Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 15356 din 18 septembrie 2006

pentru aprobarea Normelor privind operatiunile de emitere a garantiilor de export de catre EXIMBANK in numele si contul statului, in scopul stimularii realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului (cod ISO: NI-GAR-02-IV/0)

ACT EMIS DE: COMITETUL DE GARANTII SI CREDITE DE COMERT EXTERIOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 833 din 10 octombrie 2006In baza Hotărârii Guvernului nr. 844/1991 privind înfiinţarea Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Hotărârii Guvernului nr. 293/1992 pentru aprobarea atribuţiilor, competenţelor şi modului de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, precum şi a convenţiilor-cadru pentru derularea activităţii de finanţare şi asigurare a creditelor de comerţ exterior în numele şi contul statului, cu modificările şi completările ulterioare,

analizând aprobarea Normelor privind operaţiunile de emitere a garanţiilor de export de către EXIMBANK în numele şi contul statului, în scopul stimulării realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului (cod ISO: NI-GAR-02-IV/0), în scopul publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi ţinând seama de:

-  Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-  Nota nr. 1.062 din 13 septembrie 2006, întocmită de Banca de Export-Importa României EXIMBANK - S.A.;

-  avizul favorabil acordat de Comisia pregătitoare în şedinţa din 13 septembrie 2006 şi de propunerile formulate în şedinţa din 18 septembrie 2006 de către membrii Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior,

Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, întrunit în plenul şedinţei din 18 septembrie 2006, hotărăşte:

Se aprobă Normele privind operaţiunile de emitere a garanţiilor de export de către EXIMBANK, în numele şi contul statului, în scopul stimulării realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului (cod ISO: NI-GAR-02-IV/0), prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

p. Preşedintele Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior,

Carmen Radu

ANEXĂ

NORME

privind operaţiunile de emitere a garanţiilor de export de către EXIMBANK în numele şi contul statului, în scopul stimulării realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului (cod ISO: NI-GAR-02-IV/0)

In temeiul art. 9 alin. (3) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Importa României EXIMBANK - S.A., republicată, cu modificările şi completările ulterioare, s-au elaborat prezentele norme care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Prezentele norme reglementează activitatea Băncii de Export-Importa României EXIMBANK - S.A., denumită în continuare EXIMBANK, de garantare în numele şi contul statului a angajamentelor asumate de bănci, rezultate din operaţiunile de emitere de scrisori de garanţie bancară, în scopul stimulării realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului.

(2) EXIMBANK analizează solicitările de emitere a garanţiilor de export în numele şi contul statului, pe care le transmite spre examinare şi aprobare Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, denumit în continuare C.I.G.C.C.E.

(3) Pe baza aprobării C.I.G.C.C.E., EXIMBANK emite garanţii de export în numele şi contul statului, care se constituie drept contragaranţii la scrisorile de garanţie bancară emise de bănci (inclusiv EXIMBANK în nume şi cont propriu), la solicitarea operatorilor economici.

Art. 2. - Termenii exporturi complexe, contractant general, subcontractanţi interni şi produse cu ciclu lung de fabricaţie au semnificaţia prevăzută la art. 13 din Legea nr. 96/2000 privind organizarea si funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Produsele cu ciclu lung de fabricaţie trebuie să îndeplinească condiţiile referitoare la valoarea contractului extern şi perioada de fabricaţie stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 3. - (1) Garanţiile de export în numele şi contul statului se acordă la cererea contractantului general sau a exportatorului de produse cu ciclu lung de fabricaţie, pe baza aprobării C.I.G.C.C.E.

(2)   Exporturile complexe se realizează pe bază de contracte externe de către un contractant general, operator economic român sau străin, care poate colabora pe bază de contracte comerciale cu subcontractanţii - operatorii economici români sau străini. Exporturile produselor cu ciclu lung de fabricaţie se pot realiza pe bază de contracte externe încheiate de către un contractant general sau de către producător, direct ori prin comisionar.

(3)   Subcontractanţii interni participanţi la realizarea de exporturi complexe sunt: proiectantul general, antreprenorul general, producătorii, precum şi prestatorii de servicii angajaţi în realizarea acestora.

Art. 4. - (1) Contractantul general are următoarele obligaţii principale:

a)  desfăşoară activităţi de prospectare pe piaţa externă pentru realizarea de exporturi complexe şi produse cu ciclu lung de fabricaţie destinate exportului;

b)  întocmeşte ofertele tehnico-comerciale;

c)   asigură transmiterea ofertelor către partenerii externi interesaţi sau, după caz, participă la licitaţiile organizate în străinătate pentru aceste exporturi;

d)  negociază şi încheie contracte externe;

e)   încheie contracte comerciale cu subcontractanţii, în vederea realizării exporturilor complexe şi/sau a produselor cu ciclu lung de fabricaţie destinate exportului;

f)  urmăreşte şi asigură derularea contractelor externe şi interne în termenii şi în condiţiile stipulate de acestea.

(2)   Proiectantul general are următoarele obligaţii principale:

a)  încheie contracte cu contractantul general;

b)   elaborează documentaţia solicitată de contractantul general;

c)   asigură culegerea de date, elaborarea proiectelor şi susţinerea acestora faţă de beneficiarul extern;

d)  asigură asistenţa tehnică de specialitate la solicitarea contractantului general.

(3)   Antreprenorul general are următoarele obligaţii principale:

a)   încheie contracte cu contractantul general şi cu subantreprenorii de specialitate;

b)  asigură organizarea de şantier şi dotarea acestuia cu utilajele necesare;

c)  asigură executarea lucrărilor de construcţii-montaj şi rezolvă eventualele reclamaţii ale beneficiarilor externi.

(4) Producătorii au următoarele obligaţii principale:

a)  elaborează şi transmit oferte tehnico-comerciale interne ale contractantului general şi proiectantului, la cererea acestora;

b)  încheie contracte cu contractantul general;

c)  asigură derularea, în termenele şi în condiţiile convenite, a contractului intern;

d)  asigură asistenţa tehnică de specialitate, service-ul şi rezolvarea reclamaţiilor beneficiarului extern privind furnitura livrată;

e)  asigură calitatea producţiei, în toate fazele acesteia, precum şi nivelul tehnic al furniturii livrate la parametrii proiectaţi.

Art. 5. - (1) Garanţiile emise în numele şi contul statului se acordă în limita procentului garantat, care poate fi de maximum 80%, din valoarea scrisorii de garanţie bancară.

(2) Garanţiile de export în numele şi contul statului, în scopul stimulării realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului se acordă pe o perioadă stabilită în conformitate cu termenii şi condiţiile contractului/contractelor extern/externe.

Art. 6. - (1) Sursa de realizare a acestor operaţiuni în numele şi contul statului este fondul pentru garanţii de export, pentru garantarea creditelor pentru bunuri şi servicii destinate exportului, a creditelor cumpărător şi a investiţiilor româneşti în străinătate, precum şi a activităţilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilităţilor de interes public, dezvoltare regională, susţinere a activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocupare şi formare a personalului, susţinere şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a tranzacţiilor internaţionale, prevăzut la art. 10 lit. a) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Importa României EXIMBANK - S.A., republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Gradul de expunere maximă al acestui fond este stabilit prin hotărâre a C.I.G.C.C.E.

Art. 7. - Garanţia de export emisă de EXIMBANK în numele şi contul statului reprezintă un angajament scris, irevocabil şi necondiţionat, asumat de EXIMBANK în numele şi contul statului, direct în favoarea emitentului scrisorii de garanţie bancară, de a plăti acestuia o sumă de bani, în cazul în care scrisoarea de garanţie bancară a fost executată de către beneficiarul acesteia.

Art. 8. - In scopul stimulării realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului, EXIMBANK poate emite în numele şi contul statului:

-  garanţii de participare la licitaţii internaţionale;

-  garanţii de restituire a avansului;

-  garanţii de bună execuţie;

-   alte garanţii specifice de export, stabilite prin contractele externe.

Art. 9. - In scopul emiterii garanţiei de export în numele şi contul statului, între EXIMBANK, în calitate de Garant, banca emitentă a scrisorii de garanţie bancară, în calitate de Garantat, şi operatorul economic, în calitate de Ordonator, se va încheia o convenţie de contragarantare în care sunt stipulate drepturile şi obligaţiile părţilor, rezultate din operaţiunea de emitere a acesteia.

Art. 10. - Principalele prevederi ale Convenţiei de contragarantare se referă la:

-   obligaţia Garantatului de emitere a scrisorii de garanţie bancară la solicitarea Ordonatorului;

-   obligaţia Garantului de emitere a garanţiei de export în numele şi contul statului;

-   obligaţia Garantului de a plăti valoarea garanţiei emise în numele şi contul statului la prima cerere a Garantatului;

-   obligaţia Ordonatorului de a plăti comisionul de garantare;

-   obligaţia Ordonatorului de a plăti Garantului contravaloarea garanţiei emise în numele şi contul statului executate.

Art. 11. - Garanţia respectă prevederile art. 4.3 din Instrucţiunile Consiliului Concurenţei privind ajutorul de stat sub forma garanţiilor, respectiv:

1.  Ordonatorul nu se află în dificultate financiară;

2.  Ordonatorul este, în principiu, capabil să obţină un împrumut în condiţii de piaţă de pe pieţe financiare, fără nicio intervenţie a statului;

3.  garanţia emisă de EXIMBANK în numele şi contul statului se acordă pentru o operaţiune financiară precisă, şi anume emiterea de către o bancă (în calitate de bancă emitentă) a unei scrisori de garanţie bancară la solicitarea unui operator economic (în calitate de Ordonator);

4.   acordarea garanţiei se realizează pe baza evaluării riscurilor generate de operaţiune, astfel încât comisioanele plătite de Ordonator să asigure autofinanţarea schemei de garantare;

5.  schema de acordare a garanţiilor conform prezentelor norme va fi analizată cel puţin o dată pe an;

6.  comisioanele plătite de Ordonator acoperă atât riscurile obişnuite asociate cu acordarea garanţiilor, cât şi costurile administrative ale schemei de garantare şi permit obţinerea unui randament normal al capitalului iniţial, furnizat de stat, la demararea schemei.

CAPITOLUL II

Eligibilitate

Art. 12. - EXIMBANK emite garanţii de export în numele şi contul statului, la solicitarea oricărei persoane juridice române legal constituite care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a)   este operator economic, care desfăşoară activităţi legale potrivit statutului de funcţionare (act constitutiv);

b)   nu înregistrează pierderi conform rezultatelor financiare, de la sfârşitul anului anterior solicitării garanţiei;

c)   nu înregistrează capital propriu negativ conform rezultatelor financiare, de la sfârşitul anului anterior solicitării garanţiei;

d)   nu înregistrează datorii restante la bugetul general consolidat al statului, la data analizei;

e)   nu figurează cu credite restante în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare (CRB) şi nu figurează cu incidente majore cu cecuri şi bilete la ordin în ultimele 12 luni, în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi (CIP), la data analizei;

f)   nu s-a instituit procedura judiciară a insolvenţei, conform legislaţiei în vigoare;

g)   prezintă băncii garanţii colaterale de cel puţin 20% din valoarea scrisorii de garanţie bancară solicitată;

h) la momentul solicitării de emitere a garanţiei în numele şi contul statului nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu instituţiile statului, inclusiv cu EXIMBANK.

Art. 13. - Se exclud de la garantarea în numele şi contul statului contractele de export care au ca obiect:

-   exportul de armament;

-   activităţi definite ca fiind ilegale sau dăunătoare mediului ecologic, conform legislaţiei în vigoare;

-   exportul de mărfuri cuprinse în lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de susţinere a comerţului exterior derulate prin EXIMBANK, stabilită periodic1) prin hotărâre a Guvernului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în condiţiile legii.

CAPITOLUL III

Emiterea garanţiilor de export

Art. 14. - (1) Documentaţia aferentă solicitărilor de emitere a garanţiilor de export se întocmeşte şi se depune de către Ordonator la EXIMBANK.

(2) EXIMBANK va avea dreptul să solicite informaţii şi documente suplimentare, atunci când elementele cuprinse în cererea de garantare şi în documentaţia furnizată nu sunt suficiente pentru evaluarea riscurilor sau pentru stabilirea condiţiilor specifice ale operaţiunii de emitere a garanţiei.

Art. 15. - Concluziile analizei solicitării, împreună cu textul scrisorii de garanţie şi proiectul Convenţiei de contragarantare (analizate de Direcţia juridică) se vor înainta spre avizare Comitetului de direcţie al EXIMBANK şi spre aprobare C.I.G.C.C.E. Hotărârea C.I.G.C.C.E. va fi comunicată solicitantului, în scris, iar în cazul aprobării se va proceda la semnarea Convenţiei de contragarantare.

1) Lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de susţinere a comerţului exterior derulate prin EXIMBANK în vigoare la data aprobării prezentelor norme a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 2.298/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.279 din 30 decembrie 2004.

Art. 16. - Dacă în termen de 60 de zile calendaristice de la data comunicării de către EXIMBANK a hotărârii de aprobare a C.I.G.C.C.E. părţile nu semnează Convenţia de contragarantare, hotărârea C.I.G.C.C.E. îşi pierde valabilitatea.

Art. 17. - După intrarea în vigoare a Convenţiei de contragarantare EXIMBANK va emite garanţia în numele şi contul statului, care va fi transmisă Garantatului.

Art. 18. - Garanţiile emise de EXIMBANK în numele şi contul statului au următoarele caracteristici principale:

a)  sunt irevocabile şi necondiţionate;

b)  sunt plătibile la prima cerere scrisă;

c)   au valoare determinată; valoarea se poate reduce pro-rata la solicitarea Garantatului, în funcţie de prevederile scrisorii de garanţie bancară şi ale contractului comercial.

Art. 19. - Comisioanele specifice operaţiunilor de emitere a garanţiilor de export, în numele şi contul statului, pentru exporturi de obiective complexe şi produse cu ciclu lung de fabricaţie sunt cele prevăzute de Caietul de comisioane al EXIMBANK în vigoare.

Art. 20. - Monitorizarea garanţiilor emise de EXIMBANK în numele şi contul statului se realizează avându-se în vedere, în principal:

-  urmărirea modului de îndeplinire de către Garantat şi Ordonator a tuturor obligaţiilor asumate, la termenele şi în condiţiile prevăzute prin Convenţia de contragarantare;

-   urmărirea stadiului derulării contractului de export/garanţiei bancare;

-   pe durata valabilităţii garanţiei în numele şi contul statului se poate accepta modificarea structurii garanţiilor colaterale prezentate de Ordonator băncii emitente a scrisorii de garanţie bancară numai cu condiţia ca valoarea acestor garanţii colaterale să nu se reducă cu mai mult decât procentul de diminuare a sumei principale garantate;

-   eventualele notificări ale Ordonatorului cu privire la orice modificări ale actelor sale constitutive;

-   transmiterea de către Ordonator a situaţiilor financiare semestriale înregistrate la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

CAPITOLUL IV

Executarea garanţiilor de export

Art. 21. - (1) Solicitarea de executare a garanţiei emise de EXIMBANK în numele şi contul statului trebuie să fie transmisă, în scris, de către Garantat în cadrul perioadei de valabilitate a garanţiei, sub forma unei cereri de executare, care va cuprinde: datele de identificare ale garanţiei, data scadenţei şi suma plătită în limita valorii garanţiei emise, precum şi precizarea că scrisoarea de garanţie bancară a fost executată de beneficiar.

(2) Cererea de executare va fi însoţită de următoarele documente:

-  solicitarea de executare primită de către Garantat din partea beneficiarului scrisorii de garanţie bancară;

-   copia mesajului SWIFT/orice alt document care confirmă efectuarea plăţii de către Garantat în contul beneficiarului scrisorii de garanţie bancară;

-   copia scrisorii de garanţie bancară emisă de Garantat şi executată;

-  dovada notificării Ordonatorului cu privire la obligaţia acestuia de plată;

-  dovada iniţierii procedurilor judiciare de recuperare a creanţei împotriva Ordonatorului.

Art. 22. - (1) Pe baza documentelor menţionate la art. 21, EXIMBANK va efectua plata sumei rezultate în urma aplicării procentului garantat la valoarea garanţiei bancare executate, în contul Garantatului. Plata se va efectua în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii cererii de executare, înregistrată la registratura Garantului. Plata se efectuează din fondul pentru garanţii de export, prevăzut la art. 10 lit. a) din Legea nr. 96/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Pentru efectuarea plăţii valorii garanţiei, transformarea din lei în valută a sumei de plată se face de către EXIMBANK la cursul de schimb al EXIMBANK din data efectuării plăţii. Spezele bancare şi comisioanele de transfer, intervenite în cazul plăţii acestei sume, vor fi suportate de EXIMBANK din fondurile statului şi vor fi recuperate de la Ordonator conform prevederilor Convenţiei de contragarantare.

Art. 23. - EXIMBANK va lua toate măsurile necesare pentru recuperarea sumelor plătite din fondurile statului în contul garanţiei executate, atât împotriva Ordonatorului, cât şi împotriva oricărei alte persoane asupra căreia Ordonatorul şi-a transferat obligaţiile. Recuperarea prin executare silită se efectuează prin corpul executorilor fiscali al EXIMBANK, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile necesare procedurii de recuperare prin executare silită vor fi avansate din fondul prevăzut la art. 10 lit. a) din Legea nr. 96/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, urmând a fi recuperate de la Ordonator în condiţiile legii.

Art. 24. - Ieşirea din obligo a garanţiilor emise de EXIMBANK în numele şi contul statului se realizează în una dintre următoarele situaţii:

a)   automat la data scadenţei, indiferent dacă originalul garanţiei emise în numele şi contul statului este returnat sau nu, cu excepţia cazului în care în textul garanţiei emise în numele şi contul statului se prevede altfel;

b)  prin restituirea originalului garanţiei de către Garantat, înainte de scadenţă, împreună cu declaraţia acestuia că garanţia a rămas fără obiect;

c)   prin executarea garanţiei, integral, la data la care plata a fost efectuată.

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

Art. 25. - In scopul aplicării prezentelor norme, EXIMBANK va elabora proceduri de lucru, care vor fi supuse aprobării C.I.G.C.C.E.

Art. 26. - Prezentele norme intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 27. - La data intrării în vigoare a prezentelor norme se abrogă Normele privind operaţiunile de emitere a garanţiilor de export de către EXIMBANK, în numele şi contul statului, în scopul stimulării realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie destinate exportului (cod ISO: NI-GAR-02-III/0), aprobate prin Hotărârea C.I.G.C.C.E. nr. 15.236/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 27 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 15356/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 15356 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu