E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME Nr

NORME   Nr. 11 din  1 noiembrie 2004

privind modificarile in situatia bancilor, institutiilor emitente de moneda electronica, altele decat bancile, a caselor de economii pentru domeniul locativ si a sucursalelor institutiilor de credit straine

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI


SmartCity3

PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1099 din 25 noiembrie 2004

    Avand in vedere prevederile art. 25 alin. 2, ale art. 38 alin. 1, 2 si 3, ale art. 46, 51, 52, ale art. 83^3 alin. 1 si ale art. 83^6 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 4 alin. (2), ale art. 20 alin. (1) si art. 21 din Legea nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2003,
    in temeiul dispozitiilor art. 25 alin. (2) lit. a) si ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei,

    Banca Nationala a Romaniei emite prezentele norme.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezentele norme se aplica bancilor, institutiilor emitente de moneda electronica si caselor de economii pentru domeniul locativ, denumite in continuare institutii de credit, persoane juridice romane, precum si sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit straine si reglementeaza conditiile in care pot fi operate modificari in situatia acestora, in scopul asigurarii supravegherii prudentiale.
    (2) Incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, institutiilor de credit autorizate si supravegheate de autoritatile competente din statele membre, care vor desfasura in Romania, printr-o sucursala sau in mod direct, activitate bancara si alte activitati financiare, pe baza si in limitele autorizatiei acordate de statul membru de origine, nu li se vor mai aplica prezentele norme.
    (3) Incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, institutiile de credit, persoane juridice romane, vor putea desfasura in statele membre activitate bancara si alte activitati financiare pentru care sunt autorizate, prin intermediul unei sucursale sau in mod direct, in conformitate cu prevederile art. 46^1, 46^2 si, respectiv, 83^6 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, cu modificarile si completarile ulterioare. In aceste cazuri prezentele norme nu se mai aplica.
    Art. 2
    Termenii si expresiile utilizate in prezentele norme au semnificatia prevazuta la art. 3 din Legea nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 3 din Legea nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificarile ulterioare.

    CAP. 2
    Modificari in situatia institutiilor de credit, persoane juridice romane

    SECTIUNEA 1
    Modificari supuse aprobarii prealabile

    Art. 3
    Sunt supuse aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei modificarile in situatia institutiilor de credit, referitoare la:
    a) completarea sau reformularea obiectului de activitate;
    b) conducatorii si administratorii institutiei de credit;
    c) auditorul financiar;
    d) deschiderea de sucursale in strainatate;
    e) extinderea retelei de sucursale si alte sedii secundare pe teritoriul Romaniei, in situatia prevazuta la art. 28;
    f) "Conditiile generale de afaceri" si "Conditiile generale ale contractelor de economisire-creditare", precum si introducerea de noi tipuri de contracte (tarife), in cazul caselor de economii pentru domeniul locativ.
    Art. 4
    (1) Institutiile de credit, persoane juridice romane, vor proceda la inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor corespunzatoare modificarilor care, potrivit prevederilor legale in vigoare, sunt supuse aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei, numai dupa obtinerea acestei aprobari.
    (2) O copie certificata de pe certificatul de inregistrare a mentiunilor respective va fi transmisa Bancii Nationale a Romaniei in termen de 10 zile de la efectuarea inregistrarii.

    1.1. Obiectul de activitate
    Art. 5
    Orice modificare a obiectului de activitate al unei institutii de credit, persoana juridica romana, in sensul completarii sau reformularii acestuia, este supusa aprobarii prealabile.
    Art. 6
    In vederea obtinerii aprobarii prealabile se vor prezenta urmatoarele documente:
    a) cererea de aprobare a modificarii obiectului de activitate, semnata de unul dintre conducatorii institutiei de credit;
    b) hotararea organului statutar privind modificarea obiectului de activitate;
    c) studiul de fezabilitate, insusit de conducatorii si administratorii institutiei de credit, in cazul completarii obiectului de activitate.
    Art. 7
    (1) Completarea obiectului de activitate se va aproba doar in privinta activitatilor pentru care este fundamentata in mod corespunzator capacitatea institutiei de credit de a le desfasura, pe baza unui studiu de fezabilitate intocmit in acest sens.
    (2) Studiul de fezabilitate va cuprinde cel putin urmatoarele:
    a) descrierea clientelei si a segmentului de piata pe care institutia de credit intentioneaza sa desfasoare noua activitate;
    b) descrierea noilor produse si servicii oferite si a politicii de pret/tarifare aferente acestora;
    c) volumul noilor activitati si cotele de piata aferente;
    d) strategia de investitii cel putin in legatura cu crearea suportului tehnic necesar desfasurarii noilor activitati si realizarea structurii organizatorice;
    e) politica de personal referitoare cel putin la recrutarea si instruirea personalului, dupa caz;
    f) estimari ale bilantului sau, dupa caz, ale contului de profit si pierdere si situatia fluxurilor de trezorerie, intocmite pe baza bugetelor de venituri si cheltuieli prognozate pentru urmatorul an;
    g) modul de administrare a riscurilor semnificative pentru fiecare dintre activitatile propuse a fi desfasurate, inclusiv pentru cele externalizate, dupa caz.

    1.2. Conducatorii si administratorii
    Art. 8
    (1) In cazul schimbarii conducatorilor si/sau al administratorilor institutiei de credit, persoanele propuse pentru functiile respective trebuie sa fie aprobate de Banca Nationala a Romaniei inainte de inceperea exercitarii responsabilitatilor.
    (2) Cererea de aprobare, semnata de unul dintre conducatorii institutiei de credit, din care sa rezulte motivul schimbarii conducatorilor si/sau administratorilor, va fi insotita de hotararea organului statutar si de documentatia prevazuta de Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/2004 privind autorizarea bancilor, institutiilor emitente de moneda electronica, altele decat bancile, a caselor de economii pentru domeniul locativ si a sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit straine.
    (3) Evaluarea persoanelor mentionate la alin. (1) se face pe baza conditiilor prevazute de lege si de Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/2004.
    Art. 9
    (1) In situatia in care, din diferite motive, nu mai este indeplinita conditia prevazuta de lege privind numarul conducatorilor, se va convoca de indata adunarea generala a actionarilor sau consiliul de administratie, potrivit dispozitiilor legale si/sau statutare, care va proceda la numirea altor persoane in calitate de conducator.
    (2) Numirea conducatorilor se va realiza intr-un termen de cel mult doua luni de la data aparitiei situatiei prevazute la alin. (1).
    (3) Prevederile art. 8 se aplica in mod corespunzator.

    1.3. Auditorul financiar
    Art. 10
    (1) In cazul schimbarii auditorului financiar, cererea de aprobare semnata de unul dintre conducatorii institutiei de credit, din care sa rezulte motivul schimbarii, va fi insotita de hotararea organului statutar si de documentatia prevazuta in Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/2004.
    (2) Prevederile art. 29 alin. (5) din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/2004 se aplica in mod corespunzator.

    1.4. Deschiderea de sucursale in strainatate
    Art. 11
    In cazul deschiderii unei sucursale in strainatate, cererea de aprobare semnata de unul dintre conducatorii institutiei de credit va indica tara in care se intentioneaza deschiderea sucursalei si va fi insotita de urmatoarea documentatie:
    a) hotararea organului statutar, din care sa rezulte:
    - obiectul de activitate al sucursalei;
    - capitalul de dotare al sucursalei (daca este cazul);
    - identitatea persoanei/persoanelor desemnate sa asigure conducerea sucursalei si limitele mandatului ce ii/le este acordat;
    - adresa sucursalei;
    b) studiul de fezabilitate, care sa fundamenteze oportunitatea deschiderii respectivei sucursale si care sa cuprinda cel putin informatii cu privire la:
    - tipurile de activitati care vor fi desfasurate prin intermediul acesteia;
    - volumul activitatii;
    - estimari ale pozitiei financiare si ale performantei aferente activitatii ce urmeaza a fi desfasurate de sucursala;
    - structura sa organizatorica;
    c) o descriere a cadrului legislativ din tara in care se intentioneaza deschiderea sucursalei, care se va referi cel putin la: secretul bancar si prevenirea spalarii banilor, standardele privind cunoasterea clientelei, sistemul de supraveghere bancara;
    d) o copie de pe actul de identitate, curriculum vitae si certificatul de cazier judiciar ale persoanei/persoanelor desemnate sa asigure conducerea sucursalei.

    1.5. Conditiile generale de afaceri. Conditiile generale ale contractelor de economisire-creditare si tarifele
    Art. 12
    (1) Orice modificare sau completare a "Conditiilor generale de afaceri" si a "Conditiilor generale ale contractelor de economisire-creditare" ale unei case de economii pentru domeniul locativ, precum si introducerea de noi tipuri de contracte (tarife), potrivit prevederilor Legii nr. 541/2002, cu modificarile ulterioare, si cu respectarea cerintelor prevazute de Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/2004, este supusa aprobarii prealabile.
    (2) Cererea de aprobare, semnata de unul dintre conducatorii casei de economii pentru domeniul locativ, va fi insotita de:
    a) noile "Conditii generale de afaceri", "Conditii generale ale contractelor de economisire-creditare" si/sau noile tarife;
    b) raportul auditorului financiar, intocmit in conformitate cu prevederile art. 54 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/2004;
    c) declaratia prevazuta la art. 21 din Legea nr. 541/2002, cu modificarile ulterioare, in cazul introducerii de noi contracte.

    SECTIUNEA a 2-a
    Modificari supuse notificarii

    Art. 13
    Se vor notifica Bancii Nationale a Romaniei modificarile in situatia institutiilor de credit, referitoare la:
    a) denumire;
    b) sediul social/sediul real;
    c) restrangerea obiectului de activitate;
    d) majorarea sau reducerea capitalului social;
    e) actionarii semnificativi;
    f) persoanele care au legaturi stranse cu institutia de credit;
    g) schimbarea unui conducator aprobat de pe o functie de conducere pe o alta functie de conducere;
    h) sucursalele si celelalte sedii secundare de pe teritoriul Romaniei;
    i) orice alte modificari ale actului constitutiv, care nu sunt supuse aprobarii prealabile.
    Art. 14
    (1) Notificarea va fi insotita, dupa caz, de copia certificata de pe certificatul de inregistrare a mentiunilor corespunzatoare in registrul comertului.
    (2) Notificarea modificarilor prevazute la art. 13, cu exceptia celei mentionate la lit. e), se va transmite Bancii Nationale a Romaniei in termen de 10 zile de la data realizarii modificarii sau, dupa caz, a inregistrarii mentiunilor corespunzatoare in registrul comertului.
    (3) In cazul modificarilor privind actionarii semnificativi, se va transmite Bancii Nationale a Romaniei copia certificata de pe certificatul de inregistrare a mentiunilor corespunzatoare in registrul comertului, in termen de 10 zile de la efectuarea inregistrarii.

    2.1. Sediul social/sediul real
    Art. 15
    Spatiul destinat sa constituie sediu social si, dupa caz, sediu real al unei institutii de credit nu poate fi amplasat la subsolurile cladirilor sau la etajele ansamblurilor de locuinte si trebuie sa corespunda ca suprafata, conditii de securitate si dotari activitatilor desfasurate.

    2.2 Restrangerea obiectului de activitate
    Art. 16
    (1) Notificarea restrangerii obiectului de activitate al unei institutii de credit va cuprinde motivele acestei modificari.
    (2) De la data notificarii se considera retrasa autorizatia in privinta activitatilor pe care institutia de credit nu le va mai desfasura.

    2.3. Capitalul social
    Art. 17
    Notificarea majorarii capitalului social al unei institutii de credit va fi insotita de hotararea organului statutar, din care sa rezulte:
    a) suma cu care urmeaza sa se majoreze capitalul social;
    b) nivelul capitalului social preconizat a se realiza in urma actiunii de majorare;
    c) sursele utilizate pentru majorarea capitalului social.
    Art. 18
    In caz de reducere a capitalului social, notificarea va fi insotita de hotararea organului statutar, care va cuprinde si motivele pentru care se face reducerea, precum si modalitatea de realizare a acesteia.

    2.4. Actionarii semnificativi
    Art. 19
    (1) Persoana fizica sau juridica ori grupul de persoane care intentioneaza sa devina actionar semnificativ, in mod direct sau indirect, al unei institutii de credit trebuie sa notifice aceasta intentie Bancii Nationale a Romaniei, care va putea exercita dreptul de opozitie, potrivit prevederilor Legii nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Este supusa cerintelor de notificare catre Banca Nationala a Romaniei intentia oricarui actionar semnificativ de a-si majora participatia sau proportia drepturilor de vot, in mod direct sau indirect, astfel incat acestea sa atinga sau sa depaseasca nivelurile de 20%, 33% sau de 50% din capitalul social ori din totalul drepturilor de vot sau institutia de credit sa devina o filiala a sa. Banca Nationala a Romaniei se va putea opune intentiei de majorare a participatiei sau a proportiei drepturilor de vot, potrivit prevederilor Legii nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Este supusa cerintelor de notificare catre Banca Nationala a Romaniei intentia oricarui actionar semnificativ de a-si diminua participatia sau proportia drepturilor de vot, in mod direct sau indirect, astfel incat acestea sa reprezinte mai putin de 10%, 20%, 33% sau de 50% din capitalul social ori din totalul drepturilor de vot sau institutia de credit sa inceteze sa mai fie o filiala a sa.
    Art. 20
    (1) Persoanele sau grupul de persoane prevazute la art. 19 alin. (1) trebuie sa indeplineasca conditiile minime prevazute de lege si cerintele specifice mentionate in Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/2004.
    (2) Notificarea va fi insotita de documentatia prevazuta pentru fondatori si actionari semnificativi in Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/2004.
    Art. 21
    In cazul actionarului semnificativ prevazut la art. 19 alin. (2), notificarea va fi insotita de documentele intocmite in conformitate cu prevederile referitoare la fondatori si actionari semnificativi din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/2004, din care sa rezulte modificarile intervenite de la data ultimei evaluari a respectivului actionar semnificativ.
    Art. 22
    Institutiile de credit vor tine o evidenta care sa le permita identificarea actionarilor semnificativi. In acest scop vor solicita actionarilor lor, indiferent de cota de participare, informatiile necesare in vederea calificarii acestora in categoria actionari semnificativi, in sensul prevederilor art. 3 alin. 1 pct. 9 din Legea nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 23
    (1) Institutiile de credit vor informa de indata Banca Nationala a Romaniei cu privire la orice achizitie sau instrainare a actiunilor lor care depaseste, respectiv se situeaza sub nivelurile prevazute la art. 19 alin. (2) si (3).
    (2) Institutiile de credit vor transmite Bancii Nationale a Romaniei informatii financiare in legatura cu actionarii semnificativi (situatiile financiare anuale, pentru persoanele juridice, si declaratie de venit global, precum si, daca este cazul, o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte veniturile necuprinse in declaratia de venit global, pentru persoanele fizice), anual, in termen de 6 luni de la incheierea exercitiului financiar precedent al acestora. Aceasta obligatie nu priveste actionarii semnificativi care sunt institutii de credit, persoane juridice romane.
    (3) Anual, in termen de 30 de zile de la incheierea exercitiului financiar, institutiile de credit vor comunica Bancii Nationale a Romaniei, prin reteaua de comunicatii interbancare, o situatie a tuturor actionarilor, cuprinzand urmatoarele informatii: identitatea, domiciliul si cetatenia, in cazul persoanelor fizice, nationalitatea si sediul, in cazul persoanelor juridice, suma, numarul de actiuni detinute, procentul participatiei la capitalul social si proportia drepturilor de vot.

    2.5. Persoanele care au legaturi stranse cu institutia de credit, altele decat fondatorii, actionarii semnificativi si administratorii acesteia
    Art. 24
    Institutiile de credit trebuie sa notifice Bancii Nationale a Romaniei orice modificari cu privire la persoanele care au legaturi stranse cu institutia de credit, altele decat fondatorii, actionarii semnificativi si administratorii acesteia, cu aplicarea in mod corespunzator a prevederilor art. 28 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/2004.

    2.6. Schimbarea unui conducator aprobat de pe o functie de conducere pe o alta functie de conducere
    Art. 25
    In cazul schimbarii unui conducator de pe o functie de conducere pe o alta functie de conducere, notificarea va fi insotita de o declaratie sub semnatura persoanei in cauza, prin care sa se confirme ca informatiile cuprinse in documentatia existenta in evidentele Bancii Nationale a Romaniei nu au suferit modificari sau, dupa caz, sa se comunice modificarile intervenite.

    2.7. Sucursalele si celelalte sedii secundare deschise pe teritoriul Romaniei
    Art. 26
    (1) Deschiderea sau desfiintarea de sucursale si alte sedii secundare pe teritoriul Romaniei de catre institutiile de credit sunt supuse notificarii Bancii Nationale a Romaniei.
    (2) Prevederile art. 15 se aplica in mod corespunzator si sediilor secundare ale institutiilor de credit.
    Art. 27
    (1) In cazul deschiderii unei sucursale sau a altui sediu secundar, se vor transmite Bancii Nationale a Romaniei urmatoarele documente/informatii:
    a) hotararea organului statutar, din care sa rezulte obiectul de activitate al sediului secundar si identitatea persoanei/persoanelor desemnate sa asigure conducerea sediului secundar si limitele mandatului ce ii/le este acordat;
    b) copia certificata de pe certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului si de pe incheierea de inmatriculare, in cazul deschiderii de sucursale, respectiv certificatul constatator care sa ateste inregistrarile efectuate in registrul comertului cu privire la deschiderea altor sedii secundare carora nu li s-a atribuit statutul de sucursala, inclusiv cu privire la inregistrarea conducatorilor acestor sedii secundare;
    c) adresa completa si numarul de telefon si/sau de fax ale sediului secundar;
    d) copie de pe actul de identitate, curriculum vitae si certificatul de cazier judiciar ale persoanei/persoanelor desemnate sa asigure conducerea sediului secundar.
    (2) Orice modificare a elementelor mentionate la alin. (1), inclusiv in cazul sediilor secundare care au fost deschise o data cu institutia de credit, va fi notificata Bancii Nationale a Romaniei.
    Art. 28
    In situatiile in care Banca Nationala a Romaniei va constata deficiente in administrarea riscurilor si/sau o evolutie necorespunzatoare a indicatorilor de prudenta bancara ai unei institutii de credit, ii va putea interzice acesteia extinderea libera a retelei de sucursale si de alte sedii secundare, orice deschidere de noi sedii secundare urmand a fi supusa aprobarii prealabile.

    2.8. Alte notificari
    Art. 29
    (1) In termen de 5 zile de la data inceperii desfasurarii activitatii, conform obiectului de activitate autorizat, institutia de credit va notifica acest fapt Bancii Nationale a Romaniei si va transmite acesteia reglementarile proprii, aprobate de organele statutare, referitoare la activitatile desfasurate.
    (2) Modificarile operate in reglementarile proprii se vor transmite Bancii Nationale a Romaniei in termen de 5 zile de la aprobarea acestora de catre organele statutare ale institutiei de credit.
    (3) Orice schimbare privind denumirea strazii sau numerele de telefon/fax de la sediul social/sediul real al institutiei de credit se va notifica Bancii Nationale a Romaniei in termen de 5 zile de la data la care a intervenit schimbarea respectiva.

    CAP. 3
    Modificari in situatia sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit straine

    Art. 30
    (1) Institutiile de credit straine, autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei prin intermediul unei sucursale, pot deschide alte sedii secundare in conditiile prevazute de prezentele norme.
    (2) In cazul deschiderii unui al doilea sediu secundar pe teritoriul Romaniei, institutiile de credit straine vor desemna o sucursala principala si vor notifica aceasta decizie Bancii Nationale a Romaniei.
    (3) Sucursala principala a institutiei de credit straine va asigura comunicarea cu Banca Nationala a Romaniei, precum si indeplinirea, la nivel agregat, a tuturor cerintelor prevazute de lege si de reglementarile in vigoare, aplicabile sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit straine.

    SECTIUNEA 1
    Modificari supuse aprobarii prealabile

    Art. 31
    Sunt supuse aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei modificarile in situatia sucursalelor institutiilor de credit straine, referitoare la:
    a) completarea sau reformularea obiectului de activitate;
    b) conducatorii sucursalei principale;
    c) auditorul financiar;
    d) deschiderea de noi sucursale in situatia prevazuta la art. 34 alin. (5).
    Art. 32
    (1) Prevederile art. 4 - 10 se aplica in mod corespunzator, cu respectarea dispozitiilor de mai jos.
    (2) Cererea de aprobare a modificarilor in situatia sucursalelor institutiilor de credit straine va fi semnata de unul dintre conducatorii sucursalei principale.
    (3) Studiul de fezabilitate care fundamenteaza completarea obiectului de activitate va fi insusit de conducatorii sucursalei principale si de reprezentantii legali/statutari ai institutiei de credit straine.

    SECTIUNEA a 2-a
    Modificari supuse notificarii

    Art. 33
    Se vor notifica Bancii Nationale a Romaniei modificarile in situatia sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit straine, referitoare la:
    a) sediul sucursalei institutiei de credit straine;
    b) restrangerea obiectului de activitate;
    c) conducatorii sucursalelor, altele decat sucursala principala;
    d) schimbarea unui conducator de pe o functie de conducere pe o alta functie de conducere in cadrul sucursalei;
    e) majorarea sau reducerea capitalului de dotare;
    f) deschiderea de noi sucursale si desfiintarea acestora.
    Art. 34
    (1) Prevederile art. 14 alin. (1), ale art. 15, 16, 18 si 25 se aplica in mod corespunzator, cu respectarea dispozitiilor de mai jos.
    (2) Notificarea modificarilor prevazute la art. 33 se va transmite Bancii Nationale a Romaniei in termen de 10 zile de la data realizarii modificarii sau, dupa caz, a inregistrarii mentiunilor corespunzatoare in registrul comertului.
    (3) Notificarea majorarii capitalului de dotare al sucursalelor institutiilor de credit straine va fi insotita de hotararea organului statutar, din care sa rezulte:
    a) suma cu care urmeaza sa se majoreze capitalul de dotare;
    b) sursa ori sursele ce se vor utiliza pentru majorarea solicitata.
    (4) Sucursalele principale ale institutiilor de credit straine trebuie sa notifice Bancii Nationale a Romaniei deschiderea de noi sucursale, precum si desfiintarea acestora, cu aplicarea in mod corespunzator a prevederilor art. 27.
    (5) In situatiile in care Banca Nationala a Romaniei va constata o evolutie necorespunzatoare a indicatorilor de prudenta bancara, fie ai institutiei de credit straine, fie la nivelul sucursalei acesteia, va putea interzice acesteia extinderea libera a retelei de sucursale, orice deschidere de noi sucursale urmand a fi supusa aprobarii prealabile.

    SECTIUNEA a 3-a
    Alte notificari

    Art. 35
    Sucursalele institutiilor de credit straine vor notifica Bancii Nationale a Romaniei inceperea desfasurarii activitatii, cu aplicarea in mod corespunzator a prevederilor art. 29.
    Art. 36
    (1) Institutiile de credit straine care au fost autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei vor notifica Bancii Nationale a Romaniei:
    a) modificarile privind denumirea si sediul social ale institutiei de credit straine;
    b) modificarile privind actionarii semnificativi si, dupa caz, structura grupului din care face parte institutia de credit;
    c) orice proces de fuziune sau divizare in care este implicata institutia de credit straina;
    d) initierea oricaror proceduri care au drept rezultat lichidarea institutiei de credit straine.
    (2) Institutiile de credit straine vor transmite Bancii Nationale a Romaniei, in termen de 6 luni de la incheierea exercitiului financiar, informatii privind situatiile lor financiare anuale si, dupa caz, situatiile financiare consolidate.
    Art. 37
    (1) Notificarea modificarilor prevazute la art. 36 alin. (1) lit. a) si b) va fi transmisa Bancii Nationale a Romaniei in termen de 30 de zile de la realizarea acestora.
    (2) Notificarea va fi insotita de documente care sa ateste realizarea modificarilor prevazute la art. 36 alin. (1) lit. a), respectiv de o descriere a noilor actionari semnificativi sau, dupa caz, a structurii grupului din care face parte institutia de credit, in situatia prevazuta la art. 36 alin. (1) lit. b). Banca Nationala a Romaniei va evalua noua structura a actionariatului conform cerintelor prevazute la art. 60 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/2004.
    Art. 38
    (1) Notificarea procesului de fuziune sau divizare in urma caruia institutia de credit straina va continua sa desfasoare activitate prin intermediul sucursalei din Romania va fi insotita de urmatoarele informatii si documente:
    a) proiectul de fuziune/divizare;
    b) situatiile financiare de fuziune sau, dupa caz, de divizare, insotite de raportul unui auditor financiar;
    c) o descriere a actionarilor semnificativi ai institutiei de credit straine, rezultata in urma procesului de fuziune sau divizare, care va prelua activitatea sucursalei deschise pe teritoriul Romaniei.
    (2) Banca Nationala a Romaniei va putea confirma autorizatia de functionare acordata in urma evaluarii institutiei de credit rezultate, pe baza documentelor prevazute la alin. (1), sau va proceda la retragerea acesteia.
    Art. 39
    (1) Notificarea procesului de fuziune sau divizare in urma caruia sucursala din Romania va fi preluata de o alta institutie de credit straina va fi insotita de cererea de autorizare a sucursalei, semnata de catre reprezentantii legali/statutari ai institutiilor de credit participante la fuziune sau divizare, si de urmatoarele documente si informatii:
    a) proiectul de fuziune/divizare;
    b) situatiile financiare de fuziune sau, dupa caz, de divizare, insotite de raportul unui auditor financiar;
    c) descrierea institutiei de credit straine care va prelua sucursala;
    d) descrierea cadrului de reglementare aplicabil institutiei de credit straine care va prelua sucursala, daca este cazul;
    e) situatiile financiare auditate, aferente ultimului exercitiu financiar, pentru institutia de credit straina care va prelua sucursala. In situatia in care institutia de credit straina face parte dintr-un perimetru de consolidare contabila, vor fi transmise si situatiile financiare consolidate ale grupului din care face parte institutia de credit respectiva;
    f) comunicare privind sucursala principala, precum si mentinerea sau desfiintarea altor sucursale;
    g) confirmarea in functie a conducatorilor si a auditorului financiar ai sucursalei din Romania sau, dupa caz, comunicarea identitatii noilor conducatori si a noului auditor financiar, propusi pentru respectiva sucursala;
    h) comunicare privind obiectul de activitate al sucursalei.
    (2) Descrierea institutiei de credit straine care va prelua sucursala si a cadrului de reglementare aplicabil acesteia vor include elementele prevazute la art. 62 alin. (2) si (3) din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/2004.
    (3) Evaluarea noilor conducatori si a noului auditor financiar, propusi pentru sucursala din Romania, se va realiza pe baza conditiilor si a documentatiei prevazute de lege si de Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/2004.
    (4) In cazul completarii obiectului de activitate al sucursalei se aplica in mod corespunzator prevederile art. 7.
    (5) Banca Nationala a Romaniei va putea acorda o noua autorizatie de functionare in urma evaluarii institutiei de credit rezultate.
    Art. 40
    (1) In urma evaluarii documentelor si informatiilor prevazute la art. 39, Banca Nationala a Romaniei va putea acorda o aprobare de principiu, in baza careia sucursala va desfasura activitate in perioada de la data finalizarii procesului de fuziune/divizare si pana la emiterea autorizatiei de functionare.
    (2) In vederea obtinerii autorizatiei de functionare, institutia de credit straina va remite Bancii Nationale a Romaniei o copie de pe documentul oficial care atesta finalizarea procesului de fuziune/divizare, insotita de o copie certificata de pe documentele care dovedesc inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor corespunzatoare modificarilor intervenite, precum si, daca este cazul, de documentele aferente eventualelor modificari ale elementelor prevazute la art. 39 alin. (1) lit. f), g) si h).
    (3) Banca Nationala a Romaniei decide cu privire la autorizarea sucursalei institutiei de credit straine in termen de cel mult doua luni de la primirea documentatiei complete prevazute la alin. (2).
    (4) Aparitia unor modificari fata de conditiile in care a fost acordata aprobarea provizorie va determina o noua evaluare din partea Bancii Nationale a Romaniei, putand atrage revocarea aprobarii.
    (5) Autorizatia de functionare a sucursalei institutiei de credit straine va fi insotita de aprobarile privind conducatorii sucursalei principale si auditorul financiar.
    (6) Concomitent cu acordarea autorizatiei de functionare, Banca Nationala a Romaniei va proceda la retragerea autorizatiei de functionare acordate initial.
    (7) Originalul autorizatiei de functionare retrase va fi restituit Bancii Nationale a Romaniei in termen de 10 zile de la data comunicarii hotararii de retragere a autorizatiei de functionare acordate initial.
    Art. 41
    In cazul incetarii in orice mod a activitatii sucursalei din Romania a unei institutii de credit straine, inclusiv in cazul retragerii autorizatiei de functionare in situatia neconfirmarii acesteia sau a neacordarii unei noi autorizatii de functionare, institutia de credit straina va transmite Bancii Nationale a Romaniei planul de lichidare a activului si de stingere a pasivului sucursalei din Romania, in termen de 3 luni de la data comunicarii hotararii de retragere a autorizatiei de functionare, cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor art. 18 alin. 2 din Legea nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. 4
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 42
    Cererile de aprobare, notificarile si cererile de autorizare, mentionate in prezentele norme, insotite de documentatia aferenta, se vor transmite Directiei supraveghere din cadrul Bancii Nationale a Romaniei.
    Art. 43
    Banca Nationala a Romaniei decide cu privire la aprobarea modificarilor, in termen de 30 de zile de la data primirii documentatiei complete in sustinerea cererii de aprobare, dar nu mai tarziu de 3 luni de la primirea cererii.
    Art. 44
    Banca Nationala a Romaniei va putea respinge o cerere de aprobare/autorizare inaintata potrivit prezentelor norme, daca nu sunt indeplinite cerintele legii si ale normelor date in aplicarea acesteia.
    Art. 45
    Hotararea Bancii Nationale a Romaniei cu privire la aprobarea/autorizarea sau respingerea unei cereri inaintate potrivit prezentelor norme va fi comunicata in scris solicitantului, impreuna cu motivele care au stat la baza acesteia, in cazul respingerii cererii.
    Art. 46
    (1) In cazul modificarilor supuse notificarii, care nu sunt conforme legii sau reglementarilor emise in aplicarea acesteia, cu exceptia modificarilor referitoare la actionarii semnificativi, Banca Nationala a Romaniei va dispune remedierea deficientelor existente. In cazul in care acestea nu sunt remediate in termenul stabilit de Banca Nationala a Romaniei, aceasta va aplica sanctiunile prevazute la art. 69 din Legea nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in situatiile in care, pe baza analizei efectuate, Banca Nationala a Romaniei constata ca politicile si reglementarile proprii ale institutiilor de credit nu respecta cerintele unei practici bancare prudente si sanatoase.
    Art. 47
    (1) In cazul in care actionarul semnificativ nu respecta obligatia de notificare, Banca Nationala a Romaniei va solicita institutiei de credit intreprinderea demersurilor pentru obtinerea informatiilor necesare evaluarii calitatii respectivului actionar semnificativ.
    (2) Institutia de credit trebuie sa transmita Bancii Nationale a Romaniei informatiile prevazute la alin. (1), in termen de doua luni de la data solicitarii.
    (3) Banca Nationala a Romaniei se poate opune achizitionarii participatiei sau majorarii proportiei drepturilor de vot, daca:
    a) nu a primit informatiile solicitate;
    b) din informatiile primite rezulta ca actionarul semnificativ nu indeplineste cerintele prevazute de lege si de reglementarile date in aplicarea acesteia.
    (4) Banca Nationala a Romaniei va putea exercita dreptul de opozitie in termen de 3 luni de la data primirii informatiilor solicitate sau de la data implinirii termenului prevazut la alin. (2), dupa caz.
    (5) Prevederile art. 73 alin. 1 si 2 din Legea nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.
    Art. 48
    (1) In cazurile in care se constata ca persoanele desemnate sa asigure conducerea unui sediu secundar al unei institutii de credit nu indeplinesc conditii de reputatie, pregatire si experienta profesionala adecvate pentru indeplinirea responsabilitatilor incredintate, Banca Nationala a Romaniei va dispune masura inlocuirii persoanelor respective in cel mult doua luni.
    (2) In situatia in care masura prevazuta la alin. (1) nu va fi adusa la indeplinire in termenul stabilit de Banca Nationala a Romaniei, aceasta va aplica sanctiunile prevazute la art. 69 din Legea nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica si conducatorilor sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit straine care sunt supusi cerintelor de notificare.
    Art. 49
    Institutiile de credit vor transmite Bancii Nationale a Romaniei, daca este cazul, in termen de doua luni de la intrarea in vigoare a prezentelor norme, completarea reglementarilor proprii referitoare la administrarea riscurilor semnificative, in ceea ce priveste politica de personal, cu detalierea cerintelor de onorabilitate, pregatire si experienta profesionala pentru persoanele care ocupa functii de conducere in cadrul compartimentelor relevante ale institutiei de credit si pentru persoanele care asigura conducerea nemijlocita a sediilor secundare ale acesteia.
    Art. 50
    Prevederile art. 69, 70, 72 si 73 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/2004 se aplica in mod corespunzator.
    Art. 51
    Institutiile de credit straine care, la data intrarii in vigoare a prezentelor norme, desfasoara activitate pe teritoriul Romaniei printr-o retea de sedii secundare, vor desemna o sucursala principala si vor notifica aceasta decizie Bancii Nationale a Romaniei, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme.
    Art. 52
    Cererile de aprobare prealabila nesolutionate la data intrarii in vigoare a prezentelor norme vor fi evaluate pe baza documentatiei prezentate in conformitate cu normele in vigoare la data depunerii cererii si cu respectarea conditiilor prevazute de prezentele norme.
    Art. 53
    La data intrarii in vigoare a prezentelor norme se abroga Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/1999 privind modificarile in situatia bancilor, republicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 887 din 9 decembrie 2002.

                Presedintele Consiliului de administratie
                     al Bancii Nationale a Romaniei,
                              Mugur IsarescuSmartCity5

COMENTARII la Norma 11/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 11 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Norma 11/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu