E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 739 din  3 iulie 2003

privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 495 din  9 iulie 2003


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile Hotararii Parlamentului nr. 16/2003 privind modificarea structurii si componentei Guvernului si ale art. XVI al titlului III din cartea a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei,
    in temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, al art. 5 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile ulterioare, si al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului este organ de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Guvernului, cu personalitate juridica, care preia activitatea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului.
    (2) Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului aplica strategia si Programul Guvernului, in vederea promovarii politicilor in domeniile: agricultura, piscicultura, industrie alimentara, dezvoltare rurala, sanitar veterinar, paduri, ape si protectia mediului.
    (3) Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului este autoritatea centrala care asigura dezvoltarea durabila a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii, a fondului forestier national, gospodarirea si exploatarea lui rationala, precum si a vegetatiei forestiere din afara acestuia si are rolul de a utiliza mecanismele financiare pentru stimularea si valorificarea productiei in conformitate cu cerintele economiei de piata.
    (4) Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului realizeaza politica in domeniile apelor si protectiei mediului, la nivel national, elaboreaza strategia si reglementarile specifice de dezvoltare si armonizare a acestor activitati in cadrul politicii generale a Guvernului, asigura si coordoneaza aplicarea strategiei Guvernului in domeniile respective, indeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteza, coordonare si control in aceste domenii.
    Art. 2
    Sediul Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului este in municipiul Bucuresti, bd. Carol I nr. 24, sectorul 3.
    Art. 3
    Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului exercita urmatoarele functii:
    a) de strategie, prin care se elaboreaza, in conformitate cu politica economica a Guvernului si tendintele pe plan mondial, strategia de dezvoltare a agriculturii, pisciculturii, industriei alimentare, a silviculturii, apelor si protectiei mediului si se proiecteaza instrumentele financiare necesare;
    b) de reglementare, prin care se asigura, in conformitate cu strategia, realizarea cadrului juridic si elaborarea reglementarilor specifice activitatilor din domeniul agriculturii, industriei alimentare, silviculturii, apelor si protectiei mediului;
    c) de administrare, prin care se asigura administrarea proprietatii publice si private a statului, precum si gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil, in domeniul sau de activitate;
    d) de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului sau al Guvernului Romaniei, reprezentarea pe plan intern si extern, in domeniul sau de activitate;
    e) de autoritate de stat, prin care se asigura urmarirea si controlul aplicarii si respectarii reglementarilor in domeniul agriculturii, pisciculturii, industriei alimentare, apelor si protectiei mediului.

    CAP. 2
    Atributiile, structura organizatorica si conducerea ministerului

    SECTIUNEA 1
    Atributiile ministerului

    Art. 4
    In exercitarea functiilor sale Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului are urmatoarele atributii principale:
    1. asigura implementarea politicilor guvernamentale in domeniile sale de activitate, potrivit reglementarilor in vigoare;
    2. elaboreaza strategii si politici specifice in domeniile: agricultura, piscicultura, industrie alimentara, dezvoltare rurala, sanitar veterinar, imbunatatiri funciare pe terenurile agricole si silvice, paduri, ape si protectia mediului, pe care le supune Guvernului spre adoptare;
    3. elaboreaza si sustine, in domeniul sau de activitate, programe de dezvoltare rurala, la nivel national, regional si local;
    4. elaboreaza studii si fundamenteaza programe de dezvoltare a zonelor montane si a zonelor rurale defavorizate, in colaborare cu Ministerul Administratiei si Internelor si cu organismele internationale in domeniu;
    5. coordoneaza activitatea de avizare, promovare, realizare si monitorizare a obiectivelor de investitii specifice;
    6. elaboreaza studii si propune programe de mecanizare, modernizare si retehnologizare;
    7. coordoneaza activitatea de patrimoniu a institutiilor publice din subordine;
    8. coordoneaza si monitorizeaza privatizarea societatilor comerciale agricole la care statul este actionar majoritar si concesionarea terenurilor apartinand domeniului public sau privat al statului, aflate in administrarea unitatilor de sub autoritatea sa, precum si a terenurilor agricole sau a terenurilor cu amenajari piscicole, din administrarea societatilor comerciale la care statul este actionar, si a celorlalte bunuri si servicii din domeniul sau de activitate;
    9. coordoneaza si monitorizeaza activitatile de imbunatatiri funciare din domeniul agricol si silvic;
    10. coordoneaza si monitorizeaza concesionarea activelor Regiei Nationale a Padurilor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
    11. coordoneaza constituirea si monitorizeaza functionarea asociatiilor utilizatorilor de apa pentru irigatii, prin Oficiul de reglementare a asociatiilor utilizatorilor de apa pentru irigatii, potrivit legislatiei in vigoare;
    12. elaboreaza norme pentru atestarea persoanelor care desfasoara activitati de imbunatatiri funciare;
    13. fundamenteaza si elaboreaza programe privind protectia solului, a plantelor, a animalelor, a padurilor, a apelor si a mediului;
    14. asigura la nivel national controlul respectarii de catre persoanele juridice si fizice a reglementarilor din domeniile apelor si protectiei mediului;
    15. reprezinta Guvernul in relatiile cu organisme interne si internationale din domeniile agriculturii, silviculturii, apelor si protectiei mediului;
    16. emite acordurile de mediu, avizeaza licentele sau permisele speciale prevazute de actele normative in vigoare pentru activitatile de import-export sau supuse unui regim special de autorizare, certifica impreuna cu alte autoritati competente tehnologii, echipamente, produse si aparatura din domeniile sale de activitate si acorda asistenta tehnica de specialitate;
    17. a) asigura organizarea si dezvoltarea activitatii de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica in domeniile sale de activitate;
    b) initiaza elaborarea unor studii si cercetari necesare obiectului sau de activitate, pe baze contractuale, cu finantare din sursa unica, prin unitatile din subordinea, din coordonarea sau de sub autoritatea sa;
    c) valideaza rezultatele cercetarii, proiectarii si studiilor efectuate in domeniile sale de activitate si actioneaza pentru valorificarea lor;
    18. contracteaza cu unitatile din coordonarea sau de sub autoritatea sa, pe baza de negociere cu o singura sursa, urmatoarele lucrari in domeniile sale de activitate:
    a) studii, cercetari si rapoarte specifice privind starea si evolutia calitatii mediului;
    b) studii, cercetari si rapoarte privind obligatiile ce revin Romaniei in calitate de tara parte la conventiile internationale in domeniu, precum si cele la care doreste sa devina parte;
    c) studii si cercetari de fundamentare a politicilor, strategiilor si legislatiei de mediu in acord cu cerintele acquisului comunitar;
    d) studii, cercetari si rapoarte pentru Agentia Europeana de Mediu;
    e) studii si cercetari de fundamentare a indicatorilor si rapoarte privind datele statistice de mediu conform cerintelor la nivel national si european;
    f) studii si cercetari de evaluare a potentialului de utilizare durabila a resurselor naturale;
    19. asigura baza metodologica si atesta persoanele juridice pentru intocmirea studiilor de meteorologie, hidrologie si hidrogeologie, a studiilor de impact asupra surselor de apa si apelor riverane acestora, precum si pentru lucrarile construite pe ape sau in legatura cu apele, a studiilor si a proiectelor de gospodarire a apelor, pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajelor si altor lucrari hidrotehnice, precum si pentru executia lucrarilor specifice;
    20. asigura controlul in domeniul gospodaririi apelor si sigurantei in exploatare a barajelor si constata contraventiile pentru nerespectarea normelor legale in vigoare, aplica sanctiunile si sesizeaza organele de urmarire penala, potrivit prevederilor legale;
    21. organizeaza periodic actiuni de verificare a starii tehnice si functionale a lucrarilor hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor, indiferent de detinator, si stabileste masurile ce se impun;
    22. organizeaza si sprijina editarea publicatiilor de specialitate si de informare specifice;
    23. organizeaza, sprijina si urmareste elaborarea de studii si proiecte pentru investitii in domeniile protectiei mediului, gospodaririi apelor, meteorologiei si hidrologiei;
    24. elaboreaza si propune indicatori specifici de ramura si colaboreaza cu Institutul National de Statistica in scopul adaptarii continue a statisticii de ramura la cerintele nationale si al corelarii cu datele statistice internationale;
    25. organizeaza si exercita, potrivit legii, direct prin autoritatile teritoriale pentru protectia mediului, controlul privind respectarea legislatiei si a standardelor de protectie a mediului, aplica sanctiunile si stabileste masurile corespunzatoare situatiilor care contravin reglementarilor legale;
    26. promoveaza masurile necesare pentru conservarea naturii, a diversitatii biologice si pentru utilizarea durabila a componentelor acestora, stabileste regimul de administrare a retelei nationale de arii protejate, organizeaza si exercita controlul asupra respectarii acestuia;
    27. dezvolta cadrul legal pentru facilitarea accesului societatii civile la informatiile privind calitatea factorilor de mediu, precum si la elaborarea si aplicarea deciziilor in domeniile sale de activitate;
    28. avizeaza programele de exploatare a resurselor naturale ale tarii in raport cu cerintele dezvoltarii economico-sociale pe termen mediu si lung, formuleaza si propune autoritatilor nationale competente strategii si politici pentru mediu si dezvoltare durabila, corelate cu capacitatea de suport a ecosistemelor;
    29. propune autoritatilor competente sau, dupa caz, stabileste, in conditiile legii, instrumentele juridice, economico-financiare, institutionale si administrative, menite sa stimuleze si sa accelereze integrarea principiilor si obiectivelor strategiei nationale pentru mediu si dezvoltare durabila in strategiile sectoriale si locale pentru reforma si dezvoltare;
    30. propune si recomanda autoritatilor competente sau, dupa caz, stabileste masuri care sa asigure conformarea politicilor si programelor de dezvoltare regionala si locala cu politica si strategia nationala pentru mediu si dezvoltare durabila;
    31. initiaza direct sau prin unitatile aflate in subordine ori sub autoritate proiecte de parteneriat public-privat de interes national, negociaza, semneaza si realizeaza contractul de parteneriat public-privat, in conformitate cu prevederile legale in domeniu;
    32. initiaza, negociaza si asigura punerea in aplicare a dispozitiilor conventiilor si acordurilor internationale din sfera sa de competenta, din imputernicirea Guvernului, reprezinta interesele statului in diferite institutii si organisme internationale si dezvolta relatii de cooperare cu institutii si organizatii similare din alte state;
    33. intreprinde actiuni si initiative, potrivit competentelor stabilite de lege, pentru intensificarea participarii Romaniei la actiunile de cooperare bilaterala si multilaterala, la nivel subregional, regional si global, pentru valorificarea oportunitatilor si facilitatilor de asistenta financiara, tehnica, tehnologica, stiintifica;
    34. avizeaza, potrivit legii, planurile de interventie pentru cazurile de accident ecologic industrial, nuclear si participa la asigurarea interventiei;
    35. coordoneaza si raspunde de activitatile privind procesul de pregatire a aderarii la Uniunea Europeana pentru domeniile din sfera sa de competenta;
    36. exercita si alte responsabilitati, in conformitate cu dispozitiile legislatiei nationale si ale actelor juridice internationale la care Romania este parte, precum si cu prevederile Programului national de aderare la Uniunea Europeana;
    37. asigura relatia cu Parlamentul Romaniei, cu sindicatele si patronatele din sfera sa de activitate, cu populatia, precum si cu mass-media;
    38. coordoneaza actiunile de cooperare cu alte tari in domeniile sale de activitate si asigura aplicarea, in conditiile legislatiei in vigoare, a conventiilor si acordurilor, precum si controlul indeplinirii obligatiilor ce decurg din acestea;
    39. initiaza actiuni in domeniul sau de activitate, privind integrarea europeana; urmareste si raspunde de aplicarea prevederilor specifice din Acordul european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, si din Strategia nationala de pregatire, pentru aderarea Romaniei la Uniunea Europeana;
    40. asigura organizarea activitatilor prevazute de lege pentru apararea civila si pentru situatii de mobilizare;
    41. desfasoara activitati de control si inspectii privind respectarea legislatiei in domeniu, colaborand in actiunile sale cu celelalte organe de control abilitate;
    42. colaboreaza cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritatile administratiei publice locale si cu alte organisme interne si internationale interesate;
    43. initiaza si elaboreaza proiecte de acte normative in domeniile in care isi desfasoara activitatea;
    44. avizeaza proiecte de acte normative care au legatura cu domeniile in care isi desfasoara activitatea.
    Art. 5
    (1) Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului are urmatoarele atributii specifice:

    I. In domeniul agriculturii si alimentatiei:
    a) elaboreaza politici pe produs, in colaborare cu organizatiile interprofesionale pe produs;
    b) promoveaza programe si proiecte de acte normative, pentru stimularea si consolidarea pietei produselor agroalimentare;
    c) propune amendarea periodica, in functie de rezultate, a Programului Guvernului pentru agricultura si dezvoltare rurala;
    d) urmareste si sprijina formarea de exploatatii agricole conform prevederilor legale;
    e) colaboreaza cu asociatiile si fundatiile de profil in vederea sprijinirii producatorilor agricoli si intreprinde actiuni de asistenta si consultanta pentru sustinerea activitatii acestora;
    f) initiaza si sprijina actiunile privind dezvoltarea serviciilor specifice pentru producatorii agricoli, inclusiv prin dezvoltarea cooperatiei rurale;
    g) asigura coordonarea actiunilor de implementare tehnica si financiara a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura si dezvoltare rurala - Agentia SAPARD;
    h) acrediteaza si controleaza, in conditiile legii, agentii economici care produc, prelucreaza si comercializeaza produse agroalimentare;
    i) elaboreaza proiecte de standarde pentru produsele agroalimentare, in conformitate cu prevederile standardelor Codex Alimentarius, compatibile cu normele Organizatiei pentru Alimentatie si Agricultura - FAO si Organizatiei Mondiale a Sanatatii - OMS;
    j) coordoneaza si controleaza activitatea de pescuit si piscicultura; ia masuri de protectie a fondului piscicol prin inspectia de specialitate, potrivit legislatiei in vigoare;
    k) coordoneaza si controleaza activitatea de ameliorare si de reproductie a animalelor;
    l) coordoneaza activitatea privind producerea, controlul calitatii, comercializarea si folosirea semintelor si a materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante agricole;
    m) organizeaza activitatea de protectie a plantelor, stabileste norme de carantina fitosanitara, controleaza modul de aplicare a lor si avizeaza omologarea, producerea si utilizarea pesticidelor, potrivit legislatiei in vigoare;
    n) coordoneaza activitatea si elaboreaza strategia si programele de restructurare si privatizare ale societatilor nationale la care statul, prin Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, este actionar majoritar;
    o) coordoneaza elaborarea de masuri si asigura restructurarea si privatizarea societatilor comerciale pe actiuni cu capital majoritar de stat, din domeniul sau de activitate, si exercita, in numele statului, toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar la societatile comerciale ce detin in administrare terenuri agricole sau terenuri cu amenajari piscicole;
    p) controleaza modul in care sunt respectate normele privind evidenta, protectia, folosirea si ameliorarea fondului funciar de catre toti detinatorii de terenuri cu destinatie agricola, indiferent de forma de proprietate;
    q) avizeaza documentatiile privind scoaterea din circuitul agricol a terenurilor si schimbarea categoriei de folosinta a terenului agricol, potrivit reglementarilor in vigoare;
    r) coordoneaza programul privind realizarea lucrarilor de imbunatatiri funciare prioritare, potrivit legislatiei in vigoare;
    s) fundamenteaza si elaboreaza programele prioritare de ameliorare a terenurilor agricole, privind calitatea solului si pentru efectuarea de lucrari agrochimice;
    s) elaboreaza si promoveaza programe de sustinere financiara a producatorilor agricoli si urmareste derularea acestora;
    t) intocmeste si monitorizeaza studii si strategii privind promovarea produselor agroalimentare romanesti pe piete externe;
    t) organizeaza si coordoneaza, potrivit legii, activitatile sanitare veterinare, inclusiv strategia in domeniu, de control al medicamentelor si produselor biologice de uz veterinar, al alimentelor de origine animala si al furajelor, stabileste norme sanitare veterinare unice si obligatorii pentru toate persoanele juridice si fizice si controleaza modul de aplicare a acestora, potrivit legii;
    u) urmareste asigurarea unor standarde inalte de securitate a alimentatiei, prin punerea in practica a unor masuri specifice care sa conduca la diminuarea incidentei si la eliminarea bolilor transmisibile de la animale la om;
    v) asigura prevenirea introducerii pe teritoriul Romaniei a unor boli exotice sau epizootice la animale, precum si toate masurile sanitare veterinare ce vor fi luate in concordanta cu normele europene si internationale;
    w) coordoneaza activitatea de cercetare stiintifica si tehnologica agricola, de consultanta si de perfectionare profesionala;
    x) coordoneaza actiunea de implementare a Programului de realizare a Sistemului national antigrindina si de stimulare a precipitatiilor;
    z) asigura indeplinirea, prin intermediul Autoritatii de Management Program Operational Sectorial pentru Agricultura, Dezvoltare Rurala si Pescuit, a atributiilor stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 1.555/2002 privind desemnarea institutiilor si organismelor responsabile cu coordonarea, implementarea si gestionarea asistentei financiare comunitare prin instrumentele structurale.

    II. In domeniul padurilor:
    a) elaboreaza strategia de gospodarire si de exploatare rationala a resurselor fondului forestier national si a vegetatiei forestiere din afara acestuia;
    b) elaboreaza regulamente, instructiuni si norme tehnice specifice privind administrarea si gospodarirea durabila a fondului forestier national, a vegetatiei forestiere din afara acestuia, a fondului cinegetic si a celui piscicol din apele de munte;
    c) coordoneaza si controleaza activitatea de elaborare, in conceptie unitara, a amenajamentelor silvice, a studiilor sumare de amenajare a padurilor, precum si a studiilor de transformare a pasunilor impadurite;
    d) propune, pe baza amenajamentelor silvice, volumul maxim de masa lemnoasa care se exploateaza anual din paduri si din vegetatia forestiera, din afara fondului forestier national, pe categorii de destinatari si destinatii, in conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice;
    e) organizeaza cadastrul de specialitate in domeniul forestier, organizeaza si tine evidenta terenurilor cu destinatie forestiera si a celor cu vegetatie forestiera, din afara fondului forestier, indiferent de natura proprietatii, si urmareste furnizarea datelor necesare in vederea realizarii sistemului de cadastru general si coordoneaza executarea lucrarilor de geodezie, topografie, fotogrammetrie, cartografie in domeniul cadastrului forestier, precum si introducerea si intretinerea cadastrului forestier, cantitativ si calitativ, si asigura proiectarea si aplicarea in teren a organizarii teritoriului forestier;
    f) analizeaza si, dupa caz, aproba, in conditiile prevazute de lege, solicitarile de scoatere definitiva sau temporara din circuitul silvic a unor terenuri, precum si regularizarea perimetrelor padurii, conform reglementarilor in vigoare, indiferent de natura proprietatii;
    g) coordoneaza, impreuna cu factorii responsabili interesati, actiunile de impadurire a terenurilor degradate, inapte pentru alte folosinte, infiintarea perdelelor forestiere de protectie si asigura o conceptie unitara de amenajare a terenurilor degradate si de corectare a torentilor pe bazine hidrografice si perimetre de ameliorare; fundamenteaza necesitatea asigurarii resurselor financiare respective;
    h) organizeaza sistemul de supraveghere a starii de sanatate a padurilor, ia masuri pentru reconstructia forestiera a celor in declin si coordoneaza gospodarirea ariilor protejate din fondul forestier national;
    i) urmareste si sprijina dezvoltarea retelei de drumuri forestiere, urmarind asigurarea fondurilor necesare, potrivit legii;
    j) atribuie in gestiune, in conditiile legii, fondurile de vanatoare si exercita atributiile prevazute de lege in domeniul cinegetic;
    k) urmareste evolutia starii fondului forestier national si prezinta Guvernului rapoarte anuale;
    l) colaboreaza cu institutiile interesate la preluarea in fondul forestier al statului, in conditiile legii, a terenurilor degradate, proprietate publica sau privata, pentru ameliorarea carora detinatorii legali nu dispun de mijloacele necesare;
    m) atesta persoanele fizice si juridice pentru efectuarea de studii de teren, elaborarea documentatiilor tehnico-economice, precum si pentru executarea lucrarilor de imbunatatiri funciare in domeniul silvic; de asemenea, autorizeaza unitatile specializate pentru activitatea de amenajare si regenerare a padurilor;
    n) organizeaza si conduce prin unitatile silvice din subordine modul de gospodarire a padurilor proprietate privata si a celor proprietate publica apartinand unitatilor administrativ-teritoriale;
    o) organizeaza si coordoneaza activitatea de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica in domeniul silviculturii, sprijina dezvoltarea acestora si asigura folosirea rezultatelor obtinute la fundamentarea masurilor de gospodarire durabila a padurilor;
    p) autorizeaza unitatile specializate pentru elaborarea documentatiilor tehnico-economice referitoare la instalarea/reinstalarea si intretinerea vegetatiei forestiere de pe terenurile deteriorate ecologic, prin proiectarea si executarea de drumuri forestiere, pentru elaborarea amenajamentelor silvice, a studiilor sumare de amenajare, a studiilor de transformare a pasunilor impadurite, proiectarea si executarea lucrarilor de imbunatatiri funciare in fondul forestier, lucrari de ameliorare a terenurilor degradate si corectarea torentilor, precum si pentru alte lucrari silvice stabilite de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura;
    r) reglementeaza si aproba activitatile de management forestier din padurile proprietate privata si publica a unitatilor administrativ-teritoriale;
    s) coordoneaza si promoveaza documentatii de sinteza referitoare la fondul forestier national, organizeaza periodic elaborarea inventarului fondului forestier national si elaboreaza prognoze privind evolutia acestuia.

    III. In domeniul gospodaririi apelor:
    a) stabileste regimul de utilizare a resurselor de apa si asigura elaborarea de cercetari, studii, prognoze si strategii pentru domeniul gospodaririi cantitative si calitative a apelor, precum si elaborarea programelor de dezvoltare a lucrarilor, instalatiilor si amenajarilor de gospodarire a apelor;
    b) colaboreaza cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale pentru amenajarea complexa a bazinelor hidrografice, valorificarea unor noi surse de apa in concordanta cu dezvoltarea economico-sociala a tarii, protectia apelor impotriva epuizarii si degradarii, precum si pentru apararea impotriva efectelor distructive ale apelor;
    c) asigura reactualizarea schemelor-cadru de amenajare si gospodarire a apelor pe bazine sau pe grupe de bazine hidrografice si desfasurarea activitatilor de interes public in domeniul meteorologiei si hidrologiei;
    d) coordoneaza activitatea de avizare si de autorizare, din punct de vedere al gospodaririi apelor, al lucrarilor care se construiesc pe ape sau in legatura cu apele, activitatea de avizare a documentatiilor de evaluare a starii de siguranta in exploatare a barajelor existente si a proiectelor barajelor noi, precum si activitatea de emitere a autorizatiilor de functionare in conditii de siguranta a barajelor aflate in exploatare si a acordurilor de functionare in siguranta pentru barajele noi;
    e) organizeaza activitatea de avizare si reglementare a regimului de utilizare a surselor de ape minerale si geotermale;
    f) organizeaza intocmirea cadastrului apelor si a evidentei dreptului de folosire cantitativa si calitativa a apelor;
    g) asigura documentatiile necesare pentru concesionarea resurselor de apa si a lucrarilor de gospodarire a apelor care apartin domeniului public, iar, dupa caz, darea in administrare a acestora si urmareste indeplinirea de catre concesionar, respectiv administrator, a sarcinilor ce ii revin;
    h) stabileste strategia organizarii la nivel national a activitatilor de meteorologie, hidrologie si hidrogeologie, a sistemului de informare, prognoza si avertizare asupra fenomenelor hidrometeorologice periculoase si a sistemului de avertizare in caz de accident la constructiile hidrotehnice;
    i) stabileste metodologia de fundamentare a sistemului de plati in domeniul apelor, precum si procedura de elaborare a acesteia;
    j) dispune masuri de instituire a unui regim de supraveghere speciala sau de oprire a activitatii poluatorului ori a instalatiei care provoaca poluarea apelor;
    k) elaboreaza si promoveaza, potrivit legii, proiecte de acte normative, regulamente, instructiuni si norme tehnice specifice domeniilor meteorologiei, hidrologiei, hidrogeologiei si gospodaririi apelor si sigurantei in exploatare a barajelor;
    l) - organizeaza si certifica corpul de experti pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajelor incadrate in categoriile de importanta A si B, precum si activitatea de avizare a specialistilor pentru asigurarea starii de siguranta in exploatare a barajelor incadrate in categoriile de importanta C si D;
    - aproba lista definitiva a barajelor, cu declararea publica a caracteristicilor generale, a categoriei de importanta si a gradului de risc asociat acestuia, lista barajelor cu risc sporit si a celor din categoria de importanta majorata, precum si fisele de evidenta ale barajelor administrate de detinatorii de orice titlu;
    - certifica si controleaza personalul de conducere si coordonare a activitatii de urmarire in timp a barajelor;
    - organizeaza activitatea de certificare a persoanelor juridice care realizeaza proiecte si executa lucrari in domeniul gospodaririi apelor, coordoneaza comisia de certificare si asigura secretariatul tehnic al acesteia;
    - dispune expertizarea lucrarilor hidrotehnice cu risc crescut de avariere si stabileste impreuna cu Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului masurile operative imediate si de perspectiva pentru evitarea accidentelor;
    m) actualizeaza si, dupa caz, pune in aplicare strategia nationala si Planul national de actiuni pentru gospodarirea resurselor de apa;
    n) reglementeaza modul de desfasurare a activitatii privind hidrometria de exploatare si emite norme specifice;
    o) indeplineste functiile de secretariat tehnic si administrativ pentru tratatele, acordurile si conventiile internationale din domeniul gospodaririi apelor, precum si de punct focal national si/sau de autoritate nationala competenta pentru activitatile aflate in coordonarea unor institutii, organisme si organizatii internationale, in conformitate cu prevederile actelor juridice internationale la care Romania este parte, asigura secretariatele comisiilor mixte hidrotehnice pentru apele transfrontaliere;
    p) actualizeaza si pune in aplicare planul de actiuni privind protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole, planul strategic de actiune pentru reabilitarea si protectia Marii Negre.

    IV. In domeniul protectiei mediului:
    a) emite avize si, dupa caz, acorduri, autorizatii, permise speciale in conformitate cu dispozitiile legii si ale actelor juridice internationale la care Romania este parte;
    b) pune in aplicare, prin unitatile sale teritoriale, in cadrul procesului de privatizare, reglementarile speciale privind stabilirea organizatiilor si a raspunderilor referitoare la mediu;
    c) organizeaza activitatile de monitorizare integrata a starii mediului si a resurselor naturale, elaboreaza si publica informatii si rapoarte privind starea mediului, participa la programele subregionale, regionale si globale de monitorizare a starii mediului si a resurselor naturale;
    d) sesizeaza Garda Nationala de Mediu, prin institutiile descentralizate ale ministerului, asupra incalcarilor grave ale reglementarilor legale in vigoare;
    e) organizeaza si coordoneaza activitatea de elaborare a procedurilor si de autorizare a laboratoarelor in domeniul mediului si de certificare a sistemelor de management de mediu;
    f) indeplineste si asigura functiile de secretariat tehnic si administrativ pentru tratatele, conventiile si acordurile internationale din domeniul mediului, precum si de punct focal national si/sau de autoritate nationala competenta pentru activitatile aflate in coordonarea unor institutii, organisme si organizatii internationale, in conformitate cu prevederile actelor juridice internationale la care Romania este parte;
    g) asigura elaborarea de cercetari, studii, prognoze, politici si strategii in domeniul protectiei mediului, in scopul obtinerii datelor si informatiilor necesare in vederea fundamentarii deciziilor privind mediul si dezvoltarea durabila, precum si al promovarii programelor de dezvoltare in domeniul protectiei mediului;
    h) promoveaza instrumentele juridice, economice si financiare pentru stimularea introducerii tehnologiilor si produselor curate, schimbarea modelelor de productie si de consum, sustinerea si consolidarea mecanismelor pietei libere si a concurentei loiale;
    i) elaboreaza si promoveaza proiecte de acte normative, norme metodologice si instructiuni de aplicare in domeniul protectiei mediului;
    j) stabileste factorii nationali de emisie a poluantilor in aer;
    k) atesta persoanele fizice si juridice pentru elaborarea studiilor de evaluare a impactului asupra mediului si a bilanturilor de mediu;
    l) raspunde de protectia si conservarea habitatelor naturale, de conservarea diversitatii biologice si utilizarea durabila a componentelor acesteia, dezvoltarea si buna administrare a retelei nationale de arii protejate, in acord cu politicile si cu practicile specifice aplicate la nivel european si global, prin crearea administratiilor proprii pentru parcurile nationale, parcurile naturale si rezervatiile biosferei, aprobarea regimului de administrare a celorlalte categorii de arii naturale protejate din reteaua nationala, executarea controlului privind respectarea legislatiei specifice;
    m) asigura cadrul juridic si institutional pentru facilitarea si stimularea dialogului asupra politicilor, strategiilor si deciziilor privind mediul si dezvoltarea economico-sociala a tarii;
    n) actualizeaza si urmareste punerea in aplicare a strategiei si Planului national de actiuni pentru protectia mediului, strategiei nationale si Planului national de actiune pentru conservarea diversitatii biologice si utilizarea durabila a componentelor acesteia, a strategiei si Planului national in domeniul schimbarilor climatice, precum si a altor politici si strategii in domeniul protectiei mediului;
    o) asigura secretariatul de risc conform Directivei privind controlul accidentelor majore care implica substante periculoase (SEVESO);
    p) asigura tinerea evidentei anuale a Registrului national privind inventarul instalatiilor care intra sub incidenta IPPC si elaboreaza raportarile solicitate de organismele internationale;
    r) asigura secretariatul tehnic al Comisiei nationale de acordare a etichetei ecologice;
    s) asigura secretariatul tehnic pentru schema de ecomanagement si audit (EMAS);
    s) asigura secretariatul tehnic pentru reducerea emisiilor provenite de la instalatiile mari de ardere;
    t) asigura coordonarea activitatii Administratiei Fondului pentru Mediu;
    t) asigura secretariatele tehnice si coordonarea Comitetului interministerial pentru coordonarea integrarii domeniului protectiei mediului in politicile si strategiile sectoriale la nivel national, a Comisiei nationale pentru schimbari climatice si a Comitetului national pentru protectia stratului de ozon;
    u) exercita orice alte atributii specifice prevazute de legislatia in vigoare.
    (2) Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniile sale de activitate.

    SECTIUNEA a 2-a
    Structura organizatorica si conducerea ministerului

    Art. 6
    (1) Structura organizatorica a Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului este prevazuta in anexa nr. 1. Prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, in cadrul directiilor generale si directiilor se pot organiza servicii, birouri, compartimente si colective temporare, in conditiile legii.
    (2) Atributiile si responsabilitatile compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului se stabilesc, in conformitate cu structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului, care se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului.
    (3) Se infiinteaza directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala, unitati cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, prin reorganizarea directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, directiilor fitosanitare si a oficiilor pentru ameliorare si reproductie in zootehnie.
    Art. 7
    (1) In structura Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului se organizeaza, la nivel de directie generala, Autoritatea de Management Program Operational Sectorial pentru Agricultura, Dezvoltare Rurala si Pescuit.
    (2) Autoritatea de Management Program Operational Sectorial pentru Agricultura, Dezvoltare Rurala si Pescuit indeplineste atributiile stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 1.555/2002.
    (3) Autoritatea de Management Program Operational Sectorial pentru Agricultura, Dezvoltare Rurala si Pescuit va deveni operationala in anul 2004 si va functiona cu un numar total de 90 de posturi in anul 2005, din care 50 de posturi in anul 2004.
    (4) Numarul de posturi prevazut la alin. (3) se asigura prin redistribuire in cadrul numarului de posturi aprobat ministerului si institutiilor subordonate acestuia si/sau prin suplimentarea acestui numar, cu incadrarea in numarul total de posturi aprobat prin legile bugetare anuale.
    (5) Autoritatea de Management Program Operational Sectorial pentru Agricultura, Dezvoltare Rurala si Pescuit are structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 2.
    (6) Structura functiilor publice si structura organizatorica ale Autoritatii de Management Program Operational Sectorial pentru Agricultura, Dezvoltare Rurala si Pescuit se definitiveaza pana la data de 1 septembrie 2003.
    Art. 8
    (1) In structura Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului se organizeaza, la nivel de directie generala, Autoritatea de Implementare a Fondului de Coeziune Economico-Sociala pentru Proiecte de Infrastructura de Mediu.
    (2) Autoritatea de Implementare a Fondului de Coeziune Economico-Sociala pentru Proiecte de Infrastructura de Mediu indeplineste atributiile stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 1.555/2002.
    (3) Autoritatea de Implementare a Fondului de Coeziune Economico-Sociala pentru Proiecte de Infrastructura de Mediu va deveni operationala incepand cu anul 2004 si va functiona cu un numar total de 100 de posturi in anul 2005, din care 50 de posturi in anul 2004.
    (4) Numarul de posturi prevazut la alin. (3) se asigura prin suplimentarea numarului maxim de posturi aprobat Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, cu incadrarea in numarul total de posturi aprobat prin legile bugetare anuale.
    (5) Autoritatea de Implementare a Fondului de Coeziune Economico-Sociala pentru Proiecte de Infrastructura de Mediu are structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 3.
    (6) Structura functiilor publice si structura organizatorica ale Autoritatii de Implementare a Fondului de Coeziune Economico-Sociala pentru Proiecte de Infrastructura de Mediu vor fi definitivate pana la data de 1 septembrie 2003.
    Art. 9
    (1) In conditiile legii, se organizeaza si functioneaza in subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului unitati de management al proiectului, denumite in continuare UMP, conduse de cate un director de proiect, in vederea asigurarii unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin imprumuturi externe.
    (2) Structura organizatorica, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare ale UMP vor fi stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului.
    (3) Ministrul agriculturii, padurilor, apelor si mediului numeste personalul UMP si stabileste competentele directorului de proiect.
    Art. 10
    (1) Unitatile aflate in subordinea, sub autoritatea si in coordonarea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului sunt prevazute in anexa nr. 4.
    (2) Atributiile si responsabilitatile, structura organizatorica, statele de functii si numarul de personal pentru institutiile publice din subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat.
    (3) Numirea in functiile de director general, director general adjunct, director, director adjunct si asimilatii lor la unitatile din subordine, precum si numirea in functia de director general la Regia Nationala a Padurilor se fac prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, in conditiile legii.
    (4) La unitatile aflate sub autoritatea si in coordonarea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului numirea conducatorilor se face potrivit legii.
    Art. 11
    (1) Conducerea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului se exercita de catre ministrul agriculturii, padurilor, apelor si mediului.
    (2) Ministrul agriculturii, padurilor, apelor si mediului indeplineste in domeniul de activitate al ministerului atributiile generale prevazute de art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor.
    (3) Ministrul agriculturii, padurilor, apelor si mediului indeplineste si alte atributii specifice stabilite prin acte normative.
    (4) Ministrul agriculturii, padurilor, apelor si mediului reprezinta ministerul in raporturile cu celelalte ministere, cu alte autoritati publice si organizatii, cu persoane juridice si fizice din tara sau din strainatate, precum si in justitie.
    (5) Ministrul agriculturii, padurilor, apelor si mediului coordoneaza activitatea unitatilor din subordine, precum si a celor aflate sub autoritatea si in coordonarea ministerului si indeplineste atributiile prevazute de Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, in calitate de ordonator principal de credite.
    (6) In exercitarea atributiilor sale ministrul agriculturii, padurilor, apelor si mediului emite ordine si instructiuni, in conditiile legii.
    Art. 12
    (1) Ministrul agriculturii, padurilor, apelor si mediului este sprijinit in activitatea de conducere a ministerului de 5 secretari de stat si de un subsecretar de stat.
    (2) Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" este condusa de un guvernator, asimilat cu functia de subsecretar de stat.
    (3) Secretarii de stat si subsecretarul de stat exercita atributiile delegate de ministrul agriculturii, padurilor, apelor si mediului. Raspunderile si atributiile secretarilor de stat si ale subsecretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului.
    (4) Secretarul de stat care coordoneaza activitatea pentru integrare europeana este membru al Comitetului interministerial pentru integrare europeana.
    Art. 13
    In cazul in care, din diverse motive, ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor nu isi poate exercita atributiile curente, acesta desemneaza un secretar de stat care sa exercite aceste atributii, instiintandu-l pe primul-ministru despre aceasta.
    Art. 14
    Ministrul agriculturii, padurilor, apelor si mediului conduce aparatul propriu al ministerului, numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, personalul acestuia.
    Art. 15
    (1) Secretarul general al Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului este inalt functionar public, numit in conditiile legii. Acesta asigura stabilitatea functionarii ministerului, continuitatea conducerii si realizarea legaturilor functionale intre structurile ministerului.
    (2) Secretarul general este subordonat ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului.
    (3) Secretarul general indeplineste atributiile prevazute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001.
    (4) Secretarul general al Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului poate indeplini si alte atributii incredintate de ministru, prevazute in regulamentul de organizare si functionare a ministerului.
    (5) In activitatea de conducere a ministerului secretarul general este sprijinit de un secretar general adjunct, care este inalt functionar public si indeplineste atributiile prevazute in regulamentul de organizare si functionare a ministerului.
    Art. 16
    (1) Numarul maxim de posturi in aparatul propriu al Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului este de 605, exclusiv demnitarii si cabinetul ministrului.
    (2) Salarizarea personalului din structura ministerului se face potrivit legii.
    (3) Incadrarea in noua structura organizatorica a personalului existent la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se face pe baza unui test de verificare a cunostintelor profesionale, in limita posturilor disponibile.
    (4) Reincadrarea in noua structura organizatorica si in numarul de posturi aprobat se face in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 17
    (1) Pe langa Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului functioneaza urmatoarele organisme consultative:
    a) Comisia Centrala pentru Aparare impotriva Inundatiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase si Accidentelor la Constructiile Hidrotehnice, al carei regulament de organizare si functionare se aproba prin hotarare a Guvernului;
    b) Comisia Nationala pentru Siguranta Barajelor si a Altor Lucrari Hidrotehnice;
    c) Comitetul National Roman pentru Programul Hidrologic International;
    d) Comisia nationala de acordare a etichetei ecologice;
    e) Comisia nationala de eliberare a certificatelor pentru schema de ecomanagement si audit (EMAS);
    f) Comisia pentru validarea inventarelor de emisii pentru poluantii atmosferici;
    g) Comisia tehnico-economica;
    h) Centrul Roman pentru Reconstructia Ecologica a Raurilor si Lacurilor.
    (2) Membrii organismelor prevazute la alin. (1) sunt salarizati de unitatile la care sunt angajati, iar secretariatele tehnice permanente ale acestor organisme se asigura de Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, in cadrul numarului de posturi aprobat.
    (3) Comisia Nationala pentru Siguranta Barajelor si a Altor Lucrari Hidrotehnice functioneaza conform regulamentului care se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului.
    (4) Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului National Roman pentru Programul Hidrologic International, a Comisiei tehnico-economice, a Centrului Roman pentru Reconstructia Ecologica a Raurilor si Lacurilor, precum si componenta acestor organisme se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului.
    Art. 18
    (1) In cadrul directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala functioneaza structurile pentru ameliorare si reproductie in zootehnie si structurile fitosanitare, fara personalitate juridica.
    (2) Directia pentru agricultura si dezvoltare rurala coordoneaza oficiile de studii pedologice si agrochimice, institutii publice descentralizate cu personalitate juridica, finantate din veniturile proprii.
    Art. 19
    (1) Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, prin Agentia Nationala de Consultanta Agricola, asigura indrumarea tehnico-metodologica a centrelor judetene si locale de consultanta agricola.
    (2) Centrul de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare in Carpati (CEFIDEC) si Centrul de Calcul trec in structura Agentiei Nationale de Consultanta Agricola si functioneaza ca unitati fara personalitate juridica.
    Art. 20
    (1) Bunurile mobile si imobile aflate in administrarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului se preiau pe baza de protocol de predare-primire incheiat cu Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (2) Patrimoniul directiilor fitosanitare, oficiilor pentru ameliorare si reproductie in zootehnie, Centrului de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare in Carpati (CEFIDEC) si Centrului de Calcul se preia pe baza de protocol de predare-primire, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

    CAP. 3
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 21
    (1) Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului are in dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un numar de autoturisme stabilit potrivit actelor normative in vigoare.
    (2) Pentru activitatile specifice Corpului de control al ministrului, Directiei generale de inspectii, controlul punctelor de frontiera, activitatilor de control cu privire la domeniul gospodaririi apelor si protectiei mediului, Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului va fi dotat cu un numar de 4 autoturisme de interventie, cu un consum lunar de 300 litri/luna/vehicul.
    (3) Agentiile de protectia mediului judetene si a municipiului Bucuresti si Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" utilizeaza un numar de 194 de autoturisme, cu un consum lunar de 250 litri/autoturism, iar repartizarea acestora pe institutii se efectueaza prin ordin al ministrului.
    (4) Unitatile care functioneaza in subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, cuprinse in cap. I nr. crt. 1 - 7 si cap. II din anexa nr. 4, pot utiliza pentru activitati specifice un numar de autoturisme potrivit anexei nr. 5.
    Art. 22
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 273 din 23 aprilie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 888/1994 privind infiintarea, organizarea si functionarea Centrului de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare in Carpati in subordinea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 360 din 27 decembrie 1994, Hotararea Guvernului nr. 700/1995 privind reinfiintarea Centrului de Calcul al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 209 din 11 septembrie 1995, precum si orice alte dispozitii contrare.
    Art. 23
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul agriculturii,
                         padurilor, apelor si mediului,
                         Ilie Sarbu

                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul integrarii europene,
                         Hildegard Carola Puwak

    ANEXA 1 *1)

    *1) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                          STRUCTURA ORGANIZATORICA
          a Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului

    Numarul maxim de posturi
    (exclusiv demnitarii si cabinetul ministrului): 605

  _____________________                                ______________________
 | Corpul* de control |__                          __|                      |
 | al ministrului      |  |      ____________      |  | Purtator de cuvant   |
 |_____________________|  |     |            |     |  |______________________|
  _____________________   |_____|  MINISTRU  |_____|   ______________________
 | Biroul audit public |  |..   |____________|   ..|  |                      |
 | intern              |__| :         |          : |__| Consilier diplomatic |
 |_____________________|    :         |          :    |______________________|
                            :         |          :....
                            :         |   _________  :
                            :         |  | Cabinet | :
                            :         |__| ministru| :
                            :         |  |_________| :
                            :..       |     .........:
     __________________________:______|_____:____________________________
 ___|____  ___|____  ___|____  :  ____|___  :  ___|____  ____|___ | _____|_____
|SECRETAR||SECRETAR||SECRETAR| : |SECRETAR| : |SECRETAR||SECRETAR|||SUBSECRETAR|
|DE STAT ||DE STAT ||DE STAT | : |GENERAL | : |DE STAT ||DE STAT |||DE STAT    |
|________||________||________| : |________| : |________||________|||___________|
    |         |         |      :  |   :     :     |          |    |      |
    |.........|.........|......:..|..(_)....:.....|..........|....|......|
    |         |.........|.........|../ \..........|..........|....|      |
    |         |         |.........|./   \.........|..........|    |      |
    |         |         |         |      \........|          |    |      |
 ___|____   __|_____  __|_____   _|______    _____|__   _____|__  |   ___|____
|MODUL 1 | |MODUL 2 ||MODUL 3 | |MODUL 4 |  |MODUL 5 | |MODUL 6 | |  |MODUL 7 |
|________| |________||________| |________|  |________| |________| |  |________|
                                          ___________________     |
                                         |DIRECTIA GENERALA  |    |
                                         |EVALUARE, INSPECTII|____|
                                         |SI MONITORIZARE    |    |
                                         |___________________|    |
                                          ___________________     |
                                         |DIRECTIA DE        |    |
                                         |INFORMARE SI       |____|
                                         |RELATII PUBLICE    |
                                         |___________________|


    MODUL 1
                         ____________________
                        |                    |
                        |  SECRETAR DE STAT  |
                        |____________________|
      ____________________________|
     |     _______________________|______________________
     |    | DIRECTIA GENERALA DE STRATEGII, INTEGRARE    |
     |____| EUROPEANA SI RELATII INTERNATIONALE          |____
     |    |______________________________________________|    |
     |     ______________________________________________     |
     |    | DIRECTIA DE INTEGRARE EUROPEANA PENTRU       |    |
     |    | AGRICULTURA SI RELATII INTERNATIONALE        |____|
     |    |______________________________________________|    |
     |     ______________________________________________     |
     |    | DIRECTIA DE INTEGRARE EUROPEANA PENTRU MEDIU |____|
     |    |______________________________________________|
     |     ______________________________________________
     |    | DIRECTIA DE COORDONARE A IMPLEMENTARII       |
     |____| FONDURILOR EUROPENE                          |
     |    |______________________________________________|
     |     ______________________________________________
     |____| DIRECTIA DE DEZVOLTARE RURALA                |
     |    |______________________________________________|
     |     _.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.
     |    : AUTORITATEA DE IMPLEMENTARE A FONDULUI DE    :
     |____| COEZIUNE ECONOMICA-SOCIALA PENTRU PROIECTE   |
     |    : DE INFRASTRUCTURA DE MEDIU*                  :
     |    |_.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._|
     |     _.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._
     |    : AUTORITATEA DE MANAGEMENT PROGRAM            :
     |____| OPERATIONAL SECTORIAL PENTRU AGRICULTURA,    |
          : DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT*                :
          |_.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._|


    MODUL 2
                         ____________________
                        |                    |
                        |  SECRETAR DE STAT  |
                        |____________________|
      ____________________________|
     |     ______________________________________________
     |    | DIRECTIA GENERALA DE IMPLEMENTARE SI         |
     |____| REGLEMENTARE                                 |
     |    |______________________________________________|
     |      |     _______________________________________
     |      |    | DIRECTIA DE PRODUCTIE VEGETALA SI     |
     |      |____| HORTICULTURA                          |
     |      |    |_______________________________________|
     |      |     _______________________________________
     |      |    | DIRECTIA DE IMPLEMENTARE SI           |
     |      |____| MANAGEMENT AL POLITICILOR AGRICOLE    |
     |      |    |_______________________________________|
     |      |     _______________________________________
     |      |    | DIRECTIA DE PRODUCTIE ANIMALA SI      |
     |      |____| INDUSTRIE ALIMENTARA                  |
     |      |    |_______________________________________|
     |      |     _______________________________________
     |      |    | DIRECTIA FITOSANITARA, CALITATEA      |
     |      |____| SEMINTELOR SI A MATERIALULUI GENETIC  |
     |           |_______________________________________|
     |            _______________________________________
     |           | Serviciul de fond funciar,            |
     |___________| imbunatatiri funciare, antigrindina   |
                 |_______________________________________|


    MODUL 3
                         ____________________
                        |                    |
                        |  SECRETAR DE STAT  |
                        |____________________|
      ____________________________|
     |     ______________________________________________
     |____| DIRECTIA GENERALA DE PROTECTIA MEDIULUI      |
     |    |______________________________________________|
     |      |     _______________________________________
     |      |    | DIRECTIA GESTIUNEA DESEURILOR SI      |
     |      |____| SUBSTANTE CHIMICE PERICULOASE         |
     |      |    |_______________________________________|
     |      |     _______________________________________
     |      |    | DIRECTIA CONTROLUL POLUARII, PROTECTIA|
     |      |____| ATMOSFEREI, SOLULUI, NATURII SI       |
     |      |    | CONSERVARII BIODIVERSITATII           |
     |      |    |_______________________________________|
     |      |     _______________________________________
     |      |    | DIRECTIA MONITORING INTEGRAT,         |
     |      |____| AUTORIZARE, CONTROLUL CONFORMITATII   |
     |           |_______________________________________|
     |     ______________________________________________
     |____| UNITATEA* POLITICI ECONOMICE MEDIU (E.P.U.) |
          |______________________________________________|


    MODUL 4
                         ____________________
                        |                    |
                        |  SECRETAR GENERAL  |
                        |____________________|
      ____________________________|
     |     ______________________________________________
     |____| SECRETAR GENERAL ADJUNCT                     |
     |    |______________________________________________|
     |     ______________________________________________
     |____| DIRECTIA GENERALA BUGET FINANTE              |
     |    |______________________________________________|
     |      |     _______________________________________
     |      |____| DIRECTIA BUGET FINANTE                |
     |      |    |_______________________________________|
     |      |     _______________________________________
     |      |____| DIRECTIA ECONOMICA SI ADMINISTRATIVA  |
     |           |_______________________________________|
     |     ______________________________________________
     |____| Serviciul investitii                         |
     |    |______________________________________________|
     |     ______________________________________________
     |____| DIRECTIA JURIDICA                            |
     |    |______________________________________________|
     |     ______________________________________________
     |____| DIRECTIA RESURSE UMANE, SALARIZARE,          |
          | INVATAMANT                                   |
          |______________________________________________|


    MODUL 5
                         ____________________
                        |                    |
                        |  SECRETAR DE STAT  |
                        |____________________|
      ____________________________|
     |     ______________________________________________
     |____| INSPECTIA DE STAT A APELOR*                |
     |    |______________________________________________|
     |     ______________________________________________
     |    | DIRECTIA DE PREVENIRE SI MANAGEMENT AL       |
     |____| FENOMENELOR PERICULOASE                      |
     |    |______________________________________________|
     |     ______________________________________________
     |    | DIRECTIA DE COORDONARE, REGLEMENTARE,        |
     |____| GESTIONAREA, PROTECTIA ECOLOGICA A APELOR SI |
          | DISTRICTE INTERNATIONALE                     |
          |______________________________________________|


    MODUL 6
                         ____________________
                        |                    |
                        |  SECRETAR DE STAT  |
                        |____________________|
      ____________________________|
     |     ______________________________________________
     |____| DIRECTIA REGLEMENTARI SILVICE                |
     |    |______________________________________________|
     |     ______________________________________________
     |____| DIRECTIA DE REGIM SILVIC                     |
     |    |______________________________________________|
     |     ______________________________________________
     |    | DIRECTIA DE RELATII CU PARLAMENT SI        |
     |____| ORGANIZATII PARTENERIALE                     |
          |______________________________________________|


    MODUL 7
                         ____________________
                        |                    |
                        | SUBSECRETAR DE STAT|
                        |____________________|
           _______________________|______________________
          | AGENTIA NATIONALA SANITARA VETERINARA*       |
          |______________________________________________|
            |     _______________________________________
            |____| DIRECTIA DE SANATATE A ANIMALELOR     |
            |    |_______________________________________|
            |     _______________________________________
            |____| DIRECTIA DE IGIENA SI SANATATE PUBLICA|
                 |_______________________________________|

------------
    *) Se organizeaza la nivel de directie generala.
    *) Se organizeaza la nivel de directie.
    *) Se organizeaza la nivel de serviciu sau birou.

    ANEXA 2

                          STRUCTURA ORGANIZATORICA
a Autoritatii de Management Program Operational Sectorial pentru Agricultura, Dezvoltare Rurala si Pescuit

                               __________________
                              | SECRETAR DE STAT |
                              |__________________|
          _____________________________|______________________________
         | AUTORITATEA DE MANAGEMENT PROGRAM OPERATIONAL SECTORIAL    |
         | PENTRU AGRICULTURA, DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT - POSDARP |
         |                                                            |
         |         (organizata la nivel de directie generala)         |
         |____________________________________________________________|
             __________________________|________________________________
   _________|_________    __________|__________    _______|_______      |
  |Directia programare|  |Directia monitorizare|  |Directia audit |     |
  |evaluare           |  |si coordonare        |  |si control     |     |
  |___________________|  |_____________________|  |_______________|     |
                                                                 _______|______
                                                                |Serviciul     |
                                                                |informatizare |
                                                                |______________|

    ANEXA 3

                          STRUCTURA ORGANIZATORICA
a Autoritatii de Implementare a Fondului de Coeziune Economico-Sociala pentru Proiecte de Infrastructura de Mediu

                               __________________
                              | SECRETAR DE STAT |
                              |__________________|
          _____________________________|______________________________
         |AUTORITATEA DE IMPLEMENTARE A FONDULUI DE COEZIUNE          |
         |ECONOMICO-SOCIALA PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURA DE MEDIU|
         |                                                            |
         |         (organizata la nivel de directie generala)         |
         |____________________________________________________________|
         ______________________________|__________________________
   _____|______   _____|______   ______|_____     |               |
  |Directia    | |Directia    | |Directia    |    |               |
  |programare  | |monitorizare| |contractare |    |               |
  |____________| |____________| |____________|    |               |
                                             _____|_____    ______|______
                                            |Serviciul  |  |Serviciul    |
                                            |audit      |  |informatizare|
                                            |___________|  |_____________|

    ANEXA 4

                                UNITATILE
care functioneaza in subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului

________________________________________________________________________________
Nr.                            Denumirea unitatii
crt.
________________________________________________________________________________

  I. Institutii publice finantate integral din bugetul de stat
________________________________________________________________________________
  1. Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala - servicii publice
     descentralizate
________________________________________________________________________________
  2. Agentia Nationala de Consultanta Agricola
________________________________________________________________________________
  3. Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie
     "Prof. dr. G. K. Constantinescu"
________________________________________________________________________________
  4. Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara
________________________________________________________________________________
  5. Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava
________________________________________________________________________________
  6. Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide
     in Plante si Produse Vegetale
________________________________________________________________________________
  7. Inspectia Piscicola
________________________________________________________________________________
  8. Agentiile de protectie a mediului judetene si a municipiului
     Bucuresti - servicii publice descentralizate
________________________________________________________________________________
  9. Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii"
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    Numarul maxim de posturi finantate de la bugetul de stat pentru institutiile
    prevazute la cap. I este de 7.313.

    II. Institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate
    de la bugetul de stat
________________________________________________________________________________
  1. Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului
     Bucuresti - servicii publice descentralizate
________________________________________________________________________________
  2. Institutul de Igiena si Sanatate Publica Veterinara
________________________________________________________________________________
  3. Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor
     de Uz Veterinar
________________________________________________________________________________
  4. Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala
________________________________________________________________________________
  5. Agentia SAPARD
________________________________________________________________________________
  6. Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor
________________________________________________________________________________
  7. Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului
     saditor - servicii publice descentralizate
________________________________________________________________________________
  8. Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    Numarul maxim de posturi pentru institutiile prevazute la cap. II
    este de 4.122.

    III. Alte unitati finantate din venituri proprii
________________________________________________________________________________
  1. Agentia Domeniilor Statului
________________________________________________________________________________
  2. Institutul de Bioresurse Alimentare
________________________________________________________________________________
  3. Oficiile de studii pedologice si agrochimice judetene din subordinea
     directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala
________________________________________________________________________________
  4. Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol
________________________________________________________________________________
  5. Administratia Fondului pentru Mediu
________________________________________________________________________________
  6. Oficiul National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri
     si Alte Produse Vitivinicole
________________________________________________________________________________
  7. Oficiul National al Viei si Vinului
________________________________________________________________________________

    IV. Unitati cu finantare externa si de la bugetul de stat
________________________________________________________________________________
    Unitati de management al proiectului (UMP)
________________________________________________________________________________

                                UNITATILE
care functioneaza sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului

________________________________________________________________________________
Nr.                           Denumirea unitatii
crt.
________________________________________________________________________________
  1. Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A.
________________________________________________________________________________
  2. Societatea Nationala a Produselor Agricole - S.A.
________________________________________________________________________________
  3. Societatea Comerciala de Cercetare-Dezvoltare "Ceder"
________________________________________________________________________________
  4. Regia Nationala a Padurilor
________________________________________________________________________________
  5. Societatea Nationala "Institutul Pasteur" - S.A.*)
________________________________________________________________________________
  6. Administratia Nationala "Apele Romane" - S.A.
________________________________________________________________________________
  7. Compania Nationala "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si
     Gospodarire a Apelor" - S.A.
________________________________________________________________________________
    *) In limita capitalului detinut de Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului.

                                  UNITATILE
care functioneaza in coordonarea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului

________________________________________________________________________________
  1. Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti"
    (sursa de finantare: venituri proprii)
________________________________________________________________________________
  2. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia
     Mediului - ICIM Bucuresti
________________________________________________________________________________
  3. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina
     "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanta
________________________________________________________________________________
  4. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare
     "Delta Dunarii" - I.N.C.D.D.D. Tulcea
________________________________________________________________________________

    ANEXA 5

                                 NORMATIV
de autoturisme pentru activitati specifice la unitatile care functioneaza in subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului

________________________________________________________________________________
Nr.               Denumirea unitatii                           Numarul maxim
crt.                                                           de autoturisme
                                                               pentru activitati
                                                               specifice
________________________________________________________________________________
  1. Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala -
     servicii publice descentralizate                              8/unitate
________________________________________________________________________________
  2. Agentia Nationala de Consultanta Agricola                          7
________________________________________________________________________________
  3. Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie
     in Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu"                      4
________________________________________________________________________________
  4. Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara                  3
________________________________________________________________________________
  5. Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava                         3
________________________________________________________________________________
  6. Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de
     Pesticide in Plante si Produse Vegetale                            2
________________________________________________________________________________
  7. Inspectia Piscicola                                               39
________________________________________________________________________________
  8. Directiile sanitare veterinare                                4/unitate
________________________________________________________________________________
  9. Institutul de Igiena si Sanatate Publica Veterinara                1
________________________________________________________________________________
 10. Institutul pentru Controlul Produselor Biologice
     si Medicamentelor de Uz Veterinar                                  4
________________________________________________________________________________
 11. Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala                      13
________________________________________________________________________________
 12. Agentia SAPARD                                                    12
________________________________________________________________________________
 13. Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor
     si a Materialului Saditor                                          6
________________________________________________________________________________
 14. Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si
     a materialului saditor - servicii publice descentralizate     4/unitate
________________________________________________________________________________
 15. Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea                4
     Soiurilor
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 739/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 739 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 739/2003
Hotărârea 603 2003
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor
Hotărârea 605 2003
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului
Hotărârea 1163 2002
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor
Hotărârea 362 2002
privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor
Hotărârea 352 2001
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului
Hotărârea 17 2001
privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului
Hotărârea 700 1995
privind reinfiintarea Centrului de Calcul al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei
Hotărârea 888 1994
privind infiintarea, organizarea si functionarea Centrului de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare in Carpati in subordinea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei
Hotărârea 408 2004
privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor
Hotărârea 409 2004
privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale
Legea 1 2004
privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, Industrie Alimentara si Dezvoltare Rurala
Ordonanţa 41 2004
privind infiintarea directiilor teritoriale de regim silvic si de vanatoare
Hotărârea 1625 2003
privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului
Hotărârea 1626 2003
privind infiintarea, organizarea si functionarea agentiilor regionale de protectie a mediului
Hotărârea 1564 2003
privind infiintarea laboratoarelor publice pentru controlul calitatii si igienei vinului
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu