E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 321 din 14 iulie 2006

privind regimul acordarii finantarilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau actiunile privind sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora, precum si a modului de repartizare si de utilizare a sumei prevazute in bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru aceasta activitate

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 626 din 20 iulie 2006Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni se realizează prin acordarea de finanţări nerambursabile şi alte mijloace de sprijin financiar, în limita bugetului alocat, asociaţiilor, fundaţiilor, organizaţiilor, instituţiilor şi altor persoane fizice şi juridice reprezentative aparţinând comunităţilor româneşti de pretutindeni din afara graniţelor, în condiţiile prezentei legi.

Art. 2. - Pot fi beneficiare ale finanţărilor nerambursabile asociaţiile, fundaţiile, organizaţiile, instituţiile, persoanele fizice sau juridice româneşti din străinătate şi din România, legal constituite, în condiţiile în care dezvoltă programe, proiecte sau acţiuni în sprijinul românilor de pretutindeni.

Art. 3. - (1) Este interzis ca finanţările nerambursabile acordate pentru sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora să fie utilizate pentru activităţi generatoare de profit.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) publicaţiile, posturile de televiziune, posturile de radio, editurile, studiourile de producţie, care desfăşoară programe, proiecte sau acţiuni pentru sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, doar dacă finanţarea este utilizată pentru realizarea unor astfel de programe, proiecte sau acţiuni.

Art. 4. - (1) Acordarea de finanţări nerambursabile se face pe baza evaluării programelor, proiectelor sau acţiunilor de către o comisie de evaluare din cadrul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni din Ministerul Afacerilor Externe.

(2) Procedura de elaborare a documentaţiilor, de evaluare, selectare şi aprobare a programelor, proiectelor sau acţiunilor, precum şi derularea şi utilizarea fondurilor alocate se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, eficacităţii utilizării fondurilor publice, transparenţei şi tratamentului egal, definite potrivit art. 4 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, având în vedere criteriile generale prevăzute la art. 6 din prezenta lege.

Art. 5. - Finanţările nerambursabile ale programelor, proiectelor sau acţiunilor selectate se aprobă pentru întreaga perioadă de derulare a acestora şi se asigură anual, potrivit contractului de finanţare.

Art. 6. - (1) Finanţările nerambursabile se aprobă ţinându-se seama de următoarele criterii generale:

a)  satisfacerea nevoii legitime a persoanelor care aparţin comunităţilor româneşti de pretutindeni de a-şi păstra, dezvolta şi exprima identitatea lor etnică, culturală, lingvistică şi religioasă;

b)   anvergura internaţională, naţională, regională ori locală a programelor, proiectelor sau acţiunilor;

c)  oportunitatea programelor, proiectelor sau acţiunilor în raport cu nevoile comunităţilor româneşti de pretutindeni;

d)   numărul, diversitatea şi distribuţia geografică a comunităţilor româneşti de pretutindeni;

e)   existenţa unor surse de finanţare proprii sau atrase ale solicitantului;

f)  capacitatea organizatorică şi funcţională de realizare a programelor, proiectelor sau acţiunilor;

g)   efectele multiplicatoare ale programelor, proiectelor sau acţiunilor, în scopul îmbunătăţirii imaginii comunităţilor româneşti din ţara de reşedinţă şi a coagulării organizaţiilor acestora.

(2) Criteriul prevăzut la alin. (1) lit. f) se dovedeşte prin:

a)   experienţă în derularea programelor, proiectelor sau acţiunilor;

b)  calitatea activităţilor organizate;

c)  calificarea membrilor echipei care derulează programele, proiectele sau acţiunile;

d)   colaborările şi parteneriatele cu alţi finanţatori, autorităţi publice, organizaţii guvernamentale sau neguvernamentale;

e)   asigurarea continuităţii programelor, proiectelor sau acţiunilor.

Art. 7. - Finanţările nerambursabile se acordă pe bază de contracte încheiate cu beneficiarii de finanţări, în condiţiile legii.

Art. 8. - (1) Finanţările anuale nerambursabile se acordă în tranşe, conform contractelor încheiate. Se pot acorda avansuri de până la 30% din sumele ce urmează a fi alocate, fără solicitarea unei scrisori de garanţie bancară. Pentru avansul primit, beneficiarii vor prezenta documente justificative cu privire la utilizarea acestora, odată cu prezentarea decontului final sau a deconturilor parţiale, dar nu mai târziu de data de 10 decembrie a anului în care se acordă finanţarea.

(2) Ultima tranşă a finanţării este de cel puţin 15% şi se acordă numai după încheierea activităţii şi prezentarea documentelor justificative şi a raportului de evaluare a programului, proiectului sau acţiunii.

(3) Decontarea sumelor finanţate se realizează în conformitate cu prevederile de drept comun în materie, cu respectarea clauzelor cuprinse în contractele încheiate de beneficiarul finanţării nerambursabile pentru realizarea programelor, proiectelor sau acţiunilor.

Art. 9. - Sumele atribuite sub forma finanţărilor nerambursabile vor fi folosite de către beneficiari numai pentru acoperirea cheltuielilor aferente desfăşurării programelor, proiectelor sau acţiunilor pentru care au fost acordate.

Art. 10. - (1) Ordonatorul de credite răspunde de operaţiunile financiare privind fondurile destinate realizării programelor, proiectelor sau acţiunilor pentru sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora. Eliberarea fondurilor către destinatarul acestor programe, proiecte sau acţiuni se face de ordonatorul de credite pe baza fundamentărilor privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea şi economicitatea acestora, elaborate de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

(2)  Justificarea sumelor alocate pe baza fundamentărilor prevăzute la alin. (1) se face de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni din Ministerul Afacerilor Externe, prin prezentarea de documente legale din care să rezulte utilizarea sumelor pe destinaţiile prevăzute în notele de fundamentare.

(3)  Răspunderea privind utilizarea şi justificarea sumelor pe destinaţiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege revine Ministerului Afacerilor Externe,  respectiv Departamentului pentru  Românii de Pretutindeni.

Art. 11. - (1) Modul de utilizare a sumelor acordate sub forma finanţărilor nerambursabile este supus controlului reprezentanţilor finanţatorului, precum şi organelor cu atribuţii în materie.

(2) Nerespectarea de către beneficiari a obligaţiilor asumate prin contractele de acordare a finanţărilor nerambursabile se sancţionează cu obligarea acestora la restituirea sumelor primite, la care se adaugă penalităţile calculate la sumele deja acordate, în conformitate cu prevederile contractuale.

Art. 12. - (1) Finanţarea programelor, proiectelor sau acţiunilor pentru sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe.

(2) Repartizarea sumei alocate conform prevederilor alin. (1) se realizează cu respectarea destinaţiilor prevăzute în anexă.

Art. 13. - Regimul acordării finanţărilor nerambursabile programelor, proiectelor sau acţiunilor pentru sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, stabilit prin prezenta lege, reprezintă o procedură specială care derogă de la cea prevăzută de Legea nr. 350/2005.

Art. 14. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

BOGDAN OLTEANU

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

ANEXA

REPARTIZAREA

sumei prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora prin finanţarea următoarelor programe, proiecte sau acţiuni coordonate ori sprijinite de secretarul de stat pentru românii de pretutindeni

I. Programe, proiecte sau acţiuni pentru sprijinirea românilor de pretutindeni:

a)    editarea, publicarea, distribuirea şi difuzarea publicaţiilor destinate românilor de pretutindeni;

b)   realizarea, difuzarea şi retransmisia de emisiuni şi programe prin mass-media audiovizuale şi prin cablu, destinate românilor de pretutindeni, în colaborare cu instituţii sau organizaţii specializate, inclusiv Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune;

c)   sprijinirea redacţiilor de radio şi televiziune în limba română care realizează programe şi emisiuni destinate românilor de pretutindeni;

d)   înfiinţarea, dotarea şi modernizarea unor posturi locale de radio şi televiziune destinate românilor de pretutindeni;

e)  dotarea şi întreţinerea editurilor organizaţiilor românilor de pretutindeni;

f)  achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea facultăţilor, şcolilor, grădiniţelor şi cluburilor sportive ale românilor de pretutindeni;

g)  achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea bisericilor românilor de pretutindeni;

h) achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea sediilor centrelor culturale ale românilor de pretutindeni, inclusiv casele limbii şi culturii române;

i) achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea bibliotecilor românilor de pretutindeni;

j) achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea sediilor organizaţiilor românilor de pretutindeni;

k) proiecte educaţionale pentru românii de pretutindeni;

l) organizarea manifestărilor culturale, în ţară şi în străinătate, destinate românilor de pretutindeni;

m) organizarea şi participarea la seminarii, colocvii, simpozioane, conferinţe, mese rotunde, congrese, reuniuni şi altele asemenea, în ţară şi în străinătate;

n) organizarea şi participarea, în ţară şi în străinătate, la cursuri, schimburi de experienţă, vizite de documentare, programe de pregătire profesională, perfecţionare, specializare, acordarea de burse, vizite de studiu;

o) înfiinţarea, recuperarea, restaurarea şi întreţinerea de: muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de artă, monumente funerare, plăci comemorative, cimitire şi altele asemenea, protejarea şi revitalizarea tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti;

p) efectuarea de studii şi cercetări de sociologie, istorie, arheologie, etnografie şi folclor, dialectologie şi altele asemenea, precum şi publicarea acestora;

q) colaborarea cu alte instituţii şi organizaţii, din ţară şi din străinătate, pentru realizarea de proiecte în beneficiul românilor de pretutindeni;

r) înfiinţarea şi dotarea centrelor educaţionale interdisciplinare ale românilor de pretutindeni;

s) finanţarea serviciilor de internet şi de realizare a paginilor şi website-urilor asociaţiilor, fundaţiilor, organizaţiilor, instituţiilor, persoanelor fizice sau juridice româneşti din străinătate şi din România, legal constituite, în condiţiile în care dezvoltă programe, proiecte sau acţiuni în sprijinul românilor de pretutindeni;

t) transmiterea fluxurilor de ştiri, difuzate de agenţiile de presă româneşti, către organizaţiile comunităţilor româneşti de pretutindeni;

u) asistenţă pentru înfiinţarea organizaţiilor şi asociaţiilor românilor de pretutindeni;

v) promovarea şi susţinerea oportunităţilor de afaceri, în ţară şi în străinătate, în beneficiul românilor de pretutindeni;

w) promovarea şi susţinerea programelor de consolidare a statului de drept, a cunoaşterii şi respectării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale;

x) acoperirea, în cazuri excepţionale, temeinic argumentate, a costurilor financiare privind tratamentul medical şi spitalizarea, pe teritoriul României, pentru etnicii români de pretutindeni;

y) donarea de bunuri şi materiale diverse românilor de pretutindeni.

II. Pentru finanţarea programelor, proiectelor sau acţiunilor prevăzute la pct. I se pot acoperi cheltuielile ocazionate de:

a)   editarea, achiziţia şi distribuirea de cărţi, manuale, ziare, reviste şi alte publicaţii, dicţionare, albume, enciclopedii, hărţi, casete video, casete audio, compact-discuri, broşuri, pliante, postere şi alte tipărituri pentru documentare şi pentru activităţi culturale;

b)   redactarea, tehnoredactarea, tipărirea, distribuirea şi difuzarea de ziare, reviste, publicaţii şi altele asemenea;

c)  realizarea şi distribuirea de filme, fotografii, imagini şi altele asemenea;

d)   achiziţia şi distribuirea de diapozitive, steaguri, fanioane, cocarde, insigne, ecusoane şi altele asemenea;

e)  achiziţia şi distribuirea de costume populare, obiecte de artizanat, instrumente muzicale şi altele asemenea;

f)  achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea facultăţilor, şcolilor, bisericilor, bibliotecilor, centrelor culturale, caselor limbii şi culturii române şi sediilor organizaţiilor românilor de pretutindeni;

g)   chirie, energie electrică, telefon, fax, internet, realizarea paginilor şi website-urilor şi alte asemenea cheltuieli privind funcţionarea şcolilor, bibliotecilor, centrelor culturale, caselor limbii şi culturii române, posturilor de radio şi televiziune şi sediilor organizaţiilor românilor de pretutindeni;

h) servicii de contabilitate, traduceri, asistenţă juridică, servicii şi asistenţă în domeniul tehnologiei informaţiei;

i) achiziţie de software;

j) publicitatea în mijloacele de informare în masă a programelor, proiectelor sau acţiunilor prevăzute la pct. I;

k) realizarea de sondaje, studii, statistici, cercetări interdisciplinare şi altele asemenea;

l) achiziţia de material didactic, mobilier şcolar, echipament sportiv, aparatură diversă, aparatură de multiplicat şi tipărit, de înregistrare audio şi video, de emisie radio şi de televiziune, aparate telefonice, maşini de scris, aparate foto, reportofoane, calculatoare, imprimante, scanere şi alte echipamente de tehnică de calcul, inclusiv periferice, copiatoare, faxuri, mobilier bisericesc, obiecte de cult, veşminte preoţeşti, autovehicule şi alte bunuri, din ţară şi din străinătate, pentru dotarea claselor de studiu, şcolilor, grădiniţelor, bisericilor, bibliotecilor, centrelor culturale, caselor limbii şi culturii române, posturilor de radio şi de televiziune, centrelor educaţionale şi sediilor organizaţiilor românilor de pretutindeni;

m) achiziţia de hârtie, rechizite, cerneluri şi alte materiale tipografice;

n) construcţia, întreţinerea şi amenajarea de monumente, busturi, plăci comemorative, cimitire, troiţe şi altele asemenea;

o) realizarea şi transmisia emisiunilor de radio şi de televiziune, în ţară şi în străinătate, pentru românii de pretutindeni;

p) săpături arheologice, studii, cercetări şi altele asemenea;

q) organizarea şi participarea la simpozioane, festivaluri, conferinţe, expoziţii, colocvii, târguri, lansări de carte şi alte asemenea manifestări, desfăşurate în ţară şi în străinătate, pentru românii de pretutindeni;

r) realizarea de scenarii pentru manifestări culturale;

s) organizarea de vizite de documentare, tabere, călătorii, întâlniri zonale şi alte asemenea manifestări pentru românii de pretutindeni;

t) abonamente la publicaţii româneşti (ziare, reviste) şi abonamente la fluxurile de ştiri, pentru românii de pretutindeni;

u) vizite ale reprezentanţilor organizaţiilor românilor de pretutindeni în România (transport, cazare, masă sau diurnă);

v) trataţii, reprezentare, deplasări interne şi externe (transport, cazare, masă sau diurnă), taxe de participare şi de vizitare, taxe consulare, taxe de înregistrare, taxe vamale, asigurări, combustibil auto şi alte cheltuieli de transport şi difuzare;

w) acordarea de cadouri cu ocazia sărbătorilor, donaţii şi altele asemenea;

x) onorarii, indemnizaţii, premii, burse, burse de studiu, burse de merit şi alte asemenea cheltuieli.


SmartCity5

COMENTARII la Legea 321/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 321 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 321/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu