Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.85 din 13.09.2018

pentru abrogarea unor dispoziţii legale în domeniul investiţiilor finanţate din fonduri publice
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 805 din 20 septembrie 2018SmartCity1

Având în vedere necesitatea adoptării în regim de urgenţă a unor măsuri de actualizare a cadrului legal în domeniul realizării investiţiilor şi, în mod special, a investiţiilor de infrastructură, pentru creşterea gradului de absorbţie, a eficienţei şi impactului implementării proiectelor realizate din fonduri europene structurale şi a investiţiilor realizate din fonduri publice şi a calităţii acestora,ţinând cont de faptul că standardele de cost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 1.394/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice din domeniul infrastructurii de transport, cu modificările şi completările ulterioare, au fost definite ca documente de referinţă cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice, utilizate pentru fundamentarea indicatorilor tehnico-economici, fundamentarea necesarului de fonduri publice, de ghidare în analiza ofertelor în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii, şi că acestea au fost elaborate fără a avea la bază standarde minime de calitate a construcţiilor şi investiţiilor în infrastructura publică, ale căror costuri să le reflecte, că acestea nu sunt elaborate şi aprobate pentru toate tipurile de investiţii în construcţii, că acestea nu au fost actualizate de la data aprobării şi au la bază soluţii tehnice depăşite din punct de vedere tehnologic, al materialelor utilizate sau al reglementărilor tehnice aplicabile, că acestea se aplică, în practică, pentru toate tipurile de investiţii, prin asimilare şi comparare cu standardele de cost existente, ducând la o tipizare forţată a construcţiilor cu funcţiuni şi caracteristici diferite,ţinând cont de faptul că, prin art. V1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2017, s-a instituit obligativitatea realizării obiectivelor/proiectelor de investiţii şi a celorlalte categorii de investiţii finanţate, total sau parţial, din fonduri publice, cu încadrarea în standardele de cost, în vigoare la data aprobării/reaprobării indicatorilor tehnico-economici, în condiţiile în care standardele de cost în vigoare au fost aprobate la nivelul anului 2010, datele statistice utilizate fiind la nivelul anilor 2008 - 2009, fără a mai fi actualizate sau indexate ulterior, şi stabilite în baza unor concepte tehnice şi funcţionale depăşite, fapt ce a generat controverse, blocaje în elaborarea proiectelor, derularea procedurilor de achiziţii publice şi realizarea obiectivelor de investiţii, precum şi scăderea calităţii investiţiilor finanţate din fonduri publice pentru a se încadra în limitele financiare impuse, în toate etapele de realizare a acestora,luând în considerare interesul naţional în asigurarea bunei gestiuni financiare în utilizarea fondurilor publice, iar aceasta se realizează atât prin asigurarea economicităţii, eficacităţii şi eficienţei utilizării fondurilor publice, cât şi prin realizarea unor investiţii publice de calitate care să conducă la investiţii durabile, care să corespundă scopului pentru care au fost realizate, să fie realizate în condiţii optime care să genereze beneficii directe pentru utilizatorii finali şi care să necesite, în perioada de exploatare, costuri minime de întreţinere şi reparaţii,având în vedere faptul că prin standardele actuale se impun limite de cheltuieli, stabilite procentual din valoarea investiţiei de bază, pentru servicii de proiectare, consultanţă, asistenţă tehnică şi că aceasta contravine Directivei nr. 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne, prin care se impune eliminarea oricăror tipuri de preţuri fixe, maximale sau minimale,având în vedere interesul naţional de realizare a investiţiilor publice la standarde de calitate înalte şi de eliminare a riscului de realizare a unor construcţii ce prezintă o calitate arhitecturală slabă şi care nu respectă cerinţele fundamentale, prevăzute de legislaţia în domeniul calităţii în construcţii, se impune în regim de urgenţă intervenţia legislativă pentru crearea cadrului legal în acest sens şi eliminarea dispoziţiilor care, în timp, s-a constatat că generează blocaje investiţionale, conduc la o formalizare excesivă a procesului de implementare, sunt aplicate în afara contextului legal, îngreunează implementarea investiţiilor sau determină realizarea unor investiţii care nu aduc un plus de valoare dezvoltării infrastructurii naţionale.Întrucât România este o ţară cu risc seismic ridicat, statul trebuie să ia toate măsurile pentru ca siguranţa cetăţenilor şi a bunurilor să fie respectate şi protejate, inclusiv prin revizuirea periodică a normelor de proiectare seismică a construcţiilor, fapt ce atrage majorarea periodică a costurilor pentru realizarea construcţiilor, standardizarea acestora instituind un model limitativ şi neacoperitor în acest sens.Având în vedere sarcinile privind realizarea construcţiilor impuse de directivele europene - referitoare la comunicaţii electronice, aflate în vigoare, şi la eficienţa energetică - Near Zero Energy Building, ce vor deveni obligatorii din 2020, îndeplinirea acestora impune crearea tuturor condiţiilor, inclusiv din punct de vedere al cadrului legal, pentru corecta lor aplicare, în condiţiile în care pe problematica eficienţei energetice în clădiri există mai multe obligaţii exprese, ca, de exemplu, cele cuprinse în Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienţa energetică, de modificare a directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE care se referă la reabilitarea energetică a 3%/an din totalul clădirilor publice, aspecte care afectează direct bugetele instituţiilor publice.Ţinând cont de faptul că sectorul industriei de construcţii este considerat la nivel european ca fiind un sector competitiv care aduce multe beneficii societăţii şi economiei, fiind relaţionat cu alte politici, precum protecţia mediului, eficienţa energetică, siguranţa şi securitatea muncii, fiscalitatea sau achiziţiile publice, fapt ce atrage necesitatea luării măsurilor în vederea stimulării acestuia, cel puţin în domeniile stabilite ca fiind prioritare: asigurarea forţei de muncă suficientă şi calificată, asigurarea proiectării de calitate în domeniul arhitecturii şi ingineriei, finanţarea investiţiilor în renovarea inteligentă a clădirilor, finanţarea adecvată în cercetare şi inovare pentru un mediu construit sustenabil, inteligent şi incluziv, utilizarea eficientă a resurselor,ţinând cont de interesul naţional în asigurarea cadrului legal pentru ca industria construcţiilor şi, implicit, produsele rezultate - construcţiile să fie de calitate, să respecte codurile de proiectare, normativele tehnice, progresul tehnic, să fie eficiente energetic, să fie uşor de întreţinut şi cu costuri optime pe toată durata de viaţă de minimum 50 de ani, se impune eliminarea standardelor de cost ca element de referinţă pentru promovarea investiţiilor publice, prevăzute de acte normative în vigoare.În considerarea faptului că elementele mai sus menţionate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul ILa data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă: a) articolul V1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 25 ianuarie 2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2017; b)Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 12 mai 2010, cu modificările şi completările ulterioare; c)Hotărârea Guvernului nr. 1.394/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice din domeniul infrastructurii de transport, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 2 februarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare; d)orice prevedere din actele normative prin care se reglementează realizarea unor obiective/proiecte de investiţii şi alte categorii de investiţii care intră sub incidenţa art. V1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2017, referitoare la „încadrarea în standardele de cost în vigoare" sau „cu respectarea standardelor de cost în vigoare". Articolul II În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, autorităţile de management responsabile pentru managementul şi implementarea asistenţei financiare nerambursabile acordate de Uniunea Europeană în perioada de programare 2014-2020 vor proceda la revizuirea ghidurilor solicitantului aferente fondurilor europene structurale şi de investiţii gestionate, dacă este cazul, cu indicarea detaliată a impactului aplicării prevederilor art. I asupra beneficiarilor proiectelor finanţate din fonduri europene, în funcţie de stadiul accesării fondurilor europene.PRIM-MINISTRUVASILICA-VIORICA DĂNCILĂContrasemnează:Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,Paul StănescuMinistrul transporturilor,Lucian ŞovaViceprim-ministru, ministrul mediului,Graţiela Leocadia Gavrilescup. Ministrul educaţiei naţionale,Petru Andea,secretar de statp. Ministrul fondurilor europene,Mihaela Virginia Toader,secretar de statp. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Dumitru Daniel Botănoiu,secretar de statMinistrul sănătăţii,Sorina PinteaMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando Teodorovici


SmartCity5

COMENTARII la OUG 85/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 85 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 218 2013
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Are You A Business Man Or Woman? Are You In Any Financial Mess Or Do You Need Funds To Start Up Your Own Business ? Do You Have A Low Credit Score And You Are Finding It Hard To Obtain Capital Loan From Local Banks And Other Financial Institutes?. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 748 2017
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin următoarele (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Oferta noastră propusă pentru clienți în noul an este un angajament pozitiv și total, așa că colaborarea cu noi vă oferă maximă asigurare de a obține finanțare pentru că avem un rating A+ în finanțare. Frank Loan Services (FLS) de-a lungul anilor a fost apreciat ca una dintre cele mai bune companii online cu o rată a dobânzii mai ieftină. Dacă aveți nevoie de finanțare, nu ezitați să ne contactați prin telefon (713-389-6778) sau prin e-mail: k.frankloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1790 2005
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Decretul 388 2019
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu