Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.2636 din 27.08.2020

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea programului „Prima casă" şi a Convenţiei de garantare şi pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă"
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 794 din 31 august 2020SmartCity1

În vederea reglementării condiţiilor necesare pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Noua casă", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Noua casă", cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: Articolul IOrdinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea programului „Prima casă" şi a Convenţiei de garantare şi pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 7 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins: ORDIN pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea programului «Noua casă» şi a Convenţiei de garantare şi pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului «Noua casă 2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1Se aprobă Convenţia privind implementarea programului «Noua casă» prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin. 3. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 21 În baza contractului de garantare se înscrie în cartea funciară dreptul de ipotecă legală prevăzut la art. 1 alin. (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului «Noua casă», aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi se notează interdicţia de înstrăinare a locuinţei pe o perioadă de 5 ani de la data achiziţionării acesteia şi interdicţia de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanţării. 4. La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 24
(1) Pentru achiziţia unei locuinţe în cadrul programului «Noua casă» pot fi acordate exclusiv garanţii în condiţiile împărţirii riscurilor şi a pierderilor între statul român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, denumit în continuare MFP, prin Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, denumit în continuare FNGCIMM, şi Finanţator, proporţional cu procentul de garantare stabilit potrivit legii.
5. La articolul 25, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 25
(1) Sumele provenite din valorificarea bunurilor imobile achiziţionate/construite prin programul «Prima casă» şi a celor achiziţionate prin programul «Noua casă», pentru care a fost instituită ipoteca de rang I proporţional cu procentul de garantare, stabilit potrivit legii, atât în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, cât şi a finanţatorului, se vor elibera şi se vor distribui proporţional cu procentul de garantare, stabilit potrivit legii, după deducerea cheltuielilor de orice fel, făcute de organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală cu urmărirea şi conservarea bunurilor al căror preţ se distribuie.
(2) Organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sunt obligate să îi înştiinţeze din oficiu pe finanţatorii în favoarea cărora au fost înscrise sarcinile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului «Noua casă», aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a participa la distribuirea preţului.
6. După articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 26, cu următorul cuprins: Articolul 26 În tot cuprinsul ordinului se înlocuieşte sintagma «antecontract de vânzare-cumpărare» cu sintagma «promisiune bilaterală de vânzare 7. În anexa nr. 2, la articolul 6.3, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins: g)să comunice MFP şi Finanţatorului decizia cu privire la soluţionarea cererii de plată a garanţiei. În cazul respingerii cererii de plată a garanţiei, decizia privind respingerea cererii de plată va conţine menţiuni privind radierea dreptului de ipotecă legală de rangul I, a interdicţiei de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani şi a celei de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanţării din cartea funciară a imobilului achiziţionat/construit din finanţarea garantată, corespunzător procentului de garantare acordate în numele şi în contul statului; 8. În anexa nr. 2, la articolul 6.3, litera j) se abrogă. 9. În anexa nr. 2, la articolul 6.3, după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins: l)să emită acordul în vederea radierii ipotecii legale instituite în favoarea statului român şi a interdicţiilor înscrise în cartea funciară a locuinţei achiziţionate în cadrul Programului, în cazul respingerii cererii de plată a garanţiei, şi să transmită Finanţatorului acordul de radiere într-un exemplar original; 10. În anexa nr. 2, la articolul 7.1 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)încheierea de intabulare a ipotecii legale de rangul I în favoarea statului român, prin MFP, în copie certificată pe suport letric şi extras de carte funciară actualizat pe suport letric sau în format electronic emis cu cel mult 30 de zile înainte de data transmiterii cererii de plată, din care să rezulte că ipoteca legală în favoarea statului român, reprezentat de MFP, şi a Finanţatorului, după caz, are rangul I şi că au fost notate interdicţiile prevăzute de lege (exemplar original). 11. În anexa nr. 2, la articolul 7.1 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins: d1) extrasul contului de credit al beneficiarului sau un document echivalent, de la data repunerii beneficiarului în drepturile şi obligaţiile contractului de credit, din care să reiasă soldul finanţării repus în vigoare, dacă este cazul. 12. În anexa nr. 2, la articolul 7.2, după alineatul (16) se introduce un nou alineat, alineatul (17), cu următorul cuprins:
(17) În cazul în care beneficiarul Programului solicită Finanţatorului repunerea în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de credit şi de garantare, soldul finanţării repus în vigoare de Finanţator nu poate fi mai mare decât soldul finanţării restante pentru care FNGCIMM a aprobat valoarea garanţiei plătite ulterior de Ministerul Finanţelor Publice. 13. În anexa nr. 2, articolul 11.2 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 11.2Ori de câte ori în prezenta convenţie sau în anexele la aceasta se face referire la documente certificate părţile înţeleg faptul că acele documente poartă înscrisă expresia «conform cu originalul», însoţită de semnătura funcţionarului bancar care face certificarea. 14. În anexa nr. 5 la anexa nr. 2, la punctul 6, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins: e1) extrasul contului de credit al beneficiarului sau un document echivalent, de la data repunerii beneficiarului în drepturile şi obligaţiile contractului de credit, din care să reiasă soldul finanţării repus în vigoare, dacă este cazul. 15. Titlul anexei nr. 3 va avea următorul cuprins: CONVENŢIE privind implementarea programului «Noua casă 16. În anexa nr. 3, la articolul 2, litera h) se abrogă. 17. În anexa nr. 3, la articolul 2, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins: i)emite acordul privind radierea dreptului de ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, a interdicţiei de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanţării garantate, la solicitarea organelor competente ale ANAF în a căror rază teritorială are domiciliul fiscal debitorul beneficiar al finanţării garantate. Acordul se emite în situaţia recuperării integrale de către ANAF a valorii de executare a garanţiei plătite Finanţatorului de către MFP şi a tuturor accesoriilor aferente, prin orice modalităţi de plată, în situaţia recuperării integrale prin plata creanţei bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanţiei de către beneficiar, precum şi în cazul vânzării la licitaţie a imobilului, şi se transmite organelor competente ale ANAF în a căror rază teritorială are domiciliul fiscal debitorul beneficiar al finanţării garantate; 18. În anexa nr. 3, la articolul 2, după litera i) se introduc două noi litere , literele i1) şi i2), cu următorul cuprins: i1) În cazul valorificării imobilului adjudecatarul dobândeşte dreptul de a dispune de imobilul cumpărat, potrivit regulilor de carte funciară. De la data intabulării, imobilul rămâne liber de orice ipoteci sau alte sarcini privind garantarea drepturilor de creanţă; ipotecile şi celelalte sarcini reale, precum şi drepturile reale intabulate după notarea urmăririi în cartea funciară se vor radia din oficiu. i2) În cazul în care prin valorificare creanţa statului şi accesoriile aferente nu au fost acoperite integral potrivit prevederilor art. 1 alin. (30) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, organele competente ale ANAF aplică dispoziţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi continuă executarea silită până la recuperarea integrală a creanţei. 19. În anexa nr. 3, la articolul 3, litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins: m)să emită acordul privind radierea ipotecii şi a interdicţiilor înscrise în favoarea statului român în cartea funciară a imobilului achiziţionat/construit din finanţarea garantată, la solicitarea Finanţatorului, după data rambursării integrale a finanţării garantate, la termen sau anticipată, sau după data lichidării creditului acordat iniţial în cadrul Programului sau după data respingerii cererii de plată a garanţiei transmise de finanţator, corespunzător procentului de garantare acordat în numele şi în contul statului; 20. În anexa nr. 3, la articolul 3, litera n) se abrogă. 21. În anexa nr. 3, la articolul 3, litera p) se modifică şi va avea următorul cuprins: p)să ţină evidenţa beneficiarilor în cadrul Programului, pe categorii de garanţii, asigurându-se că un beneficiar contractează un singur credit în cadrul Programului. 22. În anexa nr. 7 la anexa nr. 3, teza a patra se modifică şi va avea următorul cuprins: În cazul neplăţii sau al neprezentării dovezii efectuării acesteia, organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor proceda la aplicarea procedurii de executare silită prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul contractului de garantare care, potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului «Noua casă», aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, constituie titlu executoriu. 23. În anexa nr. 4, la articolul 6.1, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins: k)să prevadă în mod expres în contractele de credit separat costurile cu dobânda exprimate în raport cu IRCC (indicele de referinţă pentru creditele acordate consumatorilor) şi separat costurile cu comisioanele; 24. În anexa nr. 4, la articolul 6.3, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins: g)să comunice MFP şi Finanţatorului decizia cu privire la soluţionarea cererii de plată a garanţiei. În cazul respingerii cererii de plată a garanţiei, decizia privind respingerea cererii de plată va conţine menţiuni privind radierea dreptului de ipotecă legală de rangul I, a interdicţiei de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani şi a celei de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanţării din cartea funciară a imobilului achiziţionat/construit din finanţarea garantată, corespunzător procentului de garantare acordate în numele şi în contul statului; 25. În anexa nr. 4, la articolul 6.3, litera j) se abrogă. 26. În anexa nr. 4, la articolul 6.3, după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins: m)să emită acordul în vederea radierii ipotecii legale instituite în favoarea statului român şi a interdicţiilor înscrise în cartea funciară a locuinţei achiziţionate în cadrul Programului, în cazul respingerii cererii de plată a garanţiei şi să transmită Finanţatorului acordul de radiere într-un exemplar original. 27. În anexa nr. 4, la articolul 7.1 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)încheierea de intabulare a ipotecii legale de rangul I în favoarea statului român, prin MFP, în copie certificată pe suport letric şi extras de carte funciară actualizat pe suport letric sau în format electronic, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data transmiterii cererii de plată, din care să rezulte că ipoteca legală în favoarea statului român, reprezentat de MFP, şi a Finanţatorului, după caz, are rangul I şi că au fost notate interdicţiile prevăzute de lege (exemplar original); 28. În anexa nr. 4, la articolul 7.1 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins: e1) extrasul contului de credit al beneficiarului sau un document echivalent, de la data repunerii beneficiarului în drepturile şi obligaţiile contractului de credit, din care să reiasă soldul finanţării repus în vigoare, dacă este cazul. 29. În anexa nr. 4, la articolul 7.2, după alineatul (17) se introduce un nou alineat, alineatul (18), cu următorul cuprins:
(18) În cazul în care beneficiarul Programului solicită Finanţatorului repunerea în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de credit şi de garantare, soldul finanţării repus în vigoare de Finanţator nu poate fi mai mare decât soldul finanţării restante pentru care FNGCIMM a aprobat valoarea garanţiei plătite ulterior de Ministerul Finanţelor Publice. 30. În anexa nr. 4, articolul 11.2 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 11.2Ori de câte ori în prezenta convenţie sau în anexele la aceasta se face referire la documente certificate părţile înţeleg faptul că acele documente poartă înscrisă expresia «conform cu originalul», însoţită de semnătura funcţionarului bancar care face certificarea. 31. În anexa nr. 3 la anexa nr. 4, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins: e1) extrasul contului de credit al beneficiarului sau un document echivalent, de la data repunerii beneficiarului în drepturile şi obligaţiile contractului de credit, din care să reiasă soldul finanţării repus în vigoare, dacă este cazul; 32. În anexa nr. 5, la articolul 6.3, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins: g)să comunice MFP şi Finanţatorului decizia cu privire la soluţionarea cererii de plată a garanţiei. În cazul respingerii cererii de plată a garanţiei, decizia privind respingerea cererii de plată va conţine menţiuni privind radierea dreptului de ipotecă legală de rangul I, a interdicţiei de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani şi a celei de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanţării din cartea funciară a imobilului construit din finanţarea garantată/terenului, corespunzător procentului de garantare acordate în numele şi în contul statului; 33. În anexa nr. 5, la articolul 6.3, litera i2) se abrogă. 34. În anexa nr. 5, la articolul 6.3, după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins: l)să emită acordul în vederea radierii ipotecii legale instituite în favoarea statului român şi a interdicţiilor înscrise în cartea funciară a locuinţei construite în cadrul Programului, în cazul respingerii cererii de plată a garanţiei, şi să transmită Finanţatorului acordul de radiere într-un exemplar original. 35. În anexa nr. 5, la articolul 7.1 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)încheierea de intabulare a ipotecii legale de rangul I în favoarea statului român, prin MFP, în copie certificată pe suport letric şi extras de carte funciară actualizat pe suport letric sau în format electronic, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data transmiterii cererii de plată, din care să rezulte că ipoteca legală în favoarea statului român, reprezentat de MFP, şi a Finanţatorului, după caz, are rangul I şi că au fost notate interdicţiile prevăzute de lege (exemplar original); 36. În anexa nr. 5, la articolul 7.1 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins: e1) extrasul contului de credit al beneficiarului sau un document echivalent, de la data repunerii beneficiarului în drepturile şi obligaţiile contractului de credit, din care să reiasă soldul finanţării repus în vigoare, dacă este cazul; 37. În anexa nr. 5, la articolul 7.2, după alineatul (19) se introduce un nou alineat, alineatul (20), cu următorul cuprins:
(20) În cazul în care beneficiarul Programului solicită Finanţatorului repunerea în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de credit şi de garantare, soldul finanţării repus în vigoare de Finanţator nu poate fi mai mare decât soldul finanţării restante pentru care FNGCIMM a aprobat valoarea garanţiei plătite ulterior de Ministerul Finanţelor Publice. 38. În anexa nr. 5, articolul 11.2 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 11.2Ori de câte ori în prezenta convenţie sau în anexele la aceasta se face referire la documente certificate părţile înţeleg faptul că acele documente poartă înscrisă expresia «conform cu originalul», însoţită de semnătura funcţionarului bancar care face certificarea. 39. În anexa nr. 3 la anexa nr. 5, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins: e1) extrasul contului de credit al beneficiarului sau un document echivalent, de la data repunerii beneficiarului în drepturile şi obligaţiile contractului de credit, din care să reiasă soldul finanţării repus în vigoare, dacă este cazul; 40. În anexa nr. 6, în tot cuprinsul protocolului-cadru, denumirea programului „Prima casă" se înlocuieşte cu denumirea „Noua casă". 41. În anexa nr. 6, la articolul 1, literele c), g), g1) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins : c)garanţie - angajament expres, necondiţionat şi irevocabil asumat de FNGCIMM, în numele şi în contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de Finanţator ca urmare a producerii riscului de credit, proporţional cu procentul de garantare, atât în cazul garanţiilor acordate pentru finanţările garantate definite conform lit. g), g1) şi g2), cât şi pentru cele care intră sub incidenţa împărţirii riscurilor şi pierderilor între Finanţator şi stat, în baza opţiunii exprimate în condiţiile legii de către finanţatori; ........ ................ ................ ................ ................ ......... g)finanţare garantată pentru locuinţele noi/consolidate prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi b) din Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările şi completările ulterioare - credit în valoare de maximum 66.500 euro, echivalent lei la cursul BNR valabil la data încheierii promisiunii bilaterale de vânzare, acordat persoanelor fizice eligibile în cadrul Programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit, care va acoperi maximum 95% din preţul de achiziţie a locuinţei noi, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei. Finanţarea este compusă din finanţarea garantată prin Program, acordată de instituţia de credit, în valoare de maximum 66.500 euro şi avansul plătit de beneficiar. Preţul de achiziţie a locuinţei se stabileşte în condiţiile pieţei;g1) finanţare garantată pentru locuinţele noi/consolidate prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi b) din Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările şi completările ulterioare - credit în valoare de la 59.501 euro până la maximum 119.000 euro echivalent lei la cursul BNR valabil la data încheierii promisiunii bilaterale de vânzare, acordat persoanelor fizice eligibile în cadrul Programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit care va acoperi maximum 85% din preţul de achiziţie a locuinţei noi, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei. Finanţarea este compusă din finanţarea garantată acordată de instituţia de credit, cu o valoare cuprinsă între minimum 59.501 euro şi maximum 119.000 euro, la care se adaugă avansul plătit de beneficiar. Preţul de achiziţie a locuinţei se stabileşte în condiţiile pieţei. ........ ................ ................ ................ ................ ......... j)solicitarea de garantare - documentul standard întocmit de către una dintre unităţile Finanţatorului (sucursală, agenţie etc.) prin care se solicită FNGCIMM aprobarea garanţiei individuale în condiţiile împărţirii riscurilor şi pierderilor între stat şi Finanţator, proporţional cu procentul de garantare, cu încadrarea în limita plafonului alocat/reutilizat. Conţinutul documentului este prevăzut în anexele nr. 2 şi 4 la prezentul protocol; 42. În anexa nr. 6, la articolul 1, după litera g1) se introduc două noi litere, literele g2) şi g3), cu următorul cuprins: g2) finanţare garantată pentru locuinţele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările şi completările ulterioare - credit în valoare de maximum 66.500 euro echivalent lei la cursul BNR valabil la data încheierii promisiunii bilaterale de vânzare, acordat persoanelor fizice eligibile în cadrul Programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit, care va acoperi maximum 95% din preţul de achiziţie a locuinţei, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei. Finanţarea este compusă din finanţarea garantată acordată de instituţia de credit, în valoare de maximum 66.500 euro, şi avansul plătit de beneficiar. Preţul de achiziţie a locuinţei se stabileşte în condiţiile pieţei; g3) valoarea finanţării - finanţarea acordată de finanţator, garantată de stat, la care se adaugă avansul minim plătit de beneficiar; 43. În anexa nr. 6, la articolul 1, literele l), v) şi x) se abrogă . 44. În anexa nr. 6, la articolul 1, litera n) se modifică şi va avea următorul cuprins: n)procent de împărţire a riscului şi a pierderilor - maximum 60% sau 50%, după caz, din soldul finanţării garantate (principalului) aplicabil garanţiilor care vor fi acordate în limita plafonului alocat. 45. În anexa nr. 6, la articolul 1, literele u), u1) şi u2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: u)locuinţe noi, destinate achiziţionării, inclusiv cele construite prin programele derulate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL), pentru care documentele de recepţie la terminarea lucrărilor de construcţii noi s-au semnat cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat; u1) locuinţe consolidate, destinate achiziţionării, pentru care documentele de recepţie la terminarea lucrărilor de intervenţie în vederea consolidării şi/sau reducerii riscului seismic s-au semnat cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat, inclusiv cele construite prin programele derulate de ANL; u2) alte categorii de locuinţe, recepţionate la terminarea lucrărilor de construcţii noi sau de intervenţie în vederea consolidării şi/sau reducerii riscului seismic, după caz, cu mai mult de 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat, destinate achiziţionării, inclusiv cele construite prin programele derulate de ANL, care nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi încadrate în categoriile prevăzute la lit. u) şi u1); 46. În anexa nr. 6, la articolul 1, literele z) şi z1) se modifică şi vor avea următorul cuprins: z)promisiune unilaterală de creditare - document prin care Finanţatorul îşi exprimă disponibilitatea de a acorda o finanţare în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului «Noua casă», aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, unui beneficiar care, la data acordării acesteia, se încadrează în criteriile de eligibilitate ale Programului. Pentru locuinţele prevăzute la lit. u), u1) şi u2) documentul are valabilitate pe perioada de construcţie a locuinţei, dar nu mai mult de 18 luni, după caz; z1) promisiune de garantare - document emis de FNGCIMM Finanţatorului aferent unei promisiuni unilaterale de creditare, prin care FNGCIMM îşi exprimă intenţia de a garanta, în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului «Noua casă», aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, finanţarea care va fi acordată beneficiarilor de către Finanţator. Pentru locuinţele prevăzute la lit. u), u1) şi u2), documentul are valabilitate pe perioada de construcţie a locuinţei, dar nu mai mult de 18 luni, după caz; 47. În anexa nr. 6, articolul 2.1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 2.1Obiectul prezentului protocol îl constituie stabilirea termenilor şi condiţiilor privind constituirea, monitorizarea şi plata garanţiilor care intră sub incidenţa împărţirii riscurilor şi pierderilor între stat şi Finanţator, precum şi garantarea de către FNGCIMM, în numele şi în contul statului, în mod direct, expres, irevocabil şi necondiţionat, în condiţiile împărţirii riscurilor şi pierderilor între stat şi Finanţator, proporţional cu procentul de garantare, a obligaţiilor de rambursare a finanţărilor acordate de Finanţator beneficiarilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 3.1 şi condiţiile specifice prevăzute în cadrul normelor interne de creditare ale finanţatorilor, cu încadrarea în limita plafonului alocat/reutilizat. 48. În anexa nr. 6, la articolul 2.2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 2.2
(1) Beneficiarii pot achiziţiona în cadrul Programului următoarele tipuri de locuinţe:a)locuinţe noi, destinate achiziţionării, inclusiv cele construite prin programele derulate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, denumită în continuare ANL, pentru care documentele de recepţie la terminarea lucrărilor de construcţii noi s-au semnat cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat; b)locuinţe consolidate, destinate achiziţionării, pentru care documentele de recepţie la terminarea lucrărilor de intervenţie în vederea consolidării şi/sau reducerii riscului seismic s-au semnat cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat, inclusiv cele construite prin programele derulate de ANL; c)alte categorii de locuinţe, recepţionate la terminarea lucrărilor de construcţii noi sau de intervenţie în vederea consolidării şi/sau reducerii riscului seismic, după caz, cu mai mult de 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat, destinate achiziţionării, inclusiv cele construite prin programele derulate de ANL, care nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi încadrate în categoriile prevăzute la lit. a) şi b).
49. În anexa nr. 6, la articolul 2.2, alineatul (2) se abrogă. 50. În anexa nr. 6, articolul 2.4 se abrogă. 51. În anexa nr. 6, la articolul 2.5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 2.5
(1) În limita plafonului alocat/reutilizat, Finanţatorul solicită FNGCIMM acordarea de garanţii pentru achiziţionarea de locuinţe în cadrul Programului. Valoarea maximă a unei garanţii individuale se determină astfel:a)pentru locuinţele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), b) şi c) din Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările şi completările ulterioare - prin aplicarea unui procent de 50% la valoarea creditului acordat persoanelor fizice în cadrul Programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit, care va acoperi maximum 95% din preţul de achiziţie al locuinţei noi, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, Finanţarea este compusă din finanţarea acordată de instituţia de credit, în valoare de maximum 66.500 euro echivalent lei la cursul BNR valabil la data încheierii promisiunii bilaterale de vânzare şi avansul plătit de beneficiar; b)pentru locuinţele noi prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi b) din Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările şi completările ulterioare - prin aplicarea unui procent de 60% la valoarea creditului acordat persoanelor fizice în cadrul Programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit, care va acoperi maximum 85% din preţul de achiziţie al locuinţei noi, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, Finanţarea este compusă din finanţarea acordată de instituţia de credit, cu o valoare cuprinsă între minimum 59.501 euro şi maximum 119.000 euro, echivalent lei la cursul BNR valabil la data încheierii promisiunii bilaterale de vânzare la care se adaugă avansul plătit de beneficiar. c)Raportul de evaluare va fi întocmit de un evaluator autorizat, agreat de Finanţator.
52. În anexa nr. 6, la articolul 3.1, literele a), c) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins : a)fac dovada cu declaraţia autentică pe propria răspundere că îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 1 alin. (5) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului «Noua casă», aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ c)dispun de un avans de minimum 5% din preţul de achiziţie a locuinţei, care acoperă diferenţa dintre preţul de achiziţie a locuinţei rezultat din promisiunea bilaterală de vânzare şi finanţarea garantată, pentru locuinţele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-c) din Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care valoarea finanţării este de maximum 70.000 euro echivalent lei la cursul BNR valabil la data încheierii promisiunii bilaterale de vânzare sau de un avans de minimum 15% din preţul de achiziţie a locuinţei, care acoperă diferenţa dintre preţul de achiziţie a locuinţei rezultat din promisiunea bilaterală de vânzare şi finanţarea garantată pentru locuinţele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi b) din Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care valoarea finanţării este cuprinsă între 70.001 euro şi maximum 140.000 euro, echivalent lei la cursul BNR valabil la data încheierii promisiunii bilaterale de vânzare"; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ g)se obligă să nu înstrăineze locuinţa achiziţionată în primii 5 ani de la data dobândirii. În cazurile şi în condiţiile prevăzute la art. 3.5 poate fi aprobată preluarea finanţării garantate şi a dreptului de proprietate asupra locuinţei; în cazul rambursării anticipate a finanţării înainte de expirarea termenului de 5 ani, interdicţiile şi sarcinile prevăzute de lege se radiază în condiţiile legii. În cazul preluării creditului şi a locuinţei înainte de expirarea termenului de 5 ani în care operează interdicţia de înstrăinare, Finanţatorul este abilitat să îşi exprime acordul pentru ridicarea temporară a interdicţiei de înstrăinare. După expirarea termenului de 5 ani, interdicţia de înstrăinare se radiază din oficiu de către organele competente ale ANCPI, iar beneficiarul poate înstrăina locuinţa achiziţionată prin Program cu condiţia achitării integrale a creditului garantat, după emiterea de către MFP şi Finanţator a acordurilor privind vânzarea şi ridicarea temporară a interdicţiei de grevare cu alte sarcini în cazul în care cumpărătorul achită cu credit preţul locuinţei. În cazul în care înstrăinarea locuinţei are loc după expirarea termenului de 5 ani către un alt beneficiar în cadrul Programului, radierea interdicţiei de înstrăinare se poate face şi după acordarea/emiterea garanţiei/promisiunii de garantare în favoarea noului beneficiar. Beneficiarul va solicita de la MFP şi Finanţator acordurile privind vânzarea şi ridicarea temporară a interdicţiei de grevare cu alte sarcini. Finanţatorul îşi poate exprima acordul pentru vânzarea imobilului achiziţionat prin Program numai după ce MFP a emis acordul său pentru aceeaşi solicitare;". 53. În anexa nr. 6, articolele 3.11, 3.2, 3.21, 3.3 şi 3.31 se abrogă . 54. În anexa nr. 6, la articolul 3.4, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) Pentru fiecare garanţie care urmează să se acorde în limita plafonului reutilizat disponibilizat în condiţiile împărţirii riscului între stat şi finanţatori/alocat, garanţia statului român, reprezentat de MFP, şi a Finanţatorului este garantată cu o singură ipotecă legală de rangul I instituită, proporţional cu procentul de garantare, asupra locuinţelor achiziţionate în cadrul Programului, valabilă până la finalizarea procedurii de executare silită asupra imobilului care face obiectul garanţiei, potrivit legii.
(3) Odată cu înscrierea ipotecii legale prevăzute la alin. (2), în cartea funciară a imobilului se notează interdicţia de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani a locuinţei, precum şi interdicţia de grevare cu sarcini a locuinţei pe toată durata garanţiei. În cazul rambursării anticipate a finanţării înainte de expirarea termenului de 5 ani, interdicţiile de înstrăinare se radiază în condiţiile legii.
55. În anexa nr. 6, articolul 3.10 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 3.10 Finanţatorul şi statul, reprezentat prin MFP, emit acordul pentru efectuarea plăţii despăgubirilor a căror valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, dar care se încadrează în limita de până la 50% din valoarea creditului iniţial, prevăzută de art. 1 alin. (19) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului «Noua casă», aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, către proprietarul locuinţei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 56. În anexa nr. 6, la articolul 6.1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 6.1
(1) Garanţia acordată de FNGCIMM în numele şi în contul statului acoperă următoarele procente din valoarea finanţării acordate în cadrul Programului de finanţator, după cum urmează:50% pentru locuinţele prevăzute la art. 2.2 alin. (1) lit. a), b) şi c) din valoarea finanţării acordate de instituţia de credit, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente finanţării garantate, în condiţiile în care finanţarea acordată de instituţia de credit este de maximum 66.500 euro, echivalent lei, şi acoperă maximum 95% din preţul de achiziţie a locuinţei, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei. Valoarea finanţării destinate achiziţiei oricărei categorii de locuinţe poate fi de maximum 70.000 euro, echivalent lei. Preţul de achiziţie a locuinţei eligibile în cadrul Programului se stabileşte în condiţiile pieţei. 60% pentru locuinţele prevăzute la art. 2.2 alin. (1) lit. a) şi b) din valoarea finanţării acordate de instituţia de credit, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente finanţării garantate, în condiţiile în care finanţarea acordată de instituţia de credit are valoarea cuprinsă între 59.501 euro şi maximum 119.000 euro şi acoperă maximum 85% din preţul de achiziţie a locuinţei, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei. Valoarea finanţării destinate achiziţiei acestor tipuri de locuinţe poate fi cuprinsă între 70.001 euro şi maximum 140.000 euro, echivalent lei. Preţul de achiziţie a locuinţei eligibile în cadrul Programului se stabileşte în condiţiile pieţei.
57. În anexa nr. 6, la articolul 6.5, alineatele (1), (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins : Articolul 6.5
(1) Garanţiei emise de către FNGCIMM în numele şi în contul statului îi sunt aplicabile dispoziţiile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit, precum şi ale Regulamentului nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............
(3) Garanţia are valoare determinată, iniţial egală cu finanţarea acordată în cazul garanţiilor din portofoliul finanţatorilor care nu au optat pentru reutilizarea plafonului, respectiv cu maximum 40%, 50% sau 60% din finanţarea acordată în cazul garanţiilor care intră sub incidenţa împărţirii riscurilor şi pierderilor între stat şi finanţatori, proporţional cu procentul de garantare.
(4) Garanţia este executabilă la prima cerere scrisă a finanţatorului, realizată în termenii şi în condiţiile prevăzute în legislaţia incidentă, în contractul de garantare şi în Protocolul-cadru.
58. În anexa nr. 6, articolul 6.11 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 6.11 În situaţia în care Finanţatorul solicită acordarea unei promisiuni de garantare pentru achiziţionarea unei locuinţe, acordarea promisiunii de garantare se face astfel: a)după aprobarea promisiunii de creditare de către structurile sale competente, Finanţatorul, direct sau prin unităţile sale teritoriale (sucursale, agenţii etc.), transmite FNGCIMM, în format electronic, solicitarea de acordare a promisiunii de garantare pentru achiziţionarea unei locuinţe în cadrul Programului în condiţiile art. 6.10, utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 31, respectiv solicitarea pentru emiterea unei promisiuni de garantare pentru achiziţia unei locuinţe noi/consolidate în cadrul Programului, utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 32, prin intermediul unei aplicaţii web puse la dispoziţie de către FNGCIMM, şi ataşează în aplicaţie următoarele documente scanate în format A4, .pdf, rezoluţie 300 dpi:

(i) solicitarea de acordare a promisiunii de garantare, semnată;
(ii) documentul de identitate al beneficiarului/ beneficiarilor, precum şi al soţului/soţiei, dacă este/sunt căsătorit/căsătoriţi, în copie certificată;
(iii) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului, în copie certificată;
(iv) promisiunea bilaterală de vânzare autentificată sau sub semnătură privată cu dată certă/legalizare semnături, în copie certificată;
(v) promisiune unilaterală de creditare;

Instrucţiunile de utilizare a aplicaţiei web vor fi puse la dispoziţia finanţatorilor de către FNGCIMM; b)FNGCIMM verifică beneficiarul în listele cu persoanele suspectate de săvârşirea sau finanţarea actelor de terorism publicate conform legii, concordanţa dintre datele înscrise în solicitarea de garantare şi documentele remise şi adoptă decizia de aprobare/respingere; c)în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării de acordare a promisiunii de garantare corecte şi complete, FNGCIMM redactează promisiunea de garantare în două exemplare originale, din care un exemplar original se transmite Finanţatorului, prin curier sau prin poştă cu confirmare de primire. Concomitent se transmite, în original, factura cu contravaloarea comisionului unic de analiză datorat. 59. În anexa nr. 6, articolele 6.101, 6.12 şi 6.13 se abrogă . 60. În anexa nr. 6, articolul 6.131 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 6.131
(1) Extrasele de carte funciară prevăzute la art. 6.10 lit. a) subpct. (vi), ataşate de Finanţator în aplicaţie, pot fi atât extrasele comunicate de ANCPI pe suport letric, cât şi extrasele eliberate de ANCPI în format electronic.
(2) Exemplarele originale ale contractelor de garantare şi ale promisiunilor de garantare prevăzute la art. 6.10 lit. c) şi art. 6.11 lit. c) se semnează şi se ştampilează de FNGCIMM pe ultima pagină, iar toate celelalte pagini conţin elementele de identificare ale FNGCIMM.
61. În anexa nr. 6, după articolul 6.131 se introduce un nou articol, articolul 6.132, cu următorul cuprins: Articolul 6.132 Documentele prevăzute la art. 6.10 lit. a) şi art. 6.11 lit. a), pentru care se prevede că se transmit prin aplicaţia web în copie certificată, pot fi transmise prin aplicaţie fără această menţiune. În acest caz, Finanţatorul se angajează faţă de FNGCIMM că documentele transmise sunt scanate după exemplarele originale, respectiv sunt identice cu acestea în ceea ce priveşte conţinutul şi nu sunt alterate sub niciun aspect. 62. În anexa nr. 6, la articolul 6.15, alineatul (5) se abrogă. 63. În anexa nr. 6, articolul 7.1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7.1 Drepturile şi obligaţiile Finanţatorului sunt următoarele: a)să verifice, la acordarea finanţării, îndeplinirea de către beneficiar a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3.1; b)să obţină declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului, autentificată, din care să rezulte îndeplinirea criteriului de eligibilitate prevăzut la art. 3.1 lit. a), conform anexei nr. 11; c)să solicite beneficiarului să achite avansul minim de 5% sau 15%, în funcţie de tipul locuinţei achiziţionate şi volumul finanţării, şi să urmărească, conform normelor interne, utilizarea acestui aport înaintea/simultan autorizării primei trageri din facilitatea de credit; d)să solicite beneficiarului să prezinte promisiunea bilaterală de vânzare a locuinţei, autentificată, sub semnătură privată cu dată certă/legalizare de semnături, sau documentele specifice procesului de licitaţie, în copie certificată, în cazul achiziţiei unei locuinţe în cadrul Programului; e)să verifice titlul de proprietate privind locuinţa care va fi achiziţionată în condiţiile normelor proprii; f)să efectueze, prin intermediul unor evaluatori autorizaţi agreaţi, evaluarea locuinţei ce se va achiziţiona din finanţarea garantată. Pe baza raportului de evaluare semnat şi parafat de evaluatorul autorizat agreat, Finanţatorul se asigură că valoarea finanţării garantate pentru achiziţia unei locuinţe este cel mult egală cu valoarea de evaluare a locuinţei achiziţionate; g)la momentul acordării creditului, să verifice existenţa poliţei de asigurare a locuinţei achiziţionate din finanţarea garantată împotriva tuturor riscurilor, în cazul achiziţiei unei locuinţe în cadrul Programului. Drepturile derivând din poliţele de asigurare vor fi cesionate în favoarea statului român, reprezentat de MFP, şi a Finanţatorului, beneficiarul fiind ţinut să facă dovada notificării cesiunii către asigurator. În caz de nerespectare pe parcursul derulării creditului de către beneficiar a obligaţiei de asigurare a locuinţei, Finanţatorul are dreptul, fără a fi obligat, să procedeze la asigurarea locuinţei pe cheltuiala proprie şi să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar, iar în acest scop va avea dreptul de debitare directă a tuturor conturilor beneficiarului deschise la Finanţator; h)să asigure respectarea obligaţiei beneficiarului de a constitui o ipotecă mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la Finanţator pe numele beneficiarului la momentul acordării finanţării la Finanţator, conform prevederilor Codului civil, în favoarea Finanţatorului şi a statului român, reprezentat de MFP, proporţional cu procentul de garantare, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de beneficiar în baza contractelor de credit şi de garantare; i)să plătească comisioanele datorate FNGCIMM, la termenele şi în condiţiile prevăzute la art. 5.3 din prezentul protocol; j)să acorde finanţările în cadrul Programului pe o perioadă de maximum 30 de ani; k)să nu insereze în contractul de finanţare clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia; l)să prevadă în mod expres în contractele de credit separat costurile cu dobânda exprimate în raport cu IRCC (indicele de referinţă pentru creditele acordate consumatorilor) şi separat costurile cu comisioanele; m)să nu perceapă comision de neutilizare şi de rambursare anticipată, după caz; n)să notifice beneficiarul cu privire la declararea exigibilităţii anticipate a finanţării garantate; o)să efectueze formalităţile de înscriere/radiere în/din cartea funciară a unei singure ipoteci legale de rangul I instituite în favoarea statului român, reprezentat de MFP, şi a Finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare asupra locuinţei achiziţionate în cadrul Programului. În cazul garanţiilor acordate pentru creditele destinate achiziţionării de cote-părţi din locuinţe în vederea întregirii dreptului de proprietate, ipoteca legală de rangul I se instituie asupra întregului imobil în baza contractului de garantare şi a declaraţiei de acceptare a înscrierii ipotecii asupra întregului imobil date în formă autentică de beneficiar, în calitate de titular al dreptului de proprietate asupra cotelor-părţi din imobil.Ipoteca legală este valabilă până la finalizarea procedurii de executare silită asupra imobilului care face obiectul garanţiei, potrivit legii. Înscrierea ipotecii legale şi notarea interdicţiilor prevăzute la lit. p) se efectuează în temeiul contractului de garantare, iar radierea ipotecii legale şi a interdicţiilor se face în baza acordului FNGCIMM şi al Finanţatorului proporţional cu procentul de garantare. Pentru emiterea acordului, Finanţatorul va transmite letric/electronic la FNGCIMM solicitarea de radiere a ipotecii legale şi a interdicţiilor notate în cartea funciară în favoarea statului român, proporţional cu procentul de garantare, utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 15, însoţită de următoarele documente în copie certificată: extrasul de cont de credit al beneficiarului sau un document echivalent, din care să rezulte data rambursării integrale a creditului, anticipată sau la termen, şi suma rambursată; declaraţia pe propria răspundere privind identitatea beneficiarului real al tranzacţiilor în numerar mai mari de 15.000 euro, utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 16; contractul de garantare şi actele adiţionale ulterioare, precum şi alte documente (de exemplu, CI şi certificat de căsătorie pentru beneficiarii căsătoriţi, certificat de divorţ, de moştenitor, de deces etc.), după caz.Transmiterea electronică se va efectua prin intermediul unei aplicaţii web puse la dispoziţie de către FNGCIMM şi se va realiza prin ataşarea în aplicaţia web a solicitării de emitere a acordului şi a documentelor aferente scanate în format A4, .pdf, rezoluţie 300 dpi. În cazul în care asupra beneficiarului a fost finalizată executarea silită imobiliară pentru recuperarea valorii de executare a garanţiei, după finalizarea procedurilor de valorificare de către organele competente din cadrul ANAF a locuinţei achiziţionate/construite în cadrul Programului, finanţatorii radiază ipoteca şi interdicţiile legale instituite în favoarea statului român din cartea funciară, în baza comunicărilor organelor fiscale competente ale ANAF însoţite de acordul MFP. Acordul se eliberează în toate cazurile, iar în cazul în care după distribuirea preţului obţinut în urma adjudecării imobilului la licitaţie rămân creanţe bugetare neachitate, organele competente din cadrul ANAF continuă procedura de recuperare pentru diferenţa rămasă de plată. Finanţatorii radiază ipoteca şi interdicţiile legale, instituite în favoarea statului român, din cartea funciară, în baza comunicărilor organelor fiscale competente ale ANAF însoţite de acordul MFP. Ipoteca şi interdicţiile legale instituite în favoarea Finanţatorului se radiază din cartea funciară în baza acordului eliberat de Finanţator în conformitate cu normele proprii; p)să efectueze formalităţile de notare/radiere în/din cartea funciară a interdicţiilor prevăzute de lege, după cum urmează:

(i) interdicţia de înstrăinare a locuinţei achiziţionate în cadrul Programului, valabilă pe o perioadă de 5 ani de la data achiziţionării;
(ii) interdicţia de grevare cu alte sarcini a locuinţei achiziţionate în cadrul Programului, valabilă pe toată durata finanţării garantate;

q)să prezinte, odată cu cererea de plată, documentele prevăzute la art. 8.1; r)în cazul respingerii cererii de plată, să înscrie ipoteca legală prevăzută la art. 2.386 pct. 3 din Codul civil; s)să îşi exprime acordul, în nume şi în cont propriu şi în numele şi în contul statului, pentru ridicarea temporară a interdicţiei de înstrăinare în vederea preluării finanţării garantate şi a dreptului de proprietate asupra locuinţei în cadrul Programului, de către:

(i) orice alte persoane fizice care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, prin novaţie, sub condiţia menţinerii garanţiilor instituite prin lege asupra imobilului şi cu aprobarea FNGCIMM privind eligibilitatea beneficiarului care preia finanţarea garantată şi locuinţa; sau
(ii) oricare dintre coproprietari, în vederea întregirii dreptului de proprietate ori măririi cotei-părţi din dreptul de proprietate; sau
(iii) unul dintre soţi, ca efect al partajului, în condiţiile legii;
(iv) soţul/soţia, ca urmare a căsătoriei, dacă îndeplineşte criteriile de eligibilitate ale Programului. Soţul/Soţia poate prelua locuinţa în regimul comunităţii matrimoniale de bunuri sau o cotă-parte din locuinţa achiziţionată/construită în cadrul Programului;
(v) soţul/soţia, ca urmare a adoptării regimului matrimonial al separaţiei de bunuri prin convenţia matrimonială;

ş)să aprobe, cu acordul Ministerului Finanţelor Publice, refinanţarea creditului garantat de stat, precum şi ridicarea temporară a interdicţiei de grevare asupra locuinţei achiziţionate sau construite în cadrul Programului, în vederea înscrierii unei noi ipoteci în favoarea instituţiei de credit care acordă refinanţarea, cu condiţia achitării integrale a creditului garantat în cadrul Programului, cu respectarea prevederilor art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului «Noua casă», aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare; t)să menţină obligaţiile prevăzute la lit. i), j), k) şi o) pe întreaga durată de derulare a contractelor de finanţare încheiate în condiţiile Programului 64. În anexa nr. 6, după articolul 7.2 se introduce un nou articol, articolul 7.21, cu următorul cuprins: Articolul 7.21 Finanţatorul răspunde faţă de FNGCIMM pentru orice diferenţe dintre documentele transmise prin intermediul aplicaţiei web odată cu solicitările de garantare şi documentele originale sau în copie certificate, după caz, care însoţesc cererile de plată, FNGCIMM având dreptul să respingă cererea de plată a garanţiei în situaţia în care constată diferenţe de conţinut. 65. În anexa nr. 6, la articolul 7.3, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins: g)să comunice MFP şi Finanţatorului decizia cu privire la soluţionarea cererii de plată a garanţiei. În cazul respingerii cererii de plată a garanţiei, decizia privind respingerea cererii de plată va conţine menţiuni privind radierea dreptului de ipotecă legală de rangul I, a interdicţiei de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani şi a celei de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanţării din cartea funciară a imobilului achiziţionat/construit din finanţarea garantată, corespunzător procentului de garantare acordate în numele şi în contul statului; 66. În anexa nr. 6, la articolul 7.3, litera j) se abrogă. 67. În anexa nr. 6, la articolul 7.3, după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins: l)să emită acordul în vederea radierii ipotecii legale instituite în favoarea statului român şi a interdicţiilor înscrise în cartea funciară a locuinţei achiziţionate/construite în cadrul Programului, în cazul respingerii cererii de plată a garanţiei, şi să transmită Finanţatorului acordul de radiere într-un exemplar original 68. În anexa nr. 6, la articolul 8.1 alineatul (1), literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins: c)încheierea de intabulare a ipotecii legale de rangul I în favoarea statului român, prin MFP, şi a Finanţatorului, pentru garanţiile acordate în limita plafonului alocat, în copie certificată pe suport letric sau în format electronic şi extras de carte funciară actualizat, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data transmiterii cererii de plată, pe suport letric sau în format electronic, din care să rezulte că ipoteca legală în favoarea statului român, prin MFP, şi a Finanţatorului are rangul I şi că au fost notate interdicţiile de înstrăinare şi grevare prevăzute de lege (exemplar original); d)declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului, prevăzută la art. 1 alin. (5) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului «Noua casă», aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în original/duplicat, după caz; originalul declaraţiei prevăzute la art. 1 alin. (5) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului «Noua casă», aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, nu va fi prezentat în cazul garanţiilor acordate din plafonul aferent anului 2009. 69. În anexa nr. 6, la articolul 8.1 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins: e1) extrasul contului de credit al beneficiarului sau un document echivalent, de la data repunerii beneficiarului în drepturile şi obligaţiile contractului de credit, din care să reiasă soldul finanţării repus în vigoare, dacă este cazul. 70. În anexa nr. 6, la articolul 8.2, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(6) FNGCIMM respinge cererea de plată a garanţiei acordate pentru construcţia unei locuinţe în regim individual sau asociativ în cadrul Programului în condiţiile prevăzute în contractul de garantare şi în cele prevăzute la art. 8.1. 71. În anexa nr. 6, la articolul 8.2, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins: (61) FNGCIMM respinge cererea de plată a garanţiei în cazul în care se constată diferenţe de conţinut între documentele transmise prin intermediul aplicaţiei web şi documentele originale înaintate de Finanţator odată cu cererile de plată. 72. În anexa nr. 6, la articolul 8.2, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(10) Sumele garantate de FNGCIMM se plătesc Finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare, de către Ministerul Finanţelor Publice, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, şi se recuperează prin executare silită de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la beneficiarii finanţării garantate, conform reglementărilor legale în materie de colectare a creanţelor fiscale şi prevederilor art. 1 alin. (29) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, privind unele măsuri în vederea implementării programului «Noua casă», aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare. 73. În anexa nr. 6, la articolul 8.2, după alineatul (18) se introduce un nou alineat, alineatul (19), cu următorul cuprins:
(19) În cazul în care beneficiarul Programului solicită Finanţatorului repunerea în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de credit şi de garantare, soldul finanţării repus în vigoare de Finanţator nu poate fi mai mare decât soldul finanţării restante pentru care FNGCIMM a aprobat valoarea garanţiei plătite ulterior de Ministerul Finanţelor Publice. 74. În anexa nr. 6, articolul 12.2 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 12.2 Ori de câte ori în prezenta convenţie sau în anexele la aceasta se face referire la documente certificate părţile înţeleg faptul că acele documente poartă înscrisă expresia «conform cu originalul», însoţită de semnătura funcţionarului bancar care face certificarea. 75. În anexa nr. 6, articolul 12.3 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 12.3 Prevederile prezentului protocol pot fi modificate prin acte adiţionale semnate de ambele părţi, cu excepţia modificărilor şi completărilor aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului «Noua casă», aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Normelor de implementare a programului «Noua casă» pentru achiziţia de locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile prezentului protocol se completează cu dispoziţiile corespunzătoare din legislaţia în vigoare; toate modificările şi completările ulterioare ale legislaţiei incidente se aplică în mod corespunzător. 76. La anexa nr. 6, anexele nr. 3, 31, 32, 41, 6, 71 şi 12 se abrogă . 77. În anexa nr. 2 la anexa nr. 6, teza finală se modifică şi va avea următorul cuprins: Menţionăm că Finanţatorul a analizat şi a aprobat documentaţia de credit conform normelor proprii, cu respectarea regulilor de prudenţă impuse de cerinţele activităţii bancare, şi declară pe propria răspundere că beneficiarul îndeplineşte criteriile prevăzute la art. 3.1 din Protocol şi în Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului «Noua casă», cu modificările şi completările ulterioare, şi a transmis documentele corespunzătoare în condiţiile prevăzute la art. 6.10 lit. a) din Protocol. 78. În anexa nr. 4 la anexa nr. 6, la punctul 7, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului/beneficiarilor, dată în formă autentică, din care să rezulte că beneficiarul/beneficiarii îndeplineşte/îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (5) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului «Noua casă» aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în copie certificată; 79. Titlul anexei nr. 5 la anexa nr. 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: CONTRACT DE GARANTARE pentru achiziţia unei locuinţe nr. ......../........... 80. În anexa nr. 5 la anexa nr. 6, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 1. Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, împuternicit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului «Noua casă», aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de mandatar al statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înmatriculat în registrul comerţului cu nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, înregistrat în Registrul general al IFN cu nr. RG-PJR-41-110174 şi în Registrul special al IFN cu nr. RS-PJR-41-110030, reprezentat de ........ ........ ........, în calitate de ........ ........ .........., şi de ........ ................ .........., în calitate de ........ ................, denumit în continuare FNGCIMM sau Fond 81. Î n anexa nr. 5 l a anexa nr. 6, la artic o lul 1.1, literele a), e), h ), l), m ), n), o) şi y ) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)Programul - programul «Noua casă», aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului «Noua casă», aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi detaliat prin Normele de implementare a programului «Noua casă» pentru achiziţia de locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările şi completările ulterioare; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ e)beneficiar - persoana fizică ce îndeplineşte criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, privind unele măsuri în vederea implementării programului «Noua casă», aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi condiţiile din normele de creditare ale Finanţatorului, care solicită şi primeşte finanţare din partea acestuia în cadrul Programului, garantată în procent de ..... (de completat în sistem) de FNGCIMM, în numele şi în contul statului; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ h)finanţare garantată (principalul):credit acordat persoanelor fizice în cadrul Programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit, care va acoperi maximum 95% din preţul de achiziţie a locuinţei noi, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, în condiţiile în care valoarea finanţării este de maximum 70.000 euro echivalent lei la cursul BNR valabil la data încheierii promisiunii bilaterale de vânzare şi este compusă din finanţarea acordată de instituţia de credit, în valoare de maximum 66.500 euro, şi avansul plătit de beneficiar; credit acordat persoanelor fizice în cadrul Programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit, care va acoperi maximum 85% din preţul de achiziţie a locuinţei noi, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, în condiţiile în care valoarea finanţării este cuprinsă între 70.001 euro şi maximum 140.000 euro echivalent lei la cursul BNR valabil la data încheierii promisiunii bilaterale de vânzare şi este compusă din finanţarea acordată de instituţia de credit, cu o valoare cuprinsă între minimum 59.501 euro şi maximum 119.000 euro, la care se adaugă avansul plătit de beneficiar; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ l)Protocol - document-cadru, prevăzut în anexa nr. 6 la Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea programului «Noua casă» şi a Convenţiei de garantare şi pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului «Noua casă», cu modificările şi completările ulterioare, care se semnează între FNGCIMM, în calitate de mandatar al Ministerului Finanţelor Publice, şi Finanţator, prin care se stabilesc termenii şi condiţiile aplicabile garanţiilor care intră sub incidenţa opţiunii privind reutilizarea plafonului, precum şi celor care se acordă în condiţiile împărţirii riscurilor şi pierderilor între finanţator şi garant, proporţional cu procentul de garantare; m)solicitarea de garantare - documentul standard întocmit de către una dintre unităţile Finanţatorului (sucursală, agenţie etc.), prin care se solicită FNGCIMM aprobarea garanţiei individuale în condiţiile împărţirii riscurilor şi pierderilor între stat şi Finanţator, proporţional cu procentul de garantare, cu încadrarea în limita plafonului alocat/reutilizat/valorii de reîntregire. Conţinutul documentului este prevăzut în anexa nr. 2 la Protocol; n)contract de garantare pentru achiziţia de locuinţe - documentul contractual încheiat între FNGCIMM, Finanţator şi beneficiar, în care se prevăd condiţiile specifice de acordare şi plată a unei garanţii acordate pentru achiziţia unei locuinţe în cadrul Programului, în condiţiile împărţirii riscurilor şi pierderilor între stat şi Finanţator proporţional cu procentul de garantare; o)valoarea garanţiei - valoarea menţionată în prezentul contract de garantare, pentru garanţiile acordate în limita plafonului alocat, în procentul prevăzut prin Protocol, al cărei nivel acoperă proporţional cu procentul de împărţire a riscurilor şi pierderilor maximum 60% din soldul finanţării garantate, aşa cum a fost definită la lit. h), exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ y)împărţirea riscurilor şi pierderilor între Finanţator şi stat - asumarea riscurilor de către Finanţator, respectiv stat, proporţional cu procentul de garantare, care presupune suportarea pierderilor proporţional cu procentul de garantare. Valoarea netă a creanţelor recuperate de către organele specializate ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) (veniturile obţinute din valorificarea locuinţei achiziţionate în cadrul Programului, din care se scad cheltuielile de orice fel efectuate de ANAF în legătură cu urmărirea şi conservarea imobilului), provenite din executarea creanţei pe baza garanţiilor instituite conform legii, reduce proporţional cu procentul de garantare pierderile suportate de Finanţator şi de stat. 82. În anexa nr. 5 la anexa nr. 6, la articolul 1.1, litera i) se abrogă. 83. În anexa nr. 5 la anexa nr. 6, la articolul 2.1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Finanţarea garantată constă în credit în valoare de ........... lei, acordat de Finanţator prin Program beneficiarului, pentru achiziţia imobilului cu destinaţia de locuinţă constând în........ ........ ......... *2), situat în localitatea ........ ........ ..........., str. ........ ........ ........... nr. ......., bl. ....., sc. ...., et. ....., ap. ......, judeţul/sectorul ........ .............., înscris în cartea funciară a localităţii ........ ........... cu nr. ........, nr. cadastral/nr. topo .......... 84. În anexa nr. 5 la anexa nr. 6, la articolul 2.3, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 2.3
(1) Beneficiarul garantează îndeplinirea obligaţiei de rambursare a sumelor plătite Finanţatorului în temeiul prezentului contract, cu o singură ipotecă legală de rangul I asupra locuinţei identificate la art. 2.1, instituită în favoarea statului român, reprezentat de MFP, şi în favoarea Finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare, valabilă până la finalizarea procedurii de executare silită asupra imobilului care face obiectul garanţiei.
(2) Beneficiarul este de acord cu notarea în cartea funciară a interdicţiei de înstrăinare a locuinţei identificate la art. 2.1 pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii acesteia şi a interdicţiei de grevare a acesteia cu alte sarcini pe întreaga durată a finanţării garantate.
85. În anexa nr. 5 la anexa nr. 6, la articolul 4.1, literele g), h), i) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins : g)să asigure, pe toată durata finanţării, locuinţa achiziţionată din finanţarea garantată împotriva tuturor riscurilor, iar drepturile derivând din poliţa de asigurare vor fi cesionate în favoarea statului român, reprezentat de MFP, şi a Finanţatorului, beneficiarul fiind ţinut să facă dovada notificării cesiunii către asigurător. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligaţiei de asigurare a locuinţei, Finanţatorul are dreptul, fără a fi obligat, să procedeze la asigurarea locuinţei pe cheltuiala proprie şi să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar, iar în acest scop va avea dreptul de debitare directă a tuturor conturilor beneficiarului deschise la Finanţator; h)să nu înstrăineze locuinţa achiziţionată, în primii 5 ani de la data dobândirii. În cazurile şi în condiţiile prevăzute la art. 3.5 din Protocol poate fi aprobată preluarea finanţării garantate şi a dreptului de proprietate asupra locuinţei sau noii locuinţe; în cazul rambursării anticipate a finanţării înainte de expirarea termenului de 5 ani, interdicţiile şi sarcinile prevăzute de lege se radiază în condiţiile legii. În cazul în care înstrăinarea se face după expirarea termenului de 5 ani, către un alt beneficiar tot în cadrul Programului, radierea interdicţiei se poate face şi după emiterea de către FNGCIMM a garanţiei/promisiunii de garantare în favoarea noului beneficiar. După expirarea termenului de 5 ani, interdicţia de înstrăinare se radiază din oficiu de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), iar beneficiarul poate înstrăina locuinţa sau noua locuinţă achiziţionată prin Program cu condiţia achitării integrale a creditului garantat, după emiterea de către Finanţator şi MFP a acordurilor privind vânzarea şi ridicarea temporară a interdicţiei de grevare cu alte sarcini în cazul în care cumpărătorul achită cu credit preţul locuinţei; i)să solicite de la Finanţator şi MFP acordurile privind vânzarea şi ridicarea temporară a interdicţiei de grevare cu alte sarcini; j)să achiziţioneze o locuinţă care se încadrează în una dintre clasele A, B sau C de eficienţă energetică. Dovada îndeplinirii criteriului se face prin prezentarea certificatului de performanţă energetică a clădirilor şi apartamentelor, întocmit potrivit prevederilor Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice «Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor», cu modificările şi completările ulterioare. 86. În anexa nr. 5 la anexa nr. 6, la articolul 4.1, literele b), c), d) şi k) se abrogă. 87. În anexa nr. 5 la anexa nr. 6, la articolul 4.2 alineatul (1), literele a), c), d), e), f), g ), m ), n), p ), ş ) şi v ) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)să verifice, la acordarea finanţării, îndeplinirea de către beneficiar a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3.1 din Protocol şi să procedeze la verificarea titlului de proprietate privind locuinţa care va fi achiziţionată, în condiţiile normelor proprii; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ c)să obţină declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului, autentificată, din care să rezulte îndeplinirea criteriului de eligibilitate prevăzut la art. 3.1 lit. a) din Protocol; d)să solicite beneficiarului să achite un avans de minimum 5% din preţul de achiziţie a locuinţei, respectiv de minimum 15% ca diferenţă între preţul din promisiunea bilaterală de vânzare/documentele specifice procesului de licitaţie şi finanţarea garantată; e)să solicite beneficiarului să prezinte promisiunea bilaterală de vânzare a locuinţei, autentificată sub semnătură privată cu dată certă/legalizare de semnături sau documentele specifice procesului de licitaţie, în copie certificată; f)să efectueze, prin intermediul unor evaluatori autorizaţi agreaţi, evaluarea locuinţei, ce se va achiziţiona din finanţarea garantată. În baza raportului de evaluare semnat şi parafat de evaluatorul autorizat agreat, Finanţatorul se asigură că valoarea finanţării pentru achiziţia unei locuinţe, care este garantată în procent de garantare corespunzător categoriei de locuinţă achiziţionată în cadrul Programului de FNGCIMM, este cel mult egală cu valoarea de evaluare a locuinţei achiziţionate; g)să verifice, la momentul acordării creditului, existenţa poliţei de asigurare a locuinţei achiziţionate din finanţarea garantată împotriva tuturor riscurilor. Drepturile derivând din poliţele de asigurare vor fi cesionate în favoarea statului român, reprezentat de MFP, şi a Finanţatorului, beneficiarul fiind ţinut să facă dovada notificării cesiunii către asigurător. În caz de nerespectare, pe parcursul derulării creditului de către beneficiar, a obligaţiei de asigurare a locuinţei, Finanţatorul are dreptul, fără a fi obligat, să procedeze la asigurarea locuinţei, pe cheltuiala proprie şi să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar, iar, în acest scop, va avea dreptul de debitare directă a tuturor conturilor beneficiarului;........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ m)să efectueze formalităţile de înscriere/radiere în/din cartea funciară a unei singure ipoteci legale de rangul I instituite în favoarea statului român, reprezentat de MFP, şi a Finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare asupra locuinţei achiziţionate în cadrul Programului; n)să efectueze formalităţile de notare/radiere în/din cartea funciară a interdicţiilor prevăzute de lege, după cum urmează:

(i) interdicţia de înstrăinare a locuinţei achiziţionate în cadrul Programului, valabilă pe o perioadă de 5 ani de la data achiziţionării; după expirarea perioadei de 5 ani, interdicţia de înstrăinare se radiază din oficiu de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI);
(ii) interdicţia de grevare cu alte sarcini a locuinţei achiziţionate în cadrul Programului, valabilă pe toată durata garanţiei.

Înscrierea ipotecii legale prevăzute la lit. m) şi notarea interdicţiilor prevăzute de lege se efectuează în temeiul contractului de garantare, iar radierea ipotecii legale şi a interdicţiilor se face în baza acordului MFP sau FNGCIMM, după caz, şi al Finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ p)să prevadă în mod expres în contractele de credit separat costurile cu dobânda exprimate în raport cu IRCC (indicele de referinţă pentru creditele acordate consumatorilor) şi separat costurile cu comisioanele; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ş)să îşi exprime acordul, în nume şi cont propriu şi în numele şi contul statului, pentru ridicarea temporară a interdicţiei de înstrăinare în vederea preluării finanţării garantate şi a dreptului de proprietate asupra locuinţei achiziţionate prin Program de către:

(i) orice alte persoane fizice care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, prin novaţie, sub condiţia menţinerii garanţiilor instituite prin lege asupra imobilului şi cu aprobarea FNGCIMM privind eligibilitatea beneficiarului care preia finanţarea garantată şi locuinţa;
(ii) oricare dintre coproprietari, în vederea întregirii dreptului de proprietate ori măririi cotei-părţi din dreptul de proprietate;
(iii) unul dintre soţi, ca efect al partajului, în condiţiile legii;
(iv) soţul/soţia, ca urmare a căsătoriei, dacă îndeplineşte criteriile de eligibilitate ale Programului. Soţul/Soţia poate prelua locuinţa în regimul comunităţii matrimoniale de bunuri sau o cotă-parte din locuinţa achiziţionată în cadrul Programului;
(v) soţul/soţia, ca urmare a adoptării regimului matrimonial al separaţiei de bunuri prin convenţia matrimonială;

........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ v)să remită FNGCIMM, prin curier sau prin poştă cu confirmare de primire în termen de 10 zile lucrătoare de la primire, două exemplare originale ale contractului de garantare/actelor adiţionale semnate de Finanţator şi beneficiar/garant. Finanţatorul remite beneficiarului un exemplar original al contractului de garantare/actului adiţional, sub semnătură de primire. 88. În anexa nr. 5 la anexa nr. 6, la articolul 4.2 alineatul (1), literele b), h), u) se abrogă. 89. În anexa nr. 5 la anexa nr. 6, la articolul 4.3, literele e), f), g), h) n) şi o) se modifică şi vor avea următorul cuprins : e)să aprobe, sub aspectul eligibilităţii beneficiarului, preluarea finanţării garantate şi a dreptului de proprietate asupra locuinţei achiziţionate în cadrul Programului de către orice alte persoane fizice care îndeplinesc criteriile de eligibilitate valabile la data preluării, prin novaţie, sub condiţia menţinerii garanţiilor instituite prin lege asupra imobilului; să aprobe, sub aspectul eligibilităţii beneficiarului, preluarea finanţării garantate şi a dreptului de proprietate asupra cotelor-părţi din locuinţă achiziţionate în cadrul Programului de către orice alte persoane fizice/soţul/soţia, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate valabile la data preluării, sub condiţia menţinerii sarcinilor instituite prin lege asupra imobilului; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ f)să aprobe cererea de plată a garanţiei în condiţiile asumării de către Finanţator a îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 4.2 alin. (1) lit. a), a respectării de către acesta a obligaţiilor prevăzute la art. 4.2 alin. (1) lit. c), n), o), p), q), r) şi s), după caz, şi la art. 6.1; g)să respingă cererea de plată a garanţiei în condiţiile neasumării de către Finanţator a îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 4.2 alin. (1) lit. a) , a neîndeplinirii integrale sau parţiale de către acesta a obligaţiilor prevăzute la art. 4.2 alin. (1) lit. c), n), o), p), q), r) şi s), după caz, şi la art. 6.1; h)să suspende soluţionarea cererii de plată în termenul prevăzut la art. 6.2 alin. (1) din prezentul contract, dacă până la data înregistrării cererii de plată Finanţatorul nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la art. 6.10 lit. d) din Protocol, până la data transmiterii celor două exemplare originale ale contractului de garantare, fără ca suspendarea să opereze şi în privinţa termenului de 90 de zile prevăzut la art. 6.2 alin. (5) din prezentul contract; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ n)să îşi exprime acordul în numele şi în contul statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, în vederea radierii sarcinilor şi interdicţiilor din cartea funciară a imobilului achiziţionat din finanţarea garantată după data rambursării integrale a finanţării garantate, la termen sau anticipată, corespunzător procentului garanţiei acordate în numele şi în contul statului, şi să predea Finanţatorului acordul de radiere într-un exemplar original; o)la respingerea cererii de plată a garanţiei în condiţiile prevăzute la art. 8.2 alin. (5) din Protocol să comunice MFP şi Finanţatorului decizia privind respingerea cererii de plată care va conţine şi menţiuni privind radierea dreptului de ipotecă legală de rangul I, a interdicţiei de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani şi a celei de grevare cu alte sarcini pe toată durata garanţiei din cartea funciară a imobilului achiziţionat din finanţarea garantată, corespunzător procentului garanţiei acordate în numele şi în contul statului şi să emită acordul în vederea radierii ipotecii legale instituite în favoarea statului român şi a interdicţiilor înscrise în cartea funciară a locuinţei achiziţionate în cadrul Programului, pe care îl va transmite, în original, Finanţatorului. 90. În anexa nr. 5 la anexa nr. 6, la articolul 6.2, alineatele (2), (3), (6) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins :
(2) FNGCIMM aprobă cererea de plată a garanţiei în condiţiile asumării de către Finanţator a îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 4.2 alin. (1) lit. a) şi respectării de către acesta a obligaţiilor prevăzute la art. 4.2 alin. (1) lit. c), n), o), p), q), r) şi s), după caz, şi la art. 6.1.
(3) FNGCIMM respinge cererea de plată a garanţiei în condiţiile neasumării de către Finanţator a îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 4.2 alin. (1) lit. a) şi nerespectării de către acesta a obligaţiilor prevăzute la art. 4.2 alin. (1) lit. c), n), o), p), q), r) şi s), după caz, şi la art. 6.1. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............
(6) Sumele garantate de FNGCIMM se plătesc Finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare, de către MFP, din bugetul de stat, prin bugetul MFP - Acţiuni generale, şi se recuperează, prin executare silită, de către organele competente ale ANAF de la beneficiarii finanţării garantate, conform reglementărilor legale în materie de colectare a creanţelor fiscale şi prevederilor art. 1 alin. (24) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, privind unele măsuri în vederea implementării programului «Noua casă», aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............
(8) Dacă până la data înregistrării cererii de plată Finanţatorul nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la art. 6.10 lit. d) din Protocol, obligaţia FNGCIMM de a soluţiona cererea de plată în termenul prevăzut la alin. (1) se suspendă până la data transmiterii celor două exemplare originale ale contractului de garantare, fără ca suspendarea să opereze şi în privinţa termenului de 90 de zile prevăzut la alin. (5).
91. În anexa nr. 5 la anexa nr. 6, la articolul 8.3, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)în cazul preluării creditului de către un alt beneficiar sunt aplicabile prevederile art. 4.2 alin. (1) lit. ş) subpct. (i) din prezentul contract de garantare, respectiv prevederile art. 1 alin. (15) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului «Noua casă», aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 103 din Normele de implementare a programului «Noua casă» pentru achiziţia de locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările şi completările ulterioare, iar eligibilitatea noului beneficiar va fi analizată conform criteriilor de eligibilitate valabile la data preluării. 92. În anexa nr. 5 la anexa nr. 6, articolul 8.4 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 8.4 În conformitate cu art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului «Noua casă», aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul contract constituie titlu executoriu. 93. În anexa nr. 8 la anexa nr. 6, la punctul 6, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins: e1) extrasul contului de credit al beneficiarului sau un document echivalent, de la data repunerii beneficiarului în drepturile şi obligaţiile contractului de credit, din care să reiasă soldul finanţării repus în vigoare, dacă este cazul; 94. În anexa nr. 8 la anexa nr. 6, la punctul 6, litera d) şi teza finală se modifică şi vor avea următorul cuprins: d)declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului, prevăzută la art. 1 alin. (5) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului «Noua casă», aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în original/duplicat, după caz; documentul nu va fi prezentat în cazul garanţiilor acordate din plafonul aferent anului 2009; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ Finanţatorul declară pe propria răspundere că a respectat prevederile Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului «Noua casă», cu modificările şi completările ulterioare, şi şi-a asumat îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 4.2 alin. (1) lit. a), b) şi h), după caz, din Contractul de garantare pentru achiziţia unei locuinţe sau Contractul de garantare pentru achiziţia unei noi locuinţe, după caz, respectiv la art. 4.2 lit. a), b), d), e), f), g), m), n), o), p), q), r), ş), t), ţ) şi u) din Contractul de garantare pentru construcţia de locuinţe sau pentru construcţia unei noi locuinţe, după caz. 95. Anexele nr. 10 şi 101 la anexa nr. 6 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Vasile-Florin CîţuBucureşti, 27 august 2020.Nr. 2.636.ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 10 la anexa nr. 6 la Ordinul nr. 2.225/994/2009) FNGCIMM - S.A. - IFN PROGRAMUL NOUA CASĂ SITUAŢIA finanţărilor garantate care intră sub incidenţa împărţirii în mod egal a riscurilor şi a pierderilor între stat şi Finanţator şi a celor acordate în limita plafonului alocat/reutilizat/valorii de reîntregire existente în portofoliu la data de ... *) Se va completa data acordării contractului de finanţare. **) Se va completa valoarea garanţiei utilizată în contractul de credit de la semnarea acestuia. ***) Se va completa cu valoarea diminuată (neutilizată) dintre valoarea garanţiei acordate de către Fond şi valoarea garanţiei efective utilizate în contractul de credit. În această situaţie, Finanţatorul va transmite solicitare de modificare a valorii finanţate/garantate prin intermediul aplicaţiei WEB Prima casă/Noua casă. ****) Soldul garanţiei = garanţia acordată diminuată cu ratele rambursate din principal. Acesta este egal cu valoarea garanţiei utilizate efectiv minus total rambursări de rate de capital. *****) Se va completa cu data de final a finanţării garantate. ******) Se va completa doar o singură finanţare garantată, iar dacă Finanţatorul a optat pentru acordarea a două finanţări având aceeaşi garanţie a statului, valorile vor fi raportate cumulat pe o singură linie. *******) Pentru conversie, se va utiliza cursul comunicat de către BNR din ultima zi lucrătoare a lunii. ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 101 la anexa nr. 6 la Ordinul nr. 2.225/994/2009) FNGCIMM - S.A. - IFN PROGRAMUL NOUA CASĂ SITUAŢIA finanţărilor neacordate pentru care s-a solicitat garanţie care intră sub incidenţa împărţirii în mod egal a riscurilor şi a pierderilor între stat şi Finanţator şi a celor acordate în limita plafonului alocat/reutilizat/valorii de reîntregire, în luna ... NOTĂ: SE VA COMPLETA DOAR O SINGURĂ FINANŢARE GARANTATĂ, IAR DACĂ FINANŢATORUL A OPTAT PENTRU ACORDAREA A DOUĂ FINANŢĂRI AVÂND ACEEAŞI GARANŢIE A STATULUI, VALORILE VOR FI RAPORTATE CUMULAT PE O SINGURĂ LINIE.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2636/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2636 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu