E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1625 din 23 decembrie 2003

privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 68 din 27 ianuarie 2004


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 65^1 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, denumita in continuare A.N.P.M., institutie publica cu personalitate juridica, finantata de la bugetul de stat, in subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului.
    (2) A.N.P.M. are sediul in municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, sectorul 6.
    Art. 2
    A.N.P.M., ca organ de specialitate al autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, coordoneaza la nivel regional si local autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului din punct de vedere tehnic, asigurand si procesul de instruire necesar.

    CAP. 2
    Obiectivele si atributiile A.N.P.M.

    Art. 3
    (1) In realizarea obiectului sau de activitate, A.N.P.M. are urmatoarele atributii principale:
    a) coordoneaza Sistemul national de monitorizare integrata a factorilor de mediu;
    b) fundamenteaza tehnic politicile, strategiile si planurile de actiune in domeniul protectiei mediului, avand la baza conceptul privind dezvoltarea durabila;
    c) fundamenteaza tehnic proiectele actelor de reglementare specifice, in scopul elaborarii si promovarii acestora de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului;
    d) indruma si asista agentiile regionale pentru protectia mediului in procesul de autorizare a activitatilor aflate sub incidenta prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, aprobata cu modificari prin Legea nr. 645/2002;
    e) coordoneaza activitatea laboratoarelor nationale de referinta pentru: aer, apa, deseuri, zgomot, radioactivitate;
    f) asigura, in baza imputernicirii autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, legatura cu Agentia Europeana de Mediu, cu agentiile nationale si federale de mediu din statele membre sau asociate la Uniunea Europeana si cu alte organisme de specialitate din tara si din strainatate; elaboreaza rapoarte de sinteza pentru a raspunde obligatiilor interne si internationale in limita competentelor atribuite de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului;
    g) sprijina autoritatea publica centrala pentru protectia mediului in fundamentarea documentelor necesare procesului de negociere cu Uniunea Europeana a cap. 22 "Protectia mediului";
    h) monitorizeaza implementarea legislatiei de mediu in Romania;
    i) monitorizeaza cheltuielile anuale de protectie a mediului;
    j) executa programe si proiecte interne si internationale si orienteaza activitatea de cercetare in domeniul mediului;
    k) elaboreaza rapoartele sectoriale privind stadiul realizarii implementarii acquisului comunitar de mediu si le transmite Comisiei Europene dupa avizarea acestora de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului;
    l) realizeaza instruirea personalului apartinand autoritatilor publice regionale si locale pentru protectia mediului, Garzii Nationale de Mediu, pe baza programului anual aprobat de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului;
    m) coordoneaza activitatea de inventariere la nivel national si local a viitoarelor arii speciale de conservare - arii de importanta comunitara - si a ariilor de protectie avifaunistica, in scopul realizarii Retelei europene de arii naturale protejate - NATURA 2000;
    n) coordoneaza activitatile specifice domeniului biosecuritatii;
    o) coordoneaza activitatile legate de implementarea planurilor de actiune la nivel national, regional si local; indeplineste functia de secretariat tehnic al Planului national de actiune pentru protectia mediului si al altor planuri si programe de actiune specifice domeniului;
    p) aplica, revizuieste si dezvolta sistemul de raportare sectoriala catre Uniunea Europeana, conform cerintelor acesteia;
    q) incurajeaza schimbul de experienta la nivelul specialistilor A.N.P.M. cu cei ai agentiilor omoloage internationale pe domenii specifice de activitate.
    (2) Indeplineste orice alte atributii stabilite de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului.
    (3) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1), A.N.P.M. colaboreaza cu autoritatile publice centrale, regionale si locale, cu institutiile publice, institutiile de cercetare si cu alte persoane juridice de drept public sau privat, romane ori straine.
    (4) Autoritatile si institutiile publice, inclusiv institutiile teritoriale, sunt obligate sa comunice A.N.P.M., la termenele stabilite de aceasta, informatiile de mediu solicitate, in conditiile legii.
    (5) A.N.P.M. comunica, cu acceptul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, autoritatilor si institutiilor publice date si informatii de mediu, in masura in care acestea nu au caracter secret sau nu se incalca confidentialitatea datelor.
    (6) A.N.P.M. poate edita buletine informative si alte publicatii de specialitate, in limita alocatiilor bugetare.
    Art. 4
    A.N.P.M. organizeaza si tine la zi sistemul informational si baza de date referitoare la informatia de mediu.
    Art. 5
    A.N.P.M. organizeaza, cel putin trimestrial, cursuri de instruire a personalului autoritatilor publice regionale si locale pentru protectia mediului si elibereaza, la sfarsitul lor, certificate de perfectionare conform prevederilor legale.
    Art. 6
    In scopul realizarii obiectivelor si atributiilor ce ii revin, A.N.P.M. poate beneficia de consultanta si asistenta din strainatate, precum si de programe de formare si perfectionare a pregatirii personalului, in limita fondurilor bugetare alocate sau a altor surse atrase din tara ori din strainatate, potrivit legii.

    CAP. 3
    Conducerea si structura organizatorica a A.N.P.M.

    Art. 7
    (1) A.N.P.M. este condusa de un presedinte cu rang de subsecretar de stat.
    (2) Presedintele este numit si revocat din functie, in conditiile legii, prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului.
    (3) Numirea in functiile de director general si director se face prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului.
    (4) Presedintele A.N.P.M. numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, personalul acesteia.
    (5) In exercitarea conducerii A.N.P.M. presedintele emite decizii cu caracter individual, potrivit reglementarilor legale in vigoare.
    (6) Presedintele reprezinta A.N.P.M. in raporturile cu autoritatea centrala si cu autoritatile teritoriale pentru protectia mediului, cu alte autoritati si institutii publice, cu persoane juridice si persoane fizice romane si straine, precum si in justitie.
    Art. 8
    (1) Pe langa presedintele A.N.P.M. se organizeaza si functioneaza Colegiul A.N.P.M., ca organ decizional.
    (2) Colegiul A.N.P.M. este format din 9 persoane si va avea urmatoarea componenta: 3 reprezentanti ai Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului; presedintele si directorul general ai A.N.P.M.; 3 directori executivi ai agentiilor regionale pentru protectia mediului, care vor fi nominalizati pentru o perioada de un an din randul agentiilor regionale pentru protectia mediului; un reprezentant al sindicatelor din domeniul protectiei mediului.
    (3) Colegiul A.N.P.M. este condus de secretarul de stat care coordoneaza activitatea de protectie a mediului din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului.
    Art. 9
    (1) Structura organizatorica a A.N.P.M. este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    (2) Prin decizie a presedintelui A.N.P.M., in cadrul structurii organizatorice se pot organiza colective temporare, in conditiile legii.
    (3) Numarul maxim de posturi al A.N.P.M. este de 339, exclusiv presedintele.
    (4) Regulamentul de organizare si functionare, structura organizatorica detaliata si statul de functii se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 10
    (1) Personalul din cadrul A.N.P.M. are calitatea de functionar public, cu exceptia personalului care exercita activitati de secretariat, administrative, protocol, gospodarire, intretinere-reparatii si de deservire.
    (2) Selectarea si incadrarea personalului in aparatul propriu al A.N.P.M. se fac in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, conform legislatiei in vigoare.
    (3) Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului se stabilesc prin fisa postului, pe baza regulamentului de organizare si functionare al A.N.P.M.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 11
    (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale A.N.P.M. se asigura din alocatii de la bugetul de stat prin autoritatea publica centrala pentru protectia mediului.
    (2) A.N.P.M. poate beneficia de granturi, varsaminte, donatii si asistenta financiara din partea unor organisme internationale publice.
    (3) A.N.P.M. are in anul infiintarii 100 de posturi, urmand ca pana in anul 2006 sa ajunga la un numar maxim de 339 de posturi. Numarul de posturi se acorda prin suplimentarea numarului de posturi al Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului.
    Art. 12
    Salarizarea functionarilor publici si a personalului contractual din cadrul A.N.P.M. se face potrivit reglementarilor legale in vigoare.
    Art. 13
    Parcul auto al A.N.P.M. se stabileste in conditiile legii.
    Art. 14
    In capitolul I "Institutii publice finantate integral din bugetul de stat" din anexa nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 495 din 9 iulie 2003, cu modificarile ulterioare, dupa punctul 8 se introduce punctul 8^1 cu urmatorul cuprins:
    "8^1. - Agentia Nationala pentru Protectia Mediului".

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul agriculturii,
                         padurilor, apelor si mediului,
                         Petre Daea,
                         secretar de stat

                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministrul delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gabriel Oprea

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                           STRUCTURA ORGANIZATORICA
               a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului

    Numar de posturi = 339

                                  ____________
                                 | PRESEDINTE |
                                 |____________|
                                       |
  __________________________           |
 | COOPERARE INTERNATIONALA |__________|
 | SI COMUNICARE            |          |
 |__________________________|          |
  __________________________           |
 | COMPARTIMENT JURIDIC     |__________|            ______________
 |__________________________|          |___________| AUDIT INTERN |
                                       |           |______________|
              _________________________|________________________
    _________|_________                          _______________|___________
   | Directia generala |                        | Directia generala         |
 __| pentru activitati |__                    __| administrativa si de      |__
|  | operationale      |  |                  |  | coordonare a activitatilor|  |
|  |___________________|  |                  |  | pentru protectia mediului |  |
|                         |                  |  |___________________________|  |
|                         |                  |                                 |
|_______________________  |________________  |_____________    ________________|
| Directia implementare | | Directia       | | Directia    |  | Compartiment   |
| politici de mediu     | | sisteme        | | coordonare  |  | resurse umane, |
|_______________________| | informationale | | unitati     |  | salarizare,    |
|                         |________________| | teritoriale |  | invatamant,    |
|_______________________  |                  | de mediu    |  | buget-finante  |
| Directia controlul    | |________________  |_____________|  |________________|
| poluarii si           | | Directia       | |
| managementul riscului | | monitoring     | |_____________
|_______________________| | integrat       | | Directia    |
|                       | |________________| | instruire   |
|_______________________| |                  | personal    |
| Directia gestiune     | |________________  |_____________|
| deseuri si chimicale  | | Directia       |
|_______________________| | elaborari      |
|                         | rapoarte       |
|_______________________  |________________|
| Directia              | |
| biodiversitate si     | |_______________________
| biosecuritate         | | Directia baze de date |
|_______________________| |_______________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1625/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1625 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu