E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 54 din 23 ianuarie 2001

pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in sectorul gazelor naturale

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 84 din 19 februarie 2001


SmartCity3


    Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale - ANRGN,
    in temeiul prevederilor art. 6 lit. l) si ale art. 8 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite prezenta decizie.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in sectorul gazelor naturale, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.
    Art. 2
    Directia control, inspectii, auditare si Serviciul legislatie, contencios vor aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii.
    Art. 3
    Prezenta decizie va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                        Presedintele Autoritatii Nationale
                  de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale,
                                 Gheorghe Radu

    ANEXA 1

                                   REGULAMENT
de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in sectorul gazelor naturale

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Scop
    Art. 1
    Prezentul regulament are ca scop prevenirea si combaterea abaterilor de la reglementarile emise in sectorul gazelor naturale.

    Domeniu de aplicare
    Art. 2
    Prezentul regulament se aplica persoanelor juridice si fizice care desfasoara activitati de productie, transport, tranzit, inmagazinare/stocare, dispecerizare, distributie, furnizare si utilizare a gazelor naturale, precum si activitati de proiectare, executie si exploatare in sectorul gazelor naturale.

    CAP. 2
    Agenti constatatori

    Art. 3
    (1) In intelesul prezentului regulament, calitatea de agent constatator o are personalul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale, denumita in continuare ANRGN, imputernicit in acest sens.
    (2) Continutul imputernicirii este prevazut in anexa nr. 1 la prezentul regulament.
    (3) Imputernicirile acordate agentilor constatatori sunt valabile pentru o perioada de maximum 2 ani.
    (4) Directia control, inspectii, auditare din cadrul ANRGN va asigura coordonarea activitatii agentilor constatatori.
    Art. 4
    Agentii constatatori au urmatoarele atributii:
    a) sa efectueze controale si inspectii periodice la agentii economici care isi desfasoara activitatea in sectorul gazelor naturale, precum si la consumatorii de gaze naturale si/sau lichefiate, pentru verificarea respectarii de catre acestia a reglementarilor emise de ANRGN;
    b) sa constate contraventiile si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitatilor din sectorul gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 41/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) sa dispuna sigilarea si confiscarea bunurilor produse, dobandite sau care au servit la savarsirea contraventiilor in sectorul gazelor naturale, in conditiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
    d) sa sesizeze organele de urmarire penala in legatura cu infractiunile constatate cu ocazia exercitarii atributiilor de serviciu;
    e) orice alte atributii prevazute de lege.
    Art. 5
    In exercitarea atributiilor prevazute la art. 4 agentii constatatori au urmatoarele obligatii:
    a) sa se legitimeze inainte de exercitarea atributiilor de serviciu;
    b) sa efectueze controalele cu obiectivitate si sa incheie proces-verbal de constatare a contraventiilor;
    c) sa pastreze secretul informatiilor avand caracter confidential, detinute ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu, si sa nu le faca publice decat in cazurile expres prevazute de reglementarile legale in vigoare.
    Art. 6
    (1) In vederea constatarii contraventiilor agentii constatatori au acces, in conditiile legii, in incinta cladirilor, la instalatii, precum si in orice alt loc situat in limita retelei de alimentare.
    (2) Pentru efectuarea controalelor si a inspectiilor periodice proprietarii si/sau cei care exploateaza aceste cladiri sau instalatii sunt obligati sa puna la dispozitie agentilor constatatori documentele si actele specifice obiectului de activitate.
    (3) Organele de politie si ale Ministerului Public sunt obligate sa acorde sprijin agentilor constatatori, la cererea acestora, in vederea desfasurarii activitatilor prevazute la alin. (1) si (2).
    Art. 7
    Agentii constatatori nu pot avea, pe baza de cumul de functii, calitatea de angajat al vreunui agent economic supus controlului dispus de ANRGN.

    CAP. 3
    Procedura de constatare, de notificare si de sanctionare a contraventiilor

    Art. 8
    (1) Procedura de constatare, de notificare si de sanctionare a contraventiilor din sectorul gazelor naturale este prevazuta de Legea nr. 32/1968, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Constatarea savarsirii contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac prin proces-verbal intocmit de agentii constatatori, conform anexei nr. 2 la prezentul regulament.
    Art. 9
    (1) ANRGN are obligatia de a transmite agentilor constatatori carnete continand procese-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, precum si chitantiere pentru inscrierea amenzilor.
    (2) Eliberarea si evidenta carnetelor continand procese-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, a chitantierelor, a registrelor de evidenta a proceselor-verbale si a imputernicirilor de control se fac de catre Directia control, inspectii, auditare din cadrul ANRGN, cu respectarea regulilor privind evidenta si circuitul imprimatelor cu regim special.
    Art. 10
    (1) Evidenta proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor se inscrie intr-un registru special, tinut si completat de ANRGN.
    (2) Procesele-verbale se arhiveaza conform criteriilor stabilite pentru imprimatele cu regim special.
    (3) Modelul registrului de evidenta a proceselor-verbale este prevazut in anexa nr. 3 la prezentul regulament.
    (4) Agentii constatatori raporteaza sefului ierarhic situatia privind procesele-verbale intocmite si amenzile aplicate, lunar sau ori de cate ori li se solicita de catre acesta.
    (5) Agentii constatatori vor depune trimestrial la Directia control, inspectii, auditare un raport detaliat privind evidenta proceselor-verbale de constatare a contraventiilor.
    Art. 11
    (1) O data cu aplicarea amenzii contraventionale agentul constatator va fixa si un termen de conformare, de 7 - 30 de zile calendaristice, care poate fi prelungit de ANRGN, in cazuri temeinic justificate, cu maximum 30 de zile calendaristice.
    (2) In cadrul termenului prevazut la alin. (1) contravenientul are obligatia sa se conformeze masurilor dispuse de agentul constatator prin procesul-verbal, sub sanctiunea aplicarii unei noi amenzi contraventionale.
    Art. 12
    (1) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se poate face plangere in termen de 15 zile calendaristice de la data comunicarii acestuia.
    (2) Plangerea se depune la sediul ANRGN, insotita de copia de pe procesul-verbal de constatare a contraventiei.
    (3) Plangerea impreuna cu dosarul cauzei se trimit judecatoriei in a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia, care o va solutiona in conformitate cu prevederile art. 36 - 39 din Legea nr. 32/1968, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. 4
    Raspunderi si sanctiuni

    SECTIUNEA 1
    Raspunderi

    Art. 13
    Incalcarea prevederilor prezentului regulament atrage raspunderea materiala, disciplinara, contraventionala, penala sau, dupa caz, civila, in conditiile legii.

    SECTIUNEA a 2-a
    Sanctiuni contraventionale

    Art. 14
    Contraventiile sunt cele prevazute si sanctionate de Ordonanta Guvernului nr. 60/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Ordonanta Guvernului nr. 41/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 15
    Plata amenzilor contraventionale se face prin orice instrument legal de plata, intr-un cont prevazut in procesul-verbal remis de agentul constatator. Confirmarea platii amenzii va fi depusa la ANRGN.
    Art. 16
    Sanctiunile prevazute de prezentul regulament se aplica:
    a) persoanei fizice/juridice care incalca dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 60/2000 si ale Ordonantei Guvernului nr. 41/2000;
    b) persoanei juridice, titular de autorizatie/licenta, care nu respecta obligatiile sale legale, conditionarile, restrictiile, limitarile, interdictiile ori sarcinile prevazute in autorizatie/licenta.
    Art. 17
    (1) Punerea in aplicare a amenzii contraventionale se face in conformitate cu prevederile art. 40 din Legea nr. 32/1968, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Comunicarea procesului-verbal catre Administratia financiara se face conform anexei nr. 4 la prezentul regulament.
    Art. 18
    Executarea sanctiunii contraventionale se prescrie in cazul in care procesul-verbal de constatare a contraventiei nu a fost comunicat celui sanctionat in termen de o luna de la data aplicarii sanctiunii.
    Art. 19
    In functie de natura contraventiilor agentii constatatori vor colabora cu:
    a) inspectorii pentru protectia mediului din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, in conformitate cu prevederile Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, si ale Hotararii Guvernului nr. 127/1994 privind stabilirea si sanctionarea unor contraventii la normele pentru protectia mediului inconjurator, cu modificarile ulterioare;
    b) inspectorii pentru protectia muncii din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, in conformitate cu prevederile Legii protectiei muncii nr. 90/1996, republicata;
    c) Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - ISCIR si Biroul Roman de Metrologie Legala Bucuresti, aflate in subordinea Ministerului Industriei si Resurselor;
    d) Ministerul Public, Ministerul de Interne si alte organe competente, conform prevederilor legale in vigoare.

    SECTIUNEA a 3-a
    Confiscari

    Art. 20
    (1) Bunurile produse, dobandite sau care au servit la savarsirea contraventiilor prevazute in prezentul regulament, inclusiv sumele de bani rezultate si depozitate in banci, sunt supuse confiscarii in conditiile prevazute de Legea nr. 32/1968, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Contravaloarea bunurilor confiscate se constituie venit la bugetul de stat.
    Art. 21
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentul regulament.

    ANEXA 1
    la regulament

                             IMPUTERNICIRE

    Domnul/Doamna ..................................., avand functia de ......................................., in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitatilor din sectorul gazelor naturale si ale Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in sectorul gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui ANRGN nr. 54/2001, este imputernicit/imputernicita:
    1. sa efectueze, in vederea verificarii modului de respectare a reglementarilor emise de ANRGN, controale si inspectii periodice la agentii economici din sectorul gazelor naturale, precum si la consumatorii de gaze naturale si/sau lichefiate;
    2. sa constate si sa sanctioneze contraventiile prevazute la cap. XV din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 si la art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000;
    3. sa ia masura sigilarii si confiscarii bunurilor produse si/sau dobandite din savarsirea contraventiilor in sectorul gazelor naturale ori care au servit la savarsirea acestora.
    Imputernicirea este valabila pentru o perioada de ............... .

           Data eliberarii                       Presedinte,
         ...................                  .................

    ANEXA 2
    la Regulament

                         PROCES-VERBAL Nr. .........
              de constatare si sanctionare a contraventiilor

    incheiat in ziua ...., luna ........, anul .... in localitatea ............, judetul ...............

    Subsemnatul ................................, agent constatator imputernicit de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale - ANRGN, cu sediul in Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 30, sectorul 1, avand legitimatia nr. ..........., eliberata de ANRGN, cu ocazia controlului efectuat la ....................................., localitatea ............................, str. ...................... nr. ......, judetul ........................, am constatat urmatoarele:
............................................................................
............................................................................
    Cele aratate constituie contraventie/contraventii, prevazuta/prevazute de
............................................................................
............................................................................, savarsita/savarsite de persoana fizica/juridica .............................., cu domiciliul/sediul in localitatea ...................., str. ................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judetul/sectorul ......................, identificata cu buletinul/cartea de identitate seria ........ nr. ............., eliberat/eliberata de ..................... la data de ................, inregistrata la oficiul registrului comertului cu nr. ........................ .
    Fata de cele constatate contravenientul se amendeaza cu suma de
................................. lei, conform .............................
       (cifre si litere)
............................................................................
............................................................................
............................................................................
.......................................................................... .
    De asemenea, se dispune confiscarea urmatoarelor bunuri:
............................................................................
............................................................................
.......................................................................... .
    Alte masuri: ...........................................................
............................................................................
    Contravaloarea amenzii va fi virata in contul nr. ........................., deschis la ..............................., si se constituie venit la bugetul de stat conform art. 15 si art. 20 alin. (2) din Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in sectorul gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui ANRGN nr. 54/2001. Confirmarea platii amenzii va fi depusa la ANRGN.
    Contravenientul (nu) se angajeaza sa plateasca in termen de 48 de ore
jumatate din cuantumul amenzii, respectiv suma de ......................... lei,
                                                      (cifre si litere)
conform Legii nr. 32/1968, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Neplata amenzii in termen de 15 zile calendaristice de la data luarii la cunostinta a procesului-verbal atrage executarea silita conform Legii nr. 32/1968, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Contravenientul, semnand procesul-verbal, recunoaste ca a primit o copie de pe acesta.
    Contravenientul refuzand sa semneze procesul-verbal/nefiind prezent, cele constatate sunt confirmate de martorii: ....................................., domiciliati in .........................., identificati cu ............... .
    Obiectiile contravenientului: ..........................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
.......................................................................... .
    Prezentul proces-verbal a fost incheiat in .......... exemplare, un exemplar fiindu-i inmanat contravenientului.

    Agentul constatator:           Contravenientul:               Martori:
    Numele si prenumele .........  Am primit un exemplar.         ............
    Numele si prenumele .........  Numele si prenumele .......... ............
    Semnatura ...................  Semnatura ....................
    Semnatura ...................
                                   Functia ......................
    Stampila                       Stampila

    ANEXA 3
    la regulament

                 REGISTRUL DE EVIDENTA A PROCESELOR-VERBALE

_______________________________________________________________________
                     Data/Locul
Nr.       Data       incheierii     Agentul     Situatia   Incadrarea
crt.  inregistrarii  procesului-  constatator   de fapt   contraventiei
                       verbal
_______________________________________________________________________
 0         1             2             3           4           5
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
   Numele si          Domiciliul/                 Angajament
   prenumele/           sediul         Obiectii    de plata    Amenda
   denumirea       contravenientului
contravenientului
_______________________________________________________________________
       6                  7               8            9         10
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
 Alte    Modul de      Datele de     Plangere            Finalizarea
masuri  comunicare   identificare    Depunere/        procesului-verbal
                     a martorului    solutionare
_______________________________________________________________________
  11       12             13             14                  15
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

    ANEXA 4
    la regulament

                              COMUNICARE
    catre Administratia financiara a ...........................

    Adresa: .............................................................

    Va transmitem alaturat procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei nr. ......... din data de ......................, prin care
.........................................................................,
         (numele si prenumele/denumirea persoanei fizice/juridice)
domiciliat/cu sediul in .........................., str. ...................... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judetul ..........................., a fost sanctionat contraventional, amenda fiind in
cuantum de .............................. lei.
                 (cifre si litere)
    Procesul-verbal de constatare a contraventiei a ramas definitiv la data de ............................ prin expirarea termenului pentru plata amenzii prevazut de Legea nr. 32/1968, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Ca urmare va solicitam sa procedati la punerea lui in executare, potrivit prevederilor legale.

   Directia control, inspectii, auditare      Serviciul legislatie, contenciosSmartCity5

COMENTARII la Decizia 54/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 54 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu