E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.15 din 20.03.2013

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, precum şi pentru modificarea unor acte normative
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 154 din 22 martie 2013SmartCity1

Având în vedere necesitatea eficientizării activităţii Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, prin eliminarea pierderilor şi crearea condiţiilor pentru creşterea veniturilor regiei,luând în considerare cerinţa punerii de acord cu realităţile pieţei imobiliare a normelor legale referitoare la vânzarea imobilelor Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, precum şi pentru modificarea unor acte normative, prin flexibilizarea procedurii de vânzare a acestor imobile, cerinţă care rezultă din faptul că vânzările efectiv realizate în anul 2012 sunt net inferioare celor preconizate,luând în considerare necesitatea reabilitării şi reintroducerii în circuitul turistic al imobilelor cu această destinaţie aparţinând domeniului public al statului, ceea ce contribuie, alături de alţi factori, la creşterea atractivităţii pentru zonele de interes turistic,având în vedere faptul că neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă va genera efecte negative, concretizate în continuarea şi agravarea procesului de degradare şi chiar distrugere a bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al statului,în considerarea faptului că acestea constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 30 noiembrie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins: „ORDONANŢĂ DE URGENŢĂprivind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», a imobilelor proprietatea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, precum şi pentru modificarea unor acte normative“2. La articolul 2, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 2(1) Din sumele obţinute din vânzarea imobilelor se deduc cheltuielile ocazionate de organizarea şi desfăşurarea procedurilor de vânzare a imobilelor, inclusiv publicitatea şi întocmirea raportului de evaluare, valoarea rămasă neamortizată a imobilului vândut, precum şi sumele reprezentând valoarea rămasă neamortizată a investiţiilor în condiţiile art. 13 alin. (3).(2) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, din sumele obţinute prin vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea R.A. - A.P.P.S., după deducerea cheltuielilor prevăzute la alin. (1), un procent de 50% se face venit la bugetul de stat cu alocarea sumelor respective pentru cheltuieli de natura investiţiilor, iar un procent de 50% rămâne la dispoziţia R.A. - A.P.P.S. pentru lucrări de modernizări şi investiţii la imobilele proprietatea publică a statului, la imobilele în care funcţionează instituţii publice şi pentru întreţinerea bunurilor mobile aflate în domeniul public sau privat al statului şi administrate de R.A. - A.P.P.S. 3. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Nu pot participa la licitaţie persoanele care au datorii faţă de R.A. - A.P.P.S. înregistrate în evidenţele contabile ale regiei la data înscrierii la licitaţie. 4. La articolul 6, alineatele (1) , (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 6(1) Terenul aferent construcţiilor vândute până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, terenul aferent construcţiilor retrocedate în condiţiile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, respectiv în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate după data intrării în vigoare a Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare, precum şi terenul aferent unei construcţii cu un alt proprietar şi a cărui situaţie juridică este clarificată, cu excepţia celor care sunt proprietate publică a statului, poate fi vândut proprietarului actual al construcţiei, la cererea acestuia, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.(2) Preţul de vânzare al imobilelor prevăzute la alin. (1)-(12) se determină conform art. 4. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............(4) Terenul, proprietate publică a statului, aferent construcţiei vândute sau retrocedate în temeiul unei legi sau în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, respectiv în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate după data intrării în vigoare a Legii nr. 76/2012, cu modificările ulterioare, poate fi închiriat/concesionat, iar veniturile obţinute din închiriere/concesionare se fac venit la bugetul de stat, în condiţiile legii. 5. La articolul 6, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11 ) şi (12 ) , cu următorul cuprins:(11 ) Construcţia situată pe un teren proprietatea unei alte persoane şi a cărei situaţie juridică este clarificată, cu excepţia celor care sunt proprietate publică a statului, poate fi vândută proprietarului actual al terenului, la cererea acestuia, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului. (12 ) Cota-parte din imobilul - construcţie şi/sau teren - care nu poate fi exploatată individual, cu excepţia celor care sunt proprietate publică a statului, poate fi vândută pentru întregirea proprietăţii către coproprietar, la cererea acestuia, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului. 6. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 8(1) Licitaţia deschisă cu strigare are loc la data stabilită în anunţul de vânzare şi este valabilă dacă a fost prezentată cel puţin o ofertă la nivelul preţului de pornire al licitaţiei stabilit potrivit art. 4.(2) În cazul în care licitaţia a avut loc fără ca vreun ofertant să fi oferit cel puţin preţul de pornire al licitaţiei, se va organiza o nouă licitaţie, având preţul de pornire cu 10% mai mic faţă de cel stabilit conform art. 4, dar nu mai mic decât valoarea de inventar a imobilului.(3) În cazul în care cea de-a doua licitaţie a avut loc fără ca vreun ofertant să fi oferit cel puţin preţul de pornire al licitaţiei, se va organiza o nouă licitaţie, având preţul de pornire cu 20% mai mic faţă de cel stabilit în condiţiile art. 4, dar nu mai mic decât valoarea de inventar a imobilului.(4) În toate cazurile, licitaţia se adjudecă în favoarea celei mai bune oferte din punct de vedere valoric. La oferte egale va fi declarat câştigător al licitaţiei titularul unui contract de locaţiune, concesiune, locaţie de gestiune, asociere în participaţie sau prestări de servicii încheiat potrivit legii, având ca obiect imobilul vândut în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.(5) În cazul în care cea de-a treia licitaţie a avut loc fără ca vreun ofertant să fi oferit cel puţin preţul de pornire al licitaţiei, imobilul va putea fi vândut prin negociere, pe baza unei oferte de cumpărare care va putea fi mai mică cu 30% decât preţul stabilit conform art. 4, dar nu mai mică decât valoarea de inventar a imobilului.(6) În termen de două zile lucrătoare de la înregistrarea ofertei de cumpărare, R.A.-A.P.P.S. va publica pe site-ul propriu anunţul privind înregistrarea acesteia.(7) În cazul în care, în termenul de două zile lucrătoare de la publicarea pe site-ul R.A.-A.P.P.S. a anunţului privind înregistrarea ofertei de cumpărare a imobilului, conform alin. (5), se înregistrează mai multe oferte, se va organiza o nouă licitaţie. Preţul de pornire al licitaţiei va fi mai mic cu 30% faţă de cel stabilit conform art. 4, dar nu mai mic decât valoarea de inventar a imobilului.(8) R.A.-A.P.P.S. va publica şi va actualiza periodic pe siteul propriu o listă a imobilelor care pot fi vândute în condiţiile alin. (5)-(7). 7. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 9Contestaţiile referitoare la desfăşurarea procedurii de vânzare se pot depune în termen de 3 zile lucrătoare de la data anunţării rezultatului licitaţiei deschise cu strigare şi se soluţionează în termen de 10 zile lucrătoare de către o comisie desemnată prin ordin al secretarului general al Guvernului. 8. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Cheltuielile ocazionate de organizarea şi desfăşurarea procedurilor de vânzare a imobilelor, inclusiv publicitatea, cheltuielile cu întocmirea raportului de evaluare, valoarea rămasă neamortizată a imobilului vândut, sumele reprezentând valoarea rămasă neamortizată a investiţiilor în condiţiile art. 13 alin. (3) se deduc din sumele obţinute din vânzarea imobilelor, dispoziţiile art. 2 alin. (2) şi (3) aplicându-se în mod corespunzător. 9. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 11(1) Semnarea contractului de vânzare-cumpărare a imobilului vândut prin licitaţie se face în termen de cel mult 30 de zile de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor sau de la data soluţionării definitive şi irevocabile a contestaţiilor, după caz. 10. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11 ) , cu următorul cuprins:(11 ) Semnarea contractului de vânzare-cumpărare a imobilului vândut în condiţiile art. 8 alin. (5)-(7) se face în termen de cel mult 30 de zile de la data finalizării procedurii. 11. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 12(1) Plata preţului se face în termen de cel mult 60 de zile de la semnarea contractului, sub sancţiunea rezoluţiunii de drept a acestuia, fără punere în întârziere şi fără nicio altă formalitate. 12. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121 , cu următorul cuprins: Articolul 121 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 12 alin. (1), imobilul - construcţie şi/sau teren - al cărui preţ stabilit conform art. 4 depăşeşte suma de 50.000 euro poate fi vândut, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, de către R.A.-A.P.P.S. cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, cu plata în rate, în următoarele condiţii:a)avans de minimum 25% din preţul de vânzare; b)rate lunare, eşalonate pe un termen stabilit între 1-3 ani, fără acordarea unor termene de graţie. (2) Tinerii căsătoriţi, care au fiecare vârsta de până la 35 de ani, pot achita un avans cuprins între 10-25% din preţul de vânzare.(3) Plata avansului prevăzut la alin. (1) lit. a) şi, respectiv, la alin. (2) se face în termen de cel mult 60 de zile de la încheierea contractului, sub sancţiunea rezilierii de drept a acestuia, fără punere în întârziere şi fără nicio altă formalitate.(4) În situaţia în care avansul prevăzut la alin. (1) lit. a) şi, respectiv, la alin. (2) nu a fost plătit, iar contractul a fost desfiinţat prin reziliere, conform dispoziţiilor alin. (3), imobilul în cauză poate fi scos la vânzare din nou, prin licitaţie deschisă cu strigare, conform art. 8, la care nu vor fi admise persoanele care au avut calitatea de parte în primul contract de vânzare-cumpărare.(5) În contractele de vânzare-cumpărare cu plata preţului în rate, la cuantumul fiecărei rate se aplică o dobândă care să acopere inflaţia, la care se adaugă două procente, în cazul în care preţul este stabilit şi plătit în moneda naţională, şi dobânda Euribor plus două procente, în cazul în care preţul este stabilit şi/sau plătit în valută. R.A.-A.P.P.S. va comunica cumpărătorului, cu 10 zile înainte de scadenţa fiecărei rate, cuantumul sumei datorate cu titlu de dobândă.(6) În cazul în care cumpărătorul nu plăteşte la scadenţă 3 rate consecutive, contractul de vânzare-cumpărare se consideră reziliat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără nicio altă formalitate. Sumele achitate de cumpărător până la momentul rezilierii contractului nu se restituie acestuia.(7) Transferul dreptului de proprietate asupra imobilului se realizează la data achitării integrale a preţului, cu îndeplinirea formalităţilor de publicitate cerute de lege. 13. La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) În termen de 60 de zile de la data încasării integrale a preţului vânzării, R.A.-A.P.P.S. are obligaţia de a achita persoanei fizice sau juridice care a efectuat lucrări de investiţii valoarea rămasă neamortizată a acestora certificată printr-un raport de expertiză, întocmit în condiţiile legii, numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:a)lucrările de investiţii au fost efectuate cu acordul proprietarului sau al titularului dreptului de administrare a imobilului; b)lucrările de investiţii au fost executate pe baza unor autorizaţii de construire, în condiţiile legii. 14. După capitolul I se introduce un nou capitol, capitolul I^1 , alcătuit din articolele 141 -145 , cu următorul cuprins: Capitolul I^1Măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare demnitarilor din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice Articolul 141 (1) Prin derogare de la prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, miniştrilor, inclusiv persoanelor care ocupă funcţii asimilate celei de ministru şi miniştrilor delegaţi, pe durata mandatului, respectiv secretarilor de stat şi persoanelor care ocupă funcţii asimilate celei de secretar de stat, pe o perioadă de 3 luni de la data numirii în funcţie, li se pot atribui temporar imobile cu destinaţia de locuinţă de serviciu din fondul locativ aflat în administrarea R.A.-A.P.P.S., prevăzute în anexa nr. 11.(2) Atribuirea imobilelor de către R.A.-A.P.P.S. se va face la cererea ministerelor, a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale sau a instituţiilor publice interesate, după caz, cu acordul prealabil al Secretariatului General al Guvernului şi în limita fondului locativ existent.(3) R.A.-A.P.P.S., în calitate de locator, este autorizată să încheie direct cu beneficiarii, în calitate de locatari, contracte de închiriere pentru locuinţele de serviciu.(4) Contractele de închiriere pentru miniştri, inclusiv asimilaţii acestora şi miniştri delegaţi, se încheie pe o perioadă de un an, cu posibilitatea de a fi prelungite prin act adiţional.(5) Nu beneficiază de locuinţa de serviciu persoanele care deţin în proprietate exclusivă sau în coproprietate imobile cu destinaţia de locuinţă în municipiul Bucureşti.(6) Nu pot fi atribuite locuinţele care sunt revendicate de foştii proprietari şi care fac obiectul unui proces civil. Articolul 142 (1) Locuinţa de serviciu se pune la dispoziţia beneficiarilor prevăzuţi la art. 141 complet dotată, inclusiv cu mobilier. Chiria, cheltuielile de întreţinere a locuinţelor de serviciu şi amortizarea bunurilor din dotarea acestora, inclusiv a mobilierului, se asigură de instituţiile publice în care îşi desfăşoară activitatea beneficiarii, în limita unei sume de 18.600 lei anual pentru fiecare beneficiar în parte. Cuantumul acestei sume poate fi modificat prin hotărâre a Guvernului.(2) Chiria pentru locuinţele de serviciu se stabileşte în conformitate cu prevederile cap. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare. Articolul 143 (1) Contractul de închiriere încetează de drept la data încetării calităţii care a determinat atribuirea locuinţei de serviciu, în cazul miniştrilor, inclusiv al persoanelor care ocupă funcţii asimilate celei de ministru şi miniştrilor delegaţi, respectiv după o perioadă de 3 luni de la data numirii în funcţie, în cazul secretarilor de stat şi persoanelor care ocupă funcţii asimilate celei de secretar de stat.(2) La data încetării contractului de închiriere beneficiarul are obligaţia de a preda locatorului imobilul în starea în care acesta se afla la momentul preluării, precum şi de a suporta cheltuielile necesare pentru renovarea acestuia în cazul deteriorării din culpa sa. Articolul 144 Nu pot face obiectul închirierii imobilele care, potrivit legii, au destinaţia de locuinţe de protocol aflate în administrarea R.A.-A.P.P.S. Articolul 145 (1) Imobilele prevăzute în anexa nr. 11 nu pot fi înstrăinate, sub sancţiunea nulităţii absolute a actului de înstrăinare.(2) Imobilele prevăzute la alin. (1) nu pot fi subînchiriate de locatari, sub sancţiunea rezilierii contractului de închiriere. 15. Titlul capitolului II se modifică şi va avea următorul cuprins: Capitolul IIMăsuri pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile aflate în administrarea R.A. - A.P.P.S., pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului, precum şi pentru modificarea unor acte normative 16. După articolul 16 se introduc două noi articole, articolele 161 şi 162 , cu următorul cuprins: Articolul 161 Prin derogare de la dispoziţiile art. 10 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 21, din administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice - Administraţia Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării» în administrarea R.A.-A.P.P.S. Articolul 162 Patrimoniul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării» se diminuează, iar patrimoniul R.A.-A.P.P.S. se majorează cu valoarea de inventar a bunului imobil şi a bunurilor şi dotărilor aferente imobilelor prevăzute la art. 161. 17. Articolul 23 se abrogă.18. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 11 , având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.19. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 22 , având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.20. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IIContractele de închiriere aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă produc efecte până la data la care au fost încheiate. Articolul IIIÎn cazul procedurilor de vânzare a imobilelor din fondul imobiliar administrat de Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, aflate în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se aplică dispoziţiile legale în vigoare la data iniţierii lor. Articolul IVPredarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 161 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, şi a bunurilor şi dotărilor aferente se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul V - Imobilele aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ pot fi transmise, prin hotărâre a Guvernului, în folosinţa instituţiilor publice şi a unităţilor administrativ-teritoriale, în condiţiile legii. Articolul VIÎn termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin hotărâre a Guvernului se modifică şi se completează în mod corespunzător Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul VIILa data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor categorii de personal în cadrul autorităţilor publice, ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 12 iunie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 717/2001, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Shhaideh Sevil, secretar de stat Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice, Ionuţ-Ciprian Iuga, secretar de stat
ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 11 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011) LISTA apartamentelor aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ propuse pentru locuinţe de serviciu

Nr. crt. Poz. HG Denumirea imobilului şi adresa Nr. camere Suprafaţa utilă - mp -
0 1 2 3 4
1 406 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 1, sectorul 2, Bucureşti 2 60,30
2 407 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 2, sectorul 2, Bucureşti 5+1CS 191,20
3 408 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 4, sectorul 2, Bucureşti 5+1CS 215,05
4 409 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 6, sectorul 2, Bucureşti 5+1CS 215,05
5 410 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 7, sectorul 2, Bucureşti 5+1CS 224,75
6 nou-intrat Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap 8, sectorul 2, Bucureşti 5+1CS 225,60
7 411 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 11, sectorul 2, Bucureşti 5+1CS 224,25
8 412 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 12, sectorul 2, Bucureşti 5+1CS 223,60
9 413 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 13, sectorul 2, Bucureşti 5+1CS 224,65
10 414 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 14, sectorul 2, Bucureşti 5+1CS 227,05
11 415 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 16, sectorul 2, Bucureşti 3+1CS 132,00
12 416 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 17, sectorul 2, Bucureşti 3+1CS 141,70
13 417 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 1, sectorul 2, Bucureşti 3 114,95
14 422 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 2, sectorul 2, Bucureşti 3 115,25
15 423 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 3, sectorul 2, Bucureşti 3 132,05
16 424 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 4, sectorul 2, Bucureşti 4 153,10
17 426 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 6, sectorul 2, Bucureşti 4 167,40
18 427 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 7, sectorul 2, Bucureşti 3 132,05
19 323 Apartament, str. Mihail Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 8, sectorul 2, Bucureşti 4+1CS 168,35
20 428 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 9, sectorul 2, Bucureşti 3 132,05
0 1 2 3 4
21 293 Apartament, str. M. Eminescu nr. 124, sc. B1, et. 4, ap. 10, sectorul 2, Bucureşti 4+1CS 167,20
22 418 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 11, sectorul 2, Bucureşti 3 138,80
23 419 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 12, sectorul 2, Bucureşti 4 154,30
24 420 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 13, sectorul 2, Bucureşti 3 142,20
25 421 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 14, sectorul 2, Bucureşti 4 151,80
26 430 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 1, sectorul 2, Bucureşti 3 105,40
27 441 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 2, sectorul 2, Bucureşti 2 100,75
28 289 Apartament, str. M. Eminescu nr. 124, sc. B2, et. 1, ap. 3, sectorul 2, Bucureşti 3 105,05
29 290 Apartament, str. M. Eminescu nr. 124, sc. B2, et. 1, ap. 4, sectorul 2, Bucureşti 3 140,25
30 445 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 5, sectorul 2, Bucureşti 4+1CS 145,85
31 446 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 6, sectorul 2, Bucureşti 3 105,05
32 291 Apartament, str. M. Eminescu nr. 124, sc. B2, et. 2, ap. 7, sectorul 2, Bucureşti 3 140,25
33 322 Apartament, str. Mihail Eminescu nr. 124, sc. B2, et. 2, ap. 8, sectorul 2, Bucureşti 4+1CS 143,10
34 447 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 9, sectorul 2, Bucureşti 3 105,05
35 431 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 10, sectorul 2, Bucureşti 3 140,25
36 432 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 11, sectorul 2, Bucureşti 4+1CS 143,45
37 433 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 12, sectorul 2, Bucureşti 3+1CS 118,25
38 434 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 13, sectorul 2, Bucureşti 3+1CS 154,25
39 435 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 14, sectorul 2, Bucureşti 4 131,20
40 436 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 15, sectorul 2, Bucureşti 3 105,05
41 437 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 16, sectorul 2, Bucureşti 3 147,90
42 438 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 17, sectorul 2, Bucureşti 4 145,40
43 439 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 18, sectorul 2, Bucureşti 3 120,70
44 440 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 19, sectorul 2, Bucureşti 3 142,20
45 442 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 21, sectorul 2, Bucureşti 3+1CS 121,35
46 443 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 22, sectorul 2, Bucureşti 3+1CS 155,50
47 444 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 23, sectorul 2, Bucureşti 4 145,75
48 Apartament, str. Eminescu Mihai nr. 124, sc. B2, extindere, P., sectorul 2, Bucureşti 2 56,50
49 448 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 1, sectorul 2, Bucureşti 2 92,65
50 449 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 2, sectorul 2, Bucureşti 4 162,05
51 292 Apartament, str. M. Eminescu nr. 124, sc. C, et. 1, ap. 3, sectorul 2, Bucureşti 3 129,95
52 294 Apartament str. M. Eminescu nr. 124, sc. C, et. 1, ap. 4, sectorul 2, Bucureşti 4+1CS 219,00
53 450 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 5, sectorul 2, Bucureşti 3 129,95
54 451 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 6, sectorul 2, Bucureşti 4+1CS 179,13
55 452 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 7, sectorul 2, Bucureşti 3+1CS 146,95
56 453 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 8, sectorul 2, Bucureşti 4+1CS 219,00
57 454 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 9, sectorul 2, Bucureşti 3+1CS 154,70
58 455 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 10, sectorul 2, Bucureşti 4+1CS 222,05
59 456 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 11, sectorul 2, Bucureşti 3 136,30
60 457 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 12, sectorul 2, Bucureşti 4 206,85
0 1 2 3 4
61 458 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 13, sectorul 2, Bucureşti 3 129,95
62 459 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 14, sectorul 2, Bucureşti 4+1CS 215,15
63 321 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, et. 7, ap. 15, sectorul 2, Bucureşti 4 177,60
64 460 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 16, sectorul 2, Bucureşti 4+1CS 200,65

ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 21 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011) DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului Uzlina aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice - Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“ în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“

Număr M.F.P. Codul de clasificare Adresa Tipul bunului Descrierea tehnică (pe scurt) suprafaţă (mp) Persoana juridică de la care se transmite administrarea bunului Persoana juridică căreia i se transmite administrarea bunului
108390 8.08.01 Satul Uzlina, comuna Murighiol, judeţul Tulcea teren 31.100 mp Statul român, domeniul public, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“ Statul român, domeniul public, Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“
108390 8.08.01 Satul Uzlina, comuna Murighiol, judeţul Tulcea construcţii Sală conferinţe - 396 mp Bazin copii - 92 mp Bazin adulţi - 114 mp Bungalow - 99 mp Bungalow - 99 mp Bungalow - 99 mp Bungalow - 99 mp Umbrar barbeque - 43 mp Cabană - 357 mp Anexă - 8 mp Cabană - 90 mp Staţie tratare apă - 52 mp Rezervor apă - 10 mp Pavilion expunere păsări - 340 mp Statul român, domeniul public, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“ Statul român, domeniul public, Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“

ANEXA Nr. 3(Anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011) LISTA imobilelor din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, şi a imobilelor proprietate proprie, propuse în vederea vânzării

Nr. crt. Poz. HG Denumirea imobilului şi adresa Teren aferent rămas (mp)
0 1 2 3
SUCURSALA AGROSILVICĂ ŞI DE AGREMENT SCROVIŞTEA
1 2 Vila POD – investiţie neterminată cu terenul şi plantaţiile aferente din comuna Snagov, judeţul Ilfov 544,00
2 3 Debarcaderul cu garajul de şalupe, ateliere şi anexe gospodăreşti din Complexul Palat, comuna Snagov, judeţul Ilfov 5.510,00
3 4 Legătura rutieră dintre palat şi Vila POD, comuna Snagov, judeţul Ilfov -
4 8472 Teren aferent Vilei nr. 9 din Str. Nufărului nr. 15F, satul Snagov, comuna Snagov, judeţul Ilfov 6.533,10
5 Teren Rustica-Cramă, conţinând vii, livezi, arabil şi pădure, cu terenul aferent, din comuna Snagov, judeţul Ilfov 48.085,00
6 Imobil Vila nr. 1A cu terenul aferent din Str. Florilor nr. 151, satul Snagov, comuna Snagov, judeţul Ilfov 25.364,20
0 1 2 3
7 Imobil Vila nr. 1B cu terenul aferent din Str. Florilor nr. 153, satul Snagov, comuna Snagov, judeţul Ilfov 12.271,90
8 Imobil Vila nr. 10 cu anexe: Casa Ţărănească, sere, bar, debarcader, hangar, alte anexe şi terenul aferent din Str. Nufărului nr. 15G, satul Snagov, comuna Snagov, judeţul Ilfov 14.771,10
9 67 Imobil Vila nr. 11 cu 4 construcţii anexe, garaje şi terenul aferent din Str. Nufărului nr. 15 H, satul Snagov, comuna Snagov, judeţul Ilfov 27.412,60
10 68 Clădire sediu administrativ, construcţie grup social, gheţărie Muntenia, curte asfaltată din Aleea Nufărului nr. 1B, comuna Snagov, judeţul Ilfov 2.127,00
11 Centrală telefonică din Aleea Nufărului nr. 1B, Snagov 1.127,47
SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL SINAIA
12 11/2 Teren aferent Hotelului şi restaurantului „Robinson“ din Predeal, Str. Muncii nr. 10, judeţul Braşov 2.656,75
13 12 Grup gospodăresc „Pietrosul“, Str. Postăvarului nr. 10, Predeal, judeţul Braşov 2.792,06
14 13 Complexul balnear „Bradul“ compus din: hotel, restaurant şi bază de tratament, cu terenul şi anexele aferente, din Covasna, str. Mihai Eminescu nr. 225, judeţul Covasna 22.798,00
15 14 Vila „Predeal“ cu terenul aferent din Predeal str. M. Săulescu nr. 71, judeţul Braşov 240,00
16 15 Minihotel „Covasna“ cu terenul aferent concesionat din Covasna, str. Gh. Doja nr. 1A, judeţul Covasna 482,67
17 18 Teren Vila nr. 2 „Bucegi“ din Cumpătul-Sinaia, str. Cumpătul nr. 30, judeţul Prahova 104,01
18 19 Vila nr. 8 „Zambila“ cu anexe: ateliere şi terenul aferent din Cumpătul-Sinaia, str. Cumpătul nr. 18, judeţul Prahova 1.403,64
19 21 Vila „Victoria“+ împrejmuire cu terenul aferent din Furnica-Sinaia, str. Victoria nr. 2, judeţul Prahova 1.407,14
20 23 Cabana „Vânătorească“ cu terenul aferent din Sinaia, Str. Săniuşului nr. 3, judeţul Prahova 1.607,00
21 24 Teren-parc Vila „Bujorul“ din Cumpătul-Sinaia, str. Aluniş, judeţul Prahova 319,00
22 25 Teren Restaurantul „Vânătorul-Cumpătu“, Sinaia 491,13
23 Complex hotelier Mara cu teren aferent din Sinaia, Str. Toporaşilor nr. 1A, judeţul Prahova 22.289,50
24 30 Popicărie, bar fostă Vila „Pajura“ cu teren aferent din Poiana Braşov, judeţul Braşov 1.329,00
SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL OLĂNEŞTI
25 33 Vila „Belvedere’’ - corpul B - cu anexele şi terenul aferent din Băile Herculane, str. Nicolae Stoica de Haţeg nr. 7, judeţul Caraş-Severin 4.544,20
26 35 Complex „Cindrelul“ cu teren aferent din Păltiniş, judeţul Sibiu 1.211,00
27 40 Vila Livia şi teren aferent din Băile Herculane, Str. Zăvoiului nr. 38, judeţul Caraş-Severin 7.651,00
28 421 Spaţii anexe Vilei Bujoreni şi terenul aferent din Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian nr. 267, judeţul Vâlcea 15.678,43
SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL NEPTUN
29 43 Pepiniera din Eforie Nord, judeţul Constanţa 8.710,04
30 44 Complex restaurant „Dunărea“ împreună cu Hotel şi bar „Dacia“ şi terenul aferent construcţiilor, din Neptun-Olimp, judeţul Constanţa 14.798,84
31 45 Vila „Mărul“ B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, judeţul Constanţa cota indiviză din 4.163,40
32 49 Sere şi răsadniţe cu terenul aferent din Neptun-Olimp, judeţul Constanţa 4.384,69
33 50 Grup gospodăresc din zona II cu cămin, spălătorie şi ateliere tehnice, cu terenul aferent, din Neptun-Olimp, judeţul Constanţa 5.910,92
34 51 Centrală termică Doina cu terenul aferent din Neptun-Olimp, judeţul Constanţa 609,76
35 52 Vila „Părul“ A cu terenul aferent din Neptun-Olimp, judeţul Constanţa cotă indiviză din 4.815,09
36 52 Vila „Părul“ B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, judeţul Constanţa cotă indiviză din 4.815,09
0 1 2 3
37 53 Vila „Nucul“ A cu terenul aferent din Neptun-Olimp, judeţul Constanţa cotă indiviză din 5.413,74
38 53 Vila „Nucul“ B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, judeţul Constanţa cotă indiviză din 5.413,74
39 54 Vila „Violeta“ cu terenul aferent din Neptun-Olimp, judeţul Constanţa 3.946,65
40 55 Vila „Bujorul“ cu terenul aferent din Neptun-Olimp, judeţul Constanţa 7.313,04
41 56 Vila „Crinul“ cu terenul aferent din Neptun-Olimp, judeţul Constanţa 1.970,37
42 58 Teren de tenis şi teren minigolf din Neptun-Olimp (Hotel Arad), judeţul Constanţa 14.414,35
43 59 Vila „Egreta“, Mamaia, judeţul Constanţa, S construită = 170,83 mp -
44 60 Vila „Cerna“, Mamaia, judeţul Constanţa, S construită = 173,20 mp -
45 61 Imobil Restaurant + săli de conferinţă „Ambasador“ cu terenul aferent din Neptun-Olimp, judeţul Constanţa 8.299,64
46 65 Vila Agigea cu terenul aferent din Eforie Nord, str. Tudor Vladimirescu, judeţul Constanţa 6.972,18
47 405 Imobil şi garaj, str. Elisabeta nr. 7, oraşul Constanţa, judeţul Constanţa 531,38
48 Complex Doina-hotel, restaurant şi teren aferent din Neptun, judeţul Constanţa 13.233,18
49 Policlinica Doina cu teren aferent din Neptun, judeţul Constanţa 6.017,18
SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL „VICTORIA“ CLUJ-NAPOCA
50 71 Complex hotel-restaurant „Victoria“ cu terenul aferent din Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie nr. 54-56, judeţul Cluj 2.437,00
51 74 Complex agroindustrial „Apahida“ din comuna Apahida, Str. Libertăţii nr. 1, judeţul Cluj, cu terenul aferent, compus din: grup social; atelier preparate carne; atelier pentru lactate; bloc cu 12 apartamente; grajd taurine nr. 3; grajd taurine nr. 4; hală creştere pui; grajd comun; grajd pentru porcine la îngrăşat; grajd maternitate scroafe + tineret; tabără vară pentru porcine; magazie cereale; bucătărie furaje; filtru sanitar; magazie cereale 1.000 t; centrală termică; fânar; pătule pentru porumb; siloz suprafaţă 2.000 mp; depozit îngrăşăminte; pătule circulare pentru porumb; remize maşini + tractoare; atelier mecanic; şopron îngrăşăminte chimice; platformă betonată; împrejmuire beton 41.562,00
52 78 Apartament str. Nicolae Titulescu nr. 24 (fostă str. Pata nr. 24), ap. 25, sc. 3 - parter (3 cam.) Cluj-Napoca, judeţul Cluj 32,38
SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL SUCEAVA
53 79 Hotelul şi restaurantul „Gloria“ cu construcţiile anexe şi terenul aferent din municipiul Suceava, str. Vasile Bumbac nr. 4-8, judeţul Suceava 5.021,00
54 81 Imobil pensiune Palace cu terenul aferent din Slănic-Moldova, str. Vasile Alecsandri nr. 6, judeţul Bacău 1.130,00
SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA ŞI ÎNTREŢINEREA FONDULUI IMOBILIAR
55 86 Imobil şi garaj bd. G-ral. Gh. Magheru, nr. 28-30, sectorul 1, Bucureşti; parţial 1.747,51
56 90 Imobil str. Luigi Cazavillan nr. 19, sectorul 1, Bucureşti, parţial 738,01
57 91 Imobil str. Luigi Cazavillan nr. 16, corp A+B, sectorul 1, Bucureşti, parţial 944,68
58 101 Imobil (66,86%) - parţial - subsol, parter, mezanin, etaj 1, etaj 2, bd. G-ral Gh. Magheru nr. 7, sectorul 1, Bucureşti, parţial 2.190,00
59 106 Imobil str. Câmpineanu nr. 3A, sectorul 1, Bucureşti, parţial 1.111,00
60 114 Apartament Bd. Aviatorilor nr. 98, et. 1, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti 351,01
61 120 Apartament str. Bitolia nr. 10, et. 1, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti 95,88
62 123 Cameră serviciu nr. 55, et. 5, str. Brezoianu Ion nr. 29B, sectorul 1, Bucureşti -
63 124 Apartament str. Brezoianu nr. 10, et. 4, ap. 8, sectorul 5, Bucureşti 12,30
64 129 Apartament bd. N. Bălcescu nr. 5, sc. B, et. 7, ap. 50, sectorul 1, Bucureşti 8,40
65 130 Apartament bd. N. Bălcescu nr. 9, sc. B, et. 2, ap. 16, sectorul 1, Bucureşti 9,30
66 132 Imobil Str. Crângului nr. 6 şi garaj, sectorul 1, Bucureşti 232,00
67 139 Apartament str. George Enescu nr. 7, et. 2, ap. 13, sectorul 1, Bucureşti 6,32
68 146 Imobil str. Herăstrău nr. 40, sectorul 1, Bucureşti 244,58
69 149 Imobil şi garaj str. Av. Teodor Iliescu nr. 44, sectorul 1, Bucureşti 189,10
0 1 2 3
151 152 Imobil din şos. Kiseleff nr. 20, sectorul 1, Bucureşti, din care: 3.458,00
70 517 Apartament nr. 6, et. 2, din şos. Kiseleff nr. 20, sectorul 1, Bucureşti, Su = 220,96 mp, şi boxa nr. 6 - subsol, Su = 7,58 mp -
71 516 Apartament nr. 3, et. 1, din şos. Kiseleff nr. 20, sectorul 1, Bucureşti, Su = 219,80 mp, şi boxa nr. 1 - subsol, Su = 10,25 mp -
72 515 Apartament nr. 2, parter, din şos. Kiseleff nr. 20, sectorul 1, Bucureşti, Su = 220,45 mp, şi boxa nr. 2 - subsol, Su = 10,40 mp -
73 154 Teren aferent ap. 6 din şos. Kiseleff nr. 22, etaj 2, sectorul 1, Bucureşti cotă indiviză din S totală de 6.672,23 mp
74 156 Apartament şos. Kiseleff nr. 24, parter, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti cotă indiviză din S totală de 10.054,00 mp
75 157 Apartament şos. Kiseleff nr. 24, et. 1, ap. 3, sectorul 1, Bucureşti cotă indiviză din S totală de 10.054,00 mp
76 158 Apartament şos. Kiseleff nr. 24, et. 1, ap. 4, sectorul 1, Bucureşti cotă indiviză din S totală de 10.054,00 mp
77 159 Apartament şos. Kiseleff nr. 24, corp A, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti cotă indiviză din S totală de 10.054,00 mp
78 519 Apartament şos. Kiseleff nr. 24, ap. 7, sectorul 1, Bucureşti 58,98
79 161 Apartament str. C-tin Rădulescu Motru nr. 16, sc. C, bl. 21, et. 2, ap. 92, sectorul 4, Bucureşti 10,75
80 162 Apartament bd. Regina Elisabeta nr. 25, et. 6, ap. 30, sectorul 5, Bucureşti 92,60
81 163 Apartament str. Luterană nr. 5, sc. D, et. 2, ap. 42, sectorul 1, Bucureşti 4,15
82 164 Apartament str. Lt. Gh. Manu nr. 12, et. 1, ap. 4, sectorul 1, Bucureşti 8,20
83 165 Apartament str. Londra nr. 4, et. 2, ap. 8, sectorul 1, Bucureşti 31,01
84 166 Apartament str. Dr. Lister nr. 63, parter, ap. 1 şi garaj, sectorul 5, Bucureşti cotă indiviză din S totală de 434,84 mp
85 167 Apartament str. Dr. Lister nr. 63, et. 1, ap. 2, sectorul 5, Bucureşti cotă indiviză din S totală de 434,84 mp
86 168 Garaj aferent ap. nr. 18 din str. Dionisie Lupu nr. 74, sectorul 1, Bucureşti cotă indiviză din S totală de 6,26 mp
87 169 Apartament str. Dionisie Lupu nr. 74, et. 5, ap. 28, sectorul 1, Bucureşti cotă indiviză din S totală de 6,26 mp
88 172 Imobil str. Spătaru N. Milescu nr. 65 şi garaj, sectorul 2, Bucureşti 193,28
89 173 Apartament şi garaj bd. Mărăşti nr. 49, parter, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti 152,00
90 178 Apartament bd. G-ral Gh. Magheru nr. 32-36, sc. C, et. 4, ap. 18, sectorul 1, Bucureşti 1,02
91 181 Teren str. Pictor I. Negulici nr. 20 şi garaj, sectorul 1, Bucureşti 3,95
92 182 Apartament str. Pictor I. Negulici nr. 32, et. 1, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti 353,41
93 184 Apartament str. Lt. av. Şerban Petrescu nr. 9, parter, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti 102,23
94 185 Teren Str. Pivnicierului nr. 4-6, et. 3, aferent ap. 16, sectorul 1, Bucureşti 29,16
95 186 Apartament Str. Plantelor nr. 16, et. 1, ap. 2, sectorul 2, Bucureşti 51,67
96 187 Apartament Str. Plantelor nr. 44, parter, ap. 1, sectorul 2, Bucureşti 140,38
97 189 Apartament str. Dimitrie Paciurea nr. 6, parter, ap. 2, sectorul 2, Bucureşti 68,15
98 190 Apartament str. ing. Ermil Pangratti nr. 14, et. 1, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti 70,71
0 1 2 3
99 192 Teren aferent ap. 2, et. 1, situat în str. Alex. Philipide nr. 12, sectorul 2, Bucureşti 18,92
100 193 Garaj, str. Sf. Spiridon nr. 4, sectorul 2, Bucureşti 7,40
101 194 Apartament bd. Carol I nr. 54 B (fost Pache Protopopescu nr. 64 B), et. 5, ap. 8, sectorul 2, Bucureşti 1,76
102 196 Teren aferent apartament 6 din str. Washington (fostă Rozelor) nr. 13, et. 2, sectorul 1, Bucureşti 30,81
103 197 Apartament str. Popa Soare nr. 14, parter, ap. 2, sectorul 2, Bucureşti 22,70
104 200 Apartament str. Lt. av. Iuliu Tetrat nr. 26, parter, ap. 1 şi garaj, sectorul 1, Bucureşti 290,00
105 201 Teren str. Ivan Turgheniev nr. 2-4, sectorul 1, Bucureşti 28,61
106 204 Apartament str. Muzeul Zambaccian nr. 27, parter, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti 185,81
107 205 Apartament str. Av. Mircea Zorileanu nr. 45, parter, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti 255,72
108 207 Teren str. Şipotul Fântânilor nr. 2, et. 5, ap. 63, sectorul 1, Bucureşti 8,00
109 208 Apartament str. Emanuel Porumbaru nr. 7, et. 3, ap. 3 şi garaj, sectorul 1, Bucureşti 20,70
110 210 Apartament str. C-tin Prezan nr. 4, et. 1, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti 1.677,59
111 833 Apartament nr. 1, parter, din imobil situat în str. Prezan nr. 4, sectorul 1, Bucureşti 1.268,88
112 211 Apartament str. Ardeleni nr. 1, et. 1, ap. 5, sectorul 2, Bucureşti 11,50
113 336 Apartament, str. Ardeleni nr. 1, bl. 39, ap. 18, sectorul 2, Bucureşti 11,51
114 212 Apartament str. Ardeleni nr. 1, et. 5, ap. 24, sectorul 2, Bucureşti 11,50
115 213 Apartament str. Valeriu Branişte nr. 56, bl. 5, sc. B, ap. 1A, sectorul 3, Bucureşti 36,56
116 215 Teren str. Smârdan nr. 5, sectorul 3, Bucureşti 1.138,52
117 218 Teren Str. Ministerului nr. 2-4, tronson 1, intrarea 2 şi tronson 2, sectorul 1, Bucureşti 562,04
118 219 Teren Str. Doamnei nr. 17-19, sectorul 3, Bucureşti 940,49
119 220 Teren Calea Moşilor nr. 128, sectorul 2, Bucureşti 1.986,00
120 221 Apartament str. Trestiana nr. 11, bl. 14, sc. A, et. 4, ap. 19, sectorul 4, Bucureşti -
121 224 Teren situat în str. Dr. Drăghiescu nr. 4, ap. 1, parter, sectorul 4, Bucureşti 62,69
122 225 Teren situat în Str. Progresului nr. 13, ap. 7, etaj 3, sectorul 1, Bucureşti 14,50
123 226 Teren situat în bd. Pache Protopopescu nr. 1, etaj 2, ap. 6, sectorul 2, Bucureşti 20,25
124 227 Teren situat în str. dr. Lister nr. 58, parter, ap. 1, sectorul 5, Bucureşti 12,00
125 228 Teren situat în str. Iulius Tetrat nr. 31, parter, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti 46,60
126 230 Teren situat în Str. Braziliei nr. 7, etaj 1, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti 50,00
127 231 Teren situat în str. Spiru Haret nr. 13, parter, ap. 3, sectorul 1, Bucureşti 13,00
128 232 Teren situat în Str. Fluierului nr. 17D, parter, ap. 1, sectorul 2, Bucureşti 57,00
129 233 Teren situat în str. Dr. N. Manolescu nr. 5-7, parter, ap. 2, sectorul 5, Bucureşti 130,00
130 234 Teren situat în str. Amiral Bălescu nr. 29, et. 1, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti 20,00
131 237 Teren aferent ap. 2 situat în str. Andrei Mureşan nr. 29, et. 1, sectorul 1, Bucureşti 38,00
246 Imobil (fără ap. 39), bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, sectorul 1, Bucureşti, din care: 306,13
132 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, parter, spaţiu comercial sectorul 1, Bucureşti
133 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 1, ap. 36, sectorul 1, Bucureşti
134 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 1, ap. 37, sectorul 1, Bucureşti
135 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 1, ap. 38, sectorul 1, Bucureşti
136 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 2, ap. 40, sectorul 1, Bucureşti
137 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 2, ap. 41, sectorul 1, Bucureşti
138 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 3, ap. 42, sectorul 1, Bucureşti
139 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 3, ap. 43, sectorul 1, Bucureşti
140 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 3, ap. 44 sectorul 1, Bucureşti
141 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 4, ap. 45, sectorul 1, Bucureşti
142 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 4, ap. 47, sectorul 1, Bucureşti
143 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 5, ap. 48, sectorul 1, Bucureşti
0 1 2 3
144 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 6, ap. 50, sectorul 1, Bucureşti
145 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 6, ap. 51, sectorul 1, Bucureşti
146 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 6, ap. 52, sectorul 1, Bucureşti
147 241 Apartament bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 7, ap. 54, sectorul 1, Bucureşti
148 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 7, ap. 55, sectorul 1, Bucureşti
149 242 Apartament bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 7, ap. 56, sectorul 1, Bucureşti
150 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 8, ap. 58, sectorul 1, Bucureşti
151 244 Apartament bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 8, ap. 59, sectorul 1, Bucureşti
152 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 9, ap. 60, sectorul 1, Bucureşti
153 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 9, ap. 61, sectorul 1, Bucureşti
154 245 Apartament bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 9, ap. 62, sectorul 1, Bucureşti
155 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 10, ap. 63, sectorul 1, Bucureşti
156 253 Apartament str. Turda nr. 120, parter, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti 9,00
157 704 Apartament str. Turda nr. 120, bl. 38, ap. 3, sectorul 1, Bucureşti 10,60
158 254 Apartament str. Turda nr. 120, et. 1, ap. 5, sectorul 1, Bucureşti 8,97
159 255 Apartament str. Turda nr. 120, et. 3, ap. 14, sectorul 1, Bucureşti 10,85
160 256 Apartament str. Turda nr. 120, et. 4, ap. 18, sectorul 1, Bucureşti 10,85
161 275 Apartament str. Haga nr. 3, parter, ap. 1, cu terenul aferent, sectorul 1, Bucureşti 103,97
162 276 Apartament str. Matei Voievod nr. 21-23, et. 1, ap. 5, sectorul 2, Bucureşti 11,00
163 277 Apartament str. Matei Voievod nr. 21-23, et. 2, ap. 7, sectorul 2, Bucureşti 10,00
164 278 Apartament str. Matei Voievod nr. 21-23, et. 4, ap. 10, sectorul 2, Bucureşti 10,00
165 279 Apartament str. Matei Voievod nr. 21-23, et. 5, ap. 12, sectorul 2, Bucureşti 10,00
166 280 Apartament str. Matei Voievod nr. 21-23, parter, ap. 3, sectorul 2, Bucureşti 7,00
167 283 Imobil str. Traian nr. 98, bl. L112 B, parter (cotă indiviză), sectorul 3, Bucureşti 55,13
168 284 Imobil str. M. Basarab nr. 71, bl. L 111A, parter (cotă indiviză), sectorul 3, Bucureşti 32,89
169 285 Imobil str. M. Basarab nr. 73, bl. L113A, parter (cotă indiviză), sectorul 3, Bucureşti 99,69
170 299 Teren Str. Armindenului nr. 8-10, sectorul 1, Bucureşti 550,00
171 302 Imobil-parţial str. Câmpineanu nr. 20, sectorul 1, Bucureşti, parţial 813,20
304 Imobil str. B. Delavrancea nr. 12 B, sectorul 1, Bucureşti, din care: 685,18
172 str. B.S. Delavrancea nr. 12B, ap. 3, sectorul 1, Bucureşti
173 str. B.S. Delavrancea nr. 12B, ap. 4, sectorul 1, Bucureşti
174 305 Teren, str. B. Delavrancea nr. 12A, sectorul 1, Bucureşti 629,40
306 Imobil - parţial fără spaţiul de la etajele 2 şi 3 din Calea Dorobanţilor nr. 87, sectorul 1, Bucureşti din care: -
175 Calea Dorobanţilor nr. 85-87, parter, spaţiu comercial, sectorul 1, Bucureşti
176 Calea Dorobanţilor nr. 85-87, mezanin, sectorul 1, Bucureşti
177 Calea Dorobanţilor nr. 85-87, et. 1, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti
178 Calea Dorobanţilor nr. 85-87, et. 4, ap. 4, sectorul 1, Bucureşti
179 Calea Dorobanţilor nr. 85-87, et. 5, ap. 5, sectorul 1, Bucureşti
180 Calea Dorobanţilor nr. 85-87, et. 6, ap. 6, sectorul 1, Bucureşti
307 Imobil - parţial, fără ap. 1 şi 6 din str. M. Eminescu nr. 102-104, sectorul 2, Bucureşti, din care: 897,57
181 str. Eminescu Mihai nr. 102-104, parter dreapta, spaţiu comercial sectorul 2, Bucureşti
182 str. Eminescu Mihai nr. 102-104, parter stânga, sectorul 2, Bucureşti
183 str. Eminescu Mihai nr. 102-104, mezanin dreapta, sectorul 2, Bucureşti
184 str. Eminescu Mihai nr. 102-104, mezanin, ap. 2, sectorul 2, Bucureşti
185 str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 1, ap. 3, sectorul 2, Bucureşti
186 str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 1, ap. 4, sectorul 2, Bucureşti
0 1 2 3
187 str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 2, ap. 5, sectorul 2, Bucureşti
188 str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 3, ap. 7, sectorul 2, Bucureşti
189 str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 3, ap. 8, sectorul 2, Bucureşti
190 str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 4, ap. 9, sectorul 2, Bucureşti
191 str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 4, ap. 10, sectorul 2, Bucureşti
192 str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 5, ap. 11, sectorul 2, Bucureşti
313 Imobil str. Mircea Vodă nr. 47, sectorul 3, Bucureşti, din care: 480,00
193 bd. Mircea Vodă nr. 47, P, stânga + dreapta, sectorul 3, Bucureşti
194 bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 1, ap. 1, sectorul 3, Bucureşti
195 bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 1, ap. 2, sectorul 3, Bucureşti
196 bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 2, ap. 3 sectorul 3, Bucureşti
197 bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 2, ap. 4, sectorul 3, Bucureşti
198 bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 3, ap. 5, sectorul 3, Bucureşti
199 bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 3, ap. 6, sectorul 3, Bucureşti
200 bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 4, ap. 7, sectorul 3, Bucureşti
201 bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 4, ap. 8, sectorul 3, Bucureşti
202 bd. Mircea Vodă nr. 47. et. 5, ap. 9, sectorul 3, Bucureşti
203 bd. Mircea Vodă nr. 47. et. 5, ap. 10, sectorul 4, Bucureşti
204 bd. Mircea Vodă nr. 47. et. 6, ap. 11, sectorul 5, Bucureşti
205 bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 6, ap. 12 sectorul 3, Bucureşti
206 bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 7, ap. 13, sectorul 3, Bucureşti
207 bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 7, ap. 14, sectorul 3, Bucureşti
208 bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 8, ap. 15, sectorul 3, Bucureşti
209 bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 8, ap. 16, sectorul 3, Bucureşti
210 bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 9, ap. 17, sectorul 3, Bucureşti
211 320 Apartament, str. N. Bălcescu nr. 35, sc. A, et. 5, ap. 10, sectorul 1, Bucureşti 9,01
212 327 Imobil şi garaj, str. Şcoala Floreasca nr. 9-11, sectorul 1, Bucureşti 1.517,38
213 328 Imobil situat în str. Cuza Vodă nr. 90, sectorul 4, Bucureşti 452,56
214 332 Imobil, str. Grigore Alexandrescu nr. 86, sectorul 1, Bucureşti 1.625,72
215 333 Teren, Aleea Alexandru nr. 1, sectorul 1, Bucureşti 33,71
216 340 Imobil şi garaj, str. Armenească nr. 35, sectorul 2, Bucureşti 826,6
217 347 Apartament, str. Bălcescu nr. 16, et. 5, ap. 5, sectorul 1, Bucureşti 20,35
348 Imobil, str. Bălcescu nr. 26, sectorul 1, Bucureşti, din care: 602,00
218 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, p, mag. 1-5, sectorul 1, Bucureşti
219 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 1, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti
220 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 1, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti
221 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 1, ap. 3, sectorul 1, Bucureşti
222 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 4, sectorul 1, Bucureşti
223 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 5, sectorul 1, Bucureşti
224 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 6, sectorul 1, Bucureşti
225 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 7, sectorul 1, Bucureşti
226 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 8, sectorul 1, Bucureşti
227 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 9, sectorul 1, Bucureşti
228 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 10, sectorul 1, Bucureşti
229 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 11 sectorul 1, Bucureşti
230 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 12, sectorul 1, Bucureşti
231 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 13, sectorul 1, Bucureşti
232 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 14, sectorul 1, Bucureşti
0 1 2 3
233 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 15, sectorul 1, Bucureşti
234 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 16, sectorul 1, Bucureşti
235 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 17, sectorul 1, Bucureşti
236 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 18, sectorul 1, Bucureşti
237 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 19, sectorul 1, Bucureşti
238 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 20, sectorul 1, Bucureşti
239 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 21, sectorul 1, Bucureşti
240 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 22, sectorul 1, Bucureşti
241 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 23, sectorul 1, Bucureşti
242 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 24, sectorul 1, Bucureşti
243 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 25, sectorul 1, Bucureşti
244 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 26, sectorul 1, Bucureşti
245 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 27, sectorul 1, Bucureşti
246 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, mansardă, ap. 28, sectorul 1, Bucureşti
247 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, mansardă, ap. 29, sectorul 1, Bucureşti
248 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 6, ap. 30, sectorul 1, Bucureşti
249 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, mansardă, ap. 31, sectorul 1, Bucureşti
250 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, mansardă, ap. 32, sectorul 1, Bucureşti
251 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 6, ap. 33, sectorul 1, Bucureşti
252 357 Teren din str. Burghelea nr. 3, sectorul 2, Bucureşti 22,00
253 358 Apartament nr. 3 situat în imobilul din Str. Călăraşilor nr. 79, bl. 3, sectorul 3, Bucureşti 163,65
254 362 Apartament str. Catargiu Lascăr nr. 11A, ap. 18, sectorul 1, Bucureşti 87,71
255 369 Apartament str. Constantinescu Al. nr. 46-48, parter, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti 134,40
256 370 Apartament str. Constantinescu Al. nr. 46-48, parter, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti 230,85
257 371 Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, parter, ap. 3, sectorul 1, Bucureşti 114,92
258 372 Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, etaj 1, ap. 4, sectorul 1, Bucureşti 141,75
259 373 Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, etaj 1, ap. 5, sectorul 1, Bucureşti 112,43
260 374 Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, etaj 2, ap. 8, sectorul 1, Bucureşti 137,61
261 375 Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, etaj 2, ap. 9, sectorul 1, Bucureşti 113,73
262 376 Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, etaj 2, ap. 11, sectorul 1, Bucureşti 57,14
263 377 Teren aferent imobil, str. Constantinescu Al. nr. 59, corp A+B+C, sectorul 1, Bucureşti 5,05
264 378 Imobil, str. Constantinescu Al. nr. 61, sectorul 1, Bucureşti 719,00
265 382 Apartament, str. Dacia nr. 55, parter, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti 8,46
266 383 Apartament, str. Dacia nr. 55, etaj 1, ap. 3, sectorul 1, Bucureşti 11,91
267 384 Apartament, str. Dacia nr. 55, etaj 1, ap. 4, sectorul 1, Bucureşti 14,16
268 380 Apartament, str. Dacia nr. 55, etaj 2, ap. 5, sectorul 1, Bucureşti 11,86
269 385 Apartament, str. Dacia nr. 55, etaj 2, ap. 6, sectorul 1, Bucureşti 14,04
270 386 Apartament, str. Dacia nr. 55, etaj 3, ap. 7, sectorul 1, Bucureşti 11,75
271 387 Apartament, str. Dacia nr. 55, etaj 3, ap. 8, sectorul 1, Bucureşti 14,07
272 286 Apartament bd. Dacia nr. 55, etaj 4, ap. 9, sectorul 1, Bucureşti 11,75
273 388 Apartament, str. Dacia nr. 55, etaj 4, ap. 10, sectorul 1, Bucureşti 14,02
274 389 Apartament, str. Dacia nr. 55, etaj 5, ap. 11, sectorul 1, Bucureşti 11,96
275 287 Apartament bd. Dacia nr. 55, etaj 5, ap. 12, sectorul 1, Bucureşti 15,02
276 390 Apartament, str. Dacia nr. 55, etaj 6, ap. 13, sectorul 1, Bucureşti 11,88
277 288 Apartament bd. Dacia nr. 55, etaj 7, ap. 15, sectorul 1, Bucureşti 12,12
278 391 Apartament, str. Dacia nr. 55, etaj 8, ap. 17, sectorul 1, Bucureşti 15,82
279 395 Imobil str. Delavrancea nr. 6 A, sectorul 1, Bucureşti 8.248,00
0 1 2 3
400 Imobil str. Drobeta nr. 13, sectorul 2, Bucureşti, din care: 368,20
280 str. Drobeta nr. 13, parter, ap. 1, sectorul 2, Bucureşti
281 str. Drobeta nr. 13, parter, ap. 2, sectorul 2, Bucureşti
282 str. Drobeta nr. 13, parter, ap. 3, sectorul 2, Bucureşti
283 str. Drobeta nr. 13, parter, ap. 4, sectorul 2, Bucureşti
284 str. Drobeta nr. 13, et. 1, ap. 5, sectorul 2, Bucureşti
285 str. Drobeta nr. 13, et. 2, ap. 7, sectorul 3, Bucureşti
286 str. Drobeta nr. 13, et. 2, ap. 8, sectorul 2, Bucureşti
287 str. Drobeta nr. 13, et. 2, ap. 9, sectorul 2, Bucureşti
401 Imobil, str. Drobeta nr. 4-10, sectorul 2, Bucureşti, din care: 1.377,90
288 str. Drobeta nr. 4-10, P, ap. 1, sectorul 2, Bucureşti
289 str. Drobeta nr. 4-10, P, ap. 2, sectorul 2, Bucureşti
290 str. Drobeta nr. 4-10, P, ap. 3, sectorul 2, Bucureşti
291 str. Drobeta nr. 4-10, et. 1, ap. 4, sectorul 2, Bucureşti
292 str. Drobeta nr. 4-10, et. 1, ap. 5, sectorul 2, Bucureşti
293 str. Drobeta nr. 4-10, et. 1, ap 6, sectorul 2, Bucureşti
294 str. Drobeta nr. 4-10, et. 1, ap. 7, sectorul 2, Bucureşti
295 str. Drobeta nr. 4-10, et. 1, ap. 8, sectorul 2, Bucureşti
296 str. Drobeta nr. 4-10, et. 2, ap. 9, sectorul 2, Bucureşti
297 str. Drobeta nr. 4-10, et. 2, ap. 10, sectorul 2, Bucureşti
298 str. Drobeta nr. 4-10, et. 2, ap. 12, sectorul 2, Bucureşti
299 str. Drobeta nr. 4-10, et. 2, ap. 13, sectorul 2, Bucureşti
300 str. Drobeta nr. 4-10, et. 3, ap. 14, sectorul 2, Bucureşti
301 str. Drobeta nr. 4-10, et. 3, ap. 15, sectorul 2, Bucureşti
302 str. Drobeta nr. 4-10, et. 3, ap. 16, sectorul 2, Bucureşti
303 404 Teren, str. Dumbrava Roşie nr. 4, sectorul 2, Bucureşti 24,00
304 461 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, parter, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti 72,70
305 462 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, parter, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti 76,36
306 463 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, parter, ap. 3, sectorul 1, Bucureşti 83,36
307 464 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, etaj 1, ap. 4, sectorul 1, Bucureşti 74,36
308 465 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, etaj 2, ap. 5, sectorul 1, Bucureşti 82,79
309 466 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, etajul 2, ap. 6, sectorul 1, Bucureşti 76,10
310 467 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, etajul 3, ap. 7, sectorul 1, Bucureşti 82,74
311 468 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, etajul 3, ap. 8, sectorul 1, Bucureşti 74,05
312 469 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, etajul 4, ap. 9, sectorul 1, Bucureşti 84,15
313 470 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, etajul 4, ap. 10, sectorul 1, Bucureşti 69,26
314 471 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, etajul 5, ap. 11, sectorul 1, Bucureşti 82,16
315 472 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, etajul 5, ap. 12, sectorul 1, Bucureşti 74,72
316 296 Apartament, str. M. Eminescu nr. 44-48, etajul 6, ap. 13, sectorul 2, Bucureşti 88,75
317 295 Apartament, str. M. Eminescu nr. 44-48, et. 6, ap. 14, sectorul 2, Bucureşti 73,81
318 473 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, ap. 15, sectorul 1, Bucureşti 82,30
319 474 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, ap. 16, sectorul 1, Bucureşti 75,35
320 475 Camera serviciu, str. Eminescu nr. 44-48, sectorul 1, Bucureşti 6,34
321 476 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, parter, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti 67,17
322 477 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, parter, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti 72,43
323 478 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 1, ap. 3, sectorul 1, Bucureşti 77,17
324 479 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 1, ap. 4, sectorul 1, Bucureşti 74,73
325 480 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 2, ap. 5, sectorul 1, Bucureşti 76,67
0 1 2 3
326 481 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 2, ap. 6, sectorul 1, Bucureşti 76,48
327 482 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 3, ap. 7, sectorul 1, Bucureşti 76,88
328 483 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 3, ap. 8, sectorul 1, Bucureşti 69,44
329 297 Apartament, str. M. Eminescu nr. 50-54, etajul 4, ap. 9, sectorul 1, Bucureşti 76,98
330 484 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 4, ap. 10, sectorul 1, Bucureşti 74,42
331 485 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 5, ap. 11, sectorul 1, Bucureşti 79,94
332 486 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 6, ap. 13, sectorul 1, Bucureşti 76,05
333 487 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 6, ap. 14, sectorul 1, Bucureşti 75,08
334 488 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 7, ap. 15, sectorul 1, Bucureşti 75,79
335 489 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 7, ap. 16, sectorul 1, Bucureşti 76,32
336 490 Apartament, str. Eminescu nr. 56, etajul 2, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti 434,28
491 Imobil (fără ap. 14, 3, 30), str. Eminescu nr. 82-88, sectorul 1, Bucureşti, din care: 1.076,92
337 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, P, ap. 1, sectorul 2, Bucureşti
338 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, P, ap. 2, sectorul 2, Bucureşti
339 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 1, ap. 4, sectorul 2, Bucureşti
340 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 2, ap. 5, sectorul 2, Bucureşti
341 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 2, ap. 6, sectorul 2, Bucureşti
342 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 3, ap. 7, sectorul 2, Bucureşti
343 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 3, ap. 8, sectorul 2, Bucureşti
344 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 4, ap. 9, sectorul 2, Bucureşti
345 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 4, ap. 10, sectorul 2, Bucureşti
346 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 5, ap. 11, sectorul 2, Bucureşti
347 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 5, ap. 12, sectorul 2, Bucureşti
348 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 6, ap. 13, sectorul 2, Bucureşti
349 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 7, ap. 15, sectorul 2, Bucureşti
350 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 7, ap. 16, sectorul 2, Bucureşti
351 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, P, ap. 17, sectorul 2, Bucureşti
352 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, P, ap. 18, sectorul 2, Bucureşti
353 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 1, ap. 19, sectorul 2, Bucureşti
354 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 1, ap. 20, sectorul 2, Bucureşti
355 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 2, ap. 21, sectorul 2, Bucureşti
356 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 2, ap. 22, sectorul 2, Bucureşti
357 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 3, ap. 23, sectorul 2, Bucureşti
358 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 3, ap. 24, sectorul 2, Bucureşti
359 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 4, ap. 25, sectorul 2, Bucureşti
360 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 4, ap. 26, sectorul 2, Bucureşti
361 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 5, ap. 27, sectorul 2, Bucureşti
362 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 5, ap. 28, sectorul 2, Bucureşti
363 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 6, ap. 29, sectorul 2, Bucureşti
364 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 7, ap. 31, sectorul 2, Bucureşti
365 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 7, ap. 32, sectorul 2, Bucureşti
366 494 Teren, str. Gh. Manu nr. 3, ap. 1-13, sectorul 1, Bucureşti 440,60
367 495 Teren, str. Gogol nr. 4, sectorul 1, Bucureşti 8,29
368 498 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 1, sectorul 2, Bucureşti 20,13
369 499 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 2, sectorul 2, Bucureşti 17,89
370 500 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 3, sectorul 2, Bucureşti 25,61
371 501 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 5, sectorul 2, Bucureşti 17,89
372 502 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 6, sectorul 2, Bucureşti 25,61
0 1 2 3
373 503 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 7, sectorul 2, Bucureşti 20,13
374 504 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 11, sectorul 2, Bucureşti 17,89
375 505 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 12, sectorul 2, Bucureşti 25,61
376 247 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 5, ap. 17, sectorul 2, Bucureşti 17,88
377 248 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 6, ap. 21, sectorul 2, Bucureşti 25,61
378 249 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 7, ap. 22, sectorul 2, Bucureşti 20,12
379 250 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 8, ap. 25, sectorul 2, Bucureşti 20,12
380 251 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 10, ap. 32, sectorul 2, Bucureşti 18,12
381 252 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 10, ap. 33, sectorul 2, Bucureşti 25,22
382 512 Apartament, str. Kiseleff nr. 14, ap. 4, sectorul 1, Bucureşti 132,87
383 Teren, str. Kiseleff nr. 18 A, sectorul 1, Bucureşti 467,00
384 521 Teren, str. Kiseleff nr. 55, vila 6, sectorul 1, Bucureşti 55,38
522 Imobil, str. Kiseleff nr. 55, vila 9, sectorul 1, Bucureşti, din care: 1.120,93
385 şos. Kiseleff Pavel Dimitrievici nr. 55, vila 9, et. 1, ap. 3, sectorul 1, Bucureşti
386 şos. Kiseleff Pavel Dimitrievici nr. 55, vila 9, et. 1, ap. 4, sectorul 1, Bucureşti
387 524 Apartament, str. Lahovari Alex. nr. 5 A, ap. 5, sectorul 1, Bucureşti 10,93
388 528 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 15, sectorul 1, Bucureşti 23,79
389 530 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 18, sectorul 1, Bucureşti 17,88
390 531 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 19, sectorul 1, Bucureşti 21,27
391 532 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 20, sectorul 1, Bucureşti 19,15
392 533 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 21, sectorul 1, Bucureşti 18,70
393 534 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 22, sectorul 1, Bucureşti 17,88
394 535 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 24, sectorul 1, Bucureşti 19,15
395 538 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 28, sectorul 1, Bucureşti 19,15
396 539 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 31, sectorul 1, Bucureşti 21,27
397 540 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 33, sectorul 1, Bucureşti 18,70
398 541 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 34, sectorul 1, Bucureşti 17,88
399 542 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 35, sectorul 1, Bucureşti 21,27
400 543 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 36, sectorul 1, Bucureşti 19,15
401 544 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 37, sectorul 1, Bucureşti 18,70
402 545 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 38, sectorul 1, Bucureşti 17,88
403 546 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 41, sectorul 1, Bucureşti 18,70
404 547 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 44, sectorul 1, Bucureşti 19,15
405 548 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 46, sectorul 1, Bucureşti 12,51
406 549 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 48, sectorul 1, Bucureşti 19,15
407 550 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 50, sectorul 1, Bucureşti 18,07
408 527 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 51, sectorul 1, Bucureşti 12,32
409 556 Imobil (subsol + parter + mezanin), str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, sectorul 1, Bucureşti 271,40
410 557 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 4, sectorul 1, Bucureşti 27,36
411 558 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 5, sectorul 1, Bucureşti 13,19
412 559 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 8, sectorul 1, Bucureşti 24,41
413 560 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 9, sectorul 1, Bucureşti 27,13
414 561 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 10, sectorul 1, Bucureşti 13,41
415 563 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 13, sectorul 1, Bucureşti 24,60
416 564 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 14, sectorul 1, Bucureşti 27,12
417 565 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 15, sectorul 1, Bucureşti 13,33
418 566 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 16, sectorul 1, Bucureşti 29,90
419 567 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 17, sectorul 1, Bucureşti 23,96
0 1 2 3
420 568 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 18, sectorul 1, Bucureşti 24,49
421 569 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 20, sectorul 1, Bucureşti 13,29
422 571 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 22, sectorul 1, Bucureşti 24,14
423 574 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 26, sectorul 1, Bucureşti 29,83
424 575 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 27, sectorul 1, Bucureşti 25,64
425 577 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 30, sectorul 1, Bucureşti 13,47
426 579 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 36, sectorul 1, Bucureşti 22,70
427 580 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 37, sectorul 1, Bucureşti 23,22
428 581 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 38, sectorul 1, Bucureşti 22,60
429 582 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 39, sectorul 1, Bucureşti 22,77
430 583 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 40, sectorul 1, Bucureşti 23,22
431 584 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 41, sectorul 1, Bucureşti 22,74
432 585 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 42, sectorul 1, Bucureşti 22,42
433 586 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 43, sectorul 1, Bucureşti 23,27
434 587 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 44, sectorul 1, Bucureşti 22,88
435 588 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 45, sectorul 1, Bucureşti 22,41
436 589 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 46, sectorul 1, Bucureşti 23,22
437 590 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 47, sectorul 1, Bucureşti 22,74
438 591 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 48, sectorul 1, Bucureşti 22,21
439 592 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 49, sectorul 1, Bucureşti 23,30
440 593 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 50, sectorul 1, Bucureşti 22,76
441 594 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 51, sectorul 1, Bucureşti 22,43
442 595 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 52, sectorul 1, Bucureşti 23,25
443 596 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 53, sectorul 1, Bucureşti 22,64
444 597 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 54, sectorul 1, Bucureşti 22,48
445 598 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 55, sectorul 1, Bucureşti 23,08
446 599 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 56, sectorul 1, Bucureşti 22,83
603 Imobil, str. Mora Grigore nr. 17, corp A, B, C, sectorul 1, Bucureşti, din care: 617,94
447 str. Mora Grigore dr. nr. 17, parter, ap. 1. sectorul 1, Bucureşti
448 str. Mora Grigore dr. nr. 17, ap. 1bis, sectorul 1, Bucureşti
449 str. Mora Grigore dr. nr. 17, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti
450 str. Mora Grigore dr. nr. 17, parter, ap. 3, sectorul 1, Bucureşti
451 606 Imobil (45% din teren, Corp C1 şi garaj), str. Olari nr. 23, sectorul 2, Bucureşti 151,70
614 Imobil (fără ap. 1, 3, 4, 10), str. Paris nr. 45 A, sectorul 1, Bucureşti, din care: 412,35
452 str. Paris nr. 45A, P, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti
453 str. Paris nr. 45A, et. 1, ap. 5, sectorul 1, Bucureşti
454 str. Paris nr. 45A, et. 2, ap. 7, sectorul 1, Bucureşti
455 str. Paris nr. 45A, et. 3, ap. 9, sectorul 1, Bucureşti
456 str. Paris nr. 45A, et. 4, ap. 11, sectorul 1, Bucureşti
618 Imobil, str. Pitar Moş nr. 10, sectorul 1, Bucureşti, din care: 535,00
457 str. Pitar Moş nr. 10, P, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti
458 str. Pitar Moş nr. 10, P, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti
459 str. Pitar Moş nr. 10, et. 1, ap. 3, sectorul 1, Bucureşti
460 str. Pitar Moş nr. 10, et. 1, ap. 4, sectorul 1, Bucureşti
461 str. Pitar Moş nr. 10, et. 2, ap. 5, sectorul 1, Bucureşti
462 str. Pitar Moş nr. 10, et. 2, ap. 6, sectorul 1, Bucureşti
463 str. Pitar Moş nr. 10, et. 2, ap. 7, sectorul 1, Bucureşti
464 str. Pitar Moş nr. 10, et. 3, ap. 8, sectorul 1, Bucureşti
0 1 2 3
465 str. Pitar Moş nr. 10, et. 4, ap. 9, sectorul 1, Bucureşti
466 str. Pitar Moş nr. 10, et. 4, ap. 10, sectorul 1, Bucureşti
467 str. Pitar Moş nr. 10, et. 5, ap. 11, sectorul 1, Bucureşti
468 str. Pitar Moş nr. 10, et. 5, ap. 12, sectorul 1, Bucureşti
620 Imobil, str. Polonă nr. 3-5, sectorul 1, Bucureşti, din care: 1.012,00
469 str. Polonă nr. 3-5, parter, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti
470 str. Polonă nr. 3-5, parter, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti
471 str. Polonă nr. 3-5, et. 1, ap. 3, sectorul 1, Bucureşti
472 str. Polonă nr. 3-5, et. 1, ap. 4, sectorul 1, Bucureşti
473 str. Polonă nr. 3-5, et. 1, ap. 5, sectorul 1, Bucureşti
474 str. Polonă nr. 3-5, et. 2, ap. 6, sectorul 1, Bucureşti
475 str. Polonă nr. 3-5, et. 3, ap. 7, sectorul 1, Bucureşti
476 str. Polonă nr. 3-5, et. 3, ap. 8, sectorul 1, Bucureşti
477 str. Polonă nr. 3-5, et. 4, ap. 9, sectorul 1, Bucureşti
478 str. Polonă nr. 3-5, et. 5, ap. 11, sectorul 1, Bucureşti
479 str. Polonă nr. 3-5, et. 5, ap. 12, sectorul 1, Bucureşti
480 str. Polonă nr. 3-5, et. 6, ap. 13, sectorul 1, Bucureşti
481 str. Polonă nr. 3-5, et. 6, ap. 14, sectorul 1, Bucureşti
623 Imobil, str. Polonă nr. 35, sectorul 1, Bucureşti, din care: 1.480,00
482 str. Polonă nr. 35, sc. 1, P, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti
483 str. Polonă nr. 35, sc. 1, P, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti
484 str. Polonă nr. 35, sc. 1, et. 1, ap. 3, sectorul 1, Bucureşti
485 str. Polonă nr. 35, et. 1, ap. 4, sectorul 1, Bucureşti
486 str. Polonă nr. 35, et. 2, ap. 5, sectorul 1, Bucureşti
487 str. Polonă nr. 35, sc. 1, et. 3, ap. 7, sectorul 1, Bucureşti
488 str. Polonă nr. 35, sc. 1, et. 3, ap. 8, sectorul 1, Bucureşti
489 str. Polonă nr. 35, ap. 9, sectorul 1, Bucureşti
490 str. Polonă nr. 35, sc. 2, ap. 10, sectorul 1, Bucureşti
491 str. Polonă nr. 35, sc. 2, et. 1, ap. 11, sectorul 1, Bucureşti
492 str. Polonă nr. 35, sc. 2, et. 1, ap. 12, sectorul 1, Bucureşti
493 str. Polonă nr. 35, sc. 2, et. 2, ap. 13, sectorul 1, Bucureşti
494 str. Polonă nr. 35, sc. 2, et. 2, ap. 14, sectorul 1, Bucureşti
495 str. Polonă nr. 35, sc. 2, et. 3, ap. 15, sectorul 1, Bucureşti
496 624 Imobil str. Polonă nr. 4, sectorul 1, Bucureşti 2.077,00
497 str. Polonă nr. 35, sc. 2, et. 3, ap. 16, sectorul 1, Bucureşti
498 628 Imobil şi garaj, str. Praporgescu D. nr. 33, sectorul 2, Bucureşti 445,00
499 629 Apartament nr. 1, str. Prezan C. nr. 2 A, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti 1.756,74
500 633 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti 14,21
501 634 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti 7,33
502 635 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 3, sectorul 1, Bucureşti 7,49
503 636 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 4, sectorul 1, Bucureşti 14,79
504 637 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 5, sectorul 1, Bucureşti 7,46
505 638 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 6, sectorul 1, Bucureşti 7,60
506 639 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 7, sectorul 1, Bucureşti 17,92
507 640 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 8, sectorul 1, Bucureşti 14,79
508 641 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 9, sectorul 1, Bucureşti 7,46
509 642 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 10, sectorul 1, Bucureşti 7,60
510 643 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 11, sectorul 1, Bucureşti 17,92
0 1 2 3
511 644 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 13, sectorul 1, Bucureşti 7,46
512 645 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 18, sectorul 1, Bucureşti 7,60
513 646 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 21, sectorul 1, Bucureşti 7,46
514 647 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 25, sectorul 1, Bucureşti 7,61
515 648 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 32, sectorul 1, Bucureşti 6,91
516 651 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti 51,55
517 652 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 3, sectorul 1, Bucureşti 41,95
518 653 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 4, sectorul 1, Bucureşti 53,33
519 654 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 5, sectorul 1, Bucureşti 45,36
520 655 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 8, sectorul 1, Bucureşti 44,77
521 656 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 10, sectorul 1, Bucureşti 56,31
522 657 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 11, sectorul 1, Bucureşti 46,10
523 658 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 12, sectorul 1, Bucureşti 41,30
524 659 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 13, sectorul 1, Bucureşti 52,64
525 660 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 14, sectorul 1, Bucureşti 49,70
526 662 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 16, sectorul 1, Bucureşti 52,56
527 663 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 17, sectorul 1, Bucureşti 44,61
528 665 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 19, sectorul 1, Bucureşti 53,95
529 666 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 21, sectorul 1, Bucureşti 41,20
530 667 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 22, sectorul 1, Bucureşti 51,27
531 668 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 23, sectorul 1, Bucureşti 43,48
532 669 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 24, sectorul 1, Bucureşti 51,32
533 670 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 25, sectorul 1, Bucureşti 45,35
534 671 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti 26,09
535 672 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti 16,62
536 673 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 3, sectorul 1, Bucureşti 25,96
537 674 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 5, sectorul 1, Bucureşti 23,86
538 675 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 6, sectorul 1, Bucureşti 21,36
539 676 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 7, sectorul 1, Bucureşti 27,61
540 677 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 8, sectorul 1, Bucureşti 21,45
541 678 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 9, sectorul 1, Bucureşti 28,10
542 679 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 11, sectorul 1, Bucureşti 27,33
543 680 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 12, sectorul 1, Bucureşti 20,92
544 681 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 13, sectorul 1, Bucureşti 25,18
545 682 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 14, sectorul 1, Bucureşti 22,21
546 684 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 16, sectorul 1, Bucureşti 22,11
690 Imobil şi garaj, str. Russo Alecu nr. 13-19, sectorul 2, Bucureşti (fără ap. 7), din care: 1.680,37
547 str. Russo Alecu nr. 13-19, P., ap. 1, sectorul 2, Bucureşti
548 str. Russo Alecu nr. 13-19, P., ap. 1A, sectorul 2, Bucureşti
549 str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 1, ap. 3, sectorul 2, Bucureşti
550 str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 2, ap. 4, sectorul 2, Bucureşti
551 str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 2, ap. 5, sectorul 2, Bucureşti
552 str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 4, ap. 8, sectorul 2, Bucureşti
553 str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, Bucureşti
554 str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 5, ap. 10, sectorul 2, Bucureşti
555 str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 6, ap. 12, sectorul 2, Bucureşti
556 str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 6, ap. 13, sectorul 2, Bucureşti
557 str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 7, ap. 14, sectorul 2, Bucureşti
0 1 2 3
558 694 Imobil şi garaj, str. Starostescu nr. 3, sectorul 1, Bucureşti 550,07
559 699 Imobil şi garaj, str. Tokio nr. 11, sectorul 1, Bucureşti 215,00
560 709 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 4, sectorul 2, Bucureşti 9,16
561 257 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, et. 1, ap. 6, sectorul 2, Bucureşti 6,48
562 710 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 9, sectorul 2, Bucureşti 8,23
563 712 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 14, sectorul 2, Bucureşti 6,48
564 713 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 18, sectorul 2, Bucureşti 6,48
565 714 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 19, sectorul 2, Bucureşti 7,01
566 715 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 20, sectorul 2, Bucureşti 6,21
567 716 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 22, sectorul 2, Bucureşti 6,48
568 720 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 31, sectorul 2, Bucureşti 7,01
569 722 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 47, sectorul 2, Bucureşti 6,23
570 260 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 3, ap. 57, sectorul 2, Bucureşti 8,23
571 261 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 4, ap. 61, sectorul 2, Bucureşti 8,23
572 262 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 4, ap. 62, sectorul 2, Bucureşti 6,63
573 264 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 5, ap. 67, sectorul 2, Bucureşti 6,69
574 265 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 6, ap. 70, sectorul 2, Bucureşti 6,63
575 266 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 6, ap. 71, sectorul 2, Bucureşti 6,65
576 729 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 65, sectorul 2, Bucureşti 8,23
577 732 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 81, sectorul 2, Bucureşti 8,23
578 733 Imobil şi garaj, str. Washington nr. 14 A, sectorul 1, Bucureşti 358,00
579 741 Teren aferent ap. 2, str. Muzeul Zambaccian nr. 14, et. 1, sectorul 1, Bucureşti 34,11
580 742 Cotă indiviză 48,19% din imobil situat în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 118, sectorul 1, cu teren aferent, parţial 359,96
581 746 Terenul din Bucureşti, str. J.L. Calderon nr. 16, sectorul 2 150,42
582 758 Garaj cu terenul aferent din Bucureşti, Str. Heleşteului nr. 22A, sectorul 1 405,07
583 760 Imobil şi garaj din Bucureşti, str. Ionescu Gion nr. 13, sectorul 3 235,00
584 763 Teren aferent ap. 1 din Bd. Aviatorilor nr. 70, sectorul 1, Bucureşti 48,00
585 766 Apartament nr. 13 din Calea Griviţei nr. 186, bl. N, et. 3, sectorul 1, Bucureşti 7,86
586 773 Spaţiu comercial situat în str. Câmpineanu nr. 26, bloc 8, parter, sectorul 1, Bucureşti (115,00 mp) -
587 782 Imobil, str. I. Câmpineanu nr. 27, bl. 7, parter, sectorul 1, Bucureşti (Su = 126,80 mp) -
588 847 Imobil, garaj cu teren aferent situat în Bucureşti, actual D-tru Orbescu (fost str. Pictor Margareta Sterian) nr. 7, sectorul 2 382,40
589 Imobil-parţial cu terenul aferent din Bucureşti, str. Gogol nr. 2, sectorul 1 1.334,50
590 Construcţie situată în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 22-24, sectorul 3 - VIP Lipscani -
591 Imobil şi garaj cu terenul aferent, din Bucureşti, str. Eugen Lovinescu (fostă Emile Zolla) nr. 2A, ap. 1 şi 2, sectorul 1 541,14
592 Imobil (teren şi parţial clădire) din Bucureşti, bd. Mircea Eliade nr. 3, sectorul 1 10.047,25
593 Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Tolstoi nr. 27, ap. 1 şi 2, sectorul 1 1.354,01
594 82 Imobil-parţial, bd. N. Bălcescu nr. 21, sectorul 1, Bucureşti, parţial 1.148,35
595 100 Imobil-parţial, Piaţa Walter Mărăcineanu nr. 1-3, sectorul 1, Bucureşti, parţial 3.957,93
596 102 Imobil parţial, bd. Regina Elisabeta nr. 3, sectorul 3, Bucureşti, parţial 973,43
597 103 Imobil (62,40%), bd. Carol I nr. 12 (fost Republicii nr. 32), sectorul 3, Bucureşti, parţial 1.082,89
598 115 Apartament, Bd. Aviatorilor nr. 100, parter, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti cotă indiviză din S totală de 971,78 mp
599 116 Apartament, Bd. Aviatorilor nr. 100, et. 1, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti cotă indiviză din S totală de 971,78 mp
0 1 2 3
600 131 Apartament, Str. Crângului nr. 1, etaj 1, ap. 2, cu teren aferent şi garaj, sectorul 1, Bucureşti 226,66
601 133 Apartament, Str. Crângului nr. 11A, parter, ap. 1 şi garaj, sectorul 1, Bucureşti cotă indiviză din S totală de 530,76 mp
602 134 Apartament, Str. Crângului nr. 11A, et. 1, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti cotă indiviză din S totală de 530,76 mp
603 137 Apartament, str. J.L. Calderon nr. 59, et. 2, ap. 10, sectorul 2, Bucureşti 24,08
604 145 Imobil şi garaj din str. Herăstrău nr. 37, sectorul 1, Bucureşti 291,00
605 147 Imobil Intr. Eliza Zamfirescu Leonida (fost Nic. Ionescu) nr. 11, sectorul 1, Bucureşti 318,39
148 Imobil str. Pictor Barbu Iscovescu nr. 25 şi garaj, sectorul 1, Bucureşti 596,27
606 151 152 Imobil din şos. Kiseleff nr. 20, sectorul 1, Bucureşti, din care: 3.458,00
607 152 Apartament nr. 5, et. 2 din şos. Kiseleff nr. 20, sectorul 1, Bucureşti, Su = 217,65 mp şi Boxa nr. 5 - subsol Su = 7,46 mp 97,99
608 151 Apartament nr. 4, et. 1, din şos. Kiseleff nr. 20, sectorul 1, Bucureşti, Su = 217,73 mp şi Boxa nr. 4 - subsol Su = 10,13 mp 99,33
609 153 Apartament nr. 1 şi teren şos. Kiseleff nr. 22, parter, sectorul 1, Bucureşti cotă indiviză din S totală de 6.672,23 mp
610 183 Apartament str. Pictor I. Negulici nr. 42, et. 1, ap. 3, sectorul 1, Bucureşti 53,56
611 307 Camera C1 etaj tehnic din imobilul situat în str. M. Eminescu nr. 102-104, sectorul 2, Bucureşti cotă indiviza din 897,57
612 318 Teren aferent ap. 2 din Bucureşti, str. Tolstoi nr. 25, sectorul 1 210,85
613 319 Teren aferent ap. 1 din Bucureşti, str. Tolstoi nr. 25, sectorul 1 210,85
614 324 Cotă indiviză de 52% din imobilul Casa Presei, corpurile A, A4, B (B1: subsol, parter, et. 1, et. 2; B2: subsol, parter, et. 1, et. 2; B3: et. 1), C, D, corpurile de legătură D1-B2 şi D1-C3, garaj (garaj subteran: boxa 21A, 21B, 21C, 22A, 22B, 22C), depozit şi terasă - P-ţa Presei Libere nr. 1, sectorul 1, Bucureşti, cu teren aferent (cotă indiviză), parţial 73.892,01
615 330 Imobil, str. Alecsandri nr. 5, sectorul 1, Bucureşti 184,00
616 334 Imobil, Aleea Alexandru nr. 37, sectorul 1, Bucureşti 1.350,00
617 348 Imobil, str. Bălcescu nr. 26, sectorul 1, Bucureşti, din care: 1. Spaţiu administrativ mezanin, cota indiviză teren 5,05; 2. Spaţiu administrativ etaj 1, cota indiviză teren 39,66 mp cota indiviză 5,05 cota indiviză 39,66
618 355 Imobil, şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 5, sectorul 1, Bucureşti 7.302,00
619 381 Apartament, str. Dacia nr. 55, parter, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti 12,89
620 393 Teren şi garaj, str. Dacia nr. 79, sectorul 1, Bucureşti 187,03
621 400 Apartament nr. 6 str. Drobeta nr. 13, et 1, sectorul 2, Bucureşti cotă indiviză din 368,2
622 401 Apartament nr. 11, str. Drobeta nr. 4-10, et. 2, sectorul 2, Bucureşti cotă indiviză din 1424
623 309 Apartament, str. P.D. Kiseleff nr. 55, vila 9, parter, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti cotă indiviză din 934
624 522 Apartament nr. 1, şos. Kiseleff Pavel Dimitrievici nr. 55, vila 9, parter, sectorul 1, Bucureşti cotă indiviză din 934
625 522 Apartament nr. 5, şos. Kiseleff Pavel Dimitrievici nr. 55, vila 9, et. 2, sectorul 1, Bucureşti cotă indiviză din 934
626 522 Apartament nr. 6, şos. Kiseleff Pavel Dimitrievici nr. 55, vila 9, et. 2, sector 1, Bucureşti cotă indiviză din 934
627 Bd. Magheru Gheorghe g-ral nr. 24, mezanin, ap. 14, sectorul 1, Bucureşti teren aferent în cota indiviză din total bloc
0 1 2 3
628 555 Apartament, str. Mendeleev nr. 37, ap. 8, et. 3, sectorul 1, Bucureşti 70,03
629 614 Str. Paris nr. 45A, et. 2, ap. 8, sectorul 1, Bucureşti 78,31
630 690 Apartament nr. 2, str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 1, sectorul 2, Bucureşti cotă indiviză din 1.559,24
631 703 Apartament, str. Turda nr. 116, bl. 36, ap. 28, sectorul 1, Bucureşti 8,92
632 749 Teren în Bucureşti, str. Vasile Alecsandri nr. 8, sectorul 1 925,50
633 761 Teren din Bucureşti, str. Negustori nr. 3, sectorul 2 984,38
634 7663 Imobil cu garaj şi terenul aferent din Bucureşti, str. Gogol nr. 3, sectorul 1 602,15
635 7667 Teren situat în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 22-24, sectorul 3 21,74
636 755 Teren din Bucureşti, bd. Mircea Eliade nr. 113, sectorul 1 22.855,55
637 96 Imobil-parţial str. Atena nr. 11, sectorul 1, Bucureşti (parţial) 216,77
SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL TRIUMF BUCUREŞTI
638 784 Teren cu barăci de depozitare în Aleea Alexandru nr. 42, sectorul 1, Bucureşti 619,00
639 785 Imobil Hotel Triumf cu terenul aferent din şos. Kiseleff nr. 12, sectorul 1, Bucureşti 14.987,00
640 786 Imobil Club Floreasca cu terenul aferent din Bucureşti, bd. Mircea Eliade nr. 1, sectorul 1, şi anexe: C1 Club Sc = 3.457,20 mp, C2 Clădire Sc = 246,80 mp, C3 Punct control Sc = 3,40 mp, C4 Casetă tablou electric Sc = 2,10 mp, C5 Debarcader Sc = 43,40 mp 16.010,60
641 788 Sere de flori şi răsaduri cu terenul aferent din Aleea Modrogan nr. 1A, sectorul 1, Bucureşti 4.200,00
642 793 Teren Vila 7, Str. Lalelelor nr. 7A, comuna Snagov, judeţul Ilfov 133,50
643 796 Anexă Vila nr. 14 şi terenul aferent din Str. Nufărului nr. 15A bis, comuna Snagov, judeţul Ilfov 81,35
644 802/1 Complexul „Muntenia“, Aleea Nufărului nr. 1B, comuna Snagov, judeţul Ilfov, format din: Restaurant „Muntenia“ - Hotel Muntenia şi bar cu sală de jocuri şi magazie, bufet, spălătorie, cu terenul aferent 11.403,91
645 803 Construcţii anexe Vila nr. 23 cu teren aferent din Str. Zorelelor nr. 44A, comuna Snagov, judeţul Ilfov 6.615,27
646 805 Teren aferent anexă Vila nr. 24A din Intrarea Tuberozelor nr. 2A, comuna Snagov, judeţul Ilfov 3.181,50
647 806 Vila 28 cu anexe şi teren aferent din Intrarea Lăcrămioarelor nr. 88 A, comuna Snagov, judeţul Ilfov 3.918,00
648 809 Anexă şi teren Vila nr. 32 din Str. Zorelelor nr. 104A bis, comuna Snagov, judeţul Ilfov 3.894,00
649 812 Vila nr. 39 şi teren aferent din str. Gorăslău nr. 50A, satul Ghermăneşti, comuna Snagov, judeţul Ilfov 2.705,00
650 814 Teren aferent puţ apă – Vila nr. 44 din Str. Merilor nr. 12A, comuna Snagov, judeţul Ilfov 206,00
651 815 Vila nr. 45 cu anexă şi terenul aferent din Str. Narciselor nr. 2, comuna Snagov, judeţul Ilfov 3.972,00
652 816 Anexele nr. 49 şi 50 cu terenul aferent din Str. Narciselor nr. 2A, comuna Snagov, judeţul Ilfov 475,00
653 826 Teren Vila nr. 76 din str. Călugăreni nr. 2, satul Ghermăneşti, comuna Snagov, judeţul Ilfov 864,10
654 830 Anexa Vila nr. 90 şi teren aferent din satul Siliştea Snagovului, comuna Gruiu, judeţul Ilfov 1.320,00
655 831 Teren din satul Siliştea Snagovului, comuna Gruiu, judeţul Ilfov 5.000,00
656 840 Club social din Parcul rezidenţial Băneasa, str. Erou Iancu Nicolae nr. 12-26, CCS, oraşul Voluntari 8.546,70
657 841 Vila nr. 1 din Parcul rezidenţial Băneasa, str. Erou Iancu Nicolae nr. 12-26, Vila 1, oraşul Voluntari 623,70
658 842 Vila nr. 18 din Parcul rezidenţial Băneasa, str. Erou Iancu Nicolae nr. 12-26, Vila 18, oraşul Voluntari, comuna Voluntari 494,70
659 843 Vila nr. 56 din Parcul rezidenţial Băneasa, str. Erou Iancu Nicolae nr. 12-26, Vila 56, oraşul Voluntari 733,80
0 1 2 3
660 845 Teren aferent Imobil Casa de oaspeţi din Bucureşti, str. Turgheniev nr. 18, sectorul 1 262,73
661 774 parţial Teren Complex Măgurele din comuna Măgurele, Str. Atomiştilor nr. 1, judeţul Ilfov 11.429,00
662 776/2 Sere incinta principală şi terenul aferent din şos. Pipera nr. 79-81, sectorul 1, Bucureşti 214.704,77
663 776/3 Bloc locuinţe salariaţi şi terenul aferent din Şos. Pipera nr. 79-81, sectorul 1, Bucureşti 1.699,88
664 777 Bloc locuinţe G6 în zona Aviaţiei cu terenul aferent din str. Av. Alex. Şerbănescu nr. 4-6, sectorul 1, Bucureşti (fără ap. 3, 4) 714,80
665 790 Teren aferent Vila nr. 3 din Str. Narciselor nr. 19, comuna Snagov, judeţul Ilfov 104,00
666 794 Vila nr. 12 A şi teren aferent din str. Nufărului nr. 15E, comuna Snagov, judeţul Ilfov 5.019,00
667 797 Teren aferent Vila nr. 16 din Intrarea Socului nr. 2, comuna Snagov, judeţul Ilfov 200,00
668 798 Teren Vila nr. 17 din Intrarea Socului nr. 4A bis, comuna Snagov, judeţul Ilfov 474,00
669 801 Teren aferent Vila nr. 22, din Str. Zorelelor nr. 22A, comuna Snagov, judeţul Ilfov 506,37
670 808 Teren Vila nr. 31 din Intrarea Violetelor nr. 92B, comuna Snagov, judeţul Ilfov 889,00
671 772 Teren aferent Complex Buftea situat în oraşul Buftea, str. Ştirbei Vodă, nr. 36, judeţul Ilfov 40.199,32
672 776/1 Teren aferent sediul administrativ din şos. Pipera nr. 79-81 69.482,68
SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA ŞI ÎNTREŢINEREA FONDULUI IMOBILIAR
2 Imobil şi teren Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, scara 2, sectorul 3, Bucureşti, din care: 248,00
1 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 1, ap. 1, sectorul 3, Bucureşti
2 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 1, ap. 2, sectorul 3, Bucureşti
3 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 2, ap. 3, sectorul 3, Bucureşti
4 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 2, ap. 4, sectorul 3, Bucureşti
5 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 3, ap. 5, sectorul 3, Bucureşti
6 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 3, ap. 6, sectorul 3, Bucureşti
7 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 4, ap. 7, sectorul 3, Bucureşti
8 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 4, ap. 8, sectorul 3, Bucureşti
9 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 5, ap. 9, sectorul 3, Bucureşti
10 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 5, ap. 10, sectorul 3, Bucureşti
11 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 6, ap. 11, sectorul 3, Bucureşti
12 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 6, ap. 12, sectorul 3, Bucureşti
13 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 7, ap. 13, sectorul 3, Bucureşti
14 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 7, ap. 14, sectorul 3, Bucureşti
15 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 8, ap. 15, sectorul 3, Bucureşti
16 3 Apartament str. C-tin Prezan nr. 4, et. 2, ap. 3, sectorul 1, Bucureşti 1.202,91
17 4 Apartament Bd. Tineretului nr. 15, bl. A4, et. 1, ap. 7, sectorul 4, Bucureşti 7,38
18 5 Apartament str. Turda nr. 120, bl. 38, sc. A, et. 5, ap. 21, sectorul 1, Bucureşti 8,97
19 2 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, spaţiu comercial parter şi mezanin, sectorul 3, Bucureşti cotă indiviză din 248
SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL TRIUMF
20 8 Teren comuna Măgurele, Str. Atomiştilor, nr. 1, judeţul Ilfov 16.895,32
SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL NEPTUN
21 12 Teren aferent drumului de acces la activul „Sere şi răsadniţe RA-APPS“ din Neptun, judeţul Constanţa 237,66
22 13 Imobil - construcţii „Centrul Internaţional de Conferinţe Neptun“ din Neptun, judeţul Constanţa -
SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL OLĂNEŞTI
23 14 Din Vila Bujoreni din Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian nr. 267, judeţul Vâlcea: clădire fosta centrală termică, conductă alimentare apă şi conducta alimentare gaze, terasă acoperită -


SmartCity5

COMENTARII la OUG 15/2013

 
24.03.2013 19:59:14  Anonim  a scris :
consilierii ministrilor primesc decontarea chiriei in Bucuresti?
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu