E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.6 din 18.01.2017

pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 62 din 25 ianuarie 2017SmartCity1

Având în vedere obligaţiile statului de a garanta şi a asigura cadrul legislativ pentru exercitarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor, stabilite prin Constituţia României, republicată, obligaţii care se realizează prin toate structurile sale administrative şi prin instrumentele instituite în vederea sprijinirii eforturilor autorităţilor administraţiei publice locale în dezvoltarea infrastructurii de bază: apă-canalizare, şcoli, spitale, drumuri şi altele asemenea la nivelul tuturor localităţilor,ţinând cont că acest deziderat este asumat de Guvern prin Programul de guvernare 2017-2020 la capitolul „Administraţie publică. Politici regionale", iar măsurile propuse în acest capitol constau în asigurarea pachetului minim de servicii publice în fiecare localitate din mediul rural - 10 S (zece servicii), prin finanţarea de la bugetul de stat/fonduri nerambursabile a sumelor necesare implementării pachetului minim de servicii publice în fiecare localitate,se impune intervenţia legislativă de urgenţă pentru modificarea şi completarea actului normativ prin care este reglementată realizarea investiţiilor publice în infrastructura locală, respectiv a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul modificării şi completării anumitor domenii eligibile astfel încât beneficiarii programului să poată promova acele obiective de investiţii care permit asigurarea în cel mai scurt timp a unor servicii esenţiale pentru creşterea calităţii vieţii în toate localităţile din România, punându-se mai mult accent pe învăţământ şi sănătate, în conformitate cu obligaţiile prevăzute în legislaţia internă şi europeană,consecinţa negativă pe care o poate avea neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă este faptul că unele dintre serviciile esenţiale pe care statul şi unităţile administraţiei publice locale trebuie să le asigure cetăţenilor nu pot fi oferite la standarde de calitate şi siguranţă sau nu pot fi oferite deloc în anumite zone izolate, atrăgând afectarea stării de sănătate a populaţiei, a condiţiilor de trai şi imposibilitatea accesării în condiţii de decenţă, siguranţă şi respect a exercitării dreptului fundamental la învăţătură, fiind necesară o abordare integrată, strategică la nivel naţional în asigurarea finanţării de către stat, prin administraţia publică locală, a unor proiecte prioritare care conduc la îmbunătăţirea condiţiilor de trai prin asigurarea serviciilor publice elementare, de bază, în acord cu nevoile beneficiarilor programului,este necesară completarea domeniilor în care pot fi promovate obiective de investiţii prin Programul naţional de dezvoltare locală, coroborat cu stabilirea unei etapizări a programului, cu stabilirea unor obiective clar definite, ambele în scopul atingerii ţintelor stabilite prin Programul de guvernare 2017-2020, în contextul actual, al iminentei adoptări a Legii bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat, pentru anul 2017, astfel încât prevederile bugetare să permită punerea în aplicare a măsurilor adoptate în vederea atingerii ţintelor stabilite; în caz contrar acestea vor putea fi puse în aplicare numai după o eventuală rectificare bugetară, ceea ce ar conduce la întârzierea promovării obiectivelor de investiţii din domenii de interes public major sau de infrastructură publică,atingerea ţintelor privind asigurarea serviciilor de bază pentru cetăţeni este un deziderat care presupune suport legal şi financiar în acest sens, iar garantarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor este o obligaţie permanentă a statului, iar adoptarea legii bugetului de stat fără asigurarea resurselor financiare în vederea susţinerii eforturilor orientate către acestea ar conduce la ignorarea nevoilor cetăţenilor şi a drepturilor fundamentale ale acestora, ceea ce ar conduce la încălcarea art. 1 alin. (3) din Constituţia României, republicată,luând în considerare faptul că instituţiile publice centrale care gestionează programe europene în calitate de autoritate de management au obligaţia declarării la Comisia Europeană a cheltuielilor eligibile aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor din perioada de programare 2007-2013, precum şi faptul că autorităţile de management au suspendat, până la finalizarea verificărilor/cercetărilor sau până la obţinerea hotărârilor definitive în procesul penal, rambursarea cheltuielilor care fac obiectul unor suspiciuni de fraudă aflate în investigaţie, efectuate de către beneficiarii privaţi pentru proiectele finanţate în cadrul schemelor de ajutor de stat/minimis, cheltuieli care pot fi incluse în aplicaţiile de plată care se trimit Comisiei Europene, numai dacă acestea au fost rambursate beneficiarilor, având în vedere necesitatea adoptării, în cel mai scurt timp, a legii bugetului de stat şi a legii bugetului asigurărilor sociale de stat,măsurile de stimulare a creşterii demografice constituie un element important în cadrul Programului de guvernare pentru perioada 2017-2020. Printre acestea se numără şi majorarea la 650 lei a cuantumului stimulentului de inserţie, prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, drept acordat părinţilor care se întorc la activitatea profesională înainte de finalizarea concediului pentru creşterea copilului,prevăzută ca măsură ce urmează a fi aplicată din trimestrul al doilea al anului 2017, aceasta necesită reglementarea unei noi proceduri de stabilire a cuantumului, faţă de cea reglementată în prezent. Modificarea procedurii conduce la schimbarea programelor informatice şi a variabilelor luate în calcul pentru stabilirea dreptului şi a cuantumului, schimbări ce necesită reglementarea unei noi proceduri de stabilire a cuantumului, faţă de cea prevăzută în prezent.Totodată, majorarea cuantumului stimulentului de inserţie induce impact bugetar ce trebuie cuprins în legea bugetului de stat pentru anul 2017, pentru a se asigura plata acestui drept.Având în vedere disparităţile intra- şi interregionale în materie de ocupare a forţei de muncă, generate de dezvoltarea economică ce a urmat o direcţie vest-est, proximitatea faţă de pieţele vestice acţionând ca un factor de creştere, subdezvoltarea cronică concentrată la frontiera NE cu Moldova şi în zonele din sud de-a lungul Dunării, impactul negativ puternic al restructurării industriale în marile centre ale industriei grele şi în micile centre industriale monourbane (în Sud-Est şi Sud-Muntenia), fapt ce a condus la o creştere masivă a şomajului şi pierderea locurilor de muncă, declinul oraşelor mici şi mijlocii, şi ţinând cont de relaxările fiscale acordate companiilor, cu accent pe IMM-uri, se impune adoptarea de urgenţă a unor măsuri care să asigure forţa de muncă şi, implicit, dezvoltarea economică şi a căror finanţare trebuie reflectată în bugetul consolidat pentru anul 2017. Una dintre aceste măsuri menite să corecteze dezechilibrele regionale în ceea ce priveşte ocuparea şi să accelereze investiţiile este stimularea mobilităţii forţei de muncă. Astfel, în concordanţă cu prevederile Programului de guvernare 2017-2020, prin prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj o primă de relocare şomerilor care se încadrează în muncă într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia. Prima, acordată conform Programului „Prima chirie" egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă, dar nu mai mult de 900 lei, se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate ca persoane singure sau împreună cu familia nu depăşesc 5000 lei/lună,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 22 aprilie 2013, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 7 alineatul (1), literele c) , d) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins: c)realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, respectiv creşe, grădiniţe, şcoli generale, licee, colegii naţionale, precum şi alte unităţi de învăţământ preuniversitar, înfiinţate potrivit legii; d)realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităţilor sanitare, inclusiv a spaţiilor afectate desfăşurării activităţii unor cabinete medicale/dispensare medicale din mediul rural şi centre medicale de permanenţă; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ f)realizare/modernizare/reabilitare de poduri, podeţe, pasaje sau punţi pietonale; 2. La articolul 7 alineatul (1), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins: m)construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea sistemelor de iluminat public stradal, cu prioritate în mediul rural. Articolul IIObiectivele de investiţii aflate în finanţare la data de 31 decembrie 2016, în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare, constituie etapa I a Programului naţional de dezvoltare locală, şi pentru acestea se vor asigura fonduri, conform legii, până la finalizarea acestora. Articolul IIIÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se instituie etapa a II-a a Programului naţional de dezvoltare locală, care se derulează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul căreia se va asigura finanţarea a 9.500 obiective de investiţii noi introduse în program, în domeniile prevăzute la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare, din care 2.500 de creşe şi grădiniţe şi 2.000 de unităţi de învăţământ preuniversitar care necesită efectuarea de lucrări de realizare/extindere/reabilitare/ modernizare/dotare în vederea obţinerii autorizaţiilor de funcţionare şi pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului educaţional, pentru care se asigură finanţarea multianuală, conform prevederilor legale, până la finalizarea acestora. Articolul IV(1) Pentru etapa a II-a a Programului naţional de dezvoltare locală prevăzută la art. III, se aprobă pentru Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene credite de angajament pentru perioada 2017-2020 în valoare de 30 miliarde lei, în baza cărora se pot încheia contracte de finanţare multianuale.(2) Creditele de angajament prevăzute în fişa programului „Etapa a II-a a Programului naţional de dezvoltare locală", anexă la bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, rămase neutilizate la sfârşitul exerciţiului bugetar vor fi avute în vedere la elaborarea legilor bugetare anuale şi a rectificărilor bugetare pentru anii următori, cu încadrarea în valoarea maximă prevăzută la alin. (1).(3) În termen de 10 zile de la data aprobării modificărilor efectuate potrivit alin. (2), Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene comunică Ministerului Finanţelor Publice fişa modificată a programului „Etapa a II-a a Programului naţional de dezvoltare locală", însuşită de ordonatorul principal de credite. Articolul VÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin subprogramul „Instituţii de învăţământ superior de stat" din cadrul Programului naţional de construcţii de interes public sau social, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I." - S.A., în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I." - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se va asigura finanţarea a 30 de spaţii cu destinaţia de cămine pentru studenţii instituţiilor de învăţământ superior de stat, conform prevederilor legale, până la finalizarea acestora. Articolul VIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. După articolul 41 se introduce un nou articol, articolul 42, cu următorul cuprins: Articolul 42 (1) Beneficiarii privaţi ai proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile în cadrul programelor operaţionale aferente perioadei de programare 2007-2013, care intră sub incidenţa schemelor de ajutor de stat/minimis, pot solicita deschiderea unui cont de disponibil distinct cu destinaţie specială la unităţile Trezoreriei Statului în a căror rază teritorială aceştia sunt înregistraţi fiscal, cu avizul instituţiilor publice prevăzute la alin. (2). (2) Instituţiile publice în cadrul cărora funcţionează autorităţi de management cu responsabilităţi în închiderea programelor operaţionale aferente perioadei de programare 2007-2013 virează sumele reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării de la bugetul de stat şi TVA, după caz, în contul de disponibil distinct cu destinaţie specială deschis la Trezoreria Statului pe numele beneficiarilor privaţi finanţaţi în cadrul schemelor de ajutor de stat/minimis, ale căror cheltuieli au fost suspendate la rambursare, ca urmare a unei suspiciuni de fraudă aflate în investigaţie la data depunerii declaraţiei finale. (3) Sumele prevăzute la alin. (2) încasate în contul de disponibil distinct cu destinaţie specială prevăzut la alin. (1) nu sunt supuse executării silite pe perioada păstrării în acest cont.(4) Ca urmare a clasării/scoaterii de sub urmărire/încetării urmăririi penale dispuse de către organele de cercetare penală competente sau ca urmare a unor hotărâri definitive ale instanţelor judecătoreşti de achitare a inculpatului/inculpaţilor ori ca urmare a actelor de control administrative emise de Departamentul pentru Luptă Antifraudă/Oficiul European pentru Luptă Antifraudă/Agenţia Naţională de Integritate sau de către structurile de control din cadrul autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, prin care nu se confirmă cauzele pentru care au fost efectuate investigaţii, sumele încasate în contul de disponibil distinct cu destinaţie specială deschis pe numele beneficiarilor potrivit alin. (1) pot fi transferate de către aceştia numai în conturile proprii prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu avizul scris al instituţiilor publice prevăzute la alin. (2), prezentat unităţilor Trezoreriei Statului. În cazul în care beneficiarii privaţi nu au deschise astfel de conturi proprii, aceştia au obligaţia deschiderii lor.(5) În cazul în care prin actele de control emise de Direcţia Naţională Anticorupţie/Departamentul pentru Luptă Antifraudă/Oficiul European pentru Luptă Antifraudă/Agenţia Naţională de Integritate sau de către structurile de control din cadrul autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene se confirmă cauzele pentru care au fost efectuate investigaţii, se autorizează unităţile Trezoreriei Statului, la care beneficiarii privaţi îşi au deschise conturile de disponibil distincte cu destinaţie specială, să vireze, la solicitarea scrisă a instituţiilor publice prevăzute la alin. (2), sumele stabilite de acestea, în baza actelor de control, din conturile de disponibil distincte cu destinaţie specială în conturile indicate prin solicitare.(6) Din conturile de disponibil distincte cu destinaţie specială, prevăzute la alin. (1), nu pot fi dispuse alte operaţiuni decât cele prevăzute la alin. (4) şi (5).(7) Procedura privind deschiderea şi funcţionarea conturilor de disponibil distincte cu destinaţie specială, prevăzute la alin. (1), se aprobă prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene. 2. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Sumele prevăzute la art. 11 lit. b) şi c), utilizate temporar din bugetul de stat, se regularizează de Autoritatea de certificare şi plată din instrumente structurale primite de la Comisia Europeană sau din sumele recuperate de la beneficiari, în cazul plăţilor directe, ori de la Autoritatea de management, în cazul plăţilor indirecte. 3. La articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) Regularizarea prevăzută la alin. (2) se realizează de către Autoritatea de certificare şi plată prin virarea sumelor respective la bugetul de stat, la poziţii bugetare distincte de venituri pentru sumele provenite din finanţarea anului curent şi pentru sumele provenite din finanţarea anilor precedenţi, pe codul de identificare fiscală al Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, la solicitarea ordonatorului principal de credite sau până la închiderea programului. Articolul VIIDupă alineatul (3) al articolului 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc două noi alineate , alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins: (4) Începând cu drepturile lunii aprilie 2017, cuantumul stimulentului de inserţie se stabileşte la 650 lei.(5) Pentru drepturile ulterioare datei prevăzute la alin. (4), cuantumul stimulentului de inserţie prevăzut se majorează prin hotărâre a Guvernului. Articolul VIIIDupă articolul 761 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc trei noi articole , articolele 762-764, cu următorul cuprins: Articolul 762 (1) Persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia, beneficiază de o primă de relocare, neimpozabilă, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă, dar nu mai mult de 900 de lei.(2) Prima de relocare prevăzută la alin. (1) se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către acestea în situaţia în care sunt persoane singure sau împreună cu familiile acestora nu depăşesc suma de 5.000 lei/lună.(3) Persoanele singure şi familiile prevăzute la alin. (2) sunt definite în sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.(4) Prin sintagma cheltuieli pentru locuire prevăzută la alin. (1) se înţelege cheltuielile necesare pentru plata chiriei şi a utilităţilor în noul domiciliu sau noua reşedinţă.(5) În situaţia în care angajatorul sau autorităţile administraţiei publice locale sau centrale asigură locuinţă de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente chiriei din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, prima de relocare nu se acordă. (6) Prima de relocare stabilită în cuantumul prevăzut la alin. (1) se acordă lunar, pe o perioadă de cel mult 36 de luni, în situaţia în care în această perioadă sunt respectate condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2). Articolul 763 (1) Prima de relocare prevăzută la art. 762 se acordă la cerere şi nu se cumulează cu prima de activare, cu prima de încadrare sau cu prima de instalare prevăzute la art. 732, la art. 74, respectiv la art. 75.(2) Beneficiază de prima de relocare persoanele care se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni.(3) Nu beneficiază de prima de relocare:a)persoanele care au mai beneficiat de o primă de relocare sau de una dintre primele prevăzute la art. 74 şi 75, în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de relocare; b)persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani; c)persoanele care se încadrează la angajatori la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat şi la alţi angajatori cu care persoanele au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani; d)persoanele pentru care plata indemnizaţiei de şomaj a fost suspendată potrivit art. 45 alin. (1) lit. c), iar ulterior, ca urmare a schimbării duratei contractului individual de muncă, plata indemnizaţiei de şomaj încetează potrivit art. 44 lit. a); e)absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi în condiţiile legii; f)absolvenţii instituţiilor de învăţământ faţă de care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a-i încadra în muncă. g)persoanele care deţin în proprietate sau coproprietate o altă locuinţă în localitatea în care îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa sau în localităţile învecinate acesteia, ca urmare a încadrării în muncă. (4) Persoanele care beneficiază de prima de relocare au dreptul la menţinerea acesteia şi în cazul în care, în perioada de 36 de luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la angajatorul la care s-au încadrat în muncă şi se încadrează în termen de 30 de zile la un alt angajator, în aceleaşi condiţii. Articolul 764 (1) Angajaţii au obligaţia de a restitui integral sumele primite potrivit dispoziţiilor art. 762 alin. (1), în situaţia în care raporturile de muncă sau de serviciu încetează, într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă, în temeiul următoarelor prevederi:a)art. 55 lit. b), art. 56 alin (1) lit. f) şi h), art. 61 lit. a) şi b) şi art. 81 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b)art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care încetarea este la iniţiativa angajatului; c)art. 97 lit. b) şi e), art. 98 alin. (1) lit. f) şi g) şi art. 101 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Angajaţii au obligaţia de a restitui integral suma primită ca primă de relocare potrivit art. 762 alin. (1) în situaţia în care revin la vechiul domiciliu sau vechea reşedinţă, într-o perioadă de 12 luni de la angajare. Articolul IXÎn termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, va modifica în mod corespunzător Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul XLegea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. Articolul XILegea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 22 aprilie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) lit. a), respectiv evaluarea cunoştinţelor prevăzute la alin. (1) lit. b) se efectuează la sediul misiunii diplomatice sau oficiului consular al României din statul de cetăţenie sau reşedinţă, cu sprijinul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, denumit în continuare M.R.P., sau la sediul M.R.P. Modelul declaraţiei şi modalitatea de certificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. 2. La articolul 6, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins: (41) Misiunile diplomatice şi oficiile consulare transmit M.R.P. declaraţia prevăzută la alin. (1) lit. a), prevăzută în anexă, respectiv evaluarea emisă în conformitate cu alin. (1) lit. b). 3. La articolul 6, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) Datele cu privire la românii de pretutindeni vor fi păstrate de către Ministerul Afacerilor Externe şi M.R.P., cu respectarea legislaţiei în vigoare în materia protecţiei datelor personale. 4. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7(1) Autorităţile competente din România pentru aplicarea, respectiv coordonarea aplicării prevederilor prezentei legi sunt M.R.P, şi, după caz, Ministerul Afacerilor Externe, denumit în continuare M.A.E.(2) Alte instituţii din România cu competenţe în domeniu, potrivit legislaţiei în vigoare, vor acorda întregul sprijin M.R.P., pe bază de parteneriat instituţional.(3) M.A.E. va asigura prezenţa, în cadrul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României din statele unde există însemnate comunităţi româneşti, a unui diplomat cu atribuţii pentru relaţia cu românii de pretutindeni, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat şi în fondurile alocate cu această destinaţie.(4) Fondurile pentru funcţionarea M.R.P. şi realizarea proiectelor destinate românilor de pretutindeni se asigură de la bugetul de stat.(5) Atribuţiile principale ale M.R.P. sunt următoarele:a)elaborează şi aplică, în colaborare cu alte instituţii cu competenţe în domeniu, strategiile guvernamentale, programele şi strategiile sectoriale destinate românilor de pretutindeni; b)elaborează, propune şi avizează proiecte de acte normative consacrate consolidării raporturilor statului român cu românii de pretutindeni şi participă, în coordonare cu M.A.E., la negocierea tratatelor şi a altor documente internaţionale care au incidenţă asupra situaţiei românilor de pretutindeni; c)asigură, în coordonare cu M.A.E., participarea în comisiile mixte privind minorităţile naţionale, stabilite în temeiul tratatelor internaţionale la care România este parte; d)dezvoltă parteneriate cu asociaţiile şi organizaţiile reprezentative ale românilor care trăiesc în afara graniţelor, prin acordarea de finanţări nerambursabile către entităţi publice sau private din ţară şi din afara frontierelor României, în conformitate cu prevederile Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate, cu modificările ulterioare, în vederea exercitării drepturilor culturale prevăzute de prezenta lege, inclusiv prin derularea unor proiecte specifice, în beneficiul românilor de pretutindeni; e)stabileşte şi dezvoltă raporturi de parteneriat cu structurile guvernamentale însărcinate cu problematica minorităţilor naţionale din ţările de cetăţenie, pentru asigurarea drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii naţionale româneşti, pe principiul reciprocităţii şi conform normelor internaţionale în materie; f)dezvoltă, în colaborare cu M.A.E., relaţii de parteneriat cu organizaţiile şi instituţiile internaţionale care au competenţe în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale; g)monitorizează, împreună cu M.A.E., modul în care au loc conservarea şi afirmarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a românilor de pretutindeni; h)colaborează strâns cu structurile parlamentare, cultele recunoscute legal, instituţiile şi organizaţiile neguvernamentale cu competenţe în domeniu; i)sprijină înfiinţarea şi dezvoltarea instituţiilor mass-media scrisă şi audiovizuală ale românilor de pretutindeni; j)sprijină casele limbii şi culturii române şi centrele culturale ale comunităţilor româneşti de pretutindeni; k)sprijină consolidarea catedrelor, lectoratelor şi bibliotecilor de limbă română din străinătate, precum şi înfiinţarea unor catedre de românistică; l)sprijină elaborarea de studii, cercetări şi monografii în zonele locuite de români de pe teritoriul altor state; m)sprijină acţiunile de cercetare, restaurare, conservare şi punere în valoare a patrimoniului cultural românesc din afara graniţelor României; n)contribuie la construirea şi restaurarea unor monumente civile şi militare, precum şi a unor lăcaşuri de cult ale românilor de pretutindeni; o)asigură protejarea, susţinerea şi revitalizarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale româneşti în zonele locuite de români de pe teritoriul altor state. (6) M.R.P. iniţiază, organizează sau sprijină orice alte acţiuni considerate necesare şi oportune pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 4. 5. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Convocarea Congresului Românilor de Pretutindeni se realizează de birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, în colaborare cu M.R.P., iar cheltuielile privind organizarea şi desfăşurarea Congresului Românilor de Pretutindeni se asigură din bugetul Camerei Deputaţilor. 6. La articolul 9, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(4) Consiliul Românilor de Pretutindeni furnizează informaţii, analize şi propuneri Parlamentului României, M.R.P., precum şi celorlalte instituţii guvernamentale competente, cu care colaborează pentru promovarea de iniţiative legislative referitoare la românii de pretutindeni, respectiv la realizarea şi aplicarea programelor destinate comunităţilor româneşti.(5) M.R.P. va asigura secretariatul tehnic al Consiliului Românilor de Pretutindeni şi asigură finanţarea activităţii acestuia. 7. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 12În exercitarea atribuţiilor sale, M.R.P. acordă finanţări nerambursabile destinate derulării proiectelor asociaţiilor, organizaţiilor, persoanelor juridice şi fizice române şi din state terţe în beneficiul comunităţilor româneşti de pretutindeni, în urma unui proces de evaluare şi selecţie realizat la nivelul M.R.P. şi, după caz, în colaborare cu alte instituţii ale statului, în conformitate cu principiul transparenţei şi prevederile legale în materie. 8. La articolul 13, alineatele (1) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 13(1) Institutul «Eudoxiu Hurmuzachi» pentru românii de pretutindeni, denumit în continuare Institutul, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică proprie, funcţionează în subordinea M.R.P. Institutul are sediul în municipiul Bucureşti. ........ ................ ................ ................ ................ ........ .........(6) Cheltuielile curente şi de capital ale Institutului se finanţează din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul M.R.P. 9. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 14(1) Prezentul act normativ nu aduce atingere competenţelor Ministerului Educaţiei Naţionale, Ministerului Economiei, Ministerului Finanţelor Publice, Institutului Cultural Român sau ale altor instituţii româneşti de profil în ceea ce priveşte acordarea de burse pentru cetăţeni ai altor state de origine etnică română, cetăţeni români cu domiciliul în străinătate şi cetăţeni străini şi nici în ceea ce priveşte sprijinul material acordat de aceste instituţii pentru biblioteci, edituri, publicaţii, instituţii de învăţământ, asociaţii şi centre culturale, aşezăminte din ţară şi din străinătate, sprijin constând în publicaţii, cărţi, mobilier şi alte dotări.(2) Acordarea burselor pentru românii de pretutindeni se realizează cu avizul conform al M.R.P. şi, după caz, al M.A.E.(3) Ministerul Educaţiei Naţionale, M.R.P. şi M.A.E. organizează preselecţia pentru românii de pretutindeni care doresc să beneficieze de burse oferite de statul român.(4) Fondurile pentru asigurarea burselor, cheltuielile de şcolarizare şi subvenţiile pentru cazarea în cămine studenţeşti pentru românii de pretutindeni se prevăd în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale. 10. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul XII În titlul şi în cuprinsul Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru această activitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 20 iulie 2006, cu modificările ulterioare, următoarele denumiri şi sintagme se înlocuiesc după cum urmează: a)„Ministerul Afacerilor Externe" cu „Ministerul pentru Românii de Pretutindeni"; b)„Departamentul pentru Românii de Pretutindeni din Ministerul Afacerilor Externe" cu „Ministerul pentru Românii de Pretutindeni". PRIM-MINISTRUSORIN MIHAI GRINDEANUContrasemnează:Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,Sevil ShhaidehMinistrul muncii şi justiţiei sociale,Lia-Olguţa VasilescuMinistrul pentru românii de pretutindeni,Andreea PăstîrnacMinistrul delegat pentru fonduri europene,Mihaela Virginia ToaderMinistrul afacerilor externe,Teodor-Viorel MeleşcanuMinistrul sănătăţii,Florian-Dorel BodogMinistrul educaţiei naţionale,Pavel NăstaseMinistrul finanţelor publice,Viorel ŞtefanANEXĂ(Anexa la Legea nr. 299/2007) DECLARAŢIE privind apartenenţa la identitatea culturală română Subsemnatul/Subsemnata ............., cetăţean(ă) al(a) ..........., legitimat(ă) cu actul de identitate/cartea de identitate/paşaportul seria .......... nr. .........., eliberat(ă) de ..........., domiciliat(ă) în .........., declar prin voinţa mea liber exprimată şi pe propria răspundere că îmi asum identitatea culturală română. În această calitate înţeleg să beneficiez de drepturile stabilite de Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi să mi le exercit cu bună-credinţă, pentru afirmarea identităţii mele culturale române. Declar că datele de mai sus sunt corecte şi că am luat cunoştinţă de prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii şi sancţiunile aplicabile. Data ............. Semnătura .......... Ministerul pentru Românii de Pretutindeni/Ambasada României la ........ ................ ......../Consulatul General al României la ........ ........ .............. certifică faptul că prezenta declaraţie a fost dată de dl/dna ............ pe propria răspundere şi că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Data ............. Semnătura ..........


SmartCity5

COMENTARII la OUG 6/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 6 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 6/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu