E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 860 din 26 septembrie 2002

pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu

ACT EMIS DE: MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 52 din 30 ianuarie 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, aprobata si modificata prin Legea nr. 645/2002,
    in baza prevederilor art. 18 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, cu modificarile ulterioare,

    ministrul apelor si protectiei mediului emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedura de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului, prin intermediul compartimentelor specializate, aduc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, prin Directia management si resurse umane, cu sprijinul directiilor de specialitate, asigura instruirea personalului din cadrul autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului in scopul aplicarii prevederilor prezentului ordin.
    Art. 4
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice prevedere contrara din cuprinsul Ordinului ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 125/1996 pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activitatilor economice si sociale cu impact asupra mediului inconjurator.
    Art. 5
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                    Ministrul apelor si protectiei mediului,
                                Petru Lificiu

    ANEXA 1

                                  PROCEDURA
de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu

    CAP. 1
    Prevederi generale

    SECTIUNEA 1
    Cadrul legal al procedurii

    Art. 1
    Obiectul prezentei proceduri il constituie reglementarea conditiilor de solicitare si de obtinere a acordurilor de mediu pentru proiectele cu impact semnificativ asupra mediului inconjurator.
    Art. 2
    (1) Procedura de emitere a acordurilor de mediu este condusa de autoritatile publice pentru protectia mediului, in conformitate cu prevederile cap. II sectiunea 1 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Conditiile si procedura de autorizare de mediu trebuie sa asigure o abordare integrata eficient prin informarea si participarea tuturor autoritatilor implicate. In acest scop autoritatile implicate sunt informate si consultate in cadrul unui colectiv de analiza tehnica, conform prevederilor prezentei proceduri.
    (3) Colectivul de analiza tehnica include obligatoriu reprezentanti ai: administratiei publice locale, inspectoratului de sanatate publica, inspectoratului teritorial de protectie a muncii, Administratiei Nationale "Apele Romane", brigazii/grupului de pompieri militari si, dupa caz, reprezentanti ai structurilor responsabile pentru: furnizarea de utilitati si servicii publice, parcuri si gradini publice, arhitectura, situri arheologice si monumente istorice, arii protejate si monumente ale naturii etc.
    Art. 3
    Definitiile unor termeni specifici utilizati in prezenta procedura sunt cele prevazute in Legea nr. 137/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, aprobata si modificata prin Legea nr. 645/2002, si in Conventia privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu, semnata la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificata prin Legea nr. 86/2000.

    SECTIUNEA a 2-a
    Aplicabilitate si competente de emitere a acordurilor de mediu

    Art. 4
    (1) Competentele de emitere a acordurilor de mediu si a acordurilor integrate de mediu, care revin autoritatilor publice centrale si teritoriale (regionale si locale) pentru protectia mediului, sunt precizate in anexele nr. I.1 si I.2 la prezenta procedura.
    (2) Pentru proiectele, activitatile si/sau instalatiile aflate in competenta de reglementare a autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, aceasta poate solicita sau delega autoritatea publica teritoriala pentru protectia mediului pe raza careia se afla amplasamentul, dupa caz, sa participe sau sa preia rezolvarea anumitor etape din procedura.
    Art. 5
    (1) Solicitarea acordului de mediu este obligatorie pentru proiecte de investitii noi si modificarea substantiala a celor existente, inclusiv pentru proiectele de dezafectare, aferente activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului, stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 918/2002 privind procedura-cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri si prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 645/2002.
    (2) Pentru proiectele de activitati care se supun evaluarii impactului asupra mediului autoritatile publice pentru protectia mediului emit, dupa caz, acord de mediu sau acord integrat de mediu.
    (3) Pentru proiectele de investitii aferente activitatilor care nu sunt supuse evaluarii impactului asupra mediului autoritatile publice pentru protectia mediului aplica proceduri simplificate de avizare de mediu in vederea obtinerii acordului unic.
    (4) Pentru proiectele mentionate la alin. (3) se emite doar autorizatie de mediu, cu exceptia activitatilor de import-export aflate sub incidenta unor conventii internationale la care Romania este parte, precizate ca atare in procedurile specifice.
    Art. 6
    (1) Taxele incasate de autoritatile publice pentru protectia mediului pentru emiterea acordurilor de mediu sunt cele mentionate la art. 4 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 918/2002 si se achita la Trezoreria statului in contul Fondului pentru mediu.
    (2) Cuantumul tarifelor se stabileste prin prezenta procedura, conform anexei nr. V, si se actualizeaza anual prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. Tarifele se achita la sediul autoritatii publice pentru protectia mediului emitente. In situatiile mentionate la art. 4 alin. (2) tarifele se incaseaza de autoritatea publica pentru protectia mediului implicata, pe fiecare faza de procedura.
    (3) Tarifele de autorizare se achita in avans, integral sau pe etape de procedura, atunci cand acestea sunt determinate cu certitudine. Pentru proiectele supuse etapei de incadrare tarifele corespunzatoare etapelor de definire a domeniului sau de analiza a calitatii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului nu se percep inainte de incadrarea proiectului. La solicitarea titularului autoritatile publice competente pentru protectia mediului pot acorda consultatii de specialitate, contra platii tarifului aferent. Taxa pentru emiterea acordului de mediu se achita inainte de eliberarea acestuia, dar nu inainte de parcurgerea etapei de incadrare a proiectului.

    SECTIUNEA a 3-a
    Clasificarea dupa impactul asupra mediului

    Art. 7
    (1) Activitatile si/sau instalatiile cu impact asupra mediului, precum si proiectele de investitii noi sau modificarea celor existente, inclusiv pentru proiecte de dezafectare, aferente unor astfel de activitati si/sau instalatii, sunt incadrate dupa impactul acestora asupra mediului, dupa cum urmeaza:
    a) activitati cu impact nesemnificativ - sunt avute in vedere activitati rezidentiale, din gospodarii individuale sau dependinte ale acestora, destinate exclusiv satisfacerii necesitatilor locuintei si/sau gospodariei proprii si care nu sunt amplasate in zone cu regim special de protectie, precum si acele activitati pentru care, conform prevederilor legale in vigoare privind autorizarea prin Biroul unic, nu se emit autorizatii de mediu. Pentru acest tip de activitati, inclusiv proiecte de investitii noi si modificarea celor existente aferente acestora, nu se emite acord de mediu;
    b) activitati cu impact redus asupra mediului - sunt considerate cu impact redus asupra mediului activitatile mentionate in anexa nr. I.2 si pentru care in urma parcurgerii etapei de incadrare s-a stabilit ca nu se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, precum si alte activitati supuse prevederilor legale in vigoare privind autorizarea prin Biroul unic, care nu sunt supuse procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Pentru aceste activitati se emit doar autorizatii de mediu, iar proiectele aferente acestor activitati, care vizeaza investitii noi sau modificarea celor existente, inclusiv prin dezafectarea acestora, sunt supuse unei proceduri simplificate de avizare de mediu pentru obtinerea acordului unic;
    c) activitati si/sau instalatii cu impact semnificativ asupra mediului - sunt considerate cu impact semnificativ asupra mediului activitatile astfel mentionate in anexa nr. I.1, precum si cele mentionate in anexa nr. I.2, care in urma parcurgerii etapei de incadrare se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Pentru proiectele de investitii noi sau modificarea substantiala a celor existente, inclusiv pentru proiectele de dezafectare, aferente acestor activitati, se emit acorduri de mediu sau, dupa caz, acorduri integrate de mediu. Documentatia depusa pentru obtinerea acordului de mediu va sta la baza emiterii autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu, inainte de punerea in functiune a obiectivului.
    (2) Anexa nr. I.1 contine lista proiectelor de activitati si/sau instalatii supuse obligatoriu evaluarii impactului asupra mediului, rezultata din coroborarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 918/2002 cu anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 645/2002, si cu anexa nr. I la Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001.
    (3) Anexa nr. I.2 contine lista proiectelor de activitati supuse etapei de incadrare in vederea stabilirii necesitatii evaluarii impactului asupra mediului, rezultata din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 918/2002, din care au fost excluse activitatile si instalatiile mentionate in anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 645/2002, si in anexa nr. I la conventia ratificata prin Legea nr. 22/2001.
    Art. 8
    Prevederile art. 7 si 9 se afiseaza la loc vizibil la sediul autoritatii publice pentru protectia mediului. Personalul competent poate acorda, la cererea titularului de proiect si contra platii tarifului pentru aceasta etapa de procedura, consultatii pentru incadrarea si completarea corecta a solicitarii.

    SECTIUNEA a 4-a
    Depunerea solicitarii si evaluarea initiala a acesteia

    Art. 9
    (1) Toate solicitarile de acorduri de mediu, insotite de fisa tehnica privind conditiile de protectie a mediului (anexa la certificatul de urbanism, conform prevederilor legislatiei in vigoare privind autorizarea lucrarilor de constructii), necesara pentru obtinerea acordului unic, se depun la autoritatea publica pentru protectia mediului pe raza careia se afla amplasamentul ales al proiectului.
    (2) Solicitarile de acord de mediu pentru proiecte care pot avea un efect semnificativ asupra mediului altui stat, depuse la autoritati publice teritoriale pentru protectia mediului, sunt aduse de acestea, in termen de 10 zile de la primire, la cunostinta autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, care indruma si coordoneaza procedura de emitere a acordului de mediu pentru aceste proiecte. Aceasta prevedere se aplica:
    a) obligatoriu tuturor proiectelor prevazute in anexa nr. I.1, cu specificarea "Activitati/instalatii mentionate in anexa nr. I la Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001"; precum si
    b) tuturor proiectelor supuse procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, in legatura cu care autoritatea publica competenta pentru protectia mediului stabileste ca pot afecta mediul unui alt stat prin natura, dimensiunea sau localizarea lor.
    (3) Solicitarile de acord de mediu pentru proiecte aflate in competenta autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, insotite de punctul de vedere privind organizarea procedurii, formulat de autoritatea publica teritoriala pentru protectia mediului la care au fost depuse, se inainteaza autoritatii publice centrale pentru protectia mediului in termen de 5 zile de la primirea acestora.
    Art. 10
    (1) Pe baza solicitarii formulate prin cerere-tip, insotita de fisa tehnica privind conditiile de protectie a mediului (anexa la certificatul de urbanism, conform prevederilor legislatiei in vigoare privind autorizarea lucrarilor de constructii), necesara pentru obtinerea acordului unic (eliberat de Comisia pentru Acord Unic - CAU), conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 453/2001, si inaintata de catre solicitant, autoritatea publica competenta pentru protectia mediului stabileste, in functie de impactul asupra mediului al proiectului supus autorizarii, una dintre urmatoarele alternative de continuare a procedurii, dupa caz:
    a) clasarea cererii ca notificare pentru proiectele de investitii noi si modificarea celor existente aferente unor activitati cu impact nesemnificativ asupra mediului si aplicarea stampilei tip A care poarta inscriptia: "Se supune CAU. Nu face obiectul procedurii de mediu." pe fisa tehnica;
    b) aplicarea unei proceduri simplificate de avizare pentru proiectele sau activitatile cu impact redus asupra mediului si stampilarea fisei tehnice cu stampila B care poarta inscriptia: "Se supune CAU. Face obiectul procedurii de mediu fara acord de mediu.";
    c) aplicarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului in vederea emiterii acordului sau acordului integrat de mediu, denumita in continuare procedura completa de autorizare de mediu, pentru proiectele aferente activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului, si stampilarea fisei tehnice cu stampila tip B care poarta inscriptia: "Se supune CAU. Face obiectul procedurii de mediu cu acord/acord integrat de mediu".
    (2) Stampilele tip A si B vor fi comandate de fiecare autoritate publica pentru protectia mediului, conform modelelor si dimensiunilor prevazute in anexa nr. II.1.
    Art. 11
    (1) Aplicarea stampilei tip A pe fisa tehnica pentru proiecte cu impact nesemnificativ asupra mediului se face numai dupa verificarea solicitarii si dupa localizarea amplasamentului in planul de urbanism corespunzator si in raport cu pozitia fata de: arii protejate sau zone-tampon, monumente ale naturii sau arheologice, zone cu restrictii de construit. In situatia in care pozitia amplasamentului in raport cu obiectivele mentionate indica un impact potential al obiectivului asupra mediului si/sau determina aplicarea unor prevederi legale specifice, solicitarea va fi supusa, dupa caz, procedurii simplificate sau complete de autorizare de mediu.
    (2) Toate proiectele amplasate in reteaua ecologica NATURA 2000 se supun evaluarii impactului asupra mediului, urmand etapele prezentei proceduri, completata cu instructiunile specifice aprobate prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului in termen de 120 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei proceduri.
    (3) Transmiterea catre solicitant a fisei tehnice pe care s-a aplicat stampila tip A se face in termen de 5 zile de la primirea solicitarii.
    Art. 12
    (1) Cererea insotita de fisa tehnica prevazuta la art. 10, completata cu datele de identificare a amplasamentului si activitatilor aferente, va fi prezentata de catre solicitant reprezentantului autoritatii publice competente pentru protectia mediului, care va completa pe cerere:
    a) incadrarea obiectivului in functie de impactul asupra mediului conform prevederilor art. 7;
    b) tipul de procedura si, dupa caz, etapele procedurale specifice;
    c) documente necesare autorizarii, dupa caz.
    (2) Pe baza incadrarii activitatii, mentionata la alin. (1) lit. a), titularul achita la sediul autoritatii publice competente pentru protectia mediului contravaloarea tarifului corespunzator si depune urmatoarele documente, dupa caz:
    a) memoriu de prezentare a proiectului, continand descrierea acestuia si informatii din care sa rezulte date privind impactul asupra mediului, conform modelului prezentat in anexa nr. II.2;
    b) documente doveditoare privind informatiile declarate in cerere si/sau in fisa tehnica;
    c) dovada de plata a tarifului.
    (3) Reprezentantul autoritatii publice pentru protectia mediului verifica daca au fost depuse toate documentele prevazute la alin. (2) si daca proiectul este corect incadrat in categoria activitatilor cu impact redus sau semnificativ asupra mediului.
    (4) Nu se primesc solicitari care nu contin anexate toate documentele specificate la alin. (2).

    CAP. 2

    SECTIUNEA 1
    Etapa de incadrare a proiectului in procedura de evaluare a impactului asupra mediului

    Art. 13
    In termen de 20 de zile de la primirea solicitarii pentru proiecte aferente activitatilor cu impact redus sau semnificativ asupra mediului, autoritatea publica pentru protectia mediului va realiza urmatoarele etape din procedura:
    a) verifica daca proiectul este prevazut in anexa nr. I.1 sau I.2 si pozitia acestuia fata de ariile din reteaua ecologica NATURA 2000 si stabileste, in functie de aceasta, urmatoarea etapa de parcurs a procedurii, astfel:
    - pentru proiectele prevazute in anexa nr. I.1 sau situate in una din ariile retelei ecologice NATURA 2000, care sunt obligatoriu supuse evaluarii impactului asupra mediului, stabileste trecerea la etapa de definire a domeniului evaluarii;
    - pentru proiectele prevazute in anexa nr. I.2 stabileste trecerea la etapa de incadrare a proiectului, conform prevederilor art. 14;
    - pentru alte proiecte care nu sunt incluse in aceste anexe, dar despre care autoritatile publice competente pentru protectia mediului considera ca au un potential impact asupra mediului prin natura, dimensiunea si localizarea lor, stabileste incadrarea acestora in categoria activitatilor cu impact redus asupra mediului si parcurgerea procedurii simplificate de avizare in vederea emiterii acordului unic;
    b) evalueaza solicitarea si verifica amplasamentul; rezultatul evaluarii si al verificarii amplasamentului se consemneaza intr-un proces-verbal conform modelului prezentat in anexa nr. II.3. Pentru proiectele aferente activitatilor prevazute in anexele nr. I.1 si I.2 procesul-verbal va contine anexata Lista de control completata conform Ghidului metodologic privind etapa de incadrare a proiectului in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, aprobat prin Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului. In procesul-verbal se vor mentiona si eventuale solicitari privind depunerea unor documente sau informatii suplimentare;
    c) intocmeste anuntul public conform modelului prezentat in anexa nr. II.4 pentru toate proiectele supuse evaluarii impactului asupra mediului;
    d) comunica in scris solicitantului: decizia privind continuarea procedurii cu una dintre variantele descrise la lit. a); necesitatea furnizarii, dupa caz, a unor informatii suplimentare, precum si anuntul public intocmit in vederea publicarii in mass-media de catre acesta.
    Art. 14
    (1) Toate proiectele prevazute in anexa nr. I.2 se supun, in termen de 15 zile de la primirea solicitarii sau, dupa caz, a informatiilor suplimentare cerute de la beneficiar, etapei de incadrare a proiectului pentru a se stabili daca este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului. In acest scop autoritatile publice competente pentru protectia mediului:
    a) analizeaza informatiile si, dupa caz, documentele cerute suplimentar si primite de la titular;
    b) convoaca colectivul de analiza tehnica constituit conform prevederilor art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 918/2002 si comunica solicitantului data stabilita pentru prezentarea proiectului in colectivul de analiza tehnica;
    c) prezinta colectivului de analiza tehnica proiectul si propunerea privind parcurgerea etapei de incadrare;
    d) redacteaza si transmit titularului de proiect, in termen de 5 zile de la sedinta, Decizia Colectivului de analiza tehnica privind etapa de incadrare, intocmita pe baza observatiilor si comentariilor primite de la celelalte autoritati publice reprezentate, in acesta sau, dupa caz, punctul de vedere al acestora.
    (2) Toate proiectele pentru care in etapa de incadrare a fost stabilita necesitatea efectuarii evaluarii impactului asupra mediului se supun in continuare etapei de definire a domeniului, conform prevederilor prezentei proceduri.
    (3) Toate proiectele pentru care s-a stabilit in etapa de incadrare ca nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului se supun procedurii simplificate, cu plata tarifului corespunzator evaluarii solicitarii si a celui aferent etapei de incadrare.
    (4) Parcurgerea etapei de incadrare se face de autoritatile publice competente pentru protectia mediului conform indicatiilor continute in Ghidul metodologic privind etapa de incadrare a proiectului in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, aprobat prin Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 863/2002.
    Art. 15
    Pentru stabilirea necesitatii evaluarii impactului asupra mediului autoritatile publice competente pentru protectia mediului aplica prevederile art. 6 alin. (3) - (6) din Hotararea Guvernului nr. 918/2002.
    Art. 16
    (1) Titularul proiectului informeaza publicul asupra deciziei privind etapa de incadrare a proiectului, in termen de 10 zile de la primirea acesteia, conform prevederilor cap. III.
    (2) In termen de 10 zile de la publicarea deciziei privind etapa de incadrare, publicul are dreptul sa prezinte autoritatii publice competente pentru protectia mediului propuneri justificate pentru a reconsidera decizia luata ca urmare a parcurgerii etapei de incadrare.
    Art. 17
    (1) In termen de 5 zile de la primirea deciziei privind etapa de incadrare, titularul proiectului are dreptul sa prezinte autoritatii publice competente pentru protectia mediului o contestatie a deciziei respective.
    (2) In termen de 20 de zile de la primirea cererii justificate din partea titularului si tinand seama de observatiile publicului la decizia privind etapa de incadrare autoritatea publica competenta pentru protectia mediului invita autoritatile implicate in colectivul de analiza tehnica sa participe la adoptarea deciziei finale a etapei de incadrare.
    (3) Daca decizia finala a etapei de incadrare nu concorda cu decizia anterioara, titularul proiectului informeaza publicul conform prevederilor cap. III.

    SECTIUNEA a 2-a
    Procedura simplificata de avizare

    Art. 18
    (1) In termen de 5 zile de la incadrarea solicitarii in cadrul proiectelor aferente activitatilor cu impact redus asupra mediului sau pentru proiectele mentionate la art. 14 alin. (3) pentru care s-a decis ca nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului, autoritatea publica competenta pentru protectia mediului comunica decizia privind:
    - parcurgerea procedurii simplificate de avizare prin aplicarea stampilei tip B - "fara acord de mediu"; sau
    - respingerea justificata a solicitarii.
    (2) Aplicarea stampilei tip B - "fara acord de mediu", conform modelului prezentat in anexa nr. II.1, pe fisa tehnica anexata cererii se face numai pe baza memoriului tehnic si a fisei tehnice corect completate si care contin anexate documentele ce dovedesc afirmatiile declarate.
    Art. 19
    (1) Titularii de proiect carora li s-au respins solicitarile sunt instiintati in scris, in acelasi interval de 20 de zile de la depunerea cererii, despre neconformitatile constatate si/sau actele normative ale caror prevederi nu sunt respectate.
    (2) Titularii de proiect carora li s-au respins solicitarile pot cere reluarea procedurii in termen de maximum 90 de zile de la data respingerii, cu plata tarifelor corespunzatoare etapelor de procedura care vor fi reluate. Nerespectarea termenului de 90 de zile conduce la reluarea procedurii de emitere a acordului de mediu, cu plata integrala a tarifelor si a taxei aferente.
    Art. 20
    Fisa tehnica privind protectia mediului pentru emiterea acordului unic se depune, impreuna cu toate celelalte documente prevazute in legislatia in vigoare privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, la Ghiseul unic, urmand a fi avizata de autoritatea publica competenta pentru protectia mediului in cadrul sedintei Comisiei de Acord Unic, conform prevederilor legale in vigoare.
    Art. 21
    Avizarea fisei tehnice se va face cu impunerea obligativitatii solicitarii si obtinerii autorizatiei de mediu la punerea in functiune a investitiei aferente activitatilor cu impact redus asupra mediului.

    SECTIUNEA a 3-a
    Etapa de definire a domeniului evaluarii si de realizare a raportului privind studiul de evaluare a impactului asupra mediului

    Art. 22
    Pentru toate proiectele care, fie sunt prevazute in anexa nr. I.1, fie sunt situate in una din ariile retelei ecologice NATURA 2000 sau care, in urma parcurgerii etapei de incadrare, necesita evaluarea impactului asupra mediului, titularul de proiect furnizeaza autoritatii publice pentru protectia mediului toate informatiile solicitate, dupa caz, si face dovada publicarii in mass-media a anuntului prevazut la art. 13 lit. c).
    Art. 23
    (1) In termen de 10 zile de la comunicarea deciziei finale privind etapa de incadrare a proiectului sau, dupa caz, de la primirea informatiilor si documentelor solicitate suplimentar, autoritatea publica pentru protectia mediului deruleaza etapa de definire a domeniului de evaluare, dupa cum urmeaza:
    a) analizeaza, dupa caz, informatiile si documentele cerute suplimentar si primite de la titularul proiectului; definitiveaza Lista de control anexata la procesul-verbal de verificare a amplasamentului, prevazuta la art. 13 lit. b);
    b) convoaca colectivul de analiza tehnica si comunica solicitantului data stabilita pentru prezentarea proiectului in colectivul de analiza tehnica;
    c) prezinta colectivului de analiza tehnica proiectul si propunerea privind continuarea procedurii, cu parcurgerea etapei de definire a domeniului;
    d) completeaza, pe baza observatiilor si comentariilor primite de la celelalte autoritati publice, indrumarul/Lista de control cu probleme specifice pentru efectuarea studiului de evaluare a impactului asupra mediului si lista actelor de reglementare emise de alte autoritati, necesare eliberarii acordului de mediu, potrivit legii.
    (2) Pentru proiectele mentionate la art. 14 alin. (2) etapa de definire a domeniului si cea de stabilire a incadrarii proiectului in procedura de evaluare a impactului asupra mediului pot avea loc in aceeasi sedinta a Colectivului de analiza tehnica.
    (3) Parcurgerea etapei de definire a domeniului evaluarii se face de catre autoritatile publice competente pentru protectia mediului conform indicatiilor prevazute in Ghidul metodologic privind etapa de definire a domeniului evaluarii si de realizare a raportului la studiul de evaluare, aprobat prin Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 863/2002.
    Art. 24
    (1) Continutul indrumarului/Listei de control trebuie sa reflecte aspectele relevante pentru protectia mediului, identificate in raport cu anexa nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 918/2002; si continutul indrumarului/Listei de control va fi intocmit conform modelului si instructiunilor prevazute in Ghidul metodologic privind etapa de definire a domeniului evaluarii si de realizare a raportului la studiul de evaluare, aprobat prin Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 863/2002.
    (2) Pentru proiectele de activitati si/sau instalatii pentru care se emite acord integrat de mediu conform anexei nr. I.1, indrumarul va specifica si necesitatea aplicarii cerintelor specifice autorizarii integrate de mediu, inclusiv cele referitoare la stabilirea limitelor de poluanti in emisii in raport cu aplicarea celor mai bune tehnici disponibile.
    (3) Pentru proiectele de instalatii/depozite care implica substantele periculoase si cantitatile prevazute in anexa nr. 2 din prevederile legale privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase (SEVESO II) se va specifica necesitatea elaborarii si prezentarii rapoartelor de securitate in exploatare pentru prevenirea riscurilor de accidente majore (rapoarte de securitate).
    Art. 25
    In termen de 3 zile de la data efectuarii etapei de definire a domeniului in cadrul colectivului de analiza tehnica, autoritatea publica competenta pentru protectia mediului transmite titularului de proiect indrumarul mentionat la art. 23 alin. (1) lit. d) si la art. 24 alin. (1) si (2), dupa caz.
    Art. 26
    (1) Pe baza indrumarului primit titularul de proiect realizeaza, printr-o persoana juridica sau fizica independenta de titularul proiectului si atestata potrivit legii, studiul de evaluare a impactului asupra mediului, finalizat printr-un raport care se inainteaza autoritatii publice competente pentru protectia mediului. Continutul-cadru al raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului este cel recomandat in Ghidul metodologic privind etapa de definire a domeniului evaluarii si de realizare a raportului la studiul de evaluare, aprobat prin Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 863/2002.
    (2) Pentru proiectele de instalatii/depozite care implica substante periculoase, titularul proiectului inainteaza autoritatii publice competente pentru protectia mediului si raportul de securitate intocmit conform cerintelor legale SEVESO II.

    SECTIUNEA a 4-a
    Etapa de analiza a calitatii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului

    Art. 27
    (1) In termen de 5 zile de la primirea raportului privind studiul de evaluare a impactului asupra mediului si, dupa caz, a raportului de securitate autoritatile publice pentru protectia mediului stabilesc, de comun acord cu titularul proiectului, oportunitatile de participare a publicului la luarea deciziilor legate de proiect, pe care le anunta prin mass-media, pe cheltuiala titularului.
    (2) Sub indrumarea autoritatii publice competente titularul de proiect organizeaza dezbaterea publica in cadrul careia prezinta raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, conform prevederilor art. 39 - 44.
    Art. 28
    In baza rezultatelor dezbaterii publice:
    a) titularul proiectului pregateste o evaluare a observatiilor motivate ale publicului, continand solutii de rezolvare a problemelor semnalate, conform modelului prezentat in anexa nr. IV.2, pe care o inainteaza autoritatii publice competente pentru protectia mediului;
    b) propunerile bine motivate ale publicului, cuprinse in evaluarea titularului, sunt prezentate de catre autoritatea publica competenta pentru protectia mediului, impreuna cu raportul studiului de evaluare a impactului asupra mediului, colectivului de analiza tehnica in etapa de analiza a calitatii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului.
    Art. 29
    (1) In termen de 10 zile de la primirea de la titularul proiectului a evaluarii propunerilor publicului, autoritatea publica competenta pentru protectia mediului:
    a) analizeaza raportul studiului de evaluare a impactului, informatiile si documentele primite de la titular, inclusiv raportul de securitate, dupa caz;
    b) convoaca colectivul de analiza tehnica;
    c) prezinta colectivului de analiza tehnica concluziile privind raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, raportul de securitate (dupa caz), evaluarea observatiilor publicului si propunerea privind continuarea procedurii.
    (2) Autoritatile implicate in colectivul de analiza tehnica analizeaza in cadrul sedintei comune raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului si evaluarea observatiilor publicului. Autoritatile publice competente pentru protectia mediului invita titularul sau imputernicitul acestuia sa participe la sedinta colectivului de analiza tehnica.
    (3) Parcurgerea etapei de analiza a calitatii raportului se face de catre autoritatile publice competente pentru protectia mediului conform indicatiilor prevazute in Ghidul metodologic privind etapa de analiza a calitatii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, aprobat prin Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 863/2002.
    (4) Autoritatile publice participante in colectivul de analiza tehnica au dreptul sa ceara titularului de proiect, in mod justificat, sa modifice sau sa corecteze raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului. Raportul, cu modificarile si corectarile necesare, se inainteaza pentru o noua analiza in colectivul de analiza tehnica.
    (5) Ca urmare a examinarii raportului final la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, a concluziilor autoritatilor implicate in autorizarea acestei lucrari, precum si a analizei substantiale a observatiilor motivate ale publicului, autoritatea publica competenta pentru protectia mediului consemneaza opiniile colectivului de analiza tehnica privind realizarea proiectului analizat pe amplasamentul respectiv si stabileste, prin consultarea colectivului de analiza tehnica, emiterea sau respingerea motivata a acordului de mediu/acordului integrat de mediu.
    Art. 30
    (1) Daca decizia privind realizarea proiectului nu s-a concluzionat in timpul sedintei colectivului de analiza tehnica intrunit in acest scop, autoritatile participante la sedinta respectiva transmit in scris autoritatii publice competente pentru protectia mediului punctul de vedere privind etapa de analiza a calitatii raportului la studiul de evaluare asupra mediului in termen de 5 zile de la data sedintei de analiza.
    (2) Neprimirea in termenul specificat la alin. (1) a punctului de vedere al autoritatilor publice implicate in colectivul de analiza tehnica echivaleaza cu lipsa unor obiectii legate de realizarea proiectului.
    (3) In cazul in care concluziile autoritatilor implicate in colectivul de analiza tehnica privind posibilitatea desfasurarii proiectului sunt discordante, autoritatea publica competenta pentru protectia mediului, inainte de emiterea deciziei finale, invita partile interesate la o sedinta de reconsiderare a opiniei lor.
    Art. 31
    (1) In termen de 3 zile de la definitivarea deciziei colectivului de analiza tehnica, autoritatea publica pentru protectia mediului transmite titularului, dupa caz, decizia de emitere sau respingere a acordului de mediu/acordului integrat de mediu si continutul anuntului public spre publicare in mass-media.
    (2) In termen de 15 zile de la publicarea anuntului de emitere a unui acord de mediu si in lipsa unor observatii din partea publicului, care sa necesite informatii noi sau continuarea investigatiilor, autoritatea publica pentru protectia mediului emite acordul de mediu/acordul integrat de mediu.
    (3) In toate situatiile in care observatiile primite din partea publicului justifica aprofundarea evaluarii si solicitarea de noi informatii sau investigatii suplimentare, autoritatea publica pentru protectia mediului decide reluarea procedurii de la etapa solicitarii acestor informatii, cu plata tarifelor aferente etapelor corespunzatoare reevaluarii.
    Art. 32
    (1) Titularii proiectelor care nu indeplinesc conditiile pentru emiterea acordurilor de mediu vor fi instiintati in scris, in acelasi interval de 3 zile de la definitivarea deciziei colectivului de analiza tehnica, despre neconformitatile constatate si/sau actele normative ale caror prevederi nu sunt respectate.
    (2) Titularii proiectelor carora li s-au respins cererile de acord de mediu pot solicita reluarea procedurii in termen de maximum 90 de zile de la data respingerii, cu plata tarifelor corespunzatoare etapelor de procedura care vor fi reluate. Nerespectarea termenului de 90 de zile conduce la reluarea procedurii de emitere a acordului de mediu, cu plata integrala a tarifului si a taxelor aferente.
    (3) Titularul poate contesta decizia de respingere a acordului de mediu, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare.
    Art. 33
    (1) Modelul si continutul minim al acordului de mediu sunt prezentate in anexa nr. III.
    (2) Acordul integrat de mediu se emite luandu-se in considerare prevederile mentionate la art. 24 alin. (2) si stabileste limitele de emisii prevazute in Nota III din modelul de acord de mediu prezentat in anexa nr. III.
    (3) Pentru proiectele de investitii care urmeaza a fi finantate din fonduri comunitare (ISPA, SAPARD etc.) parametrii instalatiilor si conditiile de functionare stabilite prin acordul de mediu vor avea in vedere conditiile de emisie/evacuare de poluanti stabilite prin legislatia Uniunii Europene, conform notelor II si III din modelul de acord de mediu prezentat in anexa nr. III. Se pastreaza limitele nationale in situatiile in care acestea sunt mai restrictive decat cele stabilite de legislatia Uniunii Europene.
    Art. 34
    Acordul integrat de mediu va include toate masurile necesare care sa garanteze ca instalatia indeplineste toate conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 645/2002, cel putin:
    a) masurile ce se impun pentru protectia aerului, apei si solului;
    b) valorile-limita de emisie, in special pentru poluantii care figureaza in anexa nr. 3 la ordonanta de urgenta mentionata mai sus;
    c) dispozitii privind reducerea poluarii la distanta lunga sau transfrontiera, dupa caz;
    d) masuri adecvate pentru supravegherea emisiilor, inclusiv obligativitatea de a raporta autoritatii publice competente pentru protectia mediului datele de supraveghere;
    e) gestionarea deseurilor;
    f) regimul de functionare in diferite situatii;
    g) masuri speciale cu scopul de a preveni si/sau de a reduce poluarea, atunci cand autoritatile publice competente pentru protectia mediului le considera necesare.

    CAP. 3
    Informarea si participarea publicului la procedura de evaluare a impactului asupra mediului

    Art. 35
    (1) Informarea prin anunturi in mass-media si participarea publicului la procesul de evaluare a impactului asupra mediului in cadrul procedurii de emitere a acordului de mediu sunt suportate de titularul proiectului.
    (2) Autoritatea publica pentru protectia mediului incurajeaza titularul de activitate in identificarea publicului interesat si angajarea unui dialog direct cu publicul interesat in vederea prezentarii obiectivelor proiectului, pe tot parcursul procedurii si chiar inainte de initierea acesteia.
    (3) Autoritatea publica pentru protectia mediului pune la dispozitie publicului, la cerere, documentele relevante pentru proiectul considerat, altele decat cele furnizate de titularul proiectului, dupa caz.
    Art. 36
    Titularul proiectului informeaza publicul asupra urmatoarelor etape:
    a) depunerea solicitarii de obtinere a acordului de mediu pentru un proiect;
    b) decizia etapei de incadrare a proiectului;
    c) dezbaterea publica a raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului;
    d) decizia etapei de analiza a calitatii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului.
    Art. 37
    (1) La prezentarea deciziei privind etapa de incadrare a proiectului titularul proiectului informeaza publicul, in locurile de adunare publice (consiliul municipal), in presa nationala sau locala, la radio sau la televiziune, daca este posibil, despre:
    a) numele titularului;
    b) prezentarea proiectului si a amplasamentului;
    c) locul si programul de consultare a informatiei referitoare la proiect;
    d) adresa autoritatii publice pentru protectia mediului la care se transmit propunerile justificate ale publicului privind procesul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul respectiv.
    (2) Informarea publicului cu datele mentionate la alin. (1) se face in termen de 10 zile de la primirea deciziei etapei de incadrare pentru orice proiect care se incadreaza in aceasta etapa.
    (3) Publicul are dreptul sa prezinte autoritatii publice competente pentru protectia mediului propunerea de a reconsidera decizia referitoare la etapa de incadrare in termen de 10 zile de la publicarea ei.
    Art. 38
    (1) In termen de 5 zile de la primirea propunerilor bine justificate de a reconsidera decizia etapei de incadrare, autoritatea publica competenta pentru protectia mediului impreuna cu autoritatile publice implicate in colectivul de analiza tehnica pregatesc decizia finala a etapei de incadrare, luand in considerare propunerile publicului.
    (2) Daca aceasta decizie finala intra in conflict cu decizia initiala, titularul proiectului informeaza publicul in conformitate cu prevederile art. 17 alin. (3).
    (3) Daca decizia finala nu contrazice decizia anterioara, autoritatea publica competenta pentru protectia mediului, in termen de 5 zile de la primirea propunerilor motivate de a reconsidera decizia etapei de incadrare, emite un raspuns in scris prin care motiveaza decizia finala si pe care il transmite persoanelor din public care au contestat decizia.
    Art. 39
    Dupa efectuarea evaluarii impactului asupra mediului si realizarea raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, titularul proiectului, folosind metodele de informare mentionate mai sus, aduce la cunostinta publicului, cu cel putin 10 zile inainte de data prevazuta pentru sedinta de dezbatere publica, urmatoarele informatii:
    a) locul si data dezbaterii publice;
    b) locul si data la care este disponibil spre consultare raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului;
    c) adresa autoritatii publice pentru protectia mediului la care se transmit propunerile justificate ale publicului privind raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului.
    Art. 40
    (1) Publicul poate inainta propuneri justificate privind evaluarea impactului asupra mediului pana la data la care are loc dezbaterea publica a raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, si nu mai tarziu de aceasta data.
    (2) La inaintarea propunerilor justificate privind evaluarea impactului asupra mediului membrii publicului sunt obligati sa-si declare numele, prenumele, adresa si data, pe care autoritatea publica competenta pentru protectia mediului le consemneaza intr-un formular conform celui prezentat in anexa nr. IV.1.
    Art. 41
    Sedinta de dezbatere publica are loc in prezenta reprezentantilor autoritatii publice competente pentru protectia mediului, in modul cel mai convenabil pentru public, pe teritoriul unde urmeaza sa se implementeze proiectul si in afara orelor de program.
    Art. 42
    Inaintea sedintei de dezbatere publica titularul proiectului si autoritatea publica competenta pentru protectia mediului desemneaza un presedinte si un secretar care inregistreaza participantii. Parerile participantilor se consemneaza intr-un proces-verbal/minuta. Procesul-verbal/minuta al/a sedintei se semneaza de presedinte, secretar si, la cererea publicului, de unul sau de mai multi reprezentanti ai acestuia.
    Art. 43
    Daca in interval de 90 de minute de la ora anuntata pentru inceperea sedintei nu se prezinta nici un reprezentant al publicului, se poate afirma ca nu exista public interesat de proiectul respectiv, afirmatie consemnata in procesul-verbal semnat de presedinte si de secretar.
    Art. 44
    (1) In timpul sedintei de dezbatere publica titularul proiectului:
    a) descrie proiectul propus si evaluarea facuta in studiul de impact asupra mediului, raspunde intrebarilor publicului, raspunde argumentat la propunerile justificate ale publicului pe care le-a primit in forma scrisa inaintea respectivei sedinte de audiere;
    b) inregistreaza propunerile bine justificate ale publicului, exprimate in cadrul acestei sedinte, pe acelasi formular pe care a consemnat si propunerile bine justificate primite inainte de data dezbaterii publice.
    (2) In baza rezultatelor dezbaterii publice titularul proiectului pregateste o evaluare a propunerilor motivate ale publicului, continand solutii de rezolvare a problemelor semnalate, pe care o inainteaza autoritatii publice competente pentru protectia mediului, conform formularului prezentat in anexa nr. IV.2.
    (3) Reprezentantii/reprezentantul autoritatii publice competente pentru protectia mediului indruma titularul in activitatea de evaluare a propunerilor bine justificate ale publicului.
    Art. 45
    Dupa examinarea raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, a concluziilor partilor implicate in evaluare, a posibilitatilor de a pune in aplicare proiectul si a evaluarii motivate a propunerilor publicului, autoritatea publica competenta pentru protectia mediului ia decizia privind emiterea acordului de mediu/acordului integrat de mediu sau respingerea motivata a proiectului pe amplasamentul respectiv.
    Art. 46
    (1) In termen de 3 zile de la luarea deciziei finale autoritatea publica competenta pentru protectia mediului anunta in pagina proprie de Internet sau prin afisaj la sediul propriu urmatoarele:
    a) continutul deciziei luate si toate conditiile anexate la aceasta;
    b) motivele care au stat la baza luarii deciziei;
    c) informatii privind masurile principale de evitare, de reducere si, daca este posibil, de indepartare a impactului negativ asupra mediului;
    d) data pana la care se primesc observatiile publicului.
    (2) Observatiile publicului se primesc in termen de 10 zile de la anuntul public al deciziei finale si fundamenteaza emiterea acordului de mediu.
    (3) Acordul de mediu este pus la dispozitia publicului la cerere.
    Art. 47
    In termen de doua zile de la primirea deciziei finale referitoare la proiect titularul proiectului anunta decizia primita folosind metodele de informare mentionate in prezentul capitol.

    CAP. 4
    Valabilitatea acordului/acordului integrat de mediu. Revizuirea, suspendarea si anularea acordurilor de mediu

    Art. 48
    Autoritatea publica competenta pentru protectia mediului emite, revizuieste si actualizeaza, dupa caz, acordul de mediu.
    Art. 49
    (1) Acordul de mediu se emite numai daca proiectul prevede eliminarea consecintelor negative asupra mediului, in raport cu prevederile aplicabile din normele tehnice si reglementarile in vigoare.
    (2) Acordul de mediu este valabil pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului, dar isi pierde valabilitatea daca lucrarile de investitii pentru care a fost eliberat nu incep in maximum 2 ani de la data emiterii. Pe durata executiei lucrarilor autoritatile publice competente pentru protectia mediului controleaza respectarea conditiilor impuse prin acordul de mediu.
    Art. 50
    (1) Acordul de mediu se revizuieste daca apar elemente noi, necunoscute la data emiterii.
    (2) Titularul proiectului sau al activitatii va informa in scris autoritatea publica competenta pentru protectia mediului ori de cate ori exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberarii acordului de mediu.
    (3) Autoritatea publica competenta pentru protectia mediului stabileste daca este necesara revizuirea acordului de mediu.
    (4) Cererile pentru revizuirea acordului de mediu urmeaza procedura descrisa in cap. II. In functie de modificarile survenite, dupa caz, se poate cere si refacerea evaluarii impactului asupra mediului.
    Art. 51
    (1) Acordul de mediu se suspenda pentru nerespectarea prevederilor acestuia, dupa o somatie prealabila, cu termen, care se mentine pana la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni.
    (2) Autoritatea publica competenta pentru protectia mediului dispune, dupa expirarea termenului de suspendare, anularea acordului de mediu si oprirea executiei proiectului.
    (3) Dispozitia de suspendare a acordului de mediu, precum si cea de incetare a proiectului sunt executorii.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 52
    (1) Inainte de punerea in functiune a investitiilor aferente activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului pentru care s-a obtinut acord de mediu/acord integrat de mediu, titularii sunt obligati sa depuna solicitarea si sa obtina autorizatia de mediu/autorizatia integrata de mediu.
    (2) Pentru investitiile noi si modificarea celor existente pentru care s-a obtinut acord de mediu/acord integrat de mediu, autorizatia de mediu/autorizatia integrata de mediu se va elibera pe baza dosarului de obiectiv existent la sediul autoritatilor publice competente pentru protectia mediului, completat, dupa caz, cu informatii suplimentare aparute in perioada de executie a investitiei si cu autorizatiile emise de celelalte autoritati.
    Art. 53
    (1) Autoritatile publice competente pentru protectia mediului au obligatia actualizarii permanente a dosarului de obiectiv existent la sediul acestora cu procesele-verbale de inspectie completate in urma controalelor efectuate in perioada de executie a investitiei.
    (2) La finalizarea lucrarilor de executie autoritatea publica competenta pentru protectia mediului va efectua un control de specialitate pentru verificarea respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul/acordul integrat de mediu. Procesul-verbal de constatare intocmit in aceasta etapa va fi insotit de procesul-verbal de receptie a lucrarilor aferente investitiei realizate.
    Art. 54
    Pana la organizarea agentiilor regionale pentru protectia mediului, acordurile de mediu aflate in competenta de emitere a acestor agentii vor fi emise de autoritatile publice centrala si judetene pentru protectia mediului, dupa caz.
    Art. 55
    Anexele nr. I - VI fac parte integranta din prezenta procedura.

    ANEXA 1.1*1)
    la procedura

    *1) Anexa nr. I.1 este reprodusa in facsimil.

                                    LISTA
activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului, care se supun evaluarii impactului asupra mediului (EIM)

 ______________________________________________________________________________
|       Activitate si/sau instalatie     |      Competente      |   Act de     |
|                                        |                      | reglementare |
|                                        |______________________|______________|
|                                        |Central|Regional|Local|Acord|  Acord |
|                                        |       |        |     |  de |integrat|
|                                        |       |        |     |mediu|de mediu|
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|1. Agricultura                          |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|1.1. Instalatii pentru cresterea        |       |        |     |     |        |
|intensiva a porcilor, cu o capacitate   |       |        |     |     |        |
|cel putin egala cu:                     |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|a) 750 locuri pentru scroafe;           |       |    X   |     |     |    X   |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|b) 2.000 locuri pentru cresterea        |       |    X   |     |     |    X   |
|porcilor mai mari de 30 kg.             |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|1.2. Instalatii pentru cresterea        |       |        |     |     |        |
|intensiva a pasarilor, cu o capacitate  |       |        |     |     |        |
|cel putin egala cu:                     |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|a) 40.000 locuri pentru cresterea       |       |    X   |     |     |    X   |
|pasarilor de carne;                     |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|b) 40.000 locuri pentru pasari ouatoare.|       |    X   |     |     |    X   |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|1.3. Defrisarea suprafetelor mai mari   |   X   |        |     |     |    X   |
|de 10 ha*                               |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|2. Industria extractiva a petrolului,   |       |        |     |     |        |
|gazelor naturale, carbunelui si turbei  |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|2.1. Extractia petrolului:              |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|a) cand cantitatea extrasa depaseste    |       |        |  X  |  X  |        |
|500t/zi;                                |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|b) extractia petrolului din platforma   |       |        |  X  |  X  |        |
|continentala*                           |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|2.2. Extractia gazelor naturale, cand   |       |        |  X  |  X  |        |
|cantitatea extrasa depaseste            |       |        |     |     |        |
|500.000 mc/zi                           |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|2.3. Extractia carbunelui in exploatari |       |        |  X  |  X  |        |
|miniere de suprafata, cand suprafata    |       |        |     |     |        |
|amplasamentului depaseste 25 ha*        |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|2.4. Extractia turbei, cand suprafata   |       |        |  X  |  X  |        |
|amplasamentului depaseste 150 ha.       |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|3. Industria energetica                 |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|3.1. Termocentrale si alte instalatii   |       |    X   |     |     |    X   |
|de ardere, inclusiv instalatii          |       |        |     |     |        |
|industriale pentru producerea           |       |        |     |     |        |
|electricitatii, caldurii, aburului sau  |       |        |     |     |        |
|apei calde, cu o putere de cel putin    |       |        |     |     |        |
|50 MW*                                  |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|3.2. Rafinarii de titei si prelucrare a |       |    X   |     |     |    X   |
|gazelor*                                |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|3.3. Cuptoare de cocs                   |       |    X   |     |     |    X   |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|3.4. Instalatii de gazeificare si       |       |    X   |     |     |    X   |
|lichefiere a carbunilor*                |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|3.5. Instalatii de gazeificare si       |       |    X   |     |     |    X   |
|lichefiere a sisturilor bituminoase, cu |       |        |     |     |        |
|o capacitate de cel putin 500 t/zi*     |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|3.6. Centrale nucleare si alte          |   X   |        |     |  X  |        |
|reactoare nucleare, inclusiv            |       |        |     |     |        |
|dezafectarea sau dezasamblarea          |       |        |     |     |        |
|acestora, sau reactoare*1) (cu exceptia |       |        |     |     |        |
|instalatiilor de cercetare pentru       |       |        |     |     |        |
|producerea si conversia materialelor    |       |        |     |     |        |
|fisionabile si a celor radioactive, a   |       |        |     |     |        |
|caror putere maxima nu depaseste 1 kW   |       |        |     |     |        |
|putere termica continua)*               |       |        |     |     |        |
|------------                            |       |        |     |     |        |
|*1) Centralele nucleare si alte         |       |        |     |     |        |
|reactoare nucleare inceteaza de a mai   |       |        |     |     |        |
|fi considerate ca atare atunci cand tot |       |        |     |     |        |
|combustibilul nuclear si alte elemente  |       |        |     |     |        |
|contaminate radioactive au fost         |       |        |     |     |        |
|indepartate definitiv de pe             |       |        |     |     |        |
|amplasamentul instalatiei.              |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|3.7. Instalatii pentru reprocesarea     |   X   |        |     |  X  |        |
|combustibilului nuclear iradiat*        |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|3.8. Instalatii pentru*: |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|a) producerea sau imbogatirea           |   X   |        |     |  X  |        |
|combustibilului nuclear;                |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|b) procesarea combustibilului nuclear   |   X   |        |     |  X  |        |
|iradiat sau pentru procesarea           |       |        |     |     |        |
|deseurilor cu nivel ridicat de          |       |        |     |     |        |
|radioactivitate;                        |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|c) depozitarea finala a combustibilului |   X   |        |     |  X  |        |
|nuclear iradiat;                        |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|d) depozitarea finala a deseurilor      |   X   |        |     |  X  |        |
|radioactive, exclusiv;                  |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|e) stocarea, planificata pentru o       |   X   |        |     |  X  |        |
|perioada mai mare de 10 ani, a          |       |        |     |     |        |
|combustibilului iradiat sau a           |       |        |     |     |        |
|deseurilor radioactive, pe un           |       |        |     |     |        |
|amplasament diferit de cel de           |       |        |     |     |        |
|productie, exclusiv.                    |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|3.9. Construirea liniilor aeriene de    |(X dupa| (X dupa|  X  |  X  |        |
|tensiune electrica, cu o tensiune de    |  caz) |   caz) |     |     |        |
|cel putin 220 kV si o lungime de cel    |       |        |     |     |        |
|putin 15 km.                            |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|4. Producerea si prelucrarea metalelor  |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|4.1. Instalatii de prajire sau          |       |    X   |     |     |    X   |
|sinterizare a minereului metalic        |       |        |     |     |        |
|(inclusiv a zacamintelor de sulfuri)*   |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|4.2. Instalatii integrate pentru        |       |    X   |     |     |    X   |
|producerea fontei sau a otelului        |       |        |     |     |        |
|(topire primara ori secundara),         |       |        |     |     |        |
|inclusiv instalatii pentru turnarea     |       |        |     |     |        |
|continua, cu o capacitate ce depaseste  |       |        |     |     |        |
|2,5 t/h*                                |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|4.3. Instalatii pentru prelucrarea      |       |        |     |     |        |
|metalelor feroase:                      |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|a) laminoare la cald cu o capacitate mai|       |    X   |     |     |    X   |
|mare de 20 t otel brut/h;               |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|b) forje cu ciocane, a caror energie de |       |    X   |     |     |    X   |
|lovire depaseste 50 kJ/ciocan, iar      |       |        |     |     |        |
|puterea calorica utilizata este mai mare|       |        |     |     |        |
|de 20 MW;                               |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|c) aplicarea de straturi protectoare din|       |    X   |     |     |    X   |
|metal topit, cu o capacitate de tratare |       |        |     |     |        |
|mai mare de 2 t otel brut/ora.          |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|4.4. Turnatorii pentru metale feroase,  |       |    X   |     |     |    X   |
|cu o capacitate mai mare de 20 t/zi     |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|4.5. Instalatii pentru:                 |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|a) producerea de metale neferoase brute |       |    X   |     |     |    X   |
|din minereuri concentrate sau materii   |       |        |     |     |        |
|prime secundare, prin procese           |       |        |     |     |        |
|metalurgice, chimice ori                |       |        |     |     |        |
|electrolitice*                          |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|b) topirea, inclusiv alierea metalelor  |       |    X   |     |     |    X   |
|neferoase si a produselor recuperate    |       |        |     |     |        |
|(rafinare, turnatorie etc.), cu o       |       |        |     |     |        |
|capacitate de topire mai mare de 4 t/zi |       |        |     |     |        |
|pentru plumb si cadmiu sau de 20 t/zi   |       |        |     |     |        |
|pentru toate celelalte metale.          |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|4.6. Instalatii pentru tratarea         |       |    X   |     |     |    X   |
|suprafetelor metalelor si materialelor  |       |        |     |     |        |
|plastice prin folosirea procedeelor     |       |        |     |     |        |
|electrolitice sau chimice, la care      |       |        |     |     |        |
|volumul cuvelor de tratare depaseste    |       |        |     |     |        |
|30 mc.                                  |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|5. Industria materialelor minerale de   |       |        |     |     |        |
|constructii                             |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|5.1. Instalatii pentru extractia        |       |        |     |     |        |
|azbestului si pentru prelucrarea si     |       |        |     |     |        |
|transformarea azbestului si a           |       |        |     |     |        |
|produselor care contin azbest*:         |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|a) instalatii pentru produsele de       |       |    X   |     |     |    X   |
|azbociment;                             |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|b) instalatii pentru materiale de       |       |    X   |     |     |    X   |
|frictiune;                              |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|c) instalatii pentru alte utilizari ale |       |    X   |     |     |    X   |
|azbestului.                             |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|5.2. Instalatii pentru producerea       |       |    X   |     |     |    X   |
|clincherului de ciment in cuptoare      |       |        |     |     |        |
|rotative cu o capacitate de productie   |       |        |     |     |        |
|mai mare de 500 t/zi sau a varului in   |       |        |     |     |        |
|cuptoare rotative cu o capacitate de    |       |        |     |     |        |
|productie care depaseste 50 t/zi ori in |       |        |     |     |        |
|alte tipuri de cuptoare cu o capacitate |       |        |     |     |        |
|de productie mai mare de 50t/zi         |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|5.3. Instalatii pentru fabricarea       |       |    X   |     |     |    X   |
|sticlei, inclusiv a fibrelor de sticla, |       |        |     |     |        |
|cu o capacitate de topire mai mare de   |       |        |     |     |        |
|20 t/zi                                 |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|5.4. Instalatii pentru topirea          |       |    X   |     |     |    X   |
|substantelor minerale, inclusiv pentru  |       |        |     |     |        |
|producerea fibrelor minerale, cu o      |       |        |     |     |        |
|capacitate de topire mai mare de        |       |        |     |     |        |
|20 t/zi                                 |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|5.5. Instalatii pentru fabricarea       |       |    X   |     |     |    X   |
|produselor de ceramica prin ardere, in  |       |        |     |     |        |
|special a tiglelor, caramizilor,        |       |        |     |     |        |
|caramizilor refractare, dalelor,        |       |        |     |     |        |
|produselor din ceramica sau portelan, cu|       |        |     |     |        |
|o capacitate de productie mai mare de   |       |        |     |     |        |
|75 t/zi si/sau cu o capacitate a        |       |        |     |     |        |
|cuptoarelor mai mare de 4 mc si cu o    |       |        |     |     |        |
|densitate de incarcare pentru fiecare   |       |        |     |     |        |
|cuptor mai mare de 300 kg/mc            |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|5.6. Alte exploatari miniere*:          |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|a) Activitati miniere cu o capacitate de|   X   |        |     |  X  |        |
|productie peste 5 mil. t/an si suprafata|       |        |     |     |        |
|perimetrului de exploatare peste        |       |        |     |     |        |
|1.000 ha;                               |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|b) Cariere si exploatari miniere de     |       |    X   |  X  |  X  |        |
|suprafata, cand suprafata               |       | (peste |(pana|     |        |
|amplasamentului este mai mare de 25 ha  |       | 100 ha)| la  |     |        |
|dar mai mica de 1.000 ha.               |       |        | 100 |     |        |
|                                        |       |        | ha) |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|6. Industria chimica si petrochimica    |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|6.1. Instalatii chimice integrate*,     |       |        |     |     |        |
|cum sunt instalatiile pentru producerea |       |        |     |     |        |
|substantelor pe scara industriala       |       |        |     |     |        |
|folosind procese de conversie chimica,  |       |        |     |     |        |
|in care mai multe unitati tehnologice   |       |        |     |     |        |
|alaturate sunt legate functional una de |       |        |     |     |        |
|cealalta si sunt utilizate pentru:      |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|6.1.1. Producerea substantelor chimice  |       |        |     |     |        |
|organice de baza:                       |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|a) hidrocarburi (liniare sau ciclice,   |       |    X   |     |     |    X   |
|saturate sau nesaturate, alifatice sau  |       |        |     |     |        |
|aromatice);                             |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|b) hidrocarburi ce contin oxigen,       |       |    X   |     |     |    X   |
|precum: alcooli, aldehide, cetone, acizi|       |        |     |     |        |
|carboxilici, esteri, acetati, peroxizi, |       |        |     |     |        |
|rasini epoxidice;                       |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|c) hidrocarburi sulfuroase;             |       |    X   |     |     |    X   |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|d) hidrocarburi ce contin azot, precum: |       |    X   |     |     |    X   |
|amine, amide, compusi azotosi, compusi  |       |        |     |     |        |
|nitro sau azotati, nitrili, cianati, sau|       |        |     |     |        |
|izocianati;                             |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|e) hidrocarburi continand fosfor;       |       |    X   |     |     |    X   |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|f) hidrocarburi halogenate;             |       |    X   |     |     |    X   |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|g) compusi organometalici;              |       |    X   |     |     |    X   |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|h) materiale plastice de baza (fibre    |       |    X   |     |     |    X   |
|polimerice sintetice si fibre pe baza de|       |        |     |     |        |
|celuloza);                              |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|i) cauciucuri sintetice;                |       |    X   |     |     |    X   |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|j) vopsele si pigmenti;                 |       |    X   |     |     |    X   |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|k) agenti de suprafata si agenti        |       |    X   |     |     |    X   |
|tensioactivi.                           |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|6.1.2. Producerea substantelor chimice  |       |        |     |     |        |
|anorganice de baza:                     |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|a) gaze, ca de exemplu: amoniac, clor   |       |    X   |     |     |    X   |
|sau acid clorhidric gazos, fluor sau    |       |        |     |     |        |
|acid fluorhidric, oxizi de carbon,      |       |        |     |     |        |
|compusi ai sulfului, oxizi de azot,     |       |        |     |     |        |
|hidrogen, dioxid de sulf, oxiclorura de |       |        |     |     |        |
|carbon;                                 |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|b) acizi, ca de exemplu: acid cromic,   |       |    X   |     |     |    X   |
|acid fluorhidric, acid fosforic, acid   |       |        |     |     |        |
|azotic, acid clorhidric, acid sulfuric, |       |        |     |     |        |
|oleum, acizi sulfurosi;                 |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|c) baze, ca de exemplu: hidroxid de     |       |    X   |     |     |    X   |
|amoniu, hidroxid de potasiu, hidroxid de|       |        |     |     |        |
|sodiu;                                  |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|d) saruri, ca de exemplu: clorura de    |       |    X   |     |     |    X   |
|amoniu, clorat de potasiu, carbonat de  |       |        |     |     |        |
|potasiu, carbonat de sodiu, perborat,   |       |        |     |     |        |
|azotat de argint;                       |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|e) metaloizi, oxizi metalici si alti    |       |    X   |     |     |    X   |
|compusi anorganici, ca de exemplu:      |       |        |     |     |        |
|carbura de calciu, siliciu, carbura de  |       |        |     |     |        |
|siliciu.                                |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|6.1.3. Producerea ingrasamintelor pe    |       |    X   |     |     |    X   |
|baza de fosfor, azot sau potasiu        |       |        |     |     |        |
|(ingrasaminte chimice simple sau        |       |        |     |     |        |
|complexe)                               |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|6.1.4. Obtinerea produselor de uz       |       |    X   |     |     |    X   |
|fitosanitar si a biocidelor             |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|6.1.5. Obtinerea produselor farmaceutice|       |    X   |     |     |    X   |
|de baza folosind procese chimice sau    |       |        |     |     |        |
|biologice.                              |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|6.2. Producerea explozibililor          |       |    X   |     |     |    X   |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|6.3. Instalatii pentru depozitarea      |       |        |  X  |  X  |        |
|petrolului, a produselor petrochimice   |       |        |     |     |        |
|sau chimice, cu o capacitate de cel     |       |        |     |     |        |
|putin 200.000 t*                        |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|6.4. Construirea conductelor pentru     |X (dupa| X (dupa|  X  |  X  |        |
|transportul gazelor, petrolului sau al  |  caz) |  caz)  |     |     |        |
|substantelor chimice, avand un diametru |       |        |     |     |        |
|mai mare de 800 mm si o lungime de cel  |       |        |     |     |        |
|putin 40 km*                            |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|7. Industria lemnului si a hartiei      |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|7.1. Instalatii industriale pentru      |       |    X   |     |     |    X   |
|producerea celulozei din cherestea sau  |       |        |     |     |        |
|materiale fibroase similare             |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|7.2. Instalatii industriale pentru      |       |    X   |     |     |    X   |
|producerea hartiei si a cartonului, cu o|       |        |     |     |        |
|capacitate de productie mai mare de     |       |        |     |     |        |
|20 t/zi*                                |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|8. Proiecte de infrastructura           |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|8.1. Constructia de linii pentru        |X (dupa| X (dupa|  X  |  X  |        |
|traficul feroviar de lunga distanta*    |  caz) |  caz)  |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|8.2. Construirea aeroporturilor*2)      |       |    X   |     |  X  |        |
|dotate cu o pista principala lunga de   |       |        |     |     |        |
|cel putin 2.100 m*                      |       |        |     |     |        |
|------------                            |       |        |     |     |        |
|*2) Aeroport - aeroporturile care se    |       |        |     |     |        |
|conformeaza definitiei din Conventia de |       |        |     |     |        |
|la Chicago (1944) privind infiintarea   |       |        |     |     |        |
|Organizatiei Aviatiei Civile            |       |        |     |     |        |
|Internationale (anexa nr. 14).          |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|8.3. Construirea de autostrazi si de    |X (dupa| X (dupa|  X  |  X  |        |
|drumuri expres*3)                       |  caz) |  caz)  |     |     |        |
|------------                            |       |        |     |     |        |
|*3) Drumul expres - drumuri care se     |       |        |     |     |        |
|conformeaza definitiei din Acordul      |       |        |     |     |        |
|european privind arterele principale de |       |        |     |     |        |
|trafic international, din               |       |        |     |     |        |
|15 noiembrie 1975.                      |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|8.4. Construirea drumurilor noi cu cel  |X (dupa| X (dupa|  X  |  X  |        |
|putin 4 benzi sau realinierea si/sau    |  caz) |  caz)  |     |     |        |
|largirea unui drum existent de doua sau |       |        |     |     |        |
|mai putine benzi pana la 4 sau mai multe|       |        |     |     |        |
|benzi, in cazul in care aceste drumuri  |       |        |     |     |        |
|noi sau sectiunea largita a acestora    |       |        |     |     |        |
|este de cel putin 10 km lungime continua|       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|8.5. Cai navigabile interioare si       |       |        |  X  |  X  |        |
|porturi pentru traficul fluvial interior|       |        |     |     |        |
|care permit trecerea vaselor mai mari   |       |        |     |     |        |
|de 1.350 t*                             |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|8.6. Porturi comerciale, cheiuri pentru |       |        |  X  |  X  |        |
|incarcare si descarcare legate de uscat |       |        |     |     |        |
|si porturi exterioare (exclusiv cheiuri |       |        |     |     |        |
|pentru feribot), care permit intrarea   |       |        |     |     |        |
|vaselor de cel putin 1.350 t*           |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|9. Gestiunea deseurilor                 |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|9.1. Instalatii pentru eliminarea sau   |   X   |    X   |  X  |  X  |    X   |
|recuperarea deseurilor periculoase*     |(peste | (peste |(sub |     | (peste |
|                                        |  750  |10 t/zi;| 10  |     |10 t/zi)|
|                                        | kg/h) |sub 750 | t/zi|     |        |
|                                        |       | kg/h)  | si  |     |        |
|                                        |       |        | 750 |     |        |
|                                        |       |        |kg/h)|     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|9.2. Instalatii pentru incinerarea      |       |    X   |     |     |    X   |
|deseurilor municipale, cu o capacitate  |       |        |     |     |        |
|mai mare de 3 t/h*                      |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|9.3. Instalatii pentru eliminarea,      |       |    X   |     |     |    X   |
|inclusiv prin tratare chimica, a        |       |        |     |     |        |
|deseurilor nepericuloase, cu o          |       |        |     |     |        |
|capacitate mai mare de 50 t/zi          |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|9.4. Depozite controlate de deseuri,    |       |    X   |     |     |    X   |
|care primesc mai mult de 10 t/zi sau cu |       |        |     |     |        |
|o capacitate totala mai mare de         |       |        |     |     |        |
|25.000 t, cu exceptia depozitelor       |       |        |     |     |        |
|controlate de deseuri inerte.           |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|10. Alte tipuri de proiecte             |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|10.1. Sisteme de captare a apelor       |   X   |        |     |  X  |        |
|subterane, acolo unde volumul anual de  |       |        |     |     |        |
|apa captata este de cel putin           |       |        |     |     |        |
|10 milioane mc*                         |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|10.2. Sisteme artificiale de reincarcare|   X   |        |     |  X  |        |
|a acviferului, acolo unde volumul anual |       |        |     |     |        |
|de apa reincarcata este de cel putin    |       |        |     |     |        |
|10 milioane mc                          |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|10.3. Lucrari de transfer al resurselor |   X   |        |     |  X  |        |
|de apa intre bazinele hidrografice,     |       |        |     |     |        |
|executate in scopul prevenirii          |       |        |     |     |        |
|deficitului de apa, pentru un volum     |       |        |     |     |        |
|anual de apa transferata de cel putin   |       |        |     |     |        |
|100 milioane mc; se excepteaza          |       |        |     |     |        |
|transferul prin conducte al apei        |       |        |     |     |        |
|potabile                                |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|10.4. Lucrari de transfer al resurselor |   X   |        |     |  X  |        |
|de apa intre bazinele hidrografice,     |       |        |     |     |        |
|pentru un debit mediu multianual al     |       |        |     |     |        |
|bazinului de captare de cel putin       |       |        |     |     |        |
|2.000 milioane mc/an si pentru o        |       |        |     |     |        |
|cantitate de apa transferata de cel     |       |        |     |     |        |
|putin 5% din acest debit; se excepteaza |       |        |     |     |        |
|transferul prin conducte al apei        |       |        |     |     |        |
|potabile                                |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|10.5. Baraje si lacuri de acumulare cu o|   X   |        |     |  X  |        |
|cantitate de apa retinuta sau stocata de|       |        |     |     |        |
|cel putin 10 milioane mc*               |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|10.6. Statii pentru epurarea apelor     |       |        |  X  |  X  |        |
|uzate pentru aglomerari umane de cel    |       |        |     |     |        |
|putin 150.000 echivalent locuitori*4)   |       |        |     |     |        |
|------------                            |       |        |     |     |        |
|*4) Echivalent locuitori exprima        |       |        |     |     |        |
|incarcarea cu poluanti a apelor uzate,  |       |        |     |     |        |
|conform definitiei din                  |       |        |     |     |        |
|Hotararea Guvernului nr. 188/2002       |       |        |     |     |        |
|pentru aprobarea unor norme privind     |       |        |     |     |        |
|conditiile de descarcare in mediul      |       |        |     |     |        |
|acvatic a apelor uzate.                 |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|10.7. Instalatii pentru pretratare      |       |    X   |     |     |    X   |
|(operatiuni precum: spalare, albire,    |       |        |     |     |        |
|mercerizare) sau vopsirea fibrelor ori  |       |        |     |     |        |
|textilelor, cu o capacitate de tratare  |       |        |     |     |        |
|mai mare de 10 t/zi                     |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|10.8. Instalatii pentru tabacirea       |       |    X   |     |     |    X   |
|blanurilor si a pieilor, cu o capacitate|       |        |     |     |        |
|de tratare mai mare de 12 t/produse     |       |        |     |     |        |
|finite/zi                               |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|10.9. Industrie alimentara:             |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|a) abatoare cu o capacitate de producere|       |    X   |     |     |    X   |
|a carcaselor de animale mai mare de     |       |        |     |     |        |
|50 t/zi;                                |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|b) tratare si prelucrare in scopul      |       |    X   |     |     |    X   |
|fabricarii produselor alimentare din:   |       |        |     |     |        |
|- materii de origine animala (altele    |       |        |     |     |        |
|decat laptele), cu o capacitate de      |       |        |     |     |        |
|productie a produselor finite mai mare  |       |        |     |     |        |
|de 75 t/zi;                             |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|- materii prime vegetale, cu o          |       |    X   |     |     |    X   |
|capacitate de productie a produselor    |       |        |     |     |        |
|finite mai mare de 300 t/zi (valoarea   |       |        |     |     |        |
|medie trimestriala);                    |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|c) tratarea si prelucrarea laptelui, cu |       |    X   |     |     |    X   |
|mai mult de 200 t/zi cantitate de lapte |       |        |     |     |        |
|(valoarea medie anuala) intrata in      |       |        |     |     |        |
|proces.                                 |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|10.10. Instalatii pentru eliminarea sau |       |    X   |     |     |    X   |
|reciclarea carcaselor de animale si a   |       |        |     |     |        |
|deseurilor animale, cu o capacitate de  |       |        |     |     |        |
|tratare mai mare de 10 t/zi             |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|10.11. Instalatii pentru tratarea       |       |    X   |     |     |    X   |
|suprafetei materialelor, obiectelor sau |       |        |     |     |        |
|produselor, utilizand solventi organici,|       |        |     |     |        |
|in particular pentru finisare, placare, |       |        |     |     |        |
|acoperire, degresare, impermeabilizare, |       |        |     |     |        |
|dimensionare, vopsire, curatare sau     |       |        |     |     |        |
|impregnare, cu o capacitate de consum   |       |        |     |     |        |
|mai mare de 150 kg/h sau mai mult de    |       |        |     |     |        |
|200 t/an                                |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
|10.12. Instalatii pentru productia de   |       |    X   |     |     |    X   |
|carbon (carbune sarac in gaze) sau de   |       |        |     |     |        |
|electrografit prin incinerare sau       |       |        |     |     |        |
|grafitizare.                            |       |        |     |     |        |
|________________________________________|_______|________|_____|_____|________|
    *) Activitati/instalatii mentionate in Anexa nr. I la Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001.

    ANEXA 1.2*)
    la procedura

    *) Anexa nr. I.2 este reprodusa in facsimil.

                                LISTA
activitatilor si/sau instalatiilor cu potential semnificativ asupra mediului, care se supun etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului
 ______________________________________________________________________________
|            Activitate si/sau instalatie               |      Competente      |
|                                                       |______________________|
|                                                       |Central|Regional|Local|
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|1. Agricultura, silvicultura si piscicultura           |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|a) Proiecte pentru restructurarea exploatatiilor       |       | X (dupa|  X  |
|agricole                                               |       |   caz) |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|b) Proiecte pentru utilizarea terenului necultivat sau |       | X (dupa|  X  |
|a suprafetelor partial antropizate in scop agricol     |       |   caz) |     |
|intensiv                                               |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|c) Proiecte de gospodarire a apelor pentru agricultura,|       |    X   |     |
|inclusiv proiecte de irigatii si desecari              |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|d) Impadurirea terenurilor pe care nu a existat        |       | X (dupa|  X  |
|anterior vegetatie forestiera                          |       |   caz) |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|e) Defrisare in scopul schimbarii categoriei de        |       | X (dupa|  X  |
|folosinta a terenului a suprafetelor sub 10 ha         |       |   caz) |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|f) Instalatii pentru cresterea intensiva a animalelor  |       |        |  X  |
|din septel, altele decat cele incluse in Anexa I.1     |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|g) Crescatorii pentru piscicultura intensiva           |       |        |  X  |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|h) Recuperarea terenurilor neagricole, inclusiv a celor|       |        |  X  |
|din mare.                                              |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|2. Industria extractiva                                |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|a) Cariere, exploatari miniere de suprafata si de      |       |        |  X  |
|extractie a turbei, altele decat cele incluse in       |       |        |     |
|Anexa I.1                                              |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|b) Exploatari miniere subterane, altele decat cele     |       |        |  X  |
|incluse in Anexa I.1                                   |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|c) Extractia mineralelor prin dragare fluviala sau     |       |        |  X  |
|marina                                                 |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|d) Foraje de adancime, in special:                     |       |        |  X  |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|(i) foraje geotermale;                                 |       |        |  X  |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|(ii) foraje pentru depozitarea deseurilor nucleare;    |       |        |  X  |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|(iii) foraje pentru alimentarea cu apa, cu exceptia    |       |    X   |     |
|forajelor pentru investigarea stabilitatii solului     |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|e) Instalatii industriale de suprafata pentru extractia|       |        |  X  |
|carbunelui, petrolului, gazelor naturale si            |       |        |     |
|minereurilor, precum si a sisturilor bituminoase,      |       |        |     |
|altele decat cele incluse in Anexa I.1                 |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|3. Industria energetica                                |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|a) Instalatii industriale pentru producerea energiei   |       |        |  X  |
|electrice si termice, altele decat cele incluse in     |       |        |     |
|Anexa I.1                                              |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|b) Instalatii industriale pentru transportul gazelor,  |       | X (dupa|  X  |
|aburului si apei calde; transportul energiei electrice |       |   caz) |     |
|prin cabluri aeriene, altele decat cele incluse in     |       |        |     |
|Anexa I.1                                              |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|c) Stocarea la suprafata a gazelor naturale            |       |        |  X  |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|d) Stocarea subterana a gazelor combustibile           |       |        |  X  |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|e) Stocarea la suprafata a combustibililor fosili      |       |        |  X  |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|f) Brichetarea industriala a carbunelui si lignitului  |       |        |  X  |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|g) Instalatii pentru prelucrarea si stocarea deseurilor|   X   |        |     |
|radioactive, altele decat cele incluse in Anexa I.1    |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|h) Instalatii pentru producerea energiei hidroelectrice|       |        |  X  |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|i) Instalatii cu care sunt echipate centralele eoliene |       |        |  X  |
|in scopul producerii energiei.                         |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|4. Producerea si prelucrarea metalelor                 |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|a) Instalatii pentru producerea fontei sau a otelului  |       |        |  X  |
|prin topire primara ori secundara, inclusiv instalatii |       |        |     |
|pentru turnarea continua, cu o capacitate de pana la   |       |        |     |
|2,5t/h                                                 |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|b) Instalatii pentru topirea metalelor feroase:        |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|   (i) laminoare la cald cu o capacitate de pana la    |       |        |  X  |
|20 t otel brut/h                                       |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|   (ii) forjerii cu ciocane, a caror energie de        |       |        |  X  |
|lovire nu depaseste 50 kJ/ciocan, iar puterea calorica |       |        |     |
|utilizata este de pana la 20 MW                        |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|   (iii) acoperiri metalice de protectie prin topire,  |       |        |  X  |
|cu o capacitate de tratare de pana la 2 t otel brut/ora|       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|c) Turnatorii de metale feroase, cu o capacitate de    |       |        |  X  |
|pana la 20 t/zi                                        |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|d) Instalatii pentru topirea, inclusiv alierea,        |       |        |  X  |
|metalelor neferoase, cu exceptia metalelor pretioase,  |       |        |     |
|sau pentru revalorificarea produselor (finisare,       |       |        |     |
|turnare in forme etc.), cu o capacitate de topire de   |       |        |     |
|pana la 4 t/zi pentru plumb si cadmiu sau de pana la   |       |        |     |
|20 t/zi pentru toate celelalte metale                  |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|e) Instalatii pentru tratarea suprafetelor metalice si |       |        |  X  |
|a materialelor plastice prin procese chimice sau       |       |        |     |
|electrolitice, la care volumul cuvelor de tratare nu   |       |        |     |
|depaseste 30 mc                                        |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|f) Fabricarea si asamblarea de autovehicule si         |       |        |  X  |
|fabricarea motoarelor pentru autovehicule              |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|g) Santiere navale                                     |       |        |  X  |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|h) Instalatii pentru constructia si repararea          |       |        |  X  |
|aeronavelor                                            |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|i) Fabricarea echipamentelor feroviare                 |       |        |  X  |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|j) Forjare la cald prin explozie                       |       |        |  X  |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|k) Instalatii pentru coacerea si sinterizarea          |       |        |  X  |
|minereurilor metalice.                                 |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|5. Industria mineralelor                               |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|a) Instalatii pentru fabricarea cimentului in cuptoare |       |        |  X  |
|rotative, cu o capacitate de productie de pana la      |       |        |     |
|500 t/zi, sau a varului in cuptoare rotative cu o      |       |        |     |
|capacitate de productie de pana la 50 t/zi, ori in alte|       |        |     |
|tipuri de cuptoare cu o capacitate de productie de pana|       |        |     |
|la 50 t/zi                                             |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|b) Instalatii pentru fabricarea sticlei, inclusiv a    |       |        |  X  |
|fibrelor de sticla, cu o capacitate de topire de pana  |       |        |     |
|la 20 t/zi                                             |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|c) Instalatii pentru topirea substantelor minerale,    |       |        |  X  |
|inclusiv productia fibrelor minerale, cu o capacitate  |       |        |     |
|de topire de pana la 20 t/zi                           |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|d) Fabricarea produselor ceramice prin ardere, in      |       |        |  X  |
|special a tiglelor, caramizilor, caramizilor           |       |        |     |
|refractare, placilor, gresiilor ceramice sau           |       |        |     |
|portelanului, cu o capacitate de productie mai mica de |       |        |     |
|75 t/zi si/sau cu o capacitate a cuptoarelor mai mica  |       |        |     |
|de 4 mc si cu o densitate de incarcare pentru fiecare  |       |        |     |
|cuptor de pana la 300 kg/mc.                           |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|6. Industria chimica                                   |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|a) Tratarea produselor intermediare si producerea      |       |        |  X  |
|substantelor chimice, altele decat cele incluse in     |       |        |     |
|Anexa 1 A                                              |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|b) Producerea produselor de uz fitosanitar, produselor |       |        |  X  |
|farmaceutice, vopselelor si lacurilor, elastomerilor si|       |        |     |
|peroxizilor, altele decat cele incluse in Anexa 1 A    |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|c) Instalatii de depozitare a produselor petroliere,   |       |        |  X  |
|petrochimice si chimice, cu o capacitate de pana la    |       |        |     |
|200.000 t.                                             |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|7. Industria alimentara                                |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|a) Fabricarea uleiurilor si a grasimilor vegetale, cu o|       |        |  X  |
|capacitate de productie a produselor finite de pana la |       |        |     |
|300 t/zi (valoarea medie trimestriala) si animale, cu o|       |        |     |
|capacitate de productie a produselor finite de pana la |       |        |     |
|75 t/zi                                                |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|b) Ambalarea si conservarea produselor animale si      |       |        |  X  |
|vegetale                                               |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|c) Fabricarea produselor lactate, cu mai putin de      |       |        |  X  |
|200 t/zi cantitate de lapte (valoarea medie anuala)    |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|d) Fabricarea maltului si a berii                      |       |        |  X  |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|e) Fabricarea produselor de cofetarie si a siropului   |       |        |  X  |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|f) Abatoare, altele decat cele cuprinse in Anexa I.1   |       |        |  X  |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|g) Instalatii industriale pentru fabricarea amidonului |       |        |  X  |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|h) Fabrici de faina si ulei de peste                   |       |        |  X  |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|i) Fabrici de zahar.                                   |       |        |  X  |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|8. Industria textila, a pielariei, a lemnului si       |       |        |     |
|hartiei                                                |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|a) Instalatii industriale pentru producerea hartiei si |       |        |  X  |
|a cartonului, cu o capacitate de productie de pana la  |       |        |     |
|20 t/zi                                                |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|b) Instalatii pentru pretratarea (operatii ca spalarea,|       |        |  X  |
|inalbirea, mercerizarea) sau vopsirea fibrelor ori     |       |        |     |
|textilelor, cu o capacitate de tratare de pana la      |       |        |     |
|10 t/zi                                                |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|c) Instalatii pentru tabacirea/argasirea pieilor si    |       |        |  X  |
|blanurilor, cu o capacitate de tratare de pana la      |       |        |     |
|12 t/produse finite/zi.                                |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|9. Industria cauciucului                               |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|Fabricarea si tratarea produselor pe baza de           |       |        |  X  |
|elastomeri.                                            |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|10. Proiecte de infrastructura                         |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|a) Proiecte de dezvoltare a unitatilor industriale     |       |        |  X  |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|b) Proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia |       |        |  X  |
|centrelor comerciale si a parcarilor auto              |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|c) Constructia cailor ferate, altele decat cele incluse|       | X (dupa|  X  |
|in Anexa I.1, a instalatiilor de transbordare          |       |   caz) |     |
|intermodala si a terminalelor intermod                 |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|d) Constructia aerodromurilor, altele decat cele       |       |        |  X  |
|incluse in Anexa I.1                                   |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|e) Constructia drumurilor, porturilor si instalatiilor |       |        |  X  |
|portuare, inclusiv a porturilor de pescuit, altele     |       |        |     |
|decat cele incluse in Anexa I.1                        |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|f) Constructia cailor navigabile interioare, altele    |       |    X   |     |
|decat cele incluse in Anexa I.1, lucrari de canalizare |       |        |     |
|si lucrari impotriva inundatiilor                      |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|g) Baraje si alte instalatii proiectate pentru         |       |    X   |     |
|retinerea sau stocarea apei pe termen lung, altele     |       |        |     |
|decat cele incluse in Anexa I.1                        |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|h) Linii de tramvai, cai ferate subterane si de        |       |        |  X  |
|suprafata, linii suspendate sau linii similare         |       |        |     |
|specifice, utilizate exclusiv sau in principal pentru  |       |        |     |
|transportul de persoane                                |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|i) Instalatii de conducte pentru gaze si petrol, altele|       | X (dupa|  X  |
|decat cele incluse in Anexa I.1                        |       |   caz) |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|j) Instalatii de apeducte de lungime mare              |       |    X   |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|k) Lucrari pentru combaterea eroziunii costiere si     |       |    X   |     |
|lucrari maritime ce pot modifica profilul costier prin |       |        |     |
|constructia, de exemplu, de diguri, chei, pontoane,    |       |        |     |
|debarcadere sau alte lucrari de aparare marina,        |       |        |     |
|exclusiv intretinerea si reconstructia unor astfel de  |       |        |     |
|lucrari                                                |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|l) Instalatii de extractie a apei subterane si de      |       |    X   |     |
|reincarcare artificiala a rezervelor de apa subterana, |       |        |     |
|altele decat cele incluse in Anexa I.1                 |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|m) Lucrari pentru transferul resurselor de apa intre   |       |    X   |     |
|bazine hidrografice, altele decat cele incluse in      |       |        |     |
|Anexa I.1                                              |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|11. Alte proiecte                                      |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|a) Piste permanente de curse si testare a vehiculelor  |       |        |  X  |
|cu motor                                               |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|b) Instalatii pentru eliminarea deseurilor, altele     |       |        |  X  |
|decat cele incluse in Anexa I.1                        |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|c) Statii pentru epurarea apelor uzate, altele decat   |       |        |  X  |
|cele incluse in Anexa I.1                              |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|d) Amplasamente pentru depozitarea namolurilor         |       |        |  X  |
|provenite de la statiile de epurare                    |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|e) Depozite de fier vechi, de vehicule uzate, inclusiv |       |        |  X  |
|deseuri de vehicule                                    |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|f) Bancuri de proba pentru motoare, turbine sau        |       |        |  X  |
|reactoare                                              |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|g) Instalatii pentru fabricarea fibrelor minerale      |       |        |  X  |
|artificiale                                            |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|h) Instalatii pentru recuperarea sau distrugerea       |       |        |  X  |
|substantelor explozive                                 |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|i) Centre de ecarisaj.                                 |       |        |  X  |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|12. Turism si recreare                                 |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|a) Partii de schi, instalatii schilift, telecabine si  |       |        |  X  |
|amenajarile aferente                                   |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|b) Amenajari marine de agrement                        |       |    X   |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|c) Sate de vacanta si complexuri hoteliere in afara    |       |        |  X  |
|zonelor urbane si amenajarile aferente                 |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|d) Campinguri permanente si amplasamente pentru        |       |        |  X  |
|caravane                                               |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|e) Parcuri tematice.                                   |       |        |  X  |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|13. Modificari sau extinderi de proiecte; proiecte     |       |        |     |
|efectuate pentru testari                               |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|a) Orice modificare sau extindere de proiecte prevazute|       |        |  X  |
|in Anexa I.1 sau in prezenta anexa, deja autorizate,   |       |        |     |
|executate sau in curs de a fi executate, care poate    |       |        |     |
|avea efecte semnificative asupra mediului              |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|
|b) Proiectele stabilite in Anexa I.1, efectuate        |       |        |  X  |
|exclusiv sau in principal pentru elaborarea si testarea|       |        |     |
|de metode sau produse noi si care sa nu fie utilizate  |       |        |     |
|pe o perioada mai mare de 2 ani.                       |       |        |     |
|_______________________________________________________|_______|________|_____|

    ANEXA 2.1*)
    la procedura

    *) Anexa nr. II.1 este reprodusa in facsimil.

                              FORMATUL STAMPILELOR

    Stampila A                               Stampila B
 ______________________________ ......    ______________________________ ......
|        Se supune CAU.        |  ^      |        Se supune CAU.        |  ^
| Nu face obiectul procedurii  |  |      | Face obiectul procedurii de  |  |
|          de mediu.           |  |      | mediu cu/fara acord de mediu.|  |
| Sef birou AAA: _____________ | 3,5 cm  | Sef birou AAA: _____________ | 3,5 cm
| Semnatura __________________ |  |      | Semnatura __________________ |  |
| IPM ________________________ |  |      | IPM ________________________ |  |
|______________________________|..v...   |______________________________|..v...
:                              :         :                              :
:<---------- 5 cm ------------>:         :<---------- 5 cm ------------>:
:                              :         :                              :

    ANEXA 2.2
    la procedura

                                  NORMATIV
de continut pentru memoriul tehnic necesar emiterii acordului/acordului integrat de mediu

    I. Date generale
    - Denumirea obiectivului de investitii
    - Amplasamentul obiectivului si adresa
    - Proiectantul lucrarilor
    - Beneficiarul lucrarilor/titularul proiectului/proprietarul depozitului*)/operatorul depozitului*)
    - Valoarea estimativa a lucrarilor, din care: pentru protectia mediului
    - Perioada de executie propusa
------------
    *) In cazul proiectelor privind instalatii pentru depozitarea deseurilor.

    II. Date specifice proiectului
    1. Oportunitatea investitiei:
    - scopul si importanta obiectivului de investitii;
    - utilitatea publica si/sau modul de incadrare in planurile de urbanism si amenajare a teritoriului, alte scheme de amenajare, programe speciale, inclusiv planul national de gestiune a deseurilor*)
    2. Descrierea proiectului
    Se prezinta elementele caracteristice proiectului, incluzand mai ales:
    - descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect si a necesitatilor de folosinta in timpul fazelor de constructie si functionare, cu modul de asigurare cantitativa si calitativa a utilitatilor;
    - descrierea principalelor caracteristici ale proceselor de productie, de exemplu: natura si cantitatea materialelor folosite, capacitati de productie, materii prime, auxiliare si combustibili utilizati, produse si subproduse obtinute si destinatia acestora, alte date specifice;
    - descrierea efectelor semnificative probabile ale proiectului propus asupra mediului, rezultand din utilizarea resurselor naturale.
    In cazul proiectelor privind instalatii pentru depozitarea deseurilor vor fi prezentate, de asemenea:
    - clasa din care face parte depozitul - pentru deseuri inerte, pentru deseuri nepericuloase, pentru deseuri periculoase;
    - numarul de locuitori deserviti (inclusiv localitatile) - in cazul depozitelor de deseuri nepericuloase;
    - suprafata ocupata si capacitatea maxima;
    - durata de functionare estimata (corelat cu prognozele de generare a deseurilor pe urmatorii 10 - 15 ani);
    - lista deseurilor care sunt acceptate la depozitare;
    - procedura de acceptare a deseurilor la depozitare (inclusiv modul de inregistrare a datelor);
    - infrastructura depozitului si alte elemente componente, in cazul in care proiectul prevede si realizarea altor activitati in plus fata de depozitare (inclusiv tehnologii si instalatii pentru tratarea deseurilor, daca este cazul);
    - sistemul de impermeabilizare a cuvetei depozitului;
    - sistemul de automonitorizare tehnologica;
    - aspecte privind protectia muncii si paza contra incendiilor.
------------
    *) In cazul proiectelor privind instalatii pentru depozitarea deseurilor.

    III. Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu
    1. Protectia calitatii apelor:
    - sursele de poluanti pentru ape, concentratii si debite masice de poluanti rezultati pe faze tehnologice si de activitate;
    - statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate, proiectate, elementele de dimensionare, randamentele de retinere a poluantilor;
    - concentratiile si debitele masice de poluanti evacuati in mediu, locul de evacuare sau emisarul.
    In cazul proiectelor privind instalatiile pentru depozitarea deseurilor va fi prezentat, de asemenea, sistemul de colectare, tratare si eliminare a levigatului (inclusiv descrierea tehnologiei si a instalatiei de tratare propuse, in cazul in care aceasta se realizeaza pe amplasament).
    2. Protectia aerului:
    - sursele de poluanti pentru aer, debitele, concentratiile si debitele masice de poluanti rezultati si caracteristicile acestora pe faze tehnologice sau de activitate;
    - instalatiile pentru epurarea gazelor reziduale si retinerea pulberilor, pentru colectarea si dispersia gazelor reziduale in atmosfera, elementele de dimensionare, randamentele;
    - concentratiile si debitele masice de poluanti evacuati in atmosfera.
    In cazul proiectelor privind instalatiile pentru depozitarea deseurilor va fi prezentat, de asemenea, sistemul de colectare si evacuare a gazului de depozit (inclusiv modalitatea de tratare propusa - ardere controlata, utilizare etc.).
    3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:
    - sursele de zgomot si de vibratii;
    - amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor;
    - nivelul de zgomot si de vibratii la limita incintei obiectivului si la cel mai apropiat receptor protejat.
    4. Protectia impotriva radiatiilor:
    - sursele de radiatii;
    - amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor;
    - nivelul de radiatii la limita incintei obiectivului si la cel mai apropiat receptor protejat.
    5. Protectia solului si a subsolului:
    - sursele de poluanti pentru sol si subsol;
    - lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului.
    6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:
    - descrierea aspectelor de mediu ce vor fi semnificativ afectate prin proiectul propus, inclusiv, in special: populatia, fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii climatici, peisajul si interrelatiile dintre acesti factori;
    - poluantii si activitatile ce pot afecta ecosistemele acvatice si terestre;
    - lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia faunei si florei terestre si acvatice, a biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate.
    7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
    - distanta fata de asezarile umane si obiectivele de interes public, respectiv investitii, monumente istorice si de arhitectura, diverse asezaminte, zone de interes traditional etc.;
    - lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public.
    8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:
    - tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate;
    - modul de gospodarire a deseurilor si asigurarea conditiilor de protectie a mediului.
    9. Gospodarirea substantelor toxice si periculoase:
    - substantele toxice si periculoase produse, folosite, comercializate;
    - modul de gospodarire a substantelor toxice si periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

    IV. Lucrari de refacere/restaurare a amplasamentului
    - Situatii identificate de risc potential; zonele si factorii de mediu posibil a fi afectati
    - Descrierea masurilor preconizate pentru prevenirea, reducerea si, acolo unde este posibil, contracararea efectelor adverse semnificative asupra mediului
    - Lucrarile propuse pentru refacerea/restaurarea amplasamentului in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii
    In cazul proiectelor privind instalatiile pentru depozitarea deseurilor vor fi prezentate, de asemenea:
    - prevederi privind modul de constituire a Fondului pentru inchiderea depozitului de deseuri si urmarirea acestuia postinchidere, inclusiv pentru acoperirea partiala (a unei celule cu capacitatea epuizata), in cazul in care proiectul prevede acest lucru;
    - aspecte referitoare la planul de interventie pentru cazuri accidentale si/sau de urgenta;
    - sistemul de inchidere si monitoring postinchidere;
    - modalitati de reabilitare si utilizare ulterioara a terenului.

    V. Prevederi pentru monitorizarea mediului
    Dotarile si masurile prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, supravegherea calitatii factorilor de mediu si monitorizarea activitatilor destinate protectiei mediului
    In cazul proiectelor privind instalatiile pentru depozitarea deseurilor vor fi prezentate, de asemenea:
    - sistemul de automonitorizare a emisiilor si a calitatii factorilor de mediu in zona de influenta (in conformitate cu prevederile legale in vigoare);
    - modul de inregistrare si de raportare a datelor de monitoring in timpul exploatarii si in postinchidere.

    VI. Anexe - piese desenate
    1. Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor
    2. Schemele-flux pentru:
    - procesul tehnologic si fazele activitatii, cu bilant cantitativ si calitativ, cu sursele de poluanti, mod de colectare si dirijare la instalatiile de depoluare;
    - procesele de retinere a poluantilor.
    3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica teritoriala pentru protectia mediului

    NOTE:
    I. Pentru proiectele de investitii care urmeaza a fi finantate din fonduri comunitare (ISPA, SAPARD etc.) parametrii instalatiilor si conditiile de functionare vor avea in vedere conditiile de emisie/evacuare de poluanti stabilite prin legislatia Uniunii Europene. Se pastreaza limitele nationale in situatii in care acestea sunt mai restrictive decat cele stabilite de legislatia Uniunii Europene.
    II. Pentru activitatile cuprinse in anexa nr. I.1, respectiv in anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, aprobata si modificata prin Legea nr. 645/2002, vor fi avute in vedere urmatoarele:
    1. memoriul tehnic va specifica modul cum au fost aplicate cerintele specifice autorizarii integrate de mediu, inclusiv cele referitoare la limitele de poluanti, in raport cu aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;
    2. se vor consulta si aplica prevederile legale privind limitele de emisie a poluantilor in aer si in apa, continute in urmatoarele acte legislative, privind:
    a) incinerarea deseurilor, conform Hotararii Guvernului nr. 128/2002;
    b) gestionarea uleiurilor uzate, conform Hotararii Guvernului nr. 662/2001, cu modificarile ulterioare;
    c) Programul de actiune pentru reducerea poluarii mediului acvatic si a apelor subterane, cauzata de evacuarea unor substante periculoase, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 118/2002;
    d) stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor anumitor poluanti in aer, proveniti din instalatii mari de ardere, conform prevederilor legale si de la data intrarii in vigoare a acestora;
    e) reducerea emisiilor de compusi organici volatili, datorate utilizarii solventilor organici in anumite activitati si instalatii, conform prevederilor legale si de la data intrarii in vigoare a acestora;
    f) prevenirea si reducerea poluarii mediului cu azbest, conform prevederilor legale si de la data intrarii in vigoare a acestora.

    ANEXA 2.3*)
    la procedura

    *) Anexa nr. II.3 este reprodusa in facsimil.

                                PROCES-VERBAL
                        de verificare a amplasamentului

    Se intocmeste de catre personalul de specialitate al inspectoratului de protectie a mediului care a efectuat verificarea amplasamentului proiectului.

    Pentru activitatile mentionate in Anexa nr. I.2, concluziile PV de verificare a amplasamentului vor fundamenta propunerea privind incadrarea.

    - Model -
 _________________________________________________________________________
| IPM _________________________                                           |
|                                                                         |
|            PROCES-VERBAL DE VERIFICARE A AMPLASAMENTULUI,               |
|                                                                         |
| Nr. ______ din _____________ (data)                                     |
| Intocmit la _____________________, in prezenta ________________________ |
|_________________________________________________________________________|
| I. Date de identificare si localizare                                   |
|_________________________________________________________________________|
|    1. Titular proiect:                                                  |
|    2. Adresa:                                                           |
|    3. Telefon/Fax:                                                      |
|_________________________________________________________________________|
| II. Descrierea amplasamentului si a vecinatatilor acestuia              |
|_________________________________________________________________________|
|     1. Amplasament:                                                     |
|                                                                         |
|     2. Vecinatati:                                                      |
|                                                                         |
|     3. Alte activitati desfasurate in zona amplasamentului:             |
|                                                                         |
|_________________________________________________________________________|
| III. Receptori sensibili, zone cu regim special de protectie, restrictii|
|_________________________________________________________________________|
|                                                                         |
| 1)                                                                      |
| 2)                                                                      |
| 3)                                                                      |
| .                                                                       |
| .                                                                       |
|_________________________________________________________________________|
| IV. Identificarea publicului tinta (potential interesat) si a           |
| posibilitatilor eficiente de informare a acestuia                       |
|_________________________________________________________________________|
|                                                                         |
|                                                                         |
|                                                                         |
|                                                                         |
|_________________________________________________________________________|
| V. Posibilitati de asigurare a utilitatilor si descrierea impactului    |
| potential asupra mediului, dupa caz, datorat asigurarii utilitatilor    |
|_________________________________________________________________________|
|    1. Alimentarea cu apa:                                               |
|    2. Evacuarea apelor uzate:                                           |
|    3. Sistemul de incalzire                                             |
|    4. Gospodarirea deseurilor                                           |
|_________________________________________________________________________|
| VI. Concluzii                                                           |
|_________________________________________________________________________|
|                                                                         |
|                                                                         |
|                                                                         |
|                                                                         |
|_________________________________________________________________________|
| VII. Cerinte speciale privind monitorizarea/evaluarea impactului        |
|_________________________________________________________________________|
|                                                                         |
|                                                                         |
|                                                                         |
|_________________________________________________________________________|
| VIII. Persoana de contact/responsabila pentru protectia mediului din    |
| partea titularului de proiect                                           |
|_________________________________________________________________________|
|    1. Nume si prenume:                                                  |
|    2. Pozitia in cadrul firmei:                                         |
|    3. Telefon:              ; Fax:                   E-mail: |
|_________________________________________________________________________|
| IX. Semnaturi                                                           |
|_________________________________________________________________________|
|    Reprezentant I.P.M.,                                                 |
|    Nume ________________________________                                |
|    Semnatura ___________________________                                |
|_________________________________________________________________________|
|    Reprezentant titular proiect,                                        |
|    Nume ________________________________                                |
|    Semnatura ___________________________                                |
|_________________________________________________________________________|

    ANEXA 2.4*)
    la procedura

    *) Anexa nr. II.4 este reprodusa in facsimil.

                             ANUNTUL PUBLIC

    (Denumirea comerciantului) _____________________________________ titular al proiectului _____________________________________________________________ anunta publicul interesat asupra (1/2/3/4, dupa caz)
________________________________________________________________________________
pentru obtinerea acordului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul IPM __________ (adresa) ___________________________________ in zilele de ______________________ intre orele _______________
    Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul IPM ___________________ pana la _________________ (ziua limita de primire a observatiilor).

    1. Depunerea solicitarii de obtinere a acordului de mediu pentru un proiect

    2. Decizia etapei de incadrare a proiectului

    3. Audierea publica a raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului (cu precizarea datei, orei, localului desfasurarii - adresa completa)

    4. Decizia etapei de analiza a calitatii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului.

    ANEXA 3
    la procedura

                     Continutul acordului de mediu

    MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI
    Inspectoratul de Protectie a Mediului .....................

                                                                 Se aproba
                                                              Secretar de stat,
                                                              .................
                                                              (pentru minister)

                        ACORD/ACORD INTEGRAT DE MEDIU
                        Nr. ...... din ...............

    Ca urmare a cererii adresate de ............................................
................................................................................
................................................................................
...............................................................................,
cu sediul in municipiul (orasul, comuna, satul) ..............................., str. .................... nr. ....., sectorul/judetul ........................., inregistrata la nr. ..... din ............................,
    in urma analizarii documentelor transmise si a verificarii,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului si a Legii protectiei mediului nr. 137/1995, cu modificarile si completarile ulterioare,
    se emite:

                        ACORD/ACORD INTEGRAT DE MEDIU

pentru ................................................, cu sediul in municipiul (orasul, comuna, satul)  ......................, str. ................ nr. ...., sectorul/judetul ........................, care prevede ........................
...............................................................................,
in scopul .....................................................................,
in urmatoarele conditii: .......................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
    (Se vor inscrie in acord: masurile pentru prevenirea sau reducerea poluarii, niveluri acceptate ale emisiilor, lucrarile si masurile necesare pentru realizarea acestora.)

    Documentatia care a stat la baza emiterii acordului de mediu contine (memoriu tehnic, studiu de evaluare a impactului asupra mediului etc.):
...............................................................................,
elaborat(e) de .............................................................., expertizat(e) de ................................................ (dupa caz).
    Prezentul acord de mediu se emite cu urmatoarele conditii:
................................................................................
    Prezentul acord de mediu este valabil ........................ de la data eliberarii .................... pana la ........................ .
    Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea sau anularea acestuia, dupa caz.

                               Director,
                            ..............

                               Intocmit:
                            ..............

                             Sef serviciu,
                            ..............

    NOTE:
    I. In plus fata de informatiile generale prevazute intr-un astfel de document, acordul de mediu pentru un depozit de deseuri trebuie sa contina:
    - specificarea clasei de depozit in care se incadreaza proiectul;
    - lista de deseuri acceptate la depozitare si procedura de acceptare;
    - obligativitatea constituirii Fondului pentru inchiderea depozitului de deseuri si urmarirea acestuia postinchidere.
    II. Pentru proiectele de investitii care urmeaza a fi finantate din fonduri comunitare (ISPA, SAPARD etc.) parametrii instalatiilor si conditiile de functionare vor avea in vedere conditiile de emisie/evacuare de poluanti stabilite prin legislatia Uniunii Europene. Se pastreaza limitele nationale in situatii in care acestea sunt mai restrictive decat cele stabilite de legislatia Uniunii Europene.
    III. Pentru activitatile cuprinse in anexa nr. I.1, respectiv in anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, aprobata si modificata prin Legea nr. 645/2002, vor fi avute in vedere urmatoarele:
    1. acordul integrat va specifica modul cum au fost aplicate cerintele specifice autorizarii integrate de mediu, inclusiv cele referitoare la limitele de poluanti, in raport cu aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;
    2. se vor consulta si aplica prevederile legale privind limitele de emisie a poluantilor in aer si in apa, continute in urmatoarele acte legislative, privind:
    a) incinerarea deseurilor, conform Hotararii Guvernului nr. 128/2002;
    b) gestionarea uleiurilor uzate, conform Hotararii Guvernului nr. 662/2001, cu modificarile ulterioare;
    c) Programul de actiune pentru reducerea poluarii mediului acvatic si a apelor subterane, cauzata de evacuarea unor substante periculoase, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 118/2002;
    d) stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor anumitor poluanti in aer, proveniti din instalatii mari de ardere, conform prevederilor legale si de la data intrarii in vigoare a acestora;
    e) reducerea emisiilor de compusi organici volatili, datorate utilizarii solventilor organici in anumite activitati si instalatii, conform prevederilor legale si de la data intrarii in vigoare a acestora;
    f) prevenirea si reducerea poluarii mediului cu azbest, conform prevederilor legale si de la data intrarii in vigoare a acestora.

    ANEXA 4.1
    la procedura

                              FORMULAR
pentru consemnarea observatiilor publicului privind evaluarea impactului asupra mediului

    La inaintarea propunerilor motivate privind evaluarea impactului asupra mediului reprezentantii publicului sunt obligati sa-si declare numele, prenumele, adresa, precizand data, pe care autoritatea publica competenta pentru protectia mediului le consemneaza intr-un formular conform modelului prezentat mai jos.

_______________________________________________________________________
Nr.  Numele        Adresa  Data     Continutul pe scurt  Numarul anexei
crt. si prenumele                   al observatiilor     Observatii
_______________________________________________________________________
 1.
_______________________________________________________________________
 2.
_______________________________________________________________________
 n.
_______________________________________________________________________

    ANEXA 4.2
    la procedura

                    EVALUAREA PROPUNERILOR PUBLICULUI

    In baza rezultatelor dezbaterii publice titularul proiectului pregateste o evaluare a propunerilor motivate ale publicului, continand solutii de rezolvare a problemelor semnalate, pe care o inainteaza autoritatii publice competente pentru protectia mediului, folosind formularul prezentat mai jos.
_____________________________________________________________________
Nr.   Nr. de identificare          Propunerea    Solutia de rezolvare
crt.  a observatiilor publicului
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

    ANEXA 5
    la procedura

                          CUANTUMUL TARIFELOR

________________________________________________________________________________
                                       Tarif
                                      - lei -
         _______________________________________________________________________
Valoare  Consultatie Incadrare initiala -  Emitere acord       Emitere acord
         tehnica     inclusiv avizare      de mediu si/sau     integrat de
                     pentru Acord unic*)   avizare pentru      mediu si avizare
                                           Acord  unic         pentru Acord unic
                                           [Etapele I - IV*)] (Etapele I - IV)
________________________________________________________________________________
Pe etape    100.000        100.000         1.000.000           2.000.000
                                           pentru fiecare      pentru fiecare
                                           etapa               etapa
________________________________________________________________________________
Total          *)        100.000         4.000.000           8.000.000
________________________________________________________________________________
    *) Pentru proiecte cu impact nesemnificativ carora li se aplica stampila de tip "A".
    *) Pentru proiecte care in urma etapei de incadrare in vederea realizarii evaluarii impactului asupra mediului (EIM) nu sunt supuse unei astfel de evaluari se percep doar tarifele aferente etapelor de procedura parcurse.
    *) In functie de numarul de consultatii solicitate.

    NOTA:
    Incadrarea initiala se face de catre reprezentantul autoritatii publice competente pentru protectia mediului si se aplica tuturor solicitarilor prezentate. Etapele de procedura (I - IV) pentru EIM se aplica, dupa caz, doar proiectelor de activitati listate in anexele nr. I.1 si I.2 din prezenta procedura, dupa cum urmeaza:
    Etapa I: Incadrare (analiza informatiilor prezentate, verificarea amplasamentului, cu completarea Listei de control prezentate in colectivul de analiza tehnica, pregatirea anuntului public)
    Etapa a II-a: Definirea domeniului (definitivarea Listei de control si/sau a matricei prezentate in colectivul de analiza tehnica, comunicare catre beneficiar)
    Etapa a III-a: Analiza (completarea Listei de control pentru etapa de analiza, consultarea publicului si a celorlalte autoritati implicate)
    Etapa a IV-a: Decizie si validare (emiterea acordului, anuntul public).

    ANEXA 6*)
    la procedura

    *) Anexa nr. VI este reprodusa in facsimil.

                               SCHEMA LOGICA
a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu

                           ________________________________
                         /          TITULARUL              /
                        /  Depunerea solicitarii, fisei,  /
                       /  dovezii de plata taxa si tarif /
                      /_________________________________/
                                      |
                                      v
                                     / \
                                    /   \
                                   /     \
                                  / ACPM: \
          Impact nesemnificativ  / Analiza \ Impact semnificativ
           _____________________/in vederea \_____________________
          |                     \incadrarii /                     |
          |                      \         /                      |
          |                       \       /                       |
          |                        \     /              __________v___________
          |                         \   /              |TITULAR:              |
          |                          \ /               |Memoriu de prezentare;|
          |                           |                |ACPM:                 |
          |                           |                |Proces-verbal de      |
    ______v______                     |                |verificare a          |
  /     ACPM      \      Impact redus |                |amplasamentului si    |
 (Aplica Stampila A)                  |                |Tabel de control      |
  \_______________/                   |                |______________________|
                                      |                           |
                                      |                           v
                                      |                          / \
                                      |                         /   \
                                      |                        /     \
 __________________         __________v___________            /       \
|TITULAR:          |       |ACPM:                 | Fara EIA /ACPM/CAT:\
|Depunere documente|<------|Solicita informatii/  |         / Etapa de  \
|__________________|       |documente suplimentare|<--------\ incadrare /
          |                |______________________|          \         /
          |                                                   \       /
          |                                                    \     /
          |                                                     \   /
          |                                                      \ /  Cu EIA/
          |                                                       |Anunt public
    ______v______                                        _________v___________
   /             \                                      |ACPM/CAT: |
  /     ACPM      \                                     |Etapa de definire a  |
 (Aplica Stampila B)                                    |domeniului EIA       |
  \  (fara acord) /                                     |_____________________|
   \_____________/                                                |
                                                         _________v___________
                                                        |TITULAR:             |
                                                        |Realizare EIA        |
                                                        |Prezentare raport    |
                                                        |Dezbatere publica    |
                                                        |_____________________|
                            ------------------------------------->|
                           |                                      v
                           |                                     / \
                           |                                    /   \
                           |                                   /     \
                  _________|___________  Respingere motivata  /       \
                 |TITULAR:             |                     /ACPM/CAT:\
                 |Refacere/Prezentare  |<-------------------/ Etapa de  \
                 |raport               |                    \verificare /
                 |_____________________|                     \         /
                                                              \       /
                                                               \     /
                                                                \   /
                                                                 \ /Acceptare
                                                                  |  raport/
                                                                  |Anunt public
                                                            ______v______
                                                           /             \
    ......................................                /     ACPM      \
    :ACPM = autoritatea (publica)        :               (Aplica Stampila B)
    :competenta pentru protectia mediului: \   (cu acord)  /
    :....................................:                 \_____________/SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 860/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 860 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 860/2002
Ordin 1284 2010
privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private
Ordin 84 2010
privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private
Ordin 76 2010
privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private
Ordin 135 2010
privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I al anului 2010
Ordin 210 2004
privind modificarea Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu
Ordin 1388 2003
privind constituirea si functionarea colectivului de analiza tehnica la nivel central
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu