Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 939 din 12 noiembrie 2002

privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in sectorul gazelor naturale

ACT EMIS DE: MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR


SmartCity3

              AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 857 din 27 noiembrie 2002

    In temeiul prevederilor art. 5 lit. s) si ale art. 8 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 791/2001,

    presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale adopta prezenta decizie.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in sectorul gazelor naturale, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.
    Art. 2
    La data intrarii in vigoare a prezentei decizii se abroga Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale nr. 54/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 84 din 19 februarie 2001, astfel cum a fost modificata si completata prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale nr. 249/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 149 din 28 februarie 2002.
    Art. 3
    Departamentul inspectie, control, sesizari, reclamatii, grupe teritoriale, Departamentul licente, autorizari, reglementari tehnice, Departamentul preturi, tarife, reglementari comerciale, protectia consumatorilor si Serviciul legislatie, contencios vor asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei decizii.
    Art. 4
    Prezenta decizie va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

              Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare
                        in Domeniul Gazelor Naturale,
                                Dan Pintilie

    ANEXA 1

                                 REGULAMENT
de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in sectorul gazelor naturale

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    SECTIUNEA 1
    Temei legal

    Art. 1
    Prezentul regulament este emis in conformitate cu prevederile art. 5 lit. s) si ale art. 8 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 791/2001, si ale Ordonantei Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitatilor din sectorul gazelor naturale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 463/2001.

    SECTIUNEA a 2-a
    Scop

    Art. 2
    Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului legal de desfasurare a activitatii de inspectie si control, in conditii de obiectivitate, transparenta si eficienta, efectuata de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale, denumita in continuare ANRGN.

    SECTIUNEA a 3-a
    Domeniu de aplicare

    Art. 3
    Prezentul regulament se aplica urmatoarelor categorii:
    1. persoanelor juridice titulare de:
    a) licente pentru activitati de transport, tranzit, inmagazinare/stocare, dispecerizare, distributie si furnizare a gazelor naturale;
    b) autorizatii pentru infiintarea, functionarea si modificarea unor capacitati de productie, transport, tranzit, inmagazinare/stocare, dispecerizare si distributie a gazelor naturale;
    c) autorizatii pentru proiectarea, executia si/sau exploatarea unor obiective/sisteme de productie, inmagazinare/stocare, transport, distributie, precum si a instalatiilor de utilizare in sectorul gazelor naturale;
    2. persoanelor fizice autorizate pentru desfasurarea activitatilor de proiectare, executie si exploatare in domeniile: productie, inmagazinare/stocare, transport, distributie si utilizarea gazelor naturale;
    3. persoanelor fizice sau juridice, neautorizate/nelicentiate, in cazul in care desfasoara activitati in sectorul gazelor naturale din categoria celor mentionate la pct. 1 si 2;
    4. consumatorilor de gaze naturale, persoane fizice si juridice.
    Art. 4
    Punerea in aplicare a prevederilor prezentului regulament va fi asigurata de catre agentii constatatori ai ANRGN.

    SECTIUNEA a 4-a
    Terminologie

    Art. 5
    Termenii utilizati in prezentul regulament sunt definiti in anexa nr. 1.

    CAP. 2
    Agenti constatatori

    SECTIUNEA 1
    Calitatea de agent constatator

    Art. 6
    (1) In intelesul prezentului regulament, calitatea de agent constatator o are personalul ANRGN imputernicit in acest sens.
    (2) Continutul imputernicirii este prevazut in anexa nr. 2.

    SECTIUNEA a 2-a
    Activitatea agentilor constatatori

    Art. 7
    (1) Activitatea agentilor constatatori se desfasoara in baza unui program anual, intocmit de Departamentul inspectie, control, sesizari, reclamatii, grupe teritoriale si aprobat de presedintele ANRGN.
    (2) Activitatea prevazuta la alin. (1) va fi completata, ori de cate ori este necesar, cu actiuni de control dispuse de Departamentul inspectie, control, sesizari, reclamatii, grupe teritoriale si aprobate de presedintele ANRGN.

    SECTIUNEA a 3-a
    Competentele si obligatiile agentului constatator

    Art. 8
    Agentii constatatori au in principal urmatoarele competente:
    a) efectuarea de controale si inspectii la agentii economici care desfasoara activitati in sectorul gazelor naturale, precum si la consumatorii de gaze naturale si/sau lichefiate, in vederea verificarii modului de aplicare a reglementarilor emise in sectorul gazelor naturale;
    b) solicitarea de informatii in legatura cu problemele care constituie obiectul controlului;
    c) aplicarea masurilor corespunzatoare cand sunt constatate abateri, potrivit prevederilor legale in vigoare;
    d) sigilarea si confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din savarsirea contraventiilor in sectorul gazelor naturale;
    e) informarea sefului ierarhic, in cel mai scurt timp, despre abaterile constatate in sectorul gazelor naturale cu ocazia exercitarii activitatii de control;
    f) luarea masurilor de sistare a lucrarilor in cazul constatarii abaterilor de la legislatia in vigoare, pana la indeplinirea conditiilor legale;
    g) orice alte atributii prevazute de lege.
    Art. 9
    Agentii constatatori au urmatoarele obligatii:
    a) sa se legitimeze inainte de exercitarea activitatii de inspectie si control;
    b) sa efectueze controalele cu responsabilitate si obiectivitate;
    c) sa redacteze o nota de constatare cu ocazia fiecarei actiuni intreprinse;
    d) sa incheie procese-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor in cazul abaterilor de la reglementarile din sectorul gazelor naturale.
    Art. 10
    (1) In timpul efectuarii actiunii de control agentii constatatori au acces, in conditiile legii, in incinta cladirilor, la instalatii, precum si in orice alt loc in perimetrul caruia sunt situate instalatiile de productie, transport, tranzit, inmagazinare/stocare, dispecerizare, distributie, furnizare si utilizare a gazelor naturale, la instalatiile de GPL, GNCV si GNL.
    (2) Pentru efectuarea controalelor si a inspectiilor persoanele juridice care desfasoara activitati in sectorul gazelor naturale sunt obligate sa puna la dispozitie agentilor constatatori toate documentele si actele specifice.
    (3) Consumatorii de gaze naturale sunt obligati sa permita accesul agentilor constatatori la instalatiile de utilizare.

    CAP. 3
    Abateri de la reglementarile emise in sectorul gazelor naturale

    Art. 11
    (1) Constituie contraventii in sectorul gazelor naturale, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni, faptele prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 60/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 463/2001, si de Ordonanta Guvernului nr. 41/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 791/2001.
    (2) Abaterile de la reglementarile emise in sectorul gazelor naturale, care potrivit legii constituie infractiuni, nu fac obiectul prezentului regulament si vor fi solutionate de organele abilitate, in conformitate cu legislatia in vigoare.

    CAP. 4
    Constatarea contraventiilor, aplicarea si executarea amenzilor

    SECTIUNEA 1
    Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor

    Art. 12
    (1) In sectorul gazelor naturale constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor urmeaza regimul general prevazut in Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002.
    (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac prin proces-verbal incheiat de agentii constatatori. Modelul procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor este prevazut in anexa nr. 3.
    Art. 13
    (1) In functie de gravitatea abaterii constatate, Departamentul inspectie, control, sesizari, reclamatii, grupe teritoriale va inainta presedintelui ANRGN raportul de control prin care se propune suspendarea/retragerea autorizatiei/licentei contravenientului.
    (2) Suspendarea/retragerea autorizatiei/licentei contravenientului va fi aprobata prin decizie a presedintelui ANRGN.

    SECTIUNEA a 2-a
    Executarea amenzilor

    Art. 14
    (1) Plata amenzii contraventionale se va face in termenul prevazut de lege.
    (2) Daca dupa expirarea termenului de plata contravenientul nu a achitat amenda, se va trece la punerea in executare a acesteia, prin comunicarea de catre ANRGN la administratia financiara, conform modelului din anexa nr. 5.
    Art. 15
    (1) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se poate face plangere in termen de 15 zile calendaristice de la data inmanarii sau comunicarii acestuia.
    (2) Plangerea, insotita de copia de pe procesul-verbal de constatare a contraventiei, se depune la sediul ANRGN.
    (3) ANRGN va transmite plangerea impreuna cu dosarul cauzei la judecatoria in a carei circumscriptie a fost savarsita contraventia.

    CAP. 5
    Notificarea abaterilor si evidenta documentelor

    SECTIUNEA 1
    Notificarea abaterilor

    Art. 16
    Persoanele juridice autorizate si/sau licentiate, care isi desfasoara activitatea in sectorul gazelor naturale si care in exercitarea atributiilor specifice constata savarsirea unor fapte ce constituie contraventii in sensul prezentului regulament, au obligatia sa sesizeze ANRGN aspectele si imprejurarile constatate.
    Art. 17
    Dupa primirea notificarii ANRGN va proceda in conformitate cu prevederile prezentului regulament, in vederea constatarii savarsirii contraventiei si aplicarii, daca este cazul, a sanctiunii corespunzatoare.

    SECTIUNEA a 2-a
    Evidenta documentelor

    Art. 18
    (1) Procesele-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor sunt documente cu regim special.
    (2) Eliberarea documentelor cu regim special prevazute la alin. (1) se face de catre personalul Departamentului inspectie, control, sesizari, reclamatii, grupe teritoriale, cu respectarea regulilor privind circuitul imprimatelor cu regim special.
    (3) Procesele-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor aplicate se inscriu intr-un registru special, in cadrul departamentului.
    (4) Modelul registrului de evidenta a proceselor-verbale este prevazut in anexa nr. 4.
    (5) Grupele teritoriale vor organiza propria evidenta.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 19
    In functie de natura contraventiilor, agentii constatatori pot colabora cu:
    a) inspectorii pentru protectia mediului din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, in conformitate cu prevederile Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, si ale Hotararii Guvernului nr. 127/1994 privind stabilirea si sanctionarea unor contraventii la normele pentru protectia mediului inconjurator, cu modificarile ulterioare;
    b) inspectorii pentru protectia muncii din cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, in conformitate cu prevederile Legii protectiei muncii nr. 90/1996, republicata;
    c) Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat si Biroul Roman de Metrologie Legala, aflate in subordinea Ministerului Industriei si Resurselor;
    d) Inspectoratul de Stat in Constructii;
    e) Ministerul Public, Ministerul de Interne;
    f) alte organe competente, conform prevederilor legale in vigoare.
    Art. 20
    Incalcarea prevederilor prezentului regulament de catre agentii constatatori atrage raspunderea disciplinara in conditiile legii.
    Art. 21
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezentul regulament.

    ANEXA 1
    la regulament

                               TERMINOLOGIE

    In sensul prezentului regulament, urmatorii termeni se definesc astfel:
    1. contraventie - fapta savarsita cu vinovatie, stabilita si sanctionata prin lege, ordonanta, prin hotarare a Guvernului sau, dupa caz, prin hotarare a consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, a consiliului judetean ori a Consiliului General al Municipiului Bucuresti;
    2. control - verificare permanenta sau periodica facuta intr-un domeniu, in scopul cunoasterii conditiilor, modului de desfasurare si rezultatelor unei activitati;
    3. inspectie - control, verificare autorizata a unor activitati, obiective, instalatii, infrastructuri, a executarii anumitor dispozitii, hotarari etc.;
    4. reclamatie - scrisoare, petitie, prin care o persoana fizica sau juridica solicita anumite lamuriri ori aduce invinuiri unei alte persoane fizice sau juridice, cu privire la activitati ce tin de sectorul gazelor naturale;
    5. sesizare - actiunea de a sesiza si rezultatul ei.
    Ceilalti termeni utilizati in regulament sunt definiti in Codul tehnic al sectorului gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale nr. 616/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 438 din 24 iunie 2002.

    ANEXA 2
    la regulament

    AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

                               IMPUTERNICIRE

    Doamna/Domnul ......................, avand functia de ..................., in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitatilor din sectorul gazelor naturale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 463/2001, si ale Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in sectorul gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale nr. 939/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, este imputernicita/imputernicit:
    1. sa efectueze, in vederea verificarii modului de respectare a reglementarilor din sectorul gazelor naturale, controale si inspectii la agentii economici din sectorul gazelor naturale, precum si la consumatorii de gaze naturale si/sau lichefiate;
    2. sa constate si sa sanctioneze contraventiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 60/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 463/2001, si la art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 791/2001.

           Presedinte,
       ..................
                                            Data eliberarii
                                       .......................

    ANEXA 3*)
    la regulament

    *) Anexa nr. 3 la regulament este reprodusa in facsimil.

                           PROCES-VERBAL Nr. ......
                de constatare si sanctionare a contraventiilor

    Incheiat in ziua .... luna .... anul ....... in localitatea ................ judetul ..................
    Subsemnatul ............................., agent constatator imputernicit de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale - ANRGN, cu sediul in Bucuresti, Sos. Cotroceni nr. 4, sector 6, avand legitimatia nr. ............., eliberata de ANRGN, constat ca: persoana fizica ............................, angajat al ............................., ocupatia ...................., cu domiciliul in .......................... str. ........................... nr. ....., bl. ....., sc. ...., ap. ..., judet/sector ................., identificat/identificata cu act de identitate seria ...., nr. ................, CNP ....................... eliberat de ............................ la data de .................,
    persoana juridica ........................... cu sediul in ................, cod unic de inregistrare ............. si nr. de ordine in Registrul Comertului ............, reprezentata de .........................., cu domiciliul in localitatea .................., str. ............... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judet/sector .............., identificat/identificata cu act de identitate seria ...., nr. .............., CNP ..................... eliberat de ..................... la data de ................. .
    A savarsit urmatoarele: in data de ............... locul ................. ora ............................................................................
................................................................................
................................................................................
............................. . Semnatura contravenient (stampila) .............
    Cele aratate constituie contraventie/contraventii prevazuta/prevazute de art. .... alin. .... lit. ...., din ....................... si sanctionate de art. ...., alin. .... lit. ...., din ...........................................
    Stabilesc AVERTISMENT/AMENDA ......................... lei care va fi achitata in contul nr. .............. la ............................, iar copia chitantei si copia procesului-verbal vor fi depuse la sediul ANRGN in termen de 15 zile calendaristice de la data instiintarii/comunicarii prezentului proces-verbal.
    Contravenientul declara: "Ma angajez/Nu ma angajez sa achit in termen de 48 ore in contul nr. ................... la ...................................., jumatate din minimul amenzii, adica suma de ........................./(cifre si litere)/......................................... lei, iar chitanta de plata a amenzii si copia procesului-verbal sa le remit unitatii emitente in termenul mentionat". Semnatura contravenient: ........................

    Contravenientul, semnand procesul-verbal, recunoaste ca a primit o copie de pe acesta. Contravenientul nu este de fata/refuza/nu poate lua la cunostinta despre continutul procesului-verbal, lucru atestat de martorul ......................., domiciliat in ......................., str. .................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judet/sector .............. identificat/identificata cu act de identitate seria ...., nr. ................., CNP .................. eliberat de ................... la data de ........... .
    Alte mentiuni ..............................................................
................................................................................
................................................................................
    Obiectiuni ale contravenientului ...........................................
................................................................................
................................................................................
    Contravenientul poate face plangere impotriva prezentului proces-verbal in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii acestuia si va fi depusa la sediul ANRGN, Sos. Cotroceni nr. 4, sector 6 Bucuresti.
    La incheierea procesului-verbal a fost de fata si ............................ domiciliat in ...................., str. ................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judet/sector ..............., in calitate de traducator (interpret).

    Prezentul proces-verbal a fost incheiat in 2 exemplare, un exemplar fiindu-i inmanat/comunicat contravenientului.

                           INSTIINTARE DE PLATA

    Amenda se achita in contul nr. .............. deschis la .................., in termen de 15 zile calendaristice, dupa care chitanta si copia procesului-verbal vor fi remise de indata unitatii emitente. In cazul neachitarii amenzii se procedeaza la executarea silita a sanctiunii. In acelasi interval contravenientul poate depune plangere, ce trebuie insotita de copia procesului-verbal, la sediul ANRGN din Soseaua Cotroceni nr. 4, Sector 6 Bucuresti.

    Agent constatator
    Nume si prenume .........................
    Semnatura ...............................
    Stampila

    Contravenient
    Am primit copia procesului-verbal si instiintarea de plata
    Nume si prenume .........................
    Semnatura ...............................
    Stampila

    Martor
    Nume si prenume .........................
    Semnatura ...............................

    ANEXA 4
    la regulament

                                REGISTRU
                     de evidenta a proceselor-verbale
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Nr. procesului- |   Data/Locul    |  Agentul  |Contraventia|  Incadrarea |
|crt.|    verbal      |   incheierii    |constatator| constatata |contraventiei|
|    |                |procesului-verbal|           |            |             |
|____|________________|_________________|___________|____________|_____________|
|  0 |       1        |        2        |      3    |     4      |      5      |
|____|________________|_________________|___________|____________|_____________|
|____|________________|_________________|___________|____________|_____________|
|____|________________|_________________|___________|____________|_____________|

    - continuare -
 ______________________________________________________________________________
|      Numele si    |Domiciliul/Sediul| Obiectii | Contraventia | Contraventia |
|prenumele/Denumirea|contravenientului|          |  principala  | complementara|
| contravenientului |                 |          |              |              |
|___________________|_________________|__________|______________|______________|
|         6         |        7        |     8    |      9       |      10      |
|___________________|_________________|__________|______________|______________|
|___________________|_________________|__________|______________|______________|
|___________________|_________________|__________|______________|______________|

    - continuare -
 ______________________________________________________________________________
|  Achitarea   |  Achitarea  |  Depunerea   |    Hotarare    |Comunicare catre |
|  amenzii in  | amenzii in  | contestatiei | judecatoreasca |  administratia  |
|  48 de ore   |  termen de  |              |                |  financiara     |
|              |   15 zile   |              |                |                 |
|______________|_____________|______________|________________|_________________|
|     11       |      12     |      13      |       14       |        15       |
|______________|_____________|______________|________________|_________________|
|______________|_____________|______________|________________|_________________|
|______________|_____________|______________|________________|_________________|

    ANEXA 5
    la regulament

    AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

                                 Catre
              Administratia Financiara a ........................
              Adresa: ..........................................

    Va transmitem alaturat procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei nr. ............, din data de ........................, prin care ........................................................., domiciliat/cu sediul
     (numele/denumirea persoanei fizice/juridice)
in ........................, str. .................... nr. ......, bl. ......, sc. ...., et. ...., ap. ..., sectorul/judetul ....................., cod unic de inregistrare .......................... si nr. de ordine in registrul comertului ......................... cod fiscal ......................., a fost sanctionata contraventional, amenda fiind in cuantum de ........ lei.
    Procesul-verbal de constatare a contraventiei a ramas definitiv la data de ..............., prin trecerea termenului prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002.
    Conform prevederilor art. 39 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, procesul-verbal ramas definitiv constituie titlu executoriu.
    Ca urmare, va solicitam sa procedati la punerea sa in executare, potrivit prevederilor legale.

                                              Presedinte,
                                       ........................SmartCity5

COMENTARII la Decizia 939/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 939 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu