E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 41 2000 abrogat de articolul 120 din actul Legea 351 2004
Articolul 1 din actul Ordonanţa 41 2000 modificat de articolul 23 din actul OUG 64 2003
Ordonanţa 41 2000 aprobat de articolul 1 din actul Legea 791 2001
Articolul 1 din actul Ordonanţa 41 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 791 2001
Articolul 2 din actul Ordonanţa 41 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 791 2001
Articolul 3 din actul Ordonanţa 41 2000 abrogat de articolul 1 din actul Legea 791 2001
Articolul 5 din actul Ordonanţa 41 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 791 2001
Articolul 6 din actul Ordonanţa 41 2000 abrogat de articolul 1 din actul Legea 791 2001
Articolul 7 din actul Ordonanţa 41 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 791 2001
Articolul 8 din actul Ordonanţa 41 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 791 2001
Articolul 9 din actul Ordonanţa 41 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 791 2001
Articolul 10 din actul Ordonanţa 41 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 791 2001
Articolul 13 din actul Ordonanţa 41 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 791 2001
Articolul 14 din actul Ordonanţa 41 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 791 2001
Articolul 16 din actul Ordonanţa 41 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 791 2001
Articolul 19 din actul Ordonanţa 41 2000 abrogat de articolul 1 din actul Legea 791 2001
Articolul 1 din actul Ordonanţa 41 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 791 2001
Ordonanţa 41 2000 in legatura cu articolul 1 din actul Legea 789 2001
Ordonanţa 41 2000 in legatura cu Legea 601 2001
Ordonanţa 41 2000 in legatura cu Decizia 54 2001
Articolul 1 din actul Ordonanţa 41 2000 modificat de articolul 1 din actul OUG 300 2000
Articolul 8 din actul Ordonanţa 41 2000 modificat de articolul 1 din actul OUG 300 2000
Articolul 2 din actul Ordonanţa 41 2000 modificat de articolul 1 din actul OUG 88 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 41 2000 modificat de articolul 1 din actul OUG 88 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 41 din 30 ianuarie 2000

privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 45 din 31 ianuarie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. C pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale, denumita in continuare ANRGN, cu sediul in municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 22 - 24, etajul 1, sectorul 1, institutie publica cu personalitate juridica aflata in coordonarea Ministerului Industriei si Comertului.
    (2) Finantarea activitatii ANRGN se asigura integral din venituri extrabugetare obtinute din tarife pentru acordarea de licente si autorizatii potrivit Legii nr. 72/1996 privind finantele publice si din alte surse atrase.
    Art. 2
    (1) Patrimoniul ANRGN la data constituirii este format din bunurile preluate in administrare din patrimoniul Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Lista cuprinzand bunurile - mijloace fixe si mijloace circulante - si valoarea acestora este prevazuta in anexa nr. 1.
    (2) Patrimoniul Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., infiintata prin Hotararea Guvernului nr. 491/1998, se diminueaza cu valoarea bunurilor cuprinsa in anexa nr. 1.
    (3) Predarea-preluarea bunurilor prevazute la alin. (2) se efectueaza pe baza de protocol incheiat intre Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. si ANRGN in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
    Art. 3
    ANRGN se organizeaza si functioneaza pe baza Regulamentului de organizare si functionare elaborat de aceasta in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante si aprobat de ministrul industriei si comertului.
    Art. 4
    ANRGN elaboreaza, aplica si urmareste sistemul de reglementari obligatorii la nivel national, necesar pentru functionarea sectorului si a pietei gazelor naturale in conditii de eficienta, siguranta, concurenta, transparenta si protectie a consumatorilor si a mediului.
    Art. 5
    (1) ANRGN are urmatoarele competente:
    a) emite, acorda, suspenda sau retrage autorizatiile si licentele pentru agentii economici existenti in sectorul gazelor naturale, precum si pentru cei care vor aparea ca urmare a deschiderii pietei de gaze naturale;
    b) avizeaza clauzele si conditiile acordurilor de concesiune ale sistemelor de transport si distributie a gazelor naturale;
    c) stabileste principiile de baza ale contractelor-cadru privind vanzarea, achizitia, precum si furnizarea gazelor naturale la consumatorii finali;
    d) stabileste cerintele, criteriile si procedurile privind alegerea consumatorilor de gaze naturale;
    e) emite norme tehnice, la propunerea agentilor economici din sector, necesare pentru functionarea eficienta si transparenta a sistemului national de transport, a altor sisteme de transport, precum si a sistemelor de distributie a gazelor naturale;
    f) elaboreaza recomandari pentru utilizarea eficienta a gazelor naturale;
    g) avizeaza regulamentul de programe, functionare si dispecerizare a sistemului national de transport al gazelor naturale, elaborat de operatorul acestuia.
    (2) ANRGN are si alte competente prevazute de lege.
    Art. 6
    ANRGN are urmatoarele atributii principale:
    a) elaboreaza regulamentul de organizare si functionare propriu si stabileste responsabilitatile personalului, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
    b) elaboreaza regulamentul privind acordarea licentelor si a autorizatiilor in sectorul gazelor naturale prin care vor fi stabilite procedurile, termenele si conditiile de acordare, de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora;
    c) stabileste criteriile si metodele pentru calculul preturilor si al tarifelor, in sectorul gazelor naturale, avand in vedere protejarea intereselor consumatorilor de gaze naturale;
    d) deruleaza programe specifice, inclusiv programe de asistenta si expertiza aprobate de Guvernul Romaniei;
    e) urmareste incheierea si respectarea contractelor de concesiune din domeniul sectorului de gaze naturale si se autosesizeaza in vederea protejarii partilor contractante, in conditiile legii;
    f) urmareste aplicarea standardelor de calitate in domeniul serviciilor specifice sectorului gazelor naturale si propune, ori de cate ori constata neconcordante, adaptarea acestora;
    g) creeaza baza de date necesara pentru desfasurarea activitatii sale, precum si pentru furnizarea de informatii altor organisme implicate in elaborarea strategiei de dezvoltare a sectorului gazelor naturale, precum si in activitatea de comert international cu gaze naturale;
    h) participa, impreuna cu organismele abilitate de lege, la activitatea de agrementare tehnica a produselor, procedeelor si echipamentelor noi, precum si la cea de autorizare si acreditare a laboratoarelor de analiza si incercari din domeniul gazelor naturale;
    i) elaboreaza metodologia proprie de urmarire si control in vederea respectarii de catre furnizorii de gaze naturale a criteriilor si metodelor de calcul al preturilor si tarifelor;
    j) controleaza aplicarea deciziilor proprii de catre agentii economici din sectorul gazelor naturale si aplica sanctiuni in cazul nerespectarii acestora;
    k) elaboreaza regulamentul pentru autorizarea si verificarea agentilor economici si a personalului care desfasoara activitati de proiectare si executie in domeniul gazelor naturale;
    l) elaboreaza, in conformitate cu prevederile legale, regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniu;
    m) propune organelor competente masuri de prevenire si eliminare a abuzului de pozitie dominanta pe piata ori de cate ori constata nerespectarea reglementarilor cu privire la concurenta si la transparenta;
    n) instruieste si perfectioneaza continuu personalul propriu, inclusiv cu asistenta tehnica straina;
    o) intocmeste rapoarte anuale asupra activitatii proprii, pe care le da publicitatii;
    p) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
    Art. 7
    Structura organizatorica a ANRGN se stabileste prin anexa la regulamentul de organizare si functionare.
    Art. 8
    (1) ANRGN este condusa de un presedinte si un vicepresedinte, functionari publici, numiti prin ordin al ministrului industriei si comertului pentru o perioada de 5 ani. Presedintele reprezinta ANRGN in relatiile cu tertii.
    (2) Calitatea de presedinte si de vicepresedinte este incompatibila cu exercitarea oricarei alte functii publice, cu exceptia activitatii didactice, in conditiile legii. Presedintelui si vicepresedintelui le sunt interzise exercitarea, direct sau prin persoane interpuse, a activitatilor de comert si participarea la administrarea sau la conducerea unor societati comerciale, regii autonome sau a unor organizatii cooperatiste.
    (3) Mandatele presedintelui si vicepresedintelui inceteaza:
    a) la expirarea duratei;
    b) prin demisie;
    c) prin imposibilitate de exercitare a mandatului, constand intr-o indisponibilitate pe o perioada mai mare de 60 de zile consecutive;
    d) la survenirea unei incompatibilitati dintre cele prevazute la alin. (2);
    e) prin revocare de catre autoritatea care i-a numit;
    f) prin deces.
    (4) In exercitarea atributiilor sale presedintele emite decizii.
    (5) Ordinele si deciziile cu caracter normativ se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (6) Deciziile emise de presedinte in exercitarea atributiilor sale pot fi atacate in contencios administrativ in conditiile legii, in termen de 30 de zile de la data la care au fost notificate partilor interesate sau de la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei, daca au caracter normativ.
    Art. 9
    (1) Pentru activitatile de reglementare se constituie un comitet de reglementare, in vederea obtinerii unui spor de obiectivitate, format din presedinte, vicepresedinte si 3 reglementatori, functionari publici, numiti de catre ministrul industriei si comertului.
    (2) Deciziile ANRGN cu privire la reglementare sunt adoptate cu votul a cel putin 3 membri ai comitetului de reglementare.
    Art. 10
    (1) Comitetul de reglementare al ANRGN este asistat de un consiliu consultativ format din 9 membri, numiti prin ordin al ministrului industriei si comertului, pe baza propunerilor primite din partea asociatiilor profesionale din domeniul gazelor naturale, a societatilor de transport, inmagazinare si distributie, a asociatiilor consumatorilor de gaze naturale, precum si din specialisti din cadrul Ministerului Industriei si Comertului sau din invatamantul superior de specialitate.
    (2) Consiliul consultativ asigura armonizarea intereselor agentilor economici din sector cu cele ale consumatorilor de gaze naturale, evalueaza impactul reglementarilor ANRGN si face propuneri de imbunatatire a acestora, potrivit Regulamentului de organizare si functionare a ANRGN.
    Art. 11
    (1) Personalul ANRGN este angajat, promovat si eliberat din functie in conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si functionare, cu contractul colectiv sau individual de munca si cu reglementarile legale in vigoare privind legislatia muncii.
    (2) Confidentialitatea tuturor informatiilor obtinute in cursul sau ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu in cadrul ANRGN este obligatorie pentru tot personalul acesteia si pentru membrii consiliului consultativ, in conditiile legii.
    Art. 12
    Salarizarea personalului ANRGN se stabileste in conformitate cu reglementarile in vigoare pentru institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare.
    Art. 13
    (1) ANRGN intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli in conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor, care va fi supus spre aprobare ministrului industriei si comertului.
    (2) Soldurile anuale rezultate din executia bugetului de venituri si cheltuieli al ANRGN raman la dispozitia acesteia si se vor folosi in anul urmator cu aceeasi destinatie.
    (3) Activitatea economica a ANRGN este supusa controlului Curtii de Conturi si al celorlalte organe abilitate, potrivit legii.
    Art. 14
    (1) Agentii economici din sectorul gazelor naturale au obligatia de a pune la dispozitie ANRGN informatiile necesare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii acesteia.
    (2) Furnizarea cu rea-credinta de informatii incorecte, incomplete sau eronate, daca nu a fost savarsita in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa fie considerata infractiune, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei.
    (3) Sanctiunea contraventionala prevazuta la alin. (2) se aplica persoanelor juridice.
    (4) Constatarea contraventiei prevazute la alin. (2) si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoane imputernicite din cadrul ANRGN.
    (5) Contraventiei prevazute la alin. (2) ii sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 15
    Pentru indeplinirea atributiilor sale ANRGN colaboreaza cu Consiliul Concurentei, Oficiul Concurentei si cu Oficiul pentru Protectia Consumatorilor, cu ministerele si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale sau locale, cu asociatiile consumatorilor de gaze naturale, cu agentii economici care functioneaza pe piata gazelor naturale, cu asociatiile profesionale din domeniul gazelor naturale si cu organizatiile patronale.
    Art. 16
    (1) In termen de 4 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante ANRGN elaboreaza regulamentul privind acordarea licentelor si autorizatiilor in sectorul gazelor naturale, in care vor fi stabilite procedurile, termenele si conditiile de acordare, de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora.
    (2) Agentii economici din sectorul gazelor naturale sunt obligati sa solicite acordarea licentelor si autorizatiilor in termen de cel mult 3 luni de la emiterea regulamentului prevazut la alin. (1).
    (3) In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante ANRGN va emite reglementari privind stabilirea criteriilor si metodelor pentru calculul preturilor si al tarifelor in sectorul gazelor naturale.
    Art. 17
    Termenii specifici utilizati in prezenta ordonanta au intelesul definit in anexa nr. 2.
    Art. 18
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta ordonanta.
    Art. 19
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga orice dispozitie contrara.

                  PRIM-MINISTRU
             MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul industriei si comertului,
                       Radu Berceanu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Smaranda Dobrescu

    ANEXA 1

                                LISTA
cuprinzand bunurile care vor fi preluate in administrare din patrimoniul Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. in patrimoniul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)
    _________________________________________________
    Nr.                                     Valoarea
    crt.         Denumirea                  - lei -
    _________________________________________________
     1.  Mobilier, aparatura, birotica    300.000.000
     2.  Calculatoare, periferice         450.000.000
     3.  Masini, utilaje, instalatii      300.000.000
     4.  Mijloace de transport            600.000.000
     5.  Mijloace circulante              550.000.000
    _________________________________________________
         TOTAL GENERAL:                 2.200.000.000
    _________________________________________________

    ANEXA 2

                 DEFINITII ALE UNOR TERMENI SPECIFICI

    Sectorul gazelor naturale - ansamblul activitatilor si instalatiilor aferente transportului, dispecerizarii, distributiei si furnizarii gazelor naturale, precum si ansamblul instalatiilor aferente productiei si inmagazinarii gazelor naturale.
    Furnizor - persoana juridica, romana sau straina, licentiata sa comercializeze gaze naturale.
    Consumator final - persoana fizica sau juridica, romana ori straina, care cumpara gaze naturale pentru propria utilizare.
    Consumator eligibil - persoana fizica sau juridica, romana ori straina, care are deplina libertate de a cumpara gaze naturale de la orice producator si/sau furnizor; calitatea de consumator eligibil este stabilita de ANRGN.
    Consumator captiv - persoana fizica sau juridica, romana ori straina, care este obligata, in conformitate cu reglementarile in domeniu, sa contracteze gaze naturale cu un anumit producator sau furnizor.
    Sistem (de transport si/sau de distributie) - ansamblul retelelor de transport si/sau distributie a gazelor naturale, conectate intre ele, inclusiv instalatiile si echipamentele aferente.
    Autorizatie - permisiune acordata unei persoane juridice, romana sau straina, pentru a construi, a pune in functiune si a opera sau a modifica o instalatie de productie, inmagazinare, transport si distributie a gazelor naturale.
    Licenta   permisiune acordata unei persoane juridice, romana sau straina, pentru desfasurarea de activitati comerciale si/sau prestari de servicii in legatura cu una sau mai multe functiuni de productie, inmagazinare, transport si distributie a gazelor naturale.
    Acces la sistem (de transport si/sau de distributie)   dreptul unui producator, furnizor si/sau consumator de a utiliza sistemul de transport si/sau de distributie in conditiile legii.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 41/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 41 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 41/2000
Legea 351 2004
Legea gazelor
OUG 64 2003
pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice
Legea 789 2001
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 300/2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei - ANRE, aprobata prin Legea nr. 99/2000
Legea 791 2001
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)
Legea 601 2001
privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)
Decizia 54 2001
pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in sectorul gazelor naturale
OUG 300 2000
pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei - ANRE, aprobata prin Legea nr. 99/2000
OUG 88 2000
pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu