E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 125 din 19 martie 1996

pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activitatilor economice si sociale cu impact asupra mediului inconjurator

ACT EMIS DE: MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 73 din 11 aprilie 1996


SmartCity3


    In temeiul art. 9 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 457/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului emite urmatorul ordin:
    1. Se aproba Procedura de reglementare a activitatilor economice si sociale cu impact asupra mediului inconjurator. Anexele la procedura fac parte integranta din aceasta.
    2. Directia strategii si reglementari pentru protectia mediului raspunde de instruirea periodica si in mod unitar a personalului din cadrul unitatilor teritoriale care isi desfasoara activitatea in domeniul emiterii actelor de reglementare.
    3. Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei.
    4. Prezentul ordin anuleaza prevederile ordinelor nr. 170/1990, nr. 437/1992, nr. 619/1992 si Decizia nr. 113/1990, emise de ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului.

                 Ministrul apelor, padurilor
                 si protectiei mediului,
                 Aurel Constantin Ilie


                 PROCEDURA DE REGLEMENTARE
a activitatilor economice si sociale cu impact asupra mediului inconjurator

    1. PRECIZARI CU CARACTER GENERAL
    1.1. Autoritate
    Prezenta reglementare este emisa, in conformitate cu Legea protectiei mediului nr. 137/1995 (numita in continuare LPM), de catre autoritatea centrala pentru protectia mediului (numita in continuare ACPM) in baza art. 9 din LPM. Prezenta reglementare poate fi modificata numai de catre ACPM, prin ordin, pentru conformarea cu alte prevederi legale in vigoare la data modificarii, inclusiv pentru respectarea obligatiilor internationale.
    1.2. Scopul
    Prezenta reglementare stabileste procedura pentru evaluarea impactului asupra mediului, pentru solicitarea si obtinerea acordului si/sau, dupa caz, a autorizatiei de mediu si pentru alte elemente asociate acestora, in concordanta cu prevederile LPM si cu obligatiile internationale.
    2. DEFINITII
    Cuvintele si expresiile vor avea intelesul lor comun si obisnuit, daca nu sunt definite altfel in LPM sau in prezenta reglementare.
    - Autoritatea centrala pentru protectia mediului este Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului (numit in continuare ACPM).
    - Autoritatea teritoriala pentru protectia mediului este Agentia de Protectie a Mediului (numita in continuare ATPM) sau Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" (numita in continuare ARBDD).
    - Constructie si montaj este un ansamblu de structuri fizice constand in piese sau materiale componente. Termenul include lucrari de: construire; reconstruire; extindere sau reparare; dotari tehnico-edilitare, inclusiv rezervoare; lucrari de amenajare a spatiilor publice; foraje; excavari; constructii provizorii de santier, necesare executiei lucrarilor de baza; activitati de indepartare a pamantului si de curatare a terenului, legate de pregatirea unei zone pentru asamblarea pieselor sau a materialelor, precum si pentru asamblarea sau crearea de structuri fizice din materiale naturale, cum ar fi: sol, roca si vegetatie.
    In constructie si montaj nu sunt incluse lucrarile de intretinere si de reparatii curente ale cladirilor de orice fel, ale drumurilor, ale instalatiilor si echipamentelor tehnico-edilitare si ale altor structuri fizice care nu necesita organizare de santier, reparatii capitale ale utilajelor, montajul acestora executat de unitatile furnizoare, forajele pana la adancimi de 50 m pentru satisfacerea cerintelor gospodariilor individuale.
    - Modificare cu constructii si montaj este orice schimbare insotita de oricare dintre lucrarile specificate la definitia termenului constructie si montaj de mai sus, propusa la un obiectiv in functiune sau in proiectul unui obiectiv, care determina schimbarea specificatiilor sau capacitatilor initiale ale obiectivului, sau au ca efect cresterea emisiilor de poluanti.
    - Activitate existenta este:
    (1) orice activitate care se desfasoara la data intrarii in vigoare a LPM;
    (2) orice activitate intrerupta inainte de data intrarii in vigoare a LPM si care este reluata dupa aceasta data, cu conditia sa nu fie insotita de constructie si montaj.
    - Obiectiv este o unitate industriala, comerciala, sociala, economica si altele cu impact sau risc de impact asupra calitatii factorilor de mediu.
    - Persoana este un individ, firma, corporatie, asociatie, parteneriat, consortiu, societate mixta, autoritate, entitate guvernamentala, comerciala, juridica, recunoscuta prin lege cu drepturi si obligatii.
    3. DOMENIUL DE APLICARE A REGLEMENTARII
    3.1. Competente
    3.1.1. Acordul de mediu: ACPM si ATPM emit acorduri de mediu pentru acele obiective si activitati prevazute de LPM, in conformitate cu competentele specificate in anexa nr. 1.
    3.1.2. Autorizatia de mediu: ATPM emite autorizatia de mediu pentru toate activitatile, cu exceptia cazurilor care fac obiectul unor reglementari speciale, cum ar fi: centrale nuclearo-electrice, reactoare de cercetare, uzine de fabricare a combustibilului nuclear, depozite finale de combustibil nuclear ars, precum si importul, tranzitul, exportul de deseuri de orice natura, importul si exportul de culturi de microorganisme, de plante si animale din flora si fauna spontana.
    3.2. Categorii de obiective si activitati care necesita acorduri de mediu si/sau autorizatii de mediu
---------------------------------------------------------------
    Categoria                     Acord            Autorizatie
                                  de mediu         de mediu
---------------------------------------------------------------
 Obiectiv nou cu C+M                   DA               DA
 Obiectiv nou fara C+M                 NU               DA
 Modificare cu C+M                     DA               DA*)
 Modificare fara C+M                   NU               DA*)
 Activitati existente, neprevazute
 in anexa nr. II                       NU               DA*)
 Activitati noi din anexa nr. II       DA               DA
 Activitati existente din anexa nr. II NU*)             DA*)
---------------------------------------------------------------
-------------------------
    *) Cu exceptia celor prevazute la pct. 8 lit. 9) si i) din anexa nr. II la LPM.
    *) Cu program de conformare, daca este cazul.

    3.2.1. Obiective si activitati noi:
    - Initierea unei lucrari de constructii si montaj la un obiectiv nou este permisa numai cu acord de mediu obtinut conform procedurii descrise in sectiunea 4.
    - Functionarea unui obiectiv nou este permisa numai cu autorizatie de mediu obtinuta conform procedurii descrise in sectiunea 5.
    3.2.2. Obiective si activitati existente
    - Modificarea cu constructii si montaj a unui obiectiv existent este permisa numai cu acord de mediu, iar functionarea obiectivului este permisa numai cu autorizatie de mediu in conformitate cu sectiunile 4 si, respectiv, 5.
    - Modificarea functionarii unui obiectiv existent este permisa cu autorizatie de mediu obtinuta conform procedurii descrise in sectiunea 5.
    - Continuarea unei activitati existente prevazute in anexa nr. II la LPM este permisa numai cu autorizatie de mediu obtinuta conform procedurii descrise in sectiunea 5. Activitatile prevazute la pct. 8 lit. g) si i) din anexa nr II la LPM necesita si acord de mediu obtinut conform procedurii descrise in sectiunea 4, iar activitatile prevazute la pct. 8 lit. j) din anexa nr. II la LPM necesita numai acord de mediu obtinut conform procedurii descrise in sectiunea 4.
    - Continuarea unei activitati existente, neprevazuta in anexa nr. II la LPM, este permisa numai cu autorizatie de mediu obtinuta conform procedurii descrise in sectiunea 5.
    - La schimbarea destinatiei sau a proprietarului unei activitati, se urmeaza procedura specificata in sectiunea 8.
    3.3. Obiective si activitati care necesita studiu de impact
    3.3.1. Sunt necesare studii de impact asupra mediului pentru orice obiectiv sau activitate care poate sa aiba un impact deosebit asupra mediului prin natura, dimensiunea sau amplasarea sa.
    3.3.2. Poate avea impact deosebit asupra mediului prin natura, dimensiunea sau amplasarea ei orice activitate mentionata in anexa nr. II la LPM.
    3.3.3. Pentru orice alte activitati cunoscute si necuprinse in anexa nr. II la LPM, autoritatea competenta pentru protectia mediului va folosi urmatoarele criterii de selectie pentru a stabili daca aceste activitati pot avea un impact deosebit asupra mediului:
    a) Caracteristicile proiectului sau ale activitatii:
    - dimensiunea proiectului;
    - cumularea cu alte proiecte;
    - utilizarea resurselor naturale;
    - generarea de deseuri;
    - poluarea si tulburarea vecinatatii;
    - riscul de accidente, avand in vedere in mod deosebit substantele sau tehnologiile folosite.
    b) Amplasarea proiectului sau a activitatii
    Se va lua in considerare sensibilitatea zonelor geografice posibil a fi afectate de catre proiect sau activitate, in special in ceea ce priveste:
    - utilizarea actuala a terenului;
    - disponibilitatea relativa, calitatea si capacitatea de regenerare a resurselor naturale din zona;
    - capacitatea mediului natural de asimilare a noxelor, acordand atentie deosebita urmatoarelor categorii:
      - zone umede;
      - zone de coasta;
      - zone montane sau forestiere;
      - rezervatii si parcuri naturale;
      - zone clasificate sau protejate prin lege;
      - zone in care normele in vigoare privind calitatea mediului au fost deja depasite;
      - zone cu populatie densa;
      - zone peisagistice de importanta istorica, arheologica sau culturala.
    c) Caracteristicile impactului potential
    Efectele deosebite potentiale ale proiectului sau ale activitatii trebuie luate in considerare dupa criteriile stipulate la sectiunile 3.3.3. a) si 3.3.3. b) de mai sus si avand in vedere, in special:
    - extinderea impactului (zona geografica si populatia afectate);
    - efectele transfrontiera ale impactului;
    - marimea si complexitatea impactului;
    - probabilitatea impactului;
    - durata, frecventa si reversibilitatea impactului.
    4. ETAPELE PROCEDURII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU
    Etapele procedurii de emitere a acordului de mediu sunt sistematizate in schemele nr. I, II si III.
    4.1. Titularul proiectului sau al activitatii este obligat sa depuna la ATPM:
    - cererea pentru eliberarea acordului de mediu;
    - descrierea proiectului sau a activitatii, cu principalele informatii din care sa rezulte date privind impactul asupra mediului;
    - nota privind stadiul de realizare a programului de conformare existent, daca este cazul;
    - dovada platii taxei de autorizare;
    - dovada ca a facut publica solicitarea prin cel putin una dintre metodele de informare specificate in anexa nr. 3.
    4.2. ATPM analizeaza documentele prevazute in sectiunea 4.1. de mai sus, incadreaza actiunea propusa in tipurile de obiective si activitati care se supun sau nu studiilor de impact asupra mediului, stabileste competenta de emitere a acordului de mediu. Pentru obiectivele sau activitatile care necesita studiu de impact, ATPM solicita informatii suplimentare sau studiu preliminar de impact, daca este cazul, si, cand se considera necesar, verifica pe teren veridicitatea datelor prezentate. Pentru obiectivele care nu necesita studii de impact asupra mediului, ATPM solicita informatii suplimentare, daca este cazul, procedura de reglementare continuand cu etapele specificate la sectiunea 4.4.
    4.3. Obiective si activitati care necesita studii de impact
    4.3.1. ATPM, impreuna cu titularul proiectului sau al activitatii, si, dupa caz, cu un colectiv de analiza tehnica stabilit de ATPM si format din reprezentanti ai administratiei publice locale si ai organelor emitente ale avizelor prealabile necesare eliberarii acordului de mediu, analizeaza scopul actiunii propuse si stabileste daca proiectul sau activitatea poate fi reglementata pe linie de protectie a mediului.
    In cazul in care proiectul sau activitatea poate fi reglementata, ATPM intocmeste indrumarul cu problemele rezultate in urma analizei, care vor fi tratate in studiul de impact asupra mediului si urmarite in raportul la acest studiu. La intocmirea indrumarului, ATPM ia in considerare si eventualele comentarii primite din partea publicului. Indrumarul va fi comunicat titularului o data cu lista avizelor necesare eliberarii acordului de mediu in termen de 3 zile de la data analizei. Pentru obiectivele care sunt de competenta ACPM, propunerea de indrumar si lista avizelor necesare vor fi transmise de ATPM in acelasi termen.
    4.3.2. Dupa executarea studiului de impact conform metodologiei din anexa nr. 4 si indrumarului specificat la sectiunea 4.3.1., titularul proiectului sau al activitatii prezinta la ATPM raportul privind studiul de impact cu toate alternativele analizate, inclusiv cea de renuntare la activitatea propusa. Continutul minim al raportului la studiul de impact este prezentat in anexa nr. 5.
    4.3.3. ATPM si, dupa caz, colectivul de analiza tehnica analizeaza raportul la studiul de impact, il accepta sau dispune refacerea motivata a acestuia.
    4.3.4. Raportul acceptat este supus dezbaterii publice de catre ATPM, consemnand observatiile si concluziile rezultate. Aceasta etapa se organizeaza si se desfasoara conform anexei nr. 3.
    4.3.5. Dupa realizarea dezbaterii publice, ATPM ia decizia daca se continua procedura de reglementare, decizie care se aduce la cunostinta titularului proiectului sau al activitatii. Principalele aspecte, in ordinea importantei, care vor fi avute in vedere la luarea deciziei, sunt urmatoarele:
    - riscul pentru viata populatiei din zona;
    - afectarea starii de sanatate a populatiei;
    - incadrarea in normele in vigoare a concentratiilor maximum admise de poluanti evacuati in mediu;
    - imbunatatirea calitatii factorilor de mediu;
    - asigurarea conditiilor de functionare in siguranta;
    - rezolvarea unor probleme de ordin social;
    - utilitatea publica;
    - valorificarea rationala a resurselor si a deseurilor in contextul unei dezvoltari durabile;
    - realizarea obiectivelor planurilor si programelor aprobate.
    Pentru obiectivele de investitii si pentru activitatile care sunt de competenta de reglementare a ACPM, decizia se ia dupa consultarea prealabila a acestei autoritati.
    4.3.6. Daca decizia este favorabila, titularul proiectului sau al activitatii va prezenta, la ATPM, urmatoarele documente:
    - memoriu tehnic intocmit conform normativului de continut, prezentat in anexa nr. 6;
    - actele de reglementare (avize sau autorizatii), studiile, buletinele de analiza si alte documente cerute in sectiunea 4.3.1.;
    - studiul de impact asupra mediului.
    Aceste documente se depun in doua exemplare, pentru obiectivele de investitii si pentru activitatile reglementate de ACPM.
    4.3.7. ATPM si, dupa caz, colectivul de analiza tehnica analizeaza documentele prezentate si mentionate in sectiunea 4.3.6. si dispune refacerea, completarea sau expertizarea, daca este cazul.
    ATPM inainteaza la ACPM, pentru obiectivele si activitatile din competenta ACPM, un exemplar din documentele mentionate in sectiunea 4.3.6. cu un punct de vedere care va prezenta si etapele urmatoare ale reglementarii. ACPM, in cazul unor neclaritati constatate din analiza materialelor transmise de catre ATPM, poate efectua verificari pe teren si dispune, dupa caz, expertizele tehnice necesare.
    Modelul si continutul minim al acordului de mediu sunt prevazute in anexa nr. 7.
    4.3.8. In urma celor constatate si a analizelor efectuate, ATPM sau ACPM ia decizia finala privind emiterea acordului de mediu pentru obiectivele si activitatile din competenta sa si o face publica prin afisare la sediul ATPM. Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate, la cerere, la sediul ATPM, dupa un program care se afiseaza. Decizia poate fi contestata in termen de maximum 30 de zile de la anuntare. La expirarea acestui termen, ATPM sau ACPM, dupa caz, elibereaza acordul de mediu sau respinge motivat eliberarea acestuia.
    4.4. Pentru obiective si activitati care nu necesita studii de impact asupra mediului
    4.4.1. Impreuna cu titularul proiectului si cu un colectiv de analiza tehnica format din reprezentanti ai administratiei publice locale si ai organelor emitente ale avizelor prealabile necesare eliberarii acordului de mediu, ATPM analizeaza scopul obiectivului sau al activitatii si stabileste daca proiectul poate fi reglementat pe linie de protectie a mediului. In cazul in care proiectul poate fi reglementat, ATPM intocmeste indrumarul cu problemele rezultate in urma analizei si li comunica titularului o data cu lista celorlalte avize necesare emiterii acordului de mediu.
    4.4.2. Dupa primirea indrumarului si a listei specificate in sectiunea 4.4.1., titularul proiectului prezinta la ATPM urmatoarele documente:
    - memoriul tehnic intocmit conform anexei nr. 6;
    - avizele mentionate anterior.
    4.4.3. ATPM consemneaza si analizeaza observatiile publicului, analizeaza documentele mentionate la sectiunea 4.4.2. si dispune, dupa caz, refacerea, completarea sau respingerea motivata a acestora. Documentele refacute sunt, de asemenea, analizate de ATPM.
    4.4.4. In urma analizelor efectuate, ATPM ia decizia finala privind emiterea acordului de mediu si o face publica prin afisare la sediul propriu. Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate, la cerere, la sediul ATPM, dupa un program care se afiseaza. Decizia poate fi contestata un termen de maximum 30 de zile de la anuntare. La expirarea acestui termen ATPM elibereaza acordul de mediu sau respinge motivat eliberarea acestuia.
    Modelul si continutul minim al acordului de mediu sunt prevazute in anexa nr. 7.
    4.5. Respingerea solicitarii acordului de mediu
    4.5.1. Acordul de mediu nu se emite, daca nici o varianta a proiectului prezentat nu prevede eliminarea efectelor negative asupra mediului, raportate la standardele si reglementarile in vigoare.
    4.5.2. Respingerea eliberarii acordului de mediu de catre autoritatea competenta, decisa in urma uneia dintre analizele prevazute in sectiunea 4, va fi comunicata in scris titularului solicitarii impreuna cu motivarea legala a acesteia.
    5. ETAPELE PROCEDURII DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE MEDIU
    Etapele procedurii de emitere a autorizatiei de mediu sunt sistematizate in schemele nr. IV si nr. V.
    5.1. La solicitarea unei autorizatii de mediu sau cu minimum 30 de zile (90 de zile in cazul in care este nevoie de dezbatere publica sau bilant de mediu) inainte de expirarea unei autorizatii de mediu existente, titularul obiectivului sau al activitatii este obligat sa depuna la ATPM:
    - cererea pentru eliberarea autorizatiei de mediu;
    - fisa de prezentare si o declaratie avand continutul cuprins in anexa nr. 8;
    - dovada platii taxei de autorizare;
    - dovada ca a facut publica solicitarea prin cel putin una dintre metodele de informare specificate in anexa nr. 3;
    - nota privind stadiul de realizare a programului de conformare existent, daca este cazul;
    - alte acte sau documente relevante, dupa caz, care pot sustine cererea, ca de exemplu: documente in vigoare care reglementeaza obiectivul sau activitatea; automonitorizarea emisiilor continand date privind noxele evacuate; rapoarte de control din partea organelor care au verificat obiectivul sau activitatea.
    5.2. ATPM analizeaza documentele prevazute in sectiunea 5.1. si stabileste daca sunt necesare informatii sau documente suplimentare.
    Daca procedura de emitere a unei noi autorizatii de mediu va depasi perioada stabilita conform sectiunii 5.1., ATPM poate decide prelungirea valabilitatii autorizatiei de mediu existente cu diferenta de timp necesara, motivata tehnic si consemnata oficial pe exemplarele de autorizatie ale titularului si ale ATPM.
    5.3. Daca obiectivul sau activitatea poate fi autorizata pe baza documentelor prezentate, ATPM face publica decizia sa de emitere a autorizatiei de mediu prin afisare la sediul propriu. Documentele care au stat la baza acesteia vor putea fi consultate dupa un program care se afiseaza. Decizia poate fi contestata in termen de maximum 30 de zile de la anuntare. La expirarea acestui termen ATPM elibereaza autorizatia de mediu.
    Modelul si continutul minim al autorizatiei de mediu sunt prezentate in anexa nr. 9.
    5.4. Daca obiectivul sau activitatea nu poate fi autorizata pe baza documentelor prezentate, ATPM, impreuna cu titularul obiectivului sau al activitatii si cu colectivul de analiza tehnica format din reprezentanti ai administratiei publice locale si ai organelor emitente ale avizelor prealabile necesare eliberarii autorizatiei de mediu, analizeaza scopul obiectivului sau al activitatii si necesitatea efectuarii bilantului de mediu si/sau a unui program de conformare.
    In cazul in care colectivul de analiza tehnica stabileste ca este necesar un bilant de mediu, ATPM intocmeste indrumarul cu problemele rezultate din analiza efectuata. La intocmirea indrumarului, ATPM va avea in vedere continutul anexei nr. 10 si eventualele comentarii primite din partea publicului. Indrumarul va fi comunicat titularului o data cu lista autorizatiilor necesare, in termen de 3 zile de la data incheierii analizei.
    5.5. Dupa executarea bilantului de mediu conform indrumarului, titularul obiectivului sau al activitatii prezinta la ATPM un raport cu concluziile bilantului de mediu.
    5.6. Raportul cu concluziile bilantului de mediu este supus dezbaterii publice in conformitate cu procedura prezentata in anexa nr. 3.
    5.7. Dupa realizarea dezbaterii publice si analizarea rezultatelor acesteia, ATPM stabileste daca emite autorizatia de mediu cu sau fara un program de conformare.
    5.8. Programul de conformare se stabileste de catre ATPM cu consultarea colectivului de analiza tehnica, de comun acord cu titularul obiectivului sau al activitatii, prin negociere, conform prevederilor sectiunii 6 si raspunzand continutului din anexa nr. 11.
    5.9. Titularul obiectivului sau al activitatii prezinta la ATPM, dupa acceptarea programului de conformare, dupa caz, urmatoarele documente:
    - bilantul de mediu;
    - actele de reglementare prealabile emiterii autorizatiei de mediu;
    - fisa de prezentare si declaratia completata cu instructiuni de intretinere si de exploatare a instalatiilor de depoluare;
    - programul de conformare in redactare finala.
    5.10. ATPM, cu consultarea colectivului de analiza tehnica, analizeaza documentele specificate la sectiunea 5.9., accepta sau solicita, dupa caz, completarea sau revizuirea acestora si elaboreaza proiectul autorizatiei de mediu, stabilind perioada de valabilitate (conform sectiunii 5.12.) si conditiile de functionare.
    Modelul si continutul minim al autorizatiei de mediu sunt prezentate in anexa nr. 9.
    5.11. ATPM face publica decizia de emitere a autorizatiei de mediu prin afisare la sediul propriu, iar documentele care au stat la baza deciziei vor putea fi consultate la sediul ATPM dupa un program care se afiseaza. Decizia poate fi contestata in termen de maximum 30 de zile de la anuntare. La expirarea acestui termen ATPM elibereaza autorizatia de mediu.
    5.12. Perioada de valabilitate
    5.12.1. Perioada de valabilitate a autorizatiei de mediu este de maximum 5 ani, in afara situatiilor in care se constata nerespectarea conditiilor impuse la emiterea autorizatiilor.
    5.12.2. Criteriile care stau la baza deciziei privind perioada de valabilitate a autorizatiei de mediu includ:
    - gradul de fluctuatie a parametrilor tehnologici;
    - fiabilitatea si gradul de uzura a instalatiilor;
    - impactul asupra sanatatii populatiei si factorilor de mediu;
    - riscul de poluari accidentale;
    - automonitorizarea emisiilor.
    5.13. Respingerea autorizarii
    Autorizatia de mediu nu se emite:
    - daca nici o varianta a programului de conformare nu prevede incadrarea in conditiile care permit autorizarea, raportate la standardele si reglementarile in vigoare;
    - daca titularul obiectivului sau al activitatii nu respecta obligatiile ce ii revin prin prezenta procedura.
    6. PROGRAMUL DE CONFORMARE
    6.1. Utilizarea programului de conformare
    Programul de conformare este necesar pentru orice obiectiv care continua sau care inceteaza activitatea si care aduce prejudicii mediului prin functionarea curenta sau anterioara. Evaluarea prejudiciilor se realizeaza prin bilantul de mediu, raportand starea mediului si masurile necesare de remediere la standardele si reglementarile in vigoare. Programul stabileste masurile de conformare si etapele necesare realizarii acestora.
    6.2. Continutul programului de conformare
    Programul de conformare va raspunde normelor de continut din anexa nr. 11. Programul de conformare poate avea doua sectiuni:
    a) masuri pentru reducerea efectelor prezente si viitoare ale activitatilor asupra mediului;
    b) masurile de remediere a efectelor activitatilor anterioare asupra mediului.
    6.3. Baza programului de conformare
    ATPM accepta introducerea in autorizatia de mediu a programului de conformare, numai daca, la solicitarea reglementarii, titularul activitatii:
    a) dovedeste ca modificarile necesare pentru conformarea imediata nu sunt fezabile tehnic si/sau economic;
    b) dovedeste ca in perioada de conformare nu se vor produce daune semnificative asupra mediului si sanatatii publice;
    c) se angajeaza sa asigure fondurile necesare pentru realizarea programului de conformare la termenele propuse.
    6.4. Factorii participanti la elaborarea programului de conformare
    La elaborarea proiectului de program de conformare si la negocierea acestuia participa titularul activitatii, ATPM, colectivul de analiza tehnica si, dupa caz, ACPM.
    6.5. Documente folosite pentru elaborarea programului de conformare
    La elaborarea programului de conformare se iau in considerare:
    - concluziile bilantului de mediu;
    - constatarile si sarcinile stabilite de organele de control care raspund de protectia factorilor de mediu, precum si de alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;
    - date detinute de titularul activitatii si de organele locale ale administratiei publice privind emisia si imisia poluantilor in mediu;
    - studii, oferte, diverse materiale de documentare etc.;
    - sugestiile si propunerile primite de la populatie si de la asociatiile neguvernamentale cu ocazia dezbaterii publice a raportului privind studiul de impact asupra mediului.
    6.6. Etapele elaborarii programului de conformare
    6.6.1. Titularul activitatii intocmeste un proiect de program de conformare, cu termene realizabile, cu responsabilitati si cu identificarea celor carora li s-a repartizat sarcina de executare a masurilor programului de conformare.
    6.6.2. Titularul activitatii prezinta proiectul de program, impreuna cu o nota de fundamentare, fiecarui membru al colectivului de analiza tehnica pentru punct de vedere.
    6.6.3. Pe baza observatiilor si a propunerilor primite, titularul activitatii completeaza si imbunatateste proiectul de program de conformare.
    6.6.4. Titularul activitatii prezinta la ATPM proiectul de program de conformare completat si imbunatatit, impreuna cu nota de fundamentare, observatiile si propunerile primite de la autoritatile consultate si mentionate la sectiunea 6.6.2.
    6.6.5. ATPM analizeaza proiectul programului de conformare, il accepta sau dispune completarea sau refacerea acestuia, cu eventualitatea negocierii unor propuneri ale autoritatilor consultate.
    6.7. Durata programului de conformare
    6.7.1. La negocierea termenelor din programul de conformare, ATPM va lua in considerare angajamentele titularului activitatii din care sa rezulte ca instituirea modificarilor cerute nu ii depaseste posibilitatile financiare.
    6.7.2. Durata programului de conformare va avea in vedere perioada minima necesara realizarii masurilor stabilite in functie de disponibilitatile financiare si tehnice ale titularului proiectului sau al activitatii.
    6.7.3. Un program de conformare nu poate depasi perioada de valabilitate a autorizatiei de mediu, cu exceptia masurilor de remediere a prejudiciilor aduse mediului prin activitati anterioare.
    7. REVIZUIREA SAU SUSPENDAREA ACORDULUI DE MEDIU SI A AUTORIZATIEI DE MEDIU
    7.1. Revizuirea acordului de mediu si a autorizatiei de mediu
    7.1.1. Titularul proiectului sau al activitatii va informa in scris autoritatea competenta pentru protectia mediului ori de cate ori exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberarii acordului de mediu sau a autorizatiei de mediu.
    7.1.2. Autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste daca este necesara revizuirea acordului de mediu sau a autorizatiei de mediu.
    7.1.3. Cererile pentru revizuirea acordului de mediu urmeaza procedura descrisa in sectiunea 4, iar cererile pentru revizuirea autorizatiei de mediu urmeaza procedura descrisa in sectiunea 5 de mai sus.
    7.2. Revizuirea programului de conformare
    7.2.1. La schimbarea titularului activitatii si in urma efectuarii bilantului de mediu, continutul programului de conformare se reface, specificandu-se sursa de finantare si responsabilitatea, daca este necesar. Modificarea termenelor in programele de conformare este permisa numai daca acestea se reduc ca timp de realizare a masurilor.
    7.2.2. Daca titularul activitatii nu respecta termenele negociate si stipulate in programul de conformare din cauze obiective ce nu ii pot fi imputate, ATPM poate proceda la decalarea termenelor initiale.
    7.3. Suspendarea acordului de mediu si a autorizatiei de mediu
    7.3.1. Acordul de mediu sau autorizatia de mediu se suspenda dupa o somatie prealabila cu termen, pentru nerespectarea prevederilor mentionate, inclusiv pentru nerealizarea prevederilor programului de conformare.
    7.3.2. Somatia va include o descriere a motivului pentru suspendare. In somatie se va mentiona o perioada de timp pana la intrarea in vigoare a suspendarii.
    7.3.3. La expirarea perioadei de raspuns din somatie, autoritatea competenta suspenda acordul de mediu sau autorizatia de mediu. Perioada de suspendare se mentine pana la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni.
    7.3.4. Autoritatea competenta pentru protectia mediului dispune, dupa expirarea termenului de suspendare, oprirea executiei proiectului sau incetarea activitatii. Dispozitia de incetare este executorie.
    8. ETAPELE PROCEDURII IN CAZUL SCHIMBARII PROPRIETARULUI SAU A DESTINATIEI ACTIVITATII SI AL INCETARII ACTIVITATII
    8.1. La schimbarea destinatiei sau a proprietarului oricareia dintre activitatile mentionate in anexa nr. II la LPM sau al oricareia dintre obiectivele aferente acestora, si in alte situatii apreciate de ATPM, fostul proprietar efectueaza bilantul de mediu si il prezinta autoritatii competente pentru protectia mediului, in scopul eliberarii unei noi autorizatii de mediu cu program de conformare, daca este cazul, conform procedurii descrise in sectiunea 5.
    8.2. Orice titular de obiectiv, proiect sau activitate care inceteaza o activitate generatoare de impact asupra mediului va inainta autoritatii competente pentru protectia mediului, intr-un termen negociat cu aceasta, un bilant de mediu care sa descrie efectele asupra mediului ale activitatilor anterioare. Dupa analizarea bilantului de mediu, autoritatea competenta pentru protectia mediului negociaza un program de conformare, in cazul in care este necesar, conform sectiunii 6, cu atentie speciala asupra sectiunii 6.2.b).
    9. DISPOZITII FINALE
    9.1. In situatiile in care procedura de emitere a autorizatiei de mediu necesita o perioada de tranzitie pentru aprofundarea unor aspecte tehnice si sociale care decurg din elaborarea bilantului de mediu si din dezbaterea publica, ATPM stabileste conditiile provizorii de functionare pana la finalizarea procedurii de autorizare. Functionarea provizorie este acceptata cu conditia ca titularul sa depuna toate eforturile pentru satisfacerea cerintelor de autorizare.
    9.2. Studiile de impact, bilantul de mediu sau alte analize de evaluare a impactului vor fi elaborate doar de unitati specializate, persoane fizice sau juridice atestate conform criteriilor de calificare stabilite prin ordin al ACPM.
    9.3. Cerintele din LPM pentru atestarea unitatilor specializate, a persoanelor fizice sau juridice nu vor fi aplicate in cazul studiilor de impact contractate inaintea intrarii in vigoare a regulamentului de atestare.
    9.4. Pentru respectarea procedurii de reglementare, a prevederilor LPM si pentru operativitate in solutionarea cererilor, titularii proiectelor sau ai activitatilor se vor informa, in prealabil, la autoritatea teritoriala pentru protectia mediului, asupra procedurii de autorizare, posibilitatii de obtinere sau nu a acordului de mediu si a autorizatiei de mediu.
    9.5. Titularul proiectului sau al activitatii poate fi reprezentat printr-o persoana imputernicita potrivit legii, in oricare dintre etapele prezentei proceduri de reglementare.
    9.6. Autoritatile competente pentru protectia mediului instituie Registrul acordurilor de mediu si Registrul autorizatiilor de mediu, in care inscrierea se face in ordinea emiterii acestor acte de reglementare. Numarul acordului de mediu sau al autorizatiei de mediu este numarul de ordine din aceste registre. Registrele sunt publice si se pot consulta de catre cei interesati la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului, dupa un program care se afiseaza.
    9.7. Acordul de mediu si autorizatia de mediu se elibereaza in trei exemplare, din care autoritatea competenta pentru protectia mediului transmite un exemplar titularului, un exemplar se ataseaza la documentele care au stat la baza emiterii actului de reglementare si un exemplar se ataseaza dosarului - anexa la registru.
    9.8. Reglementarea activitatilor care conduc la efecte deosebite in caz de avarii, calamitati, poluari accidentale sau fenomene naturale extraordinare va avea prioritate in eliberarea actelor de reglementare.
    9.9. Autoritatea competenta pentru protectia mediului va pune la dispozitie, pentru consultare publica, la cerere, orice document sau data obtinute sau rezultate din:
    a) analiza unei cereri pentru un acord de mediu sau pentru o autorizatie de mediu;
    b) verificarile unui obiectiv, efectuate pe parcurs sau din culegerea altor informatii privind starea mediului;
    c) luarea unei masuri de punere in aplicare.
    9.10. Nu se vor pune la dispozitie, spre analiza publica, decat daca punerea lor la dispozitie este ceruta prin obligatiile internationale, urmatoarele:
    a) informatiile confidentiale sau de afaceri a caror difuzare poate cauza dauna economica;
    b) informatii care pot compromite sau impiedica in alt fel o investitie in curs;
    c) informatii care pot dezvalui adresa sau/si identitatea unui martor care are o teama justificata pentru siguranta proprie;
    d) informatii care constituie secret de stat.
    9.11. La cererea ATPM, detinatorul autorizatiei de mediu va raporta anual acesteia lista poluantilor evacuati in mediu in anul calendaristic precedent, precum si orice alte date necesare procesului de inventariere a emisiilor la nivel national.
    9.12. Pentru eliberarea acordului de mediu care intra in competenta ACPM, directia de specialitate din ACPM poate delega ATPM sa reglementeze activitatea propusa.
    9.13. Directia de specialitate din cadrul ACPM indruma, controleaza si urmareste activitatea de reglementare a ATPM.
    9.14. Costurile legate de revizuirea, refacerea sau expertizarea documentelor care stau la baza eliberarii actelor de reglementare, precum si cele legate de mediatizarea activitatilor si consultarea publicului sunt suportate de catre titularul proiectului, al obiectivului sau al activitatii.
    9.15. Anexele la prezenta reglementare fac parte integranta din aceasta.

    ANEXA 1

                   COMPETENTA
    de emitere a acordului de mediu

--------------------------------------------------------------------------------
Nr. crt     Activitatea                  ACPM                          ATPM
--------------------------------------------------------------------------------
 1. Autostrazi                   Toate                         -
 2. Sosele cu flux intens        Drumuri nationale cu patru   Drumuri nationale
                                 benzi de circulatie           cu doua benzi de
                                                               circulatie
 3. Alte drumuri                 -                             Drumuri nationale
                                                               sau judetene cu
                                                               doua benzi
                                                               de circulatie,
                                                               judetene
                                                               sau comunale
 4. Drumuri din ariile         In ariile protejate de interes  In ariile
    protejate                  national                        protejate de
                                                               interes judetean
                                                               si Rezervatia
                                                               Biosferei "Delta
                                                               Dunarii"
 5. Parcari pentru stationare  Pentru mai mult de 1.000        Sub 1.000 de
 (pe terenuri sau in cladiri)  de locuri                       locuri
 6. Linii noi de transport in  Linii interjudetene             Linii judetene,
   comun                                                       locale etc.
                                                               urbane,
 7. Linii noi de cale ferata,  Idem 6                          Idem 6
 dublarea sau extinderea celor
 existente
 8. Instalatii feroviare        -                              Toate
 9. Instalatii portuare pentru  Toate                          -
 navele companiilor publice de
 navigatie
 10. Porturi                    Maritime                       Fluviale si
                                                               Rezervatia
                                                               Biosferei "Delta
                                                               Dunarii"
 11. Cai navigabile             Cu trafic international        Cu trafic local
 12. Aeroporturi                Internationale                 Cu trafic
                                                              majoritar national
 13. Aeroporturi si helioporturi -                            Toate
 14. Aeroporturi si helioporturi In arii protejate de interes In arii protejate
 in arii protejate               de interes national          judetean si
                                                              Rezervatia
                                                              Biosferei "Delta
                                                              Dunarii"
 15. Centrale nuclearo-electrice Toate                         -
 16. Reactori de cercetare       Toate                         -
 17. Uzine de fabricare a        Toate                         -
 combustibilului nuclear
 18. Depozite finale de          Toate                         -
 combustibil nuclear ars
 19. Instalatii destinate        Toate                         -
extragerii de combustibil nuclear
 20. Instalatii generatoare de    -                           Toate
 radiatii ionizante
 21. Instalatii termoenergetice  Care fac parte din Sistemul  Restul
                                 energetic national
 22. Centrale hidroelectrice     Pe cursurile de apa care     Restul
                                 reprezinta frontiera de stat
                                 sau cu lacuri de acumulare
                                 mai mari de 5 mil. mc
 23. Instalatii geotermice       -                            Toate
 24. Uzine de gaz, cocserii,     -                            Toate
 instalatii de lichefiere a
 carbunelui
 25. Prospectarea si explorarea  Din Marea Neagra si ariile   Restul
 resurselor minerale             protejate de interes national
 26. Exploatarea resurselor      Mai mari de 100.000 tone/an  Restul
 minerale
 27. Instalatii de transport     Transnationale si transjude- Restul
 prin conducte al combustibi-    tene
 lului sau carburantilor
 28. Linii aeriene si subterane  Idem 27                      Idem 27
 de cabluri de inalta tensiune
 29. Rezervoare destinate        Constituite ca rezerve       Aferente
 stocarilor de gaz, combustibil  nationale                    activitatilor eco-
 sau carburanti                                               nomico-sociale
 30. Depozite de resurse minerale Depozite de interes national Altele
 31. Constructii de masini,       - autovehicule peste         Restul
 mijloace de transport pentru hi- 20.000 buc./an
 drocarburi si deseuri periculoa- - de transport substante si
 se deseuri periculoase
 32. Lucrari si amenajari         Care se regasesc pe terito-   Restul
 hidrotehnice                     raul a doua sau mai multe
                                  judete si in zona costiera
 33. Scheme de amenajare a bazi-  Care se regasesc pe teritoriul Restul
nelor hidrografice care depasesc  a doua sau mai multe judete
teritoriul unui judet             si in zona costiera
 34. Lucrari de amenajari hidroame- Care se regasesc pe teritoriul Restul
 liorative                        a doua sau mai multe judete
                                  si in zona costiera
 35. Lucrari de imbunatatiri      Care se regasesc pe teritoriul   Restul
 funciare a doua sau mai multe
 judete
 36. Depozite destinate stocarii   Toate                          -
 temporare a deseurilor periculoase
 si radioactive
 37. Depozite definitive de deseuri Toate                         -
 periculoase si radioactive
 38. Instalatii de prelucrare si    Toate                         -
 tratare a deseurilor radioactive
 39. Cimitire                       -                             Toate
 40. Descarcarea si/sau depozitarea Pentru municipii              Restul
 de materiale inerte, bioactive                                   localitatilor
 sau deseuri stabilizate
 41. Instalatii de sortare, tratare, Instalatii la nivel regional Restul
  reciclare a deseurilor, altele
 decat cele periculoase si radioactive
 42. Incinerarea deseurilor de orice  Toate                       -
 natura
 43. Depozite provizorii pentru deseuri -                         Toate
 sub forma lichida, solida sau pastoasa
 (maloasa)
 44. Instalatii de epurare a apelor    Pentru municipii           Restul
 uzate
 45. Obiective si activitati          Toate                       -
 apartinand
 Ministerului Apararii Nationale,
 Ministerului de Interne si Ser-
 viciului Roman de informatii
 46. Teleferice si teleschiuri         -                         Toate
 47. Piste pentru autovehicule         -                         Toate
 48. Tunuri de zapada                  -                         Toate
 49. Stadioane                         Mai mari de 50.000 locuri Restul
 50. Parcuri de distractie si zone     -                         Toate
 verzi, altele decat cele apro-
 bate prin planuri de urbanism
 51. Otelarii si alte unitati side-    Cu o productie mai         Restul
 rurgice                               mare de 3x10^6 tone/an
 52. Uzine de metale neferoase         Toate                      -
 53. Instalatii pentru producere de    Toate                      -
 apa grea
 54. Sinteza produselor chimice        Rafinari de petrol fabrici  Restul
                                       de acid sulfuric, azotic,
                                       clorhidric, fibre sintetice
                                       si artificiale, coloranti,
                                       vulcacite, intermediari,
                                       schimbari de ioni
 55. Depozite pentru stocare           Toxice si periculoase       Restul
 produse chimice
 56. Fabrici de exploziv si de munitie Pentru domeniul militar     Restul
 57. Abatoare si macelarii             Cu o capacitate mai mare    Restul
                                       de 5000 tone/an
 58. Fabrici de ciment                 -                           Toate
 59. Fabrici de celuloza si hartie     Cu o capacitate mai mare    Restul
                                       de 100.000 tone/an
 60. Fabrici de sticla                 Cu o capacitate mai mare    Restul
                                       de 20.000 tone/an
 61. Fabrici care produc panouri       -                           Toate
 de aglomerate
 62. Fabrici de lianti                 -                           Toate
 63. Instalatii pentru prelucrarea     -                           Toate
 lemnului
 64. Instalatii pentru produse textile -                           Toate
 si de pielarie
 65. Fabricarea produselor de uz       Toate                       -
 fitosanitar, ingrasaminte chimice
 66. Comercializarea si utilizarea     -                           Toate
 produselor de uz fitosanitar si a
 substantelor periculoase
 67. Instalatii de depozitare a produ- Conform competentelor de   Conform
 selor petroliere, petrochimice si    la pct. 54 pentru orice  competentelor de
 chimice                              activitate economico-sociala de la pct. 54
                                                                   pentru orice
                                                                   activitate
                                                               economico-sociala
 68. Fabricarea produselor alimentare Amidon, glucoza, dextroza, Restul, cu
 si agrotehnice                       zahar, spirt peste 1.000   exceptia celor
                                      hl/zi                      in sistem
                                                                 gospodaresc
 69. Unitati de ecarisaj              -                          Toate
 70. Scoaterea din circuitul agricol  Suprafete mai mari de 1 ha Restul
 sau silvic
 71. Exploatarea de materiale nefo-   Cariere de marmura         Restul
 losite in scopul producerii de
 energie
 72. Amenajari si activitati zootehnice Mai mari de 50.000 capete Restul, cu
                                                                 exceptia celor
                                                                 in sistem
                                                                 gospodaresc
 73. Centre comerciale si locuri de     De interes international Restul
 transbordare si distributie a
 marfurilor
 74. Importul, tranzitul si exportul    Toate                    -
  deseurilor de orice natura si ale
  substantelor toxice si periculoase
 75. Importul si exportul plantelor si  Toate                    -
  animalelor din flora si fauna
  spontana
 76. Lucrari si amenajari cu        Pe teritoriul a doua sau mai Restul
 caracter silvic pe terenuri din    multe judete
 afara fondului forestier national
 77. Defrisari de vegetatie         Pe teritoriul a doua sau mai Restul
 forestiera din afara fondului      multe judete
 forestier national
 78. Activitati de pescuit si       La nivel industrial, Marea   Restul
  piscicultura                      Neagra si ape de frontiera
 79. Planul de urbanism si          Plan de amenajare a terito-  Restul, cu
 amenajarea teritoriului            raului national, zonal,      exceptia pla-
                                    judetean cu                  nului urbanis-
                                    al municipiului Bucuresti    tic de detaliu
 80. Licente de import-export       Toate
 81. Tehnologii de fabricatie,      Toate
 echipamente, aparatura in domeniul
 protectiei mediului
 82. Constructii civile             -                           Toate
 83. Organizari de santier          -                           Toate
 84. Alte obiective si activitati   Care se regasesc pe terito- Restul
 care includ lucrari de constructii- raul a doua sau mai multe
 montaj                             judete
--------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

                        LISTA
activitatilor pentru care este obligatorie obtinerea autorizatiei de mediu

    1. Activitati industriale, indiferent de profil sau de capacitati.
    2. Transport auto, naval, aerian, pe calea ferata, cu mijloace de transport in comun (tramvai, autobuz, microbuz, troleibuz, metrou si alte mijloace de transport rutiere), activitatile unitatilor aferente transporturilor (autogari, aeroporturi, porturi, statii, unitati de intretinere-exploatare-verificare si reparatii, benzinarii, instalatii de spalare, depouri, statii auto-service, parkinguri, unitati de intretinere drumuri si poduri), transport pe cablu (teleferic, telecabina, telescaun), inclusiv activitati in zonele libere si cai de transport de orice fel, cu exceptia celor familiale de uz gospodaresc.
    3. Producere de energie electrica si termica.
    4. Constructii-montaj si demolari.
    5. Activitati in agricultura pentru:
    5.1. productie agricola in ferme, asociatii, statiuni si centre de cercetare-experimentare;
    5.2. industrializarea produselor agricole;
    5.3. mecanizarea lucrarilor agricole;
    5.4. service pentru utilaje si masini agricole;
    5.5. combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor;
    5.6. cresterea productivitatii terenurilor agricole;
    5.7. tratarea, conditionarea si depozitarea semintelor si cerealelor;
    5.8. productia zootehnica in complexe, ferme, statiuni si centre de cercetare-experimentare, exploatarea pajistilor;
    5.9. industrializarea produselor zootehnice;
    5.10. tratament zooveterinar;
    5.11. selectia si reproducerea animalelor;
    5.12. colectarea, prelucrarea si incinerarea animalelor moarte.
    6. Activitati in silvicultura pentru:
    6.1. combaterea bolilor si a daunatorilor;
    6.2. ocrotirea faunei salbatice si de interes vanatoresc;
    6.3. defrisari de paduri si de alte categorii de vegetatie forestiera (perdele de protectie, aliniamente etc.);
    6.4. exploatarea, transportul, prelucrarea si comercializarea produselor padurii;
    6.5. trecerea si pasunatul sezonier al animalelor domestice pe terenuri din fondul forestier.
    7. Prospectarea geologica.
    8. Producerea energiei electrice in centrale atomonucleare.
    9. Exploatarea zacamintelor minerale ale solului si subsolului.
    10. Depozitari ale diferitelor materiale si substante.
    11. Transportul prin conducte al gazelor, titeiului si al altor substante.
    12. Transportul prin magistrale al energiei electrice si termice.
    13. Transportul substantelor toxice si periculoase.
    14. Activitatea laboratoarelor speciale de analiza si a instalatiilor-pilot de cercetare-experimentare.
    15. Tratarea si stocarea deseurilor radioactive.
    16. Injectari in subteran la mare adancime.
    17. Activitatea tipografiilor, instalatiilor de multiplicare, atelierelor foto si de film, inclusiv depozitarea materialelor si substantelor necesare.
    18. Activitati pe piste de incercare, rampe de lansare si ale instalatiilor de supraveghere si dirijare a traficului aerian.
    19. Activitati ale statiilor si posturilor trafo si ale unitatilor de distributie a energiei termice.
    20. Activitati de telecomunicatii si televiziune.
    21. Activitati ale atelierelor pentru diverse servicii.
    22. Activitati ale unitatilor sanitare si ale bazelor speciale de tratament.
    23. Activitati de gospodarire a apelor pentru:
    23.1. alimentari cu apa, tratarea apelor de alimentare, stocarea si transportul apei la consumator;
    23.2. colectarea, transportul preepurarea, epurarea si evacuarea apelor uzate si pluviale;
    23.3. activitati pentru imbunatatiri funciare (irigatii, desecari, asanari);
    23.4. baraje cu lacuri de acumulare;
    23.5. derivatii de debite;
    23.6. traversari si subtraversari de ape;
    23.7. amenajari de balastiere si exploatari de materiale din albii;
    23.8 intretinerea si folosirea amenajarilor din zona costiera;
    23.9. foraje de apa, instalatii hidrometrice si alte instalatii destinate studiilor de teren in legatura cu apele;
    23.10 alte activitati pentru imbunatatirea regimului apelor.
    24. Activitati de comert, turism, agrement, alimentatie publica, desfasurate de:
    24.1. unitati comerciale si de alimentatie publica de orice fel;
    24.2. hoteluri restaurante, baruri, cafenele, cofetarii etc.;
    24.3. cabane turistice si sate de vacanta;
    24.4. statiuni turistice;
    24.5. campinguri;
    24.6. targuri, bazare, piete, oboare etc.
    25. Activitati de invatamant, cultura si ale cultelor, desfasurate de:
    25.1. unitati de invatamant si cultura de orice fel;
    25.2. asezaminte ale cultelor religioase;
    25.3. alte unitati.
    26. Activitati desfasurate in domeniul sportului in cadrul:
    26.1. stadioanelor;
    26.2. bazelor sportive si centrelor de antrenament;
    26.3. patinoarelor;
    26.4. pistelor de schi naturale si artificiale;
    26.6. hipodroamelor;
    26.6. aeroporturilor sportive;
    26.7. pistelor pentru concursuri si alte activitati.
    27. Aparare nationala si activitate de vama, desfasurata de:
    27.1 unitati militare si paza pentru frontiera;
    27.2. unitati vamale;
    27.3. aerodromuri militare;
    27.4. poligoane;
    27.5. depozite speciale militare.
    28. Activitatea de vanatoare si de pescuit.
    29. Exploatarea resurselor stuficole.
    30. Dezinsectie, dezinfectie si deratizare.
    31. Gospodarirea deseurilor de orice fel: producere, stocare temporara, colectare, prelucrare, refolosire, transport, comert, distrugere, tratare, depozitare definitiva, integrare in mediu (cuprinde si namolurile reziduale).
    32. Intretinerea zonelor verzi si activitatea de salubrizare in localitati.
    33. Gospodarirea ambalajelor.
    34. Gospodarirea substantelor toxice si periculoase, precum si a celorlalte chimicale.
    35. Spalatorii chimice
    36. Activitatea de ecarisaj.
    37. Gradini zoologice.
    38. Parcuri de distractie si alte amenajari pentru agrement (jocuri de distractie, circuri etc.).
    39. Activitati de dezmembrare, prelucrare si valorificare a instalatiilor, utilajelor, navelor, aparaturii, masinilor de orice fel.
    40. Diverse servicii publice.
    41. Cimitire si crematorii umane.
    42. Asezaminte pentru protectie sociala.
    43. Alte activitati si obiective cu impact asupra mediului inconjurator si populatiei.

    ANEXA 3

                 PROCEDURA
            de dezbatere publica

    1. Scopul dezbaterii publice
    Dezbaterea publica are drept scop:
    - obtinerea unor informatii suplimentare privind impactul proiectului sau al activitatii asupra populatiei din zona, bunurilor proprii sau de care beneficiaza in comun;
    - sesizarea unor aspecte prin care se incalca legislatia privind protectia mediului;
    - obtinerea unor date nedeclarate privind activitatea desfasurata cu impact asupra mediului;
    - inregistrarea unor propuneri care pot conduce la imbunatatirea proiectului sau a activitatii, cu efecte favorabile asupra mediului, si la fundamentarea deciziei ce se va lua de catre autoritatea pentru protectia mediului privind reglementarea.
    2. Metode de dezbatere publica
    Dezbaterea publica poate include dar nu se limiteaza la urmatoarele:
    - afisajul in zona obiectivului si la sediul administratiei publice locale;
    - publicarea in ziarele de tiraj, solicitate de populatie;
    - prezentarea prin posturile de radio si televiziune;
    - comunicari scrise, transmise nominal persoanelor si asociatiilor interesate;
    - organizarea unei dezbateri intr-un loc accesibil populatiei si factorilor interesati din zona.
    Indiferent de metoda utilizata, la sediul autoritatii teritoriale pentru protectia mediului se va afisa o prezentare rezumativa a proiectului sau a actiunii propuse dezbaterii publice.
    Daca unele informatii din proiect sau din activitate au caracter de secret de stat sau impun asigurarea confidentialitatii, acestea nu se pun la dispozitia dezbaterii publice.
    3. Continutul minim al informatiilor
    - Datele de identificare a unitatii care a solicitat actul de reglementare (denumirea unitatii, adresa, fax, telefon etc.).
    - Denumirea proiectului sau profilului de activitate.
    - Amplasarea obiectivului si adresa.
    - Scopul actiunii propuse.
    - Prezentarea succinta a proiectului sau a activitatii.
    - Informatii generale asupra masurilor de protectie a mediului si despre eventualul impact asupra factorilor de mediu.
    - Adresa, telefonul si faxul autoritatii pentru protectia mediului, la care se pot obtine informatii suplimentare si la care se depun in scris, sub semnatura si cu datele de identificare, contestatii, sugestii legate de proiect sau de activitate.
    - Data limita pana la care se primesc propuneri si contestatii.
    ATPM nu este obligata sa ia in considerare propuneri si contestatii care intervin dupa acest termen.
    In situatia in care se adopta, ca metoda suplimentara de dezbatere publica, o intrunire a celor afectati de proiect sau de activitate, se vor specifica, in anunt, data, ora si locul intalnirii. Toate discutiile purtate in cadrul dezbaterii vor fi consemnate in scris si vor sta la baza deciziei ce se va lua, alaturi de celelalte documente.
    Continutul anuntului si al fisei de informatii suplimentare va fi stabilit impreuna cu solicitantul actului de reglementare, care si-l va insusi sub semnatura.
    4. Criterii in luarea deciziei
    Principalele criterii, in ordinea importantei, ce vor fi avute in vedere pentru luarea deciziei privind continuarea sau nu a procedurii de reglementare sunt urmatoarele:
    - riscul pentru viata populatiei din zona;
    - posibilitatea de a fi afectata starea de sanatate a populatiei;
    - incadrarea in concentratiile maxim admise de poluanti evacuati in mediu;
    - imbunatatirea calitatii factorilor de mediu;
    - asigurarea conditiilor de functionare in siguranta;
    - rezolvarea unor probleme de ordin social;
    - utilitatea publica;
    - valorificarea rationala si eficienta a resurselor si a deseurilor in contextul unei dezvoltari durabile;
    - realizarea unor obiective ale planurilor si programelor speciale aprobate.
    Criteriile de mai sus, la care pot fi adaugate si altele, pot forma obiectul unei grile de apreciere, pentru facilitarea luarii deciziei.
    Pentru situatii cu grad crescut de dificultate in luarea deciziilor, se recomanda si consultarea prealabila in scris a autoritatilor implicate din cadrul administratiei publice.
    5. Precizari procedurale
    Inainte de a se trece la desfasurarea propriu-zisa a actiunii de dezbatere publica a Raportului privind studiul de impact asupra mediului, autoritatea teritoriala pentru protectia mediului, impreuna cu solicitantul actului de reglementare, va stabili un calendar al acestei actiuni, care va cuprinde, in principal, urmatoarele etape: intocmirea anuntului, publicitatea anuntului, colectarea si analiza contestatiilor si propunerilor, verificarea suplimentara la obiectiv, daca se impune, consultarea si a altor autoritati, daca este cazul, propuneri, luarea deciziei, publicitatea deciziei si comunicarea, in mod oficial, a acesteia titularului proiectului sau al activitatii. Daca intervin probleme ce impun modificarea justificata a calendarului actiunii, autoritatea teritoriala pentru protectia mediului se va consulta cu solicitantul actului de reglementare pentru a se pune de acord cu schimbarile survenite.
    In luarea deciziei nu se vor lua in considerare contestatii sau propuneri anonime ori care se bazeaza pe interese straine de fondul dezbaterii.
    Toate documentele legate de dezbaterea publica a unui proiect sau a unei activitati vor forma obiectul unui dosar special, care sa poata fi oricand consultat atunci cand apar contestatii asupra deciziei luate de autoritatea teritoriala pentru protectia mediului.
    Actiunea de mediatizare este in coordonarea autoritatii teritoriale de mediu si constituie obligatia titularului de proiect sau de activitate din punct de vedere al organizarii si al costurilor aferente.

    ANEXA 4

                    METODOLOGIA
de elaborare a studiului de impact asupra mediului

    I. Destinatie si obiective
    Studiul de impact asupra mediului se elaboreaza pentru activitatile prevazute in anexa nr. II la LPM inainte de a se emite acordul de mediu sau autorizatia de mediu.
    Obiectivele studiului de impact asupra mediului au in vedere stabilirea:
    - modului de amplasare a obiectivului in mediu, de incadrare in planurile si schemele de amenajare, de valorificare a resurselor existente in zona;
    - modificarilor posibile pozitive sau negative ce pot interveni in calitatea factorilor de mediu prin promovarea proiectului sau a activitatii;
    - nivelului de afectare a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei si al riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact major asupra mediului;
    - modului de incadrare in reglementarile legale in vigoare privind protectia mediului:
    - masurilor ce pot fi luate pentru a se asigura protectia mediului;
    - posibilitatii de acceptare sau nu a proiectului sau a activitatii.
    Studiul de impact va fi elaborat in doua faze:
    1. studiul preliminar de impact asupra mediului, din care se vor prelua datele necesare intocmirii Raportului privind studiul de impact asupra mediului;
    2. studiul de impact asupra mediului, prin care se abordeaza toate aspectele mentionate la cap. II.
    Pentru noile obiective sau pentru modificarea celor existente, studiul va analiza impactul produs asupra mediului inconjurator, in mod distinct, pentru cele doua etape ale proiectului, respectiv:
    - impactul produs in cursul realizarii proiectului (in perioada de executie);
    - impactul produs dupa inceperea activitatii.
    II. Aspecte ce vor fi abordate in studiul de impact
    Studiul de impact asupra mediului va aborda urmatoarele aspecte si probleme legate de proiectul sau activitatea propusa ori existenta:
    1. Date generale
    - Denumirea proiectului sau profilul de activitate.
    - Amplasamentul si adresa.
    - Titularul proiectului sau al activitatii.
    2. Descrierea activitatii propuse
    2.1. Scop si necesitate
    - Scopul proiectului sau al activitatii.
    - Utilitatea publica.
    2.2. Descrierea
    - Informatii privind continutul proiectului.
    - Descrierea principalelor faze ale activitatii existente sau propuse, cu date privind materiile prime, auxiliare, combustibili, ambalaje utilizate, produse si subproduse rezultate, precum si alte informatii specifice activitatii.
    2.3. Detalii de amplasament
    - Elementele geografice de delimitare a amplasamentului.
    - Accesul in zona.
    - Modul de incadrare a obiectivului in planurile de urbanism si amenajare a teritoriului, alte scheme de amenajare si in peisaj.
    - Suprafata de teren ocupata in total, din care: pentru cladiri, instalatii, diverse amenajari, parcari, suprafata pavata, suprafata nepavata.
    2.4. Realizarea si functionarea obiectivului
    - Perioada de executie propusa, posibilitati de dezvoltare ulterioara.
    - Timpul si programul de functionare.
    - Daca functionarea obiectivului are termen limitat si masurile ce urmeaza a se lua dupa incetarea activitatii.
    3. Amplasarea in mediu
    3.1. Elemente de geologie
    - Prezentarea structurii geologice a subsolului, a resurselor minerale extractive etc.
    - Potentialul seismic al zonei.
    3.2. Solul
    - Tipurile de sol al zonei, cu caracteristicile acestora (capacitate de infiltrare, portanta etc.) si modul de folosire.
    - Descrierea topografiei zonei.
    3.3. Resursele de apa
    - Apa subterana - nivelul si adancimea panzei freatice, variatii sezoniere, calitate, posibilitati de folosire, utilizatorii actuali.
    - Apa de suprafata - resurse, calitate, posibilitati de folosire, utilizatorii actuali, situatia inundabilitatii.
    3.4. Clima si calitatea aerului
    - Datele climatologice caracteristice zonei (temperaturi, umiditate, precipitatii, vanturi etc.).
    - Calitatea aerului in zona, identificarea surselor de poluare fixe si mobile, receptorii sensibili la poluare.
    3.5. Elemente de ecologie acvatica si terestra
    - Vegetatia - tipuri, specii predominante, specii rare, ocrotite, amenintate cu disparitia, arii protejate, ecosisteme specifice.
    - Fauna - specii caracteristice zonei, specii rare, ocrotite, amenintate cu disparitia.
    - Ecologia acvatica - specii si biotipuri specifice bazinelor acvatice (cursuri de apa, ape statatoare).
    - Zonele umede in perimetrul si in jurul amplasamentului, efecte asupra obiectivului.
    3.6. Asezarile umane si alte obiective de interes public
    - Distanta fata de asezarile umane, diverse anexe gospodaresti, institutii publice, monumente istorice si de arhitectura, parcuri, scuare, spitale si alte asezaminte de interes public.
    - Directiva dominanta a vanturilor fata de asezarile umane si alte obiective de interes public, istoric, arhitectural, etc.
    - Demografie, preocupari, starea de sanatate a populatiei.
    - Alte constructii si amenajari existente in zona obiectivului ale statului sau ale agentilor economici privati.
    - Sursele de zgomot si nivelul de zgomot in zona.
    - Caile de transport si alte facilitati de care poate dispune obiectivul.
    - Zonele si obiectivele de interes traditional.
    - Populatia afectata.
    4. Sursele de poluanti si protectia factorilor de mediu
    4.1. Emisii de poluanti in ape si protectia calitatii apelor
    - Sursele de poluanti pentru ape, posibile sau existente, concentratii si debite masice de poluanti rezultati sau care vor rezulta pe faze tehnologice sau de activitate.
    - Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate care vor fi proiectate, care sunt deja proiectate sau existente, randamentele de retinere a poluantilor.
    - Concentratiile si debitele masice de poluanti estimati a fi evacuati in mediu sau comparativ cu normele legale n vigoare, lac de evacuare sau emisar.
    4.2. Emisii de poluanti in aer si protectia calitatii aerului
    - Sursele de poluanti pentru aer, posibile sau existente concentratiile si debitele masice de poluanti rezultati sau care vor rezulta pe faze tehnologice sau de activitate.
    - Instalatiile pentru epurarea gazelor reziduale si retinerea pulberilor, instalatiile de colectare si dispersie in atmosfera, care vor fi proiectate, care sunt deja proiectate sau existente, randamentele de retinere a poluantilor.
    - Debitele, concentratiile si debitele masice de poluanti estimati a fi evacuati in mediu sau evacuati, fata de normele legale in vigoare.
    4.3. Sursele si protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
    - Sursele de zgomot si de vibratii
    - Amenajarile si dotarile ori masurile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.
    - Nivelul de zgomot si de vibratii la limita incintei obiectivului si la cel mai apropiat receptor protejat.
    4.4. Sursele si protectia impotriva radiatiilor
    - Sursele de radiatii
    - Lucrarile, amenajarile, dotarile si masurile pentru protectia impotriva radiatiilor.
    - Nivelul de radiatii la limita incintei obiectivului si la cel mai apropiat receptor protejat.
    4.5. Gospodarirea deseurilor
    - Tipuri si cantitati de deseuri rezultate.
    - Modul de gospodarire a deseurilor.
    4.6. Gospodarirea substantelor toxice si periculoase
    - Substante toxice si periculoase, folosite, comercializate.
    - Modul de gospodarire a substantelor toxice si periculoase.
    5. Impactul produs asupra mediului inconjurator
    (Se prezinta separat pentru fiecare dintre cele doua faze mentionate la cap. I)
    5.1. Impactul produs asupra apelor
    - Dispersia poluantilor in ape, aria de extindere si modificarile calitative ale receptorilor naturali, inclusiv ale apelor subterane.
    - Afectarea ecosistemelor acvatice si a folosintelor de apa.
    - Efectele pozitive asupra calitatii apelor.
    5.2. Impactul produs asupra aerului
    - Dispersia poluantilor in aer, in zona maxima de influenta, modificarile calitative intervenite sau care se vor inregistra in calitatea aerului, efectele de sinergism.
    - Factorii de mediu care sunt sau pot fi afectati de emisia poluantilor in atmosfera si modul de manifestare.
    - Efectele pozitive asupra calitatii aerului.
    5.3. Impactul asupra vegetatiei si faunei terestre
    - Imisiile de poluanti care pot afecta vegetatia si fauna terestra.
    - Modul de manifestare a impactului asupra vegetatiei si faunei terestre.
    - Reducerea sau diminuarea impactului produs de poluarea existenta asupra acestor factori de mediu.
    5.4. Impactul produs asupra solului si subsolului
    - Poluantii ce pot afecta solul si subsolul zonei.
    - Modificarile intervenite in calitatea si in structura solului si a subsolului.
    5.5. Impactul produs asupra asezarilor umane si altor obiective
    - Poluantii ce pot afecta asezarile umane si obiectivele zonei de interes national si public, efecte sinergice cu alte imisii, manifestarea impactului.
    - Efectele asupra starii de sanatate a populatiei si eventualul risc pentru siguranta locuitorilor.
    5.6. Evaluarea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact major asupra sanatatii populatiei si mediului inconjurator
    - Evaluare, masuri si programe de prevenire.
    6. Posibilitatile de diminuare sau eliminare a impactului produs asupra mediului
    - Masurile ce pot fi luate in tehnologie sau in activitatea propriu-zisa.
    - Lucrarile, dotarile si masurile speciale sau suplimentare pentru retinerea poluantilor.
    - Alte posibilitati.
    7. Evaluarea impactului si concluzii
    - Reprezentarea grafica si stabilirea unui punctaj pe baza unei grile de apreciere a nivelului de afectare sau de imbunatatire a calitatii mediului, prin care sa se evidentieze limitele admise ale imisiilor, calitatea actuala a factorilor de mediu si modificarile ce pot interveni in aceasta, precum si utilitatea obiectivului.
    - Concluzii asupra gradului de afectare a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei, precum si asupra efectelor benefice ale proiectului sau ale activitatii.
    - Recomandari fundamentate: imbunatatirea proiectului, schimbarea amplasamentului, introducerea de tehnologii alternative, dotari si amenajari speciale, alte masuri, renuntarea la actiune.

                   PRECIZARI:

    - Studiul preliminar de impact asupra mediului va aborda aspectele si problematica din acest capitol al metodologiei pana la nivelul pentru care se dispune de informatii si date certe, la data elaborarii studiului.
    - in studiul de impact se vor mentiona sursele de informatii si documentare, metodologia de calcul al emisiilor de poluanti si de dispersie in mediu, prezentandu-se - acolo unde sunt efectuate - si determinarile proprii ale elaboratorului studiului.
    - Grila de evaluare a impactului va fi intocmita si supusa acceptului autoritatii pentru protectia mediului, cu ocazia prezentarii Raportului privind studiul de impact asupra mediului, aceasta avand un continut adaptat specificului proiectului sau al activitatii.
    III. Elaboratorii studiilor de impact asupra mediului
    Elaboratorii studiilor de impact asupra mediului sunt unitatile si persoanele mentionate in art. 12 din LPM, atestate de catre ACPM conform metodologiei aprobate de catre aceasta autoritate.

    ANEXA 5

                   CONTINUTUL MINIM
al Raportului privind studiul de impact asupra mediului

    I. Date generale
    - Denumirea proiectului sau a profilului de activitate.
    - Amplasamentul si adresa.
    - Titularul proiectului sau al activitatii.
    - Proiectantul lucrarilor.
    - Perioada de executie propusa.
    II. Informatii despre proiect sau activitate
    1. Scop si necesitate
    - Scopul proiectului sau al activitatii.
    - Utilitatea publica.
    2. Descrierea
    - Informatii privind continutul proiectului sau prezentarea datelor, de care se dispune, despre activitatea existenta sau propusa.
    III. Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu
    - Prezentarea surselor si emisiilor de poluanti in factorii de mediu.
    - Statiile, instalatiile, dotarile si masurile existente sau propuse pentru protectia mediului inconjurator.
    IV. Calitatea factorilor de mediu
    - Informatii privind calitatea factorilor de mediu in zona obiectivului sau a activitatii.
    - Populatia afectata.
    V. Evaluarea impactului produs asupra mediului
    Evaluarea posibilelor modificari in calitatea factorilor de mediu si in starea de sanatate a populatiei pe baza marimii emisiilor de poluanti in mediu.
    Evaluarea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact major asupra sanatatii populatiei si mediului inconjurator. Masuri si programe de prevenire.
    VI . Concluzii si propuneri
    - Concluzii asupra nivelului de afectare a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei, precum si asupra efectelor benefice.
    - Recomandari: Imbunatatirea proiectului, schimbarea amplasamentului, introducerea de tehnologii alternative, dotari si amenajari speciale, alte masuri, renuntarea la actiune.

    ANEXA 6

                       NORMATIV DE CONTINUT
pentru memoriul tehnic necesar emiterii acordului de mediu

    I. Date generale
    - Denumirea obiectivului de investitii.
    - Amplasamentul obiectivului si adresa.
    - Proiectantul lucrarilor.
    - Beneficiarul lucrarilor.
    - Valoarea estimativa a lucrarilor, din care: pentru protectia mediului.
    - Perioada de executie propusa.
    II. Date specifice obiectivului
    1. Oportunitatea Investitiei
    - Scopul si importanta obiectivului de investitii.
    - Utilitatea publica si modul de incadrare in planurile de urbanism si amenajarea teritoriului, alte scheme de amenajare, programe speciale.
    2. Descrierea lucrarilor
    Se prezinta elementele caracteristice obiectivului de investitii, cu modul de asigurare cantitativa si calitativa a utilitatilor, capacitati de productie, materii prime, auxiliare si combustibili utilizati, produse si subproduse obtinute si destinatia, alte date specifice.
    III. Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu
    1. Protectia calitatii apelor
    - Sursele de poluanti pentru ape, concentratii si debite masice de poluanti rezultati pe faze tehnologice si de activitate;
    - Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate proiectate, elementele de dimensionare, randamentele de retinere a poluantilor;
    - Concentratiile si debitele masice de poluanti evacuati in mediu, locul de evacuare sau emisarul.
    2. Protectia aerului
    - Sursele de poluanti pentru aer, debitele, concentratiile si debitele masice de poluanti rezultati si caracteristicile acestora pe faze tehnologice sau de activitate.
    - Instalatiile pentru epurarea gazelor reziduale si retinerea pulberilor, pentru colectarea si dispersia gazelor reziduale in atmosfera, elementele de dimensionare, randamentele.
    - Concentratiile si debitele masice de poluanti evacuati in atmosfera.
    3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
    - Sursele de zgomot si de vibratii.
    - Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.
    - Nivelul de zgomot si de vibratii la limita incintei obiectivului si la cel mai apropiat receptor protejat.
    4. Protectia impotriva radiatiilor
    - Sursele de radiatii
    - Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor.
    - Nivelul de radiatii la limita incintei obiectivului si la cel mai apropiat receptor protejat.
    5. Protectia solului si a subsolului
    - Sursele de poluanti pentru sol si subsol.
    - Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului.
    6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice
    - Poluantii si activitatile ce pot afecta ecosistemele acvatice si terestre.
    - Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia faunei si florei terestre si acvatice, a biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate.
    7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public
    - Distanta fata de asezarile umane si obiectivele de interes public, respectiv investitii, monumente istorice si de arhitectura, diverse asezaminte, zone de interes traditional etc.
    - Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si de interes public si national.
    8. Gospodarirea deseurilor
    - Tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate.
    - Modul de gospodarire a deseurilor si asigurarea conditiilor de protectie a mediului.
    9. Gospodarirea substantelor toxice si periculoase
    - Substantele toxice si periculoase produse, folosite, comercializate.
    - Modul de gospodarire a substantelor toxice si periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.
    IV. Lucrari de reconstructie ecologica
    - Zonele si factorii de mediu afectati de poluare.
    - Lucrarile de reconstructie ecologica propuse si de mentinere a cadrului natural.
    V. Prevederi pentru monitorizarea mediului
    Dotarile si masurile prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, supravegherea calitatii factorilor de mediu si monitorizarea activitatilor destinate protectiei mediului.
    VI. Anexe - Piese desenate
    1. Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor.
    2. Schemele - flux pentru:
    - procesul tehnologic si fazele activitatii, cu bilant cantitativ si calitativ, cu sursele de poluanti, mod de colectare si dirijare la instalatiile de depoluare;
    - procesele de retinere a poluantilor.
    3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea teritoriala pentru protectia mediului.

    ANEXA 7


    MINISTERUL APELOR, PADURILOR                          Se aproba,
    SI PROTECTIEI MEDIULUI                             secretar de stat

    Administratia Rezervatiei Biosferei
        "Delta Dunarii"
                                                    ..........................
             sau                                         (pentru minister)
    Agentia de Protectie a Mediului
    ................................

                                ACORD DE MEDIU
                           Nr. .......... din ...............

    Ca urmare a cererii adresate de ........................................... ................................................................................
                                     municipiul,
                                     orasul,
cu sediul in judetul .............., comuna .............., sectorul ..........,
                                     satul
str. ........ nr. ..... etc. .......,
inregistrata la numarul ................... din ............................... ...............................................................................
    in urma analizarii documentelor transmise si a verificarii,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 457/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si a Legii protectiei mediului nr. 137/1995, se emite:

                              ACORD
pentru: (executarea lucrarilor, activitatea social-economica, tehnologia de etc.)
    municipiul,
    orasul,
din comuna ............., sectorul .........., str. ......... nr. .... etc. ...
    satul
care prevede: ................................................................. in scopul: ....................................................................
in urmatoarele conditii: ......................................................
                         (se vor inscrie, in principal, elementele restrictive
                         pentru emisii, lucrarile si masurile necesare pentru
                         realizarea acestora)
    Documentatia contine: (memoriu tehnic, studiu de impact etc.) .............
elaborata de: ...................., expertizata de (dupa caz): ................
si urmatoarele avize prealabile emise de alte autoritati: .....................
    Prezentul acord de mediu se emite cu urmatoarele conditii: ................
    Prezentul acord este valabil ............... de la data eliberarii ........
pana la ......................... .
    Nerespectarea prevederilor acordului atrage dupa sine suspendarea sau anularea acestuia, dupa caz.

             Director,                  Seful compartimentului reglementari,
     ................................    ...............................


         Intocmit:
     .............................


    ANEXA 8

                        CONTINUTUL-CADRU
al Fisei de prezentare si de declaratie, necesara emiterii autorizatiei de mediu

    I. Date generale
    - Denumirea unitatii, firmei etc., adresa, telefon, fax.
    - Amplasamentul.
    - Profilul de activitate.
    - Forma de proprietate.
    - Regimul de lucru (ore/zi, zile/saptamana, zile/an).
    II. Date specifice activitatii
    1. Prezentarea activitatii
    1.1. Activitatea desfasurata
    Se prezinta activitatea specifica desfasurata cu informatii complete, iar in cazul unei activitati cu profil industrial se descriu procesele de fabricatie.
    1.2. Dotari
    Dotarile specifice: cladiri (cu suprafata spatiilor ocupate), utilaje, instalatii, masini, aparate etc.
    1.3. Bilantul de materiale
    - Cantitatile de materii prime, auxiliare si combustibili, intrate in proces.
    - Pierderile pe faze de fabricatie sau activitate si emisiile in mediu (inclusiv deseuri).
    - Cantitatile de produse si subproduse rezultate.
    Bilantul acestor materiale, care serveste si la intocmirea si revizuirea bilantului de mediu, trebuie sa se inchida, cu eroarea acceptata de metodologia de calcul folosita.
    1.4. Utilitati
    - Modul de asigurare cu utilitati (apa, canal, energie etc.): surse, cantitati, volume.
    III. Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu
    1. Protectia calitatii apelor
    - Sursele de ape uzate si compusii acestor ape.
    - Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate, randamentele de retinere a poluantilor, locul de evacuare (emisar, canalizare publica, canalizare platforma industriala).
    - Poluantii evacuati in mediu sau in canalizari publice ori in alte canalizari (in mg/l si kg/zi).
    2. Protectia aerului
    - Sursele si poluanti pentru aer.
    - Instalatii pentru colectarea, epurarea si dispersia gazelor reziduale si a pulberilor.
    - Poluantii evacuati in atmosfera (in mg/mc si g/s).
    3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
    - Sursele de zgomot si de vibratii.
    - Dotarile, amenajarile si masurile de protectie impotriva zgomotului si vibratiilor.
    - Nivelul de zgomot si de vibratii produs.
    4. Protectia solului si subsolului
    - Sursele posibile de poluare a solului si a subsolului.
    - Masurile, dotarile si amenajarile pentru protectia solului si a subsolului.
    5. Protectia impotriva radiatiilor
    - Sursele de radiatii din activitate.
    - Dotarile, amenajarile si masurile pentru protectia impotriva radiatiilor.
    - Nivelul radiatiilor emise in mediu.
    6. Protectia fondului forestier
    - Situatia afectarii fondului forestier.
    - Lucrarile si masurile pentru diminuarea si eliminarea impactului negativ produs asupra vegetatiei si ecosistemelor forestiere.
    7. Protectia ecosistemelor, biodiversitatii si ocrotirea naturii
    - Sursele posibile de afectare a ecosistemelor acvatice si terestre, a monumentelor naturii, a parcurilor nationale si a rezervatiilor naturale.
    - Masurile pentru protectia ecosistemelor, biodiversitatii si pentru ocrotirea naturii, in general.
    8. Protectia peisajului si a zonelor de interes traditional
    - Modul de incadrare a obiectivului in peisaj.
    - Masuri si amenajari pentru protectia peisajului si a zonelor de interes traditional.
    9. Gestiunea deseurilor
    - Sursele de deseuri, tipuri, compozitie si cantitati de deseuri rezultate.
    - Modul de gospodarire a deseurilor: depozitare controlata, transport, tratare, refolosire, distrugere, integrare in mediu, comercializare.
    10. Gestiunea substantelor toxice si periculoase
    - Substantele toxice si periculoase utilizate si cantitatile acestora.
    - Modul de gospodarire, masurile, dotarile si amenajarile pentru protectia mediului.
    11. Gestiunea ambalajelor
    - Tipurile si cantitatile de ambalaje folosite.
    - Modul da gospodarire a ambalajelor si masuri pentru protectia mediului.
    12. Incadrarea in planurile de urbanism si amenajare a teritoriului
    - Modul de incadrare a obiectivului in cerintele planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului.
    13. Protectia asezarilor umane
    - Distanta fata de asezarile umane, localitatile si populatia eventual afectata.
    - Masurile, dotarile si amenajarile pentru protectia asezarilor umane.
    14. Respectarea prevederilor conventiilor internationale la care Romania a aderat
    - Amenajarile, dotarile si masurile pentru respectarea conventiilor internationale, a reglementarilor comunitare si ale organismelor O.N.U. Ia care Romania a aderat.
    15. Alte date si informatii privind protectia mediului
    Se vor prezenta si alte date specifice activitatii sau solicitate de autoritatea pentru protectia mediului, care au legaturi cu protectia factorilor de mediu.
    IV. Reconstructia ecologica
    - Lucrari si masuri pentru refacerea mediului deteriorat, precum si pentru mentinerea unui ecosistem corespunzator in zona.
    V. Monitorizarea mediului
    - Dotari si masuri privind instruirea personalului, managementul exploatarii si analiza periodica a propunerii de conformare pentru controlul emisiilor de poluanti, supravegherea calitatii mediului si monitorizarea activitatilor de protectie a mediului.
    VI Anexe - Piese desenate, regulamente si scheme
    1. Planul de incadrare in zona a obiectivului (scara 1:5.000 sau 1 :10.000).
    2. Schema - flux a procesului tehnologic sau a activitatii cu sursele de poluanti, modul de colectare si de dirijare la instalatiile de depoluare.
    3. Schemele tehnologice pentru procesele de:
    - gospodarire a deseurilor, substantelor toxice si periculoase si a ambalajelor;
    - retinere a poluantilor.
    4. Regulamente de intretinere - exploatare a instalatiilor de depoluare.
    5. Alte piese desenate (se stabilesc, in mod justificat, de catre autoritatea teritoriala pentru protectia mediului.

    MENTIUNE:
    Continutul fisei de prezentare si de declaratie ce se va intocmi si se va prezenta la autoritatea pentru protectia mediului se va adapta - in functie de specificul activitatii continutului - cadru care formeaza obiectul acestei anexe.

    ANEXA 9

                   CONTINUTUL-CADRU
                al autorizatiei de mediu

    Actul de reglementare cuprinde autorizatia de mediu propriu-zisa si un numar de sase anexe, dintre care primele trei sunt obligatorii pentru toate activitatile.
    Anexele care se refera la gospodarirea deseurilor si substantelor toxice si periculoase se completeaza numai daca unitatea autorizata gestioneaza astfel de substante.
    Anexele fac parte integranta din autorizatia de mediu.
    Ultima anexa a autorizatiei este programul de conformare, acolo unde se impune elaborarea si prezentarea acestuia, anexa care se mentioneaza in autorizatia de mediu, facand parte integranta din autorizatie.
    1. Continutul - cadru al autorizatiei de mediu propriu-zise:

    ANEXA 9 A

    MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI
    Administratia Rezervatiei Biosferei
    "Delta Dunarii" sau Agentia de Protectie a Mediului
           ...............................

                    AUTORIZATIE DE MEDIU
                Nr. .......... din ..............

    Ca urmare a cererii adresate de ................, cu sediul in judetul ....
municipiul, orasul, comuna, satul ............, sectorul ....., str. .......... nr. ..... etc. ..........., inregistrata la numarul ............. din ........., in urma analizarii documentelor transmise si a verificarii,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 457/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si a Legii protectiei mediului nr. 137/1995, se emite:

                     AUTORIZATIA DE MEDIU

    pentru functionarea ........... din municipiul, orasul, comuna, satul ......
sectorul ......., str. ............... nr. .... etc. .........., care prevede: .................. in scopul: .................................................
    Documentatia contine: (fisa de prezentare si declaratie, bilant de mediu etc.) ...........................
    elaborat (a) de: ..........................................................
    expertizate (a) (dupa caz) de: ............................................
    si urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati: .............
    Autorizatia este insotita de: anexele ................ care fac parte integranta din autorizatie.
    Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii speciale impuse: ...............................................................................
    Prezenta autorizatie este valabila ............ de la ...................., data eliberarii, pana la ...........................................
    Nerespectarea prevederilor autorizatiei atrage dupa sine suspendarea si/sau anularea acesteia, dupa caz.

           Director,
    .................................
                                       Seful compartimentului reglementari,
                                       ...................................

         Intocmit:
    ..............................


    ANEXA 9 B
    - Model -

                ANEXA LA AUTORIZATIA DE MEDIU

    MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI
    Administratia Rezervatiei Biosferei
    "Delta Dunarii" sau Agentia de Protectie a Mediului
    ...................................................

                       ANEXA Nr. 1
         la Autorizatia de mediu Nr. .......... din ................

    privind: Activitatea autorizata
    1. Unitatea autorizata: .................................................
    2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii si ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantitati: ...........................................
    3. Utilitati -apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume): ........
    4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activitatii: ..................................................................
    5. Produsele si subprodusele obtinute - cantitati, destinatie: ............
    6. Mijloacele de transport folosite - tip si numar: .......................
    7. Datele referitoare la centrala termica proprie - dotare, combustibili utilizati (compozitie, cantitati), productie: .................................
    8. Alte date specifice activitatii: .......................................
    9. Programul de functionare -ore/zi, zile/saptamana, zile/an.

          Director,
    ....................................
                                          Seful compartimentului reglementari,
                                          ...................................
        Intocmit:
     ..................................


    ANEXA 9 C
    - Model -

                ANEXA LA AUTORIZATIA DE MEDIU

    MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI
    Administratia Rezervatiei Biosferei
    "Delta Dunarii" sau Agentia de Protectie a Mediului
    ..................................................

                          ANEXA Nr. 2
         la Autorizatia de mediu Nr. ....... din ...............

    privind: Instalatiile, masurile si conditiile de protectie a mediului
    1. Unitatea autorizata: ...................................................
    2. Statiile si instalatiile pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu, din dotare (pe factori de mediu): .......................
    3. Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protectia mediului: ... ...............................................................................
    4. Concentratiile si debitele masice de poluanti, nivelul de zgomot, de radiatii, admise la evacuarea in mediul inconjurator, depasiri permise si in ce conditii: .....................................................................
    5. Autorizatiile emise de alte autoritati pentru gospodarirea si protectia unor factori de mediu, obligatoriu a fi respectate: ...........................

         Director,
      .............................
                                         Seful compartimentului reglementari,
                                         ...................................

             Intocmit:
         ..........................

    ANEXA 9 D
    - Model -

                   ANEXA LA AUTORIZATIA DE MEDIU

    MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI
    Administratia Rezervatiei Biosferei
    "Delta Dunarii" sau Agentia de Protectie a Mediului
    ...................................................

                         ANEXA Nr. 3
             la Autorizatia de mediu Nr. ....... din ................

    privind: Monitorizarea mediului
    1. Unitatea autorizata: ...................................................
    2. Laboratorul sau laboratoarele care asigura controlul emisiilor si imisiilor de poluanti in mediu: ...............................................
    3. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici si biologici emisi, imisiile poluantilor, frecventa, modul de valorificare a rezultatelor: .................
    4. Monitorizarea activitatilor destinate protectiei mediului: .............
    5. Datele ce vor fi raportate autoritatii teritoriale pentru protectia mediului si periodicitatea:....................................................
................................................................................

          Director,
     ............................
                                      Seful compartimentului reglementari,
                                      ...................................
        Intocmit:
    ............................

    ANEXA 9 E
    - Model -

                      ANEXA LA AUTORIZATIA DE MEDIU

    MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI
    Administratia Rezervatiei Biosferei
    "Delta Dunarii" sau Agentia de Protectie a Mediului

                           ANEXA Nr. 4
           la Autorizatia de mediu Nr. .......... din .............

    privind: Modul de gospodarire a deseurilor si a ambalajelor
    1. Unitatea autorizata: ...................................................
    2. Deseurile produse (tipuri, compozitie, cantitati): .....................
    3. Deseurile colectate (tipuri, compozitie, cantitati, frecventa): ........
    4. Deseurile stocate temporar (tipuri, compozitie, cantitati, mod de stocare): .....................................................................
    5. Deseurile refolosite (tipuri, compozitie, cantitati): ..................
    6. Deseurile comercializate (tipuri, compozitie, cantitati, destinatie): ..
    7. Modul de transport al deseurilor si masurile pentru protectia mediului:
 ..............................................................................
    8. Modul de prelucrare a deseurilor pentru: refolosire, distrugere, integrare in mediu, depozitare definitiva, cu precizarea instalatiilor si a masurilor pentru protectia mediului: ..........................................
    9. Depozitarea definitiva a deseurilor:
    - amplasamentul depozitului: ..............................................
    - amenajarile si masurile pentru protectia mediului: ......................
    - supravegherea calitatii factorilor de mediu si a depozitului de deseuri:
 ..............................................................................
    10. Monitorizarea gestiunii deseurilor: ...................................
    11. Ambalajele folosite si rezultatele - tipuri si cantitati: .............
    12. Modul de gospodarire a ambalajelor: ...................................

          Director,
    ............................
                                        Seful compartimentului reglementari,
                                        ...................................

          Intocmit:
    ............................


    ANEXA 9 F
    - Model -

                  ANEXA LA AUTORIZATIA DE MEDIU

    MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI
    Administratia Rezervatiei Biosferei
    "Delta Dunarii" sau Agentia de Protectia a Mediului
    ...................................................

                       ANEXA Nr. 5
        la Autorizatia de mediu Nr. ........... din ...............

    privind: Modul de gospodarire a substantelor toxice si periculoase
    1. Unitatea autorizata: ...................................................
    2. Substantele toxice si periculoase produse sau folosite ori comercializate /transportate (cantitati): ....................................................
    3. Modul de gospodarire:
    - ambalaj: ................................................................
    - transport: ..............................................................
    - depozitare: .............................................................
    - folosire/comercializare: ................................................
    4. Modul de gospodarire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substantele toxice si periculoase: ...........................................
    5. Instalatiile, amenajarile, dotarile si masurile pentru protectia factorilor de mediu si pentru interventie in caz de accident: .................
    6. Monitorizarea gospodaririi substantelor toxice si periculoase: .........
 ..............................................................................

            Director,
     .........................
                                    Seful compartimentului reglementari,
                                    ...................................

         Intocmit:
    .........................

                          MENTIUNI:

    1. Continutul anexei nr. 1 se adapteaza la specificul activitatii unitatii autorizate.
    2. Pe versoul formularului autorizatiei de mediu propriu-zise se pot prezenta unele articole extrase din legislatia in vigoare care priveste protectia mediului (cu precizarea actelor normative) sau mentiuni legate de obligatiile posesorului autorizatiei de mediu si consecintele nerespectarii acesteia ori ambele.


    ANEXA 10

                           PROCEDURA
                    de obtinere a bilantului de mediu

    1. Scopul bilantului de mediu
    - Stabilirea cauzelor care au generat sau vor genera un anumit nivel al emisiilor de poluanti evacuati in mediu si a altor efecte cu impact negativ asupra factorilor de mediu pentru activitatea analizata.
    - Evaluarea impactului produs asupra mediului prin continuarea activitatii in profilul si la capacitatea existente sau cu modificarea acestora.
    - Stabilirea modalitatilor de actiune si a posibilitatilor de realizare a masurilor care sa asigure respectarea normelor si a standardelor in vigoare pentru protectia mediului inconjurator.
    2. Etapele obtinerii bilantului de mediu
    2.1. Investigarea activitatii
    - Analiza eficientei activitatii sau a randamentului tehnologic sub aspectul gradului de valorificare a resurselor, materiilor prime, auxiliare, produselor, subproduselor, ambalajelor, combustibililor si energiei etc.
    - Aprecierea nivelului activitatii sau tehnologiei fata de cele care asigura un grad ridicat de eficienta sau randament cu emisii reduse de poluanti in mediu.
    - Determinarea pierderilor de substante utile pe faze de activitate sau tehnologice, care se regasesc ca emisii de poluanti in mediu sub diverse forme - ape uzate, gaze reziduale si pulberi, radiatii, deseuri.
    - Stabilirea gradului de periculozitate pentru mediul inconjurator si sanatatea populatiei al produselor si subproduselor rezultate, al materialelor si substantelor utilizate, precum si al deseurilor.
    - Modul de planificare si de utilizare a suprafetelor aferente.
    - Obtinerea si a altor informatii care intereseaza protectia factorilor de mediu.
    2.2. Analiza dotarilor si a masurilor pentru protectia mediului
    - Modul de gospodarire (preluare, stocare, manipulare, ambalare, transport) a materiilor prime, auxiliare, combustibililor, produselor si subproduselor - aspecte cantitative si calitative.
    - Sistemele de colectare si de transport la instalatiile de depoluare si dispersie a poluantilor rezultati din activitate sau din diverse faze ale tehnologiei.
    - Statiile si instalatiile de retinere a poluantilor din dotare, verificarea capacitatii si a randamentelor proiectate, cerintele de completare fata de necesar.
    - Instalatiile existente de dispersie a poluantilor in mediu si necesitatile de completare.
    - Dotarile si masurile pentru protectia impotriva zgomotului, vibratiilor si radiatiilor.
    - Modul de gospodarire a substantelor toxice, periculoase, a deseurilor si masurile prevazute pentru protectia mediului.
    - Nivelul emisiilor de poluanti rezultate din activitate sau din tehnologie in comparatie cu altele similare.
    - Concentratiile si debitele masice ale poluantilor evacuati in mediu, inclusiv nivelul de zgomot, vibratii si radiatii produs fata de normele si standardele in vigoare.
    - Modul de monitorizare a factorilor de mediu.
    - Alte informatii utile pentru aprecierea gradului de poluare si de afectare a factorilor de mediu produs.
    2.3. Evaluarea impactului produs asupra mediului
    - Studiul preliminar de impact sau studiul de impact.
    - Analiza informatiilor existente in fondul de date al autoritatilor care raspund de protectia calitatii unor factori de mediu privind imisiile de poluanti sau a informatiilor obtinute prin noi masuratori si compararea acestora cu limitele impuse de normele si standardele in vigoare privind protectia mediului.
    - Efectuarea unor studii de dispersie a poluantilor in mediu, de ecotoxicologie sau a altor studii necesare pentru evaluarea impactului produs asupra mediului.
    2.4. Stabilirea lucrarilor si masurilor pentru protectia mediului
    - Concluziile rezultate din etapele 2.1 - 2.3 ale bilantului de mediu.
    - Propuneri de lucrari si masuri necesare pentru asigurarea conditiilor de respectare a legislatiei in vigoare in domeniul protectiei mediului.
    3. Prezentarea bilantului de mediu
    - Prezentarea lucrarii la autoritatile de protectie a mediului se va face sub forma de Raport asupra bilantului de mediu.
    - Raportul asupra bilantului de mediu va aborda, in mod obligatoriu, aspectele mentionate la pct. 2, dar si alte aspecte ce pot servi la o evaluare corespunzatoare a impactului produs asupra mediului si la fundamentarea unor decizii corecte ale autoritatilor de protectie a mediului.
    - Elaborarea si prezentarea Raportului asupra bilantului de mediu se vor face cu respectarea prevederilor art. 10 alin. 4 si ale art. 14 din LPM.
    - In Raportul asupra lucrarilor de mediu se vor preciza sursele de informatii si metodele de determinare a emisiilor de poluanti.
    4. Dispozitii finale
    4.1. In vederea evaluarii impactului produs asupra mediului, Raportul asupra bilantului de mediu poate avea la baza, dupa caz, studii de dispersie a unor poluanti in mediu, de ecotoxicologie, de saprobiologie, hidrochimie, sanatatea populatiei etc., elaborate de persoane juridice, abilitate legal pentru intocmirea unor astfel de studii. Necesitatea prezentarii acestor studii este stabilita de catre autoritatile pentru protectia mediului.
    4.2. Raportul asupra bilantului de mediu se impune pentru prezentare si se foloseste la reglementarea activitatilor cu impact asupra mediului, conform prevederilor LPM.

    ANEXA 11

                      CONTINUTUL
programului de conformare, care este parte integranta din autorizatia de mediu

    Programul pentru conformare este un plan de masuri cuprinzand etape care trebuie parcurse in intervale de timp precizate prin prevederile autorizatiei de mediu, vizand:
    - realizarea lucrarilor, dotarilor si aplicarea masurilor necesare pentru incadrarea in standardele, normele si alte reglementari legale in vigoare privind protectia mediului;
    - prevenirea poluarilor accidentale, datorate avariilor la instalatiile tehnologice, la instalatiile de depoluare, de transport etc.;
    - introducerea unor tehnologii nepoluante sau putin poluante si modernizarea celor existente;
    - indeplinirea masurilor stabilite de autoritatile pentru protectia mediului, in scopul diminuarii impactului produs de activitate pana la nivelul de suportabilitate ecologica a zonei;
    - exploatarea rationala a resurselor naturale pentru asigurarea unei dezvoltari durabile, in conformitate cu programele speciale intocmite in acest sens;
    - punerea sub protectie si asigurarea unor conditii mai bune de ocrotire a monumentelor naturii, parcurilor nationale si rezervatiilor naturale, precum si pentru conservarea biodiversitatii;
    - valorificarea bazei de materii prime secundare prin refolosirea materialelor utile, a deseurilor, ambalajelor si produselor secundare;
    - respectarea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate;
    - realizarea lucrarilor de reconstructie ecologica necesare;
    - aplicarea si respectarea conventiilor si a reglementarilor internationale, la care Romania a aderat;
    - indeplinirea prevederilor Strategiei Nationale de Protectie a Mediului si a altor planuri si programe speciale, care vizeaza protejarea factorilor de mediu;
    - aplicarea reglementarilor elaborate de autoritatea centrala pentru protectia mediului si de alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale.
    Programul de conformare cuprinde lucrarile si masurile ce se vor lua pentru protectia mediului specificand:
    a) normele de emisii aplicabile activitatii si termenul final de conformare;
    b) descrierea proiectelor si a masurilor necesare incadrarii in normele stabilite;
    c) etapizarea programului de conformare cu specificarea termenului de realizare a fiecarei lucrari si/sau masuri stabilite, cat si performantele fiecarei etape;
    d) specificarea surselor de finantare asigurate;
    e) responsabilitatile atribuite pentru realizarea fiecarui element al programului de conformare.
    La stabilirea proiectelor si a masurilor prevazute la lit. b) se va urmari cu prioritate, dupa caz:
    - gestiunea resurselor, combustibililor si energiei, produselor si subproduselor, substantelor chimice toxice si periculoase, deseurilor si ambalajelor;
    - prevenirea poluarilor datorate unor avarii in tehnologie, in activitate si la instalatiile de depoluare;
    - satisfacerea cerintelor de monitorizare.

           OBSERVATIE:
    In cazul prejudiciilor aduse mediului prin activitati trecute, programul de conformare va contine o sectiune distincta privind masurile de refacere a calitatii mediului in zona de impact al activitatilor respective.

    SCHEMA Nr. I
    PROCEDURA DE EMITERE
    A ACORDULUI DE MEDIU
         ACPM

                 ---------------------------------------------
                 |         TITULARUL PROIECTULUI             |
                 |    depune la ATPM:  anunta public         |
                 |  - cerere           depunerea solicitarii |
                 |  - descriere proiect                      |
                 |  - dovada plata taxa                      |
                 ---------------------------------------------
                                    |<---------------------------
                                    |                           |
                                    v                        -----------------
                               -------------                 | TIT.  PROIECT |
        ---------------       |  ATPM       |                |   studiu      |
  -----|  respingere  |<------|  analiza    |   ------------ |  preliminar   |
 |     |   motivata   |       | documentelor|-->| informare | ----------------
 |     ---------------        --------------    | suplimen- |         ^
 |                                  |           |   tara    |---------|
 |                                  |           -------------
 |                                  |
 v                                  v
 --------------            -----------------------
 | TIT PROIECT |           |  TIT. PROIECT       |
 |  renuntare  |           |     ATPM            |
 |     la      |           |     ACPM            |
 | activitate  |           | ADM. PUB. LOCALA    |
 --------------            |  ALTE AUT. EMIT.    |
      ^                    | analiza activitatii |
      |    -----------     |     propuse         |
      |---| respingere |<--|                     |
          | motivata   |   -----------------------
          -------------              |
                                     |
                                     v
                     -------------------------------------
                     |  ATPM                   ACPM      |
                     |  propune              stabileste  |
                     |           - indrumar              |
                     |           - liste avize           |
                     -------------------------------------
                                     |
                                     |
                                     v
                     ---------------------------
                     |     TITULAR PROIECT     |
                     |      realizeaza         |
                     |  - studiu de impact     |<----------------|
                     |      prezinta           |                 |
                     |  - raport privind       |           ---------------
                     |    studiul de impact    |           | TIT. PROIECT |
                     --------------------------            | refacere     |
                                    |                      |  raport      |
                                    |                      ----------------
                                    v                               ^
                               -------------                        |
                              |    ATPM    |       -------------    |
                              |  analiza   |------>| completari |----
                              | raportului |       --------------
                              --------------
                                    |
                                    |
                                    v
                                  -----
                                  | 1 |
                                  -----
                                    |
                                    |
                                    v
                    ------------------------------------------
                   |               ATPM                      |
                   | supunere raport spre consultare publica |
                   |  - informare                            |
                   |  - consemnare observatii                |
                   |  - dezbatere publica                    |
                   -------------------------------------------
                                    |
                                    |<---------------------------|
                                    |                            |
                                    v                     -----------------
                         ------------------               | TIT. PROIECT   |
                         |        ATPM     |              |  completari    |
       ------------      |      analiza    |               ------------------
  ----| respingere |<----|  observatiilor  |                        ^
  |   | motivata   |     |  consultarea    |   ---------------      |
  |   -------------      |   A.C.P.M.      |-->| informare    |------
  |                      -------------------   | suplimentara |
  |                                |           ----------------
  v                                v
  -----------------      ----------------------
  | TIT. PROIECT  |      |  TIT. PROIECT      |
  | renuntare la  |      |    prezinta        |
  | activitate    |      | - memoriu tehnic   |<-----------------------
  ----------------       | - avize prealabile |                        |
  ^                      | - studiu de impact |                        |
  |                      ----------------------                 --------------
  |                                |                           | TIT. PROIECT |
  |                                |                           |  refacere    |
  |                                v                            ---------------
  |                          ----------------                          ^
  |                          |   ATPM       |      -------------       |
  |                          |   analiza    |----->| completari |-------
  |                          | documentelor |      --------------      |
  |                          ----------------                          |
  |                                |                                   |
  |                                |                                   |
  |                                v                                   |
  |                    -----------------------------                   |
  |                    |          ATPM             |                   |
  |                    | inaintare catre ACPM      |                   |
  |                    | - punct de vedere         |                   |
  |                    | - memoriu tehnic          |                   |
  |                    | - avize prealabile        |                   |
  |                    | - studiu de impact        |                   |
  |                    ----------------------------                    |
  |                               |                                    |
  |                               |                                    |
  |                               v                                    |
  |                      ------------------------                      |
  |                      |     ACPM             |                      |
  |                      |     analiza          |                      |
  |                      |  documentelor        |                      |
  |    -------------     |   anunt public       |    --------------    |
  ----| respingere |<----|  prin ATPM           |--->| completari  |----
      | motivata   |     | al deciziei finale   |    |   sau       |
      --------------     ------------------------    | expertizare |
                                  |                  ---------------
                                  |
                                  v
                       --------------------------
                       |       ACPM             |
                       | emitere acord de mediu |
                       --------------------------

    SCHEMA Nr. II
    PROCEDURA DE EMITERE
    A ACORDULUI DE MEDIU
         ATPM
    - cu studiu de impact -

                 ---------------------------------------------
                 |         TITULARUL PROIECTULUI             |
                 |    depune la ATPM:  anunta public         |
                 |  - cerere           depunerea solicitarii |
                 |  - descriere proiect                      |
                 |  - dovada plata taxa                      |
                 ---------------------------------------------
                                    |<---------------------------
                                    |                           |
                                    v                        -----------------
                               -------------                 | TIT.  PROIECT |
        ---------------       |  ATPM       |                |   studiu      |
  -----|  respingere  |<------|  analiza    |   ------------ | preliminar
 |     |   motivata   |       | documentelor|-->| informare | ----------------
 |     ---------------        --------------    | suplimen- |         ^
 |                                  |           |   tara    |---------|
 |                                  |           -------------
 |                                  |
 v                                  v
 --------------            -----------------------
 | TIT PROIECT |           |  TIT. PROIECT       |
 |  renuntare  |           |     ATPM            |
 |     la      |           |                     |
 | activitate  |           | ADM. PUB. LOCALA    |
 --------------            |  ALTE AUT. EMIT.    |
      ^                    | analiza activitatii |
      |    -----------     |     propuse         |
      |---| respingere |<--|                     |
          | motivata   |   -----------------------
          -------------              |
                                     |
                                     v
                            ----------------
                            |    ATPM       |
                            |  intocmeste   |
                            | - indrumar    |
                            | - lista avize |
                            -----------------
                                     |
                                     |
                                     v
                     ---------------------------
                     |     TITULAR PROIECT     |
                     |      realizeaza         |
                     |  - studiu de impact     |<----------------|
                     |      prezinta           |                 |
                     |  - raport privind       |           ---------------
                     |    studiul de impact    |           | TIT. PROIECT |
                     --------------------------            | refacere     |
                                    |                      |  raport      |
                                    |                      ----------------
                                    v                               ^
                               -------------                        |
                              |    ATPM    |       -------------    |
                              |  analiza   |------>| modificari |----
                              | raportului |       |   sau      |
                              --------------       | completari |
                                    |              --------------
                                    |
                                    v
                                  -----
                                  | 1 |
                                  -----
                                    |
                                    |
                                    v
                    ------------------------------------------
                   |               ATPM                      |
                   | supunere raport spre consultare publica |
                   |  - informare                            |
                   |  - consemnare observatii                |
                   |  - dezbatere publica                    |
                   -------------------------------------------
                                    |
                                    |<---------------------------|
                                    |                            |
                                    v                     -----------------
                         ------------------               | TIT. PROIECT   |
                         |        ATPM     |              |  completari    |
       ------------      |      analiza    |               ------------------
  ----| respingere |<----|  observatiilor  |                        ^
  |   | motivata   |     |                 |   ---------------      |
  |   -------------      |                 |-->| informare    |------
  |                      -------------------   | suplimentara |
  |                                |           ----------------
  v                                v
  -----------------      ----------------------
  | TIT. PROIECT  |      |  TIT. PROIECT      |
  | renuntare la  |      |    prezinta        |
  | activitate    |      | - memoriu tehnic   |<-----------------------
  ----------------       | - avize prealabile |                        |
  ^                      | - studiu de impact |                        |
  |                      ----------------------                 --------------
  |                                |                           | TIT. PROIECT |
  |                                |                           |  refacere    |
  |                                v                            ---------------
  |                      ------------------------                      |
  |                      |     ATPM             |                      |
  |                      |     analiza          |                      |
  |                      |  documentelor        |                      |
  |    -------------     |   anunt public       |    --------------    |
  ----| respingere |<----|   al deciziei finale |--->| completari  |----
      | motivata   |     ------------------------    |   sau       |
      --------------              |                  | expertizare |
                                  |                  ---------------
                                  |
                                  v
                       --------------------------
                       |       ATPM             |
                       | emitere acord de mediu |
                       --------------------------
    SCHEMA Nr. III
    PROCEDURA DE EMITERE
    A ACORDULUI DE MEDIU
         ATPM
    - fara studiu de impact -

                 ---------------------------------------------
                 |         TITULARUL PROIECTULUI             |
                 |    depune la ATPM:  anunta public         |
                 |  - cerere           depunerea solicitarii |
                 |  - descriere proiect                      |
                 |  - dovada plata taxa                      |
                 ---------------------------------------------
                                    |<---------------------------
                                    |                           |
                                    v                        -----------------
                               -------------                 | TIT.  PROIECT |
        ---------------       |  ATPM       |                |  completari   |
  -----|  respingere  |<------|  analiza    |   ------------  ----------------
 |     |   motivata   |       | documentelor|-->| informare |         ^
 |     ---------------        --------------    | suplimen- |         |
 |                                  |           |   tara    |---------|
 |                                  |           -------------
 |                                  |
 |                                  v
 |                          -----------------------
 |                         |  TIT. PROIECT       |
 |                         |     ATPM            |
 |                         |                     |
 |                        | ADM. PUB. LOCALA    |
 |                         |  ALTE AUT. EMIT.    |
 |                         | analiza activitatii |
 |    -----------          |     propuse         |
 |<--| respingere |<-------|                     |
 |   | motivata   |        -----------------------
 v   -------------                   |
 ---------------                     |
 |TIT. PROIECT  |                    |
 |  renuntare   |                    |
 |     la       |                    |
 | activitate   |                    |
 --------------                      |
 ^                                   |
 |                                   |
 |                                   v
 |                           ----------------
 |                           |    ATPM       |
 |                           |  intocmeste   |
 |                           | - indrumar    |
 |                           | - lista avize |
 |                           -----------------
 |                                  |
 |                                  |
 |                                  v
 |                    ---------------------------
 |                    |     TITULAR PROIECT     |
 |                    |      prezinta           |
 |                    |  - memoriu tehnic       |<----------------|
 |                    |  - avize prealabile     |                 |
 |                    --------------------------             -------------
 |                               |                           | TIT. PROIECT |
 |                               |                           | refacere     |
 |    --------------             v                           ----------------
 |----| respingere |     ----------------------       -------------       ^
      | motivata   |<----|     ATPM            |---->| completari |-------|
      -------------      |    analiza          |     --------------
                         | - documentelor      |
                         | - obs. publicului   |
                         |   anunt public      |
                         | al deciziei finale  |
                         -----------------------
                                   |
                                   |
                                   v
                       --------------------------
                       |       ATPM             |
                       | emitere acord de mediu |
                       --------------------------
    SCHEMA Nr. IV
    PROCEDURA DE EMITERE
    A ACORDULUI DE MEDIU
         ATPM

                   --------------------------------------------
                  | TITULARUL OBIECTIVULUI SAU AL ACTIVITATII |
                  |           depune la ATPM                  |
                  | - cerere               si, dupa caz,:     |
                  | - fisa de prezentare-  - nota stadiu      |
                  |   declaratie             realizare        |
                  | - dovada plata taxa    - program de       |
                  |                          conformare       |
                  |                        - alte acte,       |
                  |                          rapoarte sau     |
                  |                          documente care   |
                  |                          sustin cererea   |
                  |            anunta public                  |
                  |        depunerea solicitarii              |
                  ---------------------------------------------
                                     |
                                     |<----------------------------|
                                     |                             |
                                     v                    -------------------
                        --------------------              | TIT. OB./ACTIVIT. |
                        |      ATPM        |              |  completare/      |
                        |     analiza      |    --------- |  refacere         |
                        | documentelor     |--->| infor- | --------------------
                        --------------------    | mare   |          ^
                                |               | supli- |          |
                                |               | mentara|-----------
                                |                ----------
                                v
                    ------------------------
                    | TIT. OB./ACTIVIT.    |
                    |      ATPM            |
                    | ADM. PUB. LOC.       |
                    | ALTE AUT. EMIT.      |
                    |     analiza          |
                    ------------------------
                                |
                                |
                                v
                     -----------------------
                     |     ATPM            |
                     |   intocmeste        |
                     | - indrumar          |
                     | - lista acte        |
                     |  regl. prealabile   |
                     -----------------------
                               |
                               |
                               v
                  ------------------------
                  | TIT. OB./ACTIVIT.    |
                  |      realizeaza      |
                  | - bilant de mediu    |<------------------------|
                  |     prezinta         |                         |
                  | - raport bilant de   |                         |
                  |   mediu              |                 --------------------
                  -----------------------                  | TIT. OB./ACTIVIT. |
                             |                             |   refacere        |
                             |                             --------------------
                             v                                        ^
                     -------------------                              |
                     |    ATPM         |       -------------          |
                     |   analiza       |----->| completari |-----------
                     |   doc.          |       -------------
                     -------------------
                             |
                             |
                             v
                           -----
                           | 1 |
                           -----
                             |
                             |                       ----------------------
                             ----------------------->|     ATPM            |
                                                     | consultare publica  |
                                                     | - informare         |
                                                     | - consemnare        |
                                                     |   observatii        |
                                                     | - dezbatere publica |
                                                     -----------------------
                                                               |
                                                               |
                      --------------------                     v
    |---------------->| TIT. OB./ACTIVIT. |             -------------------
    |                 |   propunere       |             |    ATPM         |
    |                 |  program de       |<------------|    analiza      |
    |                 |  conformare       |             | obs. publicului |
    |                 --------------------              -------------------
  --------------------        |                                   |
  | TIT. OB./ACTIVIT. |       |                                   |
  |  refacere         |       v                                   |
  --------------------    ------------------                      |
    ^                     | ALTE AUT. EMIT. |                     |
    |    -------------    |   emitere       |                     |
    |----| completari |<--|  punct de       |                     |
    |    -------------    |  vedere         |                     |
    |                     -------------------                     |
    |                            |                                |
    |                            |                                |
    |                            v                                v
    |                    ----------------           --------------------
    |                    |     ATPM      |          | TIT. OB./ACTIVIT. |
    |                    |  negociere    |          |     prezinta      |
    |    ------------    |  program de   |--------->| - bilant de mediu |
    ----| completari |<--|  conformare   |          | - acte reglem.    |
        -------------    -----------------          |   prealab.        |
                                                    | - instruct. inre- |
                                                    | tinere/exploatare |<----|
                                                    | dupa caz, program |     |
                                                    | de conformare     |     |
                                                    ---------------------     |
                                                        |      ----------------
                                                        |      | TIT. OB./    |
                                                        |      | ACTIVIT.     |
                                                        |      | refacere     |
                                                        v      ----------------
                                        -------------------                  ^
                                        |     ATPM        |                  |
                                        |    analiza      |    ------------  |
                                        | - documente     |-->| completari |--
                  ---------------       |  anunt public   |    ------------
     ------------|  respingere  |<------|  al deciziei    |
     |           | motivata     |       |   finale        |
     |           ----------------       -------------------
     v                                           |
  --------------------                           |
  | TIT. OB./ACTIVIT |                           v
  | renuntare/       |                ---------------------------
  | incetare         |                |        ATPM             |
  |  activitate      |                | eliberare autorizatie   |
  --------------------                |       de mediu          |
                                      ---------------------------

    SCHEMA Nr. V
    PROCEDURA DE EMITERE
    A ACORDULUI DE MEDIU
         ATPM
    - fara bilant de mediu
                   --------------------------------------------
                  | TITULARUL OBIECTIVULUI SAU AL ACTIVITATII |
                  |           depune la ATPM                  |
                  | - cerere               si, dupa caz,:     |
                  | - fisa de prezentare-  - nota stadiu      |
                  |   declaratie             realizare        |
                  | - dovada plata taxa    - program de       |
                  |                          conformare       |
                  |                        - alte acte,       |
                  |                          rapoarte sau     |
                  |                          documente care   |
                  |                          sustin cererea   |
                  |            anunta public                  |
                  |        depunerea solicitarii              |
                  ---------------------------------------------
                                     |
                                     |<----------------------------|
                                     |                             |
                                     v                    -------------------
                        --------------------              | TIT. OB./ACTIVIT. |
                        |      ATPM        |              |  completare/      |
                        |     analiza      |    --------- |  refacere         |
                        | documentelor     |--->| infor- | --------------------
                        --------------------    | mare   |          ^
                                |               | supli- |          |
                                |               | mentara|----------|
                                |               ----------          |
                                v                                   |
                       ----------------------                       |
                       |      ATPM          |                       |
                       |  anunt public      |     ------------      |
       ------------    |  al deciziei       |---->| completari |----|
  ----| respingere |<--|   finale           |     --------------
  |   | motivata   |   ----------------------
  |   --------------            |
  v                             |
  --------------------          |
  | TIT. OB./ACTIVIT. |         |
  |   renuntare/      |         v
  |   incetare        |     --------------------------
  |  activitate       |     |      ATPM               |
  ---------------------     | eliberare autorizatie   |
                            |       de mediu          |
                            ---------------------------


                                                      


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 125/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 125 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu