Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 438 din 23 septembrie 2002

pentru aprobarea Regulamentului privind tiparirea, inregistrarea, gestionarea, eliberarea si folosirea autorizatiilor de vanatoare

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 842 din 21 noiembrie 2002


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 28 alin. (1) si ale art. 51 din Legea fondului cinegetic si a protectiei vanatului nr. 103/1996, republicata,
    in temeiul art. 9 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor,

    ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul privind tiparirea, inregistrarea, gestionarea, eliberarea si folosirea autorizatiilor de vanatoare, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    (1) In termen de 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentului ordin Asociatia Generala a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania si Regia Nationala a Padurilor vor tipari, vor inseria si vor distribui carnetele de autorizatii realizate in conformitate cu prevederile prezentului ordin catre gestionarii fondurilor de vanatoare.
    (2) Organizatiile vanatoresti gestionare ale fondurilor de vanatoare au obligatia ca in perioada de 90 de zile prevazuta la alin. (1) sa solicite Asociatiei Generale a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania punerea la dispozitie a carnetelor de autorizatii. Directiile silvice, unitatile de invatamant de profil si de cercetare stiintifica vor solicita punerea la dispozitie a carnetelor de autorizatii de catre Regia Nationala a Padurilor.
    Art. 3
    (1) De la data expirarii termenului de 90 de zile prevazut la art. 2 alin. (1) gestionarii fondurilor de vanatoare elibereaza noile autorizatii de vanatoare tiparite in conformitate cu prevederile prezentului ordin. La aceeasi data prevederile Ordinului ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 768/1997 isi inceteaza aplicabilitatea.
    (2) Autorizatiile de vanatoare eliberate in baza Ordinului ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 768/1997 si care mai sunt inca valabile la expirarea celor 90 de zile prevazute la art. 2 alin. (1) isi pastreaza termenele de valabilitate prevazute de ordinul mai sus amintit.
    (3) In termen de 45 de zile de la expirarea termenului prevazut la art. 2 alin. (1) gestionarii fondurilor de vanatoare vor recupera toate autorizatiile de vanatoare eliberate, tiparite conform modelului aprobat prin Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 768/1997, si le vor arhiva.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                         Ministrul agriculturii,
                        alimentatiei si padurilor,
                               Ilie Sarbu

    ANEXA 1

                              REGULAMENT
privind tiparirea, inregistrarea, gestionarea, eliberarea si folosirea autorizatiilor de vanatoare

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Autorizatiile de vanatoare sunt documentele legale care atesta faptul ca o anumita persoana sau un grup de persoane nominalizate in acestea a obtinut de la gestionarul fondului de vanatoare dreptul de a vana in conditiile legii pe acel fond de vanatoare, in perioada sau in ziua pentru care sunt completate si, respectiv, valabile autorizatiile.
    (2) Autorizatiile de vanatoare consumate sunt documentele primare oficiale care servesc la tinerea evidentei vanatului recoltat in cadrul cotei de recolta.
    (3) Prin gestionari ai fondurilor de vanatoare, in sensul alin. (1), se intelege:
    a) organizatiile vanatoresti legal constituite pentru fondurile de vanatoare pe care le au in gestiune;
    b) Regia Nationala a Padurilor pentru fondurile de vanatoare pe care le are in gestiune;
    c) unitatile de invatamant sau de cercetare stiintifica, pentru fondurile de vanatoare pe care le au in gestiune.
    Art. 2
    La practicarea vanatorii se folosesc urmatoarele tipuri de autorizatii de vanatoare:
    a) autorizatie de vanatoare individuala;
    b) autorizatie de vanatoare in grup restrans;
    c) autorizatie de vanatoare colectiva.
    Art. 3
    Formularele autorizatiilor de vanatoare sunt prezentate in anexele nr. 1A, 1B, 2A, 2B, 3A si 3B, care fac parte integranta din prezentul regulament.

    CAP. 2
    Tiparirea, inregistrarea, gestionarea si distribuirea autorizatiilor de vanatoare

    Art. 4
    (1) Formularele autorizatiilor de vanatoare sunt documente cu regim special, emise, tiparite, inseriate si numerotate de catre Regia Nationala a Padurilor si de Asociatia Generala a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania, potrivit modelelor prevazute in anexele nr. 1A, 1B, 2A, 2B, 3A si 3B.
    (2) Tiparirea autorizatiilor de vanatoare se face de catre cele doua unitati impreuna sau separat.
    (3) Autorizatiile de vanatoare se tiparesc in carnete de 100 de file, din care 50 de file reprezinta originalele, iar 50 de file, copiile pe hartie autocopiativa, iar inserierea si numerotarea autorizatiilor de vanatoare se vor face separat de catre Regia Nationala a Padurilor, denumita in continuare RNP, si, respectiv, de Asociatia Generala a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania, denumita in continuare AGVPS, incepand cu numarul 000001, la prima autorizatie de vanatoare din primul carnet, pentru fiecare tip de autorizatie. Atat originalul, cat si copia vor avea aceeasi serie.
    (4) Formularul in original al autorizatiei de vanatoare se tipareste pe hartie alba, fata (pentru autorizarea actiunii) si verso (pentru evidenta rezultatelor actiunii/actiunilor de vanatoare autorizate).
    (5) Formularul in copie, care ramane la carnet dupa eliberarea originalului, se tipareste numai pe fata pe hartie autocopiativa de culoare verde.
    Art. 5
    (1) Gestionarea carnetelor de autorizatii de vanatoare si distribuirea acestora catre organizatiile vanatoresti gestionare ale fondurilor de vanatoare si, respectiv, directiile silvice si unitatile de invatamant de profil si de cercetare stiintifica se fac de catre o singura persoana imputernicita in acest sens de catre AGVPS, respectiv RNP.
    (2) Distribuirea carnetelor de autorizatii de vanatoare catre gestionarii fondurilor de vanatoare se face in baza cererii scrise a acestora, tinandu-se evidenta prevazuta pentru formularele cu regim special si completandu-se documentele corespunzatoare, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora.
    (3) Evidenta distribuirii carnetelor de autorizatii de vanatoare se va tine intr-un registru, intocmit dupa modelul prevazut in anexa nr. 4 la prezentul regulament, de catre AGVPS, respectiv RNP.

    CAP. 3
    Eliberarea autorizatiilor de vanatoare

    Art. 6
    (1) Autorizatiile de vanatoare individuale, in grup restrans si colective se elibereaza numai de catre personal instruit, imputernicit in acest sens de conducerile unitatilor care gestioneaza fondurile de vanatoare, exclusiv celor in drept: vanatori, elevi si studenti in cadrul programului de instruire si personalului tehnic de specialitate, in limita atributiilor de serviciu, in cadrul cotelor de recolta aprobate pentru sezonul de vanatoare, respectiv pe fiecare fond de vanatoare.
    (2) Autorizatiile de vanatoare se completeaza citet, cu pix, atat de personalul imputernicit de gestionarul fondului de vanatoare pentru eliberarea autorizatiilor de vanatoare, in toate rubricile care il privesc, cat si de organizatorul actiunii de vanatoare, personalul de vanatoare insotitor, precum si de vanator, in rubricile cerute de formular pentru faza premergatoare actiunii de vanare si dupa incheierea acesteia, mai inainte insa de parasirea fondului de vanatoare pentru care au fost eliberate si sunt valabile.
    Art. 7
    (1) Autorizatiile de vanatoare individuale se elibereaza in baza solicitarilor care se inregistreaza in registrul de corespondenta la numarul curent, pe un singur fond de vanatoare sau pe o portiune dintr-un fond de vanatoare. Se pot elibera una sau mai multe autorizatii de vanatoare individuale pe acelasi fond de vanatoare in aceeasi perioada.
    (2) Autorizatiile de vanatoare individuale se elibereaza pe numele vanatorului solicitant si sunt valabile in conditiile in care vanatorul este insotit de personalul de teren si/sau de personalul imputernicit de gestionarul fondurilor de vanatoare.
    (3) Autorizatiile de vanatoare in grup restrans, de 2 - 5 persoane, inclusiv organizatorul, se elibereaza pe numele unui organizator, cu inscrierea in autorizatie a numelor celorlalti vanatori care pot participa la vanatoare. Se pot elibera una sau mai multe autorizatii de vanatoare in grup restrans pe acelasi fond de vanatoare in aceeasi perioada.
    (4) Autorizatiile de vanatoare colective se elibereaza pe numele unui organizator de vanatoare. Nu se elibereaza decat o singura autorizatie de vanatoare colectiva intr-o anumita zi pe un anume fond de vanatoare.
    Art. 8
    (1) Pentru eliberarea autorizatiilor de vanatoare individuale, in grup restrans si colective, beneficiarii acestora trebuie sa achite tarifele de impuscare stabilite prin decizie a organelor de conducere ale gestionarului fondului de vanatoare.
    (2) Tarifele de impuscare stabilite de catre organele de conducere ale gestionarilor fondurilor de vanatoare nu pot fi mai mici decat valoarea minima stabilita prin acte normative de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.
    (3) Plata tarifelor de impuscare prevazute de reglementarile in vigoare pentru autorizatiile de vanatoare individuale, in grup restrans si colective, se achita dupa cum urmeaza:
    a) 50% din tariful prevazut pentru specia de vanat si marimea trofeului dorit, anticipat emiterii autorizatiei de vanatoare, iar dupa evaluarea trofeului, diferenta rezultata;
    b) anticipat, integral, pentru speciile de vanat nepurtatoare de trofee cinegetice conventionale.
    (4) De la prevederile alin. (1) fac exceptie:
    a) elevii, studentii si cadrele didactice care practica vanatoarea in cadrul procesului de invatamant;
    b) personalul tehnic de specialitate al gestionarilor fondurilor de vanatoare, care practica vanatoarea in cadrul atributiilor de serviciu, fara a-si insusi vanatul sau trofeele de vanat dobandite;
    c) membrii vanatori care au achitat cotizatiile suplimentare stabilite de catre organele colective de conducere si membrii vanatori in baza raporturilor de reciprocitate;
    d) vanatorii straini care practica vanatoarea prin intermediul firmelor comisionare la care plata tarifelor se va achita conform prevederilor contractuale.

    CAP. 4
    Valabilitatea autorizatiilor de vanatoare

    Art. 9
    (1) Pot fi autorizati sa practice vanatoarea vanatori romani si straini, dupa cum urmeaza:
    A. in baza autorizatiei de vanatoare individuala:
    a) la speciile care se pot vana exclusiv prin metodele "la panda" si "la dibuit": cerb comun, cerb lopatar, caprior, capra neagra, cocos de munte si ierunca;
    b) la specia mistret, prin metoda "la panda", in afara perioadei legale de vanare, situatie in care autorizatiile de vanatoare sunt eliberate pentru locul unde se produc pagube culturilor agricole sau silvice, cu aprobarea prealabila a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
    c) la specia urs, prin metoda "la dibuit" sau, cu aprobarea prealabila a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, "la nada", pentru fiecare caz;
    d) la speciile lup, sacal si vulpe, prin metoda "la nada" si prin metoda, "la panda";
    e) la speciile vulpe, viezure si pisica salbatica, prin metoda "la vizuina";
    f) la speciile mistret, ras si jder, cu sau fara caini insotitori, in perioada legala de vanare, prin metoda "la panda" sau "la dibuit". In autorizatiile de vanatoare eliberate pentru cazurile prevazute la lit. b), c), d) si e) vor fi inscrise portiunile sau punctele din fondul de vanatoare in care are loc vanatoarea;
    B. in baza autorizatiei de vanatoare in grup restrans:
    a) la speciile de pasari sedentare si de pasaj, prin metoda "la panda" cu atrape si chematori admise de lege, cu exceptia celor doua specii de pasari prevazute la lit. A. a) si prin metoda "la sarite";
    b) la iepure, fazan, potarniche, prepelita, ciocarlie, sitar si becatine, daca sunt insotiti de caini pontatori sau scotocitori;
    c) la mistret, urs, vulpi, pisici salbatice, viezure si caine enot, daca sunt insotiti de caini gonitori sau hartuitori;
    d) la cioara, gaita si cotofana, prin metoda "la panda" cu atrape si chematori admise de lege si prin metoda "la dibuit";
    C. in baza autorizatiilor de vanatoare colective, la toate speciile admise de lege, cu exceptia celor prevazute la alin. (1) lit. A. a).
    (2) Pisicile si cainii salbaticiti sau hoinari se pot vana de catre personalul angajat cu atributii de vanatoare al gestionarului fondurilor de vanatoare, in baza atributiilor de serviciu, conform competentei teritoriale, fara autorizatie de vanatoare.
    Art. 10
    Termenele de valabilitate a autorizatiilor de vanatoare sunt urmatoarele:
    a) 20 de zile de la data emiterii, pentru autorizatiile de vanatoare individuale, cu posibilitatea prelungirii, in situatii bine justificate, cu maximum 10 zile in continuarea primului termen acordat;
    b) 30 de zile de la data emiterii, pentru autorizatiile de vanatoare in grup restrans, cu exceptia speciilor prevazute la art. 9 alin. (1) lit. B. c), care se elibereaza si sunt valabile numai pentru doua zile;
    c) o zi, pentru autorizatiile colective, fara drept de prelungire. Acest tip de autorizatie se poate elibera cu maximum 30 de zile inainte de organizarea actiunii.

    CAP. 5
    Folosirea autorizatiilor de vanatoare

    Art. 11
    Dupa obtinerea autorizatiei de vanatoare individuale detinatorul este obligat sa se prezinte la persoana inscrisa in autorizatie ca organizator al actiunii si va intra in fondul de vanatoare numai insotit de aceasta. Persoana autorizata poate fi insotita in teren de un singur invitat al acesteia, fara arma, care va fi mentionat in autorizatia de vanatoare.
    Art. 12
    Persoanele autorizate sa practice vanatoarea individual, la fiecare iesire in teren, au urmatoarele obligatii:
    a) sa prezinte organizatorului permisul de vanatoare si cel de arma sau ordinul de serviciu si autorizatia de vanatoare;
    b) sa se prezinte cu armament si munitii care trebuie sa aiba caracteristicile necesare pentru impuscare pentru specia inscrisa in autorizatia de vanatoare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, si sa le prezinte pentru control organizatorului;
    c) la vanatoarea de selectie vor trage numai in exemplarul indicat de organizator;
    d) sa foloseasca doar caini de vanatoare din rasele admise prin reglementarile in vigoare;
    e) la urs, cerb comun, cerb lopatar, capra neagra vor folosi numai arme cu tevi ghintuite si cartuse cu glont, in conformitate cu reglementarile in vigoare, iar la mistret si caprior se pot folosi si arme de vanatoare cu teava lisa, insa numai cu cartuse cu proiectil unic;
    f) vor respecta reglementarile in vigoare privind organizarea si practicarea vanatorii, regimul armelor si munitiilor si protectia muncii.
    Art. 13
    Organizatorul actiunii de vanatoare are urmatoarele obligatii:
    a) sa aiba asupra sa autorizatia de vanatoare in grup restrans sau, dupa caz, colectiva, completata corect;
    b) sa verifice la toti vanatorii participanti permisul de arma, permisul de vanatoare sau ordinul de serviciu, armamentul si munitia;
    c) sa prezinte vanatorilor principalele reguli de practicare a vanatorii, speciile de vanat in care se poate trage, numarul de exemplare permis a se vana;
    d) sa conduca vanatorii in fondul de vanatoare numai daca autorizatia, permisul de vanatoare, permisul de arma si armamentul sunt regulamentare;
    e) sa completeze cu pix rezultatele inregistrate de fiecare vanator, la fiecare actiune organizata in baza autorizatiei de vanatoare;
    f) daca in timpul in care se afla in fondul de vanatoare un vanator nu respecta regulile privind organizarea si practicarea vanatorii, il exclude de la actiunea respectiva.

    CAP. 6
    Returnarea autorizatiilor de vanatoare

    Art. 14
    (1) Autorizatiile de vanatoare individuale, in baza carora nu au fost realizate actiuni de vanatoare, din diverse motive, in cadrul termenelor de valabilitate, se vor depune de catre detinatorii acestora la unitatile care le-au eliberat, in maximum 10 zile de la data expirarii termenului de valabilitate.
    (2) Autorizatiile de vanatoare individuale, in baza carora s-au facut actiuni de vanatoare, sau cele anulate in conditiile prezentului regulament se retin de catre personalul de teren si/sau de personalul imputernicit de gestionarul fondurilor de vanatoare sau de persoanele in drept si se depun la unitatea care le-a eliberat, in maximum 10 zile de la onorare sau anulare.
    Art. 15
    Autorizatiile de vanatoare colective si in grup restrans se depun de catre organizator la unitatile care le-au eliberat, in maximum 10 zile de la terminarea actiunii de vanatoare.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 16
    (1) Recuperarea tuturor autorizatiilor de vanatoare eliberate constituie obligatia gestionarilor fondurilor de vanatoare.
    (2) Pentru autorizatiile de vanatoare pierdute ori deteriorate vanatorul sau organizatorul va depune in acest sens o declaratie pe propria raspundere.
    Art. 17
    Dreptul de a vana al unui posesor de autorizatie de vanatoare individuala se pierde in cazul in care vanatorul a fost surprins in fondul de vanatoare neinsotit de personalul de teren al gestionarului fondului de vanatoare. Agentul constatator are obligatia sa ridice autorizatia de vanatoare.
    Art. 18
    Dreptul de a participa la actiuni de vanatoare in baza autorizatiilor colective se pierde de catre vanatorii care trag asupra altor specii de vanat decat cele inscrise in autorizatie sau care nu respecta regulile de practicare a vanatorii.
    Art. 19
    Autorizatiile de vanatoare recuperate ori declaratiile depuse ca urmare a pierderii sau deteriorarii acestora constituie documente legale pentru:
    - gestionarea vanatului recoltat;
    - evidenta modului de realizare a cotelor de recolta aprobate;
    - baza de verificare pentru actiunile de vanatoare cu vanatori, cetateni romani sau straini;
    - consumul munitiei folosite legal la vanatoare.
    Art. 20
    Autorizatiile de vanatoare completate corespunzator sunt documente legale in baza carora se pot transporta exemplarele din speciile de fauna salbatica de interes vanatoresc impuscate sau capturate.
    Art. 21
    Arhivarea autorizatiilor de vanatoare se face de catre persoana imputernicita, separat pe fiecare tip de autorizatie de vanatoare.

    ANEXA 1A*1)

    *1) Anexa nr. 1A este reprodusa in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|                                              _____________________________   |
|   Regim special                             | PRELUNGIT VALABILITATEA     |  |
|   Seria RNP NR                              | AUTORIZATIEI PANA LA DATA   |  |
|                                             |                             |  |
|                                             | DE ..............           |  |
| REGIA NATIONALA A PADURILOR                 |                             |  |
| DIRECTIA SILVICA ..................         |            Sef ocol silvic  |  |
| Ocolul silvic .....................         | L.S.                        |  |
|                                             |           ................. |  |
|                                             |_____________________________|  |
|                                                                              |
|                   AUTORIZATIE DE VANATOARE INDIVIDUALA                       |
|                                                                              |
|                         Data emiterii ............                           |
|                                                                              |
|    Dl. ........................... domiciliat in localitatea .............., |
| str. ................... nr. ......, judetul (sector) ....................., |
| cu permisul de vanatoare seria ............................., membru vanator |
| la .........................., este autorizat sa vaneze, in perioada ....... |
| ....................., pe fondul de vanatoare nr. ........ denumit ......... |
| ...................., locul ....................... in prezenta personalului |
| imputernicit de gestionar/organizatorului de vanatoare ..................... |
| din localitatea ......................., un numar de exemplare*) ........... |
| din urmatorul vanat: (specia, sexul, etc.) ................................. |
| ............................................................................ |
|    Contravaloarea autorizatiei, in suma de ...................., s-a incasat |
| cu chitanta nr. ................. din data ........................ de catre |
| ...........................                                                  |
|                                                                              |
|                                                      Sef ocol silvic,        |
|  Semnatura titularului de autorizatie          Nume si prenume ............. |
|                                                                              |
|  ....................................            Semnatura ..............    |
|  _____________________________________ L.S.   ______________________________ |
|                                                                              |
| REGIA NATIONALA A PADURILOR                                                  |
| DIRECTIA SILVICA ..................              Seria RNP                   |
| Ocolul Silvic .....................                                          |
|                                                                              |
|                 TALON PENTRU TRANSPORTUL VANATULUI IMPUSCAT                  |
|                                                                              |
|    Dl. ...................... domiciliat in localitatea ..................., |
| str. .................... nr. ........... judetul (sectorul) ............... |
| care se legitimeaza cu ........ seria ....... nr. .............., a vanat in |
| data de ..................... pe fondul de vanatoare nr. ........... denumit |
| .................. si transporta la ............., in data de .............. |
| urmatorul vanat (specia, sexul, etc) ....................................... |
|    Trofeul .......................... cu crotaliul seria ................... |
| a fost/nu a fost retinut de organizatorul vanatorii in vederea prepararii si |
| evaluarii.                                                                   |
|                                                                              |
|                               PERSONAL IMPUTERNICIT DE GESTIONAR/ORGANIZATOR |
|                                                                              |
|                                       Nume si Prenume ....................   |
|                                                                              |
|                                         Semnatura ........................   |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

                   MENTIUNI DESPRE EXERCITAREA VANATORII

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Semnatura organizatorului
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |  Data  |     Numele    |Daca a vazut |Daca a | Daca a |  Semnatura  | A |
|crt.|iesirii |insotitorului*)|   vanatul   |tras in|impuscat| de primire  |   |
|    |in teren|               |specificat pe| vanat |  sau a | in gestiune |   |
|    |        |               | autorizatie |       |  ranit | a vanatului |   |
|    |        |               |             |       |  vanat |   recoltat  |   |
|____|________|_______________|_____________|_______|________|_____________|___|
| 0  |    1   |       2       |       3     |   4   |    5   |      6      | 7 |
|____|________|_______________|_____________|_______|________|_____________|___|
|____|________|_______________|_____________|_______|________|_____________|___|
|____|________|_______________|_____________|_______|________|_____________|___|
|____|________|_______________|_____________|_______|________|_____________|___|
|____|________|_______________|_____________|_______|________|_____________|___|
|____|________|_______________|_____________|_______|________|_____________|___|
|____|________|_______________|_____________|_______|________|_____________|___|
|____|________|_______________|_____________|_______|________|_____________|___|
|____|________|_______________|_____________|_______|________|_____________|___|

    Nota: - Rubricile autorizatiei vor fi completate numai cu pix;
    - Titularul autorizatiei va fi obligatoriu insotit in teren de delegatul desemnat de conducerea gestionarului;
    - Autorizatia expirata, cu modificari sau stersaturi, aflata asupra altei persoane decat a titularului, precum si cea aflata asupra vanatorului neinsotit de imputernicitul gestionarului, nu se considera valabila, se retine si se preda unitatii emitente;

    Obligatiile delegatului desemnat de conducerea gestionarului/organizatorului:
    - Verifica permisul de vanatoare, permisul de arma si valabilitatea autorizatiei de vanatoare;
    - Verifica arma de vanatoare si munitia din dotarea vanatorului;
    - Conduce vanatorul in fondul de vanatoare, il informeaza despre vanat, despre regulile de protectie a muncii etc.
    - Completeaza dupa fiecare iesire rubricile autorizatiei;
    - Imediat dupa impuscarea vanatului completeaza si detaseaza talonul de transport al vanatului;
    - In situatii de indisciplina, retine autorizatia de vanatoare si o preda emitentului.

    Obligatiile Vanatorului:
    - La fiecare iesire in teren, se va prezenta la organizator cu permisul de arma, permisul de vanatoare vizat la zi si cu autorizatia de vanatoare individuala, precum si cu arma si munitia corespunzatoare;
    - Nu iese in fondul de vanatoare decat insotit de personalul de teren imputernicit/organizator;
    - Nu va trage decat in vanatul bine identificat, prevazut in autorizatie, iar in cazul vanatorii de selectie la cervide, numai in cel indicat de organizator;
    - La sfarsitul fiecarei zile de vanatoare va cere delegatului desemnat de conducerea gestionarului/organizatorului sa completeze autorizatia de vanatoare cu datele specifice;
    - Nu va incredinta autorizatia de vanatoare altor persoane decat delegatului desemnat de conducerea gestionarului/organizatorului pentru completarea cu datele specifice;
------------
    *) Numarul exemplarelor se va completa numai la autorizatiile de vanatoare eliberate personalului de specialitate al gestionarului, iar in cazul autorizatiilor de vanatoare eliberate vanatorilor, se va inscrie un singur exemplar dintr-o specie admisa la vanatoare in baza acestui tip de autorizatie;
    *) Datele din coloana a 2-a se completeaza numai cand autorizatia este eliberata personalului de specialitate pentru realizarea selectiei la cervide;

                                                    Am luat cunostinta

                                                  Titular de autorizatie,

                                                   ....................
                                                       (Semnatura)

    ANEXA 1B*1)

    *1) Anexa nr. 1B este reprodusa in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|                                              _____________________________   |
|   Regim special                             | PRELUNGIT VALABILITATEA     |  |
|   Seria AGVPS din Romania NR.               | AUTORIZATIEI PANA LA DATA   |  |
|                                             |                             |  |
|                                             | DE ..............           |  |
| A.G.V.P.S. DIN ROMANIA                      |                             |  |
| ORGANIZATIA .......................         |      Director (Imputernicit)|  |
|                                             | L.S.                        |  |
|                                             |           ................. |  |
|                                             |_____________________________|  |
|                                                                              |
|                   AUTORIZATIE DE VANATOARE INDIVIDUALA                       |
|                                                                              |
|                         Data emiterii ............                           |
|                                                                              |
|    Dl. ........................... domiciliat in localitatea .............., |
| str. ................... nr. ......, Judetul (sector) ....................., |
| cu permisul de vanatoare seria ............................., membru vanator |
| la .........................., este autorizat sa vaneze, in perioada ....... |
| ....................., pe fondul de vanatoare nr. ........ denumit ......... |
| ...................., locul ....................... in prezenta personalului |
| imputernicit de gestionar/organizatorului de vanatoare ..................... |
| din localitatea ......................., un numar de exemplare*) ........... |
| din urmatorul vanat: (specia, sexul, etc.) ................................. |
| ............................................................................ |
|    Contravaloarea autorizatiei, in suma de ...................., s-a incasat |
| cu chitanta nr. ................. din data ........................ de catre |
| ...........................                                                  |
|                                                                              |
|                                                  Director (Imputernicit)     |
|  Semnatura titularului de autorizatie          Nume si prenume ............. |
|  ....................................            Semnatura ..............    |
|  _____________________________________ L.S.   ______________________________ |
|                                                                              |
| A.G.V.P.S. DIN ROMANIA                                                       |
| ORGANIZATIA .......................              Seria AGVPS din Romania     |
|                                                                              |
|                 TALON PENTRU TRANSPORTUL VANATULUI IMPUSCAT                  |
|                                                                              |
|    Dl. ...................... domiciliat in localitatea ..................., |
| str. .................... nr. .........., judetul (sectorul) ............... |
| care se legitimeaza cu ........ seria ....... nr. .............., a vanat in |
| data de ..................... pe fondul de vanatoare nr. ........... denumit |
| .................. si transporta la ............., in data de .............. |
| urmatorul vanat (specia, sexul, etc) ....................................... |
|    Trofeul ........................., cu crotaliul seria ................... |
| a fost/nu a fost retinut de organizatorul vanatorii in vederea prepararii si |
| evaluarii.                                                                   |
|                                                                              |
|                               PERSONAL IMPUTERNICIT DE GESTIONAR/ORGANIZATOR |
|                                                                              |
|                                       Nume si Prenume ....................   |
|                                                                              |
|                                         Semnatura ........................   |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

              MENTIUNI DESPRE EXERCITAREA VANATORII

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Semnatura organizatorului
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |  Data  |     Numele    |Daca a vazut |Daca a | Daca a |  Semnatura  | A |
|crt.|iesirii |insotitorului*)|   vanatul   |tras in|impuscat| de primire  |   |
|    |in teren|               |specificat pe| vanat |  sau a | in gestiune |   |
|    |        |               | autorizatie |       |  ranit | a vanatului |   |
|    |        |               |             |       |  vanat |   recoltat  |   |
|____|________|_______________|_____________|_______|________|_____________|___|
| 0  |    1   |       2       |       3     |   4   |    5   |      6      | 7 |
|____|________|_______________|_____________|_______|________|_____________|___|
|____|________|_______________|_____________|_______|________|_____________|___|
|____|________|_______________|_____________|_______|________|_____________|___|
|____|________|_______________|_____________|_______|________|_____________|___|
|____|________|_______________|_____________|_______|________|_____________|___|
|____|________|_______________|_____________|_______|________|_____________|___|
|____|________|_______________|_____________|_______|________|_____________|___|
|____|________|_______________|_____________|_______|________|_____________|___|
|____|________|_______________|_____________|_______|________|_____________|___|

    Nota: - Rubricile autorizatiei vor fi completate numai cu pix;
    - Titularul autorizatiei va fi obligatoriu insotit in teren de delegatul desemnat de conducerea gestionarului;
    - Autorizatia expirata, cu modificari sau stersaturi, aflata asupra altei persoane decat a titularului, precum si cea aflata asupra vanatorului neinsotit de imputernicitul gestionarului, nu se considera valabila, se retine si se preda unitatii emitente;

    Obligatiile delegatului desemnat de conducerea gestionarului/organizatorului:
    - Verifica permisul de vanatoare, permisul de arma si valabilitatea autorizatiei de vanatoare;
    - Verifica arma de vanatoare si munitia din dotarea vanatorului;
    - Conduce vanatorul in fondul de vanatoare, il informeaza despre vanat, despre regulile de protectie a muncii etc.
    - Completeaza dupa fiecare iesire rubricile autorizatiei;
    - Imediat dupa impuscarea vanatului completeaza si detaseaza talonul de transport al vanatului;
    - In situatii de indisciplina, retine autorizatia de vanatoare si o preda emitentului.

    Obligatiile Vanatorului:
    - La fiecare iesire in teren, se va prezenta la organizator cu permisul de arma, permisul de vanatoare vizat la zi si cu autorizatia de vanatoare individuala, precum si cu arma si munitia corespunzatoare;
    - Nu iese in fondul de vanatoare decat insotit de personalul de teren imputernicit/organizator;
    - Nu va trage decat in vanatul bine identificat, prevazut in autorizatie, iar in cazul vanatorii de selectie la cervide, numai in cel indicat de organizator;
    - La sfarsitul fiecarei zile de vanatoare va cere delegatului desemnat de conducerea gestionarului/organizatorului sa completeze autorizatia de vanatoare cu datele specifice;
    - Nu va incredinta autorizatia de vanatoare altor persoane decat delegatului desemnat de conducerea gestionarului/organizatorului pentru completarea cu datele specifice;
------------
    *) Numarul exemplarelor se va completa numai la autorizatiile de vanatoare eliberate personalului de specialitate al gestionarului, iar in cazul autorizatiilor de vanatoare eliberate vanatorilor, se va inscrie un singur exemplar dintr-o specie admisa la vanatoare in baza acestui tip de autorizatie;
    *) Datele din coloana a 2-a se completeaza numai cand autorizatia este eliberata personalului de specialitate pentru realizarea selectiei la cervide;

                                                    Am luat cunostinta

                                                  Titular de autorizatie,

                                                   ....................
                                                       (Semnatura)

    ANEXA 2A*)

    *) Anexa nr. 2A este reprodusa in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| REGIA NATIONALA A PADURILOR                            Regim special         |
| DIRECTIA SILVICA ..................................    Seria RNP NR.         |
| Ocolul silvic .....................................                          |
|                                                                              |
|                            AUTORIZATIE DE VANATOARE                          |
|                                IN GRUP RESTRANS                              |
|                                                                              |
|                          Data emiterii ...............                       |
|                                                                              |
|    Dl. ....................... domiciliat in localitatea .................., |
| str. ......................... nr. ....... judetul (sector) ............, in |
| calitate de ..................... este autorizat sa organizeze si sa conduca |
| vanatoarea in grup restrans, in perioada ....................., pe fondul de |
| vanatoare nr. ........ denumit ....................... la urmatoarele specii |
| si numar de exemplare de vanat: ............................................ |
| ............................................................................ |
|    Pot participa urmatorii vanatori:                                         |
|    1. ....................................                                   |
|    2. ....................................         Sef ocol silvic           |
|    3. ....................................                                   |
|    4. ....................................   Nume si Prenume ..............  |
|                                                                              |
|                                                   Semnatura ...............  |
|                                                                              |
| Am primit autorizatia si ma oblig                           L.S.             |
| sa o returnez in maxim 10 zile de                                            |
| la consumare sau expirare                                                    |
| Semnatura organizator ....................                                   |
|                                                                              |
|                                PROCES-VERBAL                                 |
|     pentru instruire, participare la vanatoare, recoltarea vanatului         |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |  Numele si  |   Semnatura   |Vanat impuscat (specii, numar)| Semnatura  |
|crt.|  prenumele  |     pentru    |______________________________|  pentru    |
|    | vanatorului |   instruire   |      |       |       |       | primirea   |
|    |             |               |      |       |       |       | vanatului  |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
| 0  |      1      |       2       |  3   |   4   |   5   |   6   |     7      |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
|                                                                              |
|    Data vanatorii ...................                                        |
|______________________________________________________________________________|
| 0  |      1      |       2       |  3   |   4   |   5   |   6   |     7      |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
| 1  |             |               |      |       |       |       |            |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
| 2  |             |               |      |       |       |       |            |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
| 3  |             |               |      |       |       |       |            |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
| 4  |             |               |      |       |       |       |            |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
| 5  |             |               |      |       |       |       |            |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
|    |  Total      |       X       |      |       |       |       |      X     |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
|                                                                              |
|                                                Organizator ..............    |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
| 0  |      1      |       2       |  3   |   4   |   5   |   6   |     7      |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
|                                                                              |
|    Data vanatorii ...................                                        |
|______________________________________________________________________________|
| 1  |             |               |      |       |       |       |            |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
| 2  |             |               |      |       |       |       |            |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
| 3  |             |               |      |       |       |       |            |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
| 4  |             |               |      |       |       |       |            |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
| 5  |             |               |      |       |       |       |            |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
|    |  Total      |       X       |      |       |       |       |      X     |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
|                                                                              |
|                                                Organizator ..............    |
|                                                                              |
|    Data vanatorii ...................                                        |
|______________________________________________________________________________|
| 1  |             |               |      |       |       |       |            |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
| 2  |             |               |      |       |       |       |            |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
| 3  |             |               |      |       |       |       |            |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
| 4  |             |               |      |       |       |       |            |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
| 5  |             |               |      |       |       |       |            |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
|    |  Total      |       X       |      |       |       |       |      X     |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
|                                                                              |
|                                                Organizator ..............    |
|                                                                              |
|    Data vanatorii ...................                                        |
|______________________________________________________________________________|
| 1  |             |               |      |       |       |       |            |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
| 2  |             |               |      |       |       |       |            |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
| 3  |             |               |      |       |       |       |            |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
| 4  |             |               |      |       |       |       |            |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
| 5  |             |               |      |       |       |       |            |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
|    |  Total      |       X       |      |       |       |       |      X     |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
|                                                                              |
|                                                Organizator ..............    |
|                                                                              |
|    Data vanatorii ...................                                        |
|______________________________________________________________________________|
| 1  |             |               |      |       |       |       |            |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
| 2  |             |               |      |       |       |       |            |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
| 3  |             |               |      |       |       |       |            |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
| 4  |             |               |      |       |       |       |            |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
| 5  |             |               |      |       |       |       |            |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
|    |  Total      |       X       |      |       |       |       |      X     |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
|     Total general                |      |       |       |       |            |
|__________________________________|______|_______|_______|_______|____________|
|                                                                              |
|                                                Organizator ..............    |
|______________________________________________________________________________|

    Nota: Autorizatia de vanatoare este valabila pentru 2 - 5 vanatori, inclusiv organizatorul, completata obligatoriu pe coloanele 1 si 2 inainte de inceperea actiunii de vanatoare si barata dupa mentionarea ultimului participant inscris pe aceasta.

    ANEXA 2B*)

    *) Anexa nr. 2B este reprodusa in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| A.G.V.P.S. DIN ROMANIA                     Regim special                     |
| ORGANIZATIA .......................        Seria AGVPS din Romania NR.       |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                            AUTORIZATIE DE VANATOARE                          |
|                                IN GRUP RESTRANS                              |
|                                                                              |
|                          Data emiterii ...............                       |
|                                                                              |
|    Dl. ....................... domiciliat in localitatea .................., |
| str. ......................... nr. ......, judetul (sector) ............, in |
| calitate de ..................... este autorizat sa organizeze si sa conduca |
| vanatoarea in grup restrans, in perioada ....................., pe fondul de |
| vanatoare nr. ........ denumit ....................... la urmatoarele specii |
| si numar de exemplare de vanat: ............................................ |
| ............................................................................ |
|    Pot participa urmatorii vanatori:                                         |
|    1. ....................................                                   |
|    2. ....................................        Director (Imputernicit)    |
|    3. ....................................                                   |
|    4. ....................................   Nume si Prenume ..............  |
|                                                                              |
|                                                   Semnatura ...............  |
|                                                                              |
| Am primit autorizatia si ma oblig                           L.S.             |
| sa o returnez in maxim 10 zile de                                            |
| la consumare sau expirare                                                    |
| Semnatura organizator ....................                                   |
|                                                                              |
|                                PROCES-VERBAL                                 |
|     pentru instruire, participare la vanatoare, recoltarea vanatului         |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |  Numele si  |   Semnatura   |Vanat impuscat (specii, numar)| Semnatura  |
|crt.|  prenumele  |     pentru    |______________________________|  pentru    |
|    | vanatorului |   instruire   |      |       |       |       | primirea   |
|    |             |               |      |       |       |       | vanatului  |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
| 0  |      1      |       2       |  3   |   4   |   5   |   6   |     7      |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
|                                                                              |
|    Data vanatorii ...................                                        |
|______________________________________________________________________________|
| 0  |      1      |       2       |  3   |   4   |   5   |   6   |     7      |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
| 1  |             |               |      |       |       |       |            |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
| 2  |             |               |      |       |       |       |            |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
| 3  |             |               |      |       |       |       |            |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
| 4  |             |               |      |       |       |       |            |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
| 5  |             |               |      |       |       |       |            |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
|    |  Total      |       X       |      |       |       |       |      X     |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
|                                                                              |
|                                                Organizator ..............    |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
| 0  |      1      |       2       |  3   |   4   |   5   |   6   |     7      |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
|                                                                              |
|    Data vanatorii ...................                                        |
|______________________________________________________________________________|
| 1  |             |               |      |       |       |       |            |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
| 2  |             |               |      |       |       |       |            |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
| 3  |             |               |      |       |       |       |            |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
| 4  |             |               |      |       |       |       |            |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
| 5  |             |               |      |       |       |       |            |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
|    |  Total      |       X       |      |       |       |       |      X     |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
|                                                                              |
|                                                Organizator ..............    |
|                                                                              |
|    Data vanatorii ...................                                        |
|______________________________________________________________________________|
| 1  |             |               |      |       |       |       |            |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
| 2  |             |               |      |       |       |       |            |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
| 3  |             |               |      |       |       |       |            |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
| 4  |             |               |      |       |       |       |            |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
| 5  |             |               |      |       |       |       |            |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
|    |  Total      |       X       |      |       |       |       |      X     |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
|                                                                              |
|                                                Organizator ..............    |
|                                                                              |
|    Data vanatorii ...................                                        |
|______________________________________________________________________________|
| 1  |             |               |      |       |       |       |            |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
| 2  |             |               |      |       |       |       |            |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
| 3  |             |               |      |       |       |       |            |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
| 4  |             |               |      |       |       |       |            |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
| 5  |             |               |      |       |       |       |            |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
|    |  Total      |       X       |      |       |       |       |      X     |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
|                                                                              |
|                                                Organizator ..............    |
|                                                                              |
|    Data vanatorii ...................                                        |
|______________________________________________________________________________|
| 1  |             |               |      |       |       |       |            |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
| 2  |             |               |      |       |       |       |            |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
| 3  |             |               |      |       |       |       |            |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
| 4  |             |               |      |       |       |       |            |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
| 5  |             |               |      |       |       |       |            |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
|    |  Total      |       X       |      |       |       |       |      X     |
|____|_____________|_______________|______|_______|_______|_______|____________|
|     Total general                |      |       |       |       |            |
|__________________________________|______|_______|_______|_______|____________|
|                                                                              |
|                                                Organizator ..............    |
|______________________________________________________________________________|

    Nota: Autorizatia de vanatoare este valabila pentru 2 - 5 vanatori, inclusiv organizatorul, completata obligatoriu pe coloanele 1 si 2 inainte de inceperea actiunii de vanatoare si barata dupa mentionarea ultimului participant inscris pe aceasta.

    ANEXA 3A*)

    *) Anexa nr. 3A este reprodusa in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| REGIA NATIONALA A PADURILOR                     Regim special                |
| DIRECTIA SILVICA .......................        Seria RNP NR.                |
| Ocolul silvic ..........................                                     |
|                                                                              |
|                      AUTORIZATIE DE VANATOARE COLECTIVA                      |
|                                                                              |
|                        Data emiterii ...............                         |
|                                                                              |
|    Dl. ................................, avand calitatea de ................ |
| este autorizat sa organizeze si sa conduca vanatoarea colectiva din data     |
| de ............................, pe fondul de vanatoare nr. ................ |
| denumit .......................... la urmatorul vanat (specii, sexul, numar  |
| de exemplare, scopul interventiei, etc.): .................................. |
| ............................................................................ |
|    Numarul de vanatori si numele acestora se vor inscrie pe autorizatie de   |
| catre organizator, iar vanatorii vor semna pentru instruire inainte de       |
| inceperea actiunii de vanatoare.                                             |
|                                                                              |
|     Am primit autorizatia,                       Sef ocol silvic             |
|                                                                              |
| Semnatura organizatorului ..........    Nume si Prenume .................... |
|                                                                              |
|                                              Semnatura ...............       |
|                                                                              |
|                                                L.S.                          |
|                                                                              |
|                              PROCES-VERBAL                                   |
|      pentru instruire, participare la vanatoare, recoltarea vanatului si     |
|                         distribuirea vanatului                               |
|              Participa un numar de ................ vanatori                 |
|                                                                              |
|                        Organizator ...............                           |
|______________________________________________________________________________|
|Nr.| Numele si | A|           Vanat impuscat (specii, numar)        |Semnatura|
|   | prenumele |  |_________________________________________________| pentru  |
|   |vanatorului|  |  I  |  II |  III  |   IV   |    V   |   VI   |B |primirea |
|   |           |  |_____|_____|_______|________|________|________|__|vanatului|
|   |           |  |                   speciile                      |         |
|___|___________|__|_________________________________________________|_________|
| 0 |     1     | 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|    22   |
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
 ______________________________________________________________________________
| 0 |     1     | 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|    22   |
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai sus este urmatoarea:
    A - Semnatura pentru instruire
    B - Total

    Centralizatorul recoltei de vanat
 ____________________________________________________
|Nr. | Specia| Cantitatea| U.M.|Destinatia (buc./kg.)| Am primit in gestiune si
|crt.|       |           |     |_____________________| raspund, pana la predarea
|    |       |           |     |    la    |    la    | si valorificarea
|    |       |           |     | vanatori | gestionar| acestuia, de integritatea
|____|_______|___________|_____|__________|__________| si calitatea lui.
|____|_______|___________|_____|__________|__________|
|____|_______|___________|_____|__________|__________|      Gestionar,
|____|_______|___________|_____|__________|__________| Nume ...................
|____|_______|___________|_____|__________|__________|
|____|_______|___________|_____|__________|__________| Semnatura ..............
|____|_______|___________|_____|__________|__________|

    NOTA:
    Pentru personalul de specialitate al gestionarului cartusele consumate se scad din gestiune numai pentru piesele valorificate.

            Organizator,

     Semnatura .............                  Data ..............

    ANEXA 3B*)

    *) Anexa nr. 3B este reprodusa in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| A.G.V.P.S. DIN ROMANIA                       Regim special                   |
| Organizatia .................                Seria AGVPS din Romania NR.     |
|                                                                              |
|                      AUTORIZATIE DE VANATOARE COLECTIVA                      |
|                                                                              |
|                        Data emiterii ...............                         |
|                                                                              |
|    Dl. ................................, avand calitatea de ................ |
| este autorizat sa organizeze si sa conduca vanatoarea colectiva din data     |
| de ............................, pe fondul de vanatoare nr. .............    |
| denumit .......................... la urmatorul vanat (specii, sexul, numar  |
| de exemplare, scopul interventiei, etc.): .................................. |
| ............................................................................ |
|    Numarul de vanatori si numele acestora se vor inscrie pe autorizatie de   |
| catre organizator, iar vanatorii vor semna pentru instruire inainte de       |
| inceperea actiunii de vanatoare.                                             |
|                                                                              |
|     Am primit autorizatia,                    Director (Imputernicit)        |
|                                                                              |
| Semnatura organizatorului ..........    Nume si Prenume .................... |
|                                                                              |
|                                              Semnatura ...............       |
|                                                                              |
|                                                L.S.                          |
|                                                                              |
|                              PROCES-VERBAL                                   |
|      pentru instruire, participare la vanatoare, recoltarea vanatului si     |
|                           distribuirea vanatului                             |
|                Participa un numar de ................ vanatori               |
|                                                                              |
|                        Organizator ...............                           |
|______________________________________________________________________________|
|Nr.| Numele si | A|           Vanat impuscat (specii, numar)        |Semnatura|
|   | prenumele |  |_________________________________________________| pentru  |
|   |vanatorului|  |  I  |  II |  III  |   IV   |    V   |   VI   |B |primirea |
|   |           |  |_____|_____|_______|________|________|________|__|vanatului|
|   |           |  |                   speciile                      |         |
|___|___________|__|_________________________________________________|_________|
| 0 |     1     | 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|    22   |
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
 ______________________________________________________________________________
| 0 |     1     | 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|    22   |
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|
|___|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_________|

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai sus este urmatoarea:
    A - Semnatura pentru instruire
    B - Total

    Centralizatorul recoltei de vanat
 ____________________________________________________
|Nr. | Specia| Cantitatea| U.M.|Destinatia (buc./kg.)| Am primit in gestiune si
|crt.|       |           |     |_____________________| raspund, pana la predarea
|    |       |           |     |    la    |    la    | si valorificarea
|    |       |           |     | vanatori | gestionar| acestuia, de integritatea
|____|_______|___________|_____|__________|__________| si calitatea lui.
|____|_______|___________|_____|__________|__________|
|____|_______|___________|_____|__________|__________|      Gestionar,
|____|_______|___________|_____|__________|__________| Nume ...................
|____|_______|___________|_____|__________|__________|
|____|_______|___________|_____|__________|__________| Semnatura ..............
|____|_______|___________|_____|__________|__________|

    NOTA:
    Pentru personalul de specialitate al gestionarului cartusele consumate se scad din gestiune numai pentru piesele valorificate.

            Organizator,

    Semnatura .............                  Data ..............

    ANEXA 4*)

    *) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

            EVIDENTA DISTRIBUIRII CARNETELOR DE AUTORIZATII DE VANATOARE

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Unitatea|Numarul|       Carnete de     |      Carnete de       |  Nr. si |
|crt.|  care  |si data|autorizatii solicitate|autorizatii distribuite|   data  |
|    |solicita|cererii|______________________|_______________________| avizului|
|    |        |       | Model | Nr. bucati   |  Nr. | Intervalul de  |    de   |
|    |        |       |       |              |bucati|    serii al    |expeditie|
|    |        |       |       |              |      |fiecarui client |         |
|____|________|_______|_______|______________|______|________________|_________|
|____|________|_______|_______|______________|______|________________|_________|
|____|________|_______|_______|______________|______|________________|_________|
|____|________|_______|_______|______________|______|________________|_________|
|____|________|_______|_______|______________|______|________________|_________|
|____|________|_______|_______|______________|______|________________|_________|
|____|________|_______|_______|______________|______|________________|_________|
|____|________|_______|_______|______________|______|________________|_________|
|____|________|_______|_______|______________|______|________________|_________|
|____|________|_______|_______|______________|______|________________|_________|
|____|________|_______|_______|______________|______|________________|_________|
|____|________|_______|_______|______________|______|________________|_________|
|____|________|_______|_______|______________|______|________________|_________|
|____|________|_______|_______|______________|______|________________|_________|
|____|________|_______|_______|______________|______|________________|_________|
|____|________|_______|_______|______________|______|________________|_________|
|____|________|_______|_______|______________|______|________________|_________|
|____|________|_______|_______|______________|______|________________|_________|
|____|________|_______|_______|______________|______|________________|_________|
|____|________|_______|_______|______________|______|________________|_________|
|____|________|_______|_______|______________|______|________________|_________|
|____|________|_______|_______|______________|______|________________|_________|
|____|________|_______|_______|______________|______|________________|_________|
|____|________|_______|_______|______________|______|________________|_________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 438/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 438 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu