Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 191 din 18 noiembrie 2009

pentru aprobarea Normei privind derularea activitatii de emitere, în numele si în contul statului, a garantiei pentru proiecte în domenii prioritare (NI-GAR-06-II/0)

ACT EMIS DE: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANTARI,GARANTII SI ASIGURARI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 868 din 14 decembrie 2009In baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare,

analizând propunerea referitoare la Norma privind derularea activităţii de emitere, în numele şi în contul statului, a garanţiei pentru proiecte în domenii prioritare şi ţinând seama de:

- Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată;

- Nota de aprobare nr. 730 din 5 octombrie 2009 întocmită de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.;

- discuţiile şi propunerile formulate în şedinţa din data de 18 noiembrie 2009 de către membrii Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări,

Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, întrunit în plenul şedinţei în ziua de 18 noiembrie 2009, hotărăşte:

Articol unic. - Se aprobă Norma privind derularea activităţii de emitere, în numele şi în contul statului, a garanţiei pentru proiecte în domenii prioritare (NI-GAR-06-II/0), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Preşedintele Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări,

Bogdan Drăgoi

ANEXĂ

NORMĂ

privind derularea activităţii de emitere, în numele şi în contul statului, a garanţiei pentru proiecte în domenii prioritare (NI-GAR-06-II/0)

Prezenta normă a fost elaborată în conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, şi cu Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., denumită în continuare EximBank, garantează, în numele şi în contul statului, creditele sau scrisorile de garanţie bancară acordate/emise la solicitarea operatorilor economici/persoanelor juridice de drept public1, în scopul realizării unor proiecte în domenii prioritare pentru dezvoltarea sustenabilă a economiei româneşti.

Art. 2. - (1) Sursa de realizare a acestor operaţiuni în numele şi în contul statului este, potrivit art. 10 lit. a) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, „Fondul pentru garanţii de export, pentru garantarea creditelor pentru bunuri şi servicii destinate exportului, a creditelor cumpărător şi a investiţiilor româneşti în străinătate, precum şi a activităţilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilităţilor de interes public, dezvoltare regională, susţinere a activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocupare şi formare a personalului, susţinere şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a tranzacţiilor internaţionale, denumit în continuare Fondul".

1 Unităţi administrativ-teritoriale, autorităţi ale administraţiei publice locale şi regionale, instituţii publice, alte instituţii şi organisme de interes local, regional ori naţional, aflate în coordonarea/subordonarea administraţiei publice locale sau centrale.

 (2) Fondul va putea fi angajat în limita maximă de expunere stabilită de Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, denumit în continuare C.I.F.G.A.

CAPITOLUL II

Definiţii

Art. 3. - In sensul prezentei norme, următorii termeni se definesc astfel:

a) beneficiarul garanţiei - banca finanţatoare, care acordă ordonatorului creditul pentru realizarea proiectelor în domenii prioritare;

b)  convenţia de garantare - contractul în baza căruia se emite scrisoarea de garanţie, în care sunt menţionate părţile implicate, obligaţiile părţilor, condiţiile de garantare specifice etc;

c) credit - creditul acordat (altul decât cel sub forma liniei de credit) sau scrisoarea de garanţie bancară emisă de către beneficiarul garanţiei în favoarea ordonatorului;

d)   garanţia pentru proiecte în domenii prioritare - angajament asumat de EximBank, în calitate de garant, în numele şi în contul statului, materializat într-o scrisoare de garanţie, conform căruia EximBank se obligă să plătească beneficiarului garanţiei, potrivit prevederilor convenţiei de garantare, o parte din pierderea suportată de acesta ca urmare a producerii riscului de credit;

e)  garantul - Banca de Export-Import a României - EXIMBANK - S.A., în numele şi în contul statului;

f)  ordonator - operatorul economic/persoana juridică de drept public1 cu care beneficiarul garanţiei încheie un contract pentru finanţarea/garantarea realizării unui proiect eligibil;

g) procent garantat- partea din credit (principal)/scrisoarea de garanţie bancară care este acoperită de garanţie, exprimată în valoare procentuală. Procentul garantat poate fi de maximum 80%;

h) proiect eligibil - proiectul care beneficiază de finanţare/garanţie din partea unei bănci, în unul dintre domeniile prioritare;

i) riscul de credit- neplata, parţială sau integrală, de către ordonator a creditului (principalului) sau executarea scrisorii de garanţie bancară;

j) valoarea garanţiei - valoarea menţionată în scrisoarea de garanţie, al cărei nivel poate fi de maximum 80% din valoarea creditului (principal)/valoarea scrisorii de garanţie bancară. Dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente contractului de credit/garantare, precum şi costurile aferente emiterii garanţiei nu sunt incluse în valoarea garanţiei;

k) valoarea de executare a garanţiei - suma ce urmează a fi plătită de către EximBank beneficiarului garanţiei ca urmare a producerii riscului de credit, până la concurenţa valorii rezultate din aplicarea procentului garantat la valoarea soldului nerambursat al principalului creditului garantat/scrisorii de garanţie bancară executate. Valoarea de executare a garanţiei se determină în moneda creditului;

l) domenii prioritare - investiţii româneşti în străinătate, dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilităţilor de interes public, dezvoltarea regională, susţinerea activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocuparea şi formarea personalului.

CAPITOLUL III

Descrierea garanţiei

Art. 4. - Garanţia respectă prevederile legislaţiei comunitare2 privind condiţiile care exclud existenţa ajutorului de stat, respectiv:

a)   ordonatorul nu se află în dificultate financiară, în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate3;

b)   ordonatorul este, în principiu, capabil să obţină un credit/scrisoare de garanţie în condiţii de piaţă de pe pieţe financiare, fără intervenţia statului;

c)  acordarea garanţiei se realizează pe baza evaluării riscurilor generate de operaţiune, astfel încât comisioanele plătite de ordonator să asigure autofinanţarea schemei de garanţii;

d)  comisioanele plătite de ordonator acoperă atât riscurile obişnuite asociate cu acordarea garanţiilor, cât şi costurile administrative ale schemei şi permit obţinerea unui randament normal al capitalului iniţial, furnizat de stat, la demararea schemei;

e) schema de acordare a garanţiei va fi analizată cel puţin o dată pe an.

Art. 5. - Garanţia se acordă numai în completarea garanţiilor reale/personale constituite de ordonator/fidejusorul ordonatorului la creditul/scrisoarea de garanţie bancară oferit/oferită de beneficiarul garanţiei.

Art. 6. - Scrisoarea de garanţie emisă de EximBank, în numele şi în contul statului, are următoarele caracteristici principale:

a) este irevocabilă şi necondiţionată;

b) este directă şi expresă;

c)  este plătibilă la prima cerere scrisă a beneficiarului garanţiei;

d) are valoare determinată;

e)   valoarea se reduce pro-rata pe măsura îndeplinirii obligaţiilor de către ordonator.

Art. 7. - Perioada de valabilitate a garanţiei se corelează cu condiţiile creditului/scrisorii de garanţie şi poate fi de maximum durata creditului/scrisorii de garanţie plus o perioadă de până la 30 de zile calendaristice.

Art. 8. - (1) Răspunderea EximBank începe la data intrării în vigoare a scrisorii de garanţie.

(2) Răspunderea EximBank încetează astfel:

a) în ziua rambursării integrale a creditului sau la expirarea valabilităţii scrisorii de garanţie bancară;

b)  la data denunţării/încetării prin acordul părţilor/rezilierii contractului de credit/convenţiei de garantare dintre beneficiarul garanţiei şi ordonator, fără acordul prealabil al EximBank;

c)  în cazul producerii riscului de credit, la data când EximBank plăteşte valoarea de executare a garanţiei;

d)  prin restituirea originalului scrisorii de garanţie de către beneficiarul garanţiei, înainte de încheierea perioadei de valabilitate, împreună cu declaraţia acestuia că aceasta a rămas fără obiect;

e) automat la expirarea perioadei de valabilitate a garanţiei, indiferent dacă originalul scrisorii de garanţie emise în numele şi în contul statului este returnat sau nu.

Art. 9. - Garanţia se acordă în moneda creditului.

1 Unităţi administrativ-teritoriale, autorităţi ale administraţiei publice locale şi regionale, instituţii publice, alte instituţii şi organisme de interes local, regional ori naţional, aflate în coordonarea/subordonarea administraţiei publice locale sau centrale.

2Commission Noticeon the Application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid in the form of guarantees, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 155 din 20 iunie 2008, seria C.

3 Publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 244 din 1 octombrie 2004, seria C.

CAPITOLUL IV

Tipurile garanţiei

Art. 10. - Principalele tipuri ale garanţiei oferite de EximBank sunt:

1.  garanţia pentru internaţionalizare (investiţii româneşti în străinătate):

a) destinată firmelor cu capital românesc de minimum 51%, care doresc să îşi extindă activitatea în străinătate;

b) obiectul investiţiei:

- înfiinţarea de filiale în străinătate;

- extinderea/dezvoltarea filialelor existente sau a societăţilor asociate, prin proiecte de investiţii şi modernizare;

- achiziţionarea de acţiuni/părţi sociale ale unei companii străine. După realizarea investiţiei, ordonatorul trebuie să deţină cel puţin 20% din drepturile de vot în cadrul companiei;

c) investiţiile în străinătate trebuie să aibă impact semnificativ asupra dezvoltării activităţii societăţii-mamă din România;

2.  garanţia pentru protecţia mediului este destinată pentru garantarea finanţării de proiecte în domeniul protecţiei mediului;

3.   garanţia pentru infrastructură este destinată pentru garantarea finanţării de proiecte în domeniul infrastructurii;

4. garanţia pentru cercetare-dezvoltare este destinată pentru garantarea finanţării de proiecte în domeniul cercetării-dezvoltării;

5.  garanţia pentru dezvoltarea utilităţilor de interes public este destinată pentru garantarea finanţării de proiecte în domeniul utilităţilor de interes public;

6.  garanţia pentru ocuparea şi formarea personalului este destinată pentru garantarea finanţării de proiecte în domeniul activităţilor de ocupare şi formare a personalului;

7.  garanţia pentru dezvoltarea regională este destinată pentru garantarea finanţării de proiecte în domeniul dezvoltării regionale, atestate de agenţiile de dezvoltare regionale unde se implementează proiectele respective sau cofinanţate din fonduri naţionale/comunitare având ca obiectiv dezvoltarea regională.

CAPITOLUL V

Criterii de eligibilitate

Art. 11. - Pentru acordarea garanţiei, ordonatorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate, la data depunerii cererii de garantare:

a)  nu se află în dificultate financiară, în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate4;

b)  nu figurează cu credite restante în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare5 şi nu figurează cu incidente majore cu cecuri şi bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi6;

c)  nu înregistrează datorii restante către bugetul general consolidat al statului al căror mod de plată nu a fost reglementat (convenţii de eşalonare, amânare, compensare cu TVA de recuperat etc);

d) nu s-a instituit procedura judiciară a insolvenţei, nu se află în dizolvare sau lichidare, conform legislaţiei în vigoare;

e) prezintă băncilor garanţii colaterale pentru cel puţin 20% din valoarea creditului (principalului)/scrisorii de garanţie bancară;

f)  nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice, inclusiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi cu EximBank.

Art. 12. - Sunt excluse de la garantare următoarele:

a) activităţile definite ca fiind ilegale sau dăunătoare mediului ecologic, conform legislaţiei în vigoare;

b) activitatea curentă de comerţ;

c)  activităţi legate de organizarea şi funcţionarea reţelei de distribuţie pentru exportul de produse româneşti;

d) activităţi de natura jocurilor de noroc;

e)  activităţi de producţie, comerţ şi servicii în domeniul armamentului;

f) producţia şi comerţul produselor din alcool şi tutun;

g) exportul de mărfuri cuprinse în lista de mărfuri de export care nu beneficiază de instrumente de susţinere a comerţului exterior derulate de EximBank, stabilită periodic7 prin hotărâre a Guvernului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I;

h) tranzacţii imobiliare (cumpărarea/construirea de imobile în scopul vânzării/închirierii).

CAPITOLUL VI

Documentaţia, analiza şi aprobarea garantării

Art. 13. - Ordonatorul depune la EximBank cererea de garantare, completată împreună cu beneficiarul garanţiei, însoţită de documentele necesare analizării solicitării de garantare.

Art. 14. - La cererea ordonatorului, pe baza analizei situaţiei economico-financiare a acestuia, EximBank poate emite o scrisoare de intenţie.

Art. 15. - (1) EximBank analizează solicitarea de garantare, potrivit reglementărilor proprii, pe următoarele coordonate:

a) situaţia economico-financiară a ordonatorului;

b)  prevederile contractului de credit/proiectului contractului de credit/ofertei de creditare/scrisorii de garanţie bancară şi ale proiectului de finanţat;

c) riscurile asociate;

d) alte elemente relevante pentru acordarea garanţiei.

(2) EximBank are dreptul să solicite ordonatorului/ beneficiarului garanţiei informaţii suplimentare în situaţia în care elementele cuprinse în cererea de garantare şi în documentaţia furnizată nu sunt suficiente pentru evaluarea riscurilor sau pentru stabilirea condiţiilor specifice ale operaţiunii de garantare.

Art. 16. -In funcţie de caracteristicile fiecărei solicitări de garantare şi în urma analizei riscurilor asociate tranzacţiei, EximBank stabileşte condiţiile de acordare a garanţiei, referitor la obiect, valoare, procent garantat, perioada de valabilitate, comisioane, alte condiţii specifice de garantare.

Art. 17. - Acordarea garanţiei se realizează pe baza aprobărilor CI.F.G.A.

Art. 18. - EximBank monitorizează garanţiile emise, prin acţiuni şi operaţiuni specifice, pe întreaga perioadă de valabilitate a acestora.

4 Publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 244 din 1 octombrie 2004, seria C.

5 In cazul în care, din verificarea Centralei Riscurilor Bancare, rezultă existenţa unui credit restant, iar solicitantul garanţiei prezintă documente din care să reiasă că a achitat restanţa, se consideră criteriul îndeplinit.

6 In cazul în care solicitantul figurează cu incidente de plată accidentale, care nu denotă un comportament financiar defectuos, se poate accepta la garantare, cu justificarea corespunzătoare.

7 Lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de susţinere a comerţului exterior derulate prin EximBank în vigoare la data aprobării prezentei norme a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 2.298/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.279 din 30 decembrie 2004.

CAPITOLUL VII

Executarea garanţiei

Art. 19. - Beneficiarul garanţiei este îndreptăţit la executarea garanţiei numai dacă s-a produs riscul de credit. Cererea de executare trebuie transmisă la EximBank în cadrul perioadei de valabilitate a garanţiei.

Art. 20. - Beneficiarul garanţiei are dreptul la plata valorii de executare a garanţiei o singură dată de la producerea riscului de credit, în termenii şi condiţiile prevăzute în convenţia de garantare.

Art. 21. - (1) După executarea garanţiei, EximBank va lua toate măsurile necesare pentru recuperarea sumelor plătite din fondurile statului, atât împotriva ordonatorului, cât şi împotriva oricărei alte persoane asupra căreia ordonatorul şi-a transferat obligaţiile.

(2) Recuperarea prin executare silită se efectuează prin corpul executorilor fiscali al EximBank, conform prevederilor

Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau prin alte legi speciale.

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii finale

Art. 22. - In scopul aplicării prezentei norme, EximBank emite proceduri, care se supun aprobării CI.RCA.

Art. 23. - La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Normele privind derularea activităţii de emitere, în numele şi contul statului, a garanţiei pentru proiecte în domenii prioritare (cod ISO: NI-GAR-06-I/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 60/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 30 august 2007, cu modificările ulterioare.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 191/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 191 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu