E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1662 din 27 septembrie 2007

privind controlul prin verificare periodica a dispozitivelor medicale puse in functiune si aflate in utilizare

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 742 din 1 noiembrie 2007Avand în vedere prevederile art. 5, 6, 7 şi 13 din Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, republicată, ale Hotărarii Guvernului nr. 2.281/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale,

în temeiul Hotărarii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

văzand Referatul de aprobare al Direcţiei logistică, administrativ, relaţii publice şi mass-media nr. E.N. 10.056 din 27 septembrie 2007,

ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezentul ordin stabileşte următoarele:

a) tipurile de dispozitive medicale puse în funcţiune şi aflate în utilizare, care se supun obligatoriu controlului prin verificare periodică prevăzut la art. 5 lit. a) din Legea 176/2000 privind dispozitivele medicale, republicată;

b)  instrucţiunile metodologice pentru controlul prin verificări periodice ale dispozitivelor medicale.

Art. 2. -In sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) control prin verificare periodică a unui dispozitiv medical - ansamblul de activităţi destinate a evalua menţinerea unor caracteristici stabilite de producător sau fixate de o autoritate în domeniu;

b) limita specificată a valorii unui parametru - intervalul de toleranţă în jurul unei valori impuse sau o valoare minimă sau maximă admisă; aceasta este menţionată în standarde/ norme/instrucţiuni sau în specificaţia tehnică a dispozitivului medical;

c)  criteriu de acceptabilitate - cerinţa minimală pe care trebuie să o îndeplinească dispozitivul medical supus verificării;

d)   set de criterii de acceptabilitate - ansamblul de caracteristici ale unui exemplar de dispozitiv medical (parametri definitorii, configuraţie şi accesorii, inclusiv software, stare tehnică generală), care conferă un nivel de încredere adecvat privind îndeplinirea cerinţelor esenţiale specifice;

e)  parametru definitoriu - mărimea fizică sau funcţia caracteristică a unui dispozitiv medical a cărei abatere de la limitele specificate poate conduce la apariţia unui risc semnificativ în actul medical;

f)  mentenanţă - ansamblul de activităţi care au ca scop menţinerea sau restabilirea stării unui dispozitiv medical în condiţii de siguranţă în funcţionare conform scopului propus.

CAPITOLUL II

Controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale

Art. 3. - Tipurile de dispozitive medicale puse în funcţiune şi aflate în utilizare, care se supun controlului prin verificare periodică, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 4. - (1) Controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale este constituit din următoarea succesiune de activităţi:

a)   evaluarea parametrilor definitorii de securitate, prin examinare şi testare;

b)  evaluarea parametrilor definitorii de performanţă, prin examinare şi testare;

c) verificarea îndeplinirii setului de criterii de acceptabilitate pentru dispozitivul medical (valori impuse, limite specificate, accesorii etc);

d)   emiterea unui raport de încercări care să conţină rezultatele obţinute în urma examinărilor şi testărilor;

e)  emiterea unui buletin de verificare periodică, în baza căruia dispozitivul medical poate fi utilizat.

(2) Controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale se efectuează de un organism independent de producător, utilizator sau de cel care asigură mentenanţă dispozitivului medical.

Art. 5. - (1) Controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale prevăzut la art. 4 se efectuează de către Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale, prin laboratoarele proprii acreditate şi prin departamentul inspecţie.

(2) Dispozitivele medicale care intră şi sub incidenţa altor autorităţi (Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, Biroul Roman de Metrologie Legală, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare) trebuie să respecte toate reglementările aplicabile.

Art. 6. - (1) Periodicitatea verificării fiecărui exemplar de dispozitiv medical se stabileşte în funcţie de clasa de risc a dispozitivului, vechimea acestuia şi condiţiile de mediu în care este utilizat, dar nu va fi mai mare de 3 ani.

(2) Metodologia de stabilire a periodicităţii controlului prin verificare periodică a dispozitivelor medicale este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 7. - Setul de instrucţiuni metodologice pentru controlul prin verificare periodică pe tipuri/grupe de dispozitive medicale este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 8. -Tarifele practicate de Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale în cazul controlului prin verificare periodică a dispozitivelor medicale sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 9. - (1) Pentru unele activităţi de control prin verificare periodică se pot încheia şi abonamente, pe bază de contract, care pot oferi condiţii reciproc avantajoase.

(2) Tarifele prevăzute în anexa nr. 4 includ şi cheltuielile de deplasare.

(3)  Pentru retragerea lucrărilor se va percepe o taxă de 10-80 % din valoarea totală calculată, în funcţie de stadiul lucrării în momentul retragerii acesteia.

(4)   La solicitarea de efectuare a verificărilor tehnice propriu-zise în regim de urgenţă se aplică o majorare cu 25% a tarifului normal. In cazul în care clientul solicită şi eliberarea buletinului de verificare periodică în ziua efectuării verificărilor tehnice, se aplică o majorare cu 50% a tarifului normal.

CAPITOLUL III

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 10. - Fiecare unitate sanitară are obligaţia să asigure controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în funcţiune şi aflate în utilizare, de tipul celor prevăzute în anexa nr. 1, indiferent dacă are sau nu are încheiat contract cu casa de asigurări de sănătate judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz.

Art. 11. - In termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, fiecare unitate sanitară are obligaţia de a finaliza următoarele aspecte rezultate din cap. III al Legii nr. 176/2000, republicată:

a)  să desemneze o persoană responsabilă cu menţinerea evidenţei dispozitivelor medicale aflate în utilizare şi a legăturii în acest sens cu Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale;

b) să instituie un registru general al dispozitivelor medicale aflate în utilizare, în care să se menţioneze în mod expres:

1. denumirea/tipul dispozitivului medical, producătorul, ţara;

2. seria/anul de fabricaţie, numărul de inventar;

3.   codul de clasificare conform Hotărarii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;

4. actul de provenienţă;

5. data punerii în funcţiune;

6. evidenţa reparaţiilor şi a altor operaţii de întreţinere/cine le execută;

7. evidenţa verificărilor periodice;

8.   implicarea în eventuale incidente în utilizare (data, locaţia, descrierea incidentului, personalul responsabil, acţiunile corective eto);

9.  mişcarea internă în cadrul unităţii (de unde provine, noul loc de utilizare, data etc);

c) să asigure planificarea pentru controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale aflate în utilizare, în condiţiile prezentului ordin.

Art. 12. - Sancţiunile pentru nerespectarea prevederilor prezentului ordin sunt cele prevăzute în Legea nr. 176/2000, republicată.

Art. 13. - Unităţile sanitare trebuie să prevadă în bugetul de venituri şi cheltuieli sumele necesare controlului prin verificări periodice ale dispozitivelor medicale din dotare.

Art. 14. - Sumele aferente controlului prin verificare periodică se asigură din sumele prevăzute în acest scop în bugetele de venituri şi cheltuieli ale unităţilor sanitare publice finanţate integral din venituri proprii şi din bugetul aprobat Ministerului Sănătăţii Publice pentru unităţile direct subordonate, finanţate integral de la bugetul de stat.

Art. 15. - Structura de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale prin departamentele tehnic - laboratoare şi inspecţie, precum şi toate unităţile sanitare care au în utilizare dispozitive medicale de tipul celor cuprinse în anexa nr. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 16. - Punctul V din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 608/2005 privind aprobarea tarifelor practicate de Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale pentru activităţile desfăşurate, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 539 din 24 iunie 2005, se abrogă.

Art. 17. -Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 18. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2008.

Art. 19. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul sănătăţii publice,

Bogdan Cristian Nica

ANEXA Nr. 1

TIPURILE   DE   DISPOZITIVE   MEDICALE

puse în funcţiune şi aflate în utilizare, supuse controlului prin verificare periodică

1.  Instalaţii cu radiaţii ionizante

2.  Laseri medicali

3.  Instalaţii de medicină nucleară

4.  Echipamente de protecţie radiologică

5. Aparate de electrochirurgie cu curenţi de înaltă frecvenţă

6. Aparate de anestezie şi/sau de ventilaţie acţionate electric şi pneumatic

7. Aparate de terapie cu ultrasunete

8.  Incubatoare pentru nou-născuţi şi incubatoare de transport

9. Aparate de hemodializă

10.  Dispozitive medicale cu funcţie EKG

11.  Defibrilatoare cardiace externe

12.  Pompe de infuzie

13.  Unităţi stomatologice

ANEXA Nr. 2

METODOLOGIE

de stabilire a periodicităţii controlului prin verificare periodică a dispozitivelor medicale

I. Criterii pentru stabilirea periodicităţii controlului prin verificare periodică a dispozitivelor medicale

1. Clasa de risc, în conformitate cu anexa nr. 9 din Hotărarea Guvernului nr. 911/2005 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a dispozitivelor medicale, cu modificările şi completările ulterioare sau, după caz, în conformitate cu anexa nr. 2 din Hotărarea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, cu modificările şi completările ulterioare:

Clasa de risc

Puncte acordate

-    I

- dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro, altele decat cele prevăzute în anexa nr. 2 din Hotărarea Guvernului nr. 798/2003, cu modificările şi completările ulterioare

1

- II a

- glucometre (anexa 2, lista B din Hotărarea Guvernului nr. 798/2003, cu modificările şi completările ulterioare)

2

- II b

3

2. Vechimea dispozitivului, conform Hotărarii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe:

Vechimea dispozitivului medical

Puncte acordate

In cadrul duratei de utilizare normală

1

Peste durata de utilizare normală (aparat recondiţionat)

2

Peste durata de utilizare normală (aparat nerecondiţionat)

4

3. Condiţii de mediu la locul de utilizare a dispozitivului medical:

Condiţii de utilizare

Puncte acordate

Condiţii normale

1

Condiţii deosebite1)

2

II. Modul de stabilire a periodicităţii controlului prin verificare periodică a dispozitivelor medicale

1.  Pentru fiecare dispozitiv se efectuează suma punctelor acordate conform criteriilor 1-3.

2. In funcţie de punctajul total rezultat se stabileşte periodicitatea verificărilor de control, conform tabelului de mai jos:

Valoare punctaj

3-6 puncte

7-9 puncte

Periodicitate (luni)

36 de luni

24 de luni

3. In cazuri excepţionale, cand este suspectată o posibilă degradare rapidă a dispozitivului medical, controlul prin verificare periodică se poate face şi la intervale mai mici.

1) Funcţionare în bloc operator, terapie intensivă, compartimente de sterilizare, fizioterapie/recuperare etc. sau funcţionare în mediu cu potenţiale deversări/scurgeri de lichide, umiditate mare, vapori, praf, vibraţii etc.

ANEXA Nr. 3

SETUL   DE   INSTRUCŢIUNI   METODOLOGICE

pentru controlul prin verificare periodică pe tipuri/grupe de dispozitive medicale

Instrucţiunea nr. 1

Instrucţiune privind verificarea periodică a instalaţiilor cu radiaţii ionizante

Criterii de acceptabilitate la evaluarea parametrilor definitorii de securitate şi de performanţă

1. Verificarea identificării şi a marcărilor exterioare Echipamentul trebuie să fie identificat cel puţin prin:

- model sau tip;

- firma producătoare;

- seria de fabricaţie.

2. Verificarea legării la pămant de protecţie

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele specificate de SR EN 60601-1 pct. 18, conform încadrării specifice.

3. Verificarea curenţilor de scurgere staţionari

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele specificate de SR EN 60601-1 pct. 19.3 tabel IV, conform încadrării specifice.

4. Verificarea componenţei/accesoriilor

5. Verificarea sistemelor de alarmare/interblocare (dacă este cazul)

Se simulează condiţiile specifice pentru declanşarea alarmei sau acţionarea interblocării.

6.  Verificarea criteriilor de acceptabilitate pentru instalaţiile radiologice prevăzute în anexa nr. 5 la Normele privind radioprotecţia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiaţii ionizante, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 285/79/2002.

NOTĂ:

Rezultatele verificărilor se consemnează într-un raport de încercări.

Instrucţiunea nr. 2

Instrucţiune privind verificarea periodică a laserilor medicali terapeutici şi chirurgicali

Criterii de acceptabilitate la evaluarea parametrilor definitorii de securitate şi de performanţă

1. Verificarea identificării şi a marcărilor exterioare Echipamentul trebuie să fie identificat cel puţin prin:

- model sau tip;

- firma producătoare;

- seria de fabricaţie.

2.   Verificarea tipului şi gradului de protecţie împotriva şocurilor electrice

Document de referinţă: SR EN 60601-1, pct. 5.1 şi 5.2.

3. Verificarea etichetării şi clasificării specifice produselor cu laser

Document de referinţă: SR EN 60825-1+A11, cap. 5.

4. Verificarea componenţei/accesoriilor

5. Verificarea sistemelor de alarmare/interblocare (dacă este cazul)

Se simulează condiţiile specifice pentru declanşarea alarmei sau acţionarea interblocării.

6. Verificarea curentului/puterii absorbit(e).

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de specificaţia tehnică.

7. Verificarea legării la pămant de protecţie (dacă este cazul)

Valorile  măsurate  trebuie  să  se încadreze în   limitele specificate de SR EN 60601-1 pct. 18, conform încadrării specifice.

8. Verificarea curenţilor de scurgere

Valorile măsurate trebuie sa se încadreze in limitele specificate de SR EN 60601-1 pct. 19.3, tabel IV, conform încadrării specifice.

9. Verificarea rezistenţei de izolaţie

Valorile măsurate între partea legată la reţea şi partea aplicată să fie mai mari de 10 MOhm la o tensiune de încercare de 500 Vcc.

10.Verificarea puterii livrate

Se verifică puterea astfel:

- la valoarea maximă livrată;

- la 2/3 din valoarea maximă livrată;

- la 1/2 din valoarea maximă livrată;

- la 1/3 din valoarea maximă livrată;

- la valoarea minimă livrată.

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de producător în specificaţia tehnică, iar în absenţa acestora nu trebuie să depăşească cu mai mult de ±25% valoarea prescrisă.

11. Verificarea energiei livrate

Se verifică energia astfel:

- la valoarea maximă livrată;

- la 2/3 din valoarea maximă livrată;

- la 1/2 din valoarea maximă livrată;

- la 1/3 din valoarea maximă livrată;

- la valoarea minimă livrată.

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de producător în specificaţia tehnică, iar în absenţa acestora nu trebuie să depăşească cu mai mult de ±25% valoarea prescrisă.

12. Verificarea lungimii de undă

Valoarea măsurată trebuie să se încadreze în limitele date de producător în specificaţia tehnică.

13. Verificarea divergenţei fasciculului şi dimensiunii spotului

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de producător în specificaţia tehnică.

14.  Verificarea densităţii de putere, densităţii de energie şi duratei impulsului (se aplică numai la laserii chirurgicali)

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de producător în specificaţia tehnică.

NOTĂ:

Rezultatele verificărilor se consemnează într-un raport de încercări.

Instrucţiunea nr. 3

Instrucţiune privind verificarea periodică a instalaţiilor de medicină nucleară

Criterii de acceptabilitate la evaluarea parametrilor definitorii de securitate şi de performanţă

1. Verificarea identificării şi a marcărilor exterioare

Echipamentul trebuie să fie identificat cel puţin prin:

- model sau tip;

- firma producătoare;

- seria de fabricaţie.

2. Verificarea legării la pămant de protecţie

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele specificate de SR EN 60601-1 pct. 18, conform încadrării specifice.

3. Verificarea curenţilor de scurgere staţionari

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele specificate de SR EN 60601-1 pct. 19.3 tabel IV, conform încadrării specifice.

4. Verificarea componenţei/accesoriilor

5. Verificarea sistemelor de alarmare/interblocare (dacă este cazul)

Se simulează condiţiile specifice pentru declanşarea alarmei sau acţionarea interblocării.

6.  Verificarea criteriilor de acceptabilitate pentru instalaţiile radiologice prevăzute în anexa nr. 5 la Normele privind radioprotecţia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiaţii ionizante, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 285/79/2002.

NOTĂ:

Rezultatele verificărilor se consemnează într-un raport de încercări.

Instrucţiunea nr. 4

Instrucţiune privind verificarea periodică a echipamentelor de protecţie radiologică

Criterii de acceptabilitate la evaluarea parametrilor definitorii de securitate şi de performanţă

1. Verificarea identificării şi a marcărilor exterioare

Echipamentul trebuie să fie identificat cel puţin prin:

- model sau tip;

- firma producătoare;

- seria de fabricaţie.

2. Verificarea echipamentelor de protecţie radiologică se face conform STAS 2566/1,2/1988.

NOTĂ:

Rezultatele verificărilor se consemnează într-un raport de încercări.

Instrucţiunea nr. 5

Instrucţiune privind verificarea periodică a aparatelor de electrochirurgie cu curenţi de înaltă frecvenţă

Criterii de acceptabilitate la evaluarea parametrilor definitorii de securitate şi de performanţă

1. Verificarea tipului şi a gradului de protecţie electrică

Document de referinţă: SR EN 60601-2-2/SR EN 60601-1 pct. 5.1 şi 5.2

2. Verificarea identificării şi a marcărilor exterioare

Echipamentul trebuie să fie identificat cel puţin prin:

- model sau tip;

- firma producătoare;

- seria de fabricaţie;

- valoarea tensiunii electrice de alimentare.

3. Verificarea legării la pămant de protecţie (dacă este cazul)

Valorile  măsurate  trebuie  să  se încadreze în   limitele specificate de SR EN 60601-2-2/SR EN 60601-1  pct.  18, conform încadrării specifice.

4.  Verificarea curenţilor de scurgere staţionari de joasă frecvenţă

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele specificate de SR EN 60601-2-2/SR EN 60601-1 pct. 19.3 tabel IV, conform încadrării specifice.

5. Verificarea curenţilor de scurgere de înaltă frecvenţă

Valorile  măsurate  trebuie  să  se încadreze în   limitele specificate de SR EN  60601-2-2  pct.   19.3.101,  conform încadrării specifice.

6. Verificarea rezistenţei de izolaţie

Valorile măsurate între partea legată la reţea şi oricare din părţile aplicate trebuie să fie de cel puţin 10 MOhm, la o tensiune de încercare de 500 Vcc.

7. Verificarea componenţei/accesoriilor

Fiecare electrod din dotarea echipamentului trebuie să nu prezinte întreruperi ale conductoarelor sau izolaţii necorespunzătoare.

8. Verificarea puterii de ieşire:

a) valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de producător în specificaţia tehnică, iar în absenţa acestora nu trebuie să depăşească cu mai mult de ±25% valoarea prescrisă;

b)  puterea maximă de ieşire nu trebuie să depăşească valoarea de 400 W;

c)  elementul de reglare a puterii de ieşire trebuie să fie funcţional şi să permită reducerea acesteia la valorile specificate în SR EN 60601-2-2 pct. 50.1 b);

d)  la conectarea/deconectarea alimentării echipamentului sau la restabilirea reţelei de alimentare nu trebuie să se modifice regimul de funcţionare, iar puterea de ieşire selectată nu trebuie să crească cu mai mult de 20%.

9. Verificarea monitorizării electrodului neutru

10.  Verificarea sistemelor de alarmare/interblocare (dacă este cazul)

Se simulează condiţiile specifice pentru declanşarea alarmei sau acţionarea interblocării.

NOTĂ:

Rezultatele verificărilor se consemnează într-un raport de încercări.

Instrucţiunea nr. 6

Instrucţiune privind verificarea periodică a aparatelor de anestezie şi/sau ventilaţie acţionate electric şi pneumatic

Criterii de acceptabilitate la evaluarea parametrilor definitorii de securitate şi de performanţă

1. Verificarea tipului şi a gradului de protecţie electrică

Document de referinţă: SR EN 60601-1 pct. 5.1 şi 5.2

2. Verificarea identificării şi a marcărilor exterioare

Echipamentul trebuie să fie identificat cel puţin prin:

- model sau tip;

- firma producătoare;

- seria de fabricaţie;

- valoarea tensiunii electrice de alimentare.

3. Verificarea curentului/puterii absorbit(e).

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de producător în specificaţia tehnică, iar în absenţa acestora nu trebuie să depăşească cu mai mult de ±20% valorile prescrise.

4. Verificarea legării la pămant de protecţie (dacă este cazul)

Valorile  măsurate  trebuie  să  se încadreze în   limitele specificate de SR EN 60601-1 pct. 18, conform încadrării specifice.

5. Verificarea curenţilor de scurgere staţionari

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele specificate de SR EN 60601-1 pct. 19.3 tabel IV, conform încadrării specifice.

6. Verificarea rezistenţei de izolaţie

Valorile măsurate între partea legată la reţea şi oricare din părţile aplicate trebuie să fie de cel puţin 10 MOhm, la o tensiune de încercare de 500 Vcc.

7. Verificarea componenţei/accesoriilor

Se verifică circuitul aparatului pentru pacient, dacă este complet şi funcţional.

8. Verificarea frecvenţei de respiraţie

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de producător în specificaţia tehnică, iar în absenţa acestora nu trebuie să depăşească cu mai mult de ±20% valoarea prescrisă.

9.  Verificarea volumului curent si minut volum conform SR EN794-1/pct. 51.106

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de producător în specificaţia tehnică, iar în absenţa acestora nu trebuie să depăşească cu mai mult de ±20% valorile prescrise.

10. Verificarea presiunii din circuitul de pacient conform SR EN794-1/pct. 51.106

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de producător în specificaţia tehnică, iar în absenţa acestora nu trebuie să depăşească cu mai mult de ±20% valoarea prescrisă.

11. Verificarea raportului Inspir/Expir

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de producător în specificaţia tehnică, iar în absenţa acestora nu trebuie să depăşească cu mai mult de ±20% valoarea prescrisă.

12. Verificarea concentraţiei de oxigen

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de producător în specificaţia tehnică, iar în absenţa acestora nu trebuie să depăşească cu mai mult de ±20% valoarea prescrisă.

13. Verificarea concentraţiei de gaz anestezic

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de producător în specificaţia tehnică, iar în absenţa acestora nu trebuie să depăşească cu mai mult de ±4 % valoarea prescrisă.

NOTĂ:

Rezultatele verificărilor se consemnează într-un raport de încercări.

Instrucţiunea nr. 7

Instrucţiune privind verificarea periodică a aparatelor de terapie cu ultrasunete

Criterii de acceptabilitate la evaluarea parametrilor definitorii de securitate şi de performanţă

1. Verificarea tipului şi a gradului de protecţie electrică Document de referinţă: SR EN 60601-1 pct. 5.1 şi 5.2

2. Verificarea identificării şi a marcărilor exterioare

Echipamentul trebuie să fie identificat cel puţin prin:

- model sau tip;

- firma producătoare;

- seria de fabricaţie;

- valoarea tensiunii electrice de alimentare.

3. Verificarea curentului/puterii absorbit(e)

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de specificaţia tehnică, iar valorile maxime şi minime nu trebuie să depăşească ±15 % din valorile prescrise.

4. Verificarea legării la pămant de protecţie (dacă este cazul)

Valorile  măsurate  trebuie  să  se încadreze în   limitele specificate de SR EN 60601-1, pct. 18, conform încadrării specifice.

5. Verificarea curenţilor de scurgere staţionari

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele specificate de SR EN 60601-1, pct. 19.3 tabel IV, conform încadrării specifice.

6. Verificarea rezistenţei de izolaţie

Valorile măsurate între partea legată la reţea şi oricare dintre părţile aplicate să fie de cel puţin 10 MOhm, la o tensiune de încercare de 500 Vcc.

7. Verificarea componenţei/accesoriilor

Fiecare electrod din dotarea echipamentului trebuie să nu prezinte întreruperi ale conductoarelor sau izolaţii necorespunzătoare.

8. Verificarea puterii medii la capetele de ieşire

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de producător în specificaţia tehnică, iar în absenţa acestora nu trebuie să depăşească cu mai mult de ±20% valoarea prescrisă.

Verificările se efectuează conform standardului SR EN 61689:2004.

NOTĂ:

Rezultatele verificărilor se consemnează într-un raport de încercări.

Instrucţiunea nr. 8

Instrucţiune privind verificarea periodică a incubatoarelor pentru nou-născuţi şi a incubatoarelor de transport

Criterii de acceptabilitate la evaluarea parametrilor definitorii de securitate şi de performanţă

1. Verificarea tipului şi a gradului de protecţie electrică

Document de referinţă: SR EN 60601-1 pct. 5.1 şi 5.2

2. Verificarea identificării şi a marcărilor exterioare

Echipamentul trebuie să fie identificat cel puţin prin:

- model sau tip;

- firmă producătoare;

- seria de fabricaţie;

- valoarea tensiunii electrice de alimentare.

3. Verificarea curentului/puterii absorbit(e).

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de producător în specificaţia tehnică, iar în absenţa acestora nu trebuie să depăşească cu mai mult de ±15% valoarea prescrisă.

4. Verificarea legării la pămant de protecţie (dacă este cazul).

Valorile  măsurate  trebuie  să  se încadreze în   limitele specificate de SR EN 60601-1 pct. 18, conform încadrării specifice.

5. Verificarea curenţilor de scurgere staţionari

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele specificate de SR EN 60601-1 pct. 19.3 tabel IV, conform încadrării specifice.

6. Verificarea rezistenţei de izolaţie

Valorile măsurate între partea legată la reţea şi oricare din părţile aplicate trebuie să fie de cel puţin 10 MOhm, la o tensiune de încercare de 500 Vcc.

7. Verificarea temperaturii din incintă

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de specificaţia tehnică, iar valorile maxime şi minime nu trebuie să depăşească ±0,5° C din valorile prescrise.

8. Verificarea umidităţii din incintă

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de producător în specificaţia tehnică, iar în absenţa acestora nu trebuie să depăşească cu mai mult de ±20% valoarea prescrisă.

9. Verificarea fluxului de oxigen

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de producător în specificaţia tehnică, iar în absenţa acestora nu trebuie să depăşească cu mai mult de ±20% valoarea prescrisă.

10. Verificarea sistemelor de siguranţă la supratemperatură

11. Verificarea sistemelor de alarmare

Verificările se efectuează conform standardelor SR EN 60601-2-19 sau SR EN 60601-2-20:2003.

NOTĂ:

Rezultatele verificărilor se consemnează într-un raport de încercări.

Instrucţiunea nr. 9

Instrucţiune privind verificarea periodică a aparatelor de hemodializă

Criterii de acceptabilitate la evaluarea parametrilor definitorii de securitate şi de performanţă.

1. Verificarea tipului şi a gradului de protecţie electrică

Document de referinţă: SR EN 60601-1 pct. 5.1 şi 5.2

2. Verificarea identificării şi a marcărilor exterioare

Echipamentul trebuie să fie identificat cel puţin prin:

- model sau tip;

- firma producătoare;

- seria de fabricaţie;

- valoarea tensiunii electrice de alimentare.

3. Verificarea curentului/puterii absorbit(e)

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de producător în specificaţia tehnică, iar în absenţa acestora nu trebuie să depăşească cu mai mult de ±15% valoarea prescrisă.

4. Verificarea legării la pămant de protecţie (dacă este cazul)

Valorile  măsurate  trebuie  să  se încadreze în   limitele specificate de SR EN 60601-1 pct. 18, conform încadrării specifice.

5. Verificarea curenţilor de scurgere staţionari

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele specificate de SR EN 60601-1 pct. 19.3 tabel IV, conform încadrării specifice.

6. Verificarea rezistenţei de izolaţie

Valorile măsurate între partea legată la reţea şi oricare dintre părţile aplicate trebuie să fie de cel puţin 10 MOhm, la o tensiune de încercare de 500 Vcc.

7. Verificarea conductivităţii apei

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de producător în specificaţia tehnică, iar în absenţa acestora nu trebuie să depăşească cu mai mult de ±20% valoarea prescrisă.

8. Verificarea temperaturii soluţiei de dializă

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de specificaţia tehnică, valorile maxime şi minime nu trebuie să depăşească ±0,5°C din valorile prescrise.

9. Verificarea presiunii soluţiei de dializă

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de producător în specificaţia tehnică, iar în absenţa acestora nu trebuie să depăşească cu mai mult de ±20% valoarea prescrisă.

10. Verificarea sistemelor de siguranţă

Verificările se efectuează conform standardului SR EN 60601-2-16:2003.

NOTĂ:

Rezultatele verificărilor se consemnează într-un raport de încercări.

Instrucţiunea nr. 10

Instrucţiune privind verificarea periodică a dispozitivelor medicale cu funcţie EKG

Criterii de acceptabilitate la evaluarea parametrilor definitorii de securitate şi de performanţă

1. Verificarea tipului şi a gradului de protecţie electrică

Document de referinţă: SR EN 60601-1 pct. 5.1 şi 5.2

2. Verificarea identificării şi a marcărilor exterioare

Echipamentul trebuie să fie identificat cel puţin prin:

- model sau tip;

- firma producătoare;

- seria de fabricaţie;

- valoarea tensiunii electrice de alimentare.

3. Verificarea curentului/puterii absorbit(e).

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de producător în specificaţia tehnică, iar în absenţa acestora nu trebuie să depăşească cu mai mult de ±15% valoarea prescrisă.

4. Verificarea legării la pămant de protecţie (dacă este cazul)

Valorile  măsurate  trebuie  să  se încadreze în   limitele specificate de SR EN 60601-1 pct. 18, conform încadrării specifice.

5. Verificarea curenţilor de scurgere staţionari

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele specificate de SR EN 60601-1 pct. 19.3 tabel IV, conform încadrării specifice.

6. Verificarea rezistenţei de izolaţie

Valorile măsurate între partea legată la reţea şi oricare dintre părţile aplicate trebuie să fie de cel puţin 10 MOhm, la o tensiune de încercare de 500 Vcc.

7. Verificarea sensibilităţii

8. Verificarea benzii de frecvenţă

9. Verificarea vitezei de înregistrare

10. Verificarea constantei de timp

11. Verificarea filtrelor

Verificările se efectuează conform standardelor SR EN 60601-2-25:2001 şi SR EN 60601-2-51:2003.

NOTĂ:

Rezultatele verificărilor se consemnează într-un raport de încercări.

Instrucţiunea nr. 11

Instrucţiune privind verificarea periodică a defibrilatoarelor cardiace externe

Criterii de acceptabilitate la evaluarea parametrilor definitorii de securitate şi de performanţă

1. Verificarea tipului şi a gradului de protecţie electrică

Document de referinţă: SR EN 60601-1 pct. 5.1 şi 5.2

2. Verificarea identificării şi a marcărilor exterioare

Echipamentul trebuie să fie identificat cel puţin prin:

- model sau tip;

- firma producătoare;

- seria de fabricaţie;

- valoarea tensiunii electrice de alimentare.

3. Verificarea curentului/puterii absorbit(e)

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de specificaţia tehnică, valorile maxime şi minime nu trebuie să depăşească ±15% din valorile prescrise.

4. Verificarea legării la pămant de protecţie (dacă este cazul)

Valorile  măsurate  trebuie  să  se încadreze în   limitele specificate de SR EN 60601-1 pct. 18, conform încadrării specifice.

5. Verificarea curenţilor de scurgere staţionari permanenţi

Valorile  măsurate  trebuie  să  se încadreze în   limitele specificate de SR EN 60601-1 pct. 19.3 tabel IV, conform încadrării specifice.

6. Verificarea rezistenţei de izolaţie

Valorile măsurate între partea legată la reţea şi oricare dintre părţile aplicate trebuie să fie de cel puţin 10 MOhm, la o tensiune de încercare de 500 Vcc.

7. Verificarea energiei livrate

Se verifică energia în 3 puncte, astfel:

- la valoarea maximă livrată;

- la 2/3 din valoarea maximă livrată;

- la 1/2 din valoarea maximă livrată;

- la 1/3 din valoarea maximă livrată.

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de producător în specificaţia tehnică, iar în absenţa acestora nu trebuie să depăşească cu mai mult de ±20% valoarea prescrisă.

8. Verificarea timpului de încărcare la energie maximă

Valoarea măsurată trebuie să fie de maxim 15 s.

9. Verificarea modului de lucru (manual, cardioversie)

10. Verificarea sistemelor de siguranţă

Verificările se efectuează conform standardului SR EN 60601-2-4:2003.

NOTĂ:

Rezultatele verificărilor se consemnează într-un raport de încercări.

Instrucţiunea nr. 12

Instrucţiune privind verificarea periodică a pompelor de infuzie

Criterii de acceptabilitate la evaluarea parametrilor definitorii de securitate şi de performanţă

1. Verificarea tipului şi a gradului de protecţie electrică

Document de referinţă: SR EN 60601-1 pct. 5.1 şi 5.2.

2. Verificarea identificării şi a marcărilor exterioare

Echipamentul trebuie să fie identificat cel puţin prin:

- model sau tip;

- firma producătoare;

- seria de fabricaţie;

- valoarea tensiunii electrice de alimentare.

3. Verificarea curentului/puterii absorbit(e).

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de producător în specificaţia tehnică, iar în absenţa acestora nu trebuie să depăşească cu mai mult de ±15% valoarea prescrisă.

4. Verificarea legării la pămant de protecţie (dacă este cazul)

Valorile  măsurate  trebuie  să  se încadreze în   limitele specificate de SR EN 60601-1 pct. 18, conform încadrării specifice.

5. Verificarea curenţilor de scurgere staţionari permanenţi

Valorile  măsurate  trebuie  să  se încadreze în   limitele specificate de SR EN 60601-1 pct. 19.3 tabel IV, conform încadrării specifice.

6. Verificarea rezistenţei de izolaţie

Valorile măsurate între partea legată la reţea şi oricare dintre părţile aplicate trebuie să fie de cel puţin 10 MOhm, la o tensiune de încercare de 500 Vcc.

7. Verificarea ratei de administrare

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de producător în specificaţia tehnică, iar în absenţa acestora nu trebuie să depăşească cu mai mult de ±10% valoarea prescrisă.

8. Verificarea presiunii de ocluzie

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de producător în specificaţia tehnică, iar în absenţa acestora nu trebuie să depăşească cu mai mult de ±20% valoarea prescrisă.

9. Verificarea volum bolus-ului

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de producător în specificaţia tehnică, iar în absenţa acestora nu trebuie să depăşească cu mai mult de ±20% valoarea prescrisă.

Verificările se efectuează conform standardului SR EN 60601-2-24:2003.

NOTĂ:

Rezultatele verificărilor se consemnează într-un raport de încercări.

Instrucţiunea nr. 13

Instrucţiune privind verificarea periodică a unităţilor stomatologice

Criterii de acceptabilitate la evaluarea parametrilor definitorii de securitate şi de performanţă

1. Verificarea tipului şi a gradului de protecţie electrică

Document de referinţă: SR EN 60601-1 pct. 5.1 şi 5.2.

2. Verificarea identificării şi a marcărilor exterioare

Echipamentul trebuie să fie identificat cel puţin prin:

- model sau tip, module;

- firma producătoare;

- seria de fabricaţie;

- valoarea tensiunii electrice de alimentare;

- puterea absorbită.

3. Verificarea curentului/puterii absorbit(e)

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de producător în specificaţia tehnică, iar în absenţa acestora nu trebuie să depăşească cu mai mult de ±15% valoarea prescrisă.

4. Verificarea legării la pămant de protecţie (dacă este cazul)

Valorile  măsurate  trebuie  să  se încadreze în   limitele specificate de SR EN 60601-1 pct. 18, conform încadrării specifice.

5. Verificarea curenţilor de scurgere staţionari

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele specificate de SR EN 60601-1 pct. 19.3 tabel IV, conform încadrării specifice.

6. Verificarea rezistenţei de izolaţie

Valorile măsurate între partea legată la reţea şi oricare dintre părţile aplicate trebuie să fie de cel puţin 10 MOhm, la o tensiune de încercare de 500 Vcc.

7. Verificarea componenţei/accesoriilor

Se verifică circuitul de pacient dacă este complet şi funcţional.

8. Verificarea iluminării pentru proiectorul mobil, negatoscop, conform SR EN ISO 9680:2002 - Aparate de iluminare operatorie dentară; valorile maxime şi minime nu trebuie să depăşească ±10% din valorile prescrise.

9. Verificarea petei luminoase

10. Verificarea presiunii de alimentare a unităţii stomatologice cu aer şi cu apă

Verificarea presiunii pentru turbine, micromotoare pneumatice, instrument de detartraj pneumatic cu set de manometre 0...4 bar.

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de specificaţia tehnică şi de SR EN ISO 7494: 2001 - Unituri dentare.

11. Verificarea fluxului luminos şi a energiei luminoase cu set de radiometre

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de specificaţia tehnică.

12. Verificarea turaţiei pentru micromotoare şi braţ Doriot

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de producător în specificaţia tehnică, iar în absenţa acestora nu trebuie să depăşească cu mai mult de ±20% valoarea prescrisă.

13.  Verificarea debitului de aer/apă pentru absorbitorul de salivă, aspiratorul de salivă, seringa injectorşi apa la pahar

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de producător în specificaţia tehnică, iar în absenţa acestora nu trebuie să depăşească cu mai mult de ±20% valoarea prescrisă.

14. Verificarea forţelor de acţionare

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de producător în specificaţia tehnică, iar în absenţa acestora nu trebuie să depăşească cu mai mult de ±20% valoarea prescrisă.

Verificările se efectuează conform SR EN ISO 7494-1:2006 şi SR EN ISO 7494-2:2003.

NOTĂ:

Rezultatele verificărilor se consemnează într-un raport de încercări.

ANEXA Nr. 4

TARIFELE

practicate de Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale în cazul controlului prin verificare periodică a dispozitivelor medicale

1. Tarife la încercarea dispozitivelor medicale (DM)

Nr. crt.

Tipul activităţii

Tarif

(lei)

1.

Incercări de securitate dispozitive electromedicale

205

2.

Incercări de securitate sisteme electromedicale conţinand n dispozitive

205+(18 x n)

3.

Incercări de performanţe dispozitive electromedicale

180

4.

Incercări de performanţe sisteme electromedicale conţinand n dispozitive

180+(10xn)

5.

Incercări funcţionale dispozitive medicale neelectrice

180

6.

Emitere sau modificare a buletinului de verificare periodică

18

7.

Eliberarea la cererea clientului a unui exemplar original al raportului de încercări

35

2. Tarife la încercarea dispozitivelor medicale cu generator de radiaţii (DM-GR)

Nr. crt.

Tipul activităţii

Tarif

(lei)

1.

Incercări de securitate dispozitive electromedicale

265

2.

Incercări de securitate sisteme electromedicale conţinand n dispozitive

265+(18xn)

3.

Incercări conform criteriilor de acceptabihtate Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare pentru:

Rx fix post grafie,

Rx fix post scopie,

Rx fix două posturi,

Rx mobil grafie,

Rx mobil C-arm (inclusiv pentru litotriptor),

Rx mamografie,

RxAngiograf,

Rx dentar panoramic,

osteodensitometru

simulator de iradiere în terapie

1800

4.

Incercări conform criteriilorde acceptabihtate Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare pentru:

aparat de radiografie dentară intraorală

1200

5.

Incercări conform criteriilorde acceptabihtate Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare pentru:

- computer tomograf

- echipament rezonanţă magnetică nucleară

- simulator computer tomograf

- echipamente pentru imagistică direct digitală

1950

6.

Incercări conform criteriilorde acceptabihtate Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare pentru:

- accelerator liniar

- cobaltron

- echipament brahiterapie HDR

- echipament brahiterapie cu debit de doză redus

- iradiator

1800

Nr. crt.

Tipul activităţii

Tarif

(lei)

7.

Incercări conform criteriilor de acceptabilitate Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare pentru dispozitive pentru medicină nucleară

1200

8.

Verificare echipament de radioprotecţie

100

9.

Execuţie radiografie pentru echipament de radioprotecţie

18

10.

Incercări de performanţă pentru laser terapeutic

800

11.

Incercări de performanţă pentru laser chirurgical

1200

12.

Incercări de performanţă pentru dispozitive medicale electrice conexe DM-GR

265

13.

Incercări de performanţă pentru dispozitive medicale neelectrice conexe DM-GR

180

14.

Verificări pentru autorizare/reautorizare Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare

30%

din valoarea tarifului

de bază

15.

Emitere sau modificare a buletinului de verificare periodică

18

16.

Eliberarea unui exemplar original al raportului de încercări

70


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1662/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1662 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu