E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 54 din 23 ianuarie 2001

pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in sectorul gazelor naturale

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 84 din 19 februarie 2001


SmartCity3


    Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale - ANRGN,
    in temeiul prevederilor art. 6 lit. l) si ale art. 8 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite prezenta decizie.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in sectorul gazelor naturale, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.
    Art. 2
    Directia control, inspectii, auditare si Serviciul legislatie, contencios vor aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii.
    Art. 3
    Prezenta decizie va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                        Presedintele Autoritatii Nationale
                  de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale,
                                 Gheorghe Radu

    ANEXA 1

                                   REGULAMENT
de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in sectorul gazelor naturale

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Scop
    Art. 1
    Prezentul regulament are ca scop prevenirea si combaterea abaterilor de la reglementarile emise in sectorul gazelor naturale.

    Domeniu de aplicare
    Art. 2
    Prezentul regulament se aplica persoanelor juridice si fizice care desfasoara activitati de productie, transport, tranzit, inmagazinare/stocare, dispecerizare, distributie, furnizare si utilizare a gazelor naturale, precum si activitati de proiectare, executie si exploatare in sectorul gazelor naturale.

    CAP. 2
    Agenti constatatori

    Art. 3
    (1) In intelesul prezentului regulament, calitatea de agent constatator o are personalul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale, denumita in continuare ANRGN, imputernicit in acest sens.
    (2) Continutul imputernicirii este prevazut in anexa nr. 1 la prezentul regulament.
    (3) Imputernicirile acordate agentilor constatatori sunt valabile pentru o perioada de maximum 2 ani.
    (4) Directia control, inspectii, auditare din cadrul ANRGN va asigura coordonarea activitatii agentilor constatatori.
    Art. 4
    Agentii constatatori au urmatoarele atributii:
    a) sa efectueze controale si inspectii periodice la agentii economici care isi desfasoara activitatea in sectorul gazelor naturale, precum si la consumatorii de gaze naturale si/sau lichefiate, pentru verificarea respectarii de catre acestia a reglementarilor emise de ANRGN;
    b) sa constate contraventiile si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitatilor din sectorul gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 41/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) sa dispuna sigilarea si confiscarea bunurilor produse, dobandite sau care au servit la savarsirea contraventiilor in sectorul gazelor naturale, in conditiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
    d) sa sesizeze organele de urmarire penala in legatura cu infractiunile constatate cu ocazia exercitarii atributiilor de serviciu;
    e) orice alte atributii prevazute de lege.
    Art. 5
    In exercitarea atributiilor prevazute la art. 4 agentii constatatori au urmatoarele obligatii:
    a) sa se legitimeze inainte de exercitarea atributiilor de serviciu;
    b) sa efectueze controalele cu obiectivitate si sa incheie proces-verbal de constatare a contraventiilor;
    c) sa pastreze secretul informatiilor avand caracter confidential, detinute ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu, si sa nu le faca publice decat in cazurile expres prevazute de reglementarile legale in vigoare.
    Art. 6
    (1) In vederea constatarii contraventiilor agentii constatatori au acces, in conditiile legii, in incinta cladirilor, la instalatii, precum si in orice alt loc situat in limita retelei de alimentare.
    (2) Pentru efectuarea controalelor si a inspectiilor periodice proprietarii si/sau cei care exploateaza aceste cladiri sau instalatii sunt obligati sa puna la dispozitie agentilor constatatori documentele si actele specifice obiectului de activitate.
    (3) Organele de politie si ale Ministerului Public sunt obligate sa acorde sprijin agentilor constatatori, la cererea acestora, in vederea desfasurarii activitatilor prevazute la alin. (1) si (2).
    Art. 7
    Agentii constatatori nu pot avea, pe baza de cumul de functii, calitatea de angajat al vreunui agent economic supus controlului dispus de ANRGN.

    CAP. 3
    Procedura de constatare, de notificare si de sanctionare a contraventiilor

    Art. 8
    (1) Procedura de constatare, de notificare si de sanctionare a contraventiilor din sectorul gazelor naturale este prevazuta de Legea nr. 32/1968, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Constatarea savarsirii contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac prin proces-verbal intocmit de agentii constatatori, conform anexei nr. 2 la prezentul regulament.
    Art. 9
    (1) ANRGN are obligatia de a transmite agentilor constatatori carnete continand procese-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, precum si chitantiere pentru inscrierea amenzilor.
    (2) Eliberarea si evidenta carnetelor continand procese-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, a chitantierelor, a registrelor de evidenta a proceselor-verbale si a imputernicirilor de control se fac de catre Directia control, inspectii, auditare din cadrul ANRGN, cu respectarea regulilor privind evidenta si circuitul imprimatelor cu regim special.
    Art. 10
    (1) Evidenta proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor se inscrie intr-un registru special, tinut si completat de ANRGN.
    (2) Procesele-verbale se arhiveaza conform criteriilor stabilite pentru imprimatele cu regim special.
    (3) Modelul registrului de evidenta a proceselor-verbale este prevazut in anexa nr. 3 la prezentul regulament.
    (4) Agentii constatatori raporteaza sefului ierarhic situatia privind procesele-verbale intocmite si amenzile aplicate, lunar sau ori de cate ori li se solicita de catre acesta.
    (5) Agentii constatatori vor depune trimestrial la Directia control, inspectii, auditare un raport detaliat privind evidenta proceselor-verbale de constatare a contraventiilor.
    Art. 11
    (1) O data cu aplicarea amenzii contraventionale agentul constatator va fixa si un termen de conformare, de 7 - 30 de zile calendaristice, care poate fi prelungit de ANRGN, in cazuri temeinic justificate, cu maximum 30 de zile calendaristice.
    (2) In cadrul termenului prevazut la alin. (1) contravenientul are obligatia sa se conformeze masurilor dispuse de agentul constatator prin procesul-verbal, sub sanctiunea aplicarii unei noi amenzi contraventionale.
    Art. 12
    (1) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se poate face plangere in termen de 15 zile calendaristice de la data comunicarii acestuia.
    (2) Plangerea se depune la sediul ANRGN, insotita de copia de pe procesul-verbal de constatare a contraventiei.
    (3) Plangerea impreuna cu dosarul cauzei se trimit judecatoriei in a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia, care o va solutiona in conformitate cu prevederile art. 36 - 39 din Legea nr. 32/1968, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. 4
    Raspunderi si sanctiuni

    SECTIUNEA 1
    Raspunderi

    Art. 13
    Incalcarea prevederilor prezentului regulament atrage raspunderea materiala, disciplinara, contraventionala, penala sau, dupa caz, civila, in conditiile legii.

    SECTIUNEA a 2-a
    Sanctiuni contraventionale

    Art. 14
    Contraventiile sunt cele prevazute si sanctionate de Ordonanta Guvernului nr. 60/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Ordonanta Guvernului nr. 41/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 15
    Plata amenzilor contraventionale se face prin orice instrument legal de plata, intr-un cont prevazut in procesul-verbal remis de agentul constatator. Confirmarea platii amenzii va fi depusa la ANRGN.
    Art. 16
    Sanctiunile prevazute de prezentul regulament se aplica:
    a) persoanei fizice/juridice care incalca dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 60/2000 si ale Ordonantei Guvernului nr. 41/2000;
    b) persoanei juridice, titular de autorizatie/licenta, care nu respecta obligatiile sale legale, conditionarile, restrictiile, limitarile, interdictiile ori sarcinile prevazute in autorizatie/licenta.
    Art. 17
    (1) Punerea in aplicare a amenzii contraventionale se face in conformitate cu prevederile art. 40 din Legea nr. 32/1968, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Comunicarea procesului-verbal catre Administratia financiara se face conform anexei nr. 4 la prezentul regulament.
    Art. 18
    Executarea sanctiunii contraventionale se prescrie in cazul in care procesul-verbal de constatare a contraventiei nu a fost comunicat celui sanctionat in termen de o luna de la data aplicarii sanctiunii.
    Art. 19
    In functie de natura contraventiilor agentii constatatori vor colabora cu:
    a) inspectorii pentru protectia mediului din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, in conformitate cu prevederile Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, si ale Hotararii Guvernului nr. 127/1994 privind stabilirea si sanctionarea unor contraventii la normele pentru protectia mediului inconjurator, cu modificarile ulterioare;
    b) inspectorii pentru protectia muncii din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, in conformitate cu prevederile Legii protectiei muncii nr. 90/1996, republicata;
    c) Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - ISCIR si Biroul Roman de Metrologie Legala Bucuresti, aflate in subordinea Ministerului Industriei si Resurselor;
    d) Ministerul Public, Ministerul de Interne si alte organe competente, conform prevederilor legale in vigoare.

    SECTIUNEA a 3-a
    Confiscari

    Art. 20
    (1) Bunurile produse, dobandite sau care au servit la savarsirea contraventiilor prevazute in prezentul regulament, inclusiv sumele de bani rezultate si depozitate in banci, sunt supuse confiscarii in conditiile prevazute de Legea nr. 32/1968, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Contravaloarea bunurilor confiscate se constituie venit la bugetul de stat.
    Art. 21
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentul regulament.

    ANEXA 1
    la regulament

                             IMPUTERNICIRE

    Domnul/Doamna ..................................., avand functia de ......................................., in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitatilor din sectorul gazelor naturale si ale Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in sectorul gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui ANRGN nr. 54/2001, este imputernicit/imputernicita:
    1. sa efectueze, in vederea verificarii modului de respectare a reglementarilor emise de ANRGN, controale si inspectii periodice la agentii economici din sectorul gazelor naturale, precum si la consumatorii de gaze naturale si/sau lichefiate;
    2. sa constate si sa sanctioneze contraventiile prevazute la cap. XV din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 si la art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000;
    3. sa ia masura sigilarii si confiscarii bunurilor produse si/sau dobandite din savarsirea contraventiilor in sectorul gazelor naturale ori care au servit la savarsirea acestora.
    Imputernicirea este valabila pentru o perioada de ............... .

           Data eliberarii                       Presedinte,
         ...................                  .................

    ANEXA 2
    la Regulament

                         PROCES-VERBAL Nr. .........
              de constatare si sanctionare a contraventiilor

    incheiat in ziua ...., luna ........, anul .... in localitatea ............, judetul ...............

    Subsemnatul ................................, agent constatator imputernicit de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale - ANRGN, cu sediul in Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 30, sectorul 1, avand legitimatia nr. ..........., eliberata de ANRGN, cu ocazia controlului efectuat la ....................................., localitatea ............................, str. ...................... nr. ......, judetul ........................, am constatat urmatoarele:
............................................................................
............................................................................
    Cele aratate constituie contraventie/contraventii, prevazuta/prevazute de
............................................................................
............................................................................, savarsita/savarsite de persoana fizica/juridica .............................., cu domiciliul/sediul in localitatea ...................., str. ................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judetul/sectorul ......................, identificata cu buletinul/cartea de identitate seria ........ nr. ............., eliberat/eliberata de ..................... la data de ................, inregistrata la oficiul registrului comertului cu nr. ........................ .
    Fata de cele constatate contravenientul se amendeaza cu suma de
................................. lei, conform .............................
       (cifre si litere)
............................................................................
............................................................................
............................................................................
.......................................................................... .
    De asemenea, se dispune confiscarea urmatoarelor bunuri:
............................................................................
............................................................................
.......................................................................... .
    Alte masuri: ...........................................................
............................................................................
    Contravaloarea amenzii va fi virata in contul nr. ........................., deschis la ..............................., si se constituie venit la bugetul de stat conform art. 15 si art. 20 alin. (2) din Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in sectorul gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui ANRGN nr. 54/2001. Confirmarea platii amenzii va fi depusa la ANRGN.
    Contravenientul (nu) se angajeaza sa plateasca in termen de 48 de ore
jumatate din cuantumul amenzii, respectiv suma de ......................... lei,
                                                      (cifre si litere)
conform Legii nr. 32/1968, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Neplata amenzii in termen de 15 zile calendaristice de la data luarii la cunostinta a procesului-verbal atrage executarea silita conform Legii nr. 32/1968, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Contravenientul, semnand procesul-verbal, recunoaste ca a primit o copie de pe acesta.
    Contravenientul refuzand sa semneze procesul-verbal/nefiind prezent, cele constatate sunt confirmate de martorii: ....................................., domiciliati in .........................., identificati cu ............... .
    Obiectiile contravenientului: ..........................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
.......................................................................... .
    Prezentul proces-verbal a fost incheiat in .......... exemplare, un exemplar fiindu-i inmanat contravenientului.

    Agentul constatator:           Contravenientul:               Martori:
    Numele si prenumele .........  Am primit un exemplar.         ............
    Numele si prenumele .........  Numele si prenumele .......... ............
    Semnatura ...................  Semnatura ....................
    Semnatura ...................
                                   Functia ......................
    Stampila                       Stampila

    ANEXA 3
    la regulament

                 REGISTRUL DE EVIDENTA A PROCESELOR-VERBALE

_______________________________________________________________________
                     Data/Locul
Nr.       Data       incheierii     Agentul     Situatia   Incadrarea
crt.  inregistrarii  procesului-  constatator   de fapt   contraventiei
                       verbal
_______________________________________________________________________
 0         1             2             3           4           5
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
   Numele si          Domiciliul/                 Angajament
   prenumele/           sediul         Obiectii    de plata    Amenda
   denumirea       contravenientului
contravenientului
_______________________________________________________________________
       6                  7               8            9         10
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
 Alte    Modul de      Datele de     Plangere            Finalizarea
masuri  comunicare   identificare    Depunere/        procesului-verbal
                     a martorului    solutionare
_______________________________________________________________________
  11       12             13             14                  15
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

    ANEXA 4
    la regulament

                              COMUNICARE
    catre Administratia financiara a ...........................

    Adresa: .............................................................

    Va transmitem alaturat procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei nr. ......... din data de ......................, prin care
.........................................................................,
         (numele si prenumele/denumirea persoanei fizice/juridice)
domiciliat/cu sediul in .........................., str. ...................... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judetul ..........................., a fost sanctionat contraventional, amenda fiind in
cuantum de .............................. lei.
                 (cifre si litere)
    Procesul-verbal de constatare a contraventiei a ramas definitiv la data de ............................ prin expirarea termenului pentru plata amenzii prevazut de Legea nr. 32/1968, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Ca urmare va solicitam sa procedati la punerea lui in executare, potrivit prevederilor legale.

   Directia control, inspectii, auditare      Serviciul legislatie, contenciosSmartCity5

COMENTARII la Decizia 54/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 54 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still find it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted the Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the worlds to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise you he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +14752913784. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Ordin 2540 2021
    vc3cvwrcvwc
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    IS IT POSSIBLE TO ACTUALLY GET BACK FUNDS LOST TO CRYPTOCURRENCY SCAM? ABSOLUTELY, YES. DO YOU NEED TO GET BACK ACCESS TO YOUR CRYPTO WALLET? DO YOU NEED TO RECOVER YOUR BTC FUNDS? THEN YOU MUST CONTACT THE RIGHT AGENCY TO ACHIEVE THIS. CYBERWALLFIRE is a financial regulator, private investigation and funds recovery body that specializes in cases concerning ethical hacking, cryptocurrency, FAKE investment schemes and recovery scam. If you wish to recover your crypto and Bitcoin, Cyberwallfire is the right agency to contact.You can reach them via E-mail: CYBERWALLFIRE(@)TECHIE(.)COM
ANONIM a comentat Declaraţia 0 1992
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! I was actually fooled and scammed over ( $753,000 ) by someone I trusted with my funds through a transaction we did and I feel so disappointed and hurt knowing that someone can steal from you without remorse after trusting them, so I started searching for help legally to recover my stolen funds and latter came across a lot of testimonials about JAMESMCKAYWIZARD, an agent who helps in recovering lost funds, which I can tell has helped so many people who had contacted him regarding such issues and without a questionable doubt their funds was returned back to their wallet in a very short space of time, it took the expert 48hours to help me recover my funds and the best part of it all was that the scammers was actually located and arrested by local authorities in his region which was very relieving. Hope this helps as many people who have lost their hard earned money to scammers out of trust, you can reach him through the link below for help to recover your scammed funds and thank me later. Email Address: jamesmckaywizard@gmail.com Or WhatsApp: +919863293475
ANONIM a comentat Legea 4 2003
    Potřebujete naléhavou půjčku k obnovení vaší firmy? Vaše projekty? Vaše podnikání? Už se nebojte. Poskytujeme půjčky od 20 000 CZK do 50 000 000 CZK s úrokovou sazbou 3 %. Kontaktujte nás pro více informací. E-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo WhatsApp +420608136440
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu