E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 41 2000 abrogat de articolul 120 din actul Legea 351 2004
Articolul 1 din actul Ordonanţa 41 2000 modificat de articolul 23 din actul OUG 64 2003
Ordonanţa 41 2000 aprobat de articolul 1 din actul Legea 791 2001
Articolul 1 din actul Ordonanţa 41 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 791 2001
Articolul 2 din actul Ordonanţa 41 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 791 2001
Articolul 3 din actul Ordonanţa 41 2000 abrogat de articolul 1 din actul Legea 791 2001
Articolul 5 din actul Ordonanţa 41 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 791 2001
Articolul 6 din actul Ordonanţa 41 2000 abrogat de articolul 1 din actul Legea 791 2001
Articolul 7 din actul Ordonanţa 41 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 791 2001
Articolul 8 din actul Ordonanţa 41 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 791 2001
Articolul 9 din actul Ordonanţa 41 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 791 2001
Articolul 10 din actul Ordonanţa 41 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 791 2001
Articolul 13 din actul Ordonanţa 41 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 791 2001
Articolul 14 din actul Ordonanţa 41 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 791 2001
Articolul 16 din actul Ordonanţa 41 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 791 2001
Articolul 19 din actul Ordonanţa 41 2000 abrogat de articolul 1 din actul Legea 791 2001
Articolul 1 din actul Ordonanţa 41 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 791 2001
Ordonanţa 41 2000 in legatura cu articolul 1 din actul Legea 789 2001
Ordonanţa 41 2000 in legatura cu Legea 601 2001
Ordonanţa 41 2000 in legatura cu Decizia 54 2001
Articolul 1 din actul Ordonanţa 41 2000 modificat de articolul 1 din actul OUG 300 2000
Articolul 8 din actul Ordonanţa 41 2000 modificat de articolul 1 din actul OUG 300 2000
Articolul 2 din actul Ordonanţa 41 2000 modificat de articolul 1 din actul OUG 88 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 41 2000 modificat de articolul 1 din actul OUG 88 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 41 din 30 ianuarie 2000

privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 45 din 31 ianuarie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. C pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale, denumita in continuare ANRGN, cu sediul in municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 22 - 24, etajul 1, sectorul 1, institutie publica cu personalitate juridica aflata in coordonarea Ministerului Industriei si Comertului.
    (2) Finantarea activitatii ANRGN se asigura integral din venituri extrabugetare obtinute din tarife pentru acordarea de licente si autorizatii potrivit Legii nr. 72/1996 privind finantele publice si din alte surse atrase.
    Art. 2
    (1) Patrimoniul ANRGN la data constituirii este format din bunurile preluate in administrare din patrimoniul Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Lista cuprinzand bunurile - mijloace fixe si mijloace circulante - si valoarea acestora este prevazuta in anexa nr. 1.
    (2) Patrimoniul Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., infiintata prin Hotararea Guvernului nr. 491/1998, se diminueaza cu valoarea bunurilor cuprinsa in anexa nr. 1.
    (3) Predarea-preluarea bunurilor prevazute la alin. (2) se efectueaza pe baza de protocol incheiat intre Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. si ANRGN in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
    Art. 3
    ANRGN se organizeaza si functioneaza pe baza Regulamentului de organizare si functionare elaborat de aceasta in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante si aprobat de ministrul industriei si comertului.
    Art. 4
    ANRGN elaboreaza, aplica si urmareste sistemul de reglementari obligatorii la nivel national, necesar pentru functionarea sectorului si a pietei gazelor naturale in conditii de eficienta, siguranta, concurenta, transparenta si protectie a consumatorilor si a mediului.
    Art. 5
    (1) ANRGN are urmatoarele competente:
    a) emite, acorda, suspenda sau retrage autorizatiile si licentele pentru agentii economici existenti in sectorul gazelor naturale, precum si pentru cei care vor aparea ca urmare a deschiderii pietei de gaze naturale;
    b) avizeaza clauzele si conditiile acordurilor de concesiune ale sistemelor de transport si distributie a gazelor naturale;
    c) stabileste principiile de baza ale contractelor-cadru privind vanzarea, achizitia, precum si furnizarea gazelor naturale la consumatorii finali;
    d) stabileste cerintele, criteriile si procedurile privind alegerea consumatorilor de gaze naturale;
    e) emite norme tehnice, la propunerea agentilor economici din sector, necesare pentru functionarea eficienta si transparenta a sistemului national de transport, a altor sisteme de transport, precum si a sistemelor de distributie a gazelor naturale;
    f) elaboreaza recomandari pentru utilizarea eficienta a gazelor naturale;
    g) avizeaza regulamentul de programe, functionare si dispecerizare a sistemului national de transport al gazelor naturale, elaborat de operatorul acestuia.
    (2) ANRGN are si alte competente prevazute de lege.
    Art. 6
    ANRGN are urmatoarele atributii principale:
    a) elaboreaza regulamentul de organizare si functionare propriu si stabileste responsabilitatile personalului, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
    b) elaboreaza regulamentul privind acordarea licentelor si a autorizatiilor in sectorul gazelor naturale prin care vor fi stabilite procedurile, termenele si conditiile de acordare, de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora;
    c) stabileste criteriile si metodele pentru calculul preturilor si al tarifelor, in sectorul gazelor naturale, avand in vedere protejarea intereselor consumatorilor de gaze naturale;
    d) deruleaza programe specifice, inclusiv programe de asistenta si expertiza aprobate de Guvernul Romaniei;
    e) urmareste incheierea si respectarea contractelor de concesiune din domeniul sectorului de gaze naturale si se autosesizeaza in vederea protejarii partilor contractante, in conditiile legii;
    f) urmareste aplicarea standardelor de calitate in domeniul serviciilor specifice sectorului gazelor naturale si propune, ori de cate ori constata neconcordante, adaptarea acestora;
    g) creeaza baza de date necesara pentru desfasurarea activitatii sale, precum si pentru furnizarea de informatii altor organisme implicate in elaborarea strategiei de dezvoltare a sectorului gazelor naturale, precum si in activitatea de comert international cu gaze naturale;
    h) participa, impreuna cu organismele abilitate de lege, la activitatea de agrementare tehnica a produselor, procedeelor si echipamentelor noi, precum si la cea de autorizare si acreditare a laboratoarelor de analiza si incercari din domeniul gazelor naturale;
    i) elaboreaza metodologia proprie de urmarire si control in vederea respectarii de catre furnizorii de gaze naturale a criteriilor si metodelor de calcul al preturilor si tarifelor;
    j) controleaza aplicarea deciziilor proprii de catre agentii economici din sectorul gazelor naturale si aplica sanctiuni in cazul nerespectarii acestora;
    k) elaboreaza regulamentul pentru autorizarea si verificarea agentilor economici si a personalului care desfasoara activitati de proiectare si executie in domeniul gazelor naturale;
    l) elaboreaza, in conformitate cu prevederile legale, regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniu;
    m) propune organelor competente masuri de prevenire si eliminare a abuzului de pozitie dominanta pe piata ori de cate ori constata nerespectarea reglementarilor cu privire la concurenta si la transparenta;
    n) instruieste si perfectioneaza continuu personalul propriu, inclusiv cu asistenta tehnica straina;
    o) intocmeste rapoarte anuale asupra activitatii proprii, pe care le da publicitatii;
    p) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
    Art. 7
    Structura organizatorica a ANRGN se stabileste prin anexa la regulamentul de organizare si functionare.
    Art. 8
    (1) ANRGN este condusa de un presedinte si un vicepresedinte, functionari publici, numiti prin ordin al ministrului industriei si comertului pentru o perioada de 5 ani. Presedintele reprezinta ANRGN in relatiile cu tertii.
    (2) Calitatea de presedinte si de vicepresedinte este incompatibila cu exercitarea oricarei alte functii publice, cu exceptia activitatii didactice, in conditiile legii. Presedintelui si vicepresedintelui le sunt interzise exercitarea, direct sau prin persoane interpuse, a activitatilor de comert si participarea la administrarea sau la conducerea unor societati comerciale, regii autonome sau a unor organizatii cooperatiste.
    (3) Mandatele presedintelui si vicepresedintelui inceteaza:
    a) la expirarea duratei;
    b) prin demisie;
    c) prin imposibilitate de exercitare a mandatului, constand intr-o indisponibilitate pe o perioada mai mare de 60 de zile consecutive;
    d) la survenirea unei incompatibilitati dintre cele prevazute la alin. (2);
    e) prin revocare de catre autoritatea care i-a numit;
    f) prin deces.
    (4) In exercitarea atributiilor sale presedintele emite decizii.
    (5) Ordinele si deciziile cu caracter normativ se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (6) Deciziile emise de presedinte in exercitarea atributiilor sale pot fi atacate in contencios administrativ in conditiile legii, in termen de 30 de zile de la data la care au fost notificate partilor interesate sau de la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei, daca au caracter normativ.
    Art. 9
    (1) Pentru activitatile de reglementare se constituie un comitet de reglementare, in vederea obtinerii unui spor de obiectivitate, format din presedinte, vicepresedinte si 3 reglementatori, functionari publici, numiti de catre ministrul industriei si comertului.
    (2) Deciziile ANRGN cu privire la reglementare sunt adoptate cu votul a cel putin 3 membri ai comitetului de reglementare.
    Art. 10
    (1) Comitetul de reglementare al ANRGN este asistat de un consiliu consultativ format din 9 membri, numiti prin ordin al ministrului industriei si comertului, pe baza propunerilor primite din partea asociatiilor profesionale din domeniul gazelor naturale, a societatilor de transport, inmagazinare si distributie, a asociatiilor consumatorilor de gaze naturale, precum si din specialisti din cadrul Ministerului Industriei si Comertului sau din invatamantul superior de specialitate.
    (2) Consiliul consultativ asigura armonizarea intereselor agentilor economici din sector cu cele ale consumatorilor de gaze naturale, evalueaza impactul reglementarilor ANRGN si face propuneri de imbunatatire a acestora, potrivit Regulamentului de organizare si functionare a ANRGN.
    Art. 11
    (1) Personalul ANRGN este angajat, promovat si eliberat din functie in conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si functionare, cu contractul colectiv sau individual de munca si cu reglementarile legale in vigoare privind legislatia muncii.
    (2) Confidentialitatea tuturor informatiilor obtinute in cursul sau ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu in cadrul ANRGN este obligatorie pentru tot personalul acesteia si pentru membrii consiliului consultativ, in conditiile legii.
    Art. 12
    Salarizarea personalului ANRGN se stabileste in conformitate cu reglementarile in vigoare pentru institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare.
    Art. 13
    (1) ANRGN intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli in conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor, care va fi supus spre aprobare ministrului industriei si comertului.
    (2) Soldurile anuale rezultate din executia bugetului de venituri si cheltuieli al ANRGN raman la dispozitia acesteia si se vor folosi in anul urmator cu aceeasi destinatie.
    (3) Activitatea economica a ANRGN este supusa controlului Curtii de Conturi si al celorlalte organe abilitate, potrivit legii.
    Art. 14
    (1) Agentii economici din sectorul gazelor naturale au obligatia de a pune la dispozitie ANRGN informatiile necesare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii acesteia.
    (2) Furnizarea cu rea-credinta de informatii incorecte, incomplete sau eronate, daca nu a fost savarsita in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa fie considerata infractiune, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei.
    (3) Sanctiunea contraventionala prevazuta la alin. (2) se aplica persoanelor juridice.
    (4) Constatarea contraventiei prevazute la alin. (2) si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoane imputernicite din cadrul ANRGN.
    (5) Contraventiei prevazute la alin. (2) ii sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 15
    Pentru indeplinirea atributiilor sale ANRGN colaboreaza cu Consiliul Concurentei, Oficiul Concurentei si cu Oficiul pentru Protectia Consumatorilor, cu ministerele si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale sau locale, cu asociatiile consumatorilor de gaze naturale, cu agentii economici care functioneaza pe piata gazelor naturale, cu asociatiile profesionale din domeniul gazelor naturale si cu organizatiile patronale.
    Art. 16
    (1) In termen de 4 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante ANRGN elaboreaza regulamentul privind acordarea licentelor si autorizatiilor in sectorul gazelor naturale, in care vor fi stabilite procedurile, termenele si conditiile de acordare, de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora.
    (2) Agentii economici din sectorul gazelor naturale sunt obligati sa solicite acordarea licentelor si autorizatiilor in termen de cel mult 3 luni de la emiterea regulamentului prevazut la alin. (1).
    (3) In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante ANRGN va emite reglementari privind stabilirea criteriilor si metodelor pentru calculul preturilor si al tarifelor in sectorul gazelor naturale.
    Art. 17
    Termenii specifici utilizati in prezenta ordonanta au intelesul definit in anexa nr. 2.
    Art. 18
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta ordonanta.
    Art. 19
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga orice dispozitie contrara.

                  PRIM-MINISTRU
             MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul industriei si comertului,
                       Radu Berceanu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Smaranda Dobrescu

    ANEXA 1

                                LISTA
cuprinzand bunurile care vor fi preluate in administrare din patrimoniul Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. in patrimoniul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)
    _________________________________________________
    Nr.                                     Valoarea
    crt.         Denumirea                  - lei -
    _________________________________________________
     1.  Mobilier, aparatura, birotica    300.000.000
     2.  Calculatoare, periferice         450.000.000
     3.  Masini, utilaje, instalatii      300.000.000
     4.  Mijloace de transport            600.000.000
     5.  Mijloace circulante              550.000.000
    _________________________________________________
         TOTAL GENERAL:                 2.200.000.000
    _________________________________________________

    ANEXA 2

                 DEFINITII ALE UNOR TERMENI SPECIFICI

    Sectorul gazelor naturale - ansamblul activitatilor si instalatiilor aferente transportului, dispecerizarii, distributiei si furnizarii gazelor naturale, precum si ansamblul instalatiilor aferente productiei si inmagazinarii gazelor naturale.
    Furnizor - persoana juridica, romana sau straina, licentiata sa comercializeze gaze naturale.
    Consumator final - persoana fizica sau juridica, romana ori straina, care cumpara gaze naturale pentru propria utilizare.
    Consumator eligibil - persoana fizica sau juridica, romana ori straina, care are deplina libertate de a cumpara gaze naturale de la orice producator si/sau furnizor; calitatea de consumator eligibil este stabilita de ANRGN.
    Consumator captiv - persoana fizica sau juridica, romana ori straina, care este obligata, in conformitate cu reglementarile in domeniu, sa contracteze gaze naturale cu un anumit producator sau furnizor.
    Sistem (de transport si/sau de distributie) - ansamblul retelelor de transport si/sau distributie a gazelor naturale, conectate intre ele, inclusiv instalatiile si echipamentele aferente.
    Autorizatie - permisiune acordata unei persoane juridice, romana sau straina, pentru a construi, a pune in functiune si a opera sau a modifica o instalatie de productie, inmagazinare, transport si distributie a gazelor naturale.
    Licenta   permisiune acordata unei persoane juridice, romana sau straina, pentru desfasurarea de activitati comerciale si/sau prestari de servicii in legatura cu una sau mai multe functiuni de productie, inmagazinare, transport si distributie a gazelor naturale.
    Acces la sistem (de transport si/sau de distributie)   dreptul unui producator, furnizor si/sau consumator de a utiliza sistemul de transport si/sau de distributie in conditiile legii.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 41/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 41 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 41/2000
Legea 351 2004
Legea gazelor
OUG 64 2003
pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice
Legea 789 2001
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 300/2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei - ANRE, aprobata prin Legea nr. 99/2000
Legea 791 2001
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)
Legea 601 2001
privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)
Decizia 54 2001
pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in sectorul gazelor naturale
OUG 300 2000
pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei - ANRE, aprobata prin Legea nr. 99/2000
OUG 88 2000
pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu