E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 918 din 22 august 2002

privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 686 din 17 septembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 8 alin. 4 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Prezenta hotarare stabileste procedura-cadru de evaluare a impactului asupra mediului, aplicata in scopul emiterii acordului de mediu, pentru anumite proiecte publice sau private care pot avea efecte semnificative asupra mediului prin natura, dimensiunea sau localizarea lor.
    (2) Evaluarea impactului asupra mediului este parte integranta din procedura de obtinere a acordului de mediu.
    Art. 2
    Termenii specifici utilizati in prezenta hotarare sunt definiti dupa cum urmeaza:
    - acord de mediu - decizia autoritatii competente pentru protectia mediului, care da dreptul titularului de proiect sa realizeze proiectul. Acordul de mediu este un act tehnico-juridic eliberat in scris, prin care se stabilesc conditiile de realizare a proiectului din punct de vedere al protectiei mediului;
    - proiect - executia lucrarilor de constructii sau alte instalatii ori amenajari, alte interventii asupra cadrului natural si peisajului, inclusiv cele care implica extragerea resurselor minerale;
    - titularul proiectului - solicitantul acordului de mediu pentru un anumit proiect sau autoritatea publica ce initiaza un proiect; titularul de proiect poate fi atat persoana fizica, cat si juridica.
    Art. 3
    (1) Evaluarea impactului asupra mediului identifica, descrie si evalueaza, in mod corespunzator si pentru fiecare caz, efectele directe si indirecte ale proiectului asupra urmatorilor factori:
    a) fiinte umane, fauna si flora;
    b) sol, apa, aer, clima si peisaj;
    c) bunuri materiale si patrimoniu cultural;
    d) interactiunea dintre factorii mentionati la lit. a), b) si c).
    (2) Evaluarea impactului asupra mediului urmareste stabilirea masurilor de reducere sau de evitare a impactului negativ al proiectului asupra factorilor enumerati la alin. (1) si determina decizia de realizare sau de nerealizare a proiectului pe amplasamentul ales.
    (3) Evaluarea impactului asupra mediului se efectueaza in faza de pregatire a documentatiei care fundamenteaza fezabilitatea proiectului.
    (4) Evaluarea impactului asupra mediului se realizeaza in etape, dupa cum urmeaza:
    a) etapa de incadrare a proiectului in procedura de evaluare a impactului asupra mediului;
    b) etapa de definire a domeniului evaluarii si de realizare a raportului privind studiul de evaluare a impactului asupra mediului;
    c) etapa de analiza a calitatii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului.
    Art. 4
    (1) Procedura de emitere a acordului de mediu pe baza evaluarii impactului asupra mediului este condusa de autoritatile competente pentru protectia mediului, cu participarea autoritatilor publice centrale sau locale, dupa caz, care au atributii si raspunderi specifice in domeniul protectiei mediului.
    (2) Participarea autoritatilor prevazute la alin. (1) la emiterea acordului de mediu se realizeaza in cadrul unui colectiv de analiza tehnica constituit la nivel central prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si la nivelul fiecarui judet si al municipiului Bucuresti, inclusiv in cazul Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", prin ordin semnat de prefect si de presedintele consiliului judetean.
    (3) Autoritatile competente pentru protectia mediului asigura informarea si organizarea sedintelor colectivului de analiza tehnica in scopul aplicarii prevederilor prezentei hotarari.
    (4) Autoritatile competente pentru protectia mediului percep taxe in cuantum de 200.000 lei pentru emiterea acordului de mediu. Taxele se varsa in contul Fondului pentru mediu, in conditiile legii.
    Art. 5
    (1) Prevederile prezentei hotarari nu se aplica:
    a) proiectelor destinate apararii nationale;
    b) proiectelor ale caror detalii sunt adoptate printr-un act normativ specific, daca cerintele prezentei hotarari, inclusiv cele referitoare la furnizarea informatiei, sunt indeplinite in procesul legislativ respectiv.
    (2) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului poate excepta de la evaluarea impactului asupra mediului anumite proiecte sau parti ale acestora, in cazuri exceptionale, precum asigurarea ordinii publice sau sigurantei nationale; exceptarea se acorda pe baza solicitarii motivate a autoritatii publice care initiaza proiectul, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:
    a) sa aplice o alta metoda de evaluare corespunzatoare si sa aduca la cunostinta publicului informatiile astfel dobandite;
    b) sa informeze publicul interesat despre exceptia procedurala si motivele care au dus la aceasta.
    (3) Decizia de exceptare este comunicata titularului de proiect, dupa indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (2).
    Art. 6
    (1) Autoritatile competente pentru protectia mediului analizeaza proiectele publice sau private supuse evaluarii impactului asupra mediului conform prevederilor prezentului articol.
    (2) Proiectele publice sau private prevazute in anexa nr. 1 se supun evaluarii impactului asupra mediului.
    (3) Proiectele publice sau private pentru care trebuie stabilita necesitatea efectuarii evaluarii impactului asupra mediului sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (4) Proiectele prevazute la alin. (3) se supun etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, prevazuta la art. 3 alin. (4) lit. a). Aceasta etapa se realizeaza cu consultarea autoritatilor din colectivul de analiza tehnica prevazut la art. 4 alin. (2).
    (5) Autoritatea competenta pentru protectia mediului decide asupra necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului prin examinarea, caz cu caz, a oricarui proiect prevazut in anexa nr. 2, folosind anumite valori de prag sau criteriile prevazute in anexa nr. 3.
    (6) Autoritatea competenta pentru protectia mediului aduce la cunostinta publicului decizia luata in cursul etapei de incadrare.
    Art. 7
    (1) Analizarea proiectelor conform prevederilor art. 6 se face de catre autoritatile competente pentru protectia mediului, luand in considerare memoriul de prezentare a proiectului depus o data cu solicitarea de emitere a acordului de mediu.
    (2) Memoriul de prezentare a proiectului cuprinde:
    a) descrierea si caracteristicile amplasamentului ales;
    b) descrierea si caracteristicile proiectului si ale activitatii la punerea in functiune a proiectului: marime, tehnologii si materiale folosite, utilizarea resurselor naturale, utilizarea sau producerea substantelor chimice periculoase, generarea, utilizarea si prelucrarea deseurilor si a altor substante chimice, emisii poluante, inclusiv zgomotul, interactiunea posibila cu activitati existente, probabilitatea producerii accidentelor de mediu si prevenirea acestora.
    Art. 8
    (1) Dupa stabilirea obligativitatii evaluarii impactului asupra mediului pentru un proiect se trece la etapa de definire a domeniului evaluarii impactului asupra mediului. In acest scop autoritatea competenta pentru protectia mediului pregateste si transmite titularului de proiect un indrumar referitor la problemele de mediu care trebuie tratate in evaluarea de impact si la gradul de extindere al acestora.
    (2) La elaborarea indrumarului prevazut la alin. (1) autoritatea competenta pentru protectia mediului consulta titularul de proiect si celelalte autoritati publice implicate in procedura de emitere a acordului de mediu pentru proiectul respectiv.
    (3) Oricare dintre autoritatile publice implicate in procedura de emitere a acordului de mediu si care detine informatii relevante pentru evaluarea efectelor directe si indirecte ale proiectului are obligatia sa puna aceste informatii la dispozitie titularului de proiect.
    (4) Indrumarul transmis titularului de proiect nu exclude solicitarea furnizarii de catre acesta a unor informatii suplimentare.
    Art. 9
    (1) Pentru toate proiectele supuse evaluarii impactului asupra mediului titularii acestora au obligatia de a furniza in cadrul raportului la studiul de evaluare informatiile prevazute in anexa nr. 4.
    (2) Autoritatile competente pentru protectia mediului verifica daca titularul proiectului a furnizat informatiile prevazute in anexa nr. 4, intr-o forma adecvata.
    (3) In indeplinirea atributiilor prevazute la alin. (2) autoritatile competente pentru protectia mediului tin seama de urmatoarele aspecte:
    a) sa fie solicitate si furnizate informatii relevante stadiului dat al proiectului supus procedurii de evaluare si caracteristicilor specifice acelui tip de proiect si mediului care poate fi afectat;
    b) sa fie solicitate informatiile pe care titularul de proiect le poate furniza avand in vedere, printre altele, nivelul curent al informatiilor disponibile si metodele de evaluare.
    Art. 10
    Informatiile furnizate de catre titularul de proiect conform prevederilor art. 9 alin. (1) includ in mod obligatoriu urmatoarele:
    a) descrierea proiectului, cuprinzand date referitoare la amplasament, solutii tehnice adoptate si marimea proiectului;
    b) descrierea masurilor avute in vedere pentru a evita, a reduce si, daca este posibil, a remedia efectele negative asupra mediului;
    c) date necesare pentru identificarea si evaluarea principalelor efecte pe care proiectul le poate avea asupra mediului;
    d) prezentarea generala a principalelor alternative studiate de titularul de proiect, cu indicarea motivelor alegerii sale, avand in vedere efectele asupra mediului;
    e) rezumatul informatiilor prevazute la lit. a) - d).
    Art. 11
    (1) Efectuarea studiului de evaluare a impactului asupra mediului se realizeaza pe baza indrumarului prevazut la art. 8 alin. (1), prin agenti economici specializati, persoane fizice sau juridice independente de titularul proiectului, si atestati in conditiile legii. Rezultatele studiului de evaluare a impactului asupra mediului sunt prezentate in raportul care se inainteaza autoritatii competente pentru protectia mediului si al carui continut de informatii respecta prevederile art. 9 alin. (1).
    (2) Raportul la studiul de evaluare este supus comentariilor publicului, ale carui observatii pertinente sunt luate in considerare pe tot parcursul evaluarii impactului asupra mediului.
    (3) Autoritatea competenta pentru protectia mediului, impreuna cu autoritatile participante in colectivul de analiza tehnica, analizeaza calitatea raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului si ia decizia de acceptare sau de refacere a raportului si de emitere, respectiv de respingere motivata a emiterii acordului de mediu.
    Art. 12
    (1) Autoritatile competente pentru protectia mediului aduc la cunostinta publicului orice solicitare de acord de mediu pentru proiecte supuse evaluarii impactului asupra mediului, intr-un interval de timp care sa permita publicului exprimarea opiniilor inaintea deciziei de emitere a acordului de mediu.
    (2) Modalitatile detaliate de informare si participare a publicului se stabilesc in functie de caracteristicile particulare ale proiectelor sau amplasamentelor respective. Procedura de informare si participare a publicului la evaluarea impactului asupra mediului este coordonata de autoritatile competente pentru protectia mediului si include urmatoarele aspecte:
    a) identificarea publicului interesat;
    b) specificarea locului unde pot fi consultate informatiile disponibile;
    c) specificarea modalitatii de informare a publicului, ca de exemplu: prin afise pe o anumita zona teritoriala, publicatii in presa locala, organizarea unor expozitii cu planuri, schite, tabele, grafice, modele referitoare la proiectul respectiv;
    d) determinarea modalitatii de consultare a publicului, ca de exemplu informari scrise sau dezbateri publice;
    e) fixarea unui interval de timp limita corespunzator pentru diferite etape ale procedurii, cu scopul de a asigura luarea deciziei intr-o perioada rezonabila.
    Art. 13
    (1) Atunci cand un proiect este posibil sa aiba un efect semnificativ asupra mediului altui stat sau cand un alt stat posibil sa fie afectat semnificativ solicita informatii asupra proiectului, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului transmite autoritatii centrale de mediu din acel stat, in cadrul relatiilor bilaterale, pe baza de reciprocitate si in conditii de echivalenta, cat mai curand posibil si nu mai tarziu de momentul cand este informat publicul din tara, cel putin urmatoarele informatii referitoare la proiect:
    a) o descriere a proiectului impreuna cu orice informatie disponibila asupra posibilului impact transfrontier al acestuia;
    b) informatii privind natura deciziei care urmeaza sa fie luata, acordandu-se acelui stat un interval de timp suficient in care sa indice daca doreste sa participe la procedura de evaluare a impactului asupra mediului si, eventual, modalitatea de participare la consultare.
    (2) Daca statul care a primit informatiile prevazute la alin. (1) comunica intentia de participare la procedura de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului ii va transmite, de asemenea, informatiile despre proiect prevazute la art. 9 si 10 si cele privind procedura, inclusiv solicitarea de acord de mediu.
    (3) Pe durata derularii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului autoritatea publica centrala pentru protectia mediului trebuie:
    a) sa puna la dispozitie autoritatilor implicate in procedura de emitere a acordului de mediu si, prin intermediul acestora, publicului interesat din statul posibil sa fie semnificativ afectat informatiile prevazute la alin. (1) si (2);
    b) sa asigure autoritatilor din acel stat si, prin intermediul acestora, publicului interesat oportunitatea sa inainteze observatiile cu privire la informatiile furnizate, intr-un interval rezonabil de timp, inainte de emiterea acordului de mediu.
    (4) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului va initia consultari cu autoritatea competenta a statului posibil sa fie semnificativ afectat de proiect, printre altele si asupra masurilor avute in vedere pentru a reduce sau a elimina astfel de efecte, si se inteleg asupra unui interval de timp rezonabil privind durata consultarilor.
    (5) Ministerul Integrarii Europene si Ministerul Afacerilor Externe sprijina demersurile autoritatii publice centrale pentru protectia mediului prevazute la alin. (1) - (4) si fac demersurile necesare pentru aplicarea acestor prevederi, inclusiv in cazul proiectelor cu posibile efecte semnificative pe teritoriul Romaniei, initiate in alte state.
    Art. 14
    Rezultatele consultarii publicului si informatiile obtinute conform prevederilor art. 7 - 11 si 13 se iau in considerare in procedura de emitere a acordului de mediu pentru anumite proiecte publice sau private.
    Art. 15
    (1) Autoritatile competente pentru protectia mediului fac publica decizia de emitere sau de respingere a solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru anumite proiecte publice sau private si pun la dispozitie publicului urmatoarele informatii:
    a) continutul acordului si orice conditii prevazute in acesta, cu exceptia celor care afecteaza confidentialitatea informatiilor stabilita pentru a proteja un interes legitim, conform legislatiei in vigoare;
    b) principalele motivatii si consideratii pe care se bazeaza aceasta decizie;
    c) descrierea, dupa caz, a principalelor masuri pentru prevenirea, reducerea si, daca este posibil, eliminarea efectelor adverse.
    (2) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului informeaza asupra acestei decizii orice stat care a fost consultat conform prevederilor art. 13 si transmite acestui stat informatiile prevazute la alin. (1).
    Art. 16
    Proiectele transmise unei autoritati competente pentru protectia mediului in vederea obtinerii acordului de mediu si supuse evaluarii impactului asupra mediului prin studiu de impact, inainte de intrarea in vigoare a prezentei hotarari, se supun procedurii de autorizare aflate in vigoare la momentul depunerii solicitarii.
    Art. 17
    Incalcarea prevederilor prezentei hotarari atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz, conform prevederilor Legii nr. 137/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 18
    (1) Metodologia de aplicare a prezentei proceduri-cadru de evaluare a impactului asupra mediului, continand competentele, durata etapelor procedurale si instructiuni privind informarea si participarea publicului la evaluarea impactului asupra mediului, se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului in termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Modalitatile de realizare a etapelor prevazute la art. 3 alin. (4) se expliciteaza in Ghidul privind incadrarea proiectului in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, stabilirea domeniului evaluarii si revizuirea calitatii raportului la studiul de evaluare, aprobat prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului in termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (3) Metodologia de aplicare a prevederilor art. 13 se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului in termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (4) Stabilirea componentei colectivului de analiza tehnica la nivel central se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului in termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 19
    (1) Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    (2) Anexele la prezenta hotarare se completeaza prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, cu orice aspect nou, necunoscut la data intocmirii anexelor.
    Art. 20
    Prezenta hotarare intra in vigoare la 120 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 21
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga orice alte dispozitii contrare referitoare la procedura de emitere a acordului de mediu pentru obiective si activitati care necesita studii de impact, din cuprinsul Ordinului ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 125/1996 pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activitatilor economice si sociale cu impact asupra mediului inconjurator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 73 din 11 aprilie 1996, cu modificarile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul apelor si protectiei mediului,
                         Florin Stadiu,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul afacerilor externe,
                         Cristian Diaconescu,
                         secretar de stat

                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan Popescu

                         Ministrul lucrarilor publice,
                         transporturilor si locuintei,
                         Miron Tudor Mitrea

                         Ministrul agriculturii,
                         alimentatiei si padurilor,
                         Ilie Sarbu

    ANEXA 1

                              LISTA
proiectelor supuse evaluarii impactului asupra mediului

    1. Agricultura
    1.1. Instalatii pentru cresterea intensiva a porcilor, cu o capacitate cel putin egala cu:
    a) 900 locuri pentru scroafe;
    b) 3.000 locuri pentru cresterea porcilor mai mari de 30 kg
    1.2. Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor, cu o capacitate cel putin egala cu:
    a) 85.000 locuri pentru cresterea pasarilor de carne;
    b) 60.000 locuri pentru pasari ouatoare.

    2. Industria extractiva a petrolului, gazelor naturale, carbunelui si turbei
    2.1. Extractia petrolului, cand cantitatea extrasa depaseste 500 t/zi
    2.2. Extractia gazelor naturale, cand cantitatea extrasa depaseste 500.000 mc/zi
    2.3. Extractia carbunelui in exploatari miniere de suprafata, cand suprafata amplasamentului depaseste 25 ha
    2.4. Extractia turbei, cand suprafata amplasamentului depaseste 150 ha.

    3. Industria energetica
    3.1. Termocentrale si alte instalatii de ardere, inclusiv instalatii industriale pentru producerea electricitatii, caldurii, aburului sau apei calde, cu o putere de cel putin 300 MW
    3.2. Centrale nucleare si alte reactoare nucleare, inclusiv dezafectarea sau dezasamblarea acestora, sau reactoare*1) (cu exceptia instalatiilor de cercetare pentru producerea si conversia materialelor fisionabile si a celor radioactive, a caror putere maxima nu depaseste 1 kW putere termica continua)
    3.3. Instalatii pentru reprocesarea combustibilului nuclear iradiat
    3.4. Instalatii pentru:
    a) producerea sau imbogatirea combustibilului nuclear;
    b) procesarea combustibilului nuclear iradiat sau pentru procesarea deseurilor cu nivel ridicat de radioactivitate;
    c) depozitarea finala a combustibilului nuclear iradiat;
    d) depozitarea finala a deseurilor radioactive, exclusiv;
    e) stocarea, planificata pentru o perioada mai mare de 10 ani, a combustibilului nuclear iradiat sau a deseurilor radioactive, pe un amplasament diferit de cel de productie, exclusiv
    3.5. Construirea liniilor aeriene de tensiune electrica, cu o tensiune de cel putin 220 kV si o lungime de cel putin 15 km.
------------
    *1) Centralele nucleare si alte reactoare nucleare inceteaza de a mai fi considerate ca atare atunci cand tot combustibilul nuclear si alte elemente contaminate radioactiv au fost indepartate definitiv de pe amplasamentul instalatiei.

    4. Producerea si prelucrarea metalelor
    4.1. Instalatii integrate pentru producerea fontei primare si a otelului
    4.2. Instalatii pentru obtinerea metalelor brute neferoase din minereuri, concentrate sau din materiale secundare prin procese metalurgice, chimice sau electrolitice.

    5. Industria materialelor minerale de constructii
    5.1. Instalatii pentru extractia azbestului si pentru prelucrarea si transformarea azbestului si a produselor care contin azbest:
    a) instalatii pentru produsele de azbociment, cu o productie anuala de cel putin 20.000 t produs finit;
    b) instalatii pentru materiale de frictiune, cu o productie anuala de cel putin 50 t produs finit;
    c) instalatii pentru alte utilizari ale azbestului, cu un consum de cel putin 200 t anual
    5.2. Cariere si exploatari miniere de suprafata, cand suprafata amplasamentului depaseste 25 ha.

    6. Industria chimica si petrochimica
    6.1. Instalatii chimice integrate, cum sunt instalatiile pentru producerea substantelor pe scara industriala folosind procese de conversie chimica, in care mai multe unitati tehnologice alaturate sunt legate functional una de cealalta si sunt utilizate pentru:
    a) producerea substantelor chimice organice de baza;
    b) producerea substantelor chimice anorganice de baza;
    c) producerea ingrasamintelor pe baza de fosfor, azot sau potasiu (ingrasaminte simple sau complexe);
    d) obtinerea produselor de uz fitosanitar si a biocidelor;
    e) obtinerea produselor farmaceutice de baza folosind procese chimice sau biologice
    6.2. Producerea explozibililor
    6.3. Rafinarii de titei (cu exceptia celor care produc numai lubrifianti din titei)
    6.4. Instalatii pentru depozitarea petrolului, a produselor petrochimice sau chimice, cu o capacitate de cel putin 200.000 t
    6.5. Gazeificarea si lichefierea a cel putin 500 t de carbune sau sisturi bituminoase pe zi
    6.6. Construirea conductelor pentru transportul gazelor, petrolului sau al substantelor chimice, avand un diametru mai mare de 800 mm si o lungime de cel putin 40 km.

    7. Industria lemnului si a hartiei
    7.1. Instalatii industriale pentru producerea celulozei din cherestea sau materiale fibroase similare
    7.2. Instalatii industriale pentru producerea hartiei si a cartonului, cu o capacitate de productie mai mare de 200 t/zi.

    8. Proiecte de infrastructura
    8.1. Constructia de linii pentru traficul feroviar de lunga distanta
    8.2. Construirea aeroporturilor*2) dotate cu o pista principala lunga de cel putin 2.100 m
    8.3. Construirea de autostrazi si de drumuri expres*3)
    8.4. Construirea drumurilor noi cu cel putin 4 benzi sau realinierea si/sau largirea unui drum existent de doua sau mai putine benzi pana la 4 sau mai multe benzi, in cazul in care aceste drumuri noi sau realinierea lor si/sau sectiunea largita a acestora este de cel putin 10 km lungime continua
    8.5. Cai navigabile interioare si porturi pentru traficul fluvial interior care permit trecerea vaselor mai mari de 1.350 t
    8.6. Porturi comerciale, cheiuri pentru incarcare si descarcare legate de uscat si porturi exterioare (exclusiv cheiuri pentru feribot), care permit intrarea vaselor de cel putin 1.350 t.
------------
    *2) Aeroport - aeroporturile care se conformeaza definitiei din Conventia de la Chicago (1944) privind infiintarea Organizatiei Aviatiei Civile Internationale (anexa nr. 14).
    *3) Drumuri expres - drumuri care se conformeaza definitiei din Acordul european privind arterele principale de trafic international, din 15 noiembrie 1975.

    9. Alte tipuri de proiecte
    9.1. Sisteme de captare a apelor subterane, acolo unde volumul anual de apa captata este de cel putin 10 milioane mc
    9.2. Sisteme artificiale de reincarcare a acviferului, acolo unde volumul anual de apa reincarcata este de cel putin 10 milioane mc
    9.3. Lucrari de transfer al resurselor de apa intre bazinele hidrografice, executate in scopul prevenirii deficitului de apa, pentru un volum anual de apa transferata de cel putin 100 milioane mc; se excepteaza transferul prin conducte al apei potabile.
    9.4. Lucrari de transfer al resurselor de apa intre bazinele hidrografice, pentru un debit mediu multianual al bazinului de captare de cel putin 2.000 milioane mc/an si pentru o cantitate de apa transferata de cel putin 5% din acest debit; se excepteaza transferul prin conducte al apei potabile.
    9.5. Baraje si lacuri de acumulare cu o cantitate de apa retinuta sau stocata de cel putin 10 milioane mc
    9.6. Statii pentru epurarea apelor uzate pentru aglomerari umane de cel putin 150.000 echivalenti locuitor*4)
    9.7. Instalatii pentru eliminarea deseurilor prin incinerare sau tratare chimica, operatiune definita in anexa nr. IIA pct. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, sau depozite pentru deseuri periculoase
    9.8. Instalatii cu o capacitate mai mare de 100 t/zi pentru eliminarea deseurilor nepericuloase prin incinerare sau tratare chimica, operatiune definita in anexa nr. IIA pct. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001.
------------
    *4) Echivalenti locuitor exprima incarcarea cu poluanti a apelor uzate, conform definitiei din Hotararea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate.

    ANEXA 2

                                LISTA
proiectelor pentru care trebuie stabilita necesitatea efectuarii evaluarii impactului asupra mediului

    1. Agricultura, silvicultura si piscicultura
    a) Proiecte pentru restructurarea exploatatiilor agricole
    b) Proiecte pentru utilizarea terenului necultivat sau a suprafetelor partial antropizate in scop agricol intensiv
    c) Proiecte de gospodarire a apelor pentru agricultura, inclusiv proiecte de irigatii si desecari
    d) Impadurirea terenurilor pe care nu a existat anterior vegetatie forestiera
    e) Defrisare in scopul schimbarii categoriei de folosinta a terenului
    f) Instalatii pentru cresterea intensiva a vitelor, altele decat cele incluse in anexa nr. 1 la hotarare
    g) Crescatorii pentru piscicultura intensiva
    h) Recuperarea terenurilor neagricole, inclusiv a celor din mare.

    2. Industria extractiva
    a) Cariere, exploatari miniere de suprafata si de extractie a turbei, altele decat cele incluse in anexa nr. 1 la hotarare
    b) Exploatari miniere subterane
    c) Extractia mineralelor prin dragare fluviala sau marina
    d) Foraje de adancime, in special:
    (i) foraje geotermale;
    (ii) foraje pentru depozitarea deseurilor nucleare;
    (iii) foraje pentru alimentarea cu apa, cu exceptia forajelor pentru investigarea stabilitatii solului
    e) Instalatii industriale de suprafata pentru extractia carbunelui, petrolului, gazelor naturale si minereurilor, precum si a sisturilor bituminoase.

    3. Industria energetica
    a) Instalatii industriale pentru producerea energiei electrice si termice, altele decat cele incluse in anexa nr. 1 la hotarare
    b) Instalatii industriale pentru transportul gazelor, aburului si apei calde; transportul energiei electrice prin cabluri aeriene, altele decat cele incluse in anexa nr. 1 la hotarare
    c) Stocarea la suprafata a gazelor naturale
    d) Stocarea subterana a gazelor combustibile
    e) Stocarea la suprafata a combustibililor fosili
    f) Brichetarea industriala a carbunelui si lignitului
    g) Instalatii pentru prelucrarea si stocarea deseurilor radioactive, altele decat cele incluse in anexa nr. 1 la hotarare
    h) Instalatii pentru producerea energiei hidroelectrice
    i) Instalatii cu care sunt echipate centralele eoliene in scopul producerii energiei.

    4. Producerea si prelucrarea metalelor
    a) Instalatii pentru producerea fontei sau otelului prin fuziune primara sau secundara, inclusiv turnare continua
    b) Instalatii pentru topirea metalelor feroase:
    (i) laminoare la cald;
    (ii) forjerii cu ciocane;
    (iii) acoperiri metalice de protectie prin topire
    c) Topitorii de metale feroase
    d) Instalatii pentru forjarea, inclusiv alierea metalelor neferoase, cu exceptia metalelor pretioase, sau pentru revalorificarea produselor (finisare, turnare in forme etc.)
    e) Instalatii pentru tratarea suprafetelor metalice si a materialelor plastice prin procese chimice sau electrolitice
    f) Fabricarea si asamblarea de autovehicule si fabricarea motoarelor pentru autovehicule
    g) Santiere navale
    h) Instalatii pentru constructia si repararea aeronavelor
    i) Fabricarea echipamentelor feroviare
    j) Forjare la cald prin explozie
    k) Instalatii pentru coacerea si sinterizarea minereurilor metalice.

    5. Industria mineralelor
    a) Cuptoare de cocs (distilarea uscata a carbunelui)
    b) Instalatii pentru fabricarea cimentului
    c) Instalatii pentru producerea azbestului si fabricarea produselor din azbest, altele decat cele incluse in anexa nr. 1 la hotarare
    d) Instalatii pentru fabricarea sticlei, inclusiv a fibrelor de sticla
    e) Instalatii pentru topirea substantelor minerale, inclusiv productia fibrelor minerale
    f) Fabricarea produselor ceramice prin ardere, in special a tiglelor, caramizilor, caramizilor refractare, placilor, gresiilor ceramice sau portelanului.

    6. Industria chimica
    a) Tratarea produselor intermediare si producerea substantelor chimice, altele decat cele incluse in anexa nr. 1 la hotarare
    b) Producerea produselor de uz fitosanitar, produselor farmaceutice, vopselelor si lacurilor, elastomerilor si peroxizilor, altele decat cele incluse in anexa nr. 1 la hotarare
    c) Instalatii de depozitare a produselor petroliere, petrochimice si chimice, altele decat cele incluse in anexa nr. 1 la hotarare.

    7. Industria alimentara
    a) Fabricarea uleiurilor si a grasimilor vegetale si animale
    b) Ambalarea si conservarea produselor animale si vegetale
    c) Fabricarea produselor lactate
    d) Fabricarea maltului si a berii
    e) Fabricarea produselor de cofetarie si a siropului
    f) Abatoare
    g) Instalatii industriale pentru fabricarea amidonului
    h) Fabrici de faina si ulei de peste
    i) Fabrici de zahar.

    8. Industria textila, a pielariei, a lemnului si hartiei
    a) Instalatii industriale pentru producerea hartiei si a cartonului, altele decat cele incluse in anexa nr. 1 la hotarare
    b) Instalatii pentru pretratarea (operatii ca spalarea, inalbirea, mercerizarea) sau vopsirea fibrelor ori textilelor
    c) Instalatii pentru tabacirea/argasirea pieilor si blanurilor
    d) Instalatii de producere si prelucrare a celulozei.

    9. Industria cauciucului
    Fabricarea si tratarea produselor pe baza de elastomeri.

    10. Proiecte de infrastructura
    a) Proiecte de dezvoltare a unitatilor industriale
    b) Proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto
    c) Constructia cailor ferate, altele decat cele incluse in anexa nr. 1 la hotarare, a instalatiilor de transbordare intermodala si a terminalelor intermodale
    d) Constructia aerodromurilor, altele decat cele incluse in anexa nr. 1 la hotarare
    e) Constructia drumurilor, porturilor si instalatiilor portuare, inclusiv a porturilor de pescuit, altele decat cele incluse in anexa nr. 1 la hotarare
    f) Constructia cailor navigabile interioare, altele decat cele incluse in anexa nr. 1 la hotarare, lucrari de canalizare si lucrari impotriva inundatiilor
    g) Baraje si alte instalatii proiectate pentru retinerea sau stocarea apei pe termen lung, altele decat cele incluse in anexa nr. 1 la hotarare
    h) Linii de tramvai, cai ferate subterane si de suprafata, linii suspendate sau linii similare specifice, utilizate exclusiv sau in principal pentru transportul de persoane
    i) Instalatii de conducte pentru gaze si petrol, altele decat cele incluse in anexa nr. 1 la hotarare
    j) Instalatii de apeducte de lungime mare
    k) Lucrari pentru combaterea eroziunii costiere si lucrari maritime ce pot modifica profilul costier prin constructia, de exemplu, de diguri, chei, pontoane, debarcadere sau alte lucrari de aparare marina, exclusiv intretinerea si reconstructia unor astfel de lucrari
    l) Instalatii de extractie a apei subterane si de reincarcare artificiala a rezervelor de apa subterana, altele decat cele incluse in anexa nr. 1 la hotarare
    m) Lucrari pentru transferul resurselor de apa intre bazine hidrografice, altele decat cele incluse in anexa nr. 1 la hotarare.

    11. Alte proiecte
    a) Piste permanente de curse si testare a vehiculelor cu motor
    b) Instalatii pentru eliminarea deseurilor, altele decat cele incluse in anexa nr. 1 la hotarare
    c) Statii pentru epurarea apelor uzate, altele decat cele incluse in anexa nr. 1 la hotarare
    d) Amplasamente pentru depozitarea namolurilor provenite de la statiile de epurare
    e) Depozite de fier vechi, de vehicule uzate, inclusiv deseuri de vehicule
    f) Bancuri de proba pentru motoare, turbine sau reactoare
    g) Instalatii pentru fabricarea fibrelor minerale artificiale
    h) Instalatii pentru recuperarea sau distrugerea substantelor explozive
    i) Centre de ecarisaj.

    12. Turism si recreare
    a) Partii de schi, instalatii schilift, telecabine si amenajarile aferente
    b) Amenajari marine de agrement
    c) Sate de vacanta si complexuri hoteliere in afara zonelor urbane si amenajarile aferente
    d) Campinguri permanente si amplasamente pentru caravane
    e) Parcuri tematice.

    13. a) Orice modificare sau extindere de proiecte prevazute in anexa nr. 1 la hotarare sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care poate avea efecte semnificative asupra mediului
    b) Proiectele stabilite in anexa nr. 1 la hotarare, efectuate exclusiv sau in principal pentru elaborarea si testarea de metode sau produse noi si care sa nu fie utilizate pe o perioada mai mare de 2 ani.

    ANEXA 3

                           CRITERII DE SELECTIE
pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului

    1. Caracteristicile proiectelor
    La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau in considerare urmatoarele aspecte:
    a) marimea proiectului;
    b) cumularea cu alte proiecte;
    c) utilizarea resurselor naturale;
    d) productia de deseuri;
    e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul;
    f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate.

    2. Localizarea proiectelor
    Se ia in considerare sensibilitatea mediului in zona geografica posibil afectata de amplasamentul ales pentru proiect, avandu-se in vedere in special:
    2.1. utilizarea existenta a terenului;
    2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora;
    2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:
    a) zonele umede;
    b) zonele costiere;
    c) zonele montane si cele impadurite;
    d) parcurile si rezervatiile naturale;
    e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc.;
    f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin Legea nr. 462/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice sau zonele in care se efectueaza determinari pentru includerea lor in zone clasificate de legea mentionata anterior, zonele desemnate prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996;
    g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite;
    h) ariile dens populate;
    i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica.

    3. Caracteristicile impactului potential
    Se iau in considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, in raport cu criteriile stabilite la pct. 1 si 2, cu accent deosebit pe:
    a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate;
    b) natura transfrontiera a impactului;
    c) marimea si complexitatea impactului;
    d) probabilitatea impactului;
    e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului.

    ANEXA 4

                              INFORMATII
solicitate titularului proiectului pentru proiectele supuse evaluarii impactului asupra mediului

    1. Descrierea proiectului, incluzand, mai ales:
    a) descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect si a cerintelor de amenajare a terenului in timpul fazelor de constructie si functionare;
    b) descrierea principalelor caracteristici ale proceselor de productie, de exemplu natura si cantitatea materialelor utilizate;
    c) estimarea, pe tipuri si cantitati, a deseurilor preconizate si a emisiilor (poluare in apa, aer si sol, zgomot, vibratii, lumina, caldura, radiatii etc.) rezultate din functionarea proiectului propus

    2. Rezumatul principalelor variante studiate si indicarea principalelor motive pentru alegerea finala, luand in considerare efectele asupra mediului

    3. Descrierea aspectelor de mediu probabil afectate in mod semnificativ prin proiectul propus, in special a populatiei, faunei, florei, solului, apei, aerului, factorilor climatici, bunurilor materiale, inclusiv patrimoniul arhitectural si arheologic, peisajul si interconexiunile dintre factorii de mai sus

    4. Descrierea*1) efectelor semnificative probabile ale proiectului propus asupra mediului, rezultand din:
    a) existenta proiectului;
    b) utilizarea resurselor naturale;
    c) emisiile de poluanti, zgomot si eliminarea deseurilor; si descrierea metodelor de prognoza utilizate in evaluarea efectelor asupra mediului
-------------
    *1) Aceasta descriere trebuie sa acopere efectele directe si indirecte, secundare, cumulative, pe termen scurt, mediu si lung, permanente si temporare, pozitive si negative asupra mediului.

    5. Descrierea masurilor preconizate pentru prevenirea, reducerea si, unde este posibil, compensarea oricaror efecte adverse semnificative asupra mediului

    6. Un rezumat care nu are caracter tehnic al informatiilor furnizate la punctele precedente

    7. Indicarea dificultatilor (deficiente tehnice sau lipsa de know how) intampinate de titularul proiectului in prezentarea informatiei solicitate.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 918/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 918 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 1937 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 19296 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 918/2002
Hotărârea 1705 2004
pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri
Ordin 1388 2003
privind constituirea si functionarea colectivului de analiza tehnica la nivel central
Ordin 860 2002
pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu
Ordin 863 2002
privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului
Ordin 864 2002
pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului in context transfrontiera si de participare a publicului la luarea deciziei in cazul proiectelor cu impact transfrontiera
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu