Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.93 din 25.08.2021

privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a şi pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 820 din 26 august 2021SmartCity1

Prin dispoziţiile art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2017, cu modificările ulterioare, s-a instituit etapa a II-a a Programului naţional de dezvoltare locală, care se derulează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul căreia se asigură finanţarea pentru un număr de până la 9.500 obiective de investiţii noi introduse în program, în domeniile prevăzute la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare, din care cel mult 2.500 de creşe şi grădiniţe şi cel mult 2.000 de unităţi de învăţământ preuniversitar care necesită efectuarea de lucrări de realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare în vederea obţinerii autorizaţiilor de funcţionare şi pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului educaţional, pentru care se asigură finanţarea multianuală, conform prevederilor legale, până la finalizarea acestora.Prin dispoziţiile art. IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2017, cu modificările ulterioare, s-a stabilit că pentru etapa a II-a a Programului naţional de dezvoltare locală se va aloca de la bugetul de stat suma de 30 miliarde de lei pentru perioada 2017-2020.În prezent fondurile alocate nu asigură finalizarea tuturor obiectivelor de investiţii incluse în etapa a II-a a Programului naţional de dezvoltare locală.Se impune intervenţia legislativă de urgenţă pentru crearea unui cadru legislativ care să permită unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare ale etapei a II-a a Programului naţional de dezvoltare locală să solicite suplimentarea sumelor alocate de la bugetul de stat în vederea finalizării obiectivelor de investiţii astfel încât să se poată asigura accesul la servicii esenţiale a întregii populaţii, creşterea calităţii vieţii şi evitarea riscului de depopulare în comunităţile subdezvoltate.Având în vedere prevederile art. 34 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora ordonatorii principali de credite au obligaţia ca, până la data de 1 septembrie a fiecărui an, să depună la Ministerul Finanţelor propunerile pentru proiectul de buget şi anexele la acesta, pentru anul bugetar următor, cu încadrarea în limitele de cheltuieli şi estimările pentru următorii 3 ani, însoţite de documentaţii şi fundamentări detaliate, se impune intervenţia legislativă de urgenţă, ţinând cont de faptul că fundamentarea necesarului de credite de angajament ce trebuie alocate de la bugetul de stat în bugetul Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a prin legea bugetului de stat se poate realiza numai în urma transmiterii, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, de către toţi beneficiarii programului, a solicitărilor de suplimentare a sumelor alocate prin contractele de finanţare.În vederea respectării prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, potrivit cărora alocările de fonduri bugetare pentru ordonatorii principali de credite pot fi făcute doar prin proiectul anual al bugetului, fapt ce conduce la necesitatea aprobării de urgenţă a prezentei ordonanţe de urgenţă, în scopul stabilirii cuantumului necesar de credite de angajament şi bugetare necesare pentru derularea etapei a II-a a Programului naţional de dezvoltare locală, în lipsa acestuia ministerul neavând posibilitatea legală de a mai aloca fonduri suplimentare pentru beneficiarii programului,neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar conduce la întârzierea sau nefinalizarea obiectivelor de investiţii aflate în implementare pentru care au fost deja alocate fonduri publice.Prioritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei este de a finaliza obiectivele de investiţii pentru care s-au alocat deja sume de la bugetul de stat, pentru a atinge indicatorii programelor pe care le derulează.În acest context este necesară intervenţia legislativă de urgenţă pentru a veni în sprijinul beneficiarilor Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a în vederea finalizării unor obiective de investiţii necesare dezvoltării comunităţilor locale, ţinând cont de faptul că mare parte din beneficiarii programului au semnalat faptul că se află în imposibilitatea de a finaliza şi recepţiona obiectivele de investiţii în termenul contractului de finanţare cu încadrarea în sumele alocate de la bugetul de stat, din cauza efectelor produse de către pandemia de COVID-19, care a produs întârzieri semnificative în derularea obiectivelor de investiţii, precum şi din cauza schimbărilor legislative cu impact asupra salariului minim pe economie, respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare, dar şi a evoluţiei preţurilor la materialele de construcţii, cheltuieli pe care majoritatea unităţilor administrativ-teritoriale nu au posibilitatea să le suporte de la bugetul local.Consecinţa negativă pe care o poate avea neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă este faptul că unele dintre serviciile esenţiale pe care statul şi unităţile administrativ-teritoriale trebuie să le asigure tuturor cetăţenilor nu pot fi oferite la standarde de calitate şi siguranţă sau nu pot fi oferite deloc în anumite zone izolate, atrăgând afectarea stării de sănătate a populaţiei, a condiţiilor de trai, precum şi depopularea comunităţilor subdezvoltate, fiind necesară o abordare integrată, strategică la nivel naţional în asigurarea finanţării de către stat, prin administraţia publică locală, a unor proiecte prioritare care conduc la îmbunătăţirea condiţiilor de trai prin asigurarea serviciilor publice elementare, de bază, în acord cu nevoile beneficiarilor programului.Pe de altă parte, din valoarea totală alocată etapei a II-a a programului, în prezent, mai sunt necesare în vederea finalizării obiectivelor de investiţii credite bugetare în valoare de aproximativ 11 miliarde lei, sumă care, dacă ar fi alocată într-un singur an bugetar, ar împovăra excesiv bugetul de stat, mai ales ţinând cont de situaţia actuală provocată de efectele pandemiei de COVID-19, fiind astfel necesară prelungirea contractelor de finanţare în vederea asigurării sumelor necesare de la bugetul de stat pentru finalizarea obiectivelor de investiţii, în sens contrar, consecinţa negativă constând în imposibilitatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei de a onora contractele de finanţare în vigoare.Totodată, o altă consecinţă negativă pe care o poate genera neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă este faptul că nefinalizarea obiectivelor de investiţii prin transmiterea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a proceselor-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor în termenul contractelor de finanţare atrage obligativitatea din partea beneficiarilor programului de a restitui întreaga sumă transferată de la bugetul de stat prin program pentru realizarea respectivului obiectiv de investiţii.Nefinalizarea obiectivelor de investiţii ar conduce la degradarea lucrărilor deja executate, lucrări pentru care au fost alocate fonduri publice, fapt ce determină utilizarea fondurilor publice fără respectarea principiului eficienţei, eficacităţii şi economicităţii utilizării fondurilor publice.Ţinând cont de faptul că deja există astfel de situaţii, pentru a preîntâmpina crearea altora şi pentru a asigura cetăţenilor serviciile esenţiale, se impune intervenţia legislativă de urgenţă.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, pentru a putea finaliza obiectivele de investiţii pentru care s-au decontat fonduri de la bugetul de stat, în condiţiile legii,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul I
(1) În situaţia în care sumele alocate prin contractele de finanţare pentru decontarea categoriilor de cheltuieli care se pot finanţa prin program de la bugetul de stat nu asigură finalizarea şi recepţionarea obiectivelor de investiţii incluse în Programul naţional de dezvoltare locală etapa a II-a, se pot încheia acte adiţionale, la solicitarea beneficiarului, prin care se suplimentează sumele alocate, în limita creditelor de angajament aprobate Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.
(2) Pentru suplimentarea sumelor alocate prevăzute la alin. (1) beneficiarii Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a pot depune o solicitare de finanţare conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, însoţită de o notă justificativă, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(3) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) atrage decăderea beneficiarilor aflaţi în această situaţie din dreptul de a solicita sume suplimentare de la bugetul de stat.
Articolul II
(1) Pentru finalizarea obiectivelor de investiţii incluse în Programul naţional de dezvoltare locală etapa a II-a, pentru care nu este efectuată recepţia la terminarea lucrărilor cu cel mult 3 luni anterior expirării duratei contractului de finanţare, contractele de finanţare multianuale încheiate între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi beneficiarii Programului naţional de dezvoltare locală se pot prelungi cu o perioadă de până la 2 ani.
(2) Pe durata de valabilitate a contractelor de finanţare, valoarea creditelor de angajament este egală cu valoarea creditelor bugetare.
Articolul IIIÎn vederea punerii în aplicare a dispoziţiilor art. I şi II, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei va modifica în mod corespunzător ordinele ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei prin care sunt aprobate listele de obiective propuse spre finanţare şi contractele de finanţare aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul IVLa articolul IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 25 ianuarie 2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2017, cu modificările ulterioare, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul IV
(1) Valoarea totală a Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a prevăzută la art. III, derulată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, este de 33 miliarde lei.
Articolul V Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 25 ianuarie 2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2017, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUFLORIN-VASILE CÎŢUContrasemnează:Viceprim-ministru,Kelemen HunorMinistrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,Cseke Attila ZoltánMinistrul finanţelor,Dan Vîlceanu


SmartCity5

COMENTARII la OUG 93/2021

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 93 din 2021
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 93/2021
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu