Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 353 din 4 iunie 2008

pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea, organizarea si practicarea vanatorii

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 501 din 3 iulie 2008Având în vedere Referatul de aprobare nr. 248.115 din 19 aprilie 2007,

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. e) şi s), art. 19, 31, 37 şi 56 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională" - S.A., cu modificările şi completările ulterioare,

consultând Avizul Consiliului Naţional de Vânătoare nr. 2/2007,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) In termen de 90 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale emite, înseriază şi pune la dispoziţia gestionarilor fondurilor de vânătoare formularele autorizaţiilor de vânătoare, prin Compania Naţională „Imprimeria Naţională" - S.A., realizate în conformitate cu prevederile prezentului ordin.

(2) Titularii contractelor de gestiune a faunei cinegetice din cuprinsul fondurilor de vânătoare au obligaţia să solicite în scris formularele prevăzute la alin. (1) structurilor teritoriale ale Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională" - S.A., până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) şi ori de câte ori este necesar.

Art. 3. - (1) De la data expirării termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) titularii contractelor de gestiune a faunei cinegetice din cuprinsul fondurilor de vânătoare eliberează autorizaţii de vânătoare în conformitate cu prevederile prezentului ordin.

(2) Autorizaţiile de vânătoare eliberate anterior expirării termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) pentru o perioadă ce depăşeşte acest termen îşi păstrează valabilitatea până la expirarea termenului de valabilitate, respectiv până la epuizarea acestora.

(3) In termen de 45 de zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1), titularii contractelor de gestiune a faunei cinegetice din cuprinsul fondurilor de vânătoare recuperează autorizaţiile de vânătoare eliberate conform Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind tipărirea, înregistrarea, gestionarea, eliberarea şi folosirea autorizaţiilor de vânătoare şi le arhivează.

Art. 4. - (1) La data expirării termenului prevăzut la art. 2 alin. (1), Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind tipărirea, înregistrarea, gestionarea, eliberarea şi folosirea autorizaţiilor de vânătoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 21 noiembrie 2002, se abrogă.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 71/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi practicarea vânătorii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 9 februarie 2005, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltam rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

ANEXĂ

REGULAMENT

privind autorizarea, organizarea si practicarea vânătorii

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Vânătoarea este acţiunea de pândire, căutare, stârnire, urmărire, hăituire sau orice altă activitate având ca finalitate capturarea vânatului ori uciderea acestuia, desfăşurată de una sau de mai multe persoane care deţin dreptul legal de a practica vânătoarea, în  conformitate cu  prevederile  Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Autorizaţiile de vânătoare sunt documentele cu regim special care atestă faptul că o anumită persoană sau un grup de persoane nominalizate în acestea a obţinut de la gestionarul fondului de vânătoare dreptul de a vâna în condiţiile legii pe acel fond de vânătoare sau pe o porţiune din fondul de vânătoare, în ziua sau în perioada pentru care sunt completate şi, respectiv, valabile autorizaţiile, la speciile de faună cinegetică prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi în structura pe specii, sex şi număr de exemplare aprobate.

(2)  Prin gestionar al faunei de interes cinegetic, în sensul alin. (1), se înţelege persoana juridică română care a obţinut licenţa de funcţionare în condiţiile legii şi care deţine în gestiune fauna de interes cinegetic din cuprinsul unuia sau mai multor fonduri de vânătoare.

(3)  Autorizaţiile de vânătoare epuizate sunt documentele primare oficiale care servesc la ţinerea evidenţei vânatului recoltat în cadrul cotei de recoltă.

CAPITOLUL II

Autorizaţii de vânătoare

Art. 3. - (1) La practicarea vânătorii se folosesc următoarele tipuri de autorizaţii de vânătoare:

a) autorizaţie de vânătoare individuală, care dă dreptul unei singure persoane de a practica vânătoarea;

b)  autorizaţie de vânătoare colectivă, care dă dreptul mai multor persoane de a practica vânătoare în acelaşi timp şi spaţiu. Acestea pot fi: tip A şi tip B.

(2) Pentru capturarea vânatului viu în scopul popularii/repopulării se folosesc aceleaşi tipuri de autorizaţii prevăzute la alin. (1).

Art. 4. - (1) Autorizaţiile de vânătoare sunt documente cu regim special şi sunt prevăzute cu elemente de securizare specifice.

(2) Formularele autorizaţiilor de vânătoare sunt prezentate în anexele nr. 1-3 la prezentul regulament.

SUBCAPITOLUL I

Tipărirea, înregistrarea, gestionarea şi distribuirea autorizaţiilor de vânătoare

Art. 5. - (1) Administratorul faunei de interes cinegetic va asigura tipărirea şi distribuirea autorizaţiilor de vânătoare prin Compania Naţională „Imprimeria Naţională"- S.A.

(2) Formularele documentelor prevăzute la art. 3 se tipăresc în blocuri de câte 100 de file, formate din 50 de seturi a câte 2 file fiecare, având următoarele caracteristici:

a)  prima filă prezintă elemente de securizare ale căror caracteristici se stabilesc de Compania Naţională „Imprimeria Naţională" - S.A., este de culoare albă şi se tipăreşte faţă şi verso;

b)   a doua filă se tipăreşte numai pe faţă pe hârtie autocopiativă a cărei culoare se stabileşte de Compania Naţională „Imprimeria Naţională" - S.A.

(3)  Numerotarea şi înserierea autorizaţiilor de vânătoare se realizează după cum urmează:

a)  autorizaţiile de vânătoare individuale au seria Al, iar numerotarea începe cu numărul 000001;

b)  autorizaţiile de vânătoare colective în grup restrâns au seria ACA, iar numerotarea începe cu numărul 000001;

c) autorizaţiile de vânătoare colective în grup mare au seria ACB, iar numerotarea începe cu numărul 000001;

(4) Gestionarii fondurilor de vânătoare procură formularele, la preţul stabilit, de la Compania Naţională „Imprimeria Naţională" - S.A.

(5) Blocurile cu documentele utilizate conţinând exemplarul 2 al acestora se arhivează şi se păstrează de către gestionar pe o perioadă de 5 ani.

Art. 6. - Distribuirea carnetelor de autorizaţii de vânătoare către gestionarii fondurilor de vânătoare se face potrivit listei cuprinzând titularii contractelor de gestionare transmise de către administrator unităţilor tipografice judeţene, aparţinând Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională" - S.A.

SUBCAPITOLUL II

Eliberarea, valabilitatea, folosirea şi returnarea autorizaţiilor de vânătoare

Art. 7. - (1) Autorizaţiile de vânătoare se eliberează în cadrul cotelor de recoltă aprobate pentru sezonul de vânătoare respectiv sau al derogărilor prevăzute de legislaţia în vigoare, pe fiecare fond de vânătoare, numai de către personalul împuternicit în acest sens, angajat al gestionarului, în condiţiile legii.

(2) Autorizaţiile de vânătoare se eliberează exclusiv celor în drept să practice vânătoare în condiţiile Legii nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Autorizaţiile de vânătoare se completează cu pix, citeţ:

a) de către personalul împuternicit potrivit alin. (1), în toate rubricile care îl privesc, de către organizatorul acţiunii de vânătoare şi de către vânător/vânători, în rubricile prevăzute de formular pentru faza premergătoare acţiunii de vânătoare;

b)  de către organizatorul acţiunii de vânătoare şi de către vânător/vânători, în rubricile prevăzute de formular, după încheierea acţiunii de vânătoare, înainte însă de părăsirea fondului de vânătoare pentru care au fost eliberate şi sunt valabile.

Art. 8. - (1) Autorizaţiile de vânătoare individuale se eliberează unei singure persoane dintre cele prevăzute la art. 7 alin. (2), pentru o singură specie de vânat, pentru un singur exemplar, pentru un singur fond de vânătoare sau pe o porţiune dintr-un fond de vânătoare, cu menţionarea acesteia.

(2)   La eliberarea autorizaţiei de vânătoare individuale, titularului i se eliberează şi unul sau două crotalii pentru vânat şi trofeu, după caz.

(3) Se pot elibera una sau mai multe autorizaţii de vânătoare individuale pe acelaşi fond de vânătoare în aceeaşi perioadă.

(4) Autorizaţiile de vânătoare individuale se eliberează:

a) vânătorului solicitant şi sunt valabile numai dacă acesta este însoţit de personalul cu atribuţii de pază şi de ocrotire a vânatului pe fondul de vânătoare respectiv sau de o persoană de specialitate împuternicită de gestionar. Aceştia din urmă au calitatea de organizator şi se înscriu în autorizaţie;

b) personalului cu atribuţii de pază şi de ocrotire a vânatului şi personalului tehnic de specialitate al gestionarului pentru realizarea, în condiţiile legii, a cotelor de recoltă.

(5)  Prin excepţie de la alin. (1) şi (2), în cazul vânătorii de selecţie la femele de cerb lopătar se pot recolta mai multe exemplare pe aceeaşi autorizaţie, pentru care se eliberează un număr corespunzător de crotalii.

Art. 9. - (1) In baza autorizaţiei de vânătoare individuale se pot recolta următoarele specii de faună de interes cinegetic: capră neagră, căprior, cerb comun, cerb lopătar, marmotă, mistreţ, muflon, şacal şi cocoş de munte.

(2) In condiţiile alin. (1) se pot recolta şi exemplare din speciile de mamifere cuprinse în anexa nr. 2 la Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, dacă prin derogare au fost aprobate a se recolta exemplare din speciile respective.

(3) Practicarea vânătorii în baza autorizaţiei de vânătoare individuale se realizează prin metodele de vânătoare prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 10. - Termenul de valabilitate al autorizaţiilor de vânătoare individuale este de maximum 30 de zile.

Art. 11.-Inaintea acţiunilor de vânătoare organizate în baza autorizaţiei de vânătoare individuale deţinătorul este obligat să se prezinte la persoana înscrisă în autorizaţie ca organizator al acţiunii şi va intra în fondul de vânătoare numai însoţit de aceasta. Persoana autorizată poate fi însoţită în fondul de vânătoare de un singur invitat al acesteia, fără armă.

Art. 12. - (1) Autorizaţia de vânătoare colectivă tip A dă dreptul de a practica vânătoarea unui grup de minimum două şi maximum 5 persoane dintre cele prevăzute la art. 7 alin. (2), pe un singur fond de vânătoare sau pe o porţiune dintr-un fond de vânătoare. Numele vânătorilor se înscrie în autorizaţia de vânătoare la eliberarea acesteia. Se pot elibera una sau mai multe autorizaţii de vânătoare în grup restrâns, la una sau mai multe specii, pe acelaşi fond de vânătoare în aceeaşi perioadă.

(2) Autorizaţia de vânătoare colectivă tip A se eliberează pe numele unui organizator de vânătoare care poate fi: o persoană ce deţine calitatea de vânător sau o persoană de specialitate angajată şi împuternicită de către gestionar.

(3) In lipsa titularului de autorizaţie, atribuţiile acestuia pot fi preluate de oricare dintre persoanele înscrise în autorizaţie.

(4) In baza autorizaţiei de vânătoare colective tip A se pot recolta următoarele specii: bizam, câine enot, dihor comun, hermelină, iepure de câmp, iepure de vizuină, jder, mistreţ, nevăstuică, şacal, viezure, vulpe, becaţină comună, ciocârlie de câmp, cioară grivă, cioară de semănătură, cormoran mare, coţofană, fazan, gaiţă, găinuşă de baltă, gâscă de vară, gârliţă mare, graur, guguştiuc, lişiţă, porumbel gulerat, porumbel de scorbură, potârniche, prepeliţă, raţă mare, raţă mică, raţă fluierătoare, raţă cu cap castaniu, raţă moţată, raţă sunătoare, raţă lingurar, raţă suliţar, raţă cârâitoare, raţă cu cap negru, sitar de pădure, stăncuţă, sturz de iarnă, sturz de vâsc, sturz cântător, sturz de vii şi turturică, prin folosirea metodelor de vânătoare prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 13. - Termenul de valabilitate al autorizaţiilor de vânătoare colective tip A este de maximum 30 de zile.

Art. 14. -Autorizaţia de vânătoare colectivă tip B dă dreptul de a practica vânătoarea, la una sau mai multe specii de vânat, unui grup mai mare de două persoane dintre cele prevăzute la art. 7 alin. (2). Se poate elibera în aceeaşi zi un număr de maximum două autorizaţii pentru un fond de vânătoare.

Art. 15. - (1) Autorizaţiile de vânătoare colective tip B se eliberează pe numele unui organizator de vânătoare, care poate fi o persoană ce deţine calitatea de vânător sau o persoană de specialitate angajată şi împuternicită de gestionar.

(2)  Termenul de valabilitate al autorizaţiilor de vânătoare colective în grup mare este de o zi.

(3) In lipsa titularului de autorizaţie, atribuţiile şi răspunderile acestuia pot fi preluate de oricare dintre vânătorii participanţi la acţiune, prin însuşirea sub semnătură a calităţii de organizator.

Art. 16. -In baza autorizaţiei de vânătoare colective tip B se pot recolta speciile prevăzute la art. 12 alin. (4), prin folosirea metodelor de vânătoare prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 17. - (1) Pisicile şi câinii sălbăticiţi sau hoinari se pot împuşca fără autorizaţie de vânătoare de către personalul cu atribuţii de pază şi ocrotire a vânatului de pe fondul de vânătoare respectiv ori de personalul tehnic de specialitate împuternicit al gestionarului fondurilor de vânătoare, în baza atribuţiilor de serviciu.

(2) Pisicile şi câinii sălbăticiţi sau hoinari se pot împuşca de către vânători cu ocazia acţiunilor de vânătoare organizate la diferite specii de faună de interes cinegetic.

Art. 18. -Autorizaţiile de vânătoare în baza cărora nu s-au realizat acţiuni de vânătoare, în cadrul termenelor de valabilitate, precum şi cele utilizate în condiţiile prezentului regulament se vor depune de către titularii acestora la unităţile care le-au eliberat, în maximum 30 de zile de la data expirării termenului de valabilitate sau de la epuizare, după caz.

CAPITOLUL III

Crotalierea vânatului

Art. 19. - (1) Crotalia reprezintă marca/sigiliul confecţionat din material plastic care se aplică exemplarelor de vânat recoltate pe bază de autorizaţie individuală, înainte de părăsirea fondului de vânătoare.

(2)  Crotalia are forma şi dimensiunile prevăzute în anexa nr. 5 la prezentul regulament.

(3)  Codul alfanumeric compus din codul ISO al tării - RO, urmat de o serie de 7 cifre, este imprimat pe crotalie, iar literele şi cifrele au 3 mm lăţime şi 6 mm înălţime.

(4) Crotaliile, aşa cum sunt definite la alin. (1), sunt supuse regimului mărcilor şi sigiliilor.

Art. 20. - Crotaliile se confecţionează de către gestionarii fondurilor de vânătoare prin unităţi autorizate, obţinând în prealabil intervalul de serii de la administrator.

Art. 21. - (1) Vânatului recoltat în baza autorizaţiei de vânătoare individuale i se aplică crotalia după recuperarea acestuia, astfel:

a) la tendonul unuia dintre membrele inferioare la mamifere;

b) prins de tars la cocoşul de munte.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), o crotalie se aplică şi pe maxilarul inferior dacă se detaşează capul de carcasă, iar o altă crotalie se aplică pe piele în cazul în care vânatul se jupoaie în fondul de vânătoare.

Art. 22. - In cazul exemplarelor de vânat purtătoare de trofee convenţionale, seria crotaliei aplicate pe maxilar în condiţiile art. 21 alin. (2) se va înscrie şi în fişa de evaluare a trofeului respectiv.

CAPITOLUL IV

Organizarea şi practicarea vânătorii

Art. 23. - Vânarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică admise de lege se exercită în scopul asigurării echilibrului ecologic, ameliorării calităţii populaţiilor faunei de interes cinegetic, cercetării ştiinţifice, precum şi în scop didactic sau recreativ-sportiv.

Art. 24. - La acţiunile de vânătoare pot asista observatori, invitaţi şi candidaţi la dobândirea permisului de vânătoare.

Art. 25. - Responsabilitatea pentru modul în care se desfăşoară acţiunile de vânătoare revine organizatorului şi participanţilor la vânătoare potrivit legii şi prezentului regulament.

Art. 26. -In baza autorizaţiilor de vânătoare individuale şi a celor colective tip A, prin metodele menţionate în anexa nr. 4 se poate practica vânătoarea şi de la apusul până la răsăritul soarelui, la următoarele specii: căprior, cerb comun, cerb lopătar, mistreţ, şacal, viezure, vulpe, becaţină comună, cocoş de munte, gâscă de vară, gârliţă mare, lişiţă, raţă mare, raţă mică, raţă fluieratoare, raţă cu cap castaniu, raţă moţată, raţă sunătoare, raţă lingurar, raţă suliţar, raţă cârâitoare, raţă cu cap negru, sitar de pădure, precum şi la urs, lup, pisică sălbatică şi râs, pentru situaţiile în care se aprobă recoltarea.

SUBCAPITOLUL I

Tipuri şi metode de vânătoare

Art. 27. -In funcţie de numărul de vânători care participă la acţiunile de vânătoare, aceasta poate fi:

A. vânătoare individuală - se practică de un singur vânător, însoţit de o persoană de specialitate angajată şi împuternicită de gestionar, cu sau fără chemători, admise de lege;

B.  vânătoare colectivă tip A - se practică de un număr restrâns de vânători (minimum 2 şi maximum 5), cu sau fără câini de vânătoare, cu sau fără atrape ori chemători, admise de lege;

C. vânătoare colectivă tip B - se practică de un număr mai mare de 2 vânători cu sau fără câini de vânătoare şi cu sau fără gonaşi.

Art. 28. - Prin metodă de vânătoare se înţelege modalitatea prin care se practică acţiunea de vânătoare aşa cum a fost definită la art. 1 din prezentul regulament, aceste acţiuni clasificându-se astfel:

a)  vânătoarea „la pândă" constă în aşteptarea potenţialului vânat şi se poate exercita la: trecători, cadavrul animalului ucis de către animalul sălbatic ce face obiectul acţiunii respective de vânătoare, locurile unde se produc pagube, vizuini, locurile de pasaj, locurile de înnoptat (locurile de rut);

b)  vânătoarea „la vizuină" constă în stârnirea vânatului din vizuină prin utilizarea câinilor de vânătoare;

c)   vânătoarea „cu chemători şi/sau atrape" constă în atragerea vânatului către vânător prin utilizarea unor chemători şi/sau atrape permise de lege;

d)  vânătoarea „la dibuit" („apropiat") constă în apropierea vânătorului de vânat;

e)   vânătoarea „la sărite" constă în stârnirea vânatului utilizându-se sau nu câini de vânătoare;

f)  vânătoarea „la nadă" constă în administrarea de hrană pentru ademenirea vânatului în vederea recoltării sau capturării în scop didactic, de cercetare ştiinţifică, pentru populari, repopulări, precum şi pentru prevenirea producerii de pagube sectorului cinegetic sau şeptelului, în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare;

g)  vânătoarea „la goană"- constă în stârnirea şi hăituirea vânatului cu ajutorul gonaşilor şi/sau câinilor către vânători.

Art. 29. - Pentru exercitarea vânătorii cu arme se folosesc exclusiv armele de foc şi muniţiile admise la vânătoare, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 30. - Capturarea în stare vie a exemplarelor de vânat se realizează prin mijloace şi metode specifice fiecărei specii, cu respectarea instrucţiunilor şi reglementărilor legale în vigoare.

Art. 31. - Participanţii la acţiunile de vânătoare sunt obligaţi să respecte regulile de prevenire a accidentelor, prevăzute de prezentul regulament.

SUBCAPITOLUL II

Realizarea selecţiei la speciile sedentare de vânat la care selecţia artificială se poate realiza prin acţiuni de vânătoare

Art. 32. - (1) In acţiunea de management al populaţiilor de vânat sedentar, în scopul păstrării şi ameliorării calităţii acestora, este necesară realizarea selecţiei artificiale. Selecţia artificială constă în extragerea prin acţiuni de vânătoare a exemplarelor degenerate, bolnave, accidentate, rănite, cu deviaţii comportamentale evidente, din ambele sexe şi din toate categoriile de vârstă.

(2) In cazul speciilor de cervide se impune realizarea cotelor de recoltă în structura în care acestea sunt aprobate, respectiv „masculi de trofeu", „masculi de selecţie", „femele de selecţie" şi „tineret de selecţie". Pentru corecta identificare a exemplarelor de selecţie, este obligatoriu ca, la orice acţiune de vânătoare organizată în acest scop cu vânători, aceştia să fie însoţiţi de o persoană de specialitate angajată şi împuternicită de gestionar şi să tragă numai asupra vânatului indicat de acesta.

Art. 33. - (1) Prin exemplar „de viitor" dintr-o specie de vânat purtătoare de trofeu convenţional se înţelege exemplarul tânăr, bine conformat, al cărui trofeu corespunde din punctul de vedere al caracteristicilor cu vârsta sa şi care se impune a fi protejat, pentru a putea transmite caracterele acestuia la urmaşi.

(2)  Prin exemplar „de trofeu" se înţelege acel exemplar dintr-o specie de vânat purtătoare de trofeu convenţional, al cărui trofeu are o valoare cinegetică încadrată în baremurile CIC medaliabile.

(3) Prin exemplar „de selecţie" se înţelege exemplarul dintr-o specie de vânat care nu corespunde din punct de vedere al caracteristicilor cantitative şi calitative cu vârsta sa şi care se impune a fi recoltat cât mai repede pentru a nu transmite caractere nedorite la urmaşi. Exemplarele de selecţie sunt exemplare de ambele sexe, indiferent de vârstă, cu evidente defecte de creştere, trofee anormale sau în regres, rănite ori cu evidente deviaţii de comportament.

SUBCAPITOLUL III

Reguli de prevenire a accidentelor în timpul practicării vânătorii şi obligaţii ale organizatorilor şi ale vânătorilor

Art. 34. - Se interzice organizarea vânătorii în condiţii de furtună, precum şi urmărirea vânatului mare rănit (urs, mistreţ) în condiţiile lipsei de vizibilitate.

Art. 35. - (1) Arma de vânătoare se foloseşte pe fondurile de vânătoare numai pentru recoltarea vânatului şi combaterea dăunătorilor vânatului.

(2) In afara fondurilor de vânătoare arma de vânătoare se transportă descărcată şi introdusă în toc.

Art. 36. - (1) Muniţia trebuie să fie corespunzătoare tipului şi calibrului armei utilizate categoriei speciei de vânat care trebuie recoltat.

(2) Se interzice utilizarea alicelor cu diametru mai mare de 5 mm.

Art. 37. - La vânătoare se vor folosi numai armele care sunt în stare de funcţionare.

Art. 38. - (1) Se interzice folosirea armei pentru sprijin sau lovirea vânatului rănit.

(2) Se interzice lovirea armei de arbori, stânci sau alte obiecte dure.

Art. 39. -In timpul odihnei, arma va fi descărcată şi aşezată numai în locuri care oferă o bună stabilitate.

Art. 40. - Se interzice îndreptarea armei spre alte persoane, chiar dacă aceasta este descărcată.

Art. 41. - (1) Cartuşele care rămân blocate pe ţeava se scot cu instrumente adecvate.

(2) In caz de rateu, arma nu se va deschide imediat, se va aştepta cu ţeava îndreptată în jos timp de aproximativ un minut.

Art. 42. - Se interzice punerea mâinii pe gura ţevilor.

Art. 43. - Organizatorii acţiunilor de vânătoare au următoarele obligaţii:

1. să aibă asupra lor autorizaţia de vânătoare colectivă tip A sau, după caz, tip B, completată corect;

2.  să verifice la toţi vânătorii participanţi permisul de armă, permisul de vânătoare sau ordinul de serviciu, armamentul, muniţia şi asigurarea obligatorie împotriva accidentelor;

3. să efectueze instructajul pentru prevenirea accidentelor;

4.  să prezinte vânătorilor principalele reguli de practicare a vânătorii, speciile de vânat în care se poate trage, numărul de exemplare permis a se vâna şi altele asemenea;

5. să informeze şi să instruiască vânătorii asupra semnalelor sonore - de începere şi de încetare a goanei utilizate în timpul vânătorii;

6.  să informeze vânătorii şi gonaşii asupra pericolelor care pot fi întâlnite pe terenul de vânătoare - zone abrupte, stâncării, grohotişuri, ape curgătoare, canale, mlaştini, arbori aninaţi, zone de formare a avalanşelor;

7.  să interzică exercitarea vânătorii de către persoanele aflate în stare de ebrietate, precum şi consumul de alcool în timpul vânătorii;

8.  să stabilească amplasarea vânătorilor în stand şi să informeaze fiecare vânător asupra poziţiei ocupate de vecini şi, în funcţie de situaţie, asupra poziţiei vânătorilor amplasaţi pe flancuri;

9.  să stabilească direcţiile şi unghiurile de tragere, reperele între care se permite tirul, precum şi interdicţiile de tragere în funcţie de amplasarea vânătorilor în standuri;

10.   să stabilească componenţa echipelor de gonaşi şi conducătorii acestora, în funcţie de tipul de vânat, şi să îi instruiească asupra modului de desfăşurare a fiecărei goane, pentru vânătorile colective la goană;

11. să interzică folosirea altor câini, în afara celor din rasele admise la vânătoare;

12.  să anunţe prin semnale sonore începerea şi încetarea goanei, precum şi a tirului;

13. să conducă vânătorii în fondul de vânătoare numai dacă posedă asigurare împotriva accidentelor de vânătoare şi dacă autorizaţia, permisul de vânătoare, legitimaţia de membru al unei organizaţii vânătoreşti, permisul de armă şi armamentul sunt regulamentare;

14.  să completeze cu pix rezultatele înregistrate de fiecare vânător, la fiecare acţiune organizată în baza autorizaţiei de vânătoare;

15.  să crotalieze şi să înscrie în autorizaţia de vânătoare individuală vânatul împuşcat şi numărul crotaliei, imediat după ce acesta a fost recuperat, înainte de a părăsi fondul de vânătoare;

16.  să excludă vânătorii care nu respectă regulile privind organizarea şi practicarea vânătorii în timpul în care se află în fondul de vânătoare;

17.  să constituie echipe pentru urmărirea vânatului mare rănit;

18. să organizeze şi să supravegheze transportul vânatului mare împuşcat până la mijlocul de transport.

Art. 44. - Persoanele autorizate să practice vânătoarea individual, la fiecare ieşire în teren, au următoarele obligaţii:

1. să prezinte organizatorului autorizaţia de vânătoare, permisul de vânătoare, permisul de armă sau, după caz, ordinul de serviciu, crotaliile corespunzătoare şi asigurarea obligatorie împotriva accidentelor;

2. să se prezinte cu armament şi muniţii care trebuie să aibă caracteristicile necesare pentru împuşcarea exemplarului din specia înscrisă în autorizaţia de vânătoare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, şi să le prezinte organizatorului pentru control;

3.  la vânătoarea de selecţie vor trage numai în exemplarul indicat de organizator;

4.  la urs, cerb comun, cerb lopătar, capră neagră vor folosi numai arme cu ţevi ghintuite şi cartuşe cu glonţ, în conformitate cu reglementările în vigoare, iar la mistreţ, căprior şi muflon se pot folosi şi arme de vânătoare cu ţeava lisă, însă numai cu muniţie cu proiectil unic;

5. înainte de a se încărca arma se verifică şi se curăţă ţevile de eventualele depuneri de frunze, pământ, zăpadă etc;

6. încărcarea armei se face la locul de vânătoare, după ce se asigură că pe direcţia de tragere nu se află alte persoane;

7.   încărcarea armei basculante se va face cu ţevile îndreptate în jos, închiderea realizându-se prin ridicarea patului;

8. carabinele se încarcă ţinându-se cu ţeava în sus;

9.  imediat după încărcare arma trebuie asigurată;

10. arma se poartă în mână sau pe umăr, asigurată, până la identificarea vânatului;

11.  înainte de acţionarea siguranţei şi declanşarea focului asupra vânatului, vânătorul se va asigura că pe direcţia lui de tragere nu sunt persoane;

12. declanşarea focului se va face numai după identificarea clară a vânatului;

13.  declanşarea focului asupra vânatului în mişcare pe jos, la ridicare sau în zbor se va face numai după asigurarea că prin ricoşare nu pot fi provocate accidente;

14.  când se utilizează barca, vânătorul se va aşeza cu spatele la barcagiu şi se va ţine arma îndreptată cu ţeava în sus; tirul este permis numai în faţă şi lateral;

15.  vânătorile de urşi la nadă se vor realiza numai din observatoare deschise, în prezenţa personalului tehnic de specialitate al gestionarului;

16.     vânătorul trebuie să cunoască amplasarea observatoarelor, a locului unde este expusă hrana şi să fie dotat cu armă cu glonţ de calibru corespunzător;

17.  se interzice apropierea vânătorului de locul unde este amplasată nada;

18.  declanşarea focului din observator se va face numai după identificarea precisă a vânatului;

19.  personalul care aprovizionează locul de nadă cu hrană va avea asupra sa armă cu glonţ sau cartuş cu proiectil unic încărcată şi asigurată.

Art. 45. - La vânătorile colective, vânătorii au obligaţia să respecte următoarele reguli:

1.  deplasarea vânătorilor în teren, între goane, se face în linişte şi în şir indian;

2. la aşezarea în stand, fiecare vânător trebuie să cunoască locul de amplasare a vecinilor;

3. este interzisă schimbarea locului indicat de organizator;

4.  este interzis consumul de băuturi alcoolice în timpul acţiunii de vânătoare;

5.  încărcarea armei se va face numai în stand, după ce vânătorul şi-a ocupat locul indicat de organizator;

6.  arma se descarcă în stand, după semnalul de încetare a goanei;

7. este interzisă părăsirea standului în timpul vânătorii;

8. urmărirea vânatului rănit se va face după încetarea goanei şi numai cu aprobarea organizatorului;

9. se execută foc în vânat doar după ce acesta a fost foarte bine identificat şi numai dacă se află sub distanţa de tir eficient;

10.  nu se trage în vânatul aflat în faţa vecinului;

11. înainte de părăsirea standului pentru goana următoare, arma se descarcă, deplasarea între goane făcându-se doar cu arma frântă sau cu închizătorul deschis, astfel încât acest lucru să fie vizibil; nu se părăseşte standul până ce nu sunt strânse toate tuburile trase pentru a fi duse ulterior la un container destinat deşeurilor;

12.   ridicarea vânatului căzut se va realiza numai după încetarea goanei;

13.  în situaţia amplasării standurilor pe o singură linie, se interzice declanşarea focului sub un unghi mai mic de 45° faţă de linia vânătorilor, tirul fiind permis în faţa şi în spatele liniei vânătorilor;

14. în situaţia amplasării standurilor în linie pe o distanţă mai mică de 200 m, cu unul sau două flancuri, declanşarea focului de către vânătorii aflaţi pe flancuri este permisă numai în spatele liniei flancului, cu respectarea unghiului minim de tragere de 45°;

15.  în teren liber se interzice tirul în faţă cu arma cu alice când gonaşii au ajuns la 200 m de linia standului;

16. în teren liber se interzice tirul în faţă cu arma cu glonţ sau cartuş cu proiectil unic, când gonaşii au ajuns la 500 m de linia standului;

17. interzicerea tirului în faţă se semnalizează sonor de către organizator. După acest semnal, tirul este permis numai în spatele liniei standurilor;

18.  pentru executarea tirului asupra vânatului care a trecut linia standului trecerea armei încărcate peste acesta, se va face numai cu ţeava în sus;

19.  pentru urmărirea vânatului mare rănit, se stabilesc de către organizator echipele de căutare şi recuperare, formate din minimum 2 vânători dotaţi cu armament corespunzător şi câini de vânătoare;

20.  vânătorii au obligaţia de a avertiza gonaşii, în cazul în care vânatul mare rănit se deplasează în direcţia acestora;

21.  în cazul vânătorilor la pândă, cu mai multe standuri alăturate, fiecare vânător trebuie să cunoască locurile în care sunt aşezaţi ceilalţi vânători;

22. declanşarea focului se va face numai după identificarea clară a vânatului;

23.  părăsirea standului se va face la ora sau la semnalul stabilit de organizator.

Art. 46. - La vânătorile colective, gonaşii au obligaţia să respecte următoarele reguli:

1.  să se deplaseze în goană aliniaţi cu vecinii, la distanţă egală de aceştia, pe traseul sau după direcţia indicată de organizator;

2.  să facă permanent zgomot pentru a fi uşor identificaţi de vânători, mai ales atunci când se apropie de linia acestora;

3.  să avertizeze vânătorii în momentul observării vânatului, conform regulilor stabilite de organizatorul vânătorii la începutul acesteia;

4. să nu se apropie de vânatul mare căzut şi nici de cel rănit;

5. să poarte elemente care permit identificarea sa;

6.  la vânătorile de mistreţ şi urs, fiecare echipă de 4 gonaşi va fi condusă de către un vânător înarmat pregătit să tragă în orice moment în vânatul rănit, observat pe parcurs de către gonaşii din echipă;

7.   gonaşii au obligaţia de a confirma recepţionarea semnalului de avertizare;

8. observatorii, invitaţii, candidaţii la obţinerea permisului de vânătoare vor respecta regulile stabilite de organizatorul acţiunii de vânătoare.

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

Art. 47. - (1) Recuperarea tuturor autorizaţiilor de vânătoare eliberate constituie obligaţia gestionarilor fondurilor de vânătoare.

(2) Pentru autorizaţiile de vânătoare pierdute ori deteriorate vânătorul sau organizatorul, după caz, va depune în acest sens, la sediul gestionarului, o declaraţie pe propria răspundere, menţionând în mod obligatoriu rezultatele acţiunii.

Art. 48. - (1) Dreptul de a vâna al persoanelor înscrise în autorizaţiile de vânătoare se pierde în cazul în care acestea sunt expirate sau prezintă modificări de formă sau de conţinut ori vânătoarea se desfăşoară în afara perioadei legale.

(2)  Posesorii autorizaţiilor de vânătoare individuale pierd dreptul de a vâna, în afara situaţiei prevăzute la alin. (1), şi în cazul în care aceştia sunt surprinşi în fondul de vânătoare neînsoţiţi de organizatorii înscrişi în autorizaţiile de vânătoare.

(3) Posesorul autorizaţiei de vânătoare colectivă de tip A sau tip B pierd dreptul de a vâna, în afara situaţiei prevăzute la alin. (1) şi în cazul în care trag asupra altor specii de faună decât cele înscrise în autorizaţie sau care nu respectă regulile de practicare a vânătorii, ocazie cu care pe autorizaţia de vânătoare, în dreptul vânătorului respectiv, se vor înscrie data şi ora la care acesta a fost exclus de la acţiunea respectivă, precum şi vânatul recoltat până la acel moment.

Art. 49. -In situaţiile prevăzute la art. 48 alin. (1) şi (2) agentul constatator are obligaţia să reţină autorizaţiile de vânătoare şi să le predea unităţii emitente, împreună cu o copie a documentului de constatare încheiat la faţa locului.

Art. 50. -Autorizaţiile de vânătoare recuperate şi declaraţiile depuse ca urmare a pierderii sau deteriorării acestora constituie documente legale pentru evidenţa modului de realizare a cotelor de recoltă aprobate.

Art. 51. - Autorizaţiile de vânătoare completate corespunzător sau, după caz, crotaliile, sunt documente, respectiv mijloace legale în baza cărora se pot transporta exemplarele din speciile de faună sălbatică de interes vânătoresc împuşcate sau capturate.

Art. 52. - Arhivarea autorizaţiilor de vânătoare se face separat pe fiecare tip de autorizaţie de vânătoare, iar evidenţa vânatului recoltat (pe autorizaţii, specii şi număr de exemplare) se ţine la zi pe suport electronic şi hârtie.

Art. 53. -In toate cazurile, vânătoarea se practică în condiţii de etică vânătorească şi de protecţie a vânatului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 54. - Valorificarea vânatului recoltat prin acţiunile de vânătoare se face cu respectarea reglementărilor sanitare veterinare în vigoare.

Art. 55. - Organizatorii acţiunilor de vânătoare au obligaţia de a instrui participanţii la vânătoare (vânători, gonaşi, candidaţi la permisul de vânătoare etc.) cu privire la regulile de prevenire a accidentelor prevăzute la cap. IV subcap. III.

ANEXA Nr. 1 la regulament

Gestionar (personalizat)

Regim special

Seria Al nr.....

Loc pentru aplicarea elementelor de securizare

AUTORIZAŢIE   DE   VÂNĂTOARE   INDIVIDUALĂ

Data emiterii....................

Dl..........................................................................., domiciliat în localitatea .............................................................., str.................................................................... nr. ....judeţul (sectorul) ......................................................., posesor al Permisului de vânătoare/Ordinului de serviciu seria........nr.............., este autorizat sa vâneze, în perioada............................., pe fondul de vânătoare nr......, denumit.............................., în locul ...................................., în prezenţa organizatorului de vânătoare*) ..............................., domiciliat în localitatea .........................., str................................. nr......., judeţul (sectorul)....................., un număr de................exemplare din specia ........................., sexul...................................., pentru care a primit următoarele crotalii..........................................................................................

Semnătura titularului de autorizaţie

..................................................................

Director (Imputernicit),

Numele şi prenumele..................................

Semnătura..................................................

MENŢIUNI   CU   PRIVIRE   LA  EXERCITAREA  VÂNĂTORII

Nr. crt.

Data

ieşirii în

teren

A văzut vânatul

specificat pe

autorizaţie

A tras în vânat

A împuşcat

sau a rănit

vânat

Vânat recoltat

Semnătura organizatorului

Semnătura vânătorului

Numărul crotaliilor aplicat pe exemplarul de vânat împuşcat

Semnătura de primire

în gestiune a vânatului

împuşcat

Tendon sau tars

Maxilar

Piele

Reţinut vânător

Reţinut organizator

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

*) Nu se completează în cazul în care titularul autorizaţiei este personal de specialitate al gestionarului, în baza atribuţiilor de serviciu.

NOTĂ: Rubricile autorizaţiei vor fi completate numai cu pixul.

Titularul autorizaţiei va fi obligatoriu însoţit în teren de organizator.

Autorizaţia expirată, cea cu modificări, cea aflată asupra altei persoane decât titularul, precum şi cea aflată asupra vânătorului neînsoţit de organizator nu sunt valabile, se reţin de către agentul constatator şi se predau unităţii emitente.

Obligaţiile organizatorului:

- verifică permisul de vânătoare, permisul de armă şi asigurarea obligatorie;

- verifică arma de vânătoare şi muniţia din dotarea vânătorului;

- conduce vânătorul în fondul de vânătoare, îl informează despre vânat, despre regulile de protecţie a muncii etc.

- completează după fiecare ieşire rubricile autorizaţiei;

- imediat după recuperarea vânatului împuşcat aplică crotaliile şi completează autorizaţia;

- în situaţii de indisciplină, reţine autorizaţia de vânătoare şi o predă emitentului;

- după consumarea autorizaţiei barează spaţiile rămase libere din tabelul cuprinzând menţiuni cu privire la exercitarea vânătorii.

Obligaţiile vânătorului:

- la fiecare ieşire în teren, se va prezenta la organizator cu permisul de armă, permisul de vânătoare, autorizaţia de vânătoare individuală, precum şi cu arma şi muniţia corespunzătoare;

- nu iese în fondul de vânătoare decât însoţit de personalul de teren împuternicit/organizator;

- nu va trage decât în vânatul bine identificat, prevăzut în autorizaţie, iar în cazul vânătorii de selecţie la cervide, numai în cel indicat de organizator;

- la sfârşitul fiecărei zile de vânătoare va cere delegatului desemnat de conducerea gestionarului/organizatorului să completeze autorizaţia de vânătoare cu datele specifice;

- nu va încredinţa autorizaţia de vânătoare altor persoane decât delegatului desemnat de conducerea gestionarului/organizatorului pentru completarea cu datele specifice;

- în termen de ... zile de la consumarea autorizaţiei, o depune la gestionar.

Am luat cunoştinţă.

Titular de autorizaţie,

........................................................

(semnătura)

ANEXA Nr. 2 la regulament

Gestionar (personalizat)

Regim special Seria

ACA nr................

Loc pentru aplicarea elementelor de securizare

AUTORIZAŢIE   DE   VÂNĂTOARE   COLECTIVA

TIP  A

Data emiterii...............

Dl............................................................................., domiciliat în localitatea....................................................................., str...............................................nr.................Judeţul (sectorul)...........................,în calitate*) de..................................................., este autorizat să organizeze şi să conducă vânătoarea în grup restrâns, în condiţiile legii, în perioada..............................................., pe fondul de vânătoare nr.........denumit...................................., zona.................................., din judeţul........................................, pentru recoltarea următoarelor specii şi număr de exemplare de vânat:...............................................................................................

Pot participa vânătorii:

1...............................................................................

2...............................................................................

3...............................................................................

4...............................................................................

5...............................................................................

Gestionar,

Numele şi prenumele..............................

Semnătura..............................................

L. S.

Vânătorii participanţi vor fi înscrişi şi vor semna pentru instruire şi pentru primirea vânatului în procesul-verbal de mai jos, care face parte integrantă din prezenta autorizaţie.

Am primit autorizaţia şi mă oblig să o returnez în maximum..........de zile de la epuizare sau expirare.

Semnătură organizatorului........................

PROCES-VERBAL

pentru instruire, participarea la vânătoare şi recoltarea vânatului

Nr. crt.

Numele şi prenumele vânătorului

Semnătura pentru instruire conform anexei

Vânat împuşcat (specii, număr)

Semnătura pentru primirea vânatului

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Data vânătorii.....................

0.

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

2.

3.

4.

5.

TOTAL:

X

X

                                                                                                                                                                                  Organizator......................................

0.

1

2

3

4

5

6

7

8

Data vânătorii.....................

0.

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

2.

3.

4.

5.

TOTAL:

X

X

                                                                                                                                                                                 Organizator.......................................

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Data vânătorii.....................

0.

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

2.

3.

4.

5.

TOTAL:

X

X

                                                                                                                                                                                Organizator........................................

0.

1

2

3

4

5

6

7

8

Data vânătorii.....................

0.

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

2.

3.

4.

5.

TOTAL:

X

X

                                                                                                                                                                                Organizator.......................................

*) Se completează, după caz, cu: vânător sau personal de specialitate ori împuternicit al gestionarului.

NOTĂ: Autorizaţia de vânătoare este valabilă pentru 2-5 vânători, inclusiv organizatorul, dacă acesta este vânător. Coloanele 1 şi 2 din procesul-verbal se completează obligatoriu înainte de începerea acţiunii de vânătoare, iar celelalte date se completează obligatoriu înaintea părăsirii fondului de vânătoare, pentru fiecare zi de vânătoare.

Autorizaţia expirată şi cea cu modificări, cea aflată asupra altei persoane decât titularul nu sunt valabile, se reţin de către agentul constatator şi se predau unităţii emitente.

ANEXA Nr. 3 la regulament

Gestionar (personalizat)

Regim special

Seria ACB nr...........

Loc pentru aplicarea elementelor de securizare

AUTORIZAŢIE   DE   VÂNĂTOARE   COLECTIVĂ

TIP   B

Data emiterii..............................

Dl ..............................................................., având calitatea de................................................................., este autorizat să organizeze şi să conducă vânătoarea colectivă din data de.........................................., pe fondul de vânătoare nr................., denumit........................., zona......................., judeţul ........................., pentru recoltarea următorului vânat (specii, număr de exemplare etc):...................................................................

Numele vânătorilor şi ale candidaţilor la permisul de vânătoare se vor înscrie în procesul-verbal de către organizator.

Participanţii la vânătoare (vânători, gonaci, candidaţi) vor fi înscrişi şi vor semna, înainte de începerea acţiunii de vânătoare, pentru instructajul privind regulile de prevenire a accidentelor în timpul practicării vânătorii.

Am primit autorizaţia.

Semnătura organizatorului...............................................

Gestionar,

Numele şi prenumele......................................................

Semnătura.....................................................................

L. S.

PROCES-VERBAL

pentru instruire, participarea la vânătoare, recoltarea vânatului

Participă un număr de............vânători şi...........candidaţi la permisul de vânătoare

Organizator....................................

Nr. crt.

Numele şi prenumele vânătorului

Semnătura pentru

instruire conform

anexei

Vânat împuşcat (specii, număr)

Semnătura pentru primirea vânatului

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Data vânătorii.....................

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Numele şi prenumele candidaţilor la permisul de vânătoare

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Au participat.............vânători si..............candidaţi la permisul de vânătoare.

Centralizatorul recoltei de vânat

Nr. crt.

Specia

Cantitatea

U.M.

Destinaţia (buc.)

la vânători

la gestionar

Am primit în gestiune şi răspund, până la predarea şi valorificarea acestuia, de integritatea şi calitatea lui.

Gestionar,

Numele şi prenumele................................

Semnătura...............................................

Organizator

Semnătura..............................................

Data.......................................................

ANEXA Nr. 4 la regulament

METODE  DE  VÂNĂTOARE

ce se pot practica în funcţie de tipul autorizaţiei de vânătoare şi speciile de vânat

Nr. crt.

Specia de vânat

Metoda de vânătoare în funcţie de tipul autorizaţiei

La

pândă

La vizuină cu câini

La nadă

La dibuit

La sărite

La

goană

Individuală

TIP

A

Individuală

TIP

A

Individuală

TIP

A

Individuală

TIP

A

Individuală

TIP

A

TIP B

TIP

B

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Bizam

X

X

2.

Capră neagră

X

X

3.

Căprior

XX

XX

4.

Cerb comun

XX

XX

5.

Cerb lopătar

XX

XX

6.

Câine enot

X

X

X

X

X

7.

Dihor comun

X

X

X

8.

Hermelină

X

X

9.

Iepure de câmp

X

X

X

10.

Iepure de vizuină

X

X

X

11.

Jder

X

X

X

X

12.

Marmotă

X

X

13.

Mistreţ

XX

X

X

X

X

14.

Muflon

X

X

15.

Nevăstuică

X

X

X

16.

Şacal

XX

XX

X

X

XX

X

X

X

X

17.

Viezure

XX

X

X

18.

Vulpe

XX

X

X

X

X

19.

Becaţină comună

XX

20.

Ciocârlia de câmp

X

X

21.

Cioară grivă

X

X

X

X

22.

Cioară de semănătură

X

X

X

X

23.

Cocoşul de munte

XX

XX

24.

Coţofană

X

X

X

X

25.

Fazan

X

X

X

26.

Gaiţă

X

X

X

X

27.

Găinuşa de baltă

X

X

28.

Gâscă de vară

XX

X

29.

Gârliţa mare

XX

X

30.

Graur

X

X

31.

Guguştiuc

X

X

32.

Lişiţă

XX

X

33.

Porumbel gulerat

X

X

34.

Porumbel de scorbură

X

X

35.

Potârniche

X

X

X

Nr. crt.

Specia de vânat

Metoda de vânătoare în funcţie de tipul autorizaţiei

La pândă

La vizuină cu câini

La nadă

La dibuit

La sărite

La

goană

Individuală

TIP

A

Individuală

TIP

A

Individuală

TIP

A

Individuală

TIP

A

Individuală

TIPA

TIP B

TIP

B

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

36.

Prepeliţă

X

37.

Raţă mare

XX

X

X

X

38.

Raţă mică

XX

X

X

39.

Raţă fluierătoare

XX

X

X

40.

Raţă cu cap castaniu

XX

X

X

41.

Raţă moţată

XX

X

X

42.

Raţă sunătoare

XX

X

X

43.

Raţă lingurar

XX

X

X

44.

Raţă suliţar

XX

X

X

45.

Raţă cârâitoare

XX

X

X

46.

Raţă pestriţă

XX

X

X

47.

Raţă cu cap negru

XX

X

X

48.

Sitar de pădure

XX

XX

X

49.

Stancută

X

X

X

50.

Sturz de iarnă - cocoşarul

X

X

51.

Sturz de vâsc

X

X

52.

Sturz cântător

X

X

53.

Sturzul viilor

X

X

54.

Turturică

X

X

55.

Urs*)

XX

X

XX

X

X

X

X

56.

Lup*)

XX

X

XX

X

X

X

X

57.

Pisica sălbatică*)

XX

X

X

X

X

X

X

58.

Râs*)

XX

X

X

X

X

NOTĂ:

1.  Se marchează cu X metoda de vânătoare admisă, în baza celor 3 tipuri de autorizaţii de vânătoare, pentru specia respectivă.

2. Se marchează cu XX metoda de vânătoare admisă a se practica şi de la apusul până la răsăritul soarelui.

*) Pentru situaţiile în care se aprobă recoltarea.

ANEXA Nr. 5*) la regulament

FORMA SI  DIMENSIUNILE  CROTALIEI

*) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 353/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 353 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu