E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 791 2001 aproba Ordonanţa 41 2000
Articolul 1 din actul Legea 791 2001 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 41 2000
Articolul 1 din actul Legea 791 2001 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 41 2000
Articolul 1 din actul Legea 791 2001 abrogă articolul 3 din actul Ordonanţa 41 2000
Articolul 1 din actul Legea 791 2001 modifica articolul 5 din actul Ordonanţa 41 2000
Articolul 1 din actul Legea 791 2001 abrogă articolul 6 din actul Ordonanţa 41 2000
Articolul 1 din actul Legea 791 2001 modifica articolul 7 din actul Ordonanţa 41 2000
Articolul 1 din actul Legea 791 2001 modifica articolul 8 din actul Ordonanţa 41 2000
Articolul 1 din actul Legea 791 2001 modifica articolul 9 din actul Ordonanţa 41 2000
Articolul 1 din actul Legea 791 2001 modifica articolul 10 din actul Ordonanţa 41 2000
Articolul 1 din actul Legea 791 2001 modifica articolul 13 din actul Ordonanţa 41 2000
Articolul 1 din actul Legea 791 2001 modifica articolul 14 din actul Ordonanţa 41 2000
Articolul 1 din actul Legea 791 2001 modifica articolul 16 din actul Ordonanţa 41 2000
Articolul 1 din actul Legea 791 2001 abrogă articolul 19 din actul Ordonanţa 41 2000
Articolul 1 din actul Legea 791 2001 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 41 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 791 din 29 decembrie 2001

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)

ACT EMIS DE:     PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 37 din 21 ianuarie 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 41 din 30 ianuarie 2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), emisa in temeiul art. 1 lit. C pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 45 din 31 ianuarie 2000, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    (1) Se infiinteaza Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale, denumita in continuare ANRGN, cu sediul in municipiul Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 30, sectorul 1, institutie publica cu personalitate juridica, aflata in coordonarea Ministerului Industriei si Resurselor.
    (2) Finantarea activitatii ANRGN se asigura integral din venituri extrabugetare obtinute din tarife percepute pentru acordarea de autorizatii si licente, servicii, precum si din contributii ale organismelor internationale sau ale agentilor economici, potrivit art. 70 lit. c) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice."
    2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    (1) Patrimoniul ANRGN la data constituirii este format din bunurile din domeniul privat al statului, atribuite din patrimoniul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale <<Transgaz>> - S.A. Medias, Societatii Comerciale <<Distrigaz Sud>> - S.A. Bucuresti, Societatii Comerciale <<Distrigaz Nord>> - S.A. Targu Mures, Societatii Comerciale <<Exprogaz>> - S.A. Medias, Societatii Nationale <<Depogaz>> - S.A. Ploiesti, infiintate conform Hotararii Guvernului nr. 334/2000 privind reorganizarea Societatii Nationale de Gaze Naturale <<Romgaz>> - S.A., precum si din patrimoniul Societatii Nationale a Petrolului <<Petrom>> - S.A. Bucuresti. Lista cuprinzand bunurile din domeniul privat al statului, mijloace fixe si mijloace circulante, si valoarea acestora, atribuite ANRGN de catre societatile comerciale mentionate mai sus, este prevazuta in anexa nr. 1.
    (2) Capitalul social al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale <<Transgaz>> - S.A. Medias, Societatii Comerciale <<Distrigaz Sud>> - S.A. Bucuresti, Societatii Comerciale <<Distrigaz Nord>> - S.A. Targu Mures, Societatii Comerciale <<Exprogaz>> - S.A. Medias, Societatii Nationale <<Depogaz>> - S.A. Ploiesti, precum si al Societatii Nationale a Petrolului <<Petrom>> - S.A. Bucuresti se diminueaza cu valoarea bunurilor cuprinse in anexa nr. 1.
    (3) Predarea-preluarea bunurilor prevazute la alin. (2) se efectueaza pe baza de protocol incheiat intre societatile comerciale prevazute la alin. (1) si ANRGN."
    3. Articolul 3 se abroga.
    4. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    ANRGN are urmatoarele atributii si raspunderi:
    a) emite, modifica, suspenda sau, dupa caz, retrage autorizatiile si licentele pentru agentii economici existenti in sectorul gazelor naturale, precum si pentru cei care vor aparea ca urmare a deschiderii pietei de gaze naturale;
    b) avizeaza clauzele si conditiile acordurilor de concesiune ale sistemelor de transport si de distributie a gazelor naturale, precum si pe cele ale acordurilor din domeniul de activitate;
    c) stabileste si aproba contractele-cadru dintre agentii economici din sectorul gazelor naturale privind vanzarea, achizitia, transportul, tranzitul, inmagazinarea si distributia de gaze naturale, precum si pe cele de furnizare de gaze naturale la consumatorii finali;
    d) elaboreaza Regulamentul pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale;
    e) emite norme tehnice, la propunerea agentilor economici din sectorul gazelor naturale, necesare pentru functionarea eficienta si transparenta a sistemului national de transport, a altor sisteme de transport, precum si a sistemelor de distributie a gazelor naturale;
    f) aproba Regulamentul de programare si dispecerizare a Sistemului national de transport al gazelor naturale, elaborat de catre operatorul acestuia;
    g) reglementeaza accesul nediscriminatoriu la sistemul de transport si/sau de distributie pentru consumatorii eligibili, stimuland competitia in furnizarea gazelor naturale;
    h) elaboreaza regulamentul de organizare si functionare propriu si stabileste responsabilitatile personalului, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
    i) elaboreaza Regulamentul privind acordarea licentelor si a autorizatiilor in sectorul gazelor naturale, prin care vor fi stabilite procedurile, termenele si conditiile de acordare, de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora;
    j) stabileste criteriile si metodele pentru calculul preturilor si al tarifelor in sectorul gazelor naturale, avand in vedere protejarea intereselor consumatorilor de gaze naturale;
    k) deruleaza programe specifice, inclusiv programe de asistenta si expertiza conforme domeniului de activitate, aprobate de Guvern;
    l) urmareste incheierea si respectarea contractelor de concesiune din domeniul sectorului gazelor naturale si se autosesizeaza in vederea protejarii partilor contractante, in conditiile legii;
    m) urmareste aplicarea standardelor de calitate in domeniul serviciilor specifice sectorului gazelor naturale si ia masuri pentru adaptarea acestora ori de cate ori constata neconcordante;
    n) creeaza baza de date necesara pentru desfasurarea activitatii sale, precum si pentru furnizarea de informatii altor organisme implicate in elaborarea strategiei de dezvoltare a sectorului gazelor naturale, precum si in activitatea de comert international cu gaze naturale;
    o) elaboreaza Metodologia de emitere a atestatelor tehnice in sectorul gazelor naturale si participa, impreuna cu organismele abilitate de lege, la activitatea de agrementare tehnica a produselor, procedeelor si echipamentelor noi, precum si la cea de autorizare si acreditare a laboratoarelor de analiza si incercari din domeniul gazelor naturale;
    p) stabileste procedura proprie de supraveghere si control, in vederea respectarii de catre furnizorii de gaze naturale a metodologiei de calcul al preturilor si tarifelor in sectorul gazelor naturale;
    q) controleaza aplicarea deciziilor proprii de catre agentii economici din sectorul gazelor naturale si aplica sanctiuni in cazul nerespectarii acestora;
    r) elaboreaza Regulamentul pentru autorizarea si verificarea agentilor economici si a personalului care desfasoara activitati de proiectare si executie in domeniul gazelor naturale;
    s) elaboreaza, in conformitate cu prevederile legale, regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniu;
    t) propune organelor competente masuri de prevenire si eliminare a abuzului de pozitie dominanta in domeniul de activitate, in vederea respectarii reglementarilor cu privire la concurenta si la transparenta;
    u) instruieste si perfectioneaza continuu personalul propriu, inclusiv cu asistenta tehnica straina;
    v) intocmeste raportul anual privind activitatea proprie, pe care il da publicitatii;
    x) indeplineste orice alte atributii si raspunderi prevazute de lege;
    y) elaboreaza Regulamentul privind organizarea si functionarea Consiliului consultativ al ANRGN."
    5. Articolul 6 se abroga.
    6. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    Structura organizatorica a ANRGN se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare."
    7. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) ANRGN este condusa de un presedinte si un vicepresedinte, numiti si revocati prin ordin al primului-ministru la propunerea ministrului industriei si resurselor, conform legii. Presedintele reprezinta ANRGN in relatiile cu tertii.
    (2) Calitatea de presedinte si de vicepresedinte este incompatibila cu exercitarea oricarei alte functii publice, cu exceptia activitatii didactice, in conditiile legii. Presedintelui si vicepresedintelui le sunt interzise exercitarea, direct sau prin persoane interpuse, a activitatilor de comert si participarea la administrarea sau la conducerea unor societati comerciale, regii autonome sau a unor organizatii cooperatiste.
    (3) Mandatele presedintelui si vicepresedintelui inceteaza:
    a) prin demisie;
    b) datorita imposibilitatii de exercitare a mandatului, constand intr-o indisponibilitate pe o perioada mai mare de 60 de zile consecutive;
    c) la survenirea unei incompatibilitati dintre cele prevazute la alin. (2);
    d) prin revocare, potrivit legii.
    (4) In exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine si adopta decizii.
    (5) Ordinele si deciziile cu caracter normativ se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (6) Ordinele emise si deciziile adoptate de presedintele ANRGN pot fi atacate in contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 30 de zile de la data la care au fost notificate partilor interesate sau de la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, daca au caracter normativ."
    8. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    (1) Pentru activitatile de reglementare se constituie un comitet de reglementare, in vederea obtinerii unui spor de obiectivitate, format din presedinte, vicepresedinte si 3 reglementatori, functionari publici, numiti de ministrul industriei si resurselor.
    (2) Ordinele emise si deciziile adoptate de ANRGN cu privire la reglementare sunt adoptate cu votul majoritatii membrilor comitetului de reglementare."
    9. La articolul 10, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    (1) Comitetul de reglementare al ANRGN este asistat de un consiliu consultativ format din 9 membri numiti prin ordin al ministrului industriei si resurselor, pe baza propunerilor primite din partea asociatiilor patronale din domeniul gazelor naturale - un membru, a organizatiilor sindicale din domeniul gazelor naturale - un membru, a societatilor de transport - un membru, de inmagazinare - un membru si de distributie - un membru, a asociatiilor consumatorilor de gaze naturale - 2 membri, precum si un specialist din cadrul Ministerului Industriei si Resurselor - un membru si din invatamantul superior de specialitate - un membru."
    10. La articolul 13, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    (1) ANRGN intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli in conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice, care va fi supus spre aprobare ministrului industriei si resurselor."
    11. La articolul 14, alineatele (2) si (5) vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Furnizarea de informatii incorecte, incomplete sau eronate, daca nu a fost savarsita in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa fie considerata infractiune, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei.
    ............................................................................
    (5) Dispozitiile prevazute la alin. (2) - (4) se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor."
    12. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    Agentii economici existenti in sectorul gazelor naturale sunt obligati sa solicite acordarea autorizatiilor si a licentelor in termen de maximum 3 luni de la data intrarii in vigoare a regulamentului pentru acordarea autorizatiilor si licentelor, pana la aceasta data beneficiind de autorizatie/licenta provizorie."
    13. Articolul 19 se abroga.
    14. Anexa nr. 1 va avea urmatorul cuprins:

    "ANEXA 1

                              LISTA
cuprinzand bunurile din domeniul privat al statului, mijloace fixe si mijloace circulante, care se vor atribui din patrimoniul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale <<Transgaz>> - S.A. Medias, societatilor comerciale <<Distrigaz Sud>> - S.A. Bucuresti, <<Distrigaz Nord>> - S.A. Targu Mures, <<Exprogaz>> - S.A. Medias, Societatii Nationale <<Depogaz>> - S.A. Ploiesti, precum si al Societatii Nationale a Petrolului <<Petrom>> - S.A. Bucuresti in patrimoniul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)
________________________________________________________________________________
Nr.                        Denumirea                              Valoarea
crt.                                                              - lei -
________________________________________________________________________________
  Cap. A. - Mijloace fixe preluate de la Societatea Nationala de Transport
                     Gaze Naturale <<Transgaz>> - S.A. Medias

  1. Mobilier, aparatura, birotica                                  300.000.000
  2. Calculatoare, periferice                                       450.000.000
  3. Masini, utilaje, instalatii                                    300.000.000
  4. Mijloace de transport                                          600.000.000
________________________________________________________________________________
  TOTAL cap. A:                                                   1.650.000.000
________________________________________________________________________________
  Cap. B.  -  Mijloace circulante preluate de la:

  1. Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale                550.000.000
     <<Transgaz>> - S.A. Medias
  2. Societatea Comerciala <<Distrigaz Sud>> - S.A. Bucuresti     1.000.000.000
  3. Societatea Comerciala <<Distrigaz Nord>> - S.A. Targu Mures  1.000.000.000
  4. Societatea Comerciala <<Exprogaz>> - S.A. Medias               400.000.000
  5. Societatea Nationala <<Depogaz>> - S.A. Ploiesti               100.000.000
  6. Societatea Nationala a Petrolului <<Petrom>> - S.A.          2.500.000.000
     Bucuresti
________________________________________________________________________________
  TOTAL cap. B:                                                   5.550.000.000
________________________________________________________________________________
  TOTAL GENERAL (cap. A + cap. B):                                7.200.000.000"
________________________________________________________________________________

    Art. 2
    Ordonanta Guvernului nr. 41/2000, cu modificarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 8 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            ALEXANDRU ATHANASIU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 19 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                  p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                          OVIDIU CAMELIU PETRESCUSmartCity5

COMENTARII la Legea 791/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 791 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu