E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 63 din  9 februarie 1998

privind organizarea si functionarea Secretariatului de Stat pentru Culte

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 71 din 16 februarie 1998


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Secretariatul de Stat pentru Culte este organul de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Guvernului, care asigura relatiile statului cu toate cultele din Romania.
    In activitatea sa, Secretariatul de Stat pentru Culte se conduce dupa principiul constitutional conform caruia toate cultele religioase recunoscute sunt libere, autonome si egale fata de autoritatile publice.
    Art. 2
    Secretariatul de Stat pentru Culte are urmatoarele atributii:
    (1) sprijina toate cultele religioase, potrivit statutelor de organizare si functionare ale acestora, pe baza Constitutiei, in vederea participarii lor la viata sociala si spirituala a tarii, urmareste ca in relatiile dintre culte sa fie excluse orice forme, mijloace si actiuni de invrajbire religioasa si mediaza in situatiile litigioase care apar;
    (2) asigura legatura dintre cultele religioase si ministere, celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale, in vederea respectarii libertatii si autonomiei cultelor, a prevenirii si inlaturarii oricaror abuzuri, prin aplicarea legii; sprijina autoritatile administratiei publice locale pentru rezolvarea problemelor specifice care apar in raporturile lor cu cultele, asociatiile si fundatiile religioase si, totodata, acorda asistenta cultelor, la solicitarea acestora, in solutionarea problemelor pe care acestea le supun autoritatilor administratiei publice locale;
    (3) analizeaza cererile de infiintare a unor noi culte religioase, intocmeste documentatiile cerute de lege si face propuneri in vederea recunoasterii acestora;
    (4) in baza documentatiilor prezentate conform prevederilor legale, avizeaza infiintarea asociatiilor si fundatiilor cu caracter, in totalitate sau in parte, religios, in vederea inscrierii lor in registrul persoanelor juridice, potrivit legii; controleaza respectarea obiectului avizarii; in caz de nerespectare a scopurilor si obiectivelor avizate la constituire, Secretariatul de Stat pentru Culte sesizeaza instanta de judecata ca isi retrage, motivat, avizul dat;
    (5) face propuneri pentru recunoasterea, conform legii, a sefilor cultelor religioase, a conducatorilor de eparhii, a celorlalti ierarhi si a celor asimilati acestora, la cererea cultelor;
    (6) ia act de alegerea sau numirea persoanelor care urmeaza sa ocupe functii de conducere, precum si a personalului clerical si laic din cadrul cultelor religioase, inclusiv din invatamantul teologic neintegrat in invatamantul de stat, in vederea alocarii de contributii de la bugetul de stat pentru completarea surselor necesare salarizarii acestora si acordarii indemnizatiilor pentru functiile de conducere, potrivit legii;
    (7) colaboreaza cu Ministerul Educatiei Nationale in probleme de invatamant, ca mediator intre cultele religioase legal recunoscute si Ministerul Educatiei Nationale, si avizeaza, alaturi de acesta, planurile de invatamant si programele analitice elaborate de catre cultele recunoscute oficial de catre stat;
    (8) sprijina cultele religioase in organizarea si desfasurarea activitatilor de asistenta religioasa in armata, penitenciare, spitale, in camine de batrani, case de copii si in alte institutii de asistenta sociala, precum si in familii care se confrunta cu nevoi speciale;
    (9) in domeniul patrimoniului cultural-religios:
    a) coordoneaza activitatea cultelor religioase privind evidenta, pastrarea, conservarea, restaurarea si valorificarea bunurilor culturale mobile si imobile, cu prioritate a acelora ce fac parte din patrimoniul cultural national, aflate in proprietatea sau folosinta cultelor, conform legilor specifice, in vederea aplicarii lor;
    b) analizeaza necesitatea si oportunitatea, avizeaza si promoveaza documentatiile tehnico-economice pentru constructii si reparatii de lacasuri si alte cladiri apartinand cultelor religioase, cu respectarea prevederilor legale; acorda unitatilor de cult sprijinul financiar solicitat in vederea intocmirii documentatiilor tehnice pentru constructii de lacasuri de cult, bunuri mobile si imobile, precum si pentru intretinerea, restaurarea si punerea lor in valoare, cu respectarea normelor legale;
    c) organizeaza, in colaborare cu cultele religioase si cu institutiile de profil specializate, din tara si din strainatate, activitati de instruire si de perfectionare profesionala a personalului de specialitate din reteaua obiectivelor patrimoniale ale cultelor, in conditiile legii;
    (10) sprijina constituirea si activitatea unor asociatii si fundatii cu caracter neguvernamental si nonprofit, care au ca obiect de activitate conservarea si restaurarea monumentelor de arhitectura si arta religioasa, in conditiile legii;
    (11) organizeaza si sprijina, in conditiile legii, activitati si manifestari pentru cunoasterea si promovarea culturii religioase, pentru punerea in valoare a marturiilor de arta si de arhitectura religioasa, prin expozitii, simpozioane, sesiuni de comunicari, spectacole artistice si prin promovarea turismului cultural-religios;
    (12) in colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, sprijina cultele religioase, la cererea acestora, in initierea si desfasurarea actiunilor de relatii internationale si de promovare a colaborarii intre bisericile din Romania si cele din strainatate, precum si in organizarea si functionarea comunitatilor religioase ale romanilor din diaspora; faciliteaza obtinerea pasapoartelor si a vizelor necesare deplasarii in strainatate, in interes de serviciu, a personalului incadrat al cultelor religioase, cu prilejul unor actiuni externe ale acestora, cu respectarea normelor legale.
    (13) initiaza actiuni de relatii externe cu institutii de stat similare din alte tari si organizatii internationale neguvernamentale care se ocupa de garantarea si respectarea libertatii religioase, precum si a celorlalte drepturi fundamentale ale omului si participa la manifestarile organizate de acestea;
    (14) elaboreaza studii si sinteze documentare referitoare la viata religioasa din Romania, cat si despre activitatea cultelor si organizatiilor religioase din alte tari; organizeaza dezbateri cu participarea specialistilor romani si straini, privind teoria si practica laica si ecleziastica in acest domeniu;
    (15) contribuie, in conditiile legii, la intregirea surselor financiare ale cultelor cu fonduri alocate de la bugetul de stat si tine evidenta acestora, pentru:
    - construirea si repararea lacasurilor de cult, inclusiv pentru intocmirea documentatiilor care stau la baza acestor lucrari;
    - consolidarea, conservarea, restaurarea si punerea in valoare a obiectivelor de patrimoniu cultural mobil si imobil din administratia cultelor religioase, inclusiv pentru intocmirea documentatiilor tehnice care stau la baza acestor lucrari, in conditiile legilor specifice;
    - intretinerea si functionarea unitatilor de cult fara venituri sau cu venituri reduse;
    - sustinerea unor actiuni religioase cu caracter international realizate de catre conducerile de cult din Romania;
    (16) acorda, la cerere, contributii de la bugetul de stat pentru intregirea fondurilor proprii necesare salarizarii personalului din cadrul cultelor si din invatamantul teologic, din subordinea acestora, neintegrat in invatamantul de stat, inclusiv a indemnizatiilor pentru functiile de conducere, prevazute de lege;
    (17) verifica modul de utilizare a fondurilor primite de catre culte de la bugetul de stat, potrivit destinatiei stabilite si cu respectarea prevederilor legale;
    (18) sprijina cultele religioase, la cerere, in organizarea evidentei contabile, statistice, in concordanta cu legislatia de specialitate, asigurand colaborarea acestora cu institutiile de sinteza;
    (19) faciliteaza cultelor religioase primirea de ajutoare, donatii sau legate din strainatate, cu respectarea prevederilor legii, si sprijina cultele in oferirea, de catre acestea, de ajutoare sau donatii comunitatilor romanesti din diaspora sau unor biserici cu care acestea colaboreaza;
    (20) in colaborare cu autoritatile publice locale, acorda sprijin cultelor in rezolvarea problemelor legate de concesionarea terenurilor necesare construirii de noi lacasuri de cult si aplicarii prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991;
    (21) sprijina cultele, la cerere, pentru rezolvarea problemelor de aprovizionare cu materii prime si materiale necesare, precum si in gasirea celor mai economicoase forme de obtinere a acestora.
    Impreuna cu organele centrale de specialitate din subordinea Guvernului si cu autoritatile publice locale, urmareste respectarea aplicarii legislatiei cu privire la producerea si valorificarea in exclusivitate de catre culte a unor articole si bunuri specifice;
    (22) acorda sprijin cultelor religioase in domeniul sponsorizarii;
    (23) indeplineste orice alte atributii prevazute de actele normative pentru domeniul sau de activitate.
    Art. 3
    Secretariatul de Stat pentru Culte constituie un consiliu consultativ al cultelor, in vederea analizarii unor probleme curente de interes general privind viata religioasa.
    Art. 4
    Secretariatul de Stat pentru Culte prezinta Guvernului proiecte de acte normative din domeniul vietii religioase si avizeaza proiecte de acte normative elaborate de ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, cu implicatii in viata cultelor.
    Art. 5
    Secretariatul de Stat pentru Culte intocmeste si asigura realizarea, potrivit legii, a bugetului de venituri si cheltuieli propriu, a bilantului si darii de seama contabile, privind activitatea proprie.
    Art. 6
    Secretariatul de Stat pentru Culte are structura organizatorica prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Numarul maxim de posturi la Secretariatul de Stat pentru Culte este de 54, exclusiv demnitarul.
    Structura Secretariatului de Stat pentru Culte se poate completa cu servicii, birouri si compartimente, prin ordin al secretarului de stat. Atributiile acestora se stabilesc pe baza regulamentului de organizare si functionare, aprobat prin ordin al secretarului de stat.
    Art. 7
    Conducerea Secretariatului de Stat pentru Culte se exercita de catre un secretar de stat, numit prin decizia primului-ministru. Pe langa secretarul de stat functioneaza un colegiu de conducere, ca organ consultativ. Componenta acestuia se stabileste prin ordin al secretarului de stat.
    Secretarul de stat conduce intreaga activitate a Secretariatului de Stat pentru Culte si il reprezinta in raporturile cu celelalte ministere, alte autoritati publice si organizatii, precum si cu persoane fizice si juridice, din tara si din strainatate.
    Art. 8
    Secretariatul de Stat pentru Culte are in dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, autoturisme, al caror numar se stabileste potrivit prevederilor legale.
    Art. 9
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 218/1995 privind organizarea si functionarea Secretariatului de Stat pentru Culte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 71 din 19 aprilie 1995.

                  PRIM-MINISTRU
                  VICTOR CIORBEA

                         Contrasemneaza:
                         Secretariatul de Stat
                         pentru Culte
                         Gheorghe F. Anghelescu,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor,
                         Daniel Daianu

                         Ministru de stat,
                         ministrul muncii si
                         protectiei sociale,
                         Alexandru Athanasiu

                         Ministrul culturii,
                         Ion Caramitru

    ANEXA 1

    SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE


                                   Numarul maxim de posturi = 54
                                     (exclusiv demnitarul)

                     ________________________
                    |     SECRETAR DE STAT   |
                    |________________________|
                                |
                                |
      ____________________      |      _____________________________
     |   CONSILIER        |<----|---->|  CONTROL FINANCIAR PROPRIU  |
     |____________________|     |     |_____________________________|
                                |
                                |
      ____________________      |      ______________________________
     |  CONTENCIOS        |<----|---->| SERVICIUL RELATII MASS MEDIA |
     |____________________|     |     |   SI RELATII INTERNATIONALE  |
                                |     |______________________________|
                                |
                                |
                                |
        ________________________|_________________________
       |                        |                         |
       |                        |                         |
       v                        v                         v
  ___________________   ____________________   _____________________
 | DIRECTIA RELATII  | | DIRECTIA RELATII   | |  DIRECTIA ECONOMICA |
 | CULTE, ASOCIATII  | | CULTE MINORITARE,  | |  SI RESURSE UMANE   |
 | RELIGIOASE SI     | |    STUDII SI       | |                     |
 |PATRIMONIU RELIGIOS| |CERCETARI RELIGIOASE| |                     |
 |___________________| |____________________| |_____________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 63/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 63 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu