E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 268 2001 modificat si completat de Legea 129 2017
Legea 268 2001 modificat si completat de Legea 226 2016
Legea 268 2001 modificat de Legea 17 2014
Legea 268 2001 modificat de OUG 64 2012
Legea 268 2001 completat de Legea 118 2011
Legea 268 2001 modificat de OUG 125 2010
Legea 268 2001 completat de OUG 125 2010
Legea 268 2001 modificat de Legea 295 2009
Legea 268 2001 completat de Legea 295 2009
Articolul 1 din actul Legea 268 2001 modificat de articolul 4 din actul Ordonanţa 39 2004
Legea 268 2001 in legatura cu Legea 331 2003
Articolul 21 din actul Legea 268 2001 articole noi... Legea 249 2003
Articolul 6 din actul Legea 268 2001 modificat de Legea 32 2003
Articolul 6 din actul Legea 268 2001 in legatura cu Ordin 553 2002
Articolul 6 din actul Legea 268 2001 in legatura cu articolul 8 din actul OUG 147 2002
Articolul 4 din actul Legea 268 2001 modificat de articolul 15 din actul OUG 139 2002
Articolul 6 din actul Legea 268 2001 in legatura cu Ordin 477 2002
Articolul 3 din actul Legea 268 2001 modificat de articolul 2 din actul Legea 549 2002
Articolul 4 din actul Legea 268 2001 modificat de articolul 2 din actul Legea 549 2002
Articolul 6 din actul Legea 268 2001 modificat de articolul 2 din actul Legea 549 2002
Articolul 7 din actul Legea 268 2001 modificat de articolul 2 din actul Legea 549 2002
Articolul 14 din actul Legea 268 2001 modificat de articolul 2 din actul Legea 549 2002
Articolul 18 din actul Legea 268 2001 modificat de articolul 2 din actul Legea 549 2002
Articolul 23 din actul Legea 268 2001 modificat de articolul 2 din actul Legea 549 2002
Articolul 29 din actul Legea 268 2001 modificat de articolul 2 din actul Legea 549 2002
Articolul 6 din actul Legea 268 2001 completat de OUG 134 2002
Articolul 6 din actul Legea 268 2001 completat de OUG 101 2002
Articolul 6 din actul Legea 268 2001 in legatura cu Ordin 360 2002
Legea 268 2001 in legatura cu Ordin 247 2002
Legea 268 2001 in legatura cu Ordin 221 2002
Legea 268 2001 in legatura cu Legea 254 2002
Articolul 6 din actul Legea 268 2001 modificat de Legea 215 2002
Articolul 6 din actul Legea 268 2001 in legatura cu Ordin 141 2002
Legea 268 2001 in legatura cu Ordin 117 2002
Articolul 6 din actul Legea 268 2001 completat de articolul 1 din actul OUG 1 2002
Legea 268 2001 in legatura cu Ordin 294 2001
Legea 268 2001 in legatura cu Hotărârea 626 2001
Legea 268 2001 promulgat de Decretul 358 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 268 din 28 mai 2001

privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului

ACT EMIS DE:                PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 299 din  7 iunie 2001


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prin prezenta lege se reglementeaza:
    a) cadrul juridic privind privatizarea societatilor comerciale agricole care detin in exploatare terenuri cu destinatie agricola, constituite in conformitate cu Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale;
    b) statutul juridic al Agentiei Domeniilor Statului;
    c) administrarea societatilor comerciale si regimul concesionarii sau arendarii terenurilor proprietate publica si privata a statului, aflate in exploatarea acestora.
    Art. 2
    (1) Prevederile prezentei legi se aplica si societatilor comerciale rezultate in urma divizarii sau fuziunii societatilor comerciale care detin in exploatare terenuri cu destinatie agricola, precum si societatilor nationale care functioneaza sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.
    (2) Prin terenuri cu destinatie agricola se intelege: terenuri agricole productive - arabile, vii, livezi, pepiniere viticole, pomicole, plantatii de hamei si duzi, pasuni, fanete, sere, solarii, rasadnite si altele asemenea -, cele cu vegetatie forestiera, daca nu fac parte din amenajamente silvice, pasuni impadurite, cele ocupate cu constructii si instalatii zootehnice, amenajari piscicole si de imbunatatiri funciare, drumuri tehnologice si de exploatare agricola, platforme si spatii de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenuri neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricola.
    (3) Prevederile prezentei legi reglementeaza regimul juridic al terenurilor cu destinatie agricola, proprietate publica sau privata a statului, aflate in administrarea Agentiei Domeniilor Statului.
    Art. 3
    (1) Privatizarea societatilor comerciale prevazute la art. 1 si 2 se face de catre Agentia Domeniilor Statului, in numele statului, prin vanzarea de actiuni, vanzarea de active si prin privatizarea managementului catre persoane fizice si juridice, romane sau straine.
    (2) Terenurile pentru care societatile comerciale au obtinut certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului de incinta, eliberat de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu aplicarea prevederilor legale privind reevaluarea imobilizarilor corporale si modificarea capitalului social, fac parte din capitalul social al societatilor comerciale prevazute la art. 1 si 2.
    (3) Terenurile care urmeaza sa fie retrocedate in conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, si ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, se transmit, la cererea comisiilor judetene, comisiilor locale.
    (4) Terenurile cu destinatie agricola, altele decat cele prevazute la alin. (2), nu fac parte din capitalul social al acestor societati comerciale.

    CAP. 2
    Infiintarea Agentiei Domeniilor Statului si delimitarea patrimoniului acesteia

    SECTIUNEA 1
    Infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Domeniilor Statului

    Art. 4
    (1) Se infiinteaza Agentia Domeniilor Statului, institutie de interes public cu personalitate juridica, cu caracter financiar si comercial, finantata din surse extrabugetare, in subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, avand ca atributii:
    a) exercitarea in numele statului a prerogativelor dreptului de proprietate asupra terenurilor cu destinatie agricola apartinand domeniului privat al statului;
    b) gestionarea si exploatarea eficienta a patrimoniului de stat, al carui proprietar mandatat este, precum si privatizarea societatilor comerciale prevazute la art. 1 si 2;
    c) administrarea terenurilor cu destinatie agricola apartinand domeniului public si privat al statului, aflate in exploatarea societatilor nationale, a institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricola si a unitatilor de invatamant agricol si silvic;
    d) concesionarea sau arendarea terenurilor cu destinatie agricola apartinand domeniului public sau privat al statului, aflate in exploatarea societatilor nationale, a institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricola si a unitatilor de invatamant agricol si silvic;
    e) concesionarea sau inchirierea bunurilor, activitatilor si serviciilor publice aflate in subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.
    (2) Atributiile si structura organizatorica ale Agentiei Domeniilor Statului se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor.
    Art. 5
    (1) Agentia Domeniilor Statului este condusa de un consiliu de administratie format din 9 membri, numiti pe criterii de competenta profesionala prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, iar unul dintre membrii acestuia este desemnat sa indeplineasca functia de presedinte, care este si director general.
    (2) Durata mandatului membrilor consiliului de administratie se fixeaza prin ordinul de numire si nu poate fi mai mare de 4 ani.
    (3) Membrii consiliului de administratie pot fi revocati pentru motive intemeiate de autoritatea care i-a numit, in baza unei analize a eficientei activitatii pe perioada in care au activat in consiliu.
    (4) Consiliul de administratie ia decizii valabile in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai.
    (5) Consiliul de administratie se va intruni in sedinte cel putin o data pe luna.
    (6) Consiliul de administratie se poate convoca in sedinte extraordinare de catre presedinte sau la cererea a cel putin unei treimi din numarul membrilor sai ori prin ordin al autoritatii care i-a numit.
    (7) Presedintele consiliului de administratie aduce la indeplinire hotararile acestui consiliu si in acest scop exercita urmatoarele atributii:
    a) incheie sau aproba incheierea de contracte de catre Agentia Domeniilor Statului;
    b) aproba operatiuni de plati si incasari in numele Agentiei Domeniilor Statului;
    c) angajeaza si reprezinta Agentia Domeniilor Statului in relatiile cu persoane fizice sau juridice, precum si in fata instantelor judecatoresti;
    d) prezinta anual spre aprobare Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor raportul de activitate al Agentiei Domeniilor Statului si bugetul de venituri si cheltuieli, adoptate de consiliul de administratie.
    (8) Atributiile, regulamentul de organizare si functionare, precum si remunerarea membrilor consiliului de administratie se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor.
    (9) Presedintele consiliului de administratie poate sa delege dreptul de a semna contracte si/sau conventii ori alte documente unor persoane cu functii de conducere, angajate ale Agentiei Domeniilor Statului.
    (10) Agentia Domeniilor Statului va organiza auditul intern pentru realizarea controlului intern al operatiunilor financiar-contabile, conform prevederilor legale.
    Art. 6
    (1) Veniturile realizate de Agentia Domeniilor Statului se pastreaza in conturi bancare purtatoare de dobanzi.
    (2) Dupa deducerea cheltuielilor aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli al Agentiei Domeniilor Statului veniturile astfel rezultate se vireaza semestrial Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, in contul fondului denumit "Dezvoltarea agriculturii romanesti".
    (3) Sumele colectate in fondul "Dezvoltarea agriculturii romanesti" sunt destinate programelor de dezvoltare a pietelor interne si externe, programelor de cercetare, programelor de dezvoltare a fermelor private si altor programe, inclusiv cele de restructurare a societatilor comerciale din domeniul de activitate al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, in scopul privatizarii eficiente a acestora.

    SECTIUNEA a 2-a
    Actiuni pentru delimitarea patrimoniului Agentiei Domeniilor Statului

    Art. 7
    (1) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi Agentia Domeniilor Statului va inventaria terenurile cu destinatie agricola aflate in exploatarea societatilor comerciale prevazute la art. 1 si 2 si terenurile detinute in administrare de institutele si statiunile de cercetare si productie agricola, de universitati si de unitatile de invatamant agricol si silvic, prevazute in anexa nr. 2, si a societatilor nationale care functioneaza sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, prevazute in anexa nr. 4.
    (2) Procedura de inventariere a terenurilor prevazute la alin. (1), precum si componenta comisiilor de inventariere se vor stabili prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor.
    (3) Planurile cadastrale ale terenurilor cu destinatie agricola, cu delimitarea suprafetelor pe categorii de folosinta, se vor intocmi de catre oficiile de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol si vor fi avizate, pentru conformitate, de comisia de inventariere si de Directia cadastru si imbunatatiri funciare.
    (4) In vederea stabilirii dreptului de proprietate publica sau privata a statului, dupa caz, pe baza planurilor cadastrale intocmite potrivit alin. (3) si a Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, in termen de 90 de zile de la definitivarea lucrarilor de cadastru Agentia Domeniilor Statului va depune cererea de inscriere a dreptului de proprietate al statului in Cartea funciara, la biroul de carte funciara al judecatoriei in a carei raza teritoriala este situat terenul.
    (5) Predarea-preluarea terenurilor prevazute la alin. (1) si trecerea lor in patrimoniul Agentiei Domeniilor Statului se fac pe baza de protocol intre societatile comerciale, institutele si statiunile de cercetare si productie agricola, universitatile si unitatile de invatamant agricol si silvic si societatile nationale, pe de o parte, si Agentia Domeniilor Statului, pe de alta parte, in termen de 15 zile de la data inventarierii lor.
    (6) La data predarii-preluarii bunurilor care fac obiectul prezentei legi se va intocmi de catre Agentia Domeniilor Statului balanta terenurilor pe fiecare unitate prevazuta la art. 1, 2 si in anexele nr. 1 - 4, iar terenurile care nu fac obiectul retrocedarii, in conformitate cu prevederile legilor in domeniu, vor fi declarate terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului si vor putea fi concesionate sau arendate in conditiile legii.
    (7) Agentia Domeniilor Statului, impreuna cu oficiul de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol, va inventaria terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate potrivit Legii nr. 18/1991, republicata, si Legii nr. 1/2000 si le va preda pe baza de protocol comisiilor locale in vederea eliberarii titlurilor de proprietate si punerii in posesie a celor indreptatiti.
    (8) In situatia in care Agentia Domeniilor Statului constata ca au fost savarsite abuzuri comise prin acte administrative in aplicarea Legii nr. 18/1991, republicata, si a Legii nr. 1/2000, aceasta se poate prevala de prevederile art. 60 - 62 din Legea nr. 18/1991, republicata, sau poate sesiza instantele judecatoresti in a caror raza teritoriala este situat terenul.
    Art. 8
    (1) Terenurile agricole apartinand domeniului privat si public al statului, aflate in exploatarea institutelor sau statiunilor de cercetare si productie agricola, universitatilor si unitatilor de invatamant agricol si silvic, a companiilor sau societatilor nationale, vor fi concesionate direct catre acestea in schimbul unei redevente.
    (2) Institutele si statiunile de cercetare si productie agricola si unitatile de invatamant agricol si silvic sunt scutite de plata redeventei pentru terenurile concesionate ce apartin domeniului public, in scopul realizarii obiectivelor cercetarii.
    (3) Pana la privatizarea societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, a companiilor sau societatilor nationale, precum si a institutelor sau statiunilor de cercetare si productie agricola acestea vor avea un drept de preemtiune in concesionarea terenurilor detinute in exploatare, apartinand domeniului privat al statului, drept ce va putea fi exercitat in maximum 45 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    CAP. 3
    Vanzarea actiunilor societatilor comerciale ce detin in exploatare terenuri cu destinatie agricola, precum si concesionarea bunurilor proprietate publica sau privata a statului si a activitatilor ori serviciilor apartinand domeniului public al statului

    SECTIUNEA 1
    Pregatirea privatizarii

    Art. 9
    (1) La primirea din partea unui investitor interesat a unei scrisori de intentie pentru concesionarea terenului aflat in exploatarea societatilor comerciale ce intra sub incidenta prezentei legi, apartinand domeniului privat al statului, intrat sau prevazut sa intre in administrarea Agentiei Domeniilor Statului, aceasta este obligata sa efectueze studiul de oportunitate al concesionarii si, concomitent, evaluarea actiunilor detinute la respectiva societate.
    (2) In cazul in care investitorul interesat de concesionarea sau arendarea terenului cu destinatie agricola solicita si cumpararea de actiuni, cele doua contracte se vor negocia in conformitate cu metodele si prevederile de privatizare prevazute in prezentul capitol.
    (3) In cazul in care investitorul este interesat numai de concesionarea sau arendarea terenului cu destinatie agricola si nu solicita si cumpararea de actiuni, vor putea fi concesionate sau arendate numai acele terenuri care, potrivit studiului de oportunitate intocmit, nu sunt necesare societatilor comerciale pentru desfasurarea activitatii, potrivit obiectului lor de activitate.

    SECTIUNEA a 2-a
    Vanzarea de actiuni

    Art. 10
    (1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi Agentia Domeniilor Statului va intocmi liste cuprinzand societatile comerciale care fac obiectul privatizarii, respectiv ale caror terenuri detinute sunt oferite spre concesionare sau arendare. Aceste liste vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor.
    (2) Listele prevazute la alin. (1) vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si vor cuprinde:
    a) datele de identificare a agentului economic - denumirea societatii comerciale, sediul, codul fiscal, numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului;
    b) capitalul social si structura actionariatului;
    c) procentul din capitalul social supus vanzarii;
    d) suprafata totala de teren agricol ce urmeaza sa fie concesionata;
    e) termenul limita de declansare a procesului de privatizare-restructurare.
    Art. 11
    (1) In vederea asigurarii unui proces de privatizare, respectiv de concesionare, eficient si transparent, pentru fiecare societate comerciala scoasa la privatizare si nominalizata in lista Agentia Domeniilor Statului va publica in mijloacele de informare in masa anuntul publicitar elaborat pentru vanzarea actiunilor si concesionarea terenurilor din domeniul public sau privat al statului, detinute in exploatare de aceste societati.
    (2) Anuntul publicitar va fi intocmit in baza dosarului de prezentare si a studiului de oportunitate intocmit de Agentia Domeniilor Statului.
    (3) Anuntul publicitar va cuprinde informatii minime cu privire la:
    a) denumirea si sediul societatii comerciale;
    b) numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului si codul fiscal;
    c) obiectul de activitate;
    d) capitalul social si numarul de actiuni puse in vanzare;
    e) structura actionariatului;
    f) suprafata terenului care urmeaza sa fie concesionata;
    g) locul si data limita de cumparare a caietului de sarcini;
    h) locul de unde se pot obtine alte date;
    i) locul si data limita a depunerii ofertelor;
    j) alte date considerate importante.
    Art. 12
    Persoanele fizice sau juridice interesate in cumpararea de actiuni emise de societatile comerciale care detin in exploatare terenuri cu destinatie agricola si/sau in concesionarea si arendarea terenurilor apartinand domeniului public sau privat al statului, inclusiv a bunurilor, activitatilor sau serviciilor accesorii ale acestor bunuri, vor inregistra la sediul Agentiei Domeniilor Statului o scrisoare de intentie.
    Art. 13
    (1) Vanzarea de actiuni emise de societatile comerciale care fac obiectul prezentei legi se va face in baza unui raport de evaluare, la pretul de piata stabilit de cerere si oferta.
    (2) Pentru societatile comerciale ce fac obiectul prezentei legi, care au datorii reprezentand mai mult de jumatate din capitalul social al acestora si care au fost scoase la vanzare de doua ori fara sa se inregistreze vreo oferta, din comisia de negociere vor face parte si reprezentanti ai Ministerului Finantelor Publice, astfel incat investitorii interesati sa poata negocia atat valoarea actiunilor, cat si valoarea totala a datoriilor si modul de stingere a acestora.
    Art. 14
    (1) Vanzarea actiunilor catre investitorii interesati prevazuti la art. 3 alin. (1) se va face prin urmatoarele metode:
    a) oferta publica de vanzare;
    b) negociere directa cu preselectie.
    (2) In cazul vanzarii de actiuni prin oferta publica salariatii si membrii conducerii societatii comerciale au dreptul sa cumpere, in termen de 30 de zile, anterior deschiderii ofertei publice, pana la 20% din actiunile scoase la vanzare, cu reducere de pana la 30% fata de pretul prevazut in oferta facuta de Agentia Domeniilor Statului.
    (3) In cazul vanzarii de actiuni prin negociere directa cu preselectie asociatia salariatilor, constituita conform art. 16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si societatile agricole, asociatiile agricole si alte forme asociative din agricultura, cu personalitate juridica, vor avea dreptul de cumparare preferentiala a actiunilor, in situatia in care ofera un pret cu cel mult 40% mai mic decat cel mai mare pret oferit.
    (4) Conditiile de participare la cumparare de actiuni prin negociere directa cu preselectie, in conditiile prevazute la alin. (3), pentru societatile agricole, asociatiile agricole si alte forme asociative din agricultura, cu personalitate juridica, vor fi prevazute in mod expres in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
    (5) Criteriul de departajare a ofertantilor in cadrul ofertei publice este pretul/actiune, iar in negocierea directa cu preselectie este pretul/actiune si pregatirea de specialitate pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice, experienta in exploatarea terenului. In cadrul negocierii se vor stabili clauze pentru pastrarea obiectului de activitate si protectia salariatilor.
    Art. 15
    Asociatiile constituite in conformitate cu art. 16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si societatile comerciale agricole, asociatiile agricole si alte forme asociative din agricultura, cu personalitate juridica, pot cumpara actiuni emise de societatile comerciale prevazute la art. 1 si 2, beneficiind de urmatoarele facilitati: plata in rate, esalonate pe o perioada de maximum 5 ani de la data incheierii contractului de vanzare-cumparare, cu avans de minimum 20% din pretul de adjudecare si cu o dobanda de 10% pe an.
    Art. 16
    (1) Dividendele aferente actiunilor dobandite de o asociatie dintre cele prevazute la art. 15 sunt neimpozabile pe durata executarii contractului de vanzare.
    (2) Veniturile obtinute potrivit alin. (1) se transfera asociatiei si se utilizeaza exclusiv pentru plata ratelor, a dobanzilor si pentru rambursarea creditelor contractate de asociatie in vederea cumpararii de actiuni.
    Art. 17
    (1) Actiunile dobandite in conformitate cu prevederile art. 15 se inscriu in registrul actionarilor societatilor comerciale, iar asociatiile vor figura in registrul actionarilor si vor fi inscrise in registrul comertului la pozitia "Actionari", pana la plata integrala a pretului, avand drept de vot in adunarea generala a actionarilor corespunzator cu numarul de actiuni detinute.
    (2) Pentru actiunile vandute cu plata in rate actiunile neachitate se constituie gaj si se elibereaza de sarcini pe masura achitarii lor.

    SECTIUNEA a 3-a
    Concesionarea sau arendarea terenurilor cu destinatie agricola, precum si concesionarea bunurilor proprietate publica sau privata a statului si a activitatilor si serviciilor publice

    Art. 18
    (1) Initiativa concesionarii o poate avea concedentul sau orice investitor interesat, conform Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.
    (2) Persoanele fizice sau juridice romane ori straine, inclusiv asociatiile constituite in conformitate cu art. 16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si societatile agricole, asociatiile agricole si alte forme asociative din agricultura, cu personalitate juridica, care doresc sa concesioneze terenurile ce fac obiectul acestei sectiuni, vor adresa o scrisoare de intentie concedentului, respectiv Agentiei Domeniilor Statului.
    (3) Dupa inregistrarea scrisorii de intentie Agentia Domeniilor Statului va intocmi in termen de 30 de zile studiul de oportunitate continand o evaluare tehnico-economica si caietul de sarcini al concesiunii, pe care il va depune spre aprobare Consiliului de administratie al Agentiei Domeniilor Statului.
    (4) Hotararea Consiliului de administratie al Agentiei Domeniilor Statului privind aprobarea concesionarii va cuprinde si procedura de concesionare, care poate fi:
    a) licitatie cu plic inchis, daca investitorul interesat nu a conditionat concesionarea terenului agricol de cumpararea de actiuni ale societatii comerciale in exploatarea careia se afla acest teren;
    b) negociere directa cu preselectie, daca investitorul interesat conditioneaza concesionarea terenurilor de cumpararea de actiuni ale societatilor comerciale ce detin in administrare aceste terenuri.

    A. Procedura concesionarii prin licitatie cu plic inchis
    Art. 19
    (1) Procedura concesionarii prin licitatie cu plic inchis se face intr-o singura etapa si are drept scop concesionarea bunurilor, activitatilor sau serviciilor apartinand domeniului privat al statului si se aplica atunci cand investitorul nu conditioneaza concesionarea terenurilor de cumpararea actiunilor societatilor comerciale ce detin in administrare aceste bunuri.
    (2) Selectarea ofertelor se va face in baza grilei de punctare aprobate in caietul de sarcini, care va avea ca principale elemente:
    a) redeventa oferita;
    b) capacitatea tehnica de a exploata bunul ce face obiectul concesiunii;
    c) valoarea investitiilor propuse si posibilitati financiare de realizat.
    Art. 20
    (1) Concedentul va incheia contractul de concesiune cu ofertantul cel mai bine plasat, in baza grilei de punctare. Conditiile care au condus la declararea drept castigator al concesiunii vor fi obligatoriu clauze in contract.
    (2) Contractul de concesiune va cuprinde clauza referitoare la impartirea responsabilitatilor de mediu intre concedent si concesionar.
    (3) La expirarea contractului de concesiune beneficiarul este obligat sa restituie liber de orice sarcini bunul incredintat prin contract, inclusiv investitiile realizate.
    (4) Pentru investitiile nerecuperate partile vor conveni modul de recuperare a acestora.

    B. Procedura concesionarii sau arendarii prin negociere directa
    Art. 21
    Procedura concesionarii prin negociere directa se aplica in cazul in care investitorul interesat conditioneaza cumpararea actiunilor societatilor comerciale care fac obiectul acestei legi de concesionarea sau arendarea terenurilor detinute in exploatare de catre aceste societati comerciale.

    SECTIUNEA a 4-a
    Procedura vanzarii actiunilor societatilor comerciale si a concesionarii terenurilor cu destinatie agricola

    Art. 22
    (1) In cazul in care un investitor este interesat in cumpararea actiunilor unei societati comerciale ce face obiectul prezentei legi, solicitand in scrisoarea de intentie si concesionarea sau arendarea terenului apartinand domeniului public sau privat al statului, detinut in exploatare de aceasta societate, Agentia Domeniilor Statului, in baza raportului de evaluare si apreciere al expertilor, intocmeste, in vederea aprobarii:
    a) dosarul de prezentare a societatii comerciale;
    b) nota de pret privind evaluarea actiunilor;
    c) caietul de sarcini.
    (2) Agentia Domeniilor Statului intocmeste studiul de oportunitate si il supune spre aprobare consiliului de administratie. Consiliul de administratie hotaraste asupra continutului caietului de sarcini si totodata specifica:
    - durata concesiunii;
    - modul de calcul al redeventei si modalitatea de plata;
    - investitii facute de concesionar;
    - conditii de exploatare a concesiunii;
    - obligatii de mediu;
    - regimul bunurilor la incetarea concesiunii.
    (3) Comisia de negociere numita prin decizia Consiliului de administratie al Agentiei Domeniilor Statului va negocia conditiile celor doua contracte, in baza caietelor de sarcini aprobate.
    (4) Departajarea ofertelor se va face in baza unei grile de punctare comune, care va cuprinde:
    a) pretul pe actiune si modalitatea de plata;
    b) conditiile caietului de sarcini al concesiunii.

    CAP. 4
    Vanzarea de active apartinand societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri cu destinatie agricola

    SECTIUNEA 1
    Pregatirea pentru vanzare

    Art. 23
    (1) Daca in urma ofertarii de doua ori a unei societati comerciale si a oferirii de facilitati, conform art. 15, nu au fost inregistrate cereri de cumparare de actiuni, se poate proceda la divizarea acestei societati comerciale pe ferme si centre de profil, in baza unui studiu de fezabilitate si cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, potrivit mandatului special acordat de Agentia Domeniilor Statului, sau la restructurarea societatii, prin vanzare de active, concesionari sau arendare de terenuri, in conformitate cu prevederile prezentului capitol.
    (2) Ferma de productie agricola, definita ca fiind unitatea de productie ce insumeaza infrastructura investitionala si terenurile aferente necesare in vederea desfasurarii procesului de productie agricola, constituie cea mai mica subdiviziune a unei societati agricole supuse privatizarii. Ferma de productie agricola poate fi divizata numai in cazurile de dizolvare sau lichidare, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice.
    (3) In cazul reorganizarii judiciare a societatilor comerciale care detin in administrare terenuri cu destinatie agricola Agentia Domeniilor Statului impreuna cu creditorii se vor pronunta asupra planului de reorganizare propus.

    SECTIUNEA a 2-a
    Vanzarea de active cu plata integrala

    Art. 24
    (1) Vanzarea activelor societatilor comerciale se va face in baza unui studiu de oportunitate, la propunerea consiliilor de administratie ale societatilor comerciale, avizat de Agentia Domeniilor Statului si aprobat de adunarea generala a actionarilor.
    (2) Vanzarea activelor prevazute la alin. (1) se efectueaza pe baza de licitatie cu strigare sau in plic inchis cu adjudecare, la pretul cel mai bun oferit.
    (3) Procedura prevazuta la alin. (1) si (2) se aplica si in cazul perfectarii unui contract de leasing imobiliar cu clauza irevocabila de vanzare, daca in contractul de leasing nu s-a prevazut altfel.
    (4) Reprezentantii in adunarea generala a actionarilor si in consiliile de administratie ale societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri cu destinatie agricola au obligatia sa intocmeasca lista cuprinzand activele neutilizate, in vederea avizarii acesteia de catre Agentia Domeniilor Statului si publicarii ei in presa.
    Art. 25
    (1) La cumpararea de active apartinand societatilor comerciale ce fac obiectul prezentei legi nu au dreptul sa participe membrii adunarii generale a actionarilor sau ai consiliului de administratie al societatii vanzatoare.
    (2) Sumele realizate din vanzarea activelor societatilor comerciale care fac obiectul prezentei legi vor fi utilizate de catre acestea pentru:
    a) rambursarea datoriilor;
    b) efectuarea de investitii;
    c) finalizarea activitatii din principalul obiect de activitate.
    (3) Sumele prevazute la alin. (2) nu pot fi utilizate pentru plata drepturilor salariale.
    Art. 26
    (1) Societatile comerciale care fac obiectul prezentei legi si care au in derulare contracte de locatie de gestiune, de inchiriere pentru activele societatii, altele decat terenurile cu destinatie agricola, pot vinde prin negociere directa sau pot incheia contracte de leasing imobiliar cu clauza irevocabila de vanzare cu locatarii sau chiriasii, daca acestia au efectuat investitii in activele utilizate si nu au obligatii restante fata de societate.
    (2) Contractul de vanzare sau de leasing se incheie in baza raportului de evaluare acceptat de parti si cu scaderea valorii investitiilor efectuate de chirias, respectiv de locatar.
    (3) Incheierea contractelor de vanzare sau de leasing este conditionata de aprobarea prealabila de catre Agentia Domeniilor Statului.

    SECTIUNEA a 3-a
    Vanzarea de active cu plata in rate

    Art. 27
    Societatile comerciale care fac obiectul prezentei legi pot vinde, cu aprobarea prealabila a Agentiei Domeniilor Statului, in conditiile stabilite de adunarea generala a actionarilor si de consiliul de administratie, active cu plata in rate salariatilor, precum si societatilor agricole, asociatiilor agricole si altor forme asociative din agricultura, cu personalitate juridica, in urmatoarele conditii:
    a) avans minim de 20% din pretul aprobat de adunarea generala a actionarilor si consiliul de administratie, cu aprobarea Agentiei Domeniilor Statului, dar nu mai mic decat valoarea contabila a acestuia;
    b) rate esalonate pe un termen de pana la 5 ani;
    c) dobanda anuala de 30% .
    Art. 28
    Contractele de vanzare-cumparare de active vor avea clauze ferme pentru respectarea legislatiei in vigoare privind protectia mediului.

    CAP. 5
    Sanctiuni

    Art. 29
    (1) Constituie contraventii la prezenta lege, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa constituie infractiuni, si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei urmatoarele fapte:
    a) nepublicarea listei cuprinzand societatile comerciale care se privatizeaza potrivit anuntului publicitar;
    b) nerespectarea metodei de privatizare stabilite in oferta de vanzare sau in studiul de oportunitate;
    c) neincluderea anumitor bunuri din patrimoniul societatii comerciale in oferta de vanzare si in raportul de evaluare ori includerea unor bunuri fictive in oferta de vanzare, cu scop vadit de a induce in eroare investitorul sau;
    d) neincluderea in caietul de sarcini a situatiilor reale privind situatia bunului care urmeaza sa fie concesionat, in scopul tulburarii dreptului de exploatare a concedentului;
    e) neintocmirea raportului de evaluare sau a studiului de oportunitate pentru formarea pretului de oferta sau stabilirea redeventei ce stau la baza negocierii;
    f) atribuirea dreptului de cumparare/concesionare sau de arendare unei persoane in dauna alteia care a formulat o oferta mai avantajoasa;
    g) divulgarea de informatii confidentiale unor terti, in vederea influentarii pretului de oferta sau redeventei.
    (2) Contraventiilor prevazute in prezenta lege le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25 si 26.

    CAP. 6
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 30
    In termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor va intocmi normele metodologice de aplicare, care vor fi supuse spre aprobare Guvernului.
    Art. 31
    In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi Agentia Domeniilor Statului va prelua, prin protocol, de la Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, actiunile societatilor comerciale care nu au fost preluate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa, si a Hotararii Guvernului nr. 97/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa, precum si actiunile societatilor nationale care functioneaza sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.
    Art. 32
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezenta lege.
    Art. 33
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 607 din 13 decembrie 1999, Hotararea Guvernului nr. 97/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 66 din 16 februarie 2000, Hotararea Guvernului nr. 46/2000 privind atributiile si structura organizatorica ale Agentiei Domeniilor Statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 30 din 26 ianuarie 2000, precum si orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 2 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                       p. PRESEDINTELE SENATUI,
                           DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANU

    ANEXA 1

                 SOCIETATI COMERCIALE PE ACTIUNI
          detinatoare de trenuri cu destinatie agricola
______________________________________________________
Nr.  Denumirea Societatii Comerciale
crt.
______________________________________________________
     Judetul Alba

  1. AGRA ALBA - S.A.
  2. AGROINDUSTRIALA PETRESTI - S.A.
  3. APOLLON - S.A. GALDA DE JOS
  4. BLASIUS BLAJ - S.A.
  5. HORTICOLA OIEJDEA - S.A.
  6. MURESUL - S.A. LUNCA MURESULUI
  7. PERLA TARNAVEI JIDVEI - S.A.
  8. SUINDPROD - S.A. GALDA
  9. TRANSILVANIA - S.A. AIUD
 10. VITICOLA - S.A. AIUD
 11. VITIS - S.A. SEBES

     Judetul Arad

 12. AGROINDUSTRIALA ARNO ARADU NOU - S.A.
 13. AGROINDUSTRIALA FANTANELE - S.A.
 14. AGROINDUSTRIALA HORIA - S.A.
 15. AGROINDUSTRIALA INEU - S.A.
 16. AGROINDUSTRIALA LEGUMICOLA PECICA - S.A.
 17. AGROINDUSTRIALA NADLAC - S.A.
 18. AGROINDUSTRIALA PECICA - S.A.
 19. AGROINDUSTRIALA SAGU - S.A.
 20. AGROINDUSTRIALA SCANTEIA - S.A. SIMAND
 21. AGROINDUSTRIALA UTVINIS - S.A.
 22. ALFAR - S.A. ARAD
 23. ARCER CERMEI - S.A.
 24. COMFRUCT - S.A. LIPOVA
 25. CRISCOM - S.A. CHISINEU-CRIS
 26. DARIMEX AGROPRODEX - S.A.
 27. HORTICOLA HORIA - S.A.
 28. HORTICOLA INEU - S.A.
 29. HORTICOLA NADLAC - S.A.
 30. IZVORIN - S.A.
 31. PASTORALA - S.A. ARAD
 32. PISCICOLA ARAD - S.A.
 33. SEMROM - S.A. SEMLAC
 34. SUPERSEM ARAD - S.A.
 35. VITIVINICOLA BARATCA - S.A.
 36. ZOOLACT - S.A. SEMLAC

     Judetul Arges

 37. AGROIZ IZVORU - S.A.
 38. AGROMIXT - S.A. LEORDENI
 39. AGROPIT - S.A. PITESTI
 40. AGROSTAR COSTESTI - S.A.
 41. AGROTIM - S.A. CURTEA DE ARGES
 42. AIASC - S.A. VULPESTI
 43. BAICULESTI - S.A.
 44. CERES PITESTI - S.A.
 45. FRUCTIS - S.A. CAMPULUNG
 46. HORTICOM ROCIU - S.A.
 47. PITSER - S.A. BASCOV
 48. VALAHIA - S.A. TOPOLOVENI

     Judetul Bacau

 49. AGRIBAC FORTUNA - S.A. BACAU
 50. AGROFRUCT - S.A. RACACIUNI
 51. AGROINDUSTRIALA - S.A. TRAIAN
 52. AGRO-NOVA - S.A. RACACIUNI
 53. AGROPROD - S.A. PARANCEA
 54. AGROZOOTEHNICA - S.A. SANDULENI
 55. AICBAC - S.A. BACAU
 56. AREAL - S.A. BACAU
 57. CERAVIS - S.A. BRAD BERESTI-BISTRITA
 58. ESOX - S.A. BACAU
 59. GODOVANA - S.A. FILIPENI
 60. HORTIPROD - S.A. BACAU
 61. HORTIPROD - S.A. ORBENI
 62. INTENSIV - S.A. BERESTI
 63. MULTIPROD - S.A. SASCUT
 64. POMICOLA - S.A. LICHITISENI
 65. PROTOBAC - S.A. BACAU
 66. SELBAC - S.A. BACAU
 67. SERON - S.A. ONESTI
 68. SUINPROD - S.A. BACAU
 69. AGROIND VULTURENI - S.A.

     Judetul Bihor

 70. AGORA - S.A. ORADEA
 71. AGROINDUSTRIALA CAUACEU - S.A.
 72. AGROINDUSTRIALA CIGHID - S.A.
 73. AGROINDUSTRIALA CRISANA TINCA - S.A.
 74. AGROINDUSTRIALA INAND - S.A.
 75. AGROPROD VANATORI - S.A.
 76. AVANTUL - S.A. ORADEA
 77. BIZOOFRUCT BIHARIA - S.A.
 78. DEALUL NOU SACUENI - S.A.
 79. GOLDFRUCT - S.A. URVIND
 80. HORTICOLA - S.A. BALC
 81. HORTICOLA SALARD - S.A.
 82. INHOLOD - S.A.
 83. LUGAFRUCT - S.A. URVIND
 84. MALUS - S.A. ALESD
 85. MARGA - S.A. MARGHITA
 86. ORSER - S.A. ORADEA
 87. OVIPERS - S.A. ORADEA
 88. POMUR - S.A. URVIND
 89. PRATOSEM - S.A. ORADEA
 90. PRO ACVA - S.A. CEFA
 91. VALPRODCOM - S.A. VALEA LUI MIHAI
 92. VEGANI - S.A. SACADAT
 93. SCAZ AVRAM IANCU - S.A.
 94. SCAZ - S.A. SALONTA

     Judetul Bistrita-Nasaud

 95. AGROCOMERCIALA POMBIS - S.A. BISTRITA
 96. AGROINDUSTRIALA - S.A. BISTRITA
 97. AGROINDUSTRIALA - S.A. DUMITRA
 98. AGROINDUSTRIALA - S.A. JELNA
 99. AGROINDUSTRIALA - S.A. LECHINTA
100. BISTRITA - S.A. BISTRITA
101. FRULEG - S.A. BISTRITA
102. ZOOHORTICOLA - S.A. TEACA

     Judetul Botosani

103. AGROJIM - S.A. DANGENI
104. AGROMIH - S.A. RIPICENI
105. AGROSAV - S.A. SAVENI
106. AGROZINDAL - S.A. ALBESTI
107. AVICOLA - S.A. BOTOSANI
108. COZINDA - S.A. SOCRUJENI
109. EMAGROCOM - S.A. CATAMARESTI
110. FLORA - S.A. BOTOSANI
111. INDAGRO - S.A. BOTOSANI
112. LEGUME-FRUCTE - S.A. BOTOSANI
113. PROAGRO - S.A. DOROHOI
114. SENDORA - S.A. SENDRICENI
115. SITNA - S.A. BOTOSANI
116. SUINPROD AGRIPOR - S.A. LEORDA
117. SUINPROD - S.A. BUCECEA

     Judetul Brasov

118. AGROINDUSTRIALA BARSA - S.A. CODLEA
119. AGROINDUSTRIALA FORTUNA - S.A.
120. AGROINDUSTRIALA HOMOROD - S.A.
121. AGROINDUSTRIALA PREJMER - S.A.
122. AGROINDUSTRIALA RASNOV - S.A.
123. AGROINDUSTRIALA RUPEA - S.A.
124. AGROMIXT - S.A. FAGARAS
125. AVICOLA CODLEA - S.A.
126. DORIPESCO - S.A. BRASOV
127. HORTICOLA - S.A. FAGARAS
128. PAJISTI - S.A. BRASOV
129. SERE CODLEA - S.A.
130. SERE - S.A. BRASOV

     Judetul Braila

131. AGROINDUSTRIALA FAUREI - S.A.
132. AGROINDUSTRIALA RAMNICELU - S.A.
133. AGROLEG - S.A. SILISTRARU
134. AGROMAX - S.A. MAXINENI
135. AGROMIXT ROMANU - S.A.
136. AGROSIL - S.A. SILISTEA
137. AGROINDUSTRIALA - S.A. DEDULESTI
138. AGROZOOTEHNICA - S.A. TICHILESTI
139. AGROZOOTEHNICA - S.A. VADENI
140. CERES - S.A. BRAILA
141. CEZOMIV MIRCEA VODA - S.A.
142. COMAGRIM DUDESTI - S.A.
143. DROPIA - S.A. INSURATEI
144. HORTICOLA 1 MAI - S.A.
145. HORTICOLA DUNAREA - S.A. BRAILA
146. HORTICOLA VIZIRU - S.A.
147. INSULA MARE A BRAILEI - S.A.
148. LEGUME-FRUCTE - S.A. BALDOVINESTI
149. LEGUME-FRUCTE - S.A. BRAILA
150. OREMIXT - S.A. LATINU
151. OREZUL GROPENI - S.A.
152. ORIZICOLA - S.A. BALDOVINESTI
153. PERLA BARAGANULUI GALBENU SATUC - S.A.
154. PRODAZUR URLEASCA - S.A.
155. SEMBRA - S.A. BRAILA
156. STANRIZ STANCUTA - S.A.
157. VERMATTA - S.A.
158. ZAGNA - S.A. VADENI

     Judetul Buzau

159. AGROINDUSTRIAL FRASINU - S.A.
160. AMBLAC - S.A. BUZAU
161. LEGUMPROD - S.A. BUZAU
162. ROMNUTRICOMB - S.A. RAMNICU SARAT
163. ROMAGRIBUZ CILIBIA - S.A.
164. ROMAGRIBUZ RAMNICU SARAT - S.A.
165. ROMAGRIBUZ STALPU - S.A.
166. ROMAGRIBUZ VALEA RAMNICULUI - S.A.
167. ROMAGRIBUZ VERGULEASA - S.A.
168. ROVINSAH - S.A. SAHATENI
169. SEMPAJ - S.A. BUZAU
170. SERE SCURTESTI - S.A.
171. SERE SOLARII - S.A. BUZAU
172. SUCORS - S.A. RAMNICU SARAT
173. SUINPROD BUZAU - S.A.
174. VERSEM - S.A. BUZAU

     Judetul Caras-Severin

175. AGROBER BERZOVIA - S.A.
176. AGROGRAD - S.A. GRADINARI
177. AGROPRODUCT - S.A. RESITA
178. AGRORACER RACASDIA - S.A.
179. COMBINATUL AGROINDUSTRIAL CARAS - S.A.

     Judetul Calarasi

180. AGRICOLA CIULNITA - S.A.
181. AGRICOM BORCEA - S.A.
182. AGRO CHIRNOGI - S.A.
183. AGROINDUSTRIALA FUNDENI - S.A.
184. AGROINDUSTRIALA IVANESTI - S.A.
185. AGROINDUSTRIALA LEHLIU - S.A.
186. AGROINDUSTRIALA - S.A. CALARASI
187. AGROINDUSTRIALA - S.A. SARULESTI
188. AGROIND TURISTICA DRAGALINA - S.A.
189. AGROINDUSTRIALA UNIREA MANASTIREA - S.A.
190. AGROMIXT BUCIUMENI - S.A.
191. AGROMIXT ROSETI - S.A.
192. AGROMIXT - S.A. CALARASI
193. AGROSERVCOM - S.A. CALARASI
194. AGROZOOTEHNICA DRUMUL SUBTIRE - S.A.
195. AGROZOOTEHNICA GRADISTEA - S.A.
196. AGROZOOTEHNICA MIRCEA VODA - S.A.
197. AGROZOOTEHNICA PIETROIU - S.A.
198. CERES CIOCANESTI - S.A.
199. DAPHNES - S.A. OLTENITA
200. HORTICOLA - S.A. CUZA VODA
201. HORTICOLA - S.A. LEHLIU-GARA
202. INTEGRATA COMSIUN - S.A. CALARASI
203. LEFRUCT - S.A. CALARASI
204. LEGOMSEM MANASTIREA - S.A.
205. LEGUMICOLA OLTENITA - S.A.
206. LEGUROM JEGALIA - S.A.
207. MINERVA - S.A. FUNDENI
208. OLRIZ OLTENITA - S.A.
209. PISCICOLA OLTENITA - S.A.
210. PISCICOLA - S.A. CALARASI
211. PRODASEM JEGALIA - S.A.

     Judetul Cluj

212. AGRAP - S.A. APAHIDA
213. AGRICOLA GHERLA - S.A.
214. AGROCOM CLUJ - S.A.
215. AGROINDUSTRIALA POIANA TURDA - S.A.
216. AGROINDUSTRIALA - S.A. CLUJ
217. CAMPIASER - S.A. CAMPIA TURZII
218. LEGUME-FRUCTE - S.A. CLUJ
219. NAPOSEM - S.A. CLUJ
220. PISCICOLA CLUJ - S.A.
221. ROMCON - S.A. DEJ
222. ZOOFRUCT BACIU - S.A.

     Judetul Constanta

223. ADCERVIL - S.A. ADAMCLISI
224. AGILOQ - S.A. AGIGEA
225. AGRIAS - S.A. CASTELU
226. AGRO HOLDING - S.A. OVIDIU
227. AGROIND TOUR - S.A. CONSTANTA
228. AGROPIT - S.A. PIETRENI
229. AGROVICERT - S.A. TARGUSOR
230. BALCAN - S.A. NICOLAE BALCESCU
231. BANCOT - S.A. BANEASA
232. CARSOR - S.A. HARSOVA
233. CELACOB - S.A. COBADIN
234. CELLAM - S.A. AMZACEA
235. CERES - S.A. MANGALIA
236. CERES - S.A. MIHAIL KOGALNICEANU
237. CERLIN - S.A. COGEALAC
238. CEZOTOR - S.A. TORTOMANU
239. CILACER CIOCARLIA - S.A.
240. COLINA - S.A. SARAIU
241. CRUCIDAVA - S.A. CRUCEA
242. DOCEFRAN - S.A. DOROBANTU
243. FRUVILEG - S.A. MANGALIA
244. FRUVIMED - S.A. MEDGIDIA
245. FRUVISAT - S.A. MEDGIDIA
246. HORTICOLA - S.A. MIHAIL KOGALNICEANU
247. HORTICOLA - S.A. POIANA OVIDIU
248. MUNCA - S.A. OVIDIU CONSTANTA
249. NAZARCEA - S.A. OVIDIU
250. NEVOVECA - S.A. NEGRU VODA
251. OLIMPUS - S.A. MANGALIA
252. OSTROVIT - S.A. OSTROV
253. OVIS PALAS - S.A. CONSTANTA
254. PESCO - S.A. PESTERA
255. PESTOM - S.A. CONSTANTA
256. POMICOLA - S.A. CRUCEA
257. PRODSEM - S.A. CONSTANTA
258. PROSPER - S.A. CONSTANTA
259. SEMLACT - S.A. SACELE
260. SOLIANA - S.A. INDEPENDENTA
261. STELACER - S.A. STEJARU
262. STUPINA - S.A.
263. TOPLACER - S.A. TOPRAISAR
264. VIE VIN - S.A. MURFATLAR
265. VIFRUCER - S.A. CERNAVODA
266. VULTAGRA - S.A. VULTURU

     Judetul Covasna

267. AGRO COMPLEX - S.A. ANGHELUS
268. AGROMIXT - S.A. CATALINA
269. GRADINARU - S.A. TARGU SECUIESC
270. HORTICOM - S.A. SFANTU GHEORGHE
271. PAJISTICOV - S.A. SFANTU GHEORGHE
272. SOL-LACT - S.A. OZUN
273. ZOOCOMP - S.A. SFANTU GHEORGHE

     Judetul Dambovita

274. AGRICOLA PRODAS RAZVAD - S.A. TARGOVISTE
275. AGRINCOR - S.A. CORNATELU
276. AGROINDUSTRIALA - S.A. TARGOVISTE
277. AGROINDUSTRIALA GAESTI - S.A.
278. CREIAS - S.A. CREVEDIA
279. LEGUME-FRUCTE - S.A. TARGOVISTE
280. OMNIA - S.A. PUCIOASA
281. PAJISTI - S.A. TARGOVISTE
282. PIFCO - S.A. PUCIOASA
283. PISCICULTORUL - S.A. NUCET
284. SAGRICOM - S.A. TARGOVISTE
285. SELECTNUTRICOMB - S.A. CREVEDIA
286. SERATOM - S.A. TARGOVISTE
287. SOLEX - S.A. BALENI
288. TERRA - S.A. TITU

     Judetul Dolj

289. AGRICOLA - S.A. BAILESTI
290. AGRICOLA - S.A. LEU
291. AGROCELACTIS - S.A. RAST
292. AGROFRUCT - S.A. MOTATEI
293. AGROINDUSTRIALA - S.A. DABULENI
294. AGROINDUSTRIALA - S.A. BRABOVA
295. AGROINDUSTRIALA - S.A. CRAIOVA
296. AGROINDUSTRIALA - S.A. DUNARENI
297. AGROINDUSTRIALA - S.A. GIUBEGA
298. AGROINDUSTRIALA - S.A. MACESU DE JOS
299. AGROINDUSTRIALA SAVINI - S.A. PISCUL SADOVEI
300. AGROINDUSTRIALA SERVICE - S.A. CRAIOVA
301. AGROPROD - S.A. GOESTI
302. AGROZOOTEHNICA - S.A. PLOPSOR
303. AGROZOOTEHNICA - S.A. ROBANESTI
304. AVICOLA - S.A. CRAIOVA
305. CERVINA - S.A. SEGARCEA
306. EXPOM - S.A. VARVOR
307. HORTICOLA - S.A. DABULENI
308. HORTICOLA - S.A. BOURENI
309. HORTICOLA - S.A. CRAIOVA
310. HORTIPROD - S.A. BREASTA
311. INDUSTRIAL CONSERV - S.A. CALAFAT
312. LEGFRUCT - S.A. BAILESTI
313. LEGUMICOLA URZICUTA - S.A.
314. HOLDING - S.A. CRAIOVA
315. SERICAROM - S.A. DOLJ
316. LOTUS - S.A. CRAIOVA
317. NAVODARUL - S.A. CALAFAT
318. VITAFRUCT - S.A. CRAIOVA

     Judetul Galati

319. AGRIMAT - S.A. MATCA
320. AGROGAL - S.A. GALATI
321. AGROINDUSTRIALA - S.A. DEALUL BUJORULUI
322. AGROTEC - S.A. TECUCI
323. AGROVIN - S.A. IVESTI
324. BRATES PRUT - S.A. FRUMUSITA
325. CONTEC - S.A. TECUCI
326. GALSEM - S.A. GALATI
327. HORINCEA - S.A. BERESTI
328. HORTIGAL - S.A. GALATI
329. MALINA SMARDAN - S.A. GALATI
330. NICORVIN - S.A. TECUCI
331. PESCOGAL - S.A. GALATI
332. PROLLCEF - S.A. SENDRENI
333. RARES - S.A. FOLTESTI
334. SEROMGAL - S.A. GALATI
335. ZATUN - S.A.

     Judetul Giurgiu

336. AGRICOLA - S.A. GIURGIU
337. AGRO - S.A. PRUNDU
338. AGROINDUSTRIALA MAHARU - S.A. SLOBOZIA
339. AGROINDUSTRIALA - S.A. CLEJANI
340. AGROINDUSTRIALA - S.A. GOGOSARI
341. AGROIS - S.A. GIURGIU
342. AGROLIMEX - S.A. BOLINTIN-VALE
343. AGROMIXT - S.A. TOPORU
344. AGROZOOTEHNICA - S.A. ADUNATII-COPACENI
345. AGROZOOTEHNICA - S.A. MIHAILESTI
346. AGROZOOTEHNICA - S.A. VEDEA
347. FRUCTONIL - S.A. GIURGIU
348. LEGUMICOLA - S.A. VEDEA
349. PAJISTI VLASIA - S.A. GIURGIU
350. PISCICOLA - S.A. GIURGIU
351. SERICAROM - S.A. GIURGIU

     Judetul Gorj

352. AGRO - S.A. TARGU JIU
353. AGROINDUSTRIALA - S.A. BALESTI
354. CERES - S.A. TARGU JIU
355. COMBIA - S.A. TARGU CARBUNESTI
356. PASTORALA - S.A. TARGU JIU
357. TURCENI - S.A.
358. ZOOPOMICOLA - S.A. BUMBESTI-PITIC

     Judetul Harghita

359. AGROCRIS - S.A. CRISTURU SECUIESC
360. AGROFRUCT - S.A COBATESTI
361. AGROINDUSTRIALA - S.A. HARGHITA
362. AGROPISC - S.A. SANPAUL
363. AGROPRODCOM - S.A. LAZAREA
364. AGROPRODCOM - S.A. MIERCUREA-CIUC
365. AGROPRODCOM - S.A. ODORHEIU SECUIESC

     Judetul Hunedoara

366. AGROCOM - S.A. HATEG
367. AGROMICIA VETEL - S.A.
368. AGROSERV 9 BRANISCA - S.A.
369. AGROSIM - S.A. SIMERIA
370. AVICOLA - S.A. MINTIA
371. CERESAGRA - S.A. DEVA
372. CLC AGRICOLA BRETEA - S.A.
373. SANSERE - S.A. SANTANDREI
374. SERVAGRA - S.A. DEVA
375. SOLARIS - S.A. SANTANDREI
376. SUINPROD - S.A. ORASTIE
377. VITICOLA - S.A. SOIMUS

     Judetul Ialomita

378. AGRO MIXTA ANDRIAS - S.A. ANDRASESTI
379. AGROINDUSTRIALA - S.A. BALACIU
380. AGROINDUSTRIALA - S.A. URZICENI
381. AGROINDUSTRIALA - S.A. BORDUSANI
382. AGROINDUSTRIALA - S.A. MOVILA
383. AGROMIXTA - S.A. OGRADA
384. AGROZOOTEHNICA - S.A. VLADENI
385. AGROZOOTEHNICA - S.A. FACAENI
386. AGROZOOTEHNICA - S.A. STELNICA
387. CERES - S.A. BORANESTI
388. CERES - S.A. SLOBOZIA
389. CONSULTING - S.A. SLOBOZIA
390. FRUMUSICA - S.A. AXINTELE
391. HORTICONS - S.A. FETESTI
392. IALPESCO - S.A. SLOBOZIA
393. LEGUROM - S.A. URZICENI
394. ORIZICOLA - S.A. GIURGENI
395. VITIPOMICOLA - S.A. FETESTI

     Judetul Iasi

396. ACVARES - S.A. IASI
397. AGRICOLA MIROSLAVA - S.A.
398. AGRICOLA TARGU FRUMOS - S.A.
399. AGROCOM STRUNGA - S.A.
400. AGROFRUCT - S.A. VLADENI
401. AGROINDUSTRIALA BUCIUM - S.A.
402. AGROINDUSTRIALA - S.A. HOLBOCA
403. AGROMIXT - S.A. REDIU
404. COTNARI - S.A.
405. IASI NORD - S.A.
406. PESCARIS - S.A. IASI
407. PODGORIA COPOU - S.A.
408. SELEFER IASI - S.A.
409. VINIFRUCT COPOU - S.A.
410. TEHNOSTAR - S.A.

     Judetul Ilfov si municipiul Bucuresti

411. AGRO GLINA - S.A.
412. AGROINDAF - S.A. AFUMATI
413. AGROINDUSTRIALA - S.A. PANTELIMON
414. AGROINDUSTRIALA - S.A. MOGOSOAIA
415. AGROPOL - S.A. POPESTI-LEORDENI
416. AVICOLA - S.A. VOLUNTARI
417. CILEZO - S.A. CIOROGARLA
418. CONSERV - S.A. BUFTEA
419. LEOSER - S.A. POPESTI
420. MILSER - S.A. BUCURESTI
421. PESCARUL - S.A. BUCURESTI
422. ROMSIUNTEST - S.A. PERIS
423. SAIC - S.A. BRAGADIRU
424. SERICAROM - S.A. BUCURESTI
425. UNISEM - S.A. BUCURESTI

     Judetul Maramures

426. AGROINDUSTRIALA - S.A. BAIA MARE
427. FRULEGMAR - S.A. BAIA MARE
428. SCIPOMAR - S.A. BAIA MARE

     Judetul Mehedinti

429. AGROFRUCT - S.A. PRUNISOR
430. AGROINDUSTRIALA CORCOVA - S.A.
431. AGROINDUSTRIALA DOBRA - S.A.
432. AGROINDUSTRIALA ROBACHUS - S.A. ROGOVA
433. AGROINDUSTRIALA STIRMINA BALOTESTI - S.A.
434. AGROMIXT - S.A. TAMNA
435. CEREROM - S.A. GARLA MARE
436. HORTICOLA - S.A. SIMIAN
437. HORTIMEX - S.A. DROBETA-TURNU SEVERIN
438. HORTINDUSTRIALA DEALUL VIILOR - S.A.
439. LUXIN - S.A.
440. PISCICOLA - S.A. DROBETA-TURNU SEVERIN
441. ZORILE BURILA MARE - S.A.

     Judetul Mures

442. AGROINDUSTRIALA - S.A. IERNUT
443. AGROCONS MURES - S.A.
444. AGROINDUSTRIALA ACATARI - S.A.
445. AGROINDUSTRIALA BATOS - S.A.
446. AGROINDUSTRIALA - S.A. ALBESTI
447. AGROINDUSTRIALA - S.A. CRISTESTI
448. AGROINDUSTRIALA - S.A. REGHIN
449. AGROINDUSTRIALA - S.A. SANCRAIU DE MURES
450. AGROINDUSTRIALA - S.A. SIGHISOARA
451. AGROMIXT ZAGAR - S.A.
452. AGROZOOVITICOLA SEUCA - S.A.
453. LEGUME-FRUCTE - S.A. TARGU MURES
454. PISCICOLA ZAU - S.A.
455. TESTSUIN - S.A. GORNESTI
456. ZAMUR ZAU - S.A.
457. ANIMALE BLANA MURES - S.A.

     Judetul Neamt

458. AGRIBAS - S.A.
459. AGROCOMPLEX - S.A.
460. AGROINDUSTRIALA SERE IZVOARE - S.A. PIATRA-NEAMT
461. AGROINDUSTRIALA - S.A. DUMBRAVA
462. AGROINDUSTRIALA - S.A. PIATRA-NEAMT
463. FASTROM - S.A. ROMAN
464. GIROSTAR - S.A. GIROV
465. PISCICOLA - S.A. PIATRA-NEAMT

     Judetul Olt

466. AGROINDUSTRIALA - S.A. PIATRA-OLT
467. AGROINDUSTRIALA - S.A. CURTISOARA
468. AGROINDUSTRIALA - S.A. SLATINA
469. AGROPROD - S.A. CORBU
470. AGROPROD - S.A. SLATINA
471. ALCOR - S.A. CORABIA
472. AVICOLA - S.A. IANCA
473. AVICOLA - S.A. SLATINA
474. BOIANU - S.A. DRAGANESTI-OLT
475. BRIAS BREBENI - S.A.
476. CORIAS - S.A. CORABIA
477. FRUCTUS ROMANATI - S.A.
478. HORTICOLA - S.A. STUDINA
479. HORTINDUSTRIALA - S.A. STOENESTI
480. LACOLTIAS - S.A. DEVESELU
481. LEGUME-FRUCTE - S.A. SLATINA
482. POIANA - S.A. RADOMIRESTI
483. POTAS - S.A. POTELU
484. REDIAS - S.A. REDEA
485. ROVIFRUCT IANCU JIANU - S.A.
486. STUDIAS - S.A. STUDINA
487. SUINPROD - S.A. CARACAL
488. VITI POMICOLA - S.A. SAMBURESTI

     Judetul Prahova

489. AGROINDUSTRIALA CERES - S.A. PLOIESTI
490. AGROS BOLDESTI-SCAENI - S.A.
491. AGROZOOTEHNICA - S.A. DRAGANESTI
492. AGROZOOTEHNICA - S.A. CIORANI
493. AGROZOOTEHNICA - S.A. PUCHENII MARI
494. AVICOLA - S.A. PLOIESTI
495. CONSERVE - S.A. VALENII DE MUNTE
496. DIONYSOS - S.A. CEPTURA
497. PISCICOLA - S.A. FULGA
498. POMICOLA MEHEDINTA - S.A.
499. POMICOLA - S.A. BAICOI
500. PREST PAJ SEM - S.A. PLOIESTI
501. PRODLEG - S.A. CIORANI
502. PRODPOM PRAHOVA - S.A. MAGURELE
503. ROVIT - S.A. VALEA CALUGAREASCA
504. SEMINA - S.A. ALBESTI
505. SEPRA - S.A. BARCANESTI
506. SERPLO - S.A. PLOIESTI
507. TOHANI - S.A. GURA VADULUI
508. VIDELMAR URLATI - S.A.

     Judetul Satu Mare

509. AGROZOOTEHNICA ARDUD - S.A.
510. AGROCOM - S.A. SATU MARE
511. AGROINDUSTRIALA - S.A. TASNAD
512. AGROOZOOCOM - S.A. DECEBAL
513. AGROZOOTEHNICA CAREI - S.A.
514. AGROZOOTEHNICA AUREL VLAICU - S.A.
515. AGROZOOTEHNICA - S.A. ODOREU
516. AGROINDZOOHORT - S.A. SATU MARE
517. HORTICOLA - S.A. CULCIU MARE
518. MERINOS DE TRANSILVANIA - S.A. CAREI
519. PISCICOLA - S.A. SATU MARE
520. SAMLEF - S.A. SATU MARE
521. SAMPAJISTI - S.A. SATU MARE
522. TERRA LEGUMICOLA - S.A. SATU MARE

     Judetul Salaj

523. AGROMIXT SALAJ - S.A.
524. MESES - S.A. ZALAU

     Judetul Sibiu

525. AGRICOLA - S.A. DUMBRAVENI
526. AGRIMEX - S.A. SURA MICA
527. AGROBAZN - S.A. BAZNA
528. AGROCOM - S.A. SIBIU
529. AGROINDUSTRIALA AURORA - S.A. AGNITA
530. AGROMIXTA DEALUL OCNEI - S.A.
531. AGROVIMED - S.A. MEDIAS
532. AGROZOO NOCRICH - S.A.
533. DACIA APOLD - S.A.
534. DUSER - S.A. DUMBRAVENI
535. HAPOMEX - S.A. SLIMNIC
536. HARTIBACIU RUJA - S.A. RUJA
537. HORTICOLA - S.A. SIBIU
538. HORTISEM - S.A. SIBIU
539. LEGUMICOLA - S.A. MEDIAS
540. PISCICOLA - S.A. SIBIU
541. VITICOLA - S.A. AXENTE SEVER

     Judetul Suceava

542. ARBUSTUM - S.A. TODIRESTI
543. BOGDANIA - S.A. RADAUTI
544. FIBRACIS - S.A. SUCEAVA
545. LEGUME-FRUCTE - S.A. SUCEAVA
546. PISCICOLA - S.A. FALTICENI
547. POMIFAL - S.A. FALTICENI
548. PRODINCOM - S.A. SUCEAVA
549. SUINCARN - S.A. SUCEAVA
550. ZOOAGROIND - S.A. FALTICENI

     Judetul Teleorman

551. AGROINDUSTRIALA ORIZONT - S.A. ALEXANDRIA
552. AGROINDUSTRIALA - S.A. TURNU MAGURELE
553. AGROMIXT - S.A. TRAIAN
554. AGROZOOTEHNICA AZAL - S.A. ALEXANDRIA
555. AGROZOOTEHNICA - S.A. BEUCA DRACSENEI
556. AGROZOOTEHNICA - S.A. BLEJESTI
557. AGROZOOTEHNICA - S.A. MAVRODIN
558. AGROZOOTEHNICA - S.A. PIATRA
559. AGROZOOTEHNICA - S.A. ROSIORI DE VEDE
560. AGROZOOTEHNICA - S.A. SCHELA
561. AGROZOOTEHNICA - S.A. ZIMNICELE
562. BUSCO - S.A. BRANCENI
563. CONSERVTURRIS - S.A. TURNU MAGURELE
564. DANUBIUS - S.A. ZIMNICEA
565. FICALEX - S.A. ALEXANDRIA
566. FRULEG - S.A. ALEXANDRIA
567. HORTICOLA - S.A. PIETROSANI
568. LEGUMICOLA - S.A. ZIMNICEA
569. ORIZICOLA - S.A. VANATORI LISA
570. PROVALEG - S.A. ZIMNICEA
571. VITICOLA - S.A. ZIMNICEA
572. SERICAROM - S.A. TELEORMAN

     Judetul Timis

573. AGRICOLA SAG - S.A. PADURENI
574. AGRICOLA - S.A. LOVRIN
575. AGROIND SERE - S.A. SANNICOLAU MARE
546. AGROINDUSTRIALA FRUCTIM - S.A. PERIAM
577. AGROINDUSTRIALA IONATIM - S.A. PERIAM
578. AGROINDUSTRIALA RECATIM - S.A. RECAS
579. AGROINDUSTRIALA - S.A. ORBAN BANLOC
580. AGROIMEX - S.A. CARPINIS
581. AGROIDUSTRIALA 1 DECEMBRIE - S.A. PERIAM
582. AGROINDUSTRIALA AGROGIARM - S.A. GIARMATA
583. AGROINDUSTRIALA AGROTIM - S.A. TIMISOARA
584. AGROIDUSTRIALA AGROVEST TIMISENI - S.A. SAG
585. AGROINDUSTRIALA BETIM - S.A. BECICHERECU MIC
586. AGROINDUSTRIALA CETIM - S.A. CENEI
587. AGROINDUSTRIALA DETIM - S.A. DETA
588. AGROINDUSTRIALA FOLEA - S.A. LIEBLING
589. AGROINDUSTRIALA GOLDTIM - S.A. PERIAM
590. AGROINDUSTRIALA IOHTIM - S.A. IONEL
591. AGROINDUSTRIALA IOSITIM - S.A. IOSIFALAU
592. AGROINDUSTRIALA JIMTIM - S.A. JIMBOLIA
593. AGROINDUSTRIALA Km 6 - S.A. TIMISOARA
594. AGROINDUSTRIALA LIVETIM - S.A. LIVEZILE
595. AGROINDUSTRIALA NIZOLIV - S.A. NICHISOARA
596. AGROINDUSTRIALA OVEG - S.A. FIBIS
597. AGROINDUSTRIALA OVITIM - S.A. SARAVALE
598. AGROINDUSTRIALA PERIATIM - S.A. PERIAM
599. AGROINDUSTRIALA PETIM - S.A. PECIU NOU
600. AGROINDUSTRIALA - S.A. BARA
601. AGROINDUSTRIALA - S.A. DUDESTII VECHI
602. AGROINDUSTRIALA - S.A. FADIMAC
603. AGROINDUSTRIALA FATIM - S.A. FAGET
604. AGROINDUSTRIALA - S.A. HONORICI
605. AGROINDUSTRIALA SANTIM - S.A. SANANDREI
606. AGROINDUSTRIALA SATIM - S.A. SAG
607. AGROINDUSTRIALA SELECT - S.A. LIEBLING
608. AGROINDUSTRIALA SERE - S.A. TIMISOARA
609. AGROINDUSTRIALA SIMM POLL - S.A. LIEBLING
610. AGROINDUSTRIALA SINAGRO - S.A. SANNICOLAU MARE
611. AGROINDUSTRIALA SOCGAT - S.A. GATAIA
612. AGROINDUSTRIALA SPICUL - S.A. CIACOVA
613. AGROINDUSTRIALA TIMAS - S.A. MASLOC
614. AGROINDUSTRIALA TIMBUSIL - S.A. BUZIAS
615. AGROINDUSTRIALA TIMCLO - S.A. CLOPODIA
616. AGROINDUSTRIALA TIMJAM - S.A. JAMU MARE
617. AGROINDUSTRIALA TOMTIM - S.A. TOMNATEC
618. AGROINDUSTRIALA TORMACTIM - S.A. TORMAC
619. AGROINDUSTRIALA TURISM AGRAR - S.A. LUGOJ
620. AGROINDUSTRIALA VARIATIM - S.A. VARIAS
621. AGROINDUSTRIALA VOITIM - S.A. VOITENI
622. BANATER CENTRUM - S.A. BALINT
623. CARTIM - S.A. CARANI
624. COMTIM - S.A. TIMISOARA
625. FRUCTUS - S.A. TIMISOARA
626. GRABTIM - S.A. GRABATI
627. PESCOTIM - S.A. TIMISOARA
628. POMITIM - S.A. PERIAM
629. SEMTIM - S.A. TIMISOARA
630. TEREVIN - S.A. TEREMIA MARE

     Judetul Tulcea

631. AGROINDUSTRIALA CONSUL - S.A. NALBANT
632. AGROINDUSTRIALA DEALU - S.A. TULCEA
633. AGROINDUSTRIALA - S.A. CORA NALBANT
634. AGROINDUSTRIALA - S.A. NUFARU
635. AGROINDUSTRIALA - S.A. PIATRA OSTROV
636. AGROZOOTEHNICA - S.A. DEALU BEIDAUD
637. AGROZOOTEHNICA - S.A. SPICUL RAHMANU
638. AGROZOOTEHNICA AVANTUL - S.A. BAIA
639. AGROZOOTEHNICA - S.A. CASIMCEA
640. AGROZOOTEHNICA - S.A. FAGARASU NOU
641. AGROZOOTEHNICA - S.A. MIHAIL KOGALNICEANU
642. AGROZOOTEHNICA - S.A. TRAIANU
643. AGROZOOTEHNICA - S.A. TULCEA
644. AGROZOOTEHNICA - S.A. ZORILE LUNCA
645. AGROZOOTEHNICA - S.A. MACIN
646. DALLCO DUNAREA - S.A. TULCEA
647. DINOGETIA - S.A. VACARENI
648. HORTICOLA - S.A. ZEBIL
649. LEGUME FRUCTE - S.A. TULCEA
650. OREZICOLA SMARDAN - S.A.
651. TRIUMPH - S.A. TULCEA
652. VITICOLA AEGYSSUS - S.A. TULCEA
653. VITICOLA - S.A. SARICA NICULITEL

     Judetul Vaslui

654. AGRISEM - S.A. FALCIU
655. AGRO OVINEX - S.A. VETRISOAIA
656. AGRO PROD VITIS - S.A. IVANESTI
657. AGROCOMPLEX - S.A. BARLAD
658. AGROINDUSTRIALA - S.A. LAZA
659. AGROMIXT - S.A. OLTENESTI
660. AGROZOOTEHNICA - S.A. TODIRESTI
661. CYPRINUS - S.A. VASLUI
662. HORTICOLA - S.A. VETRISOAIA
663. MIXT AGROZOOTEHNICA - S.A. VASLUI
664. PODGORIA - S.A. POGANESTI
665. POMICOLA - S.A. BARLAD
666. PRODAGRO - S.A. ZORLENI
667. PRODINCOM - S.A. VASLUI
668. SERE SOLARII - S.A. BARLAD
669. VIDISAMP - S.A. HUSI
670. VITA CONS - S.A. HUSI

     Judetul Valcea

671. AGROIND COM - S.A. RAMNICU VALCEA
672. AGROINDUSTRIALA - S.A. HOREZU
673. FRALVIL - S.A. RAMNICU VALCEA
674. HORTICOLA - S.A. BABENI
675. HORTICOLA - S.A. BALCESTI
676. VILSEM - S.A. RAMNICU VALCEA
677. VITICOLA - S.A. DRAGASANI
678. ZOOTEHNICA - S.A.

     Judetul Vrancea

679. AGROINDUSTRIALA - S.A. MARASESTI
680. AGROINDUSTRIALA - S.A. MAICANESTI
681. AGROMIXT - S.A. FOCSANI
682. LEGUME FRUCTE - S.A. ADJUD
683. LEGUME FRUCTE - S.A. PANCIU
684. PAJISTEA VRANCEA - S.A.
685. PISCICOLA MILCOVUL - S.A.
686. ROMVITIS - S.A. ODOBESTI
687. ROVINCO - S.A. COTESTI
688. SALF - S.A. FOCSANI
689. SUINTEST - S.A. FOCSANI
690. VERITAS - S.A. PANCIU
691. VINICOLA - S.A. FOCSANI
______________________________________________________

    ANEXA 2

    INSTITUTE SI STATIUNI DE CERCETARE SI PRODUCTIE AGRICOLA, UNITATI DE INVATAMANT AGRICOL SI SILVIC, CARE DETIN IN ADMINISTRARE TERENURI CU DESTINATIE AGRICOLA

________________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea institutului, statiunii de cercetare si productie agricola
crt.            si a unitatii de invatamant agricol si silvic
________________________________________________________________________________
  1. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE VITI-VINICOLA BLAJ - ALBA
  2. STATIUNEA PENTRU INDUSTRIA SFECLEI ARAD
  3. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD
  4. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE VITI-VINICOLA MINIS - ARAD
  5. STATIUNEA DE CERCETARE AGRICOLA CEREALE ALBOTA
  6. STATIUNEA PENTRU CULTURA PAJISTI ARGES
  7. INSTITUTUL DE CERCETARE SI PRODUCTIE POMICOLA MARACINENI - ARGES
  8. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE VITI-VINICOLA STEFANESTI
  9. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE PENTRU CRESTEREA OVINELOR BACAU
 10. STATIUNEA DE CERCETARE LEGUME BACAU
 11. STATIUNEA DE CERCETARE AGRO-ZOO ORADEA
 12. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE POMICOLA BIHOR - ORADEA
 13. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE POMICOLA BISTRITA
 14. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE PENTRU CRESTEREA OVINELOR POPAUTI -
     BOTOSANI
 15. INSTITUTUL DE CERCETARI SI PRODUCTIA CARTOFULUI BRASOV
 16. INSTITUTUL DE CERCETARI SI PRODUCTIE PENTRU CULTURA PAJISTILOR BRASOV
 17. STATIUNEA DE CERCETARE SFECLA BRASOV
 18. STATIUNEA DE CERCETARE BUBALINE SERCAIA - BRASOV
 19. STATIUNEA DE CERCETARI MONTANE HALCIU - BRASOV
 20. STATIUNEA DE AMELIORARE SARATURI BRAILA
 21. STATIUNEA DE CERCETARE POMICOLA CANDESTI - BUZAU
 22. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE VITI-VINICOLA PIETROASELE - BUZAU
 23. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE PENTRU CRESTEREA OVINELOR RUSETU -
     BUZAU
 24. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR DULBANU -
     BUZAU
 25. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE LEGUMICOLA BUZAU
 26. STATIUNEA DE CERCETARE POMICOLA CARANSEBES - TIMIS
 27. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE PENTRU CRESTEREA OVINELOR CARANSEBES -
     TIMIS
 28. INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU CULTURA CEREALELOR SI PLANTELOR TEHNICE
     FUNDULEA - CALARASI
 29. STATIUNEA DE CERCETARE PLANTE MEDICINALE FUNDULEA
 30. STATIUNEA DE CERCETARE PENTRU CULTURI IRIGATE MARCULESTI - CALARASI
 31. INSTITUTUL DE CERCETARE SI PRODUCTIE PENTRU CULTURA SI INDUSTRIALIZAREA
     SFECLEI DE ZAHAR SI SUBSTANTELOR DULCI FUNDULEA - CALARASI
 32. STATIUNEA DE CERCETARE POMICOLA CLUJ
 33. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE PENTRU CULTURA PAJISTILOR JUCU - CLUJ
 34. STATIUNEA DE CERCETARE AGRICOLA TURDA - CLUJ
 35. STATIUNEA DE CERCETARE CULTURI IRIGATE VALU LUI TRAIAN - CONSTANTA
 36. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE VITI-VINICOLA MURFATLAR - CONSTANTA
 37. STATIUNEA DE CERCETARE POMICOLA CONSTANTA
 38. INSTITUTUL PENTRU CRESTEREA OVINELOR CONSTANTA
 39. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE A CARTOFULUI TARGU SECUIESC - COVASNA
 40. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE POMICOLA VOINESTI - DAMBOVITA
 41. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE PENTRU CRESTEREA OVINELOR BILCIURESTI -
     DAMBOVITA
 42. STATIUNEA DE CERCETARE PISCICULTURA NUCET - DAMBOVITA
 43. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE POMICOLA CRAIOVA - DOLJ
 44. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE LEGUMICOLA ISALNITA - DOLJ
 45. STATIUNEA DE CERCETARI AGRICOLE SIMNICU - DOLJ
 46. STATIUNEA CENTRALA DE CERCETARI PENTRU CULTURA PLANTELOR PE NISIPURI
     DABULENI - DOLJ
 47. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE A CARTOFULUI MARSANI - DOLJ
 48. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE VITI-VINICOLA BUJORU - GALATI
 49. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE VITI-VINICOLA GREACA - GIURGIU
 50. INSTITUTUL DE CERCETARE SI INGINERIE TEHNOLOGICA PENTRU IRIGATII SI DRENAJE
     BANEASA - GIURGIU
 51. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE CULTURA SFECLA DE ZAHAR GIURGIU
 52. INSTITUTUL DE CERCETARE SI PRODUCTIE PENTRU APICULTURA BUCURESTI
 53. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE POMICOLA TARGU JIU - GORJ
 54. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE A CARTOFULUI TARGU JIU
 55. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE A CARTOFULUI MIERCUREA-CIUC - HARGHITA
 56. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE POMICOLA GEOAGIU - HUNEDOARA
 57. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE POMICOLA IASI
 58. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE VITI-VINICOLA IASI
 59. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR DANCU - IASI
 60. STATIUNEA DE CERCETARI AGRICOLE PODU ILOAIEI - IASI
 61. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR
     SIGHETU MARMATIEI - MARAMURES
 62. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE POMICOLA MEHEDINTI
 63. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR TARGU MURES
 64. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE PENTRU CRESTEREA OVINELOR REGHIN -
     MURES
 65. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE LEGUMICOLA IERNUT - MURES
 66. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE POMICOLA TARGU MURES
 67. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR MURES
 68. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR MARGINENI -
     NEAMT
 69. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE PENTRU CULTURA SI INDUSTRIALIZAREA
     SFECLEI DE ZAHAR SI SUBSTANTELOR DULCI ROMAN - NEAMT
 70. STATIUNEA DE CERCETARE AGRICOLA SECUIENI - NEAMT
 71. STATIUNEA DE CERCETARE AGRICOLA CARACAL - OLT
 72. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE POMICOLA STREJESTI - OLT
 73. INSTITUTUL DE CERCETARE VITI-VINICOLA VALEA CALUGAREASCA
 74. STATIUNEA DE CERCETARE AGRICOLA LIVADA - SATU MARE
 75. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE POMICOLA VIILE - SATU MARE
 76. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE POMICOLA ZALAU - SALAJ
 77. INSTITUTUL DE MONTANOLOGIE CRISTIAN - SIBIU
 78. BANCA DE RESURSE GENETICE SUCEAVA
 79. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE POMICOLA FALTICENI - SUCEAVA
 80. STATIUNEA DE CERCETARI AGRICOLE SUCEAVA
 81. STATIUNEA DE CERCETARI AGRICOLE DRAGANESTI-VLASCA - TELEORMAN
 82. STATIUNEA DE CERCETARE PAJISTI TIMISOARA
 83. STATIUNEA DE CERCETARE AGRICOLA LOVRIN - TIMIS
 84. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE A CARTOFULUI TULCEA
 85. INSTITUTUL DE CERCETARI SI PROIECTARI PISCICOLE DELTA DUNARII - TULCEA
 86. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE PENTRU CULTURA PAJISTILOR VASLUI
 87. STATIUNEA CENTRALA DE CERCETARI PENTRU COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI PERIENI
     - VASLUI
 88. STATIUNEA DE CERCETARI SI PRODUCTIE VITI-VINICOLA DRAGASANI - VALCEA
 89. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE POMICOLA VALCEA
 90. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE POMICOLA FOCSANI - VRANCEA
 91. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE VITI-VINICOLA ODOBESTI - VRANCEA
 92. STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE POMICOLA BANEASA - BUCURESTI
 93. INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU PEDOLOGIE SI AGROCHIMIE BUCURESTI
 94. INSTITUTUL DE CERCETARI PLANTE BUCURESTI
 95. INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU LEGUMICULTURA SI FLORICULTURA VIDRA - ILFOV
 96. INSTITUTUL DE BIOLOGIE SI NUTRITIE ANIMALA BALOTESTI - ILFOV
 97. INSTITUTUL DE CERCETARE SI PRODUCTIE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR BALOTESTI -
     ILFOV
 98. GRUPUL SCOLAR AGRICOL AIUD
 99. GRUPUL SCOLAR AGRICOL BLAJ
100. GRUPUL SCOLAR AGRICOL CIUMBRUD
101. GRUPUL SCOLAR AGRICOL ARAD
102. GRUPUL SCOLAR AGRICOL LIPOVA
103. GRUPUL SCOLAR AGRICOL SANTANA
104. GRUPUL SCOLAR AGRICOL MINIS
105. GRUPUL SCOLAR AGRICOL CHISINEU-CRIS
106. GRUPUL SCOLAR AGRICOL SICULA
107. GRUPUL SCOLAR AGRICOL CURTEA DE ARGES
108. GRUPUL SCOLAR AGRICOL MARACINENI
109. GRUPUL SCOLAR AGRICOL COSTESTI
110. GRUPUL SCOLAR AGRICOL HEMEIUSI
111. GRUPUL SCOLAR AGRICOL SASCUT
112. GRUPUL SCOLAR AGRICOL SALONTA
113. GRUPUL SCOLAR AGRICOL VALEA LUI MIHAI
114. GRUPUL SCOLAR AGRICOL MARGHITA
115. GRUPUL SCOLAR AGRICOL CADEA
116. GRUPUL SCOLAR AGRICOL BISTRITA
117. GRUPUL SCOLAR AGRICOL BECLEAN
118. GRUPUL SCOLAR AGRICOL BOTOSANI
119. GRUPUL SCOLAR AGRICOL SENDRICENI
120. GRUPUL SCOLAR AGRICOL FAGARAS
121. GRUPUL SCOLAR AGRICOL PREJMER
122. GRUPUL SCOLAR AGRICOL BRAILA
123. GRUPUL SCOLAR AGRICOL IANCA
124. GRUPUL SCOLAR AGRICOL BUZAU
125. GRUPUL SCOLAR AGRICOL BECENI
126. GRUPUL SCOLAR AGRICOL RAMNICU SARAT
127. GRUPUL SCOLAR AGRICOL SMEENI
128. GRUPUL SCOLAR AGRICOL ORAVITA
129. GRUPUL SCOLAR AGRICOL CALARASI
130. GRUPUL SCOLAR AGRICOL FUNDULEA
131. GRUPUL SCOLAR AGRICOL DRAGALINA
132. GRUPUL SCOLAR AGRICOL CLUJ-NAPOCA
133. GRUPUL SCOLAR AGRICOL CLUJ-NAPOCA
134. GRUPUL SCOLAR AGRICOL TURDA
135. UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINATA CLUJ-NAPOCA
136. GRUPUL SCOLAR AGRICOL CONSTANTA
137. GRUPUL SCOLAR AGRICOL PALAS
138. GRUPUL SCOLAR AGRICOL POARTA ALBA
139. GRUPUL SCOLAR AGRICOL CASTELU
140. GRUPUL SCOLAR AGRICOL HARSOVA
141. GRUPUL SCOLAR AGRICOL TARGU SECUIESC
142. GRUPUL SCOLAR AGRICOL SFANTU GHEORGHE
143. GRUPUL SCOLAR AGRICOL GAESTI
144. GRUPUL SCOLAR AGRICOL TITU
145. GRUPUL SCOLAR AGRICOL VOINESTI
146. GRUPUL SCOLAR AGRICOL NUCET
147. GRUPUL SCOLAR AGRICOL TARTASESTI
148. GRUPUL SCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARA CRAIOVA
149. GRUPUL SCOLAR AGRICOL CALAFAT
150. GRUPUL SCOLAR AGRICOL SEGARCEA
151. GRUPUL SCOLAR AGRICOL MALU MARE
152. GRUPUL SCOLAR AGRICOL CARCEA
153. GRUPUL SCOLAR AGRICOL DABULENI
154. GRUPUL SCOLAR AGRICOL BAILESTI
155. GRUPUL SCOLAR AGRICOL FILIASI
156. UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA CRAIOVA
157. GRUPUL SCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARA Nr. 1 GALATI
158. GRUPUL SCOLAR AGRICOL TECUCI
159. GRUPUL SCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARA Nr. 2 GALATI
160. GRUPUL SCOLAR AGRICOL CUDALBI
161. GRUPUL SCOLAR AGRICOL CALUGARENI
162. GRUPUL SCOLAR AGRICOL BARSESTI - TARGU JIU
163. GRUPUL SCOLAR AGRICOL ODORHEIU SECUIESC
164. GRUPUL SCOLAR AGRICOL GEOAGIU
165. GRUPUL SCOLAR AGRICOL TANDAREI
166. GRUPUL SCOLAR AGRICOL ARMASESTI
167. GRUPUL SCOLAR AGRICOL URZICENI
168. GRUPUL SCOLAR AGRICOL FETESTI
169. GRUPUL SCOLAR AGRICOL FIERBINTI
170. GRUPUL SCOLAR AGRICOL IASI
171. GRUPUL SCOLAR AGRICOL PODU ILOAIEI
172. GRUPUL SCOLAR AGRICOL HOLBOCA
173. GRUPUL SCOLAR AGRICOL MIROSLAVA
174. UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA IASI
175. GRUPUL SCOLAR AGRICOL SOMCUTA MARE
176. GRUPUL SCOLAR AGRICOL SEINI
177. GRUPUL SCOLAR AGRICOL HALANGA
178. GRUPUL SCOLAR AGRICOL SIMIAN
179. GRUPUL SCOLAR AGRICOL TARGU MURES
180. GRUPUL SCOLAR AGRICOL SIGHISOARA
181. GRUPUL SCOLAR AGRICOL IERNUT
182. GRUPUL SCOLAR AGRICOL REGHIN
183. GRUPUL SCOLAR AGRICOL DUMBRAVIOARA
184. GRUPUL SCOLAR AGRICOL ROMAN
185. GRUPUL SCOLAR AGRICOL TARGU NEAMT
186. GRUPUL SCOLAR AGRICOL HORIA ROMAN
187. GRUPUL SCOLAR AGRICOL SLATINA
188. GRUPUL SCOLAR AGRICOL CARACAL
189. GRUPUL SCOLAR AGRICOL BALS
190. GRUPUL SCOLAR AGRICOL SCORNICESTI
191. GRUPUL SCOLAR AGRICOL CORABIA
192. GRUPUL SCOLAR AGRICOL MIZIL
193. GRUPUL SCOLAR AGRICOL VALEA CALUGAREASCA
194. GRUPUL SCOLAR AGRICOL BARCANESTI
195. GRUPUL SCOLAR AGRICOL CAREI
196. GRUPUL SCOLAR AGRICOL NEGRESTI-OAS
197. GRUPUL SCOLAR AGRICOL LIVADA
198. GRUPUL SCOLAR AGRICOL SIMLEU SILVANIEI
199. GRUPUL SCOLAR AGRICOL ILEANDA
200. GRUPUL SCOLAR AGRICOL NUSFALAU
201. GRUPUL SCOLAR AGRICOL SIBIU
202. GRUPUL SCOLAR AGRICOL DUMBRAVENI
203. GRUPUL SCOLAR AGRICOL TARNAVA
204. GRUPUL SCOLAR AGRICOL FALTICENI
205. GRUPUL SCOLAR AGRICOL RADAUTI
206. GRUPUL SCOLAR AGRICOL DORNA CANDRENILOR
207. GRUPUL SCOLAR AGRICOL ALEXANDRIA
208. GRUPUL SCOLAR AGRICOL TURNU MAGURELE
209. GRUPUL SCOLAR AGRICOL ROSIORI DE VEDE
210. GRUPUL SCOLAR AGRICOL DRAGANESTI-VLASCA
211. GRUPUL SCOLAR AGRICOL Nr. 1 LUGOJ
212. GRUPUL SCOLAR AGRICOL CIACOVA
213. GRUPUL SCOLAR AGRICOL TIMISOARA
214. GRUPUL SCOLAR AGRICOL BILED
215. GRUPUL SCOLAR AGRICOL SANNICOLAU MARE
216. GRUPUL SCOLAR AGRICOL JIMBOLIA
217. GRUPUL SCOLAR AGRICOL Nr. 2 LUGOJ
218. UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA TIMISOARA
219. GRUPUL SCOLAR AGRICOL TULCEA
220. GRUPUL SCOLAR AGRICOL TOPOLOG
221. GRUPUL SCOLAR AGRICOL HUSI
222. GRUPUL SCOLAR AGRICOL PUIESTI
223. GRUPUL SCOLAR AGRICOL NEGRESTI
224. GRUPUL SCOLAR AGRICOL MURGENI
225. GRUPUL SCOLAR AGRICOL ZORLENI
226. GRUPUL SCOLAR AGRICOL DRAGANESTI
227. GRUPUL SCOLAR AGRICOL BALCESTI
228. GRUPUL SCOLAR AGRICOL FOCSANI
229. GRUPUL SCOLAR AGRICOL ODOBESTI
230. GRUPUL SCOLAR AGRICOL ADJUD
231. GRUPUL SCOLAR AGRICOL FLORESTI
232. GRUPUL SCOLAR AGRICOL BRANESTI
233. GRUPUL SCOLAR AGRICOL DRAGOMIRESTI-VALE
234. GRUPUL SCOLAR AGRICOL CIOROGARLA
235. GRUPUL SCOLAR AGRICOL BANEASA - BUCURESTI
236. UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI
________________________________________________________________________________

    ANEXA 3

    SOCIETATILE COMERCIALE PE ACTIUNI DETINATOARE DE TERENURI AGRICOLE CU DESTINATIE AGRICOLA CARE NU AU FOST INCLUSE IN ANEXA Nr. 1

______________________________________________
Nr.   Denumirea Societatii Comerciale
crt.
______________________________________________
     Judetul Arad

  1. AGRICOLA - S.A. CURTICI
  2. AGROZOOTEHNICA - S.A. CEALA
  3. ARLEFRUCT - S.A. ARAD
  4. CARNE - S.A. ARAD

     Judetul Arges

  5. AGROCOM - S.A. MERISANI
  6. TOPOLOG AGROPROD - S.A. TIGVENI

     Judetul Bacau

  7. AGRIBAC ITESTI - S.A. BERESTI
  8. AGRO ZOOTEHNICA - S.A. HORGESTI
  9. AGROFRUCT DOJA - S.A.
 10. AGROVEG - S.A. ARDEOANI
 11. ALIUM - S.A. HORGESTI
 12. BANESTI - S.A. STANISESTI
 13. FRUCTEX - S.A. BACAU
 14. MALUS - S.A. HORGESTI
 15. SERE COMANESTI - S.A.
 16. TRITICUM - S.A. RACACIUNI

     Judetul Bihor

 17. AGROINDUSTRIALA PATRU INAND - S.A.
 18. AGROINDUSTRIALA DOI LIVADA - S.A.
 19. AGROINDUSTRIALA SAPTE LES - S.A.
 20. AGROINDUSTRIALA SASE CEFA - S.A.
 21. AGROINDUSTRIALA TREI LES - S.A.
 22. AGROINDUSTRIALA UNU NOJORID - S.A.
 23. MERSAGRO PROD - S.A. MIERSIG

     Judetul Botosani

 24. AGRICOLA 2000 - S.A. SENDRICENI
 25. AGRICOLA - S.A. BOTOSANI
 26. AGRICOLA - S.A. HAVARNA
 27. AGROSEM - S.A. SOCRUJENI
 28. BRAIPOR - S.A. BRAIESTI
 29. STANCA STANCA - S.A.
 30. ZOO AGRICOLA - S.A. BUCECEA
 31. TICBO - S.A. BOTOSANI

     Judetul Buzau

 32. AGRICOLA - S.A. DULBANU
 33. AGROHORTI - S.A. RAMNICU SARAT
 34. AGROZOOTEHNICA - S.A. CIORANCA
 35. CARBUZ BUZAU - S.A.
 36. PISCICOLA AMARA - S.A.
 37. PISCICOLA BOLDU - S.A.
 38. PISCICOLA MIHAILESTI - S.A.
 39. PISCICOLA ROSETTI - S.A.
 40. SERIBUZ - S.A. BUZAU
 41. SUINPROD - S.A. VERGULEASA
 42. TOMAVIT - S.A. BUZAU

     Judetul Cluj

 43. NUTREX - S.A. CLUJ-NAPOCA
 44. SEMROM TRANSILVANIA - S.A.

     Judetul Constanta

 45. AGROZOOMED - S.A. MEDGIDIA
 46. MUNCA OVIDIU - S.A.
 47. POMICOLA - S.A. VALU LUI TRAIAN

     Judetul Dambovita

 48. AVICOLA - S.A. CREVEDIA
 49. BOMBYX COM - S.A. TARGOVISTE
 50. HORTEX - S.A. LUCIENI

     Judetul Dolj

 51. AVICOLA - S.A. CRAIOVA
 52. CRASER - S.A. CRAIOVA
 53. PISCICOLA - S.A. DUNARENI

     Judetul Galati

 54. ZATUN - S.A. GALATI

     Judetul Giurgiu

 55. AGRO HORTICOLA - S.A. UZUNU
 56. SUINPROD - S.A. OINACU

     Judetul Hunedoara

 57. AGROLACT HAMEI - S.A.
 58. AGROTEHNICA - S.A. ROMOS
 59. POMICOLA - S.A. AUREL VLAICU
 60. ZOOTEHNICA - S.A. BIRCEA MARE

     Judetul Ialomita

 61. AGRICOLA - S.A. SLOBOZIA

     Judetul Iasi

 62. AGROFRUCT - S.A. PLUGARI
 63. AGROMIXT - S.A. REDIU
 64. STATIUNEA DE CERCETARE PENTRU ACVACULTURA
     SI ECOLOGIE - S.A.

     Judetul Ilfov si municipiul Bucuresti

 65. AGROINDCOM CHITILA - S.A.
 66. BERSER - S.A. BUCURESTI
 67. COMAICO - S.A.
 68. GLINCARN - S.A. POPESTI-LEORDENI
 69. HORTICOLA - S.A. BUCURESTI
 70. PISCICOLA ILFOV - S.A.
 71. SEMTEST - S.A. BALOTESTI
 72. SUINPROD - S.A. POPESTI-LEORDENI

     Judetul Maramures

 73. AGRICOLA - S.A. SATU LUNG
 74. AGROINDUSTRIALA - S.A. TARGU LAPUS
 75. AGROZOOTEHNICA - S.A. SEINI
 76. POMFRUCT - S.A. BAIA MARE
 77. POMICOLA - S.A. SOMCUTA MARE
 78. SIGMALEF - S.A. SIGHETU MARMATIEI

     Judetul Mehedinti

 79. AVICOLA - S.A. SIMIAN
 80. SUINPROD - S.A. IZVORU BARZII

     Judetul Mures

 81. AVICOLA TARGU MURES - S.A.

     Judetul Neamt

 82. AGRACOM BALANESTI - S.A.
 83. AGROINDTEST - S.A. PIATRA-NEAMT
 84. AGROSTAR TRAIAN - S.A.
 85. AVICOLA - S.A. PIATRA-NEAMT
 86. ROMFLAX - S.A. GIROV

     Judetul Olt

 87. AGRODANEASA - S.A.
 88. OLTSEM - S.A. SLATINA

     Judetul Prahova

 89. COMPORSA - S.A. PLOIESTI
 90. PREST PAJ SAM - S.A.

     Judetul Satu Mare

 91. AGRICOLA - S.A. CIG
 92. AGRIPOM - S.A. SAI
 93. AGROLAZURI - S.A. LAZURI
 94. AGROSERV - S.A. SATU MARE
 95. AGROSERVICE - S.A. ODOREU
 96. AGROZOO - S.A. BOTIZ
 97. AGROZOOHORTICOLA - S.A. HALMEU
 98. CHEREUSA - S.A. CHEREUSA
 99. CORPARET - S.A. CAREI
100. CUCU - S.A. ODOREU
101. OVIS - S.A. MOFTIN
102. POMICOLA - S.A. CEHAL
103. POMICOLA - S.A. HOMOROD
104. POMICOLA - S.A. JOLTA
105. SATMAREANA - S.A. SATU MARE

     Judetul Suceava

106. AGROINDUSTRIALA - S.A. RADAUTI
107. SUINPROD - S.A. VERESTI

     Judetul Teleorman

108. AGROTURRIS - S.A. TURNU MAGURELE
109. AGROPROD - S.A. NASTURELU
110. AGROVITIS - S.A. TELEORMAN
111. CARLA PRODIMPEX - S.A.
112. VINCOM IMPEX TURIS - S.A. MAVRODIN

     Judetul Timis

113. COMAGRA BEREGSAU - S.A.
114. FLORATIM - S.A. TIMISOARA
115. ORTITIM - S.A. ORTISOARA
116. RECASEM - S.A. RECAS
117. BOMBIX MORI - S.A. LUGOJ
118. SEMTIM - S.A.
119. SERITIM - S.A.

     Judetul Tulcea

120. AGRODELTA - S.A. SARINASUF
121. ECODELTA - S.A. TULCEA
122. PISCICOLA - S.A. ISACCEA
123. PISCICOLA - S.A. MACIN
124. PISCICOLA - S.A. MILA 23
125. PISCICOLA - S.A. MURIGHIOL
126. PISCICOLA - S.A. SFANTU GHEORGHE
127. PISCICOLA - S.A. CHILIA VECHE
128. PISCICOLA - S.A. JURILOVCA
129. PISCICOLA - S.A. SULINA
130. PISCICOLA - S.A. TULCEA
131. VINIFICATIE SI BAUTURI - S.A. TULCEA

     Judetul Vaslui

132. AVICOLA - S.A. VASLUI
133. VINICOLA AVERESTI 2000 - S.A.

     Judetul Valcea

134. AGROZOOTEHNICA - S.A. DRAGASANI
135. SERE - S.A. RAMNICU VALCEA
______________________________________________

    ANEXA 4

                         SOCIETATILE NATIONALE
detinatoare de terenuri cu destinatie agricola, care functioneaza sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor
_________________________________________________________________
Nr.  Denumirea societatii nationale
crt.
_________________________________________________________________
  1. SOCIETATEA NATIONALA "IMBUNATATIRI FUNCIARE" - S.A.
  2. SOCIETATEA NATIONALA "TUTUNUL ROMANESC" - S.A.
  3. SOCIETATEA NATIONALA "CAI DE RASA" - S.A.
  4. SOCIETATEA NATIONALA "INSTITUTUL PASTEUR" - S.A.
  5. SOCIETATEA NATIONALA A PRODUSELOR AGRICOLE - S.A.
  6. SOCIETATEA COMERCIALA DE CERCETARE DEZVOLTARE "CEDER"   S.A.
_________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Legea 268/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 268 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 268/2001
Legea 129 2017
Legea 226 2016
Legea 17 2014
OUG 64 2012
Legea 118 2011
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
OUG 125 2010
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
Legea 295 2009
pentru modificarea si completarea art. 20 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului
Ordonanţa 39 2004
privind transferul pachetului de actiuni si al terenurilor detinute de stat la Societatea Comerciala "SERPLO" - S.A. in proprietatea privata a judetului Prahova si in administrarea Consiliului Judetean Prahova
Legea 331 2003
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 209/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 254/2002 privind unele masuri pentru cresterea atractivitatii la privatizare a societatilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin in administrare terenuri agricole proprietate publica sau privata a statului
Legea 249 2003
pentru completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului
Legea 32 2003
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 101/2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului
Ordin 553 2002
pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producatorilor agricoli din zonele de deal si de munte, precum si a pescarilor profesionisti din zona Deltei Dunarii pentru achizitionarea de dotari specifice noi din productia interna, finantat din fondul "Dezvoltarea agriculturii romanesti"
OUG 147 2002
pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative
OUG 139 2002
privind desfiintarea Societatii Nationale "Cai de Rasa" - S.A. si preluarea patrimoniului acesteia de catre Regia Nationala a Padurilor
Ordin 477 2002
pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producatorilor agricoli pentru achizitionarea de masini agricole noi din productia interna, finantat din fondul "Dezvoltarea agriculturii romanesti"
Legea 549 2002
pentru modificarea si completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului
OUG 134 2002
pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului
OUG 101 2002
pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului
Ordin 360 2002
pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producatorilor agricoli pentru achizitionarea de tractoare noi din productia Societatii Comerciale "Tractorul UTB" - S.A. Brasov, finantat din fondul "Dezvoltarea agriculturii romanesti"
Ordin 247 2002
privind aprobarea licitatiei publice cu strigare ca metoda de privatizare a societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola
Ordin 221 2002
pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producatorilor agricoli pentru achizitionarea de tractoare, combine de recoltat, masini si utilaje agricole noi din productia interna, finantat din fondul "Dezvoltarea agriculturii romanesti"
Legea 254 2002
privind unele masuri pentru cresterea atractivitatii la privatizare a societatilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin in administrare terenuri agricole proprietate publica sau privata a statului
Legea 215 2002
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului
Ordin 141 2002
privind aprobarea Programului pentru sprijinirea fermierilor privati in vederea achizitionarii de animale de reproductie, crestere si ingrasare, din speciile taurine si porcine, si procurarii de utilaje noi specifice activitatilor din zootehnie, cu acordarea de mijloace financiare din fondul "Dezvoltarea agriculturii romanesti"
Ordin 117 2002
pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producatorilor agricoli si asociatiilor utilizatorilor de apa pentru irigatii in vederea achizitionarii de instalatii de irigat noi din productia interna, finantat din fondul "Dezvoltarea agriculturii romanesti"
OUG 1 2002
pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului
Ordin 294 2001
privind preselectia pentru asociatiile salariatilor din societatilor care au datorii restante reprezentand redeventa pentru terenul agricol concesionat
Hotărârea 626 2001
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului
Decretul 358 2001
pentru promulgarea Legii privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu