E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Ordin 2225 2009 modificat si completat de Ordin 2636 2020
Ordin 2225 2009 modificat si completat de Ordin 2644 2017
Ordin 2225 2009 modificat si completat de Ordin 111 2016
Ordin 2225 2009 rectificat de Rectificare 1119 2015
Ordin 2225 2009 modificat de Ordin 791 2014
Ordin 2225 2009 completat de Ordin 791 2014
Ordin 2225 2009 completat de Ordin 1043 2011
Ordin 2225 2009 modificat de Ordin 1043 2011
Ordin 2225 2009 modificat de Ordin 1132 2010
Ordin 2225 2009 completat de Ordin 1132 2010
Ordin 2225 2009 modificat de Ordin 1814 2010
Ordin 2225 2009 completat de Ordin 1814 2010
Ordin 2225 2009 modificat de Ordin 399 2010
Ordin 2225 2009 completat de Ordin 399 2010
Ordin 2225 2009 completat de Ordin 734 2010
Ordin 2225 2009 modificat de Ordin 734 2010
Ordin 2225 2009 modificat de Ordin 2390 2009
Ordin 2225 2009 completat de Ordin 2390 2009
Ordin 2225 2009 modificat de Ordin 1019 2009
Ordin 2225 2009 completat de Ordin 1019 2009
Ordin 2225 2009 a se vedea Hotărârea 717 2009
Ordin 2225 2009 a se vedea OUG 60 2009
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.2225 din 06.07.2009

pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea programului „Prima casă“ şi a Convenţiei de garantare şi pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă“
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 469 din 07 iulie 2009SmartCity1


În vederea reglementării condiţiilor necesare facilitării aplicării programului „Prima casă“, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă“,având în vedere prevederile art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, precum şi necesitatea creării cadrului legal pentru aplicarea dispoziţiilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă“,în temeiul art. 4 şi 24 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 4/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri,ministrul finanţelor publice şi ministrul întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri emit prezentul ordin. Articolul 1 Se aprobă Convenţia privind implementarea programului „Prima casă“, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2 Se aprobă Convenţia de garantare, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 3
(1) Prin prezentul ordin, Ministerul Finanţelor Publice, în numele statului român, acordă reprezentanţilor legali ai finanţatorilor un mandat special în vederea încheierii şi reînnoirii contractelor de ipotecă prevăzute la art. 10 din normele de implementare a programului „Prima casă“, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, precum şi pentru efectuarea tuturor formalităţilor necesare pentru înscrierea ipotecii şi notarea interdicţiilor în cartea funciară.
(2) Reprezentanţii legali ai finanţatorilor au dreptul să împuternicească personal specializat din subordine pentru îndeplinirea operaţiunilor prevăzute la alin. (1).
Articolul 4 Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, precum şi finanţatorii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 5 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Pogea Ministrul întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri, Constantin Niţă ANEXA Nr. 1 CONVENŢIE privind implementarea programului „Prima casă“ Încheiată în temeiul art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă“ şi al normelor de implementare a acesteia, între: Ministerul Finanţelor Publice, autoritate a administraţiei publice centrale, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentat de ................, în calitate de ........ ........ .........., denumit în continuare MFP şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, cu sediul social în Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înmatriculat în registrul comerţului sub nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, înregistrat în Registrul general al IFN sub nr. RG-PJR-41-110174 şi în Registrul special al IFN sub nr. RSPJR-41-110030, reprezentat de Aurel Şaramet, în calitate de preşedinte-director general, şi de ........ ........ ............., în calitate de ........ ........ .........., denumit în continuare FNGCIMM. Capitolul I Obiectul convenţiei Articolul 1
(1) Prezenta convenţie reglementează termenii şi condiţiile mandatului acordat FNGCIMM de către MFP, precum şi drepturile şi obligaţiile părţilor privind acordarea, monitorizarea, raportarea şi executarea garanţiilor rezultate din aplicarea programului „Prima casă“, denumit în continuare Programul.
(2) Potrivit Programului, FNGCIMM garantează, în numele şi în contul statului, creditele acordate persoanelor fizice pentru achiziţia unei locuinţe care face parte din una dintre categoriile prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 717/2009.
(3) Sursa de plată a garanţiilor emise de FNGCIMM în numele şi în contul statului este bugetul de stat.
(4) Pentru anul 2009, plafonul garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 este de 1 miliard euro. Pentru anii următori, plafonul se va stabili potrivit legii.
(5) Termenii utilizaţi în prezenta convenţie au semnificaţia prevăzută de Normele de implementare a programului „Prima casă“, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 717/2009.
Capitolul II Conţinutul mandatului Articolul 2 MFP, în calitate de reprezentant al statului, are ca obligaţii următoarele: a)propune Guvernului plafonul anual al garanţiilor care pot fi emise conform Programului; pentru anul 2009 plafonul garanţiilor care pot fi emise este de 1 miliard de euro; b)emite, la solicitarea FNGCIMM, acordul prealabil privind alocarea pe finanţatori a plafonului de garantare aferent anului 2009; c)efectuează plata valorii de executare a garanţiei în contul finanţatorilor, în baza deciziei FNGCIMM de aprobare a cererii de plată, conform cap. IV al prezentei convenţii; d)transmite FNGCIMM o copie certificată a documentului de plată către finanţator, în termen de 5 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii; e)transmite Fondului şi finanţatorilor eventuale clarificări necesare pentru executarea operaţiunilor ce decurg din mandatul primit. Articolul 3 FNGCIMM, în calitate de mandatar, are următoarele obligaţii: a)să comunice MFP lista finanţatorilor eligibili în cadrul Programului; b)să transmită propuneri de alocare pro-rata pe finanţatori a plafonului de garantare stabilit la art. 2 lit. a) şi să evalueze periodic, la fiecare 3 luni, gradul de realizare a acestor plafoane, propunând eventuale realocări ale plafonului pe finanţatori; în situaţia în care unul dintre finanţatorii cărora li s-a alocat un plafon de garantare renunţă la întregul plafon sau la o parte din acesta, FNGCIMM este în drept cu acordul MFP să aloce respectivul plafon unor finanţatori eligibili noi ale căror oferte au fost transmise în cadrul perioadei în care se face reevaluarea; c)să încheie convenţii de garantare cu finanţatorii eligibili, conform modelului standard aprobat; d)să predea MFP o copie certificată a convenţiilor de garantare încheiate cu finanţatorii; e)să emită şi să monitorizeze garanţiile în condiţiile prevăzute în convenţiile şi contractele de garantare încheiate cu finanţatorii; f)să aprobe plata garanţiei numai în condiţiile expres prevăzute în convenţiile şi contractele de garantare încheiate cu finanţatorii; g)să comunice MFP situaţia plăţilor de efectuat, consolidată pe finanţatori, însoţită de deciziile de aprobare a cererilor de plată; h)să transmită organelor teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală documentele necesare recuperării sumelor achitate în contul garanţiilor acordate conform Programului, în condiţiile prevăzute în cap. V al prezentei convenţii; i)să transmită MFP rapoartele prevăzute în cap. III al prezentei convenţii; j)să solicite acordul MFP, în cazul în care decide să denunţe unilateral unele convenţii de garantare, cu prezentarea argumentelor care au condus la denunţarea unilaterală a convenţiilor; k)să ţină o evidenţă a garanţiilor acordate/promisiunilor de garantare emise în condiţiile Programului, distinctă de evidenţa garanţiilor acordate în nume propriu; l)să îndeplinească orice alte atribuţii care îi revin în calitate de mandatar, necesare bunei desfăşurări a Programului, solicitate de MFP; m)să ţină evidenta beneficiarilor în cadrul Programului, asigurându-se că un beneficiar contractează un singur credit în cadrul Programului. Capitolul III Raportări Articolul 4 Pe parcursul derulării prezentei convenţii, FNGCIMM va transmite MFP următoarele raportări: a)situaţia utilizării plafoanelor de garantare de către finanţatori (anexa nr. 1); b)situaţia garanţiilor acordate (anexa nr. 2); c)situaţia scadenţarului estimativ al rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor garantate (anexa nr. 3); d)situaţia rambursărilor de rate de capital efectuate în contul împrumuturilor garantate (anexa nr. 4). Articolul 5 Anexele nr. 1-4 se transmit lunar, până în penultima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna precedentă. Articolul 6
(1) ANAF raportează Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publică din cadrul MFP situaţia stingerii creanţelor bugetare prin modalităţile de executare silită.
(2) Transmiterea raportării prevăzute la alin. (1) se efectuează trimestrial, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare încheierii trimestrului.
Capitolul IV Plata garanţiei Articolul 7 Cererea de plată se aprobă de către FNGCIMM în condiţiile prevăzute în convenţiile şi contractele de garantare încheiate cu finanţatorii. Articolul 8 Plata valorii de executare a garanţiei se efectuează de către MFP în contul finanţatorului, în lei sau în echivalent lei la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României şi valabil la data plăţii. Plata se face în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii de către Fond a acestor cereri, fără a depăşi 90 de zile calendaristice restante la plată de către beneficiar. Articolul 9
(1) FNGCIMM transmite MFP deciziile de aprobare a cererilor de plată, consolidate pe finanţatori, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la primirea cererii de plată de la finanţator, vizate cu „bun de plată“.
(2) Decizia astfel cum a fost menţionată la alin. (1) reprezintă documentul justificativ pe baza căruia MFP efectuează plata către finanţatori a valorii de executare a garanţiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acesteia.
(3) Comunicările prevăzute la alin. (1) şi (2) se adresează Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publică din cadrul MFP şi se fac prin curier la sediul MFP.
Articolul 10
(1) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii, MFP transmite FNGCIMM copia certificată a documentului de plată (ordinul de plată sau extrasul de cont care probează efectuarea plăţii).
(2) FNGCIMM notifică beneficiarul în termen de 15 zile calendaristice de la data plăţii, conform art.17 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009.
(3) Predarea de către FNGCIMM la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a documentaţiei referitoare la plata garanţiei, în vederea începerii executării silite a debitului, se face conform cap. V al prezentei convenţii.
Capitolul V Obligaţiile FNGCIMM în relaţia cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Articolul 11
(1) După ce MFP transmite copia documentului de plată a garanţiei, FNGCIMM notifică beneficiarul despre plată, solicitându-i restituirea debitului. Notificarea se efectuează în termen de 15 zile calendaristice de la data plăţii.
(2) Prin notificare se individualizează creanţa bugetară rezultată din plată, exprimată în moneda naţională, şi data scadenţei acesteia.
(3) Notificarea se întocmeşte pe formularul prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta convenţie şi se comunică prin poştă, cu scrisoare recomandată cu dovada de primire, sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului înscrisului şi confirmarea primirii acestuia.
Articolul 12 În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data intrării în posesia dovezii de primire a notificării prevăzute la art. 11, FNGCIMM înaintează organelor competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a căror rază teritorială are domiciliul fiscal debitorul beneficiar al finanţării garantate, în vederea efectuării procedurii de executare silită, următoarele documente: a)notificarea beneficiarului, pe formularul prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta convenţie şi dovada comunicării către debitor, în original; b)contractul de garantare, în original; c)contractul de ipotecă, în original, şi încheierea de intabulare a ipotecii, în copie certificată; d)documentele care au stat la baza acordării garanţiei, în copie certificată, respectiv referatul de aprobare a garanţiei şi documentaţia prevăzută în convenţia de garantare.
Capitolul VI Confidenţialitate Articolul 13
(1) Părţile sunt obligate să păstreze confidenţialitatea asupra tuturor faptelor, datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea desfăşurată, precum şi asupra oricărui fapt, dată sau informaţie, aflate la dispoziţia lor, care privesc persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, relaţiile personale sau de afaceri ale beneficiarilor finanţărilor garantate ori informaţii referitoare la contractele încheiate cu clienţii sau serviciile prestate pentru aceştia.
(2) În înţelesul prezentului articol, se consideră client orice persoană fizică ce beneficiază sau a beneficiat de serviciile directe sau indirecte ale părţilor în contextul derulării Programului.
Articolul 14 Persoanele care participă, sub orice formă, la administrarea, conducerea ori activitatea părţilor au obligaţia să păstreze confidenţialitatea asupra oricărui fapt, a oricăror date sau informaţii la care se referă art. 13, de care au luat cunoştinţă în cursul exercitării atribuţiilor lor în cadrul derulării Programului şi a executării prezentei convenţii, şi nu au dreptul de a le utiliza în folos personal sau în folosul altuia, direct ori indirect. Această obligaţie subzistă şi după încetarea activităţii în cadrul părţilor semnatare ale prezentei convenţii. Articolul 15 Obligaţia de păstrare a confidenţialităţii, impusă de prevederile art. 13 şi art. 14, nu poate fi opusă unei autorităţi care, potrivit legii, are drept de a solicita accesul la astfel de informaţii.
Capitolul VII Răspundere contractuală. Jurisdicţie Articolul 16 Părţile răspund conform legii în cazul neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor ce le revin potrivit prezentei convenţii şi legislaţiei corespunzătoare aplicabile acesteia, cu excepţia cazurilor în care nerespectarea se datorează forţei majore, faptului celeilalte părţi ori îndeplinirii unei activităţi impuse de lege. Articolul 17 FNGCIMM este direct răspunzător de acoperirea oricărui prejudiciu ce ar putea deriva din neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a oricărei obligaţii din conţinutul mandatului acordat de MFP. Articolul 18 Orice neînţelegeri decurgând din interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentei convenţii vor fi soluţionate de părţi pe cale amiabilă. În cazul în care nu se va putea ajunge la un acord pe această cale, părţile convin ca neînţelegerile să fie soluţionate de instanţele judecătoreşti competente. Capitolul VIII Alte clauze Articolul 19
(1) Comunicările referitoare la prezenta convenţie se vor face la adresele şi către persoanele menţionate în continuare:MFP - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică Boni Cucu – director general adjunct – front office Tel: 00 40 21 319 98 54; fax: 00 40 21 312 67 92 e-mail: boni.cucu@mfinante.ro Maria Elena Anghel - director general adjunct - back office Tel: 004 0213 199 732; fax: 004 0213 111 608 e-mail: elena.anghel@mfinante.ro FNGCIMM - Direcţia sinteză, risc, strategie şi relaţii instituţionale Irina Constantinescu - director executiv Tel: 00 40 21 310.18.74; fax: 00 40 21 310.18.57 e-mail: irina.constantinescu@fngcimm.ro Dan Mamara - consilier Tel: 00 40 21 310.18.74; fax: 00 40 21 310.18.57 e-mail: dan.mamara@fngcimm.ro ANAF – Direcţia generală de colectare a creanţelor bugetare Doru Dudaş - director general Tel: 00 40 21 312.24.29 int. 213; fax: 00 40 21 319.97.40 e-mail: doru.dudas@mfinante.ro
(2) Orice modificare a datelor prevăzute la alin. (1) se comunică în scris celeilalte părţi, modificarea producând efecte de la comunicare.
Articolul 20 Orice modificare sau revizuire a prezentei convenţii se va face în scris, cu acordul părţilor şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. Articolul 21 Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta convenţie. Articolul 22 Prezenta convenţie se completează cu prevederile din legislaţia în vigoare aplicabilă. Articolul 23 Prezenta convenţie intră în vigoare la data semnării, rămâne în vigoare pe toată perioada de valabilitate a garanţiilor acordate în cadrul Programului şi îşi încetează valabilitatea odată cu încetarea valabilităţii contractelor de garantare încheiate de FNGCIMM. Prezenta convenţie a fost semnată de părţi la data de ..........., în 3 exemplare, fiecare având valoare de original şi toate constituind împreună un singur act juridic, dintre care două exemplare pentru MFP şi unul pentru FNGCIMM. MFP FNGCIMM
ANEXA Nr. 1 FNGCIMM - S.A. - IFN PRIMA CASĂ Utilizarea plafoanelor de garantare la data de ........ ................ euro -

Nr. crt. Denumirea instituţiei de credit Nr. contracte în derulare Plafon alocat Valoarea garanţiilor acordate Valoarea promisiunilor de garantare acordate Total plafon utilizat Plafon neutilizat
1 2 3 4 5 6 7 8
Banca 1
.....
TOTAL GENERAL:

Mod de completare: Formularul se raportează lunar şi se completează cu informaţii cumulate pentru sfârşitul lunii de raportare. Informaţiile se raportează agregat la nivel de instituţie finanţatoare. Totalul pe bănci şi totalul general se raportează în euro, ca valoare exactă. Echivalentul în euro al garanţiilor emise se calculează la cursul de schimb valabil în data acordării garanţiei. ANEXA Nr. 2 Situaţia garanţiilor acordate de către FNGCIMM - S.A. - IFN la data de ...............

Nr. crt. Denumirea instituţiei de credit Valuta de contract a creditelor garantate Valoarea garantată în valuta de contract (valuta) Echivalent în lei al garanţiilor emise în luna de raportare Observaţii
în luna de raportare cumulat de la începutul anului
1 2 3 4 5 6 7
Banca 1
euro
lei
Total banca 1 * *
Banca 2
euro
lei
Total banca 2 * *
......
Total general euro *
lei

Mod de completare: Prin acest formular se raportează valoarea garanţiilor emise efectiv, fără promisiunile de garantare. Se completează cu informaţii din luna de raportare, dar şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare. Informaţiile se raportează agregat la nivel de instituţie de credit şi pe valuta de contract a creditelor garantate. Echivalentul în lei al garanţiilor emise se calculează la cursul de schimb valabil în data acordării garanţiei. Totalul pe instituţie de credit şi totalul general se calculează în coloanele 4 şi 5 pe fiecare valută de contract şi în coloana 6 în lei. ANEXA Nr. 3 Scadenţarul estimativ al rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor garantate de ............... către FNGCIMM - S.A. - IFN la data de ........ .............

Nr crt. Denumirea instituţiei de credit Valuta de contract a creditelor garantate Rambursări de rate de capital în primul an al contractului de credit (în valuta de contract) Rambursări de rate de capital în al doilea an al contractului de credit (în valuta de contract) ....... Rambursări de rate de capital în al 29-lea an al contractului de credit (în valuta de contract) Rambursări de rate de capital în al 30-lea an al contractului de credit (în valuta de contract) Total
1 2 3 4 5 ... ... ... ...
Banca 1
euro
lei
Banca 2
euro
lei
.....
Total general: euro
lei

Mod de completare: Pentru garanţiile emise în luna de raportare prin acest formular se raportează rambursările de rate de capital ce urmează a fi efectuate, în valuta de contract, agregate pe instituţii de credit. ANEXA Nr. 4 Rambursările de rate de capital efectuate în contul împrumuturilor garantate de către FNGCIMM - S.A. - IFN la data de........ ........ ..............

Nr crt. Denumirea băncii Valuta de contract a creditelor garantate Rambursări de rate de capital efectuate în luna de raportare Total rambursări de rate de capital
în valuta de contract în valuta de contract
1 2 3 4 5
Banca 1
euro
lei
Banca 2
euro
..... lei
Total general: euro
lei

Mod de completare: Prin acest formular se raportează rambursările de rate de capital efectuate în contul garanţiilor emise atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la data garantării. Informaţiile referitoare la plăţile efectuate se raportează agregat pe instituţii finanţatoare, în valute de contract, atât pentru plăţile efectuate în luna de raportare, cât şi pentru plăţile cumulate de la data contractării creditelor garantate. ANEXA Nr. 5 FONDUL NAŢIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII - S.A. - IFN Filiala/Unitatea ........ ................ ................ ............ Str. ......... nr. ............ localitatea ........ ........ .......... Persoana de contact ........ ......... tel. ........ ........... Înscris nr. ..... din data de ........ ................ .......... Către ........ ................ ................ ................ .........*) Spre ştiinţă ........ ................ ................ ..............**) Întrucât la scadenţa din data de ........ ............ domnul/doamna ........ ................ ................ .........***), cu domiciliul în localitatea ........ ........ ..........., str. ........ ........ ........... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., sectorul/judeţul ........ ..............., cod numeric personal ........ ................ ........ ........., nu a achitat împrumutul acordat în cadrul programului „Prima casă“ de ........ .........****) şi aceasta a executat garanţia acordată prin Contractul de garantare nr. ........... din data de ................, s-a întocmit, în temeiul art. ..... din Hotărârea Guvernului nr. ....... privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă“, prezentul înscris prin care s-au individualizat următoarele sume de plată:

Natura obligaţiei bugetare Scadenţa obligaţiei bugetare*****) Nr. contractului de garantare a creditului bancar pentru cumpărarea unei locuinţe în cadrul programului „Prima casă“ Cuantumul sumei datorate - lei -

Sumele menţionate mai sus se achită în contul ........ ........ ........ . Pe documentul de plată se indică în mod obligatoriu şi numărul contractului de garantare a creditului bancar. În cazul neplăţii sau al neprezentării dovezii efectuării acesteia, organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor proceda la aplicarea procedurii de executare silită, prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul contractului de garantare care, potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă“, constituie titlu executoriu. Pentru orice nelămuriri sau obiecţii în legătură cu acest înscris se poate contacta persoana al cărei nume figurează mai sus, la sediul nostru sau la numărul de telefon menţionat. Data emiterii: Director, Nume şi prenume.............. Semnătura.............. _____ L.S.

*) Organul fiscal competent al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
**) Se vor completa numele şi prenumele debitorului şi adresa acestuia.
***) Numele şi prenumele debitorului.
****) Se completează denumirea băncii care a acordat creditul pentru cumpărarea locuinţei, în cadrul programului „Prima casă“.
*****) Se completează data plăţii garanţiei de către Fond.

ANEXA Nr. 2 CONVENŢIE DE GARANTARE pentru programul „Prima casă“ Încheiată între următoarele părţi: Banca ........ ........ .............. , cu sediul social în ..............., telefon/fax ........ ........., cod unic de înregistrare ........ ..............., înmatriculată în registrul comerţului sub nr. ................ şi la registrul bancar sub nr. ........ ..........., reprezentată de ........ ................, în calitate de ........ ........., şi de ........ ............., în calitate de ........ ........, denumită în continuare Finanţator. şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, împuternicit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă“, în calitate de mandatar al statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul social în Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înmatriculat în registrul comerţului sub nr. J 40 /10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, înregistrat în Registrul general al IFN sub nr. RG-PJR-41-110174 şi în Registrul special al IFN sub nr. RS-PJR-41-110030, reprezentat de ........ ................, în calitate de ........ ..............., şi de ........ ............, în calitate de........ ........ ..........., denumit în continuare Fond sau FNGCIMM. În scopul facilitării accesului persoanelor fizice la achiziţia unei locuinţe prin contractarea de credite în cadrul programului „Prima casă“, denumit în continuare Programul, părţile convin încheierea prezentei convenţii în următoarele condiţii: Capitolul I Definiţii Articolul 1 Noţiunile utilizate în prezenta convenţie au următoarele semnificaţii: a)Programul - programul „Prima casă“ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă“ şi detaliat prin normele de implementare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 717/2009; b)condiţiile Programului - criteriile de eligibilitate a beneficiarilor şi finanţatorilor, descrierea, acordarea, monitorizarea şi plata garanţiei; c)garanţie - angajament asumat de FNGCIMM, în numele şi în contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de Finanţator, ca urmare a producerii riscului de credit. Garanţia se include în plafonul de garantare în conformitate cu clauzele prezentei convenţii; d)plafon de garantare - suma maximă în limita căreia Fondul garantează finanţările acordate de către Finanţator beneficiarilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la cap. 3 din prezenta convenţie; e)Beneficiar - persoana fizică ce îndeplineşte criteriile de eligibilitate şi normele de creditare ale Finanţatorului, care solicită şi primeşte finanţare din partea acestuia, garantată de FNGCIMM, în numele şi în contul statului, în cadrul Programului; f)Finanţator - bancă, inclusiv unităţile teritoriale ale acesteia (sucursale, agenţii etc.), care îndeplineşte criteriile de eligibilitate şi acordă o finanţare unui Beneficiar în cadrul Programului; g)finanţare garantată (principalul) - credit de maximum 60.000 euro sau echivalent în lei la cursul de schimb al BNR valabil în data aprobării solicitării de garantare, acordat în cadrul Programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de Beneficiar în baza contractului de credit; h)riscul de credit - neplata, parţială sau integrală, de către Beneficiar a finanţării garantate (principalului); i)convenţie de garantare - document contractual cadru, încheiat între Finanţator şi FNGCIMM, care cuprinde, în principal, clauze privind drepturile şi obligaţiile părţilor, acordarea, monitorizarea şi executarea garanţiilor; j)solicitarea de garantare - documentul standard întocmit de către una dintre unităţile Finanţatorului (sucursală, agenţie etc.), prin care se solicită FNGCIMM aprobarea garanţiei individuale şi includerea acesteia în plafonul de garantare aprobat. Conţinutul documentului este prezentat în anexa nr. 1 la prezenta convenţie; k)contract de garantare - document contractual încheiat între FNGCIMM, Finanţator şi Beneficiar, în care se prevăd condiţiile specifice de acordare şi plată a unei garanţii. Conţinutul documentului este prezentat în anexa nr. 2 la prezenta convenţie; l)valoarea garanţiei - valoarea menţionată în contractul de garantare, al cărei nivel acoperă soldul finanţării garantate (principalul), exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit; m)perioada de valabilitate a garanţiei - perioada de la data intrării în vigoare a garanţiei şi până la data încetării răspunderii FNGCIMM, în numele şi în contul statului; n)data încetării răspunderii FNGCIMM în numele şi în contul statului - data rambursării integrale de către Beneficiar a finanţării garantate, la termen sau anticipată, sau data la care Ministerul Finanţelor Publice plăteşte valoarea de executare a garanţiei; o)promisiune unilaterală de creditare - document emis de Finanţator pe formularul din anexa nr. 3 la prezenta convenţie, prin care acesta îşi exprimă disponibilitatea de a acorda o finanţare unui beneficiar care, la data acordării, trebuie să se încadreze în criteriile de eligibilitate ale Programului. Documentul are valabilitate pe perioada de construcţie a locuinţei, dar nu mai mult de 18 luni; p)promisiune de garantare - document emis de FNGCIMM pe formularul din anexa nr. 4 la prezenta convenţie, prin care acesta îşi exprimă intenţia de a garanta finanţarea care va fi acordată Beneficiarului de către Finanţator. Documentul are valabilitate pe perioada de construcţie a locuinţei, dar nu mai mult de 18 luni; q)comision de gestiune - suma achitată de Finanţator pentru remunerarea activităţii de acordare şi administrare a garanţiei; r)comision unic de analiză - suma achitată de Finanţator pentru remunerarea activităţii de analiză şi emitere a unei promisiuni de garantare; s)soldul finanţării garantate restante - soldul finanţării (principalul) nerambursat la scadenţă, trecut integral la restanţă de către Finanţator şi exigibil la data cererii de plată a garanţiei; t)valoarea de executare a garanţiei - suma ce urmează a fi plătită de către Ministerul Finanţelor Publice ca urmare a producerii riscului de credit, egală cu soldul finanţării garantate restante; u)cerere de plată - document prin care Finanţatorul solicită plata soldului garanţiei aferente finanţării garantate restante, după înregistrarea unei întârzieri la rambursarea principalului mai mare sau egală cu 60 de zile. Conţinutul documentului este prezentat în anexa nr. 5 la prezenta convenţie. Capitolul II Obiectul convenţiei Articolul 2.1 Obiectul prezentei convenţii îl constituie garantarea de către Fond, în numele şi în contul statului, în mod direct, expres, irevocabil şi necondiţionat, a obligaţiilor de rambursare a finanţărilor acordate de Finanţator beneficiarilor care îndeplinesc condiţiile de garantare prevăzute la art. 3.1 din prezenta convenţie şi condiţiile specifice prevăzute în cadrul normelor interne de creditare a finanţatorilor, în limita unui plafon de garantare. Plafonul se alocă de către Fond, conform Hotărârii Guvernului nr. 717/2009, şi se comunică Finanţatorului conform anexei nr. 10 la prezenta convenţie. Articolul 2.2 În limita plafonului de garantare alocat, Finanţatorul solicită Fondului acordarea de garanţii/emiterea de promisiuni de garantare. Valoarea unei garanţii/promisiuni de garantare este de maximum 60.000 euro sau echivalentul în lei la cursul de schimb al BNR valabil la data aprobării solicitării de garantare. Articolul 2.3 Garanţiile acordate de Fond în baza prezentei convenţii sunt valabile pe întreaga durată a finanţării. Articolul 2.4 Beneficiarii pot achiziţiona în cadrul Programului următoarele tipuri de locuinţe: a)locuinţă finalizată; b)locuinţă care urmează să se construiască; c)locuinţă aflată în faza de construcţie, denumită în continuare construcţie la roşu. Capitolul III Criterii de eligibilitate la acordarea garanţiei Articolul 3.1 Criterii de eligibilitate pentru beneficiarii care achiziţionează locuinţe finalizate a)la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 nu deţin în proprietate o locuinţă, individual sau în comun, împreună cu soţii lor sau cu alte persoane, indiferent de modul în care a fost dobândită, şi nici nu au în derulare un credit ipotecar. Dovada îndeplinirii acestui criteriu se face cu declaraţia pe propria răspundere a Beneficiarului, dată în formă autentică; b)achiziţionează în cadrul Programului o locuinţă finalizată, aflată pe teritoriul României, înscrisă în cartea funciară în condiţiile legii şi liberă de sarcini, cu excepţia privilegiului vânzătorului asupra preţului; c)îndeplinesc condiţiile specifice prevăzute în cadrul normelor interne de creditare a finanţatorilor; d)dispun de un avans de minimum 5% din preţul de achiziţie al locuinţei, dacă preţul acesteia este mai mic sau egal cu 60.000 euro, sau de 3.000 euro plus diferenţa dintre preţul de achiziţie al locuinţei şi 60.000 euro, dacă preţul acesteia este mai mare de 60.000 euro; e)se obligă să constituie un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă, valabil pe întreaga durată a finanţării; f)se obligă să nu înstrăineze locuinţa achiziţionată în primii 5 ani de la data dobândirii. După expirarea acestui termen, în cazul preluării contractului de credit de către un terţ, acesta trebuie să întrunească criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor Programului; g)se obligă să constituie în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, o ipotecă de rang I asupra locuinţei achiziţionate din finanţarea garantată şi este de acord cu notarea în cartea funciară a interdicţiei de vânzare a acesteia pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare cu alte sarcini; h)se obligă să asigure locuinţa achiziţionată din finanţarea garantată împotriva tuturor riscurilor şi cesionează drepturile de despăgubiri în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice. Articolul 3.2 Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care achiziţionează locuinţe care urmează să se construiască sau locuinţe aflate în faza de construcţie „construcţii la roşu“: a)la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, nu deţin în proprietate o locuinţă, individual sau în comun, împreună cu soţii lor sau cu alte persoane, indiferent de modul în care a fost dobândită, şi nici nu au în derulare un credit ipotecar. Dovada îndeplinirii acestui criteriu se face cu declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului, dată în formă autentică; b)îndeplinesc condiţiile specifice prevăzute în cadrul normelor interne de creditare ale finanţatorilor; c)deţin un antecontract încheiat cu o societate de construcţii; d)îşi asumă obligaţia de îndeplinire a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3.1 lit. b), d), e), f), g) şi h), printr-o declaraţie pe propria răspundere, semnată în faţa funcţionarului bancar. Conţinutul documentului este prezentat în anexa nr. 6 la prezenta convenţie. Capitolul IV Comisioane Articolul 4.1 Comisionul de gestiune Articolul 4.1.1 Pentru remunerarea activităţii de acordare şi administrare a garanţiei, Finanţatorul datorează Fondului un comision de gestiune al cărui procent este de 0,37% pe an, calculat la soldul finanţării. Articolul 4.1.2 Comisionul de gestiune pentru garanţiile acordate se calculează astfel:
(1) pentru intervalul cuprins între data acordării şi 31 decembrie a anului respectiv (primul an):

Procent x Valoare x Nr. de luni până
comision garanţie*) la sfârşitul anului**)
Comision de gestiune =
12

*) Valoarea garanţiei în lei sau echivalent lei la cursul de schimb al BNR, valabil la data aprobării solicitării de garantare. **) Inclusiv luna în care se aprobă solicitarea de garantare.
(2) pentru anii următori (întregi):

Comision de gestiune = Procent comision x Sold garanţie*) la 31 decembrie an precedent celui de plată**)

Comision de gestiune = Procent comision x Sold garanţie*) la 31 decembrie an precedent celui de plată**) *) Soldul garanţiei în lei sau echivalent lei la cursul de schimb al BNR, valabil la data de 31 decembrie a anului precedent. **) În cazul în care la data de 31 decembrie a anului precedent finanţarea aprobată nu a fost acordată, comisionul aferent anului în curs se calculează la valoarea garanţiei din solicitarea de garantare.
(3) pentru ultima fracţiune de an:

Procent x Sold garanţie*) la 31 decembrie x Nr. luni până la
comision an precedent celui de plată scadenţa finanţării**)

Comision de gestiune =

12

*) Soldul garanţiei în lei sau echivalent lei la cursul de schimb al BNR, valabil la data de 31 decembrie a anului precedent. **) Exclusiv ultima lună de valabilitate a contractului de garantare. Articolul 4.1.3 Plata comisionului de gestiune se face în contul Fondului nr. ........ ........ ........, deschis la ........ ................ .........., eşalonat, în rate anuale, proporţional cu numărul de luni de garantare, astfel: a)pentru primul an de valabilitate a contractului de garantare, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea aprobării solicitării de garantare; b)pentru anii următori de valabilitate a contractului de garantare - până la data de 1 martie a anului de plată, pe baza facturii transmise de Fond, sau până la data scadenţei finale, dacă în ultimul an scadenţa finală este anterioară datei de 1 martie. Articolul 4.1.4 Comisionul de gestiune pentru garanţiile aferente finanţărilor în valută se plăteşte în echivalent lei astfel: a)la cursul de schimb al BNR valabil în data aprobării solicitării de garantare, în cazul comisionului datorat pentru intervalul dintre data aprobării garanţiei şi data de 31 decembrie a anului respectiv; b)la cursul de schimb al BNR valabil în data de 31 decembrie a anului anterior celui de plată, în cazul comisionului datorat pe următorii ani de valabilitate a contractului de garantare. Articolul 4.1.5
(1) Pentru întârzieri în plata comisionului de gestiune, Finanţatorul datorează penalităţi de 0,1% pe zi de întârziere, aplicate la suma datorată. Pentru transformarea în lei a penalităţilor ce privesc garanţiile aferente finanţărilor în valută, se va utiliza cursul de schimb al BNR valabil în data de 31 decembrie a anului precedent celui de plată.
(2) În cazul în care Finanţatorul nu achită comisionul de gestiune restant şi penalităţile de întârziere datorate în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care a fost notificat în acest sens, Fondul este în drept să treacă la recuperarea pe cale judiciară a debitului, în condiţiile legii.
Articolul 4.1.6 Obligaţia de plată a comisionului de gestiune încetează la data înregistrării la Fond a cererii de plată. Articolul 4.2 Comisionul unic de analiză Articolul 4.2.1
(1) Pentru remunerarea activităţii de analiză şi emitere a unei promisiuni de garantare, Finanţatorul datorează Fondului un comision unic de analiză de 0,15% aplicat la valoarea promisiunii unilaterale de creditare emise de finanţator.

Comision unic = Procent x Valoarea promisiunii
de analiză comision unilaterale de creditare

(2) Valoarea promisiunii de garantare este exprimată în euro sau în echivalent lei la cursul de schimb al BNR valabil în data emiterii promisiunii de garantare.
(3) Comisionul unic de analiză este suportat de Beneficiar.
Capitolul V Garanţia Articolul 5.1
(1) Garanţia acoperă integral valoarea finanţării garantate, dar nu mai mult de 60.000 euro sau echivalent lei la cursul de schimb al BNR valabil în data aprobării solicitării de garantare.
(2) Garanţia se acordă în euro sau în monedă naţională şi se plăteşte în monedă naţională, la cursul de schimb comunicat de BNR şi valabil la data plăţii.
(3) Valoarea garanţiei se diminuează cu valoarea ratelor de capital (principal) rambursate de Beneficiar.
Articolul 5.2 Este irevocabilă - furnizorul protecţiei nu îşi poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garanţia sau de a creşte costul efectiv al garanţiei, cu excepţia cazului în care cumpărătorul protecţiei nu plăteşte la scadenţă costul protecţiei. Articolul 5.3 Este necondiţionată - contractul prin care este furnizată protecţia nu conţine nicio clauză asupra căreia cumpărătorul protecţiei nu deţine controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligaţia de a plăti în termen de maximum 90 de zile calendaristice, în cazul în care obligatul principal nu achită la termen plata scadentă/plăţile scadente. Articolul 5.4 Este directă şi expresă - protecţia furnizată de garanţie este legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire al protecţiei este clar definit şi nu poate fi pus la îndoială. Articolul 5.5 Este plătibilă la prima cerere scrisă a Finanţatorului. Articolul 5.6 Are valoare determinată, iniţial egală cu valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei mai puţin avansul, fără a depăşi 60.000 euro sau echivalent lei la cursul de schimb al BNR valabil în data aprobării solicitării de garantare. Raportul de evaluare va fi întocmit de un evaluator autorizat, agreat de Finanţator. Articolul 5.7 Răspunderea Fondului, în numele şi în contul statului, începe la data semnării de către părţi a contractului de garantare. Articolul 5.8 Pentru garanţia acordată, Beneficiarul constituie o ipotecă de rang I asupra locuinţei achiziţionate prin Program în favoarea statului român reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, valabilă pe toata durata finanţării, cu notarea în cartea funciară a interdicţiei de vânzare a acesteia pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare cu alte sarcini. Articolul 5.9 Garanţiile încetează în următoarele situaţii: a)la data rambursării integrale de către Beneficiar a finanţării garantate, la termen sau anticipată; b)la data la care Ministerul Finanţelor Publice plăteşte valoarea de executare a garanţiei. Articolul 5.10 Acordarea garanţiei se face astfel: Art. 5.10.1. - În situaţia în care Finanţatorul solicită acordarea unei garanţii: a)După aprobarea finanţării de către structurile sale competente, Finanţatorul, direct sau prin unităţile sale teritoriale (sucursale, agenţii etc.), transmite Fondului solicitarea de garantare, prin curier sau prin poştă cu confirmare de primire, la sediul acestuia din str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, Bucureşti.Solicitarea va fi însoţită de următoarele documente:

(i) documentul de identitate al Beneficiarului, precum şi al soţului/soţiei, dacă este căsătorit, în copie certificată;
(ii) extras de carte funciară de informare privind imobilul ce urmează să fie achiziţionat din finanţare, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data transmiterii solicitării, în original;
(iii) titlul de proprietate al vânzătorului imobilului, în copie certificată;
(iv) raportul de evaluare a imobilului, în copie certificată.

b)Fondul analizează documentaţia transmisă, respectiv concordanţa dintre datele înscrise în solicitarea de garantare, documentele remise, criteriile de eligibilitate din Program, verifică Beneficiarul în listele cu persoanele suspectate de săvârşirea sau finanţarea actelor de terorism, publicate conform legii, şi adoptă hotărârea de aprobare/respingere. c)În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării, Fondul comunică unităţii solicitante, prin fax, decizia adoptată. Decizia de aprobare se transmite, prin fax, împreună cu o copie a facturii reprezentând contravaloarea comisionului de gestiune datorat. d)Finanţatorul achită comisionul de gestiune datorat pentru acordarea garanţiei şi transmite Fondului, prin fax, la nr. ........ ..........., copia documentului de plată. e)Finanţatorul încheie contractul de credit şi îl transmite Fondului, prin fax, la nr. ........ ................ . f)După îndeplinirea de către Finanţator a obligaţiilor de la lit. d) şi e) Fondul redactează contractul de garantare în 4 exemplare originale pe care le remite Finanţatorului, prin curier sau prin poştă cu confirmare de primire, în vederea semnării acestora de către Finanţator şi Beneficiar. Concomitent se transmit, în original, factura cu contravaloarea comisionului de gestiune datorat şi decizia de aprobare a solicitării de garantare. g)În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestora, Finanţatorul şi Beneficiarul semnează şi remit Fondului, prin curier sau prin poştă cu confirmare de primire, contractul de garantare, în toate cele 4 exemplare originale, împreună cu graficul de rambursare al finanţării garantate. h)În termen de 3 zile lucrătoare de la primire, Fondul semnează contractul de garantare şi transmite Finanţatorului, prin curier sau prin poştă cu confirmare de primire, două exemplare originale ale acestuia. Anterior transmiterii prin curier sau prin poştă, contractul de garantare se comunică Finanţatorului prin fax. i)Finanţatorul remite Beneficiarului un exemplar original al contractului de garantare, sub semnătură de primire.Art. 5.10.2. - În situaţia în care Finanţatorul solicită acordarea unei promisiuni de garantare: a)După aprobarea cererii de emitere a promisiunii unilaterale de finanţare de către structurile sale competente, Finanţatorul, direct sau prin unităţile sale teritoriale (sucursale, agenţii etc.), transmite Fondului solicitarea de emitere a promisiunii de garantare pe formularul din anexa nr. 8, prin curier sau prin poştă cu confirmare de primire, la sediul acestuia din str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, Bucureşti.Solicitarea va fi însoţită de următoarele documente:

(i) documentul de identitate al beneficiarului, precum şi al soţului/soţiei, dacă este căsătorit, în copie certificată;
(ii) antecontractul încheiat cu o societate de construcţii sau antecontractul de vânzare-cumpărare, în copie certificată;
(iii) promisiunea unilaterală de creditare.

b)Fondul analizează documentaţia transmisă, respectiv concordanţa dintre solicitarea promisiunii de garantare, documentele remise, verifică Beneficiarul în listele cu persoanele suspectate de săvârşirea sau finanţarea actelor de terorism, publicate conform legii, şi decide aprobarea/ respingerea solicitării. c)În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării, Fondul comunică unităţii solicitante, prin fax, decizia privind solicitarea de emitere a promisiunii de garantare. Decizia de aprobare se transmite prin fax, împreună cu o copie a facturii reprezentând contravaloarea comisionului unic de analiză. d)Finanţatorul achită comisionul unic de analiză datorat pentru emiterea promisiunii de garantare şi transmite Fondului, prin fax, la nr. ........ ..........., copia documentului de plată. e)După achitarea comisionului unic de analiză, Fondul transmite, prin curier sau prin poştă, cu confirmare de primire, în original, factura cuprinzând comisionul datorat şi promisiunea de garantare. Articolul 5.11 Orice modificări ale condiţiilor iniţiale prevăzute în contractul de garantare vor fi solicitate Fondului pe formularul din anexa nr. 7 şi vor fi aprobate/respinse de Fond, în condiţiile prezentei convenţii. Pe baza acestei aprobări, Fondul redactează, semnează şi transmite Finanţatorului actul adiţional la contractul de garantare, în vederea semnării lui de către Finanţator şi Beneficiar. Ulterior semnării, Finanţatorul remite Fondului două exemplare originale ale acestuia. Nu pot face obiectul actelor adiţionale acele clauze ale contractului de garantare care privesc condiţiile de eligibilitate ale Programului. Articolul 5.12 Preluarea creditului de către un alt beneficiar, după expirarea perioadei de 5 ani de interdicţie de vânzare a imobilului, se consideră o nouă acordare şi va fi analizată în condiţiile prezentei convenţii. Capitolul VI Drepturile şi obligaţiile părţilor Articolul 6.1 Drepturile şi obligaţiile Finanţatorului Pentru a beneficia de garanţia Fondului, în numele şi contul statului, Finanţatorul se obligă: a)la acordarea finanţării, să verifice îndeplinirea de către Beneficiar a tuturor criteriilor de eligibilitate prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă“; b)să solicite un avans de 5% din preţul de achiziţie al imobilului, dacă preţul acestuia este mai mic sau egal cu 60.000 euro, sau 3.000 euro plus diferenţa dintre preţul de achiziţie a locuinţei şi 60.000 euro, dacă preţul acesteia este mai mare de 60.000 euro; c)să solicite Beneficiarului, în situaţia achiziţionării locuinţelor prevăzute la art. 2.4 lit. b) şi c), să prezinte un antecontract încheiat cu o societate de construcţii; d)să efectueze, prin intermediul unor evaluatori autorizaţi agreaţi, evaluarea imobilului cu destinaţie de locuinţă; e)să verifice, pe toată durata finanţării, îndeplinirea obligaţiei de asigurare a locuinţei de către Beneficiar împotriva tuturor riscurilor, iar drepturile de despăgubire să fie cesionate în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice; f)să notifice Fondului, pe toată durata valabilităţii contractelor de garantare, beneficiarii care nu şi-au reînnoit poliţele de asigurare a locuinţei, în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării valabilităţii poliţelor respective; g)să instituie şi să reînnoiască în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, ipotecă de rangul I asupra locuinţei achiziţionate din finanţarea garantată şi să prevadă în contractul de ipotecă interdicţia de vânzare a locuinţei pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii, precum şi interdicţia de grevare cu alte sarcini; h)să urmărească realizarea înscrierii ipotecii şi notarea interdicţiilor în cartea funciară a imobilului respectiv; i)să solicite Beneficiarului să constituie un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă, valabil pe toata durata finanţării; j)să nu perceapă comision de rambursare anticipată; k)să nu insereze în contractele de finanţare clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia; l)să notifice Beneficiarul cu privire la declararea exigibilităţii anticipate a finanţării garantate; m)să plătească comisioanele datorate Fondului, în termenele şi condiţiile prevăzute la cap. 4 din prezenta convenţie; n)să prevadă în mod expres în contractele de credit separat costurile cu dobânda exprimate în raport cu EURIBOR/ROBOR la 3 luni şi separat costurile cu comisioanele; o)să acorde finanţările în cadrul Programului, pe o perioadă de maximum 30 de ani. Articolul 6.2 Pe parcursul derulării contractelor de garantare Finanţatorul are următoarele obligaţii de raportare: a)să confirme anual, până la data de 30 martie a anului de raportare, menţinerea criteriilor de eligibilitate ale Programului în derularea contractelor de finanţare încheiate în condiţiile acestuia şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor asumate prin contractele de garantare; b)să transmită lunar prin sediul central al Finanţatorului, până în data de 7 a lunii curente pentru luna anterioară de raportare, în format electronic, la adresa de e-mail primacasamonitorizare@fngcimm.ro informaţii referitoare la finanţările garantate de acesta, utilizând formularele prevăzute în anexa nr. 9 la prezenta convenţie. Aceste informaţii vor fi utilizate de Fond pentru efectuarea raportărilor prevăzute de reglementările BNR şi a celor la care este obligat prin convenţia cu Ministerul Finanţelor Publice. Articolul 6.3 Drepturile şi obligaţiile Fondului a)să solicite Finanţatorului informaţii suplimentare atunci când elementele cuprinse în solicitarea de garantare şi în documentaţia furnizată nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei; b)să urmărească şi să verifice îndeplinirea de către Finanţator a obligaţiilor asumate prin contractul de garantare, la termenele şi în condiţiile prevăzute de acesta; c)să urmărească periodic stadiul derulării creditului, pe baza situaţiilor furnizate de către Finanţator, conform prevederilor contractului de garantare; d)să verifice încadrarea cererii de plată în termenii şi condiţiile convenţiei pentru implementarea Programului, convenţiei de garantare şi ale contractului de garantare; e)să comunice debitorului beneficiar al garanţiei, în termen de 15 zile calendaristice de la data efectuării de către Ministerul Finanţelor Publice a plăţii garanţiei către finanţator, înscrisul prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, exprimată în moneda naţională şi data scadenţei acesteia; comunicarea se face prin poştă, cu scrisoare recomandată cu dovadă de primire, sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea actelor şi confirmarea primirii acestora; f)să evalueze, la intervale regulate de 3 luni, modul de utilizare de către Finanţator a plafonului alocat şi să efectueze realocări în funcţie de gradul de utilizare a plafonului alocat, conform anexei nr. 10; g)să comunice Finanţatorului decizia cu privire la cererea de plată a garanţiei, precum şi faptul că s-a transmis la Ministerul Finanţelor Publice dosarul în vederea efectuării plăţii; h)să transmită la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în vederea declanşării executării silite a Beneficiarului, documentaţia prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 717/2009. Capitolul VII Plata garanţiei Articolul 7.1 Cererea de plată se transmite de către Finanţator în termen de maximum 75 de zile calendaristice de restanţă la plată a Beneficiarului, împreună cu următoarele documente: a)documentul de identitate al beneficiarului, precum şi al soţului/soţiei dacă este căsătorit, în copie certificată pentru conformitate cu originalul; b)contractul de credit, însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul; c)contractul de ipotecă în original şi încheierea privind intabularea ipotecii şi notarea interdicţiilor de vânzare şi grevare, în copie certificată pentru conformitate cu originalul; d)contractul de cash colateral, înregistrat la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, în copie certificată pentru conformitate cu originalul; e)poliţa de asigurare a locuinţei, valabilă la data transmiterii cererii de plată, cesionată în favoarea statului român reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, în original sau copie certificată după notificarea transmisă Fondului conform art. 6.1. lit. e) din prezenta Convenţie, în cazul inexistenţei unei poliţe valabile de asigurare a locuinţei; f)extrasul contului curent şi extrasul contului de credit al Beneficiarului din care să reiasă trecerea la restanţă a întregii finanţări garantate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul; g)referatul de credit şi hotărârea de aprobare a finanţării, în copie certificată pentru conformitate cu originalul; h)declaraţia autentică pe propria răspundere a Beneficiarului din care să rezulte că acesta nu deţine în proprietate o locuinţă, individual sau în comun, împreună cu soţul/soţia sau cu alte persoane, indiferent de modul în care a fost dobândită, şi nici nu are în derulare un credit ipotecar, în original; i)documentul care atestă dovada plăţii avansului de către Beneficiar, în copie certificată pentru conformitate cu originalul; j)notificarea băncii către Beneficiar cu privire la declararea exigibilităţii anticipate a finanţării garantate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul. Articolul 7.2
(1) În termen de cel mult 10 zile calendaristice de la primirea cererii de plată, Fondul analizează şi aprobă/respinge cererea de plată.
(2) Plata garanţiei se face numai în condiţiile respectării de către Finanţator a obligaţiilor prevăzute la art. 6.1 lit. a) - k), m) şi n) şi art. 7.1 din prezenta convenţie.
(3) Dacă Finanţatorul nu transmite cererea de plată în termenul prevăzut la art. 7.1 şi/sau cererea de plată nu este însoţită de toate documentele prevăzute la acelaşi alineat, răspunderea pentru această conduită îi revine integral.
(4) Decizia referitoare la cererea de plată se comunică Finanţatorului şi Ministerului Finanţelor Publice cel mai târziu în ziua următoare adoptării.
(5) Plata garanţiei se face de către Ministerul Finanţelor Publice, pe baza deciziei Fondului de aprobare a cererii de plată, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii de către Fond a cererii de plată, fără însă a depăşi 90 de zile calendaristice de restanţă la plată a beneficiarului.
(6) Sumele garantate de Fond se plătesc Finanţatorului de către Ministerul Finanţelor Publice din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, pe baza deciziei Fondului de aprobare a plăţii şi se recuperează, prin executare silită, de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la beneficiarii finanţării garantate, conform reglementărilor legale în materie de colectare a creanţelor fiscale.
Articolul 7.3 Plata sumei aferente garanţiei acordate pentru finanţări în valută se face în lei, la cursul de schimb al BNR, valabil la data plăţii. Articolul 7.4 După primirea comunicării Ministerului Finanţelor Publice privind plata garanţiei, Fondul notifică Beneficiarul cu privire la plata efectuată şi, în cazul în care acesta nu achită debitul în termenul acordat, înaintează dosarul de executare organelor teritoriale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării debitului, conform legii.
Capitolul VIII Comunicări Articolul 8.1
(1) Toate comunicările privind prezenta convenţie se vor face la adresele părţilor indicate în preambul, în atenţia conducătorilor următoarelor structuri interne:Pentru Finanţator: ........ ................ ................ ................ .............. Pentru Fond: ........ ................ ................ ................ ..............
(2) Părţile îşi vor comunica reglementările specifice Programului în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la semnarea prezentei convenţii. Orice modificări ale acestora se vor comunica în maximum 10 zile lucrătoare de la aprobare.
Articolul 8.2 Părţile declară prin prezenta că respectă standardele de cunoaştere a clientelei impuse de autoritatea de supraveghere şi legislaţia aplicabilă. Articolul 8.3 Părţile îşi vor comunica rapoartele anuale, în forma destinată publicului, conform legii. Articolul 8.4
(1) Părţile vor aduce la cunoştinţa unităţilor lor teritoriale (sucursale, agenţii etc.) prevederile prezentei convenţii.
(2) Părţile sunt de acord să promoveze facilităţile de finanţare-garantare convenite prin prezenta convenţie prin postare pe website-urile proprii, pliante de promovare şi alte materiale promoţionale ale celor două instituţii, organizarea în comun de evenimente etc.
Capitolul IX Alte dispoziţii Articolul 9.1 Părţile recunosc că se află sub incidenţa prevederilor din legislaţia bancară referitoare la confidenţialitatea şi secretul bancar. Articolul 9.2 Forţa majoră - aşa cum este aceasta definită în doctrina juridică şi jurisprudenţă - apără de răspundere partea care o invocă, sub condiţia anunţării celeilalte părţi în termen de 10 zile lucrătoare de la apariţie şi a probării acestui eveniment cu documente justificative eliberate de Camera de Comerţ şi Industrie a României. Încetarea forţei majore va fi anunţată tot într-un termen de 10 zile lucrătoare. Neîndeplinirea formalităţilor de anunţare a forţei majore atrage decăderea părţii în cauză din dreptul de a o invoca şi de a beneficia de prevederile acestui articol. Articolul 9.3 Orice litigiu apărut între părţile semnatare în legătură cu încheierea, interpretarea sau executarea prezentei convenţii se soluţionează pe cale amiabilă, prin conciliere, în condiţiile art. 7201 din Codul de procedură civilă. În cazul în care concilierea rămâne fără rezultat, părţile vor supune litigiul spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente de la sediul social al Fondului. Capitolul X Suspendarea şi încetarea convenţiei Articolul 10.1 Fondul are dreptul să suspende unilateral acordarea de garanţii în temeiul prezentei convenţii în cazul în care Finanţatorul nu respectă obligaţiile prevăzute la art. 6.2. Suspendarea se produce de drept în ziua lucrătoare următoare primirii comunicării Fondului şi încetează la data executării de către Finanţator a obligaţiilor care au constituit motiv al suspendării. Articolul 10.2 Prezenta convenţie se încheie pe durata Programului şi poate înceta prin denunţare unilaterală, în orice moment, cu un preaviz de 60 de zile calendaristice. În acest caz părţile rămân răspunzătoare pentru obligaţiile asumate în baza convenţiei, a solicitărilor aprobate şi a contractelor de garantare emise înainte de data încetării. Capitolul XI Dispoziţii finale Articolul 11.1 Părţile garantează că persoanele care semnează prezenta convenţie sunt împuternicite în mod legal pentru aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare la data semnării convenţiei, actelor constitutive, normelor şi regulamentelor interne. Articolul 11.2 Ori de câte ori în prezenta convenţie sau în anexele la aceasta se face referire la documente certificate, părţile înţeleg faptul că acele documente poartă înscrisă expresia „conform cu originalul“, însoţită de numele, prenumele, funcţia şi semnătura persoanei care face certificarea. Articolul 11.3 În cazul în care actele normative referitoare la programul „Prima casă“ vor fi modificate/completate, clauzele corespunzătoare ale prezentei convenţii se vor considera amendate în conformitate cu dispoziţiile normative respective. Articolul 11.4 Prevederile prezentei convenţii pot fi modificate prin acte adiţionale, semnate de ambele părţi, şi se completează cu dispoziţiile corespunzătoare din legislaţia în vigoare. Articolul 11.5 Prezenta convenţie include următoarele anexe: anexa nr. 1 - Solicitare de garantare; anexa nr. 2 - Contract de garantare; anexa nr. 3 - Promisiune unilaterală de creditare; anexa nr. 4 - Promisiune de garantare; anexa nr. 5 - Cererea de plată; anexa nr. 6 - Declaraţia beneficiarului; anexa nr. 7 - Solicitare de modificare a contractului de garantare; anexa nr. 8 - Solicitare emitere promisiune de garantare; anexa nr. 9 - Situaţia finanţărilor garantate; anexa nr. 10 - Comunicare plafon garanţii - program „Prima casă“.Prezenta convenţie a fost încheiată în 3 exemplare originale, două exemplare pentru Fond, dintre care unul va fi comunicat Ministerului Finanţelor Publice, unul pentru Finanţator, s-a semnat de către Fond în data de ........ ................ şi de către Finanţator în data de ........ ........ ............ şi intră în vigoare la data de ........ ................ ................ ........ . Fond Finanţator
ANEXA Nr. 1 SOLICITARE DE GARANTARE Emisă în baza prevederilor Convenţiei nr. ............. din data de ........ ..........., denumită în continuare convenţie. 1. Finanţatorul ........ ................ ........ ............, prin Sucursala/Agenţia ........ ................ ................ ................, cu sediul în localitatea ........ ........ ............, str. ........ ........ .......... nr. ......, judeţul/sectorul ........ ........., înmatriculat la registrul comerţului sub nr. ........ ........ ............, cod unic de înregistrare ........ ............, telefon........ ........., fax ........ .........., e-mail ........ .........., reprezentat de ........ ................ ........., în calitate de ........ ................ ........, şi de ........ ................ ........., în calitate de ........ ........ ............., având cont bancar nr. ........ ................ .........., deschis la ........ ................ .............., solicită acordarea unei garanţii în sumă de ........ ................ ................ ........ ........... lei/euro pentru 2. Beneficiarul (numele şi prenumele) ........ ................ ................ ........., pseudonim ............, cetăţean ........ ........ ............, data naşterii .........., locul naşterii ............, cu domiciliul/rezidenţa în localitatea ........ ........ ............., str. ........ ........ ......... nr. ......, bl. ......., sc. .........., et. ......., ap. ........, judeţul/sectorul ........ ..........., telefon ........ ........ ............., e-mail ........ ................ ..........., legitimat cu ......, seria......... nr. ........ .........., eliberat de ........ ................ ................ ........... la data de ........ ................ ............., CNP ........ ................ ............, de profesie ........ ........ ............., angajat la........ ........ ............, care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 3.1 din convenţia sus-menţionată. Beneficiarul este/nu este persoană expusă politic ........ ........... (DA/NU). Beneficiarul real al garanţiei ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... 3. Soţ/soţie (nume şi prenume) ........ ................ ................ ........., pseudonim ............, cetăţean ........ ........ ............, data naşterii .........., locul naşterii ............, cu domiciliul/rezidenţa în localitatea ........ ........ ............., str. ........ ........... nr. ......, bl. ......., sc. .........., et. ......., ap. ........, judeţul/sectorul ........ ..........., telefon ........ .........., e-mail ........ ........ ............, legitimat cu ...... seria......... nr. ........ .........., eliberat de........ ................ ........ .......... la data de ........ .............., CNP........ ................ ............, de profesie ........ ........ ............., angajat la ........ ........ ............ . 4. Tipul finanţării: finanţare garantată prin programul „Prima casă“. 5. Preţ achiziţie imobil rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărare:........ ................ ........... lei/euro, din care avans........ ........ ........ lei/euro, reprezentând.............% din valoarea finanţării. 6. Valoarea imobilului rezultată din raportul de evaluare:........ ........ ......... lei/euro 7. Valoarea finanţării aprobate:............... lei/euro, data aprobării........ ........ ........ 8. Depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă........ ................ lei/euro 9. Destinaţia finanţării: achiziţie imobil cu destinaţia de locuinţă, constând în ........ ................ ................ ................ ........, situat în localitatea ........ ........ .............., str. ........ ........... nr. ......., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ................, înscris în cartea funciară a localităţii ........ ................ ................ ........ sub nr. ........ ........ ........., nr. topo ........ ........ ..........., aflat în proprietatea ........ ................ ................ ..........., conform titlului de proprietate ........ ................ ................ ................ ................ ........., liber de sarcini conform extrasului de carte funciară pentru informare nr. ........ ......... din ........ .............. 10. Durata finanţării: ........ ........ .............. ani/luni. Perioada de graţie ......... luni 11. Data scadenţei finanţării: ........ ................ ................ 12. Angajamente existente în sold la data prezentei: a)la Finanţator ........ ................ lei, din care credite restante ........ ............. lei; b)la alte instituţii de credit/asimilate: .............., din care finanţări restante ......... .13. Comisionul de gestiune cuvenit Fondului este de 0,37% pe an, calculat la soldul finanţării. Menţionăm că Finanţatorul a efectuat analiza documentaţiei de credit conform normelor proprii, cu respectarea regulilor de prudenţă impuse de cerinţele activităţii bancare, şi declară că Beneficiarul îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 3.1 din Convenţia de garantare şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 717/2009. Data: ........ .............. Finanţator Persoane autorizate, ........ ................ .............. ANEXA Nr. 2 CONTRACT DE GARANTARE Nr. ............/........ .............. Încheiat în baza prevederilor Convenţiei nr. ....../....... din data de........ ..........., denumită în continuare convenţie, între: 1. Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, împuternicit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă“, în calitate de mandatar al statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul social în Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înmatriculat la registrul comerţului sub nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, înregistrat în Registrul general al IFN sub nr. RG-PJR-41-110174 şi în Registrul special al IFN sub nr. RS-PJR-41-110030, reprezentat de ........ .........., în calitate de ..............., şi de ........ ........ ........., în calitate de ........ ..............., denumit în continuare FNGCIMM sau Fond, 2. Finanţatorul ........ ................ ................ ..........., cu sediul social în ........ ................ ................ ................ ............, telefon/fax ........ ........., cod unic de înregistrare ........ ..............., înmatriculat la registrul comerţului sub nr. ................ şi la registrul bancar sub nr. ........ ..........., reprezentat de ........ ............, în calitate de ................, şi de ........ ............., în calitate de........ ........, denumit în continuare Finanţator, şi 3. Beneficiarul (numele şi prenumele) ........ ................ ................ ........., pseudonim ............, cetăţean ........ ........ ............, data naşterii .........., locul naşterii ............, cu domiciliul/rezidenţa în localitatea ........ ........ ............., str. ........ ........... nr. ......, bl. ......., sc. ........, et. ......., ap. ........, judeţul/sectorul ........ ..........., telefon ........ .........., e-mail ........ ........ ............, legitimat cu ......, seria .......... nr. ........ .............., eliberat de ........ ................ ........ .......... la data de ........ ............., CNP........ ................ .............., de profesie ........ ........ ............., angajat la ........ ........ ............, În următoarele condiţii: Capitolul 1 Definiţii Articolul 1.1 Termenii folosiţi în prezentul contract au următoarea semnificaţie: a) Beneficiar - persoana fizică care îndeplineşte criteriile de eligibilitate prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă“; b) Finanţator - banca, inclusiv unităţile teritoriale ale acesteia (sucursale, agenţii etc.), care îndeplineşte criteriile de eligibilitate şi acordă Beneficiarului o finanţare; c) condiţiile programului - criteriile de eligibilitate pentru beneficiari şi finanţatori, descrierea, acordarea, monitorizarea şi plata garanţiei; d) finanţarea garantată (principal) - credit de maximum 60.000 euro sau echivalentul în lei, acordat în cadrul Programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de Beneficiar în baza contractului de credit; e) riscul de credit - neplata, parţială sau integrală, de către Beneficiar a finanţării garantate (principalului); f)valoarea garanţiei - valoarea menţionată în contractul de garantare, al cărei nivel acoperă soldul finanţării garantate (principalului), exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de Beneficiar în baza contractului de credit; g)valoarea de executare a garanţiei - suma ce urmează a fi plătită de către Ministerul Finanţelor Publice ca urmare a producerii riscului de credit, egală cu soldul finanţării garantate; h)perioada de valabilitate a garanţiei - perioada de la data intrării în vigoare a garanţiei şi până la data încetării răspunderii FNGCIMM în numele şi în contul statului; i) soldul finanţării garantate restante - soldul finanţării (principalului) nerambursat la scadenţă, trecut integral la restanţă de către Finanţator şi exigibil la data cererii de plată a garanţiei; j)cerere de plată - document prin care Finanţatorul solicită plata soldului garanţiei aferente finanţării garantate restante, după înregistrarea unui serviciu al datoriei principalului mai mare de 90 de zile. Capitolul 2 Obiectul contractului Articolul 2.1
(1) Prin prezentul contract, FNGCIMM garantează, în numele şi contul statului, în mod direct, expres, irevocabil şi necondiţionat rambursarea finanţării constând în credit în valoare de ........ ........ .......... lei/euro, acordat de Finanţator prin programul „Prima casă“ Beneficiarului, pentru achiziţia imobilului cu destinaţia de locuinţă constând în ........ ................ ................ ................ ........ ............., situat în localitatea ........ ........ .............. str. ........ ........... nr. ..............., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ................, înscris în cartea funciară a localităţii........ ................ ........ ............... sub nr. ........ .............., nr. topo........ ......... .
(2) Imobilul se va achiziţiona de la vânzătorul ........ ................ ................ ........ ........, conform Antecontractului de vânzare-cumpărare nr. ................/........ .........., autentificat sub nr. ....../........ ........., şi este liber de sarcini.
(3) Finanţarea se acordă prin Contractul de credit nr. ............ din data de ........ ........ ........ pe termen de ..... ani, cu o perioadă de graţie de ..... luni.
Articolul 2.2 Valoarea maximă a garanţiei este de ........ ................ .......... lei/euro şi se diminuează cu valoarea ratelor de capital (principal) rambursate de Beneficiar în baza contractului de credit încheiat cu Finanţatorul.
Capitolul 3 Comisionul de gestiune Articolul 3.1 Pentru remunerarea activităţii de acordare şi administrare a garanţiei, Finanţatorul datorează Fondului un comision de gestiune al cărui procent este de 0,37% pe an, calculat la soldul finanţării. Articolul 3.2 Comisionul de gestiune pentru garanţiile acordate se calculează potrivit cap. IV din convenţie. Articolul 3.3 Plata comisionului de gestiune se face în contul Fondului nr. ........ ................, deschis la ........ ................ ........ eşalonat, în rate anuale, proporţional cu numărul de luni de garantare, astfel: a)pentru primul an de valabilitate a contractului de garantare, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea aprobării solicitării de garantare; b)pentru anii următori de valabilitate a contractului de garantare - până la data de 1 martie a anului de plată, pe baza facturii transmise de Fond sau până la data scadenţei finale, dacă în ultimul an scadenţa finală este anterioară datei de 1 martie. Articolul 3.4 Comisionul de gestiune pentru garanţiile aferente finanţărilor în valută se plăteşte în echivalent lei astfel: a)la cursul de schimb al BNR valabil în data aprobării solicitării de garantare, în cazul comisionului datorat pentru intervalul dintre data aprobării garanţiei şi data de 31 decembrie a anului respectiv; b)la cursul de schimb al BNR valabil în data de 31decembrie a anului anterior celui de plată, în cazul comisionului datorat pe următorii ani de valabilitate a contractului de garantare. Articolul 3.5
(1) Pentru întârzieri în plata comisionului de gestiune, Finanţatorul datorează penalităţi de 0,1% pe zi de întârziere, aplicate la suma datorată. Pentru transformarea în lei a penalităţilor ce privesc garanţiile aferente finanţărilor în valută se va utiliza cursul de schimb al BNR valabil în data de 31 decembrie a anului precedent celui de plată.
(2) În cazul în care Finanţatorul nu achită comisionul de gestiune restant şi penalităţile de întârziere datorate în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care a fost notificat în acest sens, Fondul este în drept să treacă la recuperarea pe cale judiciară a debitului, în condiţiile legii.
Articolul 3.6 Obligaţia de plată a comisionului de gestiune încetează la data înregistrării la Fond a cererii de plată.
Capitolul 4 Obligaţiile părţilor Articolul 4.1 Beneficiarul se obligă: a)să ramburseze finanţarea garantată conform contractului de credit prevăzut la art. 2.1 alin. (3) şi eventualelor acte adiţionale la acesta; b)să constituie şi să menţină pe durata derulării finanţării garantate un depozit colateral pentru garantarea dobânzii aferente finanţării garantate, în valoare egală cu 3 rate de dobândă; c)să nu înstrăineze locuinţa achiziţionată din finanţare în primii 5 ani de la data dobândirii şi să nu o greveze cu alte sarcini; d)să constituie în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, o ipotecă de rang I asupra locuinţei achiziţionate din finanţarea garantată, valabilă pe toată durata prezentului contract; e)să solicite notarea în cartea funciară a interdicţiei de vânzare a locuinţei achiziţionate din finanţarea garantată pentru o perioadă de 5 ani de la data dobândirii acesteia, precum şi a interdicţiei de grevare cu sarcini; f)să asigure imobilul ipotecat împotriva tuturor riscurilor pe întreaga durată a prezentului contract şi să cesioneze drepturile de despăgubiri rezultate din poliţa de asigurare în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice; g)să suporte din surse proprii costurile aferente operaţiunilor menţionate la lit. d), e), f); h)să restituie statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, suma achitată în contul garanţiei acordate prin prezentul contract; în cazul neîndeplinirii acestei obligaţii, debitul va fi recuperat în mod silit de către organele teritoriale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), prin valorificarea locuinţei ipotecate şi prin alte modalităţi prevăzute de lege; i)să plătească accesorii la suma prevăzută la lit. h) egale cu cele prevăzute de Codul de procedură fiscală pentru neplata la termen a obligaţiilor fiscale. Articolul 4.2 Finanţatorul se obligă: a)să solicite un avans de 5% din preţul de achiziţie al imobilului, dacă preţul acestuia este mai mic sau egal cu 60.000 euro, sau 3.000 euro plus diferenţa dintre preţul de achiziţie a locuinţei şi 60.000 euro, dacă preţul acesteia este mai mare de 60.000 euro; b)să efectueze, prin intermediul unor evaluatori autorizaţi agreaţi, evaluarea imobilului cu destinaţie de locuinţă; c)să verifice pe toată durata finanţării îndeplinirea obligaţiei de asigurare a locuinţei de către Beneficiar împotriva tuturor riscurilor şi cesionarea drepturilor de despăgubire în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice; d)să notifice Fondului, pe toată durata valabilităţii contractului de garantare, faptul că Beneficiarul nu şi-a reînnoit poliţa de asigurare a locuinţei, în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării valabilităţii poliţei respective; e)să instituie şi să reînnoiască în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, ipotecă de rangul I asupra locuinţei achiziţionate din finanţarea garantată şi să prevadă în contractul de ipotecă interdicţia de vânzare a locuinţei pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii, precum şi interdicţia de grevare cu alte sarcini; f)să urmărească realizarea înscrierii ipotecii şi notarea interdicţiilor în cartea funciară a imobilului respectiv şi să obţină documentele care fac dovada îndeplinirii acestor operaţiuni; g)să constituie şi să verifice existenţa depozitului colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă, pe toată durata derulării finanţării; h)să nu perceapă comision de rambursare anticipată a finanţării garantate; i)să nu insereze în contractul de finanţare clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia; j)să notifice Beneficiarul cu privire la declararea exigibilităţii anticipate a finanţării garantate; k)să plătească comisionul datorat Fondului, în termenele şi în condiţiile prevăzute la cap. IV din convenţie; l)să prevadă în mod expres în contractul de credit şi/sau actele adiţionale la acesta separat costurile cu dobânda exprimate în raport cu EURIBOR/ROBOR la 3 luni şi separat costurile cu comisioanele; m)să transmită Fondului raportările periodice la termenele şi în condiţiile prevăzute în convenţie. Articolul 4.3 Fondul se obligă: a)să urmărească şi să verifice îndeplinirea de către Finanţator a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, la termenele şi în condiţiile prevăzute de acesta; b)să urmărească periodic stadiul derulării creditului, pe baza situaţiilor furnizate de către Finanţator, conform prevederilor prezentului contract; c)să verifice încadrarea cererii de plată în termenii şi în condiţiile convenţiei şi ale prezentului contract; d)să comunice Finanţatorului decizia cu privire la cererea de plată a garanţiei; e)să comunice debitorului beneficiar al garanţiei, în termen de 15 zile calendaristice de la data efectuării plăţii garanţiei către Finanţator, înscrisul prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, exprimată în moneda naţională, şi data scadenţei acesteia; comunicarea se face prin poştă, cu scrisoare recomandată cu dovada de primire, sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea actelor şi confirmarea primirii acestora; f)să transmită la ANAF, în vederea declanşării executării silite a Beneficiarului, documentaţia prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 717/2009. Capitolul 5 Răspunderea părţilor Articolul 5.1 Părţile răspund conform legii în cazul neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor ce le revin potrivit prezentului contract, convenţiei de garantare şi legislaţiei corespunzătoare aplicabile acesteia, cu excepţia cazurilor în care nerespectarea se datorează forţei majore, faptului celeilalte părţi ori îndeplinirii unei activităţi impuse de lege. Capitolul 6 Plata garanţiei Articolul 6.1 În cazul în care Beneficiarul nu achită ratele de principal pe o perioadă mai mare de 60 de zile, Finanţatorul poate transmite Fondului cererea de plată. Cererea de plată se transmite Fondului în termen de maximum 75 de zile calendaristice de restanţă la plată a Beneficiarului, însoţită de documentele prevăzute la art. 7.1 din convenţie. Articolul 6.2
(1) În termen de cel mult 10 zile calendaristice de la primirea cererii de plată Fondul analizează şi aprobă/respinge cererea de plată.
(2) Plata garanţiei se face numai în condiţiile convenţiei.
(3) Dacă Finanţatorul nu transmite cererea de plată în termenul prevăzut la art. 6.1 şi/sau cererea de plată nu este însoţită de toate documentele prevăzute la art. 7.1 din convenţie, răspunderea pentru această conduită îi revine integral.
(4) Decizia referitoare la cererea de plată se comunică Finanţatorului şi Ministerului Finanţelor Publice, cel mai târziu în ziua următoare adoptării.
(5) Plata garanţiei se face de către Ministerul Finanţelor Publice, pe baza deciziei Fondului de aprobare a cererii de plată, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii de către Fond a cererii de plată, fără însă a depăşi 90 de zile calendaristice de restanţă la plată a Beneficiarului.
(6) Suma garantată de Fond se plăteşte Finanţatorului de către Ministerul Finanţelor Publice, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, şi se recuperează de la Beneficiar, prin executare silită, de către organele competente ale ANAF, conform reglementărilor legale în materie de colectare a creanţelor fiscale.
Articolul 6.3 Plata sumei aferente garanţiei acordate pentru finanţări în valută se face în lei, la cursul de schimb al BNR valabil la data plăţii. Articolul 6.4 După plata garanţiei, Fondul notifică Beneficiarul cu privire la plată, iar în cazul în care acesta nu achită debitul în termenul acordat, înaintează dosarul de executare organelor teritoriale competente ale ANAF, în vederea recuperării debitului, conform legii.
Capitolul 7 Litigii Articolul 7.1 Orice litigiu apărut între părţile semnatare în legătură cu încheierea, interpretarea sau executarea prezentului contract se soluţionează pe cale amiabilă, prin conciliere, în condiţiile art. 7201 din Codul de procedură civilă. În cazul în care concilierea rămâne fără rezultat, părţile vor supune litigiul spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente de la sediul social al Fondului. Capitolul 8 Dispoziţii finale Articolul 8.1 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale de către părţi şi este valabil pe toată durata finanţării garantate. Articolul 8.2 Modificarea prezentului contract se poate face numai prin acordul părţilor, materializat în acte adiţionale. Articolul 8.3 În conformitate cu art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă“, prezentul contract constituie titlu executoriu. Încheiat astăzi, ........ ........., în 4 exemplare originale, câte unul pentru Finanţator şi Beneficiar şi două pentru FNGCIMM. FNGCIMM, ........ ........ .............. Finanţator, ........ ........ .............. Beneficiar, ........ ........ .............
ANEXA Nr. 3 PROMISIUNE UNILATERALĂ DE CREDITARE1) Nr. ........../........ ............... Emisă în baza prevederilor Convenţiei nr. ............. din data de ........ ..........., denumită în continuare convenţie. 1. Finanţatorul ........ ........ .............., cu sediul social în ........ ........ .........., telefon/fax ........ ........ ............, cod unic de înregistrare ........ ..............., înmatriculat în registrul comerţului sub nr. ................ şi la registrul bancar sub nr. ........ ..........., reprezentat de dl ........ ............, în calitate de director general, şi de dl ........ ............., în calitate de ........ ........, denumit în continuare Finanţator, la cererea 2. Beneficiarului (numele şi prenumele) ........ ................ ................ ........., pseudonim ........ ................ ............., cetăţean ........ ........ ............,data naşterii .........., locul naşterii ............, cu domiciliul/rezidenţa în localitatea ........ ........ .........., str. ........ ............ nr. ......, bl. ........, sc. ..........., et. ........, ap. ........., judeţul/sectorul ........ ..........., telefon ........ ........ ..........., e-mail........ ........ ............, legitimat cu ...... seria ......... nr. ........ .........., eliberat de ........ ................ ................ ........ ........ la data de ........ .............., CNP ........ ................ ............, de profesie ........ ........ ............., angajat la ........ ................ ............, care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 3.2 din convenţia sus-menţionată, îşi exprimă disponibilitatea de a acorda o 3. Finanţare în sumă de ........ ................ .......... lei/euro, pe o durată de........ ................ ..........., pentru o locuinţă care urmează să se construiască/aflată în faza de construcţie, constând în ........ ................ ................ ................ ........., situată în localitatea ........ ........ ..........., judeţul/sectorul ................, conform antecontractului de vânzare-cumpărare/contractului de construire nr. ....../........ ........... . 4. Finanţatorul va acorda finanţarea, cu condiţia ca Beneficiarul să se încadreze în criteriile de eligibilitate prevăzute de programul „Prima casă“. Această promisiune unilaterală de creditare este valabilă până la data de ........ ........ ........ (maximum 18 luni de la data aprobării), sub condiţia obţinerii unei promisiuni de garantare. Emisă astăzi, ........ ............., în două exemplare originale, dintre care unul se transmite Finanţatorului conform convenţiei sus-arătate. Finanţator Persoane autorizate, ........ ................ ........ ........ 1 Formular-cadru. ANEXA Nr. 4 PROMISIUNE DE GARANTARE Nr. ............./........ ........ ........... Emisă în baza prevederilor Convenţiei nr. ............. din data de ........ ..........., denumită în continuare convenţie. 1. Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, cu sediul social în Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, telefon/fax 310.18.74/310.18.57, înmatriculat în registrul comerţului sub nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, îşi exprimă disponibilitatea de a garanta finanţarea în sumă de ........ ..............., ce urmează a fi acordată de 2. Finanţatorul ........ ................ ................ ................ ............., prin Sucursala/Agenţia ........ ................ .............., cu sediul în localitatea ........ ........ ............, str. ........ ........ .......... nr. ...... , judeţul/sectorul ........ ........., înmatriculat în registrul comerţului sub nr. ........ ........ ............, cod unic de înregistrare ........ ........ ........, telefon ........ ........., fax ........ .........., e-mail ........ .........., reprezentat de ........ ................ ........., în calitate de ........ ................ ........, şi de ........ ................ ........., în calitate de ........ ........ ............., având cont bancar nr. ........ ................ .........., deschis la ........ ................ ..........., 3. Beneficiarului (numele şi prenumele) ........ ................ ................ ........., pseudonim ........ ................ ..........., cetăţean ........ ........ ............, data naşterii .........., locul naşterii ............, cu domiciliul/rezidenţa în localitatea ........ ........ ............., str. ........ ............ nr. ......, bl. ........, sc. ..........., et. ........, ap. ........., judeţul/sectorul ........ ..........., telefon ........ ........ ........., e-mail ........ ........ ............, legitimat cu ...... seria ......... nr. ........ .........., eliberat de ........ ........ ............. la data de ........ .............., CNP ........ ........ ..........., de profesie ........ ........ ............., angajat la ........ ........ ............, în baza promisiunii de creditare nr. ........ din data de ........ ................ La solicitarea Finanţatorului, primită în termenul de valabilitate a prezentei promisiuni, Fondul va acorda garanţia, în condiţiile convenţiei. Această promisiune de garantare este valabilă până la ........ ........ ........ (maximum 18 luni de la data emiterii). Emisă astăzi, ........ .........., în două exemplare originale, dintre care unul se transmite Finanţatorului conform convenţiei. Fond Persoane autorizate, ........ ................ ............ ANEXA Nr. 5 CEREREA DE PLATĂ privind Contractul de garantare nr. ......... din data de ................ 1. Finanţatorul ........ ................ ........ ............., prin Sucursala/Agenţia ........ ................ .............., cu sediul în localitatea ........ ........ ............, str. ........ ........ .......... nr. ...... , judeţul/sectorul ........ ........., înmatriculat în registrul comerţului sub nr. ........ ........ ............, cod unic de înregistrare ........ ............, telefon ........ ........., fax ........ .........., e-mail........ .........., reprezentat de ........ ................ ........., în calitate de ........ ................ ........, şi de ........ ................ ........., în calitate de ........ ........ ............., având cont bancar nr. ........ ................ .........., deschis la ........ ................ .............., vă comunicăm că la data ........ ........ .......... 2. Beneficiarul (numele şi prenumele) ........ ................ ................ ........., pseudonim ............, cetăţean ........ ........ ............, data naşterii .........., locul naşterii ............, cu domiciliul/rezidenţa în localitatea ........ ........ ............., str. ........ ............ nr. ......, bl. ........, sc. ..........., et. ........, ap. ........., judeţul/sectorul ........ ..........., telefon ........ .........., e-mail ........ ........ ............, legitimat cu ...... seria ......... nr. ........ .........., eliberat de ........ ................ ........ .......... la data de ........ .............., CNP ........ ................ ............, de profesie ........ ........ ............., angajat la ........ ........ ............, a rambursat din finanţarea garantată suma de ........ ................ ............ lei/euro. 3. Finanţare garantată restantă ........ ................ ................ .......... lei (şi echivalent euro); ........ ................ ................ ................ euro (şi echivalent lei) 4. Valoarea plăţii solicitate ........ ................ ........ ......... lei (şi echivalent euro); ........ ................ ................ .............. euro (şi echivalent lei). 5. Plata se va efectua în contul Finanţatorului deschis la ........ ................ ..............., cod IBAN ........ ................ ........... 6. Anexăm la prezenta următoarele documente: a)documentul de identitate al Beneficiarului, precum şi al soţului/soţiei, dacă este căsătorit, în copie certificată pentru conformitate cu originalul; b)contractul de credit, însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul; c)contractul de ipotecă în original şi încheierea privind intabularea ipotecii şi notarea interdicţiilor de vânzare şi grevare, în copie certificată pentru conformitate cu originalul; d)contractul de cash colateral, înregistrat la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, în copie certificată pentru conformitate cu originalul; e)poliţa de asigurare a locuinţei, valabilă la data transmiterii cererii de plată, cesionată în favoarea statului român reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, în original sau copie certificată după notificarea transmisă Fondului conform convenţiei, în cazul inexistenţei unei poliţe valabile de asigurare a locuinţei; f)extrasul contului curent şi extrasul contului de credit al Beneficiarului, din care să reiasă trecerea la restanţă a întregii finanţări garantate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul; g)referatul de credit şi hotărârea de aprobare a finanţării, în copie certificată pentru conformitate cu originalul; h)declaraţia autentică pe propria răspundere a Beneficiarului, din care să rezulte că acesta nu deţine în proprietate o locuinţă, individual sau în comun, împreună cu soţul/soţia sau cu alte persoane, indiferent de modul în care a fost dobândită, şi nici nu are în derulare un credit ipotecar, în original; i)documentul care atestă dovada plăţii avansului de către Beneficiar, în copie certificată pentru conformitate cu originalul; j)notificarea băncii către Beneficiar cu privire la declararea exigibilităţii anticipate a finanţării garantate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul. Data ........ .............. Finanţator Persoane autorizate, ........ ........ ......... ANEXA Nr. 6 DECLARAŢIE Subsemnatul, ........ ........ ............., cetăţean ........ ........ ............, născut la data de ............... în localitatea ........ ........, cu domiciliul/rezidenţa în localitatea ........ ........ ............., str. ........ ............ nr. ......, bl. ........, sc. ..........., et. ........, ap. ........., judeţul/sectorul ........ ..........., telefon ........ .........., e-mail ........ ........ ............, legitimat cu ...... seria ......... nr. ........ .........., eliberat de ........ ................ ........ .......... la data de ........ .............., CNP ........ ................ ............, de profesie ........ ........ ............., angajat la ........ ................ ........ ........., declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, următoarele: a)la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 nu deţin în proprietate o locuinţă, individual sau în comun, împreună cu soţul meu sau cu alte persoane, indiferent de modul în care a fost dobândită, şi nici nu am în derulare un credit ipotecar; b)intenţionez să achiziţionez, în condiţiile Programului, o locuinţă finalizată, aflată pe teritoriul României, înscrisă în cartea funciară în condiţiile legii şi liberă de sarcini, cu excepţia privilegiului vânzătorului asupra preţului; c)dispun de un avans de minimum 5% din preţul de achiziţie al locuinţei, dacă preţul acesteia este mai mic sau egal cu 60.000 euro, sau de 3.000 euro plus diferenţa dintre preţul de achiziţie al locuinţei şi 60.000 euro, dacă preţul acesteia este mai mare de 60.000 euro; d)sunt de acord să constitui un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă; e)sunt de acord să nu înstrăinez locuinţa achiziţionată în primii 5 ani de la data dobândirii şi să nu o grevez cu sarcini; f)sunt de acord să constitui în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, o ipotecă de rang I asupra locuinţei achiziţionate din finanţarea garantată şi sunt de acord cu notarea în cartea funciară a interdicţiei de vânzare a acesteia pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare cu alte sarcini; g)sunt de acord să asigur locuinţa achiziţionată din finanţarea garantată împotriva tuturor riscurilor şi să cesionez drepturile de despăgubiri în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice.Semnată astăzi ........ ........ ............... Semnătura ........ ................ ........ Verificat identitatea semnatarului Funcţionar bancar ........ ................ .......... Data ........ ............... şi semnătura ........ ........... ANEXA Nr. 7 SOLICITARE DE MODIFICARE a Contractului de garantare Nr. ........ ......../........ ........ ........... Emisă în baza prevederilor Convenţiei nr. ............. din data de ........ ..........., denumită în continuare convenţie. 1. Finanţatorul ........ ................ ................, prin Sucursala/Agenţia ........ ................ .............., cu sediul în localitatea ........ ........ ............, str. ........ ........ .......... nr. ...... , judeţul/sectorul ........ ........ ........, înmatriculat la registrul comerţului sub nr. ........ ........ ............, cod unic de înregistrare ........ ................ ........ .........., telefon ........ ........., fax ........ .........., e-mail........ .........., reprezentat de ........ ........ .............., în calitate de ........ ................ ........, şi de ........ ................ ........., în calitate de ........ ........ ............., având cont bancar nr. ........ ................ .........., deschis la ........ ................ .............., solicită modificarea Contractului de garantare nr. ................ din data ........ .............. . 2. Modificările solicitate: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. 3. Data aprobării modificării de către Finanţator: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ 4. Documentele care stau la baza solicitării: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Data ........ ................ Finanţator Persoane autorizate, ........ ........ ........... ANEXA Nr. 8 Nr. .......... din data ........ ........ ........ SOLICITARE EMITERE PROMISIUNE DE GARANTARE Emisă în baza prevederilor Convenţiei nr. ............. din data de ........ ..........., denumită în continuare convenţie. 1. Finanţatorul ........ ................ ............, prin Sucursala/Agenţia ........ ................ ................ ........ .............., cu sediul în localitatea ........ ........ ............, str. ........ ........ .......... nr. ...... , judeţul/sectorul ........ ........., înmatriculat la registrul comerţului sub nr. ........ ........ ............, cod unic de înregistrare ........ ........ ............., telefon ........ ........., fax ........ .........., e-mail........ .........., reprezentat de ........ ................ ........., în calitate de ........ ................ ........, şi de ........ ................ ........., în calitate de ........ ........ ............., având cont bancar nr. ........ ................ .........., deschis la ........ ................ .............., solicită emiterea unei promisiuni de garantare în sumă de ........ ........ .......... lei/euro pentru 2. Beneficiarul (numele şi prenumele) ........ ................ ................ ........., pseudonim ........ ................ ........ .........., cetăţean ........ ........ ............, data naşterii .........., locul naşterii ............, cu domiciliul/rezidenţa în localitatea ........ ........ ............., str. ........ ........ ............ nr. ......, bl. ........, sc. ..........., et. ........, ap. ........., judeţul/sectorul ........ ..........., telefon ........ .........., e-mail........ ........ ............, legitimat cu ...... seria ......... nr. ........ ................ ........, eliberat de ........ ................ ........ ........... la data de ........ .............., CNP ........ ................ ............, de profesie ........ ........ ............., angajat la ........ ........ ............, în condiţiile Promisiunii unilaterale de creditare nr. ........... din data de ........ ................ 3. Comisionul unic de analiză este de 0,15%, aplicat la valoarea promisiunii unilaterale de creditare emise de Finanţator. Comisionul se va plăti într-o singură tranşă. Menţionăm că am efectuat analiza documentaţiei conform normelor proprii, cu respectarea regulilor de prudenţă impuse de cerinţele activităţii bancare. Anexăm la prezenta următoarele documente: a)documentul de identitate al Beneficiarului, precum şi al soţului/soţiei, dacă este căsătorit, în copie certificată; b)antecontractul încheiat cu o societate de construcţii sau antecontractul de vânzare-cumpărare, în copie certificată; c)promisiunea unilaterală de creditare.Data ........ .............. Finanţator Persoane autorizate, ........ ........ .......... ANEXA Nr. 9 FNGCIMM - S.A. - IFN Program „Prima casă“ SITUAŢIA finanţărilor garantate existente în portofoliu la data de ........ ................ ................

Nr. crt. Banca Unitatea teritorială a băncii Beneficiar garanţie CNP Număr contract garantare Dată emitere contract garantare Valuta Garanţie acordată Rambursări de rate de capital [în valuta contract] Sold garanţie*) Număr zile întârziere plată rate de principal Suma restantă aferentă întârzierii la plată Nr. poliţei de asigurare Scadenţa poliţei de asigurare
în luna de raportare total rambursări de rate de capital
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
TOTAL LEI:
TOTAL EURO:

*) Sold garanţie = garanţie acordată diminuată cu ratele rambursate din principal. ANEXA Nr. 10 Nr. ............/.............. De la: Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN Către: ........ ................ .......... Referitor: Comunicare plafon garanţii - program „Prima casă“ În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, vă comunicăm că, începând cu data prezentei, plafonul alocat/realocat instituţiei dumneavoastră este de ........ ................ ............... euro. Precizăm că, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 717/2009, FNGCIMM - S.A. - IFN este autorizat să evalueze, la intervale regulate de 3 luni, modul de utilizare de către instituţia dumneavoastră a plafonului alocat şi să efectueze realocări între finanţatori în funcţie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate. Menţionăm că figuraţi în evidenţele FNGCIMM - S.A. - IFN, la data de ........ ................ ........ .........., cu un plafon alocat de ........ ........ ............. euro, din care utilizat ........ ................ euro. Fond Persoane autorizate, ........ ........ .............SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2225/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2225 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2225/2009
Ordin 2636 2020
Ordin 2644 2017
Ordin 111 2016
Rectificare 1119 2015
Ordin 791 2014
Ordin 1043 2011
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea programului „Prima casă“ şi a Convenţiei de garantare şi pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă“
Ordin 1814 2010
privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului întreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Conventiei privind implementarea programului „Prima casa" si a Conventiei de garantare si pentru reglementarea unor masuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casa"
Ordin 1132 2010
privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului întreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Conventiei privind implementarea programului „Prima casa" si a Conventiei de garantare si pentru reglementarea unor masuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casa"
Ordin 734 2010
privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului întreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Conventiei privind implementarea programului „Prima casa" si a Conventiei de garantare si pentru reglementarea unor masuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casa"
Ordin 399 2010
privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului întreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Conventiei privind implementarea programului „Prima casa" si a Conventiei de garantare si pentru reglementarea unor masuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casa"
Ordin 2390 2009
pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului întreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Conventiei privind implementarea programului „Prima casa" si a Conventiei de garantare si pentru reglementarea unor masuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casa"
Ordin 1019 2009
pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului întreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Conventiei privind implementarea programului „Prima casa" si a Conventiei de garantare si pentru reglementarea unor masuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casa"
Hotărârea 717 2009
privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casa"
OUG 60 2009
privind unele masuri în vederea implementarii programului „Prima casa"
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu