Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 1231 din 24 septembrie 2004

privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in sectorul gazelor naturale

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 892 din 30 septembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 8 lit. s) si ale art. 10 alin. (4) si (5) din Legea gazelor nr. 351/2004,

    presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in sectorul gazelor naturale, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.
    Art. 2
    La data intrarii in vigoare a prezentei decizii se abroga Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale nr. 939/2002 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in sectorul gazelor naturale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 857 din 27 noiembrie 2002.
    Art. 3
    Departamentul inspectie, control, sesizari, reclamatii, grupe teritoriale si Departamentul autorizatii, licente, reglementari si atestari tehnice vor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei decizii.
    Art. 4
    Prezenta decizie va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                   Presedintele Autoritatii Nationale de
                 Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale,
                                Dan Pantilie

    ANEXA 1

                                 REGULAMENT
de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in sectorul gazelor naturale

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    SECTIUNEA 1
    Temei legal

    Art. 1
    Prezentul regulament este emis in conformitate cu prevederile art. 8 lit. s) din Legea gazelor nr. 351/2004.

    SECTIUNEA a 2-a
    Scop

    Art. 2
    Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului legal pentru desfasurarea activitatilor de inspectie si control, efectuate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale, denumita in continuare ANRGN, in conditii de obiectivitate si transparenta.

    SECTIUNEA a 3-a
    Domeniu de aplicare

    Art. 3
    Prezentul regulament se aplica:
    1. persoanelor juridice titulare de:
    a) licente pentru desfasurarea activitatilor de transport, tranzit, inmagazinare/stocare, dispecerizare, distributie si furnizare a gazelor naturale;
    b) autorizatii pentru infiintarea, functionarea si modificarea unor capacitati de productie, transport, tranzit, inmagazinare/stocare, dispecerizare si distributie a gazelor naturale;
    c) autorizatii pentru proiectarea, executia si/sau exploatarea unor obiective/sisteme de productie, inmagazinare/stocare, transport, distributie, precum si a instalatiilor de utilizare in sectorul gazelor naturale;
    2. persoanelor fizice autorizate pentru desfasurarea activitatilor de proiectare, executie si/sau exploatare in domeniile: productie, inmagazinare/stocare, transport si distributie a gazelor naturale;
    3. persoanelor fizice sau juridice care nu detin autorizatii/licente, in cazul in care desfasoara activitati in sectorul gazelor naturale din categoria celor mentionate la pct. 1 si 2;
    4. consumatorilor de gaze naturale, persoane fizice si juridice.
    Art. 4
    Punerea in aplicare a prevederilor prezentului regulament este asigurata de catre agentii constatatori ai ANRGN.

    SECTIUNEA a 4-a
    Terminologie

    Art. 5
    Termenii utilizati in prezentul regulament sunt definiti in anexa nr. 1.

    CAP. 2
    Agenti constatatori

    SECTIUNEA 1
    Calitatea de agent constatator

    Art. 6
    (1) In intelesul prezentului regulament, calitatea de agent constatator o are personalul ANRGN imputernicit in acest sens.
    (2) Continutul imputernicirii este prevazut in anexa nr. 2.

    SECTIUNEA a 2-a
    Activitatea agentilor constatatori

    Art. 7
    (1) Activitatea agentilor constatatori se desfasoara in baza unui program anual, intocmit de Departamentul inspectie, control, sesizari, reclamatii, grupe teritoriale si aprobat de presedintele ANRGN.
    (2) Activitatea prevazuta la alin. (1) va fi completata, ori de cate ori este necesar, cu actiuni de control dispuse de Departamentul inspectie, control, sesizari, reclamatii, grupe teritoriale si aprobate de presedintele ANRGN.

    SECTIUNEA a 3-a
    Competentele si obligatiile agentului constatator

    Art. 8
    Agentii constatatori au in principal urmatoarele competente:
    a) controlul si inspectia activitatilor desfasurate in sectorul gazelor naturale de catre persoane fizice si/sau juridice, astfel cum sunt mentionate la art. 3;
    b) solicitarea de informatii in legatura cu problemele care constituie obiectul controlului;
    c) aplicarea masurilor corespunzatoare cand sunt constatate abateri, potrivit prevederilor legale in vigoare;
    d) sigilarea si/sau confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din savarsirea contraventiilor in sectorul gazelor naturale, potrivit prevederilor legale in vigoare;
    e) luarea masurilor de sistare a lucrarilor, in cazul constatarii abaterilor de la legislatia in vigoare, pana la indeplinirea conditiilor legale;
    f) orice alte atributii prevazute de lege.
    Art. 9
    Agentii constatatori au urmatoarele obligatii:
    a) sa se legitimeze inainte de exercitarea activitatii de inspectie si control;
    b) sa prezinte imputernicirea;
    c) sa efectueze controalele cu responsabilitate si obiectivitate;
    d) sa redacteze o nota de constatare cu ocazia fiecarei actiuni intreprinse;
    e) sa incheie procese-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, in cazul abaterilor de la reglementarile din sectorul gazelor naturale;
    f) sa consemneze controlul efectuat in registrul de control tinut de persoana juridica controlata.

    CAP. 3
    Abateri de la reglementarile emise in sectorul gazelor naturale

    Art. 10
    (1) Constituie contraventii in sectorul gazelor naturale, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni, faptele prevazute de Legea nr. 351/2004 si de Hotararea Guvernului nr. 1.043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul national de transport al gazelor naturale si a Regulamentului privind accesul la sistemele de distributie a gazelor naturale.
    (2) Abaterile de la reglementarile emise in sectorul gazelor naturale, care, potrivit legii, constituie infractiuni, nu fac obiectul prezentului regulament.
    (3) In situatia in care agentul constatator, ca urmare a controlului efectuat, constata savarsirea unei infractiuni in sectorul gazelor naturale, va instiinta de indata conducerea ANRGN, in vederea sesizarii organelor de cercetare penala.

    CAP. 4
    Constatarea si sanctionarea contraventiilor, aplicarea si executarea amenzilor

    SECTIUNEA 1
    Constatarea si sanctionarea contraventiilor

    Art. 11
    (1) In sectorul gazelor naturale constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor urmeaza regimul general prevazut in Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
    (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac prin proces-verbal incheiat de agentii constatatori. Modelul procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor si al instiintarii de plata sunt prevazute in anexa nr. 3.
    (3) Procesul-verbal si instiintarea de plata se vor inmana contravenientului sau se vor comunica prin posta, cu aviz de primire, ori se vor afisa la domiciliul/sediul acestuia. Operatiunea de afisare se consemneaza intr-un proces-verbal de indeplinire a procedurii de comunicare, semnat de cel putin un martor. Modelul procesului-verbal de indeplinire a procedurii de comunicare este prevazut in anexa nr. 6.
    Art. 12
    (1) In functie de gravitatea abaterii constatate, Departamentul inspectie, control, sesizari, reclamatii, grupe teritoriale va inainta presedintelui ANRGN referatul de sanctionare prin care propune suspendarea/retragerea legitimatiei/autorizatiei/licentei contravenientului.
    (2) Masura suspendarii sau retragerii se aproba prin decizie a presedintelui ANRGN.

    SECTIUNEA a 2-a
    Aplicarea si executarea amenzilor

    Art. 13
    (1) Plata amenzii contraventionale se face in termenul prevazut de lege.
    (2) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (1), ANRGN trece la punerea in executare a amenzii prin comunicarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor organelor fiscale abilitate, conform modelului prevazut in anexa nr. 5.
    Art. 14
    (1) Impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor se poate face plangere in termen de 15 zile calendaristice de la data inmanarii sau comunicarii acestuia.
    (2) Plangerea, insotita de copia procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, se depune la sediul ANRGN.
    (3) ANRGN va transmite plangerea impreuna cu dosarul cauzei la judecatoria in a carei circumscriptie a fost savarsita contraventia.

    CAP. 5
    Notificarea abaterilor si evidenta documentelor

    SECTIUNEA 1
    Notificarea abaterilor

    Art. 15
    Persoanele fizice si juridice autorizate si/sau licentiate care isi desfasoara activitatea in sectorul gazelor naturale si care in exercitarea atributiilor specifice constata savarsirea unor fapte ce constituie contraventii au obligatia sa notifice de indata ANRGN despre aspectele si imprejurarile constatate.
    Art. 16
    Dupa primirea notificarii, ANRGN va proceda in conformitate cu prevederile prezentului regulament, in vederea constatarii savarsirii contraventiei si aplicarii, daca este cazul, a sanctiunii corespunzatoare.

    SECTIUNEA a 2-a
    Evidenta documentelor

    Art. 17
    (1) Procesele-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor sunt documente cu regim special.
    (2) Eliberarea documentelor cu regim special prevazute la alin. (1) se face de catre personalul Departamentului inspectie, control, sesizari, reclamatii, grupe teritoriale, cu respectarea regulilor privind circuitul imprimatelor cu regim special.
    (3) Procesele-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor aplicate se inscriu intr-un registru special in cadrul Departamentului inspectie, control, sesizari, reclamatii, grupe teritoriale.
    (4) Modelul registrului de evidenta a proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor este prevazut in anexa nr. 4.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 18
    In functie de natura contraventiilor, agentii constatatori pot colabora cu reprezentantii imputerniciti din cadrul:
    a) Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor;
    b) Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;
    c) Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat;
    d) Biroului Roman de Metrologie Legala;
    e) Inspectoratului de Stat in Constructii;
    f) Ministerului Public;
    g) Ministerului Administratiei si Internelor;
    h) altor organe competente, conform prevederilor legale in vigoare.
    Art. 19
    Incalcarea prevederilor prezentului regulament de catre agentii constatatori atrage raspunderea disciplinara in conditiile legii.
    Art. 20
    Anexele nr. 1 - 6 fac parte integranta din prezentul regulament.

    ANEXA 1
    la regulament

                               TERMINOLOGIE

    In sensul regulamentului, urmatorii termeni se definesc astfel:

    1. contraventie - fapta savarsita cu vinovatie, stabilita si sanctionata prin lege, prin ordonanta sau hotarare a Guvernului ori, dupa caz, prin hotarare a consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, a consiliului judetean ori a Consiliului General al Municipiului Bucuresti;
    2. control - verificare permanenta sau periodica facuta intr-un domeniu, in scopul cunoasterii conditiilor, modului de desfasurare si rezultatelor unei activitati;
    3. inspectie - verificare autorizata a unor activitati, obiective, instalatii, infrastructuri, a executarii anumitor dispozitii, hotarari etc.;
    4. reclamatie - scrisoare, petitie prin care o persoana fizica sau juridica solicita anumite lamuriri ori aduce invinuiri unei alte persoane fizice sau juridice cu privire la activitati ce tin de sectorul gazelor naturale;
    5. sesizare - actiunea de a sesiza si rezultatul ei.
    Ceilalti termeni utilizati in regulament sunt definiti in Codul tehnic al sectorului gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale nr. 616/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 438 din 24 iunie 2002.

    ANEXA 2
    la regulament

     AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

                             IMPUTERNICIRE

    Domnul/Doamna .............................., avand functia de ..........................., in conformitate cu prevederile art. 111 din Legea gazelor nr. 351/2004, ale art. 21 alin. (1) din anexa nr. 1 si ale art. 22 alin. (1) din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul national de transport al gazelor naturale si a Regulamentului privind accesul la sistemele de distributie a gazelor naturale, precum si ale Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in sectorul gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.231/2004, este imputernicit/imputernicita:
    1. sa efectueze, in vederea verificarii modului de respectare a reglementarilor din sectorul gazelor naturale, controale si inspectii la persoanele fizice si juridice autorizate si/sau licentiate sa desfasoare activitati de proiectare, executie si exploatare in domeniul gazelor naturale, precum si la consumatorii de gaze naturale;
    2. sa constate si sa sanctioneze contraventiile prevazute de Legea nr. 351/2004 si de Hotararea Guvernului nr. 1.043/2004.

                Presedinte,
      .................................

                                                      Data eliberarii
                                                  .......................

    ANEXA 3*)
    la regulament

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

    Seria ANRGN nr. .......................

                     PROCES-VERBAL nr. ....../............
                de constatare si sanctionare a contraventiilor

    Incheiat in ziua ....... luna .......... anul ......... in localitatea ........................... judetul/sectorul ..................................
    Subsemnatul ......................................., agent constatator imputernicit de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale - ANRGN, cu sediul in Bucuresti, Sos. Cotroceni nr. 4, sectorul 6, avand legitimatia nr. .............., eliberata de ANRGN, constat ca: persoana fizica ................................ angajat al ............................, ocupatia ...................., cu domiciliul in ....................... str. .......................... nr. ...., bl. ...., sc. .... ap. ...., judet/sector ......................, identificat/identificata cu B.I./C.I. seria ........ nr. ............., CNP ............................... eliberat de ............................... la data de ..........................,
    persoana juridica ................................................ cu sediul in .........................., str. ...................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judetul/sectorul ......................, cod unic de inregistrare .............................. si nr. de ordine in Registrul Comertului ................................, reprezentata de ............................, cu domiciliul in localitatea..............., str. ..................... nr. ..., bl. .... sc. ...., ap. ...., judetul/sectorul ....................., identificat/identificata cu C.I./B.I. seria ....... nr. ............., CNP ............................. eliberat de .............................. la data de ..................
    a savarsit urmatoarele: in data de ........... locul ...................... ora .......,
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    Cele aratate constituie contraventie/contraventii prevazuta/prevazute de art. ...... alin. ...... lit. ......, din ............................. si sanctionate de art. ...... alin. ...... lit. ......, din ..................... .
    In consecinta, stabilesc AVERTISMENT/AMENDA .............................../(cifre si litere)/.............................. lei.
    Contravenientul are posibilitatea sa achite in termen de 48 de ore, jumatate din minimul amenzii in suma de .............................../(cifre si litere)/.............................. lei, de la data instiintarii/comunicarii procesului-verbal de plata, astfel:
    - 75%, adica ................................ lei, in contul bugetului de stat (venituri din amenzi aplicate potrivit prevederilor legale) nr. ................, deschis la Trezoreria ..................................... si
    - 25%, adica .......................... lei, in contul ANRGN nr. R078TREZ7005025XXX000282, deschis la Directia Trezorerie si Contabilitate (DTCP) a Municipiului Bucuresti.
    Copiile chitantelor si copia procesului-verbal vor fi depuse la sediul ANRGN in termen de 15 zile calendaristice de la data instiintarii/comunicarii prezentului proces-verbal.
    Semnatura contravenient: ...........................................
    Contravenientul nu este de fata/refuza/nu poate lua la cunostinta despre continutul procesului-verbal, lucru atestat de martorul ....................................., domiciliat in .......................... str. ......................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judetul/sectorul ......................, identificat/identificata cu C.I./B.I. seria ..... nr. ............., CNP ........................, eliberat de ..................., la data de ..............................
    Alte mentiuni .............................................................
    Obiectiuni ale contravenientului ..........................................
...............................................................................
    Contravenientul poate face plangere impotriva prezentului proces-verbal in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii acestuia care va fi depusa la sediul ANRGN din Soseaua Cotroceni nr. 4, sector 6, Bucuresti.
    Prezentul proces-verbal a fost incheiat in 2 exemplare, un exemplar fiindu-i inmanat/comunicat contravenientului.

                              INSTIINTARE DE PLATA

    Amenda, in suma de ......................................... lei se achita in termen de 15 zile calendaristice de la data instiintarii/comunicarii, astfel:
    - 75%, adica ................................ lei, in contul bugetului de stat (venituri din amenzi aplicate potrivit prevederilor legale) nr. ..........................., deschis la Trezoreria ............................ si
    - 25%, adica ................................ lei, in contul ANRGN nr. R078TREZ7005025XXX000282, deschis la Directia Trezorerie si Contabilitate (DTCP) a Municipiului Bucuresti,
    Copiile chitantelor si copia procesului-verbal vor fi depuse la sediul ANRGN in termen de 15 zile calendaristice de la data instiintarii/comunicarii prezentului proces-verbal. In cazul neachitarii amenzii se procedeaza la executarea silita conform prevederilor legale.

Agent constatator      Contravenient                      Martor

Nume si prenume        Am primit copia procesului-verbal  Nume si prenume
.....................  si instiintare de plata            .....................
Semnatura ...........  Nume si prenume .................  .....................
Stampila ............  Semnatura .......................  Semnatura ...........

    ANEXA 4

                                  REGISTRU
de evidenta a proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor

________________________________________________________________________________
Nr.   Nr.          Data/Locul   Agentul      Numele si         Domiciliul/
crt.  procesului-  intocmirii   constatator  prenumele/        Sediul
      verbal       procesului-               Denumirea         contravenientului
                   verbal                    contravenientului
________________________________________________________________________________
  0        1            2           3              4                   5
________________________________________________________________________________

    - continuare -
________________________________________________________________________________
Contraventia   Incadrarea      Sanctiunea   Sanctiunea      Obiectii ale
constatata     contraventiei   principala   complementara   contravenientului
________________________________________________________________________________
      6              7              8             9                10
________________________________________________________________________________

    - continuare -
_________________________________________________________________
Achitarea  Achitarea   Comunicarea    Contestatie    Finalizarea
amenzii    amenzii     catre          proces-verbal  contestatiei
in 48      in 15 zile  administratia
de ore                 financiara
_________________________________________________________________
    11         12            13              14            15
_________________________________________________________________

    ANEXA 5
    la regulament

    AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

    Catre
    Administratia Financiara a .............................
    Adresa: ................................................

    Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), cu sediul in municipiul Bucuresti, sos. Cotroceni nr. 4, sectorul 6, prin reprezentantul legal, in temeiul art. 39 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, in vederea punerii in executare a sanctiunii amenzii contraventionale, va remite, anexat prezentei, Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria .......... nr. ......./................., incheiat de catre agentii constatatori imputerniciti ai ANRGN.
    Prin procesul-verbal sus-mentionat, persoana fizica/juridica .........................., cu domiciliul/sediul in .........................., str. .................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judetul/sectorul ........................, identificata prin C.I./B.I. seria .............. nr. .............................., avand CNP/CUI ................................. si numarul de ordine in registrul comertului ............................, a fost sanctionata contraventional cu amenda in
suma de .....................................................................,
                              (cifre/litere)
astfel:
    - 75%, adica ........................... lei, in contul bugetului de stat (venituri din amenzi aplicate potrivit prevederilor legale) nr. ..............., deschis la Trezoreria ..............................; si
    - 25%, adica .............................. lei, in contul ANRGN nr. R078TREZ7005025XXX000282, deschis la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica (DTCP) a Municipiului Bucuresti.
    Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. ............... nu a fost atacat si, in consecinta, constituie titlu executoriu, putand fi pus in executare in temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
    Totodata, anexat, va remitem o copie a confirmarii de primire si/sau a procesului-verbal de indeplinire a procedurii de comunicare a procesului-verbal si a instiintarii de plata.
    Va rugam sa ne transmiteti adresa de confirmare a obligatiilor de plata.

                                  Presedinte,
                             .......................

    ANEXA 6
    la regulament

    AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

                               PROCES-VERBAL
de indeplinire a procedurii de comunicare, incheiat in data de ..../......./2004

    Subsemnatul ......................................, agent constatator, imputernicit de presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale - ANRGN, cu sediul in municipiul Bucuresti, sos. Cotroceni nr. 4, sectorul 6, avand de comunicat Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria ...... nr. .................... si Instiintarea de plata a amenzii nr. ............., emise de ANRGN, m-am deplasat la domiciliul/sediul
...............................................................................
    (numele si prenumele persoanei fizice/denumirea persoanei juridice)
domiciliata/cu sediul in localitatea ...................................., str. .............................. nr. ......., bl. ......., sc. ......, et. ....., ap. ...., sectorul/judetul .............................., cu numarul de ordine in registrul comertului .......................... si cod unic de inregistrare nr. ............., CNP ................................. .
    1. Gasind pe domnul/doamna ..............................................., destinatar/sot/ruda/reprezentant legal/angajat al destinatarului, cu domiciliul in ................................., str. ........................ nr. ......, bl. ...., sc. ...., ap. ...., judetul/sectorul ............................, identificat/identificata prin C.I./B.I. seria ...... nr. ............. si avand CNP ..........................................................:
    a) acesta a primit, semnand in fata noastra;
    b) refuzand primirea, am afisat actele;
    c) primind actele, a refuzat sa semneze de primire;
    d) primind actele, nu a putut sa semneze de primire, deoarece
............................................................................. .
    2. Am afisat actele pe usa principala a sediului destinatarului/pe usa principala a cladirii.
    a) Nici o persoana dintre cele mentionate la pct. 1 nu a fost gasita.
    b) In lipsa persoanelor mentionate la pct. 1, nu s-a putut afla data cand cel citat poate fi gasit.
    c) Destinatarul schimbandu-si domiciliul/sediul, nu s-a putut determina noul domiciliu/sediu.
    Prezentul proces-verbal de indeplinire a procedurii de comunicare a fost incheiat in doua exemplare.

Agent constatator     Primitorul procesului-verbal,      Martor

Numele si prenumele   Calitatea in care a primit actul   Numele si prenumele
...................   ................................   ......................
Semnatura .........   B.I./C.I. seria ................   B.I./C.I. seria ......
Stampila ..........   nr. ............................   nr. ..................
                      CNP ............................   CNP ..................
                      Semnatura ......................   Semnatura ............SmartCity5

COMENTARII la Decizia 1231/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 1231 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu