Atributiile prevazute la alin. (1) lit. g), h) si x) vor putea fi exercitate numai pe baza hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Bugetele sectoarelor municipiului Bucuresti se aproba de catre consiliile locale ale acestora, cu acordul Consiliului General al Municipiului Bucuresti."
    87. La articolul 77, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (3^1), care va avea urmatorul cuprins:
    "(3^1) Secretarilor primariilor sectoarelor municipiului Bucuresti le sunt aplicabile, in mod corespunzator, prevederile art. 51-53."
    88. Articolul 78 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 78
    Dispozitiile art. 106-121 privind pe prefectul judetului si Comitetul director teritorial se aplica in mod corespunzator si prefectului municipiului Bucuresti, respectiv Comitetului director teritorial, organizat pe langa prefectura."
    89. Dupa articolul 78 se introduce un nou capitol, care devine capitolul VII "Colaborari, cooperari, asocieri si infratiri", cuprinzand articolele 78^1-78^5, care vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 78^1
    Consiliile locale si judetene au dreptul sa hotarasca stabilirea legaturilor de colaborare, cooperare, asociere si infratire a unitatii administrativ-teritoriale cu unitati sau asociatii administrativ-teritoriale similare din strainatate, in scopul promovarii unor interese comune, respectand legislatia in vigoare.
    Art. 78^2
    Consiliile locale si judetene au dreptul sa hotarasca aderarea la asociatii internationale care reunesc autoritati ale administratiei publice locale, in vederea promovarii unor interese comune.
    Art. 78^3
    Acordurile de colaborare, cooperare, asociere, infratire si aderare, realizate de catre consiliile locale sau judetene, se incheie in conditiile prezentei legi.
    Art. 78^4
    Proiectul de acord va fi comunicat prefectului judetului respectiv si Ministerului Afacerilor Externe, pentru consultare.
    Art. 78^5
    Consiliile locale si judetene au dreptul sa hotarasca stabilirea legaturilor de colaborare si asociere cu comercianti din tara sau din strainatate, in scopul realizarii unor proiecte de interes public."
    90. Capitolul VII "Bunuri si lucrari" devine capitolul VIII.
    91. Articolul 82 alineatul (3) devine articolul 84 alineatul (1^1).
    92. Articolul 84 alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 84
    (1) Consiliile locale si judetene hotarasc ca bunurile ce apartin domeniului public, de interes local sau judetean, dupa caz, sa fie date in administrarea societatilor comerciale de interes local, respectiv judetean, si institutiilor publice, sa fie concesionate ori inchiriate. De asemenea, ele hotarasc cu privire la cumpararea si vanzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judetean, in conditiile legii.
    (2) Vanzarea, concesionarea, inchirierea si utilizarea in sistem de leasing a bunurilor apartinand domeniului privat se fac prin licitatie publica, in conditiile legii."
    93. Articolul 85 devine articolul 86.
    94. Articolul 86 devine articolul 85 si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 85
    Consiliile locale si judetene pot da in folosinta gratuita, pe termen limitat, imobile din patrimoniul lor societatilor si institutiilor de utilitate publica sau de binefacere, recunoscute ca persoane juridice, si serviciilor publice de interes local, in scopul indeplinirii unor activitati care satisfac cerintele cetatenilor din comuna, oras sau judet."
    95. Capitolul VIII "Administrarea finantelor publice" devine capitolul IX.
    96. Articolul 92 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 92
    Veniturile locale la nivel de unitate administrativ-teritoriala sunt constituite din sursele realizate pe teritoriul acesteia si din alte surse, in conformitate cu dispozitiile legale."
    97. Articolul 98 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 98
    Constatarea, asezarea si urmarirea incasarii veniturilor bugetelor locale se realizeaza prin compartimentele de specialitate ale primariilor, respectiv ale consiliilor judetene, in conditiile legii."
    98. Articolul 99 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 99
    (1) In bugetele locale se inscriu, la capitolul <<Cheltuieli>>, sumele destinate activitatilor care se finanteaza de la aceste bugete, in conditiile legii."
    99. Articolul 101 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 101
    In bugetele locale se inscriu, la capitolul <<Cheltuieli>>, si sumele necesare pentru salarizarea presedintelui si a vicepresedintilor consiliilor judetene, a primarilor, viceprimarilor, secretarilor, precum si pentru acordarea indemnizatiilor pentru consilieri, in conditiile stabilite prin regulamentele acestor consilii pentru plata functionarilor primariei si ai aparatului propriu al consiliului judetean, precum si pentru reprezentare si protocol."
    100. Articolul 102 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 102
    In fiecare buget local se va prevedea distinct fondul de rezerva din care se pot aproba credite suplimentare, potrivit legii, care se utilizeaza in cazul in care creditele deschise prin buget pentru necesitati curente nu sunt suficiente."
    101. Capitolul IX "Prefectul" devine capitolul X.
    102. La articolul 110 alineatul (1), dupa litera a) se introduce litera a^1), care va avea urmatorul cuprins:
    a^1) asigura realizarea strategiei si a obiectivelor din programul Guvernului;"
    103. Articolul 110 alineatul (1) literele b) si c) vor avea urmatorul cuprins:
    "b) exercita controlul cu privire la legalitatea actelor administrative ale autoritatilor administratiei publice locale, organizate la nivel de unitate administrativ-teritoriala;
    c) avizeaza numirea sau eliberarea din functie a conducatorilor serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale; in situatii bine motivate, prefectul poate retrage avizul acordat. Avizul are caracter consultativ;"
    104. Articolul 111 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 111
    (1) In exercitarea controlului cu privire la legalitatea actelor autoritatilor administratiei publice locale, prefectul poate ataca, in fata instantei de contencios administrativ, actele acestora, precum si pe cele ale presedintelui consiliului judetean si ale delegatiei permanente, cu exceptia celor de gestiune curenta, daca le considera ilegale. Actul atacat este suspendat de drept.
    (2) Cu 10 zile inaintea introducerii actiunii, prefectul va solicita autoritatilor administratiei publice locale, cu motivarea necesara, sa reanalizeze actul socotit ilegal, in vederea modificarii sau, dupa caz, a revocarii acestuia.
    (3) In situatia modificarii sau revocarii actului in cauza, secretarul va comunica prefectului, de indata, solutia adoptata.
    (4) In cazul in care actiunea prefectului a fost respinsa, suspendarea actului atacat inceteaza de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti. Actiunea este scutita de taxa de timbru."
    105. Dupa articolul 114 se introduce articolul 114^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 114^1
    (1) In lipsa prefectului, subprefectul indeplineste atributiile ce revin acestuia, in toate cazurile prevazute de actele normative in vigoare.
    (2) Subprefectul urmareste activitatea privind realizarea programului si a strategiilor guvernamentale si teritoriale.
    (3) Subprefectul asigura, la nivelul judetului, organizarea, functionarea si conducerea Comisiei consultative de dialog social intre administratia publica, sindicate si patronat.
    (4) Subprefectul indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de Guvern."
    106. Articolul 115 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 115
    (1) Prefectura are un aparat propriu, ale carui structura si atributii se stabilesc prin hotarare a Guvernului."
    107. La articolul 115, dupa alineatul (1) se introduc alineatele (1^1), (1^2), (1^3), (1^4), (1^5) si (1^6), care vor avea urmatorul cuprins:
    "(1^1) In judetele cu o suprafata intinsa, cu localitati amplasate la mari distante de resedinta judetului sau in mari aglomerari urbane, prefectul poate organiza, cu aprobarea Departamentului pentru Administratie Publica Locala, oficii prefecturale.
    (1^2) Oficiile prefecturale sunt componente ale structurii aparatului propriu al prefecturii, in subordinea directa a prefectului, si sunt conduse de un director, ale carui numire si eliberare se fac de catre prefect.
    (1^3) Conducerea operativa a aparatului propriu al prefecturii este asigurata de un secretar general, care are studii superioare, de regula juridice sau administrative. Acesta face parte din aparatul propriu, se bucura de stabilitate in functie si, impreuna cu personalul din aparatul propriu, se supune reglementarilor cuprinse in statutul functionarului public.
    (1^4) Numirea secretarului general se face de catre Departamentul pentru Administratie Publica Locala, la initiativa prefectului. Aceasta se face pe baza de concurs sau de examen, organizat, potrivit legii, de catre prefect, in termen de 30 de zile de la data la care postul a devenit vacant. Din comisia de examinare va face parte, in mod obligatoriu, un reprezentant al Departamentului pentru Administratie Publica Locala. Emiterea dispozitiei de numire se va face in termen de cel mult 10 zile de la primirea propunerii.
    (1^5) Eliberarea din functie a secretarului general se face de catre Departamentul pentru Administratie Publica Locala, la initiativa prefectului, in conditiile legii.
    (1^6) Sanctionarea disciplinara a secretarului general se face de catre Departamentul pentru Administratie Publica Locala, din proprie initiativa sau la propunerea prefectului."
    108. Articolul 115 alineatul (3) se abroga.
    109. Titlul sectiunii a 2-a "Comisia administrativa" din capitolul X se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Comitetul director teritorial"
    110. Articolul 116 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 116
    (1) In fiecare judet si in municipiul Bucuresti se organizeaza, pe langa prefecturi, Comitetul director teritorial.
    (2) Comitetul director teritorial este compus din: prefect - ca presedinte -, subprefect, secretarul general de prefectura si conducatorii serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale organizate la nivelul judetului si al municipiului Bucuresti, directorii regiilor autonome cu sediul in judet, precum si directorii sucursalelor regiilor autonome de interes national din judetele respective.
    (3) In lipsa prefectului, lucrarile comisiei vor fi conduse de subprefect."
    111. Articolul 117 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 117
    Comitetul director teritorial se convoaca de catre prefect, din proprie initiativa, trimestrial si ori de cate ori este necesar. La lucrarile comisiei vor fi invitati presedintele consiliului judetean sau, dupa caz, primarul general al municipiului Bucuresti, primarul municipiului resedinta de judet, primari ai localitatilor din judet, precum si oricare alte persoane a caror prezenta este apreciata ca necesara."
    112. Articolul 118 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 118
    (1) Comitetul director teritorial elaboreaza, anual, pe baza programului de guvernare, propriul program al judetului sau al municipiului Bucuresti, pe care il comunica serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale, regiilor autonome de interes national si sucursalelor acestora din judetul respectiv, precum si, spre informare, autoritatilor administratiei publice locale.
    (2) Comitetul director teritorial sprijina serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale organizate la nivelul judetului si al municipiului Bucuresti, activitatea regiilor autonome de interes national sau a sucursalelor acestora cu activitati pe teritoriul judetului, precum si serviciile publice ale administratiei publice locale."
    113. Articolul 119 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 119
    (1) In activitatea sa, Comitetul director teritorial adopta, prin vot deschis, hotarari care se semneaza de catre presedinte si sunt obligatorii pentru serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale organizate in judete si in municipiul Bucuresti.
    (2) Lucrarile Comitetului director teritorial se realizeaza prin aparatul prefecturii."
    114. Articolul 120 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 120
    Divergentele dintre serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale organizate in judete sau in municipiul Bucuresti si autoritatile administratiei publice locale organizate la nivelul judetului se mediaza de catre Guvern."
    115. Articolul 121 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 121
    Ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale sunt obligate sa comunice prefectilor si autoritatilor administratiei publice locale organizate la nivelul judetelor ordinele, instructiunile si indrumarile pe care le transmit serviciilor publice descentralizate."
    116. Articolul 122 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 122
    Asigurarea indeplinirii atributiilor care revin Guvernului cu privire la administratia publica locala, inclusiv controlul exercitarii de catre primar a atributiilor delegate, se realizeaza de catre Departamentul pentru Administratie Publica Locala, prin personalul propriu, care va fi sprijinit, la cerere, de specialisti din aparatul ministerelor, al celorlalte organe ale administratiei publice centrale, precum si de sefii serviciilor publice descentralizate din judet. Departamentul pentru Administratie Publica Locala propune Guvernului luarea masurilor corespunzatoare."
    117. Capitolul X "Dispozitii tranzitorii si finale" devine capitolul XI.
    118. Articolul 124 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 124
    (1) Primarii si viceprimarii, primarul general al municipiului Bucuresti, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene, consilierii, secretarii si personalul din primarii si din aparatul propriu al consiliilor judetene raspund, dupa caz, material, civil, administrativ sau penal, pentru faptele savarsite in exercitarea atributiilor care le revin, in conditiile legii."
    119. Articolul 126 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 126
    (1) Pana la noua reorganizare administrativ-teritoriala a tarii, sectorul agricol Ilfov va avea statut de judet, cu denumirea judetul Ilfov, avand resedinta in municipiul Bucuresti.
    (2) Serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale aferente judetului Ilfov se organizeaza si functioneaza conform legii."
    120. Articolul 128 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 128
    (1) Pana la intrarea in vigoare a statutului functionarilor publici, secretarul poate contesta, la instanta de contencios administrativ, actele privind eliberarea din functie sau sanctionarea sa disciplinara.
    (2) Secretarii comunei, orasului, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucuresti, respectiv ai judetului, in functie la data prezentei legi, devin secretari ai primariei, respectiv ai consiliului judetean, in care functioneaza, fara vreo alta formalitate. Secretarul municipiului Bucuresti, in functie la data prezentei legi, devine secretar general al Primariei Municipiului Bucuresti, fara vreo alta formalitate.
    (3) Directorii generali ai prefecturilor, in functie la data prezentei legi, devin secretari generali ai prefecturilor in care functioneaza, fara vreo alta formalitate."
    121. Articolul 129 alineatul (2) se abroga.
    122. Articolul 131 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 131
    Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei."
    Art. 2
    Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 79 din 18 aprilie 1996, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica, dandu-se capitolelor, sectiunilor, articolelor si alineatelor o noua numerotare.

                 PRIM-MINISTRU
                VICTOR CIORBEA

                       Contrasemneaza:
                       Ministru delegat pe
                       langa primul-ministru
                       pentru coordonarea
                       Secretariatului General
                       al Guvernului si a
                       Departamentului pentru
                       Administratie Publica Locala,
                       Remus OprisSmartCity5

COMENTARII la OUG 22/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 22 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu