Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 218 din 10 martie 1995

privind organizarea si functionarea Secretariatului de Stat pentru Culte

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 71 din 19 aprilie 1995


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 115 din Constitutia Romaniei si al altor reglementari legale,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Guvernului, care asigura relatiile statului cu toate cultele din Romania. In activitatea sa Secretariatul de Stat pentru Culte se conduce dupa principiul conform caruia toate cultele religioase recunoscute sunt libere, autonome si egale fata de autoritatile publice.
    Art. 2
    Secretariatul de Stat pentru Culte are urmatoarele atributii:
    1. sprijina toate cultele, potrivit statutelor de organizare si functionare a acestora, pe baza Constitutiei, in vederea participarii lor la viata sociala si spirituala a tarii, urmareste ca in relatiile dintre culte sa fie excluse orice forme, mijloace si actiuni de invrajbire religioasa si mediaza, din proprie initiativa sau la solicitarea acestora, in situatiile litigioase care apar;
    2. asigura legatura dintre culte si ministere, celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale in vederea respectarii libertatii si autonomiei cultelor, a prevenirii si inlaturarii oricaror abuzuri, prin aplicarea legii; sprijina autoritatile administratiei publice locale pentru rezolvarea problemelor specifice care apar in raporturile lor cu cultele si asociatiile religioase si, totodata, acorda asistenta cultelor, la solicitarea acestora, in solutionarea problemelor pe care acestea le supun autoritatilor administratiei publice locale;
    3. analizeaza cererile de infiintare a unor noi culte, intocmeste documentatiile necesare si face propuneri in vederea recunoasterii acestora, potrivit legii;
    4. in baza documentatiilor intocmite si a statutelor prezentate, avizeaza infiintarea de asociatii si fundatii religioase, in vederea autorizarii lor ca persoane juridice, potrivit legii; controleaza respectarea obiectului avizarii; in caz de nerespectare a scopului care a stat la baza constituirii asociatiei sau fundatiei religioase autorizate, Secretariatul de Stat pentru Culte isi retrage avizul dat;
    5. face propuneri pentru recunoasterea prin decret a sefilor cultelor, a conducatorilor de eparhii, a celorlalti ierarhi si a celor asimilati acestora, la cererea cultelor, in conditiile prevazute de lege;
    6. ia act de alegerea sau numirea persoanelor care urmeaza sa ocupe functii de conducere, precum si a personalului clerical si laic din cadrul cultelor, inclusiv din invatamantul teologic, neintegrat in invatamantul de stat, in vederea acordarii de subventii de la bugetul de stat pentru completarea surselor necesare salarizarii acestora si acordarii indemnizatiilor de conducere, potrivit legii;
    7. in colaborare cu Ministerul Invatamantului sprijina desfasurarea activitatii institutelor teologice de invatamant, corelarea permanenta a programelor analitice cu cerintele si necesitatile procesului de invatamant, organizarea invatamantului religios in scolile de stat; autorizeaza, potrivit legii, la cererea cultelor, infiintarea si functionarea institutelor teologice de invatamant;
    8. sprijina cultele in organizarea si desfasurarea activitatilor de caritate, asigurarea asistentei religioase in armata, spitale, penitenciare, aziluri si orfelinate, conlucrind cu ministerele si cu organizatiile de profil;
    9. acorda asistenta de specialitate cultelor religioase in activitatile privind evidenta, pastrarea, conservarea, restaurarea si valorificarea bunurilor culturale mobile si imobile, cu prioritate a acelora ce fac parte din patrimoniul cultural national, aflate in proprietatea sau folosinta cultelor; constata in mod direct starea de conservare a bunurilor culturale imobile si mobile, cu valoare deosebita, apartinand cultelor, in vederea acordarii de subventii de la bugetul de stat pentru lucrari de consolidare, conservare, restaurare si punere in valoare a acestor bunuri; acorda unitatilor de cult sprijinul solicitat in vederea intocmirii documentatiilor tehnice pentru constructii de lacasuri de cult, precum si pentru intretinerea si restaurarea lor, cu respectarea normelor legale; analizeaza, avizeaza si promoveaza documentatiile tehnico-economice pentru constructii si reparatii de lacasuri si alte cladiri apartinand cultelor, cu respectarea prevederilor legale; organizeaza, in colaborare cu cultele religioase si alte institutii de profil, din tara si din strainatate, activitati de instruire si perfectionare profesionala a personalului de specialitate din reteaua obiectivelor patrimoniale ale cultelor;
    10. sprijina constituirea si activitatea unor asociatii si fundatii cu caracter neguvernamental si nonprofit pentru conservarea si restaurarea monumentelor de arhitectura si arta religioasa;
    11. organizeaza activitati si manifestari pentru cunoasterea si promovarea culturii religioase, pentru punerea in valoare a marturiilor de arta si arhitectura religioasa prin expozitii, simpozioane, sesiuni de comunicari, spectacole artistice;
    12. in colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe sprijina cultele, la cererea acestora, in initierea si desfasurarea actiunilor de relatii externe si de promovare a colaborarii intre bisericile din Romania si cele din strainatate, precum si in organizarea si functionarea comunitatilor religioase ale romanilor din strainatate; faciliteaza obtinerea pasapoartelor si a vizelor necesare deplasarii in strainatate in interes de serviciu a personalului incadrat al cultelor, cu prilejul unor actiuni externe ale acestora, cu respectarea normelor legale in vigoare;
    13. initiaza actiuni de relatii externe cu institutii de stat similare din alte tari si organizatii internationale neguvernamentale care se ocupa de problemele drepturilor si libertatilor religioase si participa la manifestarile promovate de acestea;
    14. realizeaza sinteze documentare privind viata religioasa din Romania, drepturile si libertatile cultelor, pe care le pune la dispozitia Parlamentului, a Guvernului, institutiilor administratiei publice centrale si locale interesate, precum si ambasadelor tarii noastre in strainatate, cat si ambasadelor straine in Romania, la cererea acestora; elaboreaza studii si materiale documentare referitoare la viata religioasa din alte tari, la organizarea si activitatea organizatiilor si asociatiilor religioase internationale;
    15. contribuie la intregirea surselor financiare ale cultelor cu fonduri alocate de la bugetul de stat si tine evidenta acestora, in conditiile prevazute de lege, pentru construirea si repararea lacasurilor de cult, pentru consolidarea, conservarea, restaurarea si punerea in valoare a obiectivelor de patrimoniu, mobiliare si imobiliare, din administratia acestora, inclusiv pentru intocmirea documentatiilor tehnice care stau la baza acestor lucrari; pentru intretinerea si functionarea unitatilor de cult fara venituri sau cu venituri reduse, precum si pentru sustinerea unor actiuni cu caracter international realizate de catre conducerile de cult din Romania;
    16. rezolva problemele de acordare, la cerere, a contributiei de la bugetul de stat pentru intregirea fondurilor proprii necesare salarizarii personalului din cadrul cultelor si din invatamantul teologic al cultelor neintegrat cu invatamantul de stat, inclusiv a indemnizatiilor de conducere prevazute de lege si acorda sprijinul necesar in scopul aplicarii sistemului de salarizare, conform legii;
    17. verifica modul de utilizare a fondurilor primite de catre culte de la bugetul de stat potrivit destinatiei stabilite si cu respectarea prevederilor legale;
    18. sprijina cultele, la cerere, in organizarea evidentei contabile, statistice, in concordanta cu legislatia de specialitate, asigurand colaborarea acestora cu institutiile de sinteza;
    19. faciliteaza cultelor primirea de ajutoare, donatii sau legate din strainatate  cu respectarea prevederilor legii si sprijina cultele in oferirea, de catre acestea, de ajutoare sau donatii comunitatilor romanesti din diaspora sau unor biserici cu care acestea colaboreaza;
    20. in colaborare cu autoritatile publice locale acorda sprijin cultelor in rezolvarea problemelor legate de concesionarea terenurilor necesare construirii de noi lacasuri de cult si a aplicarii prevederilor Legii fondului funciar;
    21. sprijina cultele, la cerere, pentru rezolvarea problemelor de aprovizionare cu materii prime si materiale necesare, precum si in gasirea celor mai economicoase forme de obtinere a acestora.
    Impreuna cu organele centrale de specialitate din subordinea Guvernului si cu autoritatile publice locale, urmareste respectarea aplicarii legislatiei cu privire la producerea si desfacerea in exclusivitate de catre culte a unor articole si bunuri specifice;
    22. acorda sprijin cultelor in domeniul sponsorizarii;
    23. indeplineste orice alte atributii prevazute de legi sau hotarari ale Guvernului pentru domeniul sau de activitate.
    Art. 3
    Secretariatul de Stat pentru Culte intocmeste si asigura realizarea, potrivit legii, a bugetului propriu de venituri si cheltuieli, a bilantului si darii de seama contabile privind activitatea proprie.
    Art. 4
    Secretariatul de Stat pentru Culte prezinta Guvernului proiecte de acte normative din domeniul cultelor si avizeaza proiecte de acte normative elaborate de ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale cu privire la problemele care vizeaza cultele, asociatiile religioase.
    Art. 5
    (1) Secretariatul de Stat pentru Culte are structura organizatorica prevazuta in anexa.
    (2) Numarul maxim de posturi la Secretariatul de Stat pentru Culte este de 55, exclusiv demnitarul.
    (3) Structura Secretariatului de Stat pentru Culte este formata din directii, servicii si birouri; atributiile si sarcinile acestora se stabilesc si se aproba prin ordin al secretarului de stat.
    Art. 6
    (1) Conducerea Secretariatului de Stat pentru Culte se exercita de secretarul de stat, numit prin decizia primului-ministru. Pe langa secretarul de stat poate functiona un colegiu de conducere, ca organ consultativ. Componenta acestuia se stabileste prin ordin al secretarului de stat, cu avizul membrului guvernului care coordoneaza aceasta activitate.
    (2) Secretarul de stat conduce intreaga activitate a Secretariatului de Stat pentru Culte si il reprezinta in raporturile cu celelalte ministere, alte autoritati publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice din tara sau strainatate.
    Art. 7
    Secretariatul de Stat pentru Culte are in dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un numar de autoturisme, stabilit potrivit prevederilor legale.
    Art. 8
    Anexa face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 9
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 595/1992 privind organizarea si functionarea Secretariatului de Stat pentru Culte.

            PRIM-MINISTRU
           NICOLAE VACAROIU

                   Contrasemneaza:
                   Ministru de stat,
                   ministrul muncii si
                   protectiei sociale,
                   Dan Mircea Popescu

                   Ministru de stat,
                   ministrul finantelor,
                   Florin Georgescu

    ANEXA 1

    Numar maxim de posturi = 55 (exclusiv demnitarul)

               SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE

                          SECRETAR DE STAT
                                 |
                                 |
          CONTENCIOS  ---------- | ----------  CONTROL FINANCIAR PROPRIU
                                 |
                                 |
              ---------------------------------------
              |                                     |
              |                                     |
          DIRECTIA                               DIRECTIA
       RELATII CULTE,                       SPRIJIN LOGISTIC,
    ASOCIATII RELIGIOASE                    METODOLOGIE SI
            SI                              DEZVOLTARE BAZA
   INDRUMARE TERITORIALA                    MATERIALA CULTE
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 218/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 218 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu