E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 15355 din 18 septembrie 2006

pentru aprobarea Normelor privind operatiunile de emitere a garantiilor de export de catre EXIMBANK in numele si contul statului (exporturi de marfuri generale) - cod ISO: NI-GAR-03-III/0

ACT EMIS DE:                COMITETUL DE GARANTII SI CREDITE DE COMERT EXTERIOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 833 din 10 octombrie 2006In baza Hotărârii Guvernului nr. 844/1991 privind înfiinţarea Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Hotărârii Guvernului nr. 293/1992 pentru aprobarea atribuţiilor, competenţelor şi modului de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, precum şi a convenţiilor-cadru pentru derularea activităţii de finanţare şi asigurare a creditelor de comerţ exterior în numele şi contul statului, cu modificările şi completările ulterioare,

analizând aprobarea Normelor privind operaţiunile de emitere a garanţiilor de export de către EXIMBANK în numele şi contul statului (exporturi de mărfuri generale) - cod ISO: NI-GAR-03-III/0, în scopul publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi ţinând seama de:

-  Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Importa României EXIMBANK - S.A., republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-  Nota nr. 1.062 din 13 septembrie 2006, întocmită de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.;

-  avizul favorabil acordat de Comisia pregătitoare în şedinţa din 13 septembrie 2006 şi de propunerile formulate în şedinţa din 18 septembrie 2006 de către membrii Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior,

Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, întrunit în plenul şedinţei din 18 septembrie 2006, hotărăşte:

Se aprobă Normele privind operaţiunile de emitere a garanţiilor de export de către EXIMBANK în numele   şi   contul   statului   (exporturi   de   mărfuri generale) - cod ISO: NI-GAR-03-IIl/0, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

p. Preşedintele Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior,

Carmen Radu

ANEXĂ

NORME

privind operaţiunile de emitere a garanţiilor de export de către EXIMBANK în numele şi contul statului (exporturi de mărfuri generale) - cod ISO: NI-GAR-03-III/0

In temeiul art. 9 alin. (3) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Importa României EXIMBANK - S.A., republicată, cu modificările şi completările ulterioare, s-au elaborat prezentele norme care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Prezentele norme reglementează activitatea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., denumită în continuare EXIMBANK, de garantare în numele şi contul statului a angajamentelor asumate de bănci, rezultate din operaţiunile de emitere de scrisori de garanţie bancară, în scopul stimulării exporturilor româneşti de mărfuri generale. In cadrul prezentelor norme prin exporturi de mărfuri generale se înţelege exportul de bunuri şi servicii. Prevederile prezentelor norme nu se aplică exporturilor de obiective complexe şi de produse cu ciclu lung de fabricaţie.

(2)   EXIMBANK analizează solicitările de emitere a garanţiilor de export în numele şi contul statului, pe care le transmite spre examinare şi aprobare Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, denumit în continuare C.I.G.C.C.E.

(3)   Pe baza aprobării C.I.G.C.C.E., EXIMBANK emite garanţii de export în numele şi contul statului, care se constituie drept contragaranţii la scrisorile de garanţie bancară emise de bănci (inclusiv EXIMBANK în nume şi cont propriu), la solicitarea operatorilor economici.

Art. 2. - (1) Garanţiile de export în numele şi contul statului se acordă la cererea exportatorilor, pe baza aprobării C.I.G.C.C.E. Exporturile se pot realiza de către producător fie direct, fie prin comisionar.

(2) Garanţiile de export în numele şi contul statului se acordă pe o perioadă determinată în funcţie de termenii şi condiţiile contractelor externe.

Art. 3. - Garanţiile emise în numele şi contul statului se acordă în limita procentului garantat, care poate fi de maximum 80%, din valoarea scrisorii de garanţie bancară.

Art. 4. - (1) Sursa de realizare a acestor operaţiuni în numele şi contul statului este fondul pentru garanţii de export, pentru garantarea creditelor pentru bunuri şi servicii destinate exportului, a creditelor cumpărător şi a investiţiilor româneşti în străinătate, precum şi a activităţilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilităţilor de interes public, dezvoltare regională, susţinere a activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocupare şi formare a personalului, susţinere şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a tranzacţiilor internaţionale, prevăzut la art. 10 lit. a) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Gradul de expunere maximă al acestui fond este stabilit prin hotărâre a C.I.G.C.C.E.

Art. 5. - Garanţia de export emisă de EXIMBANK în numele şi contul statului reprezintă un angajament scris, irevocabil şi necondiţionat, asumat de EXIMBANK în numele şi contul statului, direct în favoarea emitentului scrisorii de garanţie bancară, de a plăti acestuia o sumă de bani, în cazul în care scrisoarea de garanţie bancară a fost executată de către beneficiarul acesteia.

Art. 6. - In scopul stimulării exporturilor româneşti, EXIMBANK poate emite în numele şi contul statului:

-  garanţii de participare la licitaţii internaţionale;

-  garanţii de restituire a avansului;

-  garanţii de bună execuţie;

-  garanţii pentru import temporar, în vederea realizării contractelor de export;

-  alte garanţii specifice de export, stabilite prin contractele externe.

Art. 7. - In scopul emiterii garanţiei de export în numele şi contul statului, între EXIMBANK, în calitate de Garant, banca emitentă a scrisorii de garanţie bancară, în calitate de Beneficiar al garanţiei, şi operatorul economic, în calitate de Ordonator, se va încheia o convenţie de contragarantare în care sunt stipulate drepturile şi obligaţiile părţilor rezultate din operaţiunea de emitere a acesteia.

Art. 8. - Principalele prevederi ale Convenţiei de contragarantare se referă la:

-   obligaţia Beneficiarului garanţiei de emitere a scrisorii de garanţie bancară la solicitarea Ordonatorului;

-   obligaţia Garantului de emitere a garanţiei de export în numele şi contul statului;

-   obligaţia Garantului de a plăti valoarea garanţiei emise în numele şi contul statului la prima cerere a Beneficiarului garanţiei;

-   obligaţia Ordonatorului de a plăti comisionul de garantare;

-   obligaţia Ordonatorului de a plăti Garantului contravaloarea garanţiei emise în numele şi contul statului executate.

Art. 9. - Garanţia respectă prevederile art. 4.3 din Instrucţiunile Consiliului Concurenţei privind ajutorul de stat sub forma garanţiilor, respectiv:

1.  Ordonatorul nu se află în dificultate financiară;

2.   Ordonatorul este, în principiu, capabil să obţină un împrumut în condiţii de piaţă de pe pieţe financiare, fără nicio intervenţie a statului;

3.   garanţia emisă de EXIMBANK în numele şi contul statului se acordă pentru o operaţiune financiară precisă, şi anume emiterea de către o bancă (în calitate de bancă emitentă) a unei scrisori de garanţie bancară la solicitarea unui operator economic (în calitate de Ordonator);

4.   acordarea garanţiei se realizează pe baza evaluării riscurilor generate de operaţiune, astfel încât comisioanele plătite de Ordonator să asigure autofinanţarea schemei de garanţie;

5.  schema de acordare a garanţiilor conform prezentelor norme va fi analizată cel puţin o dată pe an;

6.   comisioanele plătite de Ordonator acoperă atât riscurile obişnuite asociate cu acordarea garanţiilor, cât şi costurile administrative ale schemei de garanţie şi permit obţinerea unui randament normal al capitalului iniţial, furnizat de stat, la demararea schemei.

CAPITOLUL II

Eligibilitate

Art. 10. - EXIMBANK emite garanţii de export în numele şi contul statului, la solicitarea oricărei persoane juridice române legal constituite care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a)   este operator economic, care desfăşoară activităţi legale potrivit statutului de funcţionare (act constitutiv);

b)    nu înregistrează pierderi conform rezultatelor financiare, de la sfârşitul anului anterior solicitării garanţiei;

c)   nu înregistrează capital propriu negativ conform rezultatelor financiare, de la sfârşitul anului anterior solicitării garanţiei;

d)   nu înregistrează datorii restante la bugetul general consolidat al statului, la data analizei;

e)   nu figurează cu credite restante în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare (CRB) şi nu figurează cu incidente majore cu cecuri şi bilete la ordin în ultimele 12 luni, în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi (CIP), la data analizei;

f)   nu s-a instituit procedura judiciară a insolvenţei, conform legislaţiei în vigoare;

g)   prezintă băncii garanţii colaterale de cel puţin 20% din valoarea scrisorii de garanţie bancară solicitată;

h) la momentul solicitării de emitere a garanţiei în numele şi contul statului nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu instituţiile statului, inclusiv cu EXIMBANK.

Art. 11. - La acordarea garanţiilor de export, conform prevederilor prezentelor norme, EXIMBANK se va orienta cu prioritate spre sprijinirea exporturilor din următoarele sectoare strategice, definite de Strategia naţională de export:

-  textile, pielărie, confecţii şi încălţăminte;

-  mobilă;

-  automobile şi alte componente industriale;

-  industria electrotehnică, respectiv aparate şi aparatură electrocasnică, componente hardware, motoare, generatoare şi tranformatoare, echipament pentru distribuţia electricităţii, fibre şi cabluri, echipament de iluminat, echipamente şi instrumente optice;

-  turism rural;

-  IT&C şi servicii IT;

-   industriile constructoare de nave, componente de vehicule de transport şi componente pentru avioane;

-  echipamente şi componente industriale pentru chimie, petrochimie, petrol şi gaze, producerea de electricitate, rulmenţi şi pompe industriale;

-  industriile anvelopelor şi articolelor din cauciuc, mase plastice;

-  sectorul îngrăşăminte;

-  sectorul sticlărie, ceramică şi artizanat, unde produsele principale generatoare de export sunt sticlăria de casă şi decorativă, sticlăria de ambalare, ceramica fină de casă şi decorativă.

Art. 12. - Se exclud de la garantarea în numele şi contul statului contractele de export care au ca obiect exportul de mărfuri cuprinse în lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de susţinere a comerţului exterior derulate prin EXIMBANK, stabilită periodic1) prin hotărâre a Guvernului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în condiţiile legii. De asemenea, operaţiunile de garantare în numele şi contul statului derulate conform prezentelor norme nu pot avea ca obiect:

-   agricultura primară;

-   exportul de armament;

-   activităţi definite ca fiind ilegale sau dăunătoare mediului ecologic, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 13. - Conţinutul naţional al obiectului contractului de export trebuie să reprezinte cel puţin 50% din valoarea acestuia. In acest sens, dosarul solicitării va cuprinde şi declaraţia pe propria răspundere a solicitantului privind conţinutul naţional al mărfurilor exportate.

CAPITOLUL III

Emiterea garanţiilor de export

Art. 14. - (1) Documentaţia aferentă solicitărilor de emitere a garanţiilor de export se întocmeşte şi se depune de către Ordonator la EXIMBANK.

(2) EXIMBANK va avea dreptul să solicite informaţii şi documente suplimentare, atunci când elementele cuprinse în cererea de garantare şi în documentaţia furnizată nu sunt suficiente pentru evaluarea riscurilor sau pentru stabilirea condiţiilor specifice ale operaţiunii de emitere a garanţiei.

Art. 15. - Concluziile analizei solicitării, împreună cu textul scrisorii de garanţie şi proiectul Convenţiei de contragarantare se vor înainta spre avizare Comitetului de direcţie al EXIMBANK şi spre aprobare C.I.G.C.C.E. Hotărârea C.I.G.C.C.E. va fi comunicată solicitantului, în scris, iar în cazul aprobării se va proceda la semnarea Convenţiei de contragarantare.

Art. 16. - Dacă în termen de 60 de zile calendaristice de la data comunicării de către EXIMBANK a hotărârii de aprobare a C.I.G.C.C.E. părţile nu semnează Convenţia de contragarantare, hotărârea C.I.G.C.C.E. îşi pierde valabilitatea.

Art. 17. - După intrarea în vigoare a Convenţiei de contragarantare EXIMBANK va emite garanţia în numele şi contul statului, care va fi transmisă Beneficiarului garanţiei.

Art. 18. - Garanţiile emise de EXIMBANK în numele şi contul statului au următoarele caracteristici principale:

a)  sunt irevocabile şi necondiţionate;

b)  sunt plătibile la prima cerere scrisă;

c)  au valoare determinată; valoarea se poate reduce pro-rata la solicitarea Beneficiarului garanţiei, în funcţie de prevederile scrisorii de garanţie bancară şi ale contractului comercial.

1) Lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de susţinere a comerţului exterior derulate prin EXIMBANK în vigoare la data aprobării prezentelor norme a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 2.298/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.279 din 30 decembrie 2004.

Art. 19. - Comisioanele specifice operaţiunilor de emitere a garanţiilor de export, în numele şi contul statului, pentru mărfuri generale sunt cele prevăzute de Caietul de comisioane al EXIMBANK în vigoare.

Art. 20. - Monitorizarea garanţiilor emise de EXIMBANK în numele şi contul statului se realizează avându-se în vedere, în principal:

-   urmărirea modului de îndeplinire de către Beneficiarul garanţiei şi Ordonator a tuturor obligaţiilor asumate, la termenele şi în condiţiile prevăzute prin Convenţia de contragarantare;

-   urmărirea stadiului derulării contractului de export/garanţiei bancare;

-   pe durata valabilităţii garanţiei, în numele şi contul statului, se poate accepta modificarea structurii garanţiilor colaterale prezentate de Ordonator băncii emitente a scrisorii de garanţie bancară, numai cu condiţia ca valoarea acestor garanţii colaterale să nu se reducă cu mai mult decât procentul de diminuare a sumei principale garantate;

-   eventualele notificări ale Ordonatorului cu privire la orice modificări ale actelor sale constitutive;

-   transmiterea de către Ordonator a situaţiilor financiare semestriale înregistrate la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

CAPITOLUL IV

Executarea garanţiilor de export

Art. 21. - (1) Solicitarea de executare a garanţiei emise de EXIMBANK în numele şi contul statului trebuie să fie transmisă, în scris, de către Beneficiarul garanţiei în cadrul perioadei de valabilitate a garanţiei, sub forma unei cereri de executare, care va cuprinde: datele de identificare ale garanţiei, data scadenţei şi suma plătită în limita valorii garanţiei emise, precum şi precizarea că scrisoarea de garanţie bancară a fost executată de beneficiarul extern.

(2) Cererea de executare va fi însoţită de următoarele documente:

-   solicitarea de executare primită de către Beneficiarul garanţiei din partea beneficiarului extern al scrisorii de garanţie bancară;

-   copia mesajului SWIFT/orice alt document care confirmă efectuarea plăţii de către Beneficiarul garanţiei în contul beneficiarului extern al scrisorii de garanţie bancară;

-   copia scrisorii de garanţie bancară emisă de Beneficiarul garanţiei şi executată;

-   dovada notificării transmise Ordonatorului de către Beneficiarul garanţiei, cu privire la obligaţia acestuia de plată;

-   dovada iniţierii de către Beneficiarul garanţiei a procedurilor judiciare de recuperare a creanţei împotriva Ordonatorului.

Art. 22. - (1) Pe baza documentelor menţionate la art. 21,  EXIMBANK va efectua plata sumei  rezultate în urma aplicării procentului garantat la valoarea garanţiei bancare executate, în contul Beneficiarului garanţiei. Plata se efectuează din fondul pentru garanţii de export, prevăzut la art. 10 lit. a) din Legea nr. 96/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plata valorii de executare a garanţiei se va face în condiţiile şi în termenii prevăzuţi în garanţie, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii de către EXIMBANK a cererii de executare a garanţiei. Pentru efectuarea plăţii valorii garanţiei, transformarea din lei în valută a sumei de plată se face de către EXIMBANK la cursul de schimb al EXIMBANK din data efectuării plăţii. Spezele bancare şi comisioanele de transfer, intervenite în cazul plăţii acestei sume, vor fi suportate de EXIMBANK din fondurile statului şi vor fi recuperate de la Ordonator conform prevederilor Convenţiei de contragarantare.

Art. 23. - EXIMBANK va lua toate măsurile necesare pentru recuperarea sumelor plătite din fondurile statului în contul garanţiei executate, atât împotriva Ordonatorului, cât şi împotriva oricărei alte persoane asupra căreia Ordonatorul şi-a transferat obligaţiile. Recuperarea prin executare silită se efectuează prin corpul executorilor fiscali al EXIMBANK potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile necesare procedurii de recuperare prin executare silită vor fi avansate din fondul prevăzut la art. 10 lit. a) din Legea nr. 96/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, urmând a fi recuperate de la Ordonator în condiţiile legii.

Art. 24. - Ieşirea din obligo a garanţiilor emise de EXIMBANK în numele şi contul statului se realizează în una dintre următoarele situaţii:

a)   automat la data scadenţei, indiferent dacă originalul garanţiei emise în numele şi contul statului este returnat sau nu, cu excepţia cazului în care în textul garanţiei emise în numele şi contul statului se prevede altfel;

b)    prin restituirea originalului garanţiei de către Beneficiarul garanţiei, înainte de scadenţă, împreună cu declaraţia acestuia că garanţia a rămas fără obiect;

c)   prin executarea garanţiei, integral, la data la care plata a fost efectuată.

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

Art. 25. - In scopul aplicării prezentelor norme, EXIMBANK va elabora proceduri de lucru, care vor fi supuse aprobării C.I.G.C.C.E.

Art. 26. - Prezentele norme intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 27. - La data intrării în vigoare a prezentelor norme se abrogă Normele privind operaţiunile de emitere a garanţiilor de export de către EXIMBANK în numele şi contul statului (exporturi de mărfuri generale) - cod ISO: NI-GAR-03-II/0, aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior nr. 15.292 din 4 iulie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 14 iulie 2006.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 15355/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 15355 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 15355/2006
Norma - 2010
„Garanţii EximBank în numele şi în contul statului“ (NI-GAR-10-I/0)
Hotărârea 353 2008
pentru modificarea Normelor privind operatiunile de emitere a garantiilor de export de catre EXIMBANK in numele si contul statului (exporturi de marfuri generale) - cod ISO: NI-GAR-03-III/0, aprobate prin Hotararea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior nr. 15.355/2006
Hotărârea 242 2008
pentru modificarea Normelor privind derularea activitatii de emitere in numele si in contul statului a garantiei pentru intreprinderi mici si mijlocii (cod ISO: NI-GAR-05-II/0), a Normelor privind operatiunile de emitere a garantiilor de export de catre EXIMBANK in numele si contul statului (exporturi de marfuri generale) - cod ISO: NI-GAR-03-III/0, precum si a Normelor privind derularea activitatii de emitere, in numele si in contul statului, a garantiei pentru proiecte in domenii prioritare (cod ISO: NI-GAR-06-1/0)
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu