E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 54 din 23 ianuarie 2001

pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in sectorul gazelor naturale

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 84 din 19 februarie 2001


SmartCity3


    Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale - ANRGN,
    in temeiul prevederilor art. 6 lit. l) si ale art. 8 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite prezenta decizie.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in sectorul gazelor naturale, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.
    Art. 2
    Directia control, inspectii, auditare si Serviciul legislatie, contencios vor aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii.
    Art. 3
    Prezenta decizie va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                        Presedintele Autoritatii Nationale
                  de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale,
                                 Gheorghe Radu

    ANEXA 1

                                   REGULAMENT
de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in sectorul gazelor naturale

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Scop
    Art. 1
    Prezentul regulament are ca scop prevenirea si combaterea abaterilor de la reglementarile emise in sectorul gazelor naturale.

    Domeniu de aplicare
    Art. 2
    Prezentul regulament se aplica persoanelor juridice si fizice care desfasoara activitati de productie, transport, tranzit, inmagazinare/stocare, dispecerizare, distributie, furnizare si utilizare a gazelor naturale, precum si activitati de proiectare, executie si exploatare in sectorul gazelor naturale.

    CAP. 2
    Agenti constatatori

    Art. 3
    (1) In intelesul prezentului regulament, calitatea de agent constatator o are personalul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale, denumita in continuare ANRGN, imputernicit in acest sens.
    (2) Continutul imputernicirii este prevazut in anexa nr. 1 la prezentul regulament.
    (3) Imputernicirile acordate agentilor constatatori sunt valabile pentru o perioada de maximum 2 ani.
    (4) Directia control, inspectii, auditare din cadrul ANRGN va asigura coordonarea activitatii agentilor constatatori.
    Art. 4
    Agentii constatatori au urmatoarele atributii:
    a) sa efectueze controale si inspectii periodice la agentii economici care isi desfasoara activitatea in sectorul gazelor naturale, precum si la consumatorii de gaze naturale si/sau lichefiate, pentru verificarea respectarii de catre acestia a reglementarilor emise de ANRGN;
    b) sa constate contraventiile si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitatilor din sectorul gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 41/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) sa dispuna sigilarea si confiscarea bunurilor produse, dobandite sau care au servit la savarsirea contraventiilor in sectorul gazelor naturale, in conditiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
    d) sa sesizeze organele de urmarire penala in legatura cu infractiunile constatate cu ocazia exercitarii atributiilor de serviciu;
    e) orice alte atributii prevazute de lege.
    Art. 5
    In exercitarea atributiilor prevazute la art. 4 agentii constatatori au urmatoarele obligatii:
    a) sa se legitimeze inainte de exercitarea atributiilor de serviciu;
    b) sa efectueze controalele cu obiectivitate si sa incheie proces-verbal de constatare a contraventiilor;
    c) sa pastreze secretul informatiilor avand caracter confidential, detinute ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu, si sa nu le faca publice decat in cazurile expres prevazute de reglementarile legale in vigoare.
    Art. 6
    (1) In vederea constatarii contraventiilor agentii constatatori au acces, in conditiile legii, in incinta cladirilor, la instalatii, precum si in orice alt loc situat in limita retelei de alimentare.
    (2) Pentru efectuarea controalelor si a inspectiilor periodice proprietarii si/sau cei care exploateaza aceste cladiri sau instalatii sunt obligati sa puna la dispozitie agentilor constatatori documentele si actele specifice obiectului de activitate.
    (3) Organele de politie si ale Ministerului Public sunt obligate sa acorde sprijin agentilor constatatori, la cererea acestora, in vederea desfasurarii activitatilor prevazute la alin. (1) si (2).
    Art. 7
    Agentii constatatori nu pot avea, pe baza de cumul de functii, calitatea de angajat al vreunui agent economic supus controlului dispus de ANRGN.

    CAP. 3
    Procedura de constatare, de notificare si de sanctionare a contraventiilor

    Art. 8
    (1) Procedura de constatare, de notificare si de sanctionare a contraventiilor din sectorul gazelor naturale este prevazuta de Legea nr. 32/1968, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Constatarea savarsirii contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac prin proces-verbal intocmit de agentii constatatori, conform anexei nr. 2 la prezentul regulament.
    Art. 9
    (1) ANRGN are obligatia de a transmite agentilor constatatori carnete continand procese-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, precum si chitantiere pentru inscrierea amenzilor.
    (2) Eliberarea si evidenta carnetelor continand procese-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, a chitantierelor, a registrelor de evidenta a proceselor-verbale si a imputernicirilor de control se fac de catre Directia control, inspectii, auditare din cadrul ANRGN, cu respectarea regulilor privind evidenta si circuitul imprimatelor cu regim special.
    Art. 10
    (1) Evidenta proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor se inscrie intr-un registru special, tinut si completat de ANRGN.
    (2) Procesele-verbale se arhiveaza conform criteriilor stabilite pentru imprimatele cu regim special.
    (3) Modelul registrului de evidenta a proceselor-verbale este prevazut in anexa nr. 3 la prezentul regulament.
    (4) Agentii constatatori raporteaza sefului ierarhic situatia privind procesele-verbale intocmite si amenzile aplicate, lunar sau ori de cate ori li se solicita de catre acesta.
    (5) Agentii constatatori vor depune trimestrial la Directia control, inspectii, auditare un raport detaliat privind evidenta proceselor-verbale de constatare a contraventiilor.
    Art. 11
    (1) O data cu aplicarea amenzii contraventionale agentul constatator va fixa si un termen de conformare, de 7 - 30 de zile calendaristice, care poate fi prelungit de ANRGN, in cazuri temeinic justificate, cu maximum 30 de zile calendaristice.
    (2) In cadrul termenului prevazut la alin. (1) contravenientul are obligatia sa se conformeze masurilor dispuse de agentul constatator prin procesul-verbal, sub sanctiunea aplicarii unei noi amenzi contraventionale.
    Art. 12
    (1) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se poate face plangere in termen de 15 zile calendaristice de la data comunicarii acestuia.
    (2) Plangerea se depune la sediul ANRGN, insotita de copia de pe procesul-verbal de constatare a contraventiei.
    (3) Plangerea impreuna cu dosarul cauzei se trimit judecatoriei in a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia, care o va solutiona in conformitate cu prevederile art. 36 - 39 din Legea nr. 32/1968, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. 4
    Raspunderi si sanctiuni

    SECTIUNEA 1
    Raspunderi

    Art. 13
    Incalcarea prevederilor prezentului regulament atrage raspunderea materiala, disciplinara, contraventionala, penala sau, dupa caz, civila, in conditiile legii.

    SECTIUNEA a 2-a
    Sanctiuni contraventionale

    Art. 14
    Contraventiile sunt cele prevazute si sanctionate de Ordonanta Guvernului nr. 60/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Ordonanta Guvernului nr. 41/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 15
    Plata amenzilor contraventionale se face prin orice instrument legal de plata, intr-un cont prevazut in procesul-verbal remis de agentul constatator. Confirmarea platii amenzii va fi depusa la ANRGN.
    Art. 16
    Sanctiunile prevazute de prezentul regulament se aplica:
    a) persoanei fizice/juridice care incalca dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 60/2000 si ale Ordonantei Guvernului nr. 41/2000;
    b) persoanei juridice, titular de autorizatie/licenta, care nu respecta obligatiile sale legale, conditionarile, restrictiile, limitarile, interdictiile ori sarcinile prevazute in autorizatie/licenta.
    Art. 17
    (1) Punerea in aplicare a amenzii contraventionale se face in conformitate cu prevederile art. 40 din Legea nr. 32/1968, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Comunicarea procesului-verbal catre Administratia financiara se face conform anexei nr. 4 la prezentul regulament.
    Art. 18
    Executarea sanctiunii contraventionale se prescrie in cazul in care procesul-verbal de constatare a contraventiei nu a fost comunicat celui sanctionat in termen de o luna de la data aplicarii sanctiunii.
    Art. 19
    In functie de natura contraventiilor agentii constatatori vor colabora cu:
    a) inspectorii pentru protectia mediului din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, in conformitate cu prevederile Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, si ale Hotararii Guvernului nr. 127/1994 privind stabilirea si sanctionarea unor contraventii la normele pentru protectia mediului inconjurator, cu modificarile ulterioare;
    b) inspectorii pentru protectia muncii din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, in conformitate cu prevederile Legii protectiei muncii nr. 90/1996, republicata;
    c) Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - ISCIR si Biroul Roman de Metrologie Legala Bucuresti, aflate in subordinea Ministerului Industriei si Resurselor;
    d) Ministerul Public, Ministerul de Interne si alte organe competente, conform prevederilor legale in vigoare.

    SECTIUNEA a 3-a
    Confiscari

    Art. 20
    (1) Bunurile produse, dobandite sau care au servit la savarsirea contraventiilor prevazute in prezentul regulament, inclusiv sumele de bani rezultate si depozitate in banci, sunt supuse confiscarii in conditiile prevazute de Legea nr. 32/1968, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Contravaloarea bunurilor confiscate se constituie venit la bugetul de stat.
    Art. 21
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentul regulament.

    ANEXA 1
    la regulament

                             IMPUTERNICIRE

    Domnul/Doamna ..................................., avand functia de ......................................., in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitatilor din sectorul gazelor naturale si ale Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in sectorul gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui ANRGN nr. 54/2001, este imputernicit/imputernicita:
    1. sa efectueze, in vederea verificarii modului de respectare a reglementarilor emise de ANRGN, controale si inspectii periodice la agentii economici din sectorul gazelor naturale, precum si la consumatorii de gaze naturale si/sau lichefiate;
    2. sa constate si sa sanctioneze contraventiile prevazute la cap. XV din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 si la art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000;
    3. sa ia masura sigilarii si confiscarii bunurilor produse si/sau dobandite din savarsirea contraventiilor in sectorul gazelor naturale ori care au servit la savarsirea acestora.
    Imputernicirea este valabila pentru o perioada de ............... .

           Data eliberarii                       Presedinte,
         ...................                  .................

    ANEXA 2
    la Regulament

                         PROCES-VERBAL Nr. .........
              de constatare si sanctionare a contraventiilor

    incheiat in ziua ...., luna ........, anul .... in localitatea ............, judetul ...............

    Subsemnatul ................................, agent constatator imputernicit de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale - ANRGN, cu sediul in Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 30, sectorul 1, avand legitimatia nr. ..........., eliberata de ANRGN, cu ocazia controlului efectuat la ....................................., localitatea ............................, str. ...................... nr. ......, judetul ........................, am constatat urmatoarele:
............................................................................
............................................................................
    Cele aratate constituie contraventie/contraventii, prevazuta/prevazute de
............................................................................
............................................................................, savarsita/savarsite de persoana fizica/juridica .............................., cu domiciliul/sediul in localitatea ...................., str. ................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judetul/sectorul ......................, identificata cu buletinul/cartea de identitate seria ........ nr. ............., eliberat/eliberata de ..................... la data de ................, inregistrata la oficiul registrului comertului cu nr. ........................ .
    Fata de cele constatate contravenientul se amendeaza cu suma de
................................. lei, conform .............................
       (cifre si litere)
............................................................................
............................................................................
............................................................................
.......................................................................... .
    De asemenea, se dispune confiscarea urmatoarelor bunuri:
............................................................................
............................................................................
.......................................................................... .
    Alte masuri: ...........................................................
............................................................................
    Contravaloarea amenzii va fi virata in contul nr. ........................., deschis la ..............................., si se constituie venit la bugetul de stat conform art. 15 si art. 20 alin. (2) din Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in sectorul gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui ANRGN nr. 54/2001. Confirmarea platii amenzii va fi depusa la ANRGN.
    Contravenientul (nu) se angajeaza sa plateasca in termen de 48 de ore
jumatate din cuantumul amenzii, respectiv suma de ......................... lei,
                                                      (cifre si litere)
conform Legii nr. 32/1968, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Neplata amenzii in termen de 15 zile calendaristice de la data luarii la cunostinta a procesului-verbal atrage executarea silita conform Legii nr. 32/1968, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Contravenientul, semnand procesul-verbal, recunoaste ca a primit o copie de pe acesta.
    Contravenientul refuzand sa semneze procesul-verbal/nefiind prezent, cele constatate sunt confirmate de martorii: ....................................., domiciliati in .........................., identificati cu ............... .
    Obiectiile contravenientului: ..........................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
.......................................................................... .
    Prezentul proces-verbal a fost incheiat in .......... exemplare, un exemplar fiindu-i inmanat contravenientului.

    Agentul constatator:           Contravenientul:               Martori:
    Numele si prenumele .........  Am primit un exemplar.         ............
    Numele si prenumele .........  Numele si prenumele .......... ............
    Semnatura ...................  Semnatura ....................
    Semnatura ...................
                                   Functia ......................
    Stampila                       Stampila

    ANEXA 3
    la regulament

                 REGISTRUL DE EVIDENTA A PROCESELOR-VERBALE

_______________________________________________________________________
                     Data/Locul
Nr.       Data       incheierii     Agentul     Situatia   Incadrarea
crt.  inregistrarii  procesului-  constatator   de fapt   contraventiei
                       verbal
_______________________________________________________________________
 0         1             2             3           4           5
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
   Numele si          Domiciliul/                 Angajament
   prenumele/           sediul         Obiectii    de plata    Amenda
   denumirea       contravenientului
contravenientului
_______________________________________________________________________
       6                  7               8            9         10
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
 Alte    Modul de      Datele de     Plangere            Finalizarea
masuri  comunicare   identificare    Depunere/        procesului-verbal
                     a martorului    solutionare
_______________________________________________________________________
  11       12             13             14                  15
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

    ANEXA 4
    la regulament

                              COMUNICARE
    catre Administratia financiara a ...........................

    Adresa: .............................................................

    Va transmitem alaturat procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei nr. ......... din data de ......................, prin care
.........................................................................,
         (numele si prenumele/denumirea persoanei fizice/juridice)
domiciliat/cu sediul in .........................., str. ...................... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judetul ..........................., a fost sanctionat contraventional, amenda fiind in
cuantum de .............................. lei.
                 (cifre si litere)
    Procesul-verbal de constatare a contraventiei a ramas definitiv la data de ............................ prin expirarea termenului pentru plata amenzii prevazut de Legea nr. 32/1968, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Ca urmare va solicitam sa procedati la punerea lui in executare, potrivit prevederilor legale.

   Directia control, inspectii, auditare      Serviciul legislatie, contenciosSmartCity5

COMENTARII la Decizia 54/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 54 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu