E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 321 din 14 iulie 2006

privind regimul acordarii finantarilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau actiunile privind sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora, precum si a modului de repartizare si de utilizare a sumei prevazute in bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru aceasta activitate

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 626 din 20 iulie 2006Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni se realizează prin acordarea de finanţări nerambursabile şi alte mijloace de sprijin financiar, în limita bugetului alocat, asociaţiilor, fundaţiilor, organizaţiilor, instituţiilor şi altor persoane fizice şi juridice reprezentative aparţinând comunităţilor româneşti de pretutindeni din afara graniţelor, în condiţiile prezentei legi.

Art. 2. - Pot fi beneficiare ale finanţărilor nerambursabile asociaţiile, fundaţiile, organizaţiile, instituţiile, persoanele fizice sau juridice româneşti din străinătate şi din România, legal constituite, în condiţiile în care dezvoltă programe, proiecte sau acţiuni în sprijinul românilor de pretutindeni.

Art. 3. - (1) Este interzis ca finanţările nerambursabile acordate pentru sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora să fie utilizate pentru activităţi generatoare de profit.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) publicaţiile, posturile de televiziune, posturile de radio, editurile, studiourile de producţie, care desfăşoară programe, proiecte sau acţiuni pentru sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, doar dacă finanţarea este utilizată pentru realizarea unor astfel de programe, proiecte sau acţiuni.

Art. 4. - (1) Acordarea de finanţări nerambursabile se face pe baza evaluării programelor, proiectelor sau acţiunilor de către o comisie de evaluare din cadrul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni din Ministerul Afacerilor Externe.

(2) Procedura de elaborare a documentaţiilor, de evaluare, selectare şi aprobare a programelor, proiectelor sau acţiunilor, precum şi derularea şi utilizarea fondurilor alocate se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, eficacităţii utilizării fondurilor publice, transparenţei şi tratamentului egal, definite potrivit art. 4 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, având în vedere criteriile generale prevăzute la art. 6 din prezenta lege.

Art. 5. - Finanţările nerambursabile ale programelor, proiectelor sau acţiunilor selectate se aprobă pentru întreaga perioadă de derulare a acestora şi se asigură anual, potrivit contractului de finanţare.

Art. 6. - (1) Finanţările nerambursabile se aprobă ţinându-se seama de următoarele criterii generale:

a)  satisfacerea nevoii legitime a persoanelor care aparţin comunităţilor româneşti de pretutindeni de a-şi păstra, dezvolta şi exprima identitatea lor etnică, culturală, lingvistică şi religioasă;

b)   anvergura internaţională, naţională, regională ori locală a programelor, proiectelor sau acţiunilor;

c)  oportunitatea programelor, proiectelor sau acţiunilor în raport cu nevoile comunităţilor româneşti de pretutindeni;

d)   numărul, diversitatea şi distribuţia geografică a comunităţilor româneşti de pretutindeni;

e)   existenţa unor surse de finanţare proprii sau atrase ale solicitantului;

f)  capacitatea organizatorică şi funcţională de realizare a programelor, proiectelor sau acţiunilor;

g)   efectele multiplicatoare ale programelor, proiectelor sau acţiunilor, în scopul îmbunătăţirii imaginii comunităţilor româneşti din ţara de reşedinţă şi a coagulării organizaţiilor acestora.

(2) Criteriul prevăzut la alin. (1) lit. f) se dovedeşte prin:

a)   experienţă în derularea programelor, proiectelor sau acţiunilor;

b)  calitatea activităţilor organizate;

c)  calificarea membrilor echipei care derulează programele, proiectele sau acţiunile;

d)   colaborările şi parteneriatele cu alţi finanţatori, autorităţi publice, organizaţii guvernamentale sau neguvernamentale;

e)   asigurarea continuităţii programelor, proiectelor sau acţiunilor.

Art. 7. - Finanţările nerambursabile se acordă pe bază de contracte încheiate cu beneficiarii de finanţări, în condiţiile legii.

Art. 8. - (1) Finanţările anuale nerambursabile se acordă în tranşe, conform contractelor încheiate. Se pot acorda avansuri de până la 30% din sumele ce urmează a fi alocate, fără solicitarea unei scrisori de garanţie bancară. Pentru avansul primit, beneficiarii vor prezenta documente justificative cu privire la utilizarea acestora, odată cu prezentarea decontului final sau a deconturilor parţiale, dar nu mai târziu de data de 10 decembrie a anului în care se acordă finanţarea.

(2) Ultima tranşă a finanţării este de cel puţin 15% şi se acordă numai după încheierea activităţii şi prezentarea documentelor justificative şi a raportului de evaluare a programului, proiectului sau acţiunii.

(3) Decontarea sumelor finanţate se realizează în conformitate cu prevederile de drept comun în materie, cu respectarea clauzelor cuprinse în contractele încheiate de beneficiarul finanţării nerambursabile pentru realizarea programelor, proiectelor sau acţiunilor.

Art. 9. - Sumele atribuite sub forma finanţărilor nerambursabile vor fi folosite de către beneficiari numai pentru acoperirea cheltuielilor aferente desfăşurării programelor, proiectelor sau acţiunilor pentru care au fost acordate.

Art. 10. - (1) Ordonatorul de credite răspunde de operaţiunile financiare privind fondurile destinate realizării programelor, proiectelor sau acţiunilor pentru sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora. Eliberarea fondurilor către destinatarul acestor programe, proiecte sau acţiuni se face de ordonatorul de credite pe baza fundamentărilor privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea şi economicitatea acestora, elaborate de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

(2)  Justificarea sumelor alocate pe baza fundamentărilor prevăzute la alin. (1) se face de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni din Ministerul Afacerilor Externe, prin prezentarea de documente legale din care să rezulte utilizarea sumelor pe destinaţiile prevăzute în notele de fundamentare.

(3)  Răspunderea privind utilizarea şi justificarea sumelor pe destinaţiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege revine Ministerului Afacerilor Externe,  respectiv Departamentului pentru  Românii de Pretutindeni.

Art. 11. - (1) Modul de utilizare a sumelor acordate sub forma finanţărilor nerambursabile este supus controlului reprezentanţilor finanţatorului, precum şi organelor cu atribuţii în materie.

(2) Nerespectarea de către beneficiari a obligaţiilor asumate prin contractele de acordare a finanţărilor nerambursabile se sancţionează cu obligarea acestora la restituirea sumelor primite, la care se adaugă penalităţile calculate la sumele deja acordate, în conformitate cu prevederile contractuale.

Art. 12. - (1) Finanţarea programelor, proiectelor sau acţiunilor pentru sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe.

(2) Repartizarea sumei alocate conform prevederilor alin. (1) se realizează cu respectarea destinaţiilor prevăzute în anexă.

Art. 13. - Regimul acordării finanţărilor nerambursabile programelor, proiectelor sau acţiunilor pentru sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, stabilit prin prezenta lege, reprezintă o procedură specială care derogă de la cea prevăzută de Legea nr. 350/2005.

Art. 14. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

BOGDAN OLTEANU

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

ANEXA

REPARTIZAREA

sumei prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora prin finanţarea următoarelor programe, proiecte sau acţiuni coordonate ori sprijinite de secretarul de stat pentru românii de pretutindeni

I. Programe, proiecte sau acţiuni pentru sprijinirea românilor de pretutindeni:

a)    editarea, publicarea, distribuirea şi difuzarea publicaţiilor destinate românilor de pretutindeni;

b)   realizarea, difuzarea şi retransmisia de emisiuni şi programe prin mass-media audiovizuale şi prin cablu, destinate românilor de pretutindeni, în colaborare cu instituţii sau organizaţii specializate, inclusiv Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune;

c)   sprijinirea redacţiilor de radio şi televiziune în limba română care realizează programe şi emisiuni destinate românilor de pretutindeni;

d)   înfiinţarea, dotarea şi modernizarea unor posturi locale de radio şi televiziune destinate românilor de pretutindeni;

e)  dotarea şi întreţinerea editurilor organizaţiilor românilor de pretutindeni;

f)  achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea facultăţilor, şcolilor, grădiniţelor şi cluburilor sportive ale românilor de pretutindeni;

g)  achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea bisericilor românilor de pretutindeni;

h) achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea sediilor centrelor culturale ale românilor de pretutindeni, inclusiv casele limbii şi culturii române;

i) achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea bibliotecilor românilor de pretutindeni;

j) achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea sediilor organizaţiilor românilor de pretutindeni;

k) proiecte educaţionale pentru românii de pretutindeni;

l) organizarea manifestărilor culturale, în ţară şi în străinătate, destinate românilor de pretutindeni;

m) organizarea şi participarea la seminarii, colocvii, simpozioane, conferinţe, mese rotunde, congrese, reuniuni şi altele asemenea, în ţară şi în străinătate;

n) organizarea şi participarea, în ţară şi în străinătate, la cursuri, schimburi de experienţă, vizite de documentare, programe de pregătire profesională, perfecţionare, specializare, acordarea de burse, vizite de studiu;

o) înfiinţarea, recuperarea, restaurarea şi întreţinerea de: muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de artă, monumente funerare, plăci comemorative, cimitire şi altele asemenea, protejarea şi revitalizarea tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti;

p) efectuarea de studii şi cercetări de sociologie, istorie, arheologie, etnografie şi folclor, dialectologie şi altele asemenea, precum şi publicarea acestora;

q) colaborarea cu alte instituţii şi organizaţii, din ţară şi din străinătate, pentru realizarea de proiecte în beneficiul românilor de pretutindeni;

r) înfiinţarea şi dotarea centrelor educaţionale interdisciplinare ale românilor de pretutindeni;

s) finanţarea serviciilor de internet şi de realizare a paginilor şi website-urilor asociaţiilor, fundaţiilor, organizaţiilor, instituţiilor, persoanelor fizice sau juridice româneşti din străinătate şi din România, legal constituite, în condiţiile în care dezvoltă programe, proiecte sau acţiuni în sprijinul românilor de pretutindeni;

t) transmiterea fluxurilor de ştiri, difuzate de agenţiile de presă româneşti, către organizaţiile comunităţilor româneşti de pretutindeni;

u) asistenţă pentru înfiinţarea organizaţiilor şi asociaţiilor românilor de pretutindeni;

v) promovarea şi susţinerea oportunităţilor de afaceri, în ţară şi în străinătate, în beneficiul românilor de pretutindeni;

w) promovarea şi susţinerea programelor de consolidare a statului de drept, a cunoaşterii şi respectării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale;

x) acoperirea, în cazuri excepţionale, temeinic argumentate, a costurilor financiare privind tratamentul medical şi spitalizarea, pe teritoriul României, pentru etnicii români de pretutindeni;

y) donarea de bunuri şi materiale diverse românilor de pretutindeni.

II. Pentru finanţarea programelor, proiectelor sau acţiunilor prevăzute la pct. I se pot acoperi cheltuielile ocazionate de:

a)   editarea, achiziţia şi distribuirea de cărţi, manuale, ziare, reviste şi alte publicaţii, dicţionare, albume, enciclopedii, hărţi, casete video, casete audio, compact-discuri, broşuri, pliante, postere şi alte tipărituri pentru documentare şi pentru activităţi culturale;

b)   redactarea, tehnoredactarea, tipărirea, distribuirea şi difuzarea de ziare, reviste, publicaţii şi altele asemenea;

c)  realizarea şi distribuirea de filme, fotografii, imagini şi altele asemenea;

d)   achiziţia şi distribuirea de diapozitive, steaguri, fanioane, cocarde, insigne, ecusoane şi altele asemenea;

e)  achiziţia şi distribuirea de costume populare, obiecte de artizanat, instrumente muzicale şi altele asemenea;

f)  achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea facultăţilor, şcolilor, bisericilor, bibliotecilor, centrelor culturale, caselor limbii şi culturii române şi sediilor organizaţiilor românilor de pretutindeni;

g)   chirie, energie electrică, telefon, fax, internet, realizarea paginilor şi website-urilor şi alte asemenea cheltuieli privind funcţionarea şcolilor, bibliotecilor, centrelor culturale, caselor limbii şi culturii române, posturilor de radio şi televiziune şi sediilor organizaţiilor românilor de pretutindeni;

h) servicii de contabilitate, traduceri, asistenţă juridică, servicii şi asistenţă în domeniul tehnologiei informaţiei;

i) achiziţie de software;

j) publicitatea în mijloacele de informare în masă a programelor, proiectelor sau acţiunilor prevăzute la pct. I;

k) realizarea de sondaje, studii, statistici, cercetări interdisciplinare şi altele asemenea;

l) achiziţia de material didactic, mobilier şcolar, echipament sportiv, aparatură diversă, aparatură de multiplicat şi tipărit, de înregistrare audio şi video, de emisie radio şi de televiziune, aparate telefonice, maşini de scris, aparate foto, reportofoane, calculatoare, imprimante, scanere şi alte echipamente de tehnică de calcul, inclusiv periferice, copiatoare, faxuri, mobilier bisericesc, obiecte de cult, veşminte preoţeşti, autovehicule şi alte bunuri, din ţară şi din străinătate, pentru dotarea claselor de studiu, şcolilor, grădiniţelor, bisericilor, bibliotecilor, centrelor culturale, caselor limbii şi culturii române, posturilor de radio şi de televiziune, centrelor educaţionale şi sediilor organizaţiilor românilor de pretutindeni;

m) achiziţia de hârtie, rechizite, cerneluri şi alte materiale tipografice;

n) construcţia, întreţinerea şi amenajarea de monumente, busturi, plăci comemorative, cimitire, troiţe şi altele asemenea;

o) realizarea şi transmisia emisiunilor de radio şi de televiziune, în ţară şi în străinătate, pentru românii de pretutindeni;

p) săpături arheologice, studii, cercetări şi altele asemenea;

q) organizarea şi participarea la simpozioane, festivaluri, conferinţe, expoziţii, colocvii, târguri, lansări de carte şi alte asemenea manifestări, desfăşurate în ţară şi în străinătate, pentru românii de pretutindeni;

r) realizarea de scenarii pentru manifestări culturale;

s) organizarea de vizite de documentare, tabere, călătorii, întâlniri zonale şi alte asemenea manifestări pentru românii de pretutindeni;

t) abonamente la publicaţii româneşti (ziare, reviste) şi abonamente la fluxurile de ştiri, pentru românii de pretutindeni;

u) vizite ale reprezentanţilor organizaţiilor românilor de pretutindeni în România (transport, cazare, masă sau diurnă);

v) trataţii, reprezentare, deplasări interne şi externe (transport, cazare, masă sau diurnă), taxe de participare şi de vizitare, taxe consulare, taxe de înregistrare, taxe vamale, asigurări, combustibil auto şi alte cheltuieli de transport şi difuzare;

w) acordarea de cadouri cu ocazia sărbătorilor, donaţii şi altele asemenea;

x) onorarii, indemnizaţii, premii, burse, burse de studiu, burse de merit şi alte asemenea cheltuieli.


SmartCity5

COMENTARII la Legea 321/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 321 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 218 2013
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Are You A Business Man Or Woman? Are You In Any Financial Mess Or Do You Need Funds To Start Up Your Own Business ? Do You Have A Low Credit Score And You Are Finding It Hard To Obtain Capital Loan From Local Banks And Other Financial Institutes?. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 748 2017
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin următoarele (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Oferta noastră propusă pentru clienți în noul an este un angajament pozitiv și total, așa că colaborarea cu noi vă oferă maximă asigurare de a obține finanțare pentru că avem un rating A+ în finanțare. Frank Loan Services (FLS) de-a lungul anilor a fost apreciat ca una dintre cele mai bune companii online cu o rată a dobânzii mai ieftină. Dacă aveți nevoie de finanțare, nu ezitați să ne contactați prin telefon (713-389-6778) sau prin e-mail: k.frankloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1790 2005
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Decretul 388 2019
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 321/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu