Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.30 din 27.08.2012

pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a preţurilor şi tarifelor la consumatorii finali care nu uzează de dreptul de eligibilitate
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 626 din 31 august 2012SmartCity1


Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) şi alin. (2) lit. a), c), d) şi e) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 22 alin. (2) lit. b)-f) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Metodologia de stabilire a preţurilor şi tarifelor la consumatorii finali care nu uzează de dreptul de eligibilitate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Furnizorii consumatorilor de energie electrică care nu uzează de dreptul de eligibilitate şi operatorii de distribuţie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3Departamentul reglementare piaţă de energie electrică, preţuri şi tarife din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei va urmări aplicarea prezentului ordin. Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 133/2008 pentru aprobarea Metodologiei de calcul necesar stabilirii preţurilor şi tarifelor reglementate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 29 decembrie 2008. Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 septembrie 2012. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, Niculae Havrileţ
ANEXĂMETODOLOGIE de stabilire a preţurilor şi tarifelor la consumatorii finali care nu uzează de dreptul de eligibilitate I. Scop Articolul 1Prezenta metodologie stabileşte următoarele principii: a)de determinare a coşului de achiziţie a cantităţilor reglementate de energie electrică pentru furnizorii de ultimă instanţă; b)de determinare a grilelor tarifare reglementate de energie electrică pentru clienţii finali care nu au uzat de eligibilitate; c)de determinare a preţului mediu reglementat de achiziţie a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanţă, pentru clienţii finali care nu au uzat de eligibilitate; d)de determinare a tarifului de energie electrică, denumit „Componenta de piaţă concurenţială“, aplicat de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali care nu au uzat de eligibilitate.II. Domeniu de aplicare Articolul 2Metodologia este utilizată de: a)autoritatea competentă pentru stabilirea tarifelor de energie electrică pentru clienţii finali care nu au uzat de eligibilitate; b)furnizorii de ultimă instanţă, pentru fundamentarea şi aplicarea tarifelor de energie electrică pentru clienţii finali care nu au uzat de eligibilitate; c)operatorii de distribuţie, pentru transmiterea datelor conform prevederilor prezentei metodologii.III. Definiţii şi abrevieri Articolul 3În prezenta metodologie, termenii şi abrevierile au următoarele semnificaţii:

autoritate competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE;

calendar - document care face parte din Memorandumul aprobat de Guvernul României, transmis la ANRE cu Scrisoarea nr. 4.876 din 14 martie 2012, înregistrată la ANRE cu nr. 13.277 din 15 martie 2012, unde se specifică etapele de eliminare a tarifelor reglementate şi măsurile specifice care trebuie întreprinse;

client angro - persoana fizică sau juridică care cumpără energie electrică în vederea revânzării în interiorul sau în exteriorul sistemului în cadrul căruia este stabilită;

client casnic - clientul care cumpără energie electrică pentru propriul consum casnic, excluzând consumul pentru activităţi comerciale sau profesionale;

client eligibil - clientul care este liber să îşi aleagă furnizorul de energie electrică de la care cumpără energie electrică, în sensul art. 33 din Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice şi de abrogare a Directivei 2003/54/CE;

client final - orice persoană fizică sau juridică ce cumpără energie electrică pentru consum propriu; în cuprinsul metodologiei noţiunile de client final şi consumator sunt echivalente;

client noncasnic - orice persoană fizică sau juridică ce cumpără energie electrică ce nu este pentru propriul consum casnic; această categorie include şi producători de energie electrică, operatori de reţea şi clienţi angro;

coeficientul k1 - coeficient subunitar, a cărui valoare este corelată cu etapa de eliminare a tarifelor reglementate la consumatorii noncasnici, care se aplică cantităţilor de energie electrică prognozate, în vederea determinării cantităţilor de energie electrică facturate cu tariful componenta de piaţă concurenţială (CPC);

coeficientul k2 - coeficient subunitar, a cărui valoare este corelată cu etapa de eliminare a tarifelor reglementate la consumatorii casnici, care se aplică cantităţilor de energie electrică prognozate, în vederea determinării cantităţilor de energie electrica facturate cu tariful componenta de piaţă concurenţială (CPC);

componenta de piaţă concurenţială (CPC) - tarif nou de energie electrică activă, aplicat de furnizorii de ultimă instanţă în factura clienţilor finali care nu au uzat de eligibilitate, corelat cu calendarul de eliminare a tarifelor reglementate. CPC este calculat de furnizor pe baza achiziţiei energiei electrice exclusiv din piaţa concurenţială, cuprinde costurile cu achiziţia energiei electrice din pieţele competitive centralizate, precum şi costurile serviciilor asociate ale acestei energii furnizate la consumator şi este avizat de autoritatea competentă;

contract de procesare - contract prin care o cantitate de combustibil aparţinând unui operator economic este procesată într-o capacitate energetică de producere aparţinând unui producător, în schimbul unei cantităţi de energie electrică şi cu plata unui tarif de procesare către producător; încheierea unui contract de procesare reprezintă o situaţie de excepţie de la celelalte tipuri de contracte şi se realizează în condiţii de transparenţă şi nediscriminatorii, în baza reglementărilor ANRE;

contur comercial reglementat al furnizorului de ultimă instanţă - consumul orar agregat al tuturor clienţilor finali ai FUI care nu au uzat de eligibilitate, determinat ca diferenţa dintre conturul orar măsurat al OD din care se deduce consumul orar al consumatorilor eligibili, înregistrat în conturul OD, şi consumul propriu tehnologic al OD determinat conform procedurii specifice aprobate de ANRE;

cost minim garantat - costul unitar propriu de furnizare justificat, aprobat de ANRE pe baza costurilor transmise de FUI, determinat prin divizarea costurilor justificate de furnizare la numărul de clienţi deserviţi în regim reglementat;

coş de achiziţie a cantităţilor reglementate de energie electrică - structura de achiziţie alocată furnizorilor de ultimă instanţă prin intermediul contractelor reglementate de vânzare/cumpărare de energie electrică ale acestora;

distribuţie de energie electrică - transportul energiei electrice prin reţele de distribuţie de înaltă tensiune, medie tensiune şi joasă tensiune, cu tensiune de linie nominală până la 110 kV inclusiv, în vederea livrării acesteia către clienţi, fără a include furnizarea;

energie electrică destinată consumatorilor - energia electrică achiziţionată exclusiv în scopul revânzării către consumatori (energia electrică corespunzătoare consumului propriu tehnologic nu este cuprinsă în aceste cantităţi);

furnizare de energie electrică - activitatea de vânzare, inclusiv revânzare de energie electrică către clienţi, precum şi alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aflate în proprietatea furnizorului;

furnizor - persoană fizică şi/sau juridică ce desfăşoară activitatea de furnizare de energie;

furnizor de ultimă instanţă (FUI) - furnizorul desemnat de autoritatea competentă pentru a presta serviciul universal de furnizare în condiţii specifice reglementate;

grile tarifare reglementate de energie electrică - tabele cu tarife reglementate de energie electrică care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Se consideră ca grile tarifare de referinţă grilele din ordinele preşedintelui ANRE nr. 25/2012 pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii impliciţi şi furnizorii de ultimă opţiune consumatorilor casnici şi asimilaţi consumatorilor casnici şi, respectiv, nr. 26/2012 pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii impliciţi şi furnizorii de ultimă opţiune consumatorilor captivi, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi consumatorilor casnici, precum şi a preţurilor pentru energia reactivă, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 28 iunie 2012. La aceste grile se aplică indicii calculaţi conform prezentei metodologii;

operator de distribuţie (OD) - orice persoană fizică sau juridică ce deţine, sub orice titlu, o reţea electrică de distribuţie şi care răspunde de exploatarea, de întreţinerea şi, dacă este necesar, de dezvoltarea reţelei de distribuţie într-o anumită zonă şi, după caz, a interconexiunilor acesteia cu alte sisteme, precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a reţelei de a satisface un nivel rezonabil al cererii de distribuţie de energie electrică;

piaţa de energie electrică - cadrul de organizare în care se tranzacţionează energia electrică şi serviciile asociate;

piaţa centralizată a contractelor bilaterale (PCCB), inclusiv cele cu negociere continuă + alte forme de pieţe centralizate organizate de OPCOM - cadrul organizat de desfăşurare, în mod transparent, prin licitaţie publică, a tranzacţiilor cu contracte cu livrare fizică de energie electrică, pe baza unor reguli specifice aprobate de autoritatea competentă;

piaţa de echilibrare (PE) - piaţă centralizată de energie electrică, organizată şi administrată de operatorul de transport şi de sistem de desfăşurare a tranzacţiilor cu energie electrică între acesta, pe de o parte, şi producătorii de energie electrică ce exploatează unităţi de producţie dispecerizabile, respectiv clienţi finali dispecerizabili, pe de altă parte, în vederea asigurării echilibrului în timp real între producţie şi consum;

piaţa intrazilnică de energie electrică - piaţa centralizată de energie electrică, organizată şi administrată de operatorul pieţei de energie electrică, care oferă participanţilor la piaţă posibilitatea de a-şi îmbunătăţi echilibrarea portofoliului pentru o zi de livrare prin tranzacţii efectuate în sesiuni desfăşurate după încheierea tranzacţiilor pe piaţă pentru ziua următoare şi înainte cu un anumit interval de timp de începere a livrării;

piaţa pentru ziua următoare (PZU) - piaţă centralizată de energie electrică, organizată şi administrată de operatorul pieţei de energie electrică, pentru vânzarea şi cumpărarea energiei electrice în ziua de livrare care urmează imediat după ziua de tranzacţionare;

preţ mediu de revenire - raportul dintre venitul obţinut din vânzarea unei cantităţi de energie electrică activă prin aplicarea unui tarif sau pachet de tarife şi cantitatea respectivă de energie electrică activă;

producător de energie electrică - persoana fizică sau juridică având ca specific activitatea de producere a energiei electrice, inclusiv în cogenerare;

tarif reglementat pentru energie electrică - ansamblu de preţuri (denumite componente ale tarifului) pentru energia electrică rezultate dintr-un proces complex de alocare a costurilor anuale cauzate de prestarea unei sau a mai multor activităţi/servicii reglementate;

înaltă tensiune (IT) - tensiune mai mare sau egală cu 110 kV. Tarifele se calculează distinct pentru tensiuni de 110 kV şi tensiuni mai mari de 110 kV;

medie tensiune (MT) - tensiune cuprinsă în intervalul 1-110 kV exclusiv, respectiv 6 kV, 10 kV, 20 kV, 30 kV, 35 kV;

joasă tensiune (JT) - tensiune mai mică sau egală cu 1 kV; valoarea standardizată pentru reţelele trifazate este de 0,4 kV ( inclusiv instalaţiile din punctele de conexiune cu reţeaua de iluminat public).IV. Documente de referinţă Articolul 4Prezenta metodologie are la bază următoarele documente de referinţă: a)Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012; b)Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c)Ordinul preşedintelui ANRE nr. 14/2011 pentru modificarea şi completarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 88/2009 pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică, cu modificările şi completările ulterioare; d)Ordinul preşedintelui ANRE nr. 43/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiat între [producător de energie electrică] şi [furnizor implicit] şi a Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic al reţelelor electrice de distribuţie încheiat între [producător de energie] şi [operator de distribuţie].V. Prevederi generale Articolul 5
(1) Energia electrică pentru clienţii finali care nu au uzat de eligibilitate se poate achiziţiona astfel:a)prin contracte reglementate; b)prin tranzacţii pe pieţele centralizate de tip PCCB, PCCB-NC sau alte forme de pieţe centralizate organizate de OPCOM; c)prin tranzacţii pe PZU; d)prin tranzacţii pe PE; e)prin tranzacţii pe piaţa intrazilnică de energie electrică; f)pe bază de contracte de procesare; g)prin contracte bilateral negociate în derulare la data intrării în vigoare a Legii nr. 123/2012; h)prin alte contracte prevăzute de legislaţia în vigoare.
(2) Furnizorii de ultimă instanţă transmit lunar autorităţii competente cantităţile de energie electrică achiziţionate potrivit alin. (1), conform anexei nr. 4.
(3) Până la data de 15 a fiecărei luni premergătoare începerii unei noi etape de eliminare a tarifelor reglementate, furnizorii de ultimă instanţă transmit autorităţii competente prognoza orară aferentă consumului destinat consumatorilor care nu au uzat de dreptul de eligibilitate şi cantităţile prognozate lunare defalcate pe categorii de consum aferent consumatorilor casnici şi noncasnici.
(4) Până la data de 1 aprilie 2013, operatorii de distribuţie au obligaţia să transmită furnizorilor de ultimă instanţă din zona de licenţă, de două ori pe lună, pe 10 şi 20 ale lunii, cantităţile orare estimate aferente conturului comercial reglementat al acestui furnizor, astfel:

la data de 10 a lunii curente, consumul aferent perioadei 1-9 a lunii;

la data de 20 a lunii curente, consumul aferent perioadei 10-19 a lunii.Cantităţile orare nu trebuie să fie diferite cu mai mult de 10% de cele pe care operatorii de distribuţie le vor comunica pentru decontarea finală a lunii. După data de 1 aprilie 2013, transmiterea datelor sub formă estimată care conduce la erori mai mari de 2,5% implică suportarea costurilor (în proporţie de 80%) cu achiziţia/vânzarea energiei din pieţele centralizate de către OD.
(5) ANRE aplică coeficientul (1 – k1) şi/sau (1 – k2) corespunzător fiecărei categorii de consum de la alin. (3), în vederea stabilirii cantităţilor reglementate de energie electrică pentru consumatorii care nu au uzat de eligibilitate.
(6) Autoritatea competentă poate introduce un grad de subcontractare suplimentar faţă de prevederile calendarului propus de eliminare a tarifelor reglementate (prevăzut în anexa nr. 1), prin stabilirea unor cantităţi de energie electrică în contractele reglementate mai mici decât prognoza de consum aferentă consumurilor rezultate după aplicarea prevederilor alin. (5).
Articolul 6Autoritatea competentă stabileşte un cost minim garantat pe client şi lună aferent activităţii de furnizare a energiei electrice la clienţii finali care nu au uzat de eligibilitate. Acest cost se fundamentează pe baza datelor transmise de către furnizorii de ultimă instanţă. Articolul 7Stabilirea tarifelor reglementate pentru clienţii finali care nu au uzat de eligibilitate se realizează de către autoritatea competentă prin alocarea unor structuri de achiziţie pentru furnizorii de ultimă instanţă, prin intermediul contractelor reglementate de vânzare/cumpărare de energie electrică ale acestora. Articolul 8Pentru fiecare furnizor de ultimă instanţă, autoritatea competentă poate aproba tarife şi preţuri reglementate distincte pentru energia electrică furnizată clienţilor finali care nu au uzat de eligibilitate, atât pentru clienţii noncasnici, cât şi pentru cei casnici, în oricare dintre etapele de eliminare a tarifelor reglementate prevăzute în calendar, până la eliminarea completă a tarifelor reglementate la clienţii finali. Articolul 9
(1) Autoritatea competentă avizează tariful CPC propus de fiecare dintre furnizorii de ultimă instanţă, pentru fiecare dintre etapele prevăzute în calendar.
(2) Furnizorii propun valori ale CPC conform anexei nr. 2, pe fiecare nivel de tensiune, pe baza datelor estimate privind:a)costurile de achiziţie cu energia electrică defalcate pe:

(i) tipuri de contracte bilaterale (cantităţi şi preţuri);
(ii) cantităţi şi preţuri medii de achiziţie pentru fiecare dintre pieţele centralizate;

b)costurile estimate cu serviciile de transport, sistem, administrare piaţă, distribuţie, furnizare; c)un profit reglementat de 2,5% din costurile prevăzute la lit. a), exprimat în lei/MWh, determinat prin împărţirea costurilor de achiziţie rezultate la energia electrică la care se aplică tariful CPC, prognozată a fi livrată în etapa respectivă de eliminare a tarifelor reglementate.VI. Stabilirea costurilor aferente serviciului de furnizare Articolul 10Serviciul de furnizare generează costuri ce rezultă din următoarele activităţi specifice acestuia: a)facturarea consumului de energie electrică, împlicuire, distribuire; b)contractarea/recontractarea; c)informarea clienţilor (call center, mass-media); d)dezvoltarea, adaptarea şi întreţinerea sistemelor informatice de gestiune a clienţilor; e)salarii şi alte cheltuieli cu personalul, chirii, impozite, credite, dobânzi; f)pierderi din creanţe şi debitori diverşi; g)recuperarea creanţelor; h)finanţarea deficitelor de flux de numerar şi a investiţiilor; i)costuri cu cheltuieli de judecată; j)implementarea modificărilor legislative. Articolul 11Categoriile de costuri justificate ale furnizorului de ultimă instanţă, recunoscute în tarifele aplicate consumatorilor finali care nu au uzat de eligibilitate, sunt: a)costuri cu achiziţia energiei electrice conform art. 5 alin. (1); b)costuri pentru serviciul de transport; c)costuri pentru serviciile de sistem tehnologice şi funcţionale; d)costuri aferente serviciului prestat de operatorul pieţei centralizate participanţilor la pieţele administrate de acesta; e)costuri aferente serviciului de distribuţie de energie electrică; f)costuri justificate aferente activităţii de furnizare a energiei electrice pentru clienţii finali care nu au uzat de eligibilitate, conform art. 10; g)costuri ocazionate de forţa majoră (dacă este cazul).VII. Tarife reglementate 7.1. Stabilirea costurilor şi a veniturilor previzionate Articolul 12Pe baza datelor prognozate, transmise de furnizorii de ultimă instanţă până la data de 15 a fiecărei luni premergătoare începerii unei noi etape de eliminare a tarifelor reglementate, autoritatea competentă poate stabili costurile şi veniturile previzionate ce stau la baza emiterii tarifelor reglementate la clienţii finali care nu au uzat de eligibilitate. Articolul 13
(1) Pentru stabilirea tarifelor reglementate la clienţii finali care nu au uzat de eligibilitate, autoritatea competentă stabileşte costul de achiziţie previzionat al energiei electrice (CAP), pe baza cantităţilor de energie electrică transmise de furnizori conform prevederilor art. 5 alin. (3), înmulţite cu coeficientul (1 – k1), respectiv (1 – k2), corelat cu etapa de eliminare a tarifelor reglementate;CAP - costul de achiziţie previzionat al energiei electrice unde: p - preţul de achiziţie al furnizorului de ultimă instanţă pentru fiecare dintre componentele prevăzute la art. 5 alin. (1) (lei/MWh); Ei - energia electrică previzionată a fi achiziţionată de către furnizorii de ultimă instanţă, stabilită conform art. 5 alin. (1) şi cu aplicarea prevederilor art. 24 (MWh).
(2) Se defineşte suma cantităţilor de energie electrică previzionată a fi achiziţionată (ECP) de către furnizorii de ultimă instanţă, stabilită conform art. 5 alin. (1), astfel:
Articolul 14Costul previzionat (CP) al energiei electrice livrate clienţilor finali care nu au uzat de eligibilitate se compune din: Cp = Cap + Ctp + CSSP + Copp + CDP + CFP (lei) CAP - costul de achiziţie previzionat al energiei electrice; CTP - costul previzionat aferent serviciului de transport al energiei electrice; CSSP - costul previzionat aferent serviciilor de sistem al energiei electrice; COPP - costul previzionat al serviciului prestat de operatorul pieţei centralizate participanţilor la pieţele administrate de acesta; CDP - costul previzionat aferent serviciului de distribuţie a energiei electrice; CFP - costul previzionat, aferent serviciului de furnizare a energiei electrice. Articolul 15Venitul previzionat (VP) trebuie să acopere: a)costurile previzionate (CP); b)profitul reglementat al activităţii de furnizare a energiei electrice (PRP), care este de 2,5% din costul de achiziţie previzionat al energiei electrice CAP, prevăzute la art. 14, calculate prin înmulţirea preţului mediu de achiziţie din contracte reglementate cu cantitatea estimată a se livra la consumatorii casnici şi noncasnici, exclusiv cantităţile estimate la care se va aplica tariful CPC; c)ΔBp - diferenţa de venit (corecţia) care trebuie recuperată sau scăzută faţă de etapa anterioară. Are semn negativ dacă în etapa anterioară s-a înregistrat un profit mai mare decât cel reglementat şi pozitiv în caz contrar.VP = CP + PRP ± ΔBp Articolul 16Preţul mediu de revenire previzionat (pMP) pentru energia electrică, determinat ca necesar pentru următoarea etapă de eliminare a tarifelor reglementate, se calculează cu formula generală: 7.2. Stabilirea costurilor şi a veniturilor realizate, recunoscute în tarifele reglementate ale clienţilor finali care nu au uzat de eligibilitate Articolul 17
(1) Energia electrică vândută clienţilor finali care nu au uzat de eligibilitate (ECR) are următoarea componenţă: unde: EC,IT - energia electrică furnizată clienţilor finali care nu au uzat de eligibilitate racordaţi la reţelele de înaltă tensiune - (calculată distinct pentru tensiuni de 110 kV şi pentru tensiuni mai mari de 110 kV) - conform raportărilor de monitorizare lunare din anexa nr. 3; EC,MT - energia electrică furnizată clienţilor finali care nu au uzat de eligibilitate racordaţi la reţelele de medie tensiune, conform raportărilor de monitorizare lunare din anexa nr. 3; EC,JT - energia electrică furnizată clienţilor finali care nu au uzat de eligibilitate racordaţi la reţelele de joasă tensiune, conform raportărilor de monitorizare lunare din anexa nr. 3.
(2) Pentru ultima lună aferentă etapei anterioare din calendar se consideră cantităţi vândute realizate cele estimate anterior de furnizori.
Articolul 18Costul recunoscut (CR) realizat al energiei electrice vândute în etapa aferentă calendarului de eliminare a tarifelor reglementate clienţilor finali care nu au uzat de eligibilitate este: CR = CAR + CTR + CSSR + COPR + CDR + CFR (lei), unde: CAR - costul de achiziţie realizat recunoscut al energiei electrice pentru clienţii finali care nu au uzat de eligibilitate; în cazul ultimei luni se consideră cost realizat costul rezultat din înmulţirea costului mediu de achiziţie realizat în lunile anterioare cu cantităţile estimate anterior a se furniza clienţilor finali care nu au uzat de eligibilitate; CTR - costul realizat aferent serviciului de transport al energiei electrice vândute clienţilor finali care nu au uzat de eligibilitate; CSSR - costul realizat aferent serviciilor de sistem al energiei electrice vândute clienţilor finali care nu au uzat de eligibilitate; COPR - costul realizat în urma serviciului prestat de operatorul pieţei centralizate participanţilor la pieţele administrate de acesta; CDR - costul realizat aferent serviciului de distribuţie a energiei electrice vândute clienţilor finali care nu au uzat de eligibilitate; CFR - costul realizat aferent serviciului de furnizare a energiei electrice clienţilor finali care nu au uzat de eligibilitate. Articolul 19Venitul recunoscut realizat (VCR) este realizat de furnizorul de ultimă instanţă din: a)veniturile provenite din vânzarea energiei electrice la clienţii finali care nu au uzat de eligibilitate.Aceste venituri se determină ca sumă a veniturilor realizate aferente vânzării de energie electrică pe fiecare nivel de tensiune. unde: VC,IT - venitul realizat din vânzarea energiei electrice la clienţii finali care nu au uzat de eligibilitate racordaţi la reţelele de înaltă tensiune, conform raportărilor de monitorizare lunare din anexa nr. 3; VC,MT - venitul realizat din vânzarea energiei electrice la clienţii finali care nu au uzat de eligibilitate racordaţi la reţelele de medie tensiune, conform raportărilor de monitorizare lunare din anexa nr. 3; VC,JT - venitul realizat din vânzarea energiei electrice la clienţii finali care nu au uzat de eligibilitate racordaţi la reţelele de joasă tensiune, conform raportărilor de monitorizare lunare din anexa nr. 3; b)veniturile obţinute din tranzacţionarea energiei electrice pe pieţele centralizate; c)veniturile obţinute din penalităţi pentru depăşirea puterii contractate, precum şi veniturile obţinute din calculul dezechilibrelor conform Ordinului preşedintelui ANRE nr. 73/2009 pentru aprobarea Procedurii privind prognoza consumului de energie electrică a consumatorilor cu putere aprobată mai mare sau egală cu 1MVA. Articolul 20
(1) Se compară venitul recunoscut realizat (VCR) cu suma dintre costul realizat (CR), profitul reglementat realizat (PRR) şi diferenţa de venit care trebuie recuperată sau scăzută faţă de etapa anterioară (ΔBP), calculată conform prevederilor art. 15 lit. c).VCR = CR + PRR ± ΔBP (lei)
(2) Dacă venitul recunoscut realizat (VCR) este mai mare decât suma dintre costul realizat (CR), profitul reglementat realizat (PRR) şi ± ΔBP, ΔBR se va scădea din venitul previzionat pentru etapa următoare.
(3) Dacă venitul recunoscut realizat (VCR) este mai mic decât suma dintre costul realizat (CR), profitul reglementat realizat (PRR) şi ± ΔBP, ΔBR se va adăuga la venitul previzionat pentru etapa următoare.
Articolul 21Preţul mediu de revenire realizat (pMR) pentru energia electrică furnizată se calculează cu formula generală: 7.3. Determinarea indicelui de indexare a tarifelor reglementate Articolul 22
(1) Indicele de indexare (i) a grilelor tarifare reglementate se calculează ca raportul dintre preţul mediu de revenire determinat ca necesar pentru următoarea etapă de eliminare a tarifelor reglementate şi preţul mediu de revenire realizat în etapa precedentă.
(2) Indicele de indexare pentru grilele tarifare reglementate poate fi diferit pentru consumatorii casnici şi noncasnici.
Articolul 23Costurile determinate de serviciul de transport, serviciile de sistem, serviciul prestat de operatorul pieţei centralizate participanţilor la pieţele administrate de acesta, serviciul de distribuţie se recunosc în calculul tarifelor reglementate, doar pentru cantitatea de energie electrică vândută consumatorilor finali din piaţa reglementată. Articolul 24Costurile suplimentare generate furnizorului de ultimă instanţă datorate gradului de subcontractare existent în contractele de achiziţie reglementate vor fi recunoscute, conform regulilor stabilite în cadrul unei proceduri separate, aprobate prin decizie a preşedintelui ANRE. Furnizorii de ultimă instanţă vor transmite propuneri privind procedura menţionată mai sus în termen de 45 de zile de la data aprobării prezentei metodologii. Articolul 25
(1) Dacă la calculul tarifelor reglementate se constată că în venitul recunoscut realizat a fost luat în calcul un cost nejustificat, acesta va fi scăzut sau dacă un cost a fost considerat de mai multe ori va fi scăzut astfel încât acesta să fie considerat o singură dată.
(2) În cazul în care se constată că un cost justificat nu a fost luat în calcul, acesta va fi recuperat prin adăugare la venitul recunoscut realizat.VIII. Componenta de piaţă concurenţială
Articolul 26Începând cu data de 1 septembrie 2012, corelat cu calendarul de eliminare a tarifelor reglementate, furnizorii de ultimă instanţă aplică în factura clienţilor finali care nu au uzat de eligibilitate câte un nou tarif de energie electrică activă denumit „Componenta de piaţă concurenţială“ - (CPC). Articolul 27
(1) În factura clienţilor finali, tariful CPC se înmulţeşte cu cantitatea de energie electrică determinată prin aplicarea coeficientului k1 sau k2 la cantitatea de energie electrică consumată în perioada de facturare, pe fiecare zonă orară specifică tipului de tarif al clientului.
(2) Tariful CPC nu se aplică puterii facturate în cazul tarifelor de tip binom.
(3) Tariful CPC se fundamentează pe baza costurilor cu achiziţia de energie electrică din piaţa concurenţială estimate de către furnizorii de ultimă instanţă, la care se adaugă costurile pentru serviciul de transport, serviciul de sistem, servicii prestate de operatorul pieţei centralizate, costurile pentru serviciul de distribuţie, costurile pentru serviciul de furnizare, un profit calculat conform prevederilor art. 9 alin. (2) lit. c), precum şi o corecţie, ΔCPC, calculată ca diferenţa dintre costurile estimate, considerate pentru determinarea CPC din etapa anterioară de eliminare a tarifelor reglementate şi cele realizate (anexa nr. 2).
(4) Furnizorii de ultimă instanţă calculează tarifele CPC, corelat cu etapele de eliminare a tarifelor reglementate, distinct pe cele 3 niveluri de tensiune şi le transmit la ANRE în vederea avizării până la data de 15 a lunii premergătoare începerii unei etape de eliminare a tarifelor reglementate sau până la data de 15 a lunii în care expiră avizul emis de ANRE în condiţiile prevăzute la alin. (9).
(5) Eventualele clarificări/corecţii/date suplimentare solicitate de ANRE, aferente tarifelor CPC, se vor transmite de către furnizori până la data de 20 a lunii premergătoare începerii unei etape de eliminare a tarifelor reglementate sau până la data de 20 a lunii în care expiră avizul emis de ANRE în condiţiile prevăzute la alin. (9).
(6) Tarifele CPC se aplică inclusiv cantităţilor de energie electrică care se vor factura ca urmare a:

(i) defectării grupurilor de măsurare instalate la consumatori;
(ii) necoincidenţei între punctul de delimitare şi punctul de măsurare;
(iii) consumului fraudulos din reţelele electrice;
(iv) pierderilor în reţelele electrice datorate menţinerii instalaţiilor sub tensiune la cererea consumatorului;
(v) abaterilor de la prognoză, conform Ordinului preşedintelui ANRE nr. 73/2009.

(7) Cantitatea de energie electrică determinată la alin. (1) se rotunjeşte la număr întreg de kWh, în limita a ± 0,5 kWh.
(8) Avizarea şi comunicarea tarifelor CPC de către ANRE se va face, de regulă, până cel mai târziu la data de 23 a lunii premergătoare etapei de eliminare a tarifelor reglementate, cu excepţia primei etape când comunicarea se poate realiza până la data de 28 august 2012 şi avizarea se va face până la data de 31 august 2012, sau până cel mai târziu la data de 23 a lunii în care expiră avizul emis de ANRE în condiţiile prevăzute la alin. (9).
(9) ANRE poate aviza tarifele CPC şi pe fracţiuni din cadrul unei etape de eliminarea a tarifelor reglementate, dar nu mai mici de o lună calendaristică, în cazurile în care:1. preţurile propuse spre avizare reflectă situaţii conjuncturale din pieţele centralizate caracterizate de deficit sau de exces de ofertă; 2. unul sau mai mulţi participanţi la piaţa de energie au declarat forţa majoră şi aceasta are efect semnificativ asupra nivelului preţurilor din pieţele centralizate; 3. furnizorii propun spre aprobare o structură de achiziţie bazată exclusiv pe achiziţie din pieţele centralizate de tip spot sau piaţa de echilibrare sau ponderea contractelor bilaterale încheiate este sub 30% din totalul consumului estimat a se realiza la care se aplică tariful CPC. IX. Transmiterea datelor, monitorizare şi penalizări
Articolul 28Fiecare furnizor de ultimă instanţă este obligat să desemneze şi să transmită la autoritatea competentă numele şi funcţia unei persoane de contact, care să fie responsabilă de datele transmise în cadrul activităţii de monitorizare lunară a activităţii de furnizare a energiei electrice. Articolul 29Furnizorul de ultimă instanţă are obligaţia de a transmite lunar autorităţii competente documentaţia, pe suport hârtie şi electronic, privind preţurile medii de revenire, pe tipuri de tarife şi niveluri de tensiune, precum şi alte date de monitorizare solicitate de către aceasta, conform anexelor nr. 3-6. Articolul 30Corecţia datorată diferenţei dintre valorile realizate şi cele previzionate pentru ultima lună din etapa de eliminare a tarifelor reglementate se efectuează în etapa de eliminare a tarifelor reglementate următoare, prin intermediul componentei ΔB şi, respectiv, Δ CPC sau în cadrul fracţiunii rămase din etapa de eliminare a tarifelor reglementate dacă au fost aplicate prevederile art. 27 alin. (9). Articolul 31Pentru prima etapă de eliminare a tarifelor reglementate, corecţia Δ CPC este zero. Articolul 32Modificarea datelor transmise poate fi acceptată în cazuri excepţionale, însoţită de documentaţia justificativă. Articolul 33
(1) Transmiterea de date incorecte şi/sau incomplete referitoare la activitatea de furnizare vor fi sancţionate conform art. 93 pct. 7 din Legea nr. 123/2012.
(2) Costurile suplimentare determinate de sancţiuni nu sunt recunoscute de către autoritatea competentă la calculul şi aprobarea tarifelor reglementate.
Articolul 34ANRE postează pe pagina de internet (www.anre.ro) tarifele CPC pe care le avizează furnizorilor de ultimă instanţă pentru fiecare dintre etapele de eliminare a tarifelor reglementate prevăzute în calendar, inclusiv în cazurile în care au fost aplicate prevederile art. 27 alin. (9). Articolul 35Fiecare furnizor de ultimă instanţă postează pe pagina proprie de internet tarifele CPC avizate de ANRE. Articolul 36Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta metodologie.
ANEXA Nr. 1la metodologie Calendarul propus de eliminare a tarifelor reglementate

Data de implementare Procentul de achiziţie din piaţa concurenţială (consumatori noncasnici) (%) Procentul de achiziţie din piaţa concurenţială (consumatori casnici) (%)
1.09.2012 15 -
1.01.2013 30 0
1.04.2013 45 0
1.07.2013 65 10
1.09.2013 85 10
1.01.2014 100 20
1.07.2014 100 30
1.01.2015 100 40
1.07.2015 100 50
1.01.2016 100 60
1.07.2016 100 70
1.01.2017 100 80
1.07.2017 90
31.12.2017 100

ANEXA Nr. 2la metodologie Societate ........ Luna/An ....... Componenta de piaţă concurenţială

TOTAL ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV) MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv) JOASĂ TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)
Energie (MWh) Preţ (lei/MWh) Valoare (mii lei) Energie (MWh) Preţ (lei/MWh) Valoare (mii lei) Energie (MWh) Preţ (lei/MWh) Valoare (mii lei) Energie (MWh) Preţ (lei/MWh) Valoare (mii lei)
Total venit
Total cost, din care:
Cost pentru achiziţia energiei electrice din piaţa concurenţială:
- contracte bilaterale*
- pieţe centralizate
Cost pentru serviciul de transport
Cost pentru serviciul de sistem
Cost pentru serviciul prestat de operatorul pieţei centralizate
Cost pentru serviciul de distribuţie
Cost pentru serviciul de furnizare
Corecţie pentru perioada anterioară (ΔCPC)**
Profit

* Cf. art. 5 alin. (1) lit. g). ** La prima perioadă de dereglementare corecţia anterioară este zero. ANEXA Nr. 3la metodologie Societate ......... Luna/An .......... Vânzare pe niveluri de tensiune la consumatorii finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate

Nr. crt. Explicaţii U.M. Nr. rând FIT IT MT JT TOTAL
FOARTE ÎNALTĂ TENSIUNE (220kV) ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV) MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv) JOASĂ TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)
A B C D 1 2 3 4 5
A. Tarif binom diferenţiat
Taxa pentru putere
1. Ore de vârf Valoare lei 1
2. Rest ore Valoare lei 2
Energie
3. Ore de vârf Cantitate MWh 3
Valoare lei 4
Preţ mediu lei/MWh 5
4. Rest ore Cantitate MWh 6
Valoare lei 7
Preţ mediu lei/MWh 8
A B C D 1 2 3 4 5
5. Total A a.(3+4) MWh 9
b.(1+2+3+4) lei 10
b/a lei/MWh 11
6. Tarif CPC Cantitate MWh 12
Valoare lei 13
Preţ mediu lei/MWh 14
A33 Tarif binom diferenţiat pe zone orare şi durată mică de utilizare
Taxa pentru putere
1. Ore de vârf Valoare lei 15
2. Rest ore Valoare lei 16
Energie
3. Ore de vârf Cantitate MWh 17
Valoare lei 18
Preţ mediu lei/MWh 19
4. Ore normale Cantitate MWh 20
Valoare lei 21
Preţ mediu lei/MWh 22
5. Ore de gol Cantitate MWh 23
Valoare lei 24
Preţ mediu lei/MWh 25
6. Total A33 mic a.(3+4+5) MWh 26
b.(1+2+3+4+5) lei 27
b/a lei/MWh 28
7. Tarif CPC Cantitate MWh 29
Valoare lei 30
Preţ mediu lei/MWh 31
A33 Tarif binom diferenţiat pe zone orare şi durată medie de utilizare
Taxa pentru putere
1. Ore de vârf Valoare lei 32
2. Rest ore Valoare lei 33
Energie
3. Ore de vârf Cantitate MWh 34
Valoare lei 35
Preţ mediu lei/MWh 36
4. Ore normale Cantitate MWh 37
Valoare lei 38
Preţ mediu lei/MWh 39
5. Ore de gol Cantitate MWh 40
Valoare lei 41
Preţ mediu lei/MWh 42
6. Total A33 medie a.(3+4+5) MWh 43
b.(1+2+3+4+5) lei 44
b/a lei/MWh 45
7. Tarif CPC Cantitate MWh 46
Valoare lei 47
Preţ mediu lei/MWh 48
A33 Tarif binom diferenţiat pe zone orare şi durată mare de utilizare
Taxa pentru putere
1. Ore de vârf Valoare lei 49
2. Rest ore Valoare lei 50
Energie
3. Ore de vârf Cantitate MWh 51
Valoare lei 52
Preţ mediu lei/MWh 53
A B C D 1 2 3 4 5
4. Ore normale Cantitate MWh 54
Valoare lei 55
Preţ mediu lei/MWh 56
5. Ore de gol Cantitate MWh 57
Valoare lei 58
Preţ mediu lei/MWh 59
6. Total A33 mare a.(3+4+5) MWh 60
b.(1+2+3+4+5) lei 61
b/a lei/MWh 62
7. Tarif CPC Cantitate MWh 63
Valoare lei 64
Preţ mediu lei/MWh 65
A33 cumulat tarif binom diferenţiat pe zone orare şi pe durate de utilizare a puterii maxime
Taxa pentru putere
1. Ore de vârf Valoare lei 66
2. Rest ore Valoare lei 67
Energie
3. Ore de vârf Cantitate MWh 68
Valoare lei 69
Preţ mediu lei/MWh 70
4. Ore normale Cantitate MWh 71
Valoare lei 72
Preţ mediu lei/MWh 73
5. Ore de gol Cantitate MWh 74
Valoare lei 75
Preţ mediu lei/MWh 76
6. Total A33 cumulat a.(3+4+5) MWh 77
b.(1+2+3+4+5) lei 78
b/a lei/MWh 79
7. Tarif CPC Cantitate MWh 80
Valoare lei 81
Preţ mediu lei/MWh 82
B. Tarif monom diferenţiat
Energie
1. Ore de vârf Cantitate MWh 83
Valoare lei 84
Preţ mediu lei/MWh 85
2. Rest ore Cantitate MWh 86
Valoare lei 87
Preţ mediu lei/MWh 88
3. Total B a.(1+2) MWh 89
b.(1+2) lei 90
b/a lei/MWh 91
4. Tarif CPC Cantitate MWh 92
Valoare lei 93
Preţ mediu lei/MWh 94
C. Tarif binom simplu
1. Taxa pentru putere Valoare lei 95
2. Energie Cantitate MWh 96
Valoare lei 97
Preţ mediu lei/MWh 98
3. Total C a.(1+2) MWh 99
b.(1+2) lei 100
b/a lei/MWh 101
A B C D 1 2 3 4 5
4. Tarif CPC Cantitate MWh 102
Valoare lei 103
Preţ mediu lei/MWh 104
D. Tarif monom simplu
1. Energie Cantitate MWh 105
Valoare lei 106
Preţ mediu lei/MWh 107
2. Tarif CPC Cantitate MWh 108
Valoare lei 109
Preţ mediu lei/MWh 110
E. Tarife zi - noapte E1. Zi - noapte; inclusiv sâmbăta şi duminica
1. Ore de zi (6,00-22,00) Cantitate MWh 111
Valoare lei 112
2. Ore de noapte (22,00-6,00), inclusiv de vineri orele 22,00 până luni orele 6,00 Cantitate MWh 113
Valoare lei 114
3. Total tarif E1 Cantitate E1 MWh 115
Valoare E1 lei 116
Preţ mediu E1 lei/MWh 117
4. Tarif CPC Cantitate MWh 118
Valoare lei 119
Preţ mediu lei/MWh 120
E2. Ore de zi şi de noapte
1. Ore de zi (6,00-22,00) Cantitate MWh 121
Valoare lei 122
2. Ore de noapte (22,00-6,00) Cantitate MWh 123
Valoare lei 124
3. Total tarif E2 Cantitate MWh 125
Valoare lei 126
Preţ mediu lei/MWh 127
4. Tarif CPC Cantitate MWh 128
Valoare lei 129
Preţ mediu lei/MWh 130
F. Tarife consumatori casnici
Tarif CS - tip social
1. Tranşa 1,5 kWh/zi Cantitate MWh 131
Valoare lei 132
2. Tranşa 1,5- 2,5 kWh/zi Cantitate MWh 133
Valoare lei 134
3. Tranşa peste 2,5 kWh/zi Cantitate MWh 135
Valoare lei 136
4. Total tarif CS - tip social Cantitate MWh 137
Valoare lei 138
Preţ mediu lei/MWh 139
Tarif CD - tip monom fără abonament
5. Tarif monom fără abonament Cantitate MWh 140
Valoare lei 141
Preţ mediu lei/MWh 142
A B C D 1 2 3 4 5
Tarif CTP1 < 3kW - tip monom
Rezervare Valoare lei 143
6. Tarif monom - putere contractată < 3 kW Cantitate MWh 144
Valoare lei 145
Preţ mediu lei/MWh 146
Tarif CTP2 - 3- 6 kW - tip monom
Rezervare Valoare lei 147
7. Tarif monom - putere contractată între 3 şi 6 kW Cantitate MWh 148
Valoare lei 149
Preţ mediu lei/MWh 150
Tarif CTP3 > 6 kW - tip monom
Rezervare Valoare lei 151
8. Tarif monom - putere contractată > 6 kW Cantitate MWh 152
Valoare lei 153
Preţ mediu lei/MWh 154
Tarif CI - tip monom cu consum inclus
Abonament Valoare lei 154
9. Tarif monom simplu Cantitate MWh 155
Valoare lei 156
Preţ mediu lei/MWh 157
Tarif CR - tip monom cu rezervare
Rezervare Valoare lei 158
10. Tarif monom simplu Cantitate MWh 159
Valoare lei 160
Preţ mediu lei/MWh 161
Tarif CR2 - tip monom cu rezervare, diferenţiat pe două intervale orare
Rezervare Valoare lei 162
11. Între orele 7,00 şi 22,00 din zilele lucrătoare de luni până vineri Cantitate MWh 163
Valoare lei 164
12. Între orele 7,00 şi 22,00 de luni până vineri şi weekend Cantitate MWh 165
Valoare lei 166
Preţ mediu monom diferenţiat Preţ mediu lei/MWh 167
Tarif CR3 - tip monom cu rezervare, diferenţiat pe 3 zone orare
Rezervare Valoare lei 168
13. Zona de vârf de sarcină Cantitate MWh 169
Valoare lei 170
Zona orelor normale Cantitate MWh 171
Valoare lei 172
Zona orelor de gol de sarcină Cantitate MWh 173
Valoare lei 174
Preţ mediu monom diferenţiat Preţ mediu lei/MWh 175
Tarif CP - tip monom cu preplată
Rezervare Valoare lei 176
14. Tarif monom cu preplată Cantitate MWh 177
Valoare lei 178
Preţ mediu lei/MWh 179
A B C D 1 2 3 4 5
Tarif CP2 - tip monom cu rezervare, diferenţiat pe două intervale orare
Rezervare Valoare lei 180
15. Între orele 7,00 şi 22,00 din zilele lucrătoare de luni până vineri Cantitate MWh 181
Valoare lei 182
Între orele 7,00 şi 22,00 de luni până vineri şi weekend Cantitate MWh 183
Valoare lei 184
Preţ mediu monom diferenţiat Preţ mediu lei/MWh 185
Tarif CP3 - tip monom cu rezervare, diferenţiat pe 3 zone orare
Rezervare Valoare lei 186
16. Zona de vârf de sarcină Cantitate MWh 187
Valoare lei 188
Zona orelor normale Cantitate MWh 189
Valoare lei 190
Zona orelor de gol de sarcină Cantitate MWh 191
Valoare lei 192
Preţ mediu monom diferenţiat Preţ mediu lei/MWh 193
17. Total casnic Cantitate MWh 194
Valoare lei 195
Preţ mediu lei/MWh 196
G. Total (A la F) Cantitate MWh 197
Valoare lei 198
Preţ mediu lei/MWh 199
H. Valoare depăşire putere contractată Valoare lei 200
I. Penalităţi pentru întârzierea achitării facturii Valoare lei 201
J. Total (G + H + I) Cantitate MWh 202
K. Valoare lei 203
Preţ mediu lei/MWh 204
L. Energie reactivă facturată Cantitate MVarh 205
Valoare lei 206
Preţ mediu lei/MVarh 207
Energie reactivă consumată Cantitate MVarh 208
M. TOTAL tarif CPC Cantitate MWh 209
Valoare lei 210
Preţ mediu lei/MWh 211
N. TOTAL J + M Cantitate MWh 212
Valoare lei 213
Preţ mediu lei/MWh 214

ANEXA Nr. 4la metodologie Raportare privind cantităţile de energie electrică achiziţionate Societate ......... Luna/An ..........

ZIUA Total cantitate [MWh] Total valoare [lei] Preţ mediu [lei/MWh]
Interval orar 0-1 01-02 02-03 03-04 ... ..
Producător n Conform deciziilor ANRE Cantitate (MWh)
Preţ (lei/MWh)
Producător n+1 Conform deciziilor ANRE Cantitate (MWh)
Preţ (lei/MWh)
Producător n+2 Conform deciziilor ANRE Cantitate (MWh)
Preţ (lei/MWh)
Tranzacţii pe PCCB+PCCB- NC + alte forme de pieţe centralizate organizate de OPCOM piaţa reglementată Cantitate (MWh) Preţ (lei/MWh)
energie electrică pentru care se aplică CPC Cantitate (MWh)
Preţ (lei/MWh)
PZU total Cantitate (MWh)
Preţ (lei/MWh)
PE total Cantitate (MWh)
Preţ (lei/MWh)
Piaţa intra- zilnică de energie electrică piaţa reglementată Cantitate (MWh)
Preţ (lei/MWh)
energie electrică pentru care se aplică CPC Cantitate (MWh)
Preţ (lei/MWh)
ZIUA Total cantitate [MWh] Total valoare [lei] Preţ mediu [lei/MWh]
Interval orar 0-1 01-02 02-03 03-04 ... ..
Contracte de procesare Contracte bilateral negociate în derulare la data intrării în vigoare a Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 piaţa reglementată Cantitate (MWh)
Preţ (lei/MWh)
energie electrică pentru care se aplică CPC piaţa reglementată Cantitate (MWh)
Preţ (lei/MWh)
Cantitate (MWh)
Preţ (lei/MWh)
energie electrică pentru care se aplică CPC Cantitate (MWh)
Preţ (lei/MWh)
Alte contracte prevăzute de legislaţia în vigoare piaţa reglementată Cantitate (MWh)
Preţ (lei/MWh)
energie electrică pentru care se aplică CPC Cantitate (MWh)
Preţ (lei/MWh)

NOTE: 1. La rubrica „PZU“ pentru cantităţile de energie electrică se va trece semnul plus „+“ când se cumpără pe intervalul orar respectiv şi semnul minus „–“ când se vinde pe intervalul orar respectiv. 2. La rubrica „PE“ pentru cantitatea de energie electrică se va trece semnul plus „+“ pentru excedent (vânzare) pe intervalul orar respectiv şi semnul minus „–“ pentru deficit (cumpărare). ANEXA Nr. 5la metodologie 1. Preţ de achiziţie pentru consumatorii finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate (la tarife reglementate) şi consumatorii care au uzat de dreptul de eligibilitate Societate ......... Luna/An ...........

Tip achiziţie Detaliere achiziţie Consumatori finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate (la tarife reglementate) Consumatori care au uzat de dreptul de eligibilitate Total
MWh lei/MWh MWh lei/MWh MWh lei/MWh
TOTAL
Total contracte Realizat din contracte reglementate (decizii ANRE)
Realizat din tranzacţii pe PCCB+PCCB-NC + alte forme de pieţe centralizate organizate de OPCOM
Realizat din tranzacţii pe PZU
Realizat din tranzacţii pe PE
Realizat din tranzacţii pe piaţa intrazilnică de energie electrică
Realizat din contractele de procesare
Realizat din contractele bilateral negociate în derulare la data intrării în vigoare a Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012
Alte contracte prevăzute de legislaţia în vigoare

2. Preţ de achiziţie pentru consumatorii finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate (pentru care se aplică CPC) Societate ........... Luna/An ............

Tip achiziţie Detaliere achiziţie Consumatori finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate (pentru care se aplică CPC)
MWh lei/MWh
TOTAL
Total contracte Realizat din tranzacţii pe PCCB+PCCB-NC + alte forme de pieţe centralizate organizate de OPCOM
Realizat din tranzacţii pe PZU
Realizat din tranzacţii pe PE
Realizat din tranzacţii pe piaţa intrazilnică de energie electrică
Realizat din contractele de procesare
Alte contracte prevăzute de legislaţia în vigoare

3. Bilanţ general pe activităţi pentru consumatorii finali care nu au uzat de eligibilitate (la tarife reglementate) Societate ........... Luna/An ............ (MWh)

Societate Achiziţie energie pentru clienţii finali care nu şi-au exercitat dreptul la eligibilitate (la tarife reglementate) Vânzare de energie la consumatorii finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate (la tarife reglementate)
Total Total 220 kV IT MT JT
Total Noncasnic Casnic Total Noncasnic Casnic Total Noncasnic Casnic

4. Bilanţ general pe activităţi pentru consumatorii finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate (pentru care se aplică CPC) Societate ........... Luna/An ............ (MWh)

Societate Achiziţie energie pentru consumatorii finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate (pentru care se aplică CPC) Vânzare de energie la consumatori finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate (pentru care se aplică CPC)
Total Total 220 kV IT MT JT
Total Noncasnic Casnic Total Noncasnic Casnic Total Noncasnic Casnic

5. Bilanţ valoric pentru consumatorii finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate (la tarife reglementate)

A. Costuri activităţi reglementate pentru consumatorii finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate (la tarife reglementate)
Sursa Total Alţi clienţi Consumatori finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate (la tarife reglementate) şi eligibili inactivi
E (MWh) p (lei/MWh) C (lei) E (MWh) p (lei/MWh) C (lei) E (MWh) P (lei/MWh) C (lei)
TOTAL
Achiziţie energie
Transport
Servicii de sistem
Servicii de sistem funcţionale
Organizare piaţă
Distribuţie
Furnizare
Achiziţie certificate verzi
Profit realizat
B. Total venituri pentru consumatorii finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate (la tarife reglementate)
Sursa Total Alţi clienţi Consumatori finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate (la tarife reglementate) şi eligibili inactivi
E (MWh/MVArh) P (lei/MWh) V (lei) E (MWh) P (lei/MWh) V (lei) E (MWh) p (lei/MWh) V (lei)
Total energie activă
Total energie reactivă
Venituri din vânzarea certificatelor verzi
Venituri din PZU
Venituri din PE
Alte venituri
C. Venituri din distribuţie pură pentru consumatorii finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate (la tarife reglementate)
Sursa Total Clienţi distribuţie Consumatori finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate (la tarife reglementate) şi eligibili inactivi
E (MWh) p (lei/MWh) V (lei) E (MWh) p (lei/MWh) V (lei) E (MWh) p (lei/MWh) V (lei)
TOTAL
IT
MT
JT
D. Venituri din vânzare de energie la consumatorii finali care nu au uzat de eligibilitate (la tarife reglementate)
Sursa Total Servicii interne, consumuri tehnologice entităţi Consumatori finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate (la tarife reglementate) şi eligibili inactivi
E (MWh) p (lei/MWh) V (lei) E (MWh) p (lei/MWh) V (lei) E (MWh) p (lei/MWh) V (lei)
TOTAL
220 kV
IT
MT
Noncasnic
Casnic
JT
Noncasnic
Casnic
Total noncasnic
Total casnic
E. Costuri aferente serviciului de distribuţie pentru consumatorii finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate (la tarife reglementate)
Sursa Total Servicii interne, consumuri tehnologice entităţi Consumatori finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate (la tarife reglementate) şi eligibili inactivi
E (MWh) P (lei/MWh) V (lei) E (MWh) P (lei/MWh) V (lei) E (MWh) p (lei/MWh) V (lei)
TOTAL
IT
MT
Noncasnic
Casnic
JT
Noncasnic
Casnic
Total noncasnic
Total casnic
F. Venituri din furnizare (fără distribuţie) pentru consumatorii finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate (la tarife reglementate)
Sursa Total Servicii interne, consumuri tehnologice entităţi Consumatori finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate (la tarife reglementate) şi eligibili inactivi
E (MWh) P (lei/MWh) V (lei) E (MWh) P (lei/MWh) V (lei) E (MWh) p (lei/MWh) V (lei)
TOTAL
220 kV
IT
MT
Noncasnic
Casnic
JT
Noncasnic
Casnic
Total noncasnic
Total casnic

NOTE: 1. Valorile sunt exprimate în lei, iar preţurile în lei/MWh. 2. Pentru evitarea unor posibile greşeli de calcul, unde nu există date se va trece cifra zero. 6. Bilanţ valoric pentru consumatorii finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate (pentru care se aplică CPC)

A. Costuri activităţi pentru consumatorii finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate (pentru care se aplică CPC)
Sursa Total
E (MWh) p (lei/MWh) C (lei)
TOTAL
Achiziţie energie
Transport
Servicii de sistem
Servicii de sistem funcţionale
Organizare piaţă
Distribuţie
Furnizare
Achiziţie certificate verzi
Profit realizat
B. Total venituri - consumatori finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate (pentru care se aplică CPC)
Sursa Total
E (MWh/MVArh) P (lei/MWh) V (lei)
Total energie activă
Total energie reactivă
Venituri din vânzarea certificatelor verzi
Venituri din PZU
Venituri din PE
Alte venituri
C. Venituri din distribuţie pură pentru consumatorii finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate (pentru care se aplică CPC)
Sursa Total
E (MWh) p (lei/MWh) V (lei)
TOTAL
IT
MT
JT
D. Venituri din vânzarea de energie la consumatorii finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate (pentru care se aplică CPC)
Sursa Total
E (MWh) p (lei/MWh) V (lei)
TOTAL
220 kV
IT
MT
Noncasnic
Casnic
JT
Noncasnic
Casnic
Total noncasnic
Total casnic
E. Costuri aferente serviciului de distribuţie pentru consumatorii finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate (pentru care se aplică CPC)
Sursa Total
E (MWh) p (lei/MWh) V (lei)
TOTAL
IT
MT
Noncasnic
Casnic
JT
Noncasnic
Casnic
Total noncasnic
Total casnic
F. Venituri din furnizare (fără distribuţie) pentru consumatorii finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate (pentru care se aplică CPC)
Sursa Total
E (MWh) P (lei/MWh) V (lei)
TOTAL
220 kV
IT
MT
Noncasnic
Casnic
JT
Noncasnic
Casnic
Total noncasnic
Total casnic

NOTE: 1. Valorile sunt exprimate în lei, iar preţurile în lei/MWh. 2. Pentru evitarea unor posibile greşeli de calcul, unde nu există date se va trece cifra zero. 7. Costuri de furnizare a energiei electrice pentru consumatorii finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate (la tarife reglementate) şi consumatorii care au uzat de dreptul de eligibilitate Societate ........... Luna/An ............ (Lei)

Defalcare costuri Realizat total/lună Realizat consumatori finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate (la tarife reglementate)/lună Realizat consumatori care au uzat de dreptul de eligibilitate/lună
Costuri de furnizare, din care:
- furnizare la 220 kV
- furnizare la IT
- furnizare la MT
- furnizare la JT
Costuri de furnizare (A+B)
Defalcare costuri Realizat total/lună Realizat consumatori finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate (la tarife reglementate)/lună Realizat consumatori care au uzat de dreptul de eligibilitate/lună
A Costuri de exploatare (1+2)
1 Costuri materiale
1.1. Costuri materiale variabile
Energie termică
Apă
Alte cheltuieli variabile*
1.2. Costuri materiale constante
Materii prime materiale
Combustibil netehnologic
Amortizare
Reparaţii curente
Reparaţii executate cu terţi
Studii şi cercetări
Alte servicii executate cu terţi
Colaborări
Comisioane, onorarii
Protocol, reclame, publicitate
Poşta şi telecomunicaţii
Alte cheltuieli fixe
2 Costuri cu munca vie
salarii
CAS
fond de şomaj
fond de sănătate
Alte cheltuieli cu munca vie
B Costuri financiare
* Alte cheltuieli variabile total, din care:
Alte servicii executate cu terţi total, din care:
servicii management
servicii suport
servicii de asistenţă
servicii curăţenie şi pază
cheltuieli de transport
servicii pentru personal
consultanţă
comisioane bănci
cheltuieli audit şi altele
cheltuieli încasare facturi
cheltuieli cu imprimare facturi
chirii
cheltuieli reprezentare
întreţinere software
asigurări
servicii eligibili
Alte cheltuieli fixe total, din care:
taxe locale şi impozite
taxa timbru judiciar
contribuţii
alte cheltuieli de exploatare

ANEXA Nr. 6la metodologie Tranzacţii pe piaţa de echilibrare pentru consumatorii finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate şi consumatorii care au uzat de dreptul de eligibilitate Societate ............... Luna/An ................

PE Total din care:
PE - consumatori care au uzat de dreptul de eligibilitate PE - Consumatori finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate
Interval Excedent (+) Deficit (–) Excedent (+) Deficit (–) Excedent (+) Deficit (–)
ZIUA orar Cantitate (MWh) Preţ Cantitate (MWh) Preţ Cantitate (MWh) Preţ Cantitate (MWh) Preţ Cantitate (MWh) Preţ Cantitate (MWh) Preţ
lei/MWh lei/MWh lei/MWh lei/MWh lei/MWh lei/MWh
0-1
01-02
02-03
03-04
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
Total cantitate PE
Total valoare PE
Preţ mediu PE


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 30/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 30 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 216 2017
    Get rich today and take the risk of transforming your own life.Try and get an ATM card blank today (CLIFFORD JACKSON) of cliffordhackerspays@gmail.com and be among the lucky ones who are benefiting from this card. This ATM card in white set is capable of hacking into any ATM anywhere in the world. I have to know about this ATM card when I was looking for work online about a month ago..It has really changed my life forever and now I can say I'm rich because I am a living testimony. The less money I get in a day with this card is $ 8,000.Every now and then keep pumping money into my account. Although illegal, there is no risk of being caught, as it is programmed so that it can not track, but also has a technique that makes it impossible for the CCTV to detect you..For details on how to get yours today, email hackers: cliffordhackerspays@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1228 2017
    Get rich today and take the risk of transforming your own life.Try and get an ATM card blank today (CLIFFORD JACKSON) of cliffordhackerspays@gmail.com and be among the lucky ones who are benefiting from this card. This ATM card in white set is capable of hacking into any ATM anywhere in the world. I have to know about this ATM card when I was looking for work online about a month ago..It has really changed my life forever and now I can say I'm rich because I am a living testimony. The less money I get in a day with this card is $ 8,000.Every now and then keep pumping money into my account. Although illegal, there is no risk of being caught, as it is programmed so that it can not track, but also has a technique that makes it impossible for the CCTV to detect you..For details on how to get yours today, email hackers: cliffordhackerspays@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 51 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 51 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 51 2017
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 6 2011
    We are direct mandate to providers and facilitators of all types of Bank Guarantee (BG), SBLC for Lease and Purchase. We engage in MTN, PPP programs, MT109, MT799, MT760, Loans, Sale and Lease of Financial Instruments. In addition we have a track record of 100% deliverance rate with the best workable procedures in the Financial Instruments industry. Our providers are very reliable and ready to transact. We have an excellent relationship with top rated banks in both Europe and Asia, Stock brokers and financial institutions all over the world. Within a short and transparent transaction period we can provide the SBLC/BG for your Heavy/Light project funding. We look forward to your cooperation as we establish a successful business relationship. Anticipating your inquiry Email: tekstructuredfinanceltd@gmail.com Skype: tekstructuredfinanceltd Regards David Thomas TEK STRUCTURED FINANCE LTD BROKERS ARE WELCOME
ANONIM a comentat Legea 46 2009
    EAGLE FINANCIAL AND LEASING SERVICES (UK) LIMITED offers a quality financial organization service to many commercial and internal market. At EAGLE FINANCIAL AND LEASING SERVICES (UK) LIMITED, We pride ourselves with a wide range of professional hard working staffs who ensure clients demand are met in a timely manner. Also we ensure that clients requirements are met according to specification. Our project funding is structured to suit the individual needs of our clients as we believe a satisfied client is the best business strategy of all. Accessing the right financial product or facility at a crucial stage can be the key to business success,you are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our terms and Conditions are reasonable. Contact us today with your inquiries. Kind regards, WHITE, Christopher Simon Director (EAGLE FINANCIAL AND LEASING SERVICES (UK) LIMITED). Leasing Price : 4%+1% Buying Price: 32%+2% White, Christopher Simon email : advice.eagleflsltd@gmail.com skype: advice.eagleflsltd
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2018
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2018
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 362 2016
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu