E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 60 din 20 mai 2010

pentru aprobarea normei „Garantii EximBank în numele si în contul statului" (NI-GAR-10-1/0)

ACT EMIS DE: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANTARI,GARANTII SI ASIGURARI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 363 din 2 iunie 2010In baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-lmport a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în analiză propunerea de aprobare a normei „Garanţii EximBank în numele şi în contul statului" (NI-GAR-10-1/0) şi ţinând seama de:

• Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată;

• Nota de aprobare nr. 199 din 23 martie 2010, întocmită de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.;

• discuţiile şi propunerile formulate în şedinţa din data de 20 mai 2010 de către membrii Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări,

Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, întrunit în plenul şedinţei din data de 20 mai 2010, hotărăşte:

Articol unic. - Se aprobă norma „Garanţii EximBank în numele şi în contul statului" (NI-GAR-10-1/0), prevăzută în   anexa   care   face   parte   integrantă   din   prezenta hotărâre.

Preşedintele Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări,

Bogdan Drăgoi

ANEXĂ

NORMA

„Garanţii EximBank în numele şi în contul statului" (NI-GAR-10-I/0)

Prezenta normă a fost elaborată în conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, şi cu Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale    

Art. 1. - Prezenta normă instituie o schemă de garantare în baza căreia Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. garantează, în numele şi în contul statului, creditele ce urmează a fi obţinute de persoane juridice de drept privat şi public, după caz.

Art. 2. - (1) Sursa de realizare a acestor operaţiuni este, potrivit art. 10 lit. a) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, „Fondul pentru garanţii de export, pentru garantarea creditelor pentru bunuri şi servicii destinate exportului, a creditelor cumpărător şi a investiţiilor româneşti în străinătate,   precum   şi   a   activităţilor   de   dezvoltare   a infrastructurii, a utilităţilor de interes public, dezvoltare regională, susţinere a activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocupare şi formare a personalului, susţinere şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a tranzacţiilor internaţionale", denumit în continuare Fondul.

(2) Fondul va putea fi angajat în limita maximă de expunere stabilită de Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, denumit în continuare C.I.F.G.A.

Art. 3. - Prezenta schemă de garantare este elaborată cu respectarea prevederilor Comunicării Comisiei Europene privind ajutorul de stat sub forma garanţiilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 155 din 20 iunie 2008, seria C, şi respectă condiţiile care exclud existenţa ajutorului de stat, respectiv:

a)   solicitantul nu se află în dificultate financiară în conformitate cu prevederile Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate1;

b) gradul de acoperire oferit de garanţie poate fi determinat în mod corespunzător în momentul acordării acesteia, respectiv garanţia se referă la operaţiuni de finanţare/garantare specifice, are o sumă maximă determinată şi o durată limitată;

c)  garanţia nu acoperă mai mult de 80% din valoarea creditului;

d)   valoarea garanţiei se reduce pro-rata pe măsura îndeplinirii obligaţiilor solicitantului faţă de beneficiarul garanţiei;

e)  condiţiile de acordare a garanţiilor în cadrul schemei se bazează pe evaluarea riscurilor generate de operaţiune, astfel încât comisioanele plătite de solicitant asigură autofinanţarea schemei; din acest punct de vedere, schema de garantare va fi analizată cel puţin o dată pe an;

1 Publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004.

f)  comisioanele plătite de solicitant acoperă atât riscurile normale ce rezultă din acordarea garanţiilor, costurile administrative ale schemei, cât şi finanţarea anuală a capitalului;

g)  în cadrul schemei sunt stabiliţi termenii şi condiţiile de acordare a garanţiilor.

CAPITOLUL II

Definiţii

Art. 4. - In sensul prezentei norme, următorii termeni se definesc după cum urmează:

a) beneficiarul garanţiei - împrumutătorul (banca) menţionat în convenţia de împărţire a riscului care acordă solicitantului creditul;

b) contract - contractul încheiat între beneficiarul garanţiei şi solicitant, în baza căruia beneficiarul garanţiei acordă solicitantului un credit;

c)   convenţia de garantare - contractul încheiat cu solicitantul în baza căruia se emite scrisoarea de garanţie, în care sunt menţionate drepturile şi obligaţiile părţilor, condiţiile de garantare specifice etc;

d) convenţia de împărţire a riscului - contractul încheiat cu beneficiarul garanţiei, în care sunt menţionate drepturile şi obligaţiile părţilor, prevederi referitoare la suportarea proporţional a pierderilor survenite ca urmare a producerii riscului de credit etc;

e) credit - finanţarea acordată (principal) sau scrisoarea de garanţie bancară emisă;

f)  domenii prioritare - investiţii româneşti în străinătate, dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilităţilor de interes public, dezvoltarea regională, susţinerea activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocuparea şi formarea personalului;

g) garant- Banca de Export-lmport a României EXIMBANK - S.A., denumită în continuare EximBank;

h) garanţie - angajamentul asumat de EximBank, în numele şi în contul statului, materializat într-o scrisoare de garanţie;

i) procent garantat - partea din credit care este acoperită de garanţie, exprimată în valoare procentuală. Procentul garantat poate fi de maximum 80% din valoarea creditului;

j) riscul de credit - neplata parţială sau integrală a creditului de către solicitant;

k) valoarea garanţiei - valoarea menţionată în scrisoarea de garanţie, al cărei nivel poate fi de maximum 80% din valoarea creditului. Dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente contractului, precum şi costurile aferente emiterii garanţiei nu sunt incluse în valoarea garanţiei;

l) valoarea de executare a garanţiei - valoarea rezultată din aplicarea procentului garantat la soldul creditului, suma ce urmează a fi plătită beneficiarului garanţiei de către EximBank în cazul producerii riscului de credit;

m) valoarea netă a sumelor recuperate - sumele recuperate prin executarea silită, din care se deduc dobânzi, comisioane, majorări de întârziere şi cheltuieli ocazionate de recuperarea creanţei.

CAPITOLUL III

Descrierea garanţiei

Art. 5. - (1) Scrisoarea de garanţie emisă de EximBank, în numele şi în contul statului, are următoarele caracteristici principale:

a) este irevocabilă şi necondiţionată;

b) este directă şi expresă;

c)  este plătibilă la prima cerere scrisă a beneficiarului garanţiei.

(2)  Garanţiile emise de EximBank în numele şi în contul statului sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta normă.

(3) Garanţia se acordă pentru:

a) operaţiune individuală;

b) plafon de facilităţi.

Art. 6. - Garanţia se acordă numai în completarea garanţiilor reale/personale constituite de solicitant.

Art. 7. - Perioada de valabilitate a garanţiei se stabileşte în corelaţie cu condiţiile de acordare a creditului şi poate fi de maximum durata creditului plus o perioadă de până la 30 de zile calendaristice.

Art. 8. - Garanţia se acordă în moneda creditului/plafonului.

Art. 9. - Valoarea garanţiei se reduce pro-rata pe măsura îndeplinirii obligaţiilor solicitantului faţă de beneficiarul garanţiei.

CAPITOLUL IV

Criterii de eligibilitate

Art. 10. - Pentru acordarea garanţiei, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate, la data înregistrării cererii de garantare, însoţită de documentaţia completă, în registrul unic de garanţii în numele şi în contul statului:

a)  nu se află în dificultate financiară în conformitate cu prevederile Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate2;

b) nu figurează cu sume restante în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare (C.R.B.)3.

Pentru solicitările depuse la EximBank până la data de 31 decembrie 2010, în cazul în care la data depunerii cererii de garantare criteriul nu este îndeplinit, se poate accepta îndeplinirea acestuia până cel târziu la data intrării în vigoare a scrisorii de garanţie. In această situaţie, solicitantul va prezenta o declaraţie pe propria răspundere referitoare la achitarea restanţelor din C.R.B., iar aprobarea va conţine condiţii specifice privind intrarea în vigoare a scrisorii de garanţie;

c) nu figurează cu incidente majore cu cecuri şi bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi*;

d)  nu înregistrează datorii restante către bugetul general consolidat al statului al căror mod de plată nu a fost reglementat (convenţii de eşalonare, amânare, compensare etc).

Pentru solicitările depuse la EximBank până la data de 31 decembrie 2010, în cazul în care la data depunerii cererii de garantare criteriul nu este îndeplinit, se poate accepta îndeplinirea acestuia până cel târziu la data intrării în vigoare a scrisorii de garanţie. In această situaţie, solicitantul va prezenta o declaraţie pe propria răspundere referitoare la achitarea datoriilor la buget, iar aprobarea va conţine condiţii specifice privind intrarea în vigoare a scrisorii de garanţie;

2 Publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004.

3 In cazul în care din verificarea C.R.B. rezultă existenţa unui credit restant, iar solicitantul garanţiei prezintă documente din care să reiasă că a achitat restanţa, criteriul se consideră îndeplinit.

4 In cazul în care solicitantul figurează cu incidente de plată accidentale, care nu denotă un comportament financiar defectuos, se poate accepta la garantare, cu justificarea corespunzătoare.

e) nu s-a instituit procedura judiciară a insolvenţei, conform legislaţiei în vigoare;

f)  prezintă beneficiarului garanţiei garanţii colaterale pentru cel puţin 20% din valoarea creditului;

g)  nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice, inclusiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi cu EximBank.

CAPITOLUL V

Documentaţia, analiza şi aprobarea

Art. 11. - Solicitantul depune la EximBank cererea de garantare, completată împreună cu beneficiarul garanţiei, însoţită de documentele necesare analizei solicitării.

Art. 12. - (1) EximBank analizează solicitarea de garantare, potrivit reglementărilor proprii, pe următoarele coordonate:

a) situaţia economico-financiară a solicitantului;

b)  prevederile contractului de credit/proiectului contractului de credit/ofertei de creditare/scrisorii de garanţie bancară, după caz;

c) descrierea proiectului (studiului de fezabilitate, planului de afaceri etc.) care constituie obiect al garanţiei solicitate, după caz;

d) riscurile asociate;

e) alte elemente relevante pentru acordarea garanţiei.

(2) EximBank are dreptul să solicite informaţii suplimentare în situaţia în care elementele cuprinse în cererea de garantare şi în documentaţia furnizată nu sunt suficiente pentru evaluarea riscurilor sau pentru stabilirea condiţiilor specifice ale operaţiunii de garantare.

Art. 13. -In funcţie de caracteristicile fiecărei solicitări de garantare şi în urma analizei riscurilor asociate tranzacţiei, EximBank stabileşte condiţiile de acordare a garanţiei referitoare la obiect, valoare, procent garantat, perioadă de valabilitate, comisioane, alte condiţii specifice de garantare.

Art. 14. - La cererea solicitantului, pe baza analizei situaţiei economico-financiare a acestuia, EximBank poate emite o scrisoare de intenţie.

Art. 15. - Acordarea garanţiei se realizează pe baza aprobării C.I.F.G.A.

Art. 16. - EximBank monitorizează garanţiile emise, prin acţiuni şi operaţiuni specifice, pe întreaga perioadă de valabilitate a acestora.

CAPITOLUL VI

Executarea garanţiei

Art. 17. - Beneficiarul garanţiei este îndreptăţit la executarea garanţiei numai dacă s-a produs riscul de credit. Cererea de executare trebuie transmisă EximBank în cadrul perioadei de valabilitate a garanţiei.

Art. 18. - Beneficiarul garanţiei are dreptul la plata valorii de executare a garanţiei, în termenii şi condiţiile prevăzute în convenţia de împărţire a riscului şi în scrisoarea de garanţie.

Art. 19. - (1) După executarea garanţiei, EximBank va lua toate măsurile necesare pentru recuperarea sumelor plătite din fondurile statului, atât împotriva solicitantului, cât şi împotriva oricărei alte persoane asupra căreia solicitantul şi-a transferat obligaţiile.

(2) Recuperarea prin executare silită se efectuează prin corpul executorilor fiscali al EximBank.

Art. 20. - (1) Beneficiarul garanţiei şi EximBank vor suporta proporţional, corespunzător procentului de risc asumat de fiecare parte, pierderile survenite ca urmare a producerii riscului de credit, iar valoarea netă a sumelor recuperate prin executare silită va fi distribuită în acelaşi mod între EximBank şi beneficiarul garanţiei.

(2) Prin convenţia de împărţire a riscului, beneficiarul garanţiei îşi asumă obligaţia de a constitui garanţiile la credit şi în favoarea EximBank în calitate de cocreditor, cu rang egal, proporţional cu procentul de garantare.

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

Art. 21. -In scopul aplicării prezentei norme, EximBank emite proceduri, care se supun aprobării C.I.F.G.A.

Art. 22. - La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă:

- Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 378/2008 pentru aprobarea Normei privind emiterea, în numele şi în contul statului, a garanţiei pentru întreprinderi mici şi mijlocii (NI-GAR-05-III/0), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 18 decembrie 2008;

- Hotărârea Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior nr. 15.355/2006 pentru aprobarea Normelor privind operaţiunile de emitere a garanţiilor de export de către EXIMBANK în numele şi contul statului (exporturi de mărfuri generale) - cod ISO: NI-GAR-03-III/0, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 10 octombrie 2006, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior nr. 15.356/2006 pentru aprobarea Normelor privind operaţiunile de emitere a garanţiilor de export de către EXIMBANK în numele şi contul statului, în scopul stimulării realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului (cod ISO: NI-GAR-02-IV/0), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 10 octombrie 2006, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 377/2008 pentru aprobarea Normei privind emiterea, în numele şi în contul statului, a garanţiei pentru creditele de export (NI-CST-08-IV/0), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 18 decembrie 2008;

- Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 365/2008 pentru aprobarea Normei privind derularea activităţii de emitere în numele şi în contul statului a garanţiei pentru companii (cod ISO: NI-GAR-08-I/0), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 787 din 25 noiembrie 2008;

- Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 191/2009 pentru aprobarea Normei privind derularea activităţii de emitere, în numele şi în contul statului, a garanţiei pentru proiecte în domenii prioritare (NI-GAR-06-II/0), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 14 decembrie 2009.

ANEXĂ la normă

GARANŢII

emise de EximBank în numele şi în contul statului

1. Garanţia pentru IMM

Garanţia se acordă pentru garantarea creditelor sau scrisorilor de garanţie bancară acordate/emise de către bănci IMM-urilor, în scopul susţinerii activităţii investiţionale şi curente.

Sunt excluse de la garantare:

a) activitatea curentă de comerţ;

b)  exportul de mărfuri cuprinse în lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de susţinere a comerţului exterior derulate prin EximBank, stabilită periodic5 prin hotărâre a Guvernului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în condiţiile legii;

c) producţia, comerţul şi serviciile în domeniul armamentului;

d) activităţile de natura jocurilor de noroc;

e) producţia şi comerţul produselor din alcool şi tutun;

f) tranzacţiile imobiliare (construirea/achiziţionarea de bunuri imobile în scopul vânzării/închirierii);

g)  achiziţia de mijloace de transport cu capacitate până la 8 persoane.

2. Garanţia pentru credite de export

Garanţia se acordă pentru garantarea creditelor de export pe termen scurt sau mediu acordate de bănci, pentru finanţarea producţiei şi serviciilor destinate exportului, precum şi a operaţiunilor legate de efectuarea exportului, inclusiv pentru finanţarea TVA-ului de recuperat, aferent exporturilor efectuate.

Sunt excluse de la garantare:

a) producţia, comerţul şi serviciile în domeniul armamentului;

b) producţia şi comerţul produselor din alcool şi tutun;

c)  exportul de mărfuri cuprinse în lista de mărfuri de export care nu beneficiază de instrumente de susţinere a comerţului exterior derulate de EximBank, stabilită periodic6 prin hotărâre a Guvernului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I;

d)    exportul realizat către filiale ale societăţii-mamă exportatoare sau operatori economici asociaţi. Prin excepţie, garanţia se poate acorda în cazul în care exportul se face către un cumpărător extern din afara grupului, prin intermediul filialei sau al operatorilor economici asociaţi;

e) activităţile dăunătoare mediului înconjurător.

3. Garanţia de export

Garanţia se acordă pentru garantarea scrisorilor de garanţie bancară emise de către bănci pentru exporturi de:

a) obiective complexe şi produse cu ciclu lung de fabricaţie. Garanţia se acordă la cererea contractantului general sau a exportatorului de produse cu ciclu lung de fabricaţie, pe o perioadă stabilită în conformitate cu termenii şi condiţiile contractului/contractelor extern/externe;

b) mărfuri generale (bunuri şi servicii). Conţinutul naţional al obiectului contractului de export trebuie să reprezinte cel puţin 50% din valoarea acestuia. In acest sens, dosarul solicitării va cuprinde şi declaraţia pe propria răspundere a solicitantului privind conţinutul naţional al mărfurilor exportate. Exporturile se pot realiza de către producător fie direct, fie prin comisionar.

Prin exporturi complexe se înţelege exportul de echipamente, instalaţii sau părţi de instalaţii, separat ori împreună cu tehnologii, licenţe, know-how, asistenţă tehnică, proiectare, construcţii-montaj, lucrări de punere în funcţiune şi recepţie, precum şi piesele de schimb şi materialele aferente.

De asemenea, sunt considerate exporturi complexe lucrările geologice de proiectare-explorare, lucrările de exploatare pentru zăcăminte minerale, construcţiile de reţele electrice, executarea de foraje de sonde, construcţiile de schele, de instalaţii şi conducte de transport, de depozitare şi de distribuire a produselor petroliere şi a gazelor naturale, precum şi realizarea de nave complete, de obiective în domeniile transporturilor, agriculturii, îmbunătăţirilor funciare, amenajărilor de mediu, hidrotehnice, silvice, organizarea exploatărilor forestiere, centrale energetice şi termice, staţii electrice, staţii de tratare a apei, staţii de epurare, linii tehnologice flexibile şi automate de prelucrare, constituirea de ansambluri de locuinţe şi obiective social-culturale, reţele de apă-canalizare, construirea de drumuri şi poduri, amenajări portuare şi produse de tehnică militară şi altele asemenea.

Termenii contractant general, subcontractanţi interni şi produse cu ciclu lung de fabricaţie au semnificaţiile prevăzute la art. 13 din Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată.

Exporturile produselor cu ciclu lung de fabricaţie se pot realiza pe bază de contracte externe încheiate de către un contractant general sau de către producător, direct ori prin comisionar.

Produsele cu ciclu lung de fabricaţie trebuie să îndeplinească condiţiile referitoare la valoarea contractului extern şi perioada de fabricaţie stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Exporturile complexe se realizează pe bază de contracte externe de către un contractant general, operator economic român sau străin, care poate colabora, pe bază de contracte comerciale, cu subcontractanţii, operatori economici români sau străini.

Subcontractanţii interni participanţi la realizarea de exporturi complexe sunt proiectantul general, antreprenorul general, producătorii, precum şi prestatorii de servicii angajaţi în realizarea acestora.

Contractantul general are următoarele obligaţii principale:

-  desfăşoară activităţi de prospectare pe piaţa externă pentru realizarea de exporturi complexe şi produse cu ciclu lung de fabricaţie destinate exportului;

- întocmeşte ofertele tehnico-comerciale;

-  asigură transmiterea ofertelor către partenerii externi interesaţi sau, după caz, participă la licitaţiile organizate în străinătate pentru aceste exporturi;

- negociază şi încheie contracte externe;

-  încheie contracte comerciale cu subcontractanţii, în vederea realizării exporturilor complexe şi/sau a produselor cu ciclu lung de fabricaţie destinate exportului;

-  urmăreşte şi asigură derularea contractelor externe şi interne în termenii şi în condiţiile stipulate de acestea.

Proiectantul general are următoarele obligaţii principale:

- încheie contracte cu contractantul general;

-  elaborează documentaţia solicitată de contractantul general;

-  asigură culegerea de date, elaborarea proiectelor şi susţinerea acestora fată de beneficiarul extern;

5 Lista în vigoare la data aprobării prezentei norme este stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 2.298/2004 privind stabilirea perioadei de fabricaţie a produselor cu ciclu lung de fabricaţie şi a valorii contractelor de export aferente acestora, precum şi a listei mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de susţinere a comerţului exterior derulate prin Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.279 din 30 decembrie 2004.

6 Lista în vigoare la data aprobării prezentei norme este stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 2.298/2004.

-  asigură asistenţa tehnică de specialitate la solicitarea contractantului general.

Antreprenorul general are următoarele obligaţii principale:

-   încheie contracte cu contractantul general şi cu subantreprenorii de specialitate;

-  asigură organizarea de şantier şi dotarea acestuia cu utilajele necesare;

-  asigură executarea lucrărilor de construcţii-montaj şi rezolvă eventualele reclamaţii ale beneficiarilor externi.

Producătorii au următoarele obligaţii principale:

- elaborează şi transmit oferte tehnico-comerciale interne ale contractantului general şi proiectantului, la cererea acestora;

- încheie contracte cu contractantul general;

- asigură derularea, în termenele şi în condiţiile convenite, a contractului intern;

-  asigură asistenţa tehnică de specialitate, service-ul şi rezolvarea reclamaţiilor beneficiarului extern privind furnitura livrată;

-  asigură calitatea producţiei, în toate fazele acesteia, precum şi nivelul tehnic al furniturii livrate la parametrii proiectaţi.

Sunt excluse de la garantare:

a)  exportul de mărfuri cuprinse în lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de susţinere a comerţului exterior derulate prin EximBank, stabilită periodic7 prin hotărâre a Guvernului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în condiţiile legii;

b) exportul de armament;

c) activităţile dăunătoare mediului;

d) exportul produselor din alcool şi tutun. Tipuri de garanţii:

- garanţia de participare la licitaţii internaţionale;

- garanţia de restituire a avansului;

- garanţia de bună execuţie;

- garanţia pentru import temporar;

- alte tipuri de garanţii de export, stabilite prin contractele externe.

4. Garanţia pentru proiecte în domenii prioritare Garanţia se acordă pentru garantarea creditelor (altele decât cele sub forma liniei de credit revolving pentru activitate curentă) sau a scrisorilor de garanţie bancară acordate/emise de către bănci persoanelor juridice de drept privat şi public8, în scopul susţinerii realizării unor proiecte în domenii prioritare pentru dezvoltarea sustenabilă a economiei româneşti.

Garanţia se poate acorda pentru proiecte în următoarele domenii prioritare:

- investiţii româneşti în străinătate;

- dezvoltarea infrastructurii;

- dezvoltarea utilităţilor de interes public;

- dezvoltarea regională;

- susţinerea activităţii de cercetare-dezvoltare;

- protecţia mediului înconjurător;

- ocuparea şi formarea personalului.

Sunt excluse de la garantare credite sau scrisori de garanţie bancară pentru:

- activitatea curentă de comerţ;

- activităţile legate de organizarea şi funcţionarea reţelei de distribuţie pentru exportul de produse româneşti;

- exportul de mărfuri cuprinse în lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de susţinere a comerţului exterior derulate prin EximBank, stabilită periodic9 prin hotărâre a Guvernului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în condiţiile legii;

- producţia, comerţul şi serviciile în domeniul armamentului;

- activităţile de natura jocurilor de noroc;

- producţia şi comerţul produselor din alcool şi tutun;

- tranzacţiile imobiliare (cumpărarea/construirea de imobile în scopul vânzării/închirierii);

- activităţile dăunătoare mediului. Tipuri de garanţii:

- garanţia pentru internaţionalizare (investiţii româneşti în străinătate) - destinată firmelor cu capital românesc de minimum 51%, care doresc să îşi extindă activitatea în străinătate şi obiectul investiţiei este înfiinţarea de filiale în străinătate, extinderea/dezvoltarea filialelor existente sau a societăţilor asociate (prin proiecte de investiţii şi modernizare), achiziţionarea de acţiuni/părţi sociale ale unei companii străine (după realizarea investiţiei, solicitantul garanţiei trebuie să deţină cel puţin 20% din drepturile de vot în cadrul companiei); investiţiile în străinătate trebuie să aibă impact semnificativ asupra dezvoltării activităţii societăţii-mamă din România;

- garanţia pentru protecţia mediului - destinată garantării finanţării de proiecte în domeniul protecţiei mediului;

-  garanţia pentru infrastructură - destinată garantării finanţării de proiecte în domeniul infrastructurii;

-   garanţia pentru cercetare-dezvoltare - destinată garantării finanţării de proiecte în domeniul cercetării-dezvoltării;

- garanţia pentru dezvoltarea utilităţilor de interes public - destinată garantării finanţării de proiecte în domeniul utilităţilor de interes public;

-  garanţia pentru ocuparea şi formarea personalului - destinată garantării finanţării de proiecte în domeniul activităţilor de ocupare şi formare a personalului;

-   garanţia pentru dezvoltarea regională - destinată garantării finanţării de proiecte în domeniul dezvoltării regionale, atestate de agenţiile de dezvoltare regionale unde se implementează proiectele respective sau cofinanţate din fonduri naţionale ori europene, având ca obiectiv dezvoltarea regională.

5. Garanţia pentru companii

Garanţia se acordă pentru garantarea creditelor (altele decât cele sub forma creditelor de investiţii) sau a scrisorilor de garanţie bancară acordate de către bănci persoanelor juridice de drept privat de tipul întreprinderilor mari, în scopul susţinerii activităţii curente.

Prin activitate curentă se înţelege operaţiunile legate de ciclul de exploatare al întreprinderii şi nu include plata datoriilor către bugetul general consolidat, către creditori financiari sau asociaţi/acţionari.

Garanţia poate fi solicitată de companii care desfăşoară activităţi de producţie sau de prestări servicii.

Sunt excluse de la garantare:

a) activitatea curentă de comerţ;

b)  exportul de mărfuri cuprinse în lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de susţinere a comerţului exterior derulate prin EximBank, stabilită periodic10 prin hotărâre a Guvernului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în condiţiile legii;

c) producţia, comerţul şi serviciile în domeniul armamentului;

d) activităţile de natura jocurilor de noroc;

e) producţia şi comerţul produselor din alcool şi tutun;

f) tranzacţiile imobiliare (construirea/achiziţionarea de bunuri imobile în scopul vânzării/închirierii).

7 Lista în vigoare la data aprobării prezentei norme este stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 2.298/2004.

8 Unităţi administrativ-teritoriale, autorităţi ale administraţiei publice locale şi regionale, instituţii publice, alte instituţii şi organisme de interes local, regional ori naţional, aflate în coordonarea/subordonarea administraţiei publice locale sau centrale.

9 Lista în vigoare la data aprobării prezentei norme este stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 2.298/2004.

10 Lista în vigoare la data aprobării prezentei norme este stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 2.298/2004.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 60/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 60 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu