Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.48 din 08.06.2018

privind drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţi de învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a reţelei şcolare şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 499 din 18 iunie 2018SmartCity1

Având în vedere situaţia extraordinară creată, ca urmare a înfiinţării unor unităţi de învăţământ, prin divizare sau absorbţie, fără parcurgerea procesului de evaluare în vederea asigurării calităţii în educaţie şi prin şcolarizarea fără autorizaţie de funcţionare provizorie, în unele dintre aceste şcoli,întrucât elevii, afectaţi de efectele hotărârilor judecătoreşti de desfiinţare a structurilor în care au fost şcolarizaţi, s-au aflat într-o eroare comună şi invincibilă, având dreptul de a li se asigura continuitatea exercitării dreptului la învăţătură, în următorul an şcolar, ceea ce reprezintă o situaţie excepţională,ţinând seama de necesitatea stringentă de recunoaştere a drepturilor privind studiile elevilor care au fost şcolarizaţi, în unităţi de învăţământ înfiinţate, în cadrul organizării reţelei şcolare, fără parcurgerea procesului de evaluare în vederea asigurării calităţii,deoarece efectele acreditării nu pot fi transmise la o altă structură/entitate decât cu respectarea standardelor şi criteriilor de asigurare a calităţii, în raport cu care s-a realizat evaluarea, autorizarea de funcţionare provizorie şi acreditarea având caracter intuitu personae,având în vedere situaţia excepţională generată de existenţa unui vid legislativ cu privire la modalitatea de punere în executare a acţiunii prevăzute de art. 61 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, „organizează reţeaua şcolară", acţiune care a condus, printr-o abordare eronată, în unele cazuri, la divizarea/înfiinţarea/desfiinţarea unor unităţi de învăţământ, în lipsa evaluării pentru asigurarea calităţii în educaţie, de către entitatea competentă în acest domeniu, acţiune cu efecte şi consecinţe negative asupra dreptului de a desfăşura procesul de învăţământ, de a emite diplome şi de a primi finanţare,întrucât este necesar să fie clarificată natura juridică a unităţilor de învăţământ preuniversitar înfiinţate de către universităţile de stat, deoarece această neclaritate generează consecinţe asupra modului de finanţare şi asupra modalităţii de angajare cu personal specific învăţământului preuniversitar,deoarece unele unităţi de învăţământ particulare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu nu mai pot continua şcolarizarea, Ministerul Educaţiei Naţionale fiind organul central de specialitate căruia îi revine atât responsabilitatea de a asigura un cadrul legal adecvat, cât şi competenţa de a lua măsuri efective pentru preluarea şi şcolarizarea elevilor acestor unităţi de învăţământ,ţinând cont de nevoia de a asigura organizarea şi funcţionarea eficientă, performantă şi predictibilă a sistemului naţional de educaţie, precum şi de a elimina efectele perturbatoare produse de absenţa unui cadru legislativ adecvat, aspecte care au consecinţe grave asupra drepturilor beneficiarilor direcţi ai educaţiei,luând în considerare urgenţa determinată de necesitatea organizării examenelor de finalizare a studiilor şi pentru admiterea în anul şcolar 2018-2019 în unităţi de învăţământ înfiinţate şi organizate cu respectarea standardelor de calitate, în condiţiile legii, aceasta fiind o situaţie extraordinară, care trebuie legiferată în mod corespunzător,deoarece toate aspectele de mai sus vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul I
(1) Elevii şcolarizaţi în unităţi de învăţământ de stat înfiinţate în procesul de organizare a reţelei şcolare prevăzute de art. 61 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, fără parcurgerea etapelor acreditării prevăzute de art. 29 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, la iniţiativa autorităţilor publice locale, au dreptul la recunoaşterea şi continuarea studiilor în unităţi de învăţământ preuniversitar acreditate.
(2) Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, înfiinţate la iniţiativa autorităţilor publice locale, în procesul de organizare a reţelei şcolare prevăzute de art. 61 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, fără parcurgerea etapelor acreditării prevăzute de art. 29 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a declanşa şi de a se supune procesului de evaluare externă periodică, în vederea asigurării calităţii educaţiei, în termen de cel mult 1 an, calculat de la data de 31 august 2018.
(3) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2), unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şcolarizează în lichidare, fără dreptul de a organiza proces de admitere şi/sau înscriere de noi preşcolari şi/sau elevi.
(4) Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP, realizează, cu prioritate, evaluarea externă periodică asupra unităţilor de învăţământ preuniversitar înfiinţate, în condiţiile alin. (2).
(5) Inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti transmit ARACIP, până la data de 31 august 2018, lista şi situaţia unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, înfiinţate în condiţiile precizate de alin. (2) şi care funcţionează la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(6) ARACIP, în cadrul evaluării externe periodice, prevăzute la alin. (4), constată, după caz:a)îndeplinirea standardelor de acreditare, situaţie în care propune ministrului educaţiei naţionale emiterea ordinului privind constatarea acreditării şi menţinerea personalităţii juridice, în condiţiile art. 31 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare; b)îndeplinirea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie, situaţie în care propune ministrului educaţiei naţionale emiterea ordinului privind constatarea autorizării de funcţionare provizorie şi menţinerea personalităţii juridice, în condiţiile art. 30 lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare; c)neîndeplinirea standardelor de acreditare, situaţie în care propune ministrului educaţiei naţionale emiterea ordinului privind funcţionarea unităţii de învăţământ în lichidare, în condiţiile art. 34 alin. (21) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, până la finalizarea procesului de reorganizare sau desfiinţare, după caz.
(7) Ministerul Educaţiei Naţionale comunică, în termen de 5 zile de la emitere, autorităţilor administraţiei publice locale ordinele prevăzute la alin. (6).
(8) Unităţile de învăţământ evaluate în condiţiile alin. (6) intră de drept în reţeaua şcolară, prevăzută de art. 61 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(9) ARACIP identifică în procesul de evaluare externă periodică, prevăzut la alin. (4), dacă, în cadrul unităţilor de învăţământ înfiinţate în condiţiile alin. (2), există niveluri, filiere, profiluri cu specializări/calificări profesionale, programe de studii autorizate să funcţioneze provizoriu, care trebuie să se supună evaluării în vederea acreditării şi solicită parcurgerea acestei etape, în condiţiile legii.
Articolul IILegea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Statul asigură finanţarea de bază pentru toţi preşcolarii şi pentru toţi elevii din învăţământul de stat, precum şi pentru toţi elevii din învăţământul general obligatoriu din învăţământul particular şi confesional acreditat. De asemenea, statul asigură finanţarea de bază pentru învăţământul profesional şi liceal particular şi confesional acreditat. Finanţarea se face în baza şi în limitele costului standard per elev sau per preşcolar, după metodologia elaborată de Ministerul Educaţiei Naţionale. 2. La articolul 19, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în funcţie de necesităţile locale, se organizează, la cererea părinţilor, tutorilor legali sau a cultelor recunoscute de stat, în condiţiile legii, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, grupe, clase sau unităţi de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică, cu predare în limba română sau în limbile minorităţilor naţionale. 3. La articolul 22 , după alineatul (2) se introduc cinci noi alineate, alineatele (3)-(7), cu următorul cuprins:
(3) Unităţile de învăţământ de stat, particulare şi confesionale se înfiinţează prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, în baza acreditării unui nivel de învăţământ, în condiţiile prevăzute de art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Procesul de înfiinţare a unei unităţi de învăţământ preuniversitar cuprinde 2 etape, care se desfăşoară astfel:a)orice persoană juridică de drept public sau privat, interesată în furnizarea de educaţie, se supune procesului de evaluare şi parcurge procedura de autorizare de funcţionare provizorie, stabilită prin art. 30 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a deveni organizaţie furnizoare de educaţie. Autorizaţia de funcţionare provizorie se acordă pentru fiecare nivel de învăţământ, pentru fiecare filieră, profil şi specializare/calificare profesională, pentru fiecare program de studii, pe fiecare limbă de predare, pe fiecare formă de învăţământ, pe fiecare locaţie, după caz, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, la propunerea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP, transmisă în termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea evaluării, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; b)furnizorul de educaţie autorizat să funcţioneze provizoriu, care îndeplineşte condiţiile de acreditare, parcurge procedura prevăzută de art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Acreditarea în învăţământul preuniversitar se acordă pentru fiecare nivel de învăţământ, pentru fiecare filieră, profil şi specializare/calificare profesională, pentru fiecare program de studii, pe fiecare limbă de predare, pe fiecare formă de învăţământ, pe fiecare locaţie, după caz, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, la propunerea ARACIP, transmisă în termen de maximum 20 de zile de la finalizarea evaluării, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(5) Ordinele ministrului educaţiei naţionale prevăzute la alin. (4) se comunică, în termen de 5 zile de la emitere, autorităţilor publice locale, în vederea includerii în reţeaua şcolară a furnizorului de educaţie sau a unităţii de învăţământ, după caz.
(6) Actele prin care se poate manifesta voinţa oricărei persoane juridice publice sau private de a deveni organizaţie furnizoare de educaţie se materializează, după caz, prin:a)hotărâre a autorităţilor publice locale privind necesitatea de a înfiinţa o unitate de învăţământ preuniversitar, de stat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; b)hotărâre a persoanei juridice private privind intenţia de înfiinţare a unei unităţi de învăţământ, adoptată/aprobată conform statutului propriu, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; c)hotărâre a conducerii cultului recunoscut oficial de stat privind intenţia de înfiinţare a unei unităţi de învăţământ, adoptată/aprobată conform statutului propriu, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; d)ordin al ministrului educaţiei naţionale emis în vederea aplicării prevederilor art. 61 alin. (41) şi/sau a prevederilor art. 291 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, privind necesitatea de a înfiinţa/ reorganiza una sau mai multe unităţi de învăţământ preuniversitar, de stat.
(7) Prin ordinul de acreditare prevăzut la alin. (4) lit. b) se înfiinţează şi se acordă personalitate juridică, după cum urmează:a)de drept privat şi de utilitate publică, pentru unităţile particulare de învăţământ preuniversitar, înfiinţate din iniţiativa şi cu resursele unor persoane juridice de drept privat; b)de drept privat şi de utilitate publică, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar confesional, înfiinţate din iniţiativa, cu resursele şi potrivit cerinţelor specifice fiecărui cult recunoscut de stat; c)de drept public, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar, de stat.
4. După articolul 22 se introduc patru noi articole, articolele 221-224, cu următorul cuprins: Articolul 221
(1) Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, acreditate cu personalitate juridică, pot fi supuse procesului de reorganizare, în cazuri justificate în vederea asigurării accesului egal la educaţie şi formare profesională, a eficientizării şi asigurării/menţinerii standardelor de calitate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(2) Unităţile de învăţământ particular/confesional acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu pot solicita din motive întemeiate Ministerului Educaţiei Naţionale intrarea în proces de reorganizare.
(3) Reorganizarea prevăzută la alin. (1) sau la alin. (2) se poate realiza prin operaţiunea de fuziune sau prin divizare, după caz, la iniţiativa:a)autorităţilor publice locale, în cazul unităţilor de învăţământ de stat, ce funcţionează în unitatea administrativ-teritorială; b)inspectoratelor şcolare judeţene sau al Municipiului Bucureşti, în cazul unităţilor de învăţământ de stat; c)persoanelor juridice de drept privat care au participat la înfiinţarea unităţilor particulare de învăţământ; d)cultelor recunoscute oficial de stat, care au participat la înfiinţarea de structuri sau de unităţi de învăţământ confesionale; e)Ministerului Educaţiei Naţionale în cazul unităţilor de învăţământ de stat, particulare sau confesionale; f)Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei şi a altor instituţii cu atribuţii în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale în cazul unităţilor de învăţământ militar preuniversitar.
(4) În situaţia în care entităţile prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b) au opinii divergente cu privire la procesul de reorganizare, Ministerul Educaţiei Naţionale decide cu privire la procesul de reorganizare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(5) Ministerul Educaţiei Naţionale prin direcţiile de specialitate competente, precum şi prin Direcţia Minorităţi, în cazul unităţilor cu predare în limbile minorităţilor naţionale, stabileşte şi propune ARACIP, pentru situaţiile prevăzute la alin. (3) lit. e) şi la alin. (4), unităţile de învăţământ care intră în proces de reorganizare.
(6) Entităţile prevăzute la alin. (3) transmit ARACIP, până cel mai târziu la data de 31 august a fiecărui an şcolar, lista unităţilor pentru care se propune reorganizarea.
(7) ARACIP, pe baza constatărilor privind asigurarea standardelor de calitate pentru componentele organizatorice ale unităţilor de învăţământ care intră în proces de reorganizare, propune ministrului educaţiei naţionale, după caz, ordinul privind unităţile de învăţământ rezultate în urma reorganizării.
(8) Unităţile de învăţământ rezultate în urma procesului de reorganizare se includ, de drept, în reţeaua şcolară, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(9) Procesul de reorganizare se finalizează cel mai târziu, până la începutul noului an şcolar.
(10) Procesul de reorganizare se poate realiza prin una dintre următoarele operaţiuni:a)fuziune; b)divizare.
(11) Fuziunea se poate realiza în două moduri:a)prin absorbţie; b)prin contopire.
(12) Divizarea se poate realiza în două moduri:a)prin absorbţie; b)prin constituirea unei noi unităţi de învăţământ.
Articolul 222
(1) Reorganizarea prin operaţiunea fuziunii prin absorbţie se poate realiza, în cazuri justificate, prin includerea unei unităţi de învăţământ acreditate, denumită unitate absorbită, într-o altă unitate de învăţământ acreditată, denumită unitate absorbantă.
(2) Reorganizarea prin operaţiunea fuziunii prin contopire se poate realiza, în cazuri justificate, prin unirea a două sau a mai multor unităţi de învăţământ acreditate, pentru a constitui o nouă unitate de învăţământ acreditată.
(3) Unităţile de învăţământ, supuse procesului de reorganizare prin una din operaţiunile prevăzute la alin. (1) sau alin. (2), pot avea în structură componente organizatorice, de tipul: nivel de învăţământ, filieră, profil cu specializări/calificări profesionale, programe de studii, care sunt autorizate să funcţioneze provizoriu, pentru care, după reorganizare, se urmează procedura de acreditare în condiţiile art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Finalizarea operaţiunii de fuziune prin absorbţie sau prin contopire se realizează prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, la propunerea ARACIP, pe baza constatărilor privind asigurarea standardelor de calitate, în care sunt stabilite, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, cel puţin, următoarele elemente:a)noua structură a unităţii de învăţământ; b)drepturile şi obligaţiile dobândite, după caz, de către unitatea de învăţământ absorbantă sau constituită prin operaţiunea de fuziune prin contopire; c)desfiinţarea unităţii de învăţământ absorbite integral sau, după caz, a unităţilor de învăţământ contopite; d)menţinerea acreditării pentru unitatea de învăţământ absorbantă, respectiv transferul acreditării la unitatea nou-constituită prin contopire.
(5) Unitatea de învăţământ absorbantă, rezultată în urma operaţiunii de fuziune prin absorbţie, este acreditată şi are obligaţia de a solicita evaluarea periodică, în termen de cel mult un an, de la finalizarea operaţiunii de absorbţie.
(6) Unitatea de învăţământ nou-rezultată, în urma operaţiunii de fuziune prin contopire, este acreditată şi are obligaţia de a solicita evaluarea periodică, în termen de cel mult un an, de la finalizarea operaţiunii de contopire.
(7) Dacă ARACIP constată, în urma evaluării externe periodice, că nu se poate asigura menţinerea standardelor de calitate, în urma procesului de reorganizare, sprijină Ministerul Educaţiei Naţionale în vederea identificării unei alte soluţii, în condiţiile legii.
Articolul 223
(1) Divizarea prin absorbţie se poate realiza prin absorbţia de către o unitate de învăţământ acreditată, de la una sau de la mai multe unităţi de învăţământ acreditate, de componente organizatorice, de tipul:a)nivel de învăţământ acreditat/autorizat să funcţioneze provizoriu, pe limbă de predare, formă de învăţământ, locaţie; b)specializare/calificare profesională acreditată/autorizată să funcţioneze provizoriu, pe limbă de predare, formă de învăţământ, locaţie; c)program de studii acreditat/autorizat să funcţioneze provizoriu, pe limbă de predare, formă de învăţământ, locaţie.
(2) Finalizarea operaţiunii de divizare prin absorbţie se realizează prin ordin al ministrului educaţiei naţionale privind menţinerea acreditării şi a calităţii de persoană juridică a unităţii de învăţământ absorbante, la propunerea ARACIP, pe baza constatărilor privind asigurarea standardelor de calitate, în care sunt stabilite cel puţin următoarele elemente:a)noua structură a unităţii de învăţământ constituite prin operaţiunea de divizare prin absorbţie; b)menţinerea acreditării pentru unitatea de învăţământ constituită prin operaţiunea de divizarea prin absorbţie; c)drepturile şi obligaţiile dobândite de unitatea de învăţământ absorbantă; d)drepturile şi obligaţiile păstrate de unitatea/unităţile de învăţământ asupra căreia/cărora operează divizarea.
(3) Unitatea de învăţământ constituită prin divizarea prin absorbţie este acreditată şi are obligaţia de a se supune procesului de evaluare periodică, în termen de cel mult 1 an, de la finalizarea operaţiunii de divizare prin absorbţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(4) Unitatea de învăţământ absorbantă constituită prin operaţiunea prevăzută la alin. (1) are obligaţia, după caz, de a parcurge procedura de acreditare prevăzută de art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru nivelurile de învăţământ, filierele, profilurile, specializările/calificările profesionale, programele de studii, autorizate să funcţioneze provizoriu, pe limbă de predare, pe formă de învăţământ şi locaţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(5) ARACIP propune, pe baza constatărilor privind asigurarea standardelor de calitate, emiterea ordinului ministrului educaţiei naţionale privind menţinerea acreditării şi a calităţii de persoană juridică, pentru unitatea de învăţământ de la care s-au divizat componente organizatorice.
(6) Divizarea prin constituirea unei noi unităţi de învăţământ se poate realiza prin divizarea din cadrul uneia sau a mai multor unităţi de învăţământ acreditate, după caz, a următoarelor componente organizatorice:a)unul sau mai multe niveluri de învăţământ acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu, pe limbă de predare, formă de învăţământ şi/sau locaţie; b)una sau mai multe specializări/calificări acreditate/ autorizate să funcţioneze provizoriu, pe limbă de predare, formă de învăţământ şi/sau locaţie; c)unul sau mai multe programe de studii acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu, pe limbă de predare, formă de învăţământ şi/sau locaţie.
(7) Pentru realizarea procesului de reorganizare prin operaţiunea de divizare prevăzută la alin. (6) trebuie îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:a)unităţile care se supun operaţiunii de divizare trebuie să îşi menţină în structura sa cel puţin un nivel de învăţământ acreditat pe limbă de predare, formă de învăţământ şi/sau locaţie; b)unitatea de învăţământ care se constituie trebuie să cuprindă în structura sa cel puţin un nivel de învăţământ acreditat, pe limbă de predare, formă de învăţământ şi/sau locaţie.
(8) Finalizarea operaţiunii de divizare prin constituirea unei noi unităţi de învăţământ se realizează prin ordinul ministrului educaţiei naţionale privind înfiinţarea unităţii de învăţământ, la propunerea ARACIP, pe baza constatărilor privind asigurarea standardelor de calitate, în care se stabilesc drepturile şi obligaţiile dobândite de unitatea de învăţământ nou-înfiinţată.
(9) Unitatea de învăţământ nou-constituită prin operaţiunea de divizare este acreditată şi are obligaţia de a se supune procesului de evaluare periodică, în termen de cel mult 1 an, de la finalizarea procesului de divizare.
(10) Menţinerea acreditării unităţii/unităţilor de învăţământ din care au fost divizate componente organizatorice de tipul celor prevăzute la alin. (6) se realizează prin ordin al ministrului educaţiei naţionale privind menţinerea acreditării şi a calităţii de persoană juridică, la propunerea ARACIP, pe baza constatărilor privind asigurarea standardelor de calitate, cu obligaţia de a se supune procesului de evaluare periodică, în termen de cel mult 1 an, de la finalizarea operaţiunii de divizare.
(11) Unitatea de învăţământ nou-constituită prin operaţiunea prevăzută la alin. (6) are obligaţia, după caz, de a parcurge procedura de acreditare prevăzută de art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru nivelurile de învăţământ, specializările/calificările profesionale, programele de studii autorizate să funcţioneze provizoriu, pe limbă de predare, formă de învăţământ şi/sau locaţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Articolul 224 Prin excepţie de la prevederile art. 221, reorganizarea unităţilor de învăţământ militar preuniversitar se realizează în baza unei metodologii aprobate prin ordin comun de către ministrul educaţiei naţionale, ministrul apărării naţionale, ministrul afacerilor interne şi ministrul justiţiei.
5. La articolul 61, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 61
(1) Reţeaua şcolară este formată din totalitatea:a)unităţilor de învăţământ acreditate, respectiv autorizate să funcţioneze provizoriu; b)unităţilor de învăţământ preuniversitar, înfiinţate în structura universităţilor de stat; c)furnizorilor de educaţie autorizaţi să funcţioneze provizoriu.
6. La articolul 61, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) Prin organizarea reţelei şcolare, prevăzute la alin. (1), autorităţile administraţiei publice locale, respectiv consiliul judeţean sau consiliile subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor asigură publicarea, pentru fiecare an şcolar, a unităţilor de învăţământ de stat, particulare şi confesionale acreditate, precum şi a furnizorilor de educaţie autorizaţi să funcţioneze provizoriu, care organizează legal activităţi de educaţie în vederea realizării opozabilităţii faţă de toţi beneficiarii direcţi şi indirecţi ai educaţiei, aşa cum sunt aceştia definiţi la punctele 5 şi 6 din anexă. 7. La articolul 61, alineatul (41) se modifică şi va avea următorul cuprins: (41) În cazul în care autorităţile administraţiei publice locale nu aprobă organizarea reţelei şcolare prevăzute la alin. (2), ministrul educaţiei naţionale emite, până la sfârşitul anului şcolar, un ordin cu privire la aprobarea reţelei şcolare, inclusiv pentru înfiinţarea, desfiinţarea, fuziunea sau divizarea unităţilor de învăţământ de stat, confesional şi particular pentru unitatea administrativ-teritorială în cauză, cuprinzând toate grupele de nivel preşcolar, clasele de învăţământ primar, gimnazial, liceal şi postliceal, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 8. La articolul 95 alineatul (1), litera j) se abrogă. 9. La articolul 95 alineatul (1), litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins: o)înaintează Ministerului Educaţiei Naţionale reţeaua şcolară din raza lor teritorială în vederea publicării reţelei naţionale a învăţământului preuniversitar; 10. La articolul 129, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins: (11) Instituţiile de învăţământ superior pot înfiinţa, în structura acestora, unităţi de învăţământ preuniversitar, fără personalitate juridică, în urma evaluării externe conform prevederilor art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (12) Unităţile de învăţământ preuniversitar, înfiinţate de universităţi de stat, sunt unităţi de învăţământ de stat, finanţate din bugetul de stat prin contractele instituţionale încheiate de universităţi cu Ministerului Educaţiei Naţionale, la nivelul standardelor de cost specifice pentru învăţământul preuniversitar, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 11. La articolul 131, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 131
(1) Pentru îndeplinirea obiectivelor ce decurg din misiunea asumată, orice instituţie de învăţământ superior poate cuprinde următoarele componente organizatorice: facultăţi, departamente, institute, centre sau laboratoare, unităţi de proiectare, centre de consultanţă, clinici universitare, studiouri şi ateliere artistice, teatre, muzee, centre pentru formarea continuă a resurselor umane, unităţi de microproducţie şi prestări servicii, staţiuni didactice/baze didactice pentru aplicaţii şi performanţă în sport, staţiuni experimentale sau alte entităţi pentru activităţi de producţie şi transfer de cunoaştere şi tehnologie, precum şi unităţi de învăţământ preuniversitar. În structura instituţiilor de învăţământ superior funcţionează servicii tehnico-administrative.
12. După articolul 131 se introduce un nou articol, articolul 1311, cu următorul cuprins: Articolul 1311
(1) Unităţile de învăţământ preuniversitar înfiinţate în structura instituţiilor de învăţământ superior, conform art. 129 alin. (11), sunt componente organizatorice conform art. 131 alin. (1), fără personalitate juridică, care se includ, de drept, în reţeaua şcolară prevăzută de art. 61 alin. (1), pe baza deciziei rectorului şi a ordinului ministrului educaţiei naţionale de autorizare de funcţionare provizorie/acreditare, comunicate autorităţilor administraţiei publice locale şi inspectoratului şcolar judeţean ori al municipiului Bucureşti.
(2) Universităţile care înfiinţează componente organizatorice, de tipul unităţilor de învăţământ preuniversitar, au următoarele drepturi:a)de a participa la asigurarea finanţării cheltuielilor aferente procesului de organizare, funcţionare şi de învăţământ; b)de a asigura angajarea de personal didactic şi nedidactic, universitatea având calitatea de angajator; c)de a propune Ministerului Educaţiei Naţionale cifre de şcolarizare aferente unităţilor de învăţământ preuniversitar din structura acestora în vederea includerii în hotărârea Guvernului de aprobare a cifrelor de şcolarizare.
(3) Consiliile de administraţie ale universităţilor aprobă regulamentele de organizare şi de funcţionare proprii, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, înfiinţate în structura acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(4) Prin derogare de la prevederile art. 24 alin. (3) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după acreditare unităţile de învăţământ preuniversitar înfiinţate în structura instituţiilor de învăţământ superior, conform art. 129 alin. (11), sub forma de componente organizatorice conform art. 131 alin. (1) nu dobândesc personalitate juridică.
13. La articolul 193, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) Evaluarea prevăzută la alin. (3) se face de către ARACIS care cooptează, inclusiv, experţi internaţionali cu competenţe în domeniul ierarhizării şi clasificării instituţiilor de învăţământ superior, pe bază de selecţie. În echipele de evaluare, ARACIS include şi reprezentanţi ai studenţilor şi ai CNATDCU. 14. Articolul 224 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 224
(1) Statul român poate acorda anual burse pentru sprijinirea românilor de pretutindeni, care doresc să studieze în cadrul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pe baza metodologiilor aprobate, prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale, ministrului pentru românii de pretutindeni şi ministrului afacerilor externe.
(2) Statul român poate acorda, anual, burse pentru cetăţenii străini care doresc să studieze în cadrul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, astfel:a)în baza unor acorduri bilaterale; b)în baza ofertei unilaterale a statului român; c)la propunerea altor ministere prin hotărâre a Guvernului.
(3) Numărul de burse prevăzute la alin. (1) şi alin. (2) se aprobă, anual, prin hotărâre a Guvernului privind cifrele de şcolarizare.
(4) Condiţiile de şcolarizare a românilor de pretutindeni şi a cetăţenilor străini, inclusiv, condiţiile de finanţare, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
(5) Instituţiile de învăţământ superior pot acorda burse românilor de pretutindeni şi cetăţenilor străini, în conformitate cu metodologiile proprii.
15. La anexă, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 4. Autorizarea de funcţionare provizorie este procesul prin care unitatea de învăţământ/instituţia de învăţământ/organizaţia interesată - pe baza evaluării externe realizate, în condiţiile prezentei legi, de către agenţiile de asigurare a calităţii competente - dobândeşte calitatea de furnizor de educaţie, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, respectiv prin hotărâre a Guvernului. Autorizarea de funcţionare provizorie conferă dreptul de organizare a admiterii, precum şi de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ. 16. La anexă, după punctul 51 se introduce un nou punct, punctul 511, cu următorul cuprins: 511. Unitatea tutelară este o unitate de învăţământ acreditată având cel puţin nivelul de învăţământ pentru care este desemnată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale să realizeze procedura de autorizare prevăzută de art. 30 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea înfiinţării unei unităţi de învăţământ de stat. 17. La anexă, punctul 52 se abrogă.
Articolul IIIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 20 iulie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 24
(1) ARACIP este instituţie publică, de interes naţional, în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu personalitate juridică, autofinanţată, cu buget propriu de venituri şi cheltuieli.
2. La articolul 24 alineatul (3), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins: h)efectuează, periodic, din 5 în 5 ani, evaluarea externă a unităţilor de învăţământ preuniversitar acreditate; 3. La articolul 24 alineatul (3), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins: e1) efectuează, pe baze contractuale, la solicitarea ministrului educaţiei naţionale, evaluarea externă în vederea acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie, acreditării şi înfiinţării de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat; 4. La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 27
(1) ARACIP se finanţează integral din venituri proprii, cuprinse în buget propriu de venituri şi cheltuieli.
5. La articolul 27 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)venituri obţinute pe bază de contracte privind evaluarea externă încheiate cu Ministerul Educaţiei Naţionale, autorităţile administraţiei publice locale, organizaţii interesate în furnizarea de servicii de educaţie, aşa cum sunt acestea definite la pct. 34 din anexa la Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ori cu organizaţiile furnizoare de educaţie, aşa cum sunt acestea definite la art. 2 lit. b), după caz, pentru evaluarea externă în vederea acreditării conform prevederilor art. 29 alin. (4), precum şi prin contracte, pentru evaluarea externă, periodică, din 5 în 5 ani; 6. La articolul 29, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) În învăţământul preuniversitar evaluarea, în cadrul celor două etape ale acreditării, se face pentru fiecare nivel de învăţământ, pentru fiecare filieră, profil şi specializare/calificare profesională, pentru fiecare program de studii, pe fiecare limbă de predare, pe fiecare formă de învăţământ, pe fiecare locaţie, după caz, cu stabilirea capacităţii maxime de şcolarizare. 7. La articolul 29 , după alineatul (2) se introduc şase noi alineate, alineatele (21)-(26), cu următorul cuprins: (21) Prin derogare de la prevederile alin. (2) în învăţământul liceal precum şi în învăţământul profesional, pentru unităţile de învăţământ acreditate, evaluarea externă în vederea acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie şi/sau acreditării se realizează astfel:a)pentru filiera teoretică prevăzută de art. 31 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, evaluarea externă se efectuează pe limbă de predare, formă de învăţământ şi/sau locaţie; b)pentru filiera vocaţională prevăzută de art. 31 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, evaluarea externă se efectuează pe profil, limbă de predare, formă de învăţământ şi/sau locaţie; c)pentru filiera tehnologică şi învăţământul profesional prevăzute de art. 31-332 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, evaluarea externă se realizează pe tipuri de calificări profesionale de acelaşi nivel de calificare sau de nivel inferior, în cadrul aceluiaşi profil, pe limbă de predare, formă de învăţământ şi/sau locaţie. (22) Tipul calificărilor profesionale din cadrul aceluiaşi profil, din cadrul filierei tehnologice şi din cadrul învăţământului profesional se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. (23) Programul A doua şansă poate fi organizat:a)de către unităţi de învăţământ autorizate/acreditate pentru nivelurile de învăţământ primar şi/sau gimnazial sau pentru calificări corespunzătoare învăţământului profesional sau liceal;b)de către consorţii şcolare înfiinţate în condiţiile art. 62 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia ca în cadrul consorţiului să existe cel puţin o unitate de învăţământ autorizată/acreditată pentru nivelurile de învăţământ primar, gimnazial, respectiv pentru calificările corespunzătoare învăţământului profesional sau liceal oferite în programul A doua şansă. (24) Unităţile de învăţământ acreditate pot să înfiinţeze alte specializări în cadrul profilurilor deja autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate, pe baza acordului ARACIP. Procedura privind acordul ARACIP se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. (25) Palatele şi cluburile copiilor, precum şi cluburile sportive şcolare sunt acreditate şi se supun evaluării periodice, din 5 în 5 ani. (26) Înfiinţarea în cadrul palatelor, cluburilor copiilor, cluburilor sportive şcolare de noi cercuri, respectiv discipline sportive se realizează pe baza acordului ARACIP. Procedura privind acordul ARACIP se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 8. La articolul 29 , după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (41)-(43), cu următorul cuprins: (41) Prin derogare de la prevederile alin. (4), acreditarea, în cazul programelor de studii universitare de masterat, organizate de universităţi acreditate, se realizează pe domenii de studii universitare de masterat, fără parcurgerea procedurii de autorizare de funcţionare provizorie. (42) Prin derogare de la alin. (4), acreditarea, în cazul programelor de studii universitare de doctorat, organizate de universităţi acreditate în aceleaşi domenii de masterat acreditate conform alin. (41), se realizează pe domenii de studii universitare de doctorat, fără parcurgerea procedurii de autorizare de funcţionare provizorie. (43) Prin derogare de la alin. (4), acreditarea, în cazul programelor de studii universitare de doctorat, organizate de Academia Română, se realizează pe domenii de studii universitare de doctorat, fără parcurgerea procedurii de autorizare de funcţionare provizorie, cu îndeplinirea standardelor de calitate stabilite de ARACIS. 9. După articolul 29 se introduc două noi articole, articolele 291 şi 292, cu următorul cuprins: Articolul 291
(1) În vederea asigurării exercitării dreptului fundamental la învăţătură, la cererea justificată, după caz, a părinţilor/tutorilor legali, a refugiaţilor, a cultelor recunoscute oficial de stat sau a unor organizaţii ale minorităţilor naţionale reprezentate în Parlamentul României, în situaţia în care autorităţile publice locale nu asigură, în mod corespunzător, conform cererilor, exercitarea acestui drept, în localităţile în care acestea îşi exercită autoritatea, Ministerul Educaţiei Naţionale înfiinţează, reorganizează şi constituie unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(2) Inspectoratul şcolar judeţean ori al municipiului Bucureşti, după caz, la solicitarea Ministerului Educaţiei Naţionale, în raport cu domiciliul sau reşedinţa potenţialilor beneficiari direcţi ai educaţiei, aşa cum sunt aceştia definiţi la pct. 5 din anexa prevăzută de art. 365 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, analizează cererile şi emite, în termen de maximum 10 zile de la înregistrarea solicitării, un aviz motivat.
(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), avizul motivat şi analiza cererilor justificate, formulate de către cultele recunoscute oficial de stat sau de către organizaţii ale minorităţilor naţionale reprezentate în Parlamentul României, la solicitarea părinţilor/tutorilor legali, refugiaţilor, se elaborează şi se realizează, în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale prin direcţia de specialitate pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale, respectiv prin direcţiile de specialitate competente, după caz, în termen de maximum 10 zile de la înregistrarea solicitării, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(4) Pe baza avizului motivat se desemnează prin ordin al ministrului educaţiei naţionale o unitate tutelară, definită conform pct. 511 din anexa prevăzută la art. 365 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, dintre unităţile de învăţământ acreditate, care încheie cu ARACIP, în termen de maximum 5 zile de la desemnare, un contract privind efectuarea evaluării externe pentru acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie în vederea înfiinţării de către Ministerul Educaţiei Naţionale a unei unităţi de învăţământ de stat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(5) Unitatea tutelară, prevăzută la alin. (4), are obligaţia de a elabora un raport de evaluare internă, pe baza prevederilor art. 10, în raport cu intenţia de înfiinţare, pentru fiecare nivel de învăţământ, pentru fiecare filieră, profil şi specializare/calificare profesională şi pentru fiecare program de studii, pe fiecare limbă de predare, pe fiecare formă de învăţământ şi pe fiecare locaţie, după caz, în vederea parcurgerii procesului de evaluare, în cadrul procedurii de autorizare de funcţionare provizorie, prevăzută de art. 30, în termen de maximum 30 de zile de la desemnare.
(6) Finanţarea cheltuielilor aferente etapelor acreditării prevăzute de art. 29 alin. (4), în cazul înfiinţării de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, în condiţiile alin. (1), se asigură prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(7) Unitatea tutelară, prevăzută la alin. (4), exercită atribuţiile aferente în vederea parcurgerii procedurii de autorizare de funcţionare provizorie stabilită prin art. 30 şi este sprijinită, în acest scop, de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi inspectoratul şcolar judeţean ori al municipiului Bucureşti, după caz, pentru asigurarea de personal şi pentru spaţiu adecvat, în vederea desfăşurării procesului de învăţământ.
(8) ARACIP are obligaţia de a realiza procesul de evaluare externă, în cadrul procedurii de autorizare de funcţionare provizorie, prevăzută de art. 30, în termen de maximum 20 de zile de la data depunerii raportului de evaluare internă, prevăzut la alin. (5), şi de a propune, în termen de 5 zile de la finalizarea evaluării, ministrului educaţiei naţionale ordinul privind autorizarea de funcţionare provizorie sau neautorizarea, după caz.
(9) Ministrul educaţiei naţionale emite ordinul prevăzut la alin. (8) în termen de 5 zile, pe baza propunerii ARACIP.
(10) Prin derogare de la prevederile art. 19 alin. (1) şi ale art. 22 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ordinul prin care se acordă autorizarea de funcţionare provizorie, prevăzut la alin. (8), reprezintă şi actul de înfiinţare, ca persoană juridică, a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(11) Ordinul ministrului educaţiei naţionale de acordare a autorizaţiei de funcţionare provizorie şi de înfiinţare ca persoană juridică a unităţii de învăţământ de stat se comunică autorităţii publice locale în vederea includerii, de drept, în reţeaua şcolară a unităţii administrativ-teritoriale.
(12) Desfiinţarea oricărei unităţi de învăţământ se realizează, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
(13) Unităţile de învăţământ înfiinţate în condiţiile prezentului articol au dreptul de a participa la procesul de reorganizare, în condiţiile stabilite prin metodologia aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
Articolul 292
(1) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a înfiinţa unităţi de învăţământ preuniversitar de stat. Prevederile alin. (3)-(5), alin. (7)-(11) ale art. 291 sunt aplicabile în vederea înfiinţării.
(2) Finanţarea cheltuielilor aferente etapelor acreditării prevăzute de art. 29 alin. (4), în cazul prevăzut la alin. (1), se asigură de către autorităţile administraţiei publice locale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
10. La articolul 31, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins: c1) termenul de depunere a cererii în vederea acreditării unui nivel de învăţământ sau a unei specializări/calificări, program de studii, în învăţământul preuniversitar, este de maximum 3 ani de la data absolvirii complete a unui nivel de învăţământ de către prima promoţie, sub sancţiunea şcolarizării în lichidare, fără dreptul de a organiza admitere. Nivelul preşcolar are o durată de 3 ani; 11. După articolul 31 se introduc două noi articole, articolele 311 şi 312, cu următorul cuprins: Articolul 311
(1) De la data ridicării autorizaţiei de funcţionare provizorie, furnizorul de educaţie/unitatea de învăţământ preuniversitar desfăşoară proces de învăţământ în lichidare, având obligaţia de a asigura şcolarizarea elevilor până la finalizarea absolvirii respectivului nivel de învăţământ.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) în cazul în care, din motive întemeiate, nu se mai poate asigura şcolarizarea elevilor în condiţiile menţinerii standardelor de calitate, furnizorul de educaţie/unitatea de învăţământ preuniversitar solicită autorităţilor publice locale, Ministerului Educaţiei Naţionale, persoanelor juridice de drept privat sau cultelor recunoscute oficial de stat care au participat la înfiinţare, după caz, reorganizarea prin fuziune sau divizare, după caz.
(3) Inspectoratul şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti emite, în termen de 30 de zile, un raport cu privire la standardele de calitate necesare pentru asigurarea şcolarizării, precum şi propuneri privind procesul de reorganizare.
Articolul 312 Termenele prevăzute la art. 291 alin. (2), (3), (5), (8) şi (9) se aplică şi în cazul procedurii de acreditare prevăzute la art. 31.
12. La articolul 34, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) Pe baza raportului ARACIP prin care se constată neîndeplinirea standardelor de calitate de către un furnizor de educaţie/unitate de învăţământ se emite ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru intrarea în proces de lichidare, fără dreptul de a înscrie noi preşcolari şi/sau elevi, începând cu anul şcolar următor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 13. La articolul 35, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Pot desfăşura activităţi de învăţământ preuniversitar şi pot utiliza denumirile de liceu, şcoală, grădiniţă sau altele similare numai unităţile de învăţământ preuniversitar autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate. 14. La articolul 35, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) Desfăşurarea activităţilor de învăţământ preuniversitar cu încălcarea prevederilor legale privind tratamentul elevilor/preşcolarilor, utilizarea de personal necalificat sau gestionarea frauduloasă a resurselor financiare atrage ridicarea autorizaţiei de funcţionare a furnizorului de educaţiei şi/sau desfiinţarea respectivei unităţi de învăţământ.
Articolul IV Procedurile privind asigurarea calităţii educaţiei astfel cum sunt reglementate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi procedurile de reorganizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, astfel cum sunt reglementate prin Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, iniţiate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, rămân supuse legislaţiei în vigoare la data iniţierii acestora.PRIM-MINISTRUVASILICA-VIORICA DĂNCILĂContrasemnează:Ministrul educaţiei naţionale,Valentin Popap. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,Sirma Caraman,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciMinistrul muncii şi justiţiei sociale,Lia-Olguţa VasilescuMinistrul afacerilor externe,Teodor-Viorel Meleşcanup. Ministrul apărării naţionale,Mircea Duşa,secretar de statp. Ministrul pentru românii de pretutindeni,Debelka Boglarka Lilla,secretar de stat


SmartCity5

COMENTARII la OUG 48/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 48 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu