E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
OUG 101 2011 modificat de Hotărârea 14 2019
OUG 101 2011 modificat de Hotărârea 952 2017
OUG 101 2011 modificat de Hotărârea 822 2017
OUG 101 2011 modificat de Hotărârea 801 2017
OUG 101 2011 modificat de Hotărârea 365 2017
OUG 101 2011 modificat de Hotărârea 260 2017
OUG 101 2011 modificat de OUG 29 2016
OUG 101 2011 completat de Hotărârea 628 2015
OUG 101 2011 modificat de Hotărârea 491 2015
OUG 101 2011 modificat de Hotărârea 60 2015
OUG 101 2011 modificat de Hotărârea 31 2015
OUG 101 2011 completat de OUG 87 2014
OUG 101 2011 modificat de OUG 76 2014
OUG 101 2011 modificat de Ordonanţa 13 2014
OUG 101 2011 modificat de OUG 18 2014
OUG 101 2011 completat de OUG 18 2014
OUG 101 2011 rectificat de Rectificare 15 2014
OUG 101 2011 aprobat cu completari de Legea 382 2013
OUG 101 2011 modificat de OUG 114 2013
OUG 101 2011 modificat de Legea 204 2013
OUG 101 2011 modificat de OUG 15 2013
OUG 101 2011 completat de OUG 15 2013
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.101 din 25.11.2011

privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, precum şi pentru modificarea unor acte normative
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 851 din 30 noiembrie 2011SmartCity1

Având în vedere necesitatea reducerii nivelului cheltuielilor publice şi a nivelului cheltuielilor de administrare şi întreţinere aferente unităţilor locative administrate de Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, precum şi faptul că interesul general este de a degreva pe cât posibil bugetul statului de anumite cheltuieli, în contextul problemelor actuale de pe piaţa imobiliară, respectiv reducerea tarifelor de închiriere, coroborată cu impozitarea imobilelor clădiri şi terenuri, proprietate privată a statului, ce a survenit în baza Legii nr. 343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, potrivit căreia Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ trebuie să plătească impozite inclusiv pentru clădirile atribuite, în baza legii, demnitarilor sau instituţiilor publice finanţate integral ori parţial de la bugetul de stat, dacă aceste clădiri sunt în domeniul privat al statului,luând în considerare imperativul desfăşurării unei activităţi economico-financiare eficiente de către Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, ceea ce impune eliminarea acelor cheltuieli pentru activităţi şi destinaţii care nu contribuie la formarea profitului regiei, asigurându-se astfel disponibilizarea fondurilor necesare întreţinerii şi reparării locuinţelor de protocol şi a obiectivelor din baza materială de reprezentare şi protocol, aflate în fondul imobiliar al Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, pentru susţinerea cărora nu sunt prevăzute în anul bugetar curent sumele de bani necesare în bugetele beneficiarilor de drept,ţinând seama de existenţa în cadrul fondului imobiliar al Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ a unor unităţi locative în clădiri în care există şi apartamente având un alt regim juridic, situaţie care se reflectă în dificultatea administrării în comun, respectiv a asigurării utilităţilor comune, precum şi în aplicarea unor tarife ale chiriei diferenţiate între ocupanţii unor unităţi locative similare, probleme concretizate, numai la nivelul municipiului Bucureşti, într-un număr de peste 400 de litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată, având ca obiect tariful chiriei şi recuperarea cheltuielilor neplătite de beneficiarii unităţilor locative din aceste clădiri,apreciind că susţinerea creşterii economice se poate realiza şi pe calea suplimentării cererii solvabile pentru persoanele care doresc să achiziţioneze o locuinţă şi că această intervenţie legislativă de urgenţă este justificată de stringenţa atragerii unor surse de finanţare pentru construcţia de locuinţe,ţinând cont de faptul că din vânzarea unor imobile proprietate privată a statului şi care nu mai prezintă eficienţă economică se pot crea fonduri băneşti care pot fi folosite pentru susţinerea unor obiective de investiţii la nivel naţional,în considerarea faptului că acestea constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul ICondiţiile pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, şi a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ Articolul 1Imobilele, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, denumită în continuare R.A.-A.P.P.S., respectiv imobilele proprietatea R.A.-A.P.P.S., care au situaţia juridică clarificată şi nu sunt grevate de sarcini, pot fi vândute potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 2(1) Din sumele obţinute din vânzarea imobilelor se deduc cheltuielile ocazionate de organizarea şi desfăşurarea procedurilor de vânzare a imobilelor, inclusiv publicitatea şi întocmirea raportului de evaluare, valoarea rămasă neamortizată a imobilului vândut, precum şi sumele reprezentând valoarea rămasă neamortizată a investiţiilor în condiţiile art. 13 alin. (2). (2) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, sumele obţinute din vânzarea imobilelor proprietate privată a statului, aflate în administrarea R.A.-A.P.P.S., după deducerea cheltuielilor prevăzute la alin. (1), se fac venit la bugetul de stat, cu alocarea sumelor respective pentru cheltuieli de natura investiţiilor.(3) Sumele obţinute din vânzarea imobilelor proprietatea R.A.-A.P.P.S. rămân integral la dispoziţia acesteia. Articolul 3(1) Vânzarea imobilelor se realizează prin licitaţie deschisă cu strigare, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.(2) Nu pot participa la licitaţie persoanele care au datorii faţă de R.A.-A.P.P.S. provenite din chirii neachitate sau din folosirea imobilului fără titlu legal la data înscrierii la licitaţie, constatate potrivit legii. Articolul 4(1) În vederea vânzării imobilelor, R.A.-A.P.P.S. stabileşte preţul de pornire a licitaţiei deschise cu strigare, care nu poate fi mai mic decât preţul de piaţă determinat prin raport de evaluare de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizaţi, în condiţiile legii, şi selectaţi de către R.A.-A.P.P.S., cu respectarea legislaţiei în vigoare, respectiv decât valoarea de inventar a imobilului, dacă această valoare este mai mare decât preţul de piaţă.(2) Răspunderea juridică privind corectitudinea stabilirii preţului prevăzut în raportul de evaluare revine exclusiv evaluatorului care a întocmit respectivul raport de evaluare. Articolul 5R.A.-A.P.P.S. efectuează următoarele operaţiuni: a)ţine evidenţa imobilelor care intră sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă; b)stabileşte preţul de pornire a licitaţiei deschise cu strigare, cu respectarea prevederilor art. 4; c)organizează licitaţia deschisă cu strigare, în condiţiile legii, şi îndeplineşte toate procedurile de vânzare prevăzute de prezentul capitol; d)verifică respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) de către persoanele care s-au prezentat la licitaţie. Articolul 6(1) Terenul aferent construcţiei vândute până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi a cărui situaţie juridică este clarificată, cu excepţia celor care sunt proprietate publică a statului, poate fi vândut proprietarului actual al construcţiei, la cererea acestuia, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.(2) Preţul de vânzare va fi valoarea cea mai mare dintre preţul de piaţă determinat prin raport de evaluare de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizaţi, în condiţiile legii, şi selectaţi de către R.A.-A.P.P.S., cu respectarea legislaţiei în vigoare, şi valoarea de inventar a imobilului.(3) Dreptul de proprietate asupra terenurilor poate fi dobândit şi de către persoanele fizice sau juridice străine, în condiţiile prevăzute la art. 44 alin. (2) din Constituţia României, republicată, şi în Legea nr. 312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către persoanele juridice străine.(4) Terenul, proprietate publică a statului, aferent construcţiei vândute poate fi închiriat/concesionat, iar veniturile obţinute din închiriere/concesionare se fac venit la bugetul de stat, în condiţiile legii. Articolul 7(1) R.A.-A.P.P.S. va face public anunţul de vânzare a imobilelor prevăzute la art. 5 lit. a).(2) Anunţul de vânzare va cuprinde:a)adresa poştală, descrierea şi datele de identificare ale imobilului supus vânzării; b)locul, data şi ora începerii licitaţiei deschise cu strigare; c)numele, prenumele şi numărul de telefon ale persoanei desemnate să dea relaţii privind dosarul de prezentare, garanţia şi taxa de participare la licitaţie; d)preţul de pornire a licitaţiei deschise cu strigare, cu respectarea prevederilor art. 4. (3) Anunţul de vânzare se publică într-un cotidian local şi întrun cotidian naţional de largă circulaţie şi se afişează la sediul şi pe pagina de internet ale R.A.-A.P.P.S., cu cel mult 30 de zile, dar nu mai puţin de 15 zile, înainte de data desfăşurării licitaţiei deschise cu strigare. Articolul 8(1) Licitaţia deschisă cu strigare are loc la data stabilită în anunţul de vânzare şi este valabilă dacă a fost prezentată cel puţin o ofertă.(2) Licitaţia se adjudecă în favoarea celei mai bune oferte din punct de vedere valoric.(3) În cazul în care licitaţia a avut loc fără ca vreun ofertant să fi oferit preţul de pornire al licitaţiei, urmează a se organiza a doua licitaţie.(4) În cazul în care la a doua licitaţie nu se înregistrează nicio ofertă, pentru imobilul în cauză se va organiza o nouă licitaţie, în condiţiile art. 3. Articolul 9Contestaţiile referitoare la desfăşurarea procedurii de vânzare se pot depune în termen de 3 zile lucrătoare de la data anunţării rezultatului licitaţiei deschise cu strigare şi se soluţionează în termen de 5 zile lucrătoare de către o comisie desemnată prin ordin al secretarului general al Guvernului. Articolul 10(1) La vânzarea fiecărui imobil, R.A.-A.P.P.S. va încheia un proces-verbal cuprinzând datele cu privire la desfăşurarea procedurii de vânzare şi la preţul obţinut.(2) Cheltuielile ocazionate de organizarea şi desfăşurarea procedurilor de vânzare a imobilelor, inclusiv publicitatea, cheltuielile cu întocmirea raportului de evaluare, valoarea rămasă neamortizată a imobilului vândut şi sumele reprezentând valoarea rămasă neamortizată a investiţiilor în condiţiile art. 13 alin. (3) se deduc din sumele obţinute din vânzarea imobilelor, dispoziţiile art. 2 alin. (2) aplicându-se în mod corespunzător. Articolul 11(1) Semnarea contractului de vânzare-cumpărare a imobilului se face în termen de cel mult 60 de zile de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor sau de la data soluţionării definitive şi irevocabile a contestaţiilor, după caz.(2) Contractul de vânzare-cumpărare se semnează din partea R.A.-A.P.P.S. de către directorul general. Articolul 12(1) Plata preţului se face în termen de cel mult 30 de zile de la semnarea contractului, sub sancţiunea rezoluţiunii de drept a acestuia, fără punere în întârziere şi fără nicio altă formalitate.(2) În situaţia în care preţul nu a fost plătit, iar contractul a fost desfiinţat prin rezoluţiune, conform dispoziţiilor alin. (1), imobilele în cauză vor fi scoase la vânzare din nou, prin licitaţie deschisă cu strigare, la care nu vor putea fi admise persoanele care au avut calitatea de parte în primul contract de vânzare-cumpărare. Articolul 13(1) Prin excepţie de la prevederile art. 1, imobilele, proprietate privată a statului, aflate în administrarea R.A.-A.P.P.S., care au situaţia juridică clarificată, dar care sunt grevate de sarcini, pot fi vândute, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, cu introducerea în contractul de vânzare-cumpărare a unei clauze prin care cumpărătorul se obligă să exercite drepturile şi să preia obligaţiile din contractele de locaţiune, concesiune, locaţie de gestiune, asociere în participaţiune sau prestări de servicii încheiate potrivit legii, precum şi orice alte sarcini, după caz, care au ca obiect imobilul în cauză.(2) În situaţia în care au fost realizate lucrări de investiţii la imobilul supus vânzării, se va evidenţia separat şi valoarea acestora.(3) În termen de 60 de zile de la data încasării integrale a preţului vânzării, R.A.-A.P.P.S. are obligaţia de a achita persoanei fizice sau juridice care a efectuat lucrări de investiţii valoarea rămasă neamortizată a acestora şi păstrează sumele reprezentând valoarea rămasă neamortizată a investiţiilor proprii numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:a)lucrările de investiţii au fost efectuate cu acordul proprietarului sau al titularului dreptului de administrare a imobilului; b)lucrările de investiţii au fost executate pe baza unor autorizaţii de construire, în condiţiile legii. (4) Sumele rămase se virează la bugetul de stat în termen de 7 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (3). Articolul 14(1) Imobilele, proprietate privată a statului, aflate în administrarea R.A.-A.P.P.S., care au situaţia juridică neclarificată, cu excepţia celor prevăzute în anexa nr. 3, pot fi vândute, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, numai după clarificarea situaţiei juridice a acestora.(2) Lista imobilelor care pot fi vândute în condiţiile alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Capitolul IIMăsuri pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile aflate în administrarea R.A.-A.P.P.S. şi pentru modificarea unor acte normative Articolul 15 Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 264/2010 privind trecerea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Externe în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 2 aprilie 2010, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1. Articolul 16(1) Se aprobă trecerea imobilelor aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din proprietatea publică în proprietatea privată a statului.(2) Se aprobă scoaterea din inventarul bunurilor proprietate publică a statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, a anexelor şi terenului în suprafaţă de 23.187 mp aferente imobilului cu nr. MFP 20363, precum şi a terenului în suprafaţă de 203,50 mp aferent imobilului cu nr. MFP 145398, ca urmare a retrocedării acestora către foştii proprietari. Articolul 17Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La anexa nr. 3 „Lista bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat»“, poziţia nr. 1 se modifică parţial şi va avea următorul cuprins:
Nr. crt. Denumirea imobilului şi adresa Teren - mp -
1. Complexul Scroviştea - compus din: 4 vile, corp administrativ, corp gardă, Club bazin, popicărie, cramă, piscicultură, pădure, şi terenul aferent din Scroviştea, şos. Bucureşti-Ploieşti km 32, comuna Ciolpani, judeţul Ilfov 25.618.000,00

2. La anexa nr. 3, poziţia nr. 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea imobilului şi adresa Teren - mp -
29. Imobil (teren şi clădire) din Bucureşti, bd. Mircea Eliade nr. 3, sectorul 1 10.047,21

3. La anexa nr. 3, poziţiile nr. 2 , 59 , 60 , 62 , 63 , 67 , 15 , 16 , 22 , 24 , 25 , 27 , 29 , 33 , 35 , 36 , 37 , 52 şi imobilul din aleea Modrogan nr. 22, sectorul 1, nou introdus, cu număr M.F. 99.657, se abrogă. 4. La anexa nr. 4 „Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat»“, după poziţia nr. 61 se introduc şapte noi poziţii, poziţiile nr. 62-68, cu următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea imobilului şi adresa Teren - mp -
62. Din Complex Scroviştea - ferme, secţii de producţie, crescătorie fazani, din Scroviştea, şos. Bucureşti-Ploieşti km. 32, judeţul Ilfov -
63. Teren Rustica-Cramă conţinând vii, livezi, arabil şi pădure cu terenul aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov 48.085.00
64. Imobil Vila nr. 1A cu terenul aferent din Str. Florilor nr. 151, sat Snagov, comuna Snagov, judeţul Ilfov 25.364,20
65. Vila nr. 1B cu terenul aferent din Str. Florilor nr. 153, comuna Snagov, judeţul Ilfov, sat Snagov 12.271,90
66. Vila nr. 10 cu anexe: Casa Ţărănească, sere, bar, debarcader, hangar, alte anexe şi terenul aferent din Str. Nufărului nr. 15 G, comuna Snagov, judeţul Ilfov, sat Snagov 14.771,10
Nr. crt. Denumirea imobilului şi adresa Teren - mp -
67. Imobil Vila nr. 11 cu 4 construcţii anexe, garaje şi terenul aferent din Str. Nufărului nr. 15 H, sat Snagov, comuna Snagov, judeţul Ilfov 27.412,60
68. Clădire sediu administrativ, construcţii grup social, gheţărie Muntenia, curte asfaltată cu terenul aferent din Aleea Nufărului nr. 1B, comuna Snagov, judeţul Ilfov 2.127,00

5. La anexa nr. 4, după poziţia nr. 311 se introduc două noi poziţii , poziţiile nr. 312 şi 313, cu următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea imobilului şi adresa Teren - mp -
312. Teren şi cale de transport hotel „Tanţi“ din Sinaia, str. O. Goga nr. 37, judeţul Prahova 643,12
313. Complex hotelier Mara cu teren aferent din Sinaia, Str. Toporaşilor nr. 1A, judeţul Prahova 22.289,50

6. La anexa nr. 4, după poziţia nr. 65 se introduc trei noi poziţii , poziţiile nr. 651-653, cu următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea imobilului şi adresa Teren - mp -
651. Imobil Centrul de conferinţe Club Bazin cu terenul aferent, din Neptun-Mangalia, judeţul Constanţa 16.627,45
652. Complex Doina - hotel, restaurant şi teren aferent din Neptun, judeţul Constanţa 13.233,18
653. Policlinica Doina, cu teren aferent din Neptun, judeţul Constanţa 6.017,18

7. La anexa nr. 4, după poziţia nr. 766 se introduc opt noi poziţii , poziţiile nr. 7661-7668, cu următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea imobilului şi adresa Teren - mp -
7661. Imobil şi garaj cu terenul aferent, din Bucureşti, str. Eugen Lovinescu (fostă Emile Zola) nr. 2A, sectorul 1 541,14
7662. Imobil (teren şi parţial clădire) din Bucureşti, bd. Mircea Eliade nr. 3, sectorul 1 10.047,21
7663. Imobil cu garaj şi terenul aferent din Bucureşti, str. Gogol nr. 3, sectorul 1 602,15
7664. Imobil şi garaj cu terenul aferent din Bucureşti, str. Alex. Puşkin nr. 5, sectorul 1 291,78
7665. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Tolstoi nr. 27, ap. 1 şi 2, sectorul 1 1.354,01
7666. Imobil Corp A cu terenul aferent, situat în Bucureşti, Str. Batiştei nr. 24A, sectorul 2 983,00
7667. Teren situat în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 22-24, sectorul 3 21,74
7668. Imobil din aleea Modrogan nr. 22, sectorul 1, Bucureşti 1.076,13

Articolul 18Anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Numerele de inventar 20.348 - parţial, 20.351 şi 99.657 vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Nr. inventar MFP, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 Denumirea şi descrierea imobilului
1. 20.348 Complex Scroviştea compus din: 4 vile, Club bazin, corp gardă, corp administrativ, popicărie, cramă, piscicultură, pădure şi terenul aferent Clădiri şi construcţii speciale în general pe parter, parţial cu subsol sau P+1E, cu structuri din beton armat monolit sau zidărie portantă Sc = 21.045,445 mp, Sd = 27.359,079 mp, S teren = 25.618.000 mp
2. 20.351 Imobil (teren şi clădire) din Bucureşti, bd. Mircea Eliade nr. 3, sectorul 1, cu teren în suprafaţă de 10.047,21 mp Casa de oaspeţi, Sc = 659,95 mp, Administrat S parţial + P parţial + garaj parţial, S teren = 10.047,21 mp
3. 99.657 Imobil din aleea Modrogan nr. 22, sectorul 1, Bucureşti, cu teren în suprafaţă de 1.076,13 mp Clădire S + P + 1E Sc = 514,54 mp, S teren = 1.076,13 mp

2. Numerele de inventar 20.366, 20.360, 20.361, 20.363, 20.364, 150.286, 121.254, 147.156, 20.370, 120.964, 121.256, 20.318, 20.351, 145.398, 20.400, 20.402, 20.333, 152.239 şi 99.657 se abrogă. Articolul 19Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 126/2002 pentru stabilirea bazei materiale destinate activităţii de reprezentare şi protocol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 20 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Poziţiile nr. 3 , 10 , 18 , 19 , 21 , 22 şi 23 se abrogă. 2. Poziţia nr. 12 va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Imobilul Subunitatea
12. Complexul Scroviştea - compus din: 4 vile, corp administrativ, corp gardă, Club bazin, popicărie, cramă, piscicultură, pădure şi terenul aferent din Scroviştea, şos. Bucureşti-Ploieşti km 32, comuna Ciolpani, judeţul Ilfov, cu teren aferent în suprafaţă de 25.618.000,00 mp Sucursala Agrosilvică şi de Agrement Scroviştea

Capitolul IIIDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 20Procedurilor de vânzare a imobilelor aflate în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă li se aplică dispoziţiile legale în vigoare la data iniţierii lor. Articolul 21Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală. Articolul 22Litigiile cu privire la desfăşurarea procedurilor de vânzare a imobilelor proprietate privată a statului, aflate în administrarea R.A.-A.P.P.S., sunt de competenta instanţelor de contencios administrativ. Articolul 23(1) Terenurile aferente construcţiilor cu destinaţie turistică, pe care, potrivit planurilor urbanistice generale, nu se pot edifica construcţii, la solicitarea cumpărătorului imobilului pot fi concesionate de către R.A.-A.P.P.S. pe toată durata existenţei construcţiei, în condiţiile legii, iar veniturile obţinute din concesionare se fac venit la bugetul de stat.(2) Cumpărătorii imobilelor cu destinaţie turistică şi ale căror terenuri au intrat în categoria celor prevăzute la alin. (1) au obligaţia să menţină destinaţia turistică a imobilului pe durata existenţei acestuia.(3) În cazul în care cumpărătorul încalcă dispoziţiile alin. (2), R.A.-A.P.P.S. va proceda la obligarea cumpărătorului de a readuce imobilul la destinaţia turistică şi la plata de daune-interese, la sesizarea organului de specialitate al administraţiei publice centrale cu competenţe în domeniul turismului. Articolul 24Lista imobilelor care pot fi vândute conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă este prevăzută în anexa nr. 3. Articolul 25Până la data semnării contractelor de vânzare-cumpărare încheiate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, imobilele care fac obiectul vânzării vor fi exploatate conform obiectului de activitate al R.A.-A.P.P.S., prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 60/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 26Se exceptează de la aplicarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă reşedinţele oficiale, precum şi baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol, stabilită potrivit dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 126/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 27La articolul 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 12 iunie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 717/2001, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4) , cu următorul cuprins:(3) În situaţia în care R.A.-A.P.P.S. nu poate asigura locuinţă de serviciu persoanelor prevăzute la alin. (1), acestea pot închiria locuinţe în condiţiile pieţei imobiliare.(4) Ordonatorii principali de credite sunt autorizaţi să aprobe plata din bugetul instituţiilor pe care le conduc, în limita sumei prevăzute la art. 3 alin. (1), pe bază de documente justificative, către persoanele prevăzute la alin. (1). Articolul 28Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 29La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă capitolul II „Vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea R.A.-A.P.P.S.“ şi capitolul III „Dispoziţii tranzitorii şi finale“ din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, publicată în Monitorul Oficial al României, P art ea I, nr. 87 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002, cu modificările ulterioare, precum şi art . I1 şi art. II alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 2 februarie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 229/2008. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Daniela Nicoleta Andreescu Ministrul dezvoltării regionale şi turismului, Elena Gabriela Udrea Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu ANEXA Nr. 1(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 264/2010) DATELE DE IDENTIFICARE a imobilului situat în aleea Modrogan nr. 22, sectorul 1, Bucureşti, proprietate publică a statului, care trece din administrarea Ministerului Afacerilor Externe în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“

Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului
Aleea Modrogan nr. 22, sectorul 1, Bucureşti Ministerul Afacerilor Externe Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ Suprafaţă teren - 1.076,13 mp, suprafaţa construită - 514,54 mp, Nr. inventar Ministerul Finanţelor Publice: 99.657

ANEXA Nr. 2LISTA imobilelor care trec din proprietatea publică în proprietatea privată a statului

Nr. crt. Poziţia din Hotărârea Guvernului nr. 60/2005, cu modificările şi completările ulterioare Nr. inv. MEF Denumirea şi descrierea imobilelor care se transmit din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia Teren aferent - mp -
0 1 2 3 4
1 1 20.348 parţial Din Complex Scroviştea - ferme, secţii de producţie, crescătorie fazani, din Scroviştea, Şos. Bucureşti-Ploieşti km 32, judeţul Ilfov -
2 2 20.366 Teren Rustica - Cramă conţinând livezi, vii, arabil şi pădure cu terenul aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov 48.085,00
3 59 20.360 Imobil Vila nr. 1A cu terenul aferent din Str. Florilor nr. 151, sat Snagov, comuna Snagov, judeţul Ilfov Clădire parter. Structură zidărie portantă Sc = 557,5 mp S teren = 25.364,20 mp 25.364,20
4 60 20.361 Vila nr. 1B cu terenul aferent din str. Florilor nr. 153, comuna Snagov, judeţul Ilfov, sat Snagov Clădire parter. Structura zidărie portantă. Sc = 514 mp S teren = 12.271,9 mp 12.271,90
0 1 2 3 4
5 62 20.363 Vila nr. 10 cu anexe: Casa ţărănească, sere, bar, debarcader, hangar, alte anexe şi terenul aferent din Str. Nufărului nr. 15 G, comuna Snagov, judeţul Ilfov, sat Snagov Clădire S+P+1E şi anexe pe parter. Structură beton armat monolit şi zidărie. Sc = 2.648,2 mp. S teren = 14.771,10 mp 14.771,10
6 63 20.364 Imobil Vila nr. 11 cu 4 construcţii anexe, garaje şi terenul aferent din Str. Nufărului, nr. 15 H, sat Snagov, comuna Snagov, judeţul Ilfov Clădire S+P+1E. Structură beton armat monolit. S teren = 27.412,6 mp 27.412,60
7 67 150.286 Clădire sediu administrativ, construcţie grup social, gheţărie Muntenia, curte asfaltată din Aleea Nufărului nr. 1B, comuna Snagov, judeţul Ilfov 2.127,00
8 15 121.254 Teren şi cale transport hotel „Tanţi“ din Sinaia, str. O. Goga nr. 37, judeţul Prahova 643,12
9 16 147.156 Complex hotelier Mara cu teren aferent din Sinaia, Str. Toporaşilor nr. 1A, judeţul Prahova Ansamblu de două clădiri şi piscină: Corp A – 2S+P+M+ET+8, Corp B – 2S+P+M, Piscină S+M, S teren = 22.289,50 mp 22.289,50
10 22 20.370 Imobil Centrul de conferinţe Club Bazin, din Neptun-Mangalia, judeţul Constanţa Clădire S+P, structura din beton armat monolit şi zidărie Sc = 2.998 mp. S teren = 16.627,45 mp 16.627,45
11 24 120.964 Complex Doina - hotel + restaurant şi teren aferent din Neptun, judeţul Constanţa Construcţie P + 5, 3 corpuri, S. tot = 18.597,80 mp, Sc = 5.124,5 mp. S teren =13.233,43 mp 13.233,18
12 25 121.256 Policlinica Doina cu teren aferent din Neptun, judeţul Constanţa 6.017,18
13 27 20.318 Imobil şi garaj cu terenul aferent, din Bucureşti, str. Eugen Lovinescu (fostă Emile Zola) nr. 2A, sectorul 1, Bucureşti Valoare ambientală, Sc = 172,75 mp, S+P+1E + garaj S teren = 541,14 mp 541,14
14 29 20.351 Imobil (teren şi parţial clădire) din Bucureşti, bd. Mircea Eliade nr. 3, sectorul 1 Casa de oaspeţi, Sc = 659,95 mp, administrat S parţial+P parţial + garaj parţial. S teren = 7.506,82 mp 10.047,21
15 33 145.398 Imobil cu garaj şi terenul aferent din Bucureşti, str. Gogol nr. 3, sectorul 1 Clădire P+1 Casa de oaspeţi 602,15
16 35 20.400 Imobil şi garaj cu terenul aferent din Bucureşti, str. Alex. Puşkin nr. 5, sectorul 1 Clădire S+P+1 Casa de oaspeţi. S teren = 291,78 mp 291,78
17 36 20.402 Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Tolstoi nr. 27, ap. 1 şi ap. 2, sectorul 1 Clădire S+P+1 Casa de oaspeţi. S teren = 1.354,01 mp 1.354,01
18 37 20.333 Imobil Corp A cu terenul aferent, situat în Bucureşti, strada Batiştei nr. 24A, sectorul 2 Monument (fosta casa Marmorosch-Blank) Clădire Sp+P+1, Sc = 501 mp S teren = 983 mp 983,00
19 52 152.239 Teren situat in Bucureşti, Calea Victoriei nr. 22-24, sectorul 3 21,74
20 Intrare nouă 99.657 Imobil din aleea Modrogan nr. 22, sectorul 1, Bucureşti Clădire S+P+1E, Sc = 788 mp 1.076,13

ANEXA Nr. 3LISTA imobilelor din domeniul privat al statului aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ şi a imobilelor proprietate proprie, propuse în vederea vânzării

Nr. crt. Poz. HG Denumirea imobilului şi adresa Teren aferent rămas - mp -
SUCURSALA AGROSILVICĂ ŞI DE AGREMENT SCROVIŞTEA
1 2 Vila Pod - investiţie neterminată cu terenul şi plantaţiile aferente din comuna Snagov, judeţul Ilfov 544,00
2 3 Debarcaderul cu garajul de şalupe, ateliere şi anexe gospodăreşti din Complexul Palat, comuna Snagov, judeţul Ilfov 5.510,00
3 4 Legătură rutieră între palat şi Vila Pod, comuna Snagov, judeţul Ilfov -
4 8472 Teren aferent Vilei nr. 9 din Str. Nufărului nr. 15F, satul Snagov, comuna Snagov, judeţul Ilfov 6.533,10
5 Teren Rustica - Cramă conţinând vii, livezi, arabil şi pădure cu terenul aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov. 48.085,00
6 Imobil Vila nr. 1A cu terenul aferent din Str. Florilor nr. 151, satul Snagov, comuna Snagov, judeţul Ilfov 25.364,20
7 Imobil Vila nr. 1B cu terenul aferent din Str. Florilor nr. 153, satul Snagov, comuna Snagov, judeţul Ilfov 12.271,90
8 Imobil Vila nr. 10 cu anexe: Casa ţărănească, sere, bar, debarcader, hangar, alte anexe şi terenul aferent din Str. Nufărului nr. 15G, satul Snagov, comuna Snagov, judeţul Ilfov 14.771,10
SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL SINAIA
9 11/1 Teren aferent Hotelului şi restaurantului „Robinson“ din Predeal, Str. Muncii nr. 10, judeţul Braşov 410,05
10 11/2 Teren aferent Hotelului şi restaurantului „Robinson“ din Predeal, Str. Muncii nr. 10, judeţul Braşov 2.656,75
11 12 Grup gospodăresc „Pietrosul“, Str. Postăvarului nr. 10, Predeal, judeţul Braşov 2.792,06
12 13 Complexul balnear „Bradul“ compus din: hotel, restaurant şi bază de tratament cu terenul şi anexele aferente din Covasna, str. Mihai Eminescu nr. 225, judeţul Covasna 22.798,00
13 14 Vila „Predeal“ cu terenul aferent din Predeal, str. M. Săulescu nr. 71, judeţul Braşov 240,00
14 15 Minihotel „Covasna“ cu terenul aferent concesionat din Covasna, str. Gh. Doja nr. 1A, judeţul Covasna 482,67
15 18 Teren Vila nr. 2 „Bucegi“ din Cumpătul-Sinaia, str. Cumpătul nr. 30, judeţul Prahova 104,01
16 19 Vila nr. 8 „Zambila“ cu anexe: ateliere şi terenul aferent din Cumpătul-Sinaia, str. Cumpătul nr. 18, judeţul Prahova 1.403,64
17 21 Vila „Victoria“+ împrejmuire cu terenul aferent din Furnica-Sinaia, str. Victoria nr. 2, judeţul Prahova 1.407,14
18 23 Cabana „Vânătorească“ cu terenul aferent din Sinaia, Str. Săniuşului nr. 3, judeţul Prahova 1.607,00
19 24 Teren-parc Vila „Bujorul“ din Cumpătul-Sinaia, str. Aluniş, judeţul Prahova 319,00
20 25 Teren Restaurantul „Vânătorul-Cumpătu“, Sinaia 491,13
21 Complex hotelier Mara cu teren aferent din Sinaia, Str. Toporaşilor nr. 1A, judeţul Prahova 22.289,50
SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL OLĂNEŞTI
22 33 Vila ‘„Belvedere’“ - corpul B - cu anexele şi terenul aferent din Băile Herculane, str. Nicolae Stoica de Haţeg nr. 7, judeţul Caraş-Severin 4.544,20
23 35 Complex „Cindrelul“ cu teren aferent din Păltiniş, judeţul Sibiu 1.211,00
24 40 Vila Livia şi teren aferent din Băile Herculane, Str. Zăvoiului nr. 38, judeţul Caraş-Severin 7.651,00
SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL NEPTUN
25 43 Pepiniera din Eforie Nord, judeţul Constanţa 8.710,04
26 44 Complex restaurant „Dunărea“ împreună cu hotel şi bar „Dacia“ şi terenul aferent construcţiilor din Neptun-Olimp, judeţul Constanţa 14.798,84
27 45 Vila „Mărul“ A cu terenul aferent din Neptun-Olimp, judeţul Constanţa cota indiviză din 4.163,40
Nr. crt. Poz. HG Denumirea imobilului şi adresa Teren aferent rămas - mp -
28 45 Vila „Mărul“ B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, judeţul Constanţa cota indiviză din 4.163,40
29 49 Sere şi răsadniţe cu terenul aferent din Neptun-Olimp, judeţul Constanţa 4.384,69
30 50 Grup gospodăresc din zona II cu cămin, spălătorie şi ateliere tehnice, cu terenul aferent, din Neptun-Olimp, judeţul Constanţa 5.910,92
31 51 Centrală termică Doina cu terenul aferent din Neptun-Olimp, judeţul Constanţa 609,76
32 52 Vila „Părul“ A cu terenul aferent din Neptun-Olimp, judeţul Constanţa cotă indiviză din 4.815,09
33 52 Vila „Părul“ B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, judeţul Constanţa cotă indiviză din 4.815,09
34 53 Vila „Nucul“ A cu terenul aferent din Neptun-Olimp, judeţul Constanţa cotă indiviză din 5.413,74
35 53 Vila „Nucul“ B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, judeţul Constanţa cotă indiviză din 5.413,74
36 54 Vila „Violeta“ cu terenul aferent din Neptun-Olimp, judeţul Constanţa 3.946,65
37 55 Vila „Bujorul“ cu terenul aferent din Neptun-Olimp, judeţul Constanţa 7.313,04
38 56 Vila „Crinul“ cu terenul aferent din Neptun-Olimp, judeţul Constanţa 1.970,37
39 58 Teren de tenis şi teren de minigolf din Neptun-Olimp (Hotel Arad), judeţul Constanţa 14.414,35
40 59 Vila „Egreta“, Mamaia, judeţul Constanţa, S. construită = 170,83 mp -
41 60 Vila „Cerna“, Mamaia, judeţul Constanţa, S. construită = 173,20 mp -
42 61 Imobil Restaurant + săli de conferinţă „Ambasador“ cu terenul aferent din Neptun-Olimp, judeţul Constanţa 8.299,64
43 65 Vila Agigea cu terenul aferent din Eforie Nord, str. Tudor Vladimirescu, judeţul Constanţa 6.972,18
44 405 Imobil şi garaj, str. Elisabeta nr. 7, oraş Constanţa, judeţul Constanţa 531,38
45 Complex Doina - hotel, restaurant şi teren aferent din Neptun, judeţul Constanţa 13.233,18
46 Policlinica Doina cu teren aferent din Neptun, judeţul Constanţa 6.017,18
SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL „VICTORIA“ CLUJ-NAPOCA
47 71 Complex hotel-restaurant „Victoria“ cu terenul aferent din Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie nr. 54-56, judeţul Cluj 2.437,00
48 74 Complex agroindustrial „Apahida“ din comuna Apahida, Str. Libertăţii nr. 1, judeţul Cluj, cu terenul aferent, compus din: grup social; atelier preparate carne; atelier pentru lactate; bloc cu 12 apartamente; grajd taurine nr. 3; grajd taurine nr. 4; hală creştere pui; grajd comun; grajd pentru porcine la îngrăşat; grajd maternitate scroafe + tineret; tabără vară pentru porcine; magazie cereale; bucătărie furaje; filtru sanitar; magazie cereale 1000 t; centrală termică; fânar; pătule pentru porumb; siloz suprafaţă 2000 mp; depozit îngrăşăminte; pătule circulare pentru porumb; remize maşini + tractoare; atelier mecanic; şopron îngrăşăminte chimice; platformă betonată; împrejmuire beton 41.562,00
49 78 Apartament str. Nicolae Titulescu nr. 24 (fostă str. Pata nr. 24), ap. 25, sc. 3 - parter (3 camere), Cluj, judeţul Cluj 32,38
SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL SUCEAVA
50 79 Hotelul şi restaurantul „Gloria“ cu construcţiile anexe şi terenul aferent din municipiul Suceava, str. Vasile Bumbac nr. 4-8, judeţul Suceava 5.021,00
51 81 Imobil pensiune Palace cu terenul aferent din Slănic-Moldova, str. Vasile Alecsandri nr. 6, judeţul Bacău 1.130,00
52 Casa de oaspeţi „Brădet“ cu construcţii anexe şi terenul aferent din Suceava, Str. Brădetului nr. 1, judeţul Suceava 15.105,00
SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA ŞI ÎNTREŢINEREA FONDULUI IMOBILIAR
53 86 Imobil şi garaj bd. G-ral Gh. Magheru nr. 28-30, sectorul 1, Bucureşti; parţial 1.747,51
54 89 Imobil-parţial str. Constantin Mille nr. 17, sectorul 1, Bucureşti 138,08
55 90 Imobil str. Luigi Cazavillan nr. 19, sectorul 1, Bucureşti, parţial 738,01
Nr. crt. Poz. HG Denumirea imobilului şi adresa Teren aferent rămas - mp -
56 91 Imobil str. Luigi Cazavillan nr. 16, corp A+B, sectorul 1, Bucureşti, parţial 944,68
57 101 Imobil (66,86%) - parţial - subsol, parter, mezanin, etaj 1, etaj 2, bd. G-ral Gh. Magheru nr. 7, sectorul 1, Bucureşti, parţial 2.190,00
58 106 Imobil str. Câmpineanu nr. 3A, sectorul 1, Bucureşti, parţial 1.111,00
59 114 Apartament Bd. Aviatorilor nr. 98, et. 1, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti 351,01
60 120 Apartament str. Bitolia nr. 10, et. 1, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti 95,88
61 121 Apartament str. Bitolia nr. 19, et. 2, ap. 3, sectorul 1, Bucureşti 38,25
62 123 Cameră serviciu nr. 55, et. 5, str. Brezoianu Ion nr. 29B, sectorul 1, Bucureşti -
63 124 Apartament str. Brezoianu nr. 10, et. 4, ap. 8, sectorul 5, Bucureşti 12,30
64 129 Apartament bd. N. Bălcescu nr. 5, sc. B, et. 7, ap. 50, sectorul 1, Bucureşti 8,40
65 130 Apartament bd. N. Bălcescu nr. 9, sc. B, et. 2, ap. 16, sectorul 1, Bucureşti 9,30
66 132 Imobil Str. Crângului nr. 6 şi garaj, sectorul 1, Bucureşti 232,00
67 135 Apartament Str. Clucerului nr. 62-66, sc. C, parter, ap. 14, sectorul 1, Bucureşti 7,28
68 139 Apartament str. George Enescu nr. 7, et. 2, ap. 13, sectorul 1, Bucureşti 6,32
69 146 Imobil str. Herăstrău nr. 40, sectorul 1, Bucureşti 244,58
70 149 Imobil şi garaj str. Av. Teodor Iliescu nr. 44, sectorul 1, Bucureşti 189,10
71 150 Apartament str. Av. Teodor Iliescu nr. 72, parter, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti 113,73
151 152 Imobil din şos. Kiseleff nr. 20, sectorul 1, Bucureşti, din care: 3.458,00
72 517 Apartament nr. 6, et. 2 din şos. Kiseleff nr. 20, sectorul 1, Bucureşti, Su = 220,96 mp şi boxa nr. 6 - subsol Su = 7,58 mp -
73 516 Apartament nr. 3, et. 1 din şos. Kiseleff nr. 20, sectorul 1, Bucureşti, Su = 219,80 mp şi boxa nr. 1 - subsol Su = 10,25 mp -
74 515 Apartament nr. 2, parter din şos. Kiseleff nr. 20, sectorul 1, Bucureşti, Su = 220,45 mp şi boxa nr. 2 - subsol Su = 10,40 mp -
75 154 Teren aferent ap. 6 din şos. Kiseleff nr. 22, et. 2, sectorul 1, Bucureşti cotă indiviză din S. totală de 6.672,23 mp
76 155 Apartament şos. Kiseleff nr. 24, parter, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti cotă indiviză din S. totală de 10.054,00 mp
77 156 Apartament şos. Kiseleff nr. 24, parter, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti cotă indiviză din S. totală de 10.054,00 mp
78 157 Apartament şos. Kiseleff nr. 24, et. 1, ap. 3, sectorul 1, Bucureşti cotă indiviză din S. totală de 10.054,00 mp
79 158 Apartament şos. Kiseleff nr. 24, et. 1, ap. 4, sectorul 1, Bucureşti cotă indiviză din S. totală de 10.054,00 mp
80 159 Apartament şos. Kiseleff nr. 24, corp A, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti cotă indiviză din S. totală de 10.054,00 mp
81 519 Apartament şos. Kiseleff nr. 24, ap. 7, sectorul 1, Bucureşti 58,98
82 161 Apartament str. C-tin Rădulescu Motru nr. 16, sc. C, bl. 21, et. 2, ap. 92, sectorul 4, Bucureşti 10,75
83 162 Apartament bd. Regina Elisabeta nr. 25, et. 6, ap. 30, sectorul 5, Bucureşti 92,60
84 163 Apartament str. Luterană nr. 5, sc. D, et. 2, ap. 42, sectorul 1, Bucureşti 4,15
85 164 Apartament str. Lt. Gh. Manu nr. 12, et. 1, ap. 4, sectorul 1, Bucureşti 8,20
86 165 Apartament str. Londra nr. 4, et. 2, ap. 8, sectorul 1, Bucureşti 31,01
Nr. crt. Poz. HG Denumirea imobilului şi adresa Teren aferent rămas - mp -
87 166 Apartament str. Dr. Lister nr. 63, parter, ap. 1 şi garaj, sectorul 5, Bucureşti cotă indiviză din S. totală de 434,84 mp
88 167 Apartament str. Dr. Lister nr. 63, et. 1, ap. 2, sectorul 5, Bucureşti cotă indiviză din S. totală de 434,84 mp
89 168 Garaj aferent ap. nr. 18 din str. Dionisie Lupu nr. 74, sectorul 1, Bucureşti cotă indiviză din S. totală de 6,26 mp
90 169 Apartament str. Dionisie Lupu nr. 74, et. 5, ap. 28, sectorul 1, Bucureşti cotă indiviză din S. totală de 6,26 mp
91 172 Imobil str. Spătaru N. Milescu nr. 65 şi garaj, sectorul 2, Bucureşti 193,28
92 173 Apartament şi garaj bd. Mărăşti nr. 49, parter, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti 152,00
93 178 Apartament bd. G-ral Gh. Magheru nr. 32-36, sc. C, et. 4, ap. 18, sectorul 1, Bucureşti 1,02
94 180 Apartament str. Pictor I. Negulici nr. 11, parter, ap. 2 şi garaj, sectorul 1, Bucureşti 1,15
95 181 Teren str. Pictor I. Negulici nr. 20 şi garaj, sectorul 1, Bucureşti 3,95
96 182 Apartament str. Pictor I. Negulici nr. 32, et. 1, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti 353,41
97 184 Apartament str. Lt. Av. Şerban Petrescu nr. 9, parter, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti 102,23
98 185 Teren Str. Pivnicierului nr. 4-6, et. 3, aferent ap. 16, sectorul 1, Bucureşti 29,16
99 186 Apartament Str. Plantelor nr. 16, et. 1, ap. 2, sectorul 2, Bucureşti 51,67
100 187 Apartament Str. Plantelor nr. 44, parter, ap. 1, sectorul 2, Bucureşti 140,38
101 189 Apartament str. Dimitrie Paciurea nr. 6, parter, ap. 2, sectorul 2, Bucureşti 68,15
102 190 Apartament str. ing. Ermil Pangratti nr. 14, et. 1, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti 70,71
103 192 Teren aferent ap. 2, et. 1, situat în str. Alex. Philipide nr. 12, sectorul 2, Bucureşti 18,92
104 193 Garaj, str. Sf. Spiridon nr. 4, sectorul 2, Bucureşti 7,40
105 194 Apartament bd. Carol I nr. 54 B (fost Pache Protopopescu nr. 64 B), et. 5, ap. 8, sectorul 2, Bucureşti 1,76
106 196 Teren aferent apartament 6 din str. Washington (fostă Rozelor) nr. 13, et. 2, sectorul 1, Bucureşti 30,81
107 197 Apartament str. Popa Soare nr. 14, parter, ap. 2, sectorul 2, Bucureşti 22,70
108 199 Apartament str. Av. Gh. Stâlpeanu nr. 11, bl. 8, et. 2, ap. 12 şi garaj, sectorul 1, Bucureşti 18,20
109 200 Apartament str. Lt. Av. Iuliu Tetrat nr. 26, parter, ap. 1 şi garaj, sectorul 1, Bucureşti 290,00
110 201 Teren str. Ivan Turgheniev nr. 2-4, sectorul 1, Bucureşti 28,61
111 204 Apartament str. Muzeul Zambaccian nr. 27, parter, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti 185,81
112 205 Apartament str. Av. Mircea Zorileanu nr. 45, parter, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti 255,72
113 207 Teren str. Şipotul Fântânilor nr. 2, et. 5, ap. 63, sectorul 1, Bucureşti 8,00
114 208 Apartament str. Emanuel Porumbaru nr. 7, et. 3, ap. 3 şi garaj, sectorul 1, Bucureşti 20,70
115 210 Apartament str. C-tin Prezan nr. 4, et. 1, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti 1.677,59
116 833 Apartament nr. 1, parter, din imobil situat în str. Prezan nr. 4, sectorul 1, Bucureşti 1.268,88
117 211 Apartament str. Ardeleni nr. 1, et. 1, ap. 5, sectorul 2, Bucureşti 11,50
118 336 Apartament str. Ardeleni nr. 1, bl. 39, ap. 18, sectorul 2, Bucureşti 11,51
119 212 Apartament str. Ardeleni nr. 1, et. 5, ap. 24, sectorul 2, Bucureşti 11,50
120 213 Apartament str. Valeriu Branişte nr. 56, bl. 5, sc. B, ap. 1A, sectorul 3, Bucureşti 36,56
121 215 Teren str. Smârdan nr. 5, sectorul 3, Bucureşti 1.138,52
122 218 Teren Str. Ministerului nr. 2-4, tronson 1, intrarea 2 şi tronson 2, sectorul 1, Bucureşti 562,04
123 219 Teren Str. Doamnei nr. 17-19, sectorul 3, Bucureşti 940,49
Nr. crt. Poz. HG Denumirea imobilului şi adresa Teren aferent rămas - mp -
124 220 Teren Calea Moşilor nr. 128, sectorul 2, Bucureşti 1.986,00
125 221 Apartament str. Trestiana nr. 11, bl. 14, sc. A, et. 4, ap. 19, sectorul 5, Bucureşti -
126 224 Teren situat în str. Dr. Drăghiescu nr. 4, ap. 1, parter, sectorul 5, Bucureşti 62,69
127 225 Teren situat în Str. Progresului nr. 13, ap. 7, et. 3, sectorul 1, Bucureşti 14,50
128 226 Teren situat în bd. Pache Protopopescu nr. 1, et. 2, ap. 6, sectorul 2, Bucureşti 20,25
129 227 Teren situat în str. Dr. Lister nr. 58, parter, ap. 1, sectorul 5, Bucureşti 12,00
130 228 Teren situat în str. Iulius Tetrat nr. 31, parter, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti 46,60
131 229 Teren aferent ap. 3, situat în str. Obedenaru nr. 19, et. 1, sectorul 5, Bucureşti 100,00
132 230 Teren situat în Str. Braziliei nr. 7, et. 1, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti 50,00
133 231 Teren situat în str. Spiru Haret nr. 13, parter, ap. 3, sectorul 1, Bucureşti 13,00
134 232 Teren situat în Str. Fluierului nr. 17D, parter, ap. 1, sectorul 2, Bucureşti 57,00
135 233 Teren situat în str. Dr. N. Manolescu nr. 5-7, parter, ap. 2, sectorul 5, Bucureşti 130,00
136 234 Teren situat în str. Amiral Bălescu nr. 29, et. 1, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti 20,00
137 237 Teren aferent ap. 2 situat în str. Andrei Mureşan nr. 29, et. 1, sectorul 1, Bucureşti 38,00
246 Imobil (fără ap. 39), bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, sectorul 1, Bucureşti, din care: 306,13
138 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, parter, spaţiu comercial, sectorul 1, Bucureşti
139 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 1, ap. 36, sectorul 1, Bucureşti
140 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 1, ap. 37, sectorul 1, Bucureşti
141 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 1, ap. 38, sectorul 1, Bucureşti
142 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 2, ap. 40, sectorul 1, Bucureşti
143 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 2, ap. 41, sectorul 1, Bucureşti
144 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 3, ap. 42, sectorul 1, Bucureşti
145 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 3, ap. 43, sectorul 1, Bucureşti
146 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 3, ap. 44, sectorul 1, Bucureşti
147 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 4, ap. 45, sectorul 1, Bucureşti
148 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 4, ap. 47, sectorul 1, Bucureşti
149 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 5, ap. 48, sectorul 1, Bucureşti
150 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 6, ap. 50, sectorul 1, Bucureşti
151 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 6, ap. 51, sectorul 1, Bucureşti
152 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 6, ap. 52, sectorul 1, Bucureşti
153 241 Apartament bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 7, ap. 54, sectorul 1, Bucureşti
154 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 7, ap. 55, sectorul 1, Bucureşti
155 242 Apartament bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 7, ap. 56, sectorul 1, Bucureşti
156 243 Apartament bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 8, ap. 57, sectorul 1, Bucureşti
157 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 8, ap. 58 sectorul 1, Bucureşti
158 244 Apartament bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 8, ap. 59, sectorul 1, Bucureşti
159 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 9, ap. 60, sectorul 1, Bucureşti
160 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 9, ap. 61, sectorul 1, Bucureşti
161 245 Apartament bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 9, ap. 62, sectorul 1, Bucureşti
162 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 10, ap. 63, sectorul 1, Bucureşti
163 253 Apartament str. Turda nr. 120, parter, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti 9,00
164 704 Apartament, str. Turda nr. 120, bl. 38, ap. 3, sectorul 1, Bucureşti 10,60
165 254 Apartament str. Turda nr. 120, et. 1, ap. 5, sectorul 1, Bucureşti 8,97
166 255 Apartament str. Turda nr. 120, et. 3, ap. 14, sectorul 1, Bucureşti 10,85
Nr. crt. Poz. HG Denumirea imobilului şi adresa Teren aferent rămas - mp -
167 256 Apartament str. Turda nr. 120, et. 4, ap. 18, sectorul 1, Bucureşti 10,85
168 268 Teren aferent imobil str. Avram Iancu nr. 8, sectorul 2, Bucureşti 4,79
169 270 Mansardă - imobil str. Alex. Phillipide nr. 15, sectorul 2, Bucureşti -
170 275 Apartament str. Haga nr. 3, parter, ap. 1, cu terenul aferent, sectorul 1, Bucureşti 103,97
171 276 Apartament str. Matei Voievod nr. 21-23, et. 1, ap. 5, sectorul 2, Bucureşti 11,00
172 277 Apartament str. Matei Voievod nr. 21-23, et. 2, ap. 7, sectorul 2, Bucureşti 10,00
173 278 Apartament str. Matei Voievod nr. 21-23, et. 4, ap. 10, sectorul 2, Bucureşti 10,00
174 279 Apartament str. Matei Voievod nr. 21-23, et. 5, ap. 12, sectorul 2, Bucureşti 10,00
175 280 Apartament str. Matei Voievod nr. 21-23, parter, ap. 3, sectorul 2, Bucureşti 7,00
176 283 Imobil str. Traian nr. 98, bl. L112 B, parter (cotă indiviză), sectorul 3, Bucureşti 55,13
177 284 Imobil str. M. Basarab nr. 71, bl. L 111A, parter (cotă indiviză), sectorul 3, Bucureşti 32,89
178 285 Imobil str. M. Basarab nr. 73, bl. L113A, parter (cotă indiviză), sectorul 3, Bucureşti 99,69
179 299 Teren, Str. Armindenului nr. 8-10, sectorul 1, Bucureşti 550,00
180 302 Imobil - parţial, str. Câmpineanu nr. 20, sectorul 1, Bucureşti, parţial 813,20
304 Imobil str. B. S. Delavrancea nr. 12 B, sectorul 1, Bucureşti, din care: 685,18
181 str. B. S. Delavrancea nr. 12B, ap. 3, sectorul 1, Bucureşti
182 str. B.S. Delavrancea nr. 12B, ap. 4, sectorul 1, Bucureşti
183 305 Teren str. B. S. Delavrancea nr. 12A, sectorul 1, Bucureşti 629,40
306 Imobil - parţial fără spaţiul de la et. 2 şi 3 din Calea Dorobanţilor nr. 87, sectorul 1, Bucureşti, din care: -
184 Calea Dorobanţilor nr. 85-87, parter, spaţiu comercial, sectorul 1, Bucureşti
185 Calea Dorobanţilor nr. 85-87, mezanin, sectorul 1, Bucureşti
186 Calea Dorobanţilor nr. 85-87, et. 1, ap. 1 sectorul 1, Bucureşti
187 Calea Dorobanţilor nr. 85-87, et. 4, ap. 4 sectorul 1, Bucureşti
188 Calea Dorobanţilor nr. 85-87, et. 5, ap. 5, sectorul 1, Bucureşti
189 Calea Dorobanţilor nr. 85-87, et. 6, ap. 6, sectorul 1, Bucureşti
307 Imobil - parţial, fără ap. 1 şi 6 din str. M. Eminescu nr. 102-104, sectorul 2, Bucureşti, din care: 897,57
190 str. Eminescu Mihai nr. 102-104, parter dreapta, spaţiu comercial, sectorul 2, Bucureşti
191 str. Eminescu Mihai nr. 102-104, parter stânga, sectorul 2, Bucureşti
192 str. Eminescu Mihai nr. 102-104, mezanin dreapta, sectorul 2, Bucureşti
193 str. Eminescu Mihai nr. 102-104, mezanin, ap. 2, sectorul 2, Bucureşti
194 str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 1, ap. 3, sectorul 2, Bucureşti
195 str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 1, ap. 4, sectorul 2, Bucureşti
196 str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 2, ap. 5, sectorul 2, Bucureşti
197 str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 3, ap. 7, sectorul 2, Bucureşti
198 str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 3, ap. 8, sectorul 2, Bucureşti
199 str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 4, ap. 9, sectorul 2, Bucureşti
200 str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 4, ap. 10, sectorul 2, Bucureşti
201 str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 5, ap. 11, sectorul 2, Bucureşti
313 Imobil str. Mircea Vodă nr. 47, sectorul 3, Bucureşti, din care: 480,00
202 bd. Mircea Vodă nr. 47, parter, stânga+dreapta, sectorul 3, Bucureşti
203 bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 1, ap. 1, sectorul 3, Bucureşti
204 bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 1, ap. 2, sectorul 3, Bucureşti
Nr. crt. Poz. HG Denumirea imobilului şi adresa Teren aferent rămas - mp -
205 bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 2, ap. 3, sectorul 3, Bucureşti
206 bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 2, ap. 4, sectorul 3, Bucureşti
207 bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 3, ap. 5, sectorul 3, Bucureşti
208 bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 3, ap. 6, sectorul 3, Bucureşti
209 bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 4, ap. 7, sectorul 3, Bucureşti
210 bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 4, ap. 8, sectorul 3, Bucureşti
211 bd. Mircea Vodă nr. 47. et. 5, ap. 9, sectorul 3, Bucureşti
212 bd. Mircea Vodă nr. 47. et. 5, ap. 10, sectorul 4, Bucureşti
213 bd. Mircea Vodă nr. 47. et. 6, ap. 11, sectorul 5, Bucureşti
214 bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 6, ap. 12, sectorul 3, Bucureşti
215 bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 7, ap. 13, sectorul 3, Bucureşti
216 bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 7, ap. 14, sectorul 3, Bucureşti
217 bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 8, ap. 15, sectorul 3, Bucureşti
218 bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 8, ap. 16, sectorul 3, Bucureşti
219 bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 9, ap. 17, sectorul 3, Bucureşti
220 320 Apartament str. N. Bălcescu nr. 35, sc. A, et. 5, ap. 10, sectorul 1, Bucureşti 9,01
221 327 Imobil şi garaj str. Şcoala Floreasca nr. 9-11, sectorul 1, Bucureşti 1.517,38
222 328 Imobil situat în str. Cuza Vodă nr. 90, sectorul 4, Bucureşti 452,56
223 332 Imobil str. Grigore Alexandrescu nr. 86, sectorul 1, Bucureşti 1.625,72
224 333 Teren str. Aleea Alexandru nr. 1, sectorul 1, Bucureşti 33,71
225 340 Imobil şi garaj Str. Armenească nr. 35, sectorul 2, Bucureşti 826,6
226 347 Apartament str. Bălcescu nr. 16, et. 5, ap. 5, sectorul 1, Bucureşti 20,35
348 Imobil str. Bălcescu nr. 26, sectorul 1, Bucureşti, din care: 602,00
227 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, parter, mag. 1-5, sectorul 1, Bucureşti
228 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 1, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti
229 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 1, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti
230 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 1, ap. 3, sectorul 1, Bucureşti
231 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 4, sectorul 1, Bucureşti
232 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 5, sectorul 1, Bucureşti
233 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 6, sectorul 1, Bucureşti
234 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 7, sectorul 1, Bucureşti
235 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 8, sectorul 1, Bucureşti
236 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 9, sectorul 1, Bucureşti
237 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 10, sectorul 1, Bucureşti
238 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 11, sectorul 1, Bucureşti
239 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 12, sectorul 1, Bucureşti
240 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 13, sectorul 1, Bucureşti
241 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 14, sectorul 1, Bucureşti
242 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 15, sectorul 1, Bucureşti
243 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 16, sectorul 1, Bucureşti
244 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 17, sectorul 1, Bucureşti
245 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 18, sectorul 1, Bucureşti
246 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 19, sectorul 1, Bucureşti
247 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 20, sectorul 1, Bucureşti
Nr. crt. Poz. HG Denumirea imobilului şi adresa Teren aferent rămas - mp -
248 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 21, sectorul 1, Bucureşti
249 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 22, sectorul 1, Bucureşti
250 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 23, sectorul 1, Bucureşti
251 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 24, sectorul 1, Bucureşti
252 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 25, sectorul 1, Bucureşti
253 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 26, sectorul 1, Bucureşti
254 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 27, sectorul 1, Bucureşti
255 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, mansardă, ap. 28, sectorul 1, Bucureşti
256 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, mansardă, ap. 29, sectorul 1, Bucureşti
257 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 6, ap. 30, sectorul 1, Bucureşti
258 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, mansardă, ap. 31, sectorul 1, Bucureşti
259 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, mansardă, ap. 32, sectorul 1, Bucureşti
260 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 6, ap. 33, sectorul 1, Bucureşti
261 357 Teren din str. Burghelea nr. 3, sectorul 2, Bucureşti 22,00
262 358 Apartament nr. 3, situat în imobilul Str. Călăraşilor nr. 79, bl. 3, sectorul 3, Bucureşti 163,65
263 362 Apartament, str. Catargiu Lascăr nr. 11A, ap. 18, sectorul 1, Bucureşti 87,71
264 369 Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, parter, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti 134,40
265 370 Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, parter, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti 230,85
266 371 Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, parter, ap. 3, sectorul 1, Bucureşti 114,92
267 372 Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, et. 1, ap. 4, sectorul 1, Bucureşti 141,75
268 373 Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, et. 1, ap. 5, sectorul 1, Bucureşti 112,43
269 374 Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, et. 2, ap. 8, sectorul 1, Bucureşti 137,61
270 375 Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, et. 2, ap. 9, sectorul 1, Bucureşti 113,73
271 376 Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, et. 2, ap. 11, sectorul 1, Bucureşti 57,14
272 377 Teren aferent imobil, str. Constantinescu Al. nr. 59, corp A+B+C, sectorul 1, Bucureşti 5,05
273 378 Imobil, str. Constantinescu Al. nr. 61, sectorul 1, Bucureşti 719,00
274 382 Apartament, str. Dacia nr. 55, parter, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti 8,46
275 383 Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 1, ap. 3, sectorul 1, Bucureşti 11,91
276 384 Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 1, ap. 4, sectorul 1, Bucureşti 14,16
277 380 Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 2, ap. 5, sectorul 1, Bucureşti 11,86
278 385 Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 2, ap. 6, sectorul 1, Bucureşti 14,04
279 386 Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 3, ap. 7, sectorul 1, Bucureşti 11,75
280 387 Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 3, ap. 8, sectorul 1, Bucureşti 14,07
281 286 Apartament, bd. Dacia nr. 55, et. 4, ap. 9, sectorul 1, Bucureşti 11,75
282 388 Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 4, ap. 10, sectorul 1, Bucureşti 14,02
283 389 Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 5, ap. 11, sectorul 1, Bucureşti 11,96
284 287 Apartament, bd. Dacia nr. 55, et. 5, ap. 12, sectorul 1, Bucureşti 15,02
285 390 Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 6, ap. 13, sectorul 1, Bucureşti 11,88
286 288 Apartament, bd. Dacia nr. 55, et. 7, ap. 15, sectorul 1, Bucureşti 12,12
287 391 Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 8, ap. 17, sectorul 1, Bucureşti 15,82
288 395 Imobil, str. Delavrancea nr. 6 A, sectorul 1, Bucureşti 8.248,00
400 Imobil, str. Drobeta nr. 13, sectorul 2, Bucureşti, din care: 368,20
289 str. Drobeta nr. 13, parter, ap. 1, sectorul 2, Bucureşti
290 str. Drobeta nr. 13, parter, ap. 2, sectorul 2, Bucureşti
Nr. crt. Poz. HG Denumirea imobilului şi adresa Teren aferent rămas - mp -
291 str. Drobeta nr. 13, parter, ap. 3, sectorul 2, Bucureşti
292 str. Drobeta nr. 13, parter, ap. 4, sectorul 2, Bucureşti
293 str. Drobeta nr. 13, et. 1, ap. 5, sectorul 2, Bucureşti
294 str. Drobeta nr. 13, et. 2, ap. 7, sectorul 3, Bucureşti
295 str. Drobeta nr. 13, et. 2, ap. 8, sectorul 2, Bucureşti
296 str. Drobeta nr. 13, et. 2, ap. 9, sectorul 2, Bucureşti
401 Imobil, str. Drobeta nr. 4-10, sectorul 2, Bucureşti, din care: 1.377,90
297 str. Drobeta nr. 4-10, P, ap. 1, sectorul 2, Bucureşti
298 str. Drobeta nr. 4-10, P, ap. 2, sectorul 2, Bucureşti
299 str. Drobeta nr. 4-10, P, ap. 3, sectorul 2, Bucureşti
300 str. Drobeta nr. 4-10, et. 1, ap. 4, sectorul 2, Bucureşti
301 str. Drobeta nr. 4-10, et. 1, ap. 5, sectorul 2, Bucureşti
302 str. Drobeta nr. 4-10, et. 1, ap. 6, sectorul 2, Bucureşti
303 str. Drobeta nr. 4-10, et. 1, ap. 7, sectorul 2, Bucureşti
304 str. Drobeta nr. 4-10, et. 1, ap. 8, sectorul 2, Bucureşti
305 str. Drobeta nr. 4-10, et. 2, ap. 9, sectorul 2, Bucureşti
306 str. Drobeta nr. 4-10, et. 2, ap. 10, sectorul 2, Bucureşti
307 str. Drobeta nr. 4-10, et. 2, ap. 12, sectorul 2, Bucureşti
308 str. Drobeta nr. 4-10, et. 2, ap. 13, sectorul 2, Bucureşti
309 str. Drobeta nr. 4-10, et. 3, ap. 14, sectorul 2, Bucureşti
310 str. Drobeta nr. 4-10, et. 3, ap. 15, sectorul 2, Bucureşti
311 str. Drobeta nr. 4-10, et. 3, ap. 16, sectorul 2, Bucureşti
312 403 Teren, str. Dumbrava Roşie nr. 10, sectorul 2, Bucureşti 95,00
313 404 Teren, str. Dumbrava Roşie nr. 4, sectorul 2, Bucureşti 24,00
314 406 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 1, sectorul 2, Bucureşti 15,03
315 407 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 2, sectorul 2, Bucureşti 47,66
316 408 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 4, sectorul 2, Bucureşti 53,61
317 409 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 6, sectorul 2, Bucureşti 53,61
318 410 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 7, sectorul 2, Bucureşti 56,02
319 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 8, sectorul 2, Bucureşti 56,21
320 411 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 11, sectorul 2, Bucureşti 55,90
321 412 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 12, sectorul 2, Bucureşti 55,74
322 413 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 13, sectorul 2, Bucureşti 56,00
323 414 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 14, sectorul 2, Bucureşti 56,60
324 415 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 16, sectorul 2, Bucureşti 34,00
325 416 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 17, sectorul 2, Bucureşti 35,32
326 417 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 1, sectorul 2, Bucureşti 28,65
327 422 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 2, sectorul 2, Bucureşti 31,07
328 423 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 3, sectorul 2, Bucureşti 32,92
329 424 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 4, sectorul 2, Bucureşti 41,73
330 426 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 6, sectorul 2, Bucureşti 41,73
331 427 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 7, sectorul 2, Bucureşti 35,01
332 323 Apartament, str. Mihail Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 8, sectorul 2, Bucureşti 39,89
333 428 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 9, sectorul 2, Bucureşti 34,91
Nr. crt. Poz. HG Denumirea imobilului şi adresa Teren aferent rămas - mp -
334 293 Apartament, str. M. Eminescu nr. 124, sc. B1, et. 4, ap. 10, sectorul 2, Bucureşti 42,16
335 418 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 11, sectorul 2, Bucureşti 34,60
336 419 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 12, sectorul 2, Bucureşti 38,46
337 420 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 13, sectorul 2, Bucureşti 35,45
338 421 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 14, sectorul 2, Bucureşti 41,98
339 429 Terasă şi cameră de serviciu, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, terasă şi cameră de serviciu, sectorul 2, Bucureşti 10,11
340 430 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 1, sectorul 2, Bucureşti 29,84
341 441 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 2, sectorul 2, Bucureşti 25,82
342 289 Apartament, str. M. Eminescu nr. 124, sc. B2, et. 1, ap. 3, sectorul 2, Bucureşti 26,78
343 290 Apartament, str. M. Eminescu nr. 124, sc. B2, et. 1, ap. 4, sectorul 2, Bucureşti 37,43
344 445 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 5, sectorul 2, Bucureşti 36,19
345 446 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 6, sectorul 2, Bucureşti 26,19
346 291 Apartament, str. M. Eminescu nr. 124, sc. B2, et. 2, ap. 7, sectorul 2, Bucureşti 34,96
347 322 Apartament, str. Mihail Eminescu nr. 124, sc. B2, et. 2, ap. 8, sectorul 2, Bucureşti 35,55
348 447 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 9, sectorul 2, Bucureşti 26,19
349 431 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 10, sectorul 2, Bucureşti 34,96
350 432 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 11, sectorul 2, Bucureşti 35,76
351 433 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 12, sectorul 2, Bucureşti 31,41
352 434 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 13, sectorul 2, Bucureşti 39,97
353 435 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 14, sectorul 2, Bucureşti 32,70
354 436 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 15, sectorul 2, Bucureşti 29,49
355 437 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 16, sectorul 2, Bucureşti 36,87
356 438 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 17, sectorul 2, Bucureşti 36,24
357 439 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 18, sectorul 2, Bucureşti 30,09
358 440 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 19, sectorul 2, Bucureşti 40,44
359 442 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 21, sectorul 2, Bucureşti 32,78
360 443 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 22, sectorul 2, Bucureşti 38,76
361 444 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 23, sectorul 2, Bucureşti 36,33
362 Apartament, str. Eminescu Mihai nr. 124, sc. B2, extindere, P, sectorul 2, Bucureşti
363 448 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 1, sectorul 2, Bucureşti 23,10
364 449 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 2, sectorul 2, Bucureşti 41,53
365 292 Apartament, str. M. Eminescu nr. 124, sc. C, et. 1, ap. 3, sectorul 2, Bucureşti 32,39
366 294 Apartament, str. M. Eminescu nr. 124, sc. C, et. 1, ap. 4, sectorul 2, Bucureşti 54,40
367 450 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 5, sectorul 2, Bucureşti 32,39
368 451 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 6, sectorul 2, Bucureşti 54,59
369 452 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 7, sectorul 2, Bucureşti 36,63
370 453 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 8, sectorul 2, Bucureşti 54,63
371 454 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 9, sectorul 2, Bucureşti 38,56
372 455 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 10, sectorul 2, Bucureşti 55,35
373 456 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 11, sectorul 2, Bucureşti 33,98
374 457 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 12, sectorul 2, Bucureşti 51,56
375 458 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 13, sectorul 2, Bucureşti 32,39
Nr. crt. Poz. HG Denumirea imobilului şi adresa Teren aferent rămas - mp -
376 459 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 14, sectorul 2, Bucureşti 53,34
377 321 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, et. 7, ap. 15, sectorul 2, Bucureşti 45,99
378 460 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 16, sectorul 2, Bucureşti 39,83
379 461 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, parter, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti 72,70
380 462 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, parter, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti 76,36
381 463 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, parter, ap. 3, sectorul 1, Bucureşti 83,36
382 464 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, et. 1, ap. 4, sectorul 1, Bucureşti 74,36
383 465 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, et. 2, ap. 5, sectorul 1, Bucureşti 82,79
384 466 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, et. 2, ap. 6, sectorul 1, Bucureşti 76,10
385 467 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, et. 3, ap. 7, sectorul 1, Bucureşti 82,74
386 468 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, et. 3, ap. 8, sectorul 1, Bucureşti 74,05
387 469 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, et. 4, ap. 9, sectorul 1, Bucureşti 84,15
388 470 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, et. 4, ap. 10, sectorul 1, Bucureşti 69,26
389 471 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, et. 5, ap. 11, sectorul 1, Bucureşti 82,16
390 472 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, et. 5, ap. 12, sectorul 1, Bucureşti 74,72
391 296 Apartament, str. M. Eminescu nr. 44-48, et. 6, ap. 13, sectorul 2, Bucureşti 88,75
392 295 Apartament, str. M. Eminescu nr. 44-48, et. 6, ap. 14, sectorul 2, Bucureşti 73,81
393 473 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, ap. 15, sectorul 1, Bucureşti 82,30
394 474 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, ap. 16, sectorul 1, Bucureşti 75,35
395 475 Cameră serviciu, str. Eminescu nr. 44-48, sectorul 1, Bucureşti 6,34
396 476 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, parter, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti 67,17
397 477 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, parter, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti 72,43
398 478 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, et. 1, ap. 3, sectorul 1, Bucureşti 77,17
399 479 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, et. 1, ap. 4, sectorul 1, Bucureşti 74,73
400 480 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, et. 2, ap. 5, sectorul 1, Bucureşti 76,67
401 481 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, et. 2, ap. 6, sectorul 1, Bucureşti 76,48
402 482 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, et. 3, ap. 7, sectorul 1, Bucureşti 76,88
403 483 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, et. 3, ap. 8, sectorul 1, Bucureşti 69,44
404 297 Apartament, str. M. Eminescu nr. 50-54, et. 4, ap. 9, sectorul 1, Bucureşti 76,98
405 484 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, et. 4, ap. 10, sectorul 1, Bucureşti 74,42
406 485 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, et. 5, ap. 11, sectorul 1, Bucureşti 79,94
407 486 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, et. 6, ap. 13, sectorul 1, Bucureşti 76,05
408 487 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, et. 6, ap. 14, sectorul 1, Bucureşti 75,08
409 488 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, et. 7, ap. 15, sectorul 1, Bucureşti 75,79
410 489 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, et. 7, ap. 16, sectorul 1, Bucureşti 76,32
411 490 Apartament, str. Eminescu nr. 56, et. 2, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti 434,28
491 Imobil (fără ap. 14, 3, 30), str. Eminescu nr. 82-88, sectorul 1, Bucureşti, din care: 1.076,92
412 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, P., ap. 1, sectorul 2, Bucureşti
413 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, P., ap. 2, sectorul 2, Bucureşti
414 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 1, ap. 4, sectorul 2, Bucureşti
415 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 2, ap. 5, sectorul 2, Bucureşti
416 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 2, ap. 6, sectorul 2, Bucureşti
417 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 3, ap. 7, sectorul 2, Bucureşti
418 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 3, ap. 8, sectorul 2, Bucureşti
Nr. crt. Poz. HG Denumirea imobilului şi adresa Teren aferent rămas - mp -
419 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 4, ap. 9, sectorul 2, Bucureşti
420 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 4, ap. 10, sectorul 2, Bucureşti
421 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 5, ap. 11, sectorul 2, Bucureşti
422 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 5, ap. 12, sectorul 2, Bucureşti
423 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 6, ap. 13, sectorul 2, Bucureşti
424 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 7, ap. 15, sectorul 2, Bucureşti
425 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 7, ap. 16, sectorul 2, Bucureşti
426 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, P., ap. 17, sectorul 2, Bucureşti
427 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, P., ap. 18, sectorul 2, Bucureşti
428 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 1, ap. 19, sectorul 2, Bucureşti
429 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 1, ap. 20, sectorul 2, Bucureşti
430 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 2, ap. 21, sectorul 2, Bucureşti
431 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 2, ap. 22, sectorul 2, Bucureşti
432 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 3, ap. 23, sectorul 2, Bucureşti
433 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 3, ap. 24, sectorul 2, Bucureşti
434 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 4, ap. 25, sectorul 2, Bucureşti
435 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 4, ap. 26, sectorul 2, Bucureşti
436 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 5, ap. 27, sectorul 2, Bucureşti
437 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 5, ap. 28, sectorul 2, Bucureşti
438 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 6, ap. 29, sectorul 2, Bucureşti
439 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 7, ap. 31, sectorul 2, Bucureşti
440 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 7, ap. 32, sectorul 2, Bucureşti
441 494 Teren, str. Gh. Manu nr. 3, ap. 1-13, sectorul 1, Bucureşti 440,60
442 495 Teren, str. Gogol nr. 4, sectorul 1, Bucureşti 8,29
443 497 Teren, str. Grigorescu E. nr. 16, sectorul 1, Bucureşti 233,00
444 498 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 1, sectorul 2, Bucureşti 20,13
445 499 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 2, sectorul 2, Bucureşti 17,89
446 500 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 3, sectorul 2, Bucureşti 25,61
447 501 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 5, sectorul 2, Bucureşti 17,89
448 502 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 6, sectorul 2, Bucureşti 25,61
449 503 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 7, sectorul 2, Bucureşti 20,13
450 504 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 11, sectorul 2, Bucureşti 17,89
451 505 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 12, sectorul 2, Bucureşti 25,61
452 247 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 5, ap. 17, sectorul 2, Bucureşti 17,88
453 248 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 6, ap. 21, sectorul 2, Bucureşti 25,61
454 249 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 7, ap. 22, sectorul 2, Bucureşti 20,12
455 250 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 8, ap. 25, sectorul 2, Bucureşti 20,12
456 251 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 10, ap. 32, sectorul 2, Bucureşti 18,12
457 252 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 10, ap. 33, sectorul 2, Bucureşti 25,22
458 512 Apartament, str. Kiseleff nr.14, ap. 4, sectorul 1, Bucureşti 132,87
459 513 Imobil, str. Kiseleff nr. 16, sectorul 1, Bucureşti 2.695,00
460 514 Imobil, str. Kiseleff nr. 18, sectorul 1, Bucureşti 2.317,00
461 Teren, str. Kiseleff nr. 18 A, sectorul 1, Bucureşti 467,00
Nr. crt. Poz. HG Denumirea imobilului şi adresa Teren aferent rămas - mp -
462 521 Teren, str. Kiseleff nr. 55, vila 6, sectorul 1, Bucureşti 55,38
522 Imobil, str. Kiseleff nr. 55, vila 9, sectorul 1, Bucureşti, din care: 1.120,93
463 şos. Kiseleff Pavel Dimitrievici nr. 55, vila 9, et. 1, ap. 3, sectorul 1, Bucureşti
464 şos. Kiseleff Pavel Dimitrievici nr. 55, vila 9, et. 1, ap. 4, sectorul 1, Bucureşti
465 524 Apartament, str. Lahovari Alex. nr. 5 A, ap. 5, sectorul 1, Bucureşti 10,93
466 528 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 15, sectorul 1, Bucureşti 23,79
467 530 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 18, sectorul 1, Bucureşti 17,88
468 531 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 19, sectorul 1, Bucureşti 21,27
469 532 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 20, sectorul 1, Bucureşti 19,15
470 533 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 21, sectorul 1, Bucureşti 18,70
471 534 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 22, sectorul 1, Bucureşti 17,88
472 535 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 24, sectorul 1, Bucureşti 19,15
473 536 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 25, sectorul 1, Bucureşti 18,70
474 538 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 28, sectorul 1, Bucureşti 19,15
475 539 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 31, sectorul 1, Bucureşti 21,27
476 540 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 33, sectorul 1, Bucureşti 18,70
477 541 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 34, sectorul 1, Bucureşti 17,88
478 542 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 35, sectorul 1, Bucureşti 21,27
479 543 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 36, sectorul 1, Bucureşti 19,15
480 544 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 37, sectorul 1, Bucureşti 18,70
481 545 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 38, sectorul 1, Bucureşti 17,88
482 546 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 41, sectorul 1, Bucureşti 18,70
483 547 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 44, sectorul 1, Bucureşti 19,15
484 548 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 46, sectorul 1, Bucureşti 12,51
485 549 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 48, sectorul 1, Bucureşti 19,15
486 550 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 50, sectorul 1, Bucureşti 18,07
487 527 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 51, sectorul 1, Bucureşti 12,32
488 556 Imobil (subsol+parter+mezanin), str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, sectorul 1, Bucureşti 271,40
489 557 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 4, sectorul 1, Bucureşti 27,36
490 558 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 5, sectorul 1, Bucureşti 13,19
491 559 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 8, sectorul 1, Bucureşti 24,41
492 560 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 9, sectorul 1, Bucureşti 27,13
493 561 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 10, sectorul 1, Bucureşti 13,41
494 563 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 13, sectorul 1, Bucureşti 24,60
495 564 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 14, sectorul 1, Bucureşti 27,12
496 565 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 15, sectorul 1, Bucureşti 13,33
497 566 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 16, sectorul 1, Bucureşti 29,90
498 567 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 17, sectorul 1, Bucureşti 23,96
499 568 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 18, sectorul 1, Bucureşti 24,49
500 569 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 20, sectorul 1, Bucureşti 13,29
501 571 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 22, sectorul 1, Bucureşti 24,14
502 574 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 26, sectorul 1, Bucureşti 29,83
503 575 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 27, sectorul 1, Bucureşti 25,64
504 577 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 30, sectorul 1, Bucureşti 13,47
Nr. crt. Poz. HG Denumirea imobilului şi adresa Teren aferent rămas - mp -
505 579 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 36, sectorul 1, Bucureşti 22,70
506 580 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 37, sectorul 1, Bucureşti 23,22
507 581 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 38, sectorul 1, Bucureşti 22,60
508 582 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 39, sectorul 1, Bucureşti 22,77
509 583 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 40, sectorul 1, Bucureşti 23,22
510 584 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 41, sectorul 1, Bucureşti 22,74
511 585 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 42, sectorul 1, Bucureşti 22,42
512 586 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 43, sectorul 1, Bucureşti 23,27
513 587 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 44, sectorul 1, Bucureşti 22,88
514 588 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 45, sectorul 1, Bucureşti 22,41
515 589 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 46, sectorul 1, Bucureşti 23,22
516 590 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 47, sectorul 1, Bucureşti 22,74
517 591 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 48, sectorul 1, Bucureşti 22,21
518 592 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 49, sectorul 1, Bucureşti 23,30
519 593 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 50, sectorul 1, Bucureşti 22,76
520 594 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 51, sectorul 1, Bucureşti 22,43
521 595 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 52, sectorul 1, Bucureşti 23,25
522 596 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 53, sectorul 1, Bucureşti 22,64
523 597 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 54, sectorul 1, Bucureşti 22,48
524 598 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 55, sectorul 1, Bucureşti 23,08
525 599 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 56, sectorul 1, Bucureşti 22,83
526 600 Teren, str. Mirea G. nr. 11, sectorul 1, Bucureşti 7,90
603 Imobil, str. Mora Grigore nr. 17, corp A,B,C, sectorul 1, Bucureşti, din care 617,94
527 str. Mora Grigore dr. nr. 17, parter, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti
528 str. Mora Grigore dr. nr. 17, ap. 1bis, sectorul 1, Bucureşti
529 str. Mora Grigore dr. nr. 17, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti
530 str. Mora Grigore dr. nr. 17, parter, ap. 3, sectorul 1, Bucureşti
531 606 Imobil (45% din teren, Corp C1 şi garaj), str. Olari nr. 23, sectorul 2, Bucureşti 151,70
614 Imobil (fără ap. 1, 3, 4, 10), str. Paris nr. 45 A, sectorul 1, Bucureşti, din care: 412,35
532 str. Paris nr. 45A, P., ap. 2, sectorul 1, Bucureşti
533 str. Paris nr. 45A, et. 1, ap. 5, sectorul 1, Bucureşti
534 str. Paris nr. 45A, et. 2, ap. 7, sectorul 1, Bucureşti
535 str. Paris nr. 45A, et. 3, ap. 9, sectorul 1, Bucureşti
536 str. Paris nr. 45A, et. 4, ap. 11, sectorul 1, Bucureşti
618 Imobil, str. Pitar Moş nr. 10, sectorul 1, Bucureşti, din care: 535,00
537 str. Pitar Moş nr. 10, P., ap. 1, sectorul 1, Bucureşti
538 str. Pitar Moş nr. 10, P., ap. 2, sectorul 1, Bucureşti
539 str. Pitar Moş nr. 10, et. 1, ap. 3, sectorul 1, Bucureşti
540 str. Pitar Moş nr. 10, et. 1, ap. 4, sectorul 1, Bucureşti
541 str. Pitar Moş nr. 10, et. 2, ap. 5, sectorul 1, Bucureşti
542 str. Pitar Moş nr. 10, et. 2, ap. 6, sectorul 1, Bucureşti
543 str. Pitar Moş nr. 10, et. 2, ap. 7, sectorul 1, Bucureşti
544 str. Pitar Moş nr. 10, et. 3, ap. 8, sectorul 1, Bucureşti
545 str. Pitar Moş nr. 10, et. 4, ap. 9, sectorul 1, Bucureşti
Nr. crt. Poz. HG Denumirea imobilului şi adresa Teren aferent rămas - mp -
546 str. Pitar Moş nr. 10, et. 4, ap. 10, sectorul 1, Bucureşti
547 str. Pitar Moş nr. 10, et. 5, ap. 11, sectorul 1, Bucureşti
548 str. Pitar Moş nr. 10, et. 5, ap. 12, sectorul 1, Bucureşti
620 Imobil, Str. Polonă nr. 3-5, sectorul 1, Bucureşti, din care: 1.012,00
549 Str. Polonă nr. 3-5, parter, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti
550 Str. Polonă nr. 3-5, parter, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti
551 Str. Polonă nr. 3-5, et. 1, ap. 3, sectorul 1, Bucureşti
552 Str. Polonă nr. 3-5, et. 1, ap. 4, sectorul 1, Bucureşti
553 Str. Polonă nr. 3-5, et. 1, ap. 5, sectorul 1, Bucureşti
554 Str. Polonă nr. 3-5, et. 2, ap. 6, sectorul 1, Bucureşti
555 Str. Polonă nr. 3-5, et. 3, ap. 7, sectorul 1, Bucureşti
556 Str. Polonă nr. 3-5, et. 3, ap. 8, sectorul 1, Bucureşti
557 Str. Polonă nr. 3-5, et. 4, ap. 9, sectorul 1, Bucureşti
558 Str. Polonă nr. 3-5, et. 5, ap. 11, sectorul 1, Bucureşti
559 Str. Polonă nr. 3-5, et. 5, ap. 12, sectorul 1, Bucureşti
560 Str. Polonă nr. 3-5, et. 6, ap. 13, sectorul 1, Bucureşti
561 Str. Polonă nr. 3-5, et. 6, ap. 14, sectorul 1, Bucureşti
623 Imobil, Str. Polonă nr. 35, sectorul 1, Bucureşti, din care: 1.480,00
562 Str. Polonă nr. 35, sc. 1, P., ap. 1, sectorul 1, Bucureşti
563 Str. Polonă nr. 35, sc. 1, P., ap. 2, sectorul 1, Bucureşti
564 Str. Polonă nr. 35, sc. 1, et. 1, ap. 3, sectorul 1, Bucureşti
565 Str. Polonă nr. 35, et. 1, ap. 4, sectorul 1, Bucureşti
566 Str. Polonă nr. 35, et. 2, ap. 5, sectorul 1, Bucureşti
567 Str. Polonă nr. 35, sc. 1, et. 3, ap. 7, sectorul 1, Bucureşti
568 Str. Polonă nr. 35, sc. 1, et. 3, ap. 8, sectorul 1, Bucureşti
569 Str. Polonă nr. 35, ap. 9, sectorul 1, Bucureşti
570 Str. Polonă nr. 35, sc. 2, ap. 10, sectorul 1, Bucureşti
571 Str. Polonă nr. 35, sc. 2, et. 1, ap. 11, sectorul 1, Bucureşti
572 Str. Polonă nr. 35, sc. 2, et. 1, ap. 12, sectorul 1, Bucureşti
573 Str. Polonă nr. 35, sc. 2, et. 2, ap. 13, sectorul 1, Bucureşti
574 Str. Polonă nr. 35, sc. 2, et. 2, ap. 14, sectorul 1, Bucureşti
575 Str. Polonă nr. 35, sc. 2, et. 3, ap. 15, sectorul 1, Bucureşti
576 Str. Polonă nr. 35, sc. 2, et. 3, ap. 16, sectorul 1, Bucureşti
577 628 Imobil şi garaj, str. Praporgescu D. nr. 33, sectorul 2, Bucureşti 445,00
578 629 Apartament nr. 1, str. Prezan C. nr. 2 A, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti 1.756,74
579 633 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti 14,21
580 634 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti 7,33
581 635 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 3, sectorul 1, Bucureşti 7,49
582 636 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 4, sectorul 1, Bucureşti 14,79
583 637 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 5, sectorul 1, Bucureşti 7,46
584 638 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 6, sectorul 1, Bucureşti 7,60
585 639 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 7, sectorul 1, Bucureşti 17,92
586 640 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 8, sectorul 1, Bucureşti 14,79
587 641 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 9, sectorul 1, Bucureşti 7,46
Nr. crt. Poz. HG Denumirea imobilului şi adresa Teren aferent rămas - mp -
588 642 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 10, sectorul 1, Bucureşti 7,60
589 643 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 11, sectorul 1, Bucureşti 17,92
590 644 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 13, sectorul 1, Bucureşti 7,46
591 645 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 18, sectorul 1, Bucureşti 7,60
592 646 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 21, sectorul 1, Bucureşti 7,46
593 647 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 25, sectorul 1, Bucureşti 7,61
594 648 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 32, sectorul 1, Bucureşti 6,91
595 651 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti 51,55
596 652 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 3, sectorul 1, Bucureşti 41,95
597 653 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 4, sectorul 1, Bucureşti 53,33
598 654 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 5, sectorul 1, Bucureşti 45,36
599 655 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 8, sectorul 1, Bucureşti 44,77
600 656 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 10, sectorul 1, Bucureşti 56,31
601 657 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 11, sectorul 1, Bucureşti 46,10
602 658 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 12, sectorul 1, Bucureşti 41,30
603 659 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 13, sectorul 1, Bucureşti 52,64
604 660 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 14, sectorul 1, Bucureşti 49,70
605 662 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 16, sectorul 1, Bucureşti 52,56
606 663 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 17, sectorul 1, Bucureşti 44,61
607 665 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 19, sectorul 1, Bucureşti 53,95
608 666 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 21, sectorul 1, Bucureşti 41,20
609 667 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 22, sectorul 1, Bucureşti 51,27
610 668 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 23, sectorul 1, Bucureşti 43,48
611 669 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 24, sectorul 1, Bucureşti 51,32
612 670 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 25, sectorul 1, Bucureşti 45,35
613 671 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti 26,09
614 672 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti 16,62
615 673 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 3, sectorul 1, Bucureşti 25,96
616 674 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 5, sectorul 1, Bucureşti 23,86
617 675 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 6, sectorul 1, Bucureşti 21,36
618 676 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 7, sectorul 1, Bucureşti 27,61
619 677 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 8, sectorul 1, Bucureşti 21,45
620 678 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 9, sectorul 1, Bucureşti 28,10
621 679 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 11, sectorul 1, Bucureşti 27,33
622 680 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 12, sectorul 1, Bucureşti 20,92
623 681 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 13, sectorul 1, Bucureşti 25,18
624 682 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 14, sectorul 1, Bucureşti 22,21
625 684 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 16, sectorul 1, Bucureşti 22,11
626 685 Teren, Str. Romana nr. 2, sectorul 1, Bucureşti 4,26
690 Imobil şi garaj, str. Russo Alecu nr. 13-19, sectorul 2, Bucureşti (fără ap. 7), din care: 1.680,37
627 str. Russo Alecu nr. 13-19, P., ap. 1, sectorul 2, Bucureşti
628 str. Russo Alecu nr. 13-19, P., ap. 1A, sectorul 2, Bucureşti
629 str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 1, ap. 3, sectorul 2, Bucureşti
630 str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 2, ap. 4, sectorul 2, Bucureşti
Nr. crt. Poz. HG Denumirea imobilului şi adresa Teren aferent rămas - mp -
631 str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 2, ap. 5, sectorul 2, Bucureşti
632 str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 4, ap. 8, sectorul 2, Bucureşti
633 str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, Bucureşti
634 str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 5, ap. 10, sectorul 2, Bucureşti
635 str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 6, ap. 12, sectorul 2, Bucureşti
636 str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 6, ap. 13, sectorul 2, Bucureşti
637 str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 7, ap. 14, sectorul 2, Bucureşti
638 693 Imobil şi garaj, str. Şonţu Gh. nr. 11, sectorul 1, Bucureşti 1.465,00
639 694 Imobil şi garaj, str. Starostescu nr. 3, sectorul 1, Bucureşti 550,07
640 699 Imobil şi garaj, str. Tokio nr. 11, sectorul 1, Bucureşti 215,00
641 709 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 4, sectorul 2, Bucureşti 9,16
642 257 Apartament str. Vlaicu Aurel nr. 147, et. 1, ap. 6, sectorul 2, Bucureşti 6,48
643 710 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 9, sectorul 2, Bucureşti 8,23
644 711 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 13, sectorul 2, Bucureşti 8,23
645 712 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 14, sectorul 2, Bucureşti 6,48
646 713 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 18, sectorul 2, Bucureşti 6,48
647 714 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 19, sectorul 2, Bucureşti 7,01
648 715 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 20, sectorul 2, Bucureşti 6,21
649 716 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 22, sectorul 2, Bucureşti 6,48
650 720 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 31, sectorul 2, Bucureşti 7,01
651 722 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 47, sectorul 2, Bucureşti 6,23
652 258 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 1, ap. 49, sectorul 2, Bucureşti 8,23
653 259 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 1, ap. 52, sectorul 2, Bucureşti 6,28
654 723 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 53, sectorul 2, Bucureşti 8,23
655 260 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 3, ap. 57, sectorul 2, Bucureşti 8,23
656 261 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 4, ap. 61, sectorul 2, Bucureşti 8,23
657 262 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 4, ap. 62, sectorul 2, Bucureşti 6,63
658 263 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 4, ap. 64, sectorul 2, Bucureşti 6,28
659 264 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 5, ap. 67, sectorul 2, Bucureşti 6,69
660 265 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 6, ap. 70, sectorul 2, Bucureşti 6,63
661 266 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 6, ap. 71, sectorul 2, Bucureşti 6,65
662 267 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 6, ap. 72, sectorul 2, Bucureşti 6,28
663 729 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 65, sectorul 2, Bucureşti 8,23
664 732 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 81, sectorul 2, Bucureşti 8,23
665 733 Imobil şi garaj, str. Washington nr. 14 A, sectorul 1, Bucureşti 358,00
666 741 Teren aferent ap. 2, str. Muzeul Zambaccian nr. 14, et. 1, sectorul 1, Bucureşti 34,11
667 742 Cotă indiviză 48,19% din imobil situat în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 118, sectorul 1, cu teren aferent, parţial 359,96
668 746 Terenul din Bucureşti, str. J.L.Calderon nr. 16, sectorul 2 150,42
669 758 Garaj cu terenul aferent din Bucureşti, Str. Heleşteului nr. 22A, sectorul 1 405,07
670 760 Imobil şi garaj din Bucureşti, str. Ionescu Gion nr. 13, sectorul 3 235,00
671 763 Teren aferent ap. 1 din Bd. Aviatorilor nr. 70, sectorul 1, Bucureşti 48,00
672 766 Apartament nr. 13 din Calea Griviţei nr. 186, bl. N, et. 3, sectorul 1, Bucureşti 7,86
Nr. crt. Poz. HG Denumirea imobilului şi adresa Teren aferent rămas - mp -
673 773 Spaţiu comercial situat în str. Câmpineanu nr. 26, bl. 8, parter, sectorul 1, Bucureşti (115,00 mp) -
674 782 Imobil, str. I. Câmpineanu nr. 27, bl. 7, parter, sectorul 1, Bucureşti, (Su=126,80 mp) -
675 847 Imobil, garaj cu teren aferent situat în Bucureşti, actual str. D-tru Orbescu (fost str. Pictor Margareta Sterian) nr. 7, sectorul 2 382,40
676 Imobil - parţial cu terenul aferent din Bucureşti, str. Gogol nr. 2, sectorul 1 1.334,50
677 Construcţie situată în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 22-24, sectorul 3 - VIP Lipscani -
678 Imobil şi garaj cu terenul aferent, din Bucureşti, str. Eugen Lovinescu (fostă Emile Zola) nr. 2A, ap. 1 şi ap. 2, sectorul 1 541,14
679 Imobil (teren şi parţial clădire) din Bucureşti, bd. Mircea Eliade nr. 3, sectorul 1 10.047,25
680 Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Tolstoi nr. 27, ap. 1 şi ap. 2, sectorul 1 1.354,01
SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL TRIUMF BUCUREŞTI
681 784 Teren cu barăci de depozitare în aleea Alexandru nr. 42, sectorul 1, Bucureşti 619,00
682 785 Imobil Hotel Triumf cu terenul aferent din şos. Kiseleff nr. 12, sectorul 1, Bucureşti 14.987,00
683 786 Imobil Club Floreasca cu terenul aferent din Bucureşti, bd. Mircea Eliade nr. 1, sectorul 1, şi anexe: C1 Club Sc=3.457,20 mp, C2 Clădire Sc=246,80 mp, C3 Punct control Sc=3,40 mp, C4 Casetă tablou electric Sc= 2,10 mp, C5 Debarcader Sc= 43,40 mp 16.010,60
684 788 Sere de flori şi răsaduri cu terenul aferent din str. Aleea Modrogan nr. 1A, sectorul 1, Bucureşti 4.200,00
685 792 Anexă puţ apă Vila nr. 5 şi teren aferent, Str. Florilor nr. 111A, comuna Snagov, judeţul Ilfov 196,00
686 793 Teren Vila 7, Str. Lalelelor nr. 7A, comuna Snagov, judeţul Ilfov 133,50
687 796 Anexă Vila nr. 14 şi terenul aferent din Str. Nufărului nr. 15A bis, comuna Snagov, judeţul Ilfov 81,35
688 802/1 Complexul „Muntenia“, str. Aleea Nufărului nr. 1B, comuna Snagov, judeţul Ilfov, format din: Restaurant „Muntenia“ - Hotel Muntenia şi bar cu sală de jocuri şi magazie, bufet, spălătorie, cu terenul aferent 11.403,91
689 803 Construcţii anexe Vila nr. 23 cu teren aferent din Str. Zorelelor nr. 44A, comuna Snagov, judeţul Ilfov 6.615,27
690 804 Teren aferent anexa 1 şi anexa 2 la Vila nr. 23 cu teren aferent din Str. Zorelelor nr. 44B, comuna Snagov, judeţul Ilfov 3.513,92
691 805 Teren aferent anexă Vila nr. 24A din Intrarea Tuberozelor nr. 2A, comuna Snagov, judeţul Ilfov 3.181,50
692 809 Anexă şi teren Vila nr. 32 din Str. Zorelelor nr. 104A bis, comuna Snagov, judeţul Ilfov 3.894,00
693 812 Vila nr. 39 şi teren aferent din str. Gorăslău nr. 50A, sat Ghermăneşti, comuna Snagov, judeţul Ilfov 2.705,00
694 813 Anexă şi teren Vila nr. 42 din Str. Narciselor nr. 4B, comuna Snagov, judeţul Ilfov 962,00
695 814 Teren aferent puţ apă - Vila nr. 44 din Str. Merilor nr. 12A, comuna Snagov, judeţul Ilfov 206,00
696 815 Vila nr. 45 cu anexă şi terenul aferent din Str. Narciselor nr. 2, comuna Snagov, judeţul Ilfov 3.972,00
697 816 Anexele nr. 49 şi 50 cu terenul aferent din Str. Narciselor nr. 2A, comuna Snagov, judeţul Ilfov 475,00
698 819 Teren aferent Vila nr. 59 din Str. Lalelelor nr. 5B, comuna Snagov, judeţul Ilfov 198,00
699 826 Teren Vila nr. 76 din str. Călugăreni nr. 2, sat Ghermăneşti, comuna Snagov, judeţul Ilfov 864,10
700 830 Anexa Vila nr. 90 şi teren aferent din satul Siliştea Snagovului, comuna Gruiu, judeţul Ilfov 1.320,00
701 831 Teren din satul Siliştea Snagovului, comuna Gruiu, judeţul Ilfov 5.000,00
702 840 Club social din Parcul rezidenţial Băneasa, str. Erou Iancu Nicolae nr. 12-26, CCS, oraş Voluntari 8.546,70
703 841 Vila nr. 1 din Parcul rezidenţial Băneasa, str. Erou Iancu Nicolae nr. 12-26, Vila 1, oraş Voluntari 623,70
704 842 Vila nr. 18 din Parcul rezidenţial Băneasa, str. Erou Iancu Nicolae nr. 12-26, Vila 18, oraş Voluntari 494,70
705 843 Vila nr. 56 din Parcul rezidenţial Băneasa, str. Erou Iancu Nicolae nr. 12-26, Vila 56, oraş Voluntari 733,80
Nr. crt. Poz. HG Denumirea imobilului şi adresa Teren aferent rămas - mp -
706 845 Teren aferent imobil Casa de oaspeţi din Bucureşti, str. Turgheniev nr. 18, sectorul 1 262,73
707 774/1 Complex Măgurele, cu terenul aferent, compus din: sediul administrativ (birouri) ferma pentru creşterea şi îngrăşarea porcilor, fabrica de nutreţuri combinate, depozite, din comuna Măgurele, Str. Atomiştilor nr. 1, judeţul Ilfov 156.909,00
708 774/2 Teren cu construcţiile aferente din comuna Măgurele, Str. Atomiştilor nr. 1, judeţul Ilfov
709 776/2 Sere incinta principală şi terenul aferent din şos. Pipera nr. 79-81, sectorul 1, Bucureşti 214.704,77
710 776/3 Bloc locuinţe salariaţi şi terenul aferent din şos. Pipera nr. 79-81, sectorul 1, Bucureşti 1.699,88
711 777 Bloc locuinţe G6 în zona Aviaţiei cu terenul aferent din str. Av. Alex. Şerbănescu nr. 4-6, sectorul 1, Bucureşti (fără ap. 4) 714,80
Nr. crt. Poz. HG Denumirea imobilului şi adresa Teren aferent rămas - mp -
IMOBILE PROPRIETATE PROPRIE A REGIEI
SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA ŞI ÎNTREŢINEREA FONDULUI IMOBILIAR
2 Imobil şi teren Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, sectorul 3, Bucureşti, din care: 248,00
1 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 1, ap. 1, sectorul 3, Bucureşti
2 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 1, ap. 2, sectorul 3, Bucureşti
3 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 2, ap. 3, sectorul 3, Bucureşti
4 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 2, ap. 4, sectorul 3, Bucureşti
5 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 3, ap. 5, sectorul 3, Bucureşti
6 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 3, ap. 6, sectorul 3, Bucureşti
7 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 4, ap. 7, sectorul 3, Bucureşti
8 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 4, ap. 8, sectorul 3, Bucureşti
9 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 5, ap. 9, sectorul 3, Bucureşti
10 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 5, ap. 10, sectorul 3, Bucureşti
11 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 6, ap. 11, sectorul 3, Bucureşti
12 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 6, ap. 12, sectorul 3, Bucureşti
13 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 7, ap. 13, sectorul 3, Bucureşti
14 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 7, ap. 14, sectorul 3, Bucureşti
15 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 8, ap. 15, sectorul 3, Bucureşti
16 3 Apartament str. C-tin Prezan nr. 4, et. 2, ap. 3, sectorul 1, Bucureşti 1.202,91
17 4 Apartament Bd. Tineretului nr. 15, bl. A4, et. 1, ap. 7, sectorul 4, Bucureşti 7,38
18 5 Apartament str. Turda nr. 120, bl. 38, sc. A, et. 5, ap. 21, sectorul 1, Bucureşti 8,97
SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL TRIUMF
19 8 Teren comuna Măgurele, Str. Atomiştilor nr. 1, judeţul Ilfov 16.895,32
SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL NEPTUN
20 12 Teren aferent drumului de acces la activul „Sere şi răsadniţe R.A.-A.P.P.S.“ din Neptun, judeţul Constanţa 237,66
21 13 Imobil - construcţii „Centrul Internaţional de Conferinţe Neptun“ din Neptun, judeţul Constanţa -
SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL OLĂNEŞTI
22 14 Din Vila Bujoreni, din Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian nr. 267, judeţul Vâlcea: clădire fosta centrală termică, conductă alimentare apă şi conductă alimentare gaze, terasă acoperită -SmartCity5

COMENTARII la OUG 101/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 101 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 101/2011
Hotărârea 264 2010
privind trecerea unui imobil, proprietate publica a statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Externe în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
Ordonanţa 28 2007
pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2002 privind unele masuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publica a statului, si pentru vanzarea unor imobile, proprietate privata a statului, aflate in administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
Hotărârea 1705 2006
pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea 60 2005
privind organizarea si functionarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
Hotărârea 126 2002
pentru stabilirea bazei materiale destinate activitatii de reprezentare si protocol
Ordonanţa 19 2002
privind unele masuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publica a statului, si pentru vanzarea unor imobile, proprietate privata a statului, aflate in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
OUG 80 2001
privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea, temporar, a locuintelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutiilor publice
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu