Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 863 din 26 septembrie 2002

privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului

ACT EMIS DE: MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 52 din 30 ianuarie 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 18 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 17/2001 pentru organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul apelor si protectiei mediului emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba ghidurile metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice sau private.
    Art. 2
    Anexa nr. 1 - Ghid metodologic privind etapa de incadrare a proiectului in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, anexa nr. 2 - Ghid metodologic privind etapa de definire a domeniului evaluarii si de realizare a raportului la studiul de evaluare si anexa nr. 3 - Ghid metodologic privind etapa de analiza a calitatii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 3
    Ghidurile metodologice se utilizeaza de catre autoritatile competente pentru protectia mediului in parcurgerea diferitelor etape ale procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului.
    Art. 4
    Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, prin Directia de autorizare si atestare si Directia strategii, politici, reglementari, raspunde de instruirea periodica si in mod unitar a personalului din cadrul unitatilor teritoriale care isi desfasoara activitatea in domeniul emiterii actelor de reglementare ce au la baza evaluarea impactului asupra mediului.
    Art. 5
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

              p. Ministrul apelor si protectiei mediului,
                                Florin Stadiu,
                               secretar de stat

    ANEXA 1

                               GHID METODOLOGIC
privind etapa de incadrare a proiectului in procedura de evaluare a impactului asupra mediului

    Prezentul ghid metodologic are ca obiect o etapa a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului (EIM), si anume aceea prin care autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste daca proiectul unei activitati propuse, pentru care s-a solicitat eliberarea acordului de mediu, va fi sau nu supus efectuarii evaluarii impactului asupra mediului. Aceasta etapa va fi numita in continuare etapa de incadrare in procedura EIM sau, prescurtat, incadrare.
    Prezentul ghid metodologic este structurat astfel:
    1. Locul si rolul etapei de incadrare ca parte componenta a procedurii EIM
    2. Aspecte practice ale realizarii etapei de incadrare
    3. Folosirea listei de control
    4. Luarea deciziei etapei de incadrare
    La intocmirea prezentului ghid metodologic s-a avut in vedere si ghidul metodologic corespondent, realizat de un grup de experti, la cererea Comisiei Europene - Directia generala de mediu.
    Ghidul metodologic este destinat in principal autoritatii competente pentru protectia mediului, dar poate fi folosit si de:
    - membrii colectivului de analiza tehnica (CAT);
    - titularii de proiecte, daca acestia doresc sa fie pregatiti pentru eventualitatea in care li se va cere efectuarea evaluarii impactului asupra mediului sau/si atunci cand pregatesc dosarul care insoteste cererea de acord de mediu;
    - elaboratorii studiilor de impact;
    - cadre didactice, in procesul de instruire cu privire la procesul EIM.

    1. Locul si rolul etapei de incadrare ca parte componenta a procedurii EIM
    Evaluarea impactului asupra mediului este un proces conform cu legislatia nationala de mediu care prevede ca proiectele activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului, prin natura, marimea si/sau amplasamentul lor, sa fie supuse unui proces de evaluare a acestor efecte inainte de a li se elibera acordul de mediu.
    Modalitatea de desfasurare a acestui proces in Romania s-a adaptat in timp la prevederile specifice din actele normative nationale. Prin Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, se prevedea ca activitatile pentru care este obligatorie evaluarea impactului asupra mediului pe baza unui studiu de impact erau cele cuprinse in anexa nr. II la lege. Detaliile procedurale erau aprobate prin Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 125/1996 pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activitatilor economice si sociale cu impact asupra mediului, cu modificarile ulterioare.
    In urma procesului de armonizare a legislatiei nationale de mediu cu cea a Uniunii Europene, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2002 pentru modificarea si completarea Legii protectiei mediului nr. 137/1995 si prin Hotararea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri a fost modificata o serie de prevederi in legatura cu evaluarea impactului asupra mediului.
    Cerintele privind etapa de incadrare sunt prevazute in:
    - art. 3 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 918/2002;
    - art. 6 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 918/2002, care prevede ca activitatile cuprinse in anexa nr. 1 la hotararea mentionata vor fi supuse in mod obligatoriu unui proces de evaluare a impactului asupra mediului;
    - art. 6 alin. (3) si (5) din Hotararea Guvernului nr. 918/2002, care prevad ca pentru activitatile cuprinse in anexa nr. 2 la hotararea mentionata necesitatea procesului de evaluare a impactului asupra mediului va fi stabilita astfel:
       - prin efectuarea unei analize de la caz la caz;
       - pe baza unor valori de prag sau a criteriilor prevazute in anexa nr. 3 la hotararea mentionata.
    Criteriile de selectie prevazute in anexa nr. 3 la hotararea mentionata se refera la:
    a) Caracteristicile proiectului
    Se vor lua in considerare in special urmatoarele:
    - dimensiunea proiectului;
    - cumularea cu alte proiecte;
    - folosirea resurselor naturale;
    - producerea de deseuri;
    - emisiile poluante, inclusiv zgomotul;
    - riscul de producere a accidentelor, avandu-se in vedere in special substantele si tehnologiile folosite.
    b) Amplasarea proiectului
    Trebuie sa se ia in considerare sensibilitatea mediului din arealele geografice afectate de proiect, avandu-se in vedere in special urmatoarele:
    - folosinta actuala a terenului;
    - bogatia, calitatea si capacitatea de regenerare a resurselor naturale din arealul respectiv;
    - capacitatea de receptie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala urmatoarelor areale:
       - terenurile/zonele umede;
       - zonele de coasta;
       - zonele muntoase si padurile;
       - rezervatiile naturale si parcurile*);
       - terenurile clasificate si protejate de legislatia nationala, in special in ceea ce priveste conservarea habitatelor naturale si a florei si faunei salbatice*);
       - arealele in care standardele de calitate a mediului au fost deja depasite;
       - arealele dens populate;
       - peisajele cu importanta istorica, culturala sau arheologica deosebita*).
    c) Caracteristicile impactului potential
    La identificarea potentialelor efecte semnificative ale proiectelor trebuie sa se tina seama de criteriile mentionate la lit. a) si b), avandu-se in vedere in principal urmatoarele aspecte:
    - extinderea impactului (arealul geografic afectat si numarul populatiei afectate);
    - caracterul transfrontiera al impactului, daca este cazul;
    - amploarea si complexitatea impactului;
    - probabilitatea de producere a impactului;
    - durata, frecventa si reversibilitatea impactului.
    Etapa de incadrare se realizeaza de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului cu sprijinul autoritatilor din colectivul de analiza tehnica (CAT), respectandu-se Procedura de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu, aprobata prin Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 860/2002, si pe baza indicatiilor din prezentul ghid metodologic.
------------
    *) Se vor avea in vedere:
    - Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate.
    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, aprobata prin Legea nr. 462/2001 prin care se stabileste cadrul legislativ necesar dezvoltarii retelei Natura 2000 in Romania.

    2. Aspecte practice ale realizarii etapei de incadrare
    Conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 918/2002, incadrarea este acea etapa a procesului de evaluare a impactului asupra mediului prin care autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste daca proiectul unei activitati propuse, pentru care s-a solicitat eliberarea acordului de mediu, va fi sau nu supus efectuarii evaluarii impactului asupra mediului.
    Informatiile pe baza carora autoritatea competenta pentru protectia mediului decide incadrarea proiectului sunt cele furnizate de titularul acestuia in memoriul de prezentare a proiectului.
    Informatiile folosite in etapa de incadrare pe baza carora se decide daca proiectul poate avea efecte semnificative asupra mediului sunt utilizate si in cea de definire a domeniului evaluarii.
    Incadrarea implica 3 elemente principale:

    A. Existenta unor informatii
    Informatiile necesare deriva din criteriile care trebuie folosite atunci cand se face examinarea si care au fost prezentate anterior.
    Lista acestor informatii este prezentata in tabelul nr. 1.
    In practica este de asteptat ca, in cele mai multe cazuri, titularul proiectului sa nu poata furniza informatiile privind caracteristicile impactului potential, din cauza lipsei de cunostinte de specialitate.
    Aici intervine rolul vizitelor in teren, precum si al discutiilor care trebuie sa se poarte intre autoritatea competenta pentru protectia mediului, titularul proiectului, membrii CAT si alte organizatii, inclusiv reprezentanti ai publicului. Acestia pot sa aduca o contributie importanta la identificarea oricaror eventuale temeri exprimate pe plan local in legatura cu realizarea proiectului.

    TABELUL Nr. 1*)

    *) Tabelul nr. 1 este reprodus in facsimil.

                                LISTA
              informatiilor necesare in etapa de incadrare

 ______________________________________________________________________________
| Date de recunoastere ale titularului                                         |
| - Numele companiei                                                           |
| - Adresa postala                                                             |
| - Numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail                             |
| - Numele persoanei de contact: director/manager/administrator si responsabil |
|   pentru protectia mediului                                                  |
| Caracteristicile proiectului                                                 |
| - Un rezumat al proiectului                                                  |
| - Desene reprezentand granitele proiectului inclusiv orice teren solicitat   |
|   pentru a fi folosit temporar in timpul constructiilor (planuri de situatie |
|   si amplasamente)                                                           |
| - Formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale|
|   de constructie etc.) atat de detaliat cat e posibil                        |
| - Scurta descriere a principalelor procese tehnologice inclusiv marimea,     |
|   capacitatea, materie prima, produse                                        |
| - Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente                         |
| - Planul de executie cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune,   |
|   exploatare, refacere si folosire ulterioara, unde este cazul               |
| - Metode folosite in constructie                                             |
| - Resursele naturale folosite in constructie si functionare                  |
| - Justificarea necesitatii proiectului                                       |
| - Relatia cu alte proiecte existente sau planificate                         |
| - Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare            |
| - Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (ex. extragerea de |
|   agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport a |
|   energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a    |
|   deseurilor)                                                                |
| - Alte autorizatii cerute si emise pentru proiect                            |
| Localizarea proiectului                                                      |
| - Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind    |
|   caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale cat si artificiale, si |
|   alte informatii privind:                                                   |
|     - Folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament   |
|       cat si pe zone adiacente acestuia;                                     |
|     - Politici de zonare si de folosire a terenului;                         |
|     - Arealele sensibile;                                                    |
|     - Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in     |
|       considerare.                                                           |
| Caracteristicile impactului potential                                        |
| O scurta descriere a impactului potential cu luarea in considerare a         |
| urmatorilor factori:                                                         |
| - Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului,    |
|   folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al    |
|   apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si  |
|   mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural, si asupra              |
|   interactiunilor dintre aceste elemente Natura impactului (adica impactul   |
|   direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung,     |
|   permanent si temporar, pozitiv si negativ)                                 |
| - Extinderea impactului (zona geografica, numarul                            |
|   populatiei/habitatelor/speciilor afectate)                                 |
| - Magnitudinea si complexitatea impactului                                   |
| - Probabilitatea impactului                                                  |
| - Durata, frecventa si reversibilitatea impactului                           |
| - Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ     |
|   asupra mediului                                                            |
| - Natura transfrontiera a impactului                                         |
|______________________________________________________________________________|

    B. Identificarea posibilitatii ca proiectul sa aiba efecte asupra mediului
    In acest scop se pot folosi listele de control prezentate in continuare. Acestea sunt organizate sub forma de intrebari care urmaresc ordinea criteriilor de selectie prezentate anterior.
    Este util ca aceste liste sa se completeze in timpul vizitei la amplasament de catre autoritatea de mediu competenta, in prezenta titularului proiectului si, eventual, a organizatiilor neguvernamentale sau a reprezentantilor altor institutii interesate.

    C. Estimarea semnificatiei efectelor
    Sarcina cea mai importanta dar, probabil, si cea mai dificila a celor implicati in procesul de incadrare a proiectului in categoria celor care necesita efectuarea evaluarii impactului asupra mediului este sa stabileasca daca un efect este sau nu semnificativ. Indicatii privind unele posibilitati practice de abordare a acestor aspecte sunt prezentate in continuare.

    3. Folosirea listei de control
    Lista de control utilizata in etapa de incadrare este prezentata in tabelul nr. 3.

    3.1. Identificarea posibilitatii ca proiectul sa aiba efecte asupra mediului
    Lista de control cuprinde o serie de intrebari care vor fi luate in considerare pentru a identifica posibilitatea ca proiectul supus analizei sa aiba sau nu efecte semnificative asupra mediului. Lista de control este organizata in doua parti corespunzand primelor doua criterii de selectie ale fazei de incadrare prezentate anterior, si anume:
    a) caracteristicile proiectului;
    b) amplasarea proiectului.
    In ambele parti exista in coloana 1 un numar de intrebari principale, fiecare dintre acestea fiind urmata de alte intrebari subsidiare. Intrebarile principale se refera la posibilitatea aparitiei unei actiuni/efect ca o consecinta a caracteristicilor sau amplasarii proiectului atat in faza de constructie, cat si in fazele de functionare si dezafectare.
    Cel care foloseste lista va raspunde la fiecare intrebare subsidiara cu unul dintre urmatoarele 4 raspunsuri posibile:
    - Da - daca este posibil sa apara un efect;
    - Nu - daca nu este de asteptat sa apara un efect;
    - ? - daca este incerta posibilitatea sa apara sau nu un efect;
    - NC (nu este cazul) - daca intrebarea nu este relevanta pentru proiectul in cauza.
    Raspunsurile se inscriu in coloana 2.
    Pentru cazurile in care s-a raspuns prin "Da", urmatorul pas este de a decide daca este posibil ca efectul respectiv sa fie semnificativ.

    3.2. Identificarea posibilitatii ca efectul sa fie semnificativ
    Deseori apar dificultati atunci cand trebuie sa se decida daca efectul este semnificativ. Este util ca cel care ia aceasta hotarare sa aiba in vedere in ce masura efectul respectiv poate avea un rol hotarator asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul respectiv. Pentru fiecare efect la care in coloana 2 s-a raspuns prin "Da" se vor pune intrebarile prevazute in tabelul nr. 2, iar raspunsul se va inscrie in coloana 3 a listei de control.

    TABELUL Nr. 2

                Intrebari referitoare la semnificatia efectului

 ____________________________________________________________________________
| - Natura efectului - impactul este deosebit de complex sau este unul       |
|   neobisnuit in zona respectiva?                                           |
| - Marimea sau importanta efectului - cat de mult se va schimba situatia    |
|   existenta?                                                               |
| - Extinderea geografica a efectului - pe ce zona se va resimti efectul?    |
| - Exista posibilitatea unui impact transfrontiera?                         |
| - Cati oameni sau cati alti receptori vor fi afectati?                     |
| - Vor fi afectate resurse ori alte caracteristici valoroase sau rare ale   |
|   mediului?                                                                |
| - Exista riscul de depasire a standardelor de mediu?                       |
| - Exista riscul sa fie afectate arii sau zone protejate?                   |
| - Care este probabilitatea de aparitie a impactului?                       |
| - Impactul va fi pe termen scurt, mediu sau lung?                          |
| - Impactul va fi permanent sau temporar?                                   |
| - Impactul se va manifesta continuu sau intermitent? Pentru un impact      |
|   intermitent care va fi frecventa de manifestare?                         |
| - Impactul va fi ireversibil?                                              |
| - Impactul poate fi remediat sau compensat?                                |
| - Titularul de proiect este de acord sa introduca in propunerea de proiect |
|   masurile necesare pentru evitarea, reducerea sau compensarea impactului  |
|   advers semnificativ?                                                     |
|____________________________________________________________________________|

    Dupa completarea coloanei 3 urmeaza sa se decida daca proiectul va fi supus unei evaluari a impactului asupra mediului.
    Nu exista o regula general aplicabila in acest sens. Teoretic, se poate cere efectuarea evaluarii impactului asupra mediului daca exista un singur raspuns "Da" in coloana 3. Oricum, cu cat exista mai multe raspunsuri "Da" cu atat este mai justificata cererea efectuarii evaluarii impactului asupra mediului.
    Prezenta raspunsurilor de tip "?" in coloanele 2 sau 3 indica faptul ca exista incertitudini cu privire la aparitia sau semnificatia efectului respectiv, caz in care este nevoie sa se ceara evaluarea impactului asupra mediului pentru ca acest proces va conduce la clarificarea incertitudinilor.

    4. Luarea deciziei etapei de incadrare
    Dupa completarea listei de control autoritatea competenta pentru protectia mediului ia decizia, in cadrul CAT, privind incadrarea proiectului si stabileste obligativitatea efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, avand in vedere motivarea semnificatiei efectului din coloana 3.
    Daca in urma contestarii deciziei etapei de incadrare se constata ca este necesara modificarea acesteia, se reevalueaza proiectul completandu-se din nou lista de control pe baza noilor date si se ia o noua decizie a etapei de incadrare motivandu-se schimbarea deciziei initiale.
    Pentru a asigura obiectivitatea etapei de incadrare, transparenta asupra deciziei luate si controlul procesului de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului pastreaza atat lista de control completata, cat si informatia furnizata de titularul proiectului si o pune la dispozitia CAT, spre analiza, si publicului, la cerere.

    TABELUL Nr. 3*)

    *) Tabelul nr. 3 este reprodus in facsimil.

                               LISTA DE CONTROL

 ______________________________________________________________________________
| Caracteristicile proiectelor                            |      |             |
|_________________________________________________________|______|_____________|
| Intrebari                                               |Da/Nu/|Este posibil |
|                                                         |?/NC  |ca efectul   |
|                                                         |      |sa fie       |
|                                                         |      |semnificativ?|
|                                                         |      |De ce?       |
|_________________________________________________________|______|_____________|
|                             1                           |   2  |       3     |
|_________________________________________________________|______|_____________|
| Intrebare - Proiectul va implica una din urmatoarele actiuni, care vor crea  |
| schimbari in zona ca rezultat al naturii, marimii, formei sau scopului noii  |
| investitii?                                                                  |
|______________________________________________________________________________|
|  1.|Schimbare permanenta sau temporara a folosintei     |      |             |
|    |terenului, modului de acoperire sau topografiei,    |      |             |
|    |inclusiv cresterea gradului de folosire a           |      |             |
|    |terenului?                                          |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
|  2.|Eliberarea terenului existent de vegetatie si       |      |             |
|    |cladiri?                                            |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
|  3.|Noi folosinte a terenului?                          |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
|  4.|Investigatii preliminare fazei de constructie       |      |             |
|    |(ex. teste de sol, foraje)?                         |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
|  5.|Lucrari de constructii?                             |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
|  6.|Lucrari de demolare?                                |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
|  7.|Amplasamente temporare folosite pentru lucrarile de |      |             |
|    |constructii sau locuinte pentru constructori?       |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
|  8.|Constructii supraterane, structuri sau lucrari de   |      |             |
|    |terasament, inclusiv excavatii?                     |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
|  9.|Lucrari subterane inclusiv mine sau tunele?         |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 10.|Lucrari de imbunatatiri funciare?                   |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 11.|Dragare?                                            |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 12.|Structuri costiere (ex. diguri maritime)            |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 13.|Structuri marine?                                   |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 14.|Procese de productie si fabricatie?                 |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 15.|Constructii pentru depozitarea marfurilor si        |      |             |
|    |materialelor?                                       |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 16.|Instalatii pentru tratarea sau eliminarea deseurilor|      |             |
|    |solide sau a efluentilor lichizi?                   |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 17.|Constructii pentru adapostirea muncitorilor pe      |      |             |
|    |durate mari de timp?                                |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 18.|Intensificarea traficului de orice fel in timpul    |      |             |
|    |etapei de constructie sau functionare?              |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 19.|Rute noi sau modificate de drumuri, cai ferate,     |      |             |
|    |aeriene, cai de transport pe apa sau alte           |      |             |
|    |infrastructuri, inclusiv statii, porturi,           |      |             |
|    |aeroporturi etc.?                                   |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 20.|Inchiderea sau devierea rutelor existente de        |      |             |
|    |transport sau infrastructura conducand la modificari|      |             |
|    |de trafic?                                          |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 21.|Linii de transport electric sau conducte, noi sau   |      |             |
|    |modificate?                                         |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 22.|Indiguire, barare, desecare, regularizare sau alte  |      |             |
|    |schimbari in hidrologia cursurilor de apa sau a     |      |             |
|    |acviferelor?                                        |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 23.|Traversari de rauri?                                |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 24.|Prelevarea sau transferul apei din subteran sau din |      |             |
|    |ape de suprafata?                                   |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 25.|Modificari de cursuri de apa sau de teren afectand  |      |             |
|    |drenarea sau scurgerea apei?                        |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 26.|Transport de persoane sau materiale necesare in     |      |             |
|    |timpul fazelor de constructie, functionare sau      |      |             |
|    |dezafectare?                                        |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 27.|Demontarea sau scoaterea din functiune pe perioade  |      |             |
|    |mari de timp, sau lucrari de restaurare?            |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 28.|Activitati care continua pe parcursul scoaterii din |      |             |
|    |functiune si care pot avea un impact asupra         |      |             |
|    |mediului?                                           |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 29.|Aflux permanent sau temporar de populatie?          |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 30.|Introducerea de specii neautohtone?                 |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 31.|Pierderea unor specii native sau a diversitatii     |      |             |
|    |genetice?                                           |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 32.|Orice alte actiuni?                                 |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| Intrebare - Proiectul va folosi una din urmatoarele resurse naturale, sau    |
| orice alte resurse care sunt neregenerabile sau exista in cantitate mica?    |
|______________________________________________________________________________|
| 33.|Terenuri, in special terenuri aflate in stare       |      |             |
|    |naturala (virgine) sau terenuri agricole?           |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 34.|Apa?                                                |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 35.|Minerale?                                           |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 36.|Agregate/compusi?                                   |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 37.|Paduri si material lemnos?                          |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 38.|Energie, inclusiv electricitate si combustibili?    |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 39.|Orice alte resurse?                                 |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| Intrebare - Proiectul presupune folosirea, depozitarea, transportul,         |
| manevrarea sau producerea de substante sau materiale care pot fi daunatoare  |
| sanatatii populatiei sau mediului, sau care pot spori temerile ca proiectul  |
| ar avea un risc pentru sanatatea populatiei?                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 40.|Proiectul implica folosirea de substante sau        |      |             |
|    |materiale care sunt riscante sau toxice pentru      |      |             |
|    |sanatatea populatiei sau pentru mediu (flora, fauna,|      |             |
|    |alimentari cu apa)?                                 |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 41.|Proiectul va modifica incidenta bolilor sau va      |      |             |
|    |afecta vectorii boala (ex. boli generate de insecte |      |             |
|    |sau de apa contaminata sau poluata)?                |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 42.|Proiectul va afecta bunastarea populatiei (ex. prin |      |             |
|    |schimbarea conditiilor de viata)?                   |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 43.|Exista grupuri de populatie vulnerabile in mod      |      |             |
|    |special, care pot fi afectate de proiect            |      |             |
|    |(ex. pacienti spitalizati, batrani)?                |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 44.|Orice alte cauze?                                   |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| Intrebare - Proiectul va produce deseuri solide in timpul construirii,       |
| functionarii sau incetarii activitatii?                                      |
|______________________________________________________________________________|
| 45.|Materiale excavate, steril sau deseuri de mina?     |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 46.|Deseuri orasenesti (menajere si/sau comerciale)?    |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 47.|Deseuri periculoase sau toxice (inclusiv deseuri    |      |             |
|    |radioactive)?                                       |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 48.|Alte deseuri din procese industriale?               |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 49.|Surplus de produse?                                 |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 50.|Namol de canalizare sau din statia de epurare?      |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 51.|Deseuri provenite din constructii sau demolari?     |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 52.|Masini sau echipamente care nu mai sunt utilizate?  |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 53.|Soluri sau alte materiale contaminate?              |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 54.|Deseuri din agricultura?                            |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 55.|Orice alte deseuri solide?                          |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| Intrebare - Proiectul va avea ca efect emiterea in aer de poluanti sau orice |
| alte substante periculoase, toxice sau nocive?                               |
|______________________________________________________________________________|
| 56.|Emisii de la arderea combustibililor fosili, din    |      |             |
|    |surse stationare sau mobile?                        |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 57.|Emisii din procesele de productie?                  |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 58.|Emisii de la manevrarea materialelor, inclusiv      |      |             |
|    |depozitarea sau transportul acestora?               |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 59.|Emisii din activitati de constructie, inclusiv din  |      |             |
|    |instalatii tehnice si echipamente aferente?         |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 60.|Praf sau mirosuri din manevrarea materialelor,      |      |             |
|    |inclusiv materiale de constructie, ape uzate si     |      |             |
|    |deseuri?                                            |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 61.|Emisii de la incinerarea deseurilor?                |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 62.|Emisii din arderea deseurilor in aer liber          |      |             |
|    |(ex. resturi de la operatiunile de taiere sau din   |      |             |
|    |activitatea de constructii)?                        |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 63.|Emisii din orice alte surse?                        |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| Intrebare - Proiectul va cauza zgomote si vibratii sau va avea ca efect      |
| radiatie luminoasa, termica sau alte forme de radiatii electromagnetice?     |
|______________________________________________________________________________|
| 64.|Din exploatarea echipamentelor ca de ex. motoare,   |      |             |
|    |instalatii tehnice de ventilare, concasoare?        |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 65.|Din procese industriale sau similare acestora?      |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 66.|Din constructii sau demolari?                       |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 67.|Din explozii sau folosirea acumulatorilor electrici?|      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 68.|Din traficul generat de lucrarile de constructie?   |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 69.|Din sisteme de iluminare sau racire?                |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 70.|Din surse de radiatii electromagnetice (considerand |      |             |
|    |efectele asupra populatiei sau asupra eventualelor  |      |             |
|    |echipamente sensibile aflate in apropiere)?         |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 71.|Din orice alte surse?                               |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| Intrebare - Proiectul va conduce la riscul de contaminare a solului sau apei |
| prin emisiile de poluanti pe terenuri sau in ape de suprafata, ape subterane,|
| ape de coasta sau ape marine?                                                |
|______________________________________________________________________________|
| 72.|Din manevrarea, depozitarea sau deversarea de       |      |             |
|    |materiale periculoase sau toxice?                   |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 73.|De la descarcarea de ape de canalizare sau a altor  |      |             |
|    |efluenti (indiferent daca acestia sunt sau nu       |      |             |
|    |epurati) in ape sau pe sol?                         |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 74.|Prin depunerea in ape sau pe sol a poluantilor emisi|      |             |
|    |in aer?                                             |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 75.|Exista riscul ca, pe termen lung, poluantii care    |      |             |
|    |provin din aceste surse sa se acumuleze in mediu?   |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| Intrebare - Exista riscul ca, in timpul construirii sau functionarii         |
| proiectului, sa se produca accidente care pot afecta sanatatea populatiei sau|
| mediul?                                                                      |
|______________________________________________________________________________|
| 76.|Din explozii, deversari, incendii, etc.,            |      |             |
|    |depozitarea, manipularea, folosirea sau producerea  |      |             |
|    |de substante periculoase sau toxice?                |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 77.|Din evenimente care se situeaza in afara conditiilor|      |             |
|    |normale ale protectiei mediului (ex. avarierea      |      |             |
|    |sistemelor pentru controlul poluarii)?              |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 78.|Proiectul poate fi afectat de dezastre naturale care|      |             |
|    |conduc la pagube pentru mediu (ex. inundatii,       |      |             |
|    |cutremure, alunecari de teren etc.)?                |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| Intrebare - Proiectul va conduce la schimbari sociale?                       |
|______________________________________________________________________________|
| 79.|Schimbari in structura populatiei: numar, varsta,   |      |             |
|    |ocupatie, grupuri sociale, etc.?                    |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 80.|Prin stramutarea populatiei sau demolarea de        |      |             |
|    |locuinte, localitati sau utilitati ale              |      |             |
|    |localitatilor?                                      |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 81.|Prin migrarea unor locuitori veniti din alte        |      |             |
|    |localitati sau prin crearea de localitati noi?      |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 82.|Prin suprasolicitarea utilitatilor sau serviciilor  |      |             |
|    |locale, ca de ex. cele pentru locuire, educatie,    |      |             |
|    |sanatate?                                           |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 83.|Prin crearea de locuri de munca in timpul fazei de  |      |             |
|    |constructie sau functionare sau, invers, prin       |      |             |
|    |reducerea locurilor de munca disponibile cu efecte  |      |             |
|    |asupra somajului si a economiei?                    |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 84.|Orice alte cauze?                                   |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| Intrebare - Exista alti factori care pot fi luati in considerare?            |
|______________________________________________________________________________|
| 85.|Ca urmare a proiectului, vor fi imperios necesare   |      |             |
|    |dezvoltari ulterioare care ar putea avea un impact  |      |             |
|    |semnificativ asupra mediului, ca de ex. mai multe   |      |             |
|    |locuinte, drumuri noi, unitati industriale suport   |      |             |
|    |sau utilitati noi, etc.)?                           |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 86.|Proiectul va conduce la dezvoltarea utilitatilor    |      |             |
|    |suport, dezvoltarea industriilor auxiliare sau alte |      |             |
|    |dezvoltari care ar putea avea un impact asupra      |      |             |
|    |mediului, ex.:                                      |      |             |
|    |- Infrastructura suport (drumuri, alimentare cu     |      |             |
|    |energie, tratarea deseurilor sau apei uzate etc.)?  |      |             |
|    |- Dezvoltarea locuintelor?                          |      |             |
|    |- Industria extractiva?                             |      |             |
|    |- Industria pentru furnizarea materiilor prime?     |      |             |
|    |- Altele?                                           |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 87.|Proiectul ar putea limita modul de folosire         |      |             |
|    |ulterioara a amplasamentului astfel incat sa existe |      |             |
|    |un impact semnificativ asupra mediului?             |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 88.|Proiectul va constitui un precedent pentru o        |      |             |
|    |dezvoltare viitoare?                                |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 89.|Proiectul va avea efecte cumulative datorita        |      |             |
|    |vecinatatii cu alte proiecte existente sau          |      |             |
|    |planificate si care au efecte similare?             |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 90.|Proiectul se refera la sistarea                     |      |             |
|    |definitiva/dezafectarea unor activitati? In acest   |      |             |
|    |caz, poate exista impact postinchidere?             |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| Rezumatul comentariilor privind caracteristicile proiectului care indica     |
| faptul ca este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului si   |
| elaborarea raportului la studiul de evaluare.                                |
| ............                                                                 |
| ............                                                                 |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
| Amplasarea proiectului                                  |      |             |
|_________________________________________________________|______|_____________|
| Intrebari                                               |Da/Nu/|Este posibil |
|                                                         |?/NC  |ca efectul   |
|                                                         |      |sa fie       |
|                                                         |      |semnificativ?|
|                                                         |      |De ce?       |
|_________________________________________________________|______|_____________|
| Intrebare - Proiectul va avea efecte asupra folosintei existente sau viitoare|
| a terenului?                                                                 |
|______________________________________________________________________________|
|  1.|Folosinta existenta a terenului?                    |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
|  2.|Folosinta planificata sau zonarea in vederea unei   |      |             |
|    |folosinte viitoare?                                 |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
|  3.|Folosinta terenului invecinat (cea existenta si cea |      |             |
|    |propusa?                                            |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| Intrebare - Exista probabilitatea ca proiectul sa aiba efecte asupra unor    |
| areale sensibile prin ocuparea totala sau partiala a arealului, prin         |
| traversarea acestuia sau prin efectuarea unor lucrari de acest fel in        |
| interiorul arealului?                                                        |
|______________________________________________________________________________|
|  4.|Areale protejate in scopul conservarii valorilor    |      |             |
|    |naturale, peisajului, patrimoniului cultural?       |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
|  5.|Zone umede, cursuri de apa sau alte ape importante? |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
|  6.|Areale care contin resurse de apa subterana sau de  |      |             |
|    |suprafata, importante pentru alimentarea cu apa?    |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
|  7.|Zone de coasta?                                     |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
|  8.|Munti?                                              |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
|  9.|Paduri si terenuri impadurite?                      |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 10.|Areale folosite de specii protejate de flora si     |      |             |
|    |fauna, inclusiv pentru reproducere, cuibarire,      |      |             |
|    |hrana, adapostire, hibernare?                       |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 11.|Areale aflate pe ruta de migratie a pasarilor (sau  |      |             |
|    |altor animale, daca este cazul)?                    |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 12.|Areale deja poluate, de ex. acelea in care          |      |             |
|    |standardele de calitatea mediului sunt depasite sau |      |             |
|    |acelea in care solul sau/si apele subterane sunt    |      |             |
|    |contaminate?                                        |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 13.|Areale dens populate?                               |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 14.|Areale cu folosinte sensibile ex. spitale, scoli,   |      |             |
|    |lacase de cult?                                     |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 15.|Areale de inalta calitate peisagistica sau          |      |             |
|    |decorative?                                         |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 16.|Areale care datorita topografiei pot fi foarte      |      |             |
|    |vizibile si care sunt inconjurate de multi          |      |             |
|    |receptori?                                          |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 17.|Areale importante pentru turism si recreere?        |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 18.|Areale la care publicul are acces larg?             |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 19.|Areale care contin importante resurse istorice,     |      |             |
|    |culturale si arheologice?                           |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 20.|Areale susceptibile la cutremure,                   |      |             |
|    |prabusiri/alunecari de teren, eroziune sau conditii |      |             |
|    |climatice extreme sau adverse, de ex. inversiuni de |      |             |
|    |temperatura, ceata, vant puternic, etc., care pot   |      |             |
|    |afecta proiectul si determina astfel efecte asupra  |      |             |
|    |mediului?                                           |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 21.|Areale cu sol de buna calitate sau situate in zone  |      |             |
|    |unde resursa de teren agricol este saraca?          |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| 22.|Areale rezistente la procesul de regenerare naturala|      |             |
|    |sau artificiala?                                    |      |             |
|____|____________________________________________________|______|_____________|
| Rezumat privind caracteristicile amplasamentului proiectului care indica     |
| faptul ca este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului si   |
| elaborarea raportului la studiul de evaluare.                                |
| ............                                                                 |
| ............                                                                 |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 2

                            GHID METODOLOGIC

privind etapa de definire a domeniului evaluarii si de realizare a raportului la studiul de evaluare

    Prezentul ghid metodologic are ca obiect o etapa a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului (EIM), si anume aceea prin care autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste problemele care trebuie tratate in raportul la studiul de evaluare a impactului si gradul de extindere a acestora.
    Aceasta etapa va fi numita in continuare etapa de definire a domeniului evaluarii.
    Prezentul ghid metodologic este destinat autoritatilor competente pentru protectia mediului pentru a fi folosit in scopul stabilirii indrumarului, dar poate fi consultat si de catre elaboratorii studiului de evaluare sau de catre alti factori interesati.
    Scopul etapei de definire a domeniului evaluarii este ca in final raportul la studiul de evaluare sa raspunda cerintelor specificate in indrumar, identificate pe baza caracteristicilor fiecarui proiect.
    Ghidul metodologic este structurat in doua parti.

    PARTEA I:

    1. Locul si rolul etapei de definire a domeniului evaluarii ca parte componenta a procedurii EIM
    2. Aspecte practice ale realizarii etapei de definire a domeniului EIM
    3. Folosirea listei de control pentru definirea domeniului EIM.

    PARTEA a II-a:

    - Structura raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului.

    PARTEA I

    1. Locul si rolul etapei de definire a domeniului evaluarii ca parte componenta a procedurii EIM
    Evaluarea impactului asupra mediului este procesul prin care proiectele activitatilor cu potential impact semnificativ asupra mediului, prin natura activitatii, marimea si/sau amplasamentul lor, sunt supuse unei evaluari a acestor efecte inainte de a li se elibera acordul de mediu.
    In cadrul acestui proces etapa prin care se determina problemele care vor fi supuse evaluarii si gradul de extindere a acestora este numita etapa de definire a domeniului evaluarii.
    Intr-o analiza privind modul in care a fost implementata Directiva 85/337/EEC, efectuata in 1997 pentru Comisia Europeana, s-a facut recomandarea ca etapa de definire a domeniului sa fie introdusa ca unul dintre mijloacele de intarire a rolului EIM in atingerea obiectivelor de protectie a mediului. Aceasta recomandare a fost adoptata prin Directiva 97/11/EC care modifica Directiva 85/337/EEC, prin care se cere statelor membre care nu au inca aceasta etapa in procedura EIM sa introduca o asemenea etapa macar intr-o forma minima, si anume: autoritatea competenta trebuie sa emita o opinie asupra continutului raportului la studiul de evaluare a impactului.
    Directiva permite, de asemenea, ca etapa de definire a domeniului sa fie introdusa ca parte obligatorie a procedurii EIM, atunci cand statele membre doresc acest lucru.
    Procesul EIM este conform cu Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede ca proiectele activitatilor cu potential impact semnificativ asupra mediului, prin natura activitatii, marimea si/sau amplasamentul lor, sa fie supuse unui proces de evaluare a acestor efecte inainte de a li se elibera acordul de mediu.
    Faza de definire a domeniului evaluarii urmeaza celei de incadrare a actiunii propuse in tipurile de obiective si activitati cu impact semnificativ asupra mediului care se supun evaluarii acestor efecte. Aceasta faza era prevazuta la art. 11 lit. c) si d) din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, iar modul sau de desfasurare era reglementat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 125/1996, paragraful 4.3.1.
    In urma procesului de armonizare a legislatiei nationale de mediu cu cea a Uniunii Europene, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2002 pentru modificarea si completarea Legii protectiei mediului nr. 137/1995, si prin Hotararea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri a fost modificata o serie de prevederi in legatura cu evaluarea impactului asupra mediului.
    Cerintele privind etapa de definire a domeniului sunt continuate in:
    - art. 3 alin. (4) lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 918/2002;
    - art. 8 din Hotararea Guvernului nr. 918/2002.
    Stabilirea domeniului evaluarii se realizeaza de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului cu sprijinul autoritatilor din colectivul de analiza tehnica (CAT), respectandu-se Procedura de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu, aprobata prin Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 860/2002, si pe baza indicatiilor din prezentul ghid.
    Ca urmare a definirii domeniului evaluarii, autoritatile competente pentru protectia mediului transmit titularului de proiect un indrumar pe care acesta este obligat sa il respecte in evaluarea impactului asupra mediului si la intocmirea raportului la studiul de evaluare.

    2. Aspecte practice ale realizarii etapei de definire a domeniului EIM
    Prin realizarea etapei de definire a domeniului trebuie sa se raspunda la 3 intrebari majore:
    - care sunt efectele potentiale asupra mediului, generate de proiect;
    - care dintre aceste efecte sunt cele mai importante si de aceea necesita o analiza mai profunda in studiul de evaluare a impactului asupra mediului;
    - care sunt variantele de realizare a proiectului care ar trebui luate in considerare.
    Indicatii practice pentru abordarea primelor doua probleme sunt prezentate la pct. 3.

    2.1. Identificarea variantelor posibile
    Prin variante posibile se intelege celelalte moduri fezabile in care titularul proiectului ar putea atinge scopul pentru care realizeaza proiectul, ca de exemplu un alt mod de actiune, alegerea unui alt amplasament sau modificarea proiectului.
    Variantele pot lua forme diferite, mergandu-se de la o strategie de inalt nivel pana la un proiect detaliat, si pot sa se refere la:
    - strategii alternative: de exemplu, aceea de a gestiona resursele sau de a reduce pierderile in loc de a exploata alte resurse;
    - variante de amplasament sau de traseu pentru intregul proiect sau pentru parti componente ale acestuia;
    - variante de tehnologii si/sau de materii prime: de exemplu, construirea unei centrale termice pe gaze in locul unei centrale termice pe carbuni;
    - variante de realizare a unor parti componente ale proiectului sau de amplasare a acestora (de exemplu, amplasarea activitatilor care produc zgomot la distanta mai mare fata de receptorii sensibili);
    - variante de masuri de limitare a efectelor adverse (de exemplu, construirea unui ecoduct pentru a asigura posibilitatea traversarii unei autostrazi de catre animalele din zona, in loc de a realiza un habitat compensatoriu).
    Alternativa "zero", care corespunde situatiei fara realizarea proiectului, trebuie sa fie considerata referinta fata de care se determina efectele proiectului. Aceasta va include, unde este cazul, modificarile conditiilor de mediu fata de situatia momentului prezent, rezultate ca urmare a altor dezvoltari care sunt in curs de realizare in vecinatate.
    Tipurile de variante pot sa depinda de statutul titularului proiectului; de exemplu, un titular de proiect din domeniul public dispune de o gama de variante mai larga decat titularul proiectului din sectorul privat.
    In etapa de definire a domeniului evaluarii se determina si gradul de detaliere in care titularul proiectului va analiza variantele, de exemplu modul in care va actiona pentru a identifica variantele posibile sau cat de detaliat va estima impactul asupra mediului in comparatie cu proiectul propus. Daca titularul proiectului a adoptat o atitudine pozitiva in considerarea aspectelor de mediu inca din fazele timpurii ale planificarii proiectului, variantele ar trebui sa fi fost explorate deja, iar definirea domeniului va trebui numai sa confirme ca au fost luate in considerare toate variantele posibile.
    Tabelul nr. 1 se utilizeaza in aprecierea facuta de autoritatea competenta pentru protectia mediului asupra alternativelor/variantelor pe care titularul proiectului le-a luat in considerare.

    TABELUL Nr. 1

                           Tipuri de variante

 ______________________________________________________________________________
| - Masuri de gestionare a cererii de bunuri si servicii                       |
| - Masuri de conservare a resurselor sau de reducere a risipei acestora       |
| - Modalitati de satisfacere a cererii                                        |
| - Amplasamente sau trasee                                                    |
| - Procese sau tehnologii de productie                                        |
| - Metode de lucru                                                            |
| - Planuri de situatie si de amplasare a partilor componente ale proiectului  |
| - Proiecte de structuri                                                      |
| - Tipuri si surse de materiale                                               |
| - Specificatii de produs                                                     |
| - Termene de construire, exploatare si scoatere din functiune a proiectului, |
|   inclusiv orice termen cu privire la etapizarea proiectului                 |
| - Datele de incepere si de finalizare                                        |
| - Marimea amplasamentului sau a instalatiei                                  |
| - Capacitatea de productie                                                   |
| - Responsabilitati pentru implementare                                       |
| - Controlul poluarii                                                         |
| - Gestionarea deseurilor, inclusiv reciclarea, recuperarea, refolosirea si   |
|   depozitarea finala                                                         |
| - Cai de acces si trasee de trafic la si de la amplasament                   |
| - Responsabilitati si proceduri pentru managementul mediului                 |
| - Instruirea personalului                                                    |
| - Planuri de monitoring si de urgente                                        |
| - Gestionarea scoaterii din functiune, refacerea amplasamentului si folosirea|
|    ulterioara                                                                |
|______________________________________________________________________________|

    2.2. Alte rezultate ale etapei de definire a domeniului
    Pe langa identificarea principalelor efecte si a variantelor care urmeaza sa fie luate in considerare in raportul la studiul de evaluare a impactului, definirea domeniului poate sa se refere si la planul de lucru pentru elaborarea studiului de impact. In acest caz se pot avea in vedere urmatoarele:
    - identificarea si planificarea studiilor necesare pentru caracterizarea starii existente a mediului si pentru stabilirea vulnerabilitatii acestuia la impactul advers generat de proiect;
    - trecerea in revista a metodelor disponibile pentru prognozarea impactului si selectarea celor mai potrivite metode in functie de importanta si de complexitatea fiecarui aspect, de tipul si resursele disponibile, precum si de tipul de informatii care ar putea fi folositoare in procesul de decizie;
    - selectarea celor mai potrivite criterii pentru evaluarea importantei impactului, luandu-se in considerare cerintele legislative, politicile si practicile curente si conditiile locale;
    - identificarea organizatiilor sau a autoritatilor ce vor fi consultate pentru elaborarea studiului de impact;
    - specificarea programului si a termenelor/punctelor-cheie legate de procesul de planificare a proiectului si de procedurile de autorizare relevante;
    - definirea cerintelor care se impun echipei de elaborare a studiului de impact, inclusiv organizarea, managementul, experienta necesara etc., fara a se indica o anumita persoana fizica sau juridica atestata;
    - definirea cuprinsului raportului la studiul de impact.
    La definirea domeniului este util sa se tina seama de aspectele care se iau in considerare la eliberarea celorlalte avize necesare pentru activitatea respectiva.

    3. Folosirea listei de control pentru definirea domeniului EIM
    In acest capitol se prezinta indicatii asupra modului in care se poate identifica impactul semnificativ, care va trebui sa fie analizat mai detaliat in cadrul evaluarii.
    Unul dintre cele mai utilizate moduri de identificare a impactului este acela de a lua in considerare:
    - toate activitatile implicate de realizarea proiectului;
    - toate componentele mediului receptor, adica mediul care va suporta efectele proiectului;
    - toate interactiunile potentiale dintre activitati si componente.
    In acest scop se folosesc lista de control pentru definirea domeniului si o lista ajutatoare.
    Lista de control pentru definirea domeniului, prezentata in tabelul nr. 2, contine aceleasi 90 de intrebari care in lista de control la etapa de incadrare se refereau la caracteristicile proiectului. Fata de cele trei coloane din lista de la etapa de incadrare, se adauga alte 2 coloane, astfel: coloana 4, care cuprinde componentele de mediu afectate, si coloana 5, in care se exprima posibilitatea ca efectul asupra respectivei componente de mediu din coloana 4 sa fie semnificativ.

    TABELUL Nr. 2*)

    *) Tabelul nr. 2 este reprodus in facsimil.

                                  LISTA
          de control pentru definirea domeniului evaluarii
 ______________________________________________________________________________
|        Intrebari               |Da/Nu/|Este posibil |Care      |Este posibil |
|                                |?/NC  |ca efectul   |componente|ca efectul   |
|                                |      |sa fie       |de mediu  |asupra       |
|                                |      |semnificativ?|pot fi    |componentei  |
|                                |      |De ce?       |afectate? |sa fie       |
|                                |      |             |          |semnificativ?|
|                                |      |             |          |De ce?       |
|________________________________|______|_____________|__________|_____________|
|                1               |  2   |      3      |    4     |     5       |
|________________________________|______|_____________|__________|_____________|
| Intrebare - Proiectul va implica una din urmatoarele actiuni, care vor crea  |
|schimbari in zona ca rezultat al naturii, marimii, formei sau scopului noii   |
|investitii?                                                                   |
|______________________________________________________________________________|
| 1.|Schimbare permanenta sau    |      |             | A        |             |
|   |temporara a folosintei      |      |             | B        |             |
|   |terenului, a modului de     |      |             | etc.     |             |
|   |acoperire sau topografiei,  |      |             |          |             |
|   |inclusiv cresterea gradului |      |             |          |             |
|   |de folosire?                |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
| 2.|Eliberarea terenului        |      |             | A        |             |
|   |existent de vegetatie si    |      |             | etc.     |             |
|   |cladiri?                    |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
| 3.|Crearea de noi folosinte a  |      |             |          |             |
|   |terenului?                  |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
| 4.|Investigatii preliminare    |      |             | A        |             |
|   |fazei de constructie (ex.   |      |             | etc.     |             |
|   |teste de sol, foraje)?      |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
| 5.|Lucrari de constructii?     |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
| 6.|Lucrari de demolare?        |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
| 7.|Amplasamente temporare      |      |             | A        |             |
|   |folosite pentru lucrarile de|      |             | etc.     |             |
|   |constructii sau locuinte    |      |             |          |             |
|   |pentru constructori?        |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
| 8.|Constructii supraterane,    |      |             | A        |             |
|   |structuri sau lucrari de    |      |             | etc.     |             |
|   |terasament inclusiv         |      |             |          |             |
|   |excavatii?                  |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
| 9.|Lucrari subterane inclusiv  |      |             |          |             |
|   |mine sau tunele?            |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|10.|Lucrari de imbunatatiri     |      |             |          |             |
|   |funciare?                   |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|11.|Dragare?                    |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|12.|Structuri costiere (ex.     |      |             |          |             |
|   |diguri maritime)            |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|13.|Structuri marine?           |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|14.|Procese de productie si     |      |             |          |             |
|   |fabricatie?                 |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|15.|Constructii pentru          |      |             | A        |             |
|   |depozitarea marfurilor si   |      |             | etc.     |             |
|   |materialelor?               |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|16.|Instalatii pentru tratarea  |      |             | A        |             |
|   |sau eliminarea deseurilor   |      |             | etc.     |             |
|   |solide sau a efluentilor    |      |             |          |             |
|   |lichizi?                    |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|17.|Constructii pentru          |      |             | A        |             |
|   |adapostirea muncitorilor pe |      |             | etc.     |             |
|   |durate mari de timp?        |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|18.|Intensificarea traficului de|      |             | A        |             |
|   |orice fel in timpul etapei  |      |             | etc.     |             |
|   |de constructie sau          |      |             |          |             |
|   |functionare?                |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|19.|Rute noi sau modificate de  |      |             |          |             |
|   |drumuri, cai ferate, cai    |      |             |          |             |
|   |aeriene, cai de transport pe|      |             |          |             |
|   |apa sau alte infrastructuri,|      |             |          |             |
|   |inclusiv statii, porturi,   |      |             |          |             |
|   |aeroporturi, etc.?          |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|20.|Inchiderea sau devierea     |      |             |          |             |
|   |rutelor existente de        |      |             |          |             |
|   |transport sau infrastructura|      |             |          |             |
|   |conducand la modificari de  |      |             |          |             |
|   |trafic?                     |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|21.|Linii de transport electric |      |             |          |             |
|   |sau conducte, noi sau       |      |             |          |             |
|   |modificate?                 |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|22.|Indiguire, barare, desecare,|      |             |          |             |
|   |regularizare sau alte       |      |             |          |             |
|   |schimbari in hidrologia     |      |             |          |             |
|   |cursurilor de apa sau a     |      |             |          |             |
|   |acviferelor?                |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|23.|Traversari de rauri?        |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|24.|Prelevarea sau transferul   |      |             |          |             |
|   |apei din subteran sau din   |      |             |          |             |
|   |ape de suprafata?           |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|25.|Modificari de cursuri de apa|      |             |          |             |
|   |sau de teren afectand       |      |             |          |             |
|   |drenarea sau scurgerea apei?|      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|26.|Transport de persoane sau   |      |             |          |             |
|   |materiale necesare in timpul|      |             |          |             |
|   |fazelor de constructie,     |      |             |          |             |
|   |functionare sau dezafectare?|      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|27.|Demontarea sau scoaterea din|      |             |          |             |
|   |functiune pe perioade mari  |      |             |          |             |
|   |de timp, sau lucrari de     |      |             |          |             |
|   |restaurare?                 |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|28.|Activitati care continua pe |      |             |          |             |
|   |parcursul scoaterii din     |      |             |          |             |
|   |functiune si care pot avea  |      |             |          |             |
|   |un impact asupra mediului?  |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|29.|Aflux permanent sau temporar|      |             |          |             |
|   |de populatie?               |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|30.|Introducerea de specii      |      |             |          |             |
|   |neautohtone?                |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|31.|Pierderea unor specii native|      |             |          |             |
|   |sau a diversitatii genetice?|      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|32.|Orice alte actiuni?         |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
| Intrebare - Proiectul va folosi una din urmatoarele resurse naturale, sau    |
|orice alte resurse care sunt neregenerabile sau se afla in cantitate mica?    |
|______________________________________________________________________________|
|33.|Terenuri, in special        |      |             |          |             |
|   |terenuri aflate in stare    |      |             |          |             |
|   |naturala (virgine) sau      |      |             |          |             |
|   |terenuri agricole?          |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|34.|Apa?                        |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|35.|Minerale?                   |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|36.|Agregate/compusi?           |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|37.|Paduri si material lemnos?  |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|38.|Energie, inclusiv           |      |             |          |             |
|   |electricitate si            |      |             |          |             |
|   |combustibili?               |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|39.|Orice alte resurse?         |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
| Intrebare - Proiectul presupune folosirea, depozitarea, transportul,         |
|manevrarea sau producerea de substante sau materiale care pot fi daunatoare   |
|sanatatii populatiei sau mediului, sau care pot spori temerile ca proiectul ar|
|avea un risc pentru sanatatea populatiei?                                     |
|______________________________________________________________________________|
|40.|Proiectul implica folosirea |      |             |          |             |
|   |de substante sau materiale  |      |             |          |             |
|   |care sunt riscante sau      |      |             |          |             |
|   |toxice pentru sanatatea     |      |             |          |             |
|   |populatiei sau pentru mediu |      |             |          |             |
|   |(flora, fauna, alimentari cu|      |             |          |             |
|   |apa)?                       |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|41.|Proiectul va conduce la     |      |             |          |             |
|   |modificari in incidenta     |      |             |          |             |
|   |bolilor sau va afecta       |      |             |          |             |
|   |vectorii boala (ex. boli    |      |             |          |             |
|   |generate de insecte sau de  |      |             |          |             |
|   |apa contaminata sau         |      |             |          |             |
|   |poluata)?                   |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|42.|Proiectul va afecta         |      |             |          |             |
|   |bunastarea populatiei (ex.  |      |             |          |             |
|   |prin schimbarea conditiilor |      |             |          |             |
|   |de viata)?                  |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|43.|Exista grupuri de populatie |      |             |          |             |
|   |vulnerabile in mod special, |      |             |          |             |
|   |care pot fi afectate de     |      |             |          |             |
|   |proiect (ex. Pacienti       |      |             |          |             |
|   |spitalizati, batrani)?      |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|44.|Orice alte cauze?           |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
| Intrebare - Proiectul va produce deseuri solide in timpul construirii,       |
|functionarii sau incetarii activitatii?                                       |
|______________________________________________________________________________|
|45.|Materiale excavate, steril  |      |             |          |             |
|   |sau deseuri de mina?        |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|46.|Deseuri orasenesti (menajere|      |             |          |             |
|   |si/sau comerciale)?         |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|47.|Deseuri periculoase sau     |      |             |          |             |
|   |toxice (inclusiv deseuri    |      |             |          |             |
|   |radioactive)?               |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|48.|Alte deseuri din procese    |      |             |          |             |
|   |industriale?                |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|49.|Surplus de produse?         |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|50.|Namol de canalizare sau din |      |             |          |             |
|   |statia de epurare?          |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|51.|Deseuri provenite din       |      |             |          |             |
|   |constructii sau demolari?   |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|52.|Masini sau echipamente in   |      |             |          |             |
|   |exces sau care nu mai sunt  |      |             |          |             |
|   |utilizate?                  |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|53.|Soluri contaminate sau alte |      |             |          |             |
|   |materiale?                  |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|54.|Deseuri agricole?           |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|55.|Orice alte deseuri solide?  |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
| Intrebare - Proiectul va avea ca efect emiterea in aer de poluanti sau orice |
|alte substante periculoase, toxice sau nocive?                                |
|______________________________________________________________________________|
|56.|Emisii de la arderea        |      |             |          |             |
|   |combustibililor fosili din  |      |             |          |             |
|   |surse stationare sau mobile?|      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|57.|Emisii din procesele de     |      |             |          |             |
|   |productie?                  |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|58.|Emisii de la manevrarea     |      |             |          |             |
|   |materialelor, inclusiv      |      |             |          |             |
|   |depozitarea sau transportul |      |             |          |             |
|   |acestora?                   |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|59.|Emisii din activitati de    |      |             |          |             |
|   |constructie, inclusiv din   |      |             |          |             |
|   |instalatii tehnice si       |      |             |          |             |
|   |echipamente aferente?       |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|60.|Praf sau mirosuri din       |      |             |          |             |
|   |manevrarea materialelor,    |      |             |          |             |
|   |inclusiv materiale de       |      |             |          |             |
|   |constructie, ape uzate si   |      |             |          |             |
|   |deseuri?                    |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|61.|Emisii de la incinerarea    |      |             |          |             |
|   |deseurilor?                 |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|62.|Emisii din arderea          |      |             |          |             |
|   |deseurilor in aer liber (ex.|      |             |          |             |
|   |resturi de la operatiunile  |      |             |          |             |
|   |de taiere sau din           |      |             |          |             |
|   |activitatea de constructii)?|      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|63.|Emisii din alte orice alte  |      |             |          |             |
|   |surse?                      |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
| Intrebare - Proiectul va cauza zgomote si vibratii sau va avea ca efect      |
|radiatie luminoasa, termica sau alta forma de radiatie electromagnetica?      |
|______________________________________________________________________________|
|64.|Din exploatarea             |      |             |          |             |
|   |echipamentelor ca de ex.    |      |             |          |             |
|   |motoare, instalatii tehnice |      |             |          |             |
|   |de ventilare, concasoare?   |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|65.|Din procese industriale sau |      |             |          |             |
|   |similare acestora?          |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|66.|Din constructii sau         |      |             |          |             |
|   |demolari?                   |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|67.|Din explozii sau folosirea  |      |             |          |             |
|   |acumulatorilor electrici?   |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|68.|Din traficul generat de     |      |             |          |             |
|   |lucrarile de constructie sau|      |             |          |             |
|   |de functionare curenta?     |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|69.|Din sisteme de iluminare sau|      |             |          |             |
|   |racire?                     |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|70.|Din surse de radiatii       |      |             |          |             |
|   |electromagnetice            |      |             |          |             |
|   |(considerand efectele asupra|      |             |          |             |
|   |populatiei sau asupra       |      |             |          |             |
|   |eventualelor echipamente    |      |             |          |             |
|   |sensibile aflate in         |      |             |          |             |
|   |apropiere)?                 |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|71.|Din orice alte surse?       |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
| Intrebare - Proiectul va conduce la riscul de contaminare a solului sau apei |
|prin emisiile de poluanti pe terenuri sau in ape de suprafata, ape subterane, |
|ape de coasta sau ape marine?                                                 |
|______________________________________________________________________________|
|72.|Din manevrarea, depozitarea |      |             |          |             |
|   |sau deversarea de materiale |      |             |          |             |
|   |periculoase sau toxice?     |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|73.|De la descarcarea de ape de |      |             |          |             |
|   |canalizare sau a altor      |      |             |          |             |
|   |efluenti (indiferent daca   |      |             |          |             |
|   |acestia sunt sau nu epurati)|      |             |          |             |
|   |in ape sau pe sol?          |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|74.|Prin depunerea in ape sau pe|      |             |          |             |
|   |sol a poluantilor emisi in  |      |             |          |             |
|   |aer?                        |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|75.|Exista riscul ca, pe termen |      |             |          |             |
|   |lung, poluantii care provin |      |             |          |             |
|   |din aceste surse sa se      |      |             |          |             |
|   |acumuleze in mediu?         |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
| Intrebare - Exista riscul ca, in timpul construirii sau functionarii         |
|proiectului, sa se produca accidente care pot afecta sanatatea populatiei sau |
|mediul?                                                                       |
|______________________________________________________________________________|
|76.|Din explozii, deversari,    |      |             |          |             |
|   |incendii, etc. depozitarea, |      |             |          |             |
|   |manipularea, folosirea sau  |      |             |          |             |
|   |producerea de substante     |      |             |          |             |
|   |periculoase sau toxice?     |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|77.|Din evenimente care se      |      |             |          |             |
|   |situeaza in afara           |      |             |          |             |
|   |conditiilor normale de      |      |             |          |             |
|   |functionare ale             |      |             |          |             |
|   |echipamentelor/sistemelor/  |      |             |          |             |
|   |instalatiilor pentru        |      |             |          |             |
|   |protectia mediului (de ex.  |      |             |          |             |
|   |avarierea sistemelor pentru |      |             |          |             |
|   |controlul poluarii)?        |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|78.|Proiectul poate fi afectat  |      |             |          |             |
|   |de dezastre naturale care   |      |             |          |             |
|   |conduc la pagube pentru     |      |             |          |             |
|   |mediu (ex. inundatii,       |      |             |          |             |
|   |cutremure, alunecari de     |      |             |          |             |
|   |teren etc.)?                |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
| Intrebare - Proiectul va conduce la schimbari sociale?                       |
|______________________________________________________________________________|
|79.|Schimbari in structura      |      |             |          |             |
|   |populatiei: numar, varsta,  |      |             |          |             |
|   |ocupatie, grupuri sociale,  |      |             |          |             |
|   |etc.?                       |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|80.|Prin stramutarea populatiei |      |             |          |             |
|   |sau demolarea de locuinte,  |      |             |          |             |
|   |localitati sau utilitati ale|      |             |          |             |
|   |localitatilor?              |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|81.|Prin migrarea unor locuitori|      |             |          |             |
|   |veniti din alte localitati  |      |             |          |             |
|   |sau prin crearea de         |      |             |          |             |
|   |localitati noi?             |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|82.|Prin suprasolicitarea       |      |             |          |             |
|   |utilitatilor sau serviciilor|      |             |          |             |
|   |locale, ca de ex. cele      |      |             |          |             |
|   |pentru locuire, educatie,   |      |             |          |             |
|   |sanatate?                   |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|83.|Prin crearea de locuri de   |      |             |          |             |
|   |munca in timpul fazei de    |      |             |          |             |
|   |constructie sau functionare |      |             |          |             |
|   |sau, invers, prin reducerea |      |             |          |             |
|   |locurilor de munca          |      |             |          |             |
|   |disponibile cu efecte asupra|      |             |          |             |
|   |somajului si a economiei?   |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|84.|Orice alte cauze?           |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
| Intrebare - Exista alti factori care pot fi luati in considerare?            |
|______________________________________________________________________________|
|85.|Ca urmare a proiectului, vor|      |             |          |             |
|   |fi imperios necesare        |      |             |          |             |
|   |dezvoltari ulterioare care  |      |             |          |             |
|   |ar putea avea un impact     |      |             |          |             |
|   |semnificativ asupra         |      |             |          |             |
|   |mediului, (de ex. mai multe |      |             |          |             |
|   |locuinte, drumuri noi,      |      |             |          |             |
|   |unitati industriale suport  |      |             |          |             |
|   |sau utilitati noi, etc.)?   |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|86.|Proiectul va conduce la     |      |             |          |             |
|   |dezvoltarea utilitatilor    |      |             |          |             |
|   |suport, dezvoltarea         |      |             |          |             |
|   |industriilor auxiliare sau  |      |             |          |             |
|   |alte dezvoltari care ar     |      |             |          |             |
|   |putea avea un impact asupra |      |             |          |             |
|   |mediului, ex.:              |      |             |          |             |
|   |- Infrastructura suport     |      |             |          |             |
|   |(drumuri, alimentare cu     |      |             |          |             |
|   |energie, tratarea deseurilor|      |             |          |             |
|   |sau apei uzate etc.)?       |      |             |          |             |
|   |- Dezvoltarea locuintelor?  |      |             |          |             |
|   |- Industria extractiva?     |      |             |          |             |
|   |- Industria pentru          |      |             |          |             |
|   |furnizarea materiilor prime?|      |             |          |             |
|   |- Altele?                   |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|87.|Proiectul ar putea limita   |      |             |          |             |
|   |modul de folosire ulterioara|      |             |          |             |
|   |a amplasamentului astfel    |      |             |          |             |
|   |incat sa existe un impact   |      |             |          |             |
|   |semnificativ asupra         |      |             |          |             |
|   |mediului?                   |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|88.|Proiectul va constitui un   |      |             |          |             |
|   |precedent pentru o          |      |             |          |             |
|   |dezvoltare viitoare?        |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|89.|Proiectul va avea efecte    |      |             |          |             |
|   |cumulative datorita         |      |             |          |             |
|   |vecinatatii cu alte proiecte|      |             |          |             |
|   |existente sau planificate si|      |             |          |             |
|   |care au efecte similare?    |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|
|90.|Proiectul se refera la      |      |             |          |             |
|   |sistarea definitiva/        |      |             |          |             |
|   |dezafectarea unor           |      |             |          |             |
|   |activitati?                 |      |             |          |             |
|   |In acest caz, poate exista  |      |             |          |             |
|   |impact postinchidere?       |      |             |          |             |
|___|____________________________|______|_____________|__________|_____________|

    3.1. Identificarea impactului potential
    Pentru fiecare intrebare la care, in urma etapei de incadrare, raspunsul din coloana 3 este de tipul "Da" sau "?", utilizatorul trebuie sa completeze coloana 4 cu acele componente de mediu care vor fi afectate.
    Pentru a identifica componentele mediului receptor care ar putea fi afectate, utilizatorul va folosi lista componentelor de mediu potential afectate, prezentate in tabelul nr. 3.

    TABELUL Nr. 3*)

    *) Tabelul nr. 3 este reprodus in facsimil.

                               LISTA
               componentelor de mediu potential afectate
 ______________________________________________________________________________
|    | Intrebari posibile                                                      |
|____|_________________________________________________________________________|
|    |Activitatea desfasurata in cadrul proiectului va avea efecte asupra      |
|    |folosintei actuale sau viitoare a terenului?                             |
|____|_________________________________________________________________________|
| A  |Folosinta existenta in scop rezidential, comercial, industrial,          |
|    |recreational, agricol sau extractiv                                      |
|____|_________________________________________________________________________|
| B  |Zonarea folosintei terenului in viitor                                   |
|____|_________________________________________________________________________|
| C  |Folosinta terenului in zonele vecine (situatia existenta si cea propusa) |
|____|_________________________________________________________________________|
| D  |Locuinte, gradini si alte proprietati private sau de uz comercial?       |
|____|_________________________________________________________________________|
|    |Activitatea desfasurata in cadrul proiectului ar putea avea efecte asupra|
|    |arealelor sensibile prin: ocuparea totala sau partiala a acesteia,       |
|    |traversarea cu structuri liniare sau executarea unor lucrari in cadrul   |
|    |ariei?                                                                   |
|____|_________________________________________________________________________|
| E  |Areale protejate conform legislatiei nationale in scopul conservarii     |
|    |naturii, peisajului sau valorilor de patrimoniu?                         |
|____|_________________________________________________________________________|
| F  |Zone umede, cursuri de apa sau alte ape?                                 |
|____|_________________________________________________________________________|
| G  |Areale care contin resurse de apa subterana sau alte surse de apa?       |
|____|_________________________________________________________________________|
| H  |Zone de coasta?                                                          |
|____|_________________________________________________________________________|
| I  |Zone muntoase?                                                           |
|____|_________________________________________________________________________|
| J  |Paduri si terenuri forestiere?                                           |
|____|_________________________________________________________________________|
| K  |Areale in care traiesc specii protejate de fauna si vegetatie sau care   |
|    |sunt folosite de catre specii faunistice protejate pentru: reproducere,  |
|    |cuibarit, hrana, odihna, iernat?                                         |
|____|_________________________________________________________________________|
| L  |Areale aflate pe rute importante pentru migrarea pasarilor sau altor     |
|    |animale?                                                                 |
|____|_________________________________________________________________________|
| M  |Areale supuse deja poluarii sau altor perturbatii d.p.d.v. al calitatii  |
|    |factorilor de mediu: de ex. acolo unde sunt depasite standardele de mediu|
|    |sau unde solul si/sau subsolul sunt contaminate?                         |
|____|_________________________________________________________________________|
| N  |Zone dens populate?                                                      |
|____|_________________________________________________________________________|
| O  |Amplasamente unde folosinta terenului este una sensibila: spitale, scoli,|
|    |utilitati, obiective religioase?                                         |
|____|_________________________________________________________________________|
| P  |Areale cu peisaj de calitate deosebita?                                  |
|____|_________________________________________________________________________|
| Q  |Areale foarte vizibile si/sau inconjurate de multi receptori?            |
|____|_________________________________________________________________________|
| R  |Areale importante pentru turism si recreere?                             |
|____|_________________________________________________________________________|
| S  |Areale foarte accesibile pentru public?                                  |
|____|_________________________________________________________________________|
| T  |Areale care contin importante resurse istorice, culturale sau            |
|    |arheologice?                                                             |
|____|_________________________________________________________________________|
| U  |Areale susceptibile la cutremure, prabusiri, alunecari de teren,         |
|    |eroziuni ale solului sau conditii climatice adverse, de ex. inversiuni de|
|    |temperatura, ceata sau vant puternic care ar putea face ca proiectul sa  |
|    |afecteze mediul?                                                         |
|____|_________________________________________________________________________|
| V  |Areale in care terenul agricol este foarte bun sau in care resursa de    |
|    |teren agricol este foarte saraca si deci pretioasa?                      |
|____|_________________________________________________________________________|
| W  |Areale in care regenerarea naturala se face cu greu?                     |
|____|_________________________________________________________________________|
|    |Este posibil ca proiectul sa afecteze conditia fizica a componentelor de |
|    |mediu?                                                                   |
|____|_________________________________________________________________________|
| X  |Atmosfera, inclusiv conditiile climatice locale sau pe o scara mai mare? |
|____|_________________________________________________________________________|
| Y  |Apa - de ex. stocul, debitul sau nivelul in rauri, lacuri, ape subterane,|
|    |delta, ape de coasta sau marine?                                         |
|____|_________________________________________________________________________|
| Z  |Soluri - de ex. cantitati, adancimi, umiditate, stabilitate sau          |
|    |erodabilitate?                                                           |
|____|_________________________________________________________________________|
| AA |Conditiile geologice?                                                    |
|____|_________________________________________________________________________|
|    |Emisiile de orice fel datorate activitatilor din cadrul proiectului ar   |
|    |putea avea efecte asupra calitatii factorilor de mediu?                  |
|____|_________________________________________________________________________|
| BB |Calitatea aerului la nivel local, regional sau global inclusiv schimbari |
|    |climatice si/sau diminuarea stratului de ozon?                           |
|____|_________________________________________________________________________|
| BB |Calitatea aerului la nivel local sau global inclusiv schimbari climatice |
|    |si diminuarea stratului de ozon?                                         |
|____|_________________________________________________________________________|
| CC |Calitatea apei - rauri, lacuri, ape subterane, delta, ape de coasta si   |
|    |marine?                                                                  |
|____|_________________________________________________________________________|
| DD |Starea nutrientilor si eutrofizarea apelor?                              |
|____|_________________________________________________________________________|
| EE |Acidifierea solului si apelor?                                           |
|____|_________________________________________________________________________|
| FF |Solul?                                                                   |
|____|_________________________________________________________________________|
| GG |Zgomote si vibratii?                                                     |
|____|_________________________________________________________________________|
| HH |Temperaturi, radiatii luminoase sau electromagnetice inclusiv            |
|    |interferenta electrica?                                                  |
|____|_________________________________________________________________________|
| II |Productivitatea sistemelor naturale si agricole?                         |
|____|_________________________________________________________________________|
|    |Ar putea proiectul sa afecteze resursele la nivel local, regional sau    |
|    |global?                                                                  |
|____|_________________________________________________________________________|
| JJ |Combustibili fosili?                                                     |
|____|_________________________________________________________________________|
| KK |Alte resurse neregenerabile: minerale, agregate etc. sau regenerabile pe |
|    |perioade lungi de timp: paduri etc.?                                     |
|____|_________________________________________________________________________|
| KK |Alte resurse neregenerabile: minerale, agregate etc.?                    |
|____|_________________________________________________________________________|
| LL |Capacitatea infrastructurii in localitate: alimentari cu apa, canalizare,|
|    |producerea si distributia de electricitate, telecomunicatii, depozitarea |
|    |deseurilor, drumuri, cai ferate?                                         |
|____|_________________________________________________________________________|
|    |Ar putea proiectul sa influenteze orice factori care determina sanatatea |
|    |si bunastarea populatiei?                                                |
|____|_________________________________________________________________________|
| MM |Aparitia si raspandirea vectorilor de boala inclusiv insecte?            |
|____|_________________________________________________________________________|
| NN |Aparitia de factori cancerigeni sau mutageni?                            |
|____|_________________________________________________________________________|
| OO |Vulnerabilitatea indivizilor sau populatiei la boli?                     |
|____|_________________________________________________________________________|
| PP |Sentimentul personal de siguranta?                                       |
|____|_________________________________________________________________________|
| QQ |Coeziunea si identitatea comunitatii?                                    |
|____|_________________________________________________________________________|
| RR |Identitatea culturala si asocierea?                                      |
|____|_________________________________________________________________________|
| SS |Drepturile minoritatilor?                                                |
|____|_________________________________________________________________________|
| TT |Conditiile de locuire?                                                   |
|____|_________________________________________________________________________|
| UU |Numarul de locuri de munca si calitatea acestora?                        |
|____|_________________________________________________________________________|
| VV |Conditiile economice?                                                    |
|____|_________________________________________________________________________|
| WW |Institutiile sociale?                                                    |
|____|_________________________________________________________________________|

    Se recomanda discutarea listei de control de catre autoritatea publica pentru protectia mediului in colaborare cu titularul proiectului, cu elaboratorul raportului la studiul de evaluare a impactului, cu specialisti in domeniu si cu reprezentanti ai altor institutii potential interesate.
    Atunci cand se utilizeaza lista de control, este important sa se tina seama de faptul ca o interactiune directa/primara dintre o actiune implicata de proiect si o componenta de mediu poate avea ca rezultat si efecte secundare, de ordinul 3, 4 s.a.m.d. De exemplu, o modificare a albiei unui curs de apa poate conduce la modificarea parametrilor hidrologici; acest lucru ar putea avea ca urmare afectarea calitatii apei si a starii ecologice a cursului de apa, iar acest fapt va afecta folosinta piscicola si alti utilizatori de apa.
    Utilizatorii listei de control trebuie, de asemenea, sa tina seama de faptul ca efectele pot fi permanente sau pe termen lung, temporare (de exemplu, numai in perioada de constructie) sau intermitente (de exemplu, numai in anumite perioade de activitate sau numai in anumite perioade ale anului).

    3.2. Concentrarea atentiei pe impactul-cheie
    Este de multe ori dificil pentru persoanele care efectueaza definirea domeniului sa decida care efect este semnificativ. Gradul de semnificatie poate fi definit in functie de importanta pe care efectul respectiv o poate avea in luarea deciziei de eliberare a acordului de mediu. Pentru a decide daca un efect poate fi considerat ca semnificativ, pentru fiecare dintre componentele identificate in coloana 4 se vor pune urmatoarele intrebari:
    - Natura efectului - impactul este deosebit de complex sau este unul neobisnuit in zona respectiva?
    - Marimea sau importanta efectului - cat de mult se va schimba situatia existenta?
    - Extinderea geografica a efectului - pe ce zona se va resimti efectul?
    - Exista posibilitatea unui impact transfrontiera?
    - Cati oameni sau cati alti receptori vor fi afectati?
    - Vor fi afectate resurse ori alte caracteristici valoroase sau rare ale mediului?
    - Exista riscul de depasire a standardelor de mediu?
    - Exista riscul sa fie afectate arii sau zone protejate?
    - Care este probabilitatea de aparitie a impactului?
    - Impactul va fi pe termen scurt, mediu sau lung?
    - Impactul va fi permanent sau temporar?
    - Impactul se va manifesta continuu sau intermitent? Pentru un impact intermitent care va fi frecventa de manifestare?
    - Impactul va fi ireversibil?
    - Impactul poate fi remediat sau compensat?
    - Titularul de proiect este de acord sa introduca in propunerea de proiect masurile necesare pentru a evita, reduce sau compensa impactul advers semnificativ?
    Pe baza raspunsurilor la aceste intrebari utilizatorul va completa coloana 5 cu DA/NU, dupa cum se intrevede posibilitatea ca impactul asupra componentei analizate sa fie sau nu semnificativ. Pentru cazurile in care raspunsul din coloana 5 este de tipul DA, utilizatorul va explica de ce considera ca impactul este semnificativ.

    3.3. Elaborarea indrumarului
    Inscrisurile din coloanele 4 si 5 reprezinta totalitatea problemelor care trebuie tratate in evaluarea impactului asupra mediului si cuprinse in raportul la studiul de impact, constituind astfel continutul indrumarului.

    3.4. Varianta de utilizare a listelor de control
    In mod optional, lista de control pentru definirea domeniului poate fi utilizata si sub forma de matrice, in care, pe linii, se trec actiunile/efectele proiectului, iar in coloane se trec componentele de mediu. Potentialele interactiuni sau relatii dintre activitati si componente sunt identificate prin marcarea celulelor relevante din cadrul matricei.

    TABELUL Nr. 4*)

    *) Tabelul nr. 4 este reprodus in facsimil.

                            MATRICEA IMPACTULUI

 ______________________________________________________________________________
| Actiunile/   |                 Componentele de mediu                         |
| efectele     |_______________________________________________________________|
| rezultate    |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |R |S |T | etc. |
| din proiect  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|______________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|______|
| 1.           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |* |  |  |  |  | *    |
|______________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|______|
| 2.           |  |* |* |  |  |* |  |  |  |  |  |  |* |  |  |  |  |  |  |      |
|______________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|______|
| 3.           |* |  |  |  |  |  |* |  |* |* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *    |
|______________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|______|
| 4.           |  |  |  |* |  |  |  |  |  |* |* |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|______________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|______|
| 5.           |  |  |  |  |* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |* |* |  |  |      |
|______________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|______|
| 6.           |  |  |  |  |  |  |  |* |  |  |  |  |  |  |* |  |* |  |  |      |
|______________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|______|
| 7.           |  |* |* |  |  |  |  |* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|______________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|______|
| 8.           |  |  |  |  |  |  |  |* |* |  |  |  |  |  |* |  |  |  |  |      |
|______________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|______|
| etc.         |* |  |  |  |  |  |  |  |  |* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|______________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|______|
|              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|______________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|______|
|              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|______________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|______|

    PARTEA a II-a

    Structura raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului

    La redactarea raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului se recomanda urmatoarea structura:

    1. Informatii generale
    - informatii despre titularul proiectului: numele si adresa companiei titularului, numele, telefonul si faxul persoanei de contact;
    - informatii despre autorul atestat al studiului de evaluare a impactului asupra mediului si al raportului la acest studiu: numele si adresa (persoanei fizice sau juridice), numele, telefonul si faxul persoanei de contact;
    - denumirea proiectului;
    - descrierea proiectului si descrierea etapelor acestuia (constructie, functionare, demontare/dezafectare/inchidere/postinchidere);
    - durata etapei de functionare;
    - informatii privind productia care se va realiza si resursele folosite in scopul producerii energiei necesare asigurarii productiei - se completeaza tabelul nr. 1.1.

    TABELUL Nr. 1.1

    Informatii privind productia si necesarul resurselor energetice

________________________________________________________________________________
       Productia           Resurse folosite in scopul asigurarii productiei
________________________________________________________________________________
 Denumirea  Cantitatea      Denumirea                  Cantitatea      Furnizor
            anuala                                     anuala
________________________________________________________________________________
                        Petrol/pacura
                        Gaze naturale
                        Gaze petroliere lichefiate
                        Carbune
                        Cocs de furnal
                        Gaz de furnal
                        Gaze de rafinarie
                        Benzine
                        Energie electrica
                        Energie termica
                        Motorina
                        Biogaz
                        Altele
________________________________________________________________________________

    - informatii despre materiile prime, substantele sau preparatele chimice -
se completeaza tabelul nr. 1.2.

    TABELUL Nr. 1.2

    Informatii despre materiile prime si despre substantele sau preparatele chimice

________________________________________________________________________________
Denumirea materiei  Cantitatea Clasificarea si etichetarea substantelor sau a
prime, a substantei anuala/    preparatelor chimice*)
sau a preparatului  existenta
chimic              in stoc
________________________________________________________________________________
                               Categorie      Periculozitate*) Fraze de risc*)
                               - Periculoase/
                               Nepericuloase
                               (P/N) -
________________________________________________________________________________
    *) Conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobata si modificata prin Legea nr. 451/2001, si Hotararii Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase.
    *) Conform art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 200/2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 451/2001.

    - informatii despre poluantii fizici si biologici care afecteaza mediul, generati de activitatea propusa - se completeaza tabelul nr. 1.3, unde prin tipul poluarii se intelege: zgomot, radiatie electromagnetica, radiatie ionizanta, poluare biologica (microorganisme, virusi);
    - alte tipuri de poluare fizica sau biologica;
    - descrierea principalelor alternative studiate de titularul proiectului si indicarea motivelor alegerii uneia dintre ele;
    - localizarea geografica si administrativa a amplasamentelor pentru alternativele la proiect;
    - pentru fiecare alternativa: informatii despre utilizarea curenta a terenului, infrastructura existenta, valori naturale, istorice, culturale, arheologice, arii naturale protejate/zone protejate, zone de protectie sanitara etc.;
    - informatii despre documentele/reglementarile existente privind planificarea/amenajarea teritoriala in zona amplasamentului proiectului;
    - informatii despre modalitatile propuse pentru conectare la infrastructura existenta.

    TABELUL Nr. 1.3*)

    *) Tabelul nr. 1.3 este reprodus in facsimil.

                              INFORMATII
    despre poluarea fizica si biologica generata de activitate

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    O - Pe zona obiectivului
    P - Pe zone de protectie/restrictie aferente obiectivului, conform legislatiei in vigoare
    F - Fara masuri de eliminare/reducere a poluarii
    C - Cu implementarea masurilor de eliminare/reducere a poluarii
 ______________________________________________________________________________
|Tipul   |Sursa  |Nr.    |Poluare|Poluare |Poluare calculata produsa|Masuri de |
|poluarii|de     |surse  |maxima |de fond |de activitate si masuri  |eliminare/|
|        |poluare|de     |permisa|        |de eliminare/reducere    |reducere  |
|        |       |poluare|(limita|        |_________________________|a poluarii|
|        |       |       |maxima |        | O | P |Pe zone          |          |
|        |       |       |admisa |        |   |   |rezidentiale, de |          |
|        |       |       |pentru |        |   |   |recreere sau alte|          |
|        |       |       |om si  |        |   |   |zone protejate cu|          |
|        |       |       |mediu) |        |   |   |luarea in        |          |
|        |       |       |       |        |   |   |considerare a    |          |
|        |       |       |       |        |   |   |poluarii de fond |          |
|        |       |       |       |        |   |   |_________________|          |
|        |       |       |       |        |   |   |   F   |   C     |          |
|________|_______|_______|_______|________|___|___|_______|_________|__________|

    2. Procese tehnologice

    2.1. Procese tehnologice de productie:
    - descrierea proceselor tehnologice propuse, a tehnicilor si echipamentelor necesare; alternative avute in vedere;
    - valorile limita atinse prin tehnicile propuse de titular si prin cele mai bune tehnici disponibile - se completeaza tabelul nr. 2.1.

    TABELUL Nr. 2.1

                            VALORILE LIMITA
ale parametrilor relevanti (consum de apa si energie, poluanti in aer si apa, generarea deseurilor) atinsi prin tehnicile propuse si prin cele mai bune tehnici disponibile
 ______________________________________________________________________________
|Parametru    |                         Valori limita                          |
|(unitatea de |                                                                |
|masura)*)    |                                                                |
|_____________|________________________________________________________________|
|             | Tehnici alternative   |  Prin cele mai  |   Conform celor mai  |
|             | propuse de titular    |  bune tehnici   |   bune practici de   |
|             |                       |  disponibile*) |   mediu*)          |
|_____________|_______________________|_________________|______________________|
|             | 1                     | ... n           |                      |
|_____________|_______________________|_________________|______________________|
    *) consum de energie, in GJ, raportat la unitatea de produs sau de materie prima;
    *) consum de apa, in mc, raportat la unitatea de produs sau de materie prima;
    *) emisii de poluanti atmosferici: concentratii in mg/mc si cantitati in g sau kg, raportate la unitatea de produs sau de materie prima;
    *) emisii de poluanti in apa: concentratii in mg/l si cantitati in g sau kg, raportate la unitatea de produs sau de materie prima;
    *) deseuri generate: cantitati in kg raportate la unitatea de produs sau de materie prima.
    *) Compararea si evaluarea viabilitatii acestora in concordanta, dupa caz, cu cele mai bune practici de mediu si cu cele mai bune tehnici disponibile in Uniunea Europeana
    *) conform documentelor relevante privind cele mai bune tehnici disponibile si bazelor de date privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, ca de exemplu bazele de date ale Biroului IPPC de la Sevilla.
    *) Compararea cu cele mai bune practici de mediu si cu cele mai bune tehnici disponibile se face numai pentru proiectele unor activitati propuse, prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, aprobata si modificata prin Legea nr. 645/2002;
    *) conform recomandarilor Comisiei de la Helsinki (HELCOM) privind implementarea masurilor tehnologice pentru tipuri de activitati relevante.

    2.2. Activitati de dezafectare
    Echipamentele, instalatiile, utilajele, cladirile ce urmeaza a fi dezafectate: descriere; substante continute/stocate (inclusiv azbest si PCB); tehnologia de dezafectare aferenta; masuri, echipamente si conditii de protectie.

    3. Deseuri
    Generarea deseurilor, managementul deseurilor, eliminarea si reciclarea deseurilor. Aceste aspecte se trateaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Se completeaza tabelul nr. 3.1.

    TABELUL Nr. 3.1

                        Managementul deseurilor

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    V - valorificata
    E - eliminata
    R - ramasa in stoc
 ______________________________________________________________________________
|Denumirea|Cantitatea|Starea   |Codul   |Codul      |Codul       |Managementul |
|deseului |prevazuta |fizica   |deseului|privind    |clasificarii|deseurilor   |
|   *)    |a fi      |(Solid   |   *)   |principala |statistice  |- cantitatea |
|         |generata  |- S,     |        |proprietate|   *)     |prevazuta a  |
|         |          |Lichid   |        |periculoasa|            |fi generata -|
|         |          |- L,     |        |    *)    |            |  (t/an)     |
|         |          |Semisolid|        |           |            |_____________|
|         |          |- SS)    |        |           |            | V | E  | R  |
|_________|__________|_________|________|___________|____________|___|____|____|
|         |          |         |        |           |            |   |    |    |
|_________|__________|_________|________|___________|____________|___|____|____|
    *) In conformitate cu Lista cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase prevazuta in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.
    *) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001.
    *) La data aparitiei legislatiei care reglementeaza clasificarea statistica.

    4. Impactul potential, inclusiv cel transfrontiera, asupra componentelor mediului si masuri de reducere a acestora:
    Descrierea si analiza impactului potential datorat atat perioadei de constructie, cat si perioadei de functionare a proiectului.
    Dupa caz, se descrie si se analizeaza impactul potential datorat si perioadelor de inchidere a activitatii, refacere a mediului si postinchidere.
    Se analizeaza orice impact semnificativ (direct, indirect, cumulativ, permanent, temporar, reversibil, ireversibil, pozitiv sau negativ), cu indicarea metodelor de prognozare a impactului si de evaluare.
    Se recomanda exprimarea cantitativa in ceea ce priveste marimea impactului pozitiv sau negativ asupra mediului natural sau antropic.
    Descrierea si analiza masurilor de prevenire/evitare, reducere sau eliminare a impactului negativ. Aceste masuri se stabilesc pentru fiecare componenta de mediu.
    Descrierea si analiza impactului transfrontiera.

    4.1. Apa:
    conditiile hidrogeologice ale amplasamentului:
    - starea apelor subterane: dinamica, compozitia chimica, tipuri si concentratii de poluanti; evaluarea contaminarii - obligatoriu pentru straturile freatice si, dupa caz, pentru cele de medie si mare adancime;
    - caracteristici ale apelor/izvoarelor arteziene, orizonturi de exploatare, distanta fata de prizele de apa, abundenta apei in zona;
    - informatii de baza despre corpurile de apa de suprafata, dupa caz: numele, debite caracteristice (pentru rauri), suprafata, volumul, adancimea medie si maxima (pentru lacuri) etc.;
    - informatii de baza despre apa subterana: orizontul, adancimea, capacitatea;
    - descrierea surselor de alimentare cu apa (ape subterane, corpuri de apa de suprafata, sursa de alimentare cu apa a localitatii respective si conditiile tehnice ale alimentarii cu apa a localitatii, ape pluviale etc.);
    - descrierea sistemelor de drenaj si ameliorare.

     Alimentarea cu apa:
    - caracteristici cantitative ale sursei de apa in sectiunea de prelevare: debit modul, debit mediu lunar/zilnic cu diverse asigurari (95%, 80% etc.);
    - instalatii hidrotehnice: tip, presiune, stare tehnica;
    - motivarea metodei propuse de alimentare cu apa;
    - masuri de imbunatatire a alimentarii cu apa;
    - informatii privind calitatea apei folosite: indicatori fizici, chimici, microbiologici;
    - motivarea folosirii apei potabile subterane in scopuri de productie, daca este cazul;
    - alti utilizatori de apa curenti sau prognozati in zona de impact a activitatii propuse;
    - alte informatii prezentate tabelar ca in tabelul nr. 4.1.1.

    TABELUL Nr. 4.1.1*)

    *) Tabelul nr. 4.1.1 este reprodus in facsimil.

                                BILANTUL
                    consumului de apa (mc/zi; mc/an)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    P - Proces tehnologic
    F - Sursa de apa (furnizor)
    A - Apa subterana
    S - Apa de suprafata
 ______________________________________________________________________________
| P | F |Consum    |   Apa prelevata din sursa   |   Recirculata/   |Comentarii|
|   |   |total     |                             |   reutilizata    |          |
|   |   |de apa    |_____________________________|__________________|__________|
|   |   |(coloanele|Total|Consum |  Consum       |Apa     |Apa de   |          |
|   |   |4, 10, 11)|     |menajer|  industrial   |de la   |la alte  |          |
|   |   |          |     |       |_______________|propriul|obiective|          |
|   |   |          |     |       |A|S|Pentru     |obiectiv|         |          |
|   |   |          |     |       | | |compensarea|        |         |          |
|   |   |          |     |       | | |pierderilor|        |         |          |
|   |   |          |     |       | | |in         |        |         |          |
|   |   |          |     |       | | |sistemele  |        |         |          |
|   |   |          |     |       | | |cu circuit |        |         |          |
|   |   |          |     |       | | |inchis     |        |         |          |
|   |   |          |     |       | | |___________|        |         |          |
|   |   |          |     |       | | |  A  |  S  |        |         |          |
|___|___|__________|_____|_______|_|_|_____|_____|________|_________|__________|
| 1 | 2 |    3     |  4  |   5   |6|7|  8  |  9  |   10   |   11    |    12    |
|___|___|__________|_____|_______|_|_|_____|_____|________|_________|__________|

    Managementul apelor uzate:
    - descrierea surselor de generare a apelor uzate;
    - cantitati si caracteristici fizico-chimice ale apelor uzate evacuate (menajere, industriale, pluviale etc.) - se completeaza tabelul nr. 4.1.2.

    TABELUL Nr. 4.1.2*)

    *) Tabelul nr. 4.1.2 este reprodus in facsimil.

                              BILANTUL
                            apelor uzate

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    Z - mc/zi
    A - mc/an
    C - Comentarii
 ______________________________________________________________________________
|Sursa      | Totalul  |     Ape uzate evacuate      | Ape directionate  |  C  |
|apelor     | apelor   |                             | spre reutilizare/ |     |
|uzate,     | uzate    |                             | recirculare       |     |
|Proces     | generate |                             |                   |     |
|tehnologic |__________|_____________________________|___________________|_____|
|           |     |    |menajere|industriale|pluviale| in acest|catre    |     |
|           |  Z  | A  |        |           |        | obiectiv|alte     |     |
|           |     |    |        |           |        |         |obiective|     |
|           |_____|____|________|___________|________|_________|_________|_____|
|           |     |    | Z | A  |  Z  |  A  | Z | A  | Z  | A  | Z  | A  |     |
|___________|_____|____|___|____|_____|_____|___|____|____|____|____|____|_____|
|     1     |  2  | 3  | 4 | 5  |  6  |  7  | 8 | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14  |
|___________|_____|____|___|____|_____|_____|___|____|____|____|____|____|_____|

    - regimul/graficul generarii apelor uzate;
    - refolosirea apelor uzate, daca este cazul;
    - alte masuri pentru micsorarea cantitatii de ape uzate si de poluanti etc.;
    - sistemul de colectare a apelor uzate;
    - locul de descarcare a apelor uzate neepurate/epurate: in canalizarea oraseneasca, in statia de epurare sau direct in receptori naturali etc.;
    - conditii tehnice pentru evacuarea apelor uzate in reteaua de canalizare a altor obiective economice;
    - indicatori ai apelor uzate: concentratii de poluanti;
    - instalatiile de preepurare si/sau epurare, daca exista: capacitatea statiei si metoda de epurare folosita;
    - gospodarirea namolului rezultat.
    Dupa caz:
    - incarcarea cu poluanti a apelor evacuate in reteaua de canalizare oraseneasca sau direct in statia de epurare, comparativ cu valorile-limita admisibile (conform NTPA 002/2002); sau
    - incarcarea cu poluanti a apelor uzate industriale/orasenesti provenite sau nu din statii de epurare evacuate in receptorii naturali, comparativ cu valorile-limita admisibile (conform NTPA 001/2002);
    - receptorul apelor uzate provenite de la statia de epurare sau al celor neepurate descarcate direct: numele receptorului, caracteristicile acestuia, eventuala amplasare in zone sensibile, conditiile initiale de calitate a apei, amplasamentul descarcarii fata de coordonatele receptorului etc.

    Prognozarea impactului:
    - impactul produs de prelevarea apei asupra conditiilor hidrologice si hidrogeologice ale amplasamentului proiectului;
    - impactul secundar asupra componentelor mediului, cauzat de schimbari previzibile ale conditiilor hidrologice si hidrogeologice ale amplasamentului;
    - calitatea apei receptorului dupa descarcarea apelor uzate, comparativ cu conditiile prevazute de legislatia de mediu in vigoare;
    - impactul previzibil asupra ecosistemelor corpurilor de apa si asupra zonelor de coasta, provocat de apele uzate generate si evacuate;
    - folosinte de apa (zone de recreere, prize de apa, zone protejate, alti utilizatori) in zona de impact potential provocat de evacuarea apelor uzate;
    - posibile descarcari accidentale de substante poluante in corpurile de apa (descrierea pagubelor potentiale);
    - impactul transfrontiera.

    Masuri de diminuare a impactului:
    - masuri pentru reducerea impactului asupra caracteristicilor cantitative ale corpurilor de apa;
    - alte masuri de diminuare a impactului asupra corpurilor de apa si a zonelor de mal ale acestora;
    - zone de protectie sanitara si perimetre de protectie hidrologica in jurul surselor de apa, lucrarilor de captare, al constructiilor si instalatiilor de alimentare cu apa potabila, zacamintelor de ape minerale utilizate pentru cura interna, al lacurilor si namolurilor terapeutice, conform Hotararii Guvernului nr. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara;
    - masuri de prevenire a poluarilor accidentale ale apelor.

    Harti si desene la capitolul "Apa":
    - plan de situatie, cu indicarea surselor de alimentare cu apa, retele de alimentare, statii de tratare a apelor uzate, locul de evacuare a apelor uzate, centuri si zone de protectie a corpurilor de ape de suprafata, zone de protectie sanitara si perimetre de protectie hidrologica;
    - pentru obiectivele/proiectele din agricultura - amplasamente ale utilizarii de namoluri si ingrasaminte naturale, amplasamente propuse pentru prelevarea de probe si efectuarea de masuratori asupra apelor de suprafata;
    - plan de situatie, cu indicarea cladirilor existente sau planificate sa fie demolate, retele de utilitati, depozitarea substantelor periculoase si a deseurilor, zone recuperate si reutilizate;
    - incadrarea in planul de sistematizare pe verticala a teritoriului.

    4.2. Aerul
    Date generale:
    - conditii de clima si meteorologice pe amplasament/zona;
    - informatii despre temperatura, precipitatii, vant dominant, radiatie solara, conditii de transport si difuzie a poluantilor;
    - scurta caracterizare a surselor de poluare stationare si mobile existente in zona, surse de poluare dirijate si nedirijate; informatii privind nivelul de poluare a aerului ambiental din zona amplasamentului obiectivului.

    Surse si poluanti generati:
    - identificarea si caracterizarea surselor de poluanti atmosferici aferente obiectivului: activitati/instalatii/echipamente generatoare de poluanti, caracteristici fizice ale surselor/emisiilor asociate acestora - inclusiv geometria surselor, poluanti atmosferici emisi de fiecare sursa
    Vor fi identificate si caracterizate toate sursele de poluanti atmosferici: stationare, mobile, dirijate, nedirijate, punctuale, liniare, de suprafata, de volum, elaborandu-se un inventar complet al emisiilor specific obiectivului.
    Inventarele de emisii se vor elabora in mod distinct pentru toate etapele proiectului: constructie, functionare si, dupa caz, inchidere, refacerea mediului, postinchidere.
    Pentru un obiectiv aflat in functiune (proiect de reconstructie sau extindere) se prezinta, pe langa datele cerute pentru obiective noi, si date privind inventarul poluantilor emisi pentru anul calendaristic anterior efectuarii studiului sau pentru un an corespunzator functionarii obiectivului la cea mai mare capacitate.
    Pentru obiective noi: debitele de poluanti emisi se calculeaza separat pentru fiecare dintre sursele stationare si cele mobile, prezentandu-se consumul de combustibil, consumul de materii prime, productia, tipul de echipament de producere a energiei si cel tehnologic, conditii de functionare, variabilitatea temporala a consumurilor si productiei - anuala, lunara, saptamanala, zilnica, orara -, metodologiile de calcul al emisiilor de poluanti (cu referire la metodologiile aprobate prin acte normative), alte caracteristici necesare calculului si rezultatele calculului.
    Inventarul emisiilor de poluanti atmosferici va evidentia poluantii toxici si periculosi (inclusiv mutageni si cancerigeni).
    Rezultatele calculelor: se vor prezenta tabelar comparativ, dupa caz, cu limitele maxime admise in concordanta cu normativele de mediu in vigoare, conform modelelor din tabelele nr. 4.2.1 - 4.2.3.

    TABELUL Nr. 4.2.1

                        Surse stationare dirijate

 ______________________________________________________________________________
|Denumirea|        | Debit |Debit      | Concentratia| Prag de | Limita la     |
|sursei   | Poluant| masic |gaze/aer   | in emisie   | alerta  | emisie = prag |
|         |        | (g/h) |impurificat|   (mg/Nmc)  | (mg/Nmc)| de interventie|
|         |        |       |  (Nmc/h)  |   (mg/mc)   | (mg/mc) |    (mg/Nmc)   |
|         |        |       |  (mc/h)   |             |         |    (mg/mc)    |
|_________|________|_______|___________|_____________|_________|_______________|
|    1    |   2    |   3   |    4      |      5      |    6    |       7       |
|_________|________|_______|___________|_____________|_________|_______________|

    TABELUL Nr. 4.2.2

                          Surse stationare nedirijate

 ______________________________________________________________________________
|     Denumirea sursei     |       Poluant       |      Debit masic (g/h)      |
|__________________________|_____________________|_____________________________|
|            1             |         2           |             3               |
|__________________________|_____________________|_____________________________|

    TABELUL Nr. 4.2.3

                              Surse mobile

 ______________________________________________________________________________
|    Denumirea   |           Poluanti si debite masice (g/h)                   |
|     sursei     |_____________________________________________________________|
|                |      1       |       2      |       3       |      ...      |
|________________|______________|______________|_______________|_______________|

    Se intocmeste o lista a poluantilor/grupelor de poluanti emisi de sursele aferente obiectivului, comuni cu poluantii emisi de obiectivele invecinate, care se cumuleaza cu poluarea existenta in zona.
    Pentru surse de poluare stationare se completeaza si tabelul nr. 4.2.4.

    TABELUL Nr. 4.2.4*) (partea 1)

    *) Tabelul nr. 4.2.4 (partea 1) este reprodus in facsimil.

                             SURSE STATIONARE
              de poluare a aerului, poluanti generati si emisi

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    D - Denumire
    C/P - Consum/productie
    TL - Timp de lucru anual, ore
    P - Poluanti generati
    I - Inaltime m
    V - Viteza, m/s
    T - Temperatura, grade C
 ______________________________________________________________________________
|Denumirea    |     Surse generatoare de       |Caracteristicile|  Parametrii  |
|activitatii, |     poluanti atmosferici       |fizice ale      |  gazelor     |
|sectorului,  |                                |surselor        |  evacuate    |
|procesului   |                                |                |              |
|tehnologic,  |                                |                |              |
|codul        |                                |                |              |
|activitatii*)|                                |                |              |
|_____________|________________________________|________________|______________|
|             |D|C/P| TL| P|Poluanti,|Cantitati| D| I|Diametrul | V| T|Debit   |
|             | |   |   |  |coduri,  |de       |  |  |interior  |  |  |volumic/|
|             | |   |   |  |dupa caz |poluanti |  |  |la varf al|  |  |debit   |
|             | |   |   |  |         |generati |  |  |cosului   |  |  |masic   |
|             | |   |   |  |         |t/an     |  |  |    m     |  |  |mc/s    |
|             | |   |   |  |         |         |  |  |          |  |  |g/s     |
|_____________|_|___|___|__|_________|_________|__|__|__________|__|__|________|
|       1     |2| 3 | 4 | 5|    6    |    7    | 8| 9|    10    |11|12|   13   |
|_____________|_|___|___|__|_________|_________|__|__|__________|__|__|________|
    *) codificare conform metodologiei Corinair (SNAP)

    TABELUL Nr. 4.2.4*) (partea a 2-a)

    *) Tabelul nr. 4.2.4 (partea a 2-a) este reprodus in facsimil.

                              SURSE STATIONARE
               de poluare a aerului, poluanti generati si emisi

 ______________________________________________________________________________
|   Dimensiuni si coordonate X, Y ale sursei de poluare  |Cantitati de poluanti|
|             (sistem de coordonate local)               |        emisi        |
|________________________________________________________|_____________________|
|Sursa    |Sfarsitul|         Sursa de suprafata         |Poluanti/    | Anual,|
|punctuala|sursei   |____________________________________|Debite masice| t/an  |
|sau      |liniare, |Centru de|Lungime,|Latime,|Suprafata|             |       |
|inceputul|    m    |simetrie,|   m    |   m   | sursei, |             |       |
|sursei   |         |    m    |        |       |   mp    |             |       |
|liniare, |         |         |        |       |         |             |       |
|    m    |         |         |        |       |         |             |       |
|_________|_________|_________|        |       |         |_____________|       |
|  X |  Y |  X |  Y |  X |  Y |        |       |         |     g/s     |       |
|____|____|____|____|____|____|________|_______|_________|_____________|_______|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   20   |   21  |   22    |     23      |   24  |
|____|____|____|____|____|____|________|_______|_________|_____________|_______|

    NOTA:
    Coloanele 23 si 24 se vor completa numai pentru sursele liniare si de suprafata.
    Se va utiliza sistemul de coordonate geografic. In cazul in care nu este posibil, se va utiliza un sistem de coordonate relativ, stabilit pe harta topografica a zonei in care se va amplasa obiectivul, indicandu-se coordonatele geografice ale originii sistemului ales.

    Prognozarea poluarii aerului:
    Pentru calculul concentratiilor de poluanti (imisii), utilizandu-se modelarea matematica a dispersiei poluantilor in atmosfera, se vor furniza urmatoarele informatii:
    - scurta descriere a modelului/modelelor de calcul utilizat/utilizate;
    - datele de intrare in model/modele: inventarul de emisii, datele meteorologice, grila de calcul;
    - dimensiunile si coordonatele ariei (sau ale punctelor separate) in care se calculeaza dispersia poluantilor in aer (se vor utiliza coordonatele geografice sau un sistem relativ, stabilit pe harta topografica a zonei, cu indicarea coordonatelor geografice ale originii);
    - informatii despre poluarea de fond a aerului.
    Calculele de dispersie se fac pentru poluantii emisi si pentru grupele de poluanti care au efect cumulativ (inclusiv poluantii emisi de obiectiv si poluarea de fond), luandu-se ca baze de timp perioadele de mediere carora le sunt asociate valori-limita prevazute de legislatia in vigoare.
    In cazul poluantilor mutageni si cancerigeni se va efectua o evaluare a riscului potential pentru sanatatea populatiei, luandu-se in considerare informatiile din literatura de specialitate, cu indicarea surselor documentare.
    Rezultatele calculelor de dispersie, respectiv concentratiile maxime de poluanti la nivelul solului (inclusiv distanta fata de sursa/limita amplasamentului), se prezinta comparativ cu valorile-limita si, dupa caz, cu pragurile de alerta, conform legislatiei de mediu in vigoare; aceste informatii se vor prezenta tabelar si utilizandu-se reprezentarea pe harti, la scara convenabila, a curbelor de izoconcentratie.
    Pentru prezentarea rezultatelor se vor utiliza tabelele 4.2.5 si 4.2.6.

    TABELUL Nr. 4.2.5

              Concentratii maxime pe diferite intervale de mediere

 ______________________________________________________________________________
| Poluant |                   Concentratia maxima                              |
|         |____________________________________________________________________|
|         |      Cmax       | Prag de alerta |Valoare-limita = prag| Observatii|
|         | [micrograme/mc] | [micrograme/mc]|    de interventie   |           |
|         |                 |                |   [micrograme/mc]   |           |
|_________|_________________|________________|_____________________|___________|
|    1    |        2        |       3        |           4         |      5    |
|_________|_________________|________________|_____________________|___________|

    TABELUL Nr. 4.2.6

            Comparatie intre concentratiile maxime si valorile-limita

 ______________________________________________________________________________
|Distanta    |Concentratia/|Pragul de    |Valoarea-  |Valoarea-   | Observatii |
|fata de     |plaja de     |alerta pentru|limita =   |limita de   |            |
|sursa/limita|concentratii |sanatate     |prag de    |protectie a |            |
|perimetrului|(micrograme/ |(PA)         |interventie|vegetatiei/ |            |
|platformei  |mc)          |(micrograme/ |pentru     |ecosisteme  |            |
|si sectorul |             |mc)          |sanatate   |(micrograme/|            |
|(m - sector)|             |             |(VL/P I)   |mc)         |            |
|____________|_____________|_____________|___________|____________|____________|
|      1     |      2      |      3      |     4     |      5     |      6     |
|____________|_____________|_____________|___________|____________|____________|

    Pentru prezentarea rezultatelor se pot utiliza si alte modele de tabele relevante.
    Analiza rezultatelor obtinute in urma modelarii matematice a dispersiei poluantilor in atmosfera se va efectua comparativ cu valorile-limita pentru concentratiile de poluanti in atmosfera (imisii), prevazute de legislatia in vigoare. Analiza rezultatelor va viza toti receptorii sensibili din zona de influenta a obiectivului.
    Pentru un obiectiv aflat in functiune (proiect de reconstructie sau extindere) calculele de dispersie se vor efectua in trei variante privind emisiile de poluanti: emisii de la sursele existente in cadrul obiectivului, emisii de la sursele viitoare, emisii cumulate de la sursele existente si sursele viitoare.
    Analiza rezultatelor va evidentia aportul surselor viitoare la poluarea aerului din zona de influenta, inclusiv potentialul impact transfrontiera.

    Masuri de diminuare a impactului:
    - solutii tehnice pentru controlul poluarii aerului (reducerea poluarii, epurarea gazelor emise, imbunatatirea parametrilor de emisie etc.). Daca exista solutii tehnice alternative, se va motiva alternativa aleasa;
    - instalatii propuse pentru controlul emisiilor (epurarea gazelor evacuate) si eficienta lor - se completeaza tabelul nr. 4.2.7;

    TABELUL Nr. 4.2.7

    Instalatii pentru controlul emisiilor (epurarea gazelor evacuate), masuri de prevenire a poluarii aerului

 __________________________________________________________________________
|Denumirea |Denumirea si     |Poluantii|Eficienta instalatiei,|Alte masuri |
|sursei de |tipul instalatiei|retinuti |in concordanta cu     |de prevenire|
|poluare   |de tratare       |         |documentatia tehnica  |a poluarii  |
|          |                 |         |de proiectare         |            |
|__________|_________________|_________|______________________|____________|
|     1    |        2        |    3    |           4          |      5     |
|__________|_________________|_________|______________________|____________|

    - masuri de diminuare a poluarii aerului in conditii de dispersie nefavorabile;
    - zone de protectie sanitara (ZPS); marimea ZPS in concordanta cu normativele; modificarea ZPS, luandu-se in considerare impactul proiectului asupra sanatatii si mediului;
    - descrierea ZPS - informatia despre zone rezidentiale/zone cu receptori sensibili si despre alte activitati existente sau propuse in zona de impact;
    - alte masuri de diminuare a impactului asupra aerului in zona.

    Harti si desene la capitolul "Aer":
    - plan de situatie al teritoriului pe o raza de cel putin 2 km departare de la amplasamentul proiectului propus. Daca inaltimea unei surse de poluare este H > 40 m, planul de situatie va acoperi o zona cu raza de cel putin 50 x H.
    Planul de situatie va cuprinde o arie suficient de extinsa pentru a se evidentia zonele in care nivelurile de poluare ating sau depasesc valorile limita si/sau alte praguri de evaluare pentru toti receptorii sensibili.
    Planul de situatie va fi constituit din harta topografica a teritoriului.
    Planul de situatie va include: obiectivul propus, cu delimitarea perimetrului amplasamentului, localizarea surselor de poluare aferente acestuia, zona de protectie sanitara (cea definita conform normativelor si cea modificata, daca este cazul), roza vanturilor, zone de recreere existente, alte zone cu receptori sensibili, sursele de poluare existente in zona.
    Se intocmesc harti-diagrame ale concentratiilor de poluanti la nivelul solului, cu figurarea obiectivului/proiectului propus si a curbelor de izoconcentratie pentru poluantii emisi, precum si cu indicarea efectului cumulativ pentru poluantii/grupele de poluanti in zona de impact semnificativ.

    4.3 Solul:
    - caracteristicile solurilor dominante (tipul, compozitia granulometrica, permeabilitatea, densitatea);
    - conditiile chimice din sol (pH, cantitatea de material organic-humus etc.), activitate biologica, poluarea in zona. Acestea se prezinta diferentiat dupa tipul de folosinta actuala a terenului: teren agricol, zona forestiera, zona industriala etc.;
    - vulnerabilitatea si rezistenta solurilor dominante;
    - tipuri de culturi pe solul din zona respectiva;
    - poluarea existenta: tipuri si concentratii de poluanti.

    Surse de poluare a solurilor:
    - surse de poluare a solului, fixe sau mobile, ale activitatii economice propuse (chimice, entomologice, parazitologice, microbiologice, radiatii), tipuri si cantitati/concentratii estimate de poluanti.

    Prognozarea impactului:
    - suprafata, grosimea si volumul stratului de sol fertil care este decopertat in timpul diferitelor etape ale implementarii proiectului; locul depozitarii temporare a acestui strat, perioada de depozitare, impactul prognozat al acestei decopertari asupra elementelor mediului;
    - impactul prognozat cauzat de poluare, luandu-se in considerare tipurile dominante de sol; acumulari si migrari de poluanti in sol;
    - impactul fizic (mecanic) asupra solului provocat de activitatea propusa (proiect);
    - modificarea factorilor care favorizeaza aparitia eroziunilor;
    - compactarea solurilor, tasarea solurilor, amestecarea straturilor de sol, schimbarea densitatii solurilor;
    - modificari in activitatea biologica a solurilor, a calitatii, vulnerabilitatii si rezistentei;
    - impactul transfrontiera.

    Masuri de diminuare a impactului:
    - propuneri de refolosire a stratului de sol decopertat;
    - masuri de diminuare a poluarii si impactului;
    - masuri de diminuare a impactului fizic asupra solului;
    - alte masuri.

    Harti la capitolul "Sol":
    Se traseaza diagrame ale zonei cu: indicarea solurilor dominante, compozitiei granulometrice, eroziunea curenta etc., precum si diagrame cu suprafetele de sol afectate de activitatea propusa, cum ar fi: decopertarea stratului de sol fertil, depozitarea si refolosirea lui, eroziunea prognozata etc.

    4.4. Geologia subsolului:
    - caracterizarea subsolului pe amplasamentul propus: compozitie, origini, conditii de formare;
    - structura tectonica, activitatea neotectonica, activitate seismologica;
    - protectia subsolului si a resurselor de apa subterane;
    - poluarea subsolului, inclusiv a rocilor;
    - calitatea subsolului;
    - resursele subsolului - prospectate preliminar si comprehensiv, preconizate si detectate;
    - conditii de extragere a resurselor naturale;
    - relatia dintre resursele subsolului si zone protejate, zone de recreere sau peisaj;
    - conditii pentru realizarea lucrarilor de inginerie geologica;
    - procese geologice - alunecari de teren, eroziuni, zone carstice, zone predispuse alunecarilor de teren;
    - obiective geologice valoroase protejate.

    Impactul prognozat:
    - impactul direct asupra componentelor subterane - geologice;
    - impactul schimbarilor in mediul geologic asupra elementelor mediului - conditii hidro, reteaua hidrologica, zone umede, biotopuri etc., produse de proiectul propus;
    - impactul transfrontiera.

    Masuri de diminuare a impactului:
    - diminuarea impactului asupra subsolului - alegerea amplasamentului, recultivare, renaturalizare etc.

    Harti la capitolul "Subsol":
    - harta geologica;
    - profile transversale geologice pentru extragerea resurselor naturale sau pentru lucrari de inginerie geologica de constructie;
    - localizarea resurselor subterane;
    - vulnerabilitatea subsolului;
    - localizarea obiectivelor geologice protejate, a proceselor geologice sau a altor zone problematice.

    4.5. Biodiversitatea:
    - informatii despre biotopurile de pe amplasament: paduri, mlastini, zone umede, corpuri de apa de suprafata - lacuri, rauri, helesteie - si nisipuri;
    - informatii despre flora locala; varsta si tipul padurii, compozitia pe specii;
    - habitate ale speciilor de plante incluse in Cartea Rosie; specii locale si specii aclimatizate; specii de plante cu importanta economica, resursele acestora; zone verzi protejate; pasuni;
    - informatii despre fauna locala; habitate ale speciilor de animale incluse in Cartea Rosie; specii de pasari, mamifere, pesti, amfibii, reptile, nevertebrate; vanat, specii rare de pesti;
    - rute de migrare; adaposturi de animale pentru crestere, hrana, odihna, iernat;
    - informatii despre speciile locale de ciuperci; cele mai valoroase specii care se recolteaza in mod obisnuit, resursele acestora.

    Impactul prognozat:
    - modificari ale suprafetelor de paduri, mlastini, zone umede, corpuri de apa (lacuri, rauri etc.), plaje produse de proiectul propus. Impactul potential asupra mediului natural;
    - modificarea suprafetei zonelor impadurite (%, ha) produsa din cauza proiectului propus; schimbari asupra varstei, compozitiei pe specii si a tipurilor de padure, impactul acestor schimbari asupra mediului;
    - distrugerea sau alterarea habitatelor speciilor de plante incluse in Cartea Rosie;
    - modificarea/distrugerea populatiei de plante;
    - modificarea compozitiei pe specii: specii locale sau aclimatizate, raspandirea speciilor invadatoare;
    - modificari ale resurselor speciilor de plante cu importanta economica;
    - degradarea florei din cauza factorilor fizici (lipsa luminii, compactarea solului, modificarea conditiilor hidrologice etc.), impactul potential asupra mediului;
    - distrugerea sau modificarea habitatelor speciilor de animale incluse in Cartea Rosie;
    - alterarea speciilor si populatiilor de pasari, mamifere, pesti, amfibii, reptile, nevertebrate;
    - dinamica resurselor de specii de vanat si a speciilor rare de pesti; dinamica resurselor animale;
    - modificarea/distrugerea rutelor de migrare;
    - modificarea/reducerea spatiilor pentru adaposturi, de odihna, hrana, crestere, contra frigului;
    - alterarea sau modificarea speciilor de fungi/ciuperci; modificarea resurselor celor mai valoroase specii de ciuperci;
    - pericolul distrugerii mediului natural in caz de accident;
    - impactul transfrontiera.

    Masuri de diminuare a impactului:
    - masuri pentru diminuarea impactului provocat de schimbari ale suprafetelor impadurite, mlastinilor, zonelor umede - deltei, corpurilor de apa (lacuri, rauri etc.) si plajelor;
    - protectia si reconstructia resurselor biologice;
    - protectia si reconstructia speciilor incluse in Cartea Rosie;
    - masuri de protectie si restaurare a rutelor de emigrare;
    - masuri de protectie sau reducere a degradarii florei;
    - masuri de protectie sau reconstructie a adaposturilor pentru animale;
    - replantarea arborilor sau a ierbii;
    - masuri de protejare a faunei acvatice in timpul prelevarii apei;
    - alte masuri pentru reducerea impactului asupra biodiversitatii.

    Harti si desene la capitolul "Biodiversitate":
    Se realizeaza harti/desene, cu indicarea habitatelor si a rutelor de migratie a speciilor din Cartea Rosie, modificarilor suprafetelor impadurite, pajistilor, zonelor umede, corpurilor de apa, plajelor.

    4.6. Peisajul:
    - informatii despre peisaj, incadrarea in regiune, diversitatea acestuia;
    - caracteristicile si geomorfologia reliefului pe amplasament;
    - caracteristicile retelei hidrologice;
    - zone impadurite in arealul amplasamentului.

    Impactul prognozat:
    - tipuri de peisaj, utilizarea terenului, modificari in utilizarea terenului; impactul acestor schimbari asupra stabilitatii peisajului;
    - explicarea utilizarii terenului pe amplasamentul propus - se completeaza tabelul nr. 4.6.1;

    TABELUL Nr. 4.6.1

         Utilizarea terenului pe amplasamentul ales

 __________________________________________________________
|Utilizarea terenului|           Suprafata (ha)            |
|                    |_____________________________________|
|                    |Inainte de |Dupa punerea |Recultivata|
|                    |punerea in |in aplicare a|           |
|                    |aplicare a |proiectului  |           |
|                    |proiectului|             |           |
|____________________|___________|_____________|___________|
|In agricultura:     |           |             |           |
|- teren arabil      |           |             |           |
|- gradini           |           |             |           |
|- pasuni            |           |             |           |
|Paduri              |           |             |           |
|Drumuri             |           |             |           |
|Zone construite     |           |             |           |
|(curti, suprafata   |           |             |           |
|construita)         |           |             |           |
|Ape                 |           |             |           |
|                    |           |             |           |
|Alte terenuri:      |           |             |           |
|- vegetatie plantata|           |             |           |
|- zone umede        |           |             |           |
|- teren deteriorat  |           |             |           |
|- teren nefolosit   |           |             |           |
|____________________|___________|_____________|___________|
|TOTAL:              |           |             |           |
|____________________|___________|_____________|___________|

    - raportul dintre teritoriul natural sau cel partial antropizat si cel din zonele urbanizate (drumuri, suprafete construite), schimbari ale acestui raport;
    - impactul proiectului asupra cadrului natural, fragmentarii biotopului, valoarea estetica a peisajului, inclusiv cel transfrontiera;
    - relatia dintre proiect si zonele protejate (rezervatii, parcuri naturale, zone-tampon etc.), impactul prognozat asupra acestor zone, stadiul de protectie si stadiul folosirii lor;
    - relatia dintre proiect si zonele naturale folosite in scop recreativ (paduri, zone verzi, parcuri in zonele impadurite, campinguri, corpuri de apa), impactul prognozat asupra acestor zone si asupra folosintei lor;
    - vizibilitatea amplasamentului proiectului din diferite locuri de observare;
    - numarul (abundenta) si diversitatea punctelor de observare si rezistenta acestora la un numar mare de vizitatori; stabilirea punctelor de observare.

    Masuri de diminuare a impactului:
    - fezabilitatea, dimensiunile si masurile de recultivare sau renaturalizare a terenului degradat din interiorul si din afara amplasamentului;
    - folosirea terenului din amplasamentul propus in scop recreativ;
    - masuri de evitare a impactului - alegerea amplasamentului obiectivului, planificarea pe amplasament, alegerea proiectului potrivit, a materialelor si a tipului de constructie, modelarea interactiunii dintre relief si cladiri, zone verzi pe amplasament, cresterea potentialului estetic.

    Harti la capitolul "Peisaj":
    - o harta cu indicarea folosintei terenului, schimbarilor si masurilor de protectie;
    - o harta cu indicarea impactului produs de proiect asupra cadrului natural si asupra zonelor protejate;
    - o harta/schita cu indicarea impactului estimat asupra resurselor estetice si care asigura recreerea;
    - o schita cu indicarea zonelor verzi plantate in teritoriu.

    4.7. Mediul social si economic:
    - impactul potential al activitatii propuse asupra caracteristicilor demografice/populatiei locale;
    - numar de locuitori in zona de impact, schimbari de populatie;
    - locuitori permanenti si vizitatori; tendinte de migratie a locuitorilor;
    - caracteristicile populatiei in zona de impact (distributie dupa varsta, sex, educatie, dimensiunea familiei, grup etnic);
    - impactul potential al proiectului asupra conditiilor economice locale, piata de munca, dinamica somerilor;
    - investitiile locale si dinamica acestora;
    - pretul terenului in zona aflata in discutie (rezidentiala, comerciala, zone industriale) si dinamica acestuia;
    - impactul potential asupra activitatilor economice (agricultura, silvicultura, piscicultura, recreere, turism, transport, minerit, constructia de locuinte cu unul sau mai multe etaje, comert angro sau en detail);
    - impact potential al proiectului asupra conditiilor de viata din zona;
    - public posibil nemultumit de existenta proiectului;
    - informatii despre rata imbolnavirilor la nivelul locuitorilor;
    - impactul potential al proiectului asupra conditiilor de viata ale locuitorilor (schimbari asupra calitatii mediului, zgomot, scaderea calitatii hranei).

    Masuri de diminuare a impactului:
    - masuri pentru diminuarea impactului proiectului asupra mediului natural si economic.

    4.8. Conditii culturale si etnice, patrimoniul cultural:
    - impactul potential al proiectului asupra conditiilor etnice si culturale;
    - impactul potential al proiectului asupra obiectivelor de patrimoniu cultural, arheologic sau asupra monumentelor istorice.

    5. Analiza alternativelor
    Pentru identificarea alternativei optime, raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului va cuprinde:
    - descrierea alternativelor: amplasament alternativ, alt moment pentru demararea proiectului, alte solutii tehnice si tehnologice, masuri de ameliorare a impactului asupra mediului etc., cu indicarea motivelor care au condus la alegerea facuta;
    - analiza marimii impactului, durata, reversibilitatea, viabilitatea si eficienta masurilor de ameliorare pentru fiecare alternativa a proiectului si pe fiecare componenta de mediu.
    In functie de tipul proiectului se pot aplica diverse metode de analiza si de comparatie a alternativelor, precum: liste de control, matrice, harti, modele matematice (inclusiv GIS - Geographical Information System), metode de analiza statistica si economica etc.
    Pe baza informatiilor de mai sus se efectueaza analiza si compararea alternativelor studiate, cu luarea in considerare a impactului asupra componentelor mediului si a interactiunii dintre acestea.

    6. Monitorizarea
    Se furnizeaza un plan de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmeaza a fi monitorizate, a periodicitatii, a parametrilor si a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecarui factor.
    In functie de tipul proiectului se prevede ca monitorizarea sa se faca atat in timpul fazelor de constructie, cat si de functionare, respectiv in timpul fazelor de inchidere, refacere a mediului si postinchidere.

    7. Situatii de risc:
    - riscuri naturale (cutremur, inundatii, seceta, alunecari de teren etc.);
    - accidente potentiale (analiza de risc);
    - analiza posibilitatii aparitiei unor accidente industriale cu impact semnificativ asupra mediului, inclusiv cu impact negativ semnificativ dincolo de granitele tarii;
    - planuri pentru situatii de risc;
    - masuri de prevenire a accidentelor.
    Analiza situatiilor de risc se prezinta in rezumat, comparativ, pentru fiecare alternativa la proiect.

    8. Descrierea dificultatilor
    Se descriu dificultatile (tehnice sau practice) intampinate de titular in timpul efectuarii evaluarii impactului asupra mediului.

    9. Rezumat fara caracter tehnic
    Se realizeaza un rezumat, fara date tehnice, al tuturor informatiilor furnizate in raport, care sa cuprinda cel putin:
    a) descrierea activitatii, evitandu-se utilizarea termenilor tehnici, a explicatiilor stiintifice etc.;
    b) metodologiile utilizate in evaluarea impactului asupra mediului si, daca exista, incertitudini semnificative despre proiect si efectele sale asupra mediului;
    c) impactul prognozat asupra mediului;
    d) identificarea si descrierea zonei in care se resimte impactul;
    e) masurile de diminuare a impactului pe componente de mediu;
    f) concluziile majore care au rezultat din evaluarea impactului asupra mediului;
    g) prognoza asupra calitatii vietii/standardului de viata si asupra conditiilor sociale in comunitatile afectate de impact;
    h) enumerarea, dupa caz, a altor avize, acorduri obtinute;

    10. Documente anexate
    Evaluarea propunerilor motivate (justificate) ale publicului si minutele prezentarii raportului de evaluare a impactului asupra mediului in dezbaterea publica.

    ANEXA 3

                              GHID METODOLOGIC
privind etapa de analiza a calitatii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului

    Prezentul ghid metodologic are ca obiect etapa procesului de evaluare a impactului asupra mediului (EIM) prin care autoritatea competenta pentru protectia mediului analizeaza informatiile cu privire la efectele proiectului asupra mediului, furnizate de titular in cadrul raportului la studiul de evaluare.
    Aceasta etapa va fi numita in continuare etapa de analiza.
    Prezentul ghid metodologic este structurat astfel:
    1. Locul si rolul etapei de analiza ca parte componenta a producerii EIM
    2. Aspecte practice ale realizarii etapei de analiza
    3. Folosirea listei de control pentru etapa de analiza a raportului
    4. Luarea deciziei etapei de analiza

    1. Locul si rolul etapei de analiza ca parte componenta a procedurii EIM
    Dupa evaluarea efectelor asupra mediului prin realizarea raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului urmeaza etapa de analiza a modului in care au fost tratate problemele cerute in etapa de definire a domeniului.
    Etapa de analiza a calitatii raportului la studiul de evaluare a impactului era prevazuta in Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, la art. 11 lit. f), iar modul sau de desfasurare este reglementat prin paragraful 4.3.3 din Procedura de reglementare a activitatilor economice si sociale cu impact asupra mediului, aprobata prin Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 125/1996.
    In urma procesului de armonizare a legislatiei nationale de mediu cu cea a Uniunii Europene, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2002 pentru modificarea si completarea Legii protectiei mediului nr. 137/1995 si prin Hotararea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri a fost modificata o serie de prevederi in legatura cu evaluarea impactului asupra mediului.
    Cerintele privind etapa de analiza sunt continute in art. 3 alin. (4) lit. c) si in art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 918/2002, care prevad ca analiza calitatii raportului la studiul de evaluare se face de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului impreuna cu autoritatile din colectivul de analiza tehnica (CAT), luandu-se decizia de acceptare sau de refacere a raportului si de emitere/respingere motivata a acordului de mediu.
    Etapa de analiza se realizeaza respectandu-se procedura de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu, aprobata prin Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 860/2002, si pe baza indicatiilor din prezentul ghid metodologic.

    2. Aspecte practice ale realizarii etapei de analiza
    Toate instrumentele elaborate pana in prezent in alte tari pentru realizarea etapei de analiza folosesc o forma sau alta de liste de control. O asemenea lista intocmita pe baza cerintelor Directivei 85/337/EEC, modificata prin Directiva 97/11/EC privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, este prezentata la pct. 3.
    Lista poate fi folosita in doua scopuri:
    - pentru a evalua calitatea raportului la studiul de evaluare, in scopul luarii deciziei de eliberare a acordului de mediu; in acest caz utilizatorul listei de control va aprecia daca raportul la studiul de evaluare este adecvat sau neadecvat. Daca raportul este neadecvat, lista de control va indica utilizatorului care sunt informatiile suplimentare care mai trebuie cerute;
    - pentru a identifica necesitatea imbunatatirii procesului de evaluare a impactului asupra mediului; de exemplu, se poate analiza care dintre informatiile solicitate in mod legal si furnizate de titularii diferitelor proiecte sunt de regula de cea mai proasta calitate, necesitand astfel viitoare cercetari, ori se poate analiza calitatea in general sau evolutia in timp a calitatii studiilor de evaluare elaborate pentru diferite tipuri de proiecte.
    Raportul la un studiu de evaluare trebuie sa aiba urmatoarele calitati pentru a fi considerat bun:
    - sa contina o descriere clara a proceselor urmarite;
    - sa prezinte o structura clara si o secventa logica a informatiilor, de exemplu: impactul potential, conditiile existente, impactul prognozat (tip, extindere, marime), posibilitatile de diminuare, marimea si importanta impactului rezidual;
    - sa contina trimiteri bibliografice la sursele de informatii folosite;
    - sa fie concis, cuprinzator si obiectiv;
    - sa fie impartial;
    - sa includa o descriere completa a proiectului propus;
    - sa foloseasca diagrame, ilustratii, fotografii si alte materiale grafice;
    - sa foloseasca o terminologie consecventa;
    - sa prezinte un glosar al termenilor folositi;
    - sa acopere in mod corespunzator aspectele complexe;
    - sa contina o descriere adecvata a metodelor folosite pentru studierea fiecarui aspect de mediu;
    - sa acopere fiecare aspect de mediu in mod proportional cu importanta sa;
    - sa demonstreze consultarea corespunzatoare a tuturor factorilor interesati;
    - sa includa luarea in considerare a variantelor la proiect;
    - sa prezinte programul de masuri pentru limitarea efectelor si pe cel de monitoring;
    - sa contina un rezumat fara caracter tehnic;
    - sa evidentieze modul in care se respecta cerintele altor reglementari.
    Lista de control pentru etapa de analiza, prezentata in tabel, constituie un suport pentru analiza gradului de conformitate a raportului la studiul de evaluare cu cerintele exprimate in indrumar si cu ceea ce este acceptat ca fiind o practica buna in procesul de evaluare a impactului asupra mediului. Atunci cand se spune despre un raport la studiul de evaluare ca este adecvat se are in vedere cat de complet si de potrivit este acest studiu din punct de vedere al procesului de decizie.
    Utilizatorul listei de control va analiza daca raportul la studiul de evaluare indeplineste doua obiective:
    - furnizeaza decidentilor toate informatiile necesare pentru luarea deciziei de emitere sau respingere a acordului de mediu;
    - permite comunicarea eficienta cu factorii consultati si cu publicul larg, astfel incat acestia sa poata face comentarii intr-un mod folositor cu privire la proiect si la efectele sale asupra mediului.
    Este important sa se arate ca lista de control pentru etapa de analiza nu constituie o verificare din punct de vedere tehnic sau stiintific a concluziilor raportului la studiul de evaluare, lucru ce nu poate fi facut decat de experti.

    3. Folosirea listei de control pentru etapa de analiza a raportului
    Prezenta lista de control va fi luata in considerare de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului atunci cand efectueaza analiza, pentru a vedea daca raportul la studiul de evaluare este corespunzator, adica daca problemele semnalate in etapa de definire a domeniului au fost tratate in totalitate si la gradul de extindere cerut.

    3.1. Introducere
    In acest capitol se prezinta doua seturi de instructiuni pentru folosirea listei de control:
    - primul, pentru a vedea daca informatiile prezentate in raportul la studiul de evaluare sunt adecvate pentru procesul de decizie sau mai trebuie completate;
    - al doilea, pentru a vedea daca sunt necesare cercetari viitoare sau daca exista aspecte care trebuie urmarite in continuare.
    Lista este organizata in 8 sectiuni:
    1. Descrierea proiectului
    2. Alternativele considerate
    3. Descrierea factorilor de mediu posibil afectati de proiect
    4. Descrierea posibilelor efecte semnificative ale proiectului, inclusiv a celor transfrontiera
    5. Descrierea masurilor de reducere a efectelor
    6. Rezumat fara caracter tehnic
    7. Calitatea prezentarii
    8. Apreciere generala a raportului la studiul de evaluare
    In cadrul fiecarei sectiuni exista un numar de intrebari, unele dintre ele fiind insotite de observatii care vin in sprijinul utilizatorului.

    3.2. Analiza calitatii raportului la studiul de evaluare
    Pasul 1
    Se va face o citire rapida si de ansamblu a raportului la studiul de evaluare pentru a se vedea cum este organizat si ce contine.
    Pasul 2
    Se parcurge lista de control pentru a se decide daca intrebarile sunt relevante pentru proiectul respectiv. Daca intrebarile sunt relevante, se scrie "DA" in coloana 2.
    Pasul 3
    Pentru fiecare intrebare identificata ca fiind relevanta se analizeaza in detaliu raportul la studiul de evaluare si se hotaraste daca informatiile specifice la care se refera intrebarea se regasesc in raport intr-un mod care sa fie suficient pentru decident. Dupa caz, se completeaza coloana 3 cu "adecvat" sau "neadecvat".
    Pentru a face aceasta apreciere utilizatorul listei de control va avea in vedere urmatoarele aspecte: daca exista unele omisiuni si, in caz afirmativ, daca omisiunile sunt vitale pentru procesul de decizie.
    Urmatorii factori pot fi luati in considerare atunci cand se apreciaza acest lucru:
    - marimea si complexitatea proiectului si sensibilitatea mediului receptor;
    - daca problemele de mediu ridicate de proiect sunt de importanta majora;
    - parerea publicului si a consultantilor, precum si existenta unor controverse.
    Pasul 4
    Daca raspunsul la intrebarea din lista de control, in coloana 3, este "neadecvat" se vor nota in coloana 4 natura informatiilor care se cer suplimentar si, eventual, sugestii despre sursa si modul de obtinere a acestor informatii.
    La sfarsitul fiecarei sectiuni a listei de control utilizatorul poate completa lista cu anumite tipuri de informatii neincluse initial, in cazul in care considera ca acestea sunt relevante pentru anumite caracteristici ale proiectului.

    3.3. Aprecierea mai detaliata a calitatii raportului la studiul de evaluare
    O astfel de apreciere poate fi necesara la compararea rapoartelor la studiile de evaluare a impactului, realizate pentru un numar mai mare de proiecte, in urmatoarele scopuri:
    - pentru a se vedea care dintre cerinte au fost indeplinite in mod satisfacator si care nu;
    - pentru a se vedea care a fost calitatea informatiilor in evaluarile de impact pentru anumite tipuri de proiecte;
    - pentru a se vedea cum a evoluat calitatea acestor informatii in timp;
    - etc.
    In acest caz se foloseste tot lista de control prezentata in tabelul de mai jos, iar pasii parcursi sunt identici cu cei prezentati la pct. 3.2, cu exceptia pasului 3, care se modifica in felul urmator.
    Pentru inscrierea aprecierii in coloana 3, in locul calificativelor "adecvat"/"neadecvat" utilizatorul va folosi un sistem de gradare, de exemplu:
    A: Informatii complete, fara lipsuri sau puncte slabe
    B: Informatii bune, cu foarte mici puncte slabe, care nu sunt importante pentru decident
    C: Informatii adecvate, cu unele lipsuri sau puncte slabe, care nu sunt vitale pentru procesul de decizie
    D: Informatii slabe, cu lipsuri sau puncte slabe, care pot influenta nefavorabil procesul de decizie, dar pot fi completate cu putin efort
    E: Informatii foarte slabe, cu mari lipsuri si puncte slabe, care pot intarzia procesul de decizie si necesita efort considerabil pentru a fi completate.
    Aprecierea poate fi completata cu un pas final pentru a formula o apreciere de ansamblu a raportului la studiul de evaluare a impactului. Pentru acest scop lista de control cuprinde o sectiune finala. Utilizatorul va da o nota pentru calitatea informatiilor din fiecare sectiune, iar pe baza acestora va calcula nota finala a intregului raport la studiul de evaluare.

    4. Luarea deciziei etapei de analiza
    In cazul in care exista cel putin un raspuns "neadecvat" in coloana 3, autoritatea competenta pentru protectia mediului solicita refacerea raportului la studiul de evaluare a impactului.
    Daca nu exista nici un raspuns "neadecvat", autoritatea competenta pentru protectia mediului, prin/cu consultarea colectivului de analiza tehnica, ia decizia de acceptare a raportului.

    TABEL*)

    *) Tabelul este reprodus in facsimil.

                                    LISTA
                     de control pentru etapa de analiza

 ______________________________________________________________________________
|  1.| DESCRIEREA PROIECTULUI                                                  |
|____|_________________________________________________________________________|
|Nr. | Intrebarea                             |Relevanta|Tratata |Ce informatii|
|crt.|                                        |         |adecvat?|suplimentare |
|    |                                        |         |        |sunt necesare|
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 0  |               1                        |   2     |    3   |      4      |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| Obiectivele si caracteristicile fizice ale proiectului                       |
|______________________________________________________________________________|
|  1.|Este explicata necesitatea obiectivelor |         |        |             |
|    |proiectului?                            |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|  2.|Este descris programul pentru           |         |        |             |
|    |implementarea proiectului, detaliind    |         |        |             |
|    |durata estimativa, datele de inceput si |         |        |             |
|    |de sfarsit ale constructiei,            |         |        |             |
|    |functionarii si dezafectarii? (aceasta  |         |        |             |
|    |trebuie sa includa fazele diferitelor   |         |        |             |
|    |activitati din cadrul fazelor principale|         |        |             |
|    |ale proiectului)                        |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|  3.|Sunt descrise toate componentele        |         |        |             |
|    |importante ale proiectului? (vezi Lista |         |        |             |
|    |de Activitati din Ghidul pentru etapa de|         |        |             |
|    |Definirea Domeniului)                   |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|  4.|Este identificata localizarea fiecarei  |         |        |             |
|    |parti din proiect folosind harti,       |         |        |             |
|    |planuri si diagrame?                    |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|  5.|Este descris amplasamentul proiectului? |         |        |             |
|    |(inclusiv cota terenului, cladiri,      |         |        |             |
|    |structuri, lucrari subterane, lucrari   |         |        |             |
|    |de coasta, instalatii de depozitare,    |         |        |             |
|    |ape, spatii verzi, coridoare de acces,  |         |        |             |
|    |granite)                                |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|  6.|Pentru lucrarile de tip liniar, sunt    |         |        |             |
|    |descrise traseul, aliniamentele         |         |        |             |
|    |orizontale si verticale, excavatiile si |         |        |             |
|    |lucrarile de terasament?                |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|  7.|Sunt descrise toate activitatile        |         |        |             |
|    |implicate in constructia proiectului?   |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|  8.|Sunt descrise toate activitatile        |         |        |             |
|    |implicate in functionarea proiectului?  |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|  9.|Sunt descrise toate activitatile        |         |        |             |
|    |implicate in dezafectarea proiectului?  |         |        |             |
|    |(ex. includerea, demontarea, demolarea, |         |        |             |
|    |degajarea, refacerea terenului,         |         |        |             |
|    |refolosirea amplasamentului etc.)       |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 10.|Sunt descrise orice alte servicii       |         |        |             |
|    |aditionale necesare proiectului?        |         |        |             |
|    |(ex. cai de acces, canalizare,          |         |        |             |
|    |depozitarea deseurilor, electricitate,  |         |        |             |
|    |telecomunicatii) sau dezvoltari         |         |        |             |
|    |(ex. drumuri, porturi, linii de inalta  |         |        |             |
|    |tensiune, conducte)                     |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 11.|Sunt identificate orice alte dezvoltari |         |        |             |
|    |ulterioare posibil sa apara ca urmare a |         |        |             |
|    |proiectului? (ex. noi locuinte, drumuri,|         |        |             |
|    |alimentari cu apa sau canalizare,       |         |        |             |
|    |extragerea agregatelor, alte lucrari de |         |        |             |
|    |infrastructura)                         |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 12.|Sunt identificate orice alte activitati |         |        |             |
|    |existente care vor fi modificate sau    |         |        |             |
|    |schimbate ca o consecinta a proiectului?|         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 13.|Sunt identificate orice alte dezvoltari |         |        |             |
|    |existente sau planificate cu care       |         |        |             |
|    |proiectul poate avea efecte cumulative? |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| Marimea proiectului                                                          |
|______________________________________________________________________________|
| 14.|Suprafata de teren ocupata de fiecare   |         |        |             |
|    |dintre componentele permanente ale      |         |        |             |
|    |proiectului este cuantificata si        |         |        |             |
|    |indicata pe o harta?                    |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 15.|Suprafata de teren ceruta temporar      |         |        |             |
|    |pentru constructie este cuantificata si |         |        |             |
|    |trasata pe harta?                       |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 16.|Sunt descrise refacerea starii initiale |         |        |             |
|    |si folosintele ulterioare ale terenului |         |        |             |
|    |ocupat temporar cu activitatile         |         |        |             |
|    |implicate de proiect?                   |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 17.|Este identificata marimea oricaror      |         |        |             |
|    |structuri sau altor lucrari dezvoltate  |         |        |             |
|    |ca parte a proiectului? (ex. suprafata  |         |        |             |
|    |si inaltimea constructiilor, marimea    |         |        |             |
|    |excavatiilor, suprafata sau inaltimea   |         |        |             |
|    |instalatiilor tehnice, inaltimea unor   |         |        |             |
|    |structuri cum ar fi taluzele, podurile, |         |        |             |
|    |cosurile de fum, debitul si adancimea   |         |        |             |
|    |apei)                                   |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 18.|Sunt descrise forma si aspectul oricaror|         |        |             |
|    |structuri sau altor lucrari dezvoltate  |         |        |             |
|    |ca parte a proiectului? (ex. tipul,     |         |        |             |
|    |finisajul si culoarea materialelor,     |         |        |             |
|    |arhitectura cladirilor si structurilor, |         |        |             |
|    |speciile de plante, suprafetele de teren|         |        |             |
|    |etc.)                                   |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 19.|Pentru proiectele de dezvoltare urbana  |         |        |             |
|    |sau altele similare, sunt descrise      |         |        |             |
|    |numarul precum si alte caracteristici   |         |        |             |
|    |ale noii populatii sau mediului de      |         |        |             |
|    |afaceri?                                |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 20.|Pentru proiectele ce presupun           |         |        |             |
|    |stramutarea populatiei sau afacerilor   |         |        |             |
|    |acesteia, este descris numarul sau alte |         |        |             |
|    |caracteristici ale populatiei           |         |        |             |
|    |stramutate?                             |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 21.|Pentru noile infrastructuri de transport|         |        |             |
|    |sau proiecte generatoare de trafic      |         |        |             |
|    |intens, sunt descrise tipul, volumul,   |         |        |             |
|    |distributia temporala si geografica a   |         |        |             |
|    |traficului generat sau diversificat ca  |         |        |             |
|    |o consecinta a proiectului?             |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| Procese de productie si resurse utilizate                                    |
|______________________________________________________________________________|
| 22.|Sunt descrise toate procesele implicate |         |        |             |
|    |in functionarea proiectului?            |         |        |             |
|    |(ex. procese de fabricatie, producerea  |         |        |             |
|    |de materii prime de baza, practici      |         |        |             |
|    |agricole si silvice, procese de         |         |        |             |
|    |extractie)                              |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 23.|Sunt descrise tipul si cantitatea de    |         |        |             |
|    |produse finite rezultate din proiect?   |         |        |             |
|    |(acestea pot fi produse primare sau     |         |        |             |
|    |fabricate, bunuri cum ar fi energia sau |         |        |             |
|    |apa, sau servicii cum ar fi locuinte,   |         |        |             |
|    |transport, comert, recreere, educatie,  |         |        |             |
|    |servicii ale municipalitatii (apa,      |         |        |             |
|    |gunoi etc.)                             |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 24.|Sunt discutate tipurile si cantitatile  |         |        |             |
|    |de materii prime si de energie necesare |         |        |             |
|    |pentru constructie si functionare?      |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 25.|Sunt discutate implicatiile extractiei  |         |        |             |
|    |de materii prime asupra mediului?       |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 26.|Este discutata eficienta folosirii      |         |        |             |
|    |energiei si materiilor prime?           |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 27.|A fost identificat si cuantificat orice |         |        |             |
|    |material periculos folosit, stocat,     |         |        |             |
|    |manevrat sau produs in cadrul           |         |        |             |
|    |proiectului?                            |         |        |             |
|    |- in timpul constructiei                |         |        |             |
|    |- in timpul functionarii                |         |        |             |
|    |- in timpul dezafectarii                |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 28.|A fost discutat transportul de materii  |         |        |             |
|    |prime si cresterea traficului implicat? |         |        |             |
|    |(inclusiv transportul auto, feroviar si |         |        |             |
|    |naval)                                  |         |        |             |
|    |- in timpul constructiei                |         |        |             |
|    |- in timpul functionarii                |         |        |             |
|    |- in timpul dezafectarii                |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 29.|Sunt discutate locurile de munca create |         |        |             |
|    |sau pierdute ca urmare a proiectului?   |         |        |             |
|    |- in timpul constructiei                |         |        |             |
|    |- in timpul functionarii                |         |        |             |
|    |- in timpul dezafectarii                |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 30.|Sunt estimate planurile de acces si     |         |        |             |
|    |cresterea traficului pentru transportul |         |        |             |
|    |muncitorilor si vizitatorilor?          |         |        |             |
|    |- in timpul constructiei                |         |        |             |
|    |- in timpul functionarii                |         |        |             |
|    |- in timpul dezafectarii                |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 31.|Este discutata cazarea si furnizarea de |         |        |             |
|    |servicii pentru angajatii temporari sau |         |        |             |
|    |permanenti ai proiectului? (intrebare   |         |        |             |
|    |relevanta pentru proiectele care        |         |        |             |
|    |necesita migrarea unei substantiale     |         |        |             |
|    |forte de munca in zona in perioada      |         |        |             |
|    |constructiei sau pe termen lung)        |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| Deseuri si emisii                                                            |
|______________________________________________________________________________|
| 32.|Sunt identificate tipurile si           |         |        |             |
|    |cantitatile de deseuri solide generate  |         |        |             |
|    |de proiect? (inclusiv deseuri provenite |         |        |             |
|    |din constructii si demolare, pierderi   |         |        |             |
|    |suplimentare, deseuri din procese       |         |        |             |
|    |tehnologice, produse secundare,         |         |        |             |
|    |plusproductie sau rebuturi, deseuri     |         |        |             |
|    |periculoase, deseuri menajere sau       |         |        |             |
|    |comerciale, deseuri provenite din       |         |        |             |
|    |curatarea amplasamentului, deseuri      |         |        |             |
|    |agricole sau forestiere, deseuri        |         |        |             |
|    |miniere, deseuri din dezafectare)       |         |        |             |
|    |- in timpul construirii                 |         |        |             |
|    |- in timpul functionarii                |         |        |             |
|    |- in timpul dezafectarii                |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 33.|Este discutata compozitia si toxicitatea|         |        |             |
|    |sau periculozitatea deseurilor solide   |         |        |             |
|    |produse de proiect?                     |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 34.|Sunt descrise metodele pentru           |         |        |             |
|    |colectarea, depozitarea, tratarea,      |         |        |             |
|    |transportul si depozitarea finala a     |         |        |             |
|    |acestor deseuri?                        |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 35.|Este discutat amplasamentul depozitarii |         |        |             |
|    |finale a tuturor deseurilor solide?     |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 36.|Sunt identificate tipurile si           |         |        |             |
|    |cantitatile de efluenti lichizi generate|         |        |             |
|    |de proiect? (inclusiv scurgerea si      |         |        |             |
|    |descarcarea, deseuri din procese        |         |        |             |
|    |tehnologice, ape de racire, ape uzate,  |         |        |             |
|    |ape uzate epurate)                      |         |        |             |
|    |- in timpul constructiei                |         |        |             |
|    |- in timpul functionarii                |         |        |             |
|    |- in timpul dezafectarii                |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 37.|Este discutata compozitia si toxicitatea|         |        |             |
|    |sau periculozitatea tuturor efluentilor |         |        |             |
|    |lichizi produsi de proiect?             |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 38.|Sunt descrise metodele pentru           |         |        |             |
|    |colectarea, depozitarea, tratarea,      |         |        |             |
|    |transportul si depozitarea finala a     |         |        |             |
|    |acestor efluenti lichizi?               |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 39.|Este discutat amplasamentul depozitarii |         |        |             |
|    |finale a tuturor efluentilor lichizi?   |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 40.|Sunt identificate tipul si cantitatile  |         |        |             |
|    |de emisii de poluanti gazosi si de      |         |        |             |
|    |pulberi generate de proiect? (inclusiv  |         |        |             |
|    |emisii din proces, emisii spontane,     |         |        |             |
|    |emisii din arderea combustibililor      |         |        |             |
|    |fosili din surse stationare si mobile,  |         |        |             |
|    |emisii din trafic, praf din materialele |         |        |             |
|    |manevrate, mirosuri)                    |         |        |             |
|    |- in timpul constructiei                |         |        |             |
|    |- in timpul functionarii                |         |        |             |
|    |- in timpul dezafectarii                |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 41.|Este discutata compozitia si toxicitatea|         |        |             |
|    |sau periculozitatea tuturor emisiilor   |         |        |             |
|    |in atmosfera produse de proiect?        |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 42.|Sunt descrise metodele de colectare,    |         |        |             |
|    |tratare si eliminare finala a acestor   |         |        |             |
|    |emisii?                                 |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 43.|Sunt identificate caracteristicile      |         |        |             |
|    |surselor de emisii in atmosfera precum  |         |        |             |
|    |si caracteristicile acestor eliminari?  |         |        |             |
|    |(ex. localizare, inaltimea cosului de   |         |        |             |
|    |evacuare, viteza si temperatura         |         |        |             |
|    |emisiei etc.)                           |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 44.|Este discutat potentialul de recuperare |         |        |             |
|    |a resurselor din deseuri si reziduuri?  |         |        |             |
|    |(inclusiv refolosirea, reciclarea sau   |         |        |             |
|    |recuperarea energiei din deseuri solide |         |        |             |
|    |sau efluenti lichizi)                   |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 45.|Sunt identificate si cuantificate toate |         |        |             |
|    |sursele de zgomot, caldura, lumina sau  |         |        |             |
|    |alta forma de radiatie electromagnetica |         |        |             |
|    |provenite din proiect? (inclusiv        |         |        |             |
|    |echipamente, procese, lucrari de        |         |        |             |
|    |constructii, trafic etc.)               |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 46.|Sunt discutate metodele de estimare a   |         |        |             |
|    |cantitatilor si compozitiei tuturor     |         |        |             |
|    |reziduurilor si emisiilor identificate  |         |        |             |
|    |(precum si eventualele dificultati)?    |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 47.|Este discutata incertitudinea legata    |         |        |             |
|    |de estimarile reziduurilor si emisiilor?|         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| Riscuri de accidente si pericole                                             |
|______________________________________________________________________________|
| 48.|Este discutat orice risc asociat cu     |         |        |             |
|    |proiectul?                              |         |        |             |
|    |- din manevrarea materialelor           |         |        |             |
|    |periculoase                             |         |        |             |
|    |- datorita focului, exploziilor         |         |        |             |
|    |- datorita accidentelor de trafic       |         |        |             |
|    |- avarii                                |         |        |             |
|    |- expunerea proiectului la dezastre     |         |        |             |
|    |naturale (cutremure, inundatii,         |         |        |             |
|    |alunecari de teren etc.)                |         |        |             |
|    |- posibilitatea existentei unui impact  |         |        |             |
|    |transfrontiera datorat riscului de      |         |        |             |
|    |accidente sau altui pericol?            |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 49.|Sunt descrise masurile de prevenire si  |         |        |             |
|    |modul de raspuns la accidente si        |         |        |             |
|    |evenimente nedorite? (masuri de         |         |        |             |
|    |prevenire, pregatire, planuri pentru    |         |        |             |
|    |orice incidente, planuri de urgenta     |         |        |             |
|    |etc.)                                   |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| Alte intrebari pentru descrierea proiectului                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 50.|Se vor inscrie intrebarile pe care      |         |        |             |
|    |autoritatea competenta pentru protectia |         |        |             |
|    |mediului le va considera necesare       |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|    | ....                                   |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|    | ........                               |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|    | ............                           |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|    | ................                       |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|

 ______________________________________________________________________________
|  2.| ALTERNATIVELE CONSIDERATE                                               |
|____|_________________________________________________________________________|
|Nr. | Intrebarea                             |Relevanta|Tratata |Ce informatii|
|crt.|                                        |         |adecvat?|suplimentare |
|    |                                        |         |        |sunt necesare|
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 0  |               1                        |   2     |    3   |      4      |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|  1.|Este descris procesul prin care a fost  |         |        |             |
|    |dezvoltat proiectul si sunt luate in    |         |        |             |
|    |considerare alternativele din timpul    |         |        |             |
|    |acestui proces? (vezi tipurile de       |         |        |             |
|    |variante din Ghidul pentru etapa de     |         |        |             |
|    |definire a domeniului)                  |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|  2.|Este descrisa starea existenta (in      |         |        |             |
|    |situatia fara proiect)?                 |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|  3.|Alternativele sunt realiste? Sunt ele   |         |        |             |
|    |alternative veritabile pentru proiect?  |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|  4.|Sunt explicate principalele motive ale  |         |        |             |
|    |alegerii proiectului propus, inclusiv   |         |        |             |
|    |toate motivele din punct de vedere al   |         |        |             |
|    |protectiei mediului?                    |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|  5.|Sunt comparate principalele efecte      |         |        |             |
|    |asupra mediului produse de proiect cu   |         |        |             |
|    |cele ale alternativelor studiate?       |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|

 ______________________________________________________________________________
|  3.| DESCRIEREA FACTORILOR DE MEDIU POSIBIL AFECTATI DE PROIECT              |
|____|_________________________________________________________________________|
|Nr. | Intrebarea                             |Relevanta|Tratata |Ce informatii|
|crt.|                                        |         |adecvat |suplimentare |
|    |                                        |         |        |sunt necesare|
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 0  |               1                        |   2     |    3   |      4      |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| Aspecte ale mediului                                                         |
|______________________________________________________________________________|
|  1.|Sunt descrise folosintele existente si  |         |        |             |
|    |imprejurimile terenului ce va fi ocupat |         |        |             |
|    |de proiect si este identificata         |         |        |             |
|    |populatia ce locuieste sau foloseste    |         |        |             |
|    |terenul? (inclusiv folosirea ca         |         |        |             |
|    |resedinte, spatii comerciale,           |         |        |             |
|    |industriale, de recreere si agrement,   |         |        |             |
|    |cladiri structuri sau alte              |         |        |             |
|    |intrebuintari)                          |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|  2.|Sunt descrise topografia, geologia,     |         |        |             |
|    |solul si imprejurimile terenului ce va  |         |        |             |
|    |fi ocupat de proiect?                   |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|  3.|Sunt descrise trasaturile semnificative |         |        |             |
|    |ale topografiei si geologiei arealului  |         |        |             |
|    |si sunt descrise starea si folosinta    |         |        |             |
|    |terenului? (inclusiv calitatea solului, |         |        |             |
|    |stabilitatea si eroziunea, folosinta    |         |        |             |
|    |agricola si calitatea suprafetei        |         |        |             |
|    |agricole)                               |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|  4.|Flora si fauna precum si habitatele de  |         |        |             |
|    |pe terenurile ce urmeaza a fi ocupate   |         |        |             |
|    |de proiect si imprejurimile acestuia,   |         |        |             |
|    |sunt descrise si ilustrate pe o harta   |         |        |             |
|    |corespunzatoare?                        |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|  5.|Sunt descrise populatiile speciilor si  |         |        |             |
|    |caracteristicile habitatelor care pot fi|         |        |             |
|    |afectate de proiect si sunt definite    |         |        |             |
|    |orice specii protejate sau desemnate    |         |        |             |
|    |a fi protejate?                         |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|  6.|Este descris factorul de mediu apa      |         |        |             |
|    |(inclusiv apele de suprafata curgatoare |         |        |             |
|    |si statatoare, apele subterane, delta,  |         |        |             |
|    |ape de coasta si marine), inclusiv      |         |        |             |
|    |scurgerea si drenajul? (intrebarea nu   |         |        |             |
|    |este relevanta daca factorul de mediu   |         |        |             |
|    |apa nu este afectat de proiect)         |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|  7.|Sunt descrise hidrologia, calitatea     |         |        |             |
|    |apei si folosinta oricarei surse de apa |         |        |             |
|    |care poate fi afectata de proiect?      |         |        |             |
|    |(inclusiv folosinta pentru alimentarea  |         |        |             |
|    |cu apa, piscicultura, pescuit, imbaiere,|         |        |             |
|    |agrement, navigatie, evacuarea          |         |        |             |
|    |efluentului)                            |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|  8.|Sunt descrise conditiile climatice si   |         |        |             |
|    |meteorologice locale precum si calitatea|         |        |             |
|    |aerului in arealul respectiv?           |         |        |             |
|    |(intrebarea nu este relevanta daca      |         |        |             |
|    |atmosfera nu va fi afectata de proiect) |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|  9.|Este descrisa situatia existenta privind|         |        |             |
|    |zgomotul? (intrebarea nu este relevanta |         |        |             |
|    |daca mediul acustic nu va fi afectat    |         |        |             |
|    |de proiect)                             |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 10.|Este descrisa situatia existenta privind|         |        |             |
|    |radiatiile de lumina, caldura si alte   |         |        |             |
|    |forme de radiatie electromagnetica      |         |        |             |
|    |(intrebarea nu este relevanta daca      |         |        |             |
|    |aceste caracteristici ale mediului nu   |         |        |             |
|    |vor fi afectate de proiect)             |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 11.|Sunt descrise bunurile materiale din    |         |        |             |
|    |arealul respectiv care pot fi afectate  |         |        |             |
|    |de proiect? (inclusiv cladiri, alte     |         |        |             |
|    |structuri, resurse minerale, resurse de |         |        |             |
|    |apa)                                    |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 12.|Sunt descrise toate amplasamentele sau  |         |        |             |
|    |caracteristicile siturilor arheologice, |         |        |             |
|    |istorice, arhitecturale sau cele de     |         |        |             |
|    |importanta culturala din zonele care pot|         |        |             |
|    |fi afectate de proiect, inclusiv orice  |         |        |             |
|    |alt sit protejat?                       |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 13.|Este descris peisajul natural sau urban |         |        |             |
|    |al arealului ce va fi afectat de        |         |        |             |
|    |proiect, inclusiv orice peisaj protejat?|         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 14.|Sunt descrise conditiile demografice,   |         |        |             |
|    |sociale si socio-economice din arealul  |         |        |             |
|    |respectiv (ex. gradul de ocupare a      |         |        |             |
|    |fortei de munca)?                       |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 15.|Sunt descrise toate modificarile        |         |        |             |
|    |ulterioare sub toate aspectele          |         |        |             |
|    |referitoare la mediu, care pot apare in |         |        |             |
|    |absenta proiectului?                    |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| Colectarea datelor si metodele de efectuare a investigarilor                 |
|______________________________________________________________________________|
| 16.|Marimea zonei investigata prin studiu a |         |        |             |
|    |fost definita suficient de cuprinzator, |         |        |             |
|    |astfel incat sa includa toate           |         |        |             |
|    |suprafetele posibil a fi afectate       |         |        |             |
|    |semnificativ de proiect?                |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 17.|Au fost contactate toate                |         |        |             |
|    |agentiile/autoritatile/institutiile     |         |        |             |
|    |locale si nationale relevante pentru    |         |        |             |
|    |culegerea datelor de baza privind       |         |        |             |
|    |mediul?                                 |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 18.|Sursele datelor si informatiilor asupra |         |        |             |
|    |mediului existent au fost indicate      |         |        |             |
|    |corect in referirile bibliografice?     |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 19.|Sunt descrise metodele folosite,        |         |        |             |
|    |dificultatile intampinate si            |         |        |             |
|    |incertitudinile cu privire la date,     |         |        |             |
|    |atunci cand s-au intreprins             |         |        |             |
|    |studii/cercetari pentru caracterizarea  |         |        |             |
|    |starii mediului in situatia fara        |         |        |             |
|    |proiect?                                |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 20.|Metodele folosite au fost               |         |        |             |
|    |corespunzatoare scopului urmarit?       |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 21.|Exista lipsuri importante cu privire la |         |        |             |
|    |datele care descriu starea existenta a  |         |        |             |
|    |mediului; sunt explicate mijloacele     |         |        |             |
|    |folosite in timpul evaluarii pentru a   |         |        |             |
|    |suplini aceste lipsuri?                 |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 22.|Daca au fost necesare investigatii      |         |        |             |
|    |pentru a descrie starea existenta a     |         |        |             |
|    |mediului, dar ele nu s-au putut efectua,|         |        |             |
|    |sunt explicate motivele si sunt indicate|         |        |             |
|    |propunerile pentru a intreprinde aceste |         |        |             |
|    |anchete la o etapa ulterioara?          |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| Alte intrebari pentru descrierea proiectului                                 |
|______________________________________________________________________________|
|    |Se vor inscrie intrebarile pe care      |         |        |             |
|    |autoritatea competenta pentru protectia |         |        |             |
|    |mediului le considera necesare          |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|    |Ex.:                                    |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|    |...............                         |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|    |...............                         |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|

 ______________________________________________________________________________
|  4.| DESCRIEREA POSIBILELOR EFECTE SEMNIFICATIVE ALE PROIECTULUI,            |
|    | INCLUSIV A CELOR TRANSFRONTIERA                                         |
|____|_________________________________________________________________________|
|Nr. | Intrebarea                             |Relevanta|Tratata |Ce informatii|
|crt.|                                        |         |adecvat |suplimentare |
|    |                                        |         |        |sunt necesare|
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 0  |               1                        |   2     |    3   |      4      |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| Domeniul efectelor                                                           |
|______________________________________________________________________________|
|  1.|Este descris procesul prin care s-a     |         |        |             |
|    |definit domeniul studiului de impact?   |         |        |             |
|    |(vezi Ghidul pentru definirea           |         |        |             |
|    |domeniului)                             |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|  2.|Este evident faptul ca definirea        |         |        |             |
|    |domeniului a fost abordata in mod       |         |        |             |
|    |sistematic?                             |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|  3.|Este evident ca s-a efectuat o          |         |        |             |
|    |consultare riguroasa la definirea       |         |        |             |
|    |domeniului?                             |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|  4.|Sunt prezentate comentariile si punctele|         |        |             |
|    |de vedere ale consultantilor?           |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| Prognoza efectelor directe                                                   |
|______________________________________________________________________________|
|  5.|Sunt descrise si sunt cuantificate,     |         |        |             |
|    |dupa caz, efectele primare directe      |         |        |             |
|    |asupra folosintelor, populatiei si      |         |        |             |
|    |proprietatii?                           |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|  6.|Sunt descrise si sunt cuantificate,     |         |        |             |
|    |dupa caz, efectele primare directe      |         |        |             |
|    |asupra aspectelor geologice si          |         |        |             |
|    |caracteristicilor solului?              |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|  7.|Sunt descrise si sunt cuantificate,     |         |        |             |
|    |dupa caz, efectele primare directe      |         |        |             |
|    |asupra florei si faunei precum si       |         |        |             |
|    |habitatelor?                            |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|  8.|Sunt descrise si sunt cuantificate, dupa|         |        |             |
|    |caz, efectele primare directe asupra    |         |        |             |
|    |hidrologiei si calitatii apei?          |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|  9.|Sunt descrise si sunt cuantificate, dupa|         |        |             |
|    |caz, efectele primare directe asupra    |         |        |             |
|    |folosirii mediului acvatic?             |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 10.|Sunt descrise si sunt cuantificate, dupa|         |        |             |
|    |caz, efectele primare directe asupra    |         |        |             |
|    |calitatii aerului si conditiilor        |         |        |             |
|    |climatice?                              |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 11.|Sunt descrise si sunt cuantificate, dupa|         |        |             |
|    |caz, efectele primare directe asupra    |         |        |             |
|    |mediului acustic (zgomot si vibratii)?  |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 12.|Sunt descrise si cuantificate, dupa caz,|         |        |             |
|    |efectele primare directe ale radiatiei  |         |        |             |
|    |termice, luminoase, si ale altor forme  |         |        |             |
|    |de radiatie electromagnetica?           |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 13.|Sunt descrise si cuantificate, dupa caz,|         |        |             |
|    |efectele primare directe asupra         |         |        |             |
|    |bunurilor materiale si epuizarea        |         |        |             |
|    |resurselor naturale neregenerabile      |         |        |             |
|    |(combustibili fosili, minereuri)?       |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 14.|Sunt descrise efectele primare directe  |         |        |             |
|    |asupra asezarilor sau peisajelor de     |         |        |             |
|    |importanta culturala?                   |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 15.|Sunt descrise si ilustrate, daca este   |         |        |             |
|    |cazul, efectele primare directe asupra  |         |        |             |
|    |calitatii peisajului natural si asupra  |         |        |             |
|    |punctelor cu priveliste deosebita?      |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 16.|Sunt descrise si cuantificate, dupa caz,|         |        |             |
|    |efectele primare directe asupra         |         |        |             |
|    |demografiei, conditiilor socio-economice|         |        |             |
|    |din zona?                               |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| Prognozarea efectelor secundare, temporare, pe termen scurt, permanente, pe  |
| termen lung, accidentale, indirecte si cumulative                            |
|______________________________________________________________________________|
| 17.|Sunt descrise si cuantificate, dupa caz,|         |        |             |
|    |efectele secundare cauzate de efectele  |         |        |             |
|    |primare asupra oricaror aspecte ale     |         |        |             |
|    |mediului? (ex. efecte asupra faunei,    |         |        |             |
|    |florei sau habitatelor cauzate de       |         |        |             |
|    |poluarea solului, aerului sau apei si   |         |        |             |
|    |de zgomot, efecte asupra folosintelor   |         |        |             |
|    |de apa cauzate de modificarile in       |         |        |             |
|    |hidrologia sau calitatea apei, efecte   |         |        |             |
|    |asupra vestigiilor arheologice cauzate  |         |        |             |
|    |de desecarea solului)                   |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 18.|Sunt descrise efectele temporare/pe     |         |        |             |
|    |termen scurt produse in timpul          |         |        |             |
|    |constructiei sau in timpul unor faze    |         |        |             |
|    |limitate ale functionarii proiectului   |         |        |             |
|    |sau in timpul dezafectarii?             |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 19.|Sunt descrise efectele permanente asupra|         |        |             |
|    |mediului cauzate de constructia,        |         |        |             |
|    |functionarea sau dezafectarea           |         |        |             |
|    |proiectului?                            |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 20.|Sunt descrise efectele pe termen lung   |         |        |             |
|    |asupra mediului provocate de            |         |        |             |
|    |functionarea proiectului pe durata de   |         |        |             |
|    |viata sau provocate de cresterea        |         |        |             |
|    |gradului de poluare asupra mediului in  |         |        |             |
|    |zona studiata?                          |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 21.|Sunt descrise si cuantificate, dupa caz,|         |        |             |
|    |efectele care pot aparea din accidente, |         |        |             |
|    |evenimente neobisnuite sau expunerea    |         |        |             |
|    |proiectului la dezastre naturale sau    |         |        |             |
|    |antropice?                              |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 22.|Sunt descrise efectele asupra mediului  |         |        |             |
|    |provocate de activitatile auxiliare?    |         |        |             |
|    |(activitatile auxiliare fac parte din   |         |        |             |
|    |proiect dar in mod obisnuit sunt        |         |        |             |
|    |localizate la distanta fata de proiectul|         |        |             |
|    |principal; ex. constructia rutelor de   |         |        |             |
|    |acces si infrastructurii, traficul,     |         |        |             |
|    |extragerea agregatelor sau materiei     |         |        |             |
|    |prime, generarea si alimentarea cu      |         |        |             |
|    |energie electrica, depozitarea          |         |        |             |
|    |efluentilor si deseurilor)              |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 23.|Sunt descrise efectele indirecte asupra |         |        |             |
|    |mediului provocate de dezvoltarea       |         |        |             |
|    |fireasca a zonei? (dezvoltare fireasca  |         |        |             |
|    |inseamna proiecte suplimentare, care nu |         |        |             |
|    |fac parte din proiectul principal,      |         |        |             |
|    |stimulate sa apara prin implementarea   |         |        |             |
|    |proiectului; ex. pentru furnizarea de   |         |        |             |
|    |marfuri noi sau servicii necesare       |         |        |             |
|    |proiectului, gazduirea noii populatii   |         |        |             |
|    |sau afaceri stimulate de proiect)       |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 24.|Sunt descrise efectele asupra mediului  |         |        |             |
|    |produse de proiect care se cumuleaza cu |         |        |             |
|    |cele ale altor proiecte existente sau   |         |        |             |
|    |planificate in zona?                    |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 25.|Sunt identificate in mod corespunzator  |         |        |             |
|    |extinderea geografica, durata,          |         |        |             |
|    |frecventa, reversibilitatea si          |         |        |             |
|    |probabilitatea aparitiei fiecarui efect?|         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| Prognozarea efectelor asupra sanatatii populatiei si aspecte ale dezvoltarii |
| durabile                                                                     |
|______________________________________________________________________________|
| 26.|Sunt descrise si cuantificate, dupa caz,|         |        |             |
|    |efectele primare si secundare asupra    |         |        |             |
|    |sanatatii si bunastarii populatiei?     |         |        |             |
|    |(ex. efecte asupra sanatatii provocate  |         |        |             |
|    |de emiterea de substante toxice in      |         |        |             |
|    |mediu, riscuri asupra sanatatii         |         |        |             |
|    |provenind din pericole majore asociate  |         |        |             |
|    |cu proiectul, efecte cauzate prin       |         |        |             |
|    |schimbarea vectorilor boala, schimbari  |         |        |             |
|    |in conditiile de viata, efecte asupra   |         |        |             |
|    |grupurilor vulnerabile)                 |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 27.|Este discutat, dupa caz, impactul asupra|         |        |             |
|    |problemelor cum ar fi biodiversitatea,  |         |        |             |
|    |schimbari climatice globale si          |         |        |             |
|    |dezvoltarea durabila?                   |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| Evaluarea importantei efectelor                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 28.|Semnificatia sau importanta fiecaruia   |         |        |             |
|    |dintre efectele prognozate este         |         |        |             |
|    |discutata in raport cu conformarea la   |         |        |             |
|    |cerintele legale si cu numarul,         |         |        |             |
|    |importanta si sensibilitatea populatiei,|         |        |             |
|    |resurselor sau altor receptori afectati?|         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 29.|Evaluarea efectelor s-a realizat prin   |         |        |             |
|    |compararea cu cerintele standardelor si |         |        |             |
|    |normativelor nationale sau/si ale       |         |        |             |
|    |recomandarilor internationale?          |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 30.|Efectele pozitive asupra mediului sunt  |         |        |             |
|    |descrise la fel de bine ca si cele      |         |        |             |
|    |negative?                               |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 31.|Este explicata clar importanta fiecarui |         |        |             |
|    |efect?                                  |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| Metode de evaluare a impactului                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 32.|Sunt descrise metodele folosite pentru  |         |        |             |
|    |prevederea efectelor si sunt discutate  |         |        |             |
|    |in totalitate motivele pentru alegerea  |         |        |             |
|    |lor, dificultatile intampinate si       |         |        |             |
|    |incertitudinile asupra rezultatelor     |         |        |             |
|    |obtinute?                               |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 33.|Daca exista incertitudine in ce priveste|         |        |             |
|    |detaliile precise ale proiectului si    |         |        |             |
|    |impactul sau asupra mediului, sunt      |         |        |             |
|    |descrise prognozele pentru cea mai      |         |        |             |
|    |nefavorabila situatie?                  |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 34.|Daca au fost dificultati in prelucrarea |         |        |             |
|    |datelor necesare in prognozarea si      |         |        |             |
|    |evaluarea efectelor, sunt discutate     |         |        |             |
|    |aceste dificultati si implicatiile lor  |         |        |             |
|    |asupra rezultatelor?                    |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 35.|Este descrisa clar baza de evaluare a   |         |        |             |
|    |semnificatiei si importantei impactului?|         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 36.|Este descris impactul rezidual (ramas   |         |        |             |
|    |dupa ce s-au intreprins toate masurile  |         |        |             |
|    |de limitare a efectelor)?               |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 37.|Nivelul de tratare al fiecarui efect    |         |        |             |
|    |este corespunzator importantei sale     |         |        |             |
|    |pentru luarea deciziei de emitere a     |         |        |             |
|    |acordului de mediu? Comentariile din    |         |        |             |
|    |studiu sunt focalizate pe problemele    |         |        |             |
|    |cheie si sunt evitate informatiile      |         |        |             |
|    |irelevante sau inutile?                 |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 38.|S-a acordat o atentie corespunzatoare   |         |        |             |
|    |celor mai severe efecte negative ale    |         |        |             |
|    |proiectului si mai putina atentie       |         |        |             |
|    |efectelor mai putin importante?         |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| Alte intrebari relevante in descrierea efectelor                             |
|______________________________________________________________________________|
|    |Se completeaza de catre autoritatea     |         |        |             |
|    |competenta pentru protectia mediului cu |         |        |             |
|    |intrebarile necesare                    |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|    |Ex.: este descris, dupa caz, posibilul  |         |        |             |
|    |impact transfrontiera al proiectului?   |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|    | ...........                            |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|    | ..................                     |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|

 ______________________________________________________________________________
| 5. DESCRIEREA MASURILOR DE REDUCERE A EFECTELOR                              |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. | Intrebarea                             |Relevanta|Adresata|Ce informatii|
|crt.|                                        |         |adecvat |suplimentare |
|    |                                        |         |        |sunt necesare|
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 0  |               1                        |   2     |    3   |      4      |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|  1.|Este discutata posibilitatea reducerii  |         |        |             |
|    |efectelor adverse semnificative asupra  |         |        |             |
|    |oricarei componente a mediului?         |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|  2.|Sunt descrise clar toate masurile pe    |         |        |             |
|    |care titularul propune sa le            |         |        |             |
|    |implementeze pentru a reduce efectele   |         |        |             |
|    |adverse si sunt explicate clar efectele |         |        |             |
|    |acestor masuri asupra marimii si        |         |        |             |
|    |semnificatiei impactului?               |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|  3.|Daca efectul masurilor de reducere      |         |        |             |
|    |asupra marimii si semnificatiei         |         |        |             |
|    |impactului este incert, este explicat   |         |        |             |
|    |acest lucru?                            |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|  4.|Este clar faptul ca titularul s-a       |         |        |             |
|    |angajat sa implementeze masurile de     |         |        |             |
|    |reducere propuse sau, dimpotriva, este  |         |        |             |
|    |clar ca aceste masuri de reducere sunt  |         |        |             |
|    |doar sugestii si recomandari?           |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|  5.|Sunt explicate motivele titularului     |         |        |             |
|    |pentru alegerea masurilor de reducere   |         |        |             |
|    |propuse?                                |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|  6.|Sunt definite clar responsabilitatile   |         |        |             |
|    |pentru implementarea acestor masuri,    |         |        |             |
|    |inclusiv fondurile necesare?            |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|  7.|Acolo unde nu se pot aplica masurile de |         |        |             |
|    |reducere a efectelor negative           |         |        |             |
|    |semnificative sau daca titularul nu a   |         |        |             |
|    |propus nici un fel de reducere, este    |         |        |             |
|    |explicat clar acest lucru?              |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|  8.|Este evident faptul ca echipa de        |         |        |             |
|    |evaluare a impactului si titularul      |         |        |             |
|    |proiectului au luat in considerare toate|         |        |             |
|    |variantele posibile de evitare, reducere|         |        |             |
|    |sau compensare a impactului inclusiv    |         |        |             |
|    |prin variante de amplasamente, variante |         |        |             |
|    |de proiectare, metode si procese,       |         |        |             |
|    |epurarea efluentilor finali, schimbari  |         |        |             |
|    |in planurile de implementare si         |         |        |             |
|    |practicile manageriale etc.?            |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|  9.|Sunt propuse aranjamentele pentru       |         |        |             |
|    |monitorizarea si managementul impactului|         |        |             |
|    |rezidual?                               |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 10.|Sunt descrise toate efectele negative   |         |        |             |
|    |ale masurilor de reducere propuse?      |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| Alte intrebari                                                               |
|______________________________________________________________________________|
|    |Se completeaza de catre autoritatea     |         |        |             |
|    |competenta pentru protectia             |         |        |             |
|    |mediului ..............                 |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|    |...............                         |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|    |...............                         |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|    |................                        |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|    |..................                      |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|

 ______________________________________________________________________________
| 6. REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC                                              |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. | Intrebarea                             |Relevanta|Adresata|Ce informatii|
|crt.|                                        |         |adecvat |suplimentare |
|    |                                        |         |        |sunt necesare|
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 0  |               1                        |   2     |    3   |      4      |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|  1.|Studiul de impact include un rezumat    |         |        |             |
|    |fara caracter tehnic?                   |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|  2.|Rezumatul furnizeaza o descriere concisa|         |        |             |
|    |dar comprehensiva a proiectului, a      |         |        |             |
|    |mediului, a efectelor proiectului asupra|         |        |             |
|    |mediului si a propunerilor de reducere  |         |        |             |
|    |ale acestora?                           |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|  3.|Rezumatul subliniaza orice incertitudini|         |        |             |
|    |semnificative despre proiect si efectele|         |        |             |
|    |sale asupra mediului?                   |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|  4.|Rezumatul se refera la procesul de      |         |        |             |
|    |reglementare pentru proiect si la rolul |         |        |             |
|    |evaluarii impactului in acest proces?   |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|  5.|Rezumatul include prezentarea generala a|         |        |             |
|    |modului de abordare in evaluarea        |         |        |             |
|    |impactului?                             |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|  6.|Rezumatul este scris intr-un limbaj fara|         |        |             |
|    |caracter tehnic, evitandu-se termenii   |         |        |             |
|    |tehnici, datele detaliate si            |         |        |             |
|    |prezentarile cu caracter stiintific?    |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|  7.|Poate fi usor de inteles pentru public? |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|

 ______________________________________________________________________________
| 7. CALITATEA PREZENTARII                                                     |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. | Intrebarea                             |Relevanta|Adresata|Ce informatii|
|crt.|                                        |         |adecvat |suplimentare |
|    |                                        |         |        |sunt necesare|
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 0  |               1                        |   2     |    3   |      4      |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|  1.|Studiul de impact/evaluarea impactului  |         |        |             |
|    |asupra mediului se prezinta in unul sau |         |        |             |
|    |mai multe documente clar definite?      |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|  2.|Documentul(e) este organizat logic si   |         |        |             |
|    |este structurat clar astfel incat       |         |        |             |
|    |cititorul sa poata localiza informatia  |         |        |             |
|    |cu usurinta?                            |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|  3.|Exista o tabla de continut (cuprins) la |         |        |             |
|    |inceputul fiecarui document(e)?         |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|  4.|Exista o descriere clara a procesului de|         |        |             |
|    |evaluare urmat?                         |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|  5.|Prezentarea este comprehensiva dar      |         |        |             |
|    |concisa, evitandu-se datele si          |         |        |             |
|    |informatiile irelevante?                |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|  6.|Prezentarea face uz efectiv de tabele,  |         |        |             |
|    |figuri, harti, fotografii si alte tipuri|         |        |             |
|    |de materiale grafice?                   |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|  7.|Prezentarea foloseste anexe pentru a    |         |        |             |
|    |prezenta in detaliu datele care nu sunt |         |        |             |
|    |esentiale in intelegerea textului       |         |        |             |
|    |principal?                              |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|  8.|Analizele si concluziile sunt sustinute |         |        |             |
|    |adecvat cu date si dovezi?              |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
|  9.|Sursele datelor sunt mentionate corect? |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 10.|Este folosita o terminologie adecvata pe|         |        |             |
|    |tot parcursul documentului?             |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 11.|Raportul este un document unitar?       |         |        |             |
|    |De la o sectiune la alta, se fac        |         |        |             |
|    |trimiteri utile pentru cel care citeste?|         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| 12.|Prezentarea este corecta in mod         |         |        |             |
|    |demonstrabil si, pe cat posibil,        |         |        |             |
|    |impartiala si obiectiva?                |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|

 ______________________________________________________________________________
|  8.| APRECIERE GENERALA A RAPORTULUI LA     |         |        |             |
|    | STUDIUL DE EVALUARE                    |         |        |             |
|____|________________________________________|_________|________|_____________|
| Daca autoritatea competenta pentru protectia mediului doreste sa utilizeze   |
| prezenta lista de control pentru a face o apreciere generala asupra calitatii|
| raportului la studiul de evaluare, acest lucru se poate aduce la indeplinire |
| folosind tabelul de mai jos.                                                 |
|______________________________________________________________________________|
|    |       Subiectul analizat                     | Gradul de   | Comentarii |
|    |                                              | indeplinire |            |
|____|______________________________________________|_____________|____________|
|  1.|Descrierea proiectului                        |             |            |
|____|______________________________________________|_____________|____________|
|  2.|Alternativele la proiect                      |             |            |
|____|______________________________________________|_____________|____________|
|  3.|Descrierea mediului potential afectat de      |             |            |
|    |proiect                                       |             |            |
|____|______________________________________________|_____________|____________|
|  4.|Descrierea potentialelor efecte semnificative |             |            |
|    |ale proiectului                               |             |            |
|____|______________________________________________|_____________|____________|
|  5.|Descrierea masurilor de limitare a efectelor  |             |            |
|____|______________________________________________|_____________|____________|
|  6.|Rezumat, fara caracter tehnic                 |             |            |
|____|______________________________________________|_____________|____________|
|  7.|Calitatea prezentarii                         |             |            |
|____|______________________________________________|_____________|____________|
| Evaluare generala: ............                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Comentarii: ...................                                              |
| ...............................                                              |
| ...............................                                              |
|______________________________________________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 863/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 863 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu