Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1626 din 23 decembrie 2003

privind infiintarea, organizarea si functionarea agentiilor regionale de protectie a mediului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 68 din 27 ianuarie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 43 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza agentiile regionale de protectie a mediului, denumite in continuare si A.R.P.M., institutii publice cu personalitate juridica, finantate de la bugetul de stat.
    (2) A.R.P.M. se organizeaza in subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului si au statutul de servicii publice deconcentrate.
    Art. 2
    A.R.P.M. se infiinteaza in scopul de a conduce si sprijini elaborarea si implementarea politicilor de dezvoltare regionala din punct de vedere al protectiei mediului, de a realiza planificarea de mediu la nivelul fiecarei regiuni de dezvoltare, de a emite acte de reglementare in domeniul protectiei mediului, de a furniza asistenta de specialitate si de a elabora, revizui si gestiona proiecte si programe pentru protectia mediului la nivel regional finantate din fonduri interne sau externe.
    Art. 3
    (1) A.R.P.M. se infiinteaza in fiecare regiune de dezvoltare stabilita potrivit prevederilor Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) A.R.P.M. sunt:
    a) A.R.P.M. Bacau pentru Regiunea 1 - Nord-Est;
    b) A.R.P.M. Galati pentru Regiunea 2 - Sud-Est;
    c) A.R.P.M. Pitesti pentru Regiunea 3 - Sud - Muntenia;
    d) A.R.P.M. Craiova pentru Regiunea 4 - Sud-Vest;
    e) A.R.P.M. Timisoara pentru Regiunea 5 - Vest;
    f) A.R.P.M. Cluj-Napoca pentru Regiunea 6 - Nord-Vest;
    g) A.R.P.M. Sibiu pentru Regiunea 7 - Centru;
    h) A.R.P.M. Bucuresti pentru Regiunea 8 - Bucuresti - Ilfov.

    CAP. 2
    Atributii si responsabilitati

    Art. 4
    A.R.P.M. au urmatoarele atributii:
    I. In domeniul elaborarii si implementarii politicilor regionale de protectie a mediului:
    a) transpun legislatia si politicile nationale de mediu in politici regionale pe termen mediu prin stabilirea si ierarhizarea obiectivelor pentru protectia mediului si imbunatatirea calitatii acestuia la nivelul regiunii de dezvoltare in care se constituie, cu consultarea agentiilor de protectie a mediului judetene din cadrul regiunii de dezvoltare;
    b) coordoneaza agentiile de protectie a mediului judetene din cadrul regiunii de dezvoltare in vederea stabilirii si ierarhizarii obiectivelor pentru protectia mediului si imbunatatirea calitatii acestuia la nivel judetean, in conformitate cu politicile regionale de mediu;
    c) elaboreaza planuri regionale pentru activitatea proprie in vederea indeplinirii obiectivelor prioritare prevazute la lit. a) si a responsabilitatilor proprii de reglementare, inclusiv pentru activitatile de monitorizare si control al conformarii, in colaborare cu agentiile de protectie a mediului judetene, cu Garda Nationala de Mediu si cu celelalte autoritati competente; planurile se elaboreaza pentru o perioada de 3 ani si se evalueaza si se actualizeaza anual;
    d) monitorizeaza indeplinirea obiectivelor prevazute la lit. a) - c) si realizeaza rapoarte anuale pe care le transmit autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.

    II. In domeniul planificarii de mediu:
    a) elaboreaza si implementeaza planurile regionale de actiune pentru protectia mediului in colaborare cu Agentia Nationala pentru Protectia Mediului si agentiile de protectie a mediului judetene, cu Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", cu directiile bazinale, cu autoritatile administratiei publice locale si serviciile descentralizate ale altor ministere, precum si cu agentii economici si societatea civila;
    b) elaboreaza planurile regionale de gestionare a deseurilor, planurile si programele de gestionare a calitatii aerului inconjurator in cooperare cu agentiile de protectie a mediului judetene, precum si cu celelalte autoritati competente si le supun avizarii Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului;
    c) colaboreaza si furnizeaza asistenta de specialitate agentiilor pentru dezvoltare regionala cu privire la elaborarea planurilor de dezvoltare regionala, a raportului de mediu aferent si la identificarea si ierarhizarea masurilor si proiectelor, reprezentand in acest scop autoritatea publica centrala pentru protectia mediului in grupurile de lucru, constituite pe criterii tematice, precum si in intalnirile in plen ale Comitetului regional pentru elaborarea Planului de dezvoltare regionala;
    d) realizeaza selectia si ierarhizarea proiectelor de mediu incluse in Planul national pentru dezvoltare regionala, in colaborare cu agentiile pentru dezvoltare regionala;
    e) elaboreaza propuneri de proiecte si programe in domeniul protectiei mediului in cadrul regiunii de dezvoltare si revizuiesc propunerile de proiecte si programe elaborate de alte organisme, in vederea atragerii de fonduri interne si externe; gestioneaza propriile proiecte ce obtin finantare;
    f) participa in programe si proiecte internationale.

    III. In domeniul furnizarii de asistenta tehnica de specialitate si servicii de laborator:
    a) acorda asistenta de specialitate agentiilor de protectie a mediului judetene in indeplinirea atributiilor acestora prevazute de legislatia in vigoare;
    b) asigura servicii de laborator pentru agentiile de protectie a mediului judetene, potrivit SR EN ISO/CEI 17025 "Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de incercari si etalonari" sau unui standard echivalent, si pentru alte autoritati sau institutii publice in cadrul respectivei regiuni de dezvoltare;
    c) verifica rezultatele analizelor efectuate si tehnicile utilizate de laboratoarele agentiilor de protectie a mediului judetene din cadrul respectivei regiuni de dezvoltare;
    d) coordoneaza procedurile de colectare si raportare a datelor la nivelul fiecarei regiuni de dezvoltare si furnizeaza datele obtinute la nivel regional catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului;
    e) sprijina Garda Nationala de Mediu in activitatile de control si furnizeaza servicii de laborator si datele necesare desfasurarii acestor activitati;
    f) exercita functii economice si financiare la nivel de regiune si furnizeaza asistenta catre agentiile de protectie a mediului judetene din cadrul regiunii de dezvoltare respective cu privire la gestiunea eficienta a bugetului si a proiectelor cu finantare externa si la evaluarea costurilor conformarii cu cerintele legislatiei de mediu;
    g) evalueaza necesitatile de instruire si pregatire a personalului agentiilor de protectie a mediului judetene din cadrul respectivei regiuni de dezvoltare si organizeaza activitati pentru instruirea si pregatirea acestuia;
    h) furnizeaza asistenta si suport tehnic agentiilor de protectie a mediului judetene in domeniul conservarii habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice si in domeniul aplicarii regimului substantelor chimice periculoase;
    i) acorda asistenta autoritatilor competente in procesul de aprobare a planurilor de management pentru ariile protejate cuprinse in Reteaua internationala de arii protejate NATURA 2000;
    j) acorda sprijin in probleme juridice agentiilor de protectie a mediului judetene in vederea aplicarii legislatiei privind protectia mediului;
    k) organizeaza si gestioneaza accesul agentiilor de protectie a mediului judetene din cadrul regiunii de dezvoltare respective, precum si al agentiilor de protectie a mediului din celelalte regiuni de dezvoltare la date si informatii necesare desfasurarii activitatii, precum si schimbul de astfel de date si informatii intre aceste autoritati.

    IV. In domeniul activitatilor de reglementare:
    a) emit acordul/acordul integrat de mediu si autorizatia/autorizatia integrata de mediu pentru proiectele si activitatile care intra in sfera de competenta a A.R.P.M., potrivit legislatiei in vigoare;
    b) participa la realizarea evaluarii de mediu pentru planurile si programele regionale; furnizeaza asistenta agentiilor de protectie a mediului judetene in domeniul evaluarii de mediu pentru planuri si programe la nivel judetean;
    c) analizeaza calitatea raportului de mediu elaborat de alte autoritati sau institutii si emit avizul de mediu, potrivit legislatiei in materie;
    d) asigura controlul conformarii cu conditiile prevazute de autorizatia/autorizatia integrata de mediu, in colaborare cu agentiile de protectie a mediului judetene si Garda Nationala de Mediu, si iau masurile prevazute de lege in acest sens.

    V. In domeniul colaborarii cu celelalte autoritati publice de protectie a mediului, cu alte autoritati si institutii publice si cu societatea civila:
    a) colaboreaza cu autoritatile sau institutiile publice, cu agentii economici si societatea civila in scopul asigurarii protectiei mediului potrivit legislatiei in vigoare;
    b) participa la intalnirile organizate de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului si la intalnirile organizate intre A.R.P.M., cu scopul de a dezvolta mijloace si strategii comune pentru indeplinirea atributiilor, sisteme comune pentru gestionarea datelor si pentru schimbul de date si de a contribui la aplicarea uniforma a legislatiei in domeniul protectiei mediului;
    c) furnizeaza autoritatilor si institutiilor publice informatii cu privire la dispozitiile legale in vigoare privind protectia mediului;
    d) elaboreaza rapoarte anuale privind starea mediului in regiunea de dezvoltare respectiva pe baza rapoartelor intocmite la nivel judetean de agentiile de protectie a mediului judetene si le transmit Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului in vederea intocmirii raportului anual privind starea mediului;
    e) asigura accesul publicului la informatia de mediu si participarea acestuia la luarea deciziilor de mediu la nivelul regiunii de dezvoltare respective, potrivit legislatiei in vigoare;
    f) colecteaza si organizeaza datele si informatiile de mediu la nivel de regiune si le pun la dispozitie celorlalte autoritati si institutii publice si societatii civile, potrivit legislatiei in vigoare;
    g) colaboreaza cu directiile regionale de statistica in vederea intocmirii statisticilor de mediu la nivel regional.

    CAP. 3
    Structura organizatorica si conducerea A.R.P.M.

    Art. 5
    (1) Conducerea A.R.P.M. este asigurata de un director executiv, numit prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, la propunerea secretarului de stat pentru protectia mediului.
    (2) Directorul executiv al A.R.P.M. coordoneaza procesul de cooperare cu agentiile de protectie a mediului judetene din cadrul aceleiasi regiuni de dezvoltare in vederea indeplinirii atributiilor stabilite prin prezenta hotarare.
    Art. 6
    (1) Structura organizatorica, statul de functii si regulamentul-cadru de organizare si functionare a A.R.P.M. se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (2) Structura organizatorica a A.R.P.M. asigura coordonarea, prin compartimente de specialitate, a activitatilor de protectie a mediului atat la nivelul regiunii de dezvoltare, cat si la nivelul judetului in care se constituie.
    (3) Regulamentul de organizare si functionare se supune actualizarii periodic pentru a reflecta modificarile survenite in Planul de dezvoltare institutionala a A.R.P.M. prevazut la art. 7.
    (4) Prin decizie a directorului executiv, in cadrul structurii organizatorice se pot organiza colective temporare, in conditiile legii.
    Art. 7
    (1) Planul de dezvoltare institutionala determina obiectivele pe termen scurt si mediu si atributiile detaliate ale A.R.P.M., precum si metodologia, etapele de timp si resursele necesare realizarii atributiilor si atingerii obiectivelor regionale ale A.R.P.M.
    (2) Planul de dezvoltare institutionala se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, cu avizul secretarului de stat pentru protectia mediului, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari. Planul de dezvoltare institutionala se actualizeaza cel putin o data la 3 ani.
    Art. 8
    (1) Conducerea A.R.P.M. evalueaza necesarul de resurse pentru indeplinirea atributiilor si obiectivelor A.R.P.M., elaborand un plan de dezvoltare strategica pentru o perioada de 3 ani.
    (2) Planul de dezvoltare strategica se actualizeaza anual, iar concluziile evaluarii stau la baza solicitarii alocarii resurselor corespunzatoare de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului.
    (3) Planul de dezvoltare strategica este parte integranta din regulamentul de organizare si functionare a A.R.P.M.
    Art. 9
    Personalul de conducere si de executie din cadrul A.R.P.M. are calitatea de functionar public si personal contractual, dupa caz, potrivit legii, in limita posturilor stabilite prin prezenta hotarare si a bugetului aprobat.
    Art. 10
    (1) Numarul maxim de posturi alocate celor 8 A.R.P.M. in scopul indeplinirii atributiilor prevazute la art. 4 este de 192, la nivelul anului 2006.
    (2) Numarul de posturi alocate A.R.P.M., la data infiintarii acestora, este de 88.
    (3) Cresterea numarului de posturi, pana in anul 2006, se va asigura prin suplimentarea numarului maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, prin legile bugetare anuale.

    CAP. 4
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 11
    (1) Agentiile de protectie a mediului judetene cu sediul in judetele in care se constituie A.R.P.M., potrivit art. 3, se reorganizeaza si trec in structura A.R.P.M.
    (2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, numarul agentiilor de protectie a mediului judetene se reduce la 34.
    (3) Unitatile judetene de protectie a mediului reorganizate in structura A.R.P.M. indeplinesc atributiile prevazute de legislatia in vigoare pentru autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului la nivelul judetului in care se constituie sau al municipiului Bucuresti.
    Art. 12
    (1) Personalul din cadrul agentiilor de protectie a mediului judetene reorganizate potrivit art. 11 se preia prin transfer in cadrul A.R.P.M.
    (2) Posturile si fondurile aferente personalului care se transfera se asigura prin preluarea numarului de posturi si a alocatiei bugetare corespunzatoare de la agentiile de protectie a mediului, potrivit art. 50 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare.
    Art. 13
    Patrimoniul agentiilor de protectie a mediului judetene prevazute la art. 11 se preia de catre A.R.P.M. pe baza de protocol de predare-primire in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 14
    Punctul 8 al capitolului I "Institutii publice finantate integral din bugetul de stat" din cadrul anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 459 din 9 iulie 2003, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "8. - Agentii regionale pentru protectia mediului si agentii judetene pentru protectia mediului - servicii publice deconcentrate."

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul agriculturii,
                         padurilor, apelor si mediului,
                         Petre Daea,
                         secretar de stat

                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministrul delegat pentru
                         administratia publica,
                         Gabriel Oprea

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1626/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1626 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu