Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1625 din 23 decembrie 2003

privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 68 din 27 ianuarie 2004


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 65^1 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, denumita in continuare A.N.P.M., institutie publica cu personalitate juridica, finantata de la bugetul de stat, in subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului.
    (2) A.N.P.M. are sediul in municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, sectorul 6.
    Art. 2
    A.N.P.M., ca organ de specialitate al autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, coordoneaza la nivel regional si local autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului din punct de vedere tehnic, asigurand si procesul de instruire necesar.

    CAP. 2
    Obiectivele si atributiile A.N.P.M.

    Art. 3
    (1) In realizarea obiectului sau de activitate, A.N.P.M. are urmatoarele atributii principale:
    a) coordoneaza Sistemul national de monitorizare integrata a factorilor de mediu;
    b) fundamenteaza tehnic politicile, strategiile si planurile de actiune in domeniul protectiei mediului, avand la baza conceptul privind dezvoltarea durabila;
    c) fundamenteaza tehnic proiectele actelor de reglementare specifice, in scopul elaborarii si promovarii acestora de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului;
    d) indruma si asista agentiile regionale pentru protectia mediului in procesul de autorizare a activitatilor aflate sub incidenta prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, aprobata cu modificari prin Legea nr. 645/2002;
    e) coordoneaza activitatea laboratoarelor nationale de referinta pentru: aer, apa, deseuri, zgomot, radioactivitate;
    f) asigura, in baza imputernicirii autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, legatura cu Agentia Europeana de Mediu, cu agentiile nationale si federale de mediu din statele membre sau asociate la Uniunea Europeana si cu alte organisme de specialitate din tara si din strainatate; elaboreaza rapoarte de sinteza pentru a raspunde obligatiilor interne si internationale in limita competentelor atribuite de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului;
    g) sprijina autoritatea publica centrala pentru protectia mediului in fundamentarea documentelor necesare procesului de negociere cu Uniunea Europeana a cap. 22 "Protectia mediului";
    h) monitorizeaza implementarea legislatiei de mediu in Romania;
    i) monitorizeaza cheltuielile anuale de protectie a mediului;
    j) executa programe si proiecte interne si internationale si orienteaza activitatea de cercetare in domeniul mediului;
    k) elaboreaza rapoartele sectoriale privind stadiul realizarii implementarii acquisului comunitar de mediu si le transmite Comisiei Europene dupa avizarea acestora de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului;
    l) realizeaza instruirea personalului apartinand autoritatilor publice regionale si locale pentru protectia mediului, Garzii Nationale de Mediu, pe baza programului anual aprobat de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului;
    m) coordoneaza activitatea de inventariere la nivel national si local a viitoarelor arii speciale de conservare - arii de importanta comunitara - si a ariilor de protectie avifaunistica, in scopul realizarii Retelei europene de arii naturale protejate - NATURA 2000;
    n) coordoneaza activitatile specifice domeniului biosecuritatii;
    o) coordoneaza activitatile legate de implementarea planurilor de actiune la nivel national, regional si local; indeplineste functia de secretariat tehnic al Planului national de actiune pentru protectia mediului si al altor planuri si programe de actiune specifice domeniului;
    p) aplica, revizuieste si dezvolta sistemul de raportare sectoriala catre Uniunea Europeana, conform cerintelor acesteia;
    q) incurajeaza schimbul de experienta la nivelul specialistilor A.N.P.M. cu cei ai agentiilor omoloage internationale pe domenii specifice de activitate.
    (2) Indeplineste orice alte atributii stabilite de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului.
    (3) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1), A.N.P.M. colaboreaza cu autoritatile publice centrale, regionale si locale, cu institutiile publice, institutiile de cercetare si cu alte persoane juridice de drept public sau privat, romane ori straine.
    (4) Autoritatile si institutiile publice, inclusiv institutiile teritoriale, sunt obligate sa comunice A.N.P.M., la termenele stabilite de aceasta, informatiile de mediu solicitate, in conditiile legii.
    (5) A.N.P.M. comunica, cu acceptul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, autoritatilor si institutiilor publice date si informatii de mediu, in masura in care acestea nu au caracter secret sau nu se incalca confidentialitatea datelor.
    (6) A.N.P.M. poate edita buletine informative si alte publicatii de specialitate, in limita alocatiilor bugetare.
    Art. 4
    A.N.P.M. organizeaza si tine la zi sistemul informational si baza de date referitoare la informatia de mediu.
    Art. 5
    A.N.P.M. organizeaza, cel putin trimestrial, cursuri de instruire a personalului autoritatilor publice regionale si locale pentru protectia mediului si elibereaza, la sfarsitul lor, certificate de perfectionare conform prevederilor legale.
    Art. 6
    In scopul realizarii obiectivelor si atributiilor ce ii revin, A.N.P.M. poate beneficia de consultanta si asistenta din strainatate, precum si de programe de formare si perfectionare a pregatirii personalului, in limita fondurilor bugetare alocate sau a altor surse atrase din tara ori din strainatate, potrivit legii.

    CAP. 3
    Conducerea si structura organizatorica a A.N.P.M.

    Art. 7
    (1) A.N.P.M. este condusa de un presedinte cu rang de subsecretar de stat.
    (2) Presedintele este numit si revocat din functie, in conditiile legii, prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului.
    (3) Numirea in functiile de director general si director se face prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului.
    (4) Presedintele A.N.P.M. numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, personalul acesteia.
    (5) In exercitarea conducerii A.N.P.M. presedintele emite decizii cu caracter individual, potrivit reglementarilor legale in vigoare.
    (6) Presedintele reprezinta A.N.P.M. in raporturile cu autoritatea centrala si cu autoritatile teritoriale pentru protectia mediului, cu alte autoritati si institutii publice, cu persoane juridice si persoane fizice romane si straine, precum si in justitie.
    Art. 8
    (1) Pe langa presedintele A.N.P.M. se organizeaza si functioneaza Colegiul A.N.P.M., ca organ decizional.
    (2) Colegiul A.N.P.M. este format din 9 persoane si va avea urmatoarea componenta: 3 reprezentanti ai Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului; presedintele si directorul general ai A.N.P.M.; 3 directori executivi ai agentiilor regionale pentru protectia mediului, care vor fi nominalizati pentru o perioada de un an din randul agentiilor regionale pentru protectia mediului; un reprezentant al sindicatelor din domeniul protectiei mediului.
    (3) Colegiul A.N.P.M. este condus de secretarul de stat care coordoneaza activitatea de protectie a mediului din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului.
    Art. 9
    (1) Structura organizatorica a A.N.P.M. este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    (2) Prin decizie a presedintelui A.N.P.M., in cadrul structurii organizatorice se pot organiza colective temporare, in conditiile legii.
    (3) Numarul maxim de posturi al A.N.P.M. este de 339, exclusiv presedintele.
    (4) Regulamentul de organizare si functionare, structura organizatorica detaliata si statul de functii se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 10
    (1) Personalul din cadrul A.N.P.M. are calitatea de functionar public, cu exceptia personalului care exercita activitati de secretariat, administrative, protocol, gospodarire, intretinere-reparatii si de deservire.
    (2) Selectarea si incadrarea personalului in aparatul propriu al A.N.P.M. se fac in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, conform legislatiei in vigoare.
    (3) Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului se stabilesc prin fisa postului, pe baza regulamentului de organizare si functionare al A.N.P.M.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 11
    (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale A.N.P.M. se asigura din alocatii de la bugetul de stat prin autoritatea publica centrala pentru protectia mediului.
    (2) A.N.P.M. poate beneficia de granturi, varsaminte, donatii si asistenta financiara din partea unor organisme internationale publice.
    (3) A.N.P.M. are in anul infiintarii 100 de posturi, urmand ca pana in anul 2006 sa ajunga la un numar maxim de 339 de posturi. Numarul de posturi se acorda prin suplimentarea numarului de posturi al Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului.
    Art. 12
    Salarizarea functionarilor publici si a personalului contractual din cadrul A.N.P.M. se face potrivit reglementarilor legale in vigoare.
    Art. 13
    Parcul auto al A.N.P.M. se stabileste in conditiile legii.
    Art. 14
    In capitolul I "Institutii publice finantate integral din bugetul de stat" din anexa nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 495 din 9 iulie 2003, cu modificarile ulterioare, dupa punctul 8 se introduce punctul 8^1 cu urmatorul cuprins:
    "8^1. - Agentia Nationala pentru Protectia Mediului".

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul agriculturii,
                         padurilor, apelor si mediului,
                         Petre Daea,
                         secretar de stat

                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministrul delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gabriel Oprea

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                           STRUCTURA ORGANIZATORICA
               a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului

    Numar de posturi = 339

                                  ____________
                                 | PRESEDINTE |
                                 |____________|
                                       |
  __________________________           |
 | COOPERARE INTERNATIONALA |__________|
 | SI COMUNICARE            |          |
 |__________________________|          |
  __________________________           |
 | COMPARTIMENT JURIDIC     |__________|            ______________
 |__________________________|          |___________| AUDIT INTERN |
                                       |           |______________|
              _________________________|________________________
    _________|_________                          _______________|___________
   | Directia generala |                        | Directia generala         |
 __| pentru activitati |__                    __| administrativa si de      |__
|  | operationale      |  |                  |  | coordonare a activitatilor|  |
|  |___________________|  |                  |  | pentru protectia mediului |  |
|                         |                  |  |___________________________|  |
|                         |                  |                                 |
|_______________________  |________________  |_____________    ________________|
| Directia implementare | | Directia       | | Directia    |  | Compartiment   |
| politici de mediu     | | sisteme        | | coordonare  |  | resurse umane, |
|_______________________| | informationale | | unitati     |  | salarizare,    |
|                         |________________| | teritoriale |  | invatamant,    |
|_______________________  |                  | de mediu    |  | buget-finante  |
| Directia controlul    | |________________  |_____________|  |________________|
| poluarii si           | | Directia       | |
| managementul riscului | | monitoring     | |_____________
|_______________________| | integrat       | | Directia    |
|                       | |________________| | instruire   |
|_______________________| |                  | personal    |
| Directia gestiune     | |________________  |_____________|
| deseuri si chimicale  | | Directia       |
|_______________________| | elaborari      |
|                         | rapoarte       |
|_______________________  |________________|
| Directia              | |
| biodiversitate si     | |_______________________
| biosecuritate         | | Directia baze de date |
|_______________________| |_______________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1625/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1625 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu