Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.93 din 25.08.2021

privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a şi pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 820 din 26 august 2021SmartCity1

Prin dispoziţiile art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2017, cu modificările ulterioare, s-a instituit etapa a II-a a Programului naţional de dezvoltare locală, care se derulează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul căreia se asigură finanţarea pentru un număr de până la 9.500 obiective de investiţii noi introduse în program, în domeniile prevăzute la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare, din care cel mult 2.500 de creşe şi grădiniţe şi cel mult 2.000 de unităţi de învăţământ preuniversitar care necesită efectuarea de lucrări de realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare în vederea obţinerii autorizaţiilor de funcţionare şi pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului educaţional, pentru care se asigură finanţarea multianuală, conform prevederilor legale, până la finalizarea acestora.Prin dispoziţiile art. IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2017, cu modificările ulterioare, s-a stabilit că pentru etapa a II-a a Programului naţional de dezvoltare locală se va aloca de la bugetul de stat suma de 30 miliarde de lei pentru perioada 2017-2020.În prezent fondurile alocate nu asigură finalizarea tuturor obiectivelor de investiţii incluse în etapa a II-a a Programului naţional de dezvoltare locală.Se impune intervenţia legislativă de urgenţă pentru crearea unui cadru legislativ care să permită unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare ale etapei a II-a a Programului naţional de dezvoltare locală să solicite suplimentarea sumelor alocate de la bugetul de stat în vederea finalizării obiectivelor de investiţii astfel încât să se poată asigura accesul la servicii esenţiale a întregii populaţii, creşterea calităţii vieţii şi evitarea riscului de depopulare în comunităţile subdezvoltate.Având în vedere prevederile art. 34 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora ordonatorii principali de credite au obligaţia ca, până la data de 1 septembrie a fiecărui an, să depună la Ministerul Finanţelor propunerile pentru proiectul de buget şi anexele la acesta, pentru anul bugetar următor, cu încadrarea în limitele de cheltuieli şi estimările pentru următorii 3 ani, însoţite de documentaţii şi fundamentări detaliate, se impune intervenţia legislativă de urgenţă, ţinând cont de faptul că fundamentarea necesarului de credite de angajament ce trebuie alocate de la bugetul de stat în bugetul Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a prin legea bugetului de stat se poate realiza numai în urma transmiterii, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, de către toţi beneficiarii programului, a solicitărilor de suplimentare a sumelor alocate prin contractele de finanţare.În vederea respectării prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, potrivit cărora alocările de fonduri bugetare pentru ordonatorii principali de credite pot fi făcute doar prin proiectul anual al bugetului, fapt ce conduce la necesitatea aprobării de urgenţă a prezentei ordonanţe de urgenţă, în scopul stabilirii cuantumului necesar de credite de angajament şi bugetare necesare pentru derularea etapei a II-a a Programului naţional de dezvoltare locală, în lipsa acestuia ministerul neavând posibilitatea legală de a mai aloca fonduri suplimentare pentru beneficiarii programului,neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar conduce la întârzierea sau nefinalizarea obiectivelor de investiţii aflate în implementare pentru care au fost deja alocate fonduri publice.Prioritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei este de a finaliza obiectivele de investiţii pentru care s-au alocat deja sume de la bugetul de stat, pentru a atinge indicatorii programelor pe care le derulează.În acest context este necesară intervenţia legislativă de urgenţă pentru a veni în sprijinul beneficiarilor Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a în vederea finalizării unor obiective de investiţii necesare dezvoltării comunităţilor locale, ţinând cont de faptul că mare parte din beneficiarii programului au semnalat faptul că se află în imposibilitatea de a finaliza şi recepţiona obiectivele de investiţii în termenul contractului de finanţare cu încadrarea în sumele alocate de la bugetul de stat, din cauza efectelor produse de către pandemia de COVID-19, care a produs întârzieri semnificative în derularea obiectivelor de investiţii, precum şi din cauza schimbărilor legislative cu impact asupra salariului minim pe economie, respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare, dar şi a evoluţiei preţurilor la materialele de construcţii, cheltuieli pe care majoritatea unităţilor administrativ-teritoriale nu au posibilitatea să le suporte de la bugetul local.Consecinţa negativă pe care o poate avea neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă este faptul că unele dintre serviciile esenţiale pe care statul şi unităţile administrativ-teritoriale trebuie să le asigure tuturor cetăţenilor nu pot fi oferite la standarde de calitate şi siguranţă sau nu pot fi oferite deloc în anumite zone izolate, atrăgând afectarea stării de sănătate a populaţiei, a condiţiilor de trai, precum şi depopularea comunităţilor subdezvoltate, fiind necesară o abordare integrată, strategică la nivel naţional în asigurarea finanţării de către stat, prin administraţia publică locală, a unor proiecte prioritare care conduc la îmbunătăţirea condiţiilor de trai prin asigurarea serviciilor publice elementare, de bază, în acord cu nevoile beneficiarilor programului.Pe de altă parte, din valoarea totală alocată etapei a II-a a programului, în prezent, mai sunt necesare în vederea finalizării obiectivelor de investiţii credite bugetare în valoare de aproximativ 11 miliarde lei, sumă care, dacă ar fi alocată într-un singur an bugetar, ar împovăra excesiv bugetul de stat, mai ales ţinând cont de situaţia actuală provocată de efectele pandemiei de COVID-19, fiind astfel necesară prelungirea contractelor de finanţare în vederea asigurării sumelor necesare de la bugetul de stat pentru finalizarea obiectivelor de investiţii, în sens contrar, consecinţa negativă constând în imposibilitatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei de a onora contractele de finanţare în vigoare.Totodată, o altă consecinţă negativă pe care o poate genera neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă este faptul că nefinalizarea obiectivelor de investiţii prin transmiterea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a proceselor-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor în termenul contractelor de finanţare atrage obligativitatea din partea beneficiarilor programului de a restitui întreaga sumă transferată de la bugetul de stat prin program pentru realizarea respectivului obiectiv de investiţii.Nefinalizarea obiectivelor de investiţii ar conduce la degradarea lucrărilor deja executate, lucrări pentru care au fost alocate fonduri publice, fapt ce determină utilizarea fondurilor publice fără respectarea principiului eficienţei, eficacităţii şi economicităţii utilizării fondurilor publice.Ţinând cont de faptul că deja există astfel de situaţii, pentru a preîntâmpina crearea altora şi pentru a asigura cetăţenilor serviciile esenţiale, se impune intervenţia legislativă de urgenţă.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, pentru a putea finaliza obiectivele de investiţii pentru care s-au decontat fonduri de la bugetul de stat, în condiţiile legii,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul I
(1) În situaţia în care sumele alocate prin contractele de finanţare pentru decontarea categoriilor de cheltuieli care se pot finanţa prin program de la bugetul de stat nu asigură finalizarea şi recepţionarea obiectivelor de investiţii incluse în Programul naţional de dezvoltare locală etapa a II-a, se pot încheia acte adiţionale, la solicitarea beneficiarului, prin care se suplimentează sumele alocate, în limita creditelor de angajament aprobate Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.
(2) Pentru suplimentarea sumelor alocate prevăzute la alin. (1) beneficiarii Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a pot depune o solicitare de finanţare conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, însoţită de o notă justificativă, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(3) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) atrage decăderea beneficiarilor aflaţi în această situaţie din dreptul de a solicita sume suplimentare de la bugetul de stat.
Articolul II
(1) Pentru finalizarea obiectivelor de investiţii incluse în Programul naţional de dezvoltare locală etapa a II-a, pentru care nu este efectuată recepţia la terminarea lucrărilor cu cel mult 3 luni anterior expirării duratei contractului de finanţare, contractele de finanţare multianuale încheiate între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi beneficiarii Programului naţional de dezvoltare locală se pot prelungi cu o perioadă de până la 2 ani.
(2) Pe durata de valabilitate a contractelor de finanţare, valoarea creditelor de angajament este egală cu valoarea creditelor bugetare.
Articolul IIIÎn vederea punerii în aplicare a dispoziţiilor art. I şi II, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei va modifica în mod corespunzător ordinele ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei prin care sunt aprobate listele de obiective propuse spre finanţare şi contractele de finanţare aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul IVLa articolul IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 25 ianuarie 2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2017, cu modificările ulterioare, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul IV
(1) Valoarea totală a Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a prevăzută la art. III, derulată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, este de 33 miliarde lei.
Articolul V Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 25 ianuarie 2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2017, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUFLORIN-VASILE CÎŢUContrasemnează:Viceprim-ministru,Kelemen HunorMinistrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,Cseke Attila ZoltánMinistrul finanţelor,Dan Vîlceanu


SmartCity5

COMENTARII la OUG 93/2021

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 93 din 2021
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    ZI BUNA SI BINE AȚI VENIT LA ASDA FINANCE LTD Ai nevoie de finanțare 100%? Pot să vă rezolv nevoile financiare cu o problemă a spatelui cu o rată a dobânzii de 3%. Indiferent de circumstanțele dvs., lucrător pe cont propriu, pensionar, aveți un rating de credit slab, vă putem ajuta. rambursare flexibilă, Contactați-ne la: asdaservices24@gmail.com Aplică acum pentru toate tipurile de împrumuturi și obține bani urgent! * Înființarea unei francize * Achiziție de afaceri * Expansiunea afacerii * Proiect de capital/infrastructură * Achizitie imobiliara comerciala * Executarea contractului * Finanțarea comerțului etc. Salutari,
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    HEAD PÄEVA JA TERE TULEMAST ASDA FINANCE LTD Kas vajate 100% rahalisi vahendeid? Saan lahendada teie rahalised vajadused alaseljaprobleemiga, mille intressimäär on 3%. Olenemata teie olukorrast, füüsilisest isikust ettevõtja, pensionil, halva krediidireitinguga, saame aidata. paindlik tagasimakse, võtke meiega ühendust aadressil: asdaservices24@gmail.com Taotlege kohe igat tüüpi laenu ja hankige raha kiiresti! * Frantsiisi käivitamine * Ettevõtte omandamine * Äritegevuse laiendamine * Kapitali / infrastruktuuri projekt * Ärikinnisvara ost * Lepingu täitmine * Kaubanduse finantseerimine jne. Lugupidamisega
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I’m very excited to speak about Elite Wizard Bitcoin Recovery, this cyber security company was able to assist me in recovering my stolen digital funds and cryptocurrency. I’m truly amazed by their excellent service and professional work. I never thought I could get back my funds until I approached them with my problems and provided all the necessary information. It took them 72 hours to recover my funds and I was amazed. Without any doubt, I highly recommend Elite Wizard Bitcoin Recovery for all your cryptocurrency recovery, digital funds recovery, hacking, and cybersecurity-related issues. Email: eliterecovery247@cyber-wizard.com WhatsApp: +1 (740) 688-0116 Call: +1 (805) -386-9670
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert Jeanson James Ancheta wizard. I would highly recommend Jeanson James Ancheta wizard agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. He is the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of Jeanson James Ancheta wizard. Kindly reach out to him if you need any help.(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: +4531898073 or Telegram number: +4571398534.
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I know of a group of private investigators who can help you with they are also hackers but prefer to be called private investigators They can help with your bitcoin issues and your clients will be happy doing business with you,they can also help yo with your bad credit score,hacking into phones,binary recovery,wiping criminal records,increase school score, stolen files in your office or school,blank atm etc. Just name it and you will live a better life Contact +1(410}6350697 Premiumhackservices@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
     After losing over $300,000.00 to fraudulent stock brokers who operated under the name "fxtradebit," I found myself drowning in debt. However, I was fortunate enough to come across Century Hackers Group. They played a crucial role in my journey towards recovery by exposing the true nature of the scammers. Initially, I was on the verge of paying the requested transfer fees out of desperation to retrieve my money, but the recovery hacker from Century hackers intervened. They revealed that the scammers were impostors and that their company was merely a copycat of a legitimate one. This revelation devastated me, but Century Hackers used their expertise to trace the money back to the accounts and wallets where I had sent it. Their remarkable efforts turned the situation in my favor , for which I am immensely grateful to Century hackers . You can reach them through email as well century@cyberservices.com or WhatsApp: +3197005034955
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 93/2021
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu