Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.76 din 03.12.2014

privind modificarea unor acte normative şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ca membru în Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership)
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 886 din 05 decembrie 2014SmartCity1

A. Constituţia României, republicată, prevede actele care intră în vigoare numai în condiţiile publicării acestora în Monitorul Oficial al României, nepublicarea atrăgând inexistenţa actelor respective.Monitorul Oficial al României este editat de Regia Autonomă „Monitorul Oficial“, atât în format tipărit, cât şi în format electronic, şi este pus la dispoziţia tuturor categoriilor de beneficiari contra cost.În ultima perioadă, evoluţia tipăriturii în formatul tradiţional a fost puternic afectată de către mediul on-line, care a devenit principalul mijloc de informare, iar beneficiarii acestuia au posibilitatea accesului gratuit, inclusiv la informaţia legislativă.În aceste condiţii, s-a diminuat semnificativ interesul beneficiarilor de a achiziţiona contra cost publicaţia oficială a statului român, chiar dacă site-urile cu informaţie legislativă nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la corectitudinea informaţiilor transmise, precizându-se expres că aceasta revine exclusiv Monitorului Oficial al României.Această evoluţie a dus la reducerea severă a veniturilor Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, ceea ce pune sub semnul întrebării supravieţuirea acestei întreprinderi publice şi impune, de urgenţă, adoptarea unor măsuri care să permită editarea în continuare a publicaţiei oficiale a statului român.B. Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ se află într-un proces de eficientizare, concretizat în acte normative şi în măsuri administrative care au generat o scădere sensibilă a pierderilor.Astfel, au fost desfiinţate sucursalele neprofitabile şi au fost disponibilizaţi angajaţii acestora. Totodată, este în plină desfăşurare un proces complex de valorificare prin vânzare a unui număr considerabil de imobile proprietate privată a statului, administrate de regie, numai în acest an fiind vândute imobile din această categorie în valoare de 20 de milioane de euro.Legea stabileşte între atribuţiile Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ administrarea bazei materiale de reprezentare şi protocol alcătuite din imobile, aparţinând domeniului public al statului, având caracteristici tehnico-economice speciale, dintre care unele cu valoare de patrimoniu cultural. Administrarea acestor imobile necesită cheltuieli foarte mari, care sunt exclusiv în sarcina regiei, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, aprobată cu completări prin Legea nr. 231/2013, cu modificările ulterioare.Cuantumul anual al cheltuielilor impuse de administrarea acestor imobile se ridică în anul 2014 la nivelul de 26.344,14 mii lei.Secretariatul General al Guvernului, în calitate de minister de resort, şi Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ au propus soluţii pentru rezolvarea acestor probleme generate de baza materială de reprezentare şi protocol, un prim pas fiind făcut prin adoptarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2014 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, care permite regiei să finanţeze anumite tipuri de cheltuieli pentru această bază din cota de 50% reţinută de Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ din vânzarea imobilelor proprietate privată a statului.Astfel, în prezent, din aceste sume regia suportă cheltuieli legate de conservare, protecţie şi reparare, care însă au o pondere redusă în totalul cheltuielilor cu baza materială de reprezentare şi protocol.În aceste condiţii, dezideratul eficientizării în continuare a regiei, prin reducerea şi înlăturarea pierderilor, impune suportarea din cota de 50% din valoarea de vânzare a imobilelor proprietate privată a statului reţinută de Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ a tuturor cheltuielilor bazei materiale de reprezentare şi protocol.Prin aceasta se are în vedere acoperirea cheltuielilor de întreţinere, inclusiv a celor generate de complexul de lucrări care se execută în mod permanent, în vederea menţinerii imobilelor în condiţii tehnice corespunzătoare desfăşurării activităţii, precum şi a cheltuielilor cu funcţionarea bazei materiale de reprezentare şi protocol, reprezentate de plata furnizorilor de utilităţi, cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar, inclusiv cheltuieli de salarizare.C. Neadoptarea reglementărilor propuse va determina afectarea gravă a activităţii Regiei Autonome „Monitorul Oficial“ şi va genera dificultăţi deosebite procesului de editare a Monitorului Oficial al României, ceea ce poate pune în pericol publicarea şi intrarea în vigoare a actelor normative prevăzute în Constituţia României, republicată.De asemenea, efectele negative ale neadoptării măsurilor propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă sunt menţinerea pe pierdere a activităţii Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ şi imposibilitatea pentru aceasta, din lipsă de fonduri, de a-şi realiza obiectul de activitate, respectiv de a administra în condiţii de eficienţă un foarte important patrimoniu imobiliar, răspândit pe întreg teritoriul ţării, precum şi deteriorarea gravă şi ireversibilă a imobilelor din baza materială de reprezentare şi protocol.D. România a devenit stat membru în Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă, în acest sens fiind aprobat în anul 2012 Memorandumul cu tema „Participarea României la Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership)“.La data de 27 mai 2014, Comitetul de monitorizare al Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership) a informat Guvernul României în legătură cu noua politică de solicitare a contribuţiilor financiare anuale de la toate ţările participante, începând din anul 2015, politică adoptată de către Comitetul de monitorizare la întâlnirea care a avut loc la Bali în data de 5 mai 2014. Comitetul de monitorizare al Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership) a convenit că nivelul de venit al unei ţări este cel care trebuie să determine nivelul contribuţiei ce se va solicita, obligaţiile financiare urmând a fi plătite de România începând cu anul 2015, conform informării Comitetului de monitorizare al OGP transmise Guvernului.Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora nicio cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetul de stat şi nici angajată şi efectuată din acest buget dacă nu există bază legală pentru respectiva cheltuială, se impune adoptarea unui temei legal, respectiv a unei norme la nivel primar, ţinând cont de importanţa participării României la activităţile Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership), pentru îmbunătăţirea transparenţei guvernamentale şi a responsabilităţii faţă de cetăţeni.Neplata cotizaţiei ar putea duce la excluderea României din Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership), ceea ce va duce la afectarea imaginea ţării noastre în plan extern.În considerarea faptului că aceste elemente se constituie în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul I Articolul 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 11 aprilie 2013, se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 20(1) Cheltuielile determinate de publicarea actelor în Monitorul Oficial al României se suportă de către emitenţi, pe baza tarifelor aprobate anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului.(2) Pentru actele Guvernului şi deciziile prim-ministrului, cheltuielile de publicare se suportă din bugetul Secretariatului General al Guvernului.(3) Pentru actele Parlamentului, cheltuielile de publicare se suportă din bugetul Camerei Deputaţilor, cu excepţia rapoartelor prezentate Parlamentului potrivit art. 6 lit. D, ale căror cheltuieli de publicare se suportă din bugetul autorităţilor publice respective. Articolul II Alineatul (2) al articolului 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 30 noiembrie 2011, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Prin derogare de la prevederile
art. 8 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, din sumele obţinute prin vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea R.A. - A.P.P.S., după deducerea cheltuielilor prevăzute la alin. (1), un procent de 50% se face venit la bugetul de stat, cu alocarea sumelor respective pentru cheltuieli de natura investiţiilor, iar un procent de 50% rămâne la dispoziţia R.A. - A.P.P.S. pentru lucrări de modernizări şi investiţii la imobilele proprietate publică a statului, la imobilele în care funcţionează instituţii publice şi pentru întreţinerea bunurilor mobile aflate în domeniul public sau privat al statului şi administrate de R.A. - A.P.P.S., precum şi pentru acoperirea cheltuielilor pentru conservarea, protecţia, întreţinerea, repararea şi funcţionarea bazei materiale de reprezentare şi protocol administrate de către R.A. - A.P.P.S. Articolul III(1) Începând cu anul 2015 se aprobă plata cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de membru în Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership), conform notificărilor structurii de cooperare internaţională respective.(2) Contribuţia anuală se suportă de la bugetul de stat, din bugetul Secretariatului General al Guvernului.(3) Echivalentul în lei al sumei aferente cotizaţiei prevăzute la alin. (1) se calculează pe baza raportului de schimb leu/dolar în vigoare la data efectuării plăţii.PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru Şeful Cancelariei Primului-Ministru, Vlad Ştefan Stoica Ministrul finanţelor publice, Ioana-Maria Petrescu Ministrul delegat pentru buget, Darius-Bogdan Vâlcov


SmartCity5

COMENTARII la OUG 76/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 76 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    ZI BUNA SI BINE AȚI VENIT LA ASDA FINANCE LTD Ai nevoie de finanțare 100%? Pot să vă rezolv nevoile financiare cu o problemă a spatelui cu o rată a dobânzii de 3%. Indiferent de circumstanțele dvs., lucrător pe cont propriu, pensionar, aveți un rating de credit slab, vă putem ajuta. rambursare flexibilă, Contactați-ne la: asdaservices24@gmail.com Aplică acum pentru toate tipurile de împrumuturi și obține bani urgent! * Înființarea unei francize * Achiziție de afaceri * Expansiunea afacerii * Proiect de capital/infrastructură * Achizitie imobiliara comerciala * Executarea contractului * Finanțarea comerțului etc. Salutari,
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    HEAD PÄEVA JA TERE TULEMAST ASDA FINANCE LTD Kas vajate 100% rahalisi vahendeid? Saan lahendada teie rahalised vajadused alaseljaprobleemiga, mille intressimäär on 3%. Olenemata teie olukorrast, füüsilisest isikust ettevõtja, pensionil, halva krediidireitinguga, saame aidata. paindlik tagasimakse, võtke meiega ühendust aadressil: asdaservices24@gmail.com Taotlege kohe igat tüüpi laenu ja hankige raha kiiresti! * Frantsiisi käivitamine * Ettevõtte omandamine * Äritegevuse laiendamine * Kapitali / infrastruktuuri projekt * Ärikinnisvara ost * Lepingu täitmine * Kaubanduse finantseerimine jne. Lugupidamisega
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I’m very excited to speak about Elite Wizard Bitcoin Recovery, this cyber security company was able to assist me in recovering my stolen digital funds and cryptocurrency. I’m truly amazed by their excellent service and professional work. I never thought I could get back my funds until I approached them with my problems and provided all the necessary information. It took them 72 hours to recover my funds and I was amazed. Without any doubt, I highly recommend Elite Wizard Bitcoin Recovery for all your cryptocurrency recovery, digital funds recovery, hacking, and cybersecurity-related issues. Email: eliterecovery247@cyber-wizard.com WhatsApp: +1 (740) 688-0116 Call: +1 (805) -386-9670
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert Jeanson James Ancheta wizard. I would highly recommend Jeanson James Ancheta wizard agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. He is the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of Jeanson James Ancheta wizard. Kindly reach out to him if you need any help.(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: +4531898073 or Telegram number: +4571398534.
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I know of a group of private investigators who can help you with they are also hackers but prefer to be called private investigators They can help with your bitcoin issues and your clients will be happy doing business with you,they can also help yo with your bad credit score,hacking into phones,binary recovery,wiping criminal records,increase school score, stolen files in your office or school,blank atm etc. Just name it and you will live a better life Contact +1(410}6350697 Premiumhackservices@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
     After losing over $300,000.00 to fraudulent stock brokers who operated under the name "fxtradebit," I found myself drowning in debt. However, I was fortunate enough to come across Century Hackers Group. They played a crucial role in my journey towards recovery by exposing the true nature of the scammers. Initially, I was on the verge of paying the requested transfer fees out of desperation to retrieve my money, but the recovery hacker from Century hackers intervened. They revealed that the scammers were impostors and that their company was merely a copycat of a legitimate one. This revelation devastated me, but Century Hackers used their expertise to trace the money back to the accounts and wallets where I had sent it. Their remarkable efforts turned the situation in my favor , for which I am immensely grateful to Century hackers . You can reach them through email as well century@cyberservices.com or WhatsApp: +3197005034955
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu