Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1255 din 07.11.2016

pentru aprobarea Normelor privind înregistrarea, centralizarea şi raportarea informaţiilor privind expunerea medicală a populaţiei la radiaţii ionizante
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 916 din 15 noiembrie 2016SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. V.V.V. 5.729 din 4 noiembrie 2016, întocmit de Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,având în vedere:art. 10 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 14/2000 pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologică, cu completările ulterioare;

Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 285/79/2002 pentru aprobarea Normelor privind radioprotecţia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiaţii ionizante, cu completările ulterioare;

Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 173/2003 pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic şi radiologie intervenţională, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Normele privind înregistrarea, centralizarea şi raportarea informaţiilor privind expunerea medicală a populaţiei la radiaţii ionizante, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Baza de date privind expunerea medicală a populaţiei la radiaţii ionizante se organizează, funcţionează şi este administrată de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, prin Laboratorul de Igiena Radiaţiilor din cadrul Centrului Regional de Sănătate Publică Bucureşti. Articolul 3Transmiterea informaţiilor se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4În toate unităţile autorizate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, denumită în continuare CNCAN, care furnizează servicii medicale de radiologie de diagnostic, radiologie intervenţională, medicină nucleară şi radioterapie, din sistemul public şi privat, indiferent de forma de organizare, denumite în continuare unităţi, activitatea de înregistrare, centralizare şi raportare a informaţiilor privind expunerea medicală a populaţiei la radiaţii ionizante face parte din obligaţiile profesionale ale personalului şi va fi înscrisă în fişa postului fiecărui salariat, conform atribuţiilor specifice. Articolul 5Unitatea, aşa cum este denumită la art. 4, prin managerul unităţii, răspunde de organizarea activităţii de înregistrare, centralizare şi raportare a datelor privind expunerea medicală a populaţiei la radiaţii ionizante şi de asigurarea resurselor umane şi financiare necesare derulării activităţii şi controlează respectarea aplicării prezentelor norme la nivelul unităţii. Articolul 6Direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin laboratoarele de igiena radiaţiilor, denumite în continuare LIR, verifică respectarea prevederilor prezentului ordin, conform dispoziţiilor din Normele privind radioprotecţia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiaţii ionizante, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 285/79/2002, cu completările ulterioare. Articolul 7LIR din cadrul direcţiilor de sănătate publică trimit semestrial un raport către serviciile de control în sănătate publică ale direcţiilor de sănătate publică din teritoriul arondat pe care le deservesc cu privire la nerespectarea prevederilor prezentului ordin privind înregistrarea, centralizarea şi raportarea dozelor de radiaţii primite de pacienţi. Articolul 8Nerespectarea prevederilor prezentului ordin privind înregistrarea, centralizarea şi raportarea dozelor de radiaţii primite de pacienţi se sancţionează de inspectorii sanitari ai direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, conform dispoziţiilor din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, cu completările ulterioare. Articolul 9Furnizorii de servicii medicale de radiologie de diagnostic, radiologie intervenţională, medicină nucleară şi radioterapie, din sistemul public şi privat, indiferent de forma de organizare, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti si Institutul Naţional de Sănătate Publică duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.542/2006 privind înregistrarea şi raportarea dozei pacienţilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, şi Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.003/2008 pentru aprobarea utilizării formularelor de înregistrare şi raportare a datelor privind expunerile medicale la radiaţii ionizante, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 26 mai 2008. Articolul 11Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la 1 ianuarie 2017. Articolul 12Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul sănătăţii, Vlad Vasile Voiculescu ANEXĂNORME privind înregistrarea, centralizarea şi raportarea informaţiilor privind expunerea medicală a populaţiei la radiaţii ionizante Articolul 1Scopul prezentelor norme este realizarea unui sistem informaţional de înregistrare, centralizare şi raportare a informaţiilor privind expunerea medicală a populaţiei la radiaţii ionizante, ca suport al optimizării expunerilor medicale la radiaţii ionizante. Articolul 2Pentru fiecare generator de radiaţii X sau sursă de radiaţii, folosită în scop de diagnostic sau tratament medical, se asigură un sistem de înregistrare individual, pe suport hârtie sau în format electronic, pentru monitorizarea datelor rezultate din expunerea medicală a populaţiei la radiaţii ionizante. Articolul 3Sistemul de înregistrare cuprinde minimum următoarele informaţii: 1. Date despre pacienţi: a)numele şi prenumele; b)codul numeric personal; c)vârsta; d)genul; e)înălţimea; f)greutatea; g)pentru persoanele de gen feminin în perioadă fertilă se menţionează eventualitatea unei sarcini şi perioada de sarcină, dacă este cazul; h)indicaţia clinică.2. Date privind parametrii individuali de expunere folosiţi în vederea evaluării dozei primite de pacient, după caz, conform formularelor specifice din anexa nr. 1 - Formulare pentru Registrul parametrilor individuali de expunere. A. Radiodiagnostic: a)codul procedurii (în concordanţă cu regiunea examinată şi cu proiecţia AP/PA/LAT în cazul examinărilor radiologice convenţionale, respectiv nativ/contrast în cazul examinărilor de tomografie computerizată) b)kV c)mA d)mAs e)timp (s) f)câmpul de expunere (cm x cm) g)distanţa focar - film/detector (cm) h)grosimea sânului şi glandularitatea sânului - pentru mamografie i)valoarea produsului doza-arie DAP (Gy x cm2) j)kerma în aer la suprafaţa de intrare ESAK (mGy) - valoare estimată prin calcul, pentru instalaţiile radiologice care nu au montat DAP-metru k)doza medie glandulară MGD (mGy) - pentru examinările mamografice l)doza în punctul de referinţă (mGy) - valoare indicată de instalaţia radiologică pentru procedurile de radiologie intervenţională m)kerma în aer Ka (mGy) - valoare măsurată n)valoarea produsului doza-lungime DLP (mGy x cm) - pentru examinările de tomografie computerizatăB. Medicină nucleară a)codul procedurii b)tipul radiofarmaceuticului (forma chimică) c)tipul radionuclidului d)activitatea administrată (MBq/GBq) e)doza efectivă estimată (mSv)C. Radioterapie a)codul procedurii b)localizare volum-ţintă c)energia fasciculului (MeV/MV) d)tehnica de iradiere folosită (ex. 2D, 3D, IMRT etc.) e)doza prescrisă în volumul-ţintă (Gy) f)doza per şedinţă (Gy) g)numărul de şedinţe h)doza totală eliberată în volumul-ţintă (Gy) Articolul 4(1) În cazul examinărilor radiodiagnostice, pacientului i se comunică în scris, odată cu rezultatul examinării, după caz, valoarea DAP (Gy x cm2), kerma în aer la suprafaţa de intrare ESAK (mGy), kerma în aer (Ka), doza medie glandulară MGD (mGy), doza în punctul de referinţă (mGy), valoarea DLP (mGy x cm), activitatea administrată (MBq), în conformitate cu sistemul de înregistrare individuală a dozei pacientului ca urmare a expunerii medicale la radiaţii ionizante. (2) În cazul procedurilor radioterapeutice, pacientului i se comunică în scris, după caz, activitatea administrată (GBq), doza prescrisă în volumul-ţintă (Gy), doza totală eliberată în volumul-ţintă (Gy) şi numărul de şedinţe de terapie, în conformitate cu sistemul de înregistrare individuală a dozei pacientului ca urmare a expunerii medicale la radiaţii ionizante. Articolul 5(1) Pentru instalaţiile radiologice care nu au montat DAP-metru se va calcula kerma în aer la suprafaţa de intrare ESAK (mGy), iar pentru instalaţiile de mamografie care nu afişează doza medie glandulară (MGD) se va calcula MGD (mGy) conform metodologiei din anexa nr. 2 - Metodologie pentru calculul kermei în aer la suprafaţa de intrare (ESAK) şi a dozei medii glandulare (MGD), la prezentele norme.(2) Măsurătorile dozimetrice pentru trasarea curbei de randament precizate în anexa nr. 2 se vor face de către firmele autorizate de CNCAN pentru manipularea instalaţiilor radiologice împreună cu persoanele responsabile şi fizicienii medicali din cadrul unităţii şi vor fi menţionate în buletinele de verificare tehnică periodică emise de firmele de manipulare.(3) Forma electronică a metodologiei de calcul de la alin. (1) va fi elaborată de Institutul Naţional de Sănătate Publică, denumit în continuare INSP, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentelor norme în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se va asigura accesibilitatea sa online, prin postare pe site-ul INSP. Articolul 6(1) În vederea optimizării expunerilor medicale la radiaţii ionizante, datele înregistrate conform prevederilor art. 3 se centralizează trimestrial, la nivelul unităţii.(2) Datele înregistrate conform prevederilor art. 3 sunt supuse controlului autorităţilor competente şi se păstrează minimum 5 ani. Articolul 7(1) În vederea centralizării datelor la nivelul unităţii, pentru mărimile ce furnizează informaţii despre doza de radiaţii se vor evalua:a)valorile medii per tip de examinare, în cazul examinărilor radiodiagnostice; b)valorile cel mai des utilizate per tip de procedură, în cazul procedurilor radioterapeutice. (2) Trimestrial, la nivelul unităţii se analizează datele centralizate prevăzute la alin. (1) prin comparaţie cu nivelurile de referinţă şi/sau cu valorile medii sau cel mai des utilizate, stabilite la nivel naţional şi internaţional, şi se elaborează planul de măsuri în vederea optimizării expunerilor medicale la radiaţii ionizante.(3) În cazul examinărilor radiodiagnostice, pentru mărimile ce furnizează informaţii despre doza de radiaţii, respectiv, după caz, DAP (Gy x cm2), kerma în aer la suprafaţa de intrare ESAK (mGy), kerma în aer (Ka), doza medie glandulară MGD (mGy), doza în punctul de referinţă (mGy), DLP (mGy x cm) şi activitatea administrată (MBq), se calculează valorile medii pentru un lot de minimum 30 de pacienţi pentru fiecare instalaţie radiologică şi pentru fiecare tip de examinare. (4) În cazul unităţilor cu mai multe instalaţii radiologice de acelaşi tip, valoarea medie pentru fiecare tip de examinare, la nivelul unităţii, va fi media aritmetică ponderată a valorilor medii calculate la alin. (3) cu numărul total de pacienţi/instalaţie radiologică/tip examinare.(5) În cazul procedurilor radioterapeutice, pentru mărimile ce furnizează informaţii despre doza de radiaţii, se evaluează pentru fiecare tip de procedură valorile cel mai des utilizate pentru activitatea administrată (GBq), doza prescrisă în volumul-ţintă (Gy), doza totală eliberată în volumul-ţintă (Gy) şi numărul de şedinţe de terapie. Articolul 8(1) Situaţia datelor centralizate la nivelul unităţii se raportează trimestrial de către unitate către LIR din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică (DSP), în funcţie de arondarea teritorială. (2) Datele centralizate la nivelul unităţilor se raportează pe suport hârtie sau în format electronic.(3) Termenul de raportare a datelor prevăzute la alin. (1) este până la data de 20 a lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea. Articolul 9(1) Responsabilitatea înregistrării datelor prevăzute la art. 3 revine persoanelor desemnate de responsabilul cu securitatea radiologică din unitate, iar verificarea corectitudinii înregistrărilor revine responsabilului cu securitatea radiologică din unitate. (2) Responsabilitatea pentru corectitudinea evaluării mărimilor ce furnizează informaţii despre doza de radiaţii revine fizicianului medical.(3) Responsabilitatea asigurării condiţiilor necesare centralizării la nivelul unităţii a datelor înregistrate, conform prevederilor art. 6, revine managerului unităţii.(4) Responsabilitatea raportării datelor centralizate prevăzută la art. 8 revine responsabilului cu securitatea radiologică din unitate. Articolul 10(1) LIR-DSP evaluează prin sondaj datele raportate de către unităţi şi asigură centralizarea lor la nivelul fiecărui judeţ aflat în supraveghere sau la nivelul municipiului Bucureşti. (2) În caz de neconformitate în urma evaluării de la alin. (1), rezultatul evaluării se transmite de către LIR-DSP către unitate.(3) LIR-DSP judeţene şi a municipiului Bucureşti transmit situaţia datelor centralizate către LIR din cadrul Centrului Regional de Sănătate Publică Bucureşti, numit în continuare LIR-CRSPB, din cadrul INSP. (4) Datele centralizate la nivelul LIR-DSP judeţene şi a municipiului Bucureşti se raportează către LIR-CRSPB în format electronic.(5) Termenul de raportare a datelor prevăzute la alin. (1) este semestrial, respectiv până la data de 31 august pentru semestrul I al anului pentru care se face raportarea şi 28 februarie a anului următor pentru semestrul II al anului pentru care se face raportarea.(6) LIR-DSP judeţene şi a municipiului Bucureşti trimit semestrial un raport către serviciile de control în sănătate publică ale direcţiilor de sănătate publică din teritoriul arondat pe care le deservesc cu privire la nerespectarea prevederilor prezentelor norme sau nesoluţionarea neconformităţilor de la alin. (2) privind înregistrarea, centralizarea şi raportarea dozelor de radiaţii primite de pacienţi din expunerile medicale de către unităţile din teritoriul arondat. Articolul 11(1) INSP, prin LIR-CRSPB, evaluează şi centralizează datele referitoare la expunerea medicală a populaţiei la radiaţii ionizante, raportate de către judeţe şi municipiul Bucureşti, şi întocmeşte un raport anual care este înaintat Ministerului Sănătăţii.(2) LIR-CRSPB din cadrul INSP elaborează metodologia de evaluare şi control al calităţii datelor şi asigură îndrumarea metodologică a unităţilor în ceea ce priveşte înregistrarea, centralizarea şi raportarea datelor.(3) Termenul de transmitere a Raportului anual prevăzut la alin. (1) este până la data de 30 iunie a anului următor celui pentru care se face raportarea.(4) Ministerul Sănătăţii transmite Raportul anual Comisiei de radiologie-imagistică medicală şi medicină nucleară care îl analizează şi propune un plan de măsuri de optimizare a procedurilor radiologice.(5) Raportul anual al datelor privind expunerea medicală a populaţiei şi planul măsurilor de optimizare a procedurilor radiologice se supun aprobării ministrului sănătăţii şi se transmit instituţiilor naţionale interesate, după caz. (6) Raportarea datelor privind expunerea medicală a populaţiei către instituţiile internaţionale de specialitate interesate (UNSCEAR - Comitetul Ştiinţific al Naţiunilor Unite pentru efectele radiaţiilor atomice, OMS etc.) se realizează de către INSP. Articolul 12(1) În vederea stabilirii şi revizuirii nivelurilor de referinţă pentru dozele primite de pacienţi din expunerile medicale, unităţile vor transmite anual către LIR-DSP arondate teritorial înregistrările din Registrele parametrilor individuali de expunere, pentru câte 20 de pacienţi examinaţi în perioada februarie-martie a anului în curs, pentru fiecare tip de examinare de radiodiagnostic şi pentru fiecare echipament de radiologie sau medicină nucleară.(2) Datele prevăzute la alin. (1) se raportează pe suport hârtie sau în format electronic.(3) Responsabilitatea raportării datelor prevăzute la alin. (1) revine responsabilului cu securitatea radiologică din unitate.(4) Termenul de raportare a datelor prevăzute la alin. (1) este până la data de 15 aprilie a anului pentru care se face raportarea. Articolul 13(1) LIR-DSP judeţene şi a municipiului Bucureşti evaluează prin sondaj datele raportate de către unităţile sanitare şi le transmite către LIR-CRSPB din cadrul INSP. (2) Termenul de raportare a datelor prevăzute la alin. (1) este până la data de 15 mai a anului pentru care se face raportarea. Articolul 14(1) INSP este instituţia abilitată cu supravegherea nivelurilor de referinţă în diagnostic pentru expunerile medicale la radiaţii ionizante, activitate ce urmăreşte stabilirea şi monitorizarea la nivel naţional a nivelurilor de referinţă în radiologia de diagnostic, radiologia intervenţională şi medicina nucleară de diagnostic, pe baza datelor raportate de unităţi.(2) LIR-CRSPB din cadrul INSP elaborează metodologia de evaluare şi control al calităţii datelor şi asigură îndrumarea metodologică a unităţilor.(3) LIR-CRSPB din cadrul INSP poate solicita unităţilor informaţii suplimentare faţă de cele stabilite la art. 12 alin. (1) în funcţie de complexitatea şi cantitatea datelor necesare fiecărei etape.(4) LIR-CRSPB din cadrul INSP asigură centralizarea şi prelucrarea datelor prevăzute la art. 12 alin. (1) şi întocmeşte un raport anual privind dozele efective medii şi nivelurile de referinţă pe tip de examinare de radiodiagnostic, care este înaintat Ministerului Sănătăţii.(5) Termenul de transmitere a Raportului anual prevăzut la alin. (4) este până cel târziu la data de 31 octombrie a anului pentru care se face raportarea.(6) Ministerul Sănătăţii transmite Raportul anual Comisiei de radiologie-imagistică medicală şi medicină nucleară şi instituţiilor naţionale şi internaţionale interesate, după caz. Articolul 15(1) Formularele utilizate de către unităţile care furnizează servicii de radiologie de diagnostic şi radiologie intervenţională, medicină nucleară şi radioterapie sunt prevăzute după cum urmează:a)În anexa nr. 1: Formulare pentru Registrul parametrilor individuali de expunere: I. Registrul parametrilor individuali de expunere în radiologia de diagnostic şi radiologia intervenţională; II. Registrul parametrilor individuali de expunere în medicină nucleară; III. Registrul parametrilor individuali de expunere în radioterapie. b)În anexa nr. 3: Fişa pentru înregistrarea datelor privind expunerea medicală individuală la radiaţii ionizante; c)În anexa nr. 4: Formularul de raportare centralizată a datelor privind expunerea medicală la radiaţii ionizante la nivelul unităţii. (2) Formularul de raportare centralizată a datelor privind expunerea medicală la radiaţii ionizante la nivelul LIR - DSP este prevăzut în anexa nr. 5.(3) Forma electronică a formularelor prevăzute în anexele nr. 4 şi 5 va fi elaborată de către INSP, care va asigura şi accesibilitatea acestora online. Articolul 16(1) Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme.(2) Formularele cuprinse în prezentele norme constituie modele-tip. ANEXA Nr. 1la norme FORMULARE pentru Registrul parametrilor individuali de expunere I. Registrul parametrilor individuali de expunere în radiologia de diagnostic şi radiologia intervenţională I.A. Instalaţii radiologice cu DAP-metru (grafie, scopie)

Nr. crt. Numele şi prenumele Codul numeric personal (C.N.P.) Vârsta Genul Înălţimea Greutatea Starea fiziologică Însărcinată Da/Nu Vârsta sarcinii Indicaţia clinică Codul procedurii Distanţa focar-film/ detector (cm) Câmp cm x cm DAP (Gy x cm2)

I.B. Instalaţii radiologice fără DAP-metru (grafie)

Nr. crt. Numele şi prenumele Codul numeric personal (C.N.P.) Vârsta Genul Înălţimea Greutatea Starea fiziologică Însărcinată Da/Nu Vârsta sarcinii Indicaţia clinică Codul procedurii kV mA Timp exp. (sec.) mAs Distanţa focar-film/ detector (cm) Câmp cm x cm ESAK (mGy)

În cazul instalaţiilor care nu au montat DAP-metru, se vor înregistra parametrii de expunere (kV, mAs, mA, timp), distanţa sursa RX (focar) - detector (film, sistem digital detecţie), câmpul de expunere (cm x cm) şi se va realiza curba randamentului tubului RX în funcţie de kVp în vederea estimării kermei în aer la suprafaţa de intrare ESAK (mGy).I.C. Instalaţii radiologice pentru mamografie/tomosinteză

Nr. crt. Numele şi prenumele Codul numeric personal (C.N.P.) Vârsta Genul Înălţimea Greutatea Starea fiziologică Însărcinată Da/Nu Vârsta sarcinii Indicaţia clinică Codul procedurii kV mA Timp exp. (sec.) mAs Grosime sân comprimat - d (cm) Glandularitate 0.1/25/50/75/ 100% Doza medie glandulară MGD (mGy)

Pentru examenul sânului se va înregistra doza medie glandulară estimată MGD (mGy) estimată prin calcul pe baza parametrilor de expunere sau indicată de instalaţia radiologică.I.D. Instalaţii radiologice dentare

Nr. crt. Numele şi prenumele Codul numeric personal (C.N.P.) Vârsta Genul Înălţimea Greutatea Starea fiziologică Însărcinată Da/Nu Vârsta sarcinii Indicaţia clinică Codul procedurii kV mA Timp exp. (sec.) mAs Distanţa focar-film/ detector (cm) Câmp cm x cm Doza pacient
DAP (Gy x cm2) Kerma în aer Ka (mGy)

Pentru examinările dentare se va înregistra kerma în aer (mGy) estimată pe baza măsurătorilor directe sau, în funcţie de tipul şi de indicaţiile echipamentului RX, se va înregistra valoarea DAP (Gy x cm2).I.E. Instalaţii de radiologie intervenţională

Nr. crt. Numele şi prenumele Codul numeric personal (C.N.P.) Vârsta Genul Înălţimea Greutatea Starea fiziologică Însărcinată Da/Nu Vârsta sarcinii Indicaţia clinică Codul procedurii Distanţa focar-film/ detector (cm) Câmp cm x cm DAP (Gy x cm2) Doza în punctul de referinţă (mGy) indicată de echip. RX

I.F. Instalaţii de tomografie computerizată

Nr. crt. Numele şi prenumele Codul numeric personal (C.N.P.) Vârsta Genul Înălţimea Greutatea Starea fiziologică Însărcinată Da/Nu Vârsta sarcinii Indicaţia clinică Codul procedurii Nativ/ Contrast DLP total (mGy cm) per procedură

II. Registrul parametrilor individuali de expunere în medicina nucleară II.A. Proceduri de diagnostic/tratament

Nr crt. Numele şi prenumele Codul numeric personal (C.N.P.) Vârsta Genul Înălţimea Greutatea Starea fiziologică Însărcinată Da/Nu Vârsta sarcinii Indicaţia clinică Codul procedurii Radionuclid folosit Forma chimică Activitatea administrată (MBq/GBq) per procedură Doza efectivă estimată (mSv)

II.B. Proceduri hibride

Nr. crt. Numele şi prenumele Codul numeric personal (C.N.P.) Vârsta Genul Înălţimea Greutatea Starea fiziologică Însărcinată Da/Nu Vârsta sarcinii Indicaţia clinică Codul procedurii Radionuclid folosit Forma chimică Activitatea administrată (MBq/GBq) per procedură DLP (mGy x cm) Doza efectivă totală estimată (mSv)

III. Registrul parametrilor individuali de expunere în radioterapie

Nr. crt. Numele şi prenumele Codul numeric personal (C.N.P.) Vârsta Genul Înălţimea Greutatea Starea fiziologică Însărcinată Da/Nu Vârsta sarcinii Codul procedurii Localizarea volumului-ţintă Energie MeV/ MV Tehnica folosită Doza prescrisă în volumul -ţintă (Gy) Doza per şedinţa de iradiere (Gy) Numărul de şedinţe Doza totală eliberată în volumul- ţintă (Gy)

ANEXA Nr. 2la norme METODOLOGIE pentru calculul kermei în aer la suprafaţa de intrare (ESAK) şi a dozei medii glandulare (MGD) 1. Definiţii Kerma în aer (Ka) este kerma măsurată în aer, pe axa centrală a fasciculului incident, la o anumită distanţă de focarul tubului RX, astfel încât este măsurată doar radiaţia primară incidentă, nu şi radiaţia împrăştiată. Kerma în aer la suprafaţa de intrare (ESAK) este kerma în aer măsurată pe axa centrală a fasciculului incident, în planul suprafeţei de intrare a fasciculului în pacient, respectiv la distanţa focar-piele, multiplicată cu factorul de retroîmprăştiere (BSF) care ţine cont de radiaţia împrăştiată de pacient. Doza medie glandulară (MGD) este mărimea de interes privind riscul de cancer indus de radiaţia ionizantă în imagistica sânului; ea nu poate fi măsurată direct, fiind estimată din kerma în aer şi utilizând factorii de conversie. 2. Evaluarea randamentului tubului RX Se trasează graficul randamentului tubului RX în funcţie de kVp. Pentru aceasta se măsoară kerma în aer (mGy) cu un dozimetru clinic, plasat la o distanţă (FDD) de 50 cm de focarul tubului RX, pentru diferite valori ale tensiunii tubului RX (kVp) din intervalul 40-140 kVp, cu pasul de 5 sau 10 kVp, dar pentru aceeaşi valoare a produsului dintre intensitatea curentului în tubul RX şi timpul de expunere (mAs), de exemplu 100 mAs. a)Se fixează masa pacientului în poziţie orizontală. b)Se plasează dozimetrul pe axa centrală a fasciculului la o distanţă focar-dozimetru (FDD) de 50 cm, câmpul de expunere fiind de 10 cm x 10 cm. Pentru a evita influenţa radiaţiei împrăştiate de masa pacientului asupra valorilor măsurate pentru kerma în aer, dozimetrul trebuie plasat pe un suport înalt de cel puţin 20 cm (de exemplu, pot fi folosite nişte blocuri de polistiren). c)Se fixează o anumită valoare pentru produsul dintre intensitatea curentului în tubul RX şi timpul de expunere (mAs), ţinând cont de încărcarea tubului RX (de exemplu 100 mAs) şi se expune la o tensiune de 40 kV. Se citeşte valoarea (M) indicată de dozimetru pentru kerma în aer. d)Se repetă măsurătoarea de la pct. c) de încă două ori, pentru a face media valorilor citite. Media valorilor citite (Mm) cu dozimetrul pentru kerma în aer se înregistrează în tabelul 1. e)Se repetă măsurătorile de la pct. c) şi d) pentru diferite valori ale tensiunii tubului RX (kVp) din intervalul 40-140 kVp, cu pasul de 5 sau 10 kVp, dar menţinând aceeaşi valoare pentru produsul dintre intensitatea curentului în tubul RX şi timpul de expunere (mAs). f)Kerma în aer se obţine multiplicând valorile medii citite (Mm) cu coeficientul de calibrare a camerei de ionizare Nk şi factorul de corecţie a calităţii fasciculului kq care trebuie să fie menţionaţi în certificatul de calibrare al dozimetrului.Ka(FDD) = Mm x Nk x Kq g)Valorile kermei în aer la distanţa FDD, Ka(FDD), obţinute pentru fiecare kVp, sunt trecute în tabelul 1. h)Se calculează randamentul tubului RX la distanţa FDD (50 cm) după formula:Y (kVp, FDD) = Ka (FDD)/mAs Tabel 1. Model de tabel pentru înregistrarea valorilor kermei în aer şi randamentului tubului RX

Nr. crt. kVp mAs Mm (mGy) Ka (FDD) (mGy) Y (kVp, FDD) (mGy/mAs)
1 40 100
2 50 100
3 60 100
4 70 100
5 80 100
6 90 100
7 100 100
8 110 100
9 120 100
10 130 100
11 140 100

i)Se trasează curba randamentului tubului RX în funcţie de kVp, obţinută pentru distanţa FDD de 50 cm.3. Estimarea kermei în aer la suprafaţa de intrare ESAK (mGy) a)Pentru fiecare pacient, kerma în aer la suprafaţa de intrare este determinată prin calcul pe baza parametrilor individuali de expunere, utilizând curba randamentului tubului RX şi ţinând cont de factorul de retroîmprăştiere (BSF). b)Pentru calculul kermei în aer la suprafaţa de intrare pentru pacientul P se utilizează înregistrările din „Registrul parametrilor individuali de expunere în radiologia de diagnostic şi radiologia intervenţională", respectiv greutatea (G) şi înălţimea (H) pacientului, kVpacient, mAspacient şi distanţa focar-film/detector (FFD) la care s-a efectuat expunerea. c)Kerma în aer la suprafaţa de intrare pentru pacientul P (ESAKpacient) se calculează prin următoarea formulă:ESAKpacient = Y (kVpacient, FDD) x mAspacient x {FDD/(FFD-Tpacient)}2 x BSF Y (kVpacient, FDD) este randamentul tubului RX extras din curba randamentului descrisă la pct. 2 pentru tensiunea (kVpacient) la care s-a efectuat expunerea pacientului; mAspacient este produsul dintre intensitatea curentului în tubul RX şi timpul de expunere (mAs) cu care s-a efectuat expunerea pacientului; BSF poate fi aproximat în mod rezonabil pentru calitatea fasciculului de radiaţii utilizat de radiologie la valoarea de 1.3-1.4. A se vedea şi valorile din tabelul 2.-Tpacient reprezintă grosimea pacientului şi poate fi estimată prin următoarea formulă: Tp = √ {(4 x G)/(ρ x π x H)}, unde G (kg) şi H (cm) sunt greutatea şi înălţimea pacientului, iar ρ este egal cu 10–3 kg/cm3. Tabel 2. Valorile tipice pentru primul strat de înjumătăţire HVL şi factorul de retroîmprăştiere în funcţie de kVp, filtrarea tubului RX şi mărimea câmpului de expunere

Valorile tipice pentru o filtrare totală de 3 mm Al
60 kVp 70 kVp 80 kVp 90 kVp 100 kVp 120 kVp
HVL (mmAl) 2.3 2.7 3.2 3.6 4.1 5.0
Factorul de retroîmprăştiere BSF
10 cm x 10 cm 1.27 1.29 1.30 1.33 1.37 1.42
15 cm x 15 cm 1.30 1.32 1.34 1.37 1.40 1.45
20 cm x 20 cm 1.31 1.33 1.35 1.38 1.41 1.46
30 cm x 30 cm 1.33 1.35 1.37 1.40 1.43 1.48

4. Estimarea dozei medii glandulare MGD (mGy) în cazul mamografiilor a)Măsurătorile pentru curba de randament Y(kVp) se fac pe axa centrală a fasciculului, într-un plan situat la o distanţă de 45 mm de suportul pentru sân, pentru valori ale kVp situate în domeniul 24-34 kVp, cu pasul de 1 kVp. b)Pentru fiecare kVp se fac câte 3 măsurători, notându-se pentru fiecare măsurătoare valorile mAs şi valorile pentru kerma în aer. Dacă este cazul, se vor corecta valorile măsurate pentru kerma în aer cu coeficientul de calibrare a camerei de ionizare Nk şi factorul de corecţie a calităţii fasciculului kq menţionaţi în certificatul de calibrare al dozimetrului. c)Se trasează curba de randament Y(kVp) într-un mod similar celui descris la pct. 2. d)În funcţie de valoarea kVpacient la care are loc expunerea pacientului se determină valoarea randamentului Y (kVpacient, D1) din curba de randament trasată la pct. c) şi ţinând cont de combinaţia ţintă-filtru se alege valoarea corespunzătoare pentru primul strat de înjumătăţire HVL (mm Al) din tabelul 3. e)Pentru această valoare HVL şi în funcţie de grosimea „d" a sânului comprimat se estimează factorul de conversie „g" prin interpolarea valorilor din tabelul 4, respectiv coeficientul de corecţie „c" prin interpolarea valorilor din tabelul 5, în funcţie de glandularitatea sânului. f)În funcţie de combinaţia ţintă-filtru se alege valoarea corespunzătoare coeficientului s din tabelul 6. g)Se calculează doza medie glandulară pentru fiecare sân în parte şi pentru fiecare proiecţie (CC/MLO) prin următoarea formulă:MGD (mGy) = Y (kVpacient, D1) x mAspacient x [D1/D2]2 x g x c x s, unde: D1 = FSD – 45 mm, iar D2 = FSD – d, FSD = distanţă dintre focarul tubului RX şi suportul pentru sân; d = grosimea sânului comprimat; g = factorul de conversie care transformă kerma în aer (fără retoîmprăştiere) pentru sânul standard în doză medie glandulară MGD; c = coeficient ce corectează diferenţele de glandularitate dintre sânul standard, de glandularitate 50%, şi sânul pacientului; s = factor de corecţie spectrală. Tabel 3. Valorile pentru primul strat de înjumătăţire HVL (mm Al) pentru diferite combinaţii ţintă-filtru

kVp Mo/Mo Mo/Rh Rh/Rh W/Rh
24 0.317 0.381 0.369 0.507
25 0.326 0.389 0.382 0.516
26 0.336 0.397 0.394 0.525
27 0.345 0.405 0.407 0.534
28 0.355 0.413 0.419 0.543
29 0.365 0.422 0.432 0.552
30 0.374 0.430 0.444 0.561
31 0.384 0.438 0.457 0.571
32 0.394 0.446 0.469 0.580
33 0.403 0.454 0.482 0.589
34 0.413 0.463 0.494 0.598

Tabel 4. Valorile corespunzătoare pentru factorul de conversie „g" care transformă kerma în aer (fără retoîmprăştiere) pentru sânul standard în doză medie glandulară MGD

HVL (mmAl) 0.25 g (mGy/mGy) pentru un sân de grosime:
2 cm 3 cm 4 cm 4.5 cm 5 cm 6 cm 7 cm 8 cm
0.339 0.234 0.174 0.155 0.137 0.112 0.094 0.081
0.30 0.35 0.390 0.274 0.207 0.183 0.164 0.135 0.114 0.098
0.433 0.309 0.235 0.208 0.187 0.154 0.130 0.112
0.40 0.45 0.473 0.342 0.261 0.230 0.209 0.172 0.145 0.126
0.509 0.374 0.289 0.258 0.232 0.192 0.163 0.140
0.50 0.55 0.543 0.406 0.318 0.285 0.258 0.214 0.177 0.154
0.573 0.437 0.346 0.311 0.287 0.236 0.202 0.175
0.60 0.65 0.587 0.466 0.374 0.339 0.310 0.261 0.224 0.195
0.622 0.491 0.399 0.363 0.332 0.282 0.244 0.212

Tabel 5. Factorul de corecţie „c" pentru glandularităţi cuprinse între 0 şi 100% în regiunea centrală a sânului, cu grosimea sânului variind între 2 şi 11 cm

HVL (mmAl) Grosimea sânului (cm) Glandularitatea sânului (%)
0,1 25 50 75 100
0.3 2 1.130 1.059 1.000 0.938 0.885
0.3 3 1.206 1.098 1.000 0.915 0.836
0.3 4 1.253 1.120 1.000 0.898 0.808
0.3 5 1.282 1.127 1.000 0.886 0.794
0.3 6 1.303 1.135 1.000 0.882 0.785
0.3 7 1.317 1.142 1.000 0.881 0.784
0.3 8 1.325 1.143 1.000 0.879 0.780
0.3 9 1.328 1.145 1.000 0.879 0.780
0.3 10 1.329 1.147 1.000 0.880 0.780
0.3 11 1.328 1.143 1.000 0.879 0.779
0.35 2 1.123 1.058 1.000 0.943 0.891
0.35 3 1.196 1.090 1.000 0.919 0.842
0.35 4 1.244 1.112 1.000 0.903 0.816
0.35 5 1.272 1.121 1.000 0.890 0.801
0.35 6 1.294 1.132 1.000 0.886 0.793
0.35 7 1.308 1.138 1.000 0.886 0.788
0.35 8 1.312 1.140 1.000 0.884 0.786
0.35 9 1.319 1.145 1.000 0.884 0.786
0.35 10 1.319 1.144 1.000 0.881 0.785
0.35 11 1.322 1.142 1.000 0.882 0.784
0.40 2 1.111 1.054 1.000 0.949 0.900
0.40 3 1.181 1.087 1.000 0.922 0.851
0.40 4 1.227 1.105 1.000 0.907 0.825
0.40 5 1.258 1.120 1.000 0.899 0.810
0.40 6 1.276 1.125 1.000 0.890 0.798
0.40 7 1.292 1.132 1.000 0.887 0.793
0.40 8 1.302 1.136 1.000 0.885 0.790
0.40 9 1.308 1.138 1.000 0.884 0.789
0.40 10 1.311 1.138 1.000 0.883 0.788
0.40 11 1.315 1.140 1.000 0.885 0.796
0.45 2 1.099 1.052 1.000 0.948 0.905
0.45 3 1.169 1.080 1.000 0.924 0.858
0.45 4 1.209 1.102 1.000 0.909 0.829
0.45 5 1.248 1.115 1.000 0.898 0.815
0.45 6 1.267 1.125 1.000 0.891 0.801
HVL (mmAl) Grosimea sânului (cm) Glandularitatea sânului (%)
0,1 25 50 75 100
0.45 7 1.283 1.129 1.000 0.892 0.797
0.45 8 1.298 1.137 1.000 0.887 0.799
0.45 9 1.301 1.135 1.000 0.886 0.792
0.45 10 1.305 1.138 1.000 0.886 0.791
0.45 11 1.312 1.138 1.000 0.885 0.789
0.50 2 1.098 1.050 1.000 0.955 0.910
0.50 3 1.164 1.078 1.000 0.928 0.864
0.50 4 1.209 1.094 1.000 0.912 0.835
0.50 5 1.242 1.111 1.000 0.903 0.817
0.50 6 1.263 1.120 1.000 0.896 0.807
0.50 7 1.278 1.127 1.000 0.890 0.800
0.50 8 1.289 1.132 1.000 0.889 0.794
0.50 9 1.295 1.134 1.000 0.887 0.793
0.50 10 1.302 1.138 1.000 0.886 0.791
0.50 11 1.303 1.140 1.000 0.885 0.789
0.55 2 1.086 1.043 1.000 0.955 0.914
0.55 3 1.154 1.071 1.000 0.932 0.870
0.55 4 1.196 1.093 1.000 0.918 0.843
0.55 5 1.227 1.105 1.000 0.906 0.824
0.55 6 1.252 1.115 1.000 0.900 0.814
0.55 7 1.267 1.122 1.000 0.896 0.805
0.55 8 1.278 1.125 1.000 0.890 0.800
0.55 9 1.285 1.128 1.000 0.890 0.798
0.55 10 1.290 1.133 1.000 0.889 0.796
0.55 11 1.293 1.134 1.000 0.888 0.793
0.60 2 1.089 1.045 1.000 0.959 0.919
0.60 3 1.142 1.065 1.000 0.933 0.874
0.60 4 1.185 1.090 1.000 0.923 0.850
0.60 5 1.216 1.102 1.000 0.910 0.830
0.60 6 1.238 1.113 1.000 0.904 0.820
0.60 7 1.252 1.120 1.000 0.899 0.812
0.60 8 1.266 1.123 1.000 0.894 0.806
0.60 9 1.272 1.124 1.000 0.893 0.801
0.60 10 1.279 1.125 1.000 0.891 0.797
0.60 11 1.284 1.129 1.000 0.893 0.798

Tabel 6. Coeficientul „s" pentru diferite combinaţii ţintă-filtru

Combinaţie ţintă-filtru Coeficientul s
Mo/Mo 1.000
Mo/Rh 1.017
Rh/Rh 1.061
W/Rh 1.042

ANEXA Nr. 3*) la norme Fişă pentru înregistrarea datelor privind expunerea medicală individuală la radiaţii ionizante *) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 4 la norme Formulare de raportare centralizată a datelor privind expunerea medicală la radiaţii ionizante utilizate de către unităţile care furnizează servicii de radiologie de diagnostic şi radiologie intervenţională, medicină nucleară şi radioterapie Cap. I. Fişa unităţii care raportează 1. Personalul medical

Anul ............... Trimestrul
Unitatea
Localitate ............... Judeţul ........ ................ ................ ................ ................ ..............
Adresa poştală ........ ................ ................ ................ ................ ..............
Telefon ............ Fax ............ e-mail ........ ................ ................ ........ .............
Număr personal medical calificat pentru efectuarea de proceduri medicale cu radiaţii ionizante din unitate:
Medici radiologie diagnostic ....... Medici cardiologie intervenţională ....... Alţi medici radiologie intervenţională (urologi, ortopezi, neurologi etc.) ....... Medici medicină nucleară .......
Medici radioterapie ....... Asistenţi radiologie ....... Asistenţi medicină nucleară ....... Asistenţi radioterapie .......
Fizicieni medicali radiologie ....... Fizicieni medicali medicină nucleară ....... Fizicieni medicali radioterapie .......

2. Echipamente

Tip echipament Utilizare Număr echipamente - total Număr echipamente care raportează
RADIOLOGIE Radiologie de diagnostic Scopie - grafie (1 post)
Scopie + grafie (2 posturi)
Grafie (1post)
Mamografie/Tomosinteză
RX dentar intraoral
RX dentar panoramic
RX dentar - tomograf (3D-CBCT)
Osteodensitometrie
Tomografie computerizată single slice
Tomografie computerizată 2-4-6 slice
Tomografie computerizată 8 slice
Tomografie computerizată 16 slice
Tomografie computerizată 64 slice
Tomografie computerizată 128
Tomografie computerizată 256
Tomografie computerizată (altele)
RX mobil (grafie)
Radiologie intervenţională Cardiologice (angiografie)
Noncardiologice (C-arm)
Tip echipament Utilizare Număr echipamente - total Număr echipamente care raportează
Rezonanţă magnetic nucleară MRI scanere < 1.5 Tesla xxxxxxxxxx
MRI scanere > 1.5 Tesla xxxxxxxxxx
MEDICINĂ NUCLEARĂ Gamma cameră
Scanere rectiliniare
Iodocaptor
PET scanere
PET-CT
SPECT-CT
PET- MRI
Tip echipament Utilizare Număr echipamente - Total Număr echipamente care raportează
RADIOTERAPIE Teleterapie Radiaţii X (ortovoltaj)
Cobalt 60
Accelerator liniar
Unităţi stereotaxie radiochirurgicală
Simulatoare/CTSimulator
Brahiterapie Manual (tip şi număr surse)
HDR
LDR
Număr echipamente RX care raportează
Tip echipament Detector ecran-film Detector digital
Fluoroscopie
Radiografie
Mamografie
Dentare
Cardiologice
Noncardiologice
Osteodensitometrie
Număr sisteme procesare a imaginii
Tip echipament Număr echipamente
Developare clasică/cameră obscură
Sisteme digitale CR/DR
Număr sisteme PACS
Persoana responsabilă cu raportarea: Director:
Numele şi prenumele/Telefon: Numele şi prenumele
Semnătura Semnătura

Cap. II. Informaţii privind tipul examinărilor 1. Examinări radiografice şi radioscopice

Examinări în funcţie de localizare Tip expunere Cod procedură Nr. total examinări Nr. examinări pe grupe de vârstă şi gen Doza medie per tip de examinare
0-12 luni 1-4 ani 5-9 ani 10-14 ani 15-39 ani ≥ 40 ani DAP mediu (Gy x cm2) ESAK mediu (mGy)/MGD mediu (mGy)
M F M F M F M F M F M F 0-12 luni 1-4 ani 5-9 ani 10-14 ani ≥15 ani 0-12 luni 1-4 ani 5-9 ani 10-14 ani ≥15 ani
RADIOGRAFIE
Craniu AP/PA C1
LAT C2
Sinusuri S1
Torace AP/PA T1
LAT T2
Sân (mamografii bilaterale) CC SMB1
MLO SMB2
Sân (mamografii unilaterale) CC SMU1
MLO SMU2
Sân (tomosinteză bilaterală) STB
Sân (tomosinteză unilaterală) STU
Membre şi articulaţii M
Coloană cervicală AP/PA CC1
LAT CC2
Coloana toracică AP/PA CT1
LAT CT2
Coloana lombară AP/PA CL1
LAT CL2
JLS CL3
Pelvis şi şold P1
Abdomen A1
Osteodensitometrie OS
Tract gastroduodenal esofag TG1
stomac/ duoden TG2
Explorare colon colon TG3
Examinări în funcţie de localizare Tip expunere Cod procedură Nr. total examinări Nr. examinări pe grupe de vârstă şi gen Doza medie per tip de examinare
0-12 luni 1-4 ani 5-9 ani 10-14 ani 15-39 ani ≥ 40 ani DAP mediu (Gy x cm2) ESAK mediu (mGy)/MGD mediu (mGy)
M F M F M F M F M F M F 0-12 luni 1-4 ani 5-9 ani 10-14 ani ≥15 ani 0-12 luni 1-4 ani 5-9 ani 10-14 ani ≥15 ani
Urografie U2
Histerosalpingografia H
RRVS R
ERPC ER
TOTAL
RADIOSCOPIE
Torace T3
Gastroduoden esofag/stomac/duoden TG4
Colon colon TG5
Pansdorf intestin subţire TG6
TOTAL
TOTAL GENERAL

2. Examinări tomografie computerizată

Examinări în funcţie de localizare Cod procedură Nr. total examinări Nr. examinări pe grupe de vârstă şi gen DLP mediu (mGy x cm)
0-12 luni 1-4 ani 5-9 ani 10-14 ani 15-39 ani ≥40 ani 0-12 luni 1-4 ani 5-9 ani 10-14 ani ≥15 ani
M F M F M F M F M F M F
Cap C (nativ)
CSC (contrast)
Sinus S (nativ)
SSC (contrast)
Gât (părţi moi) G (nativ)
GSC (contrast)
Coloană cervicală CC (nativ)
CCSC (contrast)
Coloană toracală CT (nativ)
CTSC (contrast)
Coloană lombară CL (nativ)
CLSC (contrast)
Torace T (nativ)
TSC (contrast)
Abdomen A (nativ)
ASC (contrast)
Pelvis P (nativ)
PSC (contrast)
Trunchi (torace + abdomen + pelvis) TR (nativ)
TRSC (contrast)
Torace + abdomen TA (nativ)
TASC (contrast)
Abdomen + pelvis AP (nativ)
APSC (contrast)
Cap + torace + abdomen CTA (nativ)
CTASC (contrast)
Cap + torace + abdomen + pelvis CTAP (nativ)
CTAPSC (contrast)
Extremităţi E
TOTAL

3. Proceduri radiologie intervenţională

Examinări în funcţie de localizare Cod Nr. total examinări Nr. examinări pe grupe de vârstă şi gen Doza medie per tip de examinare
0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani 15-39 ani ≥40 ani DAP mediu (Gy x cm2) Doza medie în punctul de referinţă (mGy)
M F M F M F M F M F 0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani ≥15 ani 0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani ≥15 ani
PROCEDURI DIAGNOSTICE
Coronarografie C1
Ventriculografie V1
Coronarografie + ventriculografie CV1
Implant stimulator cardiac IS
Angiografie cerebrală A1
Angiografie carotidiană A2
Angiografie abdominală (renală, mezenterică, aortografie) A3
Angiografie pelvină A4
Angiografie membre inferioare A5
Angiografie membre superioare A6
Flebografie F
TOTAL
PROCEDURI TERAPEUTICE
Coronarografie + PTCA CAp1
Angioplastie coronariană (PTCA) Ap1
Angioplastie carotidiană Ap2
Angioplastie renală Ap3
Angioplastie periferică Ap4
Valvuloplastie Vp
Embolizare cerebrală EC
Embolizare periferică EP
Embolizare abdominală (chemoembolizare hepatică etc.) EA
TIPSS TIPSS
TOTAL
PROCEDURI NONCARDIOLOGICE
Vertebroplastie Vp
Nucleoplastie Np
Ortopedice O
Urologice U3
TOTAL
TOTAL GENERAL

4. Examinări radiologie dentară

Examinări în funcţie de localizare Cod procedură Nr. total examinări Nr. examinări pe grupe de vârstă şi gen Kerma în aer (mGy) (valoare medie) DAP mediu (Gy x cm2)
0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani 15-39 ani ≥40 ani 0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani ≥15 ani 0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani ≥15 ani
M F M F M F M F M F
Dentar intraoral D1
Dentar panoramic D2
Dentar tomografie 3D/CBCT D3
TOTAL

5. Proceduri de medicină nucleară - diagnostic

Examinare Radionuclid Formă chimică Cod Nr. total pacienţi examinaţi Nr. pacienţi pe grupe de vârstă şi gen Activitate administrată (MBq)
0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani 15-39 ani ≥ 40 ani Minimă Maximă Medie
M F M F M F M F M F 0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani >15 ani 0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani >15 ani 0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani >15 ani
Scintigrafie de perfuzie cerebrală 99mTc HMPAO SC1
pertechenat SC2
Scintigrafie tiroidiană 99mTc pertechenat ST1
131I Nal ST2
Scintigrafie funcţie tiroidiană 131I Nal ST3
99mTc pertechenat ST4
Scintigrafie pulmonară perfuzie 99mTc MAA SP1
SP2
Scintigrafie pulmonară ventilaţie 99mTc SP3
Scintigrafie cardiovasculară 99mTc pertechenat SV1
RBC SV2
MIBI SV3
tetrofosmin SV4
Tl SV5
131I MIBG SV6
123I MIBG SV7
Scintigrafie hepatică/biliară/splenică 99mTc pertechenat SH1
DIPA SH2
Examinare Radionuclid Formă chimică Cod Nr. total pacienţi examinaţi Nr. pacienţi pe grupe de vârstă şi gen Activitate administrată (MBq)
0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani 15-39 ani ≥ 40 ani Minimă Maximă Medie
M F M F M F M F M F 0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani >15 ani 0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani >15 ani 0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani >15 ani
Scintigrafie renală 99mTc pertechenat SR1
DTPA SR2
glucoheptonat SR3
DMSA SR4
Scintigrafie osoasă 99mTc pertechenat SO1
MDT SO2
HDP SO3
Tract gastrointestinal 99mTc pertechenat SG1
Scintigrafie paratiroidiană 99mTc tetrofosmin SPT1
pertechenat SPT2
SESTAMIBI SPT3
Limfoscintigrafie 99mTc Nanocoloid SL1
Altele 99mTc SA
TOTAL

6. Proceduri hibride

Examinare Radionuclid Formă chimică Cod Nr. total pacienţi Nr. pacienţi pe grupe de vârstă şi gen Activitate administrată (MBq) DLP CT (mGy x cm)
0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani 15-39 ani ≥ 40 ani Minimă Maximă Medie
M F M F M F M F M F 0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani >15 ani 0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani >15 ani 0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani >15 ani 0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani >15 ani
PET - CT 18Fl FDG PCT
SPECT - CT SCT
Altele SAH
TOTAL

7. Proceduri de medicină nucleară - tratament

Indicaţie terapeutică Radionuclid Cod Nr. total pacienţi examinaţi Nr. pacienţi pe grupe de vârstă şi gen Activitate administrată (GBq)
0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani 15-39 ani ≥ 40 ani Minimă Maximă Medie
0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani >15 ani 0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani >15 ani 0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani >15 ani
M F M F M F M F M F
Tumori maligne tiroidă 131I TMT
Hipertiroidism 131I HT
Policitemia vera 32P PV
Metastaze osoase 89Sr MO1
Metastaze osoase 32P MO2
Sinovit 90Y SV
Altele (specificaţi) MNA
TOTAL TRATAMENT

8. Proceduri de radioterapie - teleradioterapie

Regiune anatomică Tip echipament Cod procedură Energie fascicul MV/MeV * Nr. pacienţi pe grupe de vârstă şi gen Doză prescrisă în vol. ţintă (Gy)** Număr fracţii *** Doză totală eliberată în vol. ţintă (Gy) ** Tehnică de iradiere ****
0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani 15-39 ani ≥ 40 ani
M F M F M F M F M F
Leucemie ortovoltaj LEUC1
Co 60 LEUC2
Accelerator LEUC3
Limfoame Hodgkin ortovoltaj LMFH1
Co 60 LMFH2
Accelerator LMFH3
Limfoame non-Hodgkin ortovoltaj LMF1
Co 60 LMF2
Accelerator LMF3
Tumori sân ortovoltaj TS1
Co 60 TS2
Accelerator TS3
Tumori pulmon-torace ortovoltaj TPT1
Co 60 TPT2
Accelerator TPT3
Tumori ginecologice ortovoltaj TG1
Co 60 TG2
Accelerator TG3
Tumori cap şi gât ortovoltaj TCG1
Co 60 TCG2
Accelerator TCG3
Tumori cerebrale ortovoltaj TC1
Co 60 TC2
Accelerator TC3
Tumori piele ortovoltaj TP1
Co 60 TP2
Accelerator TP3
Regiune anatomică Tip echipament Cod procedură Energie fascicul MV/MeV * Nr. pacienţi pe grupe de vârstă şi gen Doză prescrisă în vol. ţintă (Gy)** Număr fracţii *** Doză totală eliberată în vol. ţintă (Gy) ** Tehnică de iradiere ****
0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani 15-39 ani ≥ 40 ani
M F M F M F M F M F
Tumori vezică ortovoltaj TV1
Co 60 TV2
Accelerator TV3
Tumori prostată ortovoltaj TPR1
Co 60 TPR2
Accelerator TPR3
Tumori rect ortovoltaj TR1
Co 60 TR2
Accelerator TR3
Tumori gastrice ortovoltaj TGS1
Co 60 TGS2
Accelerator TGS3
Tumori esofag ortovoltaj TES1
Co 60 TES2
Accelerator TES3
Tumori pancreas ortovoltaj TPN1
Co 60 TPN2
Accelerator TPN3
Tumori părţi moi ortovoltaj TPM1
Co 60 TPM2
Accelerator TPM3
Metastaze osoase ortovoltaj MOS1
Co 60 MOS2
Accelerator MOS3
Metastaze cerebrale ortovoltaj MC1
Co 60 MC2
Accelerator MC3
Tumori benigne ortovoltaj TB1
Co 60 TB2
Accelerator TB3
TOTAL teleterapie ortovoltaj
Co 60
Accelerator

9. Proceduri de radioterapie - brahiterapie

Regiune anatomică Tip echipament Cod procedură Energie fascicul MV/MeV * Nr. pacienţi pe grupe de vârstă şi gen Doză prescrisă în vol. ţintă (Gy)** Număr fracţii *** Doză totală eliberată în vol. ţintă (Gy) ** Tehnică de iradiere ****
0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani 15-39 ani ≥ 40 ani
M F M F M F M F M F
Tumori sân manual BTS1
HDR BTS2
LDR BTS3
Tumori cap şi gât manual BTCG1
HDR BTCG2
LDR BTCG3
Tumori aparat genital manual BTAG1
HDR BTAG2
LDR BTAG3
Tumori prostată manual BTP1
HDR BTP2
LDR BTP3
Altele manual BA1
HDR BA2
LDR BA3
TOTAL brahiterapie manual
HDR
LDR

* Energia cel mai frecvent utilizată (MV, MeV). (Indicaţi valorile tipice, NU valorile medii.) ** Doza în volumul-ţintă cel mai des prescrisă/eliberată (Gy). (Indicaţi valorile tipice, NU valorile medii.) Doza eliberată în volumul-ţintă reprezintă doza totală (finală) administrată în volumul-ţintă. *** Numărul de fracţii prescrise. (Indicaţi valorile tipice, NU valorile medii.) **** Tehnică de iradiere utilizată cel mai frecvent (de exemplu, 2D, 3D, IMRT, RA-rapid arc etc.) ANEXA Nr. 5la norme Formulare de raportare centralizată a datelor privind expunerea medicală la radiaţii ionizante utilizate de către Laboratorul de Igiena Radiaţiilor din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti Cap. I. Fişa Laboratorului de Igiena Radiaţiilor care raportează 1. Personalul medical

Anul ........ ........... Trimestrul ........ ...........
LIR-DSP ........ ................ ................ ................ ..............
Judeţul ........ ................ ................ ................ ..............
Număr personal medical calificat pentru efectuarea de proceduri medicale cu radiaţii ionizante din judeţ:
Medici radiologie diagnostic ....... Medici cardiologie intervenţională ....... Alţi medici radiologie intervenţională (urologi, ortopezi, neurologi etc.) ....... Medici medicină nucleară .......
Medici radioterapie ....... Asistenţi radiologie ....... Asistenţi medicină nucleară ....... Asistenţi radioterapie .......
Fizicieni medicali radiologie ....... Fizicieni medicali medicină nucleară ....... Fizicieni medicali radioterapie .......

2. Echipamente

Tip echipament Utilizare Număr echipamente - total Număr echipamente care raportează
RADIOLOGIE Radiologie de diagnostic Scopie - grafie (1 post)
Scopie + grafie (2 posturi)
Grafie (1 post)
Mamografie/Tomosinteză
RX dentar intraoral
RX dentar panoramic
RX dentar - tomograf (3D-CBCT)
Osteodensitometrie
Tomografie computerizată single slice
Tomografie computerizată 2-4-6 slice
Tomografie computerizată 8 slice
Tomografie computerizată 16 slice
Tomografie computerizată 64 slice
Tomografie computerizată 128 slice
Tomografie computerizată 256 slice
Tomografie computerizată (altele)
RX mobil (grafie)
Radiologie intervenţională Cardiologice (angiografie)
Noncardiologice (C-arm)
Tip echipament Utilizare Număr echipamente - total Număr echipamente care raportează
Rezonanţă magnetic nucleară MRI scanere < 1.5 Tesla xxxxxxxxxx
MRI scanere > 1.5 Tesla xxxxxxxxxx
MEDICINĂ NUCLEARĂ Gamma cameră
Scanere rectiliniare
PET scanere
Iodocaptor
PET-CT
SPECT-CT
PET-MRI
Tip echipament Utilizare Număr echipamente - Total Număr echipamente care raportează
RADIOTERAPIE Teleterapie Radiaţii X (ortovoltaj)
Cobalt 60
Accelerator liniar
Unităţi stereotaxie radiochirurgicală
Simulatoare/CTSimulator
Brahiterapie Manual (tip şi număr surse)
HDR
LDR
Număr echipamente RX care raportează
Tip echipament Detector ecran-film Detector digital
Fluoroscopie
Radiografie
Mamografie
Dentare
Cardiologice
Noncardiologice
Osteodensitometrie
Număr sisteme procesare a imaginii
Tip echipament Număr echipamente
Developare clasică/camera obscură
Sisteme digitale CR/DR
Număr sisteme PACS
Persoana responsabilă cu raportarea: Director:
Numele şi prenumele/Telefon: Numele şi prenumele
Semnătura Semnătura

Cap. II. Informaţii privind tipul examinărilor 1. Examinări radiografice şi radioscopice

Examinări în funcţie de localizare Tip expunere Cod procedură Nr. total examinări Nr. examinări pe grupe de vârstă şi gen Doza medie per tip de examinare
0-12 luni 1-4 ani 5-9 ani 10-14 ani 15-39 ani ≥40 ani DAP mediu (Gy x cm2) ESAK mediu (mGy)/MGD mediu (mGy)
M F M F M F M F M F M F 0-12 luni 1-4 ani 5-9 ani 10-14 ani ≥15 ani 0-12 luni 1-4 ani 5-9 ani 10-14 ani ≥15 ani
RADIOGRAFIE
Craniu AP/PA C1
LAT C2
Sinusuri S1
Torace AP/PA T1
LAT T2
Sân (mamografii bilaterale) CC SMB1
MLO SMB2
Sân (mamografii unilaterale) CC SMU1
MLO SMU2
Tomosinteză (bilateral) STB
Tomosinteză (unilateral) STU
Membre şi articulaţii M
Coloană cervicală AP/PA CC1
LAT CC2
Coloana toracică AP/PA CT1
LAT CT2
Coloana lombară AP/PA CL1
LAT CL2
JLS CL3
Pelvis şi şold P1
Abdomen A1
Osteodensitometrie OS
Tract gastroduodenal esofag TG1
stomac/ duoden TG2
Explorare colon colon TG3
Urografie U2
Histerosalpingografia H
RRVS R
ERPC ER
TOTAL
RADIOSCOPIE
Torace T3
Gastroduoden esofag/ stomac/ duoden TG4
Colon colon TG5
Pansdorf intestin subţire TG6
TOTAL
TOTAL GENERAL

2. Examinări tomografie computerizată

Examinări în funcţie de localizare Cod procedură Nr. total examinări Nr. examinări pe grupe de vârstă şi gen DLP mediu (mGy x cm)
0-12 luni 1-4 ani 5-9 ani 10-14 ani 15-39 ani ≥40 ani 0-12 luni 1-4 ani 5-9 ani 10-14 ani ≥15 ani
M F M F M F M F M F M F
Cap C (nativ)
CSC (contrast)
Sinus S (nativ)
SSC (contrast)
Gât (părţi moi) G (nativ)
GSC (contrast)
Coloana cervicală CC (nativ)
CCSC(contrast)
Coloana toracală CT (nativ)
CTSC (contrast)
Coloana lombară CL (nativ)
CLSC (contrast)
Torace T (nativ)
TSC (contrast)
Examinări în funcţie de localizare Cod procedură Nr. total examinări Nr. examinări pe grupe de vârstă şi gen DLP mediu (mGy x cm)
0-12 luni 1-4 ani 5-9 ani 10-14 ani 15-39 ani ≥40 ani 0-12 luni 1-4 ani 5-9 ani 10-14 ani ≥15 ani
M F M F M F M F M F M F
Abdomen A (nativ)
ASC (contrast)
Pelvis P (nativ)
PSC (contrast)
Trunchi (torace + abdomen + pelvis) TR (nativ)
TRSC (contrast)
Torace + abdomen TA (nativ)
TASC (contrast)
Abdomen + pelvis AP (nativ)
APSC (contrast)
Cap + torace + abdomen CTA (nativ)
CTASC (contrast)
Cap + torace + abdomen + pelvis CTAP (nativ)
CTAPSC (contrast)
Extremităţi E
TOTAL

3. Proceduri radiologie intervenţională

Examinări în funcţie de localizare Cod Nr. total examinări Nr. examinări pe grupe de vârstă şi gen Doza medie per tip de examinare
0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani 15-39 ani ≥40 ani DAP mediu (Gy x cm2) Doza medie în punctul de referinţă (mGy)
M F M F M F M F M F 0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani ≥15 ani 0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani ≥15 ani
PROCEDURI DIAGNOSTICE
Coronarografie C1
Ventriculografie V1
Coronarografie + ventriculografie CV1
Implant stimulator cardiac IS
Angiografie cerebrală A1
Angiografie carotidiană A2
Angiografie abdominală (renală, mezenterică, aortografie) A3
Angiografie pelvină A4
Angiografie membre inferioare A5
Angiografie membre superioare A6
Flebografie F
TOTAL
PROCEDURI TERAPEUTICE
Coronarografie + PTCA CAp1
Angioplastie coronariană (PTCA) Ap1
Angioplastie carotidiană Ap2
Angioplastie renală Ap3
Angioplastie periferică Ap4
Valvuloplastie Vp
Embolizare cerebrală EC
Embolizare periferică EP
Embolizare abdominală (chemoembolizare hepatică etc.) EA
TIPSS TIPSS
TOTAL
PROCEDURI NONCARDIOLOGICE
Vertebroplastie Vp
Nucleoplastie Np
Ortopedice O
Urologice U3
TOTAL
TOTAL GENERAL

4. Examinări radiologie dentară

Examinări în funcţie de localizare Cod procedură Nr. total examinări Nr. examinări pe grupe de vârstă şi gen Kerma în aer (mGy) (valoare medie) DAP mediu (Gy x cm2)
0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani 15-39 ani ≥40 ani 0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani ≥15 ani 0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani ≥15 ani
M F M F M F M F M F
Dentar intraoral D1
Dentar panoramic D2
Dentar tomografie 3D/CBCT D3
TOTAL

5. Proceduri de medicină nucleară - diagnostic

Examinare Radionuclid Formă chimică Cod Nr. total pacienţi examinaţi Nr. pacienţi pe grupe de vârstă şi gen Activitate administrată (MBq)
0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani 15-39 ani ≥ 40 ani Minimă Maximă Medie
M F M F M F M F M F 0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani >15 ani 0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani >15 ani 0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani >15 ani
Scintigrafie de perfuzie cerebrală 99mTc HMPAO SC1
pertechenat SC2
Scintigrafie tiroidiană 99mTc pertechenat ST1
131I Nal ST2
Scintigrafie funcţie tiroidiană 131I Nal ST3
99mTc pertechenat ST4
Scintigrafie pulmonară perfuzie 99mTc MAA SP1
SP2
Scintigrafie pulmonară ventilaţie 99mTc SP3
Scintigrafie cardiovasculară 99mTc pertechenat SV1
RBC SV2
MIBI SV3
tetrofosmin SV4
Tl SV5
131I MIBG SV6
123I MIBG SV7
Scintigrafie hepatică/biliară/splenică 99mTc pertechenat SH1
DIPA SH2
Scintigrafie renală 99mTc pertechenat SR1
DTPA SR2
glucoheptonat SR3
DMSA SR4
Scintigrafie osoasă 99mTc pertechenat SO1
MDT SO2
HDP SO3
Tract gastrointestinal 99mTc pertechenat SG1
Scintigrafie paratiroidiană 99mTc tetrofosmin SPT1
pertechenat SPT2
SESTAMIBI SPT3
Limfoscintigrafie 99mTc Nanocoloid SL1
Altele 99mTc SA
TOTAL

6. Proceduri hibride

Examinare Radionuclid Formă chimică Cod Nr. total pacienţi Nr. pacienţi pe grupe de vârstă şi gen Activitate administrată (MBq) DLP CT (mGy x cm)
0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani 15-39 ani ≥ 40 ani Minimă Maximă Medie
M F M F M F M F M F 0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani >15 ani 0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani >15 ani 0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani >15 ani 0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani >15 ani
PET - CT 18Fl FDG PCT
SPECT - CT SCT
Altele SAH
TOTAL

7. Proceduri de medicină nucleară - tratament

Indicaţie terapeutică Radionuclid Cod Nr. total pacienţi examinaţi Nr. pacienţi pe grupe de vârstă şi gen Activitate administrată (GBq)
0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani 15-39 ani ≥ 40 ani Minimă Maximă Medie
0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani > 15 ani 0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani > 15 ani 0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani >15 ani
M F M F M F M F M F
Tumori maligne tiroidă 131I TMT
Hipertiroidism 131I HT
Policitemia vera 32P PV
Metastaze osoase 89Sr MO1
Metastaze osoase 32P MO2
Sinovit 90Y SV
Altele (specificaţi) MNA
TOTAL TRATAMENT

8. Proceduri de radioterapie - teleradioterapie

Regiune anatomică Tip echipament Cod procedură Energie fascicul MV/MeV * Nr. pacienţi pe grupe de vârstă şi gen Doză prescrisă în vol. ţintă (Gy)** Număr fracţii *** Doză totală eliberată în vol. ţintă (Gy) ** Tehnică de iradiere ****
0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani 15-39 ani ≥40 ani
M F M F M F M F M F
Leucemie ortovoltaj LEUC1
Co 60 LEUC2
Accelerator LEUC3
Limfoame Hodgkin ortovoltaj LMFH1
Co 60 LMFH2
Accelerator LMFH3
Regiune anatomică Tip echipament Cod procedură Energie fascicul MV/MeV * Nr. pacienţi pe grupe de vârstă şi gen Doză prescrisă în vol. ţintă (Gy)** Număr fracţii *** Doză totală eliberată în vol. ţintă (Gy) ** Tehnică de iradiere ****
0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani 15-39 ani ≥40 ani
M F M F M F M F M F
Limfoame non-Hodgkin ortovoltaj LMF1
Co 60 LMF2
Accelerator LMF3
Tumori sân ortovoltaj TS1
Co 60 TS2
Accelerator TS3
Tumori pulmon-torace ortovoltaj TPT1
Co 60 TPT2
Accelerator TPT3
Tumori ginecologice ortovoltaj TG1
Co 60 TG2
Accelerator TG3
Tumori cap şi gât ortovoltaj TCG1
Co 60 TCG2
Accelerator TCG3
Tumori cerebrale ortovoltaj TC1
Co 60 TC2
Accelerator TC3
Tumori piele ortovoltaj TP1
Co 60 TP2
Accelerator TP3
Tumori vezică ortovoltaj TV1
Co 60 TV2
Accelerator TV3
Tumori prostată ortovoltaj TPR1
Co 60 TPR2
Accelerator TPR3
Tumori rect ortovoltaj TR1
Co 60 TR2
Accelerator TR3
Tumori gastrice ortovoltaj TGS1
Co 60 TGS2
Accelerator TGS3
Tumori esofag ortovoltaj TES1
Co 60 TES2
Accelerator TES3
Tumori pancreas ortovoltaj TPN1
Co 60 TPN2
Accelerator TPN3
Tumori părţi moi ortovoltaj TPM1
Co 60 TPM2
Accelerator TPM3
Metastaze osoase ortovoltaj MOS1
Co 60 MOS2
Accelerator MOS3
Metastaze cerebrale ortovoltaj MC1
Co 60 MC2
Accelerator MC3
Tumori benigne ortovoltaj TB1
Co 60 TB2
Accelerator TB3
TOTAL teleterapie ortovoltaj
Co 60
Accelerator

9. Proceduri de radioterapie - brahiterapie

Regiune anatomică Tip echipament Cod procedură Energie fascicul MV/MeV * Nr. pacienţi pe grupe de vârstă şi gen Doză prescrisă în vol. ţintă (Gy)** Număr fracţii *** Doză totală eliberată în vol. ţintă (Gy) ** Tehnică de iradiere ****
0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani 15-39 ani ≥40 ani
M F M F M F M F M F
Tumori sân manual BTS1
HDR BTS2
LDR BTS3
Tumori cap şi gât manual BTCG1
HDR BTCG2
LDR BTCG3
Tumori aparat genital manual BTAG1
HDR BTAG2
LDR BTAG3
Tumori prostată manual BTP1
HDR BTP2
LDR BTP3
Altele manual BA1
HDR BA2
LDR BA3
TOTAL brahiterapie manual
HDR
LDR

* Energia cel mai frecvent utilizată (MV, MeV) (Indicaţi valorile tipice, NU valorile medii.) ** Doza în volumul-ţintă cel mai des prescrisă/eliberată (Gy) (Indicaţi valorile tipice, NU valorile medii.). Doza eliberată în volumul-ţintă reprezintă doza totală (finală) administrată în volumul-ţintă. *** Numărul de fracţii prescrise (Indicaţi valorile tipice, NU valorile medii.) **** Tehnica de iradiere utilizată cel mai frecvent (de exemplu, 2D, 3D, IMRT, RA-rapid arc etc.).SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1255/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1255 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 49 2017
     We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 49 2017
     We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 551 2017
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 551 2017
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decizia 204 2017
    We Facilitate Bank instruments SBLC for Lease and Purchase. Whether you are a new startup, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project off the ground or business looking for extra capital to expand your operation,our company renders credible and trusted bank guarantee provider who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help you secure and issue sblc and bank guarantee for your trade, projects and investment from top AA rated world Banks like HSBC, Barclays, Dutch Ing Bank, Llyods e.t.c because that is the best and safest strategy for our clients.e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENTS 1. Instrument: Funds backed Bank Guarantee(BG) 2. Currency : USD/EURO 3. Age of Issue: Fresh Cut 4. Term: One year and One day 5. Contract Amount: United State Dollars/Euros (Buyers Face Value) 6. Price : Buy:32%+1, Lease: 4%+2 7. Subsequent tranches: To be mutually agreed between both parties 8. Issuing Bank: Top RATED world banks like HSBC, Barclays, ING Dutch Bank, Llyods e.t.c 9. Delivery Term: Pre advise MT799 first. Followed By SWIFT MT760 10. Payment Term: MT799 & Settlement via MT103 11. Hard Copy: By Bank Bonded Courier Interested Agents,Brokers, Investors and Individual proposing international project funding should contact us for directives.We will be glad to share our working procedures with you upon request. Name: Muhammed Emir Harun Contact Mail :info.financewizardltd@gmail.com Skype: info.financewizardltd@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salut, ai vrut să cumperi un bilet pentru maraton? Sau cauți pentru a obține bani pentru a cumpăra biletul? Sau treceți prin anumite stresuri financiare și sunteți în căutarea pentru a ieși din ea, aici este doamna Hope Elinal care vă poate ajuta să depășiți toate stresul și să devină un wiener în viața dumneavoastră.we oferim împrumut cu rata dobânzii de 2% . în cazul în care interesat rapid e-mail la meu acum prin adresa de e-mail: kplenders@outlook.com
ANONIM a comentat Decretul 421 2002
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 421 2002
    WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS. We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 421 2002
    WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS. We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat OUG 15 2017
    WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS. Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu