E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 54 din 23 ianuarie 2001

pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in sectorul gazelor naturale

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 84 din 19 februarie 2001


SmartCity3


    Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale - ANRGN,
    in temeiul prevederilor art. 6 lit. l) si ale art. 8 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite prezenta decizie.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in sectorul gazelor naturale, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.
    Art. 2
    Directia control, inspectii, auditare si Serviciul legislatie, contencios vor aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii.
    Art. 3
    Prezenta decizie va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                        Presedintele Autoritatii Nationale
                  de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale,
                                 Gheorghe Radu

    ANEXA 1

                                   REGULAMENT
de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in sectorul gazelor naturale

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Scop
    Art. 1
    Prezentul regulament are ca scop prevenirea si combaterea abaterilor de la reglementarile emise in sectorul gazelor naturale.

    Domeniu de aplicare
    Art. 2
    Prezentul regulament se aplica persoanelor juridice si fizice care desfasoara activitati de productie, transport, tranzit, inmagazinare/stocare, dispecerizare, distributie, furnizare si utilizare a gazelor naturale, precum si activitati de proiectare, executie si exploatare in sectorul gazelor naturale.

    CAP. 2
    Agenti constatatori

    Art. 3
    (1) In intelesul prezentului regulament, calitatea de agent constatator o are personalul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale, denumita in continuare ANRGN, imputernicit in acest sens.
    (2) Continutul imputernicirii este prevazut in anexa nr. 1 la prezentul regulament.
    (3) Imputernicirile acordate agentilor constatatori sunt valabile pentru o perioada de maximum 2 ani.
    (4) Directia control, inspectii, auditare din cadrul ANRGN va asigura coordonarea activitatii agentilor constatatori.
    Art. 4
    Agentii constatatori au urmatoarele atributii:
    a) sa efectueze controale si inspectii periodice la agentii economici care isi desfasoara activitatea in sectorul gazelor naturale, precum si la consumatorii de gaze naturale si/sau lichefiate, pentru verificarea respectarii de catre acestia a reglementarilor emise de ANRGN;
    b) sa constate contraventiile si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitatilor din sectorul gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 41/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) sa dispuna sigilarea si confiscarea bunurilor produse, dobandite sau care au servit la savarsirea contraventiilor in sectorul gazelor naturale, in conditiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
    d) sa sesizeze organele de urmarire penala in legatura cu infractiunile constatate cu ocazia exercitarii atributiilor de serviciu;
    e) orice alte atributii prevazute de lege.
    Art. 5
    In exercitarea atributiilor prevazute la art. 4 agentii constatatori au urmatoarele obligatii:
    a) sa se legitimeze inainte de exercitarea atributiilor de serviciu;
    b) sa efectueze controalele cu obiectivitate si sa incheie proces-verbal de constatare a contraventiilor;
    c) sa pastreze secretul informatiilor avand caracter confidential, detinute ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu, si sa nu le faca publice decat in cazurile expres prevazute de reglementarile legale in vigoare.
    Art. 6
    (1) In vederea constatarii contraventiilor agentii constatatori au acces, in conditiile legii, in incinta cladirilor, la instalatii, precum si in orice alt loc situat in limita retelei de alimentare.
    (2) Pentru efectuarea controalelor si a inspectiilor periodice proprietarii si/sau cei care exploateaza aceste cladiri sau instalatii sunt obligati sa puna la dispozitie agentilor constatatori documentele si actele specifice obiectului de activitate.
    (3) Organele de politie si ale Ministerului Public sunt obligate sa acorde sprijin agentilor constatatori, la cererea acestora, in vederea desfasurarii activitatilor prevazute la alin. (1) si (2).
    Art. 7
    Agentii constatatori nu pot avea, pe baza de cumul de functii, calitatea de angajat al vreunui agent economic supus controlului dispus de ANRGN.

    CAP. 3
    Procedura de constatare, de notificare si de sanctionare a contraventiilor

    Art. 8
    (1) Procedura de constatare, de notificare si de sanctionare a contraventiilor din sectorul gazelor naturale este prevazuta de Legea nr. 32/1968, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Constatarea savarsirii contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac prin proces-verbal intocmit de agentii constatatori, conform anexei nr. 2 la prezentul regulament.
    Art. 9
    (1) ANRGN are obligatia de a transmite agentilor constatatori carnete continand procese-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, precum si chitantiere pentru inscrierea amenzilor.
    (2) Eliberarea si evidenta carnetelor continand procese-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, a chitantierelor, a registrelor de evidenta a proceselor-verbale si a imputernicirilor de control se fac de catre Directia control, inspectii, auditare din cadrul ANRGN, cu respectarea regulilor privind evidenta si circuitul imprimatelor cu regim special.
    Art. 10
    (1) Evidenta proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor se inscrie intr-un registru special, tinut si completat de ANRGN.
    (2) Procesele-verbale se arhiveaza conform criteriilor stabilite pentru imprimatele cu regim special.
    (3) Modelul registrului de evidenta a proceselor-verbale este prevazut in anexa nr. 3 la prezentul regulament.
    (4) Agentii constatatori raporteaza sefului ierarhic situatia privind procesele-verbale intocmite si amenzile aplicate, lunar sau ori de cate ori li se solicita de catre acesta.
    (5) Agentii constatatori vor depune trimestrial la Directia control, inspectii, auditare un raport detaliat privind evidenta proceselor-verbale de constatare a contraventiilor.
    Art. 11
    (1) O data cu aplicarea amenzii contraventionale agentul constatator va fixa si un termen de conformare, de 7 - 30 de zile calendaristice, care poate fi prelungit de ANRGN, in cazuri temeinic justificate, cu maximum 30 de zile calendaristice.
    (2) In cadrul termenului prevazut la alin. (1) contravenientul are obligatia sa se conformeze masurilor dispuse de agentul constatator prin procesul-verbal, sub sanctiunea aplicarii unei noi amenzi contraventionale.
    Art. 12
    (1) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se poate face plangere in termen de 15 zile calendaristice de la data comunicarii acestuia.
    (2) Plangerea se depune la sediul ANRGN, insotita de copia de pe procesul-verbal de constatare a contraventiei.
    (3) Plangerea impreuna cu dosarul cauzei se trimit judecatoriei in a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia, care o va solutiona in conformitate cu prevederile art. 36 - 39 din Legea nr. 32/1968, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. 4
    Raspunderi si sanctiuni

    SECTIUNEA 1
    Raspunderi

    Art. 13
    Incalcarea prevederilor prezentului regulament atrage raspunderea materiala, disciplinara, contraventionala, penala sau, dupa caz, civila, in conditiile legii.

    SECTIUNEA a 2-a
    Sanctiuni contraventionale

    Art. 14
    Contraventiile sunt cele prevazute si sanctionate de Ordonanta Guvernului nr. 60/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Ordonanta Guvernului nr. 41/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 15
    Plata amenzilor contraventionale se face prin orice instrument legal de plata, intr-un cont prevazut in procesul-verbal remis de agentul constatator. Confirmarea platii amenzii va fi depusa la ANRGN.
    Art. 16
    Sanctiunile prevazute de prezentul regulament se aplica:
    a) persoanei fizice/juridice care incalca dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 60/2000 si ale Ordonantei Guvernului nr. 41/2000;
    b) persoanei juridice, titular de autorizatie/licenta, care nu respecta obligatiile sale legale, conditionarile, restrictiile, limitarile, interdictiile ori sarcinile prevazute in autorizatie/licenta.
    Art. 17
    (1) Punerea in aplicare a amenzii contraventionale se face in conformitate cu prevederile art. 40 din Legea nr. 32/1968, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Comunicarea procesului-verbal catre Administratia financiara se face conform anexei nr. 4 la prezentul regulament.
    Art. 18
    Executarea sanctiunii contraventionale se prescrie in cazul in care procesul-verbal de constatare a contraventiei nu a fost comunicat celui sanctionat in termen de o luna de la data aplicarii sanctiunii.
    Art. 19
    In functie de natura contraventiilor agentii constatatori vor colabora cu:
    a) inspectorii pentru protectia mediului din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, in conformitate cu prevederile Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, si ale Hotararii Guvernului nr. 127/1994 privind stabilirea si sanctionarea unor contraventii la normele pentru protectia mediului inconjurator, cu modificarile ulterioare;
    b) inspectorii pentru protectia muncii din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, in conformitate cu prevederile Legii protectiei muncii nr. 90/1996, republicata;
    c) Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - ISCIR si Biroul Roman de Metrologie Legala Bucuresti, aflate in subordinea Ministerului Industriei si Resurselor;
    d) Ministerul Public, Ministerul de Interne si alte organe competente, conform prevederilor legale in vigoare.

    SECTIUNEA a 3-a
    Confiscari

    Art. 20
    (1) Bunurile produse, dobandite sau care au servit la savarsirea contraventiilor prevazute in prezentul regulament, inclusiv sumele de bani rezultate si depozitate in banci, sunt supuse confiscarii in conditiile prevazute de Legea nr. 32/1968, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Contravaloarea bunurilor confiscate se constituie venit la bugetul de stat.
    Art. 21
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentul regulament.

    ANEXA 1
    la regulament

                             IMPUTERNICIRE

    Domnul/Doamna ..................................., avand functia de ......................................., in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitatilor din sectorul gazelor naturale si ale Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in sectorul gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui ANRGN nr. 54/2001, este imputernicit/imputernicita:
    1. sa efectueze, in vederea verificarii modului de respectare a reglementarilor emise de ANRGN, controale si inspectii periodice la agentii economici din sectorul gazelor naturale, precum si la consumatorii de gaze naturale si/sau lichefiate;
    2. sa constate si sa sanctioneze contraventiile prevazute la cap. XV din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 si la art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000;
    3. sa ia masura sigilarii si confiscarii bunurilor produse si/sau dobandite din savarsirea contraventiilor in sectorul gazelor naturale ori care au servit la savarsirea acestora.
    Imputernicirea este valabila pentru o perioada de ............... .

           Data eliberarii                       Presedinte,
         ...................                  .................

    ANEXA 2
    la Regulament

                         PROCES-VERBAL Nr. .........
              de constatare si sanctionare a contraventiilor

    incheiat in ziua ...., luna ........, anul .... in localitatea ............, judetul ...............

    Subsemnatul ................................, agent constatator imputernicit de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale - ANRGN, cu sediul in Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 30, sectorul 1, avand legitimatia nr. ..........., eliberata de ANRGN, cu ocazia controlului efectuat la ....................................., localitatea ............................, str. ...................... nr. ......, judetul ........................, am constatat urmatoarele:
............................................................................
............................................................................
    Cele aratate constituie contraventie/contraventii, prevazuta/prevazute de
............................................................................
............................................................................, savarsita/savarsite de persoana fizica/juridica .............................., cu domiciliul/sediul in localitatea ...................., str. ................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judetul/sectorul ......................, identificata cu buletinul/cartea de identitate seria ........ nr. ............., eliberat/eliberata de ..................... la data de ................, inregistrata la oficiul registrului comertului cu nr. ........................ .
    Fata de cele constatate contravenientul se amendeaza cu suma de
................................. lei, conform .............................
       (cifre si litere)
............................................................................
............................................................................
............................................................................
.......................................................................... .
    De asemenea, se dispune confiscarea urmatoarelor bunuri:
............................................................................
............................................................................
.......................................................................... .
    Alte masuri: ...........................................................
............................................................................
    Contravaloarea amenzii va fi virata in contul nr. ........................., deschis la ..............................., si se constituie venit la bugetul de stat conform art. 15 si art. 20 alin. (2) din Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in sectorul gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui ANRGN nr. 54/2001. Confirmarea platii amenzii va fi depusa la ANRGN.
    Contravenientul (nu) se angajeaza sa plateasca in termen de 48 de ore
jumatate din cuantumul amenzii, respectiv suma de ......................... lei,
                                                      (cifre si litere)
conform Legii nr. 32/1968, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Neplata amenzii in termen de 15 zile calendaristice de la data luarii la cunostinta a procesului-verbal atrage executarea silita conform Legii nr. 32/1968, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Contravenientul, semnand procesul-verbal, recunoaste ca a primit o copie de pe acesta.
    Contravenientul refuzand sa semneze procesul-verbal/nefiind prezent, cele constatate sunt confirmate de martorii: ....................................., domiciliati in .........................., identificati cu ............... .
    Obiectiile contravenientului: ..........................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
.......................................................................... .
    Prezentul proces-verbal a fost incheiat in .......... exemplare, un exemplar fiindu-i inmanat contravenientului.

    Agentul constatator:           Contravenientul:               Martori:
    Numele si prenumele .........  Am primit un exemplar.         ............
    Numele si prenumele .........  Numele si prenumele .......... ............
    Semnatura ...................  Semnatura ....................
    Semnatura ...................
                                   Functia ......................
    Stampila                       Stampila

    ANEXA 3
    la regulament

                 REGISTRUL DE EVIDENTA A PROCESELOR-VERBALE

_______________________________________________________________________
                     Data/Locul
Nr.       Data       incheierii     Agentul     Situatia   Incadrarea
crt.  inregistrarii  procesului-  constatator   de fapt   contraventiei
                       verbal
_______________________________________________________________________
 0         1             2             3           4           5
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
   Numele si          Domiciliul/                 Angajament
   prenumele/           sediul         Obiectii    de plata    Amenda
   denumirea       contravenientului
contravenientului
_______________________________________________________________________
       6                  7               8            9         10
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
 Alte    Modul de      Datele de     Plangere            Finalizarea
masuri  comunicare   identificare    Depunere/        procesului-verbal
                     a martorului    solutionare
_______________________________________________________________________
  11       12             13             14                  15
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

    ANEXA 4
    la regulament

                              COMUNICARE
    catre Administratia financiara a ...........................

    Adresa: .............................................................

    Va transmitem alaturat procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei nr. ......... din data de ......................, prin care
.........................................................................,
         (numele si prenumele/denumirea persoanei fizice/juridice)
domiciliat/cu sediul in .........................., str. ...................... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judetul ..........................., a fost sanctionat contraventional, amenda fiind in
cuantum de .............................. lei.
                 (cifre si litere)
    Procesul-verbal de constatare a contraventiei a ramas definitiv la data de ............................ prin expirarea termenului pentru plata amenzii prevazut de Legea nr. 32/1968, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Ca urmare va solicitam sa procedati la punerea lui in executare, potrivit prevederilor legale.

   Directia control, inspectii, auditare      Serviciul legislatie, contenciosSmartCity5

COMENTARII la Decizia 54/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 54 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 1937 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 19296 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
ANONIM a comentat Decretul 243 1992
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu