Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.76 din 03.12.2014

privind modificarea unor acte normative şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ca membru în Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership)
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 886 din 05 decembrie 2014SmartCity1

A. Constituţia României, republicată, prevede actele care intră în vigoare numai în condiţiile publicării acestora în Monitorul Oficial al României, nepublicarea atrăgând inexistenţa actelor respective.Monitorul Oficial al României este editat de Regia Autonomă „Monitorul Oficial“, atât în format tipărit, cât şi în format electronic, şi este pus la dispoziţia tuturor categoriilor de beneficiari contra cost.În ultima perioadă, evoluţia tipăriturii în formatul tradiţional a fost puternic afectată de către mediul on-line, care a devenit principalul mijloc de informare, iar beneficiarii acestuia au posibilitatea accesului gratuit, inclusiv la informaţia legislativă.În aceste condiţii, s-a diminuat semnificativ interesul beneficiarilor de a achiziţiona contra cost publicaţia oficială a statului român, chiar dacă site-urile cu informaţie legislativă nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la corectitudinea informaţiilor transmise, precizându-se expres că aceasta revine exclusiv Monitorului Oficial al României.Această evoluţie a dus la reducerea severă a veniturilor Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, ceea ce pune sub semnul întrebării supravieţuirea acestei întreprinderi publice şi impune, de urgenţă, adoptarea unor măsuri care să permită editarea în continuare a publicaţiei oficiale a statului român.B. Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ se află într-un proces de eficientizare, concretizat în acte normative şi în măsuri administrative care au generat o scădere sensibilă a pierderilor.Astfel, au fost desfiinţate sucursalele neprofitabile şi au fost disponibilizaţi angajaţii acestora. Totodată, este în plină desfăşurare un proces complex de valorificare prin vânzare a unui număr considerabil de imobile proprietate privată a statului, administrate de regie, numai în acest an fiind vândute imobile din această categorie în valoare de 20 de milioane de euro.Legea stabileşte între atribuţiile Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ administrarea bazei materiale de reprezentare şi protocol alcătuite din imobile, aparţinând domeniului public al statului, având caracteristici tehnico-economice speciale, dintre care unele cu valoare de patrimoniu cultural. Administrarea acestor imobile necesită cheltuieli foarte mari, care sunt exclusiv în sarcina regiei, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, aprobată cu completări prin Legea nr. 231/2013, cu modificările ulterioare.Cuantumul anual al cheltuielilor impuse de administrarea acestor imobile se ridică în anul 2014 la nivelul de 26.344,14 mii lei.Secretariatul General al Guvernului, în calitate de minister de resort, şi Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ au propus soluţii pentru rezolvarea acestor probleme generate de baza materială de reprezentare şi protocol, un prim pas fiind făcut prin adoptarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2014 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, care permite regiei să finanţeze anumite tipuri de cheltuieli pentru această bază din cota de 50% reţinută de Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ din vânzarea imobilelor proprietate privată a statului.Astfel, în prezent, din aceste sume regia suportă cheltuieli legate de conservare, protecţie şi reparare, care însă au o pondere redusă în totalul cheltuielilor cu baza materială de reprezentare şi protocol.În aceste condiţii, dezideratul eficientizării în continuare a regiei, prin reducerea şi înlăturarea pierderilor, impune suportarea din cota de 50% din valoarea de vânzare a imobilelor proprietate privată a statului reţinută de Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ a tuturor cheltuielilor bazei materiale de reprezentare şi protocol.Prin aceasta se are în vedere acoperirea cheltuielilor de întreţinere, inclusiv a celor generate de complexul de lucrări care se execută în mod permanent, în vederea menţinerii imobilelor în condiţii tehnice corespunzătoare desfăşurării activităţii, precum şi a cheltuielilor cu funcţionarea bazei materiale de reprezentare şi protocol, reprezentate de plata furnizorilor de utilităţi, cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar, inclusiv cheltuieli de salarizare.C. Neadoptarea reglementărilor propuse va determina afectarea gravă a activităţii Regiei Autonome „Monitorul Oficial“ şi va genera dificultăţi deosebite procesului de editare a Monitorului Oficial al României, ceea ce poate pune în pericol publicarea şi intrarea în vigoare a actelor normative prevăzute în Constituţia României, republicată.De asemenea, efectele negative ale neadoptării măsurilor propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă sunt menţinerea pe pierdere a activităţii Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ şi imposibilitatea pentru aceasta, din lipsă de fonduri, de a-şi realiza obiectul de activitate, respectiv de a administra în condiţii de eficienţă un foarte important patrimoniu imobiliar, răspândit pe întreg teritoriul ţării, precum şi deteriorarea gravă şi ireversibilă a imobilelor din baza materială de reprezentare şi protocol.D. România a devenit stat membru în Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă, în acest sens fiind aprobat în anul 2012 Memorandumul cu tema „Participarea României la Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership)“.La data de 27 mai 2014, Comitetul de monitorizare al Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership) a informat Guvernul României în legătură cu noua politică de solicitare a contribuţiilor financiare anuale de la toate ţările participante, începând din anul 2015, politică adoptată de către Comitetul de monitorizare la întâlnirea care a avut loc la Bali în data de 5 mai 2014. Comitetul de monitorizare al Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership) a convenit că nivelul de venit al unei ţări este cel care trebuie să determine nivelul contribuţiei ce se va solicita, obligaţiile financiare urmând a fi plătite de România începând cu anul 2015, conform informării Comitetului de monitorizare al OGP transmise Guvernului.Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora nicio cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetul de stat şi nici angajată şi efectuată din acest buget dacă nu există bază legală pentru respectiva cheltuială, se impune adoptarea unui temei legal, respectiv a unei norme la nivel primar, ţinând cont de importanţa participării României la activităţile Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership), pentru îmbunătăţirea transparenţei guvernamentale şi a responsabilităţii faţă de cetăţeni.Neplata cotizaţiei ar putea duce la excluderea României din Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership), ceea ce va duce la afectarea imaginea ţării noastre în plan extern.În considerarea faptului că aceste elemente se constituie în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul I Articolul 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 11 aprilie 2013, se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 20(1) Cheltuielile determinate de publicarea actelor în Monitorul Oficial al României se suportă de către emitenţi, pe baza tarifelor aprobate anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului.(2) Pentru actele Guvernului şi deciziile prim-ministrului, cheltuielile de publicare se suportă din bugetul Secretariatului General al Guvernului.(3) Pentru actele Parlamentului, cheltuielile de publicare se suportă din bugetul Camerei Deputaţilor, cu excepţia rapoartelor prezentate Parlamentului potrivit art. 6 lit. D, ale căror cheltuieli de publicare se suportă din bugetul autorităţilor publice respective. Articolul II Alineatul (2) al articolului 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 30 noiembrie 2011, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Prin derogare de la prevederile
art. 8 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, din sumele obţinute prin vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea R.A. - A.P.P.S., după deducerea cheltuielilor prevăzute la alin. (1), un procent de 50% se face venit la bugetul de stat, cu alocarea sumelor respective pentru cheltuieli de natura investiţiilor, iar un procent de 50% rămâne la dispoziţia R.A. - A.P.P.S. pentru lucrări de modernizări şi investiţii la imobilele proprietate publică a statului, la imobilele în care funcţionează instituţii publice şi pentru întreţinerea bunurilor mobile aflate în domeniul public sau privat al statului şi administrate de R.A. - A.P.P.S., precum şi pentru acoperirea cheltuielilor pentru conservarea, protecţia, întreţinerea, repararea şi funcţionarea bazei materiale de reprezentare şi protocol administrate de către R.A. - A.P.P.S. Articolul III(1) Începând cu anul 2015 se aprobă plata cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de membru în Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership), conform notificărilor structurii de cooperare internaţională respective.(2) Contribuţia anuală se suportă de la bugetul de stat, din bugetul Secretariatului General al Guvernului.(3) Echivalentul în lei al sumei aferente cotizaţiei prevăzute la alin. (1) se calculează pe baza raportului de schimb leu/dolar în vigoare la data efectuării plăţii.PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru Şeful Cancelariei Primului-Ministru, Vlad Ştefan Stoica Ministrul finanţelor publice, Ioana-Maria Petrescu Ministrul delegat pentru buget, Darius-Bogdan Vâlcov


SmartCity5

COMENTARII la OUG 76/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 76 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu