E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Norma Nr.- din 20.05.2010

„Garanţii EximBank în numele şi în contul statului“ (NI-GAR-10-I/0)
ACT EMIS DE: Comitetul Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 363 din 02 iunie 2010SmartCity1

Prezenta normă a fost elaborată în conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, şi cu Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1Prezenta normă instituie o schemă de garantare în baza căreia Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. garantează, în numele şi în contul statului, creditele ce urmează a fi obţinute de persoane juridice de drept privat şi public, după caz. Articolul 2(1) Sursa de realizare a acestor operaţiuni este, potrivit art. 10 lit. a) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, „Fondul pentru garanţii de export, pentru garantarea creditelor pentru bunuri şi servicii destinate exportului, a creditelor cumpărător şi a investiţiilor româneşti în străinătate, precum şi a activităţilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilităţilor de interes public, dezvoltare regională, susţinere a activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocupare şi formare a personalului, susţinere şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a tranzacţiilor internaţionale“, denumit în continuare Fondul.(2) Fondul va putea fi angajat în limita maximă de expunere stabilită de Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, denumit în continuare C.I.F.G.A. Articolul 3Prezenta schemă de garantare este elaborată cu respectarea prevederilor Comunicării Comisiei Europene privind ajutorul de stat sub forma garanţiilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 155 din 20 iunie 2008, seria C, şi respectă condiţiile care exclud existenţa ajutorului de stat, respectiv: a)solicitantul nu se află în dificultate financiară în conformitate cu prevederile Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate1;______1 Publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004. b)gradul de acoperire oferit de garanţie poate fi determinat în mod corespunzător în momentul acordării acesteia, respectiv garanţia se referă la operaţiuni de finanţare/garantare specifice, are o sumă maximă determinată şi o durată limitată; c)garanţia nu acoperă mai mult de 80% din valoarea creditului; d)valoarea garanţiei se reduce pro-rata pe măsura îndeplinirii obligaţiilor solicitantului faţă de beneficiarul garanţiei; e)condiţiile de acordare a garanţiilor în cadrul schemei se bazează pe evaluarea riscurilor generate de operaţiune, astfel încât comisioanele plătite de solicitant asigură autofinanţarea schemei; din acest punct de vedere, schema de garantare va fi analizată cel puţin o dată pe an; f)comisioanele plătite de solicitant acoperă atât riscurile normale ce rezultă din acordarea garanţiilor, costurile administrative ale schemei, cât şi finanţarea anuală a capitalului; g)în cadrul schemei sunt stabiliţi termenii şi condiţiile de acordare a garanţiilor. Capitolul II Definiţii Articolul 4În sensul prezentei norme, următorii termeni se definesc după cum urmează: a)beneficiarul garanţiei - împrumutătorul (banca) menţionat în convenţia de împărţire a riscului care acordă solicitantului creditul; b)contract - contractul încheiat între beneficiarul garanţiei şi solicitant, în baza căruia beneficiarul garanţiei acordă solicitantului un credit; c)convenţia de garantare - contractul încheiat cu solicitantul în baza căruia se emite scrisoarea de garanţie, în care sunt menţionate drepturile şi obligaţiile părţilor, condiţiile de garantare specifice etc.; d)convenţia de împărţire a riscului - contractul încheiat cu beneficiarul garanţiei, în care sunt menţionate drepturile şi obligaţiile părţilor, prevederi referitoare la suportarea proporţional a pierderilor survenite ca urmare a producerii riscului de credit etc.; e)credit - finanţarea acordată (principal) sau scrisoarea de garanţie bancară emisă; f)domenii prioritare - investiţii româneşti în străinătate, dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilităţilor de interes public, dezvoltarea regională, susţinerea activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocuparea şi formarea personalului; g)garant - Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., denumită în continuare EximBank; h)garanţie - angajamentul asumat de EximBank, în numele şi în contul statului, materializat într-o scrisoare de garanţie; i)procent garantat - partea din credit care este acoperită de garanţie, exprimată în valoare procentuală. Procentul garantat poate fi de maximum 80% din valoarea creditului; j)riscul de credit - neplata parţială sau integrală a creditului de către solicitant; k)valoarea garanţiei - valoarea menţionată în scrisoarea de garanţie, al cărei nivel poate fi de maximum 80% din valoarea creditului. Dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente contractului, precum şi costurile aferente emiterii garanţiei nu sunt incluse în valoarea garanţiei; l)valoarea de executare a garanţiei - valoarea rezultată din aplicarea procentului garantat la soldul creditului, suma ce urmează a fi plătită beneficiarului garanţiei de către EximBank în cazul producerii riscului de credit; m)valoarea netă a sumelor recuperate - sumele recuperate prin executarea silită, din care se deduc dobânzi, comisioane, majorări de întârziere şi cheltuieli ocazionate de recuperarea creanţei. Capitolul IIIDescrierea garanţiei Articolul 5(1) Scrisoarea de garanţie emisă de EximBank, în numele şi în contul statului, are următoarele caracteristici principale:a)este irevocabilă şi necondiţionată; b)este directă şi expresă; c)este plătibilă la prima cerere scrisă a beneficiarului garanţiei. (2) Garanţiile emise de EximBank în numele şi în contul statului sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta normă.(3) Garanţia se acordă pentru:a)operaţiune individuală; b)plafon de facilităţi. Articolul 6Garanţia se acordă numai în completarea garanţiilor reale/personale constituite de solicitant. Articolul 7Perioada de valabilitate a garanţiei se stabileşte în corelaţie cu condiţiile de acordare a creditului şi poate fi de maximum durata creditului plus o perioadă de până la 30 de zile calendaristice. Articolul 8Garanţia se acordă în moneda creditului/plafonului. Articolul 9Valoarea garanţiei se reduce pro-rata pe măsura îndeplinirii obligaţiilor solicitantului faţă de beneficiarul garanţiei. Capitolul IVCriterii de eligibilitate Articolul 10Pentru acordarea garanţiei, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate, la data înregistrării cererii de garantare, însoţită de documentaţia completă, în registrul unic de garanţii în numele şi în contul statului: a)nu se află în dificultate financiară în conformitate cu prevederile Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate2;______2 Publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004. b)nu figurează cu sume restante în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare (C.R.B.)3.Pentru solicitările depuse la EximBank până la data de 31 decembrie 2010, în cazul în care la data depunerii cererii de garantare criteriul nu este îndeplinit, se poate accepta îndeplinirea acestuia până cel târziu la data intrării în vigoare a scrisorii de garanţie. În această situaţie, solicitantul va prezenta o declaraţie pe propria răspundere referitoare la achitarea restanţelor din C.R.B., iar aprobarea va conţine condiţii specifice privind intrarea în vigoare a scrisorii de garanţie; _____3 În cazul în care din verificarea C.R.B. rezultă existenţa unui credit restant, iar solicitantul garanţiei prezintă documente din care să reiasă că a achitat restanţa, criteriul se consideră îndeplinit. c)nu figurează cu incidente majore cu cecuri şi bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi4;______4 În cazul în care solicitantul figurează cu incidente de plată accidentale, care nu denotă un comportament financiar defectuos, se poate accepta la garantare, cu justificarea corespunzătoare. d)nu înregistrează datorii restante către bugetul general consolidat al statului al căror mod de plată nu a fost reglementat (convenţii de eşalonare, amânare, compensare etc.).Pentru solicitările depuse la EximBank până la data de 31 decembrie 2010, în cazul în care la data depunerii cererii de garantare criteriul nu este îndeplinit, se poate accepta îndeplinirea acestuia până cel târziu la data intrării în vigoare a scrisorii de garanţie. În această situaţie, solicitantul va prezenta o declaraţie pe propria răspundere referitoare la achitarea datoriilor la buget, iar aprobarea va conţine condiţii specifice privind intrarea în vigoare a scrisorii de garanţie; e)nu s-a instituit procedura judiciară a insolvenţei, conform legislaţiei în vigoare; f)prezintă beneficiarului garanţiei garanţii colaterale pentru cel puţin 20% din valoarea creditului; g)nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice, inclusiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi cu EximBank. Capitolul VDocumentaţia, analiza şi aprobarea Articolul 11Solicitantul depune la EximBank cererea de garantare, completată împreună cu beneficiarul garanţiei, însoţită de documentele necesare analizei solicitării. Articolul 12(1) EximBank analizează solicitarea de garantare, potrivit reglementărilor proprii, pe următoarele coordonate:a)situaţia economico-financiară a solicitantului; b)prevederile contractului de credit/proiectului contractului de credit/ofertei de creditare/scrisorii de garanţie bancară, după caz; c)descrierea proiectului (studiului de fezabilitate, planului de afaceri etc.) care constituie obiect al garanţiei solicitate, după caz; d)riscurile asociate; e)alte elemente relevante pentru acordarea garanţiei. (2) EximBank are dreptul să solicite informaţii suplimentare în situaţia în care elementele cuprinse în cererea de garantare şi în documentaţia furnizată nu sunt suficiente pentru evaluarea riscurilor sau pentru stabilirea condiţiilor specifice ale operaţiunii de garantare. Articolul 13În funcţie de caracteristicile fiecărei solicitări de garantare şi în urma analizei riscurilor asociate tranzacţiei, EximBank stabileşte condiţiile de acordare a garanţiei referitoare la obiect, valoare, procent garantat, perioadă de valabilitate, comisioane, alte condiţii specifice de garantare. Articolul 14La cererea solicitantului, pe baza analizei situaţiei economico-financiare a acestuia, EximBank poate emite o scrisoare de intenţie. Articolul 15Acordarea garanţiei se realizează pe baza aprobării C.I.F.G.A. Articolul 16EximBank monitorizează garanţiile emise, prin acţiuni şi operaţiuni specifice, pe întreaga perioadă de valabilitate a acestora. Capitolul VIExecutarea garanţiei Articolul 17Beneficiarul garanţiei este îndreptăţit la executarea garanţiei numai dacă s-a produs riscul de credit. Cererea de executare trebuie transmisă EximBank în cadrul perioadei de valabilitate a garanţiei. Articolul 18Beneficiarul garanţiei are dreptul la plata valorii de executare a garanţiei, în termenii şi condiţiile prevăzute în convenţia de împărţire a riscului şi în scrisoarea de garanţie. Articolul 19(1) După executarea garanţiei, EximBank va lua toate măsurile necesare pentru recuperarea sumelor plătite din fondurile statului, atât împotriva solicitantului, cât şi împotriva oricărei alte persoane asupra căreia solicitantul şi-a transferat obligaţiile.(2) Recuperarea prin executare silită se efectuează prin corpul executorilor fiscali al EximBank. Articolul 20(1) Beneficiarul garanţiei şi EximBank vor suporta proporţional, corespunzător procentului de risc asumat de fiecare parte, pierderile survenite ca urmare a producerii riscului de credit, iar valoarea netă a sumelor recuperate prin executare silită va fi distribuită în acelaşi mod între EximBank şi beneficiarul garanţiei.(2) Prin convenţia de împărţire a riscului, beneficiarul garanţiei îşi asumă obligaţia de a constitui garanţiile la credit şi în favoarea EximBank în calitate de cocreditor, cu rang egal, proporţional cu procentul de garantare. Capitolul VIIDispoziţii finale Articolul 21În scopul aplicării prezentei norme, EximBank emite proceduri, care se supun aprobării C.I.F.G.A. Articolul 22La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă: Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 378/2008 pentru aprobarea Normei privind emiterea, în numele şi în contul statului, a garanţiei pentru întreprinderi mici şi mijlocii (NI-GAR-05-III/0), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 18 decembrie 2008; Hotărârea Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior nr. 15.355/2006 pentru aprobarea Normelor privind operaţiunile de emitere a garanţiilor de export de către EXIMBANK în numele şi contul statului (exporturi de mărfuri generale) - cod ISO: NI-GAR-03-III/0, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 10 octombrie 2006, cu modificările ulterioare; Hotărârea Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior nr. 15.356/2006 pentru aprobarea Normelor privind operaţiunile de emitere a garanţiilor de export de către EXIMBANK în numele şi contul statului, în scopul stimulării realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului (cod ISO: NI-GAR-02-IV/0), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 10 octombrie 2006, cu modificările ulterioare; Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 377/2008 pentru aprobarea Normei privind emiterea, în numele şi în contul statului, a garanţiei pentru creditele de export (NI-CST-08-IV/0), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 18 decembrie 2008; Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 365/2008 pentru aprobarea Normei privind derularea activităţii de emitere în numele şi în contul statului a garanţiei pentru companii (cod ISO: NI-GAR-08-I/0), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 787 din 25 noiembrie 2008; Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 191/2009 pentru aprobarea Normei privind derularea activităţii de emitere, în numele şi în contul statului, a garanţiei pentru proiecte în domenii prioritare (NIGAR-06-II/0), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 14 decembrie 2009. ANEXĂla normă GARANŢII emise de EximBank în numele şi în contul statului 1. Garanţia pentru IMM Garanţia se acordă pentru garantarea creditelor sau scrisorilor de garanţie bancară acordate/emise de către bănci IMM-urilor, în scopul susţinerii activităţii investiţionale şi curente. Sunt excluse de la garantare: a)activitatea curentă de comerţ; b)exportul de mărfuri cuprinse în lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de susţinere a comerţului exterior derulate prin EximBank, stabilită periodic5 prin hotărâre a Guvernului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în condiţiile legii;______5 Lista în vigoare la data aprobării prezentei norme este stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 2.298/2004 privind stabilirea perioadei de fabricaţie a produselor cu ciclu lung de fabricaţie şi a valorii contractelor de export aferente acestora, precum şi a listei mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de susţinere a comerţului exterior derulate prin Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.279 din 30 decembrie 2004. c)producţia, comerţul şi serviciile în domeniul armamentului; d)activităţile de natura jocurilor de noroc; e)producţia şi comerţul produselor din alcool şi tutun; f)tranzacţiile imobiliare (construirea/achiziţionarea de bunuri imobile în scopul vânzării/închirierii); g)achiziţia de mijloace de transport cu capacitate până la 8 persoane.2. Garanţia pentru credite de export Garanţia se acordă pentru garantarea creditelor de export pe termen scurt sau mediu acordate de bănci, pentru finanţarea producţiei şi serviciilor destinate exportului, precum şi a operaţiunilor legate de efectuarea exportului, inclusiv pentru finanţarea TVA-ului de recuperat, aferent exporturilor efectuate. Sunt excluse de la garantare: a)producţia, comerţul şi serviciile în domeniul armamentului; b)producţia şi comerţul produselor din alcool şi tutun; c)exportul de mărfuri cuprinse în lista de mărfuri de export care nu beneficiază de instrumente de susţinere a comerţului exterior derulate de EximBank, stabilită periodic6 prin hotărâre a Guvernului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I;______6 Lista în vigoare la data aprobării prezentei norme este stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 2.298/2004. d)exportul realizat către filiale ale societăţii-mamă exportatoare sau operatori economici asociaţi. Prin excepţie, garanţia se poate acorda în cazul în care exportul se face către un cumpărător extern din afara grupului, prin intermediul filialei sau al operatorilor economici asociaţi; e)activităţile dăunătoare mediului înconjurător.3. Garanţia de export Garanţia se acordă pentru garantarea scrisorilor de garanţie bancară emise de către bănci pentru exporturi de: a)obiective complexe şi produse cu ciclu lung de fabricaţie. Garanţia se acordă la cererea contractantului general sau a exportatorului de produse cu ciclu lung de fabricaţie, pe o perioadă stabilită în conformitate cu termenii şi condiţiile contractului/contractelor extern/externe; b)mărfuri generale (bunuri şi servicii). Conţinutul naţional al obiectului contractului de export trebuie să reprezinte cel puţin 50% din valoarea acestuia. În acest sens, dosarul solicitării va cuprinde şi declaraţia pe propria răspundere a solicitantului privind conţinutul naţional al mărfurilor exportate. Exporturile se pot realiza de către producător fie direct, fie prin comisionar.Prin exporturi complexe se înţelege exportul de echipamente, instalaţii sau părţi de instalaţii, separat ori împreună cu tehnologii, licenţe, know-how, asistenţă tehnică, proiectare, construcţii-montaj, lucrări de punere în funcţiune şi recepţie, precum şi piesele de schimb şi materialele aferente. De asemenea, sunt considerate exporturi complexe lucrările geologice de proiectare-explorare, lucrările de exploatare pentru zăcăminte minerale, construcţiile de reţele electrice, executarea de foraje de sonde, construcţiile de schele, de instalaţii şi conducte de transport, de depozitare şi de distribuire a produselor petroliere şi a gazelor naturale, precum şi realizarea de nave complete, de obiective în domeniile transporturilor, agriculturii, îmbunătăţirilor funciare, amenajărilor de mediu, hidrotehnice, silvice, organizarea exploatărilor forestiere, centrale energetice şi termice, staţii electrice, staţii de tratare a apei, staţii de epurare, linii tehnologice flexibile şi automate de prelucrare, constituirea de ansambluri de locuinţe şi obiective social-culturale, reţele de apă-canalizare, construirea de drumuri şi poduri, amenajări portuare şi produse de tehnică militară şi altele asemenea. Termenii contractant general, subcontractanţi interni şi produse cu ciclu lung de fabricaţie au semnificaţiile prevăzute la art. 13 din Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată. Exporturile produselor cu ciclu lung de fabricaţie se pot realiza pe bază de contracte externe încheiate de către un contractant general sau de către producător, direct ori prin comisionar. Produsele cu ciclu lung de fabricaţie trebuie să îndeplinească condiţiile referitoare la valoarea contractului extern şi perioada de fabricaţie stabilite prin hotărâre a Guvernului. Exporturile complexe se realizează pe bază de contracte externe de către un contractant general, operator economic român sau străin, care poate colabora, pe bază de contracte comerciale, cu subcontractanţii, operatori economici români sau străini. Subcontractanţii interni participanţi la realizarea de exporturi complexe sunt proiectantul general, antreprenorul general, producătorii, precum şi prestatorii de servicii angajaţi în realizarea acestora. Contractantul general are următoarele obligaţii principale: desfăşoară activităţi de prospectare pe piaţa externă pentru realizarea de exporturi complexe şi produse cu ciclu lung de fabricaţie destinate exportului; întocmeşte ofertele tehnico-comerciale;

asigură transmiterea ofertelor către partenerii externi interesaţi sau, după caz, participă la licitaţiile organizate în străinătate pentru aceste exporturi; negociază şi încheie contracte externe;

încheie contracte comerciale cu subcontractanţii, în vederea realizării exporturilor complexe şi/sau a produselor cu ciclu lung de fabricaţie destinate exportului; urmăreşte şi asigură derularea contractelor externe şi interne în termenii şi în condiţiile stipulate de acestea.Proiectantul general are următoarele obligaţii principale: încheie contracte cu contractantul general;

elaborează documentaţia solicitată de contractantul general;

asigură culegerea de date, elaborarea proiectelor şi susţinerea acestora faţă de beneficiarul extern;

asigură asistenţa tehnică de specialitate la solicitarea contractantului general.Antreprenorul general are următoarele obligaţii principale: încheie contracte cu contractantul general şi cu subantreprenorii de specialitate;

asigură organizarea de şantier şi dotarea acestuia cu utilajele necesare;

asigură executarea lucrărilor de construcţii-montaj şi rezolvă eventualele reclamaţii ale beneficiarilor externi.Producătorii au următoarele obligaţii principale: elaborează şi transmit oferte tehnico-comerciale interne ale contractantului general şi proiectantului, la cererea acestora;

încheie contracte cu contractantul general;

asigură derularea, în termenele şi în condiţiile convenite, a contractului intern;

asigură asistenţa tehnică de specialitate, service-ul şi rezolvarea reclamaţiilor beneficiarului extern privind furnitura livrată;

asigură calitatea producţiei, în toate fazele acesteia, precum şi nivelul tehnic al furniturii livrate la parametrii proiectaţi.Sunt excluse de la garantare: a)exportul de mărfuri cuprinse în lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de susţinere a comerţului exterior derulate prin EximBank, stabilită periodic7 prin hotărâre a Guvernului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în condiţiile legii;______7 Lista în vigoare la data aprobării prezentei norme este stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 2.298/2004. b)exportul de armament; c)activităţile dăunătoare mediului; d)exportul produselor din alcool şi tutun.Tipuri de garanţii: garanţia de participare la licitaţii internaţionale;

garanţia de restituire a avansului;

garanţia de bună execuţie;

garanţia pentru import temporar;

alte tipuri de garanţii de export, stabilite prin contractele externe.4. Garanţia pentru proiecte în domenii prioritare Garanţia se acordă pentru garantarea creditelor (altele decât cele sub forma liniei de credit revolving pentru activitate curentă) sau a scrisorilor de garanţie bancară acordate/emise de către bănci persoanelor juridice de drept privat şi public8, în scopul susţinerii realizării unor proiecte în domenii prioritare pentru dezvoltarea sustenabilă a economiei româneşti.______8 Unităţi administrativ-teritoriale, autorităţi ale administraţiei publice locale şi regionale, instituţii publice, alte instituţii şi organisme de interes local, regional ori naţional, aflate în coordonarea/subordonarea administraţiei publice locale sau centrale. Garanţia se poate acorda pentru proiecte în următoarele domenii prioritare: investiţii româneşti în străinătate;

dezvoltarea infrastructurii;

dezvoltarea utilităţilor de interes public;

dezvoltarea regională;

susţinerea activităţii de cercetare-dezvoltare;

protecţia mediului înconjurător;

ocuparea şi formarea personalului.Sunt excluse de la garantare credite sau scrisori de garanţie bancară pentru: activitatea curentă de comerţ;

activităţile legate de organizarea şi funcţionarea reţelei de distribuţie pentru exportul de produse româneşti;

exportul de mărfuri cuprinse în lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de susţinere a comerţului exterior derulate prin EximBank, stabilită periodic9 prin hotărâre a Guvernului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în condiţiile legii;_______9 Lista în vigoare la data aprobării prezentei norme este stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 2.298/2004. producţia, comerţul şi serviciile în domeniul armamentului;

activităţile de natura jocurilor de noroc;

producţia şi comerţul produselor din alcool şi tutun;

tranzacţiile imobiliare (cumpărarea/construirea de imobile în scopul vânzării/închirierii);

activităţile dăunătoare mediului.Tipuri de garanţii: garanţia pentru internaţionalizare (investiţii româneşti în străinătate) - destinată firmelor cu capital românesc de minimum 51%, care doresc să îşi extindă activitatea în străinătate şi obiectul investiţiei este înfiinţarea de filiale în străinătate, extinderea/dezvoltarea filialelor existente sau a societăţilor asociate (prin proiecte de investiţii şi modernizare), achiziţionarea de acţiuni/părţi sociale ale unei companii străine (după realizarea investiţiei, solicitantul garanţiei trebuie să deţină cel puţin 20% din drepturile de vot în cadrul companiei); investiţiile în străinătate trebuie să aibă impact semnificativ asupra dezvoltării activităţii societăţii-mamă din România; garanţia pentru protecţia mediului - destinată garantării finanţării de proiecte în domeniul protecţiei mediului; garanţia pentru infrastructură - destinată garantării finanţării de proiecte în domeniul infrastructurii;

garanţia pentru cercetare-dezvoltare - destinată garantării finanţării de proiecte în domeniul cercetării-dezvoltării;

garanţia pentru dezvoltarea utilităţilor de interes public - destinată garantării finanţării de proiecte în domeniul utilităţilor de interes public;

garanţia pentru ocuparea şi formarea personalului - destinată garantării finanţării de proiecte în domeniul activităţilor de ocupare şi formare a personalului; garanţia pentru dezvoltarea regională - destinată garantării finanţării de proiecte în domeniul dezvoltării regionale, atestate de agenţiile de dezvoltare regionale unde se implementează proiectele respective sau cofinanţate din fonduri naţionale ori europene, având ca obiectiv dezvoltarea regională.5. Garanţia pentru companii Garanţia se acordă pentru garantarea creditelor (altele decât cele sub forma creditelor de investiţii) sau a scrisorilor de garanţie bancară acordate de către bănci persoanelor juridice de drept privat de tipul întreprinderilor mari, în scopul susţinerii activităţii curente. Prin activitate curentă se înţelege operaţiunile legate de ciclul de exploatare al întreprinderii şi nu include plata datoriilor către bugetul general consolidat, către creditori financiari sau asociaţi/acţionari. Garanţia poate fi solicitată de companii care desfăşoară activităţi de producţie sau de prestări servicii. Sunt excluse de la garantare: a)activitatea curentă de comerţ; b)exportul de mărfuri cuprinse în lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de susţinere a comerţului exterior derulate prin EximBank, stabilită periodic10 prin hotărâre a Guvernului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în condiţiile legii;______10 Lista în vigoare la data aprobării prezentei norme este stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 2.298/2004. c)producţia, comerţul şi serviciile în domeniul armamentului; d)activităţile de natura jocurilor de noroc; e)producţia şi comerţul produselor din alcool şi tutun; f)tranzacţiile imobiliare (construirea/achiziţionarea de bunuri imobile în scopul vânzării/închirierii).


SmartCity5

COMENTARII la Norma -/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma - din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    Has anybody heard of this great psychic who helps people to win the Lottery and clear all your debts and buy yourself a big house and car and also have a comfortable life living. His Lottery lucky winning numbers work wonders and work very fast. He helped me to win a lot of money that changed my life and my family. Recently I won $20 million. I am so grateful for the help he offered me to win the lottery mega millions that changed my life. It was a dream come true for me and my family. His lottery lucky winning numbers work wonders and miracles. I'm so thankful to him for dedicating his time to cast the Lottery spell for me. I am extremely grateful for the lottery spell he did for me and my life has changed for good. He will also send you the rightful winning numbers you need to win fast and can make you a lucky gambler. contact via email: urgentspellcast@gmail.com or WhatsApp: +27634918117 you can also check out his website http://urgentspellcast.wordpress.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Norma -/2010
Hotărârea 191 2009
pentru aprobarea Normei privind derularea activitatii de emitere, în numele si în contul statului, a garantiei pentru proiecte în domenii prioritare (NI-GAR-06-II/0)
Hotărârea 377 2008
pentru aprobarea Normei privind emiterea, in numele si in contul statului, a garantiei pentru creditele de export (NI-CST-08-IV/0)
Hotărârea 378 2008
pentru aprobarea Normei privind emiterea, in numele si in contul statului, a garantiei pentru intreprinderi mici si mijlocii (NI-GAR-05-III/0)
Hotărârea 365 2008
pentru aprobarea Normei privind derularea activitatii de emitere in numele si in contul statului a garantiei pentru companii (cod ISO: NI-GAR-08-1/0)
Hotărârea 15356 2006
pentru aprobarea Normelor privind operatiunile de emitere a garantiilor de export de catre EXIMBANK in numele si contul statului, in scopul stimularii realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului (cod ISO: NI-GAR-02-IV/0)
Hotărârea 15355 2006
pentru aprobarea Normelor privind operatiunile de emitere a garantiilor de export de catre EXIMBANK in numele si contul statului (exporturi de marfuri generale) - cod ISO: NI-GAR-03-III/0
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu