E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 28 din 31 ianuarie 2007

pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2002 privind unele masuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publica a statului, si pentru vanzarea unor imobile, proprietate privata a statului, aflate in administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 86 din 2 februarie 2007In temeiul art.  108 din Constituţia României,  republicată, şi al art.  1   pct.  IV.3 din  Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României   adoptă prezenta ordonanţă.

Art. I. - Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002, se modifică după cum urmează:

1.  La articolul 10, alineatul (2) se abrogă.

2.   Titlurile secţiunilor 1-4 din capitolul II se abrogă.

3.   La articolul 11, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) In sensul prezentului capitol, prin imobile se înţelege construcţiile care au altă destinaţie decât aceea de locuinţă de serviciu, precum şi terenurile."

4.  Articolul 12 va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - Sumele obţinute din vânzarea imobilelor prevăzute la art. 11 se fac venit la bugetul de stat, după deducerea cheltuielilor ocazionate de organizarea şi desfăşurarea procedurilor de vânzare a respectivelor spaţii, inclusiv publicitatea şi întocmirea raportului de evaluare, a celorlalte cheltuieli aferente vânzării, precum şi a sumelor reprezentând contravaloarea lucrărilor de investiţii efectuate în condiţiile art. 24 alin. (3)."

5.  Articolul 13 va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - Vânzarea imobilelor se realizează prin licitaţie deschisă, în condiţiile prezentei ordonanţe."

6.  Articolul 14 va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) In vederea vânzării imobilelor, R.A. - A.P.P.S. stabileşte preţul de pornire a licitaţiei, care nu poate fi mai mic decât preţul de piaţă determinat prin raport de evaluare, elaborat de persoane fizice sau juridice autorizate, potrivit legii. Evaluatorii imobilelor sau spaţiilor care urmează să fie vândute vor fi selectaţi de R.A. - A.P.P.S. prin licitaţie, în condiţiile prevăzute de lege.

(2) Răspunderea juridică privind corectitudinea stabilirii preţului prevăzut în raportul de evaluare revine exclusiv evaluatorului selectat prin licitaţie şi care a întocmit respectivul raport de evaluare."

7.  Articolul 15 va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) R.A. - A.P.P.S. efectuează următoarele operaţiuni:

a)   ţine evidenţa imobilelor care cad sub incidenţa prezentei ordonanţe;

b)   selectează evaluatorii imobilelor sau spaţiilor care urmează să fie vândute în condiţiile prezentei ordonanţe, prin licitaţie;

c)  stabileşte preţul de pornire a licitaţiei;

d)  organizează licitaţia deschisă, în condiţiile legii.

(2) Vânzarea prin licitaţie a imobilelor cuprinse în lista stabilită prin hotărâre a Guvernului se face cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului."

8.  Articolul 16 va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) Terenul, proprietate privată a statului, aferent construcţiei, se vinde odată cu aceasta, prin licitaţie deschisă, daca este clarificată situaţia sa juridică. Dispoziţiile art. 14 se aplică în mod corespunzător.

(2)  terenul a cărui situaţie juridică se clarifică după data vânzării construcţiei, cu excepţia celor care sunt proprietate publică a statului, va fi vândut cumpărătorului construcţiei, la cererea acestuia, prin negociere, avându-se în vedere valoarea de piaţă la momentul vânzării, stabilită prin raport de evaluare.

(3)   Terenul proprietate publică, aferent construcţiei, se vinde cumpărătorului construcţiei, după trecerea acestuia în domeniul privat al statului.

(4)   Dreptul de proprietate asupra terenurilor poate fi dobândit şi de către persoanele fizice sau juridice străine, în condiţiile prevăzute la art. 44 alin. (2) din Constituţia României, republicată, şi în Legea nr. 312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către persoanele juridice străine."

9.  Articolul 17 va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) R-A. - A.P.P.S. va face public anunţul de vânzare a imobilelor prevăzute în lista stabilită prin hotărâre a Guvernului, în termen de 15 zile de la data aprobării vânzării lor de către Secretariatul General al Guvernului.

(2)  Anunţul de vânzare va cuprinde:

a)  denumirea şi sediul vânzătorului, descrierea şi datele de identificare ale imobilului supus vânzării;

b)  locul, data şi ora începerii licitaţiei;

c)   numele, prenumele şi numărul de telefon ale persoanei desemnate să dea relaţii suplimentare;

d)  documentele necesare pentru participarea la licitaţie;

e)   garanţia de participare la licitaţie, constituită potrivit legii; garanţia de participare la licitaţie nu poate fi mai mică decât suma cheltuielilor ocazionate de organizarea şi desfăşurarea procedurilor de vânzare a imobilului, inclusiv publicitatea şi întocmirea raportului de evaluare;

f)  taxa de participare la licitaţie;

g)   preţul de pornire a licitaţiei, cu indicarea modalităţii de achitare.

(3)   Anunţul de vânzare se publică în cel puţin un cotidian local şi în cel puţin un cotidian naţional de largă circulaţie şi se afişează la sediul şi pe pagina de internet ale R.A.-A.P.P.S., cu cel mult 30 de zile, dar nu mai puţin de 15 zile, înainte de data ţinerii licitaţiei."

10.  Articolul 18 va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) Licitaţia are loc la data stabilită în anunţul de vânzare şi este valabilă dacă au fost prezentate cel puţin 3 oferte.

(2) In cazul în care nu există cel puţin 3 oferte, licitaţia va fi reluată după publicarea unui nou anunţ de vânzare, în termen de 5 zile de la desfăşurarea primei licitaţii, dar nu mai puţin de 7 zile înainte de data ţinerii celei de-a doua licitaţii.

(3)  A doua licitaţie este valabilă dacă s-au prezentat cel puţin două oferte.

(4)   In cazul în care la a doua licitaţie nu se înregistrează o ofertă care reprezintă valoric cel puţin preţul de pornire a licitaţiei, R.A.-A.P.P.S. organizează o nouă licitaţie, cu încadrarea în termenele prevăzute la alin. (2), la care poate solicita participanţilor formularea de oferte de cumpărare, peste preţul de pornire, cu plata în rate, în condiţiile art. 23.

(5)  In toate cazurile, licitaţia se adjudecă în favoarea celei mai bune oferte din punct de vedere valoric, formulată peste preţul de pornire a licitaţiei."

11.  Articolul 19 va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - Contestaţiile referitoare la desfăşurarea procedurii de vânzare se pot depune în termen de 3 zile de la data anunţării rezultatului licitaţiei şi se soluţionează în termen de 48 de ore de către o comisie desemnată prin decizie a directorului general al R.A.-A.P.P.S."

12.  Articolul 20 va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) Plata integrală a preţului se face în termen de cel mult 15 zile de la semnarea contractului, sub sancţiunea rezilierii, de drept, a acestuia, fără punere în întârziere şi fără orice altă formalitate.

(2) In situaţia prevăzută la alin. (1), imobilele în cauză vor fi scoase ia vânzare din nou, prin licitaţie, la care nu vor putea fi admise persoanele care au avut calitatea de parte în primul contract de vânzare-cumpărare."

13.  Articolul 21 va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Incheierea contractului de vânzare-cumpărare a imobilului se face în termen de cel mult 10 zile de la data expirării termenului de soluţionare a contestaţiilor.

(2) Contractul de vânzare-cumpărare se semnează din partea R.A.-A.P.P.S. de către directorul general."

14.  Articolul 22 va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) La vânzarea fiecărui imobil R.A.-A.P.P.S. va încheia un proces-verbal cuprinzând datele cu privire la desfăşurarea procedurii de vânzare şi la preţul obţinut.

(2) Cheltuielile ocazionate de organizarea şi desfăşurarea procedurilor de vânzare a imobilelor, inclusiv publicitatea şi întocmirea raportului de evaluare, celelalte cheltuieli aferente vânzării, precum şi sumele reprezentând contravaloarea lucrărilor de investiţii efectuate în condiţiile art. 24 alin. (3) se suportă de R.A.-A.P.P.S. Aceste cheltuieli se deduc din sumele obţinute din vânzarea imobilelor, care se fac venit la bugetul de stat."

15.  Articolul 23 va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - (1) Vânzarea imobilelor cu plata în rate, în situaţia prevăzută la art. 18 alin. (4), se face în următoarele condiţii:

a)  avans de minimum 70% din preţul de vânzare;

b)   rate lunare eşalonate pe un termen de maximum un an, fără acordarea unor termene de graţie.

(2)  R.A.-A.P.P.S. va solicita cumpărătorului constituirea uneia dintre următoarele garanţii pentru asigurarea plăţii ratelor:

a)   constituirea unei ipoteci asupra imobilului care face obiectul vânzării;

b)  scrisoare de garanţie emisă de o bancă română sau de o bancă străină cu care o bancă română are relaţii de corespondent;

c)   garanţia personală a unui fidejusor, persoană fizică sau juridică de cetăţenie, respectiv de naţionalitate română, în condiţiile Codului civil, constând într-o obligaţie unilaterală şi necondiţionată de plată a ratei, dacă aceasta nu a fost achitată la termen, parţial ori integral, de către cumpărător.

(3)  In cazul în care un cumpărător, persoană fizică sau juridică de drept privat, se află în situaţia de a cumpăra, în condiţiile prezentei ordonanţe, două sau mai multe   imobile,R.A.-A.P.P.S. poate aproba vânzarea în rate numai pentru un imobil, cel adjudecat la preţul cel mai mic.

(4)   In contractele de vânzare-cumpărare cu plata preţului în rate, la cuantumul fiecărei rate se aplică o dobândă care să acopere inflaţia, la care se adaugă două procente, în cazul în care preţul este stabilit şi plătit în moneda naţională, şi dobânda Euribor plus o marjă negociată de părţi, în cazul în care preţul este stabilit şi/sau plătit în valută. R.A. -A.P.P.S. va comunica cumpărătorului, cu 10 zile înainte de scadenţa fiecărei rate, cuantumul sumei datorate cu titlu de dobândă.

(5)   In cazul în care cumpărătorul nu plăteşte la scadenţă două rate consecutive, respectiv în cazul nerespectării prevederilor art. 20 alin. (1), după caz, contractul de vânzare-cumpărare se consideră reziliat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără orice altă formalitate. Sumele achitate de cumpărător până la momentul rezilierii contractului nu se restituie acestuia.

(6)   Incheierea contractului de vânzare-cumpărare a imobilului se face în termen de cel mult 10 zile de la data finalizării procedurii de vânzare."

16.  Articolul 24 va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 11 alin. (1), imobilele proprietate privată a statului, aflate în administrarea R.A.-A.P.P.S., care au situaţia juridică clarificată, dar care sunt grevate de sarcini, pot fi vândute prin licitaţie deschisă potrivit prezentei ordonanţe, în următoarele condiţii:

a)  participanţii la licitaţie declară, pe propria răspundere, că sunt de acord cu preluarea contractelor de locaţiune sau închiriere, locaţie de gestiune ori asociere în participaţiune, după caz, care au ca obiect imobilul în cauză;

b)  în contractul de vânzare-cumpărare se introduce o clauză prin care cumpărătorul se obligă să preia drepturile şi să exercite obligaţiile din contractele prevăzute la lit. a), sub sancţiunea rezilierii, de drept, a contractului de vânzare-cumpărare, fără punere în întârziere şi fără orice altă formalitate.

(2)   In situaţia în care au fost realizate lucrări de investiţii la imobilul supus vânzării, raportul de evaluare va evidenţia separat şi valoarea acestora.

(3)   In termen de 60 de zile de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, R.A.-A.P.P.S. are obligaţia de a achita persoanei fizice sau juridice care a efectuat lucrări de investiţii valoarea acestora, evidenţiată în raportul de evaluare, numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a)   lucrările de investiţii au fost efectuate cu acordul proprietarului sau al titularului dreptului de administrare a imobilului;

b)  lucrările de investiţii au fost executate pe baza unor autorizaţii de construire, în condiţiile legii."

17.  Articolele 25-34 se abrogă.

Art. II. - (1) In termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Secretariatul General al Guvernului va propune Guvernului spre adoptare proiectul unei noi hotărâri pentru organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat".

(2) Prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (1) vor fi stabilite în mod obligatoriu:

a)   lista imobilelor, proprietate publică a statului, cu destinaţia de reşedinţă oficială, de locuinţă de protocol, şi a celor incluse în baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol;

b)   lista imobilelor, proprietate publică sau privată a statului, cu destinaţia de locuinţă de serviciu;

c)   lista imobilelor, proprietate publică sau privată a statului, destinate asigurării de servicii specifice pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentanţele organizaţiilor internaţionale interguvernamentale acreditate în România şi pentru personalul acestora;

d)   lista imobilelor, proprietate publică sau privată a statului, în care îşi desfăşoară activitatea autorităţi şi instituţii publice, conform prevederilor legale;

e)   lista imobilelor, construcţii şi terenuri aferente, proprietate privată a statului, destinate sediilor partidelor politice;

f)   lista imobilelor care nu au situaţia juridică clarificată;

g)  lista imobilelor, proprietate privată a statului, care pot fi vândute în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică â statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002, astfel cum a fost modificată prin prezenta ordonanţă.

Art. III. - (1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, sunt interzise concesionarea, locaţia de gestiune, asocierea în participaţiune, ipotecarea, locaţiunea, precum şi orice închiriere ori subînchiriere sau grevarea sub orice formă a bunurilor imobile care au situaţia juridică clarificată şi care nu  au  fost  adjudecate  în  urma  desfăşurării  licitaţiei deschise. In cazul acestor bunuri imobile, se vor organiza noi licitaţii, trimestrial, până la vânzarea lor.

(2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, este interzisă prelungirea contractelor care, ia data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. II alin. (2) lit. g), grevează bunurile imobile care pot fi vândute prin licitaţie publică în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002, astfel cum a fost modificată prin prezenta ordonanţă.

Art. IV. - Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. V. - Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002, cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată după aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului,

Radu Stroe

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu


SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 28/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 28 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 28/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu