Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 249 din  6 februarie 2002

pentru modificarea si completarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in sectorul gazelor naturale

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 149 din 28 februarie 2002


SmartCity3


    Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale,
    in temeiul prevederilor art. 8 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 791/2001,
    emite prezenta decizie.

    Art. 1
    Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in sectorul gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale nr. 54/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 84 din 19 februarie 2001, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 4, litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) sa constate contraventiile si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitatilor din sectorul gazelor naturale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 463/2001, si ale Ordonantei Guvernului nr. 41/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 791/2001;"
    2. La articolul 4, litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) sa dispuna sigilarea si confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din savarsirea contraventiilor in sectorul gazelor naturale, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor;"
    3. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Procedura de constatare, notificare si sanctionare a contraventiilor din sectorul gazelor naturale este prevazuta de Ordonanta Guvernului nr. 2/2001.
    (2) Constatarea savarsirii contraventiei si aplicarea amenzii se fac prin proces-verbal intocmit de agentii constatatori, conform anexei nr. 2 la prezentul regulament.
    (3) Procesul-verbal de constatare a contraventiei se semneaza pe fiecare pagina de catre agentul constatator si contravenient. In cazul in care contravenientul nu se afla de fata, refuza sau nu poate sa semneze, agentul constatator va face mentiune despre aceste imprejurari, care trebuie sa fie confirmate de cel putin un martor. In acest caz procesul-verbal va cuprinde si datele personale din actul de identitate al martorului si semnatura acestuia.
    (4) Inaintea intocmirii procesului-verbal de constatare a contraventiei agentul constatator are posibilitatea, in functie de complexitatea cauzei, sa completeze o nota de constatare preliminara."
    4. La articolul 10, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Agentii constatatori au obligatia intocmirii raportului de control cu ocazia fiecarei actiuni dispuse. In baza acestuia agentii constatatori vor intocmi trimestrial/semestrial un raport detaliat privind evidenta proceselor-verbale de constatare a contraventiilor, care va fi depus la Directia inspectii, control, protectia consumatorilor."
    5. Dupa articolul 10 se introduce articolul 10^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 10^1
    (1) Plata amenzii contraventionale se va face in termen de 15 zile calendaristice de la data inmanarii sau comunicarii procesului-verbal de constatare a contraventiei.
    (2) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal jumatate din minimul amenzii prevazute de lege, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
    (3) Neachitarea amenzii contraventionale in termenul prevazut la alin. (1) sau nedepunerea plangerii in acelasi termen atrage executarea silita a contravenientului, fara vreo alta formalitate, conform dispozitiilor legale."
    6. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    (1) Daca aceeasi persoana a savarsit mai multe contraventii, sanctiunea se aplica pentru fiecare contraventie.
    (2) Cand contraventiile au fost constatate prin acelasi proces-verbal, sanctiunile contraventionale se cumuleaza, fara a putea depasi dublul maximului amenzii prevazut pentru contraventia cea mai grava.
    (3) In cazul in care la savarsirea unei contraventii au participat mai multe persoane, sanctiunea se va aplica pentru fiecare dintre acestea."
    7. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    (1) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se poate face plangere in termen de 15 zile calendaristice de la data inmanarii sau comunicarii acestuia.
    (2) Plangerea se depune la sediul ANRGN, insotita de copia de pe procesul-verbal de constatare a contraventiei.
    (3) Plangerea impreuna cu dosarul cauzei se vor transmite la judecatoria in a carei circumscriptie a fost savarsita contraventia, care o va solutiona in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001.
    (4) Hotararea judecatoreasca prin care s-a solutionat plangerea poate fi atacata cu recurs, in termen de 15 zile calendaristice de la data comunicarii.
    (5) Plangerea, precum si exercitarea cailor de atac impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei sunt suspensive de executare."
    8. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    (1) Contraventiile sunt cele prevazute si sanctionate de Ordonanta Guvernului nr. 60/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 463/2001, si de Ordonanta Guvernului nr. 41/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 791/2001.
    (2) Prin legi speciale se pot stabili si alte sanctiuni contraventionale."
    9. La articolul 15 se introduce alin. (2^1) cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) Sumele provenite din amenzi se fac venit la bugetul de stat in cota de 75%, diferenta revenind ANRGN."
    10. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    Sanctiunile prevazute de prezentul regulament se aplica:
    a) persoanei fizice/juridice care incalca dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 60/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 463/2001, si ale Ordonantei Guvernului nr. 41/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 791/2001;
    b) persoanei juridice, titulara de autorizatie/licenta, conform prevederilor Regulamentului pentru acordarea autorizatiilor si licentelor in sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 784/2000, care nu respecta obligatiile sale legale, conditionarile, restrictiile, limitarile, interdictiile ori sarcinile prevazute in conditiile de valabilitate ale autorizatiei/licentei;
    c) persoanei fizice/juridice care incalca dispozitiile Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 15/2001 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea si verificarea personalului care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in sectorul gazelor naturale si a Regulamentului pentru autorizarea si verificarea agentilor economici care desfasoara activitati de proiectare si executie in sectorul gazelor naturale."
    11. La articolul 17, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    (1) Punerea in executare a sanctiunii amenzii contraventionale se va face in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001."
    12. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 18
    Aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale si executarea acesteia se prescriu in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001."
    13. Dupa articolul 19 se introduce articolul 19^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 19^1
    Cauzele care inlatura caracterul contraventional al faptei sunt prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 2/2001."
    14. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20
    Agentul constatator, imputernicit sa aplice sanctiunea contraventionala, dispune si confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventii, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001."
    15. Anexa nr. 1 "Imputernicire" va avea urmatorul cuprins:

    "ANEXA 1
    la regulament

                             IMPUTERNICIRE

    Doamna/Domnul ................................., avand functia de ................................, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitatilor din sectorul gazelor naturale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 463/2001, si ale Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in sectorul gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale nr. 54/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, este imputernicita/imputernicit:
    1. sa efectueze, in vederea verificarii modului de respectare a reglementarilor emise de ANRGN, controale si inspectii periodice la agentii economici din sectorul gazelor naturale, precum si la consumatorii de gaze naturale si/sau lichefiate;
    2. sa constate si sa sanctioneze contraventiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 60/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 463/2001, si la art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 791/2001;
    3. sa ia masuri de sigilare si confiscare a bunurilor destinate, folosite sau rezultate din savarsirea contraventiilor din sectorul gazelor naturale.
    Imputernicirea este valabila pentru o perioada de ......................

               Data eliberarii                 Presedinte,
            .....................         ....................."

    16. Anexa nr. 2 "Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei" va avea urmatorul cuprins:

    "ANEXA 2
    la regulament

                             PROCES-VERBAL Nr. ....
              de constatare si sanctionare a contraventiilor
    incheiat in ziua ... luna ... anul ...., in localitatea ...., judetul ....

    Subsemnatul .............................., agent constatator, imputernicit de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale - ANRGN, cu sediul in Bucuresti, str. ........................... nr. ......., sectorul ..........., avand legitimatia nr. ....................., eliberata de ANRGN, cu ocazia controlului efectuat la .........................., localitatea ..........................., str. ....................... nr. ......., judetul ........................, am constatat urmatoarele:
    La data de ......., ora ....., localitatea ..........................., str. ....................... nr. ......., judetul ........................, a/au fost savarsita/savarsite urmatoarea/urmatoarele contraventie/contraventii:
................................................................................
................................................................................
...............................................................................,
care a/au provocat urmatoarele pagube: .........................................
................................................................................
...............................................................................,
    Cele mentionate constituie contraventie/contraventii prevazuta/prevazute de
............................................., savarsita/savarsite de persoana fizica/juridica ........................, cu domiciliul/sediul in localitatea ..........................., str. ....................... nr. ......., bl. ....., sc. ......., ap. ......, judetul/sectorul ......................., identificata cu buletinul/cartea de identitate seria ......... nr. ............., CNP ...................., eliberat/eliberata de ....................... la data de .........., ocupatia si locul de munca ...................................../ inregistrata la Oficiul registrului comertului cu nr. .........., cod fiscal .............., reprezentata de ....................., cu domiciliul in ..........................., identificat/identificata cu
buletinul/cartea de identitate seria ......... nr. ............., CNP ...................., eliberat/eliberata de ....................... la data de ..........,
    Cele constatate se sanctioneaza conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, astfel: .................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
    De asemenea, se dispune confiscarea urmatoarelor bunuri destinate, folosite sau rezultate din contraventie/contraventii (caracteristici ale acestora, masuri de conservare sau valorificare, precum si date de identificare a proprietarului):
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
.............................................................................. .
    Contravaloarea amenzii va fi virata in contul nr. .............., deschis la Trezoreria ........................., si repartizata conform prevederilor din Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in sectorul gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale nr. 54/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Contravenientul (nu) se angajeaza si plateasca pe loc sau in termen de 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal jumatate din minimul amenzii
prevazut de lege, respectiv suma de ..................................... lei,
                                             (cifre si litere)
conform Ordonantei Guvernului nr. 2/2001.
    Neplata amenzii in termen de 15 zile calendaristice de la data luarii la cunostinta a procesului-verbal atrage executarea silita conform Ordonantei Guvernului nr. 2/2001.
    Conform Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, in cazul in care contravenientul nu se afla de fata, refuza sau nu poate sa semneze, agentul constatator va face mentiune despre aceste imprejurari, care vor fi confirmate si semnate de un martor, identificat cu datele din buletinul/cartea de identitate: ..........................................................
    Alte mentiuni:
    1. Obiectii ale contravenientului, conform Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, privind cele consemnate in prezentul proces-verbal: ............................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
    2. Cai de atac din partea contravenientului: plangere in termen de 15 zile calendaristice de la data inmanarii sau comunicarii prezentului proces-verbal, insotita de copia de pe acesta, depuse la organul din care face parte agentul constatator, obligat sa o primeasca si sa inmaneze depunatorului o dovada in acest sens.
    Prezentul proces-verbal a fost incheiat in ............... exemplare, semnat pe fiecare pagina, iar un exemplar va fi inmanat contravenientului impreuna cu instiintarea de plata.

          Agent constatator,         Contravenient,           Martor,

    Numele si prenumele .......................................................
    Datele de identificare ....................................................
    Am primit un exemplar.
         Semnaturi ............................................................
             Stampila .....................      Stampila .....................

    NOTA:
    Spatiile ramase necompletate vor fi anulate de care agentul constatator."

    17. Anexa nr. 4 "Comunicare catre administratia financiara" va avea urmatorul cuprins:

    "ANEXA 4
    la regulament

                            COMUNICARE
               catre Administratia financiara a ..................
                       Adresa ............................

    Va transmitem alaturat Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei nr. ............. din data de ...................., prin care
........................................................, domiciliat/cu sediul
(numele si prenumele/denumirea persoanei fizice/juridice)
in ..........................., str. ...................... nr. ..... bl. .....,
sc. ...., et. ...., ap. ....., sectorul/judetul ..................., a fost
sanctionat contraventional, amenda fiind in cuantum de ................... lei.
                                                        (cifre si litere)
    In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contraventiilor va solicita sa procedati la punerea acestuia
in executare.

           Presedintele ANRGN,
           ...................        Serviciul legislatie, contencios
                                   ......................................"

    Art. 2
    Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in sectorul gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale nr. 54/2001, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta decizie, va fi republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

                       Presedintele Autoritatii Nationale
                  de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale,
                               Gheorghe RaduSmartCity5

COMENTARII la Decizia 249/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 249 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu