Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1626 din 23 decembrie 2003

privind infiintarea, organizarea si functionarea agentiilor regionale de protectie a mediului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 68 din 27 ianuarie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 43 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza agentiile regionale de protectie a mediului, denumite in continuare si A.R.P.M., institutii publice cu personalitate juridica, finantate de la bugetul de stat.
    (2) A.R.P.M. se organizeaza in subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului si au statutul de servicii publice deconcentrate.
    Art. 2
    A.R.P.M. se infiinteaza in scopul de a conduce si sprijini elaborarea si implementarea politicilor de dezvoltare regionala din punct de vedere al protectiei mediului, de a realiza planificarea de mediu la nivelul fiecarei regiuni de dezvoltare, de a emite acte de reglementare in domeniul protectiei mediului, de a furniza asistenta de specialitate si de a elabora, revizui si gestiona proiecte si programe pentru protectia mediului la nivel regional finantate din fonduri interne sau externe.
    Art. 3
    (1) A.R.P.M. se infiinteaza in fiecare regiune de dezvoltare stabilita potrivit prevederilor Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) A.R.P.M. sunt:
    a) A.R.P.M. Bacau pentru Regiunea 1 - Nord-Est;
    b) A.R.P.M. Galati pentru Regiunea 2 - Sud-Est;
    c) A.R.P.M. Pitesti pentru Regiunea 3 - Sud - Muntenia;
    d) A.R.P.M. Craiova pentru Regiunea 4 - Sud-Vest;
    e) A.R.P.M. Timisoara pentru Regiunea 5 - Vest;
    f) A.R.P.M. Cluj-Napoca pentru Regiunea 6 - Nord-Vest;
    g) A.R.P.M. Sibiu pentru Regiunea 7 - Centru;
    h) A.R.P.M. Bucuresti pentru Regiunea 8 - Bucuresti - Ilfov.

    CAP. 2
    Atributii si responsabilitati

    Art. 4
    A.R.P.M. au urmatoarele atributii:
    I. In domeniul elaborarii si implementarii politicilor regionale de protectie a mediului:
    a) transpun legislatia si politicile nationale de mediu in politici regionale pe termen mediu prin stabilirea si ierarhizarea obiectivelor pentru protectia mediului si imbunatatirea calitatii acestuia la nivelul regiunii de dezvoltare in care se constituie, cu consultarea agentiilor de protectie a mediului judetene din cadrul regiunii de dezvoltare;
    b) coordoneaza agentiile de protectie a mediului judetene din cadrul regiunii de dezvoltare in vederea stabilirii si ierarhizarii obiectivelor pentru protectia mediului si imbunatatirea calitatii acestuia la nivel judetean, in conformitate cu politicile regionale de mediu;
    c) elaboreaza planuri regionale pentru activitatea proprie in vederea indeplinirii obiectivelor prioritare prevazute la lit. a) si a responsabilitatilor proprii de reglementare, inclusiv pentru activitatile de monitorizare si control al conformarii, in colaborare cu agentiile de protectie a mediului judetene, cu Garda Nationala de Mediu si cu celelalte autoritati competente; planurile se elaboreaza pentru o perioada de 3 ani si se evalueaza si se actualizeaza anual;
    d) monitorizeaza indeplinirea obiectivelor prevazute la lit. a) - c) si realizeaza rapoarte anuale pe care le transmit autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.

    II. In domeniul planificarii de mediu:
    a) elaboreaza si implementeaza planurile regionale de actiune pentru protectia mediului in colaborare cu Agentia Nationala pentru Protectia Mediului si agentiile de protectie a mediului judetene, cu Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", cu directiile bazinale, cu autoritatile administratiei publice locale si serviciile descentralizate ale altor ministere, precum si cu agentii economici si societatea civila;
    b) elaboreaza planurile regionale de gestionare a deseurilor, planurile si programele de gestionare a calitatii aerului inconjurator in cooperare cu agentiile de protectie a mediului judetene, precum si cu celelalte autoritati competente si le supun avizarii Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului;
    c) colaboreaza si furnizeaza asistenta de specialitate agentiilor pentru dezvoltare regionala cu privire la elaborarea planurilor de dezvoltare regionala, a raportului de mediu aferent si la identificarea si ierarhizarea masurilor si proiectelor, reprezentand in acest scop autoritatea publica centrala pentru protectia mediului in grupurile de lucru, constituite pe criterii tematice, precum si in intalnirile in plen ale Comitetului regional pentru elaborarea Planului de dezvoltare regionala;
    d) realizeaza selectia si ierarhizarea proiectelor de mediu incluse in Planul national pentru dezvoltare regionala, in colaborare cu agentiile pentru dezvoltare regionala;
    e) elaboreaza propuneri de proiecte si programe in domeniul protectiei mediului in cadrul regiunii de dezvoltare si revizuiesc propunerile de proiecte si programe elaborate de alte organisme, in vederea atragerii de fonduri interne si externe; gestioneaza propriile proiecte ce obtin finantare;
    f) participa in programe si proiecte internationale.

    III. In domeniul furnizarii de asistenta tehnica de specialitate si servicii de laborator:
    a) acorda asistenta de specialitate agentiilor de protectie a mediului judetene in indeplinirea atributiilor acestora prevazute de legislatia in vigoare;
    b) asigura servicii de laborator pentru agentiile de protectie a mediului judetene, potrivit SR EN ISO/CEI 17025 "Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de incercari si etalonari" sau unui standard echivalent, si pentru alte autoritati sau institutii publice in cadrul respectivei regiuni de dezvoltare;
    c) verifica rezultatele analizelor efectuate si tehnicile utilizate de laboratoarele agentiilor de protectie a mediului judetene din cadrul respectivei regiuni de dezvoltare;
    d) coordoneaza procedurile de colectare si raportare a datelor la nivelul fiecarei regiuni de dezvoltare si furnizeaza datele obtinute la nivel regional catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului;
    e) sprijina Garda Nationala de Mediu in activitatile de control si furnizeaza servicii de laborator si datele necesare desfasurarii acestor activitati;
    f) exercita functii economice si financiare la nivel de regiune si furnizeaza asistenta catre agentiile de protectie a mediului judetene din cadrul regiunii de dezvoltare respective cu privire la gestiunea eficienta a bugetului si a proiectelor cu finantare externa si la evaluarea costurilor conformarii cu cerintele legislatiei de mediu;
    g) evalueaza necesitatile de instruire si pregatire a personalului agentiilor de protectie a mediului judetene din cadrul respectivei regiuni de dezvoltare si organizeaza activitati pentru instruirea si pregatirea acestuia;
    h) furnizeaza asistenta si suport tehnic agentiilor de protectie a mediului judetene in domeniul conservarii habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice si in domeniul aplicarii regimului substantelor chimice periculoase;
    i) acorda asistenta autoritatilor competente in procesul de aprobare a planurilor de management pentru ariile protejate cuprinse in Reteaua internationala de arii protejate NATURA 2000;
    j) acorda sprijin in probleme juridice agentiilor de protectie a mediului judetene in vederea aplicarii legislatiei privind protectia mediului;
    k) organizeaza si gestioneaza accesul agentiilor de protectie a mediului judetene din cadrul regiunii de dezvoltare respective, precum si al agentiilor de protectie a mediului din celelalte regiuni de dezvoltare la date si informatii necesare desfasurarii activitatii, precum si schimbul de astfel de date si informatii intre aceste autoritati.

    IV. In domeniul activitatilor de reglementare:
    a) emit acordul/acordul integrat de mediu si autorizatia/autorizatia integrata de mediu pentru proiectele si activitatile care intra in sfera de competenta a A.R.P.M., potrivit legislatiei in vigoare;
    b) participa la realizarea evaluarii de mediu pentru planurile si programele regionale; furnizeaza asistenta agentiilor de protectie a mediului judetene in domeniul evaluarii de mediu pentru planuri si programe la nivel judetean;
    c) analizeaza calitatea raportului de mediu elaborat de alte autoritati sau institutii si emit avizul de mediu, potrivit legislatiei in materie;
    d) asigura controlul conformarii cu conditiile prevazute de autorizatia/autorizatia integrata de mediu, in colaborare cu agentiile de protectie a mediului judetene si Garda Nationala de Mediu, si iau masurile prevazute de lege in acest sens.

    V. In domeniul colaborarii cu celelalte autoritati publice de protectie a mediului, cu alte autoritati si institutii publice si cu societatea civila:
    a) colaboreaza cu autoritatile sau institutiile publice, cu agentii economici si societatea civila in scopul asigurarii protectiei mediului potrivit legislatiei in vigoare;
    b) participa la intalnirile organizate de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului si la intalnirile organizate intre A.R.P.M., cu scopul de a dezvolta mijloace si strategii comune pentru indeplinirea atributiilor, sisteme comune pentru gestionarea datelor si pentru schimbul de date si de a contribui la aplicarea uniforma a legislatiei in domeniul protectiei mediului;
    c) furnizeaza autoritatilor si institutiilor publice informatii cu privire la dispozitiile legale in vigoare privind protectia mediului;
    d) elaboreaza rapoarte anuale privind starea mediului in regiunea de dezvoltare respectiva pe baza rapoartelor intocmite la nivel judetean de agentiile de protectie a mediului judetene si le transmit Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului in vederea intocmirii raportului anual privind starea mediului;
    e) asigura accesul publicului la informatia de mediu si participarea acestuia la luarea deciziilor de mediu la nivelul regiunii de dezvoltare respective, potrivit legislatiei in vigoare;
    f) colecteaza si organizeaza datele si informatiile de mediu la nivel de regiune si le pun la dispozitie celorlalte autoritati si institutii publice si societatii civile, potrivit legislatiei in vigoare;
    g) colaboreaza cu directiile regionale de statistica in vederea intocmirii statisticilor de mediu la nivel regional.

    CAP. 3
    Structura organizatorica si conducerea A.R.P.M.

    Art. 5
    (1) Conducerea A.R.P.M. este asigurata de un director executiv, numit prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, la propunerea secretarului de stat pentru protectia mediului.
    (2) Directorul executiv al A.R.P.M. coordoneaza procesul de cooperare cu agentiile de protectie a mediului judetene din cadrul aceleiasi regiuni de dezvoltare in vederea indeplinirii atributiilor stabilite prin prezenta hotarare.
    Art. 6
    (1) Structura organizatorica, statul de functii si regulamentul-cadru de organizare si functionare a A.R.P.M. se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (2) Structura organizatorica a A.R.P.M. asigura coordonarea, prin compartimente de specialitate, a activitatilor de protectie a mediului atat la nivelul regiunii de dezvoltare, cat si la nivelul judetului in care se constituie.
    (3) Regulamentul de organizare si functionare se supune actualizarii periodic pentru a reflecta modificarile survenite in Planul de dezvoltare institutionala a A.R.P.M. prevazut la art. 7.
    (4) Prin decizie a directorului executiv, in cadrul structurii organizatorice se pot organiza colective temporare, in conditiile legii.
    Art. 7
    (1) Planul de dezvoltare institutionala determina obiectivele pe termen scurt si mediu si atributiile detaliate ale A.R.P.M., precum si metodologia, etapele de timp si resursele necesare realizarii atributiilor si atingerii obiectivelor regionale ale A.R.P.M.
    (2) Planul de dezvoltare institutionala se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, cu avizul secretarului de stat pentru protectia mediului, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari. Planul de dezvoltare institutionala se actualizeaza cel putin o data la 3 ani.
    Art. 8
    (1) Conducerea A.R.P.M. evalueaza necesarul de resurse pentru indeplinirea atributiilor si obiectivelor A.R.P.M., elaborand un plan de dezvoltare strategica pentru o perioada de 3 ani.
    (2) Planul de dezvoltare strategica se actualizeaza anual, iar concluziile evaluarii stau la baza solicitarii alocarii resurselor corespunzatoare de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului.
    (3) Planul de dezvoltare strategica este parte integranta din regulamentul de organizare si functionare a A.R.P.M.
    Art. 9
    Personalul de conducere si de executie din cadrul A.R.P.M. are calitatea de functionar public si personal contractual, dupa caz, potrivit legii, in limita posturilor stabilite prin prezenta hotarare si a bugetului aprobat.
    Art. 10
    (1) Numarul maxim de posturi alocate celor 8 A.R.P.M. in scopul indeplinirii atributiilor prevazute la art. 4 este de 192, la nivelul anului 2006.
    (2) Numarul de posturi alocate A.R.P.M., la data infiintarii acestora, este de 88.
    (3) Cresterea numarului de posturi, pana in anul 2006, se va asigura prin suplimentarea numarului maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, prin legile bugetare anuale.

    CAP. 4
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 11
    (1) Agentiile de protectie a mediului judetene cu sediul in judetele in care se constituie A.R.P.M., potrivit art. 3, se reorganizeaza si trec in structura A.R.P.M.
    (2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, numarul agentiilor de protectie a mediului judetene se reduce la 34.
    (3) Unitatile judetene de protectie a mediului reorganizate in structura A.R.P.M. indeplinesc atributiile prevazute de legislatia in vigoare pentru autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului la nivelul judetului in care se constituie sau al municipiului Bucuresti.
    Art. 12
    (1) Personalul din cadrul agentiilor de protectie a mediului judetene reorganizate potrivit art. 11 se preia prin transfer in cadrul A.R.P.M.
    (2) Posturile si fondurile aferente personalului care se transfera se asigura prin preluarea numarului de posturi si a alocatiei bugetare corespunzatoare de la agentiile de protectie a mediului, potrivit art. 50 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare.
    Art. 13
    Patrimoniul agentiilor de protectie a mediului judetene prevazute la art. 11 se preia de catre A.R.P.M. pe baza de protocol de predare-primire in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 14
    Punctul 8 al capitolului I "Institutii publice finantate integral din bugetul de stat" din cadrul anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 459 din 9 iulie 2003, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "8. - Agentii regionale pentru protectia mediului si agentii judetene pentru protectia mediului - servicii publice deconcentrate."

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul agriculturii,
                         padurilor, apelor si mediului,
                         Petre Daea,
                         secretar de stat

                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministrul delegat pentru
                         administratia publica,
                         Gabriel Oprea

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1626/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1626 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu