Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 864 din 26 septembrie 2002

pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului in context transfrontiera si de participare a publicului la luarea deciziei in cazul proiectelor cu impact transfrontiera

ACT EMIS DE: MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 397 din  9 iunie 2003


SmartCity3


    In baza prevederilor art. 18 alin. (3) si pentru aplicarea prevederilor art. 13 din Hotararea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri,
    in temeiul Legii nr. 22/2001 pentru ratificarea Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 352/2001,

    ministrul apelor si protectiei mediului emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedura de evaluare a impactului asupra mediului in context transfrontiera si de participare a publicului la luarea deciziei in cazul proiectelor cu impact transfrontiera, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezenta procedura se aplica de catre autoritatile competente pentru protectia mediului atat in cazul proiectelor prevazute in anexa nr. I la Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cat si in cazul oricarui alt proiect care ar putea avea efect transfrontiera, ca urmare a parcurgerii etapei de incadrare prevazute in Hotararea Guvernului nr. 918/2002.
    Art. 3
    Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, prin directiile de autorizare si atestare si strategii, politici, reglementari, raspunde de instruirea periodica si in mod unitar a personalului din cadrul unitatilor teritoriale, care isi desfasoara activitatea in domeniul emiterii actelor de reglementare ce au la baza evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera.
    Art. 4
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                 p. Ministrul apelor si protectiei mediului,
                               Florin Stadiu,
                              secretar de stat

    ANEXA 1

                              PROCEDURA
de evaluare a impactului asupra mediului in context transfrontiera si de participare a publicului la luarea deciziei in cazul proiectelor cu impact transfrontiera

    CAP. 1
    Cadrul legal

    Art. 1
    (1) Prezentul ordin stabileste responsabilitatile autoritatilor competente si cerintele specifice referitoare la activitatile aflate sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, ratificata prin Legea nr. 22/2001, si a prevederilor referitoare la evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera continute in Hotararea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri.
    (2) Prevederile prezentului ordin se aplica activitatilor care se desfasoara in intregime sau in parte pe teritoriul Romaniei, denumita in continuare parte de origine, cu impact advers semnificativ asupra mediului aflat sub jurisdictia altui stat, denumit in continuare parte afectata, si completeaza prevederile Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 860/2002.
    Art. 2
    Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului va coopera indeaproape cu autoritatea competenta a partii afectate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, ratificata prin Legea nr. 22/2001, in conformitate cu procedura stabilita prin prezentul ordin, si vor lua impreuna sau separat toate masurile adecvate si eficiente pentru prevenirea, reducerea si controlul oricarui impact transfrontiera semnificativ negativ generat de activitatile propuse.
    Art. 3
    Definitiile unor termeni specifici utilizati in prezentul ordin sunt cele din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, din Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, ratificata prin Legea nr. 22/2001, din Conventia privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu, ratificata prin Legea nr. 86/2000, si din Hotararea Guvernului nr. 918/2002.

    CAP. 2
    Descrierea procedurii

    SECTIUNEA 1
    Prevederi generale

    Art. 4
    (1) Procedurile de evaluare a impactului asupra mediului, inclusiv cea in context transfrontiera, se deruleaza conform prevederilor legale in vigoare pe teritoriul Romaniei, exceptand termenele prevazute pentru actiunile autoritatilor publice pentru protectia mediului, care vor fi corelate cu termenele de raspuns ale partii afectate, stabilite prin prezentul ordin si/sau prin acorduri bilaterale ori multilaterale.
    (2) Autoritatile publice locale pentru protectia mediului vor aduce la cunostinta autoritatii publice centrale pentru protectia mediului toate solicitarile de acord de mediu pentru proiecte de activitati supuse evaluarii impactului asupra mediului, care pot afecta mediul altui stat, in termen de 5, respectiv 10 zile de la primirea acestora, in functie de competenta de emitere a acordului de mediu, prevazuta de Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 860/2002.
    (3) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului coordoneaza procedurile de evaluare a impactului asupra mediului in context transfrontiera pe tot parcursul derularii acestora, conform prevederilor prezentului ordin.
    Art. 5
    In conformitate cu prevederile prezentei proceduri, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului este responsabila pentru:
    a) aplicarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, inaintea luarii deciziei de autorizare si/sau demararii oricarei activitati cu potential impact transfrontiera negativ semnificativ, prevazuta in anexa nr. I la Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, ratificata prin Legea nr. 22/2001, sau a oricarei alte activitati propuse care rezulta astfel in etapa de incadrare;
    b) notificarea partilor afectate cu privire la orice activitate propusa cu potential impact transfrontiera, identificata conform prevederilor lit. a);
    c) comunicarea periodica cu autoritatea competenta a partii afectate si va cauta sa minimizeze neintelegerile cu privire la continutul si implementarea acestor prevederi;
    d) asigurarea discutiilor deschise privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera si problemele legate de aceasta, continute in prezentul ordin.
    Art. 6
    (1) Prevederile prezentului ordin nu afecteaza dreptul partilor de a implementa legi nationale, regulamente, prevederi administrative ori practica legala acceptata, care protejeaza informatia a carei furnizare ar aduce prejudicii secretului industrial si comercial ori securitatii nationale.
    (2) Prevederile prezentului ordin nu exclud dreptul partilor de a implementa, prin acorduri bilaterale sau multilaterale acolo unde este cazul, masuri mai stringente decat acelea din prezentul ordin.
    (3) Eventualele conflicte generate de aplicarea prevederilor prezentului ordin se solutioneaza conform mecanismului de rezolvare a diferendelor instituit prin art. 23.
    Art. 7
    (1) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului asigura luarea masurilor necesare pentru ca partile afectate sa aiba ocazia sa se implice deplin in etapele procedurale stabilite prin prezentul ordin.
    (2) In conformitate cu prevederile prezentului ordin si prin intermediul autoritatii competente a partii afectate, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului va lua masurile necesare pentru a permite membrilor publicului din ariile posibil afectate sa participe la procedurile relevante de evaluare a impactului asupra mediului cu privire la activitatile propuse si pentru a-i oferi partii afectate ocazia sa isi implice publicul intr-o modalitate compatibila cu cea in care este implicat publicul roman.
    Art. 8
    (1) Ca cerinta minima, evaluarea impactului asupra mediului, ceruta de prezentul ordin, va fi realizata la etapa de proiect al activitatii propuse. Principiile evaluarii impactului asupra mediului cu privire la politici, planuri si programe, atunci cand acestea au efecte transfrontiera potentiale sau actuale, vor fi de asemenea avute in vedere intr-o maniera adecvata.
    (2) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului sau autoritatile competente reprezentand partile afectate pot initia discutii in cazul in care una sau mai multe activitati propuse, cu originea in Romania, neprevazuta/neprevazute in anexa nr. I la Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, ratificata prin Legea nr. 22/2001, determina sau poate/pot determina un impact transfrontiera semnificativ negativ si prin urmare ar trebui tratata/tratate ca si cele prevazute in anexa nr. I la Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu acordul ambelor parti. Pentru a stabili daca aceste activitati au un potential impact transfrontiera negativ semnificativ, autoritatile competente parcurg etapa de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, aplicand criteriile prevazute in anexa nr. III la Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, ratificata prin Legea nr. 22/2001.
    (3) In cazul proiectelor ale caror activitati depasesc teritoriul national, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului poate sa invite partea afectata relevanta sa realizeze o evaluare comuna a impactului asupra mediului pentru activitatea propusa care poate avea un impact transfrontiera semnificativ asupra mediului.

    SECTIUNEA 2
    Notificarea

    Art. 9
    (1) Pentru orice proiect cu potential impact semnificativ asupra mediului partii afectate, prevazut in anexa nr. I la Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, ratificata prin Legea nr. 22/2001, sau considerat ca atare in urma etapei de incadrare, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului notifica autoritatea competenta a partii afectate. In vederea stabilirii cadrului unor consultari utile si suficiente, notificarea cu privire la activitatea propusa se face in acelasi moment cu informarea propriului public conform legislatiei in vigoare.
    (2) Notificarea va furniza o descriere a activitatii, impreuna cu orice informatie disponibila cu privire la potentialul impact semnificativ al acesteia asupra mediului, si se face in 10 zile de la primirea informatiilor complete de la titular.
    (3) Informatiile primite de la partea de origine se distribuie publicului interesat de catre autoritatea competenta a partii afectate.
    Art. 10
    (1) Notificarea va contine:
    a) scrisoarea de notificare, cu indicarea perioadei de timp limita pentru raspuns si a persoanei de contact;
    b) o copie a solicitarii in cauza;
    c) o copie a memoriului tehnic privind dezvoltarea activitatii la care se refera solicitarea;
    d) orice informatie disponibila cu privire la posibilul impact transfrontiera al activitatii;
    e) informatii privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului, practicata de partea de origine;
    f) natura posibila a deciziei privind continuarea procedurii, in functie de dimensiunea, natura si amplasamentul activitatii propuse;
    g) indicarea unei perioade rezonabile, dar nu mai mult de 4 saptamani, in care se cere raspunsul;
    h) alte informatii relevante, dupa caz, privind procedura stabilita prin prezentul ordin.
    (2) Autoritatea publica competenta pentru protectia mediului solicita titularului de proiect colectarea si furnizarea informatiilor privind potentialele efecte transfrontiera ale activitatii propuse si includerea acestora in memoriul tehnic al proiectului.
    (3) Documentatia ce urmeaza a fi transmisa partii afectate ca cerinta a notificarii, precum si orice alte informatii suplimentare rezonabile solicitate vor fi traduse in limba engleza prin grija si pe cheltuiala titularului activitatii.
    Art. 11
    (1) Autoritatea competenta a partii afectate raspunde partii de origine in intervalul de timp specificat in notificare si comunica daca intentioneaza sa participe la procedura de evaluare a impactului asupra mediului, indicand in acest caz numele persoanei de contact si coordonatele sale: departament, numar de telefon, numar de fax etc.
    (2) Daca autoritatea competenta a partii afectate indica faptul ca nu doreste sa participe la procedura de evaluare a impactului asupra mediului sau daca nu raspunde in intervalul de timp specificat in notificare, evaluarea impactului asupra mediului se realizeaza conform prevederilor Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 860/2002.
    (3) Daca autoritatea competenta a unei parti afectate a comunicat intentia de a participa la procedura instituita prin prezentul ordin, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului invita partea afectata sa participe la discutii privind implicarea in procedura, inainte de inceperea evaluarii impactului asupra mediului.
    (4) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, ca reprezentant al partii de origine, poate solicita partilor afectate sa furnizeze informatiile care pot fi obtinute in mod rezonabil cu privire la starea mediului care poate fi afectat semnificativ, atunci cand asemenea informatii sunt necesare in vederea pregatirii documentatiei pentru evaluarea impactului asupra mediului. Raspunsul va fi furnizat in limba engleza, intr-o maniera prompta si adecvata, incluzand informatii cu privire la dimensiunea zonei, starea curenta a mediului, activitati curente de avizare pentru acea zona, zone protejate, parcuri nationale etc. Traducerea materialelor primite va fi efectuata prin grija si pe cheltuiala titularului de proiect.
    Art. 12
    (1) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului asigura conditiile necesare pentru a-i oferi ocazia autoritatii competente a partii afectate si membrilor interesati ai publicului afectat sa inainteze, in scris, intr-o perioada rezonabila, inainte de stabilirea domeniului evaluarii impactului asupra mediului, observatiile lor privind informatiile furnizate.
    (2) Autoritatea competenta a partii de origine informeaza autoritatea competenta a partii afectate, care asigura ca, in doua saptamani de la primirea notificarii, publicul din zonele posibil afectate sa fie informat si sa i se puna la dispozitie posibilitatile de a face comentarii sau de a ridica obiectii fie direct autoritatii competente a partii de origine, fie prin autoritatea competenta a partii afectate, daca nu este prevazuta alta modalitate in acordurile bilaterale sau in urma discutiilor purtate conform prevederilor art. 11 alin. (3).
    (3) In 6 saptamani de la primirea notificarii, partea afectata transmite un sumar clar, in limba engleza, al observatiilor publicului si ale autoritatilor competente cu privire la proiectele propuse, impreuna cu solicitarile de detalii suplimentare identificate in observatiile individuale ale publicului si autoritatilor.
    (4) Autoritatea competenta a partii de origine solicita partii afectate informatii referitoare la potentialul impact al proiectului asupra mediului partii afectate, daca aceste informatii nu au fost deja indicate in raspunsul la notificare; perioada de raspuns la o asemenea solicitare este de 6 saptamani de la primirea notificarii, iar cererea va fi adresata in limba engleza.
    Art. 13
    Informatiile primite de la partea afectata, impreuna cu observatiile publicului acestei parti, vor fi incluse de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului in indrumarul intocmit la definirea domeniului evaluarii impactului asupra mediului. Studiul de evaluare a impactului asupra mediului si raportul acestui studiu se realizeaza in conformitate cu legislatia nationala in vigoare.
    Art. 14
    (1) Daca o parte considera ca este posibil sa fie afectata de un impact transfrontiera negativ semnificativ datorat unui proiect mentionat in anexa nr. I la Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, ratificata prin Legea nr. 22/2001, si nu a fost notificata in conformitate cu art. 5 si 10, poate solicita partii de origine realizarea unui schimb suficient de informatii, cu scopul de a intra in consultari cu privire la potentialul impact transfrontiera al proiectului.
    (2) Daca partile implicate in situatia mentionata la alin. (1) convin ca este posibil sa se produca un impact transfrontiera negativ semnificativ, prevederile prezentului ordin referitoare la informarea si consultarea partii afectate se aplica in consecinta, exceptand cazul cand se alege o alta cale de solutionare a diferendului.
    (3) Daca partile implicate in situatia mentionata la alin. (1) nu ajung la un acord, oricare dintre parti are dreptul sa supuna problema unei comisii de investigare stabilite prin acorduri bilaterale sau multilaterale, in cazul in care nu se alege o alta cale de solutionare a diferendului.

    SECTIUNEA 3
    Transmiterea raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului

    Art. 15
    (1) La primirea raportului privind evaluarea impactului asupra mediului autoritatea publica centrala pentru protectia mediului il transmite partilor afectate, impreuna cu rezumatul netehnic al acestuia, ambele traduse in limba engleza prin grija si pe cheltuiala titularului de proiect. Timpul indicat pentru raspuns va avea in vedere o perioada rezonabila, dar nu mai mult de 8 saptamani.
    (2) Documentatia primita de la partea de origine este distribuita autoritatilor si publicului din zonele posibil afectate, prin grija autoritatii competente a partii afectate, care transmite partii de origine comentariile si observatiile primite de la public si autoritati.
    (3) Raportul studiului de evaluare a impactului asupra mediului in context transfrontiera va contine cel putin informatiile descrise in anexa nr. II la Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, ratificata prin Legea nr. 22/2001. Alte informatii privind evaluarea impactului asupra mediului vor fi, de asemenea, incluse in raport sau mentionate separat, dupa caz, dupa cum urmeaza:
    a) natura posibila a deciziei finale;
    b) rezultatele evaluarii impactului asupra mediului;
    c) orice potential impact semnificativ asupra mediului, posibil sa afecteze partile afectate;
    d) descrierea, acolo unde este necesara, a principalelor masuri pentru evitarea, reducerea si, daca este posibil, pentru inlaturarea efectelor negative majore ale activitatii propuse.
    Art. 16
    (1) In intervalul de timp prevazut la art. 15 alin. (1) autoritatea competenta pentru protectia mediului asigura respectarea prevederilor legale in vigoare privind participarea publicului la etapa de analiza a calitatii raportului studiului de evaluare a impactului asupra mediului, prin organizarea dezbaterii publice in tara de origine.
    (2) In acelasi interval de timp autoritatea publica centrala pentru protectia mediului participa impreuna cu titularul de proiect la dezbaterea publica a raportului organizata pe teritoriul partilor afectate, in baza prevederilor din acordurile bilaterale sau a discutiilor purtate conform prevederilor art. 11 alin. (3).
    (3) In baza rezultatelor dezbaterilor publice mentionate la alin. (1) si (2), precum si a comentariilor autoritatilor partilor afectate, titularul proiectului pregateste o evaluare a acestora, cu solutii de rezolvare a problemelor semnalate, pe care o inainteaza autoritatii competente pentru protectia mediului, conform prevederilor legale in vigoare.
    (4) Dupa primirea de la titular a evaluarii prevazute la alin. (3) autoritatea competenta pentru protectia mediului continua parcurgerea etapei de analiza a calitatii raportului privind evaluarea impactului asupra mediului, conform legislatiei in vigoare.
    Art. 17
    (1) Pe durata parcurgerii etapei de analiza a raportului autoritatea publica centrala pentru protectia mediului va initia, fara intarziere, si consultarile cu autoritatea competenta a partii afectate, cu privire la masurile pentru reducerea sau eliminarea potentialului impact transfrontiera al activitatii propuse. Consultarile vor avea in vedere:
    a) posibile alternative la activitatea propusa, inclusiv alternativa "zero" de nerealizare a proiectului, si posibile masuri pentru reducerea impactului transfrontiera negativ semnificativ si/sau pentru monitorizarea efectelor unor asemenea masuri;
    b) alte forme de asistenta mutuala posibila pentru reducerea oricarui impact transfrontiera negativ semnificativ al activitatii propuse; si
    c) orice alte probleme adecvate privind activitatea propusa.
    (2) In acord cu partile afectate, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului determina, la inceputul consultarilor prevazute la alin. (1), o perioada rezonabila pentru durata acestora, care nu poate fi mai mare de 8 saptamani, daca acordurile bilaterale sau discutiile purtate conform art. 11 alin. (3) nu prevad altfel.

    SECTIUNEA 4
    Decizia finala

    Art. 18
    La luarea deciziei finale privind proiectul de activitate sunt luate in considerare atat rezultatul evaluarii impactului asupra mediului, prezentat in raportul studiului de evaluare a impactului asupra mediului, cat si comentariile primite cu privire la acesta, conform prevederilor art. 15 si 16, si rezultatul consultarilor la care se face referire in art. 17.
    Art. 19
    (1) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului transmite autoritatii competente a partii afectate decizia finala cu privire la activitatea propusa, impreuna cu motivele si consideratiile care au stat la baza acesteia, inclusiv:
    a) continutul deciziei si orice conditii atasate acesteia;
    b) principalele motive si consideratii in baza carora s-a luat decizia; si
    c) descrierea, dupa caz, a principalelor masuri pentru evitarea, reducerea si, daca este posibil, pentru inlaturarea efectelor negative majore.
    (2) Decizia finala se comunica publicului partii afectate, de catre autoritatea competenta a acestei parti, in termen de 7 zile de la primirea ei de la partea de origine.
    Art. 20
    Daca informatii suplimentare cu privire la impactul transfrontiera semnificativ al activitatii propuse, care nu erau disponibile la momentul luarii deciziei privind acea activitate si care ar fi putut afecta material decizia, devin disponibile pentru una dintre partile afectate inainte ca acea activitate sa fie demarata, acea parte va informa imediat partea de origine. Partea de origine va decide, dupa caz, posibilitatea altor consultari cu partea afectata pentru a stabili daca este necesara revizuirea deciziei.

    CAP. 3
    Monitorizare post-proiect

    Art. 21
    (1) La solicitarea autoritatii competente a unei parti afectate, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului trebuie sa monitorizeze efectele transfrontiera ale realizarii proiectului de activitate care a fost supus evaluarii impactului asupra mediului.
    (2) Orice monitorizare post-proiect realizata va include, in special, supravegherea activitatilor pentru care s-a realizat evaluarea impactului asupra mediului si determinarea oricarui impact transfrontiera negativ semnificativ. Supravegherea si determinarile vor fi intreprinse in vederea realizarii obiectivelor prezentate in anexa nr. V la Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, ratificata prin Legea nr. 22/2001.
    (3) Rezultatele monitorizarii post-proiect se transmit, in scris, autoritatii competente a partii afectate, de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului.
    Art. 22
    Atunci cand, ca rezultat al monitorizarii post-proiect, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului sau autoritatea competenta a partii afectate are motive rezonabile sa concluzioneze ca exista un impact transfrontiera negativ semnificativ ori au fost descoperiti factori care pot produce un asemenea impact, va informa imediat cealalta parte. Partile se vor consulta apoi asupra masurilor necesare pentru reducerea sau eliminarea impactului.

    CAP. 4
    Solutionarea diferendelor

    Art. 23
    Daca in aplicarea prevederilor prezentului ordin se naste un diferend intre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si autoritatea competenta a unei parti afectate, cu privire la implementarea Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, la initiativa oricareia dintre parti se va cauta o solutie prin negocieri sau prin alte mijloace asupra carora se convine prin acordurile bilaterale sau prin discutiile initiate conform art. 11 alin. (3).

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 24
    In scopul realizarii obligatiilor care decurg din implementarea Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, ratificata prin Legea nr. 22/2001, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului va introduce cerinte specifice in acordurile bilaterale existente si in orice alt acord in vigoare ori va incheia noi acorduri, dupa caz. Aceste acorduri pot prelua ca elemente de baza prevederile din anexa nr. VI la Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, ratificata prin Legea nr. 22/2001.
    Art. 25
    (1) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului acorda o atentie speciala pregatirii sau intensificarii programelor de cercetare, avand drept scop:
    a) imbunatatirea metodelor calitative si cantitative existente pentru evaluarea impactului;
    b) realizarea unei mai bune intelegeri a relatiei cauza-efect si a rolului acesteia in gestionarea integrata a mediului;
    c) analiza si monitorizarea implementarii eficiente a deciziilor cu privire la activitatile propuse, cu intentia de a minimiza sau a preveni impactul;
    d) imbunatatirea metodelor care stimuleaza creativitatea in cautarea unor solutii sigure pentru mediu, ca alternative la activitatile propuse, tipare de productie si consum;
    e) imbunatatirea metodelor care permit aplicarea principiilor evaluarii impactului asupra mediului la nivel macroeconomic.
    (2) Rezultatele cercetarilor intreprinse fac obiectul schimbului de informatii intre partile implicate.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 864/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 864 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu